Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 12, :37 AM 6/2007 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 4 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 9 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 2007_6lmu.fm Page 2 Wednesday, September 12, :37 AM Momentti 6/2007 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta (808/2007) HE 25/2007 vp LaVM 1/2007 Laki tulee voimaan Rikoslain säännöksiä muutetaan niin, että varallisuuskorotuksen tekemisestä päiväsakon rahamäärää vahvistettaessa luovutaan. Maininta olennaisesti totuudenvastaisten tai harhaanjohtavan tiedon antamisesta sakotettavan varallisuudesta poistetaan myös rikoslain sakkovilppiä koskevasta säännöksestä. Varallisuusverolain kumoamisen johdosta verotettavaa varallisuutta koskevia tietoja ei ole enää saatavissa verohallinnolta päiväsakon rahamäärän vahvistamista varten lähtien. Laki opintotukilain muuttamisesta (792/2007) HE 6/2007 vp SiVM 1/2007 Laki tulee voimaan Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien tulorajoja korotetaan kustannustason muutosten perusteella eduskunnan valtion vuoden 2007 talousarviossa edellyttämällä tavalla. Lisäksi täsmennetään opintotuen saamisen rajoituksia, oikeutta asumislisään, opintotuen hakemista ja myöntämistä ja opintotuen tarkistamista ilman hakemusta koskevia säännöksiä. Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä (797/2007) HE 18/2007 vp LiVM 1/2007 Laki tuli voimaan Rakennustuotedirektiivi pannaan täytäntöön liikenneväylien ja yleisten alueiden rakentamisen osalta. Lailla laajennetaan vuonna 2004 voimaan tulleen talonrakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain mukainen menettely koskemaan tarpeellisilta osin myös niitä rakennustuotteita, joita käytetään liikenneväylien ja yleisten alueiden rakentamisessa. Laki Suomen perustuslain 9 ja 38 :n muuttamisesta (802/ 2007), laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 1 :n muuttamisesta (803/ 2007) sekä laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta (804/2007) LJL 1/2007 vp HE 102/2003 PeVM 2/2007 Lait tulevat voimaan Perustuslain säännöksiä Suomen kansalaisen luovuttamisesta tai siirtämisestä vastoin tahtoaan toiseen maahan muutetaan siten, että luovuttamisesta tai siirtämisestä voidaan säätää tavallisella lailla. Edellytyksenä on, että tällainen luovuttaminen tai siirtäminen tapahtuisi rikoksen johdosta tai oikeudenkäyntiä varten taikka lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanemiseksi. Säännöksessä edellytetään lisäksi, että Suomen kansalainen voidaan lain nojalla luovuttaa tai siirtää vain sellaiseen maahan, jossa hänen ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu. Eduskunnan oikeusasiamiestä koskevaa perustuslain säännöstä muutetaan niin, että apulaisoikeusasiamiehille voidaan valita sijainen. Valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annettuun lakiin samoin kuin eduskunnan oikeusasiamiehestä annettuun lakiin tehdään tästä johtuvat muutokset. Laki painelaitelain muuttamisesta (826/2007) HE 19/2007 vp LiVM 3/2007 Laki tulee voimaan Lakiin lisätään säännökset lain soveltamisesta alusten painelaitteisiin. Lisäksi lakiin lisätään säännökset lain soveltamisesta niin sanottuihin luokituslaitoksiin. Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (828/2007) HE 13/2007 vp LaVM 3/2007 Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Tasavallan presidentti hyväksyi Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan 2

3 2007_6lmu.fm Page 3 Wednesday, September 12, :37 AM ja Ruotsin välillä Tukholmassa tehdyn sopimuksen Tukholmassa tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta ja vahvisti lain pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat aviopuolisot voivat tietyissä rajoissa sopia varallisuussuhteisiinsa sovellettavasta laista. välisiä tulliyhteistyösopimuksia. Sopimus tulee voimaan kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen diplomaattiteitse suorittaneensa sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansallisen lainsäädännön mukaiset toimenpiteet. Sopimus ja laki (764/2007) tulivat voimaan HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 50/2007 vp) laiksi sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 :n muuttamisesta. Lain muutoksella Porin käräjäoikeus tulee toimivaltaiseksi käsittelemään ne Säkylän kunnassa sijaitsevassa Porin prikaatissa palvelevien tai palvelleiden tai niiden, joilla oli siellä velvollisuus palvella, vastaajien sotilasoikeudenkäyntiasiat, jotka kuuluvat lakkautettavan Kokemäen käräjäoikeuden toimivaltaan. Laki on tarkoitettu voimaan Momentti TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET Tasavallan presidentin asetus Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (805/2007) Asetus tuli voimaan Sopimuksella pyritään parantamaan Suomen ja Makedonian tulliviranomaisten välistä yhteistyötä tullirikollisuuden torjumisessa ja tutkimisessa. Avunanto tapahtuu toimittamalla toisen sopimuspuolen tulliviranomaiselle pyynnöstä tai omaaloitteisesti tietoja. Tulliviranomaisten tulee myös toisen pyynnöstä muun muassa valvoa henkilöitä ja tavaroita sekä suorittaa tutkimuksia. Balkanin maiden kautta kulkevaa reittiä tuodaan huomattava osuus EU:n alueella käytettävästä huumausaineesta. Sopimusta hyödynnetään erityisesti tuota reittiä koskevien EU:n tullioperaatioiden toteuttamisessa. Sopimus vastaa pitkälti muita viime vuosina Suomen itäisen Euroopan maiden kanssa tekemiä kahden- Esitys (HE 48/2007 vp) laeiksi viestintämarkkinalain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 2 ja 5 :n muuttamisesta. Viestintämarkkinalakia muutetaan siten, että teleyrityksiin kohdistuvaa sääntelyä, joka koskee käyttöoikeuksien luovutusvelvollisuutta, täydennetään Euroopan yhteisöjen komission virallisessa huomautuksessa edellytetyllä tavalla. Tämä lisää Viestintäviraston toimivaltuuksia asettaa erilaisia käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuksia tele-yrityksille. Lisäksi sähköisen viestinnän tietosuojalakiin tehdään lakiteknisiä muutoksia. Esitys (HE 49/2007 vp) laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain ja valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta. Televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia muutetaan siten, että valtioneuvoston myöntämän toimiluvan nojalla televisio- ja radiotoimintaa harjoittavat yritykset ja muut yhteisöt sekä Yleisradio Oy ovat velvollisia suorittamaan Viestintävirastolle vuosittaisen kiinteämääräisen televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun. Lait on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 51/2007 vp) rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eduskunnalle annetaan hyväksyttäväksi Kööpenhaminassa tehty rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva Pohjoismaiden välinen sopimus (Pohjoismainen pidätysmääräys). Lailla rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä saatetaan sopimus kansallisesti voimaan. Vuoden 1960 pohjoismainen luovuttamislaki kumotaan. Laissa olisivat säännökset luovuttamismenettelystä ja luovuttamisen aineellisista edellytyksistä. Menettely olisi lähes yhdenmukainen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain kanssa. Luovuttamisesta toiseen Pohjoismaahan päättäisivät Helsingin, Kuopion, Oulun ja Tampereen käräjäoikeudet. Toimivaltaisia olisivat näiden käräjäoikeuksien tuomiopiireissä toimivat kihlakunnansyyttäjät. Käräjäoikeuden päätöksestä voitaisiin valittaa korkeimpaan oikeuteen. Henkilö voitaisiin luovuttaa syytetoimenpiteitä varten sellaisen rikoksen johdosta, josta on säädetty rangaistukseksi vankeutta, tai vankeusrangaistuksen täytäntöönpa- 3 Momentti 6/2007

4 2007_6lmu.fm Page 4 Wednesday, September 12, :37 AM noa varten. Suurimpana muutoksena luovuttamisen aineellisissa edellytyksissä olisi velvollisuus luovuttaa Suomen kansalainen ilman erityisiä rajoituksia. Sama koskisi luovuttamista poliittisen rikoksen johdosta. Suomen kansalainen olisi kuitenkin oikeutettu kärsimään toisessa Pohjoismaassa tuomitun vankeusrangaistuksen Suomessa, jos tällainen ehto hänen pyynnöstään otetaan luovuttamispäätökseen. Luovuttaminen ei pääsääntöisesti edellyttäisi, että luovuttamispyynnön perusteena oleva teko olisi rangaistava myös Suomen lain mukaan. Luovuttamiseen olisi suostuttava, jollei tapaukseen soveltuisi laissa säädetty kieltäytymisperuste. Ehdotettu laki olisi ensisijainen EU-luovuttamislakiin nähden, joten sitä sovellettaisiin myös Suomen sekä Ruotsin ja Tanskan välisissä suhteissa. Pakkokeinolakia ehdotetaan täydennettäväksi ottamalla siihen erityinen säännös vangitsemisen edellytyksistä Suomeen luovuttamista varten. Luovuttamisasiaa käsittelevälle tuomioistuimelle ehdotetaan oikeutta päättää luovuttamisasiaan liittyvästä takavarikosta. Esitys sisältää myös ehdotuksen yleisen luovuttamislain, EU-luovuttamislain ja luovuttamisesta toiseen Pohjoismaahan huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten annetun lain muuttamisesta. Sopimuksen voimaansaattamista tarkoittava laki on tarkoitettu voimaan samanaikaisesti kuin sopimus tulee voimaan. Muut ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan sopimukseen ja vuokranantaja ei itsestään riippumattomasta syystä saa tukioikeutta kansallisesta varannosta. Esitys (HE 53/2007 vp) laiksi Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eläketurvakeskuksesta annettua lakia muutetaan siten, että Eläketurvakeskus on lakisääteisen työeläkejärjestelmän toimeenpanon ja kehittämisen yhteiselin, joka edistää ja yhteen sovittaa työeläketurvan toimeenpanoa ja kehittämistä. Eläketurvakeskuksen hallintoelimiin tulee myös julkisten alojen eläkejärjestelmien sekä työnantajien ja työntekijöiden edustus. Julkisten alojen eläkelaitokset osallistuvat jatkossa myös Eläketurvakeskuksen kustannusten rahoitukseen toimintokohtaisesti perittävien palvelumaksujen lisäksi eläkelaitosten kustannusosuudella. Julkisten alojen eläkelaitokset maksavat täysimääräisen kustannusosuuden vuosien 2008 ja 2009 siirtymäajan jälkeen. Myös työntekijän eläkelakia, maatalousyrittäjän eläkelakia, valtion eläkelakia ja kunnallista eläkelakia muutetaan. Lait on tarkoitettu voimaan VALTIONEUVOSTON ASETUKSET 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (798/ 2007) Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään vanhojen suurten polttolaitosten mahdollisuudesta tietyin edellytyksin noudattaa alkaen lievempiä rikkidioksidin ja hiukkasten päästöraja-arvoja kuin mitä on säädetty valtioneuvoston asetuksella (LCP-asetus, 1017/ 2002). Joustot perustuvat valtioneuvoston tekemään päätökseen olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelmasta. Joustoja voivat käyttää öljyä polttavat huippu- ja varalaitokset sekä eräät kivihiililaitokset. Lisäksi säädetään suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöraja-arvojen noudattamisen tarkastelusta kuukausitasolla. Valtioneuvoston asetus Ecuadorin kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta (807/2007) Asetus tuli voimaan Asetus (760/1965) kumotaan. Esitys (HE 52/2007 vp) laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta. Maaseutuvirasto lisätään eräiden lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamista valvoviin viranomaisiin sekä siirretään tilaneuvontajärjestelmää koskevat toimeenpanotehtävät Maaseutuvirastolle. Perintöä ja ennakkoperintöä koskevaa määrittelyä muutetaan. Lisäksi kumotaan säännökset menettelystä tapauksissa, joissa tukioikeuksien siirrosta vuokralaiselta vuokranantajalle ei päästä Valtioneuvoston asetus autoverolain muuttamisesta annetun lain 61 :n voimaantulosta (794/2007) Asetus tuli voimaan Autoveron eräpäivää koskeva autoverolain 61 tuli voimaan samanaikaisesti uuden autoverotusjärjestelmän käyttöönoton kanssa. Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 ja 4 :n muuttamisesta (809/2007) Asetus tulee voimaan Asetuksen (609/1999) 1 :n 2 momenttia muutetaan niin, että tulosta vähennettävien verojen ja maksujen joukossa ei enää momentin 4 kohdassa mainita varallisuusveroa. Samoin kumotaan varallisuuskorotusta koskeva asetuksen 4. Asetus tulee voimaan samanaikaisesti rikoslain 2a luvun 2 :n muuttamisen kanssa. 4

5 2007_6lmu.fm Page 5 Wednesday, September 12, :37 AM Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta (810/2007) Asetus tulee voimaan Poliisin tietohallintokeskuksen tilalle perustetaan sen tehtäväaluetta laajentaen koko sisäasiainhallintoa palveleva Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK). Asetuksessa säädetään muun muassa tietotekniikkakeskuksen tehtävistä, tulosohjauksesta, toimipaikoista, organisaatiosta, asioiden ratkaisemisesta, henkilöstöstä, johtajasta sekä suoritteiden maksullisuudesta. Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen 3 :n 2 momentin muuttamisesta (811/2007) Asetus tuli voimaan Patentti- ja rekisterihallituksen johtokunnan kokoonpanoa koskevaa säännöstä muutetaan siten, että johtokunnan jäsenten enimmäismäärää nostetaan yhdellä eli kahdeksaan jäseneen. Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2007 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (812/2007) Asetus tuli voimaan Muutokset perustuvat toteutuneeseen elatustuen indeksikorotukseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta miljoonaa euroa. Sosiaalihuollon ikäryhmittäisiä kustannuksia korotetaan ikäryhmässä 0-6- vuotiaat 4922,29 euroon ja ikäryhmässä 7-64-vuotiaat 241,91 euroon. Kunnan omarahoitusosuus on 1603,92 euroa asukasta kohden. Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta (829/2007) Asetus tuli voimaan Asetuksella täsmennetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (1443/2006) nojalla myönnettävän hanketuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksiä. Tavoitteena on parantaa ja edistää maaseudun elinkeinoelämää, asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia ja elinoloja. Tukea voidaan myöntää kehittämishankkeisiin, koulutushankkeisiin ja yleishyödyllisiin investointeihin. Tukea voivat hakea luonnolliset henkilöt ja yhteisöt. Koulutushankkeita voivat toteuttaa myös yritysmuotoiset organisaatiot. Asetuksien mukaista toimintaa voidaan toteuttaa kaudella koko Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alueella. Maaseudun yritystoiminnan rahoitusta ohjaava valtioneuvoston asetus hyväksyttiin aikaisemmin kesällä. Maaseudun paikallisten Leadertoimintaryhmien toiminta ja paikallisten suunnitelmien toteuttaminen taataan toimintarahalla. Paikalliset suunnitelmat laadittiin avoimesti yhteistyössä alueen kuntien, yhteisöjen ja yrittäjien kanssa. Suunnitelmaa toteutetaan myöntämällä haketukia ja yritystukia sekä rahoittamalla koordinointihankkeita, joissa toimintaryhmä kokoaa alueeltaan pienehköjä hankkeita yhteisen teeman alle. Hankkeiden rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien julkisesta rahoituksesta sekä hankehakijoiden omasta rahoituksesta. Julkisen rahoituksen enimmäismäärä on laajoissa kehittämishankkeissa ja toimintaryhmän kansainvälisissä hankkeissa sekä yleisissä koulutushankkeissa 100 prosenttia, muissa kehittämishankkeissa ja muissa koulutushankkeissa 90 prosenttia. Yleishyödyllisten hankkeiden julkinen rahoitus voi olla enintään 75 prosenttia. Kuntien hakemissa yleishyödyllisissä investoinneissa julkinen rahoitus voi olla 100 prosenttia, josta kunnan rahoitusta on oltava vähintään 30 prosenttia. Paikallisten toimintaryhmien hankkeiden tuen enimmäismäärä on enintään euroa. Hankkeiden hyväksyttävät kustannukset ovat pääasiassa palkkaus-, vuokra- ja materiaalikustannuksia sekä muita hankkeen toteuttamisesta välittömästi aiheutuneita kustannuksia. Yleishyödyllisinä investointeina voidaan tukea esimerkiksi rakennuksen tai muun käyttöomaisuuden hankintaa. Maaseudun hankkeet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, jossa maaseudun alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen on osoitettu yhteensä 395,55 miljoonaa euroa EU:n osuutena ja 433,45 miljoonaa euroa kansallisena rahoituksena ohjelmakaudelle Tähän sisältyvät hanketoiminnan lisäksi yritystoiminnan tukipäätökset sekä Leader-toiminnan kustannukset. Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta (831/2007) Asetus tuli voimaan Kuljetustuen soveltamisalue säilyy ennallaan, eli tukea maksetaan Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntien alueilta lähtevien kuljetusten perusteella. Sisällöllisenä muutoksena nykyisin voimassa olevaan asetukseen on se, että kuljetustuki maksetaan komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 mukaisena de minimis -tukena ainoastaan Pohjois-Savon maakunnassa, kun se aiemmin on maksettu de minimis -tukena Pohjois-Savon lisäksi myös niissä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kunnissa, jotka eivät vuosia koskeneen Suomen aluetukikartan mukaan kuuluneet kansalliseen kehitysalueeseen. Muutettua asetusta sovelletaan kuljetuksiin, jotka ovat alkaneet tai sen jälkeen. Valtioneuvoston asetus valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä Momentti 5 Momentti 6/2007

6 2007_6lmu.fm Page 6 Wednesday, September 12, :37 AM annetun lain 1 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetus tulee voimaan Laki (803/2007) tulee voimaan Valtioneuvoston asetus eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetus tulee voimaan Laki (804/2007) tulee voimaan Valtioneuvoston asetus kasvilajikelautakunnasta annetun asetuksen kumoamisesta. Asetus tuli voimaan Asetus (906/1992) kumotaan. MIETINNÖT YM. Apteekkien lupa- ja maksujärjestelmää sekä lääkejakelun kehittämistä ja turvallisuutta arvioineen työryhmän selvitys Työryhmän mukaan apteekkitoiminnan luvanvaraisuudelle on perustuslain elinkeinovapautta koskevien säännösten näkökulmasta riittävät perusteet. Keskeinen tekijä on lääkkeiden saatavuuden turvaaminen maan eri osissa. Työryhmä esittää, että ilman reseptiä myytävien itsehoitolääkkeiden saatavuutta parannettaisiin lisäämällä apteekkien alaisuudessa olevien lääkekaappien määrää. Samalla lääkekaapin perustamisedellytykset määriteltäisiin laissa nykyistä tarkemmin ja toimintaa kehitettäisiin siten, että lääkekaappien kautta voitaisiin välittää myös reseptilääkkeitä. Harvaan asutuilla alueilla lääkkeiden saatavuutta voitaisiin helpottaa esimerkiksi internetkaupan avulla. Lisäksi työryhmä ehdottaa kuntien roolin vahvistamista lääkehuollossa. Apteekkimaksusta ei työryhmän mukaan pitäisi luopua välittömästi. Kun apteekkitoimintaa jatkossa kehitetään ja uudistetaan, apteekkimaksusta voitaisiin luopua ja samalla alentaa lääkkeiden hintoja. Muistio on osoitteessa pr /passthru.pdf Tuomarinvastuutyöryhmän mietintö Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa tuomarinvastuun toteuttamiseksi. Tuomarinvastuulla tarkoitetaan sitä, että tuomarin viranhoito ja käyttäytyminen on asianmukaista hänen virkaasemaansa nähden. Työryhmän tehtävänä on ollut harkita tuomarinvastuun toteuttamista niin, että sen muodot olisivat oikeassa suhteessa tuomarin riippumattomaan asemaan viranhoidossa. Erillisen tuomarivalvontalautakunnan perustaminen ei ole kuulunut ensisijaisiin vaihtoehtoihin. Työryhmä laajentaisi tuomarin vastuuta käyttäytymisestään sekä viranhoidossa että sen ulkopuolella. Tuomioistuimen päällikkötuomari voisi antaa tuomarille valtion virkamieslain 24 :ssä tarkoitetun varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä. Nykyisin tuomarille ei voida antaa tällaista varoitusta. Tuomarilla olisi oikeus hakea päällikkötuomarin päätökseen oikaisua virkamieslautakunnalta. Virkamieslautakunta käsittelisi tuomarille annetun varoituksen sellaisessa kokoonpanossa, johon kuuluisi tuomariyhdistysten keskusjärjestön nimeämiä jäseniä. Nämä eivät kuitenkaan muodostaisi lautakunnassa enemmistöä. Eräät ylimmät tuomarit hakisivat kuitenkin oikaisua päätökseen joko korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden täysistunnolta. Tuomari voitaisiin määrätä pantavaksi viralta sakolla rangaistusta tahallisesta rikoksesta, jos rikoksen laatu, toistuvuus tai muu vastaava rikokseen liittyvä seikka osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi olemaan tuomarina. Nykyisin viralta pano voi tulla kysymykseen ainoastaan joko virkarikoksesta tai muusta sellaisesta rikoksesta, josta rangaistus on vankeutta. Työkykynsä menettäneelle yleisen tuomioistuimen tuomarille antaisi hakemuksettoman eron edelleen se tuomioistuin, jossa tuomaria olisi syytettävä virkarikoksesta. Käytännössä tämä olisi useimmissa tapauksissa hovioikeus. Eroa koskeva asia käsiteltäisiin lainkäyttöasiana hakemusasioista säädetyssä järjestyksessä. Hovioikeuden päätökseen voisi hakea muutosta valittamalla korkeimmalta oikeudelta. Hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden tuomarille eron antaisi kuitenkin korkein hallinto-oikeus. Ehdotus pohjautuu aiempaan mietintöön vuodelta Mietintö on osoitteessa Lausuntotiivistelmä oikeusapulainsäädännön muutostarpeet mietinnöstä Oikeusministeriö pyysi lausuntoa oikeusapulainsäädännön muutostarpeita valmistelleen työryhmän mietinnöstä 47 viranomaiselta ja yhteisöltä. Lausunnot saatiin 39 taholta. Lähes kaikki lausunnonantajat kannattavat oikeudenkäyntiavustajien palkkiojärjestelmän muuttamista pääosin tuntiperustaiseksi. Tällöin kiinteämääräisistä palkkioista luovuttaisiin ja palkkiot maksettaisiin tehtyjen työtuntien mukaan. Useimmat lausunnonantajat pitävät nykyistä palkkion määräytymismallia etenkin käräjäoikeuksien osalta työläänä. Suuri osa kuitenkin kannattaa sitä, että palkkiot määrättäisiin jatkossakin tuomioistuimissa, koska niissä tunnetaan parhaiten asia laatu ja avustajien työ. Hallintooikeuksissa ongelmana pidetään sitä, että oikeusapulainsäädännössä ei ole riittävästi huomioitu hallinto-oikeuksien erityispiirteitä, kuten ulkomaalaisasioita. Lausunnonantajat näkevät tarkoituksenmukaisena yksinkertaistaa pienituloisten oikeusavun hakemismenettelyä. Myös sähköisen asiointijärjestelmän kehittäminen saa kannatusta valtaosalta lausunnonantajista. Useat kannattavat puolustajan 6

7 2007_6lmu.fm Page 7 Wednesday, September 12, :37 AM ja oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuusehtojen täsmentämistä nykyisestä ja pitävät asian jatkovalmistelua tarpeellisena. Sen sijaan ehdotukseen alentaa korvattavan oikeusavun yläraja 100 tunnista 80 tuntiin suhtauduttiin varauksellisesti. Etenkin hovioikeuksissa koetaan, että tuomioistuimet joutuvat joka tapauksessa myöntämään lisätunteja. Työryhmän mietintöön sisältynyt eriävä mielipide, jossa vastustetaan matka-ajalle määrättävään omavastuuta, saa usealta kannatusta. Lausuntotiivistelmä on osoitteessa Ehdotus alkoholijuomien varoitusmerkinnöistä valmistunut Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on luovuttanut loppuraporttinsa alkoholijuomien varoitusmerkinnöistä. Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus alkoholijuomien pakkauksiin tulevan varoitustekstin sisällöstä, sijainnista ja koosta. Merkintöjen tarkoituksena on varoittaa kuluttajia alkoholijuomien terveysvaaroista. Työryhmä ei saavuttanut yksimielisyyttä, vaan raporttiin kirjattiin kompromissiehdotus, johon eräät ryhmän jäsenet esittivät eriävät mielipiteensä. Kompromissiehdotuksen mukaan varoituksen tekstiksi tulisi VAROITUS: Alkoholi vaarantaa sikiön kehityksen ja terveytesi. VAR- NING: Alkohol riskerar fostrets utveckling och din hälsa. Sanat VA- ROITUS ja VARNING tulee kirjoittaa vähintään 3 mm korkeilla versaalikirjasimilla. Muuten tekstin koon suhteen noudatetaan pakkausmerkintöjä koskevia yleisiä säännöksiä. Varoituksen olisi sijaittava pullossa tai pakkauksessa yleisiä pakkausmerkintöjä koskevien säännösten mukaisesti. Sitä ei kuitenkaan saisi sijoittaa pakkauksen pohjaan tai sulkijaan. Eriävissä mielipiteissä ehdotettiin toisaalta yksilöidympää ja havaittavampaa merkintää ja toisaalta lyhyempää ja pienempää merkintää. Työryhmä oli yksimielinen siitä, että alkoholijuomapakkausten varoitusmerkintöjä tukemaan tarvitaan myös monipuolista muuta valistusta. Työryhmän loppuraportti toimitetaan lausuntokierrokselle, jonka jälkeen asian valmistelu jatkuu ministeriössä. Työryhmä esittää neljää sijoitusvaihtoehtoa Sukevan kyytöille Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä esittää neljää vaihtoehtoa Sukevan vankilan geenipankkikarjan uudeksi sijoituspaikaksi. Suurin osa itäsuomenkarjan lehmistä eli kyytöistä sijoitettaisiin Kainuun ammattiopistoon Kajaaniin. Kartoituksen aikana ilmeni, ettei kaikkia Sukevan eläimiä voida sijoittaa yhteen paikkaan, joten työryhmä on esittänyt vaihtoehtoja muista sijoituspaikoista. Sukevan vankilan avovankilaosaston toiminta lakkaa ja samalla karjankasvatus vankilatilalla päättyy. Maa- ja metsätalousministeriö asetti maaliskuussa 2007 työryhmän selvittämään eri ratkaisuvaihtoehdot, joilla turvataan Sukevan vankilatilan alkuperäisrotuisen geenipankkikarjan säilyttäminen. Sukevan karjassa on maidontuotannossa 40 kyyttölehmää ja 10 länsisuomenkarjan lehmää. Lisäksi tilalla on 10 kyyttölehmää, joita on käytetty maisemanhoidollisiin tehtäviin. Työryhmä tarkasteli viittä eri sijoitusvaihtoehtoa: vankilatila, yksityinen maatila, maatalousyrittäjä Sukevan vankilatilalla, MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ja opetusmaatilat. Eri vaihtoehtojen soveltuvuutta arvioitiin seuraavin kriteerein: kansallisen eläingeenivaraohjelman tavoitteiden toteutuminen eri vaihtoehdoissa, suojelutyön pitkäjänteisyys uudessa paikassa, sijoitettavien eläinten määrä, sijoitusaikataulu ja kustannukset. Työryhmä pitää geenikarjan säilymisen kannalta julkishyödyllistä maatilaa riskittömämpänä sijoituspaikkana kuin yksityistä maatilaa. Työryhmä suosittelee, että suurin osa Sukevan kyytöistä sijoitettaisiin Kainuun ammattiopistoon Kajaaniin. Kaikki Sukevan eläimet eivät mahdu sinne, joten tarvitaan muitakin sijoituspaikkoja. Muiksi sijoituspaikoiksi työryhmä suosittelee joko Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskusta Saarijärvellä, Ahlmanin ammattiopistoa Tampereella tai MTT:n Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemaa Ruukissa. Maa- ja metsätalousministeriön ohella työryhmässä olivat edustettuina oikeusministeriö, Rikosseuraamusvirasto, Itä-Suomen aluevankila, Sukevan vankilatila, Pelson vankilatila, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, opetushallitus ja MTT ASETETUT TOIMIELIMET Poliisiasiain neuvottelukunta Valtioneuvosto asetti 6. syyskuuta uuden poliisiasiain neuvottelukunnan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Suomen Keskustan kansanedustaja Tapani Tölli ja varapuheenjohtajana Kansallisen Kokoomuksen kansanedustaja Sirpa Asko-Seljavaara. Poliisiasiain neuvottelukunta toimii sisäasiainministeriön yhteydessä. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. seurata poliisin toimintaa ja siihen vaikuttavan ympäristön kehitystä, tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi ja antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista. Eduskuntavaalitoimikunta Oikeusministeriö asetti toimikunnan valmistelemaan eduskuntavaalien vaalijärjestelmän uudistamista. Toimikunnan tehtävänä on pohtia, miten suhteellinen vaalitapa toteutuisi mahdollisimman hyvin ja yhtäläisesti eri puolilla maata. Samoin olisi turvattava eduskunnan alueellinen edustavuus. Vaalien suhteellisuutta haittaa nykyisin vaalipiirien koon suuri vaihtelu. Pienissä vaalipiireissä, joissa äänestäjiä on vähän, vain suuret puolueet voivat käytännössä saada edustajiaan läpi vaaleissa. Toimeksiantonsa mukaisesti toimikunnan tulee ehdottaa vaalijärjestelmän muuttamista nykyisen vaali- Momentti 7 Momentti 6/2007

8 2007_6lmu.fm Page 8 Wednesday, September 12, :37 AM piirijaon pohjalta. Uudistuksen perustana on vaalialuejärjestelmä, jossa vaalipiireistä muodostettaisiin suurempia vaalialueita ääntenlaskentaa varten. Äänestettäessä käytössä olisivat edelleen nykyisenlaiset vaalipiirit. Vaalialuejärjestelmä pitää sisällään vaaliliittokiellon. Tavoitteena on, että uudistus olisi voimassa viimeistään vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Vaalien ajankohtiin muutoksia Toimikunnan tehtävänä on myös tehdä ehdotus vaalien ajankohtien muuttamisesta. Eduskuntavaalit olisi tarkoitus siirtää huhtikuun kolmanteen viikonloppuun. Nykyisin ne on pidetty maaliskuun kolmantena viikonloppuna. Uudistus otettaisiin käyttöön vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Presidentinvaalin ensimmäinen kierros suunnitellaan siirrettäväksi tammikuun viimeiselle sunnuntaille ja toinen kierros siitä kahden viikon päähän. Nykyisin presidentinvaalin ensimmäinen kierros on viikkoa aikaisemmin, tammikuun kolmantena sunnuntaina ja toinen kierros siitä kahden viikon päästä. Muutos tulisi voimaan vuoden 2012 presidentinvaalissa. Toimikunnan puheenjohtaja on oikeustieteen lisensiaatti Lauri Tarasti. Jäseninä ovat eduskuntapuolueiden puoluesihteerit. Toimikunnan ehdotusten on määrä valmistua mennessä. Tuoteturvallisuusasiain neuvottelukunta Valtioneuvosto nimitti tuoteturvallisuusasiain neuvottelukunnan alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Sen puheenjohtajana jatkaa hallitusneuvos Kristian Tammivuori ja varapuheenjohtajana kaupallinen neuvos Ilkka Cantell kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Neuvottelukuntaan nimitettiin myös 18 muuta jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä toimivan neuvottelukunnan tehtävänä on seurata tuoteturvallisuuslainsäädännön soveltamista ja sen valvontaa, antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi. Se osallistuu myös elintarvikevalvonnan, työsuojelun, pelastustoimen, standardisoinnin, tutkimuksen ja testauksen sekä muiden kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuuteen liittyvien asioiden suunnitteluun. Työryhmä selvittää biokaasusähkön syöttötariffijärjestelmää Kauppa- ja teollisuusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffijärjestelmän toteuttamista. Työryhmän tulee laatia yhteenveto järjestelmän perusteista Suomen olosuhteissa. Varsinainen järjestelmän toteuttava lainsäädäntö valmistellaan ministeriössä virkatyönä. Työryhmän tulee antaa raporttinsa mennessä. Työryhmä selvittää elintarvikemerkintöjen kehittämistä Kauppa- ja teollisuusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään miten kuluttaja saa tietoa elintarvikkeen tuotantotavasta ja alkuperästä. Työryhmän yleisenä tehtävänä on tarkastella sitä, onko nykyisissä, pääosin EU-tasolle harmonisoiduissa pakkausmerkintävaatimuksissa, kansallista liikkumavaraa sekä miten pakkausten informaatiosisältöä ja luettavuutta voitaisiin parantaa. Erilliskysymyksenä työryhmän tulee selvittää olisiko tarvetta ja mahdollisuuksia saada aikaan elinkeinoelämän toimijoiden välinen, vapaaehtoisesti noudatettava merkintäjärjestelmä, jolla kuluttajalle voitaisiin antaa pakkausmerkinnöin luotettavaa informaatiota siitä, ettei lihatuotteiden tuotannossa ole käytetty muuntogeenistä rehuraaka-ainetta eläinten ruokinnassa. Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin kaupallinen neuvos Leena Mannonen kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Työryhmä suunnittelemaan raskaan liikenteen tienkäyttömaksuja Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ryhtyy suunnittelemaan raskaan liikenteen tienkäyttömaksun kokeilua. Työryhmä tekee ehdotuksen maksujärjestelmästä ja tarvittavista lainmuutoksista. Suomalaisten kuljetusyritysten kokonaiskustannukset eivät kokeilun seurauksena saa nousta, joten työryhmän tulee ehdottaa toimenpiteitä yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan tienkäyttömaksujen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat niin laajoja, että maksukokeilu on tarkoituksenmukaista tehdä rajatulla alueella tai joillakin tieosuuksilla. Lisäksi työryhmä selvittää mahdollisuutta periä erillismaksuja, esimerkiksi Vaalimaalle suunnitellun rekkaparkin käytöstä. Työryhmän tukena on kahdeksan pysyvää asiantuntijaa. Lisäksi työryhmän tulee kuulla muun muassa elinkeinoelämän edustajia, alueellisia viranomaisia ja kuntia. Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Työn on määrä valmistua toukokuussa Uuden ohjelmakauden Leadertoimintaryhmät Maa- ja metsätalousministeriö on valinnut 55 Leader-toimintaryhmää ohjelmakaudelle Ryhmät toimivat 396 kunnan alueella maaseudun kehittämisen hyväksi ja saavat rahoitusta toiminnalleen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Suomi on ensimmäinen EU-maa, joka on valinnut Leader-toimintaryhmät ohjelmakaudella Leader-toimintaryhmät kehittävät maaseutua rahoittamalla paikallisia maaseudun kehittämishankkeita ja yritystukia. Paikallinen toimintaryhmä on rekisteröity yhdistys, joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa, joten kuka tahansa oman 8

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Rakennusvalvonta ja mökillä asuminen

Rakennusvalvonta ja mökillä asuminen Rakennusvalvonta ja mökillä asuminen Aleksi Heinilä 26.11.2013 1 KHO 24.9.2013 t. 3013 Ei julkaistu ratkaisu Ei muutettu hallintooikeuden ratkaisua tai sen perusteluita lautakunta oli velvoittanut sakon

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 OIKEUSAPU JA JULKINEN PUOLUSTUS B 14.2 ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin mukaan määräytyvän

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 25a :n1momentinja41d :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain tietojen luovuttamista koskeviin

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

Mikä muuttuu vuonna 2017?

Mikä muuttuu vuonna 2017? Mikä muuttuu vuonna 2017? Toimeentulotuen Kela siirto Maria Porko Miten tähän tultiin? Kela-siirron vaiheet Toimeentulotuen siirron historia» Selvitysmiehet, työryhmät, kokeilut Päätös rakennepoliittisen

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 LAUSUNTO EU -TUKIEN ARVONLISÄVERON KIRJAAMISESTA Lausuntopyyntö Lausunnon perustelut Suomen Kuntaliitto on pyytänyt kirjanpitolautakunnan kuntajaostoa

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

YRITTÄJÄ SAI PITÄÄ VARAAMANSA VERKKOTUNNUKSET Korkein hallinto-oikeus ratkaisi verkkotunnuksia (domain-nimiä) koskevan kiistan täysin yrittäjän vaatimusten mukaisesti. KHO katsoi korkeimpana oikeusasteena,

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Muutettavaksi

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet Yliopistolaki 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus 45 Tavoitteiden asettaminen Opetusministeriö ja yliopistot sopivat määrävuosiksi kerrallaan yliopiston toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

4 PALUU i HAKU KAIKISTA

4 PALUU i HAKU KAIKISTA Valtiopäiväasia, HE 83/2004 Sivu 1/1 4 PALUU i HAKU KAIKISTA Asian valiokuntakäsittely HE 83/2004 vp oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä

Lisätiedot

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 214/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999 Hallinto-oikeuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Hallinto-oikeudet Yleisiä alueellisia hallintotuomioistuimia ovat

Lisätiedot

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 9 a :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelakia siten, että jatkossa Suomessa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015 Yhteistyö vankeuslain valossa Heli Tamminen 4.9.2015 Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma Tapaamiset Ulkopuoliseen laitokseen sijoittaminen Koevapaus Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma

Lisätiedot

Miksi säännöt tulisi uudistaa?

Miksi säännöt tulisi uudistaa? Miksi säännöt tulisi uudistaa? Sisältö 1. Mitä laki sanoo osakaskunnista... 1 2. Lain kanssa ristiriidassa olevat kohdat säännöissä... 2 1) osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakaskunnalle kuuluva yhteinen

Lisätiedot