Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Suomessa: Taulukkojen luku- ja tulkintaohjeet tiedonantajapalaute. 1. Tiivistelmä 2. TILASTOT JA AINEISTOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Suomessa: Taulukkojen luku- ja tulkintaohjeet tiedonantajapalaute. 1. Tiivistelmä 2. TILASTOT JA AINEISTOT"

Transkriptio

1 Sivu 1/4 Stakes/StakesTieto Terveydenhuollon hoitoilmoitustilastot PL 220, Helsinki Puh. (09) Mikko Nenonen Puh. (09) Simo Pelanteri Puh. (09) Jouni Rasilainen Fax. (09) Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Suomessa: Taulukkojen luku- ja tulkintaohjeet tiedonantajapalaute 1. Tiivistelmä Tässä tilastoraportissa kuvataan psykiatrian erikoisalan laitoshoitoa Suomessa. Tarkastelun tietolähteenä on käytetty terveydenhuollon hoitoilmoituksia. Tämä tiedonantajapalaute muodostuu kolmesta osasta: - aineiston kuvaus-, tulkinta- ja tulkintaohjeet (tämä dokumentti) - vuosikohtainen yhteenveto havainnoista sekä aikasarjat - vuosikohtaiset liitetaulukot, jotka koostuvat viidestä osasta/teemasta: - Palvelujen käyttö kunnittain karttatulosteina (ikä- ja sukupuolivakioidut potilas- ja hoitopäivätiedot) PS**KAR.PDF - Palvelujen käyttö diagnooseittain koko maassa, PS**A1.PDF, sivut Palvelujen käyttö kunnittain, PS**A2.PDF, sivut Palvelun tuottajat sairaanhoitopiireittäin, PS**B1.PDF, sivut Psykiatrisen potilaan lisälehden hoidon sisältöä kuvaavat tiedot, PS**C1.PDF, sivut Aiheesta on aiemmin julkaistu lukuisia vuosikohtaisia tilastoraportteja, joissa rajoituttiin psykiatrian erikoisaloille, joiden toiminta kattaa vain noin puolet mielenterveyden häiriöiden laitoshoidosta (1-5) sekä laajempi, mielenterveyden häiriöiden hoidon kokonaistilannetta selvittävä tilastoraportti (6), jossa tarkasteltiin tilannetta erikoisalasta riippumatta diagnoosin pohjalta. Tämä raportti löytyy PDF-tiedostona osoitteessa 2. TILASTOT JA AINEISTOT 2.1 Vuodeosastohoitoa kuvaavat tilastot Vuodeosastohoitoa koskevat tilastot pohjautuvat hoitoilmoitusrekisterin tietoihin. Hoitoilmoitusrekisteri sisältää tiedot kaikista tilastovuonna päättyneistä hoitojaksoista sekä vuodenvaihteessa sairaaloiden vuodeosastoilla sisään kirjoitettuna olleista potilaista. Aineisto esitetään rajattuna koskemaan psykiatrian erikoisalalla tapahtuvaa hoitoa. Vuodeosastohoitoa tarkasteltaessa erikoisala määritellään potilaan hoidolliseksi erikoisalaksi. Erikoisala määräytyy sen mukaan, minkä tasoista hoitoa potilas on saanut. Useimmiten hoidollinen erikoisala on sama Tiedot löytyvät maksutta myös internetsivuiltamme Lisätietoja myös internettietokannoista

2 Sivu 2/4 kuin hoitavan tai hoidosta päävastuussa olevan lääkärin erikoisala. Hoitoa tarkastellaan näissä taulukoissa sekä palvelujen käytön (käyttötilastot, sivut 1-64), että palvelujen tuottamisen kannalta (tuottajatilastot, sivut ). 2.2 Pakkotoimia, lääkehoitoa ja omaisten tapaamista kuvaavat tilastot Pakkotoimia, lääkehoitoa ja omaisten tapaamista kuvaavat tilastot perustuvat hoitoilmoituksen yhteydessä kerättävään psykiatrista sairaalahoitoa kuvaavaan tieto-osioon ns. psykiatrian lisälehteen. Tieto on kerätty vuodesta 1995 lähtien. 2.3 Karttatulosteet Karttatulosteilla kuvataan alueellisia eroja. Keltainen väri kartoissa kuvaa maan keskitasoa, punainen väri keskitasoa suurempia arvoja ja vihreä väri keskitasoa matalampia arvoja. "Väestö-Suomi" -kartassa eli lihavassa Suomen kartassa alueiden pinta-alat ovat verrannollisia alueen väkilukuun. Tässä kartassa vain yli n asukkaan kaupungit esitetään omina kuntinaan (7). Muut kunnat on yhdistetty sairanhoitopiireittäin. Väestö-Suomi -kartat ovat väritykseltään yleensä tasaisempia kuin kunnittaiset tavalliset Suomi-kartat. Väestö-Suomi - kartat kuvaavatkin paremmin sairaalahoidon alueellisia käyttöeroja kuin kunnittaista tilannetta kuvaavat kartat, koska kunnittaisiin tietoihin liittyy etenkin pienistä tapaus- ja väestömääristä johtuen enemmän vuosivaihtelua. 3. KÄSITTEET 3.1 Potilaat Sairaaloiden hoitoilmoituksista tilastovuodelle on laskettu eri henkilöiden lukumäärä (=eri henkilötunnusten lukumäärä). Se esitetään psykiatrian erikoisalan vuodeosastohoitoa kuvaavien tilastojen (Tilastotaulukot 1 116) sarakkeessa 2 (A) ja samoin mielenterveyden häiriöiden hoitoa kuvaavien tilastojen (Tilastotaulukot ) sarakkeessa 2 (B). Sarakkeessa 3 (A) esitetään potilasmäärän prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen verrattuna. Sarakkeessa 4 (A) ja 3 (B) esitetään potilaiden määrä asukasta kohden. Asukaslukuna käytetään vuoden keskiväkilukua. 3.2 Hoitopäivät Hoitopäivät koostuvat tilastovuodelle osuvista hoitopäivistä eli sekä päättyneiden jaksojen että potilaslaskennan osalta otetaan huomioon hoitopäivät ajalta Päättyneen hoitojakson hoitopäivien lukumäärä on sairaalasta lähtöpäivän ja sairaalaan tulopäivän erotus (tai lähtöpäivän ja päivän erotus, jos hoitojakso on alkanut edellisenä vuonna). Jos lähtö- ja tulopäivä ovat samat, niin silloin hoitopäivien lukumääräksi asetetaan yksi. Potilaslaskennan osalta hoitopäivät lasketaan tilastovuotta seuraavan vuoden ensimmäisen päivän ja tulopäivän erotuksena. Täten sekä tulopäivä että laskentapäivä muodostavat hoitopäivän. Tilastojen sarakkeessa 5 esitetään summa tilastovuoden hoitopäivistä. Sarakkeessa 6 esitetään hoitopäivien lukumäärän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta. Sarakkeessa 7 esitetään hoitopäivien määrä asukasta kohden. Sarakkeessa 8 esitetään hoitopäivien osuus promilleina kaikista tilaston hoitopäivistä. Tiedot löytyvät maksutta myös internetsivuiltamme Lisätietoja myös internettietokannoista

3 Sivu 3/4 3.3 Päättyneet hoitojaksot Tilastovuonna päättyneiden hoitojaksojen lukumäärä esitetään sarakkeessa 9. Sarakkeessa 10 esitetään hoitojaksojen lukumäärän prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen verrattuna. Vuodeosastohoitoa kuvaavien tilastojen sarakkeessa 11 esitetään päättyneiden hoitojaksojen määrä asukasta kohden. Sarakkeessa 12 esitetään päättyneistä hoitojaksoista laskettu keskimääräinen hoitojakson pituus edelliselle vuodelle. Se on saatu laskemalla ensin yhteen päättyneiden hoitojaksojen hoitopäivät ilman kalenterivuosirajoitusta (ei esitetä tilastossa) ja jakamalla summa sitten päättyneiden hoitojaksojen lukumäärällä. Sarakkeessa 13 esitetään vastaavat luvut tilastovuodelle. 3.4 GAS Sarakkeessa 14 esitetään GAS-arvojen keskiarvo potilaan sairaalahoitojakson alkaessa ja sarakkeessa 15 GAS-arvojen keskiarvo sairaalahoitojaksojen päättyessä/laskentahetkellä Lomapäivät Lomapäiviksi lasketaan potilaan hoitojakson aikana olleet lomapäivät. Potilasta ei ole loman ajaksi uloskirjoitettu sairaalasta. Psykiatristen sairaalapalvelujen tuottaja tilaston sarakkeessa 11 on esitetty hoitojaksojen tilastovuodelle kohdentuneet lomapäivät. 3.6 Tahdosta riippumaton hoito Psykiatristen sairaalapalvelujen tuottajatilastossa sarakkeilla 12 ja 13 on esitetty tilastovuoden aikana kertyneet pakkohoitopäivät ja hoitojaksojen lukumäärä, joiden aikana potilas on ollut vasten omaa tahtoaan hoidettavana. Mikäli potilas on ollut hoidossa koko kahden laskennan välisen ajan, ilmoitetaan tahdosta riippumattoman hoidon hoitopäivien lukumäärä peräkkäisten laskentojen välisenä aikana. Mikäli potilaalla on saman hoitojakson aikana useampia tahdosta riippumattoman hoidon jaksoja, nämä lasketaan yhteen. Tarkkailuaika kuuluu tahdosta riippumattomaan hoitoon. Myös tilasto-osiossa lisälehden tietoja esittävässä osassa sivuilla on tahdosta riippumaton hoito taulukoitu ristiin potilaiden ja hoitojaksojen lukumäärän ja diagnoosin (sivu 93), sairaalan (ss ), sukupuolen (s. 97), iän (s.97), tulotavan (s.98), hoitokerran (s. 98), lääkehoidon (s. 98) ja omaisten tapaamisen kanssa (s. 98). Lääkehoidosta vastaavat tiedot on esitetty sivuilla Omaisten tapaamistiedot on esitetty sivuilla ja tulotapa psykiatrian erikoisalalle sivuilla Kirjallisuutta 1. Lounamaa A, Pelanteri S, Tuori T. Psykiatria Tilastoraportti. Helsinki: Stakes; Report No.: 34/ Lounamaa A, Tuori T, Pelanteri S. Psykiatria Tilastotiedote. Helsinki: Stakes; Report No.: 1995: Pelanteri S, Lounamaa A, Salmela R, Tuori T. Psykiatrinen vuodeosastotoiminta Tilastoteidote. Helsinki: Stakes; Report No.: 1995:1. 4. Pelanteri S, Lounamaa A, Salmela R, Tuori T. Väestön psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö alueittain Tilastotiedote. Helsinki: Stakes; Report No.: 1995:6. Tiedot löytyvät maksutta myös internetsivuiltamme Lisätietoja myös internettietokannoista

4 Sivu 4/4 5. Pelanteri S, Lounamaa A, Salmela R, Tuori T. Psykiatrian erikoisaloilla päättyneet hoitojaksot Tilastotiedote. Helsinki: Stakes; Report No.: 1995:4. 6. Nenonen M, Pelanteri S, Rasilainen J. Mielenterveyden häiriöiden hoito Suomessa Tilastoraportti. Helsinki: Stakes; Report No.: 3/ Hokkanen E, Vauramo E, Mikkola P, Sippo-Tujunen I. Poistoprojektin loppuraportti. 1st ed. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; Tiedot löytyvät maksutta myös internetsivuiltamme Lisätietoja myös internettietokannoista

5 Sivu 1/4 Stakes/StakesTieto Terveydenhuollon hoitoilmoitustilastot PL 220, Helsinki Puh. (09) Mikko Nenonen Puh. (09) Simo Pelanteri Puh. (09) Jouni Rasilainen Fax. (09) Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Suomessa vuonna 1999 ja aikasarja tiedonantajapalaute 2/2001 Tämä taulukkosarja esittelee psykiatrian erikoisalan toimintaa Suomessa vuonna Mielenterveyspalvelujen käyttöä voidaan tarkastella joko erikoisalasta tai diagnoosista lähtien Nämä kaksi tarkastelukulmaa eivät ole yhteneväisiä, koska mielenterveyden häiriöitä hoidetaan myös muilla erikoisaloilla kuin psykiatrisilla, ja toisaalta psykiatrian erikoisaloilla hoidetaan yhä myös muita, kuin mielenterveyden häiriöitä. Niinpä nyt esitettävistä taulukoista, jotka on tuotettu aineisto erikoisalan perusteella rajaten, ei voida tehdä johtopäätöksiä mielenterveyden häiriöiden hoidosta ja siihen käytetyistä resursseista Suomessa. Vuonna 1999 psykiatrian erikoisalalla tuotettiin 49,5 prosenttia mielenterveyden häiriöiden hoitoon käytetyistä hoitopäivistä (hoitopäiviä yhteensä ) ja prosenttia hoitojaksoista (hoitojaksoja yhteensä ). Vuosien aikana pitkien, yli vuoden vaihteen jatkuneiden hoitojaksojen osuus hoitopäiväkertymästä on laskenut 25:stä 19 prosenttiin (kuva 1). Kuva 1. Netti-Hilmon mukaiset eri erikoisalojen prosenttiosuudet mielenterveyden häiriöiden hoitopäivistä vuosina Psykiatrian erikoisalan sisällä mielenterveyden häiriöiden osuus esimerkiksi hoitopäivistä on kasvanut hiljakseen vuosina (kuva 2) ja nykyisin jo yli 96 prosenttia hoitopäivistä käytetään mielenterveyden häiriöiden hoitoon. Tähän lukuun tosin sisältyvät myös mm. Tiedot löytyvät maksutta myös internetsivuiltamme Lisätietoja myös internettietokannoista

6 Sivu 2/4 dementoivat sairaudet. Silti diagnoosiluokkien kirjoon sisältyvät edelleen useimmat diagnoosipääluokat. Stakesin internettietokannat antavat lukijalle mahdollisuuden jatkaa pohdintaa ja aineiston analysointia omatoimisesti ( Kuva 2. Eri diagnoosipääluokkien (ICD-9) osuus psykiatrian erikoisalalla tuotetuista hoitopäivistä vuosina Vuonna 1999 psykiatrian erikoisaloilla hoidettiin kaikkiaan potilasta (=eri henkilötunnusta). Hoito koostui hoitojaksosta ja yhteensä lähes 2 miljoonasta hoitopäivästä. Hoitopäivien määrä väheni 3 prosenttia vuodesta Keskimääräinen hoitoaika lyheni edellisvuodesta yhdellä päivällä 46 vuorokauteen. Yli miljoona hoitopäivää ( ) käytettiin skitsofreniapotilaiden, FF20-F29 hoitoon. Muita suuria diagnoosiryhmiä olivat: mielialahäiriöt, F30-F39 ( ), elimelliset aivo-oireyhtymät, F00-F09 sisältäen dementoivat sairaudet ( ) ja lapsuusiässä/nuoruudessa alkavat häiriöt, F90-F98 (72 184). Tiedot löytyvät maksutta myös internetsivuiltamme Lisätietoja myös internettietokannoista

7 Sivu 3/4 Vuonna 1999 päättyneistä hoitojaksoista valtaosa tuotettiin sairaanhoitopiirien sairaaloissa (39 697). Terveyskeskusten psykiatrisilla osastoilla hoitojaksojen määrä oli 7 252, puolustusvoiminen ja vankeinhoitolaitoksen sairaaloissa 1 405, valtionmielisairaaloissa 141 ja yksityissairaaloissa 5. Hoitojaksoista hieman alle tuhat (980) ilmoitettiin nuorisopsykiatrian erikoisalalta (erikoisalat 70X ja 75X). Tämä vastaa noin 2 prosenttia kaikista psykiatrian erikoisalojen hoitojaksoista. Lastenpsykiatrian erikoisalalla hoitojaksojen määrä oli (sisältää 359 nuorisopsykiatrista jaksoa, erikoisala 75X). Yhteensä lasten- ja nuorisopsykiatrisia hoitojaksoja kertyi siis 2 830, eli 5,8 prosenttia hoitojaksoista. Alle 15-vuotiaiden osuus kaikista päättyneistä hoitojaksoista oli vain hieman yli 4 prosenttia. Vuonna 1999 päättyi enää 38 yli kymmenen vuotta kestänyttä hoitojaksoa. Yli vuoden kestäneitä jaksoja päättyi 688. Alle 10 päivää kestäneiden hoitojaksojen osuus oli 45 prosenttia hoitojaksoista. Hoitojaksoista lähes 60 prosenttia alkoi päivystyksenä. Jaksoista 34 prosenttia alkoi terveyskeskuksen lähetteellä. Ilman lähetettä hoitojakso alkoi 26 prosentissa tapauksista. Hoitojaksolle tullut potilas oli 34 prosentissa hoitojaksoista täysin tai lähes omatoiminen. Pitkäaikaishoidon päätös tehtiin 6,3 prosentissa hoitojaksoista. Vain 0,26 prosenttia hoitojaksoista päättyi potilaan kuolemaan (125 potilasta). Viidesosa hoitojaksoista alkoi potilaan tahdosta riippumatta (1 017 hoitojaksoa). Hoitojakso oli ensimmäinen 28 prosentissa jaksoista. Potilaista yli 42 prosentille (13 568) vuoden 1999 oli heidän ensimmäinen psykiatrinen hoitojaksonsa. Eristämistä käytettiin 4,6 prosentissa hoitojaksoista, lepositeitä 3,4 prosentissa jaksoista. Koko maassa psykiatrian erikoisalan laitoshoitoa käytti vuonna ,62 prosenttia asukkaista (61,6 / asukasta). Sairaanhoitopiireittäin määrä vaihteli välillä 0,83 0,46 prosenttia (Helsingin sairaanhoitopiiri Lapin sairaanhoitopiiri). Hoitopäivien tuottajista suurimpia olivat Tampereen yliopistollinen sairaala ( hoitopäivää), Kellokosken sairaala ( ) ja Niuvanniemen sairaala (99 243). Psykiatrian erikoisalan kolme vuosikymmentä, Vuodesta toiseen tapahtuvat muutokset kokonaisen erikoisalan kohdalla ovat yleensä vähäisiä ja niille on usein löydettävissä hoitokäytännöistä ja palvelurakenteen kehityksestä riippumattomia organisatorisia syitä. Sen sijaan tarkasteltaessa muutoksia yli useamman vuosikymmenen voidaan tunnistaa erilaisia kehityslinjoja, jotka riittävällä aikaperspektiivillä katsottuna näyttävät johdonmukaisilta. Tuona aikana psykiatrian erikoisalan hoitopäivien vuotuinen määrä väheni 75 % ( ). Osastohoidossa vuoden aikana olleiden potilaiden määrässä muutos oli vähäisempi, vain 37 % ( ). Hoitopaikoiksi eli sairaansijoiksi muutettuna tämä merkitsee paikkaa noiden kolmen vuosikymmenen aikana. Tämä laitoshoidon vähentyminen ei kohdistunut tasaisesti koko psykiatrian erikoisalan potilaskuntaan, vaan tapahtui ilmeisesti varsin tarkoituksenmukaisesti: voimavaroja suunnattiin vanhusväestön ja kehitysvammaisten potilaiden hoidosta työikäiseen väestöön (Kuva 3 ja 4). Kun 65 vuotta täyttäneiden skitsofreniapotilaiden hoitoon käytetyt sairaansijat vähenivät tarkasteluaikana 84 %, oli muutos alle 65-vuotiailla 69 %. Mielialahäiriöiden hoitoon käytettyjen sairaansijojen määrä jopa lisääntyi tarkasteluaikana. Dementiapotilaiden sairaansijat vähenivät Tiedot löytyvät maksutta myös internetsivuiltamme Lisätietoja myös internettietokannoista

8 Sivu 4/4 88 % ja kehitysvammaisten peräti 98 %. Psykiatrian erikoisala siis keskittyi voimakkaasti ydintehtäväänsä, samalla kun hoidon painopiste siirtyi laitoshoidosta avohoitoon hoitoaikojen lyhentyessä. Kuva 3. Psykiatrian erikoisalan hoitopäivien kehitys Suomessa Kuva 4. Psykiatrian erikoisalan vuotuisten potilasmäärien kehitys Suomessa Tarkastelussa ryhmät ovat toisensa poissulkevia, eli kukin potilas on kirjattu vain yhteen luokkaan samoin kuin kukin hoitojakso on kirjattu vain kerran. Aikasarjat julkaistaan myös taulukkona tiedostossa Psykiatria xls. Tiedot löytyvät maksutta myös internetsivuiltamme Lisätietoja myös internettietokannoista

9 STAKES Tilre PSYKIATRISTEN SAIRAALAPALVELUJEN KÄYTTÖ VUONNA Hoitoilmoitukset - BRUKET AV PSYKIATRISKA SJUKHUSTJÄNSTER ÅR Kaikki - Summa Poti- ±% /10000 Hoito- ±% /1000 Os. Päätt. ±% /10000 Keskim.pit GAS,ka laita 98 asuk päiviä 98 asuk / jaksoja 98 asuk Tul P/L Patien- ±% /10000 Vård- ±% /1000 Del Vård- ±% /10000 Medelv.tid GAS,mt ter 98 inv dagar 98 inv / period. 98 inv Ank U/I Yhteensä , , P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA , , KASVAIMET , , VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR , , ENDOKR. RAVITS. JA METAB , , PSYKIATRIA , , F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät , , F00 Alzheim.tauti, dementia , , F01 Verisuoniperäinen dementia , , F02 Muihin sair.liittyvä dement , , F03 Määrittämätön dementia , , F04 Elimell.amnest.sdr,ei ainei , , F05 Sekavuustila, ei aineita , , F06 Muut elimelliset aivo-oirey , , F07 Elimell. persoonall/käytösh , , F09 Elimell.mielenterv.häiriö N , , F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir , , F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt.h , , F11 Opioid.org.aivo-oir/käytt.h , , F12 Kannab.org.aivo-oir/käyt.hä , , F13 Sedativ.elim. aivo-oir/käyt , , F15 Pirist.org.aivo-oire/käyt.h , , F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt.h , , F20-F29 Skitsofreniat , , F20 Skitsofrenia , , F21 Skitsotyyppinen häiriö , , F22 Kroon. harhaluuloisuushäiri , , F23 Äkill/väliaik.psykoottiset , , F25 Skitsoaffektiiviset häiriöt , , F28 Muu määr.ei-elim.psykoott.h , , F29 Ei-elimell.psykoott.häiriö , , F30-F39 Mielialahäiriöt , , F30 Mania , , F31 Kaksisuuntainen mielialahäi , , F32 Masennustila , , F33 Toistuva masennus , , F34 Pitkäaikaiset mielialahäiri , , F39 Määrittämätön mielialahäiri , , F40-F48 Neuroosit ja psykosom , , F40 Foobiset.ahdistuneis.häiriö , , F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt , , F42 Pakko-oireinen häiriö , , F43 Vakav.stressireakt/sopeutum , , F45 Elimellisoireiset häiriöt , , F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir , , F50 Syömishäiriöt , , F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt , , F60 Persoonallisuushäiriöt , , F61 Sekamuot/muut persoonall.hä , , F63 Käytös- ja hillitsemishäiri , , F70-F79 Älyllinen kehitysvammai , , F70 Lievä älyll.kehitysvammaisu , , F71 Keskiv.älyll.kehitysvammais , , F72 Vaikea älyll.kehitysvammais , , F80-F89 Psyykkisen kehityksen h , , F83 Monimuotoiset kehityshäiriö , , F84 Laaja-alaiset kehityshäiriö , ,

10 STAKES Tilre PSYKIATRISTEN SAIRAALAPALVELUJEN KÄYTTÖ VUONNA Hoitoilmoitukset - BRUKET AV PSYKIATRISKA SJUKHUSTJÄNSTER ÅR Kaikki - Summa Poti- ±% /10000 Hoito- ±% /1000 Os. Päätt. ±% /10000 Keskim.pit GAS,ka laita 98 asuk päiviä 98 asuk / jaksoja 98 asuk Tul P/L Patien- ±% /10000 Vård- ±% /1000 Del Vård- ±% /10000 Medelv.tid GAS,mt ter 98 inv dagar 98 inv / period. 98 inv Ank U/I F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy , , F90 Hyperkineettiset häiriöt , , F91 Käytöshäiriöt , , F92 Samanaik.käytös- ja tunnehä , , F93 Laps.alkav.tunne-elämän häi , , F94 Laps/nuor.alk.sos.vuorovaik , , F95 Nykimishäiriöt , , F98 Muut laps/nuor.alk.toim/tun , , F99-F99 Mielenterveyden häiriö , , HERMOSTON SAIRAUDET , , G30-G32 Muut herm. rappeutumiss , , G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri , , SILMÄTAUDIT , , VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET , , I60-I69 Aivoverisuonien sairaud , , HENGITYSELINTEN SAIRAUDET , , RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET , , IHOTAUDIT , , TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR , , VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET , , RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT 1 0 0, , EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK , , OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET , , R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk , , VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS , , S00-S09 Pään vammat , , T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my , , MUITA TEKIJÖITÄ , , Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va , , Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv , , EI TIETOA - VIRH. KOODI , ,

11 STAKES Tilre PSYKIATRISTEN SAIRAALAPALVELUJEN KÄYTTÖ VUONNA Hoitoilmoitukset - BRUKET AV PSYKIATRISKA SJUKHUSTJÄNSTER ÅR Kaikki - Summa Poti- ±% /10000 Hoito- ±% /1000 Os. Päätt. ±% /10000 Keskim.pit GAS,ka laita 98 asuk päiviä 98 asuk / jaksoja 98 asuk Tul P/L Patien- ±% /10000 Vård- ±% /1000 Del Vård- ±% /10000 Medelv.tid GAS,mt ter 98 inv dagar 98 inv / period. 98 inv Ank U/I S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P Yhteensä , , Shp:t, HYKS: Psykiatria , , Terveyskeskussairaalat , , Puolustusvoimat,vankisairaalat , , Valtion mielisairaalat , , Yksityissairaalat , , E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T 70 PSYKIATRIA , , F Geriatrinen psykiatria , , X Nuorisopsykiatria , , Z Oikeuspsykiatria , , LASTENPSYKIATRIA , , X Nuorisopsykiatria , , I K Ä - Å L D E R 0-14 v , , v , , v , , v , , I K Ä - Å L D E R 0-4 v , , v , , v , , v , , v , , v , , v , , v , , v , , v , , v , , v , , v , , v , , v , , v , , v , , v , , S U K U P U O L I - K Ö N Miehet , , Naiset , , H O I T O A I K A - V Å R D T I D 1-9 pv , , pv , , pv , , pv , , pv , , vuotta , , vuotta , , yli 10 vuotta , ,

12 STAKES Tilre PSYKIATRISTEN SAIRAALAPALVELUJEN KÄYTTÖ VUONNA Hoitoilmoitukset - BRUKET AV PSYKIATRISKA SJUKHUSTJÄNSTER ÅR Kaikki - Summa Poti- ±% /10000 Hoito- ±% /1000 Os. Päätt. ±% /10000 Keskim.pit GAS,ka laita 98 asuk päiviä 98 asuk / jaksoja 98 asuk Tul P/L Patien- ±% /10000 Vård- ±% /1000 Del Vård- ±% /10000 Medelv.tid GAS,mt ter 98 inv dagar 98 inv / period. 98 inv Ank U/I S A A P U M I S T A P A - A N K O M S T S Ä T T 1 Päivystys , , Hoidonvaraus , , Siirto poliklinikalta , , Erikoisalasiirto , , Sairaalasiirto , , Muu tapa , , Ei tietoa 2 0 0, M I S T Ä T U L I - V A R I F R Å N K O M YHTEENSÄ , , LAITOS , , Sairaala , , Terveyskeskus , , Vanhainkoti,vastaava , , Kehitysvammalaitos , , Päihdehuollon laitos , , Kuntoutuslaitos , , KOTI , , Kotihoito , , Koti , , EI TIETOA , L Ä H E T T Ä J Ä - S Ä N D A R E 1 Terveyskeskus , , Muu sairaala kuin tk , , Saman sairaalan muu yksikkö , , Työterveyshuolto , , Mielenterveyden avohoitoyks , , Sosiaalihuollon laitos/yks , , Yksityinen terveydenhuolto , , Muu lähettäjä , , Ilman lähetettä , , Ei tietoa , , H O I T O O N T U L O N P Ä Ä S Y Y - O R S A K T I L L U P P S Ö K A N D E A V V Å R D 1 FYYSISET SYYT , , Itsensä huoleht vajav (hyg , , Liikkumiskyvyn vajavuudet , , HERMOSTOLLISET SYYT , , Muistamattomuus , , Sekavuus , , Viestimiskyvyn vajav , , PSYYKKIS-SOSIAALISET SYYT , , Masennus , , Muu psykiatr. sairaus/oire , , Päihdeongelma , , Yksinäisyys, turvattomuus , , Asumisongelmat , , Omaisten avun puute , , Hoitajan loma , , KUNTOUTUS , , TAPATURMA , , SOMAAATTISEN SAIR TUTK/HOITO , , Ei tietoa , ,

13 STAKES Tilre PSYKIATRISTEN SAIRAALAPALVELUJEN KÄYTTÖ VUONNA Hoitoilmoitukset - BRUKET AV PSYKIATRISKA SJUKHUSTJÄNSTER ÅR Kaikki - Summa Poti- ±% /10000 Hoito- ±% /1000 Os. Päätt. ±% /10000 Keskim.pit GAS,ka laita 98 asuk päiviä 98 asuk / jaksoja 98 asuk Tul P/L Patien- ±% /10000 Vård- ±% /1000 Del Vård- ±% /10000 Medelv.tid GAS,mt ter 98 inv dagar 98 inv / period. 98 inv Ank U/I H O I T O I S U U S - V Å R D B E H O V E T 1 Täysin/lähes omatoiminen , , Ajoittainen hoidon tarve , , Toistuva hoidon tarve , , Lähes jatk. hoidon tarve , , Jatk,ympärivuorok. hoid tarv , , Kuollut , , Ei tietoa , , P I T K Ä A I K A I S H O I D O N P Ä Ä T Ö S - B E S L U T O M L Å N G V Å R D - Ei tietoa , , E (Ei) , , K (Kyllä) , , J A T K O H O I T O - F O R T S A T T V Å R D - päättyneiden hoitojaksojen mukaan - enligt avslutade vårdperioder YHTEENSÄ , , LAITOS , , Sairaala , , Terveyskeskus , , Vanhainkoti,vastaava , , Kehitysvammalaitos , , Päihdehuollon laitos , , Kuntoutuslaitos , , KOTI , , Kotihoito , , Koti , , KUOLLUT , , TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS - Ei tietoa , , Lähetteellä tahdosta r:tta , , Oikeusturvak määr mielent.tu , , Oikeusturvak määr hoito , , Muu tulotapa , , HOITOKERTA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLA - VÅRDTILLFÄLLE PÅ PSYKIATRISK BÄDDPLATS - Ei tietoa , , Ensimmäinen hoitokerta , , Toinen tai useampi , , LÄÄKEHOITO - MEDICINERING - Ei tietoa , , Ei lääkehoitoa , , Neuroleptihoito , , Antidepressiivihoito , , Neurolepti- ja andidepr , , Muu psyk. lääkehoito , , OMAISEN TAI MUUN LÄHEISEN TAPAAMINEN - MÖTE MED ANHÖRIG ELLER ANNAN NÄRSTÅENDE - Ei tietoa , , Ei tavattu , , Satunnainen tapaaminen , , Omaiset akt. mukana hoidossa , , PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER 2 Eristys , , Lepositeen käyttö , , Tahdonvast. injektiolääkitys , , Fyysinen kiinnipitäminen , ,

14 STAKES Tilre PSYKIATRISTEN SAIRAALAPALVELUJEN KÄYTTÖ VUONNA Hoitoilmoitukset - BRUKET AV PSYKIATRISKA SJUKHUSTJÄNSTER ÅR Kaikki - Summa Poti- ±% /10000 Hoito- ±% /1000 Os. Päätt. ±% /10000 Keskim.pit GAS,ka laita 98 asuk päiviä 98 asuk / jaksoja 98 asuk Tul P/L Patien- ±% /10000 Vård- ±% /1000 Del Vård- ±% /10000 Medelv.tid GAS,mt ter 98 inv dagar 98 inv / period. 98 inv Ank U/I VUOTIAAT SAIRAANHOITOPIIREITTÄIN - SJUKVÅRDSDISTRIKT AV 0-11 ÅRIGA Koko maa , , Uudenmaan shp , , Helsingin shp , , Varsinais-Suomen shp , , Satakunnan shp , , Kanta-Hämeen shp , , Pirkanmaan shp , , Päijät-Hämeen shp , , Kymenlaakson shp , , Etelä-Karjalan shp , , Itä-Savon shp 1 1, , Pohjois-Karjalan shp , , Pohjois-Savon shp , , Keski-Suomen shp , , Etelä-Pohjanmaan shp , , Vaasan shp , , Keski-Pohjanmaan shp , , Pohj-Pohjanmaan shp , , Kainuun shp , , Lapin shp , , VUOTIAIDEN YLEISIMMÄT PÄÄDIAGNOOSIT - HUVUDDIAGNOS AV 0-11 ÅRIGA Yhteensä , , F23 Äkill/väliaik.psykoottiset , , F29 Ei-elimell.psykoott.häiriö 4 0 0, , F32 Masennustila , , F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt , , F42 Pakko-oireinen häiriö 9 0 0, , F43 Vakav.stressireakt/sopeutum , , F80 Puheen ja kielen kehit.häir , , F83 Monimuotoiset kehityshäiriö , , F84 Laaja-alaiset kehityshäiriö , , F90 Hyperkineettiset häiriöt , , F91 Käytöshäiriöt , , F92 Samanaik.käytös- ja tunnehä , , F93 Laps.alkav.tunne-elämän häi , , F94 Laps/nuor.alk.sos.vuorovaik , , F98 Muut laps/nuor.alk.toim/tun , , Z00 Terveen henk.yleistarkastus , , Z61 Laps.negat.elämänkok.liitt , , Z63 Muut prim.tukiryhmän ongelm , ,

15 STAKES Tilre PSYKIATRISTEN SAIRAALAPALVELUJEN KÄYTTÖ VUONNA Hoitoilmoitukset - BRUKET AV PSYKIATRISKA SJUKHUSTJÄNSTER ÅR Kaikki - Summa Poti- ±% /10000 Hoito- ±% /1000 Os. Päätt. ±% /10000 Keskim.pit GAS,ka laita 98 asuk päiviä 98 asuk / jaksoja 98 asuk Tul P/L Patien- ±% /10000 Vård- ±% /1000 Del Vård- ±% /10000 Medelv.tid GAS,mt ter 98 inv dagar 98 inv / period. 98 inv Ank U/I VUOTIAAT SAIRAANHOITOPIIREITTÄIN - SJUKVÅRDSDISTRIKT AV ÅRIGA Koko maa , , Uudenmaan shp , , Helsingin shp , , Varsinais-Suomen shp , , Satakunnan shp , , Kanta-Hämeen shp , , Pirkanmaan shp , , Päijät-Hämeen shp , , Kymenlaakson shp , , Etelä-Karjalan shp , , Etelä-Savon shp , , Itä-Savon shp , , Pohjois-Karjalan shp , , Pohjois-Savon shp , , Keski-Suomen shp , , Etelä-Pohjanmaan shp , , Vaasan shp , , Keski-Pohjanmaan shp , , Pohj-Pohjanmaan shp , , Kainuun shp , , Länsi-Pohjan shp , , Lapin shp , , Ahvenanmaa-Åland , , Ulkomaalaisia VUOTIAIDEN YLEISIMMÄT PÄÄDIAGNOOSIT - HUVUDDIAGNOS AV ÅRIGA F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt.h , , F11 Opioid.org.aivo-oir/käytt.h , , F12 Kannab.org.aivo-oir/käyt.hä , , F15 Pirist.org.aivo-oire/käyt.h , , F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt.h , , F20 Skitsofrenia , , F21 Skitsotyyppinen häiriö , , F22 Kroon. harhaluuloisuushäiri , , F23 Äkill/väliaik.psykoottiset , , F25 Skitsoaffektiiviset häiriöt , , F28 Muu määr.ei-elim.psykoott.h , , F29 Ei-elimell.psykoott.häiriö , , F31 Kaksisuuntainen mielialahäi , , F32 Masennustila , , F33 Toistuva masennus , , F34 Pitkäaikaiset mielialahäiri , , F40 Foobiset.ahdistuneis.häiriö , , F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt , , F42 Pakko-oireinen häiriö , , F43 Vakav.stressireakt/sopeutum , , F50 Syömishäiriöt , , F60 Persoonallisuushäiriöt , , F70 Lievä älyll.kehitysvammaisu , , F81 Oppimiskyvyn häiriöt , , F84 Laaja-alaiset kehityshäiriö , , F90 Hyperkineettiset häiriöt , , F91 Käytöshäiriöt , , F92 Samanaik.käytös- ja tunnehä , , F93 Laps.alkav.tunne-elämän häi , , F94 Laps/nuor.alk.sos.vuorovaik , , F98 Muut laps/nuor.alk.toim/tun , , F99 Mielenterveyden häiriö NAS , , Z00 Terveen henk.yleistarkastus , , Z03 Epäilt.sairauks.tarkk/arvio 5 0 0, , Z50 Kuntoutushoito 8 0, , Z62 Muut kasvatukseen liitt.ong 5 0, , Z63 Muut prim.tukiryhmän ongelm , ,

16 STAKES Tilre PSYKIATRISTEN SAIRAALAPALVELUJEN KÄYTTÖ VUONNA Hoitoilmoitukset - BRUKET AV PSYKIATRISKA SJUKHUSTJÄNSTER ÅR Uudenmaan shp - Nylands svd Poti- ±% /10000 Hoito- ±% /1000 Os. Päätt. ±% /10000 Keskim.pit GAS,ka laita 98 asuk päiviä 98 asuk / jaksoja 98 asuk Tul P/L Patien- ±% /10000 Vård- ±% /1000 Del Vård- ±% /10000 Medelv.tid GAS,mt ter 98 inv dagar 98 inv / period. 98 inv Ank U/I Yhteensä , , P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA 8 0, , KASVAIMET , , ENDOKR. RAVITS. JA METAB , , PSYKIATRIA , , F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät , , F00 Alzheim.tauti, dementia , , F01 Verisuoniperäinen dementia , , F03 Määrittämätön dementia , , F04 Elimell.amnest.sdr,ei ainei , F05 Sekavuustila, ei aineita , , F06 Muut elimelliset aivo-oirey , , F07 Elimell. persoonall/käytösh , , F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir , , F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt.h , , F15 Pirist.org.aivo-oire/käyt.h , , F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt.h , , F20-F29 Skitsofreniat , , F20 Skitsofrenia , , F21 Skitsotyyppinen häiriö , , F22 Kroon. harhaluuloisuushäiri , , F23 Äkill/väliaik.psykoottiset , , F25 Skitsoaffektiiviset häiriöt , , F29 Ei-elimell.psykoott.häiriö , , F30-F39 Mielialahäiriöt , , F31 Kaksisuuntainen mielialahäi , , F32 Masennustila , , F33 Toistuva masennus , , F34 Pitkäaikaiset mielialahäiri , , F40-F48 Neuroosit ja psykosom , , F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt , , F42 Pakko-oireinen häiriö , , F43 Vakav.stressireakt/sopeutum , , F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir , , F50 Syömishäiriöt , , F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt , , F60 Persoonallisuushäiriöt , , F61 Sekamuot/muut persoonall.hä , , F70-F79 Älyllinen kehitysvammai , , F70 Lievä älyll.kehitysvammaisu , , F71 Keskiv.älyll.kehitysvammais , , F80-F89 Psyykkisen kehityksen h , , F84 Laaja-alaiset kehityshäiriö , , F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy , , F92 Samanaik.käytös- ja tunnehä , , F93 Laps.alkav.tunne-elämän häi , , F94 Laps/nuor.alk.sos.vuorovaik , , F99-F99 Mielenterveyden häiriö , , HERMOSTON SAIRAUDET , , SILMÄTAUDIT 1 0, , VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET , , HENGITYSELINTEN SAIRAUDET 3 0 0, ,

17 STAKES Tilre PSYKIATRISTEN SAIRAALAPALVELUJEN KÄYTTÖ VUONNA Hoitoilmoitukset - BRUKET AV PSYKIATRISKA SJUKHUSTJÄNSTER ÅR Uudenmaan shp - Nylands svd Poti- ±% /10000 Hoito- ±% /1000 Os. Päätt. ±% /10000 Keskim.pit GAS,ka laita 98 asuk päiviä 98 asuk / jaksoja 98 asuk Tul P/L Patien- ±% /10000 Vård- ±% /1000 Del Vård- ±% /10000 Medelv.tid GAS,mt ter 98 inv dagar 98 inv / period. 98 inv Ank U/I IHOTAUDIT 1 0 0, , TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR , , VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET 1 0 0, , EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK , , OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET 2 0 0, , VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS , , MUITA TEKIJÖITÄ , , Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv , , EI TIETOA - VIRH. KOODI , ,

18 STAKES Tilre PSYKIATRISTEN SAIRAALAPALVELUJEN KÄYTTÖ VUONNA Hoitoilmoitukset - BRUKET AV PSYKIATRISKA SJUKHUSTJÄNSTER ÅR Uudenmaan shp - Nylands svd Poti- ±% /10000 Hoito- ±% /1000 Os. Päätt. ±% /10000 Keskim.pit GAS,ka laita 98 asuk päiviä 98 asuk / jaksoja 98 asuk Tul P/L Patien- ±% /10000 Vård- ±% /1000 Del Vård- ±% /10000 Medelv.tid GAS,mt ter 98 inv dagar 98 inv / period. 98 inv Ank U/I S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P Yhteensä , , Shp:t, HYKS: Psykiatria , , Terveyskeskussairaalat , , Puolustusvoimat,vankisairaalat , , Valtion mielisairaalat , , Yksityissairaalat , , E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T 70 PSYKIATRIA , , F Geriatrinen psykiatria , , X Nuorisopsykiatria , , Z Oikeuspsykiatria , , LASTENPSYKIATRIA , , X Nuorisopsykiatria , , I K Ä - Å L D E R 0-14 v , , v , , v , , v , , S U K U P U O L I - K Ö N Miehet , , Naiset , , H O I T O A I K A - V Å R D T I D 1-9 pv , , pv , , pv , , pv , , pv , , vuotta , , vuotta , , yli 10 vuotta , , TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS - Ei tietoa , , Lähetteellä tahdosta r:tta , , Oikeusturvak määr mielent.tu , , Oikeusturvak määr hoito , , Muu tulotapa , , LÄÄKEHOITO - MEDICINERING - Ei tietoa , , Ei lääkehoitoa , , Neuroleptihoito , , Antidepressiivihoito , , Neurolepti- ja andidepr , , Muu psyk. lääkehoito , , PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER 2 Eristys , , Lepositeen käyttö , , Tahdonvast. injektiolääkitys , , Fyysinen kiinnipitäminen , ,

19 STAKES Tilre PSYKIATRISTEN SAIRAALAPALVELUJEN KÄYTTÖ VUONNA Hoitoilmoitukset - BRUKET AV PSYKIATRISKA SJUKHUSTJÄNSTER ÅR Helsinki - Helsingfors Poti- ±% /10000 Hoito- ±% /1000 Os. Päätt. ±% /10000 Keskim.pit GAS,ka laita 98 asuk päiviä 98 asuk / jaksoja 98 asuk Tul P/L Patien- ±% /10000 Vård- ±% /1000 Del Vård- ±% /10000 Medelv.tid GAS,mt ter 98 inv dagar 98 inv / period. 98 inv Ank U/I Yhteensä , , P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA 1 0, , PSYKIATRIA , , F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät , , F00 Alzheim.tauti, dementia , , F03 Määrittämätön dementia , , F05 Sekavuustila, ei aineita , , F06 Muut elimelliset aivo-oirey , , F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir , , F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt.h , , F11 Opioid.org.aivo-oir/käytt.h , , F15 Pirist.org.aivo-oire/käyt.h , , F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt.h , , F20-F29 Skitsofreniat , , F20 Skitsofrenia , , F22 Kroon. harhaluuloisuushäiri , , F23 Äkill/väliaik.psykoottiset , , F25 Skitsoaffektiiviset häiriöt , , F29 Ei-elimell.psykoott.häiriö , , F30-F39 Mielialahäiriöt , , F31 Kaksisuuntainen mielialahäi , , F32 Masennustila , , F33 Toistuva masennus , , F40-F48 Neuroosit ja psykosom , , F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt , , F43 Vakav.stressireakt/sopeutum , , F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir , , F50 Syömishäiriöt , , F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt , , F60 Persoonallisuushäiriöt , , F70-F79 Älyllinen kehitysvammai , , F80-F89 Psyykkisen kehityksen h , , F84 Laaja-alaiset kehityshäiriö , , F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy , , F92 Samanaik.käytös- ja tunnehä , , F93 Laps.alkav.tunne-elämän häi , , F99-F99 Mielenterveyden häiriö 1 0 0, HERMOSTON SAIRAUDET , , VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET , , HENGITYSELINTEN SAIRAUDET , , EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK 1 0 0, , OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET , , VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS , , MUITA TEKIJÖITÄ , , EI TIETOA - VIRH. KOODI , ,

20 STAKES Tilre PSYKIATRISTEN SAIRAALAPALVELUJEN KÄYTTÖ VUONNA Hoitoilmoitukset - BRUKET AV PSYKIATRISKA SJUKHUSTJÄNSTER ÅR Helsinki - Helsingfors Poti- ±% /10000 Hoito- ±% /1000 Os. Päätt. ±% /10000 Keskim.pit GAS,ka laita 98 asuk päiviä 98 asuk / jaksoja 98 asuk Tul P/L Patien- ±% /10000 Vård- ±% /1000 Del Vård- ±% /10000 Medelv.tid GAS,mt ter 98 inv dagar 98 inv / period. 98 inv Ank U/I S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P Yhteensä , , Shp:t, HYKS: Psykiatria , , Terveyskeskussairaalat , , Puolustusvoimat,vankisairaalat , , Valtion mielisairaalat , , Yksityissairaalat , , E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T 70 PSYKIATRIA , , F Geriatrinen psykiatria , , X Nuorisopsykiatria 3 0 0, , Z Oikeuspsykiatria , , LASTENPSYKIATRIA , , X Nuorisopsykiatria , , I K Ä - Å L D E R 0-14 v , , v , , v , , v , , S U K U P U O L I - K Ö N Miehet , , Naiset , , H O I T O A I K A - V Å R D T I D 1-9 pv , , pv , , pv , , pv , , pv , , vuotta , , vuotta , , yli 10 vuotta , TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS - Ei tietoa , , Lähetteellä tahdosta r:tta , , Oikeusturvak määr mielent.tu , , Oikeusturvak määr hoito , , Muu tulotapa , , LÄÄKEHOITO - MEDICINERING - Ei tietoa , , Ei lääkehoitoa , , Neuroleptihoito , , Antidepressiivihoito , , Neurolepti- ja andidepr , , Muu psyk. lääkehoito , , PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER 2 Eristys , , Lepositeen käyttö , , Tahdonvast. injektiolääkitys , , Fyysinen kiinnipitäminen , ,

Terveyskeskusten vuodeosastot: Palvelujen käyttö ja tuottaminen tiedonantajapalaute

Terveyskeskusten vuodeosastot: Palvelujen käyttö ja tuottaminen tiedonantajapalaute Sivu 1/5 Stakes/StakesTieto 20.11.2000 Tilastotuotteet Terveydenhuollon hoitoilmoitustilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2346 Mikko Nenonen Puh. (09) 3967 2356 Simo Pelanteri Puh. (09) 3967

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 8/2008 Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 15.2.2008 Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 7/2008 Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 15.2.2008 Specialiserad somatisk vård 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356 S-posti: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Terveys 2011 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2009 Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2009 Jari Forsström +358 20 610 7737

Lisätiedot

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Lapin sairaanhoitopiirissä. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2007

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Lapin sairaanhoitopiirissä. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2007 Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Lapin ssä Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 7 Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet - 7 - vuotiaat/ 7 Lapin HUS (Uusimaa ja Helsinki) 99 997 998 999

Lisätiedot

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa vuosina 2002-2007 Hoitoilmoitusrekisterin pohjalta Osa 2: Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö alueittain Timo Tuori 2. Psykiatristen sairaalapalvelujen

Lisätiedot

Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Psykiatrinen erikoissairaanhoito Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2010 Hanna Rautiainen +358 40 143 9344 hanna.rautiainen@thl.fi Simo Pelanteri +358 20 610

Lisätiedot

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN Yhteisvoimin pakkoa vähentämään Koulutuspäivä ja verkostotapaaminen Biomedicum 7.11.2014 J. Moring 1 Muutoksen tarve Suomi ja muut maat Viime vuosien kehitys 15.10.2014

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

Vuodeosastopalvelujen ja päiväkirurgian käyttö tiedonantajapalaute

Vuodeosastopalvelujen ja päiväkirurgian käyttö tiedonantajapalaute Stakes/StakesTieto 27.06.2000 Tilastotuotteet PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 3967 2346 Mikko Nenonen Puh. (09) 3967 3967 2356 Simo Pelanteri Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa Työssä raportti JAANA RAJAKANGAS psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus, psykiatrian yksikkö TAINA HELLSTEN LT, geriatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

M058, M059, M060, M068, M069

M058, M059, M060, M068, M069 Taulukko 3. Reumahoidon alueelliset erot v. 1997, 2000 ja 2001 Kaikki nivelreumat M058, M059, M060, M068, M069 Hoitojaksot/10000as 01 Uudenmaan shp 12,8 12,8 0 % 0 15,6-18 % 02 Helsingin shp 13,0 13,3

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Vuodeosastopalvelujen ja päiväkirurgian käyttö tiedonantajapalautteen taulukoiden luku- ja tulkintaohje

Vuodeosastopalvelujen ja päiväkirurgian käyttö tiedonantajapalautteen taulukoiden luku- ja tulkintaohje Stakes/StakesTieto/Tilastoryhmä 13.6.2001 Terveydenhuollon laitoshoidon hoitoilmoitustilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 3967 2346 Mikko Nenonen Puh. (09) 3967 3967 2356 Simo Pelanteri Fax.

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi. Hoitojaksot Muutos-% Päivystyksen osuus % Vårdperioder Ändring % Jourens andel %

Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi. Hoitojaksot Muutos-% Päivystyksen osuus % Vårdperioder Ändring % Jourens andel % Liitetaulukko 1. Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat, hoitojaksot, hoitopäivät sekä avohoitokäynnit sairaanhoitopiirin, sairaalatyypin sekä iän mukaan 2015 Bilagetabell 1. Specialiserad somatisk

Lisätiedot

Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2006

Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2006 Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta Psykiatrian potilaat ja hoitojaksot/ 1000 asukasta v. Utsjoki Savukoski Pelkosenniemi Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot / 1000 asukasta Psykiatrian laitoshoidon

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJA VASTAA Tertiäärisestä päihdepsykiatriasta mm kaksoisdiagnoosipotilaiden ja opioidikorvaushoitojen

Lisätiedot

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa vuosina 22-27 Hoitoilmoitusrekisterin pohjalta Osa 1: Yleiskatsaus psykiatristen sairaalapalvelujen käytöstä Suomessa Timo Tuori Johdanto PSYKIATRISTEN

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Suomessa: Aineiston kuvaus sekä taulukoiden luku- ja tulkintaohjeet tiedonantajapalaute

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Suomessa: Aineiston kuvaus sekä taulukoiden luku- ja tulkintaohjeet tiedonantajapalaute Sivu 1/5 Stakes/StakesTieto 4.1.2002 Terveydenhuollon hoitoilmoitustilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2346 Mikko Nenonen Puh. (09) 3967 2356 Simo Pelanteri Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Hilmo ja siihen liittyvät haasteet Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Mikä on HILMO?

Lisätiedot

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö 40 vuotta Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö Tutkimuspäällikkö, Kela 14.10.2005 40 vuotta Sairausperusteisia etuuksia Oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin Reseptitiedosto Vammaisetuudet Kuntoutus

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015. Sirkka Keikkala

Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015. Sirkka Keikkala Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Sirkka Keikkala ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT (euroa) 2011-2014 JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUE Keski-Suomen shp Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut 2011-

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 NEUROPSYKIATRIAN OSASTO 21 MUUTTO PSYKIATRIAKESKUKSEEN MARRASKUUSSA 2016 Neuropsykiatrisia potilasryhmiä:

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Suomessa 1995 2004

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Suomessa 1995 2004 S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 3 / 2 6 Timo Tuori, Britta Sohlman, Marko Ekqvist, Tytti Solantaus Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Suomessa 1995 24 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

Kauhajoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Kauhajoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Kauhajoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Kauhava: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Kauhava: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Kauhava: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Alavus: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Alavus: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Alavus: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Lapua: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Lapua: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Lapua: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

Isojoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Isojoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Isojoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Teuva: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Teuva: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Teuva: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL M E m e H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014 Pirj o Häkkinen, Tarja R ä ty L THL Saapuneet ja käsitellyt lähetteet 1.1.-31.08.2014 ja niiden käsittelyajat

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 28 Suun terveydenhuollon hoitotakuukysely maaliskuussa 28, vastanneet terveyskeskukset

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito

Somaattinen erikoissairaanhoito Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Somaattinen erikoissairaanhoito 2012 Specialiserad somatisk vård 2012 Somatic Specialist Medical Care 2012 Sami Fredriksson

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group

FCG Finnish Consulting Group FCG Finnish Consulting Group Drg-ryhmittely: Voidaanko toiminnan taloudellisuutta ja laatua seurata samalla tuotteistuksen määritelmällä? Ilkka Vohlonen, professori Tutkimusjohtaja FCG Oy, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2015 Pirjo Häkkinen 23.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Tilastoraportti 6/2017 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS psykiatriassa

Ajankohtaista HUS psykiatriassa Ajankohtaista HUS psykiatriassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät, 30.10.2014 Matti Holi Toimialajohtaja, HYKS Psykiatria Rakenneuudistus: Viimeisten vuosien muutosprosessi, joka on kulminoitumassa

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA

SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA PALVELUJA HAJAUTETUSTI LÄHELLÄ PALVELUJEN KÄYTTÄJIEN KOTIPAIKKAA Juha Koivu toimialajohtaja, VSSHP Psykiatria EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT PSYKIATRIAN

Lisätiedot

Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla

Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla Arvio tarkkailun aloittamisesta Nuori ja vanhemmat Huolen herääminen ja yhteydenotto Ei Kyllä Lähettävä lääkäri Välitön hoidon tarpeen arviointi Haluaako nuori

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito 2008

Somaattinen erikoissairaanhoito 2008 Terveys 2010 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Somaattinen erikoissairaanhoito 2008 Specialiserad somatisk vård 2008 Jari Forsström +358 20 610 7737 jari.forsstrom@thl.fi

Lisätiedot

Jorma Heikkinen Hoito ilman pakkoa utopiaa?

Jorma Heikkinen Hoito ilman pakkoa utopiaa? Jorma Heikkinen Hoito ilman pakkoa utopiaa? Pohjoismainen konferenssi 20.6.-22.6. 2011, Vaasa Jorma Heikkinen Sähköposti:http://heikkinen_jorma@hotmail.com Kotisivu:http://jormaheikkinen.wordpress.com

Lisätiedot

NYKYINEN TOIMINTARAKENNE JA TILAT

NYKYINEN TOIMINTARAKENNE JA TILAT NYKYINEN TOIMINTARAKENNE JA TILAT Erikoissuunnittelija Pekka Makkonen / Johtava ylihoitaja Marjo Saarenmaa MITEN VARSINAIS-SUOMI SAIRASTI 2013? Sivu 2 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja:

Lisätiedot

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Löner och arbetskraftskostnader 2015 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Personalen inom hälso- och socialvården

Lisätiedot

Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Psykiatrinen erikoissairaanhoito Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2013 Psykiatriska specialiserade sjukvården 2013 Psychiatric specialist medical care 2013

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2009

Sairaaloiden tuottavuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2009 Sjukhusens produktivitet 2009 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL

Lisätiedot

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta. Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta. Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria 27.2.2015 2500 2000 1500 1000 500 0 Nuorisopsykiatrian lähetteet 2009-2014 2009 2010 2011

Lisätiedot

Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2015

Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2015 21 2017 9.6.2017 Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2015 Päälöydökset Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin vuonna 2015 yhteensä 169 631 potilasta. Vuodeosastohoidon hoitojaksoja oli yhteensä

Lisätiedot

!"#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" %/!0#11!"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" 2 1& &!"1#!!(""#"-$(*#"" (!."((" 3 3 )4#!,##"!$(0""&," (!.

!#$%$%&'#()*(%&(+,&*&'#-$(*# (!.(( %/!0#11!##(+,&*&'#-$(*# (!.(( 2 1& &!1#!!(#-$(*# (!.(( 3 3 )4#!,##!$(0&, (!. "#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" %/0#11"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" 2 1& &"1#(""#"-$(*#"" (."((" 3 3 )4#,##"$(0""&," (."((" 3 %/%0"(,/$(0""&," (."((" %/'#"%/%.&),"/$(0""&," (."((" %/"($'&"%/'#"

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

Mihin pilotti koneen ohjaa?

Mihin pilotti koneen ohjaa? Mihin pilotti koneen ohjaa? Terveyskeskusten tuottavuus VATT Kati Myllymäki, Kouvola 30.5.2011 Kuolleisuus ja sen syyt vaihtelevat maakunnittain!"#$%&'()*+,-./01,.23./0,45'+4,),3(04()66.,2((204()6.1+/277/01(4++/01++4(//,8+,/0!99:#;

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

Miten varmistetaan palveluiden laatu ja vaikuttavuus uudistuvassa mielenterveystyössä? Kristian Wahlbeck Suomen Mielenterveysseura

Miten varmistetaan palveluiden laatu ja vaikuttavuus uudistuvassa mielenterveystyössä? Kristian Wahlbeck Suomen Mielenterveysseura Miten varmistetaan palveluiden laatu ja vaikuttavuus uudistuvassa mielenterveystyössä? Kristian Wahlbeck Suomen Mielenterveysseura Turku, 09.05.2016 Mielenterveyspalvelut muutoksessa Psykiatrian sairaalahoidon

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2010

Sairaaloiden tuottavuus 2010 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2010 Sjukhusens produktivitet 2010 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL

Lisätiedot

Vuodeosastopalvelujen ja päiväkirurgian käyttö v. 2001 tilastotiedote 1/2003

Vuodeosastopalvelujen ja päiväkirurgian käyttö v. 2001 tilastotiedote 1/2003 Stakes/StakesTieto/Tilastoryhmä 722003 Terveydenhuollon laitoshoidon hoitoilmoitustilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh (09) 3967 2456 Hannu Rintanen Puh (09) 3967 2356 Simo Pelanteri Fax (09) 3967 2459

Lisätiedot

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus HUS Saattohoitostrategia Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus Hanko Lohjan sha Lohja Hospital Paloniemi Hospital Raasepori Karjalohja Nummi- Pusula Tammiharju Hospital

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Psykiatrian tulosalue

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Psykiatrian tulosalue Potilashoidon vuosikertomus 2015 Psykiatrian tulosalue 1 Psykiatrinen hoito Psykiatrian tulosalue tuottaa lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian palveluja hajautetusti lähellä palvelujen

Lisätiedot

LAPUA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LAPUA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LAPUA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta?

Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta? Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta? Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkoston tapaaminen 8.11.2013 14.11.2013 1 Päihdetapauslaskenta Päihdetapauslaskennalla kerätään tietoja kaikissa

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 Ulkoiset toimintamenot, M Terveyspalvelut, koko linja 14.0 12.0 10.0 8.0 1.6 2.7 1.9 1.8 2.8 2.6 1.7 1.8 1.6 2.2 2.4 2.3 6.0 4.0 7.2

Lisätiedot

SEINÄJOKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

SEINÄJOKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) SEINÄJOKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJA SUOMESTA

TUNNUSLUKUJA SUOMESTA SAMI PIRKOLA, BRITTA SOHLMAN (TOIM.) Mielenterveysatlas TUNNUSLUKUJA SUOMESTA Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus i TOIMITUSNEUVOSTO Juha Teperi, chairman Jouko Karjalainen Heli

Lisätiedot

TÖYSÄ. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

TÖYSÄ. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) TÖYSÄ Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto 2014

Perusterveydenhuolto 2014 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Perusterveydenhuolto 2014 Primärvård 2014 Primary health care services 2014 Sanna-Mari Saukkonen +358 29 524 7250 sanna-mari.saukkonen@thl.fi Satu Vuorio

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Tilastokatsaus Lisätietoja: 16.12.2009 Anu Valle, puh. 020 634 1389, etunimi.sukunimi@kela.fi Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Kela korvasi vuonna 2008 yhteensä 16,3 miljoonaa

Lisätiedot

LEHTIMÄKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LEHTIMÄKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LEHTIMÄKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

VIMPELI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

VIMPELI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) VIMPELI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä AMMATTILAISOHJE 1 (6) Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä on otettu käyttöön psykiatrinen hoitotoive-lomake. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Lastenpsykiatria Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirissä

Lastenpsykiatria Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirissä Lastenpsykiatria Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirissä Jorma Piha Lastenpsykiatrian ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous Turku 19-20.9.2005 7.5.2004 TYKSin lastenpsykiatria Keskussairaalaliiton aika

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Oikeus 2010 Velkajärjestelyt 2009, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Vuoden 2009 aikana jätettiin käräjäoikeuksiin 2 922 yksityishenkilöiden

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot