MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden vähentämisestä 133 Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen henkilöstön aloitetoimikunnan perustamisesta / aloitetoiminnan sääntöjen hyväksyminen 134 Lausunto muutosesityksistä eri liikennöitsijöiden liikennöntisopimuksiin 135 Täyttölupa-anomus määräaikaisiin koulunkäyntiavustajien työsuhteisiin lv Täyttölupa-anomus Mynämäen lukion koulusihteerin toimeen Leppäkarin kiinteistön 1:85 myynti Lausunto / Varsinais-Suomen kulttuuristrategia Varsinais-Suomen ELY-keskuksen/ympäristöministeriön kysely maanomistajille halukkuudesta osallistua soidensuojeluun Ki Oy Mynäjoen varsinainen yhtiökokous Lausunto Vehmaan kunnan rakennusjärjestyksestä Ehdokkaan nimeäminen Saaristomeren kalatalousryhmän ohjausryhmään Opettaja-asuntolan purkaminen Viranhaltijapäätökset Konserni- ja yhteistyöasiat Ilmoitusasiat Lausunto Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännöstä Lausunto Raision seudun koulutuskuntayhtymän 309

2 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ perussopimuksesta 149 As Oy Mynämäen Keskushovin osakkeiden myynti 310

3 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Maisila Päivi kh:n pj Vanhanen Juha kh:n 1. vpj Rippstein Katja kh:n 2. vpj Tamminen Ari kh:n 3. vpj Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa jäsen Jaakola Timo jäsen Lassila Hanne jäsen Varjonen Petri jäsen Vänni Hanna jäsen Alatalo Juuso kv:n puheenjohtaja Setälä Marko kv:n 1. vpj Karkoinen Kimmo kv:n 3. vpj Laulumaa Eeva varajäsen (Kantonen) Puustinen Petri varajäsen (Lehtonen) Österberg Seija esittelijä Kärkkäinen Marja pöytäkirjanpitäjä Oja Timo tekninen johtaja läsnä klo :ien 137 ja 143 käsittelyn ajan POISSA Kantonen Jorma jäsen Lehtonen Aarne jäsen Myllymäki Pekka kv:n 2. vpj Huiskala Marjaana varajäsen (Maisila) Huuskonen Petteri varajäsen (Lassila) Iltanen Marko varajäsen (Jaakola) Immonen Mikko varajäsen (Tamminen) Jaakkola Marianne varajäsen (Vänni) Lehtonen Karri varajäsen (Vanhanen) Punta Päivi varajäsen (Hyrsky-Heikkilä) Randell' Miika varajäsen (Varjonen) Saastamoinen Merja varajäsen (Rippstein) ALLEKIRJOITUKSET Päivi Maisila puheenjohtaja Marja Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu Petri Varjonen Hanna Vänni

4 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä kunnanviraston hallinto-osastolla Marja Kärkkäinen hallintojohtaja

5 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus (pj): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus (pj): Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Petri Varjonen ja Hanna Vänni. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Petri Varjonen ja Hanna Vänni.

7 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden vähentämisestä 776/ /2014 Kunnanvaltuusto SDP:n valtuustosryhmän valtustoaloite: "Mynämäen kunnassa, kuten muissakin kunnissa työttömyys li sääntyy. Kuntaa velvoittavat työllistämisvelvoitteet tiukkenevat vuoden 2015 alusta lukien. Mynämäen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että kunta li sää niitä aktiivisia toimia, joilla yritysmyönteisen kunnan imago vahvis tuu sekä lisää niitä keinoja, joilla työttömyyttä voidaan vähentää. Toimenpide-ehdotuksia Mynämäkeen yrityspuisto -ajattelu markkinointiin: hyvät lii kenne yh tey det, kuntaan keskittyy monen yrityksen toimitilat ja niiden tarvitsemat palvelut Aktiivinen startup-yritysten etsiminen ja kiinteän, My nämäen kunnassa sijaitsevan toimitilan vuokran maksu ensim mäi sen puolen vuoden ajan. Juoksevat kustannukset (ve si-, sähkö-, lämpö yms.) yritys hoitaa itse. Startup yri tyksen määrittely, tilojen määrittely. Yritysten markkinoinnin ja viestinnän tukeminen: kunta mää rit tää tavat, jolla tukee Mynämäessä toimivien yritysten mark ki noin tia. Koulutustuki: korvataan yrittäjän toimialaan liittyviä kou lutuk sia. Määritellään kurssimaksusta maksettava osuus ja kat to sum ma vuotta kohden. Hankinnat: hankintoihin yksi määräävä tekijä paikallisuus Oppisopimustuki: mynämäkeläiselle yritykselle, joka tekee oppi so pi muk sen mynämäkeläisen työttömän kanssa. Tuen määrän ja keston määrittely selvitetään muut mahdolliset työllisyyttä edistävät toimenpiteet" Kunnanvaltuusto lähetti aloitteen kunnanhallitukselle val mis tel ta vaksi. Kunnanhallitus Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02)

8 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus lähettää aloitteen johtoryhmälle valmisteltavaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus Valmistelija Kunnavaltuusto on / 19 hyväksynyt päivitetyn elin keino-oh jel man vuosille Siihen on kirjattu kunnan keskeiset elin kei no po li tii kan painopistealueet ja päämäärät. Koska valtuustoaloite on varsin yleisluonteinen, on syytä taustaksi to de ta muutamia näkökohtia ja valmistelussa olevia asioita. Yleistä kunnan tuista yrityksille Kuntien yrityksille myöntämä tuki kuuluu EY:n valtiontukisääntelyn pii riin. Valtiontukia koskevat yleiset reunaehdot määritellään Eu roopan perustamissopimuksen artikloissa. Säännöt koskevat kaik kia toimenpiteitä, joissa julkinen sektori myöntää tukea tai muuta etua. Tuen käsite on laaja. Myönnettävän tuen ei tarvitse olla ra ha suo ritus. Maa-alueiden ja rakennusten hinnoittelun ohella myös kunnan myön tä mät avustukset, laina- ja takausjärjestelyt, korkoedut sekä pää oma ra hoi tus kuuluvat valtiontukisääntelyn piiriin. Samoin julkisen pal ve lun (esim. tilat, kunnallistekniikka, vesi- ja jätevesi) tarjoaminen yri tyk sil le markkinahintaa alhaisemmalla hinnalla voidaan katsoa valtion tuek si. Vähämerkityksinen tukitoiminta on mahdollista silloin, kun se ei vääris tä kilpailua ja tarjotaan tasapuolisesti samoilla edellytyksillä kai kille yrityksille. Yritystilat ja yrityspuistoajattelu Kunta korostaa kaikessa markkinoinnissa vetovoimatekijöinä mm. si jain tia ja hyviä liikenneyhteyksiä. Vt 8:n perusparannuksen myötä tä män merkitys korostuu entisestään. Mynämäen kunnan konserniin kuuluu kunnan 100 %:sti omistama yh tiö Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy. Yhtiö on perustettu My nämäen kunnan elinkeinoelämän edistämiseksi ja sen tuo tan to ra kenteen monipuolistamiseksi. Yhtiön toimialana on omistus- tai vuok raoi keu den nojalla hallita Mynämäen kunnan alueella olevia kiin teis töjä, rakentaa niille teollisuus- ja palvelutiloja yrittäjien käyttöön luo vu-

9 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus tet ta vak si vuokraoikeuden tai myynnin kautta sekä omistaa toi mintaan sa liittyvää sekä alueella olevaa yrityksiä palvelevaa atk-, va rasto- ja muuta palvelu- ja liiketoimintaa. Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy omistaa Roukkulin teol li suus alueel la Puusepäntiellä yrityshautomotiloja 8 kpl/800 m², jotka on raken net tu aloittavien yritysten lyhytaikaiseen vuokrakäyttöön. Lisäksi yh tiö omistaa ns. Irjantalon, josta on vuokrattu tiloja yrityksille. Kunnassa on kolme yhtenäistä teollisuusaluetta; Roukkulin teol lisuus alue vt 8:n varressa sekä Mietoisten ja Laiskankareen teol lisuus alue Kustavintien varressa Mietoisissa. Lisäksi Asemanseudulla on vielä vapaana tontteja yritystoimintaan. Roukkulin aluetta on tarkoi tus laajentaa lähitulevaisuudessa kaavoittamalla. Kunta on vuokrannut yrityskäyttöön vapautuneita tiloja omistakin toimi ti lois ta ja sitä mukaan, kun tiloja vapautuu, niitä on mahdollista tar jo ta yrittäjille. Yrityspuistoajattelu soveltuu yhtenäiseen alueeseen tai kiinteistöön, jos sa toimii useita yrityksiä. Kunnan alueella on vapaana ja tarjolla yksityisten omistamia toi mi tilo ja, joihin vuokralaisten/uusien omistajien löytyminen olisi tärkeää. Vuok ra ta so Mynämäessä on kohtuullinen. Startup-yritys Startup-yritykselle ei ole yleisesti hyväksyttyjä tarkkoja määritelmiä. Star tup-yri tyk sel lä voidaan tarkoittaa yritystä, joka vasta kehittää ensim mäis tä tuotettaan eikä tuota vielä voittoa. Termiä käytetään usein enin tään muutaman vuoden ikäisistä yrityksistä tai kunnes yrityksen osak kei den omistajiksi on tullut muita kuin perustajajäseniä. Yri tyksen nuori ikä tai esimerkiksi teknologia-alalla toimiminen ei riitä määrit te le mään yritystä startup-yritykseksi, vaan olennainen piirre on nopean kasvun tavoitteleminen. Startup-yrityksistä käytetään toisinaan myös nimitystä kasvuyritys. Kas vu yri tyk sel lä voidaan kuitenkin tarkoittaa mitä tahansa kasvavaa yh tiö tä, myös suurehkoa pörssilistattua kasvuyritystä erotukseksi ns. ar vo yh tiöl le, joka ei kasva merkittävästi. Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy:n Roukkulin hautomotilat ovat nimen omaan em. startup-yrityksille tarkoitettuja toimitiloja. Tilojen vuok ra on kohtuullinen ja kattaa käytännössä vain tilojen yl lä pi to kustan nuk set. Myös kunnan omis ta rakennuksista vapautuvia tiloja on mah dol lis ta harkita star tup-yri tys ten käyttöön edullisella vuokralla.

10 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tiedottamalla Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy:n toiminnasta nykyis tä paremmin voitaisiin parantaa alkavien yrittäjien toi min ta edel lytyk siä toimitilojen osalta. Mynämäen kunta on mukana Turun elinkeinoyhteistyössä ja siihen si säl tyy ns. Boost Turku kokonaisuus. Turku Science Parkin alueella toi mii kolme startup-yritysten alkutaivalta tukevaa yrityshautomoa: bio alan korkean teknologian yrityksiin keskittyvä Biohautomo, ICT-alan yrityksiin erikoistunut Yrityskeskus DIO sekä opis ke li ja vetoi nen Boost Turku -verkosto, joka tarjoaa nimekkäiden mentoreiden apua kaikille akateemisesta yrittäjyydestä kiinnostuneille opis ke li joille. Biohautomo sekä Yrityskeskus Dio tarjoavat startupeille 1-3 vuotta kes tä vän palvelukokonaisuuden, jossa keskitytään esimerkiksi rahoi tuk seen, tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin sekä yri tyksen strategian kehittämiseen. Biohautomon sekä Yrityskeskus Dion asiak kaik si valitut yritykset saavat ELY-keskuksen ke hit tä mis avustus ta ensimmäiselle 12 kuukaudelle. Avustusta on mahdollista käyttää palkkoihin, vuokriin ja asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Yritysten markkinoinnin ja viestinnän tukeminen Kunta tekee jatkuvasti yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa markki noin nin edistämisessä. Yritystoiminnasta on laadittu esitteitä kunnan ja yritysten yhteistyönä ja yrittäjäpuolen julkaisuissa on vuo sittain yhteisiä teemoja. Joinakin vuosina rakennusmessuilla paikallisia yri tyk siä on ollut mukana kunnan osastolla ja kunta on osallistunut yrit tä jien järjestämään messutapahtumaan Mynämäessä. HIN- KU-tee man merkeissä yritykset ovat olleet mukana useissa ta pah tumis sa ja julkaisuissa ja HINKU on edelleen vahvasti liitetty kunnan yri tys mark ki noin tiin. Kunta on pystyttänyt ja uusii tänä vuonna myös yritysalueiden tienvar si mai nos tau lut. Yrittäjäyhdistyksellä on mainospylväs S-Marketin alu eel la ja sekin uudistetaan kuluvana vuonna. Määrärahojen puitteissa olisi mahdollista määritellä pieni tuki, jota kun ta etukäteen päätettyjen kriteerien perusteella voi myöntää yritys ten markkinointiin. Esimerkiksi toimintansa vasta aloittavalle tai mer kit tä väs ti toimintaa laajentavalle yritykselle voisi alkuvaiheessa myön tää pientä avustusta hyväksyttyihin markkinointikustannuksiin. Koska määrärahat ovat aina rajalliset, yritysten tasapuolisen koh telun vuoksi voisi kuitenkin olla perustellumpaa pyrkiä yh teis mark kinoin tiin esim. erilaisten teemojen ja tapahtumien yhteydessä. Myös pai kal li set yrittäjät voisivat yhdistää voimavarojaan ja käyttää kes kenään yhteismarkkinointia nykyistä enemmän.

11 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnan yritysmyönteisyys muodostuu ennen kaikkea toimivasta yhteis työs tä kunnan ja yritysten välillä, joustavasta päätöksenteosta ja ylei ses tä positiivisuudesta kunnassa. Hankinnat Kunnan hankintaohjeet tarkistetaan hankintalain tulevien muutosten ja uuden hankintadirektiivin mahdollistamissa rajoissa. Paikallisuus ja pk-yritysten entistä paremmat mahdollisuudet tarjota tavaroita tai pal ve lu ja kunnalle otetaan huomioon tarjouspyynnön ehtoja mää ritel täes sä. Yrittäjän koulutustuki Vahvistettujen määrärahojen ja kriteerien puitteissa on mahdollista myön tää yrittäjälle yrittäjän toimialaan liittyvään ja ammattitaitoa kehit tä vän koulutuksen kustannuksiin pientä avustusta esim. enintään 50 % kurssimaksuista ja tietty enimmäismäärä/yrittäjä/vuosi. Mynämäki on mukana OPM:n ja Rasekon rahoittamassa työelämän ke hit tä mis hank kees sa (Synapsi-hanke, joka jatkuu Tavoitteista todek si -hankkeena), jossa nimenomaan kartoitetaan yrittäjien ja yrityk sen työntekijöiden koulutus- ja kehittämistarpeita. Kartoitus on ollut sitä haluaville yrityksille maksuton. Hankkeen myötä moni my nämä ke läi nen yrittäjä aloitti yrittäjän ammattitutkinnon opinnot. Tuki yrityksen työllistämistoimiin Kunta on jo vuosia maksanut yrityksille tukea vuotiaiden nuor ten kesätyöllistämiseen. Tuki maksetaan kuukauden ajalta ja se on 200 euroa/nuori. Lisäksi kunta maksaa tukea yrityksille, jotka työl lis tä vät vuotiaan ammatillisesta koulutuksen vas ta val mistu neen nuoren. Tuki maksetaan kuukauden ajalta ja se on 400 euroa/nuo ri. Tukea ei voi rajata koskemaan vain mynämäkeläisiä nuoria. Oppisopimukseen on mahdollista maksaa tukea. Tuen saamisen edel ly tyk se nä voi olla, että jos kunnassa toimiva yritys palkkaa op piso pi mus kou lu tuk seen oppivelvollisuuden suorittaneen työttömän nuo ren (17-25 v) tai poikkeustapauksessa tätä vanhemman (26-35 v) nuoren oppisopimukseen, palkkaukseen voidaan maksaa esim. 150 euroa/kk vuoden ajan. Tuen saamisen edellytyksenä olisi so pi mus oppisopimuskoulutuksesta oppisopimustoimiston kanssa se kä TE-toimiston myöntämä palkkaperusteinen tuki op pi so pi muskou lu tuk seen. Kunnan tuki edellyttäisi oppisopimuksen keston ajan voi mas sa ole vaa työsopimusta. Työn keston tulisi olla kokoaikaista (vä hin tään 30 h/vko) ja työsuhteessa noudattaa työ so pi mus lain sää-

12 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus dän nön ehtoja. Tukea voitaisiin myöntää sekä perusammatti- että lisä kou lu tuk seen. Etusijalla olisivat ne koulutusalat, joihin ei ole mahdol lis ta kouluttautua lähialueen oppilaitoksissa. Muut työllisyyttä edistävät toimenpiteet Kunta työllistää kesäisin omaan organisaatioon 20 mynämäkeläistä vuotiasta nuorta. Tekninen toimi ja sivistystoimi työllistävät ym pä ri vuoden TE-toimiston kautta palkkatukea saavia henkilöitä. Vuo den 2014 aikana kunnan palveluksessa oli yhteensä 17 palk katu kea saanutta henkilöä. Työmarkkinatukea saavia henkilöitä työl liste tään yhteistyössä Perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa mm. Lou nais-suo men työllistäjien toimipisteisiin. Mynämäen kunnan ja Nou siais ten kunnan työllistämisasioita hoitaa Akselin palveluksessa ole va työnsuunnittelija. Nuorten parissa työskentelee Mynämäen, Mas kun ja Nousiaisten kuntien yhteinen etsivä nuorisotyöntekijä. Yhdistysten roolia työllistäjinä selvitetään parhaillaan erikseen. Yrittäjäyhdistys ja paikallinen 4H-yhdistys valmistelevat yhteistä toimin ta mal lia nuorten työllistämiseksi. Vuoden 2015 alusta tuli voimaan laki työllistymistä edistävästä mo nialai ses ta yhteispalvelusta. Vuoden 2016 alusta TE-toimistolla ja sen alu ee seen kuuluvilla kunnilla ja Kelalla on oltava vähintään yksi yhtei nen toimipiste. Työllistymistä edistävällä monialaisella yh teis palve lul la (TYP) tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa TE-toimisto, kun ta ja Kela yhdessä arvioivat palvelutarpeet, suunnittelevat työt tömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset pal ve lu ko ko naisuu det sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin ete ne mi sestä ja seurannasta. Uuden lain myötä ei tule uusia palvelumuotoja vaan sillä edistetään TE-toimiston, kunnan ja Kelan välistä yh teis työtä. Kunnan rooli työllisyysasioiden hoitajana korostuu entisestään. Elinkeino työryhmän käsittely Elinkeinotyöryhmä keskusteli aloitteesta ja totesi mm., että Teollisuuskiinteistö Oy:n omistamia hautomotiloja Roukkulissa tulisi käyt tää alkuperäisen idean mukaisesti alkavien yrittäjien aloi tus vaiheen lyhytaikaisina vuokratiloina, kunnan omasta käytöstä vapautuvia tiloja voisi ideoida yri tys käyttöön, on tärkeää, että keskustaajaman tyhjiin liiketiloihin löytyisi uusia yrit tä jiä ja keskusta säilyisi elinvoimaisena asiointikeskuksena, yrittäjien tulisi lisätä keskinäistä yhteistyötä yhteisten tempausten ja mark ki noin nin muodossa kuntakeskuksessa sekä yritysalueilla.

13 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Yritysvaikutukset: Kunnan imagolla ja yritysmyönteisyydellä on vaikutusta koko elin keino toi min taan ja yritysten toimintaedellytyksiin kunnassa. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Kunnanhallitus päättää SDP:n valtuustoaloitteen johdosta todeta, että kunnassa elinkeinotoimintaa ohjaa valtuuston hyväksymä elin keino-oh jel ma, joka on viimeksi päivitetty Yritysmyönteistä kunnan imagoa voidaan vahvistaa mm. siten, että: Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy tiedottaa nykyistä pa remmin toiminnastaan ja kohdentaa vapautuvia toimitiloja en si si jaises ti aloittaville yrityksille. Vuokrasopimuksissa tulee ot taa huo mi oon ns. hautomotilojen luonne aloitusvaiheen tilana, ei py sy vä nä ratkaisuna. Kunta tarjoaa omista kiinteistöistä vapautuvia tiloja yrityksille oma kus tan nus hin taan siten, että vuokralla katetaan vain vä littö mät ylläpitokustannukset. Markkinoinnissa otetaan paikalliset yritykset huomioon ja yhteis työ tä tehdään määrärahojen puitteissa kuten tähänkin saak ka. Työllistämistuki ja tuki oppisopimukseen käsitellään työl lis tämis toi men pi teis tä päätettäessä. Tukitoimet on suunniteltava ko ko nai suu te na etukäteen, jotta ne voidaan kohdistaa ta sapuo li ses ti ja vahvistettujen määrärahojen puitteissa. Tehostetaan tiedottamista yrityksille tarkoitetuista asian tun ti japal ve luis ta ja selvitetään uuudenlaisia paikallisia toi min ta mal leja sen jälkeen, kun uuden seudullisen elinkeinosopimuksen sisäl lös tä on sovittu. Työllistämistoimenpiteitä kehitetään jatkuvasti lainsäädännön ja tarpeen edellyttämällä tavalla. Tässä vaiheessa merkitään tiedoksi valmis te lus sa olevat toimenpiteet. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloitteessa esil letuotu ja toimintoja on jo valmistelussa tai voidaan ottaa valmisteluun talousarvion valmistelun yhteydessä ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Yhteistyöneuvottelukunta Kunnanhallitus Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen henkilöstön aloitetoimikunnan perustamisesta / aloitetoiminnan sääntöjen hyväksyminen 777/ /2014 Kunnanvaltuusto SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite: "Mynämäen kunnassa työskentelee osaava ja kehittämismyönteinen hen ki lös tö. Yleisesti työelämässä henkilöstön kehittämisideat jäävät hel pos ti kiireen jalkoihin. Mynämäen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Mynä mäen kuntaan perustetaan aloitetoimikunta, jonka ensimmäisenä teh tä vä nä on käynnistää henkilöstölle ideakilpailu. Ideakilpailulla hae taan toteuttamiskelpoisia vinkkejä, joilla saadaan aikaan sääs töjä, tuetaan henkilöstön työssä jaksamista, työn tehostamista tai orga ni saa tion kehittämistä tuloksellisemmaksi. Ideakilpailussa otetaan huo mi oon myös vuonna 2014 käynnistetyt hyvät käytännöt sekä uudet innovaatiot tuleville vuosille. Paras kehittämisidea palkitaan ja pal kin to ohjataan esityksen tehneen henkilöstön tyhy-toimintaan. Ideoi ta voi innovoida yli sektorirajojen. Palkitsemisen reunaehdot ja mit ta rit tulee olla sellaiset, että se mahdollistaa kaikkien toimialojen osal lis tu mi sen. Aloitetoimikunnan pysyvyydestä päätetään erikseen idea kil pai lun päätyttyä." Kunnanvaltuusto lähetti aloitteen kunnanhallitukselle val mis tel ta vaksi. Kunnanhallitus Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) Kunnanhallitus lähettää aloitteen johtoryhmälle valmisteltavaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteistyöneuvottelukunta Valmistelija (hj): Johtoryhmä on valmistellut eri kuntien sääntöjen pohjalta Mynämäen kun nan aloitetoiminnan säännöt. Säännöissä on määritelty aloi te toimi kun nan kokoonpano ja tehtävät sekä menettely aloitteiden te ke mi-

15 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Yhteistyöneuvottelukunta Kunnanhallitus ses sä ja määritelty aloitepalkkio. Mynämäen kunnan aloitetoiminnan säännöiksi lähetetään esi tys lis tan mukana. Lisätietoja: kunnanjohtaja Seija Österberg, puh: hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh: (työsuojelupääll.): Yhteistyöneuvottelukunta käsittelee aloitetoiminnan säännöt ja hyväk syy ne omalta osaltaan. Hyväksyttiin yksimielisesti henkilökunnan aloitetoiminnan säännöt. Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Aloitetoiminnan säännöt ovat esityslistan liitteenä. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Kunnanhallitus hyväksyy henkilökunnan aloitetoiminnan säännöt liitteen mukaisesti. Aloitetoiminta ja säännöt tulevat voimaan al kaen ja ovat voimassa tois tai sek si. Toi min nan mahdollisesta lakkaut ta mi ses ta päättää kun nan hal li tus. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle edellä olevan vas tauk sena SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa aloit teen loppuun käsitellyksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä aloitetoimikuntaan luot tamus hen ki lö edus ta jak si kunnanhallituksen puheenjohtaja Päivi Maisilan.

16 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lausunto muutosesityksistä eri liikennöitsijöiden liikennöntisopimuksiin 38/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija (toimistosihteeri): Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt kunnalle lau sun to pyynnöt seuraavien liikennöitsijöiden liikennöintisopimusten aikataulujen muu tok sis ta; TLO/Linjaliikenne Nyholm Oy, siirtymäajan lii ken nöin ti so pi mukset , ja PSA-sopimus Satakunnan Liikenne Oy, PSA-sopimukset ja se kä reittilikenneluvat ja J. Vainion Liikenne oy, reittiliikennelupa, TLO:n sopimukset muodostavat Turku - Mynämäki yhteysväliä palve le van kokonaisuuden. Muutosesitykset ovat kytköksissä toisiinsa. Liikenteenharjoittaja esittää muutoksia kesäajan liikenteeseen. Lisäk si esitetään sunnuntai-liikenteen supistamista ja uu del leen jär jeste lyä. Muutokset ovat kytköksissä Turun ja Raision Petäsmäen vä liseen liikenteeseen (linja 210). Sunnuntai-liikenteen supistamista perus tel laan taloudellisilla seikoilla sunnuntai-vuoroissa on kesällä 2014 ollut keskimäärin 3,4 matkustajaa, joiden asiakastulot eivät riitä kat ta maan kustannuksia. Satakunnan Liikenne Oy:n muutosesitys (500064) reittiväliä Turku - Vaasa ja Turku - Pori; pieniä aikataulumuutoksia, vuoron lak kaut tami sia ja vuoron supistamisia. Muutokset koskevat yhteensä 24 eri vuo roa. Liikenteenharjoittaja on toimittanut lakkautettavaksi esitetyistä vuorois ta matkustajalaskennat ELY-keskukseen. Satakunnan Liikenne Oy:n muutosesitys (500107) reittiväliä Turku - Rauma; ajopäivien supistamisia ja vuorojen lakkauttamisia. Liikenteenharjoittaja perustelee lakkautusesityksiä vähentyneillä mat kus ta ja mää ril lä. ELY-keskukseen on toimitettu mat kus ta ja lasken nat lakkautettavaksi ja supistettavaksi esitetyistä vuoroista. Satakunnan Liikenne Oy:n muutosesitys (554650) koskee reit ti väliä Turku - Pori. Liikenteenharjoittaja esittää kahden pikavuoron lakkaut ta mis ta kannattamattomana. J.Vainion Liikenne Oy (554382) muutosesitys koskee reittivälejä Tur ku - Vinkkilä - Uusikaupunki, Turku - Uusikaupunki ja Rauma - Lai ti la - Turku. Muutokset koskevat 13 eri vuoroa, lähinnä ajopäivien muut ta mis ta ja vähäisiä aikataulun muutoksia. Lisäksi yrittäjä hakee vuorojen lisäämistä; Mynämäki - Turku KOU- LUP 8.05 ja Turku - Mynämäki KOULUP

17 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lisämuutosesitys Turku - Uusikaupunki, Uusikaupunki Y-tien haa ra (Ei kulkisi enää Mietoisten kirkonkylän kautta). Aikataulujen ja reittien muutoksen tulisivat pääasiallisesti voimaan Reittiliikenneluvalla liikennöitävät vuorot ovat markkinaehtoisia eli kun nat ja valtio eivät osallistu liikenteen kustannuksiin eivätkä tue kau si li pun (seutulipun) käyttöä. Liikenteenharjoittaja voi 3 kk va roajal la muuttaa markkinaehtoista liikennettä vapaammin kuin siir tymä ajan sopimusliikennettä tai käyttöoikeussopimusliikennettä. PSA-sopimusten mukaisiin liikennöinteihin kunta maksaa sub ven tiota seutulipun muodossa samoin siirtymäajan liikennöintisopimuksiin. J.Vainion Liikenne Oy:n vuoron lisääminen Mynämäki - Turku ja Turku - Mynämäki olisi markkinaehtoita liikennettä, johon kunnan rahaa ei käytetä eikä siitä saada asiakastuloja. Lausuntoa ei tarvitse jättää, jos hakemukseen ei ole erityistä kommen toi ta vaa. Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Toimistosihteeri Tarja Marttila, puh Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että kunta vastustaa reittien lak kaut ta mi sia ja reittien vähentämisiä. Esimerkiksi valtion palvelut on pääsääntöisesti keskitetty Turkuun ja edellytys niiden saa vu tet tavuu den kannalta on toimiva joukkoliikenne. J.Vainion Liikenne Oy:n hakemukseen todetaan, että uusia vuoroja mah dol li ses ti käyttäisivät Turussa opiskelevat mynämäkeläiset. Tämä vuorojen lisäys ei kuitenkaan saisi haitata ELY-keskuksen jär jestä mää liikennettä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Täyttölupa-anomus määräaikaisiin koulunkäyntiavustajien työsuhteisiin lv / /2015 Kunnanhallitus Valmistelija (ksj): Perusopetukseen anotaan lupaa seuraavien määräaikaisten kou lunkäyn ti avus ta jien palkkaamiseen lukuvuodeksi Mää rä aikai suu den peruste on se, et tä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden mää rä vaihtelee vuosittain eri kouluissa. Kustannukset on huomioitu tä män vuoden ta lous ar vios sa Huolin yhden avustajan ja Tavastilan kah den avustajan osal ta, koska kouluissa on ollut kuluvana lu ku vuote na määräaikaiset avus ta jat. Laurin ja Pyhän koulujen sekä Ta vasti lan koulun yhden avus ta jan palkkakulut katetaan koulujen ta lous arvion sisältä. Ko ko nai suut ta varten on haettu ra hoi tus ta opetus- ja kult tuu ri mi nis te riöl tä (val tion erityisavustus eri tyis ope tuk sen laadun ke hit tä mi seen ja sii hen liittyvään koulunkäyntiavustajien palk kaa miseen), josta on mah dol lis ta kattaa osa avustajien palkkakuluista. Huolin koulu: Huolin koulun 1. luokalle tulee syyslukukauden alussa 10 oppilasta. 1-2-yhdysluokalla on yhteensä 14 oppilasta, joiden joukossa on 1 pi den ne tyn oppivelvollisuuden oppilas ja koulussa on lisäksi 1 eri tyisen tuen piiriin kuuluva oppilas. Kouluun palkataan määräaikainen avustaja viik ko tun neil la 25 h. Huolin koululla ei ole vakituisessa työsuhteessa ole via koulunkäyntiavustajia. Laurin koulu: Laurin alakouluun tulee oppilas, joka on pyörätuolissa ja tar vitsee apua siirtymätilanteissa ja myös välitunneilla. Kouluun palkataan määräaikainen avustaja viik ko tun neil la 24 h. Laurin koululla on kuusi va ki tuises sa työ suh tees sa olevaa koulunkäyntiavustajaa. Lisäksi Laurin koulun toisen avustajan palkkaukseen on haettu ra hoi tus ta opetus- ja kulttuuriministeriöltä (valtion eri tyis avustus eri tyis ope tuk sen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään kou lun käyn ti avus ta jien palkkaamiseen). Laurin alakoulun pienryh mään 1-6 si joi te taan uusi pidennetyn oppivelvollisuuden op pi las, joka tarvitsee avus ta jan jatkuvaa apua. Mikäli ra hoitus ta saadaan, palkataan mää rä ai kai nen avustaja viikkotunneilla 21 h. Mikäli ra hoi tus ta ei saada, py ritään avustustehtävät hoitamaan Laurin kou lun sisäisin jär jes telyin.

19 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pyhän koulu: Kunnanhallitus on myöntänyt Pyhän koululle luvan pal ka ta määräaikainen koulunkäyntiavustaja saakka. Saman oppilaan kohdalla tarve jatkuu lv Kouluun palkataan määräaikainen avustaja viik ko tun neil la 24 h. Pyhän koululla on yksi vakituisessa työ suh teessa oleva koulunkäyntiavustaja. Tavastilan koulu: Tavastilan koulun Leinikin opetusyksikköön haetaan ai kai sempien vuo sien tapaan kahta määräaikaista kou lun käyn ti avus tajaa viikkotunneilla 30 h. Kustannus las kute taan si joi tet tu jen op pi lai den kotikunnilta. Näiden työtehtävien mää rä ai kai suu den pe rus te on se, että toiminta on sidoksissa yri tyk sen toi min taan. Tavastilan koulussa on toiminut määräaikaisissa kou lun käyn tiavus ta jan tehtävissä (28 h/vk, sis. kuljetusvalvonnan sekä yläkou lun op pi lai den avustamisen) 2 henkilöä kuluvana lu ku vuote na eri tyis ope tuk sen pienryhmissä. Tarve näiden osalta jatkuu lv Li säk si pienryhmään tulee oppilas, joka tar vit see lääkärintodistuksen no jal la henkilökohtaista avus tamis ta koulupäivän aikana. Viik ko tun ti mää rä tarkentuu kevään ai ka na (22-30 h/vk). Tavastilan koulussa on 6 vakituisessa työsuhteessa olevaa kou lunkäyn ti avus ta jaa. Aseman koulu: Aseman koululla on ollut koulunkäyntiavustaja määräaikaisessa työsuh tees sa kuluvan lukuvuoden ajan koulun ainoana avustajana. Eri luok ka-as teil la on tukea vaativia oppilaita. Kouluun palkataan määräaikainen avustaja viik ko tun neil la 24. Aseman koululla ei ole vakituisessa työsuhteessa olevia kou lunkäyn ti avus ta jia. Karjalan koulu: Karjalan koululla on ollut koulunkäyntiavustaja aikaisemmin va ki tuises sa työsuhteessa ja työntekijän irtisanouduttua määräaikaisessa työ suh tees sa. Eri luokka-asteilla on tukea vaativia oppilaita ja kouluun on tulossa oppilas, jonka äidinkieli on muu kuin suomi. Kouluun palkataan määräaikainen avustaja viik ko tun neil la 19. Karjalan koululla ei ole vakituisessa työsuhteessa ole via kou lun käyn ti avus ta jia. Koulujen avustajahenkilöstön määrässä ja työsuhteiden kestossa on

20 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus syy tä huomioida käynnissä oleva kouluverkkoselvitys. Lisätietoja: Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies, puh Kunnanhallitus oikeuttaa sivistysosaston täyttämään kou lun käyn tiavus ta jien toimet kasvatus- ja sivistysjohtajan esityksen mukaisesti. Mää rä ai kai suuk sien peruste on erityistä tukea tarvitsevien op pi laiden määrän vaihtelu ja käynnissä oleva kouluverkkoselvitys. Petri Varjonen ehdotti, että määräaikaisuuden peruste "käynnissä oleva kouluverkkoselvitys" poistetaan. Varjosen ehdotus raukesi kannattamattomana. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Petri Varjonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden vähentämisestä

Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden vähentämisestä Kunnanvaltuusto 76 17.11.2014 Kunnanhallitus 372 01.12.2014 Kunnanhallitus 132 13.04.2015 Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot