Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava"

Transkriptio

1 Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Valtuusto Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava 14/ /2012 Kaavoitustoimikunta Valmistelija kunnaninsinööri Jari Sihvonen Sonkajärven keskustaajaman ja sen lähialueen osayleiskaavan laatiminen on lähtenyt vireille Sonkajärven kunnan ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen kehityskeskustelujen pohjalta. Tehtävänä on laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaamaan maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen kehitystä vuoteen Yleiskaavalla luodaan edellytykset erityyppisille uusille asuinalueille, edistetään alueen maisema-, luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttämistä ja edistetään alueelle soveltuvien elinkeinojen harjoittamista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan osana tavoiteltua kehitystä ja alueidenkäyttöä. Yleiskaava laaditaan siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain asettamat vaatimukset. Työ laaditaan vuorovaikutuksessa eri intressiryhmien kesken. Tavoitteena on kaikkien tahojen kannalta laadukas ratkaisu. Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Alueella on voimassa Pohjois-Savon maakuntakaava. Taajama-alueen keskeisellä osalla on voimassa oleva asemakaava. Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat alustavan tarkastelun perusteella ainakin seuraavat tahot: suunnittelualueen maanomistajat suunnittelualueella asuvat ja työskentelevät ihmiset kunnan luottamuselimet kunnan eri hallintokunnat viranomaiset (Pohjois-Savon Ely-keskus, Pohjois-Savon liitto, Museovirasto) muut yhteisöt (kuten Savon Voima Verkko Oy, Fortum Lämpö Oy, Ylä-Savon SOTE ky, kyläyhdistykset) Sonkajärven kunta laadituttaa asemakaavan FCG Finnish Consulting Group Oy:llä. Kaavatyö on tarkoitus laatia seuraavan rungon mukaisesti:

2 * laatimisprosessin käynnistäminen syksy 2011 perusselvitykset syksy-talvi 2011 luonnosvaihe kesä 2012 osallisten 1. kuuleminen - tiedottaminen lehdissä ja kirjeitse alueen maanomistajille, rajanaapureine oleville maanomistajille ja kiinteistöyhtiöille - luonnos nähtävillä kunnanhallituksen käsittely kaavaehdotuksen valmistelu syksy 2012 osallisten 2. kuuleminen ts. kaavaehdotuksen asettaminen virallisesti nähtäville - tiedottaminen lehdissä ja kirjeitse niille, jotka ovat luonnosvaiheessa tehneet huomautuksia kaavasta - ehdotus nähtävillä - lausuntopyynnöt viranomaisilta viranomaisneuvottelu tarvittaessa kunnanhallituksen käsittely kunnanvaltuuston hyväksyminen (tavoite loppuvuosi 2012) Prosessin kussakin vaiheessa seurataan ja arvioidaan kaavasuunnitelman vaikutuksia luonnonympäristöön, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, taloudellisia sekä sosiaalisia vaikutuksia. Käsittely: Timo Leskinen esitteli kirkonkylän osayleiskaavan laatimisen aloitus- ja OAS-aineiston (osallistumis- ja arviointisuunnitelma). Keskustelun jälkeen esitettiin lähtökohdat ja kehittämistavoiteluonnokseen seuraavia muutoksia: asuinalue (A) alueiden laajenemissuuntaa tulisi laajentaa aineistossa esitettyjen alueiden lisäksi ns. Jämäkkämäen alue aina Oinasjärventien risteykseen saakka sekä vesitorninmäen ja Koivumäentien välinen alue (ns. Lapinmäen alue) sekä aineistossa esitettyä Pikku-Siikalammen asuinalueen rajausta laajennetaan nykyiseen asemakaava-alueen rajaan saakka viranomaisneuvottelun ajankohta sovitaan myöhemmin Kaavoitustoimikunta / 1 Ehdotus Puheenjohtaja: Kunnanhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja siihen liittyvän esittelyaineiston ja asettaa ne nähtäville. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus / 7 Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina tutustumista varten Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

3 Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja siihen liittyvän esittelyaineiston. Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 :n perusteella kaavoituksen vireilletulosta ja asettaa keskustaajaman osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Kaavoitustoimikunta käy OAS:sta viranomaisneuvottelut talven aikana sekä järjestetään kaavoitusta koskeva tiedotustilaisuus. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. Kaavoitustoimikunta Kaavanlaatija esitteli OAS:n ja sitä päätettiin täydentää mm. vesihuoltolaitosten toimintakartalla ja muilla tarvittavilla selvityksillä. Kaavoitustoimikunta Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa esiteltiin yleisölle Kaavanlaatija ja kaavoitustoimikunnan viranhaltijat kävivät viranomaisneuvottelun Pohjois-Savon Ely-keskuksessa Oheismateriaalina on viranomaisneuvottelun pöytäkirja Kaavanlaatija esittelee kaavoitustoimikunnalle laadittua Sonkajärven kirkonkylän osayleiskaavan alustavaa luonnosta (valmisteluaineisto). Käsittely: Kaavanlaatija kävi läpi pidetyn viranomaisneuvottelussa käsitellyt asiat sekä esitteli kirkonkylän osayleiskaavan valmisteluaineiston. Käytiin tarkemmin läpi ns. PiMa-kohteet, joista osa poistettiin ja jäljellä jää 4 kohdetta karttaan merkittäväksi. Pien-Siikalammen eteläpäähän osoitetulle VL-alueelle lisätään tekstitarkennus, että osa alueesta toimii laskeuma-allas alueena. Laajennetaan Kangaslammen entisen koulun rakennusalue myös P-merkinnälle (palvelujen ja hallinnon alue). Siikalammen alueella Hauki- ja Lohitien päässä oleva alue, joka rajoittuu Sonkalahteen säilytetään VL-merkinnällä (lähivirkistysalue). Laajennetaan Jämäkkämäen AP-aluetta aina Oinasjärventielle saakka. Laajennetaan ns. Ranhuusin AP-aluerajausta. Todettiin, että muinaismuisto inventointia ei tarvitse tehdä. Rakennetun

4 ympäristön sekä kulttuuriympäristön inventointiselvitys on käynnissä ja valmistuu syksyn 2012 aikana. Tehdään em. muutokset kaava-ainestoon, jonka jälkeen pidetään kaavoitustoimikunnan kokous. Seuraavan kaavoitustoimikunnan kokouksen jälkeen kunnanhallitukselle esitetään Sonkajärven kirkonkylän osayleiskaava luonnosaineisto sekä OAS-aineisto asetettavaksi nähtäville. Kaavoitustoimikunta Valmistelija: kunnaninsinööri Jari Sihvonen Kaavanlaatija esittelee Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksen sekä luonnoksen kaavaselostuksesta. Kaavoitustoimikunnan jäsenille on lähetetty kokouskutsun mukana oheismateriaalina tutustumista varten keskustaajaman osayleiskaavaluonnos sekä kaavaselostusluonnos. esitys Puheenjohtaja: Kaavoitustoimikunta esittää Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksen sekä kaavaselostusluonnoksen kunnanhallitukselle sekä esittää sen edelleen asetettavaksi nähtäville luonnoksena. Kaavoitustoimikunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina tutustumista varten Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavan luonnos sekä kaavaselostusosio. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksen ja päättää asettaa kaavaluonnoksen (valmisteluaineisto) nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi mahdollisten huomautusten tekoa varten ja ilmoittaa siitä kunnallisten ilmoitusten mukaisesti sekä päättää, että osayleiskaavaluonnoksesta pidetään kaavaluonnoksen esittelytilaisuus kunnan virastotalolla. Kirjalliset huomautukset ja lausunnot on jätettävä nähtäville asetetun Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksen (valmisteluaineisto) nähtävilläoloaikana. Samalla kunnanhallitus päättää pyytää lausunnot seuraavilta: Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri vastuualueilta Pohjois-Savon Liitolta Museovirastolta Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnalta alueen verkkoyhtiöiltä sekä

5 Sonkajärven kunnan tekniseltä ja sivistyslautakunnalta Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kaavoitustoimikunta Valmistelija: kunnaninsinööri Jari Sihvonen Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavaluonnos ja kaavaselostus ovat ol leet nähtävillä ja samalla on pyydetty toi mit tamaan nähtävillä oloaikana mahdolliset lausunnot ja osallisten kannanotot. Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta on pidetty esit tely ti lai suus Sonkajärven kunnan virastotalolla Esittelijänä oli kaavan laa ti ja Timo Leskinen. Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta on saatu lau sunnot ja osallisten kannanotot seuraavilta: Savon Voima Pohjois-Savon Liitto Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Ylä-Savon SOTE ky:n ympäristölautakunta Pohjois-Savon ELY-keskus Ritva Kainulainen Kauko Kuosmanen ja Tuula Viinikanoja Pirjo Piiroinen Kaavoitustoimikunnan jäsenille lähetetään oheismateriaalina tutustumista var ten Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:n laatima Son kajär ven keskustaajaman rakennetut ympäristöt, Rutakon kylästä kir kon kyläk si ja taajamaksi sekä kaavoittajan vastine Sonkajärven keskustaajaman osa yleis kaa va luon nok ses ta saatuihin palautteisiin. esitys Puheenjohtaja: Kaavoitustoimikunta käy läpi kaavanlaatijan vastineet saatuihin lau sun toihin ja osallisten kannanottoihin. Käsittely: Kaavanlaatija Timo Leskinen kävi läpi annetut lausunnot ja vas ti neet. Selvitetään tulevassa viranomaisneuvottelussa tarkemmin onko tosiaan teh tä vä vielä erillinen muinaismuistoselvitys, koska aloitusvaiheen vi ranomais neu vot te lus sa selvitystä ei vaadittu. Epävirallinen moottorikelkkaura säilytetään ohjeellisena yleiskaavassa. Pappilan puoleista AP-aluetta on hiukan supistettu alkuperäisestä, mutta kes kus te lun jälkeen palautetaan alue takaisin alkuperäisen ehdotuksen

6 mu kai ses ti takaisin kaavaehdotuksen kartta-aineistoon. Selvitetään nykyisen perhekodin sekä kunnan omistaman Kangaslammen kiin teis tön nykyiset kerrosalat, jonka jälkeen mietitään li sä ra ken nus oi keuden lisääminen (mahdollisesti n m2) P-alueeksi merkitylle alueel le kaavaehdotusaineistoon. Oinasjärventiehen rajoittuvaa uutta AP-aluetta kutsutaan tässä vaiheessa Jä mäk kä mäen asuinalueen reservilaajennusalueena. Muutoin hyväksyttiin kaavanlaatijan tekemät vastineet ja tehdyt kaa va merkin tä muu tok set. Kaavanlaatija esitteli laaditun Sonkajärven keskustaajaman rakennetun ympäristön "Rutakon kylästä kirkonkyläksi ja taajamaksi" -aineiston. Keskustelun jälkeen todettiin, että on syytä vielä tarkistaa Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavaluonnosaineistoon ja Sonkajärven keskustaajaman rakennetun ym pä ris tön "Rutakon kylästä kirkonkyläksi ja taajamaksi" -aineiston rakennuskohdenumeroiden vas taa vuus rakennusten historiatieto-osion sekä kohdekartan kanssa. Kaavoitustoimikunta hyväksyi tehdyt muutokset ja korjaukset Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavaluonnosaineistoon ja Sonkajärven keskustaajaman rakennetun ym pä ris tön "Rutakon kylästä kirkonkyläksi ja taajamaksi" -aineistoon. Sovitaan aikataulu viranomaisten kanssa pidettävästä työneuvottelusta, jon ka jälkeen laaditaan lopullinen kaavaehdotusaineisto joka asetetaan kun nan hal li tuk sen käsittelyn jälkeen nähtäville. Tarvittaessa pidetään eril linen kaavoitustoimikunnan kokous ennen kunnanhallituksen käsittelyä. Kunnanhallitus Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavaluonnosaineiston tiimoilta on käy ty viranomaisten kanssa työneuvottelu Pohjois-Savon ELY-keskuksella , jonka pohjalta on tehty tarvittavat tarkennukset osa yleis kaava-ai neis toon. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava, kaavaehdotus. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää tehdä annettujen lausuntojen ja muistutusten johdos ta vastineiden mukaiset muutokset ja lisäykset kaavaluonnokseen kaavoi tus toi mi kun nan esitysten sekä Pohjois-Savon ELY-keskus/kunta työneuvottelun mukaisesti. Kunnanhallitus päättää asettaa Son ka jär ven keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksen MRA 19 :n mu kai ses ti nähtäville. Samalla pyydetään kaavaehdotuksesta MRA 28 :n mu kai set lausunnot.

7 Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kaavoitustoimikunta Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä välisen ajan ja siitä on pyydetty lausunnot. Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta on saatu lau sunnot ja osallisten kannanotot seuraavilta: Pohjois-Savon Liitto Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Ylä-Savon SOTE, ympäristölautakunta Pohjois-Savon ELY-keskus Kaavoittaja laati viranhaltijoiden kanssa lausunnoille ja kannanotoille vas tine-eh do tus poh jan. Osayleiskaavaehdotuksen ja laaditun vas ti ne-eh do tuksen pohjalta käytiin ehdotusvaiheen vi ran omais neu vot te lu Pohjois-Sa von ELY-keskuksessa. Kaavoitustoimikunnan jäsenille on lähetetty oheismateriaalina tutustumista varten neuvottelumuistio ja vastine , jotka liitetään kaavan hyväksymisen yhteydessä valtuuston pöytäkirjaan. esitys Puheenjohtaja: Kaavoitustoimikunta hyväksyy Sonkajärven keskustaajaman osa yleis kaava eh do tuk ses ta käydyn viranomaisneuvottelun ja hyväksyy kaavasta laa ditut vastineet. Kaavoitustoimikunta hyväksyy tehdyt muutokset ja korjaukset Son ka jär ven keskustaajaman osayleiskaavaehdotukseen ja sen ai neistoon. Kaavoitustoimikunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuustol le Sonkajärven kes kus taa ja man osayleiskaavan hyväksymistä. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus Kunnanhallituksen jäsenille on lähetetty oheismateriaalina tutustumista varten neuvottelumuistio ja vastine , jotka liitetään kaavan hyväksymisen yhteydessä valtuuston pöytäkirjaan. esitys Valtuusto 24 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavan hyväksymistä. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Pöytäkirjan liitteenä nro 4 on Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava, joka lähetetään valtuustolle esityslistan mukana.

8 esitys Valtuusto hyväksyy Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaavan. Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

14.05.2012. osa, Sirkka

14.05.2012. osa, Sirkka 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnano osa, Sirkka Levin asemakaava-alueen korttelin 503 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ilmakuva suunnittelualueelta (2006) 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 1.1 Kaavoituskatsaus... 1 1.2 Kaavahierarkia... 1 1.3 Kaavoituksen vaiheet maankäyttö- ja rakennuslain mukaan...

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA IITLAHDEN JA KAIPOLAN KYLÄT IIJÄRVEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot