Kotitalouden opetustilat & työturvallisuus KAARINA AHO JA MARJAANA MANNINEN (TOIM.)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotitalouden opetustilat & työturvallisuus KAARINA AHO JA MARJAANA MANNINEN (TOIM.)"

Transkriptio

1 Kotitalouden opetustilat & työturvallisuus KAARINA AHO JA MARJAANA MANNINEN (TOIM.)

2 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Elvi Turtiainen ISBN: Uudistettu 2. painos Edita Prima Oy, Helsinki

3 Sisältö ESIPUHE... 5 OPETUKSEN TAVOITTEET JA TYÖTAVAT... 7 OPETUSTILAT... 8 Tilojen määrä... 8 Tilojen koko... 9 Tilojen sijainti LVIS-SUUNNITTELU JA AKUSTINEN SUUNNITTELU LVI-suunnittelu Sähkösuunnittelu Akustinen suunnittelu OPETUSTILOJEN TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU JA VARUSTEET Yleisiä suunnitteluperiaatteita Opetus- ja ruokailutila Keittiötilat Vaatehuoltotila Ryhmätyötila Muut säilytystilat TYÖTURVALLISUUS Vaara- ja haittatekijöiden ehkäisy Elintarvikkeiden mikrobiologiset riskit Nuoret ja työlainsäädäntö Turvallisen ruoanvalmistuksen aakkoset Turvallisen työskentelyn ohjeet Paloturvallisuusohjeet Kotitalouden opetustilojen suunnittelu liikuntaesteisille soveltuviksi TAPAUSSELOSTUS KOTITALOUDEN OPETUSTILOJEN UUDENLAISESTA SUUNNITTELUSTA Keittiöiden toimivuus Ergonomia Energia- ja ympäristönäkökohdat Hygieniakasvatus tärkeä osa suunnittelua Vaatehuoltotilojen toimivuus Tieto- ja viestintätekniikan suunnittelu Kirjallisuutta LIITTEET Esimerkkipiirustus Hankinnat kotitalouden opetustiloihin Varoitusmerkit

4 4

5 ESIPUHE Kotitalousopetuksen opetussuunnitelman perusteissa edellytetään, että kotitalouden opetuksen tulee perustua käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaat saavat runsaasti käytännön harjoitusta erilaisissa kodin töissä. Tätä varten tarvitaan hyvin suunnitellut opetustilat, joissa opetusta voidaan toteuttaa eri tavoin ja joissa oppilaille tarjoutuu mahdollisuuksia monipuolisiin oppimiskokemuksiin ja turvalliseen työskentelyyn. Hyvissä opetustiloissa oppilaat voivat myös tutustua keittiösuunnittelun onnistuneisiin toteutuksiin, esimerkiksi ergonomisiin ratkaisuihin, koneiden sijoitteluun ja materiaalivalintoihin. Tässä julkaisussa tuodaan esiin näkemyksiä kotitalouden opetustilojen teknisestä ja toiminnallisesta suunnittelusta ja varusteista. Näkemykset eivät ole normeja, sillä koulujen huonetilojen suunnittelua ei nykyisin sidota määräyksillä, vaan opetustilat suunnitellaan ja rakennetaan kussakin koulussa määriteltyjen tarpeiden pohjalta. Liitteenä oleva esimerkkipiirustus pohjautuu ekologiseen suunnitteluun ja tehokkaaseen tilamitoitukseen. Siinä kuvataan yksi opetustilamalli, joka soveltuu sekä peruskorjaukseen että uudisrakentamiseen ja jota voidaan muunnella koulun tarpeiden ja tilojen mukaisesti. Opettajien näkemykset vaihtelevat siitä, millaiset tilat ovat opetussuunnitelman painotusten ja oppilaiden työskentelyn kannalta parhaat. Siksi on tärkeää, että koulun kotitalousopettaja on mukana suunnittelussa heti alkuvaiheesta lähtien ja myös toteutusprosessin aikana. On kuitenkin hyvä pyrkiä tiettyihin yleispäteviin ratkaisuihin, jotta opetustiloissa voidaan edelleen työskennellä tehokkaasti opettajan mahdollisesti vaihduttua. Kirjassa tarkastellaan myös työturvallisuuden merkitystä opetustilojen suunnittelussa ja kotitalousopetuksessa. Perusopetus- ja lukiolakien perusteella oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, mikä on pidettävä mielessä opetustilan suunnittelussa. Lisäksi työturvallisuuslaki edellyttää, että työsuojeluvelvoitteet otetaan huomioon jo työn ja työpaikan suunnittelussa. Kirjan loppuosassa on turvallisen työskentelyn ohjeita, sillä sekä opettajan että oppilaiden tulee noudattaa työturvallisuuslainsäädäntöä. Muutama asia on esitetty sekä keittiösuunnittelu- että työturvallisuusosiossa, jotta ne korostuisivat sellaisellekin lukijalle, joka keskittyy vain osaan tekstiä. 5

6 Julkaisun on kirjoittanut työryhmä, johon ovat kuuluneet KM, ktao Mirja Hannula ja lehtori, työsuojeluvaltuutettu Leena Vuorinen sekä Opetushallituksesta yliarkkitehti Reino Tapaninen, opetusneuvos Juhani Uurto ja ylitarkastaja Kaarina Aho. Esimerkkipiirustuksen ovat laatineet arkkitehti Simo Rautamäki ja sisustusarkkitehti Leena Kolinen. Tapausselostuksen kotitalouden opetustilojen suunnittelusta on kirjoittanut tutkija Anne Malin Työtehoseurasta. Kotitalousopettajien liitto ry:n peruskoulutoimikunta on antanut kirjasta lausunnon, jonka pohjalta tekstiä on tarkistettu. Uudistetusta painoksesta on vastannut Opetushallituksesta ylitarkastaja Marjaana Manninen. 6

7 Opetuksen tavoitteet ja työtavat Kotitalousopetuksen järjestämisen lähtökohtana ovat valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta Kotitalousopetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän tilanteissa. Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon kotitalousopetuksen toiminnallinen luonne ja työharjoituksiin liittyvät turvallisuusnäkökohdat. Oppilaat harjaantuvat opiskelussaan ottamaan vastuuta ja tekemään erilaisia valintoja omaa terveyttään, ihmissuhteitaan, talouttaan, kotia ja perhettä sekä lähiympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen koskevissa kysymyksissä. Taitojen kehittyessä ja tietojen lisääntyessä oppimisen näkökulma laajenee. Tavoitteena on oppia arvioimaan kotitalouksien toiminnan ja kuluttajan valintojen merkitystä ympäristölle ja ymmärtämään kotitalouksien asemaa yhteiskunnan osana. Kotitalousopetuksen sisältöalueita ovat perhe ja yhdessä eläminen, ravitsemus ja ruokakulttuuri, kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta sekä koti ja ympäristö. Opetuksen lähtökohtana on oppilas ja hänen lähiympäristönsä: miten oppilas suoriutuu käytännön tehtävissään, miten hän ymmärtää arkitoimintojen taustalla olevia ilmiöitä ja ratkaisee ongelmia muuttuvissa oloissa sekä miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. Kotitaloudessa tietojen ja taitojen yhteys on välitön, ja tavoitteena on edetä muistitiedosta ymmärrettyyn tietoon. Oppilas oppii etsimään tietoa valintojensa tueksi ja käytännön harjoituksissa yhdistämään ja soveltamaan tietojaan ja taitojaan erilaisissa tilanteissa. Oppilaiden vuorovaikutus- ja päätöksentekotaidot kehittyvät, kun he toimivat yhdessä ja harjoittelevat ottamaan vastuutta oman ryhmän toiminnasta. Opetuksessa tulee varata riittävästi aikaa käytännön työtaitojen harjaannuttamiseen. Kotitalouden oppimisympäristö koulussa muodostuu opetustilanteesta ja kotitalouden opetustilojen fyysisestä ympäristöstä, jossa tulisi voida käyttää monipuolisia opiskelumenetelmiä ja työtapoja. Työvälineiden ja materiaalien tulee antaa mahdollisuus aktiiviseen ja myös itsenäiseen opiskeluun. Suunnittelussa on olennaista pohtia kotitalousopetuksen taidollisia tavoitteita. Suurimmat vaatimukset tiloille asettavat käytännön työtaidot, joista esimerkkejä ovat ateria- ja rahankäytön suunnittelun ja erilaisten ruoanvalmistusmenetelmien hallinta, vaatehuoltoon ja kotitalouden puhtaanapitoon liittyvät taidot, ergonominen työskentely ja työympäristön työturvallisuudesta huolehtiminen sekä jätteiden 7

8 kierrätys ja lajittelu. Kotitalouden opetustilojen säilytystilat, ergonomiset ratkaisut, koneiden sijoittelu ja materiaalivalinnat tarjoavat myös monia esimerkkejä asumisen ja keittiösuunnittelun hyvistä ratkaisuista. Opetustilojen suunnittelussa on myös otettava huomioon, että opiskelussa vaihtelevat ja täydentävät toisiaan yksilölliset käytännön harjoitukset ja yhteistoiminnallinen työskentely parin kanssa tai ryhmässä. Näyttelyjen järjestäminen, tuotteiden havainnointi, testaus ja vertailu sekä käytännön töiden ja erilaisten ongelmanratkaisutilanteiden harjoittelu yhdessä monipuolisen tiedonhankinnan ja -käsittelyn kanssa luovat pohjaa oman arjen hallinnalle. Tämän julkaisun liitteenä (liite 1) on esimerkkipiirustus (kalustusmerkinnöillä varustettu pohjapiirustus) kotitalouden opetustilasta. Piirustuksen tarkoituksena on antaa tietoja siitä, minkälaisia asioita tulisi ottaa huomioon suunniteltaessa kotitalouden opetustilaa ja sen kalustamista ja varustamista. Esimerkkipiirustus ei välttämättä sovellu sellaisenaan kaikkiin kouluihin, koska koulut voivat opetussuunnitelmissaan painottaa erilaisia asioita. Painotus saattaa kohdistua sellaisiinkin aihepiireihin ja sisältöihin, jotka ehkä edellyttävät enemmän tilaa kuin esimerkkipiirustuksessa on. Näin ollen kotitalouden opetustilaa suunniteltaessa lähtökohtina ovat aina koulun omat tavoitteet ja tarpeet. Suunnittelussa pyritään sellaisiin yleispäteviin ratkaisuihin, että opetustiloissa ei jouduta tekemään muutoksia, jos opettaja vaihtuu. Opetustilat Tilojen määrä Kotitalouden opetustilojen tarve, toisin sanoen tilojen määrä ja koko, määräytyy opetuksen viikkotuntimäärien ja opetusryhmien koon perusteella. Lähtökohtana on, että yksi opetustila tarvitaan, jos viikkotuntimäärä on enintään 27. Sellaisissa kouluissa, joissa työjärjestystä laadittaessa ei tarvitse ottaa huomioon oppilaiden koulukuljetuksia, voidaan yhden opetustilan käyttökapasiteetiksi laskea 30, jopa 32 viikkotuntia. Kun mainittu viikkotuntimäärä 27 (tai 30) ylittyy monella tunnilla, tarvitaan toinen opetustila. Kolmas opetustila on tarpeen, jos viikkotuntimäärä on yli 54 (tai 60) viikkotuntia jne. Tiloja suunniteltaessa ei oteta huomioon tilapäisiä vaihteluja viikkotuntien määrässä, vaan tilantarve mitoitetaan pitkäaikaiseen käyttöön, kuten koulurakenta- 8

9 misessa yleensäkin. Tämä edellyttää oppilas- ja viikkotuntimäärien ennakoimista noin 10 vuoden ajanjaksolle. Kurssimuotoisessa opiskelussa opetustunnit saattavat jakautua epätasaisesti lukuvuoden eri viikoille. Tällöin lukuvuoden kokonaistuntimäärä jaetaan lukuvuoden työviikkojen määrällä, jotta saadaan selville keskimääräinen viikkotuntien määrä. Sen perusteella arvioidaan opetustilojen tarve kuten edellä on selvitetty. Tilojen koko Kotitalouden opetustilaa suunniteltaessa selvitetään ensin, minkä kokoisia opetusryhmät tavallisimmin ovat. Opetusryhmien kokoa harkittaessa on arvioitava, minkä kokoinen ryhmä on tehokkaan työskentelyn, opettajan ohjauksen ja valvonnan sekä työturvallisuuden kannalta sopiva. Jos opetustilassa työskentelee 16 oppilasta, tarvitaan opetussuunnitelman tavoitteet huomioon ottaen pinta-alaksi noin 130 m2. Liitteenä olevassa esimerkkipiirustuksessa on lähtökohtana pidetty juuri 16 oppilaan tarvitsemia opetustiloja. Jos kotitalouden opetusryhmät ovat pysyvästi sitä pienempiä, otetaan se huomioon opetustilan mitoituksessa. On kuitenkin pidettävä mielessä, että tällöinkin kaikki kotitalouden opiskeluun liittyvät toiminnot on voitava toteuttaa, joten tila joudutaan suunnittelemaan esimerkkipiirustuksesta poiketen. Mikäli koulu tarvitsee useampia kotitalouden opetustiloja kuin yhden ja tavallisin ryhmäkoko on 16 oppilasta, rakennetaan noin 130 m 2 :n suuruisia tiloja niin monta kuin viikkotuntimäärät edellyttävät. Tässä julkaisussa opetustilan suunnittelu lähtee siitä, että kukin kotitalouden opetustila on itsenäinen kokonaisuus, joten kahdella tai useammalla opetustilalla ei ole yhteistä tilaa. Opetustilan suunnittelussa on otettava huomioon se, jos esimerkiksi kansalaisopisto tai järjestöt ja yhdistykset käyttävät kotitalouden opetustilaa koulutyön ulkopuolisena aikana. Ongelmattoman yhteiskäytön edellytyksenä on, että koulun ulkopuolisilla käyttäjillä on myös omia lukittavia säilytystiloja, joissa voidaan säilyttää esimerkiksi elintarvikkeita. Kalusteet ja työvälineet ovat yleensä yhteiskäytössä. Liitteenä olevassa esimerkkipiirustuksessa on otettu huomioon vain koulun omat tarpeet, ja yhteiskäyttöön soveltuvat opetustilat saattavat edellyttää pinta-alan lisäämistä muutamilla neliömetreillä, jotta tarvittavat säilytystilat olisi mahdollista rakentaa kotitalouden tilaan. Koulun ulkopuolisia käyttäjiä varten rakennettuun tai saneerattuun lisäpinta-alaan ei kuitenkaan voida saada valtionapua peruskoulun rakentamiseen tarkoitetuista määrärahoista. 9

10 Tilojen sijainti Parhaimmassa tapauksessa kotitalouden opetustilat sijoitetaan koulurakennuksen ensimmäiseen, maan tasolla olevaan kerrokseen siten, että opetuksessa tarvittavien raaka-aineiden toimittajat voivat päästä jakeluautolla mahdollisimman lähelle opetustilaa. Myös työskentelyssä syntyvät jätteet tulisi voida kuljettaa pois mahdollisimman vaivattomasti. Koulun keittiötilojen sijainnilla on samat vaatimukset ja siksi kotitalouden opetustila ja koulun keittiötilat sijoitetaan toistensa välittömään läheisyyteen siten, että niillä on yhteinen huoltopiha purkaus- ja lastauslaitureineen. Huoltoliikenteen ajotiet rakennetaan aina kun se vain on mahdollista muualle kuin oppilaiden välituntipihalle. Mikäli koululle hankitaan suuria eriä sellaisia elintarvikkeita, joita tarvitaan myös kotitalouden opetuksessa, ne voidaan välivarastoida koulun keittiötilojen yhteydessä oleviin varastoihin. Myös tästä syystä koulun keittiötilat ja kotitalouden opetustilat on hyvä sijoittaa toistensa läheisyyteen. Kotitalouden opetuksessa on sellaisia osa-alueita, jotka liittyvät läheisesti tekstiilityöhön ja myös luonnontieteisiin. Näiden oppiaineiden välisen yhteistyön helpottamiseksi on suotavaa, että kotitalouden opetustilat sijaitsevat tekstiilityön sekä fysiikan, kemian ja biologian opetustilojen läheisyydessä. Kotitalouden opetuksessa voidaan hyödyntää myös koululla mahdollisesti olevaa kasvimaata ja kasvihuonetta, joiden ylläpito kuuluu tavallisimmin luonnontieteiden opetukseen. Kotitalouden opetustilojen sijoituksessa otetaan huomioon myös ilmansuunnat siten, ettei auringon säteily lisää jo muutoinkin opetustilassa syntyvää lämpökuormaa. Näin ollen kotitalouden opetustilojen ikkunat sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan rakennuksen pohjois- tai itäsivulle. Mikäli kotitalouden opetustilat sijoitetaan ensimmäiseen kerrokseen, kuten tavoite on, tulisi välttää ikkunoiden sijoittamista välituntipihan puolelle, koska työskentely kotitalouden opetustiloissa saattaisi välituntien aikana häiriintyä ulkoa tulevien ärsykkeiden vuoksi. Jos koululle rakennetaan tai saneerataan useita kotitalouden opetustiloja, sijoitetaan ne toistensa yhteyteen. Tällöin huoltoliikenteen järjestelyitä on vähemmän ja myös sellaiset työvälineet tai koneet, joita ei vähäisen käyttötarpeen vuoksi ole perusteltua hankkia kuin yksi koulua kohti, ovat helpommin käytettävissä. Jos opetustiloja on useita, voidaan niiden yhteyteen sijoittaa kotitalouden opettajia varten erillinen työhuone, joka kuuluu opettajien työskentelytilojen kiintiöön. 10

11 Kotitalouden opetustilojen sijoituksessa otetaan huomioon myös tilojen ulkopuoliset käyttäjät. Yleisenä tavoitteena koulurakennuksen ulkopuolisen käytön valvonnan helpottamiseksi on, että jokainen ulkopuolinen käyttäjä kulkee vahtimestarin tai muun koulurakennuksen käytönvalvojan työpisteen kautta. Suurissa kouluissa tämä tavoite saattaa olla vaikeasti toteutettavissa ja ulkopuoliset käyttäjät joutuvat kulkemaan kotitalouden tiloihin monien käytävien kautta. Tämän välttämiseksi voidaan harkita ulkopuolisille käyttäjille tarkoitettua erillistä sisäänkäyntiä kotitaloustiloihin ja siihen liittyvän valvonnan järjestelyä. LVIS-suunnittelu ja akustinen suunnittelu LVI-suunnittelu Tilojen LVI-suunnittelussa on noudatettava Suomen rakentamismääräys-kokoelman osan D2 määräysten ja ohjeiden lisäksi Sisäilmayhdistyksen Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus -95 -julkaisun ohjeita. Opetustilassa tulee voida tehostaa ilmanvaihtoa riittävästi ruoanvalmistuksen aikana. Tehostettua ilmanvaihtoa säädetään käsiohjauksella opetustiloissa, ja mekanismin kytkin varustetaan merkkivalolla ja aikarajoittimella. Tehokkaan ilmanvaihdon aikaansaamiseksi ikkunoissa tulee olla avattavat tuuletusikkunat tai tuuletusluukut, ja tuuletusikkunoiden tulisi olla malliltaan mieluummin korkeita ja kapeita kuin neliömäisiä. Työpisteiden höyrynpoisto voidaan järjestää liesien yläpuolisten höyrykupujen avulla. Höyrykupujen alareunan tulisi olla vähintään mm:n korkeudella lattiasta. Mikäli opetustilan kattopinnasta halutaan selkeä ja rauhallinen, voidaan höyrykupujen tilalle asentaa ilmastointikatto, joka myös avartaa näkyvyyttä. Ilmastointikatto sisältää tulo- ja poistoilmayksiköt, valaisimet sekä tulo- ja poistoilmayksiköiden väliset kattoelementit. Ilmastointikattoa käytettäessä mitoitusilmavirran tulee olla vähintään 6 dm 3 / s / m 2. 11

12 Sähkösuunnittelu Sähkölaitteet on suunniteltava lakien, määräysten ja seuraavassa esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Mikäli pistorasiat sijoittuvat sellaisten kalusteosien läheisyyteen, jotka sijaitsevat maahan johtavassa yhteydessä, on käytettävä vikavirtakytkintä. Hätäkytkimen tulee olla helposti käytettävissä, jotta virran voi katkaista kerralla koko opetustilan kojeista ja pistorasioista, lukuun ottamatta astianpesukoneita, kylmälaitteita ja valaisimia. Vain opettaja voi ottaa järjestelmän uudelleen käyttöön. Pistorasioita tulee olla riittävästi, ja niiden tulisi lisäksi olla näkyvillä ja helposti käytettävissä. Astianpesukoneet tulisi varustaa kosketusanturilla, joka laukaisee vedensyötön sulkevan magneettiventtiilin mahdollisen vesivahingon vaaran yhteydessä. Suunniteltavien valaistustasojen tulee noudattaa Suomen Valoteknillisen Seuran valaistussuosituksia. Demonstraatiota varten asennetaan tarvittaessa kohdevalaistus, joka on säädettävä. Valaistuksien kytkemisessä otetaan huomioon taulun, piirtoheittimen, television yms. asettamat vaatimukset, esimerkiksi taulun läheisyydessä on kaksi ja muualla opetustilassa toiset kaksi syttymisryhmää. 12

13 Atk-päätekaapelointi ja puhelinjärjestelmän johdotus on hyvä toteuttaa yleisen kaapelointijärjestelmän kategoria 5:n mukaisesti. Tulevaisuuden tarpeita varten tulisi järjestelmän pisteitä asentaa ryhmätyötilaan kolme liitäntää ja opettajanpöydän yhteyteen yksi liitäntä. Opettajanpöydän yhteydessä olevan atk-pisteen ja television liitäntäpaikan välille suositellaan asennettavaksi audio-videojohdotus. Akustinen suunnittelu Kotitalouden opetustilojen meluttomuus on suunnittelutavoite, joka vaikuttaa keskeisesti tilojen ergonomiaan ja käyttömukavuuteen. Puheen tajuttavuus on akustisesti mitoittava tekijä samalla tavalla kuin muissakin opetustiloissa. Kotitaloustilojen melu syntyy pääosin kotitalouskoneista, joten laitteiden riittävä hiljaisuus on varmistettava. Yleisin akustinen ongelma on ilmastoinnin ja koneellisen astianpesun melun torjunta. Astioiden käsittelyn kolina voi kuulua ympäristöön myös rakennusrunkoa pitkin, varsinkin jos pöydät on kiinnitetty seiniin ilman joustavia välikappaleita. Putkivedot on tarvittaessa kannatettava joustavasti rakenteista. Akustiikkaa koskevaa lisätietoa saa Opetushallituksen julkaisusta Koulujen akustinen suunnitteluopas (Raporttisarja 71/1994). Katso myös tämän julkaisun Vaara- ja haittatekijöiden ehkäisy -luvusta kohtaa Melu. 13

14 Opetustilojen toiminnallinen suunnittelu ja varusteet Yleisiä suunnitteluperiaatteita Hyvin suunnitellut opetustilat luovat oppilaille kotitalouden oppimisympäristön, jossa heille tarjoutuu monipuolisia oppimiskokemuksia. Opettajille ne antavat erilaisia mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa opetusta. Opetusryhmän koko tulee suhteuttaa opetustilojen tarjoamiin opetuksen mahdollisuuksiin unohtamatta työturvallisuutta. Jotta opetustilat soveltuisivat erilaisiin opetuksellisiin ratkaisuihin, tulee opettajan osallistua niiden suunnitteluun ja varustamiseen jo rakennushankkeen alkuvaiheesta lähtien. Lähtökohtina opetustilojen suunnittelulle ovat kotitalousopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Kotitalousopetuksen toiminnalliset tavoitteet asettavat tiloille vaatimuksia, joihin suunnittelussa ja rakentamisessa on kyettävä vastaamaan. Päivittäisten kotitalouden toimintojen opiskelu edellyttää muun muassa, että monipuolisia ruoanvalmistusmenetelmiä, jätteiden lajittelua sekä asunnon hoidon ja vaatehuollon töitä on voitava harjoitella käytännössä. Koska tietoverkkojen tarjoamat mahdollisuudet muuttavat oppimisen luonnetta luokkahuonekeskeisyydestä kohti avoimempaa oppimisympäristöä, varustetaan kotitaloudenkin opetustilat tietokoneilla opetuksessa tarvittavine ohjelmineen sekä Internet-yhteyksillä. Opetustilojen sisustamisessa on keskeistä viihtyisyys, valvottavuus, turvallisuus ja materiaalien helppohoitoisuus. Tilojen runsas päivittäinen käyttö vaatii kalusteilta, koneilta ja laitteilta tavallista kotitalouskäyttöä enemmän, ja siksi kalusteiden kestävyyteen ja puhdistettavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota jo valintavaiheessa. Sisustusmateriaalien valinnalla voidaan vaikuttaa suuresti myös työturvallisuuteen. Esimerkiksi opetustilan lattiamateriaalin on oltava sellainen, ettei se kastuessaankaan ole liukas. Kotitalouden opetustilat jakautuvat seuraaviin toiminta-alueisiin: eteistilat, tietopainotteiseen opetukseen ja ruokailuun tarkoitettu tila, keittiötilat, vaatehuoltotila, wc- ja suihkutila sekä ryhmätyötila, joka soveltuu monipuolisiin ryhmätyöharjoituksiin. Kullekin toiminta-alueelle sijoitetaan tarvittavat säilytystilat. Eteistiloihin sijoitetaan naulakot oppilaiden päällysvaatteille ja taso kengille sekä hyllyt laukkuja varten. Myös opetustilassa tarvittavia esiliinoja ja päähineitä säilytetään eteistiloissa. 14

15 Opetus- ja ruokailutila Tietopainotteiseen opetukseen ja ruokailuun tarvittavan tilan yhdistäminen on käytännöllinen ratkaisu. Tila sisustetaan työpöydillä, joiden muoto tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia opetusjärjestelyissä. Tuolien valinnassa on tärkeää, että ne soveltuvat erikokoisille oppilaille ja että ne voidaan tarvittaessa koota päällekkäin. 15

16 Opetustilaan sijoitetaan tussi- tai liitutaulu, valkokangas ja piirtoheitin tai dokumenttikamera. Piirtoheittimelle tai dokumenttikameralle varataan paikka opettajanpöydän päässä, ja se sijoitetaan siirrettävään vaunuun, jolloin sitä voidaan käyttää eri puolilla opetustilaa. Valkokangas asennetaan kiskoon. Tietokoneet ja verkkoyhteydet sijoitetaan erilaisia käyttötilanteita huomioon ottaen. Kannettavat tietokoneet ja langaton verkkoyhteys mahdollistavat joustavan käytön erilaisissa opetustilanteissa. Dataprojektorin käyttämiseen opetustilanteissa varataan mahdollisuus. Televisio- ja video/dvd-yhdistelmän asentaminen seinälle tai kattoon säästää tilaa. Diaprojektori ja siirtoheitin säilytetään tieto-opetustilan välittömässä läheisyydessä. Taulun alapuolelle opettajanpöydän taakse varataan tila kaapistolle, jossa voidaan säilyttää esimerkiksi julisteita ja kuvatauluja. Kaapiston syvyys saa olla mm, jotta taululle kirjoittaminen sujuu vaivattomasti. Kuva 1. Kuvataulujen säilytyslaatikko opettajanpöydän takana Myllymäen koulussa Vantaalla. (Kuva Leena Vuorinen) 16

17 Keittiötilat Keittiötilojen suunnittelussa on keskeistä sijoittaa eri toiminnot niin, että edestakaista liikkumista luokassa voidaan vähentää. Kulkureittien suunnittelu ja toimintojen keskittäminen on tärkeää, koska niiden avulla voidaan vaikuttaa opetustilanteen sujumiseen. Esimerkiksi käsienpesualtaat sijoitetaan siten, että oppilaat voivat pestä kätensä heti opetustilaan tullessaan. Ruokailu- ja tarjoiluastioiden säilytystilojen sijoittaminen astianpesukoneiden läheisyyteen vähentää myös liikkumisen tarvetta, mikä rauhoittaa opetustilannetta. Astiakaappien malliin ja kokoon vaikuttavat käytettävissä oleva tila sekä ruokailuja tarjoiluastioiden määrä. Jos astianpesukoneet sijoitetaan lattiatasolle, ne varustetaan kaatumisen-estosuojilla. Koneiden sijoittamista vierekkäin tulee välttää, jotta niiden täyttö ja tyhjentäminen sujuvat joustavasti. Astianpesukoneiden läheisyyteen sijoitettavat vaunut ovat yksi vaihtoehto astioiden kuljetukseen luokassa. Jätteiden lajittelu hoidetaan opetustilassa keskitetysti. Lajittelukeskukseen varataan riittävästi tilaa biojätteelle, sekajätteelle, paperille, pahville, maito- ja mehupurkeille, metallille sekä lasille. Työskentelyssä syntyvä ruokajäte kerätään työpisteissä esimerkiksi helposti puhdistettaviin muovirasioihin ja käsitellään kuten muutkin jätteet opetustilan jäteaseman yhteydessä. Bio- ja sekajäteastiat tyhjennetään päivittäin ja niiden valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota puhdistettavuuteen. Biojäteastia sijoitetaan siten, että se on helppo ottaa esille. Jäteastioiden pesupiste sijoitetaan jätteiden lajittelukeskukseen. Jää-viileäkaappi sijoitetaan opettajanpöydän läheisyyteen, jotta sen käyttöä on helppo valvoa. Myös pakastimen sijoituspaikkaa suunniteltaessa on otettava huomioon sen valvottavuus. Pakastimeen olisi hyvä sisältyä myös pakasteiden hidasta sulattamista varten osasto, jonka lämpötila on 0 C. Ovien sopiva aukeamissuunta lisää sekä jää-viileäkaapin että pakastimen käyttömukavuutta. Jää-viileäkaapin vieressä tarvitaan laskutaso, jollaisena tarvittaessa voi toimia myös siirrettävä vaunu. 17

18 Keittiötilan työyksiköt suunnitellaan yleensä neljän oppilaan työskentelypaikoiksi. U-keittiössä kalusteet on sijoitettu yhtäjaksoisesti kolmelle seinälle. Toinen vaihtoehto on II-keittiö, jossa kalusteet ovat vastakkaisilla seinillä. U- tai II-keittiöissä vastakkaisten kalusteiden väliin tulee vapaata tilaa vähintään mm uunien käytön turvallisuuden lisäämiseksi. Työyksikössä tarvitaan jokaista oppilasta kohti työpöytätilaa mm. Työyksiköt varustetaan vetolaatikostoilla, jolloin työpöydän alla oleva tila saadaan tehokkaimmin käyttöön. U-keittiön nurkkakaappien valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, jotta niissä voidaan säilyttää esimerkiksi harvoin käytettäviä astioita ja kodinkoneita. Esimerkkipiirustuksessa on nurkassa karusellikaappi, toinen vaihtoehto voisi olla kulmahyllykaappi. Yksi työyksiköistä suunnitellaan sellaiseksi, että se on muunneltavissa liikuntaesteisten oppilaiden käyttöön. Kuva 2. Iitin yläasteella työpöytien väliin on sijoitettu teline kirjoja ja työohjeita varten. Teline on irrallinen ja se poistetaan silloin, kun laajempaa tilaa tarvitaan käyttöön. (Kuva Seija Lintukangas) 18

19 Työyksiköihin hankitaan hankintaluettelon mukaiset työvälineet (liite 2). Mikroaaltouunin mallin valinnassa on kiinnitettävä huomiota sen sijoituspaikan ja käytön vaatimuksiin. On tarkistettava, että uunin luukun aukeamissuunta on sopiva ja että vieressä on laskutilaa. Mikroaaltouuni voidaan sijoittaa kahden työyksikön väliselle työpöydälle, jolloin samaa mikroaaltouunia voivat käyttää kahden työyksikön oppilaat. Toinen vaihtoehto on sijoittaa mikroaaltouuni jokaiseen työyksikköön, jolloin sen sijoituspaikkana voisi olla kaapisto. Liesien valinnassa tärkeää on kestävyys, helppokäyttöisyys ja puhdistettavuus. Osa uuneista voisi olla kiertoilmauuneja. Esimerkkinä tarvitaan ainakin yksi keraaminen liesitaso, joka voidaan sijoittaa esimerkiksi ryhmätyötilaan. Liesien sijoittamisesta työyksiköiden päähän voi aiheutua vaaratilanteita, joten lieden molemmille puolille suositellaan laskutasoa. Työyksiköissä liesien toiselle puolelle sijoitetaan 300 mm leveä työvälinelaatikosto. Silloin lieden käyttö onnistuu myös laatikoston yli ja laskennallisesti voidaan varata yksi liedensivu oppilasta kohti. Jätehuolto opetustilassa kannattaa hoitaa keskitetysti. Jokaiseen työyksikköön on kuitenkin varattava pienet bio- ja sekajäteastiat, jotka tyhjennetään opiskelujakson aikana opetustilan yhteisiin astioihin. Jos työyksiköihin sijoitetaan kiinteät lajitteluastiat, on niiden puhdistettavuus tarkistettava jo hankintavaiheessa. Vaatehuoltotila Vaatehuoltotilaan varataan paikka likapyykin lajitteluun ja säilytykseen, pyykin kone- ja käsinpesuun, kuivaukseen ja jälkikäsittelyyn sekä puhtaan pyykin säilytykseen. Pyykin lajittelupisteeseen sijoitetaan esimerkiksi kaksi komerokaappia, joissa on riittävä määrä lankakoreja. Pyykinpesukoneen malli valitaan käytettävissä olevan tilan mukaan ja käsinpesuun varataan pesuallas. Vaatehuoltotilaan voidaan sijoittaa sekä pyykin kuivausrumpu että kuivauskaappi ja vaatehuoltotila varustetaan lattiakaivolla. Myös pyykin tasokuivausta varten tarvitaan oma paikka. 19

20 Vaatehuoltotilaan varataan tila kahdelle silityspaikalle, mankelille ja pyykin vetolaitteelle. Silityspaikkojen sijoittamisessa on otettava huomioon sekä oikea- että vasenkätisten silittäjien tilatarpeet. Vaatehuoltotiloissa tarvitaan säilytystilaa sekä puhtaiden pyyheliinojen, pöytäliinojen ja esiliinojen säilyttämistä varten että silitystarvikkeille ja pyykinpesussa tarvittaville pesuaineille. Ryhmätyötila Ryhmätyötilassa on oltava mahdollisuus tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Ryhmätyötilaan sijoitetaan tietokone sekä puhelin- ja verkkoyhteydet. Lisäksi varataan säilytystilaa erilaiselle oppimateriaalille, kuten kirjoille, lehdille, esitteille, tuote- ja pakkausnäytteille, videoille, dioille ja julisteille. Säilytystilaa tarvitaan myös keskeneräisille ryhmätyöaineistoille. Ryhmätyötilaan sijoitetaan myös keittiöyksikkö, joka voi olla I:n tai L:n muotoinen. Keittiö suunnitellaan sellaiseksi, että sitä voidaan käyttää keittiösuunnittelun esimerkkinä: lieden ja vesipisteen väliin tulee jäädä vapaata työpöytätilaa vähintään 600 mm, lieden molemmille puolille varataan laskutilaa ja liesituulettimen tulee olla helposti puhdistettava. Ryhmätyötilan ruokailu- ja työpöydäksi valitaan monikäyttöinen malli, jolloin sitä voidaan käyttää keittiön työpöytänä tai kirjallisiin tehtäviin. Tila sijoitetaan niin, että sitä voidaan valvoa. Muut säilytystilat Kuivien elintarvikkeiden varasto sijoitetaan ulko-oven läheisyyteen, jotta tavaroiden tuominen sujuu vaivattomasti. Kuiva-ainevarasto varustetaan hyllyillä, ja sen oven tulee olla lukittava. Siivousvälinekaapin sijoituspaikkaa suunniteltaessa otetaan huomioon vesipisteen läheisyys. Siivousvälinekaapissa tai sen välittömässä läheisyydessä olevassa kaapissa säilytetään opetuksessa tarvittavat ylläpitosiivouksen siivousaineet ja -välineet sekä harvoin tarvittavat siivousaine- ja välinenäytteet. Siivouskaapiksi valitaan sokkeliton, normaalia komerokaappia leveämpi malli, jossa on siivousvälinepidikkeet. 20

21 Työturvallisuus Työturvallisuuslaissa ( /738) kiinnitetään erityistä huomiota tapaturmien, ammattitautien ja terveydellisten haittojen ehkäisyyn. Työturvallisuuslaki 10 1 mom.: Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tällöin on otettava huomioon muun ohella: 1) tapaturman ja muu terveyden menettämisen vaara kiinnittäen huomiota erityisesti kyseisessä työssä tai työpaikassa esiintyviin 5 luvussa tarkoitettuihin vaaroihin ja haittoihin; 2) esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet; 3) työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä; 4) työn kuormitustekijät; ja 5) mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara. Työturvallisuuslain mukaan terveyden ylläpitoon kuuluu sekä fyysisen että henkisen terveyden turvaaminen ja ylläpitäminen työssä. Kotitalousopettajan terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää esimerkiksi siten, että opetusryhmiä ei järjestetä liian suuriksi, työpaikan tekniset puutteet poistetaan ja opettaja perehdytetään riittävästi työhönsä. Myös oppilaiden työskentelyyn koulussa ja työharjoittelussa sovelletaan työturvallisuuslakia. Muita yleisiä työturvallisuuteen liittyviä seikkoja selvitetään Kunnallisen alan yleisessä työsuojeluoppaassa sekä erityisesti Opetusalan työsuojeluoppaassa. Töiden ja tilojen järjestelyissä tulee lisäksi noudattaa Työsuojeluhallituksen laatimia turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita, nuorten työntekijöiden työsuojelusta annettuja säädöksiä ja ohjeita sekä mm. elintarvikelakia, kemikaalilakia, terveydenhuoltolakia ja jätehuoltolakia. Opetusala poikkeaa muista aloista siinä, että opettajilla on erityinen vastuu oppilaan ohjaamisesta ja valvonnasta. Oppilaiden koulussa omaksumat turvalliset ja terveelliset työtavat sekä myönteiset asenteet työsuojelua kohtaan vaikuttavat myös tulevaisuudessa työelämään. On 21

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Reino Tapaninen (toim.) PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS. tekninen työ ja tekstiilityö

Reino Tapaninen (toim.) PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS. tekninen työ ja tekstiilityö Reino Tapaninen (toim.) PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS tekninen työ ja tekstiilityö Opetushallitus 2002 PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS Tekijät ja Opetushallitus

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Toim. Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas

Toim. Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas Toim. Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas peruskoulu ja lukio Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas peruskoulu ja lukio Toim. Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen

Lisätiedot

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Sisältö Johdanto... 3 Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta... 4 Lainsäädännöllinen perusta... 4 Turvallinen ja terveellinen työympäristö... 6

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Työturvallisuuden perusteet majoitus-, ravitsemis- ja talousalan perustutkinnoissa

Työturvallisuuden perusteet majoitus-, ravitsemis- ja talousalan perustutkinnoissa Työturvallisuuden perusteet majoitus-, ravitsemis- ja talousalan perustutkinnoissa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA 2. muutettu painos Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN 952-13-3008-2 (nid.) ISBN 952-13-3009-0 (pdf) Edita Prima

Lisätiedot

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA www.finlex.fi, katso myös Euroopan työterveellisyys ja turvallisuusvirasto http://fi.osha.eu.int Vuoden 2003 alusta

Lisätiedot

MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2458-9 (nid.) ISBN 952-13-2459-7 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

Terävät instrumentit terveydenhuollossa

Terävät instrumentit terveydenhuollossa Tietoa työstä Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA VIILTOTAPATURMA TEHOKKAASTI Vuokko Puro Pirkko-Liisa Rasa Simo Salminen Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan työturvallisuuslain uudistamista kokonaisuudessaan. Uusi laki korvaisi vuonna

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Kirsi Ek (toim.) Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Julkaisija: Kiipulasäätiö Kiipulantie 507

Lisätiedot

MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN 952-13-3006-6 (nid.) ISBN 952-13-3007-4 (pdf) Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot