Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys"

Transkriptio

1 Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys Loppuraportti Tiina Pursula, Mari Hjelt Gaia Consulting Oy Markku Maula Advestia Oy

2 Sisältö 1. Selvityksen tavoitteet, viitekehys ja työvaiheet 2. Taustahaastattelut 3. Hankkeen lähtökohtia 4. Johtopäätöksiä taustahaastatteluista ja analyyseista 4.1 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla 4.2 Metsäalan haasteita ja mahdollisia ratkaisuja 5. Kolmen tapaustutkimukseksi valitun alueen analyysi 6. Selvityksen johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 2

3 1. Selvityksen tavoitteet, viitekehys ja työvaiheet 3

4 Selvityksen tavoitteet Ydintavoite on selvittää, millä toimenpidekokonaisuudella voitaisiin parhaiten edistää metsäalan kasvuyritystoimintaa ja metsäalan pk-yritysten edellytyksiä radikaalimpaan innovointiin ja arvonlisän kasvattamiseen Selvitettävän toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on kasvuyritysaihioiden kehittäminen ja myös kypsempien yritysten kasvun edistäminen kohdennetuilla rahoitus-ja liiketoimintaosaamisen yhdistelmillä. Yhtenä mahdollisuutena selvitetään yrityskiihdyttämötoiminnan soveltuminen metsäalalle, joko osana Vigo- ohjelmaa tai oman mallin mukaisesti. Selvitys vastaa seuraaviin kysymyksiin Onko erillinen metsäalan kiihdyttämö tarpeellinen ja soveltuisiko erillinen kiihdyttämö metsäalalle? Otetaanko mahdollinen metsäalan kiihdyttämötoiminta osaksi Vigo-yrityskiihdyttämö-ohjelman toimintaa vai luodaanko metsäalan kiihdyttämötoiminnalle oma ohjelmansa? Valitaanko metsäalan yritysten kasvun ja kansainvälistämisen tueksi joku kokonaan muu malli? 4

5 Selvityksen ydintavoite Millä toimenpidekokonaisuudella voitaisiin parhaiten edistää metsäalan kasvuyritystoimintaa ja metsäalan pk-yritysten edellytyksiä radikaalimpaan innovointiin ja arvonlisän kasvattamiseen? 5

6 Ohjausryhmän kanssa sovitut rajaukset selvitykselle Alat Muut Nykyiset Vigokiihdyttämöt (Cleantech Invest, Food Process Innovations, KoppiCatch, Lifeline Ventures, Lots ja Veturi Venture Accelerator) Metsäalaa tarkastellaan laajasti Alkuvaiheen lisäksi tarkastellaan kasvuyritystoiminnan myöhempiä vaiheita Metsä Metsäalan Vigokiihdyttämö? Metsäalan VC/kasvurahoitus Metsäalan rakennejärjestelyt Seed/Startup (katalysointi, kiihdyttämöt etc.) Growth/expansion (VC ja kypsempien yritysten kasvurahoitus) Late stage (Yritysjärjestelyt, buyout-sijoitukset yms.) Kehitysvaiheet

7 Viitekehys Markkinaohjautuvuus Edellytykset Metsäalan yritysaihiot Innovaatiot, liiketoimintamahdollisuudet, toimialasynergiat Allianssit, yrityskaupat ja muut markkinaehtoiset tavat Yritysaihioiden kehittäminen Yrityskiihdyttämö Muut julkiset tukiinstrumentit ja toimintamallit Mahdollisuudet (Tavoitetila) Riskirahoitus Nopean kasvun kansainvälistyvät yritykset Julkiset tuki-instrumentit 7

8 Työvaiheet 1. Aloituskokous ja työsuunnitelman täsmentäminen 2. Taustahaastattelut ja aineistoanalyysi Aineistoanalyysin raportointi ja jatkotyöstön evästys työpajassa 3. Vaihtoehtoiset toimintamallit ja potentiaalisimman mallin tunnistaminen Työpaja tulosten ja alustavien johtopäätösten verifioimiseksi 4. Analyysin ja suositeltavan mallin viimeistely ja loppuraportointi Loppuraportti 8

9 Selvityksen toteuttajat ja ohjausryhmä Selvityksen toteutti Gaia Consulting Oy, alihankkijana Advestia Oy Mari Hjelt, Tiina Pursula, Jari Hiltunen, Markku Maula Selvityksen ohjausryhmä TEM, teollisuusneuvos Sakari Immonen (pj) TEM, strategiajohtaja Juha Ojala Tekes, toimialajohtaja Jarmo E Heinonen Metsäteollisuus ry, Liiketoiminta ja innovaatioympäristö, johtaja Antro Säilä Veraventure Oy, manageri Petri Laine Metsäklusteri Oy, toimitusjohtaja Christine Hagström-Näsi Finnish Wood Research Oy, toimitusjohtaja Kimmo Järvinen Growth Management Oy, toimitusjohtaja Mikko-Jussi Suonenlahti TEM, ylitarkastaja Pirjo Sylvänne 9

10 2. Taustahaastattelut 10

11 Haastatellut henkilöt Taustahaastattelut Tor Bergman Olli Dahl Martti Fredrikson Cai Granfors Johan Gullichsen Ainomaija Haarla Jouni Hakala Heikki Hassi Antti-Jussi Heilala Aalto Yliopisto Forchem Bizco partners TTA (ex UPM) Teollisuussijoitus SciTech Service Finpro ry Taustahaastateltavat valittiin siten, että metsäalan, riskirahoituskentän ja kasvuyrittäjyyden näkökulmat tulivat huomioiduksi Bjarne Holmbom Åbo Akademi Haastattelut toteutettiin Hannu Isohaaro 3i Finland 12/ /2010 välisenä aikana Jukka Kilpeläinen Mikko Kuparinen Jaakko Kurikka Petteri Leskinen Annareetta Lumme-Timonen Heikki Manninen Ari Martonen Jouni Matula Markku Puskala Pekka Rissanen Risto Siilasmaa Markus Sjöholm Jussi Vanhanen Stora Enso Canelco capital Kurikka Timber Oy Fiskars (ex Stora Enso) Solidium Consense partners (ex M-Real) Bizco partners (ex Finnforest) Wetend Technologies Oy Eqvitec Oy yksityissijoittaja Vigo-ohjausryhmän pj CapMan UPM 11

12 3. Hankkeen lähtökohtia 12

13 Selvitystyö on osa metsäalan strategista ohjelmaa Kasvuyritysten toimintamahdollisuuksien kehittäminen 13

14 Metsäalan haasteita Globaali pääoman, markkinoiden, teknologian ja kompetenssin rakennemuutos Raaka-aineet: Kilpailu biomassasta energiakäytön kanssa, uudet kilpailevat raaka-aineet tarvitaan kokonaisvaltainen näkemys metsäbiomassan hyödyntämiseen Tuotanto ja tuotteet: Kilpailukyky ja uusiutumistarve Kilpailukyky murenee ilman jatkuvaa kokonaistehokkuuden parantamista Lisäarvon kasvattaminen uusia tuotteita kehittämällä Tuotannon pääomavaltaisuus haaste uusien tuotteiden kehittämiselle ja lanseeraukselle Markkinat: Kasvu kaukana ja asiakastarveohjautuvuudessa kehitystarpeita Sellu-ja paperituotteiden markkinoilla kasvua lähinnä nousevissa talouksissa, missä oma tuotanto ja teknologia kehittyy nopeasti Painopaperimarkkinoilla ylikapasiteettia Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa (kilpailu sähköisen median kanssa) Heikko asiakastarveohjautuvuus: Uudet tuotteet ja menestys uusilla markkinoilla vaativat uusien arvoketjujen hahmottamista, uusia arvoketjukumppaneita ja markkina-ja kuluttajatarpeiden ymmärrystä Kotimarkkina ei ole riittävä mutta pk-yrityksille kansainvälistyminen haasteellista Osaaminen: uusien osaajien ja kv-toimijoiden houkuttelu 14

15 Metsäalan mahdollisuuksia Metsäbiomassan käsittelyn olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen uusien tuotteiden valmistamiseksi Öljypohjaisia ja energia-intensiivisiä tuotteita korvaavien biopohjaisten kierrätettävien tuotteiden valmistus (esim. biokemikaalit, biomateriaalit, puurakenteet ja komposiitit) Uuden teknologian soveltaminen metsäalalla: esim. bio-, nano-ja materiaaliteknologiat uusien tuotteiden kehittämiseksi sekä prosessien ja tuotteiden resurssitehokkuuden parantamiseksi Markkina-ja kuluttajatarpeiden paremman ymmärryksen kautta uusia tuotemahdollisuuksia: uudet arvoketjut ja positiointi korkeammalle arvoketjussa Toimialojen rajapintojen synergioiden hyödyntäminen: esim. energia, design, palveluliiketoiminta Tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa palveluliiketoiminnasta 15

16 Metsäalan arvoketjumahdollisuuksia Palvelut, laite- ja teknologiatoimittajat, logistiikka, ICT, osaaminen Rakennearvo: Puutuotteet, komposiitit Asuminen ja rakentaminen Sisustustuotteet Pakkaaminen Viestintä Kuluttajatuotteet Käyttöarvo: Matkailu, virkistys Luontoarvo: Ekosysteemipalvelut Metsävarat Korjuuketju Tuotantokonseptit Kuituarvo: Sellu, paperi-ja kartonkituotteet Polymeeriarvo: Biokemikaalit, metsäkemia Energia-arvo: Biopolttoaineet, CHP Hygieniatuotteet Tekstiilituotteet Elintarvikkeiden ainesosat Lääkkeet, aktiiviset ainesosat Kemian tuotteet Energiatuotteet 16

17 Metsäalan kasvuyrityskentän piirteitä Perinteinen metsäteollisuus on kypsän vaiheen toimiala ja alalla syntyy uusia yrityksiä erittäin vähän (vuosittain metsä-ja kemianteollisuuden aloilla syntyy uusia yrityksiä noin parikymmentä). Laajemmin metsäala kattaa huomattavan variaation erilaista liiketoimintaa ja kasvupotentiaalia: palvelualaa (KIBS), bioalan uudet tutkimusinnovaatiot, energia-ja ympäristöalan kasvavat markkinat jne. Yleisesti kypsällä toimialalla on paljon olemassa olevaa liiketoimintaosaamista ja kentän innovaatiot ovat hyvin kartoitettuja. Kasvun polut ovat alalla hyvin erilaisia. Leimallista monille alan kasvuyrityksille on melko suuri aloituspääoman tarve tuotannollisiin investointeihin*). *) 2007 Tekesille tehdyssä nuorten innovatiivisten yritysten kartoituksessä metsä- ja kemian alan aineistossa alkaviin yrityksiin tehtyjen alkusijoitusten volyymi vaihteli haarukassa 200 k - 7 M. 17

18 Yleiset suomalaisen kasvuyritystoiminnan haasteet Kasvuhakuinen ja kykyinen yritys on aloittaessaan suuri suomalaiset yritykset syntyvät keskimäärin liian pieninä Suomen riskipääomamarkkinat ovat pienet ja kasvun rahoitus on haastavaa Tulevaisuuden kasvua tapahtuu palvelualoilla - Suomessa on muihin maihin verrattuna suhteellisesti vähiten palvelualojen ja kaupan yrityksiä Nopea kasvu vaatii nopeaa kansainvälistymistä ja kansainvälisen rahoituksen hankkimista Kasvuhakuinen yrittäjä on osaava, kunnianhimoinen ja motivoitunut Suomessa on kuitenkin tämän tiellä monia ongelmakohtia Metsäalan kannalta suurimpia haasteita on se, että Suomessa kaikkein korkeimman osaamisen yrityksistä ei siirrytä yrittäjiksi

19 Yrityskiihdyttämötoiminta Tavoite: Yritysaihioiden tehokas kehittäminen pääomasijoituskelpoisiksi kansainvälistymiseen tähtääviksi nopean kasvun yrityksiksi. Yrityskiihdyttämötoiminnan olennaiset elementit: Bisnesosaamisen siirto kasvua hakeviin yrityksiin Vastikkeellisia julkisia tukikeinoja kohdennetaan tehokkaasti kasvun tueksi Selkeästi vaiheittain etenevä toimintamalli parhaat etenevät Tuki yritykselle räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaisesti Ohjelmallinen toimintamalli toimintaa jatketaan vain mikäli tuloksia syntyy Kasvuyritysten kehitysvaiheet Seed/Startup (katalysointi, kiihdyttämöt jne.) Growth/expansion (VC ja kypsempien yritysten kasvurahoitus) Late stage (Yritysjärjestelyt, buyout-sijoitukset jne.) 19

20 Vigo -nopeasti kasvavien, nuortenyritysten kehittämisohjelma (www.vigo.fi) Vigo-ohjelmaa johtaa TEMja ohjelman koordinoinnista vastaa Tekes. Finnveraosallistuu ohjelmaan tytäryhtiönsä Aloitusrahasto Vera Oy:n kautta, tekemällä sijoituksia kiihdytettäviin yrityksiin. Kehittämisohjelman tavoite Houkutella julkisen sektorin kannustimilla parhaat,kansainvälisesti kokeneet, yrityskehityksen huippuosaajat kehittämään alkavista innovatiivisista yrityksistä uusia kasvuyrityksiä Nostaa hankevirran laatua ja aktivoida alkavan vaiheen pääomasijoitusmarkkinaa Ohjelman toteutus Kiihdyttämötoimijoiksivalittu tähän mennessä kuusi eri aloille keskittyvää yksityistä kiihdyttämöyritystä, jotka kiihdyttävät valitsemiaan kohdeyrityksiä Mitkä yritykset pääsevät mukaan ja mitä yritys saa? Kohdeyritysten tulee pyrkiä nopeaan kansainväliseen kasvuun yritysten valinnassa painottuu laatu määrän asemesta Kiihdyttämö esittää rahoitettavat yritykset rahoittajille Julkiset rahoittajat (Tekes, Avera) varmistavat riittävän rahoituksen tavoitteena kasvun kynnysten ylittäminen jo alkuvaiheessa Rahoittajilla omat päätöksentekoprosessit, mutta tiivis yhteistyö ohjelman puitteissa ja kiihdyttämön kanssa Lyhyt kiihdytysjakso (18 24kk) tavoitteena merkittävä jatkorahoitus/pääomasijoitus yritykselle

21 4. Johtopäätöksiä taustahaastatteluista ja analyyseista 21

22 Metsäalan yritysten kasvupolkujen alustava tyypittely Eri poluilla tarvitaan erilaista tukea Isoja tuotannollisia investointeja vaativat uudet kasvuaihiot Esimerkiksi biojalostamot Tutkimuslähtöisten innovaatioiden kaupallistaminen (uusi arvoketju, ansaintalogiikka voi perustua myös lisensointiin) Esimerkiksi nanoselluloosatuotteet, painettava elektroniikka Keskisuurten olemassa olevien yritysten uudistuminen ja konsolidoiminen (toiminnan teollistaminen, kansainvälistyminen, lisäarvotuotteet, sukupolvenvaihdostilanteet ) Esimerkiksi puutuoteala ja design Innovatiiviset palvelukonseptit (yhdistettynä esimerkiksi ICT alan mahdollisuuksiin etätunnistus, ohjelmistot ) Esimerkiksi asiantuntijapalvelut (KIBS), korjuuketjut ja jäljitettävyys

23 Metsäalan kasvuyritys- ja pääomasijoitustoiminta Metsäalalla on syntynyt kasvuyrityksiä Toistaiseksi kuitenkin varsin vähän Kasvuyrityksiä on syntynyt sekä suoraan puuraaka-aineeseen perustuvaan teollisuuteen että tätä teollisuutta tukeville muille toimialoille Monenlaisia kasvuyrityksiä Joitakin innovatiivisia alkavan vaiheenyrityksiä Keskisuuria puuta uusiksi tuotteiksi jalostavia kasvuyrityksiä Ulkoistus/konsolidaatiotrendiä hyödyntäviä palveluyrityksiä Suuria buyout-sijoituksia Uudet kasvuyritykset usein edellyttäneet rohkeata ja radikaalia metsäalan ja sen ulkopuolisen osaamisen yhdistämistä ja/tai merkittäviä rakennemuutoksia ja investointeja Metsäalalla on tehty ja tehdään jatkossakin pääomasijoituksia Alkaviin innovatiivisiin yrityksiin pääomasijoituksia melko vähän Kypsempien yritysten yritysjärjestelyjä nähty ja nähtäneen jatkossakin Aktiivisia metsäalalle fokusoituneita pääomasijoittajia ei ole Toimialafokusoituneen rahaston maantieteellinen scopeoltava paljon Suomea laajempi Metsäalan kasvuyritysekosysteemi on kehittymätön Kypsällä isojen toimijoiden dominoimalla alalla ei ole totuttu radikaaleihin innovaatioihin ja pääomarahoitteisiin kasvuyrityksiin 23

24 Metsäalaan liittyviä pääomasijoituksia Puutuotteet Paperi ja pakkaus CWP Aloitusrahasto Vera Oy 2006 Display Pack Finland SE Ventures Fine-Pine Oy (mäntyliimalevyjä, lv. 8mEur, 28hlöä) Canelco Capital 2004 Anaika Components Oy (liimapuupalkkeja) Canelco Capital Westwood Oy (puuportaita) Profita Management (Wedeco) 2005 Rantasalmi Oy (hirsitaloja) Canelco Capital 2000 Lunawood Oy (lämpöpuuta, lv. 11mEur, 45hlöä) Canelco Capital Vuokatti hirsitalot Oy (hirsitaloja) Profita Lacell Oy (Teknoventure) Kuitukangastehdas 40-50hlöä Tesi + Midinvest FinndomoOy (pientaloja, lv mEur 2004) CapMan+ SFK 1997 Karelia (parketti) CapMan + 3i Incap Furniture Teollisuussijoitus Teknoventure yms Stromsdal Teolisuussijoitus 2008 Walki Oy (pakkausmateriaaleja, lv. 290mEur, 1078hlöä) CapMan 2007 Å&R Carton AB (pakkausmateriaaleja, lv. 353mEur, 1889hlöä) CapMan % Ahlström Capital 45% Puukemikaalit Metgen Oy Aloitusrahasto Vera Oy 2008 ForchemOy (mäntyöljy) BioFundManagement, Merita, Oko, Tesi 2001 Laitteet ja teknologia Palvelut MHG Systems Oy Aloitusrahasto Vera Oy 2010 Iomus Oy Aloitusrahasto Vera Oy 2008 NabLabsOy OKO VC + BioFund 2003 POM Technology Oy SFK Finance TamPulping Oy MidinvestManagement 2007 PonsseOy (metsäkoneet) SFK + OKO VC 1993 Profi-Forest Oy (metsäkoneita) Midinvest Management Woodforum Oy MidinvestManagement 2000 MaintPartnerOy (kunnossapitopalvelut) CapMan 2006 EmpowerOy (kunnossapitopalvelut) 3i and Profita Seed/Startup (katalysointi, kiihdyttämöt, alkuvaiheen rahoitus yms.) Puuraaka-aineeseen perustuva liiketoiminta Puuraaka-aineen jalostamista tukeva liiketoiminta Growth/expansion (VC ja kypsempien yritysten kasvurahoitus) Late stage (Yritysjärjestelyt, buyout-sijoitukset yms.) Esimerkkejä pääoma-rahoitteisista metsä-alaan liittyvistä suomalaisyrityksistä; suuntaa-antava kuvaus, tiedot julkisista lähteistä 24 24

25 Yrityskiihdyttämö osaratkaisuna metsäalan kasvuyritysten ongelmiin Metsäalan yrityskiihdyttämöon selvityksen yhteydessä haastateltujen tahojen mielestä poikkeuksetta hyvä ajatus Vigo nähdään soveltuvaksi ympäristöksi metsäalan yrityskiihdyttämölle Synergiaa muiden toimialojen kanssa Kiihdyttämö syntyy vain, jos löytyy kokeneita ja halukkaita yritystoiminnan huippuosaajia ja kehittäjiä Vigo-kiihdyttämönsynty vaatii korkeatasoisen tiimin hakijaksi vaatii aktivointia metsäalalla, koska metsäalan kiihdyttämötiimejäei ollut hakijoiden joukossa edellisellä kierroksella Kiinnostuneita ja potentiaalisia metsäalan kiihdyttämötoimijoitaon tunnistettu tässä hankkeessa 25

26 Metsäalan arvoketjumahdollisuuksia: Haastatteluissa tunnistetut kasvupotentiaalin alueet Palvelut, laite- ja teknologiatoimittajat, logistiikka, ICT, osaaminen Rakennearvo: Puutuotteet, komposiitit Asuminen ja rakentaminen Sisustustuotteet Pakkaaminen Viestintä Kuluttajatuotteet Käyttöarvo: Matkailu, virkistys Luontoarvo: Ekosysteemipalvelut Metsävarat Korjuuketju Tuotantokonseptit Kuituarvo: Sellu, paperi-ja kartonkituotteet Polymeeriarvo: Biokemikaalit, metsäkemia Energia-arvo: Biopolttoaineet, CHP Hygieniatuotteet Tekstiilituotteet Elintarvikkeiden ainesosat Lääkkeet, aktiiviset ainesosat Kemian tuotteet Energiatuotteet Punaisella ympyröidyt kasvualueet tulivat esille haastatteluissa. Ilmeisesti haastateltavien taustasta johtuen esimerkiksi potentiaalisina pidetyt matkailu sekä laite- ja teknologiatoimittaminen eivät nousseet juuri haastatteluissa esille. 26

27 4.1 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla 27

28 Palvelut Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Uudet kasvualueet Osaamisintensiiviset yrittäjävetoiset palveluyritykset (KIBS), jotka kytkeytyvät usein suoraan metsäalan kv markkinoille omassa niche-segmentissään. Markkinapotentiaalin takana megatrendit (ilmastonmuutoksen hillintä, bioenergian ja biotuotteiden mahdollisuudet) Yksinkertainen arvoketju: osaamista myydään suoraan loppuasiakkaille esim. Glocell raaka-ainekonsultointi, SciTech-Service biojalostamot ja tehtaiden uudistaminen, Indufor metsänhoito kehitysmaissa, Innofor jatkuva metsänhoito Teollisuuden ulkoistamat toiminnot (laboratoriot, kunnossapito, huolto ym) Kasvavat palveluyritykset hyödyntävät teollisuuden kustannuspaineiden muodostamaa lisätarvetta ulkoistetuille palveluille ja ostavat pieniä toimijoita Yksinkertainen arvoketju: usein asiakkaalta itseltään ostettua osaamista myydään suoraan loppuasiakkaille esim. Nablabs, Empower (Voikkaa, Anjala, Summa), MaintPartner Oy Laite- ja teknologiatoimittajien palvelutoiminta Metsäalan laitteita ja teknologiaa toimittavat yritykset tarjoavat myös huollon, kunnossapidon, automaationhallinnan ja räätälöinnin, ICT-ratkaisujen ja elinkaarenhallinnan palveluja Osaamista myydään samalle asiakaskunnalle kuin laiteratkaisujakin Esim. Metso Paper, Metso Automation, Savcor Forest 28

29 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Korjuuketju: Harvennuspuun korjuu ja käyttö Luotava uusi dynaaminen yrityskenttä harvennuspuun korjuuseen ja käyttöön. Energiakäytön, materiaalikäytön ja rakennekäytön mahdollisuudet hyödynnettävä kokonaisvaltaisesti. Edellyttää korjuuketjun jäykän rakenteen uudistamista. Arvoketjuja: Metsänhoidolliset palveluyritykset jotka auttavat harvennusrästien hyödyntämisessä Puuraaka-aineen korjuu, logistiikka ja jakelu asiakasyrityksille (pk yrityksiä, esim. energiayrittäjät) Harvennuspuun hyödyntäminen energiatuotteiden valmistuksessa, esim. paikalliset kaukolämpöja pellettiyrittäjät Harvennuspuun hyödyntäminen puutuotteiden valmistuksessa, esim. komposiitit rakentamisen arvoketjun käyttöön Harvennuspuun hyödyntäminen kemian tuotteiden valmistuksessa, esim. aktiivisten ainesosien erotus kemian teollisuuden välituotteeksi tai aktiiviseksi ainesosaksi elintarvike-tai lääketeollisuuteen (tarvitaan kv kumppani jo alkuvaiheessa) 29

30 Tuotantokonseptit Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Integroidut biojalostamot: biokemikaalit ja metsäkemia Toiminta kytkeytyy olemassaoleviin tuotantolaitoksiin tavoitellen monipuolisempaa tuotepalettia sekä parempaa biomassan hyödyntämisen kokonaistehokkuutta ja arvonlisää. Kyseessä on siis melko suuren mittakaavan tuotannollinen toiminta, joka rakentuu olemassaolevaa infrastruktuuria täydentäen. Kokonaisuus voi perustua usean kumppanitoimijan yhteistyöhön. Yksittäiset toimijat voivat olla pieniä kooltaan. Uusien niche-tuotteiden arvoketjut uusia ja markkinat kansainväliset, access to market mietittävä Arvoketjuja Merkittävän sivuvirran haltuunotto keskisuureen yritykseen, joka tuottaa metsäkemian tuotteita (esim. sellutehdas ja mäntyöljyjalostamo, Botnia ja Forchem) Uudet osaamisintensiiviset tutkimuslähtöiset liiketoiminnat (esim. nanoselluloosa) Tietyn bioaktiivisen jakeen jalostaminen sivuvirrasta lääketeollisuuden, elintarviketeollisuuden tai kemianteollisuuden käyttöön: innovatiiviset start-upit (esim. Hormos Medical) Sivuvirtojen jalostaminen bioenergiatuotteiksi (esim. NSE Biofuels biodiesel ja St1 Biofuels modulaarinen etanoliteknologia) Biojalostamojen laite- ja teknologiatoimittajat (esim. Rintekno) 30

31 Tuotantokonseptit Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Suljettavien tuotantolaitosten hyödyntäminen uuteen liiketoimintaan Uusi liikeidea suljettavalle/suljetulle tuotantolaitokselle: infran kartoitus ja yrityskumppaneiden etsiminen. Uusille markkinoille kytkeytyminen. Arvoketjuja Sellutehtaan muuttaminen erikoistuotteiden kuten liukosellun ja viskoosin tuotantoon kemian ja tekstiiliteollisuuden käyttöön (sivutuotteena myös etanoli). Investointitarpeet ja tarve kytkeytyä erikoistuotteiden globaaleihin markkinoihin. Sellu-tai paperitehtaan muuttaminen puutuotevalmistukseen tai bioenergiatuotantoon (esim. Kemijärven sellutehdas, Anaikan liimapuu- ja pellettituotanto) 31

32 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Asuminen ja rakentaminen Pitkälle kohdemarkkinaa varten tuotteistetut asiakastarveohjautuvat tuotteet puurakentamiseen ja sisustamiseen. PK-yrityskentässä haasteena markkinoille pääsy ja kansainvälistyminen. Mahdollisuutena yritysten kehittäminen teollisempaan suuntaan riittävän suuriksi mm. konsolidoitumalla sekä tulevaisuuden high tech rakentaminen. Arvoketjuesimerkkejä Eri asiakassegmenteille räätälöidyt puutalopaketit, jakelu oman jälleenmyyjäverkoston kautta tai kumppanien avulla (esim. Finndomo Oy). Puurakentamisen materiaalit, esim. liimapuupalkit ja muut kantavat rakenteet, ovet, ikkunat, listat, lattiamateriaalit, jakelu oman jälleenmyyjäverkoston kautta tai kumppanien avulla. Asiakkaina nähtävä myös arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat sekä tukkukauppa. (esim. Lunawood Oy, Fine-pine Oy, Karelia). Designia hyödyntävät puiset sisustusmateriaalit-ja tuotteet, esim. huonekalut, tasot, jakelu oman jälleenmyyjäverkoston kautta tai kumppanien avulla (esim. Lundia, Incap Furniture) 32

33 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Puutuotteet ja komposiitit Asiakastarveohjautuvat, designia hyödyntävät kv markkinoille suuntautuvat kasvavat pk-yritykset (esim. CWP) Asiakassektorien kirjo laaja, kytkeytyminen kv markkinoille haasteellista Pakkaaminen Asiakastarveohjautuvat pk-yritykset Räätälöidyt pakkaustuotteet (esim. Displaypack) Uudet innovatiiviset yritykset Funktionaaliset älypakkaukset (esim. StoraEnso-Medixine) 33

34 Tekstiilituotteet Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Sellutehtaan uudistaminen liukosellun ja tekstiilikuitujen tuotantoon (viskoosi ym. kuidut), sivutuotteena myös etanolia. Investointitarve ja kytkeytyminen globaaleihin markkinoihin. Oli esillä esimerkiksi Kemijärven sellutehtaan lakkauttamisen yhteydessä Energiatuotteet (biopolttoaineet, CHP) Metsäteollisuuden sivuvirtojen ja hakkuutähteiden ja harvennuspuun käyttäminen energiatuotteiden raaka-aineena Arvoketjuesimerkkejä Liikenteen biopolttoaineiden tuotanto (esim. etanoli sivuvirroista, St1 Biofuels sekä biodiesel sivuvirroista, NSE Biofuels ja UPM-Andritz). Tarvitaan kumppani jalostukseen ja jakeluun. Kotimarkkinallakin merkittävää kasvupotentiaalia (EU biopolttoaine velvoite). Paikalliset kaukolämpöyrittäjät, CHP tuotanto esimerkiksi hakkeesta ja harvennuspuusta. Uutena mahdollisuutena myös puukaasu, tukea investoinneille odotetaan (syöttötariffi, investointituet). Pellettituotanto kaukolämpöyhtiöille ja kuluttaja-asiakkaille 34

35 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Potentiaalisia alueita, jotka eivät korostuneet haastatteluissa Laite- ja teknologiatoimittajat Laitteita ja teknologiaa toimittavat yritykset sellu-ja paperiteollisuuden arvoketjussa, laiteratkaisut, automaatio, ICT (esim. Tamfelt, Wetend Technologies, POM Technology, Savcor Forest) Laitteita ja teknologiaa toimittavat yritykset korjuuketjun arvoketjussa (esim. Ponsse) Laitteita ja teknologiaa toimittavat yritykset muissa ja uusissa arvoketjuissa (esim. biojalostamot) Hygieniatuotteet Non-woven kuitutuotteiden valmistus (esim. Lacell) Matkailu- ja virkistysala Luontomatkailuyritykset Ekosysteemipalvelut Esimerkiksi marjojen aktiivisten aineosien hyödyntäminen 35

36 4.2 Metsäalan haasteita ja mahdollisia ratkaisuja 36

37 Metsäalan haasteita ja ratkaisun avaimia Metsäalan kasvuyrittäjyyskulttuuri ja -valmiudet Haasteita Metsäalalla totuttu perinteiseen paperituotannon arvoketjuun ja pienimuotoiseen pk-yritystoimintaan Vieroksuntaa perinteisistä malleista poikkeaviin radikaaleihin innovaatioihin Toistaiseksi riittämätön muilta osaamisaloilta tulevien innovaatiomahdollisuuksien hyödyntäminen Julkisten tukiorganisaatioiden sirpaloituneisuus ja riittämätön metsäalan kasvuyritystoiminnan osaaminen Ratkaisun avaimia Lisätään kasvuyritystoiminnan näkyvyyttä ja ymmärrystä metsäalalla Lisätään metsäalan osaajien kohtaamista muiden alojen osaajien kanssa esim. toimialaohjelmissa Edesautetaan metsäalan yrityskiihdyttämön syntyä Vigoohjelmaan (yhdistäen osaamista muilta aloilta mm. ICT ja markkinointi) Potentiaalisten kiihdyttämötoimijoiden aktivointi hakemaan Vigo-ohjelmaan Kehitetään tukiorganisaatioiden asiakaslähtöisyyttä ja yhteispeliä ja vahvistetaan metsäalan kasvuyritysosaamista 37

38 Metsäalan haasteita ja ratkaisun avaimia Metsäalan kasvuyritysten riskirahoitus Haasteita Vähän metsäalalla aktiivisia ja kokeneita kasvuvaiheen pääomasijoittajia Metsäala melko heikosti edustettuna julkisissa sijoitusyhtiöissä Ratkaisun avaimia Lisätukea yhden tai useamman yksityisen metsäalaan panostavan pääomarahaston synnylle Huomattava, että kasvuvaiheen riskirahoituksen tulee olla markkinaehtoista, mutta tällöinkin esim. Teollisuussijoitus voisi edesauttaa uusien yksityisten rahastojen syntyä mm. selvittämällä edellytyksiä alan pääomasijoitustoiminnalle kuten on tehty mm. kaivosalalla Huomioidaan metsäalan kasvuyrityskokemuksen tarve julkisissa sijoitusyhtiöissä 38

39 Metsäalan haasteita ja ratkaisun avaimia Julkisen sektorin luomat puitteet metsäalan kasvuyritystoiminnalle Haasteita Metsäalan kasvuyritysten edellytyksiä rajoittavat säädökset Esimerkkinä mainittu mm. kivirakentamista puurakentamisen kustannuksella suosivat paloturvallisuusmääräykset Toisena esimerkkinä mainittu mm. suuryritysten ehdoilla tehty ja niitä kasvuyritysten kustannuksella suosiva sääntely (mm. syöttötariffeissa) Julkisen sektorin ja metsäjättien dominanssi osissa arvoketjua Esimerkkinä mainittu mm. korjuuketjun sulkeutuneisuus kilpailulta Ratkaisun avaimia Metsäalan kasvuyritysten edellytysten kannalta oleellisten säädösten läpikäynti myös liiketoiminnan kehitys / kasvuyrittäjyysnäkökulma huomioiden + huomiointi tulevassa sääntelyssä Kasvuyritystoiminnan kannalta oleellisten arvoketjun osien markkinoiden toiminnan kehittäminen 39

40 5. Kolmen tapaustutkimukseksi valitun alueen analyysi 40

41 Valitut kolme aluetta tapaustutkimuksiin Puurakentaminen ja asuminen Biojalostamoihin kytkeytyvän liiketoiminnan kasvuyritystoiminnan mahdollisuudet(ml. bioenergia) Palveluliiketoiminta rajattuna uusiin KIBS-alueisiin, kuten Metsäpuolen palvelut ja korjuuketju Biojalostamoihin kytkeytyvät palvelut Puurakentaminen ja asuminen Näillä alueilla mahdollisia kasvuyritystoiminnan kehittymistä tukevia toimenpiteitä tarkastellaan syvemmin 41

42 Analyysin rakenne Kolmen esimerkki-alueen analyysi Mahdollisuudet ja kasvupotentiaali Esitelty edellä ja kaikilla valituilla alueilla on tunnistettu mahdollisuuksia ja kasvupotentiaalia Ongelmien tunnistaminen Pohjautuen taustahaastatteluihin ja edellä esitettyyn analyysiin Mahdolliset ratkaisut Eritelty ratkaisukehikkoon, jossa huomioitu osaaminen, rahoitus, sääntely, toimintatapamuutokset sekä yrityksen kehitysvaihe Johtopäätökset Suhteutetaan analyysin tulokset yrityskiihdyttämökonseptiin ja laveamman metsäalan kattamiin kasvualueisiin 42

43 Puurakentaminen ja asuminen Rajauksia analyysissä Huomioitavana koko arvoketju Puuraaka-aineen saatavuus ja laatu Rakentamisen ja asumisen tuotteiden suunnittelu ja valmistus mukaan lukien asiakaslähtöinen konseptointi ja design Tuotteiden jakelu ja liittyminen asiakasarvoketjuihin Arvoketjuun kytkeytyvä palveluliiketoiminta Tietomallintaminen Rakennuksen elinkaaripalvelut 43

44 Osaaminen Puurakentaminen ja asuminen Kasvuyritystoiminnan ongelmia Seed/startup Teollistamisen osaaminen haasteena -- tarvittaisiin konseptointia, jolla saadaan lisää tehokkuutta ja skaalattavuutta kv kasvuun Growth/expansion Teollistamisen osaaminen haasteena -- tarvittaisiin konseptointia, jolla saadaan lisää tehokkuutta ja skaalattavuutta kv kasvuun Rahoitus Sääntely Toimintatapamuutokset Muuta Kansainvälistymisosaamisen puute haasteena Design-osaamisen ja asiakastarveosaamisen puute Tuotannollisetinvestoinnit ovat merkittäviä, heti toiminnan alussa tarvitaan varsin merkittäviä sijoituksia Puurakentaminen jäänyt Suomessa osin paitsioon mm. kansainvälisesti vertaillen ylitiukkojen paloturvallisuusmääräysten takia Tarvitaan vahvempi liittyminen rakennusteollisuuden arvoketjuun ja prosesseihin (myydään kokonaisratkaisuja). Kehitettävä parempia paloturvallisuusratkaisuja puurakentamiseen Kansainvälistymisosaamisen puute haasteena Design-osaamisen ja asiakastarveosaamisen puute Tuotannolliset investoinnit voivat olla melko suuria Suurin tarve kuitenkin yritysjärjestelyissä jotka tukevat verkostoitumista. Tällä hetkellä alalla ylikapasiteettia, eli välittömiä investointitarpeita ei välttämättä ole. Puurakentaminen jäänyt Suomessa osin paitsioon mm. kansainvälisesti vertaillen ylitiukkojen paloturvallisuusmääräysten takia Kansainvälisessä puurakentamisessa kansainvälisten standardien puute heikentää skaalattavuutta Puurakentaminen toistaiseksi teollisuutena näpertelemistä ; tarvitaanvahvempaa ja kansainvälisempää konseptointia, keskikokoisten yritysten konsolidointiaja toiminnan teollistamista sekä vahvempi liittyminen rakennusteollisuuden arvoketjuun ja prosesseihin (myydään kokonaisratkaisuja). Kehitettävä parempia paloturvallisuusratkaisuja puurakentamiseen 44

45 Puurakentaminen ja asuminen Kasvuyritystoimintaa tukevia toimenpiteitä ja ratkaisuja Seed/startup Growth/expansion Osaaminen Rahoitus Kv verkottuminen, partnerit, vientirenkaat; kvasiakasymmärrys, kv-teollistamisosaaminen, designosaaminen Yrityskiihdyttämö Tuotannollisiin investointeihin siemenrahaa suurempia sijoituksia Kv verkottuminen, partnerit, vientirenkaat, kvasiakasymmärrys, kv-teollistamisosaaminen, designosaaminen Tukea uusien puutuoteyrityksiin (ml. puurakentaminen) sijoittavien pääomarahastojen perustamiseen Sääntely Paloturvallisuussääntelyn kehittäminen Paloturvallisuussääntelyn kehittäminen puurakentamista paremmin suosivaksi puurakentamista paremmin suosivaksi Rakennusmateriaalien elinkaariympäristövaikutusten huomiointi sääntelyssä Rakennusmateriaalien elinkaariympäristövaikutusten huomiointi sääntelyssä Toimintatapamuutokset Kansainvälisempi ote puurakentamisen kehittämiseen ja teollistamiseen Muiden alojenrajapintojen hyödyntäminen: design, ICT (suunnittelu, toiminnan tehostaminen, talotekniikka palveluna), asumisterveys Kansainvälisempi ote puurakentamisen kehittämiseen ja teollistamiseen Muiden alojenrajapintojen hyödyntäminen: design, ICT (suunnittelu, toiminnan tehostaminen, talotekniikka palveluna), asumisterveys Muuta Suomalaisen puun brändäys, asiakaslähtöinen aktiivinen tuotekehitys (FWR) Suomalaisen puun brändäys, asiakaslähtöinen aktiivinen tuotekehitys (FWR) 45

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Esityksen sisältö Yrittäjyyden haasteista Suomessa Kasvuyrittäjyyden merkitys rakennemuutoksessa

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta Päättäjien metsäakatemia Majvik 15.9.2010 Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Maailmalla tapahtuu.. Perinteinen puunjalostus paperiksi

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta 30.11.2011 Metsät ovat tärkeitä Suomen kansantaloudelle Metsiä

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti 12.10.2016 Inkeri Huttu Tekes Palvelemme kasvuyrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille Yritysten,

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Yrityksen kassavirta ja riski Riski Kumulatiivinen kassavirta Aika Aikainen kasvu Nopea kasvu

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Biotalouden uudet arvoverkot

Biotalouden uudet arvoverkot Biotalouden uudet arvoverkot Metsäbiotalouden Roadshow 2013 24.9.2013 Kokkola Petri Nyberg Jyväskylä Innovation Oy Kuva, jossa ihmisiä, tässä markkeerauskuva Sisältö Taustaa Projektin kuvaus Tunnistettuja

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2015 2020 Eeva-Liisa Repo Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Oulun Seudun biotalous- ja energiatehokkuustoimijoiden kesätapaaminen Torstai 16.6.2016

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Alueellinen maaseutuverkostopäivä: Biotalouden mahdollisuudet Joensuu 22.10.2015 Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy Mikä ihmeen biotalous?

Lisätiedot

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Maailman muutokset ovat jo saaneet aikaan sekä supistumista että roimaa kasvua Nykykeskustelussa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Etelä-Karjalan metsäbiotalous

Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalassa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on Suomen suurin Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous

Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous Etelä- Pohjanmaan metsäbiotalouden perusta puutuotteissa Metsäbiotalouden suurin toimiala on puutuoteteollisuus. Se työllistää lähes 60 prosenttia maakunnan metsäbiotalouden

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita 2015-2018 27.2.2015 1 Varmuus laadukkaista työpaikoista Työntekijöiden osalta ei ole perusteita tuotannon siirtämiseksi muihin maihin. Suomalaisten työntekijöiden

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources Konsortiossa 20 toimijaa, ij viidestä maasta Keskisuomalaiset

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle Puutuotealan tutkimuksen painopisteet FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle 1. Puutuoteteollisuus 2. Finnish Wood Research (FWR) Oy 3. FWR:n puutuotealan tutkimuksen painopisteet 4. Yhteenveto Puutuoteteollisuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun. Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun. Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Edistystä tapahtuu mutta Edistystä tapahtuu: Biopolttoaineiden kehittäminen 2005

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Puunjalostuksen näkymät Suomessa

Puunjalostuksen näkymät Suomessa Puunjalostuksen näkymät Suomessa Lauri Hetemäki Metsäntutkimuslaitos Tasavallan presidentin talouspoliittinen työlounas, Presidentinlinna, 15.4.2008 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Lauri Hetemäki Puu- ja erityisalojen liitto 110 vuotta juhlaseminaari, 14.5.2009, Sibeliustalo, Lahti Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

Pohjois-Savon metsäbiotalous

Pohjois-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous ssa metsäbiotaloudella on merkittävä aluetaloudellinen rooli Metsäbiotalous muodostaa 40 % maakunnan biotalouden tuotoksesta. Biotaloudessa tärkein sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

CROSS CLUSTER 2030 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.10.2014

CROSS CLUSTER 2030 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.10.2014 CROSS CLUSTER 23 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.1.214 MIHIN UUSIA BIOTUOTTEITA TARVITAAN? ÖLJYTUOTTEIDEN NETTOTUONTI Öljyn hinnan nopea nousu

Lisätiedot

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Mitä haetaan? 1. Tunnistettuja liiketoiminta-alueita, näkyvissä merkittävä markkinapotentiaali. Source: Bosman & Rotmans, 2014.

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Kanta-Hämeen metsäbiotalous

Kanta-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en biotaloutta vetää elintarvikesektori Metsäbiotalous muodostaa 3-5 % koko maakunnan tuotoksesta, arvonlisäyksestä, investoinneista ja työllisyydestä. Suhteelliset osuudet ovat lähellä

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Pääomasijoittaja Oulussa

Pääomasijoittaja Oulussa Pääomasijoittaja Oulussa Hannu Säynäjäkangas 0405021092 hannu@fortelman.fi 1 Seudun Hyvinvointirahasto Ky Rahoitus mahdollistaa kasvun? Vaihe Koko Arvostus 2 TEKES Eqvitec Sitra Teknoventure TESI Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälitys

Koulutus- ja tiedonvälitys Koulutus- ja tiedonvälitys Savonlinna 25.5.2015 Mikkeli 27.5.2015 Kehityspäällikkö Ossi Tuuliainen Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö M01 Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot. Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry

Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot. Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry Metsäsektorin muutosajurit Teknologinen kehitys ja markkinoiden muutos (1) 2 Paperin ja sähköisen

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Developing the Pinus Sylvestris L resource

Developing the Pinus Sylvestris L resource Developing the Pinus Sylvestris L resource Jukka Malinen, Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Northern Periphery Programme

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot

Kainuun metsäbiotalous

Kainuun metsäbiotalous n metsäbiotalous elää edelleen puusta Metsäbiotalous muodostaa 41 % maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Työllisyydessä osuus on noin 1,5-kertainen maakuntien keskiarvoon verrattuna. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Pohjanmaan metsäbiotalous

Pohjanmaan metsäbiotalous n metsäbiotalous massa ja paperi etunenässä Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 42 %. Muita biotalouden tärkeitä sektoreita ovat maatalous ja elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi Parikkalan kunta

Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi Parikkalan kunta Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi Parikkalan kunta 27.1.2015 Lähtökohtia biotalous-hankkeelle Biotalous-hankkeen hallinto Hankeaika: 6.5.2013-31.3.2015 Vastuullinen viranhaltija elinkeinojohtaja Projektipäällikkö,

Lisätiedot

Tulevaisuus ei ole ennallaan - missä metsäteollisuuden uudet menestystrendit?

Tulevaisuus ei ole ennallaan - missä metsäteollisuuden uudet menestystrendit? Tulevaisuus ei ole ennallaan - missä metsäteollisuuden uudet menestystrendit? Heikki Hassi, SciTech-Service Oy Ltd Suomen metsäsektori nyt ja tulevaisuudessa FORS-seminaari Suomen Operaatiotutkimusseura

Lisätiedot

Metallinjalostajien kilpailukyky

Metallinjalostajien kilpailukyky Metallinjalostajien kilpailukyky Petri Peltonen Elinkeino- ja innovaatio-osasto TEM GDP growth in Finland 8 % 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Uudenmaan metsäbiotalous

Uudenmaan metsäbiotalous Uudenmaan metsäbiotalous Uusimaa - määrissä suuri, osuuksissa pieni Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 22 %. Tärkein biotalouden sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalous

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa?

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Tero Kiviniemi DI, Executive MBA Toimialajohtaja Suomen rakentamispalvelut 9.9.2010 1 Energia ja ympäristö Globaali megatrendi Kansainväliset ja EU-tasoiset

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista

Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus 28.1.2015 Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista Kari Penttinen Ohjelmapäällikkö Tekes kari.penttinen@tekes.fi p. 050 5577 916 www.tekes.fi/ti Taustalla myös

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot