Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys"

Transkriptio

1 Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys Loppuraportti Tiina Pursula, Mari Hjelt Gaia Consulting Oy Markku Maula Advestia Oy

2 Sisältö 1. Selvityksen tavoitteet, viitekehys ja työvaiheet 2. Taustahaastattelut 3. Hankkeen lähtökohtia 4. Johtopäätöksiä taustahaastatteluista ja analyyseista 4.1 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla 4.2 Metsäalan haasteita ja mahdollisia ratkaisuja 5. Kolmen tapaustutkimukseksi valitun alueen analyysi 6. Selvityksen johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 2

3 1. Selvityksen tavoitteet, viitekehys ja työvaiheet 3

4 Selvityksen tavoitteet Ydintavoite on selvittää, millä toimenpidekokonaisuudella voitaisiin parhaiten edistää metsäalan kasvuyritystoimintaa ja metsäalan pk-yritysten edellytyksiä radikaalimpaan innovointiin ja arvonlisän kasvattamiseen Selvitettävän toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on kasvuyritysaihioiden kehittäminen ja myös kypsempien yritysten kasvun edistäminen kohdennetuilla rahoitus-ja liiketoimintaosaamisen yhdistelmillä. Yhtenä mahdollisuutena selvitetään yrityskiihdyttämötoiminnan soveltuminen metsäalalle, joko osana Vigo- ohjelmaa tai oman mallin mukaisesti. Selvitys vastaa seuraaviin kysymyksiin Onko erillinen metsäalan kiihdyttämö tarpeellinen ja soveltuisiko erillinen kiihdyttämö metsäalalle? Otetaanko mahdollinen metsäalan kiihdyttämötoiminta osaksi Vigo-yrityskiihdyttämö-ohjelman toimintaa vai luodaanko metsäalan kiihdyttämötoiminnalle oma ohjelmansa? Valitaanko metsäalan yritysten kasvun ja kansainvälistämisen tueksi joku kokonaan muu malli? 4

5 Selvityksen ydintavoite Millä toimenpidekokonaisuudella voitaisiin parhaiten edistää metsäalan kasvuyritystoimintaa ja metsäalan pk-yritysten edellytyksiä radikaalimpaan innovointiin ja arvonlisän kasvattamiseen? 5

6 Ohjausryhmän kanssa sovitut rajaukset selvitykselle Alat Muut Nykyiset Vigokiihdyttämöt (Cleantech Invest, Food Process Innovations, KoppiCatch, Lifeline Ventures, Lots ja Veturi Venture Accelerator) Metsäalaa tarkastellaan laajasti Alkuvaiheen lisäksi tarkastellaan kasvuyritystoiminnan myöhempiä vaiheita Metsä Metsäalan Vigokiihdyttämö? Metsäalan VC/kasvurahoitus Metsäalan rakennejärjestelyt Seed/Startup (katalysointi, kiihdyttämöt etc.) Growth/expansion (VC ja kypsempien yritysten kasvurahoitus) Late stage (Yritysjärjestelyt, buyout-sijoitukset yms.) Kehitysvaiheet

7 Viitekehys Markkinaohjautuvuus Edellytykset Metsäalan yritysaihiot Innovaatiot, liiketoimintamahdollisuudet, toimialasynergiat Allianssit, yrityskaupat ja muut markkinaehtoiset tavat Yritysaihioiden kehittäminen Yrityskiihdyttämö Muut julkiset tukiinstrumentit ja toimintamallit Mahdollisuudet (Tavoitetila) Riskirahoitus Nopean kasvun kansainvälistyvät yritykset Julkiset tuki-instrumentit 7

8 Työvaiheet 1. Aloituskokous ja työsuunnitelman täsmentäminen 2. Taustahaastattelut ja aineistoanalyysi Aineistoanalyysin raportointi ja jatkotyöstön evästys työpajassa 3. Vaihtoehtoiset toimintamallit ja potentiaalisimman mallin tunnistaminen Työpaja tulosten ja alustavien johtopäätösten verifioimiseksi 4. Analyysin ja suositeltavan mallin viimeistely ja loppuraportointi Loppuraportti 8

9 Selvityksen toteuttajat ja ohjausryhmä Selvityksen toteutti Gaia Consulting Oy, alihankkijana Advestia Oy Mari Hjelt, Tiina Pursula, Jari Hiltunen, Markku Maula Selvityksen ohjausryhmä TEM, teollisuusneuvos Sakari Immonen (pj) TEM, strategiajohtaja Juha Ojala Tekes, toimialajohtaja Jarmo E Heinonen Metsäteollisuus ry, Liiketoiminta ja innovaatioympäristö, johtaja Antro Säilä Veraventure Oy, manageri Petri Laine Metsäklusteri Oy, toimitusjohtaja Christine Hagström-Näsi Finnish Wood Research Oy, toimitusjohtaja Kimmo Järvinen Growth Management Oy, toimitusjohtaja Mikko-Jussi Suonenlahti TEM, ylitarkastaja Pirjo Sylvänne 9

10 2. Taustahaastattelut 10

11 Haastatellut henkilöt Taustahaastattelut Tor Bergman Olli Dahl Martti Fredrikson Cai Granfors Johan Gullichsen Ainomaija Haarla Jouni Hakala Heikki Hassi Antti-Jussi Heilala Aalto Yliopisto Forchem Bizco partners TTA (ex UPM) Teollisuussijoitus SciTech Service Finpro ry Taustahaastateltavat valittiin siten, että metsäalan, riskirahoituskentän ja kasvuyrittäjyyden näkökulmat tulivat huomioiduksi Bjarne Holmbom Åbo Akademi Haastattelut toteutettiin Hannu Isohaaro 3i Finland 12/ /2010 välisenä aikana Jukka Kilpeläinen Mikko Kuparinen Jaakko Kurikka Petteri Leskinen Annareetta Lumme-Timonen Heikki Manninen Ari Martonen Jouni Matula Markku Puskala Pekka Rissanen Risto Siilasmaa Markus Sjöholm Jussi Vanhanen Stora Enso Canelco capital Kurikka Timber Oy Fiskars (ex Stora Enso) Solidium Consense partners (ex M-Real) Bizco partners (ex Finnforest) Wetend Technologies Oy Eqvitec Oy yksityissijoittaja Vigo-ohjausryhmän pj CapMan UPM 11

12 3. Hankkeen lähtökohtia 12

13 Selvitystyö on osa metsäalan strategista ohjelmaa Kasvuyritysten toimintamahdollisuuksien kehittäminen 13

14 Metsäalan haasteita Globaali pääoman, markkinoiden, teknologian ja kompetenssin rakennemuutos Raaka-aineet: Kilpailu biomassasta energiakäytön kanssa, uudet kilpailevat raaka-aineet tarvitaan kokonaisvaltainen näkemys metsäbiomassan hyödyntämiseen Tuotanto ja tuotteet: Kilpailukyky ja uusiutumistarve Kilpailukyky murenee ilman jatkuvaa kokonaistehokkuuden parantamista Lisäarvon kasvattaminen uusia tuotteita kehittämällä Tuotannon pääomavaltaisuus haaste uusien tuotteiden kehittämiselle ja lanseeraukselle Markkinat: Kasvu kaukana ja asiakastarveohjautuvuudessa kehitystarpeita Sellu-ja paperituotteiden markkinoilla kasvua lähinnä nousevissa talouksissa, missä oma tuotanto ja teknologia kehittyy nopeasti Painopaperimarkkinoilla ylikapasiteettia Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa (kilpailu sähköisen median kanssa) Heikko asiakastarveohjautuvuus: Uudet tuotteet ja menestys uusilla markkinoilla vaativat uusien arvoketjujen hahmottamista, uusia arvoketjukumppaneita ja markkina-ja kuluttajatarpeiden ymmärrystä Kotimarkkina ei ole riittävä mutta pk-yrityksille kansainvälistyminen haasteellista Osaaminen: uusien osaajien ja kv-toimijoiden houkuttelu 14

15 Metsäalan mahdollisuuksia Metsäbiomassan käsittelyn olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen uusien tuotteiden valmistamiseksi Öljypohjaisia ja energia-intensiivisiä tuotteita korvaavien biopohjaisten kierrätettävien tuotteiden valmistus (esim. biokemikaalit, biomateriaalit, puurakenteet ja komposiitit) Uuden teknologian soveltaminen metsäalalla: esim. bio-, nano-ja materiaaliteknologiat uusien tuotteiden kehittämiseksi sekä prosessien ja tuotteiden resurssitehokkuuden parantamiseksi Markkina-ja kuluttajatarpeiden paremman ymmärryksen kautta uusia tuotemahdollisuuksia: uudet arvoketjut ja positiointi korkeammalle arvoketjussa Toimialojen rajapintojen synergioiden hyödyntäminen: esim. energia, design, palveluliiketoiminta Tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa palveluliiketoiminnasta 15

16 Metsäalan arvoketjumahdollisuuksia Palvelut, laite- ja teknologiatoimittajat, logistiikka, ICT, osaaminen Rakennearvo: Puutuotteet, komposiitit Asuminen ja rakentaminen Sisustustuotteet Pakkaaminen Viestintä Kuluttajatuotteet Käyttöarvo: Matkailu, virkistys Luontoarvo: Ekosysteemipalvelut Metsävarat Korjuuketju Tuotantokonseptit Kuituarvo: Sellu, paperi-ja kartonkituotteet Polymeeriarvo: Biokemikaalit, metsäkemia Energia-arvo: Biopolttoaineet, CHP Hygieniatuotteet Tekstiilituotteet Elintarvikkeiden ainesosat Lääkkeet, aktiiviset ainesosat Kemian tuotteet Energiatuotteet 16

17 Metsäalan kasvuyrityskentän piirteitä Perinteinen metsäteollisuus on kypsän vaiheen toimiala ja alalla syntyy uusia yrityksiä erittäin vähän (vuosittain metsä-ja kemianteollisuuden aloilla syntyy uusia yrityksiä noin parikymmentä). Laajemmin metsäala kattaa huomattavan variaation erilaista liiketoimintaa ja kasvupotentiaalia: palvelualaa (KIBS), bioalan uudet tutkimusinnovaatiot, energia-ja ympäristöalan kasvavat markkinat jne. Yleisesti kypsällä toimialalla on paljon olemassa olevaa liiketoimintaosaamista ja kentän innovaatiot ovat hyvin kartoitettuja. Kasvun polut ovat alalla hyvin erilaisia. Leimallista monille alan kasvuyrityksille on melko suuri aloituspääoman tarve tuotannollisiin investointeihin*). *) 2007 Tekesille tehdyssä nuorten innovatiivisten yritysten kartoituksessä metsä- ja kemian alan aineistossa alkaviin yrityksiin tehtyjen alkusijoitusten volyymi vaihteli haarukassa 200 k - 7 M. 17

18 Yleiset suomalaisen kasvuyritystoiminnan haasteet Kasvuhakuinen ja kykyinen yritys on aloittaessaan suuri suomalaiset yritykset syntyvät keskimäärin liian pieninä Suomen riskipääomamarkkinat ovat pienet ja kasvun rahoitus on haastavaa Tulevaisuuden kasvua tapahtuu palvelualoilla - Suomessa on muihin maihin verrattuna suhteellisesti vähiten palvelualojen ja kaupan yrityksiä Nopea kasvu vaatii nopeaa kansainvälistymistä ja kansainvälisen rahoituksen hankkimista Kasvuhakuinen yrittäjä on osaava, kunnianhimoinen ja motivoitunut Suomessa on kuitenkin tämän tiellä monia ongelmakohtia Metsäalan kannalta suurimpia haasteita on se, että Suomessa kaikkein korkeimman osaamisen yrityksistä ei siirrytä yrittäjiksi

19 Yrityskiihdyttämötoiminta Tavoite: Yritysaihioiden tehokas kehittäminen pääomasijoituskelpoisiksi kansainvälistymiseen tähtääviksi nopean kasvun yrityksiksi. Yrityskiihdyttämötoiminnan olennaiset elementit: Bisnesosaamisen siirto kasvua hakeviin yrityksiin Vastikkeellisia julkisia tukikeinoja kohdennetaan tehokkaasti kasvun tueksi Selkeästi vaiheittain etenevä toimintamalli parhaat etenevät Tuki yritykselle räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaisesti Ohjelmallinen toimintamalli toimintaa jatketaan vain mikäli tuloksia syntyy Kasvuyritysten kehitysvaiheet Seed/Startup (katalysointi, kiihdyttämöt jne.) Growth/expansion (VC ja kypsempien yritysten kasvurahoitus) Late stage (Yritysjärjestelyt, buyout-sijoitukset jne.) 19

20 Vigo -nopeasti kasvavien, nuortenyritysten kehittämisohjelma (www.vigo.fi) Vigo-ohjelmaa johtaa TEMja ohjelman koordinoinnista vastaa Tekes. Finnveraosallistuu ohjelmaan tytäryhtiönsä Aloitusrahasto Vera Oy:n kautta, tekemällä sijoituksia kiihdytettäviin yrityksiin. Kehittämisohjelman tavoite Houkutella julkisen sektorin kannustimilla parhaat,kansainvälisesti kokeneet, yrityskehityksen huippuosaajat kehittämään alkavista innovatiivisista yrityksistä uusia kasvuyrityksiä Nostaa hankevirran laatua ja aktivoida alkavan vaiheen pääomasijoitusmarkkinaa Ohjelman toteutus Kiihdyttämötoimijoiksivalittu tähän mennessä kuusi eri aloille keskittyvää yksityistä kiihdyttämöyritystä, jotka kiihdyttävät valitsemiaan kohdeyrityksiä Mitkä yritykset pääsevät mukaan ja mitä yritys saa? Kohdeyritysten tulee pyrkiä nopeaan kansainväliseen kasvuun yritysten valinnassa painottuu laatu määrän asemesta Kiihdyttämö esittää rahoitettavat yritykset rahoittajille Julkiset rahoittajat (Tekes, Avera) varmistavat riittävän rahoituksen tavoitteena kasvun kynnysten ylittäminen jo alkuvaiheessa Rahoittajilla omat päätöksentekoprosessit, mutta tiivis yhteistyö ohjelman puitteissa ja kiihdyttämön kanssa Lyhyt kiihdytysjakso (18 24kk) tavoitteena merkittävä jatkorahoitus/pääomasijoitus yritykselle

21 4. Johtopäätöksiä taustahaastatteluista ja analyyseista 21

22 Metsäalan yritysten kasvupolkujen alustava tyypittely Eri poluilla tarvitaan erilaista tukea Isoja tuotannollisia investointeja vaativat uudet kasvuaihiot Esimerkiksi biojalostamot Tutkimuslähtöisten innovaatioiden kaupallistaminen (uusi arvoketju, ansaintalogiikka voi perustua myös lisensointiin) Esimerkiksi nanoselluloosatuotteet, painettava elektroniikka Keskisuurten olemassa olevien yritysten uudistuminen ja konsolidoiminen (toiminnan teollistaminen, kansainvälistyminen, lisäarvotuotteet, sukupolvenvaihdostilanteet ) Esimerkiksi puutuoteala ja design Innovatiiviset palvelukonseptit (yhdistettynä esimerkiksi ICT alan mahdollisuuksiin etätunnistus, ohjelmistot ) Esimerkiksi asiantuntijapalvelut (KIBS), korjuuketjut ja jäljitettävyys

23 Metsäalan kasvuyritys- ja pääomasijoitustoiminta Metsäalalla on syntynyt kasvuyrityksiä Toistaiseksi kuitenkin varsin vähän Kasvuyrityksiä on syntynyt sekä suoraan puuraaka-aineeseen perustuvaan teollisuuteen että tätä teollisuutta tukeville muille toimialoille Monenlaisia kasvuyrityksiä Joitakin innovatiivisia alkavan vaiheenyrityksiä Keskisuuria puuta uusiksi tuotteiksi jalostavia kasvuyrityksiä Ulkoistus/konsolidaatiotrendiä hyödyntäviä palveluyrityksiä Suuria buyout-sijoituksia Uudet kasvuyritykset usein edellyttäneet rohkeata ja radikaalia metsäalan ja sen ulkopuolisen osaamisen yhdistämistä ja/tai merkittäviä rakennemuutoksia ja investointeja Metsäalalla on tehty ja tehdään jatkossakin pääomasijoituksia Alkaviin innovatiivisiin yrityksiin pääomasijoituksia melko vähän Kypsempien yritysten yritysjärjestelyjä nähty ja nähtäneen jatkossakin Aktiivisia metsäalalle fokusoituneita pääomasijoittajia ei ole Toimialafokusoituneen rahaston maantieteellinen scopeoltava paljon Suomea laajempi Metsäalan kasvuyritysekosysteemi on kehittymätön Kypsällä isojen toimijoiden dominoimalla alalla ei ole totuttu radikaaleihin innovaatioihin ja pääomarahoitteisiin kasvuyrityksiin 23

24 Metsäalaan liittyviä pääomasijoituksia Puutuotteet Paperi ja pakkaus CWP Aloitusrahasto Vera Oy 2006 Display Pack Finland SE Ventures Fine-Pine Oy (mäntyliimalevyjä, lv. 8mEur, 28hlöä) Canelco Capital 2004 Anaika Components Oy (liimapuupalkkeja) Canelco Capital Westwood Oy (puuportaita) Profita Management (Wedeco) 2005 Rantasalmi Oy (hirsitaloja) Canelco Capital 2000 Lunawood Oy (lämpöpuuta, lv. 11mEur, 45hlöä) Canelco Capital Vuokatti hirsitalot Oy (hirsitaloja) Profita Lacell Oy (Teknoventure) Kuitukangastehdas 40-50hlöä Tesi + Midinvest FinndomoOy (pientaloja, lv mEur 2004) CapMan+ SFK 1997 Karelia (parketti) CapMan + 3i Incap Furniture Teollisuussijoitus Teknoventure yms Stromsdal Teolisuussijoitus 2008 Walki Oy (pakkausmateriaaleja, lv. 290mEur, 1078hlöä) CapMan 2007 Å&R Carton AB (pakkausmateriaaleja, lv. 353mEur, 1889hlöä) CapMan % Ahlström Capital 45% Puukemikaalit Metgen Oy Aloitusrahasto Vera Oy 2008 ForchemOy (mäntyöljy) BioFundManagement, Merita, Oko, Tesi 2001 Laitteet ja teknologia Palvelut MHG Systems Oy Aloitusrahasto Vera Oy 2010 Iomus Oy Aloitusrahasto Vera Oy 2008 NabLabsOy OKO VC + BioFund 2003 POM Technology Oy SFK Finance TamPulping Oy MidinvestManagement 2007 PonsseOy (metsäkoneet) SFK + OKO VC 1993 Profi-Forest Oy (metsäkoneita) Midinvest Management Woodforum Oy MidinvestManagement 2000 MaintPartnerOy (kunnossapitopalvelut) CapMan 2006 EmpowerOy (kunnossapitopalvelut) 3i and Profita Seed/Startup (katalysointi, kiihdyttämöt, alkuvaiheen rahoitus yms.) Puuraaka-aineeseen perustuva liiketoiminta Puuraaka-aineen jalostamista tukeva liiketoiminta Growth/expansion (VC ja kypsempien yritysten kasvurahoitus) Late stage (Yritysjärjestelyt, buyout-sijoitukset yms.) Esimerkkejä pääoma-rahoitteisista metsä-alaan liittyvistä suomalaisyrityksistä; suuntaa-antava kuvaus, tiedot julkisista lähteistä 24 24

25 Yrityskiihdyttämö osaratkaisuna metsäalan kasvuyritysten ongelmiin Metsäalan yrityskiihdyttämöon selvityksen yhteydessä haastateltujen tahojen mielestä poikkeuksetta hyvä ajatus Vigo nähdään soveltuvaksi ympäristöksi metsäalan yrityskiihdyttämölle Synergiaa muiden toimialojen kanssa Kiihdyttämö syntyy vain, jos löytyy kokeneita ja halukkaita yritystoiminnan huippuosaajia ja kehittäjiä Vigo-kiihdyttämönsynty vaatii korkeatasoisen tiimin hakijaksi vaatii aktivointia metsäalalla, koska metsäalan kiihdyttämötiimejäei ollut hakijoiden joukossa edellisellä kierroksella Kiinnostuneita ja potentiaalisia metsäalan kiihdyttämötoimijoitaon tunnistettu tässä hankkeessa 25

26 Metsäalan arvoketjumahdollisuuksia: Haastatteluissa tunnistetut kasvupotentiaalin alueet Palvelut, laite- ja teknologiatoimittajat, logistiikka, ICT, osaaminen Rakennearvo: Puutuotteet, komposiitit Asuminen ja rakentaminen Sisustustuotteet Pakkaaminen Viestintä Kuluttajatuotteet Käyttöarvo: Matkailu, virkistys Luontoarvo: Ekosysteemipalvelut Metsävarat Korjuuketju Tuotantokonseptit Kuituarvo: Sellu, paperi-ja kartonkituotteet Polymeeriarvo: Biokemikaalit, metsäkemia Energia-arvo: Biopolttoaineet, CHP Hygieniatuotteet Tekstiilituotteet Elintarvikkeiden ainesosat Lääkkeet, aktiiviset ainesosat Kemian tuotteet Energiatuotteet Punaisella ympyröidyt kasvualueet tulivat esille haastatteluissa. Ilmeisesti haastateltavien taustasta johtuen esimerkiksi potentiaalisina pidetyt matkailu sekä laite- ja teknologiatoimittaminen eivät nousseet juuri haastatteluissa esille. 26

27 4.1 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla 27

28 Palvelut Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Uudet kasvualueet Osaamisintensiiviset yrittäjävetoiset palveluyritykset (KIBS), jotka kytkeytyvät usein suoraan metsäalan kv markkinoille omassa niche-segmentissään. Markkinapotentiaalin takana megatrendit (ilmastonmuutoksen hillintä, bioenergian ja biotuotteiden mahdollisuudet) Yksinkertainen arvoketju: osaamista myydään suoraan loppuasiakkaille esim. Glocell raaka-ainekonsultointi, SciTech-Service biojalostamot ja tehtaiden uudistaminen, Indufor metsänhoito kehitysmaissa, Innofor jatkuva metsänhoito Teollisuuden ulkoistamat toiminnot (laboratoriot, kunnossapito, huolto ym) Kasvavat palveluyritykset hyödyntävät teollisuuden kustannuspaineiden muodostamaa lisätarvetta ulkoistetuille palveluille ja ostavat pieniä toimijoita Yksinkertainen arvoketju: usein asiakkaalta itseltään ostettua osaamista myydään suoraan loppuasiakkaille esim. Nablabs, Empower (Voikkaa, Anjala, Summa), MaintPartner Oy Laite- ja teknologiatoimittajien palvelutoiminta Metsäalan laitteita ja teknologiaa toimittavat yritykset tarjoavat myös huollon, kunnossapidon, automaationhallinnan ja räätälöinnin, ICT-ratkaisujen ja elinkaarenhallinnan palveluja Osaamista myydään samalle asiakaskunnalle kuin laiteratkaisujakin Esim. Metso Paper, Metso Automation, Savcor Forest 28

29 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Korjuuketju: Harvennuspuun korjuu ja käyttö Luotava uusi dynaaminen yrityskenttä harvennuspuun korjuuseen ja käyttöön. Energiakäytön, materiaalikäytön ja rakennekäytön mahdollisuudet hyödynnettävä kokonaisvaltaisesti. Edellyttää korjuuketjun jäykän rakenteen uudistamista. Arvoketjuja: Metsänhoidolliset palveluyritykset jotka auttavat harvennusrästien hyödyntämisessä Puuraaka-aineen korjuu, logistiikka ja jakelu asiakasyrityksille (pk yrityksiä, esim. energiayrittäjät) Harvennuspuun hyödyntäminen energiatuotteiden valmistuksessa, esim. paikalliset kaukolämpöja pellettiyrittäjät Harvennuspuun hyödyntäminen puutuotteiden valmistuksessa, esim. komposiitit rakentamisen arvoketjun käyttöön Harvennuspuun hyödyntäminen kemian tuotteiden valmistuksessa, esim. aktiivisten ainesosien erotus kemian teollisuuden välituotteeksi tai aktiiviseksi ainesosaksi elintarvike-tai lääketeollisuuteen (tarvitaan kv kumppani jo alkuvaiheessa) 29

30 Tuotantokonseptit Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Integroidut biojalostamot: biokemikaalit ja metsäkemia Toiminta kytkeytyy olemassaoleviin tuotantolaitoksiin tavoitellen monipuolisempaa tuotepalettia sekä parempaa biomassan hyödyntämisen kokonaistehokkuutta ja arvonlisää. Kyseessä on siis melko suuren mittakaavan tuotannollinen toiminta, joka rakentuu olemassaolevaa infrastruktuuria täydentäen. Kokonaisuus voi perustua usean kumppanitoimijan yhteistyöhön. Yksittäiset toimijat voivat olla pieniä kooltaan. Uusien niche-tuotteiden arvoketjut uusia ja markkinat kansainväliset, access to market mietittävä Arvoketjuja Merkittävän sivuvirran haltuunotto keskisuureen yritykseen, joka tuottaa metsäkemian tuotteita (esim. sellutehdas ja mäntyöljyjalostamo, Botnia ja Forchem) Uudet osaamisintensiiviset tutkimuslähtöiset liiketoiminnat (esim. nanoselluloosa) Tietyn bioaktiivisen jakeen jalostaminen sivuvirrasta lääketeollisuuden, elintarviketeollisuuden tai kemianteollisuuden käyttöön: innovatiiviset start-upit (esim. Hormos Medical) Sivuvirtojen jalostaminen bioenergiatuotteiksi (esim. NSE Biofuels biodiesel ja St1 Biofuels modulaarinen etanoliteknologia) Biojalostamojen laite- ja teknologiatoimittajat (esim. Rintekno) 30

31 Tuotantokonseptit Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Suljettavien tuotantolaitosten hyödyntäminen uuteen liiketoimintaan Uusi liikeidea suljettavalle/suljetulle tuotantolaitokselle: infran kartoitus ja yrityskumppaneiden etsiminen. Uusille markkinoille kytkeytyminen. Arvoketjuja Sellutehtaan muuttaminen erikoistuotteiden kuten liukosellun ja viskoosin tuotantoon kemian ja tekstiiliteollisuuden käyttöön (sivutuotteena myös etanoli). Investointitarpeet ja tarve kytkeytyä erikoistuotteiden globaaleihin markkinoihin. Sellu-tai paperitehtaan muuttaminen puutuotevalmistukseen tai bioenergiatuotantoon (esim. Kemijärven sellutehdas, Anaikan liimapuu- ja pellettituotanto) 31

32 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Asuminen ja rakentaminen Pitkälle kohdemarkkinaa varten tuotteistetut asiakastarveohjautuvat tuotteet puurakentamiseen ja sisustamiseen. PK-yrityskentässä haasteena markkinoille pääsy ja kansainvälistyminen. Mahdollisuutena yritysten kehittäminen teollisempaan suuntaan riittävän suuriksi mm. konsolidoitumalla sekä tulevaisuuden high tech rakentaminen. Arvoketjuesimerkkejä Eri asiakassegmenteille räätälöidyt puutalopaketit, jakelu oman jälleenmyyjäverkoston kautta tai kumppanien avulla (esim. Finndomo Oy). Puurakentamisen materiaalit, esim. liimapuupalkit ja muut kantavat rakenteet, ovet, ikkunat, listat, lattiamateriaalit, jakelu oman jälleenmyyjäverkoston kautta tai kumppanien avulla. Asiakkaina nähtävä myös arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat sekä tukkukauppa. (esim. Lunawood Oy, Fine-pine Oy, Karelia). Designia hyödyntävät puiset sisustusmateriaalit-ja tuotteet, esim. huonekalut, tasot, jakelu oman jälleenmyyjäverkoston kautta tai kumppanien avulla (esim. Lundia, Incap Furniture) 32

33 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Puutuotteet ja komposiitit Asiakastarveohjautuvat, designia hyödyntävät kv markkinoille suuntautuvat kasvavat pk-yritykset (esim. CWP) Asiakassektorien kirjo laaja, kytkeytyminen kv markkinoille haasteellista Pakkaaminen Asiakastarveohjautuvat pk-yritykset Räätälöidyt pakkaustuotteet (esim. Displaypack) Uudet innovatiiviset yritykset Funktionaaliset älypakkaukset (esim. StoraEnso-Medixine) 33

34 Tekstiilituotteet Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Sellutehtaan uudistaminen liukosellun ja tekstiilikuitujen tuotantoon (viskoosi ym. kuidut), sivutuotteena myös etanolia. Investointitarve ja kytkeytyminen globaaleihin markkinoihin. Oli esillä esimerkiksi Kemijärven sellutehtaan lakkauttamisen yhteydessä Energiatuotteet (biopolttoaineet, CHP) Metsäteollisuuden sivuvirtojen ja hakkuutähteiden ja harvennuspuun käyttäminen energiatuotteiden raaka-aineena Arvoketjuesimerkkejä Liikenteen biopolttoaineiden tuotanto (esim. etanoli sivuvirroista, St1 Biofuels sekä biodiesel sivuvirroista, NSE Biofuels ja UPM-Andritz). Tarvitaan kumppani jalostukseen ja jakeluun. Kotimarkkinallakin merkittävää kasvupotentiaalia (EU biopolttoaine velvoite). Paikalliset kaukolämpöyrittäjät, CHP tuotanto esimerkiksi hakkeesta ja harvennuspuusta. Uutena mahdollisuutena myös puukaasu, tukea investoinneille odotetaan (syöttötariffi, investointituet). Pellettituotanto kaukolämpöyhtiöille ja kuluttaja-asiakkaille 34

35 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Potentiaalisia alueita, jotka eivät korostuneet haastatteluissa Laite- ja teknologiatoimittajat Laitteita ja teknologiaa toimittavat yritykset sellu-ja paperiteollisuuden arvoketjussa, laiteratkaisut, automaatio, ICT (esim. Tamfelt, Wetend Technologies, POM Technology, Savcor Forest) Laitteita ja teknologiaa toimittavat yritykset korjuuketjun arvoketjussa (esim. Ponsse) Laitteita ja teknologiaa toimittavat yritykset muissa ja uusissa arvoketjuissa (esim. biojalostamot) Hygieniatuotteet Non-woven kuitutuotteiden valmistus (esim. Lacell) Matkailu- ja virkistysala Luontomatkailuyritykset Ekosysteemipalvelut Esimerkiksi marjojen aktiivisten aineosien hyödyntäminen 35

36 4.2 Metsäalan haasteita ja mahdollisia ratkaisuja 36

37 Metsäalan haasteita ja ratkaisun avaimia Metsäalan kasvuyrittäjyyskulttuuri ja -valmiudet Haasteita Metsäalalla totuttu perinteiseen paperituotannon arvoketjuun ja pienimuotoiseen pk-yritystoimintaan Vieroksuntaa perinteisistä malleista poikkeaviin radikaaleihin innovaatioihin Toistaiseksi riittämätön muilta osaamisaloilta tulevien innovaatiomahdollisuuksien hyödyntäminen Julkisten tukiorganisaatioiden sirpaloituneisuus ja riittämätön metsäalan kasvuyritystoiminnan osaaminen Ratkaisun avaimia Lisätään kasvuyritystoiminnan näkyvyyttä ja ymmärrystä metsäalalla Lisätään metsäalan osaajien kohtaamista muiden alojen osaajien kanssa esim. toimialaohjelmissa Edesautetaan metsäalan yrityskiihdyttämön syntyä Vigoohjelmaan (yhdistäen osaamista muilta aloilta mm. ICT ja markkinointi) Potentiaalisten kiihdyttämötoimijoiden aktivointi hakemaan Vigo-ohjelmaan Kehitetään tukiorganisaatioiden asiakaslähtöisyyttä ja yhteispeliä ja vahvistetaan metsäalan kasvuyritysosaamista 37

38 Metsäalan haasteita ja ratkaisun avaimia Metsäalan kasvuyritysten riskirahoitus Haasteita Vähän metsäalalla aktiivisia ja kokeneita kasvuvaiheen pääomasijoittajia Metsäala melko heikosti edustettuna julkisissa sijoitusyhtiöissä Ratkaisun avaimia Lisätukea yhden tai useamman yksityisen metsäalaan panostavan pääomarahaston synnylle Huomattava, että kasvuvaiheen riskirahoituksen tulee olla markkinaehtoista, mutta tällöinkin esim. Teollisuussijoitus voisi edesauttaa uusien yksityisten rahastojen syntyä mm. selvittämällä edellytyksiä alan pääomasijoitustoiminnalle kuten on tehty mm. kaivosalalla Huomioidaan metsäalan kasvuyrityskokemuksen tarve julkisissa sijoitusyhtiöissä 38

39 Metsäalan haasteita ja ratkaisun avaimia Julkisen sektorin luomat puitteet metsäalan kasvuyritystoiminnalle Haasteita Metsäalan kasvuyritysten edellytyksiä rajoittavat säädökset Esimerkkinä mainittu mm. kivirakentamista puurakentamisen kustannuksella suosivat paloturvallisuusmääräykset Toisena esimerkkinä mainittu mm. suuryritysten ehdoilla tehty ja niitä kasvuyritysten kustannuksella suosiva sääntely (mm. syöttötariffeissa) Julkisen sektorin ja metsäjättien dominanssi osissa arvoketjua Esimerkkinä mainittu mm. korjuuketjun sulkeutuneisuus kilpailulta Ratkaisun avaimia Metsäalan kasvuyritysten edellytysten kannalta oleellisten säädösten läpikäynti myös liiketoiminnan kehitys / kasvuyrittäjyysnäkökulma huomioiden + huomiointi tulevassa sääntelyssä Kasvuyritystoiminnan kannalta oleellisten arvoketjun osien markkinoiden toiminnan kehittäminen 39

40 5. Kolmen tapaustutkimukseksi valitun alueen analyysi 40

41 Valitut kolme aluetta tapaustutkimuksiin Puurakentaminen ja asuminen Biojalostamoihin kytkeytyvän liiketoiminnan kasvuyritystoiminnan mahdollisuudet(ml. bioenergia) Palveluliiketoiminta rajattuna uusiin KIBS-alueisiin, kuten Metsäpuolen palvelut ja korjuuketju Biojalostamoihin kytkeytyvät palvelut Puurakentaminen ja asuminen Näillä alueilla mahdollisia kasvuyritystoiminnan kehittymistä tukevia toimenpiteitä tarkastellaan syvemmin 41

42 Analyysin rakenne Kolmen esimerkki-alueen analyysi Mahdollisuudet ja kasvupotentiaali Esitelty edellä ja kaikilla valituilla alueilla on tunnistettu mahdollisuuksia ja kasvupotentiaalia Ongelmien tunnistaminen Pohjautuen taustahaastatteluihin ja edellä esitettyyn analyysiin Mahdolliset ratkaisut Eritelty ratkaisukehikkoon, jossa huomioitu osaaminen, rahoitus, sääntely, toimintatapamuutokset sekä yrityksen kehitysvaihe Johtopäätökset Suhteutetaan analyysin tulokset yrityskiihdyttämökonseptiin ja laveamman metsäalan kattamiin kasvualueisiin 42

43 Puurakentaminen ja asuminen Rajauksia analyysissä Huomioitavana koko arvoketju Puuraaka-aineen saatavuus ja laatu Rakentamisen ja asumisen tuotteiden suunnittelu ja valmistus mukaan lukien asiakaslähtöinen konseptointi ja design Tuotteiden jakelu ja liittyminen asiakasarvoketjuihin Arvoketjuun kytkeytyvä palveluliiketoiminta Tietomallintaminen Rakennuksen elinkaaripalvelut 43

44 Osaaminen Puurakentaminen ja asuminen Kasvuyritystoiminnan ongelmia Seed/startup Teollistamisen osaaminen haasteena -- tarvittaisiin konseptointia, jolla saadaan lisää tehokkuutta ja skaalattavuutta kv kasvuun Growth/expansion Teollistamisen osaaminen haasteena -- tarvittaisiin konseptointia, jolla saadaan lisää tehokkuutta ja skaalattavuutta kv kasvuun Rahoitus Sääntely Toimintatapamuutokset Muuta Kansainvälistymisosaamisen puute haasteena Design-osaamisen ja asiakastarveosaamisen puute Tuotannollisetinvestoinnit ovat merkittäviä, heti toiminnan alussa tarvitaan varsin merkittäviä sijoituksia Puurakentaminen jäänyt Suomessa osin paitsioon mm. kansainvälisesti vertaillen ylitiukkojen paloturvallisuusmääräysten takia Tarvitaan vahvempi liittyminen rakennusteollisuuden arvoketjuun ja prosesseihin (myydään kokonaisratkaisuja). Kehitettävä parempia paloturvallisuusratkaisuja puurakentamiseen Kansainvälistymisosaamisen puute haasteena Design-osaamisen ja asiakastarveosaamisen puute Tuotannolliset investoinnit voivat olla melko suuria Suurin tarve kuitenkin yritysjärjestelyissä jotka tukevat verkostoitumista. Tällä hetkellä alalla ylikapasiteettia, eli välittömiä investointitarpeita ei välttämättä ole. Puurakentaminen jäänyt Suomessa osin paitsioon mm. kansainvälisesti vertaillen ylitiukkojen paloturvallisuusmääräysten takia Kansainvälisessä puurakentamisessa kansainvälisten standardien puute heikentää skaalattavuutta Puurakentaminen toistaiseksi teollisuutena näpertelemistä ; tarvitaanvahvempaa ja kansainvälisempää konseptointia, keskikokoisten yritysten konsolidointiaja toiminnan teollistamista sekä vahvempi liittyminen rakennusteollisuuden arvoketjuun ja prosesseihin (myydään kokonaisratkaisuja). Kehitettävä parempia paloturvallisuusratkaisuja puurakentamiseen 44

45 Puurakentaminen ja asuminen Kasvuyritystoimintaa tukevia toimenpiteitä ja ratkaisuja Seed/startup Growth/expansion Osaaminen Rahoitus Kv verkottuminen, partnerit, vientirenkaat; kvasiakasymmärrys, kv-teollistamisosaaminen, designosaaminen Yrityskiihdyttämö Tuotannollisiin investointeihin siemenrahaa suurempia sijoituksia Kv verkottuminen, partnerit, vientirenkaat, kvasiakasymmärrys, kv-teollistamisosaaminen, designosaaminen Tukea uusien puutuoteyrityksiin (ml. puurakentaminen) sijoittavien pääomarahastojen perustamiseen Sääntely Paloturvallisuussääntelyn kehittäminen Paloturvallisuussääntelyn kehittäminen puurakentamista paremmin suosivaksi puurakentamista paremmin suosivaksi Rakennusmateriaalien elinkaariympäristövaikutusten huomiointi sääntelyssä Rakennusmateriaalien elinkaariympäristövaikutusten huomiointi sääntelyssä Toimintatapamuutokset Kansainvälisempi ote puurakentamisen kehittämiseen ja teollistamiseen Muiden alojenrajapintojen hyödyntäminen: design, ICT (suunnittelu, toiminnan tehostaminen, talotekniikka palveluna), asumisterveys Kansainvälisempi ote puurakentamisen kehittämiseen ja teollistamiseen Muiden alojenrajapintojen hyödyntäminen: design, ICT (suunnittelu, toiminnan tehostaminen, talotekniikka palveluna), asumisterveys Muuta Suomalaisen puun brändäys, asiakaslähtöinen aktiivinen tuotekehitys (FWR) Suomalaisen puun brändäys, asiakaslähtöinen aktiivinen tuotekehitys (FWR) 45

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Metropolialueen yrityspalveluiden ekosysteemi, Toimijat ja niiden asemointi Tapio Koivu, Laura Honkapirtti

Metropolialueen yrityspalveluiden ekosysteemi, Toimijat ja niiden asemointi Tapio Koivu, Laura Honkapirtti Helsinki, 27. 4. 2014 Metropolialueen yrityspalveluiden ekosysteemi, Toimijat ja niiden asemointi Tapio Koivu, Laura Honkapirtti Alkusanat Tämä raportti on syntynyt vuonna 2013 käynnistyneen, pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Esiselvitys 29.11.2012 Seppo Kalli, Jari Muikku ja Timoteus Tuovinen Digital Media Finland Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Muistiot alueellisista

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen 4 / 2011 LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Hermia Oy:n julkaisuja ISSN 1799-4292 ISBN 978-952-5376-18-0 (pdf) SISÄLLYSLUETTELO Julkaisun

Lisätiedot

INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA

INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA Työryhmä: Markku Antikainen, Oy Swot Consulting Finland Ltd Jouni Juuti, Oy Swot Consulting Finland Ltd SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa

Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 35/2010 tiina pursula anu vaahtera mari hjelt silva paananen johanna tarvainen petra Wullings

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Muistiot alueellisista

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Sisällys YHTEENVETO... 5 SAATE... 9 A. JOHDANTO... 12 B. HANKKEEN NÄKÖKULMA & RAJAUKSET...

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO Finland T +358

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot