Projektin ID 5889 Ammattitaidon saavuttamisen väylät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektin ID 5889 Ammattitaidon saavuttamisen väylät"

Transkriptio

1 Projektin ID 5889 Projektin nimi Ammattitaidon saavuttamisen väylät Ammattitaidon saavuttamisen väylät- projektin tavoitteena on luoda Keski.Pohjanmaan alueelle ammatillisen koulutuksen opinto- ja uraohjauspalveluiden toimintamalli. Toimintamallia kehittäessä huomioidaan maaseutumaisen ja kaupunkimaisen toimintaympäristön olosuhteet Keski-Pohjanmaalla. Ohjauksen muodoissa huomioidaan sähköisen asioinnin tuomat mahdollisuudet, mutta pyritään myös minimoimaan alueellista ja kohderyhmien epätasa-arvoa luomalla vaihtoehtoisia saavutettavia sekä saavuttavuutta edistäviä palvelumalleja lähipalveluiden/- asioinnin varmistamiseksi. Ammatillisen opinto- ja uraohjauksen rinnalla projektissa kehitetään työelämäkeskeisiä, räätälöityjä koulutuksen/tutkinnon suorittamisen menetelmiä. Tavoitteena on, että jatkossa opiskelijalla on mahdollisuus valita erilaisten koulutuksen/tutkinnon toteuttamistapojen väliltä huomioiden mm. opiskelijan valmiudet itseohjautuvaan työskentelyyn. Opettajan ohjauspanosta tarvitaan sekä opiskelijan että työpaikan työntekijöiden perehdyttämiseen/ oppimisen ohjausvalmiuksien vahvistamiseen suhteessa tutkinnon perusteisiin. Opettajan työn rinnalla testataan lisäksi työhön valmennuksen kaltaista tuen muotoa erityistä tukea tarvitseville työssäoppijoille. Työhön valmennuspalvelun avulla on tarkoitus saavuttaa entistä monipuolisemmin työpaikkoja työssä oppimisen ohjauksen piiriin. Työhön valmentaja tukee opiskelijaa työelämän vaatimuksiin sopeutumisessa ja voi hoitaa työtehtävään ohjaamista työantajan valtuuttamana. Työelämäkumppanuuksia syvennetään myös kehittämällä mm. kummiyritystoimintaa. Lisäksi monipuolistetaan työpaikkaohjaajien perehdyttämisessä käytettäviä menetelmiä työpaikkaohjaajakoulutuksen tavoitteiden/ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa. Projektissa kehittämisen kohteena ovat kaikki toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämismuodot. Opinto- ja uraohjauksen käytänteitä tullaan soveltamaan entistä laajaalaisemmin eri kohderyhmille ja luodaan myös uudenlaisia ohjauksen muotoja. Projektin toiminta kohdistuu eri koulutuksen järjestämismuotoihin hakeutuville tai jo tutkintoa suorittaville, jotka kaipaavat ohjausta koulutuksen/ ammattialan valinnassa tai siirryttäessä koulutusmuodosta tai - alasta toiseen. Huomiota kiinnitetään tutkintojen läpäisevyyttä parantaviin toimiin. Ohjauksen mekanismeilla tavoitellaan tutkintojen keskeyttämisten ehkäisemiseksi ohjausta tarvittaessa koulutusmuodosta toiseen. Ohjauspalvelut kattavat myös työnantajat, jotka saavat kohdallista tietoa esimerkiksi rekrytoinnin vauhdittamiseen tai henkilöstön kohdallisen osaamisen hankkimiseksi. Projektin toimilla halutaan vaikuttaa myöntei-

2 sesti myös työllistävien alojen vetovoimaisuuden parantamiseen omalta osaltaan sekä lisätä mm. oppisopimuskoulutuksen kysyntää erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa työelämän tilanteissa. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Iiris Niemonen Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Hakemus valmis ELY n rahoituskanava ESR Opetustoim.kehittäminen KPEDU päätoteuttaja (hallinnoija) Keski-Pohjanmaa Kyllä ,00 Kuntien rahoitus 0,00 Yksityinen rahoitus 0,00 Kpedun omarahoitusosuus ,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Projektipäätös pvm

3 Projektin ID 5887 Projektin nimi Eväitä ja edelläkävijyyttä työurien pidentämiseen Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen -hanke Toteutetaan Kokkolan sk, Kannus ja Kaustisen sk alueella Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen hallinnoimana. Hankkeen budjetti on euroa sekä lisäksi koulutustoimintaan resurssivaraus n. 1,2 milj. euroa.(hankehakemuksen erillinen liite). Kuvaus: Edelläkävijyyttä ja eväitä työuran pidentämiseen projektissa tavoitteena on tukea yritys-/työorganisaatioita kilpailu- ja suorituskyvyn kehittämistä vaativissa tilanteissa. Muutoksen tukeminen perustuu hyvinvoinnin ja työntuottavuuden ilmiöiden analysoimiseen eri kartoittamismuotoja hyödyntämällä. Koulutus- ja muut tuen muodot saavat käyntiin parantamis- ja kehittämisprosesseja, joiden tavoitteena on luoda menestystarinoita työyhteisö- ja työntekijätasoilla. Tuottava työ edistää hyvinvoivaa työkulttuuria ja edistää työhön kiinnittymistä sekä työssä pysymistä elinkaaren eri vaiheissa. Projektin toimenpiteet kohdistuvat ensi sijaisesti hyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämistoimia tarvitseville yrityksille/työyksiköille. Tavoitteena on saavuttaa mukaan erilaisia toimialoja ja erityisesti sellaisia kohdallisia asiakkaita, joilla on tarvetta vahvistaa kilpailu- tai suorituskykyä hyvinvoinnin ja tuottavuuden osa-alueilla. Projektin toimiin osallistetaan alueen hyvinvointi- ja tuottavuuden palveluita tarjoavia yrityksiä, jotta projektissa saavutetaan tarvittavat tulokset palvelutarjonnan määrittelemiseksi. Projektin aikana testataan erilaisten työelämän osaamis-/muiden kehittämistarpeiden analysoinnin tukena aiemmin kehitettyjä kartoittamismenetelmiä sekä luodaan kartoittamisen tueksi työelämää osallistavia menettelyjä, jossa työnantajan ja työyhteisön itsearvioinnilla on merkittävä rooli. Alueen verkostoyhteistyössä toteutettavilla asiantuntija-, koulutus- ja muilla valmennuspalveluilla vaikutetaan yrityksen/työorganisaatioiden kilpailukykyyn sekä suorituskykyyn lyhyellä ja pitkällä aikavälillä Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Iiris Niemonen Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Hakemus valmis ELY n rahoituskanava ESR Aluevaik. & innovaatiot. KPEDU päätoteuttaja (hallinnoija) Keski-Pohjanmaa

4 Kyllä ,00 Kuntien rahoitus ,00 Yksityinen rahoitus ,00 Kpedun omarahoitusosuus 0,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Projektipäätös pvm Projektin ID 5890 Projektin nimi Ohjuri Ohjurihanke toteutetaan Kokkolan sk, Kannus sekä Kaustisen sk alueella Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen hallinnoimana. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa sekä lisäksi koulutustoimintaan ja palkkatukeen resurssivaraus yhteensä n. 1,2 milj. euroa. Kuvaus: Ohjurihankkeen tavoitteena on nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämään ohjaus-, valmennussekä muiden työllistymistä edistävien palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen. Hankkeen avulla parannetaan nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksia ja edistetään työllistymistä. Työttömien työnhakijoiden työllistymistä edistetään parantamalla heidän ammattiosaamistaan, tarjoamalla yksilöllisiä ohjaus- ja koulutuspalveluja sekä kehittämällä ohjauksen ja motivoinnin toimintamalleja sekä koulutusten

5 sisältöjä. Erityishuomiota kiinnitetään yksilöllisesti räätälöityjen koulutusmallien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Hankkeen toiminnassa toteutetaan vertaiskehittämistä, siten että hankkeen asiakkaita aktivoidaan osallistumaan koulutus- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään jo olemassa olevien palveluiden toimivuuteen sekä palveluiden oikea-aikaiseen kohdentamiseen. TOIMENPITEET ja TULOKSET: 1. YKSILÖL- LINEN URA-JA OPINTO-OHJAUS Toimii asiakkaan lähtötilanteen yksilöllisenä kartoituksena. Ohjauksen aikana selvitetään asiakkaan kiinnostuksen kohteet, koulutus- ja työhistoria sekä ammatillisesti hyödynnettävät tiedot ja taidot, ammattitaidon kehittämistarpeet sekä urasuunnitelmaan vaikuttavat tekijät esim. terveys. Tavoitteena on jäsentää ohjauksen aikana asiakkaan tilanteeseen sopiva/ sopivia konkreettisia etenemisvaihtoehtoja, kohti työtä tai koulutusta. Yksilöllisen ura- ja opinto-ohjauksen tuloksena asiakas laatii ohjatusti itselleen soveltuvan ja toteuttamiskelpoisen koulutus-ja työllistymissuunnitelman. Hankkeessa otetaan käyttöön 2013 TEM:n toimeksiannosta kehitetty työelämätutka, jolla seurataan ja arvioidaan ohjauksen mitattavuutta. 2. ERILAISET TYÖL- LISTYMISTÄ JA TUTKINNON SUORITTAMISTA EDISTÄVÄT KOULUTUKSET Koulutukset toteutetaan yksilö- tai ryhmäkoulutuksina. Koulutukset ovat ammatillisia peruskoulutuksia, joiden aikana voidaan tehdä esimerkiksi tutkinnonosia eri perus- tai ammattitutkinnoista. Osa koulutuksista voi olla suoraan työllistymistä edistävää, yrityksessä tapahtuva koulutusta. Koulutukset voidaan toteuttaa seuraavasti: a.) yksilöllisesti räätälöidyt ammatilliset koulutukset (toteutus yksilöllisesti) b.) eri ammattialoille suuntaavat koulutukset (toteutus ryhmäkoulutuksena) c.) koulutukselliset teemaryhmät (toteutus pienryhmissä) Hankkeen koulutusten tuloksena on työllistymisen edistäminen ja tutkinnon osien suorittaminen, hyödyntäen eri rahoituskanavia ja koulutuksen järjestämismuotoja. Myös kohderyhmän edelleen alhainen tutkinnon/ osatutkintojen suoritusprosentti kasvaa hankkeen toimenpiteiden kautta. 3. TUTOROINTI JA MENTO- ROINTI Osaamisen kehittämisessä hyödynnetään vertaistukea, kehittämättä erilaisia mentoroinnin ja tutoroinnin työmalleja. Eri ikäryhmiä tuetaan ja kannustetaan yhteistoimintaan siten, että esimerkiksi nuoret työnhakijat ja ikääntyneet työnhakijat voivat oppia toisiltaan työllistymistä tukevia tietoja ja taitoja. Hankkeen koulutusten aikana hyödynnetään vertaisoppimista sekä opiskelijoiden kokemuksia, tietoja- ja taitoja. Tutoroinnilla ja mentoroinnilla pyritään edistämään asiakkaan omaa aktiivisuutta ja osallisuutta koulutus- ja ohjaustoiminnassa. Myös Tutoroinnissa ja mentoroinnissa hyödynnetään työ-

6 elämätutka ohjaustyökalua, jolloin vahvistetaan asiakkaan omaa osallisuutta. Tutoroinnilla ja mentoroinnilla voi olla merkittävä rooli asiakkaiden Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Iiris Niemonen Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Hakemus valmis ELY n rahoituskanava ESR Aluevaik. & innovaatiot. KPEDU päätoteuttaja (hallinnoija) Keski-Pohjanmaa Kyllä ,00 Kuntien rahoitus ,00 Yksityinen rahoitus ,00 Kpedun omarahoitusosuus 0,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Projektipäätös pvm

7 Projektin ID 5888 Projektin nimi Riistamatkailu Keski-Pohjanmaalla Riistamatkailu Keski-Pohjanmaalla Hanketta hallinnoi Centria ammattikorkeakoulu. Sen kokonaisbudjetti on Tästä kuntarahoituksen osuus on Aikuiskoulutuksen asiantuntija on hankkeessa mukana. Tähän on varattu resurssi em. budjetista, myös kuntarahavastine. Kuvaus: Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymään kuuluva Perhon maatalousoppilaitos on viime vuosina pyrkinyt profiloitumaan riistaturismin kehittäjänä. Alan kehittämistä tukee koululle rakennetut uudet ja erittäin hyvin varustellut teurastus- ja riistankäsittelytilat. Perhon lähialueen metsät ja luonnonympäristö reitistöineen tarjoavat loistavat puitteet niin metsästykseen, luontovalokuvaukseen, eläintenkatseluun kuin eräretkeilyynkin, Pyrkimys on kehittää palveluita erityisesti kansainvälisille matkailijoille. Toimenpiteet: 1, Riistamatkailun liiketoimintamahdollisuuksien ja aluetaloudellisen merkityksen selvittäminen 2. Riistamatkailun kehittämistyöhön halukkaiden yritysten/organisaatioiden kartoittaminen, verkottaminen ja sitouttaminen 3, Jatkokehittämisen "tiekartta": mikä/mitkä organisaatiot, työnjako, roolit, jatkohankkeistus Tarkempi kuvaus - olemassa olevan tiedon ja aiempíen selvitysten ja tutkimustiedon koonti ja analysointi - toimintaympäristön kartoitus: alueen vahvuudet ja mahdollisuudet, luvat, logistiikka, mahdollisten esteiden ja haasteiden selvittäminen, luvat jne. - toimijoiden kartoitus, tahtotilan selvittäminen ja verkostoiminen: metsästys (yhdistykset, yritykset, Metsähallitus, maanomistajat, kunnat, matkailun toimijat, oppilaitokset, viranomaiset jne.) - mietitään kaikkien osapuolten tavoitteet huomioonottavia kaupallisen metsästyksen ja yhteistoiminnan toimintamalleja - teknologisten mahdollisuuksien kartoittaminen - yhteinen tahtotila, "sisäinen markkinointi" (metsästyspalvelujen tuottamiselle, markkinoinnille ja jakelulle pitää saada kaikkien - ydin- ja oheispalvelujen tuottajat, maanomistajat, metsästysseurat, järjestötoimijat - sidosryhmien hyväksyntä ja ymmärrys palvelun tarjoamista hyödyistä) - tiedotus ja ulkoinen markkinointi, liittyminen muihin asiaa tukeviin hankkeisiin - ulkomaisten yhteistyökumppaneiden valikoiminen ja verkostoiminen - selvitetään olemassa oleva infra, yritykset, verkostot, osaaminen, asiakkaat, asiakaspolun selvittäminen (visuaalinen esitys), toimintamalli (karkea malli) - tilaisuudet yrittäjille (info yms.) Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Matti Louhula Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0

8 n rahoituskanava Hakemus valmis KP-Liitto Maakunnan k.raha Aluevaik. & innovaatiot. KPEDU osatoteuttaja (partneri) Kaustisen stk 5 000,00 Kuntien rahoitus 0,00 Yksityinen rahoitus 0,00 Kpedun omarahoitusosuus 1 120,00 0% Rahoitus yhteensä: 6 120,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus 6 120,00 Projektihakemus pvm Projektipäätös pvm Projektin ID 5894 Projektin nimi teräsrakentamisen TYKE 2013 (jatko 2014) Teräsrakentamisen Tyke hankkeen jatkohanke. Koordinaattorina JAO ja mukana KY:n lisäksi kuusi muuta koulutusorganisaatiota koko Suomen laajasti kattaen. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa. Tukirahoitusosuus euroa. Yhteisesti hankkeen tavoitteena/punaisena lankana on tukea yritystä, sen valmiuksia

9 standardi SFS EN 1090 mukaisiin vaatimuksiin. Jatkohankkeella tuetaan tulosten saavuttamista ja vaikuttavuuden parantamista. Pyritään tavoittamaan ja luomaan uusia kumppanuuksia. KY:n osalta erityisesti: - kehittää oppilaitoksien valmiuksia ja osaamista tuottaa em. tavoitetta tukemaan Keski-Pohjanmaan alueen yrityksissä -parantaa yrityksen mahdollisuuksia ottaa tilauskantaan suurempia kokonaisuuksia -yritys- ja oppilaitosyhteistyön tiivistäminen mm. ristiin kouluttamisella -verkostoyhteistyön lisääminen koulutusten järjestäjien välillä -koulutuksen järjestäjän teknologiaosaamisen johtamisen kehittäminen ja osaamisen lisääminen -koulutuksen kehittäminen, huomioiden suurhankkeiden vaatimukset käytännössä mm.: -pilottiyritysten kanssa SFS EN 1090 standardin vaatimusten tason saavuttaminen -erilaiset palvelu- ja toimintamallit mm. koneiden ja laitteiden kuvaukseen, huoltamotoimintaan, hitsausohjeiden laatimiseen, mittaus- ja testipalveluun... -ohjeet poikkeamien käsittelyyn - palvelut ja asiantuntijuus perusaineiden ja hitsausaineiden varastointiin ja käsittelyyn -koulutuksen järjestäjän osaamisen lisääminen hankkeen tavoitteiden mukaisessa toiminnassa ja palveluissa Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Kari Manninen Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka Käynnissä ELY n rahoituskanava Valtionav. Opetustoim.kehittäminen KPEDU osatoteuttaja (partneri) Keski-Pohjanmaa ,00 Kuntien rahoitus 0,00 Yksityinen rahoitus 0,00 Kpedun omarahoitusosuus 5 786,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00

10 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Projektipäätös pvm Projektin ID 5891 Projektin nimi Työhyvinvoinnilla tuottavuutta Kyseessä on ns. tyke-avustushanke. Hanketta koordinoi SEDU ja mukana on em. toimijan lisäksi VAKK, Keski- Pohjanmaan aikuiskoulutus. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa, omarahoitusosuus em euroa. Hankkeen yhteisenä tavoitteena on kiinnittää työyhteisöjen huomiota tuottavuuden kehittämiseen työhyvinvointia edistämällä. Tähän pyritään levittämällä ns. Täsmätuotteet työelämässä -hankkeissa kehittyjä koulutus- ja palvelutuotteita. Tavoitteena on myös käynnistää organisaatioiden sisäisiä työhyvinvoinnin kehittämisohjelmia ja verkottaa aikuiskoulutustoimijoita nyudeb, alueella työhyvinvointia ja johtamista kehittävien koulutusten, palveluiden ja palveluntuottajien pariin. Keski-Pohjanmaalla erityisesti: -jo tuotteistettujen koulutusten ja palveluiden markkinointiin ja jalkauttamiseen -tuottavuusnäkökulmaan laajentamiseen palveluissa, koulutuksissa ja tuotteissa -pk-yritysten kehittämisrahoitusinstrumenttien kartoittamiseen ja niiden käyttöönoton tukemiseen pk-yrityksissä -tukemalla em. toiminnalla työelämä ohejlma toteuttamista alueella sekä osallistumalla em. alueellisiin verkostostoihin (tyla, tyhy) Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Iiris Niemonen Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Käynnissä ELY n rahoituskanava Valtionav.

11 Opetustoim.kehittäminen KPEDU osatoteuttaja (partneri) Keski-Pohjanmaa ,00 Kuntien rahoitus 0,00 Yksityinen rahoitus 0,00 Kpedun omarahoitusosuus 6 500,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Projektipäätös pvm Projektin ID 5892 Projektin nimi Vaihtoaskel 2 Vaihtoaskel 2 on jatkohanke Vaihtoaskel-hankkeeelle ( ). Hanketta koordinoi PKKY. Osatoteuttajana on useita aikuiskoulutusorganisaatioita valtakunnallisella tasolla. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa. Omarahoitusosuus em. on euroa. VAIHTOAS- KEL 2 hankkeen toimintasuunnitelma Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen osalta Tavoitteet Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: 1. Omistajanvaihdokseen liittyvän osaamisen kehittäminen 2. Yhteistyön kehittäminen omistajanvaihdosaihepiirin ympärillä sekä näkyvyyden ja

12 tunnettuuden lisääminen omistajanvaihdosteemassa 3. Tuotekokonaisuuksien koostaminen omistajanvaihdosaihepiirin ympärille, menetelmien kehittäminen Tavoitteita toteutetaan kullakin alueella kyseisen alueen erityispiirteet ja tarpeet huomioon ottaen. toteuttaa yo. tavoitteita, Toimenpiteet - Osallistuminen valtakunnallisiin toimenpiteisiin 2 (3) - Suunnitelmien ja toteutus omalla alueella; täsmennysten tekeminen toimintaan hankepäätösten saavuttua ja sähköisen kyselyn osa-toteuttaminen - alueellisten toimenpiteiden käynnistäminen verkostossa (Keski-Pohjanmaan aikuskoulutus, Ya, WinNova, Lappia); tuotekokonaisuuksien kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden täsmentäminen ja aikatauluttaminen. Verkosto kokoontuu 3-4 kertaa hankekauden aikana. - alueellisen asiantuntijaverkoston (kehittämisyhtiöt, yrittäjäjärjestöt sekä muut toimijat) kanssa info-ja herättelytilaisuuksien mahdollisesta järjestämisestä ja työnjaosta sopiminen - omistajanvaihdostietoiskujen (Vaihtoaskel I hankkeessa tehdyt nettipohjaiset tietoiskut) hyödyntämisen lisääminen alueella ja tietoiskujen käyttäjien kävijämäärän kasvattaminen mm. omien opiskelijoiden ja yrittäjäjärjestön tiedottamisen ja markkinoinnin avulla - yhteistyö omistajanvaihdosteeman ympärille paikallisen kehittämisyhtiön Kosekin ja Kok-kolan Yrittäjien kanssa - tuotekokonaisuuksien pilotointi johtamisen tutkinnoissa ov-tilanteissa olevien yritysten kanssa sekä muissa ov-ohjaustilanteissa - verkostossa tuotekokonaisuuksien pilotointi käytännössä ja niiden yhteinen jatkokehittäminen - verkkosovellusten kehittäminen ja niiden pilotointi - yhteenveto pilotoinnin tuloksista ja talokohtainen päätöksenteko jatkotoimenpiteistä - verkoston kanssa hyvien käytänteiden jako valtakunnallisesti työkalujen tuloksellisuudesta - alueellisesti ja paikallisista jatkotoimenpiteistä sopiminen alueellisen ja paikallisen verkoston kanssa Työelämän yhteistyökumppanit (yritykset, julkisyhteisöt, pk-yritykset) Kokkolanseudun Kehitys Oy, Kosek Kokkolan yrittäjät ry Kokkolan Yrittäjänaiset ry StartUp-hanke Keski-Pohjanmaa Nextia Omistajanvaihdospalvelu Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Minna Parantala Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Käynnissä ELY n rahoituskanava Valtionav. Opetustoim.kehittäminen KPEDU osatoteuttaja (partneri) Keski-Pohjanmaa

13 26 221,00 Kuntien rahoitus 0,00 Yksityinen rahoitus 0,00 Kpedun omarahoitusosuus 8 740,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Projektihakemus pvm Projektipäätös pvm

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus...

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus... Osaamispalvelujen strateginen suunnitelma 2010 2011 Johdanto osaamispalvelujen strategiseen suunnitelmaan Osaamispalveluilla tarkoitetaan kaikkia Edupolin palveluja, jotka liittyvät henkilön tai työorganisaation

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

YRITYSYHTEISTYÖN KARTOITUS

YRITYSYHTEISTYÖN KARTOITUS YRITYSYHTEISTYÖN KARTOITUS Yritysyhteistyötä tekeviä ESR:n toimintalinja 2:n välityömarkkinaprojekteja Toteuttajaorganisaatio Projektin nimi Toteutusaika Vastuuhenkilö Osio Vastuuviranomainen Yritysyhteistyön

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 13:00 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Matilainen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus Osuvaa osaamista Kokonaisrahoitus (2014-2020) n. 38-40 milj. Hankehaku 6.10. - 8.12.2014 Rahoittava viranomainen:

Lisätiedot

Satakunnan Opin Oven toiminta

Satakunnan Opin Oven toiminta Satakunnan Opin Oven toiminta 1.8.2009 31.12.2013 Projektiryhmä: Elina Harju- Vahekoski,Ulla-Maija Heino, (Ari Tabell, Raija Vilponen,Niina Kóllar) Anu Hellesuo ja Liisa Sarasoja. Koonnut Ulla-Maija Heino

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (20) Hankesuunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Antti Hänninen Hakemusnumero 100211 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295024661

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot