KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Yhdyskuntalautakunta AIKA klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN 84 YMPÄRISTÖVAIKUTUS- TEN ARVIOINOHJELMASTA 28 POIKKEAMISHAKEMUS; RAUTANEN HANNU SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; HEIKKINEN EEVA / 89 LAUSUNNON ANTAMINEN VALITUKSEEN 30 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KOIVISTO MATTI ILMOITUSASIAT HAKOMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA 2011, URAKOITSIJAN 96 VALINTA 33 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 97

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KOKOUSAIKA klo 17:30-20:00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Schönberg Juha 17:30-20:00 puheenjohtaja Hanhela Lahja 17:30-20:00 jäsen Isola Timo 17:30-20:00 jäsen Karjalainen Antero 17:30-20:00 jäsen Kyllönen Tapio 17:30-20:00 jäsen Mikkonen Mirja 17:30-20:00 jäsen Rantala Ville 17:30-20:00 jäsen Siira Tapani 17:30-20:00 jäsen Huusko Anna-Liisa 17:30-20:00 varajäsen POISSA Tuomaala Eija varapu heenj. Savolainen Mirja jäsen Tomperi Päivi jäsen MUU Väänänen Martti 17:30-20:00 kunn.hall.puhj. Tiri Kari 17:30-20:00 kunnan hall.ed. Hankivuo Petteri 17:30-20:00 yhdyskuntajoht./esitte lijä Röpelinen Anja 17:30-20:00 toimisto arkk. Ukkola Mikko 17:30-18:15 yhdyskutains. 32 Mikkola Timo 17:45-19:00 mhy:n toiminnanjohtaja esitteli mhy:n toimintaa Vilmi Sirkku 17:30-20:00 lupasiht.ri/pöytäkirjan pitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lahja Hanhela ja Timo Isola sekä varalle Antero Karjalainen.Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkir- PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS ja on valmiina ilmoitettuna nähtä villäolopäivänä. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juha Schönberg Tapio Kyllönen ( 32) Sirkku Vilmi Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lahja Hanhela Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Timo Isola Allekirjoitus Todistaa: Lupasihteeri Sirkku Vilmi

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Yhdyskuntalautakunta LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUS- TEN ARVIOINOHJELMASTA Yhdk.ltk 27 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: ViherRengas Järvenpää Oy:n tarkoituksena on rakentaa bio kaasulaitos Va sikkasuon maa-aineskeskukseen, jossa yrityksellä on maa-ainesten han kintaan ja käsittelyyn, ra kennus- ja purkujätteen sekä lietteiden käsittelyyn liittyviä toimintoja. Kyseinen alue si jaitsee noin 2 km etäisyydellä Jäälin kes kustasta Kuusamontien itäpuolella Haukiputaan ja Kiimingin kuntien ra jan tuntumassa Haukiputaan kunnan puolella. Biokaasulaitoksen tarkoituksena on jätevedenpuhdistamoilla syntyvien jäte vesilietteiden, erilliskerättyjen biojätteiden sekä muiden orgaanisten ainei den käsitteleminen mädättä mällä biokaasun tuottamiseksi ja kaasun hyö dyntäminen sähkön ja lämmön tuotannos sa. Tarkoituksena on myös mädä tyksessä saadun hygieenisen lopputuotteen käsittele minen lannoitevalmis teiksi. Biokaasulaitoksen mitoituksen lähtökohtana on Taskilan jäteveden puh distamon lietteet, joita syntyy vuosittain noin t. Laitokselle kerä tään lisäksi noin t/a muita jätevesilietteitä ja biokaasun tuotantoon kelpaavia raaka-aineita, kuten erilliskerät tyä biojätettä, kasvibiomassaa se kä maa- ja hevostaloudessa syntyvää eläinten lantaa. Laitoksessa käsitel tävän orgaanisen aineen määrä on noin t/a. Laitoksen mitoi tuksessa varaudutaan käsittelykapasiteetin kasvattamiseen noin tonniin or gaanista ainetta ( t märkäpaino). Biokaasulaitos aiotaan rakentaa ViherRengas Järvenpää Oy:n nykyisen kompostointi kentän lähelle asfalttiaseman viereen. Laitoksen toiminnassa on seuraavat prosessit: kä siteltävien raaka-aineiden vastaanotto ja välivarastointi, esikäsittely ja syötteen valmis tus, mädätys, hygienisointi tarvittaessa, mekaaninen kuivaus, mädätysjäännöksen jälki käsittely (kompostointi), biokaasun käsittely sekä hajukaasujen ja jätevesien käsittely. Kaikki esitetyt prosessit evät välttämättä sisälly lopulliseen laitoshankkeeseen, mutta ne voivat tulla kyseeseen laitosta laajennettaessa. Laitoksen jätevedet viemäröidään ja joh detaan siirtoviemärillä Haukiputaan Leton puhdistamolle. Jos puhdistamon toiminta lop puu, jätevedet johdetaan Taskilan jäteveden puhdistamolle. Ympäristövaikutusten arvioinnissa ensimmäisenä vaihtoehtona (VE 0) arvioidaan se, ett ei hanketta toteuteta. Tällöin Taskilan jätevedenpuhdistamon lietteiden käsittelyä jatke taan nykykäytännön mukaisesti käsittelemällä lietteet Kemicond-menetelmällä ja auma kompostoimalla lingottu liete mul laksi Vasikkasuon maa-aineskeskuksessa. Toisena vaihtoehtona (VE 1) ar vioinnissa on, että Vasikkasuolle rakennetaan biokaasulaitos, jon ka käsitte lykapasiteetti on t/a. Vaihtoehdossa mädätysjäännös kui va taan ja viedään pelloille lannoitteeksi tai jälkikäsitellään aumakompostoi malla ja tuotteis tetaan lannoitteeksi. Lausunto

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Yhdyskuntalautakunta Suunniteltu biokaasulaitoksen sijaintipaikka sijaitsee seudun yleiskaavan mukaisella maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Maa- ja metsätalousvaltainen alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Hanke on voimassaolevan Oulun seudun yleiskaavan 2020 vastainen. Suunnittelualuetta koskee merkintä maa-ainesottoalue (eo). Seudun yleiskaavan mukaan maa-ainestenottoaluemerkinnällä rajatun alueen maankäyttö ratkaistaan oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla. Hanke on alu eella käy tet tä vän Va sik ka suon maa- ja kal lio ai nes ten ot to- ja läji tys suunni telman vas tai nen. Alueella on KHO:n pää tök sellä vain väliai kai nen lupa lietteen käsit te lyyn. Lupa päättyy Uu si lupa tu lee ha kea men nes sä. Tämän perusteella koko YVA-menet tely on vir heel linen, koska vaihto ehto na 0 ei ole varsinais ta 0-vaihtoehtoa, vaan ny kyi sen, väliaikai sen ja koe käyttöön tarkoitetun ym päristöluvan varmistaminen. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa ei ole huo mioitu hankkeen lähiympäristössä ole via Rus kon ja Ala ky län tien jätteenkä sittelyalueita eikä maa-ainestenottoaluetta ja näin ollen arviointiohjelma on puutteellinen näiltä osin. Nyt voimassa olevan luvan mukaan pintavedet menevät Vasikkasuon suo-ojien kautta Pyyryväisen suolle ja edelleen Pyyryväisenojan kautta Kalimenojaan. Kalimenojan (joen) kunnostus ja entisöinti on saanut rahoitusta ja hankkeen suunnittelu on alkanut. Kiimingin kunnan vedenottamo on Pyyryväisenharjussa alle kahden kilometrin päässä haetusta laitoksesta. Oulun seudun yleiskaavassa 2020 on Jäälin montut merkitty virkistys- ja matkailutoiminnan alueeksi. Matkaa ko laitoksesta on noin 700 m. Jäälin käy tös sä oleva urheilukenttäalue on noin kahden kilometrin päässä haetusta lai tok sesta. Lähin asutus on 800 metrin päässä ja yli kuusikymmentä kiinteistöä on al le kah den kilometrin päässä ko laitoksesta kuten Huvilatien, Kuu sa mon tien ja Tallitien talot. Nykyisestä koeluontoisesta, väliaikaisella ympäristöluvalla toimivasta laitoksesta aiheutuneet hajupäästöt ovat ulottuneet Laivakankaan asutusalueelle saakka ja näin ollen haetuntyyppisen toiminnan sijoituspaikaksi tulisi valita kauempana asutuksesta ja taajamista oleva sijoituspaikka. Tämän perusteella koko ympäristövaikutusten arviointihankkeen tarkastelualue on rajattu virheellisesti. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava ei puolla tätä hanketta. Yj: Päätös: Yllämainituilla perusteilla Kiimingin kunta ei puolla Vasikkasuon biokaa su lai toshankkeen sijoittamista suunniteltuun paikkaan. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Yhdyskuntalautakunta Tämä asia tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Yhdyskuntalautakunta POIKKEAMISHAKEMUS; RAUTANEN HANNU 37/604/2011 Yhdk.ltk 28 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Rautanen Hannu hakee poikkeamista saada rakentaa vastoin asemakaavaa (MRL 23 luku). Rakennushanke: - pihasauna, kerrosala 10,9 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikka sijaitsee Kirkonseudun asemakaava-alueella, korttelissa 120, tontti 2, osoitteessa Jollatie 3 - rakennuspaikan pinta-ala on m2 - rakennuspaikalla sijaitsee asuinrakennus, kerrosala 216 m2 Suunnitelmat: - asemakaavassa rakennuspaikka sijoittuu erillispientalojen korttelialueelle (AO I-II) - rakennustehokkuus e = 0,25 eli 356,50 m2 Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta Poikkeusta haetaan saada rakentaa asemakaavaan merkityn rakennusalueen ulkopuolelle kahden (2) metrin etäisyydelle kunnan omistaman maan rajasta. Hakijan selitys tulevasta rakennushankkeesta: "Tontin takaosalle haluaisin pystyttää 95x160 mm höylähirrestä pihasaunan, kokoa 2,6 m x 4,2 m. Ei vesijohtoa, vaan kannettu vesi. Pesuvedet johdetaan saostuskaivon kautta kivipesään." Hakijan esittämät poikkeamisen erityiset syyt ja hakemuksen perustelut: "Haen poikkeuslupaa pihasaunalle, koska se tulisi asemakaavassa merkityn rakennusala-alueen ulkopuolelle, 2 m kunnan rajasta. Pihasauna tulisi ison kuusen juurelle, jolloin se olisi "piilossa" ja ns. idyllisellä paikalla. En halua rakentaa sitä ylemmäksi tontilla, koska se tulisi avonaiselle paikalle ja hallitsisi omaa ja naapurini tonttia, eikä olisi käytön kannalta hyvällä paikalla. Ylempänä se tulisi naapurin kuistin eteen. Kuusen juurella se olisi suojassa myös naapurien katseilta. Rannan puolelta se on myös suojassa koska puisto-osuudella on paljon lehtipuita. Nykyisin tällä samalla paikalla on ollut leikkimökki 2x2 m joka nyt poistuisi kokonaan. palotarkastaja on käynyt paikalla ja hyväksynyt paikan." Esityslistan mukana jaetaan ote Kirkonseudun asemakaavasta ja asemapiirros.

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Yhdyskuntalautakunta Yj: Päätös: Kunta myöntää poikkeamisen asemakaavasta hakemuksen mukaisesti si ten, että pihasaunan etäisyys tontin pohjoisra jasta on vähintään 2000 mm ja itärajasta vähintään 7000 mm. Perustelut: Poikkeaminen ei haittaa viereisen uimaranta-alueen (VV) nykyistä tai tiedossa olevaa käyttöä ei kä ase makaavan taajamakuvalli sia ta voit tei ta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä lupa on voimassa saakka, mihin mennessä hankkeelle on haettava rakennuslupa Tiedoksi: hakija Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; HEIKKINEN EEVA / LAUSUNNON ANTAMINEN VALITUKSEEN 212/605/2010 Yhdk.ltk Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , säh köposti: Eeva Heikkinen on jättänyt hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - omakotitalo, kerrosala 250 m2 - piharakennus, kerrosala 160 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään m2:n suuruista määräalaa Kursu -nimisestä tilasta RN 175:229 - rakennuspaikka sijaitsee Alakylässä Haukiputaantien varrella Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, (kaavamerkintä M) Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan sijoittaa maa- ja met sätalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisistä syistä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu maisema- eikä ympäristöhaittaa. Suunnittelusuositus: Asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Asuinra kentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkällä kään aikavälillä. - Osayleiskaavassa rakennuspaikka sijoittuu maa- ja metsätalousalueelle (MT), joka on merkitty tulvauhan alaiseksi alueeksi. Alueelle saa sijoittaa pääasias sa vain maa- ja metsätaloutta palvelevaa rakentamista. Mikäli alueelle muodostetaan erillisiä rakennuspaikkoja on niiden vähimmäiskoko m2. Tulvauhan alaiset alueet on arvioitu keskimäärin kerran 50 vuodessa esiintyvän tulvahuipun mukaisesti. Tulvauhan alaisille alueille ei saa sijoit taa pysyvää asutusta. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi naapurit toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta.. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä yleiseen vesijohtoon ja viemäriin. Viemäröinti on järjestettävissä kiinteistökohtaisella pienpumppaamolla läheiseen paineviemäriin. Kiinteistön kunnallistekniikan järjestelyt ja liittymän suunta tontille on sovit-

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta tava vesihuoltoinsinöörin kanssa." - Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antaman tulva korkeusarvion mukaan tulvavahingolle alttiiden rakenneosien tulee ko ra kennuspaikalla olla vähintään korkeuden N ,60 m yläpuolella. - Määräalalla tehdyn vaaituksen mukaan maanpinta hakemuksen kohteena olevalla rakennuspaikalla on +28,42 m. Kyseiselle paikalle on kunnanhallitus vuonna 2003 antanut myönteisen suunnittelutarvepäätöksen (hanke ei toteutunut ja lupa on rauennut). Vuonna 2006 kunnanhallitus antoi kielteisen päätöksen suunnittelutarvehakemukseen. Esityslistan mukana jaetaan ote Alakylän osayleis kaa vasta, lu pa ti lan nekartat ja asemapiirros. Liitteenä nro 1 on tarkistuslista. Yj: Kunta katsoo, että rakentamisen erityiset edellytykset ovat olemassa sillä ehdolla, että rakennuspaikan maanpintaa korotetaan niin, että tulvavahin golle alttiit rakenneosat tulevat vähintään tason N60 +29,60 m yläpuolelle. Kiinteistö tulee liittää yleiseen viemäriin. Ennen rakentamista on rakennus paikalla tehtävä pohjatutkimus. Perustelu: Määräalalle on vuonna 2003 tehty myönteinen suunnittelutarveratkaisu, jo ka on rauennut. Määräalal le vuonna 2006 tehdyn kielteisen suunnittelutar veratkaisun perusteena oli juuri käynnistynyt Alakylän osayleiskaavan tar kistaminen. Hakemuksen mukaisesti sijoitettuna rakentaminen ei ehkä vai keuta osayleiskaavan tar kistamista. Alakylän osayleiskaavan laatimisvai heessa olemassa olleelle ti lal le osoitetuista asuinraken nuspai koista suu rin osa on ra kenta mat ta. Hakemuksen kohteena olevalla määräalalla tehdyn vaaituksen mukaan maanpinta esite tyllä rakennuspaikalla on korkeudella m. Pohjois-Pohjanmaan Elin keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausun non ( ) mukaan tulvavahingolle alttiiden rakenneosien tulee ko. rakennuspaikalla olla vä hintään korkeuden N60 +29,60 m yläpuolella. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hankkeelle on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: hakija Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdk.ltk 29 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Oulun hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tekemään valitukseen Eeva Heikkiselle myönnetystä suunnittelutarveratkaisusta. Valitus jaetaan esityslistan mukana. Yj: Kunta antaa seuraavan lausunnon: Päätöksessään kunta katsoi, että hake muksen kohteena olevalla määräalalla erityiset edellytykset asuinra kentamiselle ovat olemassa asetetuin ehdoin. Kunnan näkemyksen mukaan myönnetty suunnittelutarveratkaisu ei aiheuta haitallista yh dyskuntakehitystä eikä vaikeuta osayleiskaavan tarkistusta, koska kohde sijoittuu olemassa olevan pistotien var teen lähelle toista oma kotitaloa noin kolmen kilometrin etäisyydelle koulusta ja on liitettä vissä vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Lähinnä tulvaolojen vuoksi ei ole odotettavissa, että kyseisen tien varteen tai välittömään läheisyyteen muo dostuisi muu ta asu tus ta. Osayleiskaavan tarkistuksessa ky sei nen suunnittelutarveratkaisu otettaisiin huomioon tilalle osoitettu na uute na rakennuspaikkana. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen (POP ELY) tul vatie dostojen vuosilta 1993 ja 2000 mukaan määräala ei ole tulva-aluetta. Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen yhteydessä teh dyn vaa i tuksen tu loksista päätellen rakennukset ovat sijoitettavissa si ten, ett ei hyvin suunniteltu ja asiallisesti toteutettu varautumi nen mah dolli seen kerran 50 vuo dessa ta pahtu vaan tul vaan ai heut taisi mer kittä viä mai semalli sia muu tok sia tai mui ta hait toja ym pä röi ville alueil le. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Oulun hallinto-oikeus Toimeksi: lupasihteeri

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KOIVISTO MATTI 321/605/2010 Yhdk.ltk 30 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Matti Koivisto on jättänyt hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - 2 kpl 1-asuntoisia 1½ -kerroksisia omakotitaloja, kerrosala 350 m2/rakennus - 2 kpl at/var, yritystila -rakennuk sia, kerrosala 100 m2/rakennus Rakennuspaikka: - rakennuspaikoiksi esitetään kahta määräalaa Kangaskaattari -nimisestä tilasta RN 4:100 - molempien määräalojen pinta-ala on m2 - rakennuspaikat sijaitsevat Tirinkylässä Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, (kaavamerkintä M) Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan sijoittaa maa- ja met sätalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisistä syistä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu maisema- eikä ympäristöhaittaa. Suunnittelusuositus: Asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Asuinra kentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkällä kään aikavälillä. - Tirinkylän - Haipuskylän osayleiskaavassa rakennuspaikat sijaitsevat maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta Tilojen RN 4:98 ja 4:110 omistajat ovat antaneet 7 m leveän tien käyttöoikeuden Kukkulantielle. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä Kiimingin Vesi Oy:n vesijohtoon. Alueella ei ole viemäriverkostoa. Jätevesijärjestelmästä on tehtävä hyväksyttävä selvitys viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Haja-alueen viemäröinnin tulevat ratkaisut tulee selvittää Kiimingin Vesi Oy:n kanssa." Hakijan selvitys alueesta: "- valmis tiestö, vesijohto ja sähkö tontilla

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Yhdyskuntalautakunta maapuhdistamo tai kunnan viemäri - tie rak.paikalla rakennetaan omalla kustannuksella" Hakijan esittämät lisätiedot ja perustelut: "- kulkuyhteys Kukkulanatielle (7 m rasite), alueella vesijohto ja sähkö, talokohtainen puhdistamo tai viemäri - mahdollisuus hyödyntää maalämpö; tonttikoko ja maasto Alueen suunnitelmat; Oulun Seudun Yleiskaava 2020 M-alue; alueelle voidaan sijoittaa maa-ja metsätalouteen tai muuta yritystoimintaa - asuinrakentaminen ei aiheuta kunnalle kustannuksia tai maisema- tai muuta haittaa Tirinkylän osayleiskaavassa myös M-merkintä - alueella on voimassa vastaavia yritystontteja saman tien varrella - hanke ei vaaranna mitenkään edellisten kaavojen tavoitteita - yritystilan käyttö aluksi 100 m2, joka on mm. Oulun vaatimus yritystonteille - ei vaikeuta tulevaa kaavoitusta ja ei mitään MRL;n estettä - laajentaa suunnitellusti alueen asutusta - alueelle ei ole suunnitteilla asemakaavoitusta ja kuvatunlainen yritystoiminta on mahdollista alueella ja on mahdollista pohjoisosa rakennuspaikasta hyödyntää pelto- tai muuna alueena - aluetta ei ole varattu missään kaavassa virkistys- tai muuksi yhteiseksi alueeksi ja lähellä ei ole vesistöä tai vastaavaa - hankkeen lämmitys voidaan hoitaa ekologisesti maalämmityksellä" Esityslistan mukana jaetaan ote Tirinkylä-Haipuskylän osayleiskaavasta, asemapiirros ja lupatilannekartat. Liitteenä nro 1 on tarkistuslista. Yj: Kunta katsoo, että haetun rakennuspaikan B osalta ei rakentamisen erityisiä edellytyksiä ole olemassa. Haetun määräalan A osalta rakentamisen erityiset edellytykset ovat olemassa seuraavin ehdoin: - ulkorakennuksen pinta-alan tulee olla haettu 100 m2 ja se tulee rakentaa ennen asuinraken nusta tai samanaikaisesti asuinrakennuksen kanssa - rakennusluvan yhteydessä hakijan tulee esittää selvitys siitä, mitä maa- ja metsätalouteen liittyvää tai muuta alueelle soveltuvaa elinkeinotoimintaa rakennus paikalle sijoittuu - jätevesijärjestelmästä on tehtävä hyväksyttävä selvitys viranomaisten vaatimusten mukai sesti, haja-alueen viemäröinnin tulevat ratkaisut tulee selvittää Kii mingin Vesi Oy:n kanssa - mikäli rakennuspaikalle rakennetaan kotieläinsuoja tai kotieläinten ulkoilutusaluetta, tulee ne sijoittaa rakennuspaikalle siten, ettei niistä aiheudu haittaa naapureil le. Perustelu: Oulun seudun yleiskaavan mukaan alueelle voi daan sijoittaa maa- ja metsä talouteen tai muuhun alueelle soveltu vaan elinkeinotoimintaan liitty viä asuinrakennuksia. Kantatilalle Tirinkylän- Haipuskylän osayleiskaa vas sa osoi tettu asuinpientalojen raken nusoikeus on käytetty. Osayleiskaavan mu kai sil le M-alueil le voi daan

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Yhdyskuntalautakunta sijoittaa maa- ja met sä ta louteen tai muu hun alu eelle sovel tu vaan elin kei notoi min taan liit ty viä raken nuk sia. Ti lalle 4:100 on myön netty M-alu een suun nitte lu tar ve ratkaisut (muutettu , nyk. 4:110) ja Jos ha ke mukseen suos tuttaisiin myös rakennus paikan B osalta, tulisi ti lan 4:100 kyseisestä palstasta suurin osa käy tetyksi ra kentamiseen ja vaarantuisi maan omistajien tasapuolinen kohtelu. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hank keelle on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: hakija Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Yhdyskuntalautakunta ILMOITUSASIAT Yhdk.ltk 31 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hanki vuo, puh , sähköposti: -Timo Mikkola Kiimingin MHY:ltä on luvannut tulla kokouksen alkuun selosta maan metsän ja maisemanhoitoon liittyviä asioita. -Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirje; Oulun seudun alueellisen joukkoliikennetyöryhmän nimeäminen. - Vt. rakennustarkastajan lupapäätökset: Harju Teuvo; jatkoaika omakotitalon ja talousrakennusten rakennusluville - Saastamoinen Kai; jatkoaika autotalli/varaston rakennusluvalle - As. Oy Kiimingin Mustikka ja As. Oy Kiimingin Puolukka; jatkoaika luhtitalon rakennusluvalle - TeliaSonera Finland Oy; matkapuhelintukiasema - Ojala Vesa; varaston laajennus ja valokate paritalohuoneistoon - Hernberg Iikka ja Minna; asuinrakennuksen laajennus - Turves Jaana ja Ilmo; asuinrakennusken laajennus - Lämsä Rauha; lupa lomarakennuksen laajennukselle sekä talousrakennuksille - Piri Tapio ja Päivi; pyörä- ja roskakatos - As. Oy Kiimingin Ponnonpuisto; savupiippu, takka, ja kulkusillat huoneistoihin, joissa on takkavaraukset - Arvo ja Sisko Jaakolan kirje ; huvimajan rakennuslupa-asia Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; , poikkeamispäätös Esa Savilaaksolle, myönteinen , poikkeamispäätös Marko ja Meri Hirvoselle, myönteinen Yj: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Yhdyskuntalautakunta HAKOMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA 2011, URAKOITSIJAN VALINTA 67/233/2011 Yhdk.ltk 32 Valmistelija: palvelujohtaja yhdyskuntainsinööri Mikko Ukko la, puh , sähkö posti: Yhdyskuntapalvelut on pyytänyt tarjoukset Hakomäen kunnallistekniikan 2011 rakentamisesta. Urakassa on optio mahdollisuus Metsäkanankaaren rakentamiseen. Tarjouspyynnöstä on ilmoitettu sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa sekä kunnan kotisivuilla. Tarjouspyyntöasiakirjat oli saatavilla kunnan kotisivuilta. Urakoitsijalta edellytettiin kokemusta vastaavista kunnallistekniikan urakoista viimeisen viiden vuoden ajalta. Tarjouksen jätti urakasta määräaikaan klo 12 mennessä kahdeksan urakoitsijaa. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksista tulee valita kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Yj: Päätetään antaa Hakomäen kunnallistekniikan 2011 ra kenta minen edulli simman tarjouksen mukaisesti Oulun Maa- ja Vesi rakennus Oy:lle urakka hintaan ,00 ( alv 0 % ). Päätetään käyttää tarjouspyynnön mukaista optiota ja toteuttaa Metsäka nankaaren kunnallistekniikan rakentaminen Hakomäen kunnallistekniikka 2011 urakassa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä asia käsiteltiin ennen :ä 27. Juha Schönberg poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Vanhimman kokousedustajan Timo Isolan johdolla valittiin puheenjohtajaksi Tapio Kyllönen. Tiedoksi: tarjouksen jättäneet Toimeksi: lupasihteeri

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Yhdyskuntalautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Yhdk.ltk 33 Yj: Valmistelija: lupasihteeri Sirkku Vilmi, puh , sähkö posti: Merkitään seuraava viranhaltijapäätös tiedoksi: Maanmittausinsinööri : Tonttia koskevan vuokrasopimuk sen hy väksyminen Kiimingin kunnan ja Markku Kouvan välillä ja samalla päätetään, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta KuntaL:n 51 :n mu kaisesti yhdyskuntalauta kunnan käsiteltäväksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kiimingin yhdyskuntalautakunta Kieltojen perusteet VALITUSKIELLOT Kokouspäivämäärä Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 27, 29, 31 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hallintovalitusta, koska päätökset eivät sisällä sellaista toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta (hallintolainkäyttölaki 5 1 mom.). Pykälät: Seuraaviin vesilain mukaisissa asioissa valvonta-asioissa annettuihin päätöksiin ei saa valittamalla hakea muutosta. Pykälät:

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kiimingin yhdyskuntalautakunta VALITUSOSOITUS (julkipanon jälkeen annettavat päätökset) Kunnallisvalitus Hallintovalitus Kokouspäivämäärä Sivu Päätöksen julkipanoaika Yhdyskuntalautakunnan 28, 30 :t on julkipantu. Valitusosoitus ja valitusperusteet Valitusviranomainen ja -aika Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Maa-aineslain mukaisissa asioissa valitusoikeus on myös alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Hallintovalituksen saa tehdä ainoastaan asianosainen eli se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valituksen saa tehdä paitsi edellä todetuilla kunnallisvalituksen valitusperusteilla, myös tarkoituksenmukaisuusperusteella. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL 189, OULU Valitukset voi toimittaa myös sähköisesti tai fax-asiakirjoina telefaxnro , sähköposti: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Kunnallisvalitus, pykälät. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä lukien (mainittua päivää lukuun ottamatta). Hallintovalitus, pykälät 28, 30. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäi väs tä lukien (mainittua päivää lukuun ottamatta). Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (sitä päivää lukuun ottamatta). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksianto asianosaiselle 1) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirja, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona kuntalain 92 :n 1 momentissa tarkoitetulle asianosaiselle.

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA Kiimingin yhdyskuntalautakunta Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisis ta hankin-noista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (han kintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mu-kaisen kynnysarvon. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankin talain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpai luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankinta yksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päi vänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäi vää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaati van nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hal lussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Kiimingin kunta, yhdyskuntalautakunta Lempiniementie 2, PL 4, KIIMINKI Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi han kintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoi keuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valit tamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopi muksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ol lut olennaisesti puutteellinen.

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 Kunnanvaltuusto 27.09.2010 AIKA 27.09.2010 klo 17:00-18:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 LAINOJEN MYÖNTÄMINEN KIIMINGIN VESI OY:LLE 140 47

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot