Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/ /2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot: kaupungingeodeetti Kari Hartikainen, puh tontti-insinööri Esko Kivistö, puh Teknisen lautakunnan johtosäännön mukaan lautakunta päät tää lautakunnan hallitsemien alueiden vuokraamisesta ja/tai luovuttamisesta muutoin käytettäväksi, jollei teknisen kes kuk sen johtosäännöstä muuta johdu. Teknisen toimen joh to sään nös sä 6.3 :n kohdassa 6 määrätään tämä teh tä vä toteutettavaksi kaupungingeodeetille teknisen lau ta kun nan hyväksymien perusteiden mukaisesti. Tekninen lautakunta on viimeksi päättänyt met säs tys aluei den vuokraamisesta ja katu- ja puis to aluei den lyhytaikaiset vuokraus- ja luovutusperusteet Näiltä osin ei ole tarvetta muuttaa menettelyä. Tämä yleisohje koskee muita kuin edellä mainittuja teknisen lau takun nan hallitsemia kaupungin omistamia maa-alueita lu kuun ottamatta kauppatoria, Lauritsalan toria, Sam mon to ria ja satamatoria, joiden käytöstä ja hinnoittelusta mää rä tään teknisen lautakunnan erikseen vahvistamassa to ri sään nös sä. Kiinteistö- ja mittaustoimi esittää hinnoittelua tarkistettavaksi seu raavas ti, (suluissa aiempi hinta): 1. Satama- ja Linnoituksen alueiden sekä muiden alueiden ta pah tu ma-, myynti- yms. luvat Kaupalliset olut-, rock-, yms. festivaali- ym. ta pah tu mat (alv 24 %) ensimmäiseltä vuorokaudelta 300 (250 ) seuraavilta vuorokausilta 150 (125 )/vrk Näyttelyautot, kokousteltat yms. (alv 24 %) ensimmäiseltä vuorokaudelta 120 (80 ) seuraavilta vuorokausilta 60 (40 ) /vrk

2 Kauppiasyhdistysten, yhdistysten ja yhteisöiden jär jes tä mät kauppapäivät, messut, kulttuuritilaisuudet, jou lu to rit, vappu jne. silloin kun niihin liittyy kau pal lis ta toimintaa. (alv 24 %) ensimmäiseltä vuorokaudelta 350 (300 ) seuraavilta vuorokausilta 175 (150 )/vrk Pienistä tapahtumista voidaan myöntää %:n alennus. Opis ke lijoi den järjestämistä, koulutukseen liittyvistä ta pah tu mis ta ei maksua peritä. Alue- ym. tapahtumamyynti (alv 24 %) myyntipaikka/-lupa/vrk artikkelista ja myyntitavasta riip puen (20-80 ) Katu- tai puistomyyntipaikat (kausimyynti) (alv 24 %) myyntitavasta riippuen tapauskohtaisesti ( )/kausi Mikäli katumyynti poistaa maksullisia pysäköintipaikkoja pe ri tään lisäksi korvaus/vrk pysäköintitulon menetyksestä. Muut tapahtumat, ei kaupalliset ja pää sy mak sut to mat tai nimellinen pääsymaksu vuokraa ei peritä Joulukuusien myyntipaikat katuaukiot ja py sä köin ti alu eet (alv 24 %) vuokrataan n väliseksi ajaksi 50 (20 ) Mikäli katumyynti poistaa maksullisia pysäköintipaikkoja pe ri tään lisäksi korvaus/vrk pysäköintitulon menetyksestä. Lupamaksu, yms. (alv 24 %) kirjallisesta alueen käyttöluvasta voidaan periä ta paus koh taises ti, mikäli ei vuokraa peritä lupamaksu 70 (50 ) 2. Todistukset ja suostumukset (alv 0 %) Todistus etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä an net tu na ennen aiottua kauppaa 58 (50 ) 3. Tapahtumien opasteiden ja mainosten sijoittaminen Kaupungissa pidettävien tapahtumien, kokousten, juhlien jne. opastusmainokset ja katuliputus voidaan sijoittaa kadut ja ympäristön luvalla.

3 Liikkeiden siirrettäviä katumainoksia (leveys x korkeus max. 80 x 120 cm) ym. saa pitää jalkakäytävillä tai jalkakäytävään liit ty väl lä viherkaistalla liikkeiden auki ollessa enintään yh den/lii ke siten, ettei se aiheuta haittaa jalankululle tai muulle lii ken teel le, eikä siitä peritä vuokraa. Liike voi pitää mai nos lait teen jalkakäytävällä liikkeen kohdalla oman si sään käyn nin läheisyydessä omalla vastuullaan. Kaupunki pidättäytyy kai kes ta vastuusta laitteen mahdollisesta vaurioitumisesta, jo ka saattaa aiheutua kadun puhtaana- ja kun nossa pi to töis tä. Mainoslaitteen omistaja vastaa kaikista laitteen mah dolli sis ta kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista. Pysyvät mainokset ja mainoslaitteet, suurtaulut, bus si py säk ki mai nokset, mainostornit, pysyvät lipputangot ja liput, pyl väs mai nok set jne.; näiden paikat vuokrataan teknisen lau ta kun nan päätöksellä erikseen tehtävillä sopimuksilla. 4. Tilapäiset grillikioskien paikat (alv 0 %) Vuokrataan yleensä enintään vuodeksi jatkuen senkin jäl keen toistaiseksi. Vuokramaksu kaudelta on sijainnista riip puen ydinkeskustan alue tarjouskilpailulla keskustan alue 2500 (2000 )/v aluekeskukset ja ydinkeskustan reuna-alue 1250 (1000 )/v muut alueet 600 (500 ) /v 5. Pellonvuokraus (alv 0 %) Kaupungille on tullut maanhankinnan yhteydessä pel to aluei ta, jotka yleensä ovat olleet hankittaessa viljeltyjä. Mikäli aluei ta ei heti metsitetä siksi, että ne tullaan ottamaan ra ken ta mis alueik si, pidetään ne viljelyskäytössä, jolloin ne yl lä pi tä vät alueen huoliteltua ja hyvää maisemakuvaa. Peltoalueet vuokrataan viljelykäyttöön enintään 5 vuoden so pi muskau sik si tai toistaiseksi. salaojitettu pelto 175 (125 )/ha/v salaojittamaton pelto 125 (80 )/ha/v Mikäli kaupunki sopimuskautena tarvitsee aluetta vält tä mät tö mään tie- tms. kunnallistekniikan johtoalueen käyttöön, on kau pun gil la mahdollisuus saada se osa käyttöönsä kor vauk set ta heti. Kaupunki on myös tarvitessaan aluetta muuhun kuin viljelykäyttöön oikeutettu purkaman sopimuksen kunkin sa to kau den päättyessä tai kulumassa olevan vuoden lo pus sa. Tällöin seuraavan satokauden mahdollista satoa ei kor va ta. 6. Yleiset perusteet vuokraus- ja käyttöluvan myöntämiselle

4 Käyttöluvat ja alueiden vuokrauksen hoitaa torialueita, ur hei lu kent tiä ja varsinaisia liikuntapaikkoja lukuun ottamatta tek ni sen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, päätöksen asias ta tekee kaupungingeodeetti tai hänen valtuuttamansa vi ran hal ti ja ja yleensä asiasta tehdään joko käyt tö oi keus so pi mus tai lupa. Yleisperusteita alueiden vuokraamiselle tai käyttöön luo vu tuk sel le on: Alue on vapaa kaupungin omasta käytöstä, Alueen käyttäjä on hoitanut aikaisemmat maksunsa ja vel voitteen sa kaupunkia kohtaan niin yksityishenkilönä kuin yhtiön tai osuuskunnan tms. osakkaana, Alueet, joiden vuokraamiselle tai käyttöön luovutukselle ei aseteta erityistä hakuaikaa, varataan ha ke mis jär jes tyk ses sä. Vuosittain toistuvat perinteiset tapahtumat tiet tyi nä päivinä otetaan huomioon. Mikäli samaa aluetta haetan käyttöön samanaikaisesti, on etusija ei kaupallisella lappeenrantalaisella ta pah tu mal la. Joulukuusien myyntipaikat kuulutetaan haettavaksi mar ras kuun alussa määräaikana suljettujen tarjousten pe rus teel la. Edellä esitetyt hinnat näistä ovat ns. poh ja hin to ja tarjousta varten ja niitä alueita varten, joille ei tar jous kil pai lua synny. Vuokriin ja käyttömaksuihin sisältyy 24 %:n suuruinen ar von li säve ro siten, kuin sen perimisestä annetut ve ro hal lin non ohjeet kulloinkin edellyttävät. Mikäli tapahtumaan liittyy eri hallintokuntien hallitsemia aluei ta, sovitetaan maksut ja muut luovutusehdot ko ko nai suu den kannalta parhaiten soveltuvien ohjeiden mukaisesti so vel taen näitä ja muita ohjeita. Valtakunnallisiin tapahtumapäiviin, joissa toiminta ei ole jär jes täy tynyt tä esim. yhdistysten toimintaa, mutta hy väk syt tä vää, sovelletaan näitä ohjeita soveltuvin osin. Tilaisuuksien tai tapahtumien järjestäjät ovat velvollisia kus tan nuksel laan hankkimaan tarvittavat luvat. Lop pu sii vouk sen toteuttamiseksi voidaan tapahtumajärjestäjältä vaatia ta pah tu maan laajuuteen nähden riittävä vakuusmaksu tai pank ki ta kaus, joka tulee suorittaa ennen sopimuksen voi maan tuloa. Mikäli alueen hakija on tyytymätön viranhaltijapäätökseen, on hänellä mahdollisuus tehdä asiasta oikaisuvaatimus tek ni sel le lautakunnalle. Alueiden käyttömaksujen ja vuokrien perinnän hoitaa kiin teis tö- ja

5 mittaustoimi yhdessä ja hallintotoimiston kanssa. Käyt tö mak su tu lot ja vuokrat kirjataan kiinteistö- ja mit taus toi men ao. tulotilille lukuun ottamatta py sä köin ti mak su kor vauk sia, jotka tuloutetaan Williparkki Oy:lle. (Kari Hartikainen) Tj Tekla Tekninen lautakunta hyväksyy edellä esitetyn yleisohjeeksi eräi den maa-alueiden lyhytaikaisesta vuokraamisesta ja ti la päi ses tä käyttöön luovutuksesta noudatettavaksi al kaen tehtäviin päätöksiin ja lupiin. Hyväksyttiin.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 8 20.01.2014 Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouspyyntö 255/10.00.00.03/2013 KHAL 8 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA Kunnanhallitus 117 31.03.2014 Kunnanhallitus 206 23.06.2014 SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA 5/11.03.03/2013 KHAL 31.03.2014 117 Lempäälän kunnan kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 78 2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 3. Edellä 1 kohdan tapauksessa testin

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot