Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016"

Transkriptio

1 Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia MAANMITTAUSLAITOS 2012

2

3 Kuvailulehti Tekijä(t) Matti Lisitsin, työn kestäessä kuultu ja pyydetty kommentteja prosessitiimiltä ja joiltakin keskeisiltä MML:n tietohallinnon toimijoilta Asiantuntijat ja kommentointi: Julkaisun nimi Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia Julkaisija Maanmittauslaitos Toimeksiantaja ja päivämäärä Kustantaja Maanmittauslaitos Julkaisuvuosi Sivumäärä Julkaisusarjan nimi ja numero ISBN ISSN Kieli Hinta 2012 Jakaja 22 Maanmittauslaitos, keskushallinto Avainsanat Tietohallinto, ICT, tietojärjestelmä, tietohallintolaki Tiivistelmä Maanmittauslaitoksen tietohallinnon osalta strategiakauden suuret haasteet ovat olleet tiedossa jo edellisellä kaudella, joten strategia on pitkälti päivitystyyppinen. Alkavalla strategiakaudella on paljon toimintaympäristön epävarmuustekijöitä. Laki julkisen hallinnon tietohallinnosta linjaa, että valtionhallinnon ministeriöt ja niiden alaiset virastot ja laitokset keskittyvät oman ydintoimintansa ICT -palveluiden (viestintä- ja tietotekniikkapalvelujen) kehittämiseen. Laki myös määrittää tietohallinnon keskeiset käsitteet. Maanmittauslaitoksen keskeisenä visiossa määriteltynä tavoitteena on, että sen tietovarastot ovat laajassa ja kasvavassa käytössä yhteiskunnassa. Tavoite toteutuu ylläpitämällä tuloksellisuutta ja kilpailukykyä sekä toteuttamalla yhteiskunnan laitokselle asettamat odotukset. Toiminnan tietotekninen riippuvuus edellyttää ICT -toiminnan johtamista kokonaisarkkitehtuurin eri näkökulmista. Näkökulmina ovat toiminnan lisäksi tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian näkökulmat. Sovellusten ja infrastruktuurin yhtäaikaisen kehittämisen ja ylläpidon edellytyksenä ovat hyvin toimivat ja kuvatut muutoksenhallintaprosessit. Kriittisinä menestystekijöitä MML:n tietohallinnon kannalta ovat edelleenkin ICT -toiminnan luotettavuus ja kyky yhdistää substanssitoiminnan johtaminen teknologiaosaamiseen ja tietojärjestelmien kehittämisosaamiseen. Tämä korostuu MML:n hallinnoimien kehittämishankkeiden toimeenpanokykyä arvioitaessa. Muut tiedot Strategia on käsitelty Maanmittauslaitoksen YT -neuvottelukunnassa ja hyväksytty Maanmittauslaitoksen johtoryhmässä

4

5 Sisällys: 1. JOHDANTO MAANMITTAUSLAITOKSEN VISIO TOIMINTAYMPÄRISTÖMUUTOKSET TIETOHALLINNON NYKYTILA TIETOHALLINNON TAVOITTEET Visio ja toiminta-ajatus Kriittiset menestystekijät TIETOHALLINNON TAVOITETILA 2016 JA SEN EDELLYTTÄMÄT LINJAUKSET OSA- ALUEITTAIN Sähköinen asiointi Sovelluskehittäminen Hankinnat ja toimittajastrategia Konesalit Sosiaalinen media Kehittämisen priorisointi Tietoturvallisuus Henkilöstö Kestävä kehitys/ympäristö Palvelujen johtaminen Tietohallinnon mittaaminen ja viestintä Haasteita STRATEGIAN TOIMEENPANON SUUNNITELMA Yhteiset toiminnot Kehittämiskohteet osaprosesseittain Strategiaprosessi Kokonaisarkkitehtuuriprosessi Palvelutuotannon ohjausprosessi Muutoksenhallintaprosessi ICT investointiprosessi Tiedonhallintaprosessi Tietoturvallisuusprosessi STRATEGIAKAUDEN KESKEISET HANKKEET... 20

6 1 (22) JOHDON YHTEENVETO Maanmittauslaitoksen strategiaprosessi on iteratiivinen, jossa laitoksen toimintastrategian lähtökohdat luovat pohjan erillisstrategioille. Ne puolestaan tuottavat syventävää analyysiä seuraavien TTS -kausien suunnittelulle. Maanmittauslaitoksen tietohallinnon osalta strategiakauden suuret haasteet ovat olleet tiedossa jo edellisellä kaudella, joten strategia on pitkälti päivitystyyppinen. Alkavalla strategiakaudella on paljon toimintaympäristön epävarmuustekijöitä. Laki julkisen hallinnon tietohallinnosta linjaa, että valtionhallinnon ministeriöt ja niiden alaiset virastot ja laitokset keskittyvät oman ydintoimintansa ICTpalveluiden kehittämiseen. Laki myös määrittää tietohallinnon keskeiset käsitteet. Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia lähtee toiminnan strategiasta. Tietohallinnon tehtävänä on varmistaa tietojärjestelmien ja tietotekniikan luotettavuus lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Strategian linjauksilla tähdätään siihen, että tietojärjestelmät tukevat luotettavasti ja kustannustehokkaasti laitoksen toiminnallisia tavoitteita. Tietohallinto on Maanmittauslaitoksessa osa kaikkien toimintayksiköiden ja prosessien toimintaa. Uuden tietohallintolain mukanaan tuoma valtiokonsernin tiukentunut tietohallinnon ohjaus linjaa voimakkaasti myös MML:n tietohallinnon strategisia päämääriä. Se tuo mukanaan mm. julkishallinnon yhteisen arkkitehtuurin ja valtion yhteisten ICT-palvelujen käytön ja valtion isot poikkihallinnolliset tietojärjestelmähankkeet. Kriittisinä menestystekijöitä MML:n tietohallinnon kannalta ovat edelleenkin ICT -toiminnan luotettavuus ja kyky yhdistää substanssitoiminnan johtaminen teknologiaosaamiseen ja tietojärjestelmien kehittämisosaamiseen. Tämä korostuu MML:n hallinnoimien kehittämishankkeiden toimeenpanokykyä arvioitaessa. Verkostomainen toiminta ja kyky omaksua uusia ICT:n toimintamalleja ovat nousseet uusiksi kriittisiksi menestystekijöiksi. Perinteiseen toimintatapaan tuodaan mukaan uusia innovatiivisiä ratkaisuja. Kriittisenä menestystekijänä on myös ICT -henkilöstön resurssoinnin ja osaamisen kohtaaminen uusien toimintatapojen kanssa. Tulevan strategiakauden järjestelmähaasteita ovat uuden kirjaamisjärjestelmän ja sähköisen kiinteistövaihdannan järjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto, Valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (KIEKU) käyttöön otto sekä maastotietojärjestelmän ja sähköisen arkiston ARKKI -järjestelmän uudistamiseen liittyvät tehtävät. INSPIRE -direktiivin kansallinen toimeenpano edellyttää laaja-alaista yhteistoimintaa eri tiedontuottajien kanssa ja Maanmittauslaitoksen tukitoimia kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseksi.

7 2 (22) 1. JOHDANTO Tietohallintolaissa Maanmittauslaitoksen voimassa oleva tietohallintostrategia kattaa vuodet Strategian tavoitteista suuri osa on toteutunut tai työn alla parhaillaan. Sähköisen asioinnin ja valtion yhteisten ICT -palveluiden osalta kehitys on ollut oletettua hitaampaa. Maanmittauslaitoksen strategiaprosessi on iteratiivinen, jossa laitoksen toimintastrategian lähtökohdat luovat pohjan erillisstrategioille. Ne puolestaan tuottavat syventävää analyysiä seuraavien TTS -kausien suunnittelulle. Alkavalla strategiakaudella on paljon toimintaympäristön epävarmuustekijöitä. Maanmittauslaitoksen tietohallinnon osalta strategiakauden suuret haasteet ovat olleet tiedossa jo edellisellä kaudella, joten strategia on pitkälti päivitystyyppinen. Laki julkisen hallinnon tietohallinnosta linjaa, että valtionhallinnon ministeriöt ja niiden alaiset virastot ja laitokset keskittyvät oman ydintoimintansa ICTpalveluiden kehittämiseen. Laki myös määrittää tietohallinnon keskeiset käsitteet. tietohallinnolla tarkoitetaan tukitoimintoa, jolla turvataan julkisten hallintotehtävien hoitaminen tieto- ja viestintäteknisiä menetelmiä ja keinoja hyväksikäyttäen; tietojärjestelmällä tarkoitetaan tiettyä käyttötarkoitusta varten kerätyistä tiedoista muodostettua automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettyä tiedostoa tai tietovarantoa, jonka avulla käyttäjä voi tuottaa palveluja tai suorittaa muita tehtäviä järjestelmän käyttötarkoituksen ja tietojen käsittelyä koskevien vaatimusten mukaisesti; tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan kuvausta julkisen hallinnon organisaatioiden, palvelujen, toimintaprosessien, käsiteltävien tietojen sekä käytettyjen tietojärjestelmien ja teknologian muodostaman tietohallinnon kokonaisuuden rakenteesta ja sen osien välisistä suhteista; tietojärjestelmien yhteentoimivuudella tarkoitetaan tietojärjestelmien teknistä ja tietosisällöllistä yhteentoimivuutta muiden julkisen hallinnon viranomaisten tietojärjestelmien kanssa silloin, kun järjestelmät käyttävät samoja tietoja. Tietohallintolaki määrittää valtiovarainministeriön tehtäväksi julkisen hallinnon viranomaisten tietohallinnon yleinen ohjauksen. Kunkin ministeriön tehtävänä on ohjata toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden kehittämistä ottaen huomioon laissa säädetyt tarkoitukset ja velvoitteet.

8 3 (22) 2. MAANMITTAUSLAITOKSEN VISIO Julkisen hallinnon viranomaisen on tietojärjestelmien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa yhtenäisellä tavalla. Viranomaisen on myös noudatettava laadittua ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria ja sen edellyttämiä yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä. Maanmittauslaitoksen keskeisenä visiossa määriteltynä tavoitteena on, että sen tietovarastot ovat laajassa ja kasvavassa käytössä yhteiskunnassa. Tavoite edellyttää tuloksellisuuden ja kilpailukyvyn ylläpitoa siten, että pystytään toteuttamaan yhteiskunnan laitokselle asettamat odotukset. Maanmittauslaitos joutuu perusrekisteriviranomaisena ratkaisemaan suomalaisen tietoyhteiskunnan menestymisen edellytyksenä olevan kysymyksen, miten hoidetaan ristiriita tiedon avoimuuden ja tiedon suojaamisen välillä. Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia lähtee toiminnan strategiasta. Tietohallinnon tehtävänä on varmistaa tietojärjestelmien ja tietotekniikan luotettavuus lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Strategian linjauksilla tähdätään siihen, että tietojärjestelmät tukevat luotettavasti ja kustannustehokkaasti laitoksen toiminnallisia tavoitteita. Tietohallinto on Maanmittauslaitoksessa osa kaikkien toimintayksiköiden ja prosessien toimintaa.

9 4 (22) 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖMUUTOKSET Hallinnolliset: Alkaneen hallituskauden hallitusohjelmassa tuottavuuden kasvun lisäyskeinoina mainitaan nykyistä tehokkaampi tiedolla johtaminen, yhteensopivat tietojärjestelmät, avoimet standardit ja tietojen yhteiskäyttö. Julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten käyttöön. Julkisten sähköisten palvelujen kehittäminen annetaan yhden vahvat valtuudet omaavan tahon johdettavaksi. Julkisen hallinnon ICT -strategia uusitaan. Valtion palvelukeskusten toimialariippumattomat tehtävät kootaan yhteen. Perustietotekniikassa edellytetään käytettävän valtion keskitettyjä palveluja. Kunta- ja palvelurakenteen uudistamista jatketaan palveluiden laadun ja saatavuuden turvaamiseksi sekä menokasvun hillitsemiseksi. Valtion toimintojen alueellistamisen laatua ja kustannustehokkuutta arvioidaan. Mikäli arviointi johtaa laajempiin toimintojen uudistuksiin, sillä voi olla seurausvaikutuksia myös MML:n toimintaympäristöön. Tietohallintolaki linjaa tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurin määrittämisen ja yhteentoimivuuden vaatimukset. Tietoturvallisuusasetus edellyttää tiettyjen turvatasojen saavuttamista, mistä seuraa toiminnallisia vaatimuksia. Julkisen sektorin ohjausta keskitetään ja vahvistetaan. ICT:llä haetaan tuottavuuden kasvua. Keskitetyt palvelut vaativat hyvän toimeenpanokyvyn tuottavuutta kasvattaakseen. Aineistot: INSPIRE -direktiivin kansallinen toteutusaikataulu on määritetty. Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä lisää aineistojen käyttöä ja muuttaa aineistojen luovutuksen maksuperiaatteita. Turvaverkkopalveluja tarjotaan turvaviranomaisten väliseen yhteydenpitoon ja tietoaineistojen välitykseen. Turvaviranomaisten yhteistyö mahdollistaa perusrekisteritietojen saatavuuden myös poikkeusoloissa. Palvelut: Konserniohjausta toteuttavan Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) tavoitteena on, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi on mahdollista vuoteen 2013 mennessä kattaen kaikki keskeiset palvelut. SaDe -ohjelman toimikautta on syksyn 2011 väliarvioinnin jälkeen jatkettu vuoteen 2015 saakka. Yksinkertaisten asioiden käsittely siirtyy verkkoon. Samalla hallinnossa jatketaan siirtymistä kohti automaattisia päätöksentekoprosesseja.

10 5 (22) Perusrekisterien ja perustietovarantojen tietosisällön odotetaan olevan korkealaatuista. Rekisteri- ja sijaintiedon ml. kiinteistöjen vaihdantaan ja panttaukseen liittyvän, valtioiden rajat ylittävän tiedon tarve kasvaa EU:n sisämarkkinoilla. Ajasta ja paikasta riippumaton työn teko, etäläsnäolo ja etäyhteydet muuttavat työskentelyä. Mobiiliteknologia on läsnä niin työ- kuin vapaa-aikanakin. Verkkopalvelujen kautta aineistot ovat saatavilla sekä automaattisena tietopalveluna että erikseen luovutettavina tietotuotteina. Tekniset: Konesalipalvelut keskitetään yhä suurempiin yksiköihin. Pilvipalvelujen käyttö kasvaa ja niillä toteutetaan myös julkishallinnon palveluja. Tietoliikennenopeudet kasvavat mutta samalla siirrettävät datamäärät kasvavat. Videoliikenne vie muutaman vuoden päästä valtaosa tietoliikennekapasiteetista. Datamäärien kasvu. Organisaatioiden omissa järjestelmissä olevan asiakasdatan määrä kasvaa. Vihreiden arvojen kasvu muuttaa toimintatapoja ja teknistä ympäristöä (Green IT). Esimerkiksi laitteet kehittyvät yhä energiataloudellisemmiksi, videoneuvottelut ja mobiiliteknologia vähentävät matkustamista, tulostus vähenee ja logistiikka kehittyy. Tekninen haavoittuvuus kasvaa. Riskienhallinta muodostuu entistä tärkeämmäksi. MMM:n Kansallinen paikkatietostrategia Laadukas, helposti saatavilla oleva paikkatieto on lähtökohtana palvelujen parantamiselle ja uusille palveluille. Julkinen sektori panostaa paikkatiedon laatuun, ajantasaisuuteen, kattavuuteen ja yhteentoimivuuteen vastatakseen yhteiskunnan kasvaviin tarpeisiin. Paikkatieto on saatavilla tietoa ylläpitävien prosessien palvelurajapinnoilla. Paikkatiedon hinnoittelu ei ole käytön esteenä. MMM:n Yleisten kartastotöiden strategia Kansalaisten, yritysten ja julkisen hallinnon käytössä on keskeytyksettä riittävän luotettavia ja yhtenäisiä perusmaastotietoja ja karttatuotteita sekä niihin liittyviä tietopalveluita koko maasta.

11 6 (22) Maastotietojärjestelmän aineistot ja tietopalvelut kytkeytyvät perusrekistereiden ja muiden keskeisten tietovarantojen kanssa osaksi koko julkisen hallinnon sähköisiä palveluita ja tietoteknistä infrastruktuuria Sähköisessä muodossa olevien paikkatietojen ja karttojen kysyntä ja käyttö lisääntyvät toimintojen siirtyessä yhä laajemmin tietoverkkoon. Aineistojen ajantasaisuus on yhä keskeisempi laatutekijä. Investointi perusparannukseen mahdollistaa kattavan laatutason. MML:n oma toimintaympäristö: Varsinkin sopimuksiin perustuvissa maanmittaustoimituksissa kuten lohkomisissa asiakas haluaa entistä enemmän palveluja avaimet käteen periaatteella. Asiakkaat ovat entistä tarkempia ja vaativampia oikeuksistaan. Sähköinen asiointi ja kiinteistötietojen käyttäjien omat mahdollisuudet sijainnin määritykseen edellyttävät, että oikeudet ilmenevät kattavasti Kiinteistörekisteristä, Kiinteistörekisterikartalta ja maastosta. Maanomistajakunta on muuttumassa ikärakenteen yleisen kehittymisen myötä entistä vanhemmaksi. Maanomistaja asuu entistä useammin eri paikkakunnalla kuin missä kiinteistö sijaitsee. GPS-laitteet ovat arkipäivää MML:ssakin mittaamisessa ja ne yleistyvät asiakkailla ja kiinteistöjen omistajilla. Mittauksessa käytettävien satelliittien lukumäärän lisääntyminen tuo mittauksiin varmuutta. Tarkentunut paikannusteknologia asettaa vaatimuksia MML:n aineistojen sijaintitarkkuudelle. Esimiesrooliin tulee uusia osa-alueita ja vastuun kasvua. Keskitetyt valtionhallinnon järjestelmät tuovat 'esimiehen työpöydälle' lisää henkilöstöasioiden käsittelyyn, päätöksentekoon ja taloushallintoon liittyviä tehtäviä.

12 7 (22) 4. TIETOHALLINNON NYKYTILA Maanmittauslaitoksen tietotekninen infrastruktuuri on omassa hallinnassa, mikä johtuu laitoksen sovellusrakenteen moninaisuudesta sekä toiminnan ehdottoman luotettavuuden vaateesta. Sovellusten toteuttamisen peruslähtökohtana on ollut sovellusten ja tietovarastojen vahva keskinäinen integrointi siten, että data löytyy vain kertaalleen yhdestä tietovarastosta ja sovelluksen pystyvät käyttämään ao. dataa ilman kopiointi- ja sen jälkeistä ajantasaistustarvetta. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tulevat suurelta osin valtion palvelukeskuksilta. Samoin yksiköiden välinen tietoliikenne ja suuri osa tietopalvelujen tuotannosta ostetaan ulkoa. Nykyisen strategiakauden tavoitteista suurin osa on toteutettu. Osa tavoitteista vastaa myös strategiakauden tuottavuusohjelman haasteisiin. Edellisen strategiakauden tavoitteista on toteutunut tai toteutumassa mm. - -Kirjaamisjärjestelmän uudistaminen, valmistuu 2012 ja käyttöönotto vuoden 2013 alussa - -INSPIRE- palveluinfrastruktuurin ja katselupalveluiden toteutus - -Laserkeilauksen käyttöönotto - -Sähköisen arkistoinnin kehittäminen tuotantojärjestelmien yhteyteen ja lupa aineistojen pysyvään sähköiseen arkistointiin - -Tuotantojärjestelmien jatkuvuuden turvaamistoimenpiteet - -Smallworld-migraatio, Winn7-migraatio - -Tietoturvallisuuden systemaattinen kehittäminen, Virtu-auditointi v Liikkuvan työn haltuun otto - -Videoneuvottelujen kattava käyttöönotto - -Verkkopalveluja on kehitetty yksittäisinä palveluina Strategiakauden asioista on kesken tai toteuttamatta mm. - -sähköisen asioinnin kokonaisuudessa on edetty ajateltua hitaammin - -valtion yhteisten ict-palvelujen toteutus on myöhässä, eikä ne ole olleet käyttöön otettavissa - -tuotantosovellusten palvelusopimukset eivät ole kattavasti toteutuneet - -osaprosessien kuvaukset ja tietohallinnon hallintomallien kuvaukset ovat kesken - -kehittämis- ja käyttöönottovaiheen aikaisia teknisiä testausmenetelmiä ei ole systemaattisesti käytössä - -investointilaskelmat painottuvat kustannuksiin, jälkilaskenta puuttuu - -asianhallinnan järjestelmien kehittäminen kesken - -Suunnitelmatietojärjestelmä (STJ) hoidetaan MML:n tietojen osalta rajapinnoilla

13 8 (22) Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategiaa tukevat mm. seuraavat erillisstrategiat: Tietopalvelustrategia, 2011 Arkistostrategia, 2010 Henkilöstöstrategia, 2009 Toimitilastrategia, 2010 Viestintästrategia, 2010 Toimitustuotannon strategia, 2009 Verkkopalvelustrategia, 2007 Maanmittauslaitoksen kriittisten järjestelmien elinkaaret ovat kypsässä iässä, tai otetaan käyttöön strategiakauden alkupuolella. Tämä mahdollistaa aikanaan hallitun siirtymisen uusiin teknologioihin. Kaksituhattaluvun ensimmäisellä vuosikymmenellä siirryttiin kiinteistötietojärjestelmässä uuteen sukupolveen. Strategiakaudella JAKO -sovellusperhe on ylläpitovaiheessa. Kirjaamisasioiden ja sähköisen kiinteistövaihdannan tietojärjestelmien kehittämisen ja kautta on tulossa uuden teknologian sovellusrypäs tuotantoon. Järjestelmien elinkaaret Ketterät kehitysmenetelmät Avoin lähdekoodi Kilpailuttamiset Projektitoiminnan kehittäminen SmallworldGIS MTJ Oma toteuttaminen JAKO PORTTI UKIR ARKKI KIEKU MTJ UKTJ JOHI JAKOkii SWpäätös JAKOmtj SWpäätös JAKO Teknologiakehitys

14 9 (22) 5. TIETOHALLINNON TAVOITTEET 5.1. Visio ja toiminta-ajatus 5.2. Kriittiset menestystekijät MML:n toiminnan johtaminen ja tietohallinnon johtaminen nivoutuvat kiinteästi yhteen. Toiminnan tietotekninen riippuvuus edellyttää ICT -toiminnan johtamista kokonaisarkkitehtuurin eri näkökulmista. Näkökulmina ovat toiminnan lisäksi tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian näkökulmat. Sovellusten ja infrastruktuurin yhtäaikaisen kehittämisen ja ylläpidon edellytyksenä ovat hyvin toimivat ja kuvatut muutoksenhallintaprosessit. Uuden tietohallintolain mukanaan tuoma valtiokonsernin tiukentunut tietohallinnon ohjaus linjaa voimakkaasti myös MML:n tietohallinnon strategisia päämääriä. Se tuo mukanaan mm. julkishallinnon yhteisen arkkitehtuurin ja valtion yhteisten ICT -palvelujen käytön ja valtion isot poikkihallinnolliset tietojärjestelmähankkeet. Kriittisinä menestystekijöitä MML:n tietohallinnon kannalta ovat edelleenkin ICT -toiminnan luotettavuus ja kyky yhdistää substanssitoiminnan johtaminen teknologiaosaamiseen ja tietojärjestelmien kehittämisosaamiseen. Tämä korostuu MML:n hallinnoimien kehittämishankkeiden toimeenpanokykyä arvioitaessa. Verkostomainen toiminta ja kyky omaksua uusia IT:n toimintamalleja ovat nousseet uusiksi kriittisiksi menestystekijöiksi. Perinteisen toimintatavan lisäksi otetaan käyttöön uusia innovatiivisiä ratkaisuja. Kriittisenä menestystekijänä on myös ICT -henkilöstön resurssoinnin ja osaamisen kohtaaminen uusien toimintatapojen kanssa. Resursseja ja osaamista on pystyttävä johtamaan tilanteessa, jossa ICT -henkilöstön lukumäärä laskee ja erilaisten syväosaamisten tarve kasvaa. Ratkaisukeinoja ovat mm. ulkoa ostaminen, tiukka priorisointi, tuottavuuden lisääminen, rekrytointi, verkostoituminen, laaja-alainen yhteistyö ja systemaattinen osaaminen jakaminen.

15 10 (22) 6. TIETOHALLINNON TAVOITETILA 2016 JA SEN EDELLYTTÄMÄT LINJAUKSET OSA- ALUEITTAIN Maanmittauslaitoksen ydintoimintoja tukevat järjestelmät ovat huippukunnossa. Kiinteistöjen kirjaamisen järjestelmä on saatu vakiinnutettua ja sähköistä kiinteistönvaihdantaa tukeva järjestelmä on otettu käyttöön. Maastotietojärjestelmän tietomalli on uusittu ja tuotantoprosessin ja tietojärjestelmien uusiminen on käynnissä. Muutostietojen hankinnassa on otettu käyttöön yhteisölliset menetelmät. Samalla on siirrytty kattavaan eri muutostietolähteitä hyödyntävään jatkuvaan ajantasaistukseen ja joustavaan täydentävään määräväliseen ajantasaistukseen. Laserkeilausaineistoja käytetään laajasti muutosten paikantamisessa ja määrävälisessä ylläpidossa. INSPIRE -direktiivin kansallinen toimeenpano etenee suunnitellusti. Maanmittauslaitos vastaa paikkatietojen haku- ja käyttöpalvelujen sekä niiden käyttöönoton tuen järjestämisestä. Maanmittauslaitoksen hallinnoimat perustietovarastot ovat erilaisten toimijoiden kovassa käytössä rajapintapalvelujen kautta. Tietojen perusparannus on pääosin suoritettu ja laatu on sähköisten palvelujen edellyttämällä tasolla. Sähköiset asiakaspalvelut ovat pääsääntöinen asiointitapa rutiiniasioissa. Asianhallinta on sisällytetty kaikkiin toimintoihin ja sen edellyttämät prosessit ja välineistö ovat kattavasti käytössä. Sähköinen asiointi on mahdollista kansalaisille keskeisissä palveluissa vuoteen 2015 mennessä. Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut ostetaan (valtion) palvelukeskukselta. Toimialariippumattomat perustietotekniikan palvelut hankitaan (valtion) ICT -palvelukeskukselta. KIEKUsta on hyvin toimivat liittymät tuotanto- ja tukijärjestelmiin. Maanmittauslaitoksen oma ICT -henkilöstö on keskittynyt ydintoiminnan sovellusten ylläpitoon ja tukeen, ydinprosessien tietojärjestelmien tekniseen toimivuuteen sekä hankkeiden johtamiseen ja järjestelmien hankintaan. MML valmistautuu JAKO -tuotantovälineiden sovellusalustan laajamittaiseen uusimiseen. Uusissa hankkeissa sovelletaan strategiakauden aikana kertyvää hankintaosaamista. Teknologian syväosaamisella on keskeinen merkitys ydinprosessien tietojärjestelmien, alustojen ja tietoliikenteen häiriöttömän toiminnan kannalta Sähköinen asiointi Maanmittauslaitoksen sähköisen asioinnin verkkopalveluja ovat asioiden vireillepano- ja seurantasovellukset, tietoaineistojen reaaliaikaiset käyttösovellukset sekä muut tietoaineistopalvelut.

16 11 (22) Verkkopalveluiden lisäksi sähköistä asiointia ovat myös muut sähköisessä muodossa tulleet yhteydenotot, toimeksiannot tai asioiden vireillepanot. Verkkopalvelut toteuttavat MML:n strategiakartan vaikuttavuuden ja toiminnan tehokkuuden tavoitteita. Sähköinen asiointi on kiinteä osa Maanmittauslaitoksen palveluvalikoimaa. Palvelut ovat kattavasti tavoitettavissa myös mobiiliteknologian kautta. Paikkatietoteknologia integroituu osaksi operatiivisia tietojärjestelmiä. Navigointipalveluja hyödynnetään työn ja liikkumisen tehostamisessa, työntekijöiden ja lähimmäisten turvallisuuden lisäämisessä sekä arkipäivän asiointitehtävissä ja harrastuksissa. Verkkopalvelujen tavoitetila strategiakauden lopussa: Rajapintapalvelut ja tiedostolatauspalvelut on toteutettu kaikkien keskeisten aineistojen osalta INSPIRE:n määrittelemät pakolliset palvelut on toteutettu Maanmittauslaitoksen aineistot ovat laajassa käytössä lisäarvopalveluissa. Sähköinen kiinteistönvaihdanta on toteutettu Kirjaamisarkistot (sähköisen kiinteistövaihdannan toteuttamisen yhteydessä ja mahdollisesti muutenkin) avataan ammattilaisille ja kansalaisille. Toimitustuotannossa sähköiset palvelukanavat on toteutettu. Käytössä on sähköinen asian vireillepano sekä asian käsittelyn seuranta. Seuranta koskee ensivaiheessa pitkäkestoisia toimituksia. Verkkoviestintäpalvelut on toteutettu asiakassegmentit huomioiden ja palvelujen ylläpito ja tuki ovat kunnossa. Maanmittauslaitoksen hallinnoima paikkatietoinfrastruktuuri, ja siihen liittyvät paikkatietovälineet ovat pohjana julkishallinnon paikkatietopalveluille. Palvelu tuotetaan osana julkishallinnon yhteistä ICT -palvelukokonaisuutta. Palvelu kattaa myös rakennetun ympäristön Sovelluskehittäminen Laitoksen kiinteistötuotannon järjestelmät tuotetaan strategiakaudella itse ja seuraavan sukupolven järjestelmien suunnittelu alkaa strategiakauden lopulla. Substanssijärjestelmien tuotannon tietotekninen infrastruktuuri on omassa hallinnassa. Strategiakaudella tehdään analyysi seuraavan kauden sovellus- ja tuotantopalvelujen toteutustavasta. Sovellustuotannossa siirrytään käyttämään strategisia kumppanuuksia. Kumppanuuksia hankitaan järjestelmäkehittämisen lisäksi eri osa-alueille, kuten testaukseen ja järjestelmien auditointiin. Sovellustuotannossa siirrytään enenevässä määrin ketteriin menetelmiin. Kirjaamisasioiden mukanaan tuoma uusi substanssialue otetaan haltuun.

17 12 (22) 6.3. Hankinnat ja toimittajastrategia 6.4. Konesalit Avoimen lähdekoodin käyttöä lisätään, mutta olennaista on panostaa oikeiden työkalujen valintaan oikeisiin tehtäviin. Järjestelmien yhteentoimivuus ja standardit rajapinnat ovat keskeisessä asemassa. Avoin lähdekoodi edesauttaa sovellusten yhteisöllistä kehittämistä ja mahdollistaa paremmin koodin jakamisen ulkopuolisille organisaatioille. MML:n kannalta on tärkeätä, että tietojärjestelmät keskustelevat keskenään, tietojärjestelmien kehitykseen löytyy riittävästi osaajia ja hankittua osaamispääomaa voidaan joustavasti jakaa yli organisaatiorajojen. Maanmittauslaitos joutuu panostamaan nykyistä enemmän sähköisten tietopalveluiden rakentamiseen, ylläpitoon ja niihin liittyviin tukipalveluihin. ICT -hankinnoissa käytetään HANSEL -sopimuksia mahdollisimman laajasti. Perustietotekniikan palvelut siirretään strategiakauden loppuun mennessä valtion yhteisten ICT -palvelujen toteutettavaksi. Hallinnollisissa perustietojärjestelmissä turvaudutaan valtion yhteisten järjestelmäpalvelujen ostoon. Valtion yhteisten järjestelmien ulkopuolelle jäävät hallinnolliset järjestelmät hankitaan mahdollisimman standardeina ulkoistettuina palveluina. Hankintastrategia uusitaan ja strategiakaudella määritetään strategisten kumppanuuksien tavoitteet. Hankintojen juridista osaamista vahvistetaan. Perusrekistereihin liittyvissä palveluissa ja toiminnoissa lähtökohtana on, että palvelut tuotetaan Suomessa. Järjestelmät ovat pitkän elinkaaren järjestelmiä, joten niiden alustoilla täytyy olla jatkuvuus ja ennakoitavissa oleva kasvupolku. Elinkaarianalyysi liitetään kaikkiin merkittäviin hankintoihin. Ydinprosessien tietojärjestelmien kehittämisen ohjaus pidetään Maanmittauslaitoksessa toteutustavasta riippumatta. Maanmittauslaitos kasvattaa hankeosaamistaan siten, että sovellusten kehittämisosaaminen ja toimeenpanokyky on siirrettävissä hankkeiden tilaaja- ja toteuttamisosaamiseksi. Maanmittauslaitos hakee aktiivisesti yhteistyökumppaneita niin julkishallinnon kuin yksityisen sektorin puolelta toteuttamaan sähköisiä palveluja. Konesalikapasiteettia keskitetään kahteen omaan tuotannolliseen konesaliin. Tietojen varastoinnissa käytetään yhteistyötahojen konesalikapasiteettia. Konesalikapasiteetin ja sovellusalustojen osalta siirrytään käyttämään pilvipalveluja silloin kun se on toiminnallisesti mahdollista. Pilvipalvelujen avulla toteutetaan konesalikapasiteetin skaalautuvuutta sekä palvelujen 24/7 tuotannon palvelulupaus. Ulkoisten palvelujen integroinnista omiin tietotekniikkapalveluihin muodostetaan uusi osaamisalue. Omien konesalipalvelujen, hallinnonalan yhteisen ICT -palvelukeskuksen ja valtion yhteisten toimialariippumattomien ICT -palvelujen käytön edellytykset analysoidaan strategiakauden loppupuolella.

18 13 (22) MML:n tietojärjestelmäpalvelujen toimivuus taataan virka-aikana. Virka-ajan ulkopuolella palvelujen toimivuutta seurataan teknisin apuvälinein. Palvelut, joilta edellytetään 24/7 käytettävyyden palvelulupausta, määritetään ja hankitaan tarvittaessa ulkopuolisilta toimijoilta Sosiaalinen media 6.6. Kehittämisen priorisointi 6.7. Tietoturvallisuus Lähtökohta sosiaaliseen mediaan osallistumiseen on, että läsnäolo tukee yhtä tai useampaa laitoksen ydintoimintaan tai prosesseihin liittyvää tehtävää. Sosiaalista mediaa käytetään palvelujen laadun kehittämisessä sekä laitoksen ja palvelujen tunnettavuuden kasvattamisessa. Sosiaalinen media ei sinänsä tuo uusia tietoturvahaasteita, mutta sosiaalisen median käyttötavat eroavat perinteisistä internet-palveluista. Sosiaalisen median käytänteet on linjattu erillisessä projektissa vuonna Projektitoiminnan ohjausta ja niihin liittyvää omistajuutta ja kustannusseurantaa kehitetään edelleen. MML:n kehittämishankkeiden prioriteetit määräytyvät seuraavien kriteerien perusteella: Lainsäädännön asettamat vaatimukset (ml. INSPIRE direktiivi) Kehittämishankkeen asiakkaalle tuottama hyöty Saavutettava tuottavuushyöty Palvelun MML:n viranomaisroolia tukeva imagohyöty Palvelun toteuttamisen nopeus / resurssivaatimus Tietoturvallisuudessa saavutetaan tietoturva-asetuksen määrittelemä korotettu taso strategiakauden alkupuolella. Taso auditoidaan ulkopuolisen auditoijan toimesta. Aineistojen käytettävyys turvaviranomaisille varmistetaan kaikissa olosuhteissa, myös poikkeusoloissa. Kauden alussa pilotoidaan SIEM-järjestelmää (Security Information and Event Management) lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin lokienhallinnassa. Strategiakaudella kaikki keskeiset järjestelmät saatetaan SIEM-järjestelmän piiriin. Identiteetinhallintaa kehitetään siten, että kaikki keskeiset järjestelmät ovat keskitetyn identiteetinhallinnan piirissä.

19 14 (22) Tietojärjestelmien omistajaohjeistus päivitetään ja omistajuus saatetaan osaksi toiminnan ja prosessien johtamista Henkilöstö Jokaisella henkilöllä on oman tehtäväroolinsa edellyttämä ICT-, tietoturvaja tietosuojaosaaminen. Osaamisen tasosta huolehditaan ja sitä laajennetaan tarpeiden mukaan Järjestelmien kehittämisen ohjaukseen ja kehittämisen hankitaan lisää maanmittausalan, tietotekniikan ja tietosuojan syväosaajia. Tästä osaamisesta huolehditaan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman supistuksista huolimatta. Samoin tarvitaan riittävä määrä tietoteknistä syväosaamista huolehtimaan yhteisten palvelujen integroinnista omaan tekniseen infrastruktuuriin. Perustietotekniikan tukeminen vaatii yhä vähemmän omia henkilöresursseja, kun palvelut siirtyvät valtionhallinnon yhteisiin palvelukeskuksiin. Tätä kautta ja eläköitymisen kiihtyessä saadaan liikkumavaraa syväosaajien määrän kasvattamiseen ja valtion konserniohjauksen edellyttämiin uusiin tehtäviin ja velvoitteisiin. Asiakaspalvelun luonne muuttuu yhä enemmän asiantuntijapalveluksi ja neuvonnaksi. Osaamistarpeet asiakaspalvelussa kasvavat ja koulutustarve lisääntyy Kestävä kehitys/ympäristö Maanmittauslaitos jatkaa liikkuvan työn ja etäläsnäolon kehittämistä tavoitteena pienentää liikkumisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Konesalien virrankulutusta pienennetään virtualisoimalla ja siirtymällä energiatehokkaisiin työasema - ja palvelinjärjestelmiin. Paperinkulutusta vähentää osaltaan kasvava kannettavien tietokoneiden määrä. Tehokkaat toimitilaratkaisut pienentävät energiakulutusta ja edesauttavat yhteisten teknisten resurssien käyttöä. Laitos hakee oppia parhaista green office- käytänteistä ja soveltaa niitä omaan toimintaansa Palvelujen johtaminen Maanmittauslaitoksen tietopalvelut ja niiden hallinnointimallit ja palveluprosessit vakioidaan ja kuvataan. Maanmittauslaitos hakee aktiivisesti yhteistyökumppaneita niin julkishallinnon kuin yksityisen sektorin puolelta toteuttamaan sähköisiä palveluja. Maanmittauslaitoksen rooli on johtaa hallinnoimiensa perustietovarastojen tietopalvelujen toteuttamista ja sen edellyttämää palvelutuotantoa. Maanmittauslaitos ei toteuta eikä ylläpidä kumppanien palveluja tai aineistoja.

20 15 (22) Tietohallinnon mittaaminen ja viestintä Haasteita Tietohallinnon mittaristo johdetaan asiakastyytyväisyydestä, kustannustehokkuudesta sekä kehittämistavoitteiden toteutumisesta. Palvelusopimukset laaditaan kattavasti ja palvelujen laatua mitataan palvelusopimuksia vastaan. Tietohallinnon viestintää tehostetaan. Viestinnällä tuodaan esille ICT:n mahdollisuuksia toiminnan tehostamisessa ja kehittämisessä ja sitä kautta tuottavuuden kasvattamisessa. Tulevan strategiakauden järjestelmähaasteita ovat sähköisen kiinteistövaihdannan järjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto, Valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (KIEKU) käyttöönotto sekä maastotietojärjestelmän ja ARKKI -järjestelmän uudistamiseen liittyvät tehtävät. Monen merkittävän tietojärjestelmän yhtäaikaisen kehittäminen, tietohallintolain edellyttämän kokonaisarkkitehtuurin rakentaminen ja kuvaaminen sekä valtion ICT -ohjauksen yhtenäistäminen ja keskittäminen vaativat kaikki MML:n osaavia voimavaroja. Tästä on seurauksena sovelluskehittämisen ja ICT -teknologian avainresurssien kasvava tarve. Tietoturvallisuusasetuksen vaatimukset edellyttävät tietoturvallisuuden kehittämistoimenpiteitä, jotka käyttävät osin samoja resursseja. Tietoaineistojen maksuttomuus pienentää toteutuessaan tulorahoitusta. Samanaikaisesti tietojen laatuun ja käytettävyyteen asetetaan lisävaateita. ICT -kustannukset kasvavat tilanteessa, jossa julkishallinnon menoja supistetaan.

21 16 (22) 7. STRATEGIAN TOIMEENPANON SUUNNITELMA 7.1. Yhteiset toiminnot Yhteisten tietovarantojen osalta valtion kokonaisarkkitehtuurin edellyttämä yhteentoimivuus ja kuvaukset toteutetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Yhteentoimivuuden ja kuvausten ylläpito on osa arkkitehtuuriprosessia. Maanmittauslaitoksen tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuri johdetaan valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurinäkemyksestä. Tietojärjestelmien kehittämisessä käytetään valtion kokonaisarkkitehtuurin yhteisiä komponentteja, silloin kun niitä on olemassa. MML:n tietovarastot tuotetaan ja ylläpidetään strategiakaudella laitoksen ydinprosessien toiminnan tuloksena. Valtion yhteiset ICT -palvelut otetaan käyttöön, kun palvelut ovat luotettavasti saatavilla. Yhteentoimivuuden arkkitehtuurista seuraa, että Maanmittauslaitos joutuu yhä enemmän panostamaan sähköisten tietopalvelujen rakentamiseen, ylläpitoon ja niihin liittyviin tukipalveluihin. Paikkatietojen osalta viitearkkitehtuuria ollaan muokkaamassa alla olevan kuvan mukaisesti.

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 MAANMITTAUSLAITOS 2011 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia 2012-2016 Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijät TIETO-tiimi: Asta Varonen, Riitta

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOHALLINNON LINJAT 2002-2004 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 3 / 2002

EDUSKUNNAN TIETOHALLINNON LINJAT 2002-2004 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 3 / 2002 EDUSKUNNAN TIETOHALLINNON LINJAT 2002-2004 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 3 / 2002 Eduskunnan tietohallinnon linjat 2002 2004 Tiivistelmä EDUSKUNNAN TIETOHALLINNON LINJAT 2002-2004 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA VERSIO 2.0 8.4.2010 VERSIOHISTORIA: Dokumentin tiedot Hankkeen nimi: KPK-kuntaneuvottelut ja yhtiöiden

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Heikki Meriläinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1. Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1. Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1 Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1 Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Sähköisen arkistoinnin edistäminen

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Sähköisen arkistoinnin edistäminen Tuloksellisuustarkastuskertomus Sähköisen arkistoinnin edistäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 11/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 11/2014

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri 1.10.2014 Versio:1.2 1.10.2014 2 (60) Sisällys Tiivistelmä... 4 1. Johdanto... 7 1.1. Kuvauksen kohde... 7 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje

Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje VALTIOVARAINMINISTERIÖ JulkICT-toiminto Ver 1.0 25.10.2011 Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä LUONNOS x/2011 Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriön julkaisuja 2006:52 Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

TTT. tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

TTT. tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA TTT 2008 tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sisällysluettelo Tapamme tehdä töitä 1 Pääjohtajan katsaus 2 Maanmittauslaitos on asiakkaita varten 4 Rekisterit ja tietokannat huippuvireessä

Lisätiedot