ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 63 VALTUUSTOALOITE ORIVEDEN KAUPUNGIN KOTISIVUJEN UUDISTAMISEKSI 64 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT 65 TYÖLLISYYSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN, KIERRÄTYSTAVARATALO 66 LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA 67 TILAN KUMUNMAA MYYNNIN VALMISTELU 68 KULTAVUOREN KOULUN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSTÖIDEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET 69 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 70 VALTUUSTOALOITE ENERGIAOMAVARAISESTA ORIVEDESTÄ 71 VALTUUSTOALOITE LÄMPÖENERGIAVAIHTOEHTOJEN TUTKIMISESTA 72 VALTUUSTOALOITE KUNNASSA KOOTAAN LASTEN JA NUORTEN HARRASTUSMAHDOLLISUUKSISTA YHTEINEN ESITEVIHKONEN 73 VALTUUSTOALOITE HYVINVOINTINEUVOLATOIMINNAN KÄYNNISTÄMISESTÄ SAATAVAT ORIVEDEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 199

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ ILMOITUSASIAT 202

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Viljanen Jussi 15:00-18:40 kaupunginhallitukse n puheenjohtaja Järvinen Jussi 15:00-18:40 kaupunginhallitukse n varapj. Jokinen Kaarina 15:00-18:40 jäsen Jääskelä Erkki 15:00-18:40 jäsen Ketola Jussi 15:00-18:40 jäsen Koppanen Matti 15:00-18:40 jäsen Lahtinen Nina 15:00-18:40 jäsen Mäkinen-Aakula Marjo 15:00-18:40 jäsen Palomäki Marita 15:00-18:40 jäsen Jakara Riitta 15:00-18:40 valtuuston puheenjohtaja Uotila Kalle 15:00-18:40 valtuuston I varapj. Nieminen Antti 15:00-18:40 valtuuston II varapj. MUU Kuusisto Juha 15:00-18:40 esittelijä Lappi Helena 15:00-18:40 pöytäkirjanpitäjä Lilja Marjatta 15:00-18:40 talousjohtaja Naaralainen Mikko 15:07-15:21 tietohallintopäällikk ö Onnela Kirsi 15:55-16:28 työllisyyspalveluide n päällikkö Peurala Tuija 15:23-16:28 hallintojohtaja Jortikka Antti 15:55-17:43 tekninen johtaja Valkama Päivi 16:39-16:53 maankäyttöinsinööri ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT Jussi Viljanen Jussi Järvinen Helena Lappi Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä ( 64) PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Orivedellä torstaina kello Jussi Järvinen Jussi Ketola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Oriveden kaupungintalo, hallintosihteerin työhuone viraston avoinnaoloajan Hallintosihteeri Helena Lappi

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kaupunginhallitus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Jussi Järvinen ja Jussi Ketola. Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jussi Järvinen ja Jussi Ketola

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat lautakuntien ja muiden toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: 1. Elämänlaatulautakunta: - pöytäkirja Rantayleiskaavatoimikunta: - pöytäkirja Tekninen lautakunta: - pöytäkirja Talousjohtaja: - päätöspöytäkirja, henkilöstöpäätös 6/ Lasten ja nuorten lautakunta: - pöytäkirja Maankäyttöinsinööri:(kokouksessa tehty lisäys) - päätöspöytäkirja, hankintapäätös 1/2015 ja yleinen päätös 2/2015. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta eikä ota käsiteltäväkseen yllä mainituissa pöytäkirjoissa ja päätöspöytäkirjoissa päätettyjä asioita. Päätökset ovat täytäntöön pantavissa

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus VALTUUSTOALOITE ORIVEDEN KAUPUNGIN KOTISIVUJEN UUDISTAMISEKSI Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheen joh ta ja totesi, että valtuustolle oli jätetty valtuustoaloite koskien Ori veden kaupungin kotisivujen uudistamista. Aloite kuuluu seuraavasti: "Kaupungin kotisivut toimivat käyntikorttina ja luovat ensivaikutelman kau pun gis ta kiinnostuneille, potentiaalisille uusille asukkaille ja tietoa et sivil le. Kotisivujen tulee myös toimia tehokkaana ja ennen kaikkea helppona in for maa tio ka na va na kaupungin asukkaille. Lisäksi kotisivut optimaalisesti toi mies saan voisivat tehostaa ja helpottaa kaupungin hallinnon työtä (esim. säh köis ten lomakkeiden käyttö), mikä palvelisi myös talouden ta sa pai not tamis oh jel man tavoitteita. Nykyisellään Oriveden kaupungin nettisivut ovat van han ai kai set, monimutkaiset ja epäselvät: pelkkä päivitys ei riitä vaan vaa di taan kokonaisvaltaisempaa uudistamista. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta tulee edelleen huolehtia kaupungin ima gon ylläpidosta ja kehittämisestä sekä kaupunkimarkkinoinnista. In ternet si vu jen kautta voidaan luoda positiivinen ja houkutteleva kuva kau pungis ta. Järkevällä internetsivujen rakentamisella voidaan myös tuoda asia kasläh töi ses ti tietoa saataville niin, että se on juuri tietylle tiedonhakijalle helpos ti ja nopeasti saatavilla. Näiden seikkojen vuoksi Oriveden kaupungin kotisivujen kokonaisvaltaisen uu dis ta mi sen mahdollisuutta tulisi selvittää kaupungin taloustilanteen sal limis sa rajoissa. Sini Kahilaniemi Jussi Ketola Sari Laine Jere Ojanen Jussi Viljanen Kaarina Jokinen Heikki Salomaa Juha Haikka Pekka Tuhkanen Kimmo Vihusaari Antti Nieminen Anna Kymäläinen Ulla Reini Ilkka Hjerppe Jussi Järvinen Markku Hietanen Marita Palomäki Anne Kahelin Reijo Kahelin Irma Koskela Matti Autio Kalle Uotila Matti Koppanen Kirsti Kontio-Ollila Marjo Mäkinen-Aakula Annamari Aitolahti Sami Sistonen" Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää toimittaa aloitteen hallinto- ja talouspalvelukeskukseen / tietohallinnon valmisteltavaksi si ten, että valmistelu toimitetaan kau pun gin hal li tuk sel le mennes sä. Kaupunginhallitus Oriveden kaupungin nykyiset kotisivut uudistettiin viimeksi vuonna Kil pai lu tuk sen perusteella kotisivujen suunnittelu sekä tekninen ja pal ve linym pä ris tön ylläpito päätettiin ostaa palveluja Absent Oy:ltä. Tässä yh teydes sä sivujen sisällön ylläpito hajautettiin eri palvelukeskusten tehtäviksi. Si vu jen ulkoasua ei ole tämän jälkeen päivitetty, mutta joitakin toi min nal lisuuk sia sivuille on lisätty. Nykyiset kotisivut eivät vastaa ulkoasultaan ja toi min nal li suuk sil taan enää tämän päivän vaatimuksia, joten sivulle pitäisi teh dä kokonaisvaltainen uudistus. Sähköisten palvelujen lisääntyminen sekä nii den hyödyntämien pitäisi ottaa huomioon kotisivuja uudistettaessa. Uudis tuk sen yhteydessä oli hyvä kilpailuttaa myös sivujen tekninen ja pal velin ym pä ris tön ylläpito. Kotisivujen uudistaminen tulee projektoida ja projektille pitää pystyä osoitta maan tarvittavat resurssit, jotta pystytään takaamaan nykyaikaiset sivut. Hen ki lö re surs se ja pitää pystyä osoittamaan jokaisesta palvelukeskuksesta, jot ta kaikkien palvelukeskusten tarpeet tulee huomioiduksi. Uu dis tus pro jekti tulee vaatimaan myös suuren määrän työaikaa, joka pitää ottaa huomioon hen ki lö re surs se ja määriteltäessä eikä uudistusprojektia voida vastuuttaa vain yhden palvelukeskuksen tai työyksikön tehtäväksi. Vuoden 2015 talous ar vios sa ei ole erikseen varattuna määrärahoja sivujen uudistamiseen. Ta lous ar vion investointiosassa on hallinto- ja talouspalvelukeskuksella euron määrärahavaraus atk-hankintoihin/ohjelmistoihin. Mää rä rahal la oli tarkoitus uudistaa muita järjestelmiä. Tehdyn markkinakartoituksen pohjalta kokonaisuudistukseen, johon si sältyi si myös graafinen suunnittelu, olisi hyvä varata noin Hinta tarken tuu uudistamisprojektin yhteydessä tehtävän vaatimusmäärittelyn edetes sä. Riskienhallinnan näkökulmasta kotisivujen toimittajan valinnassa on syytä pai not taa toimittajan kuntapuolen referenssejä sekä yrityksen toiminnan laajuut ta. Toimittajalla pitää olla resursseja jatkaa palvelun tuottamista yl lät tä-

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vis sä kin tilanteissa ja esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuus ei saa vaarantaa pal ve lun saatavuutta tai laatua. (Valmistelu: tietohallintopäällikkö MN) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. että Oriveden kaupungin kotisivut uudistetaan, 2. että kotisivujen uudistamista valmistelemaan ja toteuttamaan ni metään projektityöryhmä, jonka vetäjänä toimii tietohallintopäällikkö Mik ko Naaralainen, työryhmään nimetään jäseneksi mark ki noin ti sihtee ri Pirjo Luukko ja lisäksi jokaista palvelukeskusta pyydetään nimeä mään yksi jäsen. 3. että työryhmä voi tarvittaessa kutsua muitakin viranhaltijoita asiantun ti joik si, 4. että kotisivun uudistamisen tavoitteena on, että uudet kotisivut saadaan käyttöön vuoden 2016 alusta lukien, 5. että kotisivujen uudistamiseen tarvittavat määrärahat osoitetaan vuoden 2015 talousarvion investointiosan kohdasta irtaimiston osto/myyn ti/kau pun gin hal li tus, 6. esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun kä si tellyk si. Merkittiin, että tietohallintopäällikkö Mikko Naaralainen oli asiantuntijana pai kal la asian käsittelyn aikana

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun taa koskevat yh teis toi min ta neu vot te lut osana talouden ta sa pai notus oh jel maa, koska valmistelu sisälsi mah dol li sia henkilöstön ase maan merkit tä väs ti vaikuttavia muutoksia työn or ga ni soin nis sa, pal ve lu ra ken tees sa, mah dol li sia taloudellisista ja tuo tan nol li sis ta syistä toi meen pan ta via osa-aikais ta mi sia, lomautuksia tai ir ti sa no mi sia. Kaupunginhallituksen päätöksen mu kaan yh teis toi min ta neu vot te luis sa ta voi tel tiin noin 36 henkilötyövuoden sääs töä, yhteismäärältään noin 1,7 mil joo naa euroa vuosina Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin ja ne päättyivät yk si mie li si nä. Neuvottelujen aikana käytiin läpi toimintojen taloudelliset ja tuo tan nol li set perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot talouden ta sa pai not ta misel le. Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on ollut koko kaupungin hen kilös tö. Yhteistoimintaneuvotteluissa selvitettiin, että tavoitteena olleesta 1,7 milj.euron säästöstä, noin 1,2 milj.euroa voidaan toteuttaa luontaisen poistu man kaut ta. Tämän toteuttaminen edellyttää toiminnan tehostamisesta, muu tok sia tehtävien organisoinnissa ja palvelurakenteissa. Edellä mainitun 1,2 milj.euron säästön lisäksi neuvotteluissa tavoiteltiin 0,5 milj. euron sääs tö jä hen ki lös tö me nois sa vuosien aikana, jotta ko ko nais säästö ta voi te 1,7 milj.euroa toteutuu. Vapaaehtoiset palkattomat vapaat (säästövapaat) Henkilöstömenoista tavoiteltavien säästöjen aikaansaamiseksi työnantaja esit ti järjestöille, että koko henkilöstö ottaisi vapaaehtoista palkatonta vapaa ta (säästövapaa) 7 kalenteripäivää, josta saisi yhden palkallisen va paapäi vän. Järjestöt hylkäsivät työnantajan ehdotuksen ja todettiin, että työn anta ja esittää säästövapaan ottamista suoraan henkilöstölle. Työnantajan linjaus säästövapaiden käyttämiseen on seuraava: - Palkaton säästövapaa on 7 kalenteripäivää (tuntipalkkaiset 5 työ päivää), joista saa yhden palkallisen vapaapäivän. Säästövapaata voi hakea enintään 2 x 7 kalenteripäivää (tuntipalkkaiset 2 x 5 pv). - Säästövapaat eivät vähennä vuosilomakertymää. - Säästövapaa voidaan periä palkasta enintään kahdessa erässä, kui tenkin viimeistään heinäkuun 2015 palkasta. - Säästövapaa voidaan käyttää aikaisintaan sinä kuukautena, jolloin vapaa ta vastaava määrä vähennetään palkasta.

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Säästövapaa voidaan pitää lähiesimiehen kanssa sovittavana aikana, myös yksittäisinä päivinä siten, että palkattomaan jaksoon sisältyy vähin tään yksi viikonloppu (la-su). - Säästövapaa tulee pitää kesäkuun 2016 loppuun menneessä. - Säästövapaan aikana viranhaltijan/työntekijän tilalle ei voi ottaa sijais ta eikä vapaasta saa aiheutua työnantajalle lisäkustannuksia. - Työnantajan edustaja/lähiesimies päättää pal ve lu kes kuk sit tain/työ yksi köit täin säästövapaisiin liittyvät järjestelyt koskien mm. tehtävien hoi toa ja vastuita. Työnantajan tarjoamia vapaaehtoisia palkattomia vapaita (säästövapaita) haet tiin määräaikaan mennessä noin 1470 päivää ja niistä kertyi si reilun euron henkilöstömenojen säästö vuonna Sääs töva paa ta ilmoitti ottavansa noin 60 % henkilöstöstä. Lomautukset Säästövapaita koskevaan työnantajan esitykseen sisältyi maininta siitä, että ne viranhaltijat/työntekijät, jotka eivät säästövapaata ole pitäneet tai so pineet pitävänsä, tullaan lomauttamaan vuoden 2015 tai kevään 2016 aikana. Lo mau tuk sen peruste on taloudellinen. Lomautuksen kesto on kuukausipalkkaisilla viranhaltijoilla/työntekijöillä kah dek san (8) kalenteripäivää ja tuntipalkkaisilla työntekijöillä kuusi (6) työ päi vää. Lomautusaikaan sisällytetään vähintään yksi viikonloppu (la-su). Työnantajan edustaja/lähiesimies päättää pal ve lu kes kuk sit tain/työ yk si köittäin lomautuksiin liittyvät järjestelyt koskien mm. tehtävien hoitoa ja vastui ta. Yhteistoimintaneuvottelussa työnantaja totesi, että säästövapaista ei ker tynyt riittävää 0,5 milj. euron henkilöstösäästöä, joten lomautukset on to teutet ta va yllä mainitulla tavalla. Neuvottelussa työnantaja esitti lomautusten ulkopuolelle rajattavaksi seuraa vat viranhaltija-/työntekijäryhmät: - vuorotyötä tekevät, - erityisopettajat, - määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa toimivat henkilöt, - kaupungin ulkopuolisella projektirahoituksella toimivat, - osa-aikaeläkkeellä olevat henkilöt, - kansalaisopiston tuntiopettajat,

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Lomautusten käytännön valmistelujen yhteydessä yllä oleva luettelo voi vie lä tarkentua. Lomautusten käytännön toteuttamisajankohdasta ja menettelyistä tekee päätök sen kukin toimivaltainen viranomainen ja päätökset toimitetaan tiedoksi TE-toi mis tol le. Oriveden kaupungin vakinaisen henkilöstön mukaan arvioituna lomautusten kaut ta saadaan noin euron henkilöstömenojen säästöt. Säästövapaiden ja lomautusten kautta saadaan siis noin euron henkilöstömenojen säästöt vuosina YT-neuvotteluun asetettua euron säästöä ei siis saavuteta, vaan henkilöstömenoihin tulisi löytää vielä noin euron säästöt. Yhteistoimintaneuvottelussa pyydettiin henkilöstöjärjestöjen esityksiä henki lös tö me no jen säästöjen saamiseksi. Järjestöjen edustajat esittivät, että panos ta mal la työhyvinvointiin saadaan säästöjä sairauslomien vähenemisen kaut ta. Lisäksi esitettiin, että kaupungin joitakin toimintatapoja uudistetaan ja myös henkilöstö sitoutetaan näihin uusiin toimintatapoihin. Järjestöjen edustajien esityksen mukaan puuttuvat säästöt tulisi löytää muuta kautta kuin henkilöstöä vähentämällä, mm. tehostamalla toimintaa ja sähköi siä järjestelmiä hyödyntämällä. Tehtävien uudelleenjärjestelyt ja niihin mahdollisesti liittyvät irtisanomiset Hallintosäännön 66 :n mukaan virka- tai työsuhteen irtisanomisesta tai lomaut ta mi ses ta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työ so pi mus suh tee seen, mikäli asiasta ei ole johtosäännössä toisin määrätty. Tehtävien uudelleenjärjestelyjä koskevat yt-neuvottelut katsottiin käydyksi pidetyssä neuvottelussa. Käydyn keskustelun mukaisesti koko orga ni saa tion tehtävien uudelleenjärjestelyt käydään läpi työntekijöiden kanssa käytävissä yt-neuvotteluissa erikseen. Mikäli tehtävien uu del leen jär jes telyis tä aiheutuu työvoiman tarpeen pysyvä väheneminen, voidaan käyttää koh den net tu ja irtisanomisia tai osa-aikaistamisia, joista käydään erilliset yt-neu vot te lut ao. henkilön kanssa. Vuosina työnantaja voi ir tisa noa työsopimuslain 7 luvun 3 :n tai kunnallisen viranhaltijalain 8 luvun 37 :n perusteella yksittäisiä henkilöitä eri tehtävistä ellei työn tarjoamis- ja kou lu tus vel vol li suu den selvityksen jälkeen työtä ole tarjolla. Tehtävien uudelleenjärjestelyä sekä toiminnan tehostamista jatketaan ta louden tasapainottamisohjelmassa päätetyn mukaisesti. Valmistelussa haetaan puut tu van noin euron säästön toteuttamisvaihtoehtoja. Val mis te-

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus lus sa ja tilanteen arvioinnissa otetaan huomioon Oriveden kaupungin talous ti lan teen kokonaiskehitys. Kaupunginhallitus päättää jatkotoimenpiteistä ja mahdollisen uuden yh teistoi min ta me net te lyn käynnistämisestä valmistelun jälkeen. Esityslistan liitteenä kokoukseen osallistuville on yh teis toi min ta neu vot te lujen pöytäkirjat liitteineen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. todeta, että yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet yk simie li si nä ja päät tää merkitä yhteistoimintaneuvottelujen pöytäkirjat tie dok si, 2. todeta, että työnantajan tarjoamia vapaaehtoisia palkattomia vapaita (sääs tö va pai ta) haettiin määräaikaan mennessä noin 1470 päi vää ja niistä kertyisi reilun euron henkilöstömenojen säästö vuon na Säästövapaata ilmoitti ottavansa noin 60 % hen ki lös töstä. 3. että Oriveden kaupunki lomauttaa kahdeksan (8) kalenteripäivää ja tuntipalkkaisilla työntekijöillä kuusi (6) työpäivää (kokouksessa tehty lisäys) sen henkilöstön joka ei sitoutunut ottamaan va paa eh tois ta säästövapaata. Lomautukset toteutetaan pal ve lu kes kuk sit tain/ työ yk siköit täin erikseen laadittavan suunnitelman mukaan. Lomautuksia ei koh dis te ta niihin työntekijöihin/viranhaltijoihin, jotka ovat sitoutuneet ottamaan va paa eh tois ia palkattomia vapaita vähintään 7 ka len te ri päi vää. 4. rajata toteutettavien lomautusten ulkopuolelle: - vuorotyötä tekevät, - erityisopettajat, - määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa toimivat henkilöt, - kaupungin ulkopuolisella projektirahoituksella toimivat, - osa-aikaeläkkeellä olevat henkilöt, - kansalaisopiston tuntiopettajat, - pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut. Kaupunginhallitus voi tehdyn valmistelun jälkeen tarkentaa lo mau tusten ulkopuolelle rajattavia henkilöstöryhmiä tai yksittäisiä vi ran hal tijoi ta/työn te ki jöi tä. 5. jatkaa henkilöstön mahdollisuutta ottaa vapaaehtoista säästövapaita en ti sin ehdoin siten, että hakulomake tulee jättää esimiehelle vii meistään mennessä.

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta todeta, että päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen perus teel la ei toteuteta henkilöstön irtisanomisia. 7. talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvien organisaation ja pal velu tuo tan non tehostamiseen ja tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvien py sy vien muutosten ja taloudellisten vaikutusten valmistelu tulee palve lu kes kuk sis sa aloittaa välittömästi viimeistään tammikuun aikana ja val mis te lu tulee saattaa kaupunginhallituksen käsittelyyn men nes sä. Valmistelussa haetaan puuttuvan noin euron säästön toteuttamisvaihtoehtoja. Valmistelussa ja tilanteen arvioinnissa ote taan huomioon Oriveden kaupungin taloustilanteen ko ko nais ke hitys. Kaupunginhallitus päättää jatkotoimenpiteistä ja mahdollisen uu den yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä valmistelun jälkeen. Päätös: Päätösehdotuksen kohdat 1-7 hyväksyttiin Kaupunginhallituksen päätöksen perusteella on jatkettu lomautusten valmis te lua. Valmistelun aikana on huomattu, että joitakin asioita tulee vielä tar ken taa ja linjata kaupunginhallituksen päätöksen kohdan 4 mukaisesti. Seuraavat asiat vaativat vielä neuvottelua: - lomautuksen yhteydessä käytettävien lomakkeiden hyväksyminen, - nuorten kesätyöllistäminen ja kausityöntekijät, - ulkopuolisen työvoiman käyttö lomautusten aikana, - sijaisten käyttäminen lomautusten aikana, - vakituisten tehtävien täyttäminen lomautusten aikana, - lomautusten aikana haettavat oppisopimustyöt ja/tai vuorotteluvapaat, - muun työn tarjoaminen lomautettaville/lomautetuille. Lomautuksen yhteydessä käytettävät lomakkeet Esityslistan liitteenä on mallilomakkeet, joita käytetään lo mau tus il moi tuksen tekemisessä sekä sen tiedoksiannossa. Lisäksi liitteenä on erilliset lomak keet lomautuksen aikana vastaanotettavasta työstä ja so pi mus lo mautuk sen keskeyttämisestä. Työnantaja esittää, että lomakkeet hyväksytään käytettäväksi työ so pi mussuh teis ten olevien henkilöiden lomautuksen yhteydessä. Viranhaltijoiden lo maut ta mi ses ta toimivaltainen viranomainen tekee hallintosäännön mu kaises ti erilliset päätökset, jotka annetaan henkilökohtaisesti tiedoksi. Pal ve lukes kuk siin toimitetaan erikseen malli viranhaltijapäätöksen pohjaksi.

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Nuorten kesätyöllistäminen Nuorten kesätyöpaikkojen haku tulee saada käyntiin mahdollisimman pian, mi kä li nuoria aiotaan työllistää kesän 2015 aikana. Nuoria on ollut ke sä töissä mm. leireillä, puisto- ja puutarhatöissä, uimarannoilla ym. Työnantaja esittää, että Oriveden kaupungissa toteutettavista lomautuksista huo li mat ta nuorille voidaan tarjota nuorten kesätyöllistämisessä tar koi tet tuja töitä. Kausityöntekijät Orivedellä on kausityöntekijöitä käytetty kesäkaudella puisto- ja puu tar hatöis sä. Heitä on ollut palkattuna vuosittain keskimäärin 4-6 henkilöä. Työnantaja esittää, että Oriveden kaupunki voi palkata kesäkaudelle kausityöntekijää ellei samaan aikaan puisto- ja puutarhatöissä toteuteta lo mau tuk sia. Kausityötä tarjotaan myös lomautettavalle henkilöstölle. Ulkopuolisen työvoiman käyttö Työnantaja esittää, että se voi lomautuksista huolimatta pakottavissa tapauk sis sa käyttää ulkopuolista työvoimaa, mikäli lomautetut ovat il moit taneet etteivät tule lomautuksen aikana ottamaan vastaan muuta työtä tai työ ei vastaa lomautettuna olevien ammattitaitoa tai heillä ei ole kelpoisuutta työ hön. Sijaisten/määräaikaisten käyttäminen Työnantaja esittää, että lomautuksista huolimatta yli viikon sijaisuudet ja mää rä ai kai set työsuhteet voidaan täyttää lomautuksista huolimatta kau pungin normaalin rektytointikäytännön mukaisesti, mikäli tehtävää ei voida asia kas nä kö kul ma ja tehtävän hoito huomioon ottaen kohtuudella täyttää lyhyi nä määräaikaisina pätkinä lomautettujen henkilöiden toimesta. Vakituisten virkojen/työsuhteiden täyttäminen Työnantaja esittää, että lomautusten aikana vapautuvat virat tai työsuhteet voi daan täyttää kaupungin normaalin rekrytointikäytännön mukaisesti, mikä li kaupunginhallitus antaa virkaan/työsuhteeseen täyttöluvan. Oppisopimustyöt, vuorotteluvapaat Työnantaja esittää, että työyksiköt voivat palkata oppisopimustyöntekijöitä ja myöntää viranhaltijoille/työntekijöille vuorotteluvapaata sen jälkeen, kun yk sik köön kohdistuvat lomautukset on toteutettu, vaikka lomautuksia vielä edel leen olisi käynnissä kaupungin muissa työyksiköissä. Vuorotteluvapaan osalta työantaja edelleen esittää, että se voisi työyksikön lo mau tus ten jälkeen myöntää vuorotteluvapaan, mikäli se on työyksikön toi min nan kannalta tarkoituksenmukaista. KT:n ohjeistuksen mukaan on syy tä välttää vuorotteluvapaan myöntämistä yhteistoimintaneuvottelujen alus ta siihen saakka kunnes lomautukset ovat ohi tai irtisanottujen osalta ei enää ole takaisinottovelvollisuutta. Vuorotteluvapaan kohdalla voi tulla eteen tilanne, että TE-toimisto jättää hyväksymättä esitetyn sijaisen, jolloin vuo rot te li ja jää ilman vuorotteluvapaakorvausta. Tämän välttämiseksi onkin

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus hy vä ennen vuorotteluvapaasopimuksen allekirjoittamista olla yhteydessä TE-toi mis toon ja selvittää onko esteitä vuorotteluvapaasijaisen palk kaa miseen. Muun työn tarjoaminen Lomautusten aikana tarjottavan muun työn käytännön menettelytavasta tulee sopia erikseen. Työnantaja esittää, että lomautettavana olevalle henkilöstölle (joka on ilmoit ta nut ottavansa lomautuksen aikana työtä vastaan) tarjotaan työtä, joka il maan tuu lomauttamisilmoituksen jälkeen/ennen lomautuksen al ka mista/lo mau tuk sen aikana soittamalla erillisen listan mukaisessa järjestyksessä kol me kertaa/henkilö. Lomautusten käytännön toteuttamisperiaatteet tulee myös linjata ja päättää. Työn an ta jan näkemyksen mukaan kuukausipalkkaisten lomautukset on tarkoi tuk sen mu kai sin ta toteuttaa nk. suhteellisuusperiaate huomioiden siten, et tä vapaapäivien ja työpäivien suhde on 50 % - 50 %, eli 8 päivän lo mautus toteutetaan esim. kahden viikonlopun aikana ajalla pe-ma, yhteensä 4 ka len te ri päi vää kerralla. Tuntipalkkaisten osalta lomautus toteutetaan 6 työ päi vän ajalle. Lomautusta ei voi määrätä aloittamaan eikä päättämään va paa päi vä nä. Lomauttamisessa on noudatettava kuukauden pituista il moitus ai kaa. Lisäksi on tarkoituksenmukaista tarkentaa hallituksen päätöksen kohdassa 4 lo mau tus ten ulkopuolelle rajattua vuorotyötä tekevää henkilöstöä sekä lisätä ryh mään oppilaanohjauksen lehtorit sekä talous- ja velkaneuvonnan hen kilös tö. Kaupunginhallituksen päätöksessä lomautuksissa ulos rajattava vuorotyötä te ke väl lä henkilöstöllä tarkoitettiin ympärivuorokautisessa jaksotyössä olevaa henkilöstöä. Tältä osin työnantaja esittää päätöstä vielä tar ken net ta vaksi. Talouden tasapainottamisohjelman yhtenä toimenpiteenä on ko kous palkkiot to mat kokoukset. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen ko kouspalk kioi den euron säästäminen tarkoittaa käytännössä kahta (2) palk kio ton ta ko kous ta vuodessa kaikkien toimielinten osalta. Koska vi ranhal ti joi den osal ta on noussut kysymys työnantajan oikeudesta jättää ko kouspalk kioi ta mak sa mat ta, todetaan että asiaa on noudatettu seuraavia lin jauksia: Kun ta lain 42 :n mukaan valtuusto päättää palkkioista ja korvauksista. Valtuusto on päättänyt vuosien 2013 ja 2014 ko kous palk kioi den kar si mi ses ta, siten että kaikilla hallintoelimillä yksi palkkioton kokous (yli 3 h kokous). Valtuusto on päättänyt luottamushenkilöpalkkioiden kar si mises ta vuodelle 2015 yhteensä eurolla. Karsitaan (alennetaan) palk-

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus kioi ta tai lisätään palkkiottomien kokousten määrää. Oriveden palkkio- ja mat kus tus sään nön mukaan viranhaltijoita / työntekijöitä koskevat samat palk kio pe rus teet. Tämän nojalla em. valtuuston päätöksiä ko kous palk kioiden karsimisista sovelletaan myös kokouksiin osallistuviin viranhaltijoihin /työ suh tei siin. Tasapainottamisohjelman valmistelussa on lähdetty siitä että val tuus ton päättämä palkkioidenkarsinta tehdään palkkiottomien kokousten kaut ta. Ehdotus: Yhteistyötoimikunta käy neuvottelun selosteosassa mainituista asiois ta kaupunginhallituksen käsittelyä varten. Päätös: Yhteistyötoimikunta kävi neuvottelun ko. asioista. Todettiin, että asioista ei päästä yksimielisyyteen, koska Tehy on il moit tanut kirjallisesti, ettei se tule hyväksymään seuraavia asioita: ke sä työn te kijöi den palkkaaminen, kausityöntekijöiden palkkaaminen, ulkopuolisen työvoi man käyttö, sijaisten/määräaikaisten käyttö, vakituisten työ suh tei den/virko jen täyttäminen. Liitteenä Tehyn kannanotto. Yhteistyötoimikunta esittää, että lomautusten ulkopuolelle rajataan ai emmin mainittujen lisäksi myös koulukuraattori, koulun psykiatrinen sai raanhoi ta ja ja koulupsykologi. Järjestöjen edustajat esittävät, että työhyvinvoinnin edistämiseksi lo mau tuksiin sisällytettäisiin vain yksi viikonloppu tai ainakin työyksiköille annetaan mah dol li suus harkita kuinka lomautuspäivät sijoitetaan. Lisäksi järjestöjen edustajat esittävät, että tekniikka- ja ympäristökeskuksen lo mau tuk set siirrettäisiin syksyyn Kaupunginhallitus Esityslistan liitteenä kokoukseen osallistuville on mallilomakkeet, joita käyte tään lomautusten toteuttamisessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Asian esittelijänä kaupunginjohtaja totesi olevansa intressijäävi, joten asia tu li ratkaista kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotuksesta. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää:

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus todeta, että yhteistyötoimikunta on käsitellyt kokouksessaan seu raa via asioita; lomautuksen yhteydessä käytettävien lomakkeiden hy väk sy mi nen, nuorten kesätyöllistäminen ja kausityöntekijät, ul kopuo li sen työvoiman käyttö lomautusten aikana, sijaisten käyttäminen lo mau tus ten aikana, vakituisten tehtävien täyttäminen lomautusten aika na, lomautusten aikana haettavat oppisopimustyöt ja/tai vuo rot te luva paat sekä muun työn tarjoaminen lomautettaville/lomautetuille. Asioista ei ole päästy yksimielisyyteen järjestöjen edustajien kanssa. 2. rajata toteutettavien lomautuksien ulkopuolelle aiemmin päätettyjen lisäk si: - oppilaanohjauksen lehtorit - koulukuraattori - koulun psykiatrinen sairaanhoitaja - koulupsykologi - talous- ja velkaneuvonnan henkilöstö. 3. todeta, että kaupunginhallituksen päätöksessä ( 311) lomau tuk sis sa ulos rajattavalla vuorotyötä tekevällä henkilöstöllä tar koitet tiin ympärivuorokautisessa jaksotyössä olevaa henkilöstöä. 4. että lomautuksista huolimatta nuorille voidaan tarjota nuorten ke sätyöl lis tä mi ses sä tarkoitettuja töitä. 5. että lomautuksista huolimatta tekniikka ja ympäristöpalvelukeskus voi ke sä kau del le 2015 pal ka ta 4-6 kausityöntekijää ellei samaan aikaan puis to- ja puutarhatöissä toteuteta lomautuksia. Kausityötä tarjotaan myös lomautettavalle henkilöstölle. 6. että lomautuksista huolimatta yli viikon sijaisuudet ja määräaikaiset työ suh teet voidaan täyttää kaupungin normaalin rektytointikäytännön mu kai ses ti, mikäli tehtävää ei voida asiakasnäkökulma ja tehtävän hoi to huomioon ottaen kohtuudella täyttää lyhyinä määräaikaisina pätki nä lomautettujen henkilöiden toimesta. 7. että lomautusten aikana vapautuvat virat tai työsuhteet voidaan täyttää kau pun gin normaalin rekrytointikäytännön mukaisesti, mikäli kau pungin hal li tus antaa virkaan / työsuhteeseen täyttöluvan. 8. että työyksiköt voivat palkata oppisopimustyöntekijöitä ja myöntää viran hal ti joil le / työntekijöille vuorotteluvapaata sen jälkeen, kun työyksik köön kohdistuvat lomautukset on toteutettu, vaikka lomautuksia vie lä edel leen olisi käynnissä kaupungin muissa työyksiköissä. Vuorotteluvapaan osalta työ yk si kkö voi toteutettujen lomautusten jälkeen myöntää vuorotteluvapaan, mikäli se on työ yk si kön toiminnan kan nal ta tarkoituksenmukaista. Vuo rot te lu va paan osalta tulee nou dat-

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus taa KT:n ohjeistusta (tiedote Vuo rot te lu va paa ja työ so pimus lain mukainen työntarjoamisvelvoite). 9. että lomautettavana olevalle henkilöstölle (joka on ilmoittanut ot tavan sa lomautuksen aikana työtä vastaan) tarjotaan työtä, joka il maantuu lomauttamisilmoituksen jälkeen / ennen lomautuksen alkamista / lo mau tuk sen aikana soittamalla erillisen listan mukaisessa jär jes tykses sä kolme kertaa/henkilö. Hallintojohtaja antaa erillisohjeet soittoluettelon laatimisesta ja yl lä pitä mi ses tä. 10. että kuukausipalkkaisten lomautukset on tarkoituksenmukaisinta toteut taa nk. suhteellisuusperiaate huomioiden siten, että va paa päi vien ja työ päi vien suhde on 50 % - 50 %, eli 8 päivän lo mau tus toteutetaan esim. kahden viikonlopun aikana ajalla pe-ma, yh teen sä 4 ka len te ripäi vää kerralla. Tuntipalkkaisten osalta lomautus to teu te taan 6 työ päivän ajalle. Lomautusta ei voi määrätä aloittamaan eikä päät tä mään vapaa päi vä nä. 11. että lomautukset toteutetaan palvelukeskuksittain / työyksiköittäin. Lo mau tus ten suunnitellut ajankohdat ja tieto lomautusten päät ty mi sestä tulee toimittaa hallintojohtajalle. Opetushenkilöstön lomautuksissa voidaan käyttää myös veso-päiviä. Lomauttamisessa on noudatettava kuukauden pituista ilmoitusaikaa. Ope tus hen ki lös tön lomautuksista on tehtävä AVI:iin ilmoitus 60 päivää ennen lomautusten täytäntöönpanoa. 12. hyväksyä liitteenä olevat lomakkeet käytettäväksi lomautusten to teutta mi ses sa. Lomautusilmoitus toimitetaan lomautettavalle hen ki lö kohtai ses ti ja annetaan tiedoksi viranhaltijan / työntekijän edustajalle. Hallintojohtaja antaa lisäksi erillisohjeet viranhaltijan lomauttamista kos ke van päätösmallin pohjaksi. 13. todeta että valtuusto on päättänyt luot ta mus hen ki lö palkkioi den karsimisesta vuodelle 2015 yhteensä eurolla. Ta sa painot ta mis oh jel man valmistelussa on lähdetty siitä, että valtuuston päättä mä palkkioidenkarsinta tehdään palkkiottomien kokousten kautta. Karsinta toteutetaan vuonna 2015 siten, että jokaisen toimielimen kahdes ta kokouksesta ei makseta kokouspalkkiota. Palkkiottomiksi kokouk sik si tulee osoittaa vähintään kaksi yli 3 tunnin kokousta, mikäli toi mi elin sellaisia vuonna 2015 pitää.

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Lisäksi todetaan, että Oriveden palkkio- ja matkustussäännön mukaan vi ran hal ti joi ta / työntekijöitä koskevat samat palkkioperusteet. Tämän no jal la em. valtuuston päätöstä kokouspalkkioiden karsimisista so velle taan myös kokouksiin osallistuviin viranhaltijoihin / työ suh tei siin. 14. kehottaa toimielimiä harkitsemaan vuosittaisten kokoustensa määrää ja kestoa tavoitteena tehostaa päätöksentekoa ja säästää kustannuksia. Päätös: Aluksi kaupunginhallitus kuuli kutsuttuna asiantuntijana hal lin tojoh ta ja Tuija Peuralaa, joka esitteli lomautusperiaatteita ja vastasi kau pungin hal li tuk sen jäsenten esittämiin kysymyksiin. Peurala oli kokouksessa läsnä kello Merkittiin, että intressijääviyden vuoksi kaupungin palveluksessa olevat viran hal ti jat ja työntekijät sekä heidän läheisensä ovat esteellisiä osal lis tumaan asian käsittelyyn ja päätöksentekoon kaupunginhallituksessa. Es teel lisi nä kokouksesta poistuivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Vilja nen ja kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Antti Nieminen. Jussi Vil ja sen vaimon äiti ja Antti Niemisen vaimo ovat kaupungin pal ve luk sessa. Kokouksesta poistuivat esteellisinä myös viranhaltijat: kau pun gin joh ta ja Ju ha Kuusisto, talousjohtaja Marjatta Lilja ja hallintosihteeri Helena Lap pi. Todettiin, että sekä kaupunginjohtaja Juha Kuusisto että hänen sijaisensa talous joh ta ja Marjatta Lilja olivat esteellisiä toimimaan asiassa esittelijänä, jo ten asia tuli ratkaista puheenjohtaja esityksestä. Merkittiin, että esteellisten poistuttua kokouksesta, asian esittelijänä, puheen joh ta ja na ja sihteerinä toimi kaupunginhallituksen va ra pu heen joh ta ja Jus si Järvinen. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus päätti hyväksyä puheenjohtajan päätös eh do tuk sen kohdat 1-14 yk si mie li ses ti

LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA

LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA Ympäristölautakunta 149 16.12.2014 Kaupunginhallitus 5 19.01.2015 Kaupunginhallitus 66 02.03.2015 LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA 190/66.668.02/2014 Ympäristölautakunta 16.12.2014

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA

LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA Ympäristölautakunta 149 16.12.2014 Kaupunginhallitus 5 19.01.2015 Kaupunginhallitus 66 02.03.2015 Kaupunginhallitus 15 16.01.2017 LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA 190/66.668.02/2014

Lisätiedot

Luonnonsuojelualueen laajentaminen Eräpyhän alueella 190/ /2014

Luonnonsuojelualueen laajentaminen Eräpyhän alueella 190/ /2014 Ympäristölautakunta 149 16.12.2014 Kaupunginhallitus 5 19.01.2015 Kaupunginhallitus 66 02.03.2015 Kaupunginhallitus 15 16.01.2017 Ympäristölautakunta 54 30.05.2017 Kaupunginhallitus 168 05.06.2017 Luonnonsuojelualueen

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 Yhteistyötoimikunta 4 17.02.2015 Kaupunginhallitus 64 02.03.2015 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 15.12.2014 311 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Luonnonsuojelualueen laajentaminen Eräpyhän alueella. Ympäristölautakunta

Kaupunginhallitus Luonnonsuojelualueen laajentaminen Eräpyhän alueella. Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 347 20.11.2017 Luonnonsuojelualueen laajentaminen Eräpyhän alueella Ympäristölautakunta 16.12.2014 149 Oriveden kaupunki omistaa Eräpyhän luonnonsuojelualueen, joka sijaitsee ti lal la

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot