KANSALLISMUSEON KANSATIETEELLINEN KÄSIKIRJOITUSARKISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLISMUSEON KANSATIETEELLINEN KÄSIKIRJOITUSARKISTO"

Transkriptio

1 ANALECTA ARC H/EO LOG I C A FENNICA XVI KANSALLISMUSEON KANSATIETEELLINEN KÄSIKIRJOITUSARKISTO HELSINKI 1959

2

3 ANALECTA ARCH/ OLOGICA FENNICA XVI HELSINKI 1959

4

5 KANSALLISMUSEON KANSATIETEELLINEN KÄSIKIRJOITUSARKISTO TOIMITTANUT TOINI-INKERI KAUKONEN MUINAISTIETEELLINEN TOIMIKUNTA

6 ANALECTA ARCH.EOLOGICA FENNICA XVI Helsinki Valtioneuvoston kirjapaino

7 JOHDANTO 1. Kansallismuseon kansatieteellisen käsikirjoitusarkiston kehitysvaiheista. Suomenkielinen kansatieteellinen käsikirjoitusaineisto on maassamme keskittynyt pääasiallisesti kolmeen arkistoon, nimittäin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkiston Etnographica-osastoon, Sanakirjasäätiön sanastokokoelmiin sekä Kansallismuseon Kansatieteellisen osaston arkistoon. Viime mainittuun on luovutettu myös Suomen Muinaismuistoyhdistykselle eri aikoina saapunut kansatieteellinen aineisto. Ruotsinkielisistä pitäjistä kerättyä vastaavaa aineistoa sisältyy Svenska Litteratursällskapet-nimisen seuran kansankulttuuriarkistoon. Kansatieteellisen osaston käsikirjoitusarkisto alkoi muodostua vuosisadan vaihteessa, senjälkeen kun v oli perustettu»valtion Historiallis-kansatieteellinen museo». Jo sen edeltäjän»ylioppilasosakuntien kansatietellisen museon» toiminta-aikana oli havaittu tarpeelliseksi ryhtyä keräämään kansatieteellisiä esinekokoelmia valaisevia ja täydentäviä kuvauksia. Tätä toimintaa varten perustettiin v ylioppilasosakuntien museon intendentin, tohtori Theodor Schvindtin johdolla erityinen seurakin,»muurahaiset». Sen keräyttämät kansatieteelliset kertomukset koottiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon, jonka laajoista Etnographica-osaston kokoelmista v julkaistiin luettelo. 1 ) Lukuunottamatta eräitä poikkeuksia Kansatieteellisen osaston käsikirjoitusarkiston vanhimmat alkuperäiskäsikirjoitukset ovat luvuilta, kuten K. A. Gottlundin keräelmät, opettaja Henrik Laitisen kansantietouskeräelmät ja maisteri Aleksi Liliuksen Hämeen kansatiedettä koskevat kokoelmat. SMY:n hallussa olevat, tohtori H. A. Reinholmin laajat keräelmät periytyvät pääasiallisesti 1800-luvun alkupuoliskolta. Kansatieteellisen osaston käsikirjoitusarkisto käsitti keväällä 1959 yhteensä 22 hyllymetriä, ylioppilasosakuntien keräelmien talletukset mukaanluettuna. Suom. Kirjallisuuden Seuran ja Sanakirjasäätiön x ) SULO HALTSONEN ja E. A. TUNKELO: Kansatieteelliset käsikirjoitukset, saapuneet Suom. Kirj. Seuran arkistoon ennen vuotta Helsinki 1938.

8 kokoelmista jäljennettyjä kertomuksia ei ole tällöin otettu huomioon. Kansatieteellisen osaston arkisto on muodostunut eritasoisista aineksista, jotka vaihtelevat lyhyistä tiedonannoista monisatasivuisiin keräelmiin ja tutkielmiin. Tuhansiakin sivuja käsittäviä»numeroita» on oheisessa luettelossa, kuten esim.»maan viljely sky selyn» ja ns.»suomen kartaston kyselyn» vastaussarjat sekä K. A. Gottlundin kokoelmat ja H. A. Reinholmin laajojen keräelmien noin 5 hyllymetriä sisältävät kansat ieteellisluontoiset osat. Huomattava osa näistä arkistokertomuksista on tuloksia Muinaistieteellisen toimikunnan virkamiesten tai stipendiaattien joko yksityisiltä tutkimusmatkoilta tai yhteisiltä keruuretkiltä. Kansallismuseon piirissä kylä- ja pitäjätutkimusretkikunnat aloitettiin vuonna 1925 professori U. T. Sireliuksen johtamalla Hauhon retkellä, jonka tuloksia on julkaistu»kansatieteellisen arkiston» I osassa. Museon pitkäaikaisten virkamiesten, intendentti, maisteri Tyyni Vahterin ja osastonjohtaja, tohtori T. I. Itkosen matkamuistiinpanot ovat virkamiesten kotimaisista keräystuloksista laajimmat. Maisteri Vahterin keräykset keskittyvät ruokatalouden ja naisten käsitöiden alalle. Museon aikaisempien virkamiesten A. O. Heikelin, Ilmari Mannisen ja U. T. Sireliuksen käsikirjoituksissa sensijaan on runsaasti muita suomalais-ugrilaisia kansoja koskevia muistiinpanoja. Suomalais-ugrilaisen kansatieteen erilaisia opintotöitä sisältyy Kansatieteellisen osaston arkistoon 1900-luvun ensimmäiseltä kymmeneltä alkaen. Niitä on tässä luettelossa 152. Jos niiden kohdalla ei ole tiedossa, minkälaatuinen opintotyö asianomainen kirjoitus on ollut, on se täytynyt merkitä vain»opintotyöksi». Huomattavan ryhmän osastolle luovutettujen tai talletettujen keräelmien joukossa muodostavat 4 ylioppilasosakunnan, nimittäin Hämäläis-Osakunnan sekä Keskisuomalaisen, Satakuntalaisen ja Varsinaissuomalaisen Osakunnan kotiseutututkimusretkien tulokset. Ylioppilasosakuntienkotiseutututkimusretket alkoivat 1920-luvun lopussa, aluksi Hämäläis-Osakunnan ja Satakuntalaisen Osakunnan piirissä, professori Gunnar Suolahden toimiessa edellisen osakunnan inspehtorina ja taitavasti suunnatessa kotiseutuharrastusta järjestelmälliseen muistitiedon talteenottamiseen ja vanhan kyläyhteisön tutkimiseen. Eräissä osakunnissa kuten juuri Hämäläis-Osakunnassa, jo 1900-luvun alussa»kotiseuduntutkimusvaliokunnat» levittivät maakuntiin ohjeita kansanperinteen tallettamiseksi. Hämäläis-Osakunnan käsikirjoituskokoelmissa onkin tältä ajalta erilaista aineistoa sekä stipendiaattien kokoamana että eräiden maakunnan oppilaitosten tai yksityisten kansalaisten lähettämänä. Kansatieteelliselle osastolle on talletettuna sekä tämä vanhempi aineisto että Hämäläis-Osakunnan monien ansiokkaitten retkikuntien keräelmät 1940-luvun loppuun asti, yhteensä 77 keräelmänumeroa tässä 6

9 luettelossa. Ne samoin kuin Satakuntalaisen Osakunnan luovuttamat keräelmät säilytetään erillisinä sarjoina. Satakuntalaisen Osakunnan Kansallismuseoon tallettamia keräelmiä on tässä luettelossa yhteensä 55 numeroa, jotka ovat vuosien retkituloksia. Osa satakuntalaisten ja hämäläisten ylioppilaiden keräelmiä on julkaistu Satakunta- ja Hämeenmaa-sarjoissa tai Lounais- Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosikirjassa, mutta nekin on otettu tässä luettelossa huomioon. Sensijaan Suomen Muinaismuistoyhdistyksen tai Muinaistieteellisen toimikunnan julkaisuissa kokonaisuudessaan julkaistuja käsikirjoituksia ei ole tähän luetteloon otettu. Keskisuomalainen Osakunta on järjestänyt kansatieteellisiä retkikuntia vuosina ja niiden kaikki keruutulokset, yhteensä 50 keräelmää, on luovutettu Kansallismuseoon, samalla kun niiden kaksoiskappaleet on toimitettu Keski-Suomen museolle. Keskisuomalaisten ylioppilaiden keruukohteina ovat olleet seuraavat aihepiirit: kalastus ja metsästys, karjanhoito ja maanviljelys, kodinhoito ja ruokatalous, miesten ja naisten käsityöt, rakennukset, lastenhoito. Varsinaissuomalaisen Osakunnan»kotiseutuvaliokunnan» toiminta oli vilkasta vuosina , silloisen kuraattorin, maisteri A. M. Tallgrenin toimiessa innoittajana, kuten Kansallismuseolle talletetuista osakunnan kotiseututyön selostuksista ilmenee. Tämän osakunnan keräykset kohdistuivat etupäässä kansanrunouden alaan ja keräelmiä on aikoinaan luovutettu SKS:n arkistoon. Tässä luettelossa on 8 sarjaa Kansatieteelliselle osastolle luovutettuja VSO:n keräelmiä. Kansatieteellinen osasto on aikoinaan ehdottanut, että muutkin osakunnat, joilla ehkä vielä on huostassaan kansatieteellisiä keräelmiä, luovuttaisivat ne Kansallismuseon kokoelmissa säilytettäviksi ja arkistoitaviksi. Osakuntien kokoelmista ja opintotöistä on osastolla myös erilliset luettelot. Oman lisänsä Kansatieteellisen osaston arkistoon muodostavat kansanperinteen keruu- ja muistiinpanotyöstä kiinnostuneiden eri kansalais - piireihin kuuluvien harrastelijain lähettämät tiedonannot. Niitä on 1800-luvun lopulta alkaen saapunut päämuseoomme sekä oma-aloitteisina lähetyksinä että vastauksina kirjeisiin tai kyselyihin. Eräs arkistoamme eri aikoina arvokkaalla tavalla kartuttanut kansalaisryhmä ovat lisäksi eräiden oppilaitosten oppilaat. Jyväskylän Seminaarin oppilaat kirjoittivat 1910-luvulla kotiseutuhavaintojerisa perusteella neljä kansatieteen alaan liittyvää, Kansallismuseoon luovutettua ainekirjoitussarjaa (riihenpuinti, kankaankutominen, tupien sisustus ja uunin rakentaminen).»maanviljelys»- ja»rakennuskyselyitä» lähetettiin kansakouluille ja seminaareille, joista saatiin runsaasti aineistoa.»suomen kartaston kyselyn» sadosta on huomattava osa seminaarilaisten ja kansakoulunopettajien välityksellä saatua.

10 Kansatieteellisen aineiston keräämistä kirjallisten kyselyiden avulla kirjeenvaihtoteitse on Suomen Muinaismuistoyhdistyksen ja Kansallismuseon taholla harjoitettu 1900-luvun alusta lähtien. Ennen nykyistä kyselytoimintaa julkaistut sellaiset kyselyt lueteltakoon tässä, joiden vastaukset sisältyvät oheiseen luetteloon. Ellei toisin mainita, niin julkaisijana on ollut Muinaismuistoyhdistys. 1.»Eteväin kansan miesten ja naisten elämäkerrastoa», v (k;. n:o 803). 2.»Maamme maalaisveneitä koskeva tiedustelu», v (n:o 279). 3.»Kansan hää- ja naimatavat» v laat. U. T. Sirelius (n:ot ). 4.»Syntymään, lapsuuteen ja kuolemaan liittyvät tavat ja uskomukset* v laat. TL T. Sirelius, (n:ot ). 5.»Kansanomaiset parannus- ja lääkitystavat» v. 1917, laat. Ilmari Manninen (n:ot ). 6.»Suomen Kartaston kysely» eräiden kansatieteellisten ilmiöiden levinneisyyksien selvitystä varten (sisällys ks. n:o 919). Julk. Muinaistieteellinen Toimikunta v Ns.»Rakennuskysely» (n:o 481), Muinaistieteellisen Toimikunnan kiertokirjeellä v kansakoulujen ja seminaarien oppilaille levitetty kysely. 8. Ns.»Maanviljelyskysely» (n:o 103). Julk. Muinaistiet. Toimikunta v Nahkanmuokkauskysely laat. Ilmari Manninen v (n:o 308). Jakaja Muinaistiet. Toimikunta. 10. Kyytilaitostiedustelu, suomeksi ja ruotsiksi, laat. T. I. Itkonen v (n:o 255). Näiden kyselyiden vastaukset on otettu huomioon oheisen luettelon aineenmukaisissa ryhmissä. Vastausten lukumäärä on monien vanhojen kyselyjen kohdalla jäänyt verrattain pieneksi nykyisiin vastaaviin määriin verrattuna, ilmeisesti mm. kyselyiden levittämistavoista johtuen. V aloitettiin Kansatieteellisellä osastolla uudelleen kirjallisten kyselyiden lähetys, yhdessä v perustetun Seurasaarisäätiön kanssa. Tällöin julkaistiin osastonjohtaja Niilo Valosen laatima tupien asumisja sisustusperinteitä koskeva kyselyvihko»muistatteko vanhan tuvan ja pirtin». Tämä entinen työmuoto osoittautui, kiitos asiaaharrastavien kansalaisten lukuisuuden, niin antoisaksi, että vuoden 1958 loppuun mennessä on saatu tilaisuus julkaista lisäksi 5 vihkoa tätä toimintaa varten perustettua kyselylehteä»seurasaari». Kyselyt on julkaistu Suomen ruotsalaisia alueita varten myös ruotsiksi. Koska näiden kyselyiden tuottama aineisto on tätä kirjoitettaessa vielä arkistoinnin ja tarkastamisen alaisena, viimeisen vielä saapumattakin, niin mainittujen kysely-

11 vihkojen tuloksia ei ole voitu ottaa huomioon tässä luettelossa, tupakyselyn mainintaa ryhmässä A VI lukuunottamatta.»seurasaari»-lehtien välityksellä syntyneeltä»tiedonantajaverkostolta* on kyselyvastausten lisäksi saatu ylimääräisiä kuvauksia muista aiheista. Tällaisia kuvauksia sisältyy myös tähän luetteloon. 2. Arkiston järjestelystä ja oheisen luettelon toimitustavasta. Kansatieteellisen osaston arkistossa on alusta alkaen noudatettu aineenmukaista ryhmittelyä, koska keräystehtävät ja tutkielmat yleensä ovat kohdistuneet johonkin tiettyyn aihepiiriin ja koska arkiston tarvitsijat useimmiten haluavat nähdä tiettyä aihepiiriä koskevat arkistokertomukset. Aineenmukaista järjestystä on uusittu tästä luettelosta ilmenevään muotoon, jonka huomattavalta osalta on sanellut itse aineiston laatu, samalla kun on koetettu ottaa huomioon entisiä, tavaksi tulleita ryhmittely itä. Keräystehtävissä on jonkin verran ollut edustettuna myös se tapa, että kerääjä on joltakin alueelta koonnut eri aiheisiin liittyviä tietoja. Tällaisia kokoelmia sisältyy oheisen luettelon ryhmään A 3:»Erilaisia aiheita koskevia kansatieteellisiä keräelmiä», joihin aineenmukaisten jaksojen lopussa viitataan. A 3 jaksossa on lueteltuna myös keräelmien sisällys, jotta luettelon käyttäjä tietäisi, mitä aineistoa niistä on saatavissa. Aineenmukainen käsikirjoitusten luettelo lienee lisäksi omiaan osoittamaan, mistä aiheista jo on runsaan - laisesti, mistä niukasti tai osaksi vanhentunein menetelmin koottua aineistoa ja siis lisäkeräystyö suotavaa. Luettelon loppuun on laadittu kirjoittajien henkilöhakemisto, asianomaisten käsikirjoituksiin viittaavine numeroineen. Joskus halutaan tietää, mitä aineistoa on koottu tietyiltä alueilta tai tietyistä pitäjistä ja siksi on tähän luetteloon laadittu myös paikkahakemisto. Sen avulla voi lisäksi nähdä, miltä alueilta on aihetta suorittaa lisäkeräyksiä, ottaen huomioon myös muiden laitosten arkistoaineistot. Jaksoista A VIII ja A IX (osaksi myös A X, A 3 ja B) ilmenee, että Kansatieteellisen osaston arkistoon sisältyy eri tahoilta saatuna jonkin verran myös kansanrunouden ja muun henkisen kansantietouden alaan kuuluvaa aineistoa. Sitä ei ole ollut tilaisuutta luokitella muuten kuin pääryhmittäin. Toisista arkistoista jäljennetyistä käsikirjoituksista on tässä luettelossa otettu huomioon Helsingin ulkopuolella olevista, esim. maaseutumuseoiden arkistoista jäljennetyt käsikirjoitukset ja eräät ja lukujen asiakirja jäljennökset ja 1800-lukujen perunkirjojen kopiokokoelmat eivät sisälly tähän luetteloon. Kirjoittajien nimet on luetteloon merkitty muuten samanlaisina kuin heidän käsikirjoituksissaan, paitsi jos tiedetään jonkun nimen

12 muuttuneen, on uusi sukunimi lisätty sulkumerkeissä entisen jälkeen. Henkilöhakemistossa on muuttuneiden nimien kohdalla päänimenä nykyinen nimi, jos se on ollut luettelon laatijan tiedossa. Kirjoitusten nimitykset ovat yleensä kirjoittajien niille antamia. Eräillä kirjoituksilla ei kuitenkaan ollut varsinaista nimeä tai siitä on puuttunut esim. keruun paikkakunta tai muu oleellinen tieto. Nyt on kaikilla kirjoituksilla omat nimet, eräitä»hajatieto»-ryhmiin sisältyviä lukuunottamatta. Luettelossa on käsikirjoituksia tai käsikirjoitus - ryhmiä yhteensä eri numeroa, vaikkakin se päättyy numeroon käsikirjoitusta oli nimittäin liitettävä a- ja b-numeroiksi entisten väliin, koska ne saatiin osaston arkistoon tämän luettelon lopullisen numeroinnin ja hakemistojen painossa ollessa. Käsikirjoitusten kohdalla on viimeksi mainittu, mikäli on tietoon saatu, kirjoituksen Kansallismuseoon saantitie ja -vuosi, esim. virkamatkatyö, retkikunta- tai stipendityö, opintotyö, yksityinen lähetys jne. Sivujen koot on ilmaistu seuraavasti. Jos käsikirjoitus on nykyisin yleisimmin käytettyä ns. standardi- eli A 4 kokoa (30 X 21 cm), niin sivukokoa ei ole erikseen merkitty. Arkistossamme on melko runsaasti ns.»vanhaa foliokokoa» (n. 35 X 22 cm) olevia käsikirjoituksia ja niiden sivukoon merkkinä on f. Folioliuskan puolikokoa eli vastaavan kokoarkin neljännestä eli ns.»vanhaa kvartokokoa» (n. 22 X 18 cm) on merkitty siitä aikoinaan käytetyllä merkillä 4:o. Sen puolikkaan kokoisia pieniä liuskoja tarkoittaa vastaavasti merkki 8:o. 1 ) Merkillä Y 2 st tarkoitetaan niitä 21 X 15 cm:n kokoisia vastausliuskoja, jotka ovat puolet nykyisestä standardiliuskan koosta eli siis kokoa A 5 ja joita osaston tiedonantaja verkosto käyttää. Jos käsikirjoituksiin sisältyvät piirrokset ovat numeroimattomina, esim. lyijy ky näpiirroksina tekstin joukossa, niin niiden määrää ei ole ilmoitettu. Moniin kertomuksiin liittyvät valokuvat ja piirrokset ovat osaston kuva-arkistossa, johon siinä tapauksessa viitataan. Kansatieteellisen osaston taholla rohjetaan toivoa, että sen käsikirjoitusarkisto voisi tämän luettelon avulla entistä paremmin palvella kansatieteen ja muun kansanperinteen tutkijoita, opiskelijoita ja asianharrastajia ja että tämä luettelo voisi olla apuna myös jatkuvan keräystyön määrätietoisessa suunnittelussa. Kuuluneehan nykyhetken kansatieteen tutkijain ja harrastajain tärkeimpiin tehtäviin erilaisen aineiston täydennyskeruu nykyaikaisten menetelmien mukaan, ennenkuin perinteellisen kansankulttuurin muodot ja muistot keski-ikäisen ja vanhan sukupolven mukana heikkenevät ja katoavat jatkuvasti teollistuvan ja yhtenäistyvän elämänmuodon tieltä. Kansallismuseossa 5. päivänä syyskuuta Toini-Inkeri Kaukonen x ) Yrt. Kirjallisuuden luetteloimisopas, s painos. Porvoo 1952.

13 AIHEENMUKAISEN HAKEMISTON SISÄLLYS- LUETTELO A. Suomalaisia koskevat käsikirjoitukset. 1. Esineellinen kulttuuri. Sivu I Elinkeinot 15 a) Hylkeenpyynti b) Kalastus 16 c) Metsästys 19 d) Kotieläinten- ja mehiläistenhoito 21 e) Maanviljelys ja aitaus 23 f) Metsätalous 28 g) Kauppa ja markkinat 29 II Kodinhoito ja ruokatalous. Nautintoaineet 30 III Kulku ja kuljetus 38 IV Käsityöt, kotiteollisuus, tekstiilit 41 a) Miesten käsityöt ja työvälineet. Kotiteollisuuden työaloja 41 b) Naisten käsityötekniikka ja tekstiilit 44 c) Puvut ja korut 51 V Rakennukset 55 a) Rakennuskuvauksia eri alueilta, kylien ja talojen rakennusten ja pihamuotojen tutkimuksia 55 b) Yksityisiin rakennuksiin kohdistuneet keräelmät Asuinrakennukset (mm. karjamajat ja savutuvat) Aitat Muut ulkorakennukset 61 c) Rakennustekniikka 63 VI Sisustus, valaistus, talouskalut ja mitat 64 VII Suo- ja kaivauslöytökertomukset 66 11

14 2. Henkinen kulttuuri. VIII Elämänkaudet ja juhlat 66 a) Syntyinä, lastenhoito, kasvatus 66 b) Kosinta- ja häätavat 68 c) Kuolema, hautajaiset, hautausmaat 73 d) Vuotuisjuhlat ja merkkipäivät 74 IX Kansanrunous ja muu kansantietous 77 a) Ajanlasku ja sää 77 b) Kansanrunous ja sävelmät 78 c) Leikit, pelit, urheilu 81 d) Parannustavat, taiat, uskomukset 82 e) Sekalaista kansantietoutta 85 X Yhteiskunta, kyläyhteisö, elämäntavat 86 a) Asutus- ja paikallishistoria 86 b) Elämäkerrat ja henkilöhahmot 89 c) Elämäntavat ja työjärjestys 90 d) Kirkko ja koulu 91 e) Kyläyhteisötutkimukset. Kartano- ja torpparilaitos. Köyhäinhoito. Oikeustavat. Työväenliike Erilaisia aiheita koskevia kansatieteellisiä keräelmiä tietyiltä alueilta Yleinen kansatiede, kotiseututyö, matkakertomukset Luonnontieteelliset aiheet 106 B. Muita suomalais-ugrilaisia kansoja koskevat käsikirjoitukset. 1. Inkeriläiset Itäkarjalaiset Lappalaiset Muut suomensukuiset kansat

15 LYHENNYKSIEN SELITYKSET cuml.-työ erikok. f HO jälj. KA kansat. kart. ker. kert. kihlak. KO kok. konek. KSO kuv. käsink. laud.-työ levin. luov. luv. läh. mlk. MTT n. piir. pit. rak. retkik. = cumlaudetyö, suomalais-ugrilaisen kansatieteen yliopistolliseen arvosanaan vaadittu keräelmä = erikokoista = foliokokoa (ks. ed. s. 10) = Hämäläis-Osakunta (retkikuntatyö, ellei toisin mainita) = jäljennetty, jäljennös Kuva-arkisto (kansatieteellisen osaston) = kansatieteen = karttaa t. karttoja = kerätty = kertomukset = kihlakunta = Kansatieteellinen osasto = kokoelmat = konekirjoitettu(a) = Keskisuomalainen Osakunta = kuvitettu = käsinkirjoitettu(a) = laudaturtyö; suomalais-ugrilaisen kansatieteen arvosanaa varten Helsingin Yliopistossa, ellei toisin ilmoiteta = levinneisyys = luovutettu = luvulla t. luvulta = lähetys = maalaiskunta = Muinaistieteellinen Toimikunta = noin = piirroksia, piirrosta = pitäjä = rakennus = retkikuntatyö = sivu(a), sivut 13

16 Sat. O, = Satakuntalainen Osakunta semin.-esit. = seminaariesitelmä suomalais-ugrilaisen kansatieteen arvosanaa varten SKS = Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SMY Suomen Muinaismuistoyhdistys st. = standardi- eli A 4-kokoa (30 x 21 cm) stip. = stipendityö tv. = Kansatieteellisen osaston tiedonantajaverkoston lähetys t:ton = tuntematon v. = vuonna t. vuosina valok. = valokuvaa, valokuvia virkam. = virkamatkatyö (Mumaistieteellisen Toimikunnan toimeksiannosta) UO = Uusmaalainen Osakunta VSO = Varsinaissuomalainen Osakunta yks. = yksityinen yl. = yleensä 4 : o = kvarto-kokoa (selitys ks. ed. s. 10) 8 : o = oktavo-kokoa (»»»»») 1/2 st = puolet standardikoosta eli ns. A 5 koko 14

17 AIHEENMUKAINEN HAKEMISTO A. SUOMALAISIA KOSKEVAT KÄSIKIRJOITUKSET. 1) ESINEELLINEN KULTTUURI I ELINKEINOT, a) Hylkeenpyynti. 1. HEIKKILÄ, ANJA Selostus suomalaisten hylkeenpyynnistä. (kirjallisten lähteiden ja SKS:n käsikirjoitusten mukaan). 44 käsink. s. 4:o. Cuml.-työ v KETO, MATTI Tietoja hylkeenpyynnistä Himangalla 1800-luvun keskivaiheilla. 5 konek. s. f. KOrlle v MARTTINEN, IIVO Hylkeenpyyntitavoista Laatokalla. 21 käsink. s. 4:o. SMY:lle v RECHARDT (HUOTARI), KERSTI Muistiinpanoja hylkeenpyynnistä Virolahdella. 4 käsink. s. Virkana, v VALONEN, NIILO Muistiinpanoja Suomenlahden hylkeenpyynnistä. 733 käsink. s. 4:o. Kansatieteel. Filmi Oy:n matkalla v WEILIN, EBBA Säljakten i Bergö kapell och Korsnäs socken. 28 käsink. s. 8:o. Virkam. v Ks. myös 817, 891 ja 1014 (hylkeenpyynti Pohjanlahdella). 15

18 I b) Kalastus ja ravustus. 7. ANGERVO, R. S. NUMMELIN, P. A. Talvinuottakalastus Rymättylän tienoilla 1800-luvun lopulla. 149 konek. s. f. Jälj. Angervojen sukuarkistosta. 8. GUSTAFSSON, ELLEN Strömmingfisket i Björkö i 1800-talets slut. 58 käsink. 1/2 st. Tv. v GYLLENBORG, I. G. Insjö-fisket. 52 käsink. s. f.; piir. 12 s. 4:o. (Opintotyö?, aika t:ton). 10. HEINONEN, JORMA Saarijärven kalastuksesta. 5 konek. s.; 4 piir. Virkana, v HUIKKONEN, TOINI Toivakan kalastus- ja metsästystavoista. 8 konek. s. SMY:n stip. ja KSO v INKILÄ, AULIS Kalastuksesta ja ravustuksesta Rengossa. 27 käsink. s. 4:o; 15 piir. HO v ITKONEN, T. I. Kemijoen alueen, Hailuodon ja Pyhäjoen kalastuksesta. Simon lampaanhoidosta. 11 konek. s. Virkam. v JOHANSSON J. P. Fisket på Åland. 26 käsink. s. 4:o; piir. SMY:n stip. v KALLIO, ULLA Sumiaisten kalastus- ja metsästystavoista konek. s. Piir. 5 s. KSO v KARVINEN, JUHANI Karstulan ja Pylkönmäen kalastustavoista. 26 käsink. s. KSO v KAUPPILA, LAURI Urjalan kalastuksesta. 49 käsink. s. 4:o; 27 piir., 2 valok. HO v KLAMI, ABEL Virolahden ja sen ympäristön kalastus ja kalastusneuvojen valmistus. 105 käsink. s. 4:o; KO:lle 1910-luvulla. 19. KOROSUO, OSMO Taivalkosken vanhanaikaisesta kalastuksesta. 40 konek. s. 4:o K0:n stip. v

19 Ib) 20. KOSKINEN, BERTTA Muistelma ravustamisesta ja rapukesteistä Lempäälässä 1900-luvun alussa. 3 konek. s. Tv. v LANG, HELLE Hankasalmen kalastustavoista. 18 konek. s. KSO ja cuml.-työ v LEHMUS, JULIUS Kokemäenjoen kalastuksesta yleensä sekä erityisesti lohi- ja siikakalastuksesta v konek. s. 4:o. Jälj. Ulvilan nuorisoseuran arkistosta. 23. LEISTI, VÄINÖ Kymen pitäjän länsiosan kalastusoloista luvun alussa. 25 käsink. s.; piir. Tv. v LESKINEN, EINO Kalastuksesta ja metsästyksestä sekä hajatietoja tekniikasta Konginkankaalla, Sumiaisissa ja Viitasaarella. 82 käsink. s., 80 valok. ja piir. Retkik. v MÄKI-HIRVELÄ, VILHO Simon seudun lohenpyynnin vaiheita. 10 konek. s. Tv. v OJALA (VALJAKKA), SIRKKA Kivijärven kalastustavoista. 39 käsink. s. 4:o; piir. KSO v » : Konneveden kalastustavoista. 9 käsink. s. 4:o. KSO v a) ORAVA, VILHO O. Kemijärven kalavesien varhaisimmasta omistuksesta ja Pohjois-Pohjanmaan talonpoikien kalastusmatkoista Kemijärven seuduille. 45 konek. s.; 4 karttapiir. Semin.-esit. v b) PAASONEN, JULIUS Kalastuksesta Hirvensalmessa. 44 käsink. s. 4:o. KMrlle 1900-luvun alussa. 29 a) PALONIEMI, MIKKO Karungin Kukkolankosken lohipato. 12 konek. s. Semin.-esit. v b) PUUSAARI, OLAVI Laukaan kalastus- ja metsästystavoista. 17 konek. s.; 4 s. piir. KSO v

20 I b) 30. RYTKÖNEN, A.NTTI J. Taivalkosken, Rovaniemen, Tervolan ja Kemin kalapadoista ja niissä kalastamisesta. 3 eri tutkielmaa, liitteineen yht. 79 konek. s. K0:n stip. v SJÖSTRÖM, JUHANI Muistiinpanoja metsästyksestä ja kalastuksesta Kuhmoisissa. 17 käsink. s. 4:o; piir. SMY:n stip. v SOUTKARI, TARJA JA PENTTI Teiskon kalastuksesta ja hajatietoja talviteistä. 40 konek. s. KO:n stip. v a) Tiedonantoja tuulastuksesta Hollolasta, Kiukaisista ja Suomussalmelta. 10 erikok. käsink. s. Kirjeitä U. T. Sireliukselle v b) TOMMILA, PÄIVIÖ Kalastusta ja kalastajaelämää Merikarvialla silakankalastuksen loistovuosina 1900-luvun alussa. Tekstiosa 117 konek. s., piir. Valokuvat ja karttaliite 19 s. Laud.-työ v TUOMIOKIRJOISTA poimittuja tietoja kalastuksesta ja metsästyksestä ja 1700-luvuilta. 35. TYNKKYNEN, JOUKO Vanhanaikaiset kalastus- ja metsästystavat Keuruulla ja Pihlajavedellä. 68 käsink. s.; piir. KSO v VALONEN, NIILO VIRTARANTA, PERTTI Haastatteluselostus kuoreen kutupyynnistä Ikaalisissa. 49 konek. s. KO:lle ker. v WEILIN, EBBA Om fisket i Bergö kapell, Korsnäs och Malax socken och Petalax kapell. 45 käsink. s. 4:o. Virkana, v WEILIN, YRJÖ Kalastuksesta Hyrynsalmella ja Muhoksella. 69 käsink. s. 8:o. KM:lle v » : Kalastuksesta Pyhäjärven pitäjässä (O. 1.) 106 käsink. s. 4:o. KM:lle v

21 Ib) 40. VIRTANEN, E. A. Virolahden kalastusta ja kyläyhteisöä koskevia muistiinpanoja. 45 konek. s.: K0:n stip. v VÄHÄOJA, KALLE Pälkäneen rapurutosta. 4 käsink. s. f. HO 1910-luv. ^u Ks. myös 53, 211, 295, 475, 536, 691, 817, 819, 887, , 894, 897 8, , 909, 920, 923. Ks. lisäksi ryhmän X e) ky lätutkimuksia. I c) Metsästys. 42. ERÄ-ESKO, AARNI Utsjoen ympäristön peuranpyyntikuopista. 5 konek. s. Valok. ja piir. KA. Virkam. v HELENIUS, ARTTURI Suden- ja ilveksenloukuista ym. pyydyksistä Kurussa. 5 käsink. s. 4:o KO:lle v HIRVONEN, OLGA Käpälälaudan ja linnunpyyntikahan käytöstä Pielisensuussa. 4 käsink. s. 1/2 st. Tv. v IMMONEN, ESKO Hankasalmen metsästystavoista. 20 käsink. s. KSO v INKILÄ, AULIS Metsästyksestä Rengossa. 41 käsink. s. 4:o; 9 piir. HO v ITKONEN, T. I. Muistiinpanoja Saarijärven metsästyksestä. 14 konek. s. Virkam. v KARVINEN, JUHANI Karstulan ja Pylkönmäen metsästystavoista. 24 käsink. s. KSO v KAUPPILA, LAURI Metsästyksestä Somerniemellä 11 käsink. s. 4:o; 16 piir. HO v » : Urjalan vanhasta metsästyksestä. 51 käsink. s. 4:o; 8 piir. HO v

22 Ie) 51. Ketun pyyntirautojen hoidosta. 6 käsink. s. 8:0 Tuntemattoman henkilön käsikirjoitus, jossa vuosiluku KOTIKOSKI, J. W. Korpilahden ja Punkalaitumen metsästystietoutta. 63 käsink. s. 4:o; piir. KM:lle v KYRÖLÄ, VÄINÖ Asikkalan kansanomaisesta metsästyksestä ja kalastuksesta käsink. s. 4:o; 50 piir. HO v Julk. teoksessa Hämeenmaa VI. 54. la M YLE, de: Undervisning om Rävsaxars Nyttjande. 14 käsink. s. 4:o Kirj. v. 1832, SMY:lle v (Lisäksi»Om rävsaxar», 24 käsink. s. 8 : o, t:ton lähetys). 55. NUUTILA, PAAVO Matti Skyttä, kuuluisa metsästäjä Humppilasta. 2 käsink. s. f. HO v OJALA (VALJAKKA), SIRKKA Kivijärven metsästystavoista. 47 käsink. s. 4 : o. KSO v PERINIEMI, PAAVO Turkisten käytöstä Vilppulassa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. 8 käsink. s. 1/2 st. Tv. v PÖKKINEN, HEIKKI Räisäläläisen metsästäjän Juho Rouhiaisen elämästä. 2 käsink. s. Yks. läh. KO:lle v SYRJÄLÄ, HANNES Ansapyynnistä Kärsämäellä. 18 konek. s. 1/2 st.; 1 piir. Tv TAVIA (SUITS), AINO 1700-luvun tiedot suomalaisten metsästyksestä. 100 käsink. s. 4 : o; piir. Laud.-työ (n. v. 1910). 61. TOIKKA, VILLE Metsästysjuttuja eli»petojuttuja» Luumäeltä ja Vehkalahdelta. 6 käsink. s. 1/2 st. Tv. v VALONEN, NIILO Kankaanpään entisistä metsästystavoista. VI + 69 konek. s. 4:o; piir. Sat. O. v

23 I c) 63. VUORISTO, OSMO Virolahden metsästystietoutta. 23 käsink. s. KO:n stip. v Ks. myös 11, 15, 24, 29 b, 34, 35, 295, 475, 807, 884, , 897 8, 907, 909, 912, 916, 920, 922. I d) Kotieläinten- ja mehiläistenhoito. 1. Kotieläimet. 64. HANKALA (TAMMINEN), HELENA Rengon vanhanaikaisesta karjanhoidosta. 110 käsink. s. 4:o; 6 piir. HO v » : Urjalan vanhanaikaisesta karjanhoidosta. 14 konek. s. f. HO v HANKALA (TORMA), VALMA Somerniemen vanhoista karjanhoitotavoista. 43 konek. s. 4:o. HO v (Julk. Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosikirjassa XI). 67. KALLIO, ILO Karjanpaimentamisesta Ruotsinpyhtäällä muistitiedon mukaan. 3 käsink. s. 1/2 st. Tv. v a) KORTESALMI, JUHANI Entisaikaisesta kuusamolaisesta porotaloudesta. 45 konek. s. Semin.-esit. v b) LAMPINEN, AINO Suomalaisesta karjamajataloudesta. 12 konek. s. Opintotyö v LEHTISALO, T. Entisajan, karjanhoitotapoja Pöytyällä. 11 käsink. s. f. Yks. läh. KO:lle v OJALA, OLLI Karjanhoidosta ja eläinlääkinnästä Tyrväässä. 155 konek. s. 4 : o. Sat. O. v SAARINEN, MARJATTA Hattulan vanhanaikaisesta karjanhoidosta. 37 käsink. s. 4 : o. HO v

24 1 d) 72. SMEDS, HELMER Fäbodbebyggelser i Södra Österbotten. 20 käsink. s. f. Kotiseutututkimuksen keskusvaliokunnalta v SUURKYLÄ, HELENA Asikkalan entisestä karjanhoidosta. 44 käsink. s. 4 : o. HO v (Julk. teoksessa Hämeenmaa VI). 74. SÄÄKSMÄKI, MARTTA Sumiaisten pitäjän vanhoista karjanhoito- ja kaskenviljely tavoista. 18 konek. s.; piir. KSO v TOLONEN, SIRKKA Ylitornion karjamajalaitoksesta eli»karjakentistä». 71 käsink. s., valok. KA. KO:n stip. ja Pohjoispohjalaisen Osakunnan retkik. v ÖSTERBERG (ent. GRÖNQUIST), MATILDA Entisajan karjanhoidosta Lohjalla. 24 käsink. s. f. Yks. läh luv. Ks. myös 13, 105 6, 123, 129, 664, 695, 754, 817, 819, 884, 887, , 894, 897 8, 907, , 912, 914, 916 7, 922 3, Mehiläistenhoito. 77. KÄRKI, H. F. Kirjeitä J. R. Aspelinille mehiläistenhoitoa koskevan kirjoituksen aikaansaamisesta. 13 käsink. s. 8:o, 2 postikorttia. V Luettelo mehiläistenhoitoa koskevista sanoma- ja aikakauslehtien kirjoituksista ennen v sekä jäljennös J. R. Aspelinin kirjoituksesta»mehiläishoito Suomessa». 10 käsink. s. 4:o. 79. RANCKEN, OSKAR Kirje J. R. Aspelinille mehiläistenhoitoa koskevista asioista, v käsink. s. 4:o. 80. SUOMEN TALOUSSEURAN arkistosta jäljennettyjä tietoja mehiläistenhoidon edistämisestä Suomessa vuosina

25 1 d) 81. VASTAUKSIA J. R. Aspelinin kruununvoudeille, nimismiehille ym. v osoittamaan tiedusteluun mehiläistenhoidosta Suomessa. Koskee seuraavia alueita: Ahvenanmaa, Halikko, Helsingin kihlakunta, Huittinen, Kaarina, Kemiö, Kisko, Loimaa, Masku, Paimio, Parainen, Perniö, Pertteli, Piikkiö, Sauvo, Tammela, Ulvila, Uskela, Vehmaa. Yht. 41 erikok. käsink. s. I e) Maanviljelys ja aitaus. 1. Kaski-, huhta-, pelto- ja suoviljelys; heinän- ja elonkorjuu, riihitys, maanviljelj skalut. 82. Asiakirjajäljennöslietoja maanviljelysvälineistä ym. vuosilta Suomen Talousseuran arkistosta. 41 käsink. s. f. KO:lle v AURAMO, VILHO Riihitystavoista Piikkiössä. 2 konek. s. 8 : o. Tv. v HAUTALA, HELINÄ Heinänteosta ja elonkorjuusta Jämsässä, Jämsänkoskella ja Koskenpäässä. 14 konek. s.; 1 1/2 s. piir. KSO v » Suomen muinaissirpeistä. 20 konek. s. Semin.-esit. v HELLGREN, KIRSTI Kaskenviljely Pyhäjärvellä (U.I.). 17 konek. s. 4:o. SMY:n stip. v a) HELMINEN, TERTTU Somerniemen vanhaa maanviljelystä. 151 käsink. s. 4:o; 16 valok., 13 piir. HO v b)» Suomalaiset kiinteärakenteiset äkeet. 28 käsink. s. 4:o; 4 valok., 17 piir., 6 karttaa. Cuml.-työ » : Vanhan Urjalan maanviljelyksestä. 104 käsink. s. 4:o; 33 piir., 9 valok. HO v Julk. Lounais- Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosikirjassa XII. 89. HIRSJÄRVI, A. J. Viljan ja heinän ulkokuivaus- ja säilytysmenetelmistä Pälkäneellä. 2 konek. s. f. Virkam. v

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500 VUOSI 2015 Akaan kaupunki 127900 Asikkalan kunta 25700 Auran kunta 27600 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 13000 Englantilaisen koulun säätiö 24000 Espoon kaupunki 1773900 Espoon Steinerkoulun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä Period: 1/8/2012-31/8/2012 Auton asemapaikka Tilauksen lähtö Tilauksen kohde Tapahtumia ASKAINEN LEMU MYNÄMÄKI 3 ASKAINEN LEMU RAISIO 2 ASKAINEN LEMU TURKU 1 ASKAINEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kunta Perukirjoja Tietokannassa N =

Kunta Perukirjoja Tietokannassa N = 1 of 7 Hämeenlinnan maakunta-arkiston perukirjatietokanta Kunnat, niistä tuomiokuntiin jätetyt perukirjat sekä tallennustilanne tietokannassa. Hämeenlinnan maakunta-arkistoon luovutetuista perukirjoista

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Kuntajaon muutokset, joissa kunta on lakannut 1.1.2011. Kunnan nimi

Kuntajaon muutokset, joissa kunta on lakannut 1.1.2011. Kunnan nimi Kuntajaon muutokset, joissa kunta on lakannut 1.1.2011 taulu I Lakannut kunta Vastaanottava kunta Kunnan nimi Kunnan nimi Kuntanumero Lakkaamispäivä Kuntanumero Huomautuksia Ahlainen 001 010172 Pori 609

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Kuntien kuuluminen tuomiokuntiin ja käräjäkuntiin sekä raastuvan- ja käräjäoikeuksiin 1900-luvulla

Kuntien kuuluminen tuomiokuntiin ja käräjäkuntiin sekä raastuvan- ja käräjäoikeuksiin 1900-luvulla Kuntien kuuluminen tuomiokuntiin ja käräjäkuntiin sekä raastuvan ja käräjäoikeuksiin 1900luvulla Arkistopiirin nykyisiin käräjäoikeuksiin kuuluvat kunnat ja muut kunnat, joiden arkistoa on HMA:ssa. Luettelossa

Lisätiedot

Sivustolle 22.4.2011 tehdyt muutokset:

Sivustolle 22.4.2011 tehdyt muutokset: Sivustolle 22.4.2011 tehdyt muutokset: Seuraava materiaali on lisätty sivustolle 22.4.2011: Hakemistoon Kartografiaa koskevia aikalaiskirjoituksia: *Historiallinen arkisto 1\1939: Saimaan vesistön...kartoituksesta...1850

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0 Rintamaveteraanien kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden määrärahan käyttö vuodelta 2015 Kunta / Kuntayhtymä Määräraha Lisämääräraha Yhteensä Käyttäm. jäänyt Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vaalilain vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden

Lisätiedot

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Hakija Summa Akaan kaupunginhallitus 46800 Alajärven kaupunginhallitus 78000 Alavieskan kunnanhallitus 30640 Anna Tapion säätiö 25660 Artjärven kunnanhallitus 7000

Lisätiedot

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139 Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry 5354 2 Oulun Karjalaseura ry 3139 Seurat 201-300 jäsentä 1 Paimion Karjalaseura ry 5209

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Hyvinkään Kaupunki 75800 29200 105000 Hämeenkosken Kunta 0 900 1000 Hämeenkyrön kunta 19900 4400 24300 Hämeenlinnan Kaupunki 0 38900 38900 Iisalmen

Hyvinkään Kaupunki 75800 29200 105000 Hämeenkosken Kunta 0 900 1000 Hämeenkyrön kunta 19900 4400 24300 Hämeenlinnan Kaupunki 0 38900 38900 Iisalmen Liite: Erityisavustukset erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen vuosille 2015-2016 Koulunkäyntiavustajien palkkaaminen Opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

Avustusta saaneet opetuksen järjestäjät

Avustusta saaneet opetuksen järjestäjät Avustusta saaneet opetuksen järjestäjät Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2015 Opetuksen järjestäjä Akaan Kaupunki 79300 Alajärven Kaupunki 50100 Alavieskan Kunta 3800 Alavuden Kaupunki

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi. Vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden alusta vo i- maan

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Väliarvioinnin aineisto

Väliarvioinnin aineisto Väliarvioinnin aineisto Hankkeiden lkm Hakumenettelyt maakunnittain 60 50 40 30 20 8 49 14 8 Maakuntaliitot kilpailuttaneet 226 hanketta, joista noin puoleen hanke-ehdotuksia (117 hanketta) 43 Hankkeita,

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

YLEISARKISTOJEN MIKROFILMIRULLAT Muu mikrokuvattu aineisto

YLEISARKISTOJEN MIKROFILMIRULLAT Muu mikrokuvattu aineisto YLEISARKISTOJEN MIKROFILMIRULLAT Muu mikrokuvattu aineisto Luettelo sisältää Mikkelin maakunta-arkistossa käytettävissä olevat muut mikrokuvatut aineistot, kuten läänin- ja voudintilit, tuomiokirjat, perukirjat,

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Paikallishistoriaa ja sukukirjoja. Tilaukset ja tiedustelut: s-posti: an7714@welho.com p. 0405703241

Paikallishistoriaa ja sukukirjoja. Tilaukset ja tiedustelut: s-posti: an7714@welho.com p. 0405703241 Paikallishistoriaa ja sukukirjoja Tilaukset ja tiedustelut: s-posti: an7714@welho.com p. 0405703241 Kuntoluokat 5 - Uusi 4 - Erinomainen 3 Hyvä 2 - Kulunut 1 - Rikkoutunut Sidosasu skp. - Sidottu kansipaperein

Lisätiedot

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT Luettelo sisältää Mikkelin maakunta-arkistossa käytettävissä olevat henkikirjojen (v. 1634- -1937) rullafilmit. Luettelon lopussa on hakemisto pitäjien kuulumisesta eri kihlakuntiin.

Lisätiedot

Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015

Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015 Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015 Hakija Päätös Akaan kaupunki 30 000,00 A-klinikkasäätiö, Pirkanmaan palvelualue (Helsinki) 60 000,00 Alavuden kaupunki 60 000,00 Asikkalan kunta 30 000,00

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne SUKUSELVITYKSEN KOHDE Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne ja hänen jälkeläisiään kolme sukupolvea yhteensä 36 taulua Tulostettu: 18.09.2011 Tekijä: Marja-Liisa Siikonen

Lisätiedot

SATA VUOTTA NUOREMMAT KIRKONKIRJAT JA SIVIILIREKISTERIT DIGITAALIARKISTOSSA

SATA VUOTTA NUOREMMAT KIRKONKIRJAT JA SIVIILIREKISTERIT DIGITAALIARKISTOSSA SATA VUOTTA NUOREMMAT KIRKONKIRJAT JA SIVIILIREKISTERIT DIGITAALIARKISTOSSA Alla on lueteltuna kaikki ne seurakunnat, joilta on digitoitu sata vuotta nuorempia kirkonkirjoja ja joiden käyttö arkistolaitoksen

Lisätiedot

Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit

Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit Kirjastoon on hankittu mahdollisimman täydellisinä Pirkanmaan

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa

Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa Tämä luettelo sisältää Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit Suomen

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821 SISÄLLYS N:o Sivu 819 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista... 4661 820

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o Valtioneuvoston asetus. N:o 1146

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o Valtioneuvoston asetus. N:o 1146 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 1146 1150 SISÄLLYS N:o Sivu 1146 Valtioneuvoston asetus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta... 3565

Lisätiedot

SATA VUOTTA VANHAT JA SITÄ NUOREMMAT KIRKONKIRJAT JA SIVIILIREKISTERIT DIGITAALIARKISTOSSA

SATA VUOTTA VANHAT JA SITÄ NUOREMMAT KIRKONKIRJAT JA SIVIILIREKISTERIT DIGITAALIARKISTOSSA SATA VUOTTA VANHAT JA SITÄ NUOREMMAT KIRKONKIRJAT JA SIVIILIREKISTERIT DIGITAALIARKISTOSSA Alla on lueteltuna kaikki ne seurakunnat, joilta on digitoitu sata vuotta nuorempia kirkonkirjoja ja joiden käyttö

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne

Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne 50230K TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne 1-9 2 015 SU34L 01 PKLKÄYNTI 03 ETÄHOITO 04 MUU KÄYNTI 06 VARAUS Summa: Akaa Akaa Summa:

Lisätiedot

1 Iahettamat kirjeet; Fb Adressit ; G Esineet; (Da Valokuvat, liite )

1 Iahettamat kirjeet; Fb Adressit ; G Esineet; (Da Valokuvat, liite ) KASIKIRJOITUSARKISTO ARKISTOLUETTELO A 1 Arkistokaavan mukaan pysyvasti Kupiaisen kokoelma 1 Unto Kupiaisen osaan lisatty aineisto : Bc Puheet, esitelmat, luennot ; Be Paivakirjat ja muistiinpanot ; BI

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Kunnat 2015 Maakunnat 2015

Kunnat 2015 Maakunnat 2015 Kunnat 2015 Maakunnat 2015 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Sivustolle 17.7.2015 tehdyt muutokset:

Sivustolle 17.7.2015 tehdyt muutokset: Sivustolle 17.7.2015 tehdyt muutokset: Seuraava materiaali on lisätty sivustolle 17.7.2015: Hakemistoon KARTAT/Geologiset kartat: *"Johdettu" maaperäkartta 1:10.000 Halikko 1967 *Kallioperäkartta 1:100.000

Lisätiedot

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan PROMENA JALKINEIDEN EDUSTAJAT 1. Pohjois.Suomi Paula Soronen Puhelin 045 853 0877 2. Itä-Suomi Seppo Joutsemo Puhelin 045 911 2055 3. Keski-Suomi Lea Leppänen Puhelin 045 853 0850 4. Keski-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1443. Opetusministeriön asetus. arkistolaitoksen suoritteiden maksuista. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1443. Opetusministeriön asetus. arkistolaitoksen suoritteiden maksuista. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1443 1445 SISÄLLYS N:o Sivu 1443 Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista... 3989 1444 Opetusministeriön

Lisätiedot

Kampanjan nimi Yhtiö Viite Istuta puu AKAAN SEURAKUNTA Istuta puu ALAJÄRVEN SEURAKUNTA Istuta puu ALAVIESKAN

Kampanjan nimi Yhtiö Viite Istuta puu AKAAN SEURAKUNTA Istuta puu ALAJÄRVEN SEURAKUNTA Istuta puu ALAVIESKAN Kampanjan nimi Yhtiö Viite Istuta puu AKAAN SEURAKUNTA 4074419000784554 Istuta puu ALAJÄRVEN SEURAKUNTA 4074722000784555 Istuta puu ALAVIESKAN SEURAKUNTA 4074448000784554 Istuta puu ALAVUDEN SEURAKUNTA

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

SATA VUOTTA NUOREMPIEN KIRKONKIRJOJEN MIKROKORTIT ARKISTOLAITOKSESSA

SATA VUOTTA NUOREMPIEN KIRKONKIRJOJEN MIKROKORTIT ARKISTOLAITOKSESSA SATA VUOTTA NUOREMPIEN KIRKONKIRJOJEN MIKROKORTIT ARKISTOLAITOKSESSA Alla on lueteltuna seurakunnat, joilta on sata vuotta nuorempia kirkonkirjoja mikrokortteina tutkijasalikäytössä jossakin maakuntaarkistossa.

Lisätiedot