Sosionomin tutkinnon Terveydenhoitajan tutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosionomin tutkinnon Terveydenhoitajan tutkinto"

Transkriptio

1 TÄSMENNETTY RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN VERKOSTON OSAAMISRYHMÄN TYÖN TULOKSENA VUODEN 2012 LOPPUUN MENNESSÄ SYNTYNEESTÄ KÄSITYKSESTÄ VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNTAAN LIITTYVÄSTÄ OSAAMISESTA JA KOULUTUKSESTA NYKYTILANTEEN KUVAUS Liikuntatieteiden tohtorin tutkinto (LitT), pääaineena Liikuntapedagogiikka, on mahdollista suorittaa Jyväskylän yliopistossa Liikuntakasvatuksen laitoksella. Liikuntapedagogiikan alueella on mahdollista keskittyä tutkimaan varhaiskasvatuksen liikuntaan liittyviä kysymyksiä. Tohtorin tutkinto on pätevyysvaatimuksena yliopistojen lehtoraatteihin, jotka kouluttavat opettajankoulutuslaitoksilla ja varhaiskasvatuksen laitoksilla liikuntakasvatusta. Myös liikuntapedagogiikkaan erikoistuneet kasvatustieteen tohtorit voivat työskennellä liikuntapedagogiikan lehtoraateissa. Jyväskylän yliopistossa toimii tällä hetkellä yksi varhaiskasvatukseen perehtynyt yliopistotutkija (LitT) sekä yksi tohtorintutkinnon jälkeistä tutkimusta tekevä tutkija (LitT, Post doc). Meneillään olevia varhaiskasvatuksen liikuntaan liittyviä väitöskirjatöitä on neljä. Liikuntatieteiden maisterin tutkinto (LitM) vaaditaan liikunnanopettajan pätevyyteen. Liikunnanopettajat työskentelevät perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksissa sekä ammattikorkeakouluissa (ja yliopisto-opettajina yliopistoissa). Liikunnanopettajat opettavat varhaiskasvatuksen liikuntaa erityisesti toisen asteen koulutuksissa. Liikunnanopettajakoulutuksessa opiskelijoilla on mahdollisuus valita valinnainen 2 op opintojakso Liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Noin puolet (20-30 /vuosi) opiskelijoista valitsee tämän opintojakson. Sen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus perehtyä varhaiskasvatuksen liikuntaan pro gradu -tutkielmassaan. Vuosittain noin 5-6 gradua liittyy jollakin tavalla varhaiskasvatuksen liikuntaan. Kasvatustieteiden maisterin tutkinto, varhaiskasvatus (KM) sekä Kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettaja) on mahdollista suorittaa seitsemässä yliopistossa. Koulutusta järjestävissä yliopistoissa liikunnan lehtoreiden työnkuvaa on laajennettu niin, että luokanopettajankoulutukseen perehtyneiden lehtoreiden edellytetään nykyään opettavan myös varhaiskasvatuksen liikuntaa suurimmassa osassa yliopistoja. Varhaiskasvatuksen liikuntaan liittyvien pakollisten opintojen osuus vaihtelee yliopistoittain 3-7 opintopisteeseen. Tentittävä kirjallinen materiaali on tasoltaan hyvin vaihtelevaa. Kouluttajilla ei ole toimivaa keskinäistä verkostoa. OAJ:n sivulta löytyy lisäksi tarkentavaa tietoa Lastentarhanopettajien kelpoisuusvaatimuksista: Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on yliopistossa suoritettu vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sellainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi amk), johon sisältyy 60 opintopistettä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja. Yksittäiset tutkinnon lisäksi suoritetut erilliset opinnot eivät tuota lastentarhanopettajan kelpoisuutta.

2 Sosionomin tutkinnon voi suorittaa 22 ammattikorkeakoulussa eri puolilla Suomea. Opinnoissa liikuntakasvatuksen määrä vaihtelee suuresti eri oppilaitosten kesken ja opintojen sisältöä on mahdotonta määritellä tarkkaan, koska liikunta on usein integroituna sisältönä muissa oppiainekokonaisuuksissa. Käytettävissä olevat oppimateriaalit ovat suhteellisen samoja. Osa ammattikorkeakouluista ostaa varhaiskasvatuksen liikuntaan liittyvän opetuspaketin ulkopuoliselta kouluttajalta. Kouluttajilla on aktiivinen oma verkosto, mutta varhaiskasvatuksen liikuntaa opettavat opettajat eivät siihen välttämättä kuulu. Terveydenhoitajan tutkinto suoritetaan ammattikorkeakoulussa. Eri oppilaitoksissa liikuntaan liittyvän sisällön määrä vaihtelee huomattavasti ja vallitseva käsitys liikunnan substanssiosaamisesta ei ole kovin positiivinen. Kehittämistoimenpiteitä koulutukseen ja erityisesti opetussuunnitelmiin on esitetty. Sosiaali- ja terveydenhuollon puolella esim. terveydenhoitajan ja kuntoutuspuolen koulutusten sisällöissä on hyvin vaihtelevia määriä pienten lasten liikunta-asioita. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lasten ja nuorten osaamisalasta valmistuu lähihoitajia, jotka työskentelevät lastenhoitajina. Lapsi- ja perhetyön tutkinnon (lastenohjaajan tutkinto) suorittaneet voivat myös työskennellä päivähoidossa. Näitä tutkintoja suoritetaan toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Tällaisia koulutusohjelmia on tarjolla kymmeniä eri puolilla Suomea. Näissä koulutuksissa varhaiskasvatuksen liikunnan osuus on hyvin pieni, kokonaisuudessaan noin 10 h, joka toteutetaan integroidusti muiden opintojen osana. Koulutus järjestetään usein ulkopuolisen kouluttajan turvin. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ns. oman liikunnan kurssi on vapaaehtoinen 18 -vuotta täyttäneille opiskelijoille. Muita tutkintoja ja koulutusohjelmia, joissa on tärkeää tunnistaa liikunnan merkitys sekä opettaa opiskelijoita etsimään tarkoituksenmukaista liikuntaan liittyvää uutta tietoa, kannustamaan ja ohjaamaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukevaa liikuntaa, ovat esimerkiksi lasten ja nuorten erityisohjaajan tutkinto. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa voi suorittaa perhepäivähoitajan ammattitutkinnon sekä koulunkäynnin, aamu- ja iltapäiväohjaajan tutkinnon. Laajasti yhteiskunnallisesta perspektiivistä ajateltuna on tärkeää muistaa myös aamupäivä- ja iltapäivätoiminta, eri järjestöjen ja yhteisöjen avoin toiminta, kolmas sektori sekä seurakuntien järjestämä toiminta. Täydennys- ja lisäkoulutus Tällä hetkellä kestoltaan ja sisällöiltään laajinta täydennys- ja lisäkoulutusta on mahdollista saada Lasten liikunnan erikoistumisopinnoissa, joita urheiluopistoista esimerkiksi Vierumäki järjestää. SLU-alueet järjestävät liikuntasisältöisiä käytännönläheisiä ja suosittuja noin 3-6 h lyhytkoulutuksia. Eri oppilaitokset tarjoavat omia täydennyskoulutuksia ja kunnat järjestävät usein oman kunnan työntekijöille räätälöityjä koulutuksia. Tietoa eri täydennyskoulutusmahdollisuuksista ei löydy keskitetysti yhdestä paikasta, vaan tiedon saanti on pitkälti varhaiskasvattajien oman aktiivisuuden varassa.

3 TAVOITETILA ERI KOULUTUSASTEILLA Yliopistot - Jokaisessa lastentarhanopettajakoulutusta järjestävässä yliopistossa on varhaiskasvatuksen liikuntaa osaava pätevä tohtorin tutkinnon omaava liikunnan lehtori. - Jokaisessa opettajankoulutus- ja varhaiskasvatusyksikössä opiskelijalla on mahdollisuus tehdä pro gradu tutkielma liikunnasta (ja varhaiskasvatuksen liikunnasta). Tämä edellyttää sitä, että liikuntakasvatukseen perehtynyt tohtori toimii yliopiston lehtorina kyseisessä yliopistossa ja saa oikeuden ohjata pro gradu tutkielmia. - Eri yliopistojen tarjoamat liikuntakasvatuksen opintomäärät ja sisällöt ovat yhtenäisemmät kuin nykytilanteessa. - Lastentarhanopettajakoulutuksessa on käytössä yliopistotasoista suomenkielistä (ja vieraskielistä) tenttikirjallisuutta varhaiskasvatuksen liikunnasta. - Varhaiskasvatuksen liikuntaa koskevaa uusinta tutkimustietoa löytyy helposti ja kansallisten lehtien toimittajat osaavat kysyä tietoa artikkeliensa pohjaksi. - Kouluttajilla on oma säännöllisesti kokoontuva verkosto ja mahdollisuus uusimman tutkimustiedon hyödyntämiseen omassa opetuksessaan. Ammattikorkeakoulut - Ammattikorkeakouluissa opetussisällöissä on huomioitu liikunnan merkittävä rooli elämänkulun eri vaiheissa. - Harjoittelukäytänteet ja periaatteet ovat yhteneväiset - Terveydenhoitajien koulutus sisältää varhaiskasvatusikäisten lasten liikuntaan liittyvää sisältöosaamista, erityisesti motorisen kehityksen arviointiin ja perheiden aktivointiin ja neuvontaan. - Koko elämänkulun kattavaa liikuntatietoutta sisältyy terveydenhoitajien ohella kaikissa niissä ammattiryhmissä, jotka työskentelevät lasten tai lapsiperheiden kanssa, esim. toimintaterapeutit ja fysioterapeutit. - Ammattikorkeakoulujen sosionomikoulutuksissa liikuntaan liittyviä opintoja on riittävästi, ne ovat tasalaatuisia ja opettajat ovat päteviä. - Liikunnanohjaajien koulutussisällöissä huomioidaan myös perheliikunta. - Liikuntaa opettavien opettajien verkosto toimii aktiivisesti. Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset - Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevät varhaiskasvatuksen liikuntaa osaavat liikunnanopettajat ja heillä on mahdollisuus säännöllisesti osallistua koulutukseen ja päivittää tietojaan esimerkiksi vuosittain järjestetyissä täydennyskoulutustapahtumissa. - Ammatillisissa tutkinnoissa on määritelty varhaiskasvatuksen liikunnan vähimmäisosaaminen ja eri oppilaitosten tarjoaman opetuksen sisällöt ovat yhtenäiset. Tämä koskee myös harjoittelukäytänteitä. - Ammatillisissa oppilaitoksissa kaikki opiskelijat osallistuvat liikunnan kursseihin, he ovat liikuntamyönteisiä ja osaavat huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan pitämällä fyysistä toimintakykyä ja kuntoa yllä sekä osaavat ergomisesti oikeat työasennot.

4 Muut epäsuorasti varhaiskasvatuksen liikuntaa sivuavat oppilaitokset - Vapaan sivistystyön kouluttajat osallistuvat kouluttajakoulutuksiin ja he ovat tietoisia siitä, miten merkittävä rooli liikunnalla ja fyysisellä aktiivisuudella on lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä hyvinvointiin ja terveyteen. - Näiden oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja opetussisällöissä liikunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä tuodaan selkeästi esiin. Työelämässä mukana olevat varhaiskasvattajat - Täydennyskoulutusta järjestetään säännöllisesti, vuosittain ja varhaiskasvatushenkilöstöllä on täydennyskoulutuskalenterin perusteella mahdollisuus suunnitella oman ammatillisen osaamisen kehittämistä pitkäjänteisesti. - Päivähoidon henkilöstöllä on työehtosopimukseen kirjattu oikeus 3-10 koulutuspäivään vuodessa ja henkilöstö myös käyttää sen mahdollisuuden täydennyskouluttaakseen itseään. Kaikkia koskevaa - Jokainen eri asteisen koulutuksen läpikäynyt opiskelija on tutustunut varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin. - Kaikki lasten liikunnan kanssa tekemisissä olevat kouluttajat ja työntekijät tietävät, mistä voi hakea uusinta tietoa varhaiskasvatusikäisten liikunta-asioista. Yleiset tavoitteet - Lapset liikkuvat vähintään 2h joka päivä, koska varhaiskasvattajat osaavat luoda lapselle liikuntaan ja toiminnallisuuteen houkuttelevan ympäristön. - Kaikki aikuiset ymmärtävät lapsia kokonaisvaltaisesti ja suunnittelevat toiminnan lapsen tarpeita vastaavaksi. Toiminta on lapsilähtöistä ja lapsia osallistavaa. - Kouluttajien verkostot ovat toimivat ja tieto liikkuu niin aloittain, koulutuspaikoittain kuin koulutuksen vaativuustasolta toiselle siirryttäessä. - Kouluttajakoulutuksessa kaikilla kouluttajilla on mahdollisuus kuulla uusimmista virtauksista, hyvistä käytänteistä ja kiinnostavista tutkimustuloksista, jotta he voivat viedä uusimman tiedon opiskelijoille ja he välittävät tietoa harjoittelupaikoilleen. - Varhaiskasvattajilla on toimiva mentorointijärjestelmä ja kollegiaalinen tuki on kaikkien saatavilla. - Vaadittava osaaminen on määritelty kaikilla tasoilla ja liikuntakasvatuksen osaamisen minimit on määritelty eri työtehtäviin liittyen. - Päiväkotien johtajilla on työkaluja tunnistaa henkilöstön täydennyskoulutustarpeita. - Varhaiskasvatusikäisten liikunta-asioihin on olemassa varma ja laajasti tunnettu tiedonkulun kanava, josta löytää tietoa aina kun sitä tarvitsee.

5 KEINOT TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI Jyväskylän yliopistossa tulee huolehtia, että kaikkiin opettajankoulutuksiin löytyy riittävästi tohtorintutkinnon suorittaneita henkilöitä hakijoiksi avoimiin virkoihin. Pätevät liikuntapedagogiikkaan perehtyneet tohtorit osaavat opettaa varhaiskasvatuksen liikuntaa työelämän tarpeita vastaavasti lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimisvalmiuksia ja hyvinvointia tukien. Sama koskee ammattikorkeakouluihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin hakeutuviin liikunnanopettajiin. Jyväskylän yliopiston tulee olla aktiivisesti yhteistyössä muiden lasten liikuntaa tutkivien yhteisöjen (mm. muut yliopistot ja tutkimuslaitokset) kanssa ja yhdessä heidän kanssaan aktiivisesti välittää tutkimustietoa käyttäjäystävällisesti tarpeiden mukaan. Lasten liikuntaa tutkivien henkilöiden tulee huolehtia, että yliopistojen koulutusohjelmissa on saatavilla tutkittuun tietoon perustavaa tietoa, oppimateriaaleja ja tenttikirjallisuutta. Kouluttajakoulutus, kouluttajaverkostot ja esimerkiksi lastentarhanopettajakoulutusten liikunnan lehtoreiden tieto-taidon ylläpitäminen ja lisäkouluttaminen lisäävät opetuksen laatua kussakin oppilaitoksessa ja luo edellytykset opinto-ohjelmien yhdenmukaistamiselle. Kaiken tämän toiminnan koordinoimiseksi tarvitaan joku, esim. Nuoren Suomen kaltainen kaikki yhteistyöverkostot kokoava taho. Valtakunnallisiin päättäjiin vaikuttaminen siten, että eri koulutusohjelmien sisältöjä ja ammatillista pätevyyttä esim. ammattikorkeakouluissa arvioitaessa huomioidaan liikuntakasvatus yhtenä osaalueena. Koulutuksen suunnittelijoihin tulee vaikuttaa myös siten, että toisen asteen ammatillisissa opinnoissa 18 vuotta täyttäneillekin oman liikunnan kurssi tulee suoritettavaksi. Ammattikorkeakouluihin tulisi saada opiskelijaliikunta samaan tapaan kuin yliopistoopiskelijoillakin (yliopistoliikunta). Systemaattisen täydennyskoulutusjärjestemän luominen ja toiminnan koordinointi sekä sen järjestäminen turvaa jo työelämässä olevien varhaiskasvattajien elinikäisen oppimisen jatkumoa. Täydennyskoulutusten yhdistäminen esimerkiksi työhyvinvointia ylläpitäviin tapahtumiin edistää lasten päivittäisen liikunnan toteutumista. Sen lisäksi uuden opitun asian käytäntöön viemiseksi tarvitaan toimiva mentoriverkosto tukemaan hyvien käytänteiden jalkautumista päiväkoteihin, perhepäivähoitoon ja kaikkialle, missä varhaiskasvattajat työtään tekevät. Helposti saavutettavan, selkeän tiedonvälityskanavan luominen tai sellaisesta tiedottamisen, jotta kaikki halukkaat löytävät toivomansa tiedon luo Osaamistyöryhmän puolesta, ryhmän puheenjohtaja Arja Sääkslahti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Marja-Liisa Vesterinen ja Maria Lankoski LASTENTARHANOPETTAJAN OSAAMISTARPEET JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN TULEVAISUUDESSA Lastentarhanopettajan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikka-projekti

Sosiaalipedagogiikka-projekti Mari Mehtonen Sosiaalipedagogiikka-projekti Kysely sosiaalialan ammattikorkeakouluille, vastausten yhteenveto Sosionomien (AMK) varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan osaaminen Sosiaalipedagogit Talentia

Lisätiedot

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9. Esiopetuskelpoisuus ja sosionomit Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Koulutuskartoitusraportti 2006 Pohjois-Kymenlaakson varhaiskasvatushenkilöstö

Koulutuskartoitusraportti 2006 Pohjois-Kymenlaakson varhaiskasvatushenkilöstö Koulutuskartoitusraportti 2006 Pohjois-Kymenlaakson varhaiskasvatushenkilöstö Paapu- lapsen parhaaksi -hanke/ Socom 10.2.2006 Tiina Kirvesniemi, kehittämissuunnittelija, Paapu/Socom Heini Turkia, sosiologian

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032 14.10.2005 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MUUTTUVA VARHAISKASVATUS...3 2 MENETELMÄ

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Lapsissa on tulevaisuus

Lapsissa on tulevaisuus Lapsissa on tulevaisuus Päivähoitoon sekä lapsi- ja perhetyöhön liittyviä tulevaisuuden skenaarioita ja osaamistarpeita VOSE-projektin pilottiryhmän tulokset Opetushallitus, VOSE-projekti Heidi Backman,

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJIEN JA REHTOREIDEN KÄSITYKSIÄ AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TARPEISTA JA SUUNNISTA

MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJIEN JA REHTOREIDEN KÄSITYKSIÄ AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TARPEISTA JA SUUNNISTA MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA TYÖSKENTELEVIEN VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJIEN JA REHTOREIDEN KÄSITYKSIÄ AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TARPEISTA JA SUUNNISTA - tarkastelukohteena varhaisiän musiikinopettajan työ Hanna

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SUOMALAINEN KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ NYKYTILAN SELVITYS EHDOTUKSET KEHITTÄMISTOIMENPITEIKSI

SUOMALAINEN KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ NYKYTILAN SELVITYS EHDOTUKSET KEHITTÄMISTOIMENPITEIKSI SUOMALAINEN KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ NYKYTILAN SELVITYS EHDOTUKSET KEHITTÄMISTOIMENPITEIKSI Suomen Valmentajat r y 2004 Suomalainen Kilpa- Ja Huippu-urheilun

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot