JIK ky:n hankintaohje voimaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013"

Transkriptio

1 JIK ky:n hankintaohje voimaan Johtokunta Johtoryhmä

2 Sisältö 1. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hankintaohje alkaen 2 2. Hankintavaltuudet JIK ky:ssä 2 3. Hankintojen ryhmäjako ja hankinnan toteutus Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat eli pienhankinnat Hankinnat ,99 euroa Tavara- ja palveluhankinnat ,99 euroa, terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut ,99 euroa Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat 5 4. Muutoksenhaku Kynnysarvon alittavat hankinnat Kynnysarvon ylittävät hankinnat Hankintaoikaisu Valitus markkinaoikeuteen 6 5. Tarjouspyynnöt Tarjouspyyntöjen sisältö Tarjouspyyntöjen julkaiseminen Tarjousten käsittely 7 6. Hankintapäätös ja sen täytäntöönpano 7 7. Asiakirjojen julkisuus ja nähtävänä pitäminen 8 8. Hankintasopimus Hankinnan dokumentointi ja seuranta 8 9. Hankintaorganisaatio Taloushallinto Hankkiva yksikkö Yhteishankintaorganisaatiot 9

3 JIK ky:n hankintaohje, voimassa JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hankintaohje alkaen JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tavoitteena on toteuttaa hankintansa organisaation taloudellista etua tavoitellen. Hankintaohje koskee kaikkia JIK ky:n tavara- ja palveluhankintoja. JIK ky:n hankintoja ohjaavat voimassa oleva lainsäädäntö, Kuntaliiton yleiset hankintaohjeet sekä tämä hankintaohje: - Laki julkisista hankinnoista (348/2007), - Kuntalaki (365/95), - Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/99), - Kuntien yleiset hankintaohjeet (Kuntaliitto 2010) - JIK ky:n hallintosääntö, voimaan , https://www.jikky.fi/files/64/hallintosaanto_ pdf - mahdolliset seutukunnalliset yhteishankintasopimukset Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarengas Seinäjoen kaupungin materiaalihankinta Käytännön hankintatoiminnassa noudatetaan ja painotetaan julkisen sektorin hyvän hankintatavan periaatteita, jotka on määritelty kuntien yleisissä hankintaohjeissa: Hankinnan lähtökohtina ovat kustannustehokkuus ja toiminnallisuuden tavoittelu Kilpailutus valmistellaan hankintalain mukaisesti 2. Hankintavaltuudet JIK ky:ssä Hankinnan arvo lasketaan tavaran tai palvelun arvonlisäverottomasta hinnasta. Valtuudet Lähipalveluiden ylilääkärit Osastonhoitajat Avopalveluohjaajat Hallintojohtaja Hoitotyön johtaja Hoivapalveluiden johtaja Johtava ylilääkäri Sosiaalijohtaja Talousjohtaja Terveysvalvonnan johtaja Tietohallintopäällikkö Työterveyshuollon ylilääkäri Ylihammaslääkäri Johtaja Johtokunta Tavarat ja palvelut Tavarat ja palvelut Tavarat Tavarat ja palvelut yli Palvelut Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, (Hankintalaki, liite B) yli

4 JIK ky:n hankintaohje, voimassa Hankintojen ryhmäjako ja hankinnan toteutus 3.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat eli pienhankinnat alle euron hankinnat alle euron terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (B-palvelut) Hankinnat alle euroa ( ,99 euroa) Alle euron arvoisissa hankinnoissa toimitaan tämän hankintaohjeen ja talousarvion puitteissa käyttäen omaa harkintavaltaa ja noudattaen hyvää hankintatapaa. Viranhaltijapäätöstä ei tehdä alle euron hankinnasta eikä siitä näin ollen ole muutoksenhakumahdollisuutta Hankinnat ,99 euroa Tehdään hintatiedustelu sähköpostilla vähintään kolmelle (3) mahdolliselle tarjoajalle. Tarjouksen antamiseen varataan kohtuullinen aika. Mikäli hankittavan tavaran / palvelun tarjoajia ei löydy vähintään kolmea eli kyseessä on erikoistuote / -palvelu, on tämä todettava viranhaltijapäätöksessä. Hankinnan valintaperusteena on edullisin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus. Valintaperuste ilmoitetaan hintatiedustelussa ja päätöksessä. Hankinnasta tehdään hankintapäätös KuntaToimisto-ohjelmiston viranhaltijapäätössovelluksella Päätös annetaan tiedoksi tarjoajille sekä muille tarpeen mukaan. Päätökseen tulee järjestelmästä muutoksenhakuohjeet, jotka lähetetään myös tarjoajille samalla. Hankintapäätökseen kirjataan toimittajat, joilta pyydetty tarjous, saadut tarjoukset, arvonlisäveroton hinta, valittu toimittaja ja päätöksen perustelut Tavara- ja palveluhankinnat ,99 euroa, terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut ,99 euroa euroa ylittävistä hankinnoista laaditaan tarjouspyyntö yhteistyössä taloushallinnon ja hankkivan yksikön (=yksikkö, jonne tavara/palvelu hankitaan) kanssa. Tarjouspyyntö lähetetään vähintään kolmelle (3) mahdolliselle tarjoajalle, tarjouksen antamiseen varataan kohtuullinen aika, vähintään kaksi viikkoa. Valintaperusteena käytetään joko halvinta hintaa tai kokonaistaloudellista edullisuutta. Valintaperuste ilmoitetaan tarjouspyynnössä ja päätöksessä. Hankkiva yksikkö tekee saatujen tarjousten perusteella vertailun ja hankintaesityksen hankintavaltuudet omaavalle päätöksentekijälle. Hankintapäätös muutoksenhakuohjeineen annetaan tiedoksi tarjoajille sekä muille tarpeen mukaan.

5 JIK ky:n hankintaohje, voimassa Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat euron tavara- ja palveluhankinnat. Yli euron terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut. Hankintalain liitteen B mukaisissa palveluhankinnoissa noudatetaan kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevia menettelyjä, riippumatta siitä, ylittääkö hankinnan arvo EU-kynnysarvon (jälki-ilmoitus tehtävä). B-palveluja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut) Kynnysarvon ylittävistä hankinnoista on julkaistava ilmoitus HILMAilmoituskanavalla. Tarjouspyyntö voidaan julkaista JIK ky:n kotisivuilla. Valintaperusteena käytetään joko halvinta hintaa tai kokonaistaloudellista edullisuutta. Päätöksen tekee joko johtaja tai johtokunta hankintavaltuutensa puitteissa (kts. kohta 2). Hankintamenettely ja vastuujako Kilpailutus tehdään tiiviissä yhteistyössä taloushallinnon ja hankkivan yksikön kanssa Hankkiva yksikkö tekee kilpailutuspyynnön kynnysarvon ylittävästä hankinnasta taloushallintoon hankinta- ja taloussuunnittelijalle. Pyyntö annetaan hyvissä ajoin, koska prosessiin voi kulua aikaa noin 2 4 kuukautta riippuen valmisteluun kuluvasta ajasta sekä johtokunnan kokousaikataulusta Taloushallinto vastaan kilpailutusprosessista ja hankkivan yksikön asiantuntijat vastaavat hankinnan kohteen sisällöllisestä määrittelystä, kuten hankinnan kuvauksesta ja arviointikriteerien määrittelystä Kilpailutusprosessin vaiheet: Tarjouspyynnön valmistellaan yhteistyössä Tarjouspyynnön julkaiseminen Hilma-ilmoituskanavalla Tarjousten vastaanotto ja avaaminen määräajan päättymisen jälkeen, avaustilaisuudesta laaditaan avauspöytäkirja Tarjoajien soveltuvuuden edellytysten tarkistaminen Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten vertailu: jos valinta perustuu kokonaistaloudelliseen edullisuuteen, laatupisteet annetaan tarjouspyynnössä ilmoitettujen kriteerien perusteella. Hankinta- ja taloussuunnittelija laatii vertailutaulukon, josta ilmenee hinta- ja laatupisteet. Jos valinta perustuu halvimpaan hintaan, hankinta- ja taloussihteeri laatii hintataulukon Hankinta- ja taloussuunnittelija valmistelee hankintapäätöksen päätöksentekijälle Hankintapäätös muutoksenhakuohjeineen annetaan tiedoksi tarjoajille Hankintasopimus. Taloushallinto vastaa keskitetysti hankintasopimuksista. Hankintasopimus voidaan tehdä, kun päätös lainvoimainen. Sopimukset voi allekirjoittaa nimenkirjoitusoikeuden omaava viranhaltija. Tilausmenettely tavarahankinnoissa sovitaan tapauskohtaisesti.

6 JIK ky:n hankintaohje, voimassa EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat EU-kynnysarvo ajalla saakka tavara- ja palveluhankinnoissa euroa. EU-kynnysarvot vahvistetaan kahden vuoden välein. B liitteen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut (arvoltaan yli ) hankitaan arvosta riippumatta kansallisten menettelyjen mukaan jälkiilmoittamisella täydennettynä. Voimassa olevassa hankintalaissa (348/2007) säädetään tarkasti menettelyt ja määräajat, joiden mukaan EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat tulee kilpailuttaa. Hankintailmoitus julkaistaan Hilma-ilmoituskanavalla, josta se välittyy TED-tietokantaan ja sitä kautta EU:n laajuisesti tiedoksi. Johtokunta päättää EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun asianosaisen on katsottu saaneen päätöksen tiedoksi valitusosoituksineen eli sovelletaan ns. odotusaikaa Kilpailutusprosessin vaiheet ovat samanlaiset kuin kansallisen kynnysarvon ylittävissä muuten, mutta sopimuksen allekirjoituksen jälkeen tehdään Hilma-ilmoituskanavalla jälki-ilmoitus, jossa ilmoitetaan kenen kanssa sopimus / sopimukset on tehty. Kilpailutusprosessiin kesto voi olla 5 8 kuukautta lainsäädännöstä tulevista määräajoista, valmistelusta ja johtokunnan kokousaikatauluista johtuen. 4. Muutoksenhaku Muutoksenhakuohjeet on aina annettava samalla, kun hankintapäätös annetaan tiedoksi Kynnysarvon alittavat hankinnat Alle kansallisen kynnysarvon jäävien hankintojen (pienhankinnat) hankintapäätöksistä ei ole valitusoikeutta markkinaoikeuteen, mutta asianosainen voi tehdä niistä hankintaoikaisun johtokunnalle. Hankintapäätöksentekijä voi käyttää hankintaoikaisua myös oma-aloitteisesti korjaamiskeinona, mikäli päätöksenteossa huomataan virhe. Pienhankinnoissa ovat hankintaoikaisun ohella käytettävissä kuntalain mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet (oikaisuvaatimus + kunnallisvalitus), jos hankintayksikkönä toimii jokin viranomainen. Muutoksenhakumenettelyssä voidaan arvioida ainoastaan hankintamenettelyn mahdollista lainvastaisuutta tai menettelyvirhettä (esim. esteellisyys, toimivallan ylitys), ei sovelleta hankintalakia.

7 JIK ky:n hankintaohje, voimassa Kynnysarvon ylittävät hankinnat Hankintaoikaisu Hankintayksikkö (JIK ky) voi käyttää hankintaoikaisua oma-aloitteisesti korjaamiskeinona, mikäli huomaa päätöksenteossa virheen. Korjaaminen on suoritettava 60 päivän kuluessa päätöksenteosta. Asianosainen voi tehdä hankintaoikaisun 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut hankintapäätöksen tiedokseen muutoksenhakuohjeineen Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut hankintapäätöksen tiedoksi valitusosoituksineen. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Muutoksenhakuohjeissa on ilmoitettava hankintayksikön yhteystiedot. 5. Tarjouspyynnöt Tarjouspyyntö tehdään kansallisen kynnysarvon ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. Näihin tarjouspyynnöt tekee taloushallinto. Myös näissä hankinnoissa, jotka ovat arvoltaan euroa, tehdään tarjouspyyntö. Tarjouspyyntöpohja löytyy JIK ky:n sisäisestä verkosta, Y-asemalta kansiosta Info/Hankinnat. Tarjouspyynnöt tehdään yhteistyössä taloushallinnon kanssa Tarjouspyyntöjen sisältö Tarjouspyynnöt laaditaan sisällöltään selkeiksi hankintalain mukaisesti. Tarjouspyyntö laaditaan valmiin mallin pohjalta hankkivan yksikön ja taloushallinnon yhteistyöllä. Hankinnan vaatimukset määritellään aina tapauskohtaisesti hankkivassa yksikössä (=yksikkö, jonne tavara/palvelu hankitaan) hankinnan suunnittelun yhteydessä. Valintaperusteena mainitaan joko kokonaistaloudellinen edullisuus tai halvin hinta. Jos valintaperusteena on kokonaistaloudellisen edullisuus, tehdään vertailukriteerien määritys ja painottaminen (prosentit/pisteytys) ja ilmoitetaan ne tarjouspyynnössä. Vertailukriteerien pitää olla kyseiseen hankintaan sopivia ja objektiivisia. Kriteerit eivät saa suosia paikallisia tarjoajia tai antaa tilaajalle rajoittamatonta valtaa tarjoajien valintaan. Vertailukriteerit tulee yksilöidä kuitenkin riittävästi, että tarjouksista saadaan yhteismitallisia. Tarjouspyyntö on allekirjoituksen jälkeen sitova ja julkinen.

8 JIK ky:n hankintaohje, voimassa Tarjouspyyntöjen julkaiseminen Kaikki kynnysarvon ylittävät hankinnat ilmoitetaan avoimesti julkisten hankintojen sähköisellä HILMA-kanavalla (www.hankintailmoitukset.fi) ja tämän jälkeen ne voidaan julkaista myös JIK ky:n kotisivuilla (www.jikky.fi/avoimet_tarjouspyynnot). Kynnysarvon alittavia hankintoja voidaan myös julkaista Hilmassa Palveluostojen kilpailutukset ilmoitetaan tarpeen mukaan paikallislehdissä sekä muissa lehdissä. Kynnysarvon ylittävissä hankinnoissakin tarjouspyyntö voidaan lähettää suoraan myös mahdollisille tarjoajille (Hilmassa julkaisun jälkeen). Ilmoitusmenettelystä vastaa hankinta- ja taloussuunnittelija Tarjousten käsittely Saapuneet tarjoukset avataan taloushallinnossa määräajan jälkeen ja avaustilaisuudesta laaditaan avauspöytäkirja. Myöhästyneet tarjoukset merkitään avauspöytäkirjaan. Mikäli myöhästynyt tarjous tulee avauspöytäkirjanteon jälkeen, laaditaan avauspöytäkirjalle liite, jossa todetaan myöhästynyt tarjous. Myöhästyneet tarjoukset suljetaan pois kilpailusta Tarjoajat, jotka eivät täytä kelpoisuusehtoja, suljetaan pois kilpailusta. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään ja asia kirjataan päätökseen. Saadut tarjoukset käsitellään tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Tarjousten vertailu suoritetaan tarjouspyynnössä ilmoitettujen kriteerien perusteella. Vertailun pisteytyksen tekee hankkiva yksikkö. Kaikille tarjoajille lähetetään päätöksestä pöytäkirjanote. Tarjoukset käsittelee taloushallinto. Vertailun pisteytyksen tekee hankkiva yksikkö. 6. Hankintapäätös ja sen täytäntöönpano Koskee yli euron arvoisia hankintoja. Hankintapäätös tehdään KuntaToimisto-ohjelman viranhaltijapäätössovelluksella hallintosäännön puitteissa. Hankintapäätöksen täytäntöönpano toteutetaan lainsäädännön mukaisesti. Muutoksenhakuajat hankintapäätöksissä: Pienhankinnoissa (alle kansallisen kynnysarvon) voidaan tehdä hankintaoikaisu/oikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kynnysarvon ylittävistä hankinnoista voidaan tehdä hankintaoikaisu hankintayksikölle tai valitus markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Sen, joka tekee valituksen markkinaoikeudelle, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hankintayksikölle. Kaikille tarjoajille (tarjousvertailussa mukana olleille) lähetetään

9 JIK ky:n hankintaohje, voimassa tiedoksi hankintapäätös, vertailutaulukot sekä muutoksenhakuohjeet. 7. Asiakirjojen julkisuus ja nähtävänä pitäminen - Hankintaa koskevien asiakirjojen laatimisessa on noudatettava yleisten asiakirjojen julkisuudesta annettuja säädöksiä. - Tarjouspyyntö on julkinen, kun se on allekirjoitettu. - Tarjoukset ovat julkisia asianosaisille, kun päätöspöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. - Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ja käsittelyä varten laaditut selvitykset ovat ns. yleisöjulkisia, kun sopimus on allekirjoitettu. Tarjouksiin liitetyt liike- ja ammattisalaisuudet eivät ole julkisia. - Tarjouksen kokonaishinta (yksikköhinta) on julkinen johtokunnan pöytäkirjan tarkistaminen jälkeen. - Kirjallisena tehdyt hankintapäätökset perusteluineen on pidettävä julkisesti nähtävänä ja niistä on tiedotettava kuntalain ja hankintalain edellyttämällä tavalla. Hankintapäätökseen kuuluvat valintaperusteet ja vertailupisteytys ovat myös julkisia. - Liikesalaisuuksiin kuuluvat hintojen laskennalliset taustatiedot, ja tämä tulee ottaa huomioon vertailua kirjoitettaessa. - Paras tapa pyrkiä säilyttämään liikesalaisuudet on pyytää tarjouspyynnössä yritystä merkitsemään tarjoukseen liikesalaisuudet erikseen, mutta tämä ei silti vie vastuuta julkiselta tilaajalta. 8. Hankintasopimus Sovelletaan yli :n hankintoihin. - Hankintasopimus tehdään kirjallisena ja allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman (hankintaoikaisu/oikaisuvaatimus: 7 pv+14 pv tai valitus markkinaoikeuteen: 7 pv + 14 pv + 7 pv). - Hankintasopimuksen laatii taloushallinto Hankinnan dokumentointi ja seuranta - Hankinta-asiakirjat dokumentoidaan ja säilytetään tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti. - Hankintasopimuksen toteutumista tulee seurata ja tarvittaessa reklamoida puutteista kirjallisesti (reklamaatioista lähetetään kopio itselle ja hankinta- ja taloussuunnittelijalle).

10 JIK ky:n hankintaohje, voimassa Hankintaorganisaatio 9.1. Taloushallinto Taloushallinto sijaitsee Ilmajoen Rouvalassa, osoitteessa Könnintie 27 B, Ilmajoki. Kilpailutuksesta vastaavat: - Talousjohtaja - Hankinta- ja taloussuunnittelija Hankkiva yksikkö Hankkivalla yksiköllä tarkoitetaan sitä yksikköä, johon tavara tai palvelu hankitaan, esimerkiksi terveyskeskuksen vuodeosasto tai laboratorio. Yksikön on nimettävä kutakin hankintaa varten vastaava henkilö, joka toimii yhteyshenkilönä taloushallintoon Yhteishankintaorganisaatiot Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri anestesiatarvikkeet ja tehohoidon tarvikkeet haavanhoito-, sidonta- ja lastoitustarvikkeet perussairaanhoidon tarvikkeet dialyysitarvikkeet ja urologiset tarvikkeet erikoissairaanhoidon tarvikkeet laboratoriovälineet suojaus- ja peittelytarvikkeet pesu- ja desinfektioaineet ja -välineet toimistotarvikkeet röntgenfilmien ja kemikaalien hävittäminen (jäte) kuitu- ja vanutuotteet, vaipat muovi-, jäte- ja paperisäkit diabetestarvikkeet pehmopaperituotteet toimistotarvikkeet Seinäjoen kaupungin materiaalihuolto Teleoperaattoripalvelut (sopimus on voimassa saakka).

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014)

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) YLEISET HANKINTAOHJEET hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 1 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 2 1.3 Yhteishankinta

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET Liite 110 Kaupunginhallitus 13.12.2010 PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE Harjavallan, Huittisten, Kokemäen,

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN. HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013)

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN. HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013) PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013) PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE Harjavallan, Huittisten,

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 26.1.2015 klo 18:00 19:30 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Imatran kaupungin hankintasääntö

Imatran kaupungin hankintasääntö Liite 1 (Hankintastrategian liite) 1/5 Imatran kaupungin hankintasääntö 1. Soveltamisala Tässä hankintasäännössä hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista ja vuokraamista (myös leasing-hankinnat)

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000

EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000 EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000 ESIPUHE Eduskunnan kansliatoimikunta hyväksyi 15.6.2000 jäljempänä olevan ohjeen eduskunnan kanslian hankintaohjeeksi. Ohje on voimassa

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot