LUMPARLA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2. KAUPUNGINOSA (VARPPEENSEUTU) KORTTELIT 206, 209 JA 210

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUMPARLA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2. KAUPUNGINOSA (VARPPEENSEUTU) KORTTELIT 206, 209 JA 210"

Transkriptio

1 LUMPARLA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2. KAUPUNGINOSA (VARPPEENSEUTU) KORTTELIT 206, 209 JA 210 KAAVOITUSPALVELUT PÄIVITETTY: MAANKÄYTTÖPALVELUT

2 LUMPARLA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Lumparlan kerrostaloalueella Varppeenseudun kaupunginosassa Raision ydinkeskustan länsipuolella. Pinta-alaltaan noin 5 ha:n kokoiseen suunnittelualueeseen sisältyy kolme korttelia Raisiontien, Länsiraitin, Varppeenkadun ja Tasalankadun välissä. Liite 1: Suunnittelualueen sijainti 2 KAAVATILANNE Kaavamuutoksen kohteena olevalla, Lumparla 2:ksi nimetyllä alueella on voimassa Varppeenseudun asemakaava (ak 2:1, vahvistettu ). Raision yleiskaavan 2020 mukaan kohde on asumispainotteista keskustatoimintojen aluetta. Alueelle saa asuntojen lisäksi sijoittaa myös työpaikkojen ja palveluiden tiloja sekä puistoja. Alue tulee saneerata nykyistä tehokkaammin rakennetuksi, esteettisemmäksi ja ulkoalueiltaan viihtyisämmäksi täydentämällä ja muuttamalla osa-alueiden käyttöä. Liite 2: Suunnittelualueen rajaus yleiskaavassa Liite 3: Ote voimassa olevasta asemakaavasta 3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Suunnittelualueen nykytila Asemakaavan muutos on kaavoitusohjelman kohde vuodesta Kaavoitus on tullut vireille kaavoituskatsauksessa Kaavamuutoshanke liittyy Lumparlan alueen kehittämisprojektiin, joka on keskeinen osa Raision keskustan luvuilla rakennettujen kerrostaloalueiden kehittämistä. Kehittämisprojekti on tullut vireille vuoden 2003 kaavoituskatsauksessa. Lumparlan kehittämisprojektin tavoitteena on alueen vetovoimaisuuden lisääminen. Alueen yleistä ilmettä, asuinrakennusten julkisivuja ja piha-alueita pyritään kunnostamaan sekä yleisten alueiden viihtyisyyttä parantamaan. Kaupungin tavoitteena on Varppeenkadun kohentaminen lähivuosina. Muutostyöt halutaan kytkeä asuntoyhtiöiden tonteilla tehtäviin kehittämishankkeisiin. Taloyhtiöitä rohkaistaan asennuttamaan hissejä ja muutenkin poistamaan liikkumisen esteitä sekä täydentämään kortteleitaan asuinrakentamisella, joka sijoittuisi yhdyskuntarakenteeseen erittäin edullisesti. 2

3 Vieressä on monipuolinen keskusta, hyvä joukkoliikenteen palvelutaso, virkistysalueita ja kulttuurilaitoksia. Kaavamuutosalueen Lumparla 2 kolmessa korttelissa sijaitsee kuusi seitsenkerroksista asuintaloa, jotka on rakennettu 1970-luvulla. Niin sanotun maanpäällisen kellarin yläpuolella on kuusi kerrosta asuntoja. Maantasokerroksissa on sisääntulo- ja aputiloja. Kortteleissa on nyt yhteensä 390 asuntoa ja noin 540 asukasta. Asuntokunnat ovat keskimäärin pienempiä kuin Raisiossa kaikkiaan. Kunkin korttelin lounaiskulmassa on huoltorakennus. Huoltorakennukset ovat alun perin olleet mm. lämpökeskuksia. Sekä asuin- että huoltorakennukset ovat betonielementtirakenteisia. Korttelit sijaitsevat pääosin tasamaalla. Korttelien pohjoisreuna nousee hieman kohti Raisiontietä. Asuinrakennusten ja Raisiontien välissä on kussakin korttelissa pysäköintialue autokatoksineen. Kaavamuutosalueella on useita maanomistajia: viisi asunto-osakeyhtiötä sekä kaksi Lumparlan alueella toimivaa huoltoyhtiötä. Kaupunki omistaa kaavamuutosalueen kadut ja puiston. Liite 4: Maanomistus Asemakaavan muutoksen tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa uusien asuntojen rakentamismahdollisuuksia kussakin korttelissa. Lisärakennusoikeuden osoittaminen edellyttää kaupunkikuvallisen tarkastelun lisäksi myös autopaikkojen ja kunnallisteknisten verkostojen riittävyyden sekä tontinmuodostuksen tutkimista. Kaupunki tukee alueen kehittämishanketta pidättäytymällä maankäyttömaksujen perimisestä. Kaavamuutoshankkeessa vertaillaan eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Tässä hankkeessa on tutkittu seuraavia vaihtoehtoja (VE): VE 0: Asuinkortteleihin ei osoiteta lisärakennusoikeutta ja käyttö säilyy entisenlaisena. VE 1: Olemassa oleviin kerrostaloihin osoitetaan kahdeksas kerros asuinkäyttöön. VE 2: Kunkin korttelin lounaiskulmaan Varppeenkadun varrelle, nykyisten huoltorakennusten paikalle, osoitetaan rakennuspaikka yhden portaan kerrostalolle. VE 3: Kunkin korttelin koilliskulmaan, Raisiontien ja pysäköintialueen väliin, osoitetaan rakennuspaikka yhden portaan kerrostalolle. Vaihtoehdot olivat nähtävillä ja niistä jätettiin 4 mielipidettä. Laatimisvaiheen jatkotyönä esitetään luonnos, jossa kunkin korttelin koillis- ja lounaiskulmiin lisätään asuinrakennukset. Raisiontien puoleiset yhden portaan kerrostalot osoitetaan yhdeksänkerroksisina. Nämä pistetalot sisältäisivät noin kolmekymmentäviisi asuntoa. Varppeenkadun varren kolmikerroksisiin kerrospientaloihin olisi mahdollista sijoittaa kuhunkin noin 4-5 perheasuntoa. 3

4 4 TEHDYT SELVITYKSET SEKÄ LISÄSELVITYSTEN JA LAUSUNTOJEN TARVE Lumparlan kehittämisprojektissa on kaavoituspalveluissa tehty kaupunkikuvaan, täydennysrakentamiseen ja väestörakenteeseen liittyviä selvityksiä. Myös alueen kasvillisuutta ja rakennuskantaa on inventoitu. Alueen asukkailta on suunnitelmaluonnosten esittelyn ja tiedotustilaisuuksien yhteydessä kerätty mielipiteitä ja toiveita alueen kehittämisestä. Lausunto pyydetään Raision ympäristölautakunnalta sekä tarvittaessa myös alueen muilta teknisiltä toimijoilta. 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA ARVIOINTIMENETELMÄT Asemakaavaa laadittaessa arvioidaan vaikutuksia luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäristöön sekä yhdyskuntatalouteen, liikenteeseen, palvelurakenteeseen ja kaupunkikuvaan. Vaikutusten ollessa vähäisiä niitä arvioi pääasiassa kaavan laatija apunaan eri hallintokuntien asiantuntemus. 6 OSALLISET, VUOROVAIKUTUS JA TIEDOTTAMINEN Osallisia ovat kiinteistönomistajat, kaava-alueen ja lähialueen asukkaat ja yritykset sekä muut, joiden oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat tulevat toimijat, yhteisöt, Raision kaupunginhallitus ja -valtuusto sekä tekninen ja ympäristölautakunta (päättäjät ja kaupungin henkilöstö). 7 KAAVAN LAATIMINEN JA ARVIOITU AIKATAULU Kaavan valmistelevat kaupunginarkkitehti Olli Arvola, vs. toimistoarkkitehti Sanukka Lehtiö sekä suunnitteluavustaja Satu Mäkelä maankäyttöpalveluista. Työhön osallistuvat toimialansa puitteissa teknisen keskuksen muut asiantuntijat. Kaavoitukseen kuuluu kaksi julkista vuorovaikutusvaihetta, jotka ovat luonnos- ja ehdotusvaihe. Luonnosvaiheessa kaava-aineisto asetetaan nähtäville teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteeseen ja kaupungin verkkosivuille sekä esille kirjaston palvelupisteeseen. Ilmoitus nähtävilläolosta toimitetaan suunnittelualueen kiinteistöjen ja naapurikiinteistöjen ilmoitustauluille sekä isännöitsijöille. Luonnosvaiheen nähtävilläolosta (30 vrk) kuulutetaan paikallislehdessä ja kaupungin verkkosivuilla. Luonnosvaiheen aikana osalliset voivat esittää kirjallisesti mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Ehdotusvaiheessa kaavoitushenkilöstö valmistelee asemakaavaehdotuksen ottaen huomioon luonnosvaiheessa esitetyt mielipiteet. Ehdotusvaiheen kaava-aineisto asetetaan nähtäville teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteeseen ja kaupungin verkkosivuille sekä esille kirjaston palvelupisteeseen. Nähtävilläolosta kuulutetaan paikallislehdessä sekä kaupungin verkkosivuilla. Ehdotusvaiheen nähtävilläolon aikana (30 vrk) osalliset voivat tehdä kirjallisesti muistutuksia kaavaehdotuksesta. 4

5 Mielipiteisiin ja muistutuksiin annetaan vastaukset, jotka esitellään kaavaa edelleen käsiteltäessä. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu vastine (MRL 65 ). Tarvittaessa suunnitelmaa esitellään, pyydetään lausuntoja ja järjestetään neuvotteluita. Kaavasta päättää kaupunginvaltuusto. Valtuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen ja sen päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muussa tapauksessa kaava saa lainvoiman. Kaavoituksen vaiheita ja arvioitu aikataulu: lukujen kerrostaloalueiden kehittämisprojekti vuodesta 2003 lähtien - keskustelutilaisuus , kehittämissuunnitelmien esittely keskustelutilaisuus Lumparla 2, vireilletuloilmoitus kaavoituskatsauksessa 2008 (Raisio Tiedottaa 3/08) - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnokset (VE1, VE2 ja VE3), tekninen lautakunta Kuulutus luonnosvaiheen (VE1, VE2 ja VE3) nähtävilläolosta (Rannikkoseutu, internet) - Luonnosvaiheen (VE1, VE2 ja VE3) nähtävilläolo, Mielipide- ja lausuntovastine, tekninen lautakunta Kuulutus uuden luonnosaineiston nähtävilläolosta (Aamuset 7.5., internet) - Luonnosvaiheen uuden aineiston nähtävilläolo, (mielipiteet ja lausunnot) - Mielipide- ja lausuntovastine, tekninen lautakunta kesä Kaavaehdotuksen valmistelu ja vaikutuksen arviointi, kesä Asemakaavaehdotus teknisessä lautakunnassa, syksy 2011, arvio - Kuulutus ehdotusvaiheen nähtävilläolosta (Aamuset, internet) - Ehdotusvaiheen nähtävilläolo, syksy 2011, arvio - Asemakaavaehdotus kaupunginhallituksessa, talvi 2011, arvio - Asemakaavaehdotus kaupunginvaltuustossa, talvi 2011, arvio Mikäli kaavaan kohdistuu lisäselvityksiä vaativia seikkoja tai muistutuksia, aikatauluarviota joudutaan muuttamaan. 8 PALAUTE JA YHTEYSTIEDOT Mielipiteen tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa kaavan laatijalle kirjallisesti luonnosvaiheen nähtävilläolon loppuun mennessä. Kaavoituksen etenemistä voi tiedustella teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteestä, puh tai seuraavilta: kaupunginarkkitehti Olli Arvola, puh tai , vs. toimistoarkkitehti Sanukka Lehtiö, puh tai ,suunnitteluavustaja Satu Mäkelä, puh Raision kaupungin tekninen keskus Maankäyttöpalvelut PL 100, Raisio 5

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI KANTOKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 9.6.2015 MAKSLANPELTO

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 24.10.2012, tarkistettu 5.3.2013 KUNTA Kokemäki 271 Kaupunginosa Peipohja 103 Korttelit 724, 725 Katualue Ratatie

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Dnro KAUKE 1991/2013 Kaavatunnus 210008 2.5.2014 tark. 13.5.2014 4.6.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Havainnekuva Poikkitien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo Hyvinkään kaupungin 6. kaupunginosan korttelia 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.10.2013

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori 1(9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 15.4.2009, päivitetty 5.8.2015 Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori Aleksintorin (2259) asemakaavamuutoksen suunnittelua on

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 10 Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Asianumero 1746/10.02.03/2013 16.2.2015 Asemakaavanmuutoksella suunnitellaan asuinkerrostaloja, liikerakentamista ja työtiloja korttelialueelle,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (8) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille tulevia.

Lisätiedot