Oulu Game LAB-toiminnan laajennussuunnitelma OULU GAME LAB-OPPIMISMALLIN KUVAUS JA LAAJENNUSSUUNNITELMA KARI-PEKKA HEIKKINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulu Game LAB-toiminnan laajennussuunnitelma OULU GAME LAB-OPPIMISMALLIN KUVAUS JA LAAJENNUSSUUNNITELMA KARI-PEKKA HEIKKINEN"

Transkriptio

1 Oulu Game LAB-toiminnan laajennussuunnitelma OULU GAME LAB-OPPIMISMALLIN KUVAUS JA LAAJENNUSSUUNNITELMA KARI-PEKKA HEIKKINEN

2 Sisällysluettelo YHTEENVETO 3 TAUSTAA JA TARVE MALLILLE 3 TÄMÄNHETKINEN OULU GAME LABIN MALLI 3 Demo LAB perusmoduulit LEAD konseptinkehitysvaihe Gate 1 ja Gate 2 LAB demon kehitysvaihe Demo ratkaisun esittelyversio LAB Expo SYITÄ OULU GAME LABIN LAAJENTAMISELLE 8 LAAJENNETTU OULU GAME LAB 8 Gate3 - polun valinta DEMOPOLKU 10 TUOTEPOLKU 10 Pro -vaihe OAMK JA OULU GAME LABIN LAAJENTAMINEN 12 OPISKELIJOIDEN PALAUTE JA KOKEMUKSET POLUISTA 13 SANASTOA 14 Julkaisija: Ulkoasu: Kuvat: Oulun ammattikorkeakoulu Oulu 2014 Oulun ammattikorkeakoulun Viestintäpalvelut Kari-Pekka Heikkinen ja Aslak Karsi. Kannen kuva Jussi Tuokkola.

3 Yhteenveto Tämä suunnitelma on kuvaus Oulun ammattikorkeakoulussa vuosien kehitetystä pelialankoulutuksesta nimeltään Oulu Game LAB (OGL). Suunnitelma on tilattu Oulun ammattikorkeakoulun käyttöön ja sen on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus OGDA-hankkeessa. Samassa hankkeessa toteutettiin myös LABoppimismallin käsikirja, joka kuvaa oppimismallin laajemmin kuin se on kuvattu tässä suunnitelmassa. Oulu Game LAB aloitettiin 30n opintopisteen ja neljän kuukauden laajuisena pilottina syyskuussa Lisäksi keväällä 2014 toteutettiin toinen LAB-oppimismallin kokeilu, Oulu Cloud LAB, joka oli myös 30 opintopisteen laajuinen pilviliiketoiminta-alan koulutus. Näinä kahden vuoden aikana 30:n opintopisteen jaajuisia pilotteja on kertynyt viisi, joissa kokeillut oppimismenetelmät ovat toimineet LAB-oppimismallin kehittäjinä. Lokakuussa 2013 alkoi LAB-toiminnan ohessa OGDA-hanke, jonka tavoitteena oli tehdä LAB-oppimismallista käsikirja ja kuvata myös Oulu Game LABin laajenemissuunnitelma. Tämän käsikirjan rahoittajina ovat toimineet Oulun ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Käsikirja on saatavilla sekä sähköisenä, että painettuna versiona suomen ja englanninkielisenä. Taustaa ja tarve mallille Joulukuussa 2011 Business Oulun luovien alojen asiakkuuspäällikön Heikki Tunkkarin toimesta käynnistettiin selvitystyö, kuinka Ouluun saataisiin käynnistettyä pelialan koulutus. Syynä koulutuksen järjestämiselle oli ennustettavissa oleva ICT-alan rakennemuutos Nokia etunenässä tulisi irtisanomaan useita satoja tuotekehitystyöntekijöitään parin lähimmän vuoden sisällä. Pelialasta, ja etenkin sen liiketoiminnan kasvusta, nähtiin tulevan yksi työllistäjä alueelle. Tutkimus tehtiin Eeva Kankaan (FixUI Oy) ja Jussi Aution (Tuonela Productions Oy) toimesta. Ideana oli selvittää paikallisia peliyrityksiä haastattelemalla heidän tarpeensa osaamisen ja työvoiman suhteen. Lisäksi selvitys piti sisällään kysymyksiä konseptikehittämisen koulutuksesta ja pelikoulutuksesta, sen sisällöstä ja muodosta. Ohessa ote tutkimuksen yhteenvedosta keväältä 2012, jossa kiteytyy myös aikaisen vaiheen LAB-oppimismallin perusperiaatteita. Peli- ja konseptikoulutuksen suunnittelua varten lähestyttiin oululaisia yrityksiä koulutustarpeen hahmottamiseksi. Ennen suunnitellun koulutuksen kuvailua yritysten keskeisin viesti oli, että alan koulutuksessa tulisi panostaa erityisosaamiseen, jonka avulla pystyttäisiin tuottamaan monenlaisia erityisosaajia alalle. Tämän vuoksi yritykset toivovat, että koulutus ei olisi yleisluontoista, joka tarjoisi kaikille opiskelijoille jotakin. Sen sijaan koulutuksen tulisi olla sellaista, jonka avulla jokainen osallistuja voisi keskittyä vahvistamaan omia taitojaan ja erityisosaamisaluettaan. Kokonaisuutena kuitenkin koulutuksen tulisi olla jo lähtökohtaisesti poikkitieteellistä, mikä tarkoittaa sitä, että eri alojen osaajien tulisi kohdata koulutuksen aikana, eikä vasta tulevassa työelämässä. Oulu Game Labin kivijaloiksi määriteltiin monialaisuus, ongelmaperusteinen projektioppiminen, konseptikehitys ja kansainvälisyys. Keväällä 2012 koulutusta suunnittelemaan pyydettiin Jussi Autio ja Kari-Pekka Heikkinen. Taustansa ja kokemuksensa perusteella Jussi vastaisi koulutuksen pelialaspesifisestä tuotekehityksen ja liiketoiminnan sisällöistä ja Kari-Pekka konseptikehittämisen, tiimitoiminnan ja projektitoiminnan sisällöistä. Tämänhetkinen Oulu Game LABin malli LAB-oppimismalli tarkoittaa monialaisilla projektitiimeillä toteutettavaa projektimuotoista oppimista. Mallin kulmakivinä ovat työelämälähtöisyys, luova ongelmanratkaisu, konseptikehittäminen, tekemällä oppiminen, kansainvälisyys, yrittäjämäinen ajattelu, osallistujien monialaisuus ja laaja kokemuspohja. Mallin painotukset vaihtelevat LABien toimialapainotuksien mukaan, esimerkiksi yksi LAB voi painottaa enemmän kansainvälisyyttä kuin toinen. Tarkoitus on kehittää kukin LAB vastaamaan kyseisen alan osaamisen tarpeita tänään ja huomenna. Tällöin kukin LAB on dynaaminen, yhteistyökykyinen verkottuja, joka muuttuu ajan myötä säilyttäen yhteistyölinkin muihin LABeihin. Myös LAB-oppimisympäristöjen nimeäminen kannustaa verkottumaan. Kaksiaiheisesti nimetty paikkakunta ja toimiala LAB suorastaan vaatii perustamaan lisää LAB-ympäristöjä eri paikkakunnille ja toimialoille. Opetusmuodot voivat LAB-mallissa olla moninaisia ja kokeellisia. Esimerkkinä käytetyissä Oulu Game LABissa ja Oulu Cloud LABissa opetusmuotoina ovat olleet muun muassa tekemällä oppiminen, projektimuotoinen oppiminen, valmentaminen, ongelmapohjainen oppiminen, tutkiva ja kehittävä oppiminen, luennointi paikallisten ja vierailevien luennoitsijoiden voimin, debatit, study groupit ja mestari-kisällimalli. Workshopit ovat myös tehokas tapa työstää samanvaiheisten tiimien projekteja. Luentomateriaalien ja kirjojen lisäksi oppimistyökaluina on käytetty aiemmin toteutettuja tuotedemoja, valmiita tuotteita, video- ja e-oppimismateriaaleja, ekskursioita alan konferensseihin ja tapahtumiin. 3

4 Ekskursiot ovat käytännöllinen retki omaan ammattilaisuuteen. Oulu Game LABilaisia 2013 Nordic Game Conferencessa Malmössä. Valmennus ja tuutorointi ovat olennainen osa LABin toimintaa, jossa pyritään kehittämään etenkin nuorten ammattilaisten osaamista kokonaisvaltaisesti. Ammattiosaamisen lisäksi heille valmennetaan elinikäisiä työkaluja, joilla he kykenevät työskentelemään menestyksekkäästi isoissa ja pienissä yrityksissä, sekä tiimeissä. Esiintyminen ja esittäminen ovat osa ammattilaisuutta. LAB-oppimismallin konkreettisina tuloksina syntyy ratkaisujen esittelyversioita, eli demoja, sekä mahdollisesti valmiita tuotteita ja palveluja. Toinen, vähintään yhtä merkittävä tavoite on tuottaa tiiviitä ja osaavia tiimejä, jotka halutessaan saavat valmennusta yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Demo LAB perusmoduulit Demo LAB jakaantuu kahteen perusmoduuliin; konseptikehitysvaiheeseen ja projektivaiheeseen päättyen demon julkaisemiseen. Konseptikehitysvaihetta kutsutaan nimellä LEAD ja projektivaihetta LAB. LEAD kestää tyypillisesti noin kuukauden (5 ECTS) ja LAB yhdestä kolmeen kuukautta (10 tai 25 ECTS), riippuen halutusta tuloksesta. Yo. kuvassa on kerrottu vaiheiden pääaiheet englanniksi. LEAD konseptinkehitysvaihe LEAD-vaiheen onnistuminen on kriittistä LABin jatkon ja tuloksien kannalta. Sen tavoitteena on valikoida parhaat ideat toteutettavaksi demoiksi. LEADissa luodaan LABin kulttuuri, asenne, opiskelijoiden motivaatio ja projektitiimit. Oheisessa kuvassa on esitetty LEAD-vaiheen osat, painotukset ja projektien määrä eri vaiheissa. LEAD LAB Demo Concept Development from idea to project lectures and coaching the best ideas survive fail fast, fail often Demo Development multidisciplinary teams in projects coaching and lectures Demo LABin perusmodulit 4

5 FROM AN IDEA TO A PROJECT BUSINESS OPPORTUNITY FAIL FAST, FAIL OFTEN LEAD 1 LEAD 2 Gate #1 Gate #2 20 projects 10 projects 5 projects LEAD, konseptin kehitysvaihe LEAD-vaiheessa menestyminen vaatii onnistunutta kommunikointia. Tiimi ei tule pääsemään tekemään kehittämäänsä konseptiaan demoksi ilman hyvää kykyä viestiä ja myydä ideaansa muille. Myöskään uusien tiiminjäsenten saaminen mukaan projektiin ei onnistu ilman hyvää kykyä avata idean sisältöä ymmärrettäväksi. Sekä esitysteknisen, että sanallisen viestinnän merkitys korostuu useassa vaiheessa ja siihen annetaan valmennusta. Tiimit harjoittelevat esiintymistä ja esittämistä useassa eri vaiheessa ennen varsinaista jatkoon menevien projektien valintatilaisuutta. Eräs LAB-oppimismallin erikoisuuksista on liiketoimintamahdollisuuden liittäminen osaksi konseptikehitystä. Liiketoimintamahdollisuuden ymmärrys tukee hyvin erästä LABien metasubstanssia, yrittäjämäistä ajattelua. Tiimit pääsevät tutustumaan konseptikehittämisen aikana toimialan liiketoiminnan ja -ympäristön erikoispiirteisiin, joiden ymmärtämisen kautta heidän tulisi nähdä oman konseptinsa liiketoimintamahdollisuus. Tällä ymmärryksellä on suuri merkitys tiimin harkitessa yrittäjyyttä oman toteutuksen ympärille. Tämän vuoksi liiketoiminnan mahdollisuuden ymmärtäminen on osa projektin jatkoon menemisen kriteereistä ja tiimin tulee kyetä kommunikoimaan se mahdollisimman selkeästi konseptikehityksen eri vaiheissa. Mielenkiintoinen havainto on ollut LEAD konseptinkehitysvaiheen jatkoon päässeiden tiimien epähomogeeninen koostumus. Liian homogeeninen tiimi, eli vain yhdestä ammattikunnasta koostuva, huomaa itsekin parin viikon aikana, ettei heidän tarinansa riitä alan ammattilaisten vakuuttamiseen idean hyvyydestä. Seurauksena on helposti motivaation heikkeneminen ja idean myymisen epäonnistuminen. Tiimin sisäisellä erilaisuudella on siis merkitystä. Toinen mielenkiintoinen havainto on prototyyppien vaatiminen esityksien tueksi. Fyysiset protot ovat tuoneet selkeämmäksi sen, kuinka asiakas tulee liittymään ratkaisuun ja millainen käyttöliittymä ratkaisuun on suunnittelussa. Protot toimivat myös kehittämisen konkreettisena elementtinä. Niiden kautta huomataan nopeasti jos jokin ajateltu ratkaisu ei käytännössä toimikaan. Konseptinkehittäminen kiteytyy kolmeen peruskysymykseen, joiden pohjalta etsitään vastauksia ratkaisun peruskysymyksiin. Kysymykset ovat Miksi, Why?, Mitä, What? ja Miten, How?. LEAD-vaiheen projektien karsintavaiheet, Gatet keskittyvät ymmärtämään näitä kysymyksiä projekteista. 5

6 TOPICS DURING LEAD Concept Development Team Dynamics Game Core Fun High Concept Document Creative Class Project Work Game Design Document Project Roles LEAD 1 LEAD 2 Gate #1 Gate #2 Pitching & Presentations Game Business Target Audience Game Design Communications LEAD-vaiheen aihealueet. Oheinen kuva selventää LEAD-vaiheessa valmennettavat pelikonseptin kehittämisen aihealueet. Kaikilla aihe-alueilla on rooli pelikonseptin kehittämisessä. Jokaisesta aihealueesta pidetään sekä luentoja, että tarjotaan valmennusta projektille. Gate 1 ja Gate 2 LEAD-vaiheen aikana projektien valintaan käytetään suppilomallia. Tämä tarkoittaa sitä, että konseptien kehitys aloitetaan suhteellisen suurella määrällä projekteja, joista valitaan noin puolet jatkoon porttitilaisuuksien, Gaten, avulla. Kahden portin mallissa lopulliseen toteutukseen valittavien projektien määrä on siten noin neljäsosa aloitetuista projekteista. Gate on kaikille kiinnostuneille avoin yhteinen tilaisuus, jossa valinnan jatkoon pääsevistä projekteista tekevät toimialan ammattilaiset. Esimerkiksi OGLssa ja OCLssa tuomaristossa ovat olleet peli- ja pilviliiketoimintaa harjoittavien yritysten toimitusjohtajat tai kokeneet ko. alan ammattilaiset, yritysten tuotekonseptien kehittäjät ja rahoituksen ammattilaiset. Oulu Game LAB Gate 2:n alan ammattilaisista koostuva tuomaristo työssään. Tuomariston koostuessa alan ammattilaisista opiskelijoiden huomio siirtyy valmentajan miellyttämisestä alan ammattilaisten ja alan erityispiirteiden ymmärtämiseen. Gate-tilaisuudet toimivat myös LAB-mallin yritysyhteistyön konkreettisina etappeina ja kokoavat alan toimijoita yhteen verkottumaan. Gate 1:n tarkoitus on karsia projektit etsimällä vastausta ensimmäiseen, ja samalla vaikeimpaan kysymykseen Miksi?. Tämä kysymys määrittää konseptin arvon, mahdollisuuden ja olemassaolon, joten parhaiten tähän kysymykseen vastaavat projektit pääsevät jatkoon. Toinen karsinta, Gate 2, sisältää lisää kysymyksiä vastattavaksi: Mitä? -kysymys kertoo enemmän ratkaisusta, sen ominaisuuksista ja laajuudesta. Kysymys Miten? kuvaa taas tiimin kykyä toteuttaa edellä kuvattu ratkaisu ja sen mukanaan tuoman mahdollisuuden. Konseptien laadun kehittämisen lisäksi Gaten merkitys on tiimien motivaation kehittäminen. Pieni kilpailu projektien välillä on todettu hyväksi keinoksi nostaa opiskelijoiden suorituskykyä ja sitä kautta myös tuloksien laatua. Tiimien koko kaksinkertaistuu aina porttien jälkeen, koska jatkosta tippuneet projektien jäsenet sulautetaan jatkoon päässeisiin. Tämä uudelleen ryhmäytyminen ja ryhmäyttäminen on kriittistä projektin jatkomenestymisen kannalta - etenkin Gate 2:n jälkeen, jolloin suru omasta pitkään kehitetystä ja menetetystä projektista on suurin ja motivaation menetys uhkaa. Uudelleen ryhmäyttämisen suorittavat valmentajat LAB-mestarin johdolla mahdollisimman pian Gate-tilaisuuden jälkeen. Tätä helpottamaan opiskelijoilta kysytään heidän intressiään 6

7 Gate 2:sta valittavat projektit jatkavat toteutusvaiheeseen, LABiin, josta seuraavassa kappaleessa. LAB demon kehitysvaihe LAB-vaiheessa projektiehdotukset toteutetaan demoiksi monialaisissa projektitiimeissä. Tämä vaihe kasvattaa lisäksi yksilöistä itsenäisesti toimivia, aktiivisia kokonaisuuksia tiimejä, jotka ovat potentiaalisia startup-yrityksiä. Tiimit täyttävät projektinsa roolit, suunnittelevat aikataulunsa, järjestävät tilansa ja organisoivat toimintansa itsenäisesti LAB-valmentajien avustuksella. Projektitiimit saavat käyttöönsä tilat, joita he pystyvät muokkaamaan mieleisekseen, myös avaimet tai vapaan kulun tilaan. Edellä mainittu Trust -arvon mukainen järjestely motivoi kovasti tiimejä. Oma tupa, oma lupa on kova juttu tiukasti kontrolloituihin ja valmiiksi pureskeltuihin oppimisympäristöihin tottuneille nuorille ammattilaisille. Kolmen kuukauden projekti pilkotaan sopiviksi välietapeiksi, jotta etenemisen hahmottaminen saadaan helpommaksi. Tämän lisäksi konkreettiset etapit ylläpitävät tiimiläisten motivaatiota. Etappien tulisi olla mahdollisimman hyvin alaan sopivia tilaisuuksia, esimerkiksi illanistujaiset, seminaarit, messut, tai muuta alan tapahtumat, joissa alan ammattilaiset tapaavat LAB-osallistujia. Tällöin LABtiimit voivat tuoda kehittämänsä ratkaisun näytille alan ammattilaisille ja saada siitä palautetta, sekä kommentteja. Seeing is Believing oman työnsä etenemisen konkreettinen näkeminen ja sen esitteleminen luo uskoa omaan projektiin ja omiin kykyihin. Tiimin vetäjien rooli on kriittinen tiimien toiminnan ja motivaation ylläpitämisessä. Tiimin vetäjien valmennukseen kannattaa panostaa heti LAB-vaiheen alussa, jotta alussa työstetään oikeita asioita projektien saamiseksi oikealle uralle ja energiaa käytetään mahdollisimman paljon projektin etenemiseen. Tiimin vetäjien valmentamisesta huolehtiminen myös LABin aikana on olennainen menestystekijä. He joutuvat tuotannosta ja tuloksista vastatessaan kovaan ristipaineeseen ja etenkin nuoret vetäjät tarvitsevat tukea sekä projektin, että ihmisten johtamisessa. LAB on konkreettinen management- ja leadershipkoulu, jossa luodaan pohja tulevaisuuden johtajille. LAB-vaiheessa kaikilla projektitiimien ammateilla on omat valmentajansa. Oheisessa kuvassa on lueteltu aihealueet, joihin tiimit saavat valmennusta demoa, tiimitoimintaansa ja liiketoimintaansa kehittäessään. Demo ratkaisun esittelyversio Demo LABin konkreettisena tuotteena on demo, demonstraatio. Demo toimii tiimin ja yksilön konkreettisen osaamisen näytteenä, helpottaen näin työllistymistä ja mahdollisen startup-yrityksen etenemistä, esimerkiksi rahoituksenhankintaa. Alkuperäisen idean tai ongelman tarjonneelle yhteistyökumppanille se antaa punnitun ratkaisun, esimerkiksi menetelmän, jonka pohjalta tiimi tai yksilö voi jatkaa yhteistyömahdollisuutta tai parantaa työllistymistään. Demot myös arkistoidaan. LAB Expo Demojen ja tuotteiden esittelytilaisuus, LAB Expo tai Expo, toimii LABin konkreettisena yhteistyötilaisuutena, jossa yhteistyökumppanit ja LABin osallistujat tapaavat toisensa. LAB-tiimien vetäjien tai myyntiin erikoistuvien opiskelijoiden järjestämä Expo laittaa konkreettisen pisteen projektille ja toimii kurssijuhlan lailla kaikkia yhdistävänä tekijänä. TOPICS DURING LAB Unity Coding Management & Leadership Game Sales and Marketing Game Design Social Media Game Writing Pitching & Presentations Graphical Design Audio Design Game Business & Funding Promotion LAB Demo testing Graphical Story Game Demo LAB-vaiheen aihealueet. 7

8 Oulu Game LABin tulee antaa monipuolinen kokemus pelialan erityispiirteistä niin luovasta tuotekehityksestä, kuin haastavasta liiketoiminnasta, sekä nopeatahtisesta projektimaisesta toimintamallista. Neljään kuukauteen on haastavaa mahduttaa kaikki erityispiirteet ja niiden vaiheet. Tiimi ja yksilö kokevat yhden projektin demovaiheeseen neljässä kuukaudessa. Pelialan ammattilaisuuteen kasvamisessa yhden demon tuoma kokemus ei vielä riitä, etenkin jos on aikomus perustaa tai toimia pienessä peliyrityksessä. Verkottuminen yritysten ja ammattilaisten kesken, sekä liiketoiminnan rahoituksen ymmärtäminen jäävät pintaraapaisuksi. Oulu Game LABin Expossa vieraili japanilainen joulupukki. Hyväksi havaittu käytäntö on ollut tehdä Exposta esimerkiksi alan pikkujoulut tai kesäjuhlat, johon kutsutaan paikallisten yritysten henkilöstöä ja muita yhteistyökumppaneita. Tuotepolun tiimeille on tärkeää myös potentiaalisten rahoittajien läsnäolo Expossa. Expon merkitys opiskelijoille on verkottumisen ja konkreettisen osaamisen esittelyn kautta työllistyminen. Myös LAB-alumnit kutsutaan tutustumaan uuden LAB-sukupolven tuloksiin ja verkottumaan opiskelijoihin - uusiin kollegoihinsa. Lisäksi suunnittelun alla oleva eri maiden välinen LAB-verkosto hyötyy Expon tuomasta tilaisuudesta linkittää fyysisesti yhteen projektitiimit ja alan yritykset eri maiden LABien kautta. Syitä Oulu Game LABin laajentamiselle Näistä syistä lähdimme kokeilemaan laajempaa Oulu Game LABia jo toisen pilotin jälkeen, syksyllä Tilat laajennetulle pilotille saimme järjestettyä Demo LABin yhteyteen. Seuraavana käydään läpi laajennetun Oulu Game LABin kuvaus. Laajennettu Oulu Game LAB LAB-oppimismalliin on kehitetty Oulu Game LABissa kaksi oppimispolkua, Demopolku (Demo Path) ja Tuotepolku (Product Path). Oheisessa kuvassa on esitetty Oulu Game LABin Demo- ja Tuotepolut. Polkujen yhteenlaskettu laajuus on 60 opintopistettä, ECTS. Kokemuksemme mukaan tällaisella laajuudella saadaan aikaan hyvin työllistymistä tukevia tuloksia, startup-yrityksiä, demoja ja tuotteita. Polut voivat olla halutessaan myös suppeampia ja sisältää enemmän modulaarisia vaiheita. Oulu Game LABin tavoitteeksi määriteltiin opiskelijoiden työllistyminen pelifirmoihin ja uusien pelifirmojen perustaminen opiskelijoiden toimesta. Ensimmäisen pilotin lopussa saimme palautetta ja havaitsimme itsekin, että neljän kuukauden koulutus ei kykene antamaan tarpeeksi eväitä perustamaan uutta pelifirmaa. Neljässä kuukaudessa toteutettavan pelidemon tarkoitus onkin osoittaa tiimin kyvykkyys tuotekehitykseen, ei niinkään vielä liiketoiminnan ymmärtämiseen. Näytti myös käyvän niin, että tiimin ydinjäsenet jatkavat, peli-idea vaihtuu. 8

9 Demo Path 60 ECTS Demo LAB 30 ECTS Demo LAB 30 ECTS LEAD LAB Demo LEAD LAB Demo Product Path 60 ECTS Pro LEAD Product or service Start-Up LAB-mallin oppimispolut Ensimmäisen Demo LAB jakson lopussa opiskelijoilta tiedustellaan halukkuutta siirtyä joko Demopolulle, eli uudelle Demo LAB jaksolle, tai Tuotepolulle, Product LAB jaksolle. Valintakäytännöt ja -vaiheet käydään läpi myöhemmin käsikirjassa. Tullessaan Demopolulle kaikille LAB-osallistujille annetaan kokonaiskuva erilaisista mahdollisuuksista LAB-opintojen aikana. Ymmärtäessään erilaisen mahdollisuuden työllistymisen parantumiseen tai oman yrityksen perustamiseen olemme osallistujien palautteen perusteella ymmärtäneet heidän motivaationsa oppimiseen kasvavan heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Tullessaan Demopolulle kaikille Oulu Game LABin osallistujille annetaan kokonaiskuva erilaisista mahdollisuuksista LAB-opintojen aikana. Ymmärtäessään erilaisen mahdollisuuden työllistymisen parantumiseen tai oman yrityksen perustamiseen olemme huomanneet opiskelijoiden motivaation oppimiseen kasvavan heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Gate3 - polun valinta Demo LABin lopussa osallistujilta kysytään hänen halukkuuttaan Demo polulle tai Tuote polulle. Käytännössä hänen valittavana on, tuleeko hän uudelleen Demo LABiin vai siirtyykö hän Product LABiin tiiminsä ja projektinsa kautta. Tuotepolulle valittavien projektien määrä tarkastellaan pääasiassa LABin mission kautta. Esimerkiksi OGLn missio, To Create Employment & New Game Companies, ohjaa päätöksentekoa jatkoon valittavien projektien määrässä ja laadussa. Pitkälle kehitettyjen projektien valinta jatkoon, tai etenkin karsiminen, ei ole helppo tehtävä. Teimme keväällä 2014 kokeilun, jossa valinnan tekevätkin projektitiimien tuottajat LAB-mestarien hienoisella avustuksella. Valintapäätös onkin tiiminvetäjien johtajuuden ja yhteistyökyvyn opinnäyte, jossa punnitaan oman tiimin johtajuus, neuvottelutaidot ja kommunikaation osaaminen. Gate 3 on uusi tulokas LAB-mallissa ja palaute tiimien vetäjiltä siitä oli yhden kokeilun perusteella rohkaiseva. Kaikki heistä pitivät kauaskantoista päätöksentekoa sumeassa ympäristössä haastavana ja opettavaisena. Gate 3 on ollut toistaiseksi LABin sisäinen asia, mutta valinnassa voi harkinnan mukaan käyttää myös ulkopuolisia osapuolia. 9

10 Demopolku Demo Path 60 ECTS Demo LAB 30 ECTS Demo LAB 30 ECTS LEAD LAB Demo LEAD LAB Demo LAB-mallin Demopolku Demopolku koostuu kahdesta samanmittaisesta opintokokonaisuudesta, Demo LABista, joiden tarkoituksena on tuottaa ideasta tai ongelmasta ratkaisudemo. Demo LAB on 30 tai 15 opintopisteen kokonaisuus, joten Demopolun laajuus on 30 tai 60 opintopistettä. Demopolun valintaa tehtäessä on syytä korostaa muutamaa asiaa. Demopolun tarkoituksena on antaa osallistujalle syvempi ymmärrys luovan ratkaisukehitysprosessin vaiheista, syventää ammatillista osaamista mestarikisälli mallilla ja antaa kokemusta kahdesta erilaisesta projektista. Mahdollisesti myös LABista Demopolku rakentuu kahdesta samanlaisesta opintokokonaisuudesta, joita kutsutaan Demo LABeiksi. Demo LAB on kuvattuna myöhemmin tämän käsikirjan kappaleessa Demo LABin perusmodulit. Demopolun toisessa vaiheessa osallistuja on ymmärtänyt LAB-prosessin ja osaa täten keskittyä LEAD-konseptikehitysvaiheen aikana oikeisiin asioihin. Hän myös ymmärtää LAB-vaiheen merkityksen ja tuntee tiimityön mahdollisuudet ja haasteet. Tyypillisesti toisessa Demopolun vaiheessa osallistujat ottavat vahvemman roolin tiimissään ja kantavat enemmän vastuuta tiiminsä tuloksista. Usein he myös opastavat muita tiimiläisiä omasta professiostaan, joten kertaaminen myös syventää omia taitoja. Tuotepolku Product Path 60 ECTS Demo LAB 30 ECTS Product LAB 30 ECTS LEAD LAB Demo LEAD Pro Product or service Start-Up LAB-mallin Tuotepolku 10

11 Tuotepolku koostuu kahdesta osasta, Demo LABista ja Product LABista. Tuotepolku alkaa kaikille LAB opiskelijoille tarjottavana Demo LAB kokonaisuutena, joka on 30 tai 15 opintopisteen laajuinen. Tuotepolun tavoitteena on julkaistun tuotteen, palvelun, tai menetelmän lisäksi omaan liiketoimintaan tähtäävä start-up-yritys. Product LAB on 30 tai 15 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, jossa projektitiimit jatkavat Demo LABissa kehittämiensä demojen viemistä verifioiduiksi tuotteiksi, palveluiksi tai toimintamalleiksi. Opintokokonaisuus pitää sisällään liiketoiminnan kehittämisen valmennuksen, tuotteen testaamisen ja julkaisun valmennuksen, sekä vapaaehtoisen yritysvalmennuksen rahoitussuunnitelmineen. Edellä mainitun lisäksi Product LABin tiimiä valmennetaan heidän halutessaan yrittäjyyden ensi askeleissa. Valmiit ratkaisut esitellään Expo-tapahtumassa yhdessä Demo LABin opiskelijoiden kanssa. Expo-tapahtuma on eräänlainen LABin valmistujaistilaisuus, josta on kuvaus myöhemmin tässä käsikirjassa. Tyypillisesti tuotepolulle siirtyy Demo LABissa terästäytynyt tiimi, joka haluaa jatkaa demonsa kehittämistä eteenpäin. Product LABissa lyhyen LEAD- konseptikehitysvaiheen aikana tiimi tarkastaa palautteen perusteella kehittämänsä demon sisällön ja vaatimusmäärittelyn, jatkoon tarvittavan osaamisen ja tiimiläisten motivaation, sekä suunnitelman etenemisestä yhdessä valmentajien kanssa. Tuotepolulle siirtyminen valmentaa täten koko tiimiin yrittäjämäistä ajattelua. Pro -vaihe Lyhyen LEAD-vaiheen jälkeen tiimit jatkavat PRO-vaiheeseen, jossa oppiminen tapahtuu tekemisen ja valmentamisen kautta. PROvaihe tarjoaa tiimeille tilat, työkalut ja valmennuksen. PRO-vaiheen ero Demo LAB vaiheeseen verrattuna on tiimin työskentelyn yritysmäinen ja ammattimainen lähestymistapa. Valmentajat tekevät kaikkensa auttaakseen tiimejä kehittämään yrittäjämäistä ajatteluaan ja ammatillisia taitojaan. PRO-vaiheessa hyvänä ratkaisuna oppimiseen on nähty selvempi verkottuminen yhteistyökumppanien, eli paikallisten yritysten kanssa. LAB-mallin toimivuuden ja tuloksien kannalta on parasta, jos Tuotepolun tiimit ovat osa Demopolun toimintaa siten, että kumpikin hyötyvät toisistaan. Käytännön tasolla tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että Demo- ja Tuotepolun tiimit ovat läheisessä kanssakäymisessä toisiinsa, Demopolun opetustarjonta on mahdollistettu myös tuotepolun tiimeille ja kaikki käyttävät yhteistä kalenteria opetuksen ja tapahtumien tiedottamiseen. Tällöin mahdollistetaan mestari-kisälli-oppimisympäristö oppimisen ja valmentamisen monipuolistamiseksi. TOPICS DURING PRODUCTION Game Design Game PRO Start-Up Game Testing Game Business PRO-vaiheen aihealueet. 11

12 PRO-vaiheessa kaikilla projektitiimien ammateilla on omat valmentajansa. Oheinen kuva selventää PRO-vaiheessa valmennettavat aihealueet. Kaikilla aihe-alueilla on rooli pelikonseptin kehittämisessä. Jokaisesta aihealueesta pidetään sekä luentoja, että tarjotaan valmennusta projektille. Oamk ja Oulu Game LABin laajentaminen Oulun ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijalla on Oulu Game LABin jälkeen edessä loput opinnot, lopputyö ja valmistuminen. Neljäs, tai opintojen viimeinen vuosi tulisi tukea opiskelijan LABin aikana tekemiään valintoja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tehtyään OGLssa valinnan polkujen välillä, tulisi loput AMK-opinnot mukauttaa tukemaan tulevaisuuden suunnitelmia työllistymisen ja ammattimaisen kasvun suhteen. Tämä voi tarkoittaa henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS:n) valmistamista, jotta opinnot tukevat esimerkiksi opiskelijan yrittäjyyden ensi askelia. Oulu Game LABin polut luovat mahdollisuuden monipuolistaa kurssitarjontaa opiskelijoille. Tuotepolun toisen vaiheen oppimissisällön tarjonta tulisi suunnitella siten, että se tukee sekä projektitiimin, että yksilön kehittymistä ja tavoitteita. Esimerkkeinä Tuotepolun teemoista voi olla ammatillisten (audio, graafinen, ohjelmisto, markkinointi, johtaminen) taitojen syventäminen, yrittäjyys, startup-yrityksen rahoitus, juridiikka, tuotetestaaminen ja -lanseeraus. Käytännön sovittavia asioita ovat lisäksi vuotuiset yhteiset haku-, aloitus- ja lopetusajankohdat Demo LABille ja Pro LABille, sekä Oulu Game LABiin osallistumisen mahdollistavat alakohtaiset opetussuunnitelmat. Oulu Game LAB aloittaa kahdesti vuodessa, keväällä helmi-maaliskuun vaihteessa ja syksyllä syyskuun alussa. Johtuen erityyppisistä osallistujista, haku aloitukseen tapahtuu pääasiallisesti kahdessa erässä ja ajankohdassa. Ensimmäinen haku tapahtuu noin kaksi kuukautta ennen aloitusta, jossa haastatellaan ja valitaan KV-opiskelijat, sekä perustutkinto-opiskelijat. Toinen haku päättyy viikkoa ennen aloitusta, jolloin haastatellaan ja valitaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta hakeneet. Tällä toimivaksi havaitulla porrastetulla haulla taataan hakijoiden oikeaaikainen tieto ja päätöksenteko osallistumisesta, esim. avoimen AMK:n kautta hakijat etsivät usein samaan aikaan myös alan työpaikkaa. Oulu Game LABiin osallistuminen tulee mahdollistaa myös Oamkn perustutkinto-opiskelijan opetussuunnitelmassa. OGL:iin osallistuminen on perustutkinto-opiskelijalle ajallisesti ideaalista suorittaa opintojen kolmannen vuoden aikana. Tällöin opiskelijan ammatilliset perusopinnot on suoritettu ja ammatillinen osaaminen on aluillaan, joten hänen on aika aloittaa kehittämään ja soveltamaan osaamistaan työelämää vastaavassa oppimisympäristössä. Olemme määritelleet OGL:iin hakijan yhdeksi hakukriteeriksi arvontuottamisen tiimille, eli hänen panoksestaan projektille täytyy olla hyötyä heti projektin alusta alkaen, oli sitten osaaminen miltä professioalueelta tahansa. Oulu Game LAB-opintojen sisällyttämisestä omiin opintoihinsa opiskelijat neuvottelevat ensin nykyisen käytännön mukaan oman yksikkönsä opettajien ja opintojenohjaajan kanssa OGL:iin osallistumisesta ja nykyisen opetussuunnitelmansa opintojaksojen korvattavuudesta. Usein opinnoilla korvataan harjoittelua tai projektiopintoja. Tarjottaessa Oulu Game LABssa vuoden ja 60n opintopisteen oppimispolkuja, tulee opetussisältö sisällyttää polun aikana annettavaksi valmennukseksi. Harjoittelu ja lopputyö tulisi tässä mallissa tehdä neljännen vuoden aikana, joko omassa tuotepolun aikana perustetussa startup-yrityksessä tai muussa alan yrityksessä. Etenkin lopputyön aihe ja ajankohta tulisi tukea työllistymistä tai mahdollista startup-yrityksen kehittymistä. LAB-oppimismallin soveltaminen muille, kuin peliliiketoiminnan alueille on Oamkin lähivuosien suunnitelmissa toteuttamaan työelämälähtöinen oppiminen. Tähän tarpeeseen on valmistettu LABoppimismallia ja -ympäristöä kuvaava käsikirja. Käsikirjassa kuvataan kahden vuoden aikana toteutettujen pilottikoulutuksien avulla kehitetty malli. 3rd year 4th year Demo-path, ECTS LAB Demo LAB Demo Product-path, ECTS LAB Product 4th year Curriculum Team LAB-oppimispolkujen ja tutkinto-opintojen ajoitus. 12

13 Opiskelijoiden palaute ja kokemukset poluista Tullessaan Oulu Game LABiin heti ensimmäisenä päivänä kaikille osallistujille kerrotaan ja tehdään selväksi Demo LAB- ja Tuote LAB-oppimispolut. Tällöin herätetään osallistuja näkemään mahdollisuus kehittää keskittyneesti ja pitkäjänteisesti omaa unelmaa, oli se sitten oman ammattilaisosaamisen syventäminen, unelma omasta pelifirmasta tai tiimin mukanaan tuoma virta. Olemme kahden vuoden aikana toteutettujen pilottien aikana säännöllisesti keränneet osallistujien parannusehdotuksia, palautetta ja kokemuksia Oulu Game LABista. Lisäksi suullisesti annettavat parannusehdotukset ja palaute kerätään LABin lopussa pidettävässä kehityskeskustelussa. Palautteen pohjalta olemme tehneet pilottien alussa muutoksia, sekä opetussuunnitelmaan, että käytettyihin menetelmiin. Aloitimme oppimispolkujen kokeilun vuoden 2013 aikana, joten palaute poluista on haettavissa vuoden 2014 palautteissa. Palautekyselyyn vastasi keväällä 2014 Oulu Game LABin 33:sta osallistujasta 20 ja kysely kattoi LEAD-vaiheen, LAB-vaiheen sekä yleisarvion, joka sisälsi myös oppimispolut. Aihealueina olivat kyselyssä lisäksi valmentaminen, oppimissisältö, projektien laatu, johtaminen, työkalut ja ekskursiot. Yleisesti saamamme palaute on kannustavaa. Oheisessa kuvassa on koottuna vastaukset kysyttäessä yleisarvosanaa Oulu Game LABista lukuna välillä 1 10, vastaajien keskiarvon ollessa Ohessa muutamia lainauksia kevään 2014 palautteista koskien vuoden mittaista LAB-polkua. OGL overall grading 1 Crap 0 0% 2 0 0% Crap Amazing Amazing % 0% 5% 0% 5% 25% 45% 20% Oulu Game LABin opiskelijapalautteen yleisarvosanat keväällä I have recommended many of my friends to come OGL so there s really no need for guessing what I would say. This is the best thing for me for the long, long time. Considering the available resources, OGL is an excellent way in getting into game industry. Also it s a very good way in to getting to know people in Oulu gaming scene. Close collaboration with Business Kitchen gives easy connections in forming a start-up. I would (and I have) explain about the OGL concept and that our goal is to have our own start-up company or at least something to show in our portfolios. And that it beats the regular OUAS studies 6-0 ;D In 2 months you will learn 4 times more than you will learn in Oulu University of Applied Sciences. I m not even kidding, this is excellent place if game industry interests you. it can change your life (positive way) :) Really, the OGL has been huge thing in my life and it has given me important friends. Knowledge how to work in a start-up has grown and to be honest why we even go to courses arranged in the school itself when the OGL can make us complete humans Consider OGL if you want to work in the games industry or if you want to know how game industry works. But beware of the stress, conflicts and fighting. It s like a job, but you pay to do it. It s also like a school, but with more freedom and responsibility. You have to experience it to fully understand and appreciate it. If you re curious if you could and should work in the games industry, or just want to see how it really would work, this is the ideal place for you. 13

Y-kampuksen konseptikäsikirja. Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen

Y-kampuksen konseptikäsikirja. Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen Y-kampuksen konseptikäsikirja Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen Y-kampuksen konseptikäsikirja Tekijät Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen 3 Sisältö Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti

Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti Selvitystyön raportti Seija Hämäläinen 2 Contents Johdanto... 3 1. Projektikuvaus... 3 1.1. Projektin

Lisätiedot

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1. Krigens Pris Sodan hinta... 3 1.2. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä... 6 1.3. Keskeiset

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija-

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa SEFEN RAPORTTEJA 1/2014 Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa Onway Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN 1 JOHDANTO... 5 2 OSAAMISEN JOHTAMINEN... 6 2.1 Osaamisen määrittely... 6

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN

TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ SUMMARY 1 JOHDANTO...4 1.1 Projektin lähtötilanne...4 1.2 Tutkimuspaja-menetelmä...6 1.3 Teoreettinen viitekehys...8

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Esipuhe Koskaan ei tiedä, mihin joutuu, kun lähettää henkilöstöään koulutukseen. Yhdestä koulutuspäivästä voi poikia parin vuoden ja suuren työmäärän jälkeen

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Kohti oikeasti avointa partiota Katriina Rauman ja Eeva Vajavaara Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma (210 op) 05/2010 www.humak.fi HUMANISTINEN

Lisätiedot

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek.

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek. FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Mihin tällä raportilla pyritään? 2 1 MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN? 3 Yritysten haasteet ja miten ne

Lisätiedot

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Toni Kettukangas YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 Teemana yritysten ja oppilaitosten yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulu Etelä-Savossa SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 Arvo Peltonen

Lisätiedot

6urapolku. Jääkiekkovalmentajan. Nyt parannetaan. palvelu- liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020

6urapolku. Jääkiekkovalmentajan. Nyt parannetaan. palvelu- liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti H A A G A - H E L I A 2 2 0 1 1 Nyt parannetaan 12 palvelu- 18 20Keltanokkapedagogi 30 liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020 pätevöityi

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TAIVEX 2. Työvaihtoja, täydennyskoulutusta ja työhyvinvointia esittävien taiteiden tuottajille. Loppuraportti:

TAIVEX 2. Työvaihtoja, täydennyskoulutusta ja työhyvinvointia esittävien taiteiden tuottajille. Loppuraportti: Loppuraportti: TAIVEX 2 Työvaihtoja, täydennyskoulutusta ja työhyvinvointia esittävien taiteiden tuottajille TAIVEX 2 2012 2014 TAIVEX 2 -JULKAISUJA 1/2014 1 TAIVEX²-julkaisuja 1/2014 TINFO - Teatterin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Suvi Hämäläinen YRITTÄJYYSKASVATUS YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 1. työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA

NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA OPINNÄYTETYÖ Kaisa Luokkanen 2008 NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä

Työelämäopinnot luonnontieteissä Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Sisällys Työelämätaitojen painoarvo

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Käännösprojektien OPINNÄYTETYÖN läpivienti PÄÄOTSIKKO prosessina Mahdollinen alaotsikko (mahdollinen kuva) Jenni Marjaana Kuitunen Liiketalouden

Lisätiedot