Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista."

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Haapajärven keskustan osayleiskaava / /2011 TEKLA Haapajärven keskustan osayleiskaava on vanhentunut. Kaupunginvaltuusto on varannut osayleiskaavan uudista miseen määrärahaa vuodelle 2011 ja varautunut talous suun nitelmassa hankkeen loppuun saattamiseen vuon na Arkkitehtitoimisto Luk ka roi nen Oy:n kans sa teh ty kon sult ti sopi mus maankäyttöön liittyvistä tehtä vistä mah dollis taa ta voite hin nalla tehtävät erilliset kaavoitushankkeet. Liitteenä nro1 on tarjouspyyntö keskustan osayleiskaavan laatimi sesta. Ta voitehintatarjous on oheisaineistona ja projekti suunnitelma liitteenä nro 2. Konsultin edustajat arkkitehdi t Pekka Lukkaroinen ja Joona Koskelo on kut sut tu kokouk seen esit te le mään projektisuun nitelmaa, kes kuste lemaan asiasta ja vastaamaan kysymyk siin. (Valmistelija: Vesa Savolainen p ) Tj Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen johtaja muutti esitystä seuraavasti: Lautakunta käynnistää neuvottelut Haapajärven keskustan osayleiskaavan uu dis ta misesta ja laajentamisesta Arkki tehti toimisto Lukka roi nen Oy:n tavoitehintatarjouksen poh jalta. Asiaa valmistelee maanhankinnan ja kaavoituksen oh jausryhmä. Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun päätösesi tyksen. Merkittiin, että arkkitehdit Pekka Lukkaroinen ja Joona Kos kelo olivat kutsuttuina esittelemässä projektisuunnitelmaa en nen tä män asian päätöksentekoa.

2 TEKLA Keskustan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisesta on käyty neuvotteluja kevään aikana, neuvottelujen pohjalta tarkistettu tarjous oheisaineistona. Aloituskokous pidet tiin Ou lussa 8.4., lii te nro 6. Elykeskuksen ja kau pun gin vä li ses sä ke hi tys kes kus te lussa osa yleiskaa van ra jausta laa jennet tiin kos ke maan myös Hal la kan kaan PAV asunto jen alue. Suun nit te li jat ja kau pun gin edus ta jat ovat teh neet maas to käynnin 3.5. Alustava osallis tumis ja ar vioin ti suunni telma liit teenä nro 7. Vi ranomaisneu vottelu on sovittu pidet täväksi Viranomaisneuvottelussa sovitiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehtäväksi pieniä tarkistuksia, korjattu osal listumis ja arviointisuunnitelma liitteenä nro 7 a. (Valmistelija: Vesa Savolainen p ) Tj Lautakunta päättää asettaa liitteen nro 7 a. mukaisen viranomaisneuvottelun pohjalta tarkistetun Haapajärven kaupun gin osayleis kaa van osal lis tu mis- ja ar vioin ti suunni tel man ylei sesti näh tä vil le mielipi teen ilmai sua var ten ajalle ja lä het tää sen tiedoksi Poh jois-poh jan maan ympäristökes kukselle, Poh jois-poh janmaan liitol le, Poh jois-pohjanmaan Museolle, Ra tahallin tokeskukselle, Haa pa jär ven Ke hi tys kes kus Oy:lle, Jo ki laak so jen pelastus laitok selle, Haa pa jär ven Vesi Oy:lle, Haapa jär ven Läm pö Oy:lle, Haapajärven Vuok ratalot Oy:lle ja Reis jär ven kun nan ym päris tö pal ve lui den lau ta kun nalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TEKLA Haapajärven kaupungin osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on saatu liitteen nro 2 mukaiset mieli pi teet ja lausunnot. Kaavanlaatija on tehnyt osayleiskaavas ta rakennemallit, joita kaupunginvaltuusto on käsitellyt ilta kou lussaan Iltakoulussa käydyn perusteella on laa dittu rakennemalleista synteesi perusteluineen, liite nro 3. Rakennemallisynteesiä esitellään yleisölle järjes tet tä vässä yleisötilaisuudessa. Täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä nro 4. (Valmistelija: Vesa Savolainen p ) Tj Tekninen lautakunta asettaa keskustan osayleiskaavan liit teen nro 3

3 mukaisen rakennemallin perusteluineen ja täy dennetyn osallistumisja arviointisuunnitelman, liite nro 4 yleisesti nähtäville mielipiteiden ilmaisua varten ajalle ja lähettää ne tiedoksi Poh jois-poh jan maan ELY-keskukselle, Pohjois-Pohjan maan liitol le, Poh jois-poh jan maan Museolle, Ratahallintokeskukselle, Haa pajärven Ke hi tyskeskus Oy:lle, Jokilaakso jen pelastus laitok selle, Haapa järven Vesi Oy:lle, Haapajär ven Lämpö Oy:lle, Haa pajär ven Vuokratalot Oy:lle ja Selänteen ympä ristölautakunnalle. Ehdotus hyväksyttiin. TEKLA Yleiskaavan laatimista varten tehdyt selvitykset ovat valmis tuneet melu- ja tärinäselvitystä lukuun ottamatta, ne ovat oheis aineistona. Melu- ja tärinäselvitys valmistuu syksyllä. Rakennemallista ja osal lis tu mis- ja ar vioin ti suun ni tel mas ta on saa tu mieli pi teitä ja muis tutuk sia, jotka ovat ko kouk ses sa nähtävänä. Mielipiteet ja muistutukset on toi mi tet tu kaavan laatijalle, nii den vas tineet löy ty vät kaa va se los tuk sen liittee nä olevasta Rakennemallisynteesi, rakennemalliselostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivätty Osa yleis kaa vaa kos ke va viran omais neu votte lu on pi detty , pöy täkir ja liit tee nä nro 1, lisäksi on pi detty työpa laveri , pöy tä kirja liit tee nä nro 2. Näiden poh jalta laadit tiin alustava luon nos, jota esitel tiin yleisöl le , ylei sötilai suu dessa oli läs nä n. 50 henki löä. Alus ta vaa luon nosta kä si teltiin myös sa mana päi vänä pide tyssä kau pungin ja Poh jois-pohjan maan ELY-kes kuk sen kanssa käy dyssä kehityskeskuste lussa. Yleisötilaisuudessa tehdyt muutosehdotukset on mahdolli suuk sien mu kaan otettu huomi oon osayleiskaavaluonnok sessa, liite nro 3, luonnokseen liittyvä kaavaselostus on liit tee nä nro 4. Kaavanlaatija on kutsuttu kokoukseen esittele mään laadittua luonnosta. (Valmistelija: Vesa Savolainen p ) Tj. Tekninen lautakunta asettaa Haapajärven keskustan osa yleiskaava 2035 liit teen nro 3 mukaisen luonnoksen ja sii hen liit tyvän kaava selostuksen, liite nro 4 ylei sesti nähtä ville mieli pi tei den il mai sua var ten ajalle ja pyy tää niistä lau sunnot Poh jois-pohjanmaan ELY-keskuk selta, Poh jois-poh jan maan liitolta, Pohjois-Poh janmaan Museolta, Lii kennevirastolta, Haapajärven Kehityskeskus Oy:ltä, Jo ki laak so jen pelastuslaitokselta, Haapajärven Vesi Oy:ltä, Haa pa jär ven Lämpö Oy:ltä, Haa pajärven Vuokratalot Oy:ltä, sivistyslautakunnalta, Selänteen ympäristölautakun nalta,

4 Haapajärven Yrittäjät ry:ltä, Räjähdelaitokselta, Kotiseutuyhdistykseltä ja Luonnonsuojeluyhdistykseltä. Tekninen johtaja esitti asian jättämistä pöydälle. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti pöydällepanoesityksen. Merkittiin, että arkkitehti Joona Koskelo oli kutsuttu esittele mään osayleiskaavaluonnosta. TEKLA Osayleiskaavan luonnos on liitteenä nro 1 ja kaavaselostus liit teineen liit tee nä nro 2. Luonnokseen on tehty lautakun nan käy män kes kus te lun pohjalta muutosesityk siä mm. ran tapo lun sijoittumi sen osalta sekä alueiden ra jauksia ja kaavamer kintö jä on tarkistettu. Kaavaluonnos lä hetetään lautakunnan jäsenil le sähköpostin liitteenä tutus tuttavaksi. (Valmistelija: Vesa Savolainen p ) Tj. Tekninen lautakunta asettaa Haapajärven keskustan osa yleiskaava 2035 liitteen nro 1 mukaisen luonnoksen ja sii hen liittyvän kaavaselostuksen, liite nro 2 yleisesti nähtäville mie li pi tei den ilmaisua varten ajalle ja pyy tää niistä lausunnot seuraavilta: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjan maan liitto Pohjois-Poh janmaan Museo Museovirasto Liikennevirasto Fingrid Oyj LNI Group Oy (Vattenfall Verkko Oy) Haapajärven Ke hi tys kes kus Oy Jokilaaksojen pelastuslaitos Haapajärven Vesi Oy Haapajärven Läm pö Oy Haapajärven Vuok ratalot Oy Sivistyslautakunta Pe rus pal velu kun tayhty mä Se länteen ympäristölautakunta Haa pajär ven Yrittäjät ry Räjähdelaitos Kotiseutuyhdistys Luonnonsuojeluyhdistys Li säksi lau ta kunta toi voo, että mah dollisim man mo net ta hot, mm. urheiluseurat ja yhdistyk set esittäisi vät luon nok sesta mie li pi teen sä.

5 Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti seu raa vil la muutoksilla osayleiskaavaluonnokseen: 1. Saaren alue muutetaan RL-alueeksi. 2. Harjunniemen pohjoispää (leveämpi alkupää) mah dol li ses ti tehokkaampaan käyttöön koska alueella on valmis in fra rakennettuna. 3. Varaus kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Ven lan ka dul le saakka. Merkittiin, että ennen tämän asian käsittelyä ja pää tök sen te koa Hannu Heikkilä oli puheenjohtajan kutsumana esit te le mäs sä Saaren alueen suunnitelmia. TEKLA Nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta on jätetty 27 mielipidettä ja 9 lausuntoa, kaavanlaatijan vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin liitteenä nro 3. Kaavaluonnosta on kehitetty saatujen mielipiteiden ja lausuntojen mukaisesti, uusi kaavaluonnos liitteenä nro 4 (lähetetään lautakunnan jäsenille sähköpostilla). Kaavaselostus liitteenä nro 5, liitteessä nro 6 on esitetty tehdyt muutokset nähtävilläolleeseen kaavaselostukseen. Edellisen nähtävilläolon jälkeen osayleiskaavaan ovat valmistuneet seuraavat selvitykset, jotka ovat kaavaselostuksen liitteitä; Meluselvitys,liite nro 7. tärinäselvitys, liite nro 8. Liikenne: päätiet, kadut ja rataverkko, liite nro 9. Liikenne: kevyt liikenne ja virkistysreitit, liite nro 10. Osayleiskaava-alueen kiinteät muinaismuistot, liite nro 11. Rakennetun alueen selvitys (toimitetaan kokoukseen ja sähköpostilla lautakunnan jäsenille), liite nro 12. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liite nro 13. Haapajärvelle on valmisteilla liikenneturvallisuussuunnitelma yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskuksen kanssa, suunnitelma valmistuu vuoden 2012 aikana. Tähän liittyen ELY-keskus teettää Haapajärven keskustan osalta kevyen liikenteen laatukäytäväselvityksen, joka liitetään valmistuttuaan osaksi osayleiskaavaa samoin kuin muutkin liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyt osayleiskaavaan soveltuvat osiot.

6 (Valmistelija: Vesa Savolainen p ) TJ Tekninen lautakunta asettaa Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 liitteen nro 4 mukaisen luonnoksen ja siihen liittyvän kaavaselostuksen, liite nro 5, yleisesti nähtäville mielipiteiden ilmaisua varten ajalle ja pyytää niistä lausunnot seuraavilta: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan Museo Museovirasto Liikennevirasto Fingrid Oyj LNI Group Oy (Vattenfall Verkko Oy) Haapajärven Kehityskeskus Oy Jokilaaksojen pelastuslaitos Haapajärven Vesi Oy Haapajärven Lämpö Oy Haapajärven Vuokratalot Oy Sivistyslautakunta Yläaste Lukio Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta Haapajärven Yrittäjät ry Räjähdelaitos Kotiseutuyhdistys Luonnonsuojeluyhdistys Lisäksi lautakunta toivoo, että mahdollisimman monet tahot, mm. urheiluseurat ja yhdistykset esittäisivät luonnoksesta mielipiteensä. Päätös Lautakunta päätti yksimielisesti, että nähtäville asetettavaa osayleiskaavaluonnosta muutetaan alla olevan luettelon mukaisesti ja lautakunta käsittelee muutetun luonnoksen kokouksessaan ennen sen nähtäville asettamista. Muutokset; 1. Kalajoen ylittävä kevyenliikenteen siltavaraus poistetaan 2. Kuusaantien ja Kirkkokadun väliseen kevyenliikenteen alikulkuun palautetaan henkilöautoliikenteen mahdollistava varaus. 3. TY-1 merkintä palautetaan T-1 merkinnäksi 4. Uutta teollisuusaluetta rautateiden välissä suurennetaan. 5. Palomäen alueen AP2/TY alueiden rajauksia muutetaaan liitekartan nro 14 mukaisesti. 6. AT alueiden rajauksia tarkistetaan vastineissa mainituilta osin.

7 7. Kevyen liikenteen tien varaus maantien 658 varteen Levonperäntien risteyksestä Laurikkalantien risteykseen. TEKLA Muutettu kaavaluonnos liitteineen liitteenä nro 4. (Valmistelija: Vesa Savolainen p ) TJ Tekninen lautakunta asettaa Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 liitteen nro 4 mukaisen luonnoksen liitteineen, yleisesti nähtäville mielipiteiden ilmaisua varten ajalle ja pyytää niistä lausunnot seuraavilta: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan Museo Museovirasto Liikennevirasto Fingrid Oyj LNI Group Oy (Vattenfall Verkko Oy) Haapajärven Kehityskeskus Oy Jokilaaksojen pelastuslaitos Haapajärven Vesi Oy Haapajärven Lämpö Oy Haapajärven Vuokratalot Oy Sivistyslautakunta Yläaste Lukio Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta Haapajärven Yrittäjät ry Räjähdelaitos Kotiseutuyhdistys Luonnonsuojeluyhdistys Lisäksi lautakunta toivoo, että mahdollisimman monet tahot, mm. urheiluseurat ja yhdistykset esittäisivät luonnoksesta mielipiteensä. Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti seuraavalla muutoksella osayleiskaavaluonnokseen: Lisätään varaus kevyen liikenteen väylään Karjalahdentielle ja Mustolanperäntielle Lahikan risteyksestä palvelukeskuksen risteykseen.

8 TEKLA Toisen kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana siihen on jätetty 16 mielipidettä ja 7 lausuntoa, lausunnot ja kaavanlaatijan vastineet liitteenä nro 1. Liikennevirasto on lausunnossaan ilmoittanut, että melu ja tärinälaskelmat on tehty liian alhaisilla junapainoilla. Konsultin käyttämät laskentatiedot oli pyydetty liikennevirastolta ja ne päivitettiin lausunnon antamisen jälkeen ja melu ja tärinäselvitykset on tehty uudestaan uusien junapainojen mukaisilla lähtötiedoilla, osayleiskaavaehdotuksen selostuksen liitteet 8a ja 8b. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen pidettiin viranomaisneuvottelu (osayleiskaavaehdotuksen selostuksen liitteessä D). Neuvottelussa sovittiin, että kaupunki ottaa kantaa Kuusaantien alikulkumerkintään ja Karpalosuon kaavamerkintään, kaupunginhallitus käsittelee merkintöjä kokouksessaan Päivitettyjen tärinä- ja meluselvitysten takia kaavaehdotuksen valmistelu on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Liitteenä nro 2 osayleiskaavan 2035 kaavaehdotus liitteineen. Kaavanlaatija on kutsuttu kokoukseen esittelemään kaavaehdotusta. (Valmistelija: Vesa Savolainen p ) Tj Tekninen lautakunta asettaa Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 liitteen nro 2 mukaisen ehdotuksen liitteineen, yleisesti nähtäville mielipiteiden ilmaisua varten ajalle ja pyytää niistä lausunnot seuraavilta: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan Museo Museovirasto Liikennevirasto Fingrid Oyj LNI Group Oy (Vattenfall Verkko Oy) Haapajärven Kehityskeskus Oy Jokilaaksojen pelastuslaitos Haapajärven Vesi Oy Haapajärven Lämpö Oy Haapajärven Vuokratalot Oy

9 Sivistyslautakunta Yläaste Lukio Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta Haapajärven Yrittäjät ry Räjähdelaitos Kotiseutuyhdistys Luonnonsuojeluyhdistys Lautakunta hyväksyi esityksen seuraavilla muutoksilla: Ratojen välistä uutta teollisuusaluetta suurennetaan n.12 ha. Puheenjohtaja esitti Vitakosken kannattamana, että Karpalosuon teollisuusalueen TY-1 merkintä muutetaan T-1 -merkinnäksi. Suoritetussa äänestyksessä puheenjohtajan esitys sai 5 jaa-ääntä (Vitakoski, Savola, Haapala, Vainio, Kananen) ja teknisen johtajan esitys 4 ei-ääntä (Niska, Reponen, Härkönen, Ristolainen). Puheenjohtaja totesi, että tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Karpalosuon teollisuusalueen merkinnäksi kaavaehdotukseen tulee T-1. Lisäksi sovittiin yksimielisesti, että kaavaselostuksessa Tujuojan ympäristön selostustekstiä (sivu 49) tarkennetaan ojituksen osalta. Merkittiin, että arkkitehti Joona Koskelo oli kutsuttu esittelemään osayleiskaavan käsittelyvaiheita ja osayleiskaavaehdotusta. TEKLA Saadut mielipiteet ja lausunnot vastineineen liitteenä nro 2. Museoviraston lausunnossaan edellyttämä argeologinen inventointi liitteenä nro 3 ja tärinämittausten perusteella täydennetty tärinäselvitys liitteenä nro 4. Ely-keskuksen lausunnon mukaisesti Karpalosuon teollisuusalueen kaavamerkintä on muutettu muotoon TY-1, lisäksi ehdotukseen on tehty pieniä tarkennuksia saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta, muutokset on esitetty selostuksen kohdassa Osayleiskaavaehdotuksesta järjestettiin valtuuston iltakoulu Täydellinen kaavaehdotus liitteineen toimitetaan kaupungin nettisivuille

10 (Valmistelija: Vesa Savolainen p ) Tj Tekninen lautakunta asettaa Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 liitteenä nro 5 mukaisen ehdotuksen liitteineen, yleisesti nähtäville mielipiteiden ilmaisua varten ajalle ja pyytää niistä lausunnot seuraavilta: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan Museo Museovirasto Liikennevirasto Fingrid Oyj LNI Group Oy (Vattenfall Verkko Oy) Haapajärven Kehityskeskus Oy Jokilaaksojen pelastuslaitos Haapajärven Vesi Oy Haapajärven Lämpö Oy Haapajärven Vuokratalot Oy Sivistyslautakunta Yläaste Lukio Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta Haapajärven Yrittäjät ry Räjähdelaitos Kotiseutuyhdistys Luonnonsuojeluyhdistys Lautakunta hyväksyi esityksen seuraavalla muutoksella: Puheenjohtaja esitti Matti Ristolaisen kannnattamana, että osayleiskaavaehdotus II:n merkinnöistä MY-1 ja MY-3 poistetaan lause "Muuhun kuin avohakkuuta koskevaan metsän käsittelyyn ei vaadita MRL 128 :ssä tarkoitettua maisematyölupaa (MRL 43 :n mukainen toimenpiderajoitus)." Suoritetussa äänestyksessä teknisen johtajan esitys sai 3 ääntä (Niska, Pylkkönen, Reponen), puheenjohtajan esitys 5 ääntä (Ristolainen, Savola, Haapala, Vainio, Kananen) ja 1 tyhjä ääni (Vitakoski). Puheenjohtaja totesi, että tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Osayleiskaavaehdotus II:n merkinnöistä MY-1 ja MY-3 poistetaan lause "Muuhun kuin avohakkuuta koskevaan metsän käsittelyyn ei vaadita MRL 128 :ssä tarkoitettua maisematyölupaa (MRL 43 :n mukainen toimenpiderajoitus)."

11 TEKLA Nähtävilläoloaikana osayleiskaavaehdotuksesta jätettiin muistutuksia kuusi kpl ja saatiin viisi lausuntoa. Kaavaan on tehty Ely-keskuksen lausunnon perusteella muutos, josta kaupunki on kuullut MRA 32 :n mukaisesti asianosaisia maanomistajia liitteen nro 1 mukaisella kuulemiskirjeellä. Kuulemisessa saatiin yksi muistutus, joka ei aiheuta muutoksia kaavaan. Muistutukset, lausunnot ja vastineet liitteessä nro 2. Osayleiskaavaehdotus selostuksineen liitteenä nro 3. (Valmistelija: Vesa Savolainen p ) Tj Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle/ -valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 3 mukaisen Haapajärven keskustan osayleiskaavan Puheenjohtaja esitti, että osayleiskaavasta tulee poistaa kaavaesitykseen merkitty MY-3 alue (linnustoltaan tärkeä alue). Esitys kannattamattomana raukesi. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen. Puheenjohtaja jätti asiasta eriävän mielipiteen, liite nro 10. KHALL Osayleiskaavaehdotus ja osayleiskaavaselostus liitteenä nro 1. Teknisen lautakunnan puheenjohtajan eriävä mielipide oheismateriaalina. Osayleiskaavaselostuksen liitteet ovat oheismateriaalina, jotka säilytetään kaavakansiossa ja ovat nähtävillä myös kaupungintalon kirjaamossa, 3. kerros. Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Haapajärven kaupungin osayleiskaava 2035 hyväksytään liitteenä olevan osayleiskaavaehdotuksen ja osayleiskaavaselostuksen mukaisesti. Teijo Paananen esitti Hanna Ampulan ja Risto Hautakankaan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen tekniseen lautakuntaan lisäselvityksiä varten.

12 Käydyssä kädennosto äänestyksessä Teijo Paanasen esitys sai seitsemän (7) ääntä (Paananen, Nikula, Mäntylä, Jyrinki, Hautakangas, Ekman, Ampula) ja kaupunginjohtajan esitys sai kaksi (2) ääntä (Myllylä, Niska). Puheenjohtaja totesi, että hyväksytyksi tuli Paanasen esitys. Merkittiin, että tekninen johtaja Vesa Savolainen oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn ajan klo TEKLA Yleiskaavan tarkoituksena on ohjata tulevaisuuden maankäyttöä, kaavatason luonteesta johtuen sen aluerajaukset ja linjaukset ovat aina jossain määrin ohjeellisia ja luonteeltaan yleispiirteisiä. Osayleiskaava on aluevarauskaava, jossa ei osoiteta rakennuspaikkoja, tällä yleiskaavalla rakentaminen vaatii aina minimissään suunnittelutarveratkaisun/poikkeusluvan ja sen tueksi maankäyttösuunnitelman ja tarkemmat selvitykset tai sitten tarkemman kaavan, jossa osoitetaan rakennuspaikat. Lisäksi on huomioitava MRL 72, jonka mukaan rantarakentamisen luvittaa ELY-Keskus ellei ole laadittu tarkempaa kaavaa, jossa rakennuspaikat on osoitettu. Liitteenä nro 1 kaavakonsultin lausunto ja liitteenä nro 10 selvitys kaavoitusjärjestelmän kaavahierarkiasta. Osayleiskaavaehdotus ja osayleiskaavaselostus liitteenä nro 2. Teknisen lautakunnan puheenjohtajan eriävä mielipide oheismateriaalina. Osayleiskaavaselostuksen liitteet ovat oheismateriaalina, jotka säilytetään kaavakansiossa ja ovat nähtävillä myös kaupungintalolla teknisessä virastossa, 2. kerros. (Valmistelija: Vesa Savolainen p ) Tj Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle/ -valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 2 mukaisen Haapajärven keskustan osayleiskaavan Hyväksyttiin. Merkitään, että puheenjohtaja ilmoitti vetävänsä eriävän mielipiteensä pois.

13

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA Kunnanhallitus 117 31.03.2014 Kunnanhallitus 206 23.06.2014 SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA 5/11.03.03/2013 KHAL 31.03.2014 117 Lempäälän kunnan kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus VALKEAKOSKEN KAUPUNKI JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINENN OSAYLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus 25. 2.2013 Ehdotusvaiheen selostus SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Osayleiskaavatyön

Lisätiedot