Hmmn-Spellt, Mi ja hpwpteen. Mitä ennomattmn Perhen-Isäe-ja. edctzpannan kaikwelgoistls Oteiststi, mmiaxi ja MMexi, 'cmmlnl. Opixi kaffil 1786.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hmmn-Spellt, Mi ja hpwpteen. Mitä ennomattmn Perhen-Isäe-ja. edctzpannan kaikwelgoistls Oteiststi, mmiaxi ja MMexi, 'cmmlnl. Opixi kaffil 1786."

Transkriptio

1

2

3

4

5 Hmmn-Spellt, loft edctzpannan kaikwelgoistls Oteiststi, Sitten Mitä ennomattmn Perhen-Isäe-ja Em>lUi!K', PoMc TrtlurM,<ja Pitkoille, wz'n eli pahoin sopi. Hywille mmiaxi ja MMexi, Pahoille Mi ja hpwpteen,:mscst Opixi kaffil 'cmmlnl

6 Kaikille yhteisesi, HERra hellittämät, 3ZH Kaffyt kaikkein kaunebimnnt PyM panna Schammehes. Sltles taiten tnlet edes, Olletks Saädys nlisas lienet, Tälian typhön ihes riennä, Pispa, Pappi, ja Praelati, - Suurin Sgngar, taikr Soldatj, Kauppamies' ja Talonpoika, Kuka kaikki luke wotkan, Suminhuonoin, Frouwa, Herra Nuori, Wanha Harmapar/a, Mies/ ja waimo, Isa, Äiti, Wäwy, Poika, Miniä, Täti,. - Weli, Snar, Piika, Trcngi, Slmmäs sanot, joka Kengi, Olles wierais, taikka koton, Sisall hlwncs, eli ulkm, I, Ollcs Töljä ja nlyös matkois, Zstuis, seijols, maates, walwois, lokapaikas jokabetti, eli retki, Mika askar Taidais lm edesansä, Pelkä HERra kohdastansa,:

7 > Auo. Niin, Kosta hän kässe siunauxen, Tulla meidän kungin uxem, Elatuxen, Auda runsau NäljäS wahwan wirgotulen. HErra kiitä Kielettäsä, Auzes huuda hand hädäsä, Käy myös Kirkos joka aika, Kello Korwis taikka, Ei niin sttäs nävttelentään Tulet, taikka juttelemaan, Eli unda otteleman, Eli hullust riiteleman, Mlltta Polwiil notkistetuill Sydämmella ahdistetull Rntoil HErra Pyyndös hartabasti, nöyrimmästi; Niin tott kuullan Rukouxes Ia saat turwan Ahdistuxes. Hljaturil Pnheill Tölllä Ala wanhoild Kunnia kiellä, 'Niin saai runsan Menestnxen Kalkis Töisäs Siunauxcll, Ole nopsa Nnorudesta Ottamahan Opetusta, Alwos olko siiloin laissa, A 2 Ettes

8 Ettes häpiät paällcs paiffa, A!a muutu Murha mieher Kiukrutfexi Wihollijcx Kobtan köyhä Mimaistas, Sydämestäsi Waan hand rakast Mawatäs jouga kauja Ombi paras Sowinosa, Käytä sinus Kunnialla Wieta aikas Siweyllä, Lohdut aina murbellijw Ilahuta stwullista. /3>ka toton että matkois, Awarudes uilnknin Rotkois, Hlwös olko luolna Koira Silla sen on siwus numan wilpisttle Eil'a Kaupois waarntttle, Mimäises, Kansa köyhän long on HErra pannut wieres, Tapa paha panetella Toiw! päällä wallhetella. Uvtzo ettäs pyydät walta HnNut Hlniot poijesheittä S"dalncstas syndiststä Mlcst pabast hmftwasta/ Jo-

9 n.iitä pyybät pitä <>) Tottus löydät siitä Tuotat i)e sinullensa, El ta koto Huonellensa Sangen suuren Siunannen Ia myös ilon ihaftuxen. OsN:lla jos sa pahoin elät,' Wäuryt aina tebdu Olc> TMS lumalatoill Mikko pabut Tottas Tuotat puhun Kirolnen kiinviasti Kowun Onnen klpiasti Ä)uet p,lu!lcs pugrsscusih Jota Anm nostuansa Iu jos loppuun saakka pysyt TM synlnu surkias Hysys Il'uuu yhtun parannusta Ilman totist Katumusta; Niin sa joudut Helwettihin, Piriln Kourihin Kowthin, Kaikki sinn pitkkailcwat Pahast puhuin naurelewat, Sor«lttllal;sa tarkoittawat A) F

10 Korwillansa kokottawat Sanoin sinust sanat namat, Toisinansa wiel usialnmat: Näetkös tota koko konna Mennen niinkuin tana wuonna Töisäs kaikis toimetoindas P.chudcsa puoletoinda Joka päiwa joutilansa, Mypi haukka Hnonesanh; Ett siis andot itzcns laissax, Siitäp joutui perkt pahax, Erta Konnax, ffälmix tehty Huorar, myös on nähty: Gcnd.m pyydä fäadystmsa Olla wirja wirasansa, Ahreroitze taitawasti Awuist hywist ahkerasti. Talonpoista ja heidän Assareistans. sa tahdot olla ollen, «) Talonpoika toimellinen, Klvwens kohta teroittawa, Weitzens ruostest puhdistawa, Hiwo Girppis, Wikahtimes kaunist kodinmes, Pidä Ladot Niituillanja/ War

11 W,u'stat Waurat Riihesansä, Iywas wiska roiskuneita Poissa pubtur Pohtt>uella, Tullell pid.l K'ihdu, Loukut. Pibdit, W.nat, Koukut, Subrat, wauuat, jyrarimeus, Lada, kokut, wesurineus, Toimit nloösklu uavakairat, Gabat,, Höylät, Warat, Aurat, Itket, Attet Härkyisilla, Reet, Rattat HewVissila, Kaho Pnörat. Kehrawarret, Aisat, Nawat< uappulaijet, Aaitioit, Keität, Sllihet, Köydet, Nauh.it, Ohjat, Rlb,uat, lulustiluet S Nuloiuens Ratustimet Haudaniöiucns; Ettäs taidat tarwittaisa Tuvwuta sun Kaluhinsa, Kossas lnmet ma'kllstalnan Perki pitkän lnatkan hainau, Suwel niiukuiu Talweilattn Kawall niiukuiu Svryllakin, Taikka koffas wiljetem.in Pcldös, Niitus, niitteleman 7

12 Menet, silloin owat malmit Siuull talon kalnt kännit: Jos taas ättst tandyis tulla Meren paall, niin sanon sulla, Hakka wahwax Wenhes lantas R.ckcs, Airos, melas, pottas, Pielcs pidä pnrjet pllbtat W.Mlst keula, perä, tuhto, Nanta Wilri wiherjäinelr Hahden Halllmas lkaro!linen> HsM Flugit Hauliat Huikiat Wnbwtt mtorat, touwit uliat, Pnndll sitte picnimätkin Kalut kaikkein halwinlmatkin Sinuilensil toimitella Hmnal Hywall onlistella, starit ja Kasikiwet, kaapit, Arkut, Rnhmot, Kirwetv Ia Mn kuka luke woikan Kaikkia kuin Talonpoika lokapaiwä Taloisansa Tarwitzepi Huonesensa. smutta joka ombi aina Laissa, ei Sekä istuis Huonesimsa han paljon paina, Ctt

13 Ctta osses Pellollansa-. Murkinoihin asti aina, Silmmls puyta kiini paina': Kosta wiuncin wilpastunut oindi kyllans saanut, Unest Niin han istll Korstenille Kiukaisella, Hunta hnlkist Housujansa Rcwmeitä Myzyjänsa Tllonmn Silla itze tyqöns totisesti hänen esti Sitä silloin ttkemästä Pijpun täysi tubakmsia, Jota polta parhallansa Alast wiela istuisansa; Mutta murhe lnurkilmsta Suurin suru simruresta Ölkon kaikkein ensin tuitens/ Silla waha whjar tuten Totta weta Mahti puuro kari pata Wahahans; Tai UrholilM Talonpoika mitätöinen Sitte rllpe sonullstaman Wahwax itzens warustaman A-5 Me»

14 Mchahän tost mennazcensä, Puita tuolda tuodaxensa, Ennen kuin hän sinne joutu, Jopa kalkki rilki lliurtu, Ketarat kaikk kalla! lanss, Kaikci walla! länsi, Joita wahwax wabwistcli, Monda kerta paittaeli, Jos sit wielä joku paikka Näistä häijyist kaluist rikka, Niin koht Kuuta houkka hullu, Että kyllä kauwas kuulu, Perkeleitä Helwettsta, Tubat plru pahoist mäistä. Mutta muista, paha micsi, Että HERra T<uwast tiesi, Kaikki sinun Kimörensii, Että julman laieudensa, Kiukkuisen myös Kirouz-en, Jollas kauwas Siunauren, Karkottelet Kodostausa, Poistat pojes puolesmusa. Laiffa peldos joka ajall, Wiljele myös samal tawall Sonda luopi luoppaetten/ Wetä

15 Weta päälle ajatelen, Kyndä wangon harwimmaxi, PuoKil pellon pyörttänöixi lattä aina joka wuosi, Josta tunde jokamicss, Kuka sarka laistan Miehen, Peldo pahan Talonpojan. Ei wiel luowu tawastansii Kosta nitta niitnisansa, Ei hän taita lustojansa Eikä oijen Olkiansa, Mutta jätta juuren sängen, Sendän pita tyhjän seimen, Talwen eaiken tallistsans, Pahat päiwät pihatoisans. Kosta nain nyt Talonpoika, Päälle vitä joka aika, Kuin on täsa Kirjoitettu, Lnbykäisest muistutettu, Niin hän miimein köybtn sangen Önneben juur kowaan lange, loutn wiimein knjunähän, Käwelemän paban säähän. Siis nyt armas talonpoika, MH) Kalus joka aika, A 6 Ole

16 Ols wirjä Wlrasausii, Walwowalncll taloisansa, niu hywax, longa tähden sa Kutzllwll tot talon Miehex. Pcrheu Emmiist ja h»'ldä,> AffareistanS, 3s>)t jo jalleus tahdon tulla, Parween loisten Elnanditä tcrwehtella, Waimoin kasia kmssnn'lsa, Huwat kobtan wnnialla, Sanoii:, sanoill puhtaitta, Mitkä owat hauen Talos toilnet Askarensa: Ensin uoufe Huoiueileldan, Wiiniein mene maata lidan, Tulen Totoll sytvttapi, Huonens kauuir lakaisepi, Piikans Lapseus kaffe leten, Sinnauxell tulla eteiw, Alta työnsä Rukourill, Paatta Päiwau Weisuitt Laulmll, lonqa helja,t helolttawat Kaikki phteen weisailewat, Sitten tarttu Kehräwartteens, Sieppa Ruttins/ Tuttlns ettens, Anda

17 Anda Rullan Kehräwarren Millat karta kerkiän keikutella, Weta Langan picnimxi, Puhdistapi pellawansa koukullansa KlihdallansiV, Temnla kaunif hakylälla Harwcmmatta Teke tosta pinimmallä, pienen hangan Joka nähdä kelpa sangen, Koko niistä waipat, ryijyt, Kirjawat myös Hamet, tröijyt, Kuto kaunit kangas kadat Että suuret Liinapakat: Ennen kuin «uyös pcnwa koitta Suurus palan laitta, Jo hän Liba Leipä Miehellensii Woita kakku lapsillensa, Piimä pytyn Perhollensa, Kandap wiella toisinansa Heidän Piwons Flässit Juustot Rieffau kansia pcxut puurot, Murklnnn myös ajallansa Keitta kaunist Kodosansa, Pnolipäiwän pöytään paista Kosta tullut on st aika. Hcs

18 Jos taas wiems talon tuli, Outo Akan oheen kulte, Niin hän otta naurosuulla Wasmn sen, ja anda kuulla Ettei ole Millan muoto Hauen nnelcns pahaa siitä, Kaumst puhu Kielellänsä Edestuopi mielellänsä Olm, W-ina Kellarista SkiIWM Aitaisesta Laittele heit istumahan Istu the Pöydän päähän Juttele siin suloisesti. Kuinga lumul kaunin Kestin Toi hänen talossansa longa suopi syötywansä Maata köyhäs piffaiftsa Kaunis tuiteng Kammiosta Puhtamifa Waatteihisa Lakanaifts Sängystsä. c>wahduis se kuinga hiljan <</ Näyttä Kafiwon kuiteng parhan, lämmittele Ukkoansa Suloisesti suosittele Kaunist kaiket taputtele

19 Sydamestäns halaele lost Ei nouse litki wahin Wiimein Usson, Aikan wälllt, Siinä saawat Sinnaluen Huoneseensa Enanvren Kantta pienen Perillisen Kautta kännin Lapsukaisen, Wielap tosa Uneensa Wäsyxisä lnaatesansa Ajattele ahkerasti Kninga taidais tcktawasti Alta jallens huomeneldan Työnfä jonga paatti Ildau. Joka nain on toimelinen Muuw tawois siiwolinen, Kallimb on hän kallind paarly Hnwa Huuto Hanest kuulu Hnoneis/ Porteis, pirteis, Nabureisa. Knlis, kaupungelsa, sscnutta laissa Wailtto parka Ei mar yhtä raba Talon työsa toimituris Huöuen edesseissmises Kohta taloon tulduansa Taikka tyttön olduansa markka Py<

20 Pyntä korian kiildawam Nuori Naara hohtawanw Aina istu lupaisiesa Ojendella Pöydau paasä, Josta joutu waubcttsans. Amumri tost kiinmeldvisans Ryvjjyis räteis Raäpälisä Pugus pcrat paikatusa!dotou edes istin!lahau Uuuul päällä Ulwonlahan, Kusa o,nbi hellittämät Maka taikk pitkät paiwät, Wiclä lnloktn nvstesansa Haukottele istuisansa Hajoll reisi» Sauuan Solns Piipu nvlä piwon pohjas, Eip tied mitän tekemista Eikä kusan katzolttista, Ei sitt huoli Hutikasta, Eikä pchu tottel tosta, Ehkä puoli permannolla Juuri juore maahan nolla, EW katit kaukaljmgin Koirat söisit wiimeisenqin. s)lta pannes, tynnerista

21 Ei saa usein kannun täyttä; Sika joi sen ensimaisen Porsas kaasi Iglkitipun Kellarihins Alti pane Tvnnyrihllw, Al.da stl»qin lannistua Ennen ttnu sen peittä muista/ Ei lnnös pese tynn<n'in<ä Eikä prbdist pnolikoitans: Wiiunn pane sinnall tnwalt Eudistlla volia Pannus pohjan palancnv Tnnnyr wcdcst paska isexi. Sarke Kauhat wihoisansm Paista nuelipahoisansa Rikki, RMius,, Pntans, Klassns, Kannuus/Sawins', kaapins, krustns/ Ei innös huoli ElamWns Eikä karja Lallinaisissstans, Ei hän huoli Suururcsta ci Murkinasta, Mnäns ei iilallistss Eln"ma.ur ci Ehtolista Pyydä- laitta Eiki einet Waellanla. Talos jotu hywa pm Jos

22 Jos on, sen lm pitä Sala, Ala Mahans yzinunsä Juustot, Ricffan sarpa HUulnstansa Kuoren Lihat, Lmvat kansia, tapa plimästansä, lost ei ena Olla kengän imchda HM. Se ou tapa nwöffin hullu Joka kniteng' lnonest kuulu, Elta Emänd ehdollansa Ömall hywall tahdollansa Pane pandi? H7)tmNs HätriiNs Wnans Tröl,vns Sattans wantuns lu')ppoin jalomlnan;' Kronwi Ainmän ka^valilttiuan; Wuino tami paha Luuti Jok ei kostan tiedä huuti Waiwaiselle Kästhin sen kvmmcloyne lainen tulle Elinajar Ku'.upaniri Pahax perki Puoliloxi. engi Poista ja T>a»geista. Talos tonnellincn Työhön aina halullinen Huomeneldain nostuansa Puhsell ylhall olduansn Ko-

23 Kossa kuule Kukkoin slnen Kohta kiiru tule hänen Vtouse ulos nopiasti, Puke päällens kiirummasti, Trgö HErran hartast huuta, Joka hnnell Anda suuta Kaikis meusis Giunmyen Runsan myöskin lnenestnlen, Sitten tcuuna tchdarcnsa Wälill weta Astarellsa Mitä taitan nimitetta Talon Kappalil kuhutta, Jotka me jo lmtttliln Liki tyyni lmlistuttelim Sanoisiunme Sanat selwäsi Toimelliscst Taloupojast, Ei hän siiasta Eikä Okiansa watit mäkeänsä, Ei lnyös matki lnatkoijansa Eira röyha veisujansa, Kaikki tnlyst toiunttcle Kiiruisansa suorittele. Et myös wasta joka saua Kossa kuule puhen kowan loffus suusta, Izandanst. Eli-

24 Eli Lemvoist Emaudansa; Ei han yrmi ruoka tulda,. Eikä anna sisuus walda' Wielap tahdon Kulo seugin Etla tntan hywä Trenai Slit ett snopi joudutellen Lipo kitans kiirlltellen, Pala olnbi Pcukalosa Töllien Hambain onqalosin Joka nain on siwollinen Kai kis töisans uffo!linen; Wibdoin we Miebepenja Ifatlau koleastansa Snmamcn Saavi Elinajaxellza HErrald kaihin korkcinmlm Suurcld sangen Trcngi lsuoiw, pahan lainen 7 Lalffudesa mlcbnllmen, Ei han tottel torlimista Eikä huoli hosu ml sm, Ei bän Ei myös Asndä lipoo tabdo Wclling häneen lilghdu, Lusikail waan mmstclepi Sinne tänne heittelepi, 20

25 l, Wanno! Lieuda, Wahemban, Pöydän tarten ripottele, Tähtet maahan pudottele, Siina jutut jaarittele Puolen paiwä istuffele, Pöydän paalle lonqallansil Kuynarpaällc kulltoisansa, Kiro wim kipiasti wiekas wakaisesti, Että koffa kinlmeldypi Ihe Miehexi olkenepi, ei näbda wellinsiitä Mtejä mnöö halwsllwita. Mutta kuules jalo HENra, wiidcst uäbnyt werra-m 5 oka paljon kakelepi tott setsahtapl; Isosta ihe Isanuäxes Onmx tulet haldiaxes, «. i ol jauboi taikinaxi Elkä tuoru Suuruxexi/ päahäs wesi kaali 'Ei ol wara hyystö haali, lauhotoiuya WclliuM perki wetelata, Cipa ole puolimwax Sclw

26 Semmengän ei Ehtollisex, Naatetsausä parainnlsta, Mitan sinul muutoresta luoxet aina naburilda, Kyläliseld parammalda, saaman naulan woita, Kouran täyden silakoita, Papu piwon Kallnun Uurtes, Iywa tuopin Leiwä puuttes/ Ettei nutan KMld kaapi, Nurus nanin palajapi, Tyhjän tule kotiansa, Ulwomahan Lasteus kansa: Näin sun Jumal rangaisepi, NälMl kowal kurittapi, Ettei kossan kohdan tuwaist Eikä ikan micles mukmst, Ollut wierast palwcllesas, Muinen Trenginä olduas, Silloin Silli suolatstmmax, Lohi o'i raswaistlmuax, Silakka syljetty ruoka, Edest sen sä olit arka, Woi o! haijyr härssif tullut, Flassi Tiiuus tungandunut, Lihat

27 Lihat kuhutit RaOon Llhax, Flästit parhat Koeran syönlap/ Leipä tullut kowimmali, Kowan kiwen kaldaiesti, Naurista sä Halpana naureffelit, juur Kaalin pidit, Kalan pyrstösi welluttelit, Kastsänsa kelluttclit, Welling oli wetelimmäx, pcrki palawillnnaz:, Puuro Särwin scnain fuolaiseuunazt Kaalin kaikkein kamalimmar, Kuhan kuhuit Koeran tuscx, Oluen Ulyös raar ja nuder, omall pöydall Waan nyt menes Helisewat kaitki tyhjall, Tituxen innos Jumal löytä, Saman uutan hclmas heittä, Kuin sa iye mittaclit, Muille utuinaiu karkottelit, Mottontat palkolliset, Trcngit, pilkat pahan laiset, Olat saada joka Wuosi, Näiu suu HErra wiiluein löysi, Ia jos joskus Uffollisen Sai

28 . Pitmvan Saisit wielä palkolisen, Luuliapas kuiteng olet, Luulet Mittein sglnat juonet ain edesänsä, Juonet nlollen Koukun Kuins itz kansa/ Pidit nuorudesas Miestä wierast Pckwellesi^s. <iuffa Trenqi lnyös on aina Juoppo Koira, pyytä paina Wmm Kuppi Kurkuhunsa, Ol',i kannu titahansa: Kuin on Msnyt wllshen paaban Nahnß toisen Mikon Miwan, Isanaldans Apiasti Waati nlos tiiruhusti, joka Puolen äyrin, Palkkaus Alkon oifsin taikka wäarin Talon ttqot toiiliitellut, Kcilut kaikki wallnisteslut; Ebkei weistää Kirwellansä, Eikä pyörtä Puukollansa, Tainnut yhtäil Ketarata, Waan jätt kaikki tckenuta. WiinMn tr.tan Ihnnsildä, Armitan»nyös kaikeld Waelda, JM

29 '! Nouse loill ci kelpa palweluxen, Ei lnyos pääse juojeluxen. Sanon siis sull Trengi totta, Hywäxes nyt otta, ple nöyrä kuuliainen, Wanhelnmilles ustollinen, Työnsä tehwös wirewyllä, Nautitz Ruoras siweyllä, Nilns saat kaiket Sinnauren, Hywän HERrald menestyxen. Tyttälistä ja Pilkoista. <l>yttö Talos toimellinen, Aja Trengin k-ngilnahän ' Waattei päällens rohnimahan: s ylös laista Trengi, Sitä tätä tekelemän, Kirwes-warfi weiftelemän, Taitck lnuita tarwe puita. Piika tulos toiincllinen, Työbön aina halullinen,, L)mbi totta korkialda Lahja kaunis lumalalda, Hän on aina kultainen, B Emä--

30 Emanällens uffottiuen: VKdeu nösen kerta kuusi, Hwffa joru bända huusi, Ottn tulen saetystä Tnbka Hiili kasmftsta, Taikka nakka Tulmista, Puhaldele Ilman yhtan napinata, Ilman puhet pideumtä Nlösnosta ennattawat A;an tnller hawaitzewat, Permannot hän lakaisepi, Pöydät, peugit puhdistapi, Klasit Noest pestssele, Kaikki kaunix kaunistele, Koffa sitte juuruspalan Leiwän Lihan taikka Kalan Saanut ombi Emanaldans Taikka tuotu Isänäldä; Niin sen hotki Ismisansii työnsä juures, Taikka vita piwosansa Repi tosta juostesansa, hopus suures Ammundalnan Kiljan päästä Wetta whtest Mhtani^sta. Ku

31 , K!;ori Naurit knnn<mnst, Kaalin hatka syödcftnza, Vun surwo Suurus palan, T!wfa kuitta Klden Jalan, Pese pannut padat puhtax kirkar, attllatkin skura s)inm>en p chtan paista v yhtän raissa, Heittää n? sitt kiehumahan Hahloisihill Mhulnahan, Puita Padan ala lisäele, Tarttu jallens Kehräwartens Taikka muun työn otta walmistella Ruangin kyll Suururcngin sekoitella Taita ban kuin jalo Piika Ettei siinä lörttä wika, Tarhasta moös pita waarin Katlsa bywan perhen Muorin, Luo pois sonnail pihatosta Ltnul loan Nawetosta, Karjall kanda wihwot La'.nbaill heittä kcrwot kuudet, Lehmät kutzu kauuilnnmii, B 2 Lam-

32 sambat kutoa kappalirt, Nimellans heit muuttele, Käpdesänsä stunaele lehmää taputtele, Karitzaisct kaunistele Sylisänsa, lä mbimahan Tupahan taick Kahdet kanda ämbärillä Kästwarsil ojetuilla Stkain eteen siihigoho»;, - Ruan, kaatain kankalohon, Laatin myös ain puhdistele Weden kaiken kuiwaele, NailM hän on muallakin, Niltullakin pellollakin, Lwkas, tuima, toimellinen, Wirjä, jalo, uffottinen, heinät Niitull kokoon Karhet latoon wym weta, heittä Pellolla mnös sormet kaywät Kiirust kynnet kraplsewat, Sirpil sieppa sortiasti Elon maahan soweljasti, Kotia taas t llduansa Ulkotöistä päastywansä,

33 Kalkki kannist toimittele, Sanattomasi suorittele, Otta kalkki hnwaxensa, Mila saapi syödareuja Köyhau Taion tilan Men Koff ei waiwoin kuole nalkän, Weden kohta lammittele, Vöhön asti peseffele Pulnaf kaikki astiansa, Fndit, Tuopit, Kannut kansia. Maldat tete K.rlttele kerran makiafi taxi, Pesm wall!l arwcllansa, Knmmenella KonnellanfA. Joka näin on toimellinen Tnttöist, Piikoist siiwolltnen, Huiest todeil tule wiimcin Talon Wiiuw ihanainen; KittoS Kilk.' Hevraldakin Kr Kappälmseldaktn Ainetan ball kokonais luetnris, Ulist tau Sna lllnös Miehen suloisimmall Suojaisenkin rakkahim.nan Harald kaikkein haldialda, B 3 Kai-

34 Kaiken hywan jakajnlda. Waan ei taydo häijyill Tyttöil tapalsille piikoil Padan Vlistöstä Ybtan prikka; Toisimb Kaki Kytis tukku; Etla ehta piffaramen Piika ombi pirakainen, Kooltanja Warrestansa Waha Naara muodostansa, Waikr ei leffat werhoansa, - Eikä paikat paitahanja Taida, eikä wiihi kostan, on alat tyhnlä laiska, Kuiteng kanvi kapiasti Astelepi nlpiästi, Paatans tuimaft pudistele Sinne tänne kallistele, losa rihmat rippunewat Korwin saakka kobisewat Hiuxet Pienain kausia eroitetut, piencr palmikoitut Kenos kauloin keikuttele Kulus Silmin kurkistele, Suulaus caunix suloistele, Huuliansa pmestele, Km

35 Kuiteng ombi ruokkomatoin Kotonansa korjamatoin, Eipä lmoli Hulnillhauta Enä kuin yj! paba Nauta, Ehkä raitti Mäelle, Willat, Liinat, riepottele wahingoxi, Emandänsa Talon puuter pahimman. EKUmet nwös pahoin mökki, Sonnin saldi Härkää kuokki, Sonnan säästä Suwen asti Plhattohon pabilnmasii, Taikka kanda koko Ladon Uhdell terrall pihattlhon, Eli anda nähdä nälkct, Yhden päiwan toisen jälkcn, Siihenast ctt horjunewat Lchlnat, Harjat ondunewat, Samall M'«oto muisa TM Kassetyisä Assareisa, aina petollinen. Laissa Huora häijynlainen, Mitä siellä silloin t.hw, Mitä jallens täällä nähty, Kullain ajall edcsmennex, V4 Siel»

36 Siettä täällä tapahtune^ Jotka otta ouqcbcnsa Kaiktt taata snvwchensii, Wisust tätke kukkarohons Sullo sywälda nuiistohons: Jos sitkoton towa Sana, Sanotan, min kohta Ombt tuloa haistamasi!, H.unbat walinit tornmasa, Suu on kaim kahvallansa, 'Kim kowin amnlollansa Pikaiststi sauall kabdcl WMusctta kowail puhell Kohta kowin kshdaftansa Näna, T rva miclen Eniandanja, Murta, haukku hellittämät Puhct päästä lluelettölnät Amulla kuin Ehtollakin, Wieläp Maatapanduakin. Tyttö myöskin laissa Piika Siitä nabd.m joka aika, Ettei pest Peukalollans Eikä paina Olkapäälläns Puhtax kamch Mioitans Tuopians ia Kannujansa, 32

37 Mutta pese Metten KöMiscstt tahkoellen, Harwoin seugin wiitzi Sentän kaikkein täyty nähdä, Että mustat juuri julmat, Owat aina tuopin kulmat, Kannut Harmat samalaiset/ Haisewaiset homeheta, Sonda tiukku taldrekeisa Loka lawiald lautaisisa, Joita hake tarwttuisa Wierau cten waadltaim, Alda pengin pastaisimman, P.Uldä uunin notisaftlan. Koira padat Kisia Fadit nuoleskele, Joihin paista puhdistamat, Ruan toisen mnrhettimaf, Ehkä näin nvt pastamengin,,kaikis töisa toimetoigin Oinbi paha Piika parka, Kuiteng pyytä parki tarkta Aina olla osastansa Wiiheljäinen ruastansii, Jota kowin ffradaele, Weo«

38 Weolo suisa nirsirttele, Ei l?än joka atrialla, Tahdo istu Silabkalla Taikka puhtall WillingW, Eli Kaalill walkialla, Mutta pitä muutofesta Tuotanlahan särpimästä Jota aika hyppnisthin, Knnsihingin sondmllhln Siau Lihat Liitttöinensä, Juustot jalot kokonansa. Mntta otas wicla waari, Kuiuga HERra wmnein suori Smnn pahatappur juones, Mssa Asi, SVnda-sounes: Huorax tulet lalffudcsas Sortor paadyt pahudesus joudut Kaakil? puuhun Häpian alla molleu mnubun, kaikkein naurettmvax Ikapuiwas pilkattawax; losas wielä kasttaisit, Mlchexensa jongun saisit, Eipä kuiteug itunansa Korkene lun rawindonsa; Mut'

39 Mutta tulet laihemman Paiwa patwäld köyhemmät, Joudut wiilnem kerjämähän/ Maata pitkin kulkemahan, Salislelet Saumojansa, Kolistelet kouttuns kansa, Ryhistele rwsyisälo Ylpeilet myös rpsvistansä. Katz näin wiilnen'nätti Piikst Nnorna kullä kenoleuka Saavi HERrald rangaisturen Tuopi päälleus hawalstyren, Ennen kuin täald kuolla ehti, Se on wiidest todgwahty. Kuulkat siis nvt 'pmt kaikki Wielä Talon tyttäretkin, Neuwo tätä paätörexi, Teitten opixi hywäri: Qlkat HERraa Pelkawäiset, Hänen käffyns kätkewäiset, Pyytäin pitä astianna, Nuorudesa puhtan aina. Oltat myöffin wahemmlslen, Isanitten, Emanillen, HERran pelgos kuuliaiset, N

40 NölMt, siwiät, ussosliset, Sanattomat hiljaisudes, ToimMset siweydes, Niin tot saatte ajallisen Että wihdom TNwallileu iunanpen, Menestyen. Rlemu Ilon ihaftuxen.

41

42

43

44

VuM7M3, LloMsg jz Kumpp. XUst2NNUl^k!l2

VuM7M3, LloMsg jz Kumpp. XUst2NNUl^k!l2 VuM7M3, LloMsg jz Kumpp. XUst2NNUl^k!l2 Wcden Emäntä. Oli kerran leskiwaimo, jolla oli kaksi tytärtä. Toinen oli ihmeen kaunis ja ahkera, toinen ruma ja laiska, ja kuitenkin piti äiti paljon enemmän siitä

Lisätiedot

Jak. Juteinin. Hupauksia. Viipurissa. Cederwallerin Lesken japojan Kirja-painosta, wuonna 1844.

Jak. Juteinin. Hupauksia. Viipurissa. Cederwallerin Lesken japojan Kirja-painosta, wuonna 1844. 11. N:o Jak. Juteinin Hupauksia. Viipurissa. Cederwallerin Lesken japojan Kirja-painosta, wuonna 1844. Imprimatur: G* Rein, se on naitaissa tuin se on kuoldaissa: ioiwossa alkamat armahat hetket, rinnalle

Lisätiedot

N:o 5. Wakaisia. Warsyn Päitä. Jak. Juteinilda. Wiipurissa. Cederwallerin Lesken ja Pojan Kirja-painosta, lvuonna

N:o 5. Wakaisia. Warsyn Päitä. Jak. Juteinilda. Wiipurissa. Cederwallerin Lesken ja Pojan Kirja-painosta, lvuonna N:o 5. Wakaisia Warsyn Päitä Jak. Juteinilda. Wiipurissa. Cederwallerin Lesken ja Pojan Kirja-painosta, lvuonna Imprima t ur: G. Rem. «Rullakin työllä on tekiä taalla nnlllangin päällä: siitä on huokea

Lisätiedot

Seka- Sanomia, Joita on kokoillut. Jak. Juteini. Cederwalterin Lesken ja Pojan Kirja-painosta, wuonna 1844. Wiipurissa.

Seka- Sanomia, Joita on kokoillut. Jak. Juteini. Cederwalterin Lesken ja Pojan Kirja-painosta, wuonna 1844. Wiipurissa. 18. N:o Seka- Sanomia, Joita on kokoillut Jak. Juteini. Wiipurissa. Cederwalterin Lesken ja Pojan Kirja-painosta, wuonna 1844. lmprjmatur: 6. Ä/lies sanoi toiselle, joka suuresti kehui oppiansa: jos minä

Lisätiedot

Aamun virkku, illan torkku, se tapa talon pitää. Aidan takana ruohokin on vihreämpää. Alku aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo.

Aamun virkku, illan torkku, se tapa talon pitää. Aidan takana ruohokin on vihreämpää. Alku aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo. Aamun virkku, illan torkku, se tapa talon pitää. Ahneus kasaa, kuolema tasaa. Aidan takana ruohokin on vihreämpää. Alku aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo. Ammuttu nuoli ja sanottu sana ei takaisin palaa.

Lisätiedot

NuKoilewa lapsi. Dieni Rlltri sen. teni. O. Ä.»uk a. Hinta 5 penni». Suomen lapsille kirjoitti ia painatti. Turun Kirjapainon Osakeyhtiö, 1896.

NuKoilewa lapsi. Dieni Rlltri sen. teni. O. Ä.»uk a. Hinta 5 penni». Suomen lapsille kirjoitti ia painatti. Turun Kirjapainon Osakeyhtiö, 1896. NuKoilewa lapsi. Dieni Rlltri sen teni. Suomen lapsille kirjoitti ia painatti O. Ä.»uk a. Turun Kirjapainon Osakeyhtiö, 1896. Hinta 5 penni». kauniin järwen rannalla oli pieni mökki, jonka pihalle oli

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Rikas mies, köyhä mies

Nettiraamattu lapsille. Rikas mies, köyhä mies Nettiraamattu lapsille Rikas mies, köyhä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

JOULUISET LAULUPÄHKINÄT. Kysymykset ja vastaukset

JOULUISET LAULUPÄHKINÄT. Kysymykset ja vastaukset JOULUISET LAULUPÄHKINÄT Kysymykset ja vastaukset Mikä säe kuuluu lauluun? 1 No, onkos tullut kesä a. Namusia ripustettu ompi kuusen oksilla. b. Eikö taakka paina selkää? Käypä tänne, emme pelkää! c. Kun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

I l o- ja K ii t o s- Wcisu/ lesuxen. Woitosta. Kuoleman ylitze. Präntätty tänä wuonna.

I l o- ja K ii t o s- Wcisu/ lesuxen. Woitosta. Kuoleman ylitze. Präntätty tänä wuonna. I l o- ja K ii t o s- Wcisu/ lesuxen Kuoleman ylitze. Woitosta Präntätty tänä wuonna. Welsataan kuin: Ilon kani weisatkam', u. N:o 126. v. 1. «Oumalas iloitkam', Ia Wapahtajasam'! Kiittäin Marian kansia

Lisätiedot

Pennikuvakirjasto VH.

Pennikuvakirjasto VH. Pennikuvakirjasto VH. Olipa seitsemän kiliä. waroittcli usein pienosiaan Emäkili sudesta, jonka sanottiin samoowan niillä tienoin. Ia Maroillansa oliwatkin tilit, niin ett'ei susi millään mokomin päässyt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Ristiäiset. Lapsen kaste

Ristiäiset. Lapsen kaste Ristiäiset Lapsen kaste Ilo palvella! Loimaan seurakunta OHJELMA Alkuvirsi Ristinmerkki Raamatunluku Mark. 10: 13 16 Puhe Uskontunnustus Kaste Virsi Yhteinen esirukous ja Isä Meidän rukous Siunaus Päätösvirsi

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

PAKKAA MAT- KALAUKKUAAN PESEE HAMPAANSA KÄYTTÄÄ KRAVAATTIA ON ONNELLINEN VETÄÄ VESSAN ON SURULLINEN SURFFAA NETISSÄ IMUROI ETEISEN

PAKKAA MAT- KALAUKKUAAN PESEE HAMPAANSA KÄYTTÄÄ KRAVAATTIA ON ONNELLINEN VETÄÄ VESSAN ON SURULLINEN SURFFAA NETISSÄ IMUROI ETEISEN PESEE HAMPAANSA ON ONNELLINEN ON SURULLINEN SURFFAA NETISSÄ KEITTÄÄ PERUNOITA PAKKAA MAT- KALAUKKUAAN KÄYTTÄÄ KRAVAATTIA VETÄÄ VESSAN IMUROI ETEISEN POLSKUTTELEE MUTAOJASSA KÄY KAUPASSA SÄÄSTÄÄ EURON SUKELTAA

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

ABRAM JA LOOT. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Katso kartta tekstissä

ABRAM JA LOOT. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Katso kartta tekstissä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ABRAM JA LOOT Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Katso kartta tekstissä b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Gideonin pieni armeija

Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Ruut: Rakkauskertomus

Nettiraamattu lapsille. Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

EEVA JA AADAM EDENISSÄ

EEVA JA AADAM EDENISSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) EEVA JA AADAM EDENISSÄ Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jumalan istuttamassa paratiisissa, joka

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

Pikkuinen Amina istuu mutustelemassa leipää, äiti Safia korjaa tytön lettejä. Samalla Amila harjaa äitinsä paksua, mustia hiuksia.

Pikkuinen Amina istuu mutustelemassa leipää, äiti Safia korjaa tytön lettejä. Samalla Amila harjaa äitinsä paksua, mustia hiuksia. Käsikirjoitus ENSIMMÄINEN AVAINKOHTAUS INT. KEITTIÖ - AIKAINEN AAMU Pikkuinen Amina istuu mutustelemassa leipää, äiti Safia korjaa tytön lettejä. Samalla Amila harjaa äitinsä paksua, mustia hiuksia. Äiti,

Lisätiedot

Pillu Mari ja. Onneton Eetu. Toimitti ja kustansi P. K. Hinta 5 penniä. Tampereella, G, E, Illusion H KumpP, kiijllpllinoslll 18L4,

Pillu Mari ja. Onneton Eetu. Toimitti ja kustansi P. K. Hinta 5 penniä. Tampereella, G, E, Illusion H KumpP, kiijllpllinoslll 18L4, Pillu Mari ja Onneton Eetu. Toimitti ja kustansi P. K. Hinta 5 penniä. Tampereella, G, E, Illusion H KumpP, kiijllpllinoslll 18L4, Pikku Mari ja onneton Eetu. Pienessä, puhtaassa tumassansa istui matami

Lisätiedot

N:o 14. Huwitus-Lauluja. Jak. Juteini. Vederwallcrin Lesken ja Pojan Kirja painosta, wuonna W iip ur is sa.

N:o 14. Huwitus-Lauluja. Jak. Juteini. Vederwallcrin Lesken ja Pojan Kirja painosta, wuonna W iip ur is sa. N:o 14 Huwitus-Lauluja. Jak. Juteini. W iip ur is sa. Vederwallcrin Lesken ja Pojan Kirja painosta, wuonna 1844. Im pri m aiur: G, 31EIN- Työ ja ilo-laulu. stku oinbi ilman alla niin kuin kaste kaikkialla;

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

W i l t t ö, Kaxi Uutta ja Kaunista Jumalista. lesu! tule tygön tänn, hallcheman)c: Mun lesuxeni helmasa, M )c. Ensimmäinen: TURUSA,

W i l t t ö, Kaxi Uutta ja Kaunista Jumalista. lesu! tule tygön tänn, hallcheman)c: Mun lesuxeni helmasa, M )c. Ensimmäinen: TURUSA, Kaxi Uutta ja Kaunista Jumalista W i l t t ö, Ensimmäinen: Mun lesuxeni helmasa, M )c. W. k. Plistan HERraa sydämest, :c. Toinen: lesu! tule tygön tänn, hallcheman)c: W. k. Ole Sjelun»loinen, :c. TURUSA,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Harjoituksia ELLIn korteille.

Harjoituksia ELLIn korteille. Harjoituksia ELLIn korteille. Tämän ohjeen harjoitukset on laadittu ELLIN korttien kanssa tehtäviksi. Harjoituksissa ELLIN kortteja käytetään tukena, siten että tehtävään kuuluvat kortit ovat näkyvillä.

Lisätiedot

Rakkauden. Lakikirja. Claes Joh. Ljungström. Kirjoitti. (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 > \ \

Rakkauden. Lakikirja. Claes Joh. Ljungström. Kirjoitti. (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 > \ \ / j Rakkauden Lakikirja. Kirjoitti > \ \ s Claes Joh. Ljungström (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 Rakkauden Lakikirja. Naimis.Kaari. Jos poika ja tyttö

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Jumalista WiltlK, lesu! tule tygön tann, hallitzeman,)c. Kaxi Uutta ja Kaunista. Ensimmäinen: Mun ICsuxemßlWsa, Mä x. Toinen: sydämesi,?c.

Jumalista WiltlK, lesu! tule tygön tann, hallitzeman,)c. Kaxi Uutta ja Kaunista. Ensimmäinen: Mun ICsuxemßlWsa, Mä x. Toinen: sydämesi,?c. Kaxi Uutta ja Kaunista Jumalista WiltlK, Ensimmäinen: Mun ICsuxemßlWsa, Mä x. W. k. Ylistän HENraa sydämesi,?c. Toinen: lesu! tule tygön tann, hallitzeman,)c. W. k. Ole Sielun iloinen,?c. OULUSA, ib3i.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen syntymä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Kati Hämäläinen Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012

Lisätiedot

KOTITYÖT. Sanasto ja lämmittely

KOTITYÖT. Sanasto ja lämmittely Sanasto ja lämmittely 1. Teitkö kotitöitä, kun olit lapsi? 2. Saitko viikkorahaa? 3. Miksi siivoat? 4. Onko sulla kengät jalassa sisällä? 5. Tuuletatko kotona? 6. Mihin viet paperiroskat ja lehdet? 7.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (1. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (1. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (1. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

SINNET MIE JÄIN Kauimpana suomesta

SINNET MIE JÄIN Kauimpana suomesta SINNET MIE JÄIN Kauimpana suomesta Mie olin yheksennelä, ko minun unkkelirukka minun nouti siitä. Siinä oli jo vieras, joka meitä hoiti jälkhin muorin kuoleman. Unkkeli viei Pykehän, ja sitte mie olen

Lisätiedot

KÄSIKIRJOITUS TYÖ ENNEN HUVIA. (Lyhytelokuva, draama komedia)

KÄSIKIRJOITUS TYÖ ENNEN HUVIA. (Lyhytelokuva, draama komedia) KÄSIKIRJOITUS TYÖ ENNEN HUVIA (Lyhytelokuva, draama komedia) 1. INT. Työpaikka, toimisto. Ilta klo.19.45. Kesto 30s. istuu yksin työpaikan suuressa toimistotilassa omassa työpisteessään. Yösiivooja tulee

Lisätiedot

W i r t t ä, lesu! tule tygon tänn,hallitzeman:e. Jumalista. Kaxi Uutta ja Kaunista. Mun lesuxeni helmasa, Mä )c. W. k. Ylistän HERraa sydämesi, :c.

W i r t t ä, lesu! tule tygon tänn,hallitzeman:e. Jumalista. Kaxi Uutta ja Kaunista. Mun lesuxeni helmasa, Mä )c. W. k. Ylistän HERraa sydämesi, :c. Kaxi Uutta ja Kaunista Jumalista W i r t t ä, Ensimmäinen: Mun lesuxeni helmasa, Mä )c. W. k. Ylistän HERraa sydämesi, :c. Toinen: lesu! tule tygon tänn,hallitzeman:e. W. k. Ole Sielun iloinen, :c. TURUSA,

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä tehtäviä 2.-4. -luokkalaisille: Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku. 1. Kirjoita sanat oikein: turku

Suomi toisena kielenä tehtäviä 2.-4. -luokkalaisille: Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku. 1. Kirjoita sanat oikein: turku Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku Iso alkukirjain seuraaviin: nimet, maat, kaupungit Pieni alkukirjain seuraaviin: viikonpäivät, kielet, kuukaudet 1. Kirjoita sanat oikein: turku

Lisätiedot

3. Kun jossakin asiassa ei pääse mitenkään eteenpäin, voit sanoa: 4. Kun jossakin on tosi paljon ihmisiä, voit sanoa:

3. Kun jossakin asiassa ei pääse mitenkään eteenpäin, voit sanoa: 4. Kun jossakin on tosi paljon ihmisiä, voit sanoa: SANONTOJA, SANANLASKUJA JA PUHEKIELTÄ HARJOITUS 1 joutua jonkun hampaisiin olla koira haudattuna kärpäsestä tulee härkänen niellä purematta kaivaa maata toisen alta panna jauhot suuhun ei ole mailla eikä

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

ARKKI PYSÄHTYY. b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Tietysti vedenpaisumuksen jälkeen.

ARKKI PYSÄHTYY. b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Tietysti vedenpaisumuksen jälkeen. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ARKKI PYSÄHTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Araratin vuorella. Sen sijaintia ei tarkkaan tiedetä.

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää.

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. 2. NUMERO (EI 1) + PARTITIIVI o Minulla on kaksi autoa. o Kadulla seisoo

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia /

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia / RUOKA LÄMMITTELY 1. Mitä teet aamulla ensimmäiseksi? Entä sen jälkeen? 2. Mihin aikaan syöt yleensä aamupalaa / lounasta / päivällistä / iltapalaa? 3. Mitä teet iltapäivällä? 4. Mitä sinä syöt usein? 5.

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Leikillisiä. Runon Päitä. Jak. Juteini. Viipurissa. Cederwallerin Lesken ja Pojan Kirja-painosta, wuonna 1844.

Leikillisiä. Runon Päitä. Jak. Juteini. Viipurissa. Cederwallerin Lesken ja Pojan Kirja-painosta, wuonna 1844. 10. N:o Leikillisiä Runon Päitä. Jak. Juteini. Viipurissa. Cederwallerin Lesken ja Pojan Kirja-painosta, wuonna 1844. Im primator; G, Rem Ealomo ei suingan ollut warsin wailla wiisautta, koska taisi taiwahasta

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Rikas mies, köyhä mies

Rikas mies, köyhä mies Nettiraamattu lapsille Rikas mies, köyhä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE.

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Hinta Smk. 1; 50. ALKULAUSE. Teille hyvät tytöt omistetaan tämä pieni käsikirja rakkauden tulkitsemisessa. Olkoon teissä monessa kätketty välinpitämättömyys sille ihmeelliselle

Lisätiedot

Männikkömetsät ja rantojen raidat. Kymenlaakso, sun laulusi soikoon. Kuulkaa korpeimme kuiskintaa!

Männikkömetsät ja rantojen raidat. Kymenlaakso, sun laulusi soikoon. Kuulkaa korpeimme kuiskintaa! Helppo isänmaallinen lauluvisa Lauluvisassa on 23 laulun 1. säkeistön alkuja. Laulut ovat koululaulukirjoista tuttuja maakuntalauluja ja muita isänmaallisia lauluja. Tulosta sopiva määrä säkeitä ja leikkaa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti. Oppitunti 11- Adjektiivien taivutus Audio osa 1. kaunis - ruma

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti. Oppitunti 11- Adjektiivien taivutus Audio osa 1. kaunis - ruma 1 Oppitunti 11- Adjektiivien taivutus Audio osa 1 kaunis - ruma kaunis joutsen ruma olio = ruma otus kaunis puutalo Suomessa on paljon kauniita puutaloja. ruma olio Oliolla on yksi silmä. Olio on sininen.

Lisätiedot

PIETARI JA JOHANNES JUOKSEVAT HAUDALLE

PIETARI JA JOHANNES JUOKSEVAT HAUDALLE Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PIETARI JA JOHANNES JUOKSEVAT HAUDALLE 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka: Edelleen ollaan Jeesuksen tyhjällä haudalla. b) Ajallinen

Lisätiedot

Uutiskirje toukokuu / kesäkuu 2016

Uutiskirje toukokuu / kesäkuu 2016 Uutiskirje toukokuu / kesäkuu 2016 Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä ÄÄ ÄÄ ÄÄ SV: Niin, kertokaa minulle! Yleisö: Jokaisessa lahjoituksessa on siunauksensa. SV: Kyllä, mutta miksi tehdä lahjoitus? Yleisö: Lahjoittamista on,

Lisätiedot

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VASKIKÄÄRME 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - Siinain erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Sen 40 vuoden aikana,

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa

Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa 1972-2010 Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa,,ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. (Mat 24:14)

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Vakaan uskon miehet

Nettiraamattu lapsille. Vakaan uskon miehet Nettiraamattu lapsille Vakaan uskon miehet Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe Ilolan perhe 1 Pentti ja Liisa ovat Reinon, Jaanan ja Veeran isä ja äiti. Heidän lapsiaan ovat Reino, Jaana ja Veera. 'Pikku-Veera' on perheen nuorin. Hän on vielä vauva. Henry-vaari on perheen vanhin.

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Ihmisen toivottomuuden alku

Ihmisen toivottomuuden alku Nettiraamattu lapsille Ihmisen toivottomuuden alku Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Alina Rukkila Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Vuorovaikutus sairaanhoitajan työvälineenä ja kielenoppimisympäristönä. Inkeri Lehtimaja & Salla Kurhila Urareitti-seminaari 30.5.

Vuorovaikutus sairaanhoitajan työvälineenä ja kielenoppimisympäristönä. Inkeri Lehtimaja & Salla Kurhila Urareitti-seminaari 30.5. Vuorovaikutus sairaanhoitajan työvälineenä ja kielenoppimisympäristönä Inkeri Lehtimaja & Salla Kurhila Urareitti-seminaari 30.5.2017 S2 ja tilanteinen oppiminen -projekti - HUS: tukea suomen kielen käyttöön

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala loi kaiken

Nettiraamattu lapsille. Jumala loi kaiken Nettiraamattu lapsille Jumala loi kaiken Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: Bob Davies; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

N:o 7. Kaksi. Wakaista Runoa. Jak. Juteini. Wiip urissa. Cederwallerin Lesken ja Pojan Kirja painosta, wuonna 1844.

N:o 7. Kaksi. Wakaista Runoa. Jak. Juteini. Wiip urissa. Cederwallerin Lesken ja Pojan Kirja painosta, wuonna 1844. N:o 7. Kaksi Wakaista Runoa. Jak. Juteini. Wiip urissa. Cederwallerin Lesken ja Pojan Kirja painosta, wuonna 1844. Imprimatur: G. Rein, Mainio teurastamisesta. Heiniö täällä huoletoina luojan lnondo» kappaleita

Lisätiedot