Oulu Game LAB-toiminnan laajennussuunnitelma OULU GAME LAB-OPPIMISMALLIN KUVAUS JA LAAJENNUSSUUNNITELMA KARI-PEKKA HEIKKINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulu Game LAB-toiminnan laajennussuunnitelma OULU GAME LAB-OPPIMISMALLIN KUVAUS JA LAAJENNUSSUUNNITELMA KARI-PEKKA HEIKKINEN"

Transkriptio

1 Oulu Game LAB-toiminnan laajennussuunnitelma OULU GAME LAB-OPPIMISMALLIN KUVAUS JA LAAJENNUSSUUNNITELMA KARI-PEKKA HEIKKINEN

2 Sisällysluettelo YHTEENVETO 3 TAUSTAA JA TARVE MALLILLE 3 TÄMÄNHETKINEN OULU GAME LABIN MALLI 3 Demo LAB perusmoduulit LEAD konseptinkehitysvaihe Gate 1 ja Gate 2 LAB demon kehitysvaihe Demo ratkaisun esittelyversio LAB Expo SYITÄ OULU GAME LABIN LAAJENTAMISELLE 8 LAAJENNETTU OULU GAME LAB 8 Gate3 - polun valinta DEMOPOLKU 10 TUOTEPOLKU 10 Pro -vaihe OAMK JA OULU GAME LABIN LAAJENTAMINEN 12 OPISKELIJOIDEN PALAUTE JA KOKEMUKSET POLUISTA 13 SANASTOA 14 Julkaisija: Ulkoasu: Kuvat: Oulun ammattikorkeakoulu Oulu 2014 Oulun ammattikorkeakoulun Viestintäpalvelut Kari-Pekka Heikkinen ja Aslak Karsi. Kannen kuva Jussi Tuokkola.

3 Yhteenveto Tämä suunnitelma on kuvaus Oulun ammattikorkeakoulussa vuosien kehitetystä pelialankoulutuksesta nimeltään Oulu Game LAB (OGL). Suunnitelma on tilattu Oulun ammattikorkeakoulun käyttöön ja sen on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus OGDA-hankkeessa. Samassa hankkeessa toteutettiin myös LABoppimismallin käsikirja, joka kuvaa oppimismallin laajemmin kuin se on kuvattu tässä suunnitelmassa. Oulu Game LAB aloitettiin 30n opintopisteen ja neljän kuukauden laajuisena pilottina syyskuussa Lisäksi keväällä 2014 toteutettiin toinen LAB-oppimismallin kokeilu, Oulu Cloud LAB, joka oli myös 30 opintopisteen laajuinen pilviliiketoiminta-alan koulutus. Näinä kahden vuoden aikana 30:n opintopisteen jaajuisia pilotteja on kertynyt viisi, joissa kokeillut oppimismenetelmät ovat toimineet LAB-oppimismallin kehittäjinä. Lokakuussa 2013 alkoi LAB-toiminnan ohessa OGDA-hanke, jonka tavoitteena oli tehdä LAB-oppimismallista käsikirja ja kuvata myös Oulu Game LABin laajenemissuunnitelma. Tämän käsikirjan rahoittajina ovat toimineet Oulun ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Käsikirja on saatavilla sekä sähköisenä, että painettuna versiona suomen ja englanninkielisenä. Taustaa ja tarve mallille Joulukuussa 2011 Business Oulun luovien alojen asiakkuuspäällikön Heikki Tunkkarin toimesta käynnistettiin selvitystyö, kuinka Ouluun saataisiin käynnistettyä pelialan koulutus. Syynä koulutuksen järjestämiselle oli ennustettavissa oleva ICT-alan rakennemuutos Nokia etunenässä tulisi irtisanomaan useita satoja tuotekehitystyöntekijöitään parin lähimmän vuoden sisällä. Pelialasta, ja etenkin sen liiketoiminnan kasvusta, nähtiin tulevan yksi työllistäjä alueelle. Tutkimus tehtiin Eeva Kankaan (FixUI Oy) ja Jussi Aution (Tuonela Productions Oy) toimesta. Ideana oli selvittää paikallisia peliyrityksiä haastattelemalla heidän tarpeensa osaamisen ja työvoiman suhteen. Lisäksi selvitys piti sisällään kysymyksiä konseptikehittämisen koulutuksesta ja pelikoulutuksesta, sen sisällöstä ja muodosta. Ohessa ote tutkimuksen yhteenvedosta keväältä 2012, jossa kiteytyy myös aikaisen vaiheen LAB-oppimismallin perusperiaatteita. Peli- ja konseptikoulutuksen suunnittelua varten lähestyttiin oululaisia yrityksiä koulutustarpeen hahmottamiseksi. Ennen suunnitellun koulutuksen kuvailua yritysten keskeisin viesti oli, että alan koulutuksessa tulisi panostaa erityisosaamiseen, jonka avulla pystyttäisiin tuottamaan monenlaisia erityisosaajia alalle. Tämän vuoksi yritykset toivovat, että koulutus ei olisi yleisluontoista, joka tarjoisi kaikille opiskelijoille jotakin. Sen sijaan koulutuksen tulisi olla sellaista, jonka avulla jokainen osallistuja voisi keskittyä vahvistamaan omia taitojaan ja erityisosaamisaluettaan. Kokonaisuutena kuitenkin koulutuksen tulisi olla jo lähtökohtaisesti poikkitieteellistä, mikä tarkoittaa sitä, että eri alojen osaajien tulisi kohdata koulutuksen aikana, eikä vasta tulevassa työelämässä. Oulu Game Labin kivijaloiksi määriteltiin monialaisuus, ongelmaperusteinen projektioppiminen, konseptikehitys ja kansainvälisyys. Keväällä 2012 koulutusta suunnittelemaan pyydettiin Jussi Autio ja Kari-Pekka Heikkinen. Taustansa ja kokemuksensa perusteella Jussi vastaisi koulutuksen pelialaspesifisestä tuotekehityksen ja liiketoiminnan sisällöistä ja Kari-Pekka konseptikehittämisen, tiimitoiminnan ja projektitoiminnan sisällöistä. Tämänhetkinen Oulu Game LABin malli LAB-oppimismalli tarkoittaa monialaisilla projektitiimeillä toteutettavaa projektimuotoista oppimista. Mallin kulmakivinä ovat työelämälähtöisyys, luova ongelmanratkaisu, konseptikehittäminen, tekemällä oppiminen, kansainvälisyys, yrittäjämäinen ajattelu, osallistujien monialaisuus ja laaja kokemuspohja. Mallin painotukset vaihtelevat LABien toimialapainotuksien mukaan, esimerkiksi yksi LAB voi painottaa enemmän kansainvälisyyttä kuin toinen. Tarkoitus on kehittää kukin LAB vastaamaan kyseisen alan osaamisen tarpeita tänään ja huomenna. Tällöin kukin LAB on dynaaminen, yhteistyökykyinen verkottuja, joka muuttuu ajan myötä säilyttäen yhteistyölinkin muihin LABeihin. Myös LAB-oppimisympäristöjen nimeäminen kannustaa verkottumaan. Kaksiaiheisesti nimetty paikkakunta ja toimiala LAB suorastaan vaatii perustamaan lisää LAB-ympäristöjä eri paikkakunnille ja toimialoille. Opetusmuodot voivat LAB-mallissa olla moninaisia ja kokeellisia. Esimerkkinä käytetyissä Oulu Game LABissa ja Oulu Cloud LABissa opetusmuotoina ovat olleet muun muassa tekemällä oppiminen, projektimuotoinen oppiminen, valmentaminen, ongelmapohjainen oppiminen, tutkiva ja kehittävä oppiminen, luennointi paikallisten ja vierailevien luennoitsijoiden voimin, debatit, study groupit ja mestari-kisällimalli. Workshopit ovat myös tehokas tapa työstää samanvaiheisten tiimien projekteja. Luentomateriaalien ja kirjojen lisäksi oppimistyökaluina on käytetty aiemmin toteutettuja tuotedemoja, valmiita tuotteita, video- ja e-oppimismateriaaleja, ekskursioita alan konferensseihin ja tapahtumiin. 3

4 Ekskursiot ovat käytännöllinen retki omaan ammattilaisuuteen. Oulu Game LABilaisia 2013 Nordic Game Conferencessa Malmössä. Valmennus ja tuutorointi ovat olennainen osa LABin toimintaa, jossa pyritään kehittämään etenkin nuorten ammattilaisten osaamista kokonaisvaltaisesti. Ammattiosaamisen lisäksi heille valmennetaan elinikäisiä työkaluja, joilla he kykenevät työskentelemään menestyksekkäästi isoissa ja pienissä yrityksissä, sekä tiimeissä. Esiintyminen ja esittäminen ovat osa ammattilaisuutta. LAB-oppimismallin konkreettisina tuloksina syntyy ratkaisujen esittelyversioita, eli demoja, sekä mahdollisesti valmiita tuotteita ja palveluja. Toinen, vähintään yhtä merkittävä tavoite on tuottaa tiiviitä ja osaavia tiimejä, jotka halutessaan saavat valmennusta yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Demo LAB perusmoduulit Demo LAB jakaantuu kahteen perusmoduuliin; konseptikehitysvaiheeseen ja projektivaiheeseen päättyen demon julkaisemiseen. Konseptikehitysvaihetta kutsutaan nimellä LEAD ja projektivaihetta LAB. LEAD kestää tyypillisesti noin kuukauden (5 ECTS) ja LAB yhdestä kolmeen kuukautta (10 tai 25 ECTS), riippuen halutusta tuloksesta. Yo. kuvassa on kerrottu vaiheiden pääaiheet englanniksi. LEAD konseptinkehitysvaihe LEAD-vaiheen onnistuminen on kriittistä LABin jatkon ja tuloksien kannalta. Sen tavoitteena on valikoida parhaat ideat toteutettavaksi demoiksi. LEADissa luodaan LABin kulttuuri, asenne, opiskelijoiden motivaatio ja projektitiimit. Oheisessa kuvassa on esitetty LEAD-vaiheen osat, painotukset ja projektien määrä eri vaiheissa. LEAD LAB Demo Concept Development from idea to project lectures and coaching the best ideas survive fail fast, fail often Demo Development multidisciplinary teams in projects coaching and lectures Demo LABin perusmodulit 4

5 FROM AN IDEA TO A PROJECT BUSINESS OPPORTUNITY FAIL FAST, FAIL OFTEN LEAD 1 LEAD 2 Gate #1 Gate #2 20 projects 10 projects 5 projects LEAD, konseptin kehitysvaihe LEAD-vaiheessa menestyminen vaatii onnistunutta kommunikointia. Tiimi ei tule pääsemään tekemään kehittämäänsä konseptiaan demoksi ilman hyvää kykyä viestiä ja myydä ideaansa muille. Myöskään uusien tiiminjäsenten saaminen mukaan projektiin ei onnistu ilman hyvää kykyä avata idean sisältöä ymmärrettäväksi. Sekä esitysteknisen, että sanallisen viestinnän merkitys korostuu useassa vaiheessa ja siihen annetaan valmennusta. Tiimit harjoittelevat esiintymistä ja esittämistä useassa eri vaiheessa ennen varsinaista jatkoon menevien projektien valintatilaisuutta. Eräs LAB-oppimismallin erikoisuuksista on liiketoimintamahdollisuuden liittäminen osaksi konseptikehitystä. Liiketoimintamahdollisuuden ymmärrys tukee hyvin erästä LABien metasubstanssia, yrittäjämäistä ajattelua. Tiimit pääsevät tutustumaan konseptikehittämisen aikana toimialan liiketoiminnan ja -ympäristön erikoispiirteisiin, joiden ymmärtämisen kautta heidän tulisi nähdä oman konseptinsa liiketoimintamahdollisuus. Tällä ymmärryksellä on suuri merkitys tiimin harkitessa yrittäjyyttä oman toteutuksen ympärille. Tämän vuoksi liiketoiminnan mahdollisuuden ymmärtäminen on osa projektin jatkoon menemisen kriteereistä ja tiimin tulee kyetä kommunikoimaan se mahdollisimman selkeästi konseptikehityksen eri vaiheissa. Mielenkiintoinen havainto on ollut LEAD konseptinkehitysvaiheen jatkoon päässeiden tiimien epähomogeeninen koostumus. Liian homogeeninen tiimi, eli vain yhdestä ammattikunnasta koostuva, huomaa itsekin parin viikon aikana, ettei heidän tarinansa riitä alan ammattilaisten vakuuttamiseen idean hyvyydestä. Seurauksena on helposti motivaation heikkeneminen ja idean myymisen epäonnistuminen. Tiimin sisäisellä erilaisuudella on siis merkitystä. Toinen mielenkiintoinen havainto on prototyyppien vaatiminen esityksien tueksi. Fyysiset protot ovat tuoneet selkeämmäksi sen, kuinka asiakas tulee liittymään ratkaisuun ja millainen käyttöliittymä ratkaisuun on suunnittelussa. Protot toimivat myös kehittämisen konkreettisena elementtinä. Niiden kautta huomataan nopeasti jos jokin ajateltu ratkaisu ei käytännössä toimikaan. Konseptinkehittäminen kiteytyy kolmeen peruskysymykseen, joiden pohjalta etsitään vastauksia ratkaisun peruskysymyksiin. Kysymykset ovat Miksi, Why?, Mitä, What? ja Miten, How?. LEAD-vaiheen projektien karsintavaiheet, Gatet keskittyvät ymmärtämään näitä kysymyksiä projekteista. 5

6 TOPICS DURING LEAD Concept Development Team Dynamics Game Core Fun High Concept Document Creative Class Project Work Game Design Document Project Roles LEAD 1 LEAD 2 Gate #1 Gate #2 Pitching & Presentations Game Business Target Audience Game Design Communications LEAD-vaiheen aihealueet. Oheinen kuva selventää LEAD-vaiheessa valmennettavat pelikonseptin kehittämisen aihealueet. Kaikilla aihe-alueilla on rooli pelikonseptin kehittämisessä. Jokaisesta aihealueesta pidetään sekä luentoja, että tarjotaan valmennusta projektille. Gate 1 ja Gate 2 LEAD-vaiheen aikana projektien valintaan käytetään suppilomallia. Tämä tarkoittaa sitä, että konseptien kehitys aloitetaan suhteellisen suurella määrällä projekteja, joista valitaan noin puolet jatkoon porttitilaisuuksien, Gaten, avulla. Kahden portin mallissa lopulliseen toteutukseen valittavien projektien määrä on siten noin neljäsosa aloitetuista projekteista. Gate on kaikille kiinnostuneille avoin yhteinen tilaisuus, jossa valinnan jatkoon pääsevistä projekteista tekevät toimialan ammattilaiset. Esimerkiksi OGLssa ja OCLssa tuomaristossa ovat olleet peli- ja pilviliiketoimintaa harjoittavien yritysten toimitusjohtajat tai kokeneet ko. alan ammattilaiset, yritysten tuotekonseptien kehittäjät ja rahoituksen ammattilaiset. Oulu Game LAB Gate 2:n alan ammattilaisista koostuva tuomaristo työssään. Tuomariston koostuessa alan ammattilaisista opiskelijoiden huomio siirtyy valmentajan miellyttämisestä alan ammattilaisten ja alan erityispiirteiden ymmärtämiseen. Gate-tilaisuudet toimivat myös LAB-mallin yritysyhteistyön konkreettisina etappeina ja kokoavat alan toimijoita yhteen verkottumaan. Gate 1:n tarkoitus on karsia projektit etsimällä vastausta ensimmäiseen, ja samalla vaikeimpaan kysymykseen Miksi?. Tämä kysymys määrittää konseptin arvon, mahdollisuuden ja olemassaolon, joten parhaiten tähän kysymykseen vastaavat projektit pääsevät jatkoon. Toinen karsinta, Gate 2, sisältää lisää kysymyksiä vastattavaksi: Mitä? -kysymys kertoo enemmän ratkaisusta, sen ominaisuuksista ja laajuudesta. Kysymys Miten? kuvaa taas tiimin kykyä toteuttaa edellä kuvattu ratkaisu ja sen mukanaan tuoman mahdollisuuden. Konseptien laadun kehittämisen lisäksi Gaten merkitys on tiimien motivaation kehittäminen. Pieni kilpailu projektien välillä on todettu hyväksi keinoksi nostaa opiskelijoiden suorituskykyä ja sitä kautta myös tuloksien laatua. Tiimien koko kaksinkertaistuu aina porttien jälkeen, koska jatkosta tippuneet projektien jäsenet sulautetaan jatkoon päässeisiin. Tämä uudelleen ryhmäytyminen ja ryhmäyttäminen on kriittistä projektin jatkomenestymisen kannalta - etenkin Gate 2:n jälkeen, jolloin suru omasta pitkään kehitetystä ja menetetystä projektista on suurin ja motivaation menetys uhkaa. Uudelleen ryhmäyttämisen suorittavat valmentajat LAB-mestarin johdolla mahdollisimman pian Gate-tilaisuuden jälkeen. Tätä helpottamaan opiskelijoilta kysytään heidän intressiään 6

7 Gate 2:sta valittavat projektit jatkavat toteutusvaiheeseen, LABiin, josta seuraavassa kappaleessa. LAB demon kehitysvaihe LAB-vaiheessa projektiehdotukset toteutetaan demoiksi monialaisissa projektitiimeissä. Tämä vaihe kasvattaa lisäksi yksilöistä itsenäisesti toimivia, aktiivisia kokonaisuuksia tiimejä, jotka ovat potentiaalisia startup-yrityksiä. Tiimit täyttävät projektinsa roolit, suunnittelevat aikataulunsa, järjestävät tilansa ja organisoivat toimintansa itsenäisesti LAB-valmentajien avustuksella. Projektitiimit saavat käyttöönsä tilat, joita he pystyvät muokkaamaan mieleisekseen, myös avaimet tai vapaan kulun tilaan. Edellä mainittu Trust -arvon mukainen järjestely motivoi kovasti tiimejä. Oma tupa, oma lupa on kova juttu tiukasti kontrolloituihin ja valmiiksi pureskeltuihin oppimisympäristöihin tottuneille nuorille ammattilaisille. Kolmen kuukauden projekti pilkotaan sopiviksi välietapeiksi, jotta etenemisen hahmottaminen saadaan helpommaksi. Tämän lisäksi konkreettiset etapit ylläpitävät tiimiläisten motivaatiota. Etappien tulisi olla mahdollisimman hyvin alaan sopivia tilaisuuksia, esimerkiksi illanistujaiset, seminaarit, messut, tai muuta alan tapahtumat, joissa alan ammattilaiset tapaavat LAB-osallistujia. Tällöin LABtiimit voivat tuoda kehittämänsä ratkaisun näytille alan ammattilaisille ja saada siitä palautetta, sekä kommentteja. Seeing is Believing oman työnsä etenemisen konkreettinen näkeminen ja sen esitteleminen luo uskoa omaan projektiin ja omiin kykyihin. Tiimin vetäjien rooli on kriittinen tiimien toiminnan ja motivaation ylläpitämisessä. Tiimin vetäjien valmennukseen kannattaa panostaa heti LAB-vaiheen alussa, jotta alussa työstetään oikeita asioita projektien saamiseksi oikealle uralle ja energiaa käytetään mahdollisimman paljon projektin etenemiseen. Tiimin vetäjien valmentamisesta huolehtiminen myös LABin aikana on olennainen menestystekijä. He joutuvat tuotannosta ja tuloksista vastatessaan kovaan ristipaineeseen ja etenkin nuoret vetäjät tarvitsevat tukea sekä projektin, että ihmisten johtamisessa. LAB on konkreettinen management- ja leadershipkoulu, jossa luodaan pohja tulevaisuuden johtajille. LAB-vaiheessa kaikilla projektitiimien ammateilla on omat valmentajansa. Oheisessa kuvassa on lueteltu aihealueet, joihin tiimit saavat valmennusta demoa, tiimitoimintaansa ja liiketoimintaansa kehittäessään. Demo ratkaisun esittelyversio Demo LABin konkreettisena tuotteena on demo, demonstraatio. Demo toimii tiimin ja yksilön konkreettisen osaamisen näytteenä, helpottaen näin työllistymistä ja mahdollisen startup-yrityksen etenemistä, esimerkiksi rahoituksenhankintaa. Alkuperäisen idean tai ongelman tarjonneelle yhteistyökumppanille se antaa punnitun ratkaisun, esimerkiksi menetelmän, jonka pohjalta tiimi tai yksilö voi jatkaa yhteistyömahdollisuutta tai parantaa työllistymistään. Demot myös arkistoidaan. LAB Expo Demojen ja tuotteiden esittelytilaisuus, LAB Expo tai Expo, toimii LABin konkreettisena yhteistyötilaisuutena, jossa yhteistyökumppanit ja LABin osallistujat tapaavat toisensa. LAB-tiimien vetäjien tai myyntiin erikoistuvien opiskelijoiden järjestämä Expo laittaa konkreettisen pisteen projektille ja toimii kurssijuhlan lailla kaikkia yhdistävänä tekijänä. TOPICS DURING LAB Unity Coding Management & Leadership Game Sales and Marketing Game Design Social Media Game Writing Pitching & Presentations Graphical Design Audio Design Game Business & Funding Promotion LAB Demo testing Graphical Story Game Demo LAB-vaiheen aihealueet. 7

8 Oulu Game LABin tulee antaa monipuolinen kokemus pelialan erityispiirteistä niin luovasta tuotekehityksestä, kuin haastavasta liiketoiminnasta, sekä nopeatahtisesta projektimaisesta toimintamallista. Neljään kuukauteen on haastavaa mahduttaa kaikki erityispiirteet ja niiden vaiheet. Tiimi ja yksilö kokevat yhden projektin demovaiheeseen neljässä kuukaudessa. Pelialan ammattilaisuuteen kasvamisessa yhden demon tuoma kokemus ei vielä riitä, etenkin jos on aikomus perustaa tai toimia pienessä peliyrityksessä. Verkottuminen yritysten ja ammattilaisten kesken, sekä liiketoiminnan rahoituksen ymmärtäminen jäävät pintaraapaisuksi. Oulu Game LABin Expossa vieraili japanilainen joulupukki. Hyväksi havaittu käytäntö on ollut tehdä Exposta esimerkiksi alan pikkujoulut tai kesäjuhlat, johon kutsutaan paikallisten yritysten henkilöstöä ja muita yhteistyökumppaneita. Tuotepolun tiimeille on tärkeää myös potentiaalisten rahoittajien läsnäolo Expossa. Expon merkitys opiskelijoille on verkottumisen ja konkreettisen osaamisen esittelyn kautta työllistyminen. Myös LAB-alumnit kutsutaan tutustumaan uuden LAB-sukupolven tuloksiin ja verkottumaan opiskelijoihin - uusiin kollegoihinsa. Lisäksi suunnittelun alla oleva eri maiden välinen LAB-verkosto hyötyy Expon tuomasta tilaisuudesta linkittää fyysisesti yhteen projektitiimit ja alan yritykset eri maiden LABien kautta. Syitä Oulu Game LABin laajentamiselle Näistä syistä lähdimme kokeilemaan laajempaa Oulu Game LABia jo toisen pilotin jälkeen, syksyllä Tilat laajennetulle pilotille saimme järjestettyä Demo LABin yhteyteen. Seuraavana käydään läpi laajennetun Oulu Game LABin kuvaus. Laajennettu Oulu Game LAB LAB-oppimismalliin on kehitetty Oulu Game LABissa kaksi oppimispolkua, Demopolku (Demo Path) ja Tuotepolku (Product Path). Oheisessa kuvassa on esitetty Oulu Game LABin Demo- ja Tuotepolut. Polkujen yhteenlaskettu laajuus on 60 opintopistettä, ECTS. Kokemuksemme mukaan tällaisella laajuudella saadaan aikaan hyvin työllistymistä tukevia tuloksia, startup-yrityksiä, demoja ja tuotteita. Polut voivat olla halutessaan myös suppeampia ja sisältää enemmän modulaarisia vaiheita. Oulu Game LABin tavoitteeksi määriteltiin opiskelijoiden työllistyminen pelifirmoihin ja uusien pelifirmojen perustaminen opiskelijoiden toimesta. Ensimmäisen pilotin lopussa saimme palautetta ja havaitsimme itsekin, että neljän kuukauden koulutus ei kykene antamaan tarpeeksi eväitä perustamaan uutta pelifirmaa. Neljässä kuukaudessa toteutettavan pelidemon tarkoitus onkin osoittaa tiimin kyvykkyys tuotekehitykseen, ei niinkään vielä liiketoiminnan ymmärtämiseen. Näytti myös käyvän niin, että tiimin ydinjäsenet jatkavat, peli-idea vaihtuu. 8

9 Demo Path 60 ECTS Demo LAB 30 ECTS Demo LAB 30 ECTS LEAD LAB Demo LEAD LAB Demo Product Path 60 ECTS Pro LEAD Product or service Start-Up LAB-mallin oppimispolut Ensimmäisen Demo LAB jakson lopussa opiskelijoilta tiedustellaan halukkuutta siirtyä joko Demopolulle, eli uudelle Demo LAB jaksolle, tai Tuotepolulle, Product LAB jaksolle. Valintakäytännöt ja -vaiheet käydään läpi myöhemmin käsikirjassa. Tullessaan Demopolulle kaikille LAB-osallistujille annetaan kokonaiskuva erilaisista mahdollisuuksista LAB-opintojen aikana. Ymmärtäessään erilaisen mahdollisuuden työllistymisen parantumiseen tai oman yrityksen perustamiseen olemme osallistujien palautteen perusteella ymmärtäneet heidän motivaationsa oppimiseen kasvavan heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Tullessaan Demopolulle kaikille Oulu Game LABin osallistujille annetaan kokonaiskuva erilaisista mahdollisuuksista LAB-opintojen aikana. Ymmärtäessään erilaisen mahdollisuuden työllistymisen parantumiseen tai oman yrityksen perustamiseen olemme huomanneet opiskelijoiden motivaation oppimiseen kasvavan heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Gate3 - polun valinta Demo LABin lopussa osallistujilta kysytään hänen halukkuuttaan Demo polulle tai Tuote polulle. Käytännössä hänen valittavana on, tuleeko hän uudelleen Demo LABiin vai siirtyykö hän Product LABiin tiiminsä ja projektinsa kautta. Tuotepolulle valittavien projektien määrä tarkastellaan pääasiassa LABin mission kautta. Esimerkiksi OGLn missio, To Create Employment & New Game Companies, ohjaa päätöksentekoa jatkoon valittavien projektien määrässä ja laadussa. Pitkälle kehitettyjen projektien valinta jatkoon, tai etenkin karsiminen, ei ole helppo tehtävä. Teimme keväällä 2014 kokeilun, jossa valinnan tekevätkin projektitiimien tuottajat LAB-mestarien hienoisella avustuksella. Valintapäätös onkin tiiminvetäjien johtajuuden ja yhteistyökyvyn opinnäyte, jossa punnitaan oman tiimin johtajuus, neuvottelutaidot ja kommunikaation osaaminen. Gate 3 on uusi tulokas LAB-mallissa ja palaute tiimien vetäjiltä siitä oli yhden kokeilun perusteella rohkaiseva. Kaikki heistä pitivät kauaskantoista päätöksentekoa sumeassa ympäristössä haastavana ja opettavaisena. Gate 3 on ollut toistaiseksi LABin sisäinen asia, mutta valinnassa voi harkinnan mukaan käyttää myös ulkopuolisia osapuolia. 9

10 Demopolku Demo Path 60 ECTS Demo LAB 30 ECTS Demo LAB 30 ECTS LEAD LAB Demo LEAD LAB Demo LAB-mallin Demopolku Demopolku koostuu kahdesta samanmittaisesta opintokokonaisuudesta, Demo LABista, joiden tarkoituksena on tuottaa ideasta tai ongelmasta ratkaisudemo. Demo LAB on 30 tai 15 opintopisteen kokonaisuus, joten Demopolun laajuus on 30 tai 60 opintopistettä. Demopolun valintaa tehtäessä on syytä korostaa muutamaa asiaa. Demopolun tarkoituksena on antaa osallistujalle syvempi ymmärrys luovan ratkaisukehitysprosessin vaiheista, syventää ammatillista osaamista mestarikisälli mallilla ja antaa kokemusta kahdesta erilaisesta projektista. Mahdollisesti myös LABista Demopolku rakentuu kahdesta samanlaisesta opintokokonaisuudesta, joita kutsutaan Demo LABeiksi. Demo LAB on kuvattuna myöhemmin tämän käsikirjan kappaleessa Demo LABin perusmodulit. Demopolun toisessa vaiheessa osallistuja on ymmärtänyt LAB-prosessin ja osaa täten keskittyä LEAD-konseptikehitysvaiheen aikana oikeisiin asioihin. Hän myös ymmärtää LAB-vaiheen merkityksen ja tuntee tiimityön mahdollisuudet ja haasteet. Tyypillisesti toisessa Demopolun vaiheessa osallistujat ottavat vahvemman roolin tiimissään ja kantavat enemmän vastuuta tiiminsä tuloksista. Usein he myös opastavat muita tiimiläisiä omasta professiostaan, joten kertaaminen myös syventää omia taitoja. Tuotepolku Product Path 60 ECTS Demo LAB 30 ECTS Product LAB 30 ECTS LEAD LAB Demo LEAD Pro Product or service Start-Up LAB-mallin Tuotepolku 10

11 Tuotepolku koostuu kahdesta osasta, Demo LABista ja Product LABista. Tuotepolku alkaa kaikille LAB opiskelijoille tarjottavana Demo LAB kokonaisuutena, joka on 30 tai 15 opintopisteen laajuinen. Tuotepolun tavoitteena on julkaistun tuotteen, palvelun, tai menetelmän lisäksi omaan liiketoimintaan tähtäävä start-up-yritys. Product LAB on 30 tai 15 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, jossa projektitiimit jatkavat Demo LABissa kehittämiensä demojen viemistä verifioiduiksi tuotteiksi, palveluiksi tai toimintamalleiksi. Opintokokonaisuus pitää sisällään liiketoiminnan kehittämisen valmennuksen, tuotteen testaamisen ja julkaisun valmennuksen, sekä vapaaehtoisen yritysvalmennuksen rahoitussuunnitelmineen. Edellä mainitun lisäksi Product LABin tiimiä valmennetaan heidän halutessaan yrittäjyyden ensi askeleissa. Valmiit ratkaisut esitellään Expo-tapahtumassa yhdessä Demo LABin opiskelijoiden kanssa. Expo-tapahtuma on eräänlainen LABin valmistujaistilaisuus, josta on kuvaus myöhemmin tässä käsikirjassa. Tyypillisesti tuotepolulle siirtyy Demo LABissa terästäytynyt tiimi, joka haluaa jatkaa demonsa kehittämistä eteenpäin. Product LABissa lyhyen LEAD- konseptikehitysvaiheen aikana tiimi tarkastaa palautteen perusteella kehittämänsä demon sisällön ja vaatimusmäärittelyn, jatkoon tarvittavan osaamisen ja tiimiläisten motivaation, sekä suunnitelman etenemisestä yhdessä valmentajien kanssa. Tuotepolulle siirtyminen valmentaa täten koko tiimiin yrittäjämäistä ajattelua. Pro -vaihe Lyhyen LEAD-vaiheen jälkeen tiimit jatkavat PRO-vaiheeseen, jossa oppiminen tapahtuu tekemisen ja valmentamisen kautta. PROvaihe tarjoaa tiimeille tilat, työkalut ja valmennuksen. PRO-vaiheen ero Demo LAB vaiheeseen verrattuna on tiimin työskentelyn yritysmäinen ja ammattimainen lähestymistapa. Valmentajat tekevät kaikkensa auttaakseen tiimejä kehittämään yrittäjämäistä ajatteluaan ja ammatillisia taitojaan. PRO-vaiheessa hyvänä ratkaisuna oppimiseen on nähty selvempi verkottuminen yhteistyökumppanien, eli paikallisten yritysten kanssa. LAB-mallin toimivuuden ja tuloksien kannalta on parasta, jos Tuotepolun tiimit ovat osa Demopolun toimintaa siten, että kumpikin hyötyvät toisistaan. Käytännön tasolla tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että Demo- ja Tuotepolun tiimit ovat läheisessä kanssakäymisessä toisiinsa, Demopolun opetustarjonta on mahdollistettu myös tuotepolun tiimeille ja kaikki käyttävät yhteistä kalenteria opetuksen ja tapahtumien tiedottamiseen. Tällöin mahdollistetaan mestari-kisälli-oppimisympäristö oppimisen ja valmentamisen monipuolistamiseksi. TOPICS DURING PRODUCTION Game Design Game PRO Start-Up Game Testing Game Business PRO-vaiheen aihealueet. 11

12 PRO-vaiheessa kaikilla projektitiimien ammateilla on omat valmentajansa. Oheinen kuva selventää PRO-vaiheessa valmennettavat aihealueet. Kaikilla aihe-alueilla on rooli pelikonseptin kehittämisessä. Jokaisesta aihealueesta pidetään sekä luentoja, että tarjotaan valmennusta projektille. Oamk ja Oulu Game LABin laajentaminen Oulun ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijalla on Oulu Game LABin jälkeen edessä loput opinnot, lopputyö ja valmistuminen. Neljäs, tai opintojen viimeinen vuosi tulisi tukea opiskelijan LABin aikana tekemiään valintoja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tehtyään OGLssa valinnan polkujen välillä, tulisi loput AMK-opinnot mukauttaa tukemaan tulevaisuuden suunnitelmia työllistymisen ja ammattimaisen kasvun suhteen. Tämä voi tarkoittaa henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS:n) valmistamista, jotta opinnot tukevat esimerkiksi opiskelijan yrittäjyyden ensi askelia. Oulu Game LABin polut luovat mahdollisuuden monipuolistaa kurssitarjontaa opiskelijoille. Tuotepolun toisen vaiheen oppimissisällön tarjonta tulisi suunnitella siten, että se tukee sekä projektitiimin, että yksilön kehittymistä ja tavoitteita. Esimerkkeinä Tuotepolun teemoista voi olla ammatillisten (audio, graafinen, ohjelmisto, markkinointi, johtaminen) taitojen syventäminen, yrittäjyys, startup-yrityksen rahoitus, juridiikka, tuotetestaaminen ja -lanseeraus. Käytännön sovittavia asioita ovat lisäksi vuotuiset yhteiset haku-, aloitus- ja lopetusajankohdat Demo LABille ja Pro LABille, sekä Oulu Game LABiin osallistumisen mahdollistavat alakohtaiset opetussuunnitelmat. Oulu Game LAB aloittaa kahdesti vuodessa, keväällä helmi-maaliskuun vaihteessa ja syksyllä syyskuun alussa. Johtuen erityyppisistä osallistujista, haku aloitukseen tapahtuu pääasiallisesti kahdessa erässä ja ajankohdassa. Ensimmäinen haku tapahtuu noin kaksi kuukautta ennen aloitusta, jossa haastatellaan ja valitaan KV-opiskelijat, sekä perustutkinto-opiskelijat. Toinen haku päättyy viikkoa ennen aloitusta, jolloin haastatellaan ja valitaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta hakeneet. Tällä toimivaksi havaitulla porrastetulla haulla taataan hakijoiden oikeaaikainen tieto ja päätöksenteko osallistumisesta, esim. avoimen AMK:n kautta hakijat etsivät usein samaan aikaan myös alan työpaikkaa. Oulu Game LABiin osallistuminen tulee mahdollistaa myös Oamkn perustutkinto-opiskelijan opetussuunnitelmassa. OGL:iin osallistuminen on perustutkinto-opiskelijalle ajallisesti ideaalista suorittaa opintojen kolmannen vuoden aikana. Tällöin opiskelijan ammatilliset perusopinnot on suoritettu ja ammatillinen osaaminen on aluillaan, joten hänen on aika aloittaa kehittämään ja soveltamaan osaamistaan työelämää vastaavassa oppimisympäristössä. Olemme määritelleet OGL:iin hakijan yhdeksi hakukriteeriksi arvontuottamisen tiimille, eli hänen panoksestaan projektille täytyy olla hyötyä heti projektin alusta alkaen, oli sitten osaaminen miltä professioalueelta tahansa. Oulu Game LAB-opintojen sisällyttämisestä omiin opintoihinsa opiskelijat neuvottelevat ensin nykyisen käytännön mukaan oman yksikkönsä opettajien ja opintojenohjaajan kanssa OGL:iin osallistumisesta ja nykyisen opetussuunnitelmansa opintojaksojen korvattavuudesta. Usein opinnoilla korvataan harjoittelua tai projektiopintoja. Tarjottaessa Oulu Game LABssa vuoden ja 60n opintopisteen oppimispolkuja, tulee opetussisältö sisällyttää polun aikana annettavaksi valmennukseksi. Harjoittelu ja lopputyö tulisi tässä mallissa tehdä neljännen vuoden aikana, joko omassa tuotepolun aikana perustetussa startup-yrityksessä tai muussa alan yrityksessä. Etenkin lopputyön aihe ja ajankohta tulisi tukea työllistymistä tai mahdollista startup-yrityksen kehittymistä. LAB-oppimismallin soveltaminen muille, kuin peliliiketoiminnan alueille on Oamkin lähivuosien suunnitelmissa toteuttamaan työelämälähtöinen oppiminen. Tähän tarpeeseen on valmistettu LABoppimismallia ja -ympäristöä kuvaava käsikirja. Käsikirjassa kuvataan kahden vuoden aikana toteutettujen pilottikoulutuksien avulla kehitetty malli. 3rd year 4th year Demo-path, ECTS LAB Demo LAB Demo Product-path, ECTS LAB Product 4th year Curriculum Team LAB-oppimispolkujen ja tutkinto-opintojen ajoitus. 12

13 Opiskelijoiden palaute ja kokemukset poluista Tullessaan Oulu Game LABiin heti ensimmäisenä päivänä kaikille osallistujille kerrotaan ja tehdään selväksi Demo LAB- ja Tuote LAB-oppimispolut. Tällöin herätetään osallistuja näkemään mahdollisuus kehittää keskittyneesti ja pitkäjänteisesti omaa unelmaa, oli se sitten oman ammattilaisosaamisen syventäminen, unelma omasta pelifirmasta tai tiimin mukanaan tuoma virta. Olemme kahden vuoden aikana toteutettujen pilottien aikana säännöllisesti keränneet osallistujien parannusehdotuksia, palautetta ja kokemuksia Oulu Game LABista. Lisäksi suullisesti annettavat parannusehdotukset ja palaute kerätään LABin lopussa pidettävässä kehityskeskustelussa. Palautteen pohjalta olemme tehneet pilottien alussa muutoksia, sekä opetussuunnitelmaan, että käytettyihin menetelmiin. Aloitimme oppimispolkujen kokeilun vuoden 2013 aikana, joten palaute poluista on haettavissa vuoden 2014 palautteissa. Palautekyselyyn vastasi keväällä 2014 Oulu Game LABin 33:sta osallistujasta 20 ja kysely kattoi LEAD-vaiheen, LAB-vaiheen sekä yleisarvion, joka sisälsi myös oppimispolut. Aihealueina olivat kyselyssä lisäksi valmentaminen, oppimissisältö, projektien laatu, johtaminen, työkalut ja ekskursiot. Yleisesti saamamme palaute on kannustavaa. Oheisessa kuvassa on koottuna vastaukset kysyttäessä yleisarvosanaa Oulu Game LABista lukuna välillä 1 10, vastaajien keskiarvon ollessa Ohessa muutamia lainauksia kevään 2014 palautteista koskien vuoden mittaista LAB-polkua. OGL overall grading 1 Crap 0 0% 2 0 0% Crap Amazing Amazing % 0% 5% 0% 5% 25% 45% 20% Oulu Game LABin opiskelijapalautteen yleisarvosanat keväällä I have recommended many of my friends to come OGL so there s really no need for guessing what I would say. This is the best thing for me for the long, long time. Considering the available resources, OGL is an excellent way in getting into game industry. Also it s a very good way in to getting to know people in Oulu gaming scene. Close collaboration with Business Kitchen gives easy connections in forming a start-up. I would (and I have) explain about the OGL concept and that our goal is to have our own start-up company or at least something to show in our portfolios. And that it beats the regular OUAS studies 6-0 ;D In 2 months you will learn 4 times more than you will learn in Oulu University of Applied Sciences. I m not even kidding, this is excellent place if game industry interests you. it can change your life (positive way) :) Really, the OGL has been huge thing in my life and it has given me important friends. Knowledge how to work in a start-up has grown and to be honest why we even go to courses arranged in the school itself when the OGL can make us complete humans Consider OGL if you want to work in the games industry or if you want to know how game industry works. But beware of the stress, conflicts and fighting. It s like a job, but you pay to do it. It s also like a school, but with more freedom and responsibility. You have to experience it to fully understand and appreciate it. If you re curious if you could and should work in the games industry, or just want to see how it really would work, this is the ideal place for you. 13

14 I recommend this program to all people who are interested to getting outstanding CV and experience. Here you can get valuable contacts and more freedom to work on your own. There are lectures you can t get anywhere else in Finland, believe me I know because I have been wasting my time in colleges filling my head with pointless middle school-level piece of shit. I m glad thing like this exist. :D Sanastoa Business Oulu Oulun alueen elinkeinojen kehittämispalvelu Demo Lyhenne Demonstraatiosta, eli esittelyversiosta suunnitellusta ratkaisusta I would whole-heartily recommend it to anyone interested in making video games. Especially for people who maybe are not sure how to get involved in the industry. I d say it s a great environment and does a good job of making you think about the realities of the industry. Yhteenvetona saamastamme kirjallisesta palautteesta osallistujat näkevät Oulu Game LABin erinomaisena tilaisuutena tutustua pelialaan ja jopa työllistyä sille. He näkevät vuoden mittaisen mallin tarpeellisena viemään osaamista pidemmälle kohti todellista peliammattilaisuutta. Osallistujapalaute antaa myös rohkaisevan kuvan LAB-oppimismallista, mikä kannustaa kokeilemaan mallia myös muilla teollisuuden alueilla. Demo Path ECTS Gate Ratkaisun demonstraatioon tähtäävä opintopolku Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä, European Credit Transfer and Accumulation System. Tässä käsikirjassa käytetään myös kuvaamaan opintokokonaisuuden laajuutta opintopistemääränä Etappitilaisuus, jossa valitaan projektit LABin jatkoon. Valinnan tekee erityinen tuomaristo, Jury, projektitiimien esitysten perusteella. Oulu Game LABin tuloksia on kahden vuoden aikana kertynyt seuraavasti: kahdeksan perustettua peli startup-yritystä, joista kuusi on tätä kirjoitettaessa toiminnallisia 10 julkaistua peliä, jolla on yhteensä yli 40 miljoonaa latausta 21 peli demoa 80 pelikonseptia 140 osallistujaa opintopistettä, ECTS Kiitos Oulu Game LABin tuloksista menee aktiivisille osallistujillemme, Ogelilaisille, joiden aktiivinen oppiminen, tuki ja kannustus ovat kantaneet meitä. HOPS LAB LAB-alumni LAB-mestari LAB Expo LEAD Oamk OPS Henkilökohtainen opetussuunnitelma Monialainen ja monikokemuspohjainen projektipohjainen oppimismalli tai oppimisympäristö LAB-opinnot suorittanut henkilö LAB-oppimisympäristön operatiivisesta toiminnasta vastaava henkilö Valmistujaistilaisuus, jossa projektit esittelevät demojaan. Demo LABin konseptinkehitysvaihe Oulun ammattikorkeakoulu Opetussuunnitelma Oulu Game LAB, OGL Oulun ammattikorkeakoulun järjestämä koulutus pelialalle LAB-oppimismallilla PRO Opintojakso, jossa projektitiimit toteuttavat demosta tuotteen Product Path Tuotteeseen tai palveluun tähtäävä opintopolku Professio Ammattiryhmä 14

15

16

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Unipoli Tampere Mentoring Programme Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Taustaa Taustaa: WorkPlace Pirkanmaa 3/2009-5/2011 -> osaksi Unipolin toimintoja 1. mentorointinohjelma

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Tiimityöskentely. Marko Leppänen

Tiimityöskentely. Marko Leppänen 1 Tiimityöskentely Marko Leppänen * Entrepreneurship - In your dreams? 20.3.2013 - Yrittäjyystapahtuma Tampereen korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilöstölle Aika: 20.3.2013 klo 12-17 Paikka: Tullikamarin

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri. Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu

Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri. Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu Nuorten ihmisten työnkuva voi muuttua keskimäärin 25 kertaa heidän

Lisätiedot

Joko tiedät, mikä on SeAMK FramiPro Opiskelijainfot syksy 2013

Joko tiedät, mikä on SeAMK FramiPro Opiskelijainfot syksy 2013 Joko tiedät, mikä on SeAMK FramiPro Opiskelijainfot syksy 2013 Mikä on FramiPro? SeAMKin moniammatillinen, työelämälähtöinen, projektioppimiseen perustuva yhteinen oppimisympäristö eri alojen opiskelijoille

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Harjoittelupaikan hakuun uusimuotoista valmennusta

Harjoittelupaikan hakuun uusimuotoista valmennusta Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Helsinki Harjoittelupaikan hakuun uusimuotoista valmennusta Helena Tompuri, Lapin yliopisto Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin

Lisätiedot

Mikä ihmeen projektioppiminen?

Mikä ihmeen projektioppiminen? Koostanut: Elina Viro Mikä ihmeen projektioppiminen? Projektioppimisella tarkoitetaan oppilaslähtöistä opetusmenetelmää, jossa keskiössä on jokin projekti. Projektioppimisen kanssa läheisiä työskentelymuotoja

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta. KT Jukka Lerkkanen Tievie-seminaari JKL

Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta. KT Jukka Lerkkanen Tievie-seminaari JKL Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta KT Jukka Lerkkanen 10.1.2008 Tievie-seminaari JKL eportfolio Tietokoneohjelma Valitun materiaalin esittämistapa Kokonaissisältö, josta on valittu haluttu materiaali

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

JOHTAMINENJA JOHTAJUUS RYHMÄHÄIRIÖISESSÄ MAAILMASSA

JOHTAMINENJA JOHTAJUUS RYHMÄHÄIRIÖISESSÄ MAAILMASSA JOHTAMINENJA JOHTAJUUS RYHMÄHÄIRIÖISESSÄ MAAILMASSA OLIPA KERRAN MAAILMA Se oli suoraviivainen. Tekojen vaikutukset olivat selkeitä. Se oli ennustettava. Organisaatiot luottivat pitkän aikavälin suunnitelmiin.

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto KOULUTUSTILAISUUS 18.9.2012 KLO 9-12 YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA THE RANGE OF WHAT WE THINK AND DO IS LIMITED BY WHAT WE FAIL

Lisätiedot

Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena

Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena Sami M. Leppänen 13.11.2012 Nokia Internal Use Only Motivaatio, uteliaisuus, hyöty, Tiedon käytettävyys, asenne, kognitiivisuus, kokemukset Pilvioppiminen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 TkT Olli Mertanen ja KTT Liisa Kairisto-Mertanen Innovaatiopedagogiikan avulla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan?

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Menestyjäksi elinikäisellä oppimisella webinaari 12.12.2011 Johanna Ollila, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto MILTÄ TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ? MITEN

Lisätiedot

Työpaja 1 Johtoryhmästä tehot irti huipputiimin johtaminen Senior Partner Jouko Tuominen Faros Group

Työpaja 1 Johtoryhmästä tehot irti huipputiimin johtaminen Senior Partner Jouko Tuominen Faros Group Autokauppa 2016 17.11.2015 Työpaja 1 Johtoryhmästä tehot irti huipputiimin johtaminen Senior Partner Jouko Tuominen Faros Group KOSKA OSAAMISTA EI VOI ULKOISTAA Analyysit Työkalut Seuranta JOHTAMINEN Johtamisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani PIENYRITYSKESKUS 30 vuotta Kauppakorkeakoulun erillislaitos yrittäjyys ja pk-yritysten kehityspalvelut

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

Osaamistarveraportin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa. Ville Kivimäki Insinööritieteiden korkeakoulu

Osaamistarveraportin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa. Ville Kivimäki Insinööritieteiden korkeakoulu Osaamistarveraportin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa Ville Kivimäki Insinööritieteiden korkeakoulu Mallista Plussaa: Tarttuvat nimet skenaarioille Tulevaisuuden ennakointia yhteistyössä eri koulutusasteiden

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Innovaatiokoulu Joulukuu Anssi Tuulenmäki

Innovaatiokoulu Joulukuu Anssi Tuulenmäki Innovaatiokoulu Joulukuu 2015 Anssi Tuulenmäki +358-50-3819772 anssi.tuulenmaki@mindustry.fi www.mindspace.fi Miksi olen Yli-innovaatioaktivisti? Ensimmäinen innovaatiokyvykkyys: kyky kummastella Sales

Lisätiedot

CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä

CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä (2010-2013) Jari Viitala CoRD-hanke, tavoitteet 1. Suunnitella ja toteuttaa verkostotyöskentelyn toimintamalli ja - ympäristö, jotka

Lisätiedot