Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kokousaika klo 18:00-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 14 Ympäristönsuojelumääräykset Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen osuuskuntien osalta Terveyskeskuksen peruskorjaukset - putkistojen uusiminen/urakoitsijan valinta 17 Koirniemen yleiskaava Koirniemen asemakaava Kolmikannan alueen yleiskaava Teknisen varallaolon keskeiset järjestelyt Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja muistiot 40 31

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Läsnä Niiranen Kari puheenjohtaja Heltimoinen Jouni varapuheenjohtaja Poutanen Jussi jäsen Repo Minna jäsen Rissanen Varpu jäsen Saikkonen Matti jäsen Kontiokorpi Anniina jäsen Muut osallistujat Sinkkonen Sami Laukkanen Marjatta Määttänen Heikki Nikulainen Anu Varis Heikki Tanskanen Janne khall edustaja hallintojohtaja, va. kunnanjohtaja, esittelijä va. rakentamispäällikkö, pöytäkirjanpitäjä yhdyskuntatekniikan päällikkö kunnossapitopäällikkö vt. rakentamispäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Anniina Kontiokorpi ja Minna Repo. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kari Niiranen Heikki Määttänen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Anniina Kontiokorpi Minna Repo Käsitellyt asiat 14-22

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teknisessä toimistossa, os. Petäjikönkatu 2, Parikkala, :00 pöytäkirjanpitäjä Heikki Määttänen va. rakentamispäällikkö

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Ympäristönsuojelumääräykset 388/ /2013 Teknltk Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-pos ti Imatran seudun ympäristötoimi pyytää lausuntoa valmisteilla olevista ympä ris tön suo je lu mää räyk sis tä. Tavoitteena on, että Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnille tulisi yhtenevät ympäristönsuojelumääräykset. Mää räyk siä on valmisteltu pidempään ja ympäristötoimi on pyytänyt luonnok ses ta viranomaislausuntoja sekä asiasta on käyty keskeisien luot tamus hen ki löi den ja viranhaltijoiden kesken kuntakohtaiset neu vot telut.lisäksi määräysluonnokset ovat olleet nähtävillä ja niistä on ollut yksi ylei sö ti lai suus. Tiedoksi: lausuntopyyntö ja luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi Lau sunn nonan ta ja na on kunnanhallitus. Ympäristönsuojelumääräyksien hy väk sy mis me net te ly etenee lausuntokierroksen jälkeen ym pä ris tö lau takun taan ja siitä edelleen kuntakohtaisesti ao. kunnanvaltuustojen vah vistet ta vak si. Rakennusvalvonnan kanssa käydyissä keskusteluissa on todettu mää räyksien puutteena, ettei maalämpöjärjestelmien luvituksen ohjeistusta poh jave si alueil la ole otettu määräyksiin. Ympäristötoimi on esittänyt asian huomioi mis ta yhtenäisyyden vuoksi kuntien rakennusjärjestyksissä. Joitakin pie niäsovel ta mis ky sy myk siä on tullut esille, joista on tarve keskustella, mut ta ne eivät vaikuta periaatteisiin. Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, ett ei Parikkalan kunnalla ole huomautettavaa ym pä ris tön suo je lu mää räyksien luonnoksen keskeisiin periaatteisiin. Yksityiskohtien hiomiseen va rataan mahdollisuus siten, että voidaan välttyä tulkintaepäselvyyksiltä. Khall Tiedoksi: Lausuntopyyntö ja luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lau ta kun nan esityksen. Teknltk 14 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Ympäristönsuojelumääräykset ovat olleet lausunnolla asianomaisissa kunnissa, joihin yhtenäiset määräykset on tarkoitus vahvistaa. Määräysluonnokseen on lausuntojen johdosta tehty täydennys, jonka mukaan maalämpö- eli energiakaivoja tai maaperään taikka vesistöön sijoitettuja lämmönkeruuputkistoja ei saa sijoittaa 500 metriä lähemmäksi yleisiä vedenottamoita. Muutoin tarkistukset ovat pieniä täsmennyksiä. Tiedoksi: Ympäristölautakunnan asiaa koskeva ote sekä esitys ympäristönsuojelumääräyksiksi Va.kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden yhteiset ympäristönsuojelumääräykset kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen osuuskuntien osalta 330/ /2013 Teknltk Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti Parikkalan vesihuoltolaitoksen taksassa ei ole huomioitu yleistä kaikkia vesiosuuskuntia palvelevaa maksuperustetta. Melkoniemen vesiosuuskunnalle on vahvistettu v normaalista taksasta poikkeava maksuperuste jossa taksan poikkeavuuden lisäksi kunta hoitaa osuuskunnan puolesta laskutuksen ja laitosmiespalvelut. Melkoniemen vesiosuuskunnan taksa on 70% normaalista taksasta. Yleisien taksaperiaatteiden mukaisesti vesihuoltolaitoksen taksojen tulee olla saman tasoinen kaikille samanlaisessa tilanteessa oleville. Osuuskunnalla voi olla erilainen taksa, mutta osuuskuntien taksat tulisi olla keskenään samantasoisia. Parikkalassa on tällä hetkellä neljä vesiosuuskuntaa, joista yhdellä on ainoastaan vesiverkosto, muilla on vesija viemäriverkostot. Osuuskunnan ylläpitämiä linjapumppaamoja on vain yksi. Pumppaamojen ylläpito on yksi suurimmista tekijöistä osuuskunnan kustannusten muodostumisessa. Eri kunnista on selvitetty osuuskuntien taksaperusteita ja käytäntö on varsin kirjava. Joissakin kunnissa osuuskuntahinnoittelussa on huomioitu kunnan rakentamisavustus. Esityslistan viitteenä on selvitystä eri laitoksien taksaperusteista. Vesiosuuskuntien maksuperusteiden oikeudenmukaisen ja yhtenevän käytännön muodostamista on selvitelty myös vesilaitosyhdistyksen kautta. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole olemassa määräysperustetta, joka ohjaisi hinnoittelua. Vesihuoltolakiin on valmisteilla muutos, joka saattaa aikanaan tuoda täsmennystä asiaan. Johtopäätöksenä on todettu, että taksat ja vesiosuuskuntien maksujen määräytyminen vaihtelevat voimakkaasti. Parikkalan tilanteessa on todettu, että ainakin tällä hetkellä oleva tilanne, jossa vain yhden vesiosuuskunnan taksaa on huojennettu on epäoikeudenmukainen. Kokonaisuuden kohtuullisuutta on harkittu siten, että vesipuolella osuuskuntataksa voisi olla 80-90% normaalista ja mikäli kunta hoitaa laskutuksen alennus olisi 10 % pienempi. Viemäripuolella olisi sama periaate, mutta mikäli vesiosuuskunnalla on hoidossaan linjapumppaamoja niiden vaikutus huomioidaan alentavasti 5% / pumppaamo. Vesiosuuskunnan pumppaamo voidaan ottaa kunnan valvontaan, jolloin alennusta ei tule. Valvontaan ottamisen edellytyksenä on, että pumppaamo(t) on liitettävissä kunnan valvontajärjestelmään tai osuuskunta hoitaa tarvittavan muutostyön. Osuuskuntien taksamuutos esitetään tulevaksi voimaan takautuvasti , paitsi Melkoniemen osuuskunnan osalta muutos esitetään tulevaksi voimaan Samalla todetaan, että kunnassa on vireillä

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknltk 15 perusmaksun ottaminen vesihuoltolaitoksen taksoihin. Edellä todettu poikkeava maksu kohdistuu maksun kulutusmaksun osaan, perusmaksu määräytyy osuuskunnan liittyjien määrästä ja huomioidaan samoin kuin yksittäinen liittyjä. Osuuskuntien taksaperuste otetaan tarkasteltavaksi vuosittain taksakäsittelyn yhteydessä. Tiedoksi: Vesihuoltolaitoksen taksat vesiosuuskunnille Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta keskustelee osuuskuntien taksaperusteista. Täsmennetty esitys taksan perusteista annetaan edellä selvitetyin perustein kokouksessa. Päätös: Tekninen lautakunta kävi asiasta saatekeskustelun. Periaatetasolla katsottiin, että maksuperusteiden tarkistus ja yhtenäistäminen on perusteltua. Asian kokonaisvaikutuksien ja erilaisien tilanteiden tasapuolisuusperiaatteiden selvittämiseksi asia jätettiin jatkovalmisteluun. Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti Asiaa on selvitelty edelleen lähinnä taksamuutoksien ko ko nais kus tan nusvai ku tuk sien osalta. Osuuskuntien hyvin suuren kokoeron osalta on kat sottu, että pienin kolmen osakkaan osuuskunta on verrattavissa lähinnä yk sittäis asiak kaa seen ja olisi perusteltua rajata pois tukkuasiakastaksan ul kopuo lel le. Tarkemmassa tarkastelussa on harkittu siten, että vesipuolella osuus kunta tak sa olisi 90% normaalista. Viemäripuolella olisi sama alennus, mutta mi kä li vesiosuuskunnalla on hoidossaan linjapumppaamoja niiden vaikutus huo mioi daan alentavasti 5% / pumppaamo. Vesiosuuskuntien tukkutaksaa so vel le taan osuuskuntiin, joilla on yhteensä vähintään10 liittyjää. Mikäli osuus kun nan pumppaamot tulevat kunnan laitospäivystyksen piiriin, pump paa mo alen nus ta ei myönnetä ja osuuskunta vastaa tarvittavista järjes tel män muutostöistä. Osuuskuntien asiakaslaskutuksesta luovutaan. Liite: Selvitys taksamuutoksen kustannusvaikutuksista Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää vahvistaa ve si osuus kuntien tukkutaksan edellä esitetyn periaatteen mukaiseksi. Taksamuutos esite tään tulevan voimaan , paitsi Melkoniemen osuuskunnan osal ta Samalla todetaan, että kaikki muutkin poikkeavat perus teet osuuskuntien palveluissa raukeavat Päätös: Lautakunnalle todettiin, että Melkoniemen ja Joukion osuuskunnat oli vat toi mit ta neet kustannuslaskelmat toiminnastaan, joiden pohjalta esitte li jä muutti esitystään seuraavaksi: Lautakunta päättää vahvistaa yli 10 liittyjän vesiosuuskunnilta perittäväksi ve si tak sak si lukien 80 % ja jätevesitaksaksi 90 % nor maa li hin-

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta nas ta. Lisäksi jä te ve den osalta huomioidaan 5 %:n alennus / pumppaamo, mi kä li vesiosuuskunnalla on hoi dos saan linjapumppaamoja. Melkoniemen ve si osuus kun nan osalta tarkistettu taksa tulee muutoksen en nak ko il moi tus vel vol li suu den vuoksi voimaan lukien, jolloin myös asia kas las ku tuk ses ta ja muista poikkeavista palveluista luovutaan. Lautakunta totesi lisäksi, että vesihuoltolaitoksen taksan vahvistaminen kuu luu voimassa olevan hallintosäännön 46 :n kohtien 1. ja 7. mukaan tek ni sel le lautakunnalle. Va.kunnanjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä on selvitys taksamuutoksen kustannusvaikutuksista. Liitteet Liite 1 Vesiosuuskuntien taksaselvitys

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen peruskorjaukset - putkistojen uusiminen/urakoitsijan valinta 63/ /2014 Teknltk Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti ja kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti Terveyskeskuksen peruskorjaukseen on varattu kuluvalle vuodelle investointivaraus. Pääasiallisena hankkeena on suunniteltu ongelmaisien vesijohtoverkostojen uusimista. Uusiminen on tarkoitus aloittaa rungoista ja edetään vaiheittain siten, että kaikki vanhat kupariputket tulevat uusituiksi. Työn aikataulu ulottuu syyskesään, jolloin työssä voidaan hyödyntää hiljaisempia loma-aikoja. Seuraavina perusparannuskohteina on mm. välinehuollon tilojen ja ilmanvaihdon parannus sekä mielenterveyspuolen siiven tilojen korvaaminen ja vanhan osan purkaminen sekä kyseiselle paikalle parkkipaikkojen rakentaminen. Tälle vuodelle suunniteltu putkistoremontti on kuitenkin niin mittava, ettei muille tarpeille jää varoja. Putkistojen uusimisesta on teetetty suunnitelmat ja pyydetty tarjouksia. Tarjouksien jättöaika päättyi Saatujen tarjouksien mukaan putkistotyön kustannuksiksi muodostuu noin ja lisäksi tulee vielä rakennusteknisiä läpivienti- ja alaslaskutöitä. Kokonaiskustannuksiksi muodostuu noin Töiden jakamista useammalle vuodelle on selvitelty. Toisaalta riskikohteita on niin monia, ettei jakamista riskien hallinnan kannalta pidetä hyvänä. Ennen kokousta selvitellään mahdolista töiden jakamista tai vaihtoehtona lisärahoituksen järjestämistä. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää terveyskeskuksen kuluvan vuoden töiden toteutuksesta. Esittelijä esitti kokouksessa, että terveyskeskuksen suunniteltu putkiremontti toteutetaan kokonaisuutena ja tarvittavan lisärahoituksen lähtökohtana pidetään määrärahan siirtoa hankeryhmän sisällä. Kilpailutettu putkiurakka tuodaan käsittelyyn erillisenä kun selonottopalaveri on pidetty. Teknltk 16 Urakoitsijan valinta Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Putkistourakan kilpailutuksesta pidettiin selonottopalaveri. Selonotossa ei tullut esille erityisiä urakoitsijan valintaan vaikuttavia seikkoja. Selonottopalaverissa todettiin, että urakka on teknisesti ja aikataulullisesti erittäin haastava. Toiminnalle aiheutuvat haitat ovat väistämättömiä, mutta haitat pyritään minimoimaan ennakkosuunnittelulla ja sovittamalla haastavimmat osa-alueet kesäajan hiljaisemmille viikoille.

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Urakkatarjouksia pyydettiin kaikkiaan kuudelta urakoitsijalta ja tarjouksia saatiin kolme. Halvimman tarjouksen LVIS-Pesoset Oy:n tarjoushinta on ,00 ALV 0. Liite: Tarjouksien avauspöytäkirja Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää valita Terveyskeskuksen putkistojen uusimisen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen mukaisesti LVIS-Pesoset Oy. Pöytäkirjan liitteenä on tarjouksien avauspöytäkirja. Liitteet Liite 2 Terveyskeskuksen putkistojen uusiminen/urakoitsijan valinta, tarjousten avauspöytäkirja

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Koirniemen yleiskaava 389/ /2013 Teknltk Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Koirniemen yleiskaavan laatiminen on käynnistetty Kolmikannan-Koirniemen yleiskaavan kokonaisuuden osana. Kaavaratkaisuiden työstämisen yhteydessä todettiin, että kokonaisuus on hyvin laaja kerralla työstettäväksi, jolloin kokonaisuuden aikataulu voi venyä liian pitkäksi. Koirniemen alue päädyttiin irrottamaan omaksi erikseen käsiteltäväksi yleiskaavaksi, jolloin kaavaa voidaan viedä nopeammin eteenpäin. Kaavaprosessin aloittaminen on kuulutettu kokonaisuutena, joten sitä ei tarvitse uusia. Kaavan laatija Ramboll Oy:n Markus Hytönen on laatinut Koirniemen alueesta erillisen osallisuus- ja arviointisuunnitelman ja yleiskaavaluonnoksen. Valmistelumateriaali esitellään kokouksessa. Tiedoksi: tulosteet kaavaluonnoksesta ja yleiskaavamerkinnöistä ja määräyksistä Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Koirniemen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja yleiskaavaluonnos asetetaan yleisesti nähtäville 30 pv:n ajaksi ja että luonnoksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. Päätös: Kaavaluonnosta tarkistettiin kokouksessa tiejärjestelyiden osalta. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen luonnoksen tarkistukset huomioiden. Khall Tiedoksi: Kaavaluonnos kaavamääräyksineen Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lau ta kun nan ehdotuksen ja asettaa Koirniemen yleiskaavaluonnoksen yleises ti nähtäville väliseksi ajaksi ja pyytää luonnoksesta vi ran omais lau sun not. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että - sr-2 - merkintä poistetaan kunnan aiempaan päätökseen viitaten, jossa vuokralaiselle on annettu lupa purkaa kyseinen kiinteistö ja - laajennetaan AP-p -aluetta kunnan omistamalle maalle Merkittiin, että kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Sari Tiainen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksentekoajaksi

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Teknltk 17 (asianosainen). Kaavaehdotuksen käsittely Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Koirniemen alueen yleiskaavaluonnos oli vuoden vaihteessa nähtävillä ja viranomaislausunnolla. Nähtävillä olon johdosta luonnoksesta tuli 8 muistutusta sekä viranomaislausunnoissa oli runsaasti kehittämisnäkökohtia. Yhtenä keskeisimpänä selvitettävänä seikkana tuli esille liikenteellisien seikkojen tarkempi selvittämistarve. Kaavan laatija on päivittänyt kaavaluonnoskartan muistutuksien johdosta, mutta kaavaehdotuksen taustamateriaali ja mm. liikenteellisien seikkojen täsmentäminen on vielä kesken. Ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista Ely-keskus edellyttää viranomaispalaverin pitämistä. Tiedoksi: Kaavaluonnoksen johdosta annettujen muistutuksien ja lausuntojen vastine sekä alustava kaavaehdotus Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta toteaa Koirniemen yleiskaavan alustavan kaavaehdotuksen. Kaavaehdotuksen käsittelyä jatketaan, kun tarvittavat liikenteelliset ym. seikat on täsmennetty riittävässä laajuudessa ja viranomaisneuvottelu on pidetty.

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Koirniemen asemakaava 389/ /2013 Teknltk 18 Kaavan laatijan valinta Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Koirniemen yleiskaavoitus on edennyt siten, että samanaikaisesti voidaan käynnistää asemakaavan laatiminen alueelle. Va.rakentamispäällikkö on tilannut asemakaavan pohjakartan dikitoinnin ja ajantasaistamisen ja työ valmistuu toukokuussa. Asemakaavan laadinnassa on varsin tiukka aikataulu johtuen päättyvästä tilaa vaativan kaupan siirtymäsäännöksestä. Asemakaavoituksesta on pyydetty tarjouksia viideltä aiemmin Parikkalassa työskenneeltä kaavoittajalta. Tarjousten jättöaika päättyy Tiedoksi: Asemakaavoituksen tarjouspyyntö ja alustava asemakaavan rajaus Kaavoitustyön tarjouksien yhteenveto ja pisteytys tehdään kokoukseen mennessä. Va.kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää valita Koirniemen asemakaavan laatijan. Päätös: Lautakunnalle esiteltiin tarjousien yhteenveto ja hankinnan pisteytys. Pisteytyksen perusteella hankinta on kokonaistaloudellisesti edullisinta teettää Ramboll Finland Oy:llä. Lautakunta päättää valita Koirniemen asemakaavoituksen suunnittelijaksi Ramboll Finland Oy:n. Hankinnasta tilataan ensimmäisessä vaiheessa kokonaishintaan ( ALV 0) määritellyt työt. Optiona olevien erityisselvityksien tai muiden palveluiden tilaamisesta päätetään erikseen, kun työ on käynnistetty ja tarvittavien selvityksien tarve ja laajuus tarkentuvat. Tekninen lautakunta hyväksyi va.kunnanjohtajan kokouksessa tekemän esityksen. Pöytäkirjan liitteenä ovat tarjouksien avauspöytäkirja sekä hankinnan pisteytys. Liitteet Liite 3 Koirniemen asemakaava, tarjousten avauspöytäkirja Liite 4 Koirniemen asemakaava, tarjousvertailu/pisteytys

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kolmikannan alueen yleiskaava 44/ /2013 Teknltk 19 Kaavaluonnoksen käsittely Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Parikkalan rajanylityspaikan kehittämisen ja kansainvälistämisen tarpeista on käynnistetty alueen yleiskaavoitus. Asiaa on valmisteltu jo vuodesta 2012 alkaen. Pohjana on voimassa oleva maakuntakaava, joka on huomioitu kaavaluonnoksessa. Vahvistettavana olevan 1. vaihemaakuntakaavan muutokset / vaikutukset tarkastellaan kaavaselostuksessa. Keskeisin 1. vaihemaakuntakaavan poikkeama on rajatoiminnoille varatun kehittämisalueen laajuus, jossa on otettu huomioon useampien raja-asemien sijoitusvaihtoehtojen mahdollisuudet. Yleiskaavassa on tarpeen käsitellä rajatoimintojen alueiden kehittämistarpeita sekä muun alueen ja ympäristön logistiikka ja kaupallisia aluevarauksia sekä liikenteen kehittämistarpeita tie- ja raideliikenteen osalta. Osayleiskaavan tarkasteluaika ulottuu vuoteen 2030 saakka. Suunnittelualue on Parikkalan rajanylityspaikka, Kolmikanta, Lahdenkylä, Tiviä, Kannas, Siikalahden patotie.. Osayleiskaavan perusteiden mm. rajatoimintojen ja liikenteellisten tarpeiden selvittämiseksi on pidetty useita viranomaisneuvotteluita sekä epävirallisia suunnittelupalavereja. Periaatteellisina liikenteellisinä ratkaisuina on tullut esille, että Kolmikannan rajatoimintojen liikenne tukeutuu pitkälle tulevaisuuteen nykyiseen Kolmikannan tiehen. Nykyistä tietä varaudutaan parantamaan sekä kehittämään valtatien risteysjärjestelyjä ainakin kaistoitus- / kanavointijärjestelyin. Pohjoisempi yhteysvaraus on vahvojen luontoarvojen vuoksi päädytty huomioimaan yhteystarpeena, jolla ei ole oikeudellista vaikutusta. Alueen monipuolisia luontoarvoja on selvitetty hyvin laajasti ja merkittävät luontoarvot ovat ohjanneet ja rajoittaneet huomattavasti alueen suunnittelua. Tiedoksi: Kaavaluonnoskartta ja kaavamääräykset Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta käsittelee Kolmikannan alueen yleiskaavan luonnoksen. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että yleiskaavaluonnos asetetaan MRL 62 mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja että luonnoksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot.

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Teknisen varallaolon keskeiset järjestelyt 94/ /2014 Teknltk 20 Valmistelijat yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti ja va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Teknisten laitoksien ja kiinteistöjen tarpeita varten on teknisen toimen laitoshenkilöiden toimesta järjestetty varallaolo, jossa yksi henkilö on viikon kerrallaan tavoitettavissa. Tehtävänä on kiireellisten vikojen ja häiriöiden hoitaminen, jotta päästään yön yli tai seuraavaan arkipäivään. Tarkoituksena on siis tehdä tarvittavat toimet lisävahinkojen syntymisen estämiseksi tai välttämättömän toiminnon turvaamiseksi. Kiireettömiä vikoja tai häiriöitä, joista ei aiheudu vaaraa asukkaille tai kiinteistöille ei hoideta varallaolon toimesta. Varallaolon täsmällistä sitovuutta ei ole määritelty johtuen varallaolijoiden sijoittumisesta erilaisien matkojen päähän ja jo kunnan alueen laajuus aiheuttaa vääjäämättä viivettä. Ohjeellisena aikana on ollut että varalla oleva henkilö on kohteessa viimeistään n. 30 minuutissa hälytyksestä. Varallaolon sitovuutta osoittava korvaus on 30 % ao. henkilön tehtäväkohtaisesta palkasta. Hälytykset tulevat lähinnä automaattihälyttimien kautta varalla olevan henkilön käyttämään puhelimeen. Kunnan kiinteistöjen asukkaiden ovien avaus tms. pyynnöt ohjautuvat samoin ao. puhelimeen. Varalla olon järjestämisestä voimassa oleva päätös on sellainen, että jatkuva varallaolo on ollut ainoastaan talvisin. Kesäisin lämpölaitoksen öljylämmitysajon aikana on varallaolo järjestetty vain viikonloppuisin. Käytännössä kuitenkin jo useamman vuoden aikana mm. puhdistamon häiriöiden riskit on katsottu niin suuriksi, että varallaolo on järjestetty jatkuvana kesäisinkin. Varallaolijan hoidettavaksi on aikojen saatossa muotoutunut aina lisää erilaisia kiireettömiäkin tehtäviä. Tällaisia ovat mm. lippujen nostot / laskut iltaisin ja viikonloppuisin, liikuntahallin lokeroiden avauksia yms. Näiden varallaolon lähtökohtaan nähden toissijaisien tehtävien vuoksi varallaolosta on muotoutunut varsin raskas hoidettava ja nykyisellään varallaoloon alkaa olla vaikea saada toimijoita. Varallaolon ostamisesta esim. paikallisilta urakoitsijoilta on keskusteltu, mutta toistaiseksi tunnustelut eivät ole johtaneen konkreettiseen tulokseen. Myös yksittäisen varallaolijan vuokraamista urakoitsijoilta on pidetty mahdollisena. Paikkakunnalla tai lähialueella ei ole toimijaa, jolla olisi tekniset edellytykset ja resursseja koko varallaolon hoitamiseen. Liite: Selvitys varallaolon järjestämisestä Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää, että tekninen varallaolo järjestetään liiteselvityksen perustein ympäri vuoden iltaisin, öisin ja

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta viikonloppuisin. Yhdyskuntatekniikan päällikkö valtuutetaan sopimaan tarvittavat yksityiskohdat sekä sopimaan kiireettömien tehtävien hoidon järjestelyistä tarvittaessa ostopalveluna. Pöytäkirjan liitteenä on selvitys varallaolon järjestämisestä. Liitteet Liite 5 Teknisen varallaolon keskeiset järjestelyt

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat 10/ /2014 Teknltk 21 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti 1. Parikkalan kunnanvaltuuston / 4 pöytäkirjan ote, Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa koskevat perusteet 2. Parikkalan kunnanvaltuuston / 5 pöytäkirjan ote, Hallintosäännön tarkistaminen 3. Parikkalan kunnanvaltuuston / 6 pöytäkirjan ote, Päiväkodin rakentaminen - rakennustilitys 4. Parikkalan kunnanvaltuuston / 7 pöytäkirjan ote, Rajanylityspaikan varastoalue 1 - rakennustilitys 5. Kuntaliiton esite päättäjille tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä. 6. Etelä-Karjalan jätelautakunta, pöytäkirja Etelä-Karjalan pelastuslautakunta, pöytäkirja Imatran seudun ympäristölautakunta Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja alueen VPK:t lausunnot Parikkalan paloasemaverkon kehittämisestä 10. Imatran Seudun Ympäristötoimi, ehdotus uimarantaluetteloksi Särkisalmen jäteveden puhdistamon velvoitetarkkailujen neljännesvuosiyhteenveto loka-joulu /2013 sekä vuosiyhteenveto 2013 Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjat ja muistiot 104/ /2013 Teknltk 22 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Va. rakentamispäällikkö Dynasty-päätökset päätöstyypeittäin: / 2, yleispäätös / 1, hankintapäätös Web-päätökset: / 4, henkilöstöasia Yhdyskuntatekniikan päällikkö Dynasty-päätökset päätöstyypeittäin: / 3, henkilöstöpäätös / 2, hankintapäätös / 4, talouteen liittyvä päätös Web-päätökset: / 6, 7 ja 9-12, henkilöstöasia / 8, viranhaltijapäätös Kunnossapitopäällikkö Dynasty-päätökset päätöstyypeittäin: / 3, hankintapäätös / 2, 4-5, talouteen liittyvä päätös Web-päätökset: / 22-24, henkilöstöasia Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei KuntaL 51 :n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

19 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 91 :n mu kaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 14, 17, 19 KuntaL 89 :n 1 mom. mukaan kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, johon voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Luettelo näistä päätöksistä sisältyy kohtaan oikaisuvaatimusohjeet. HLL13 :n ja 15 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Valitusosoitus Valituskirja Muutoksenhakukiellot Oikaisuvaatimusohjeet Valitusasiakirjojen toimittaminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän aikana tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Parikkalan kunta, tekninen lautakunta, Harjukuja 6, Parikkala, kunta(at)parikkala.fi Pykälät: 15, 16, 18, 20 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus peruste luineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjalli sella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa KuntaL 92 :n mukaan hakea muutos ta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaa timuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaiset 1) Kouvolan hallinto-oikeus, Kauppalankatu 43 C / PL 401, Kouvola Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 2) Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Valitusaika 14 pv, pykälät: 16, 18 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava edellä mainitulle valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 10.02.2014 klo 16:00-19:00 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 1

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 Valtuusto 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 13:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot