KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI"

Transkriptio

1 KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014

2

3 Sisällys TALOUSKATSAUS... 1 RAHOITUSLASKELMA... 3 YLEISHALLINTO... 4 KONSERNIHALLINTO... 4 ELINKEINOT... 8 TYÖLLISTÄMINEN MAASEUTU- JA KYLÄTOIMI TOIMISTOPALVELUYKSIKKÖ HUOLTOPALVELUYKSIKKÖ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO KANSANTERVEYSTYÖ ERIKOISSAIRAANHOITO LASTEN PÄIVÄHOITO VANHUSTYÖ PERHETYÖ JA TOIMEENTULOTURVA VAMMAISPALVELUT SIVISTYSTOIMI SIVISTYSTOIMEN HALLINTO OPETUSPALVELUT KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT VAPAA-AIKAPALVELUT TEKNINEN TOIMI TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA SEUDULLISET PALVELUT TILATOIMI YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN RAKENNUTTAMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU YMPÄRISTÖVALVONTA KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN KOMMENTTEINEEN LIIKELAITOKSET LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOS KONSERNIYHTIÖT / KONSERNIYHTIÖT / LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY KONSERNIYHTIÖT / LEMPÄÄLÄN KEHITYS OY... 60

4 1 TALOUSKATSAUS Väestörekisterin mukainen Lempäälän väkiluku on (alkuvuoden kasvu +238). Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2015 kokonaistalouden raamin, jonka puitteissa lautakunnat valmistelevat talousarvioesityksensä. Raamia laadittaessa on huomioitu mm. vuoden 2013 tilinpäätös ja talousarvion 2014 alkuvuoden toteumatiedot sekä Kuntaliiton tämänhetkiset arviot verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä ja kuntien kokonaistalouden näkymistä. Veroprosentit vuodelle 2015 päätetään osana taloussuunnitelman kokonaisvalmistelua kunnanvaltuustossa lokakuussa Raamipäätös valmisteltiin nykyisin veroprosentein. Raamin mukaan vuoden 2015 toimintakatteen (=nettomenot) kasvu talousarviosta 2014 rajoitetaan +2,0 %:iin. Henkilöstömenojen kasvuarviona on vuoden 2015 talousarvioraamissa käytetty +1 % vuoden 2014 mukaisesta henkilöstömenojen tasosta. Johtoryhmän raamivalmistelussa on keskusteltu (+1 %:n yleisen henkilöstömenojen kasvuvarauksen lisäksi) muutamista painopistealueista. Näitä ovat etenkin työmarkkinatukiuudistuksesta kuntien työllisyydenhoidolle aiheutuvat lisäkustannukset, erikoissairaanhoidon ostopalvelukustannukset, vammaispalvelun kustannukset ja tilatoimen käyttökustannukset. Lisäksi vähäistä lisäkasvua vuoden 2014 toimintakatteisiin on varauduttu ohjaamaan huoltopalvelun, kansanterveystyön, päivähoidon, vanhuspalvelujen, perhetyön ja opetuspalvelujen tehtäväalueille. Kunnanjohtajan raportin talouskatsauksessa esitetään jäljempänä tilanteen mukaisena tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tehtäväalueittaiset talousarvion toteumat sekä investointien toteumaraportti. Toimintamenojen toteuma on 65,3 m / 51,6 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 63,1 m. Kasvuprosentti edellisvuoteen verrattuna on +3,5 %. Henkilöstökuluja erikseen tarkasteltaessa toteuma on 32,1 m / 51,1 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 31,2 m. Kasvuprosentti edellisvuoteen verrattuna on +2,9 %. Henkilöstökuluihin sisältyvät jo kesäkuussa maksetut lomarahat. Henkilöstökulujen toteutumista seurataan kuukausittain, jotta henkilöstömenoihin varatut määrärahat eivät ylity. Kokonaisuuden kannalta myös osa palveluosto- ja tarvikemenojen määrärahojen toteumista on huolestuttavan korkealla. Kuluvan vuoden ja myös vuoden 2015 budjettiraamissa pysymisen vuoksi toimialojen on syytä ryhtyä näiltä osin jo ennakoiviin toimenpiteisiin. Verotulojen toteuma on 44,7 m / 51,9 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 42,5 m. Kasvuprosentti edellisvuoteen verrattuna on +5,0 %. Huolestuttavaa on, että kunnallisveron kuukausikertymät ovat taantuneet selvästi ja ovat viime kuukausina olleet vain koko maan keskiarvojen mukaisia. Verotulojen taantumaa on kuitenkin pyritty ennakoimaan jo vuoden 2015 raamivalmistelussa. Valtionosuuksien toteuma on 12,6 m / 48,8 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 12,5 m. Saatujen valtionosuuspäätösten perusteella vuoden 2014 valtionosuustuloarvio tulee alittumaan noin -0,6 m. Kuntaliiton koko maata koskevat ja myös kuntakohtaiset verotuloennusteet päivitetään seuraavan kerran elo-syyskuussa Tästä ja alkusyksyn palkkatoteumatietojen jatkoseurannasta johtuen laajempi vuoden 2014 muutostalousarvio valmistellaan käsiteltäväksi joko syyskuun tai viimeistään lokakuun kunnanvaltuuston kokoukseen. Kunnanjohtajan osavuosikatsauksen yhteydessä elokuun kunnanvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi vain alkuvuoden tapahtumiin perustuvat muutokset. Muutostalousarviosta huolimatta toimialojen vuoden 2015 talousarviovalmistelua ohjaa kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvioraami. Käynnissä olevien investointien rahoittamiseksi kesäkuussa nostettiin 6 m uutta talousarviolainaa. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty mennessä noin 3,8 m.

5 2 TULOSLASKELMA Talousarvio 2014 Toteuma Tot % Poikkeama Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Satunnaiset erät 0 0 0,0 0 Satunnaiset tuotot 0 0 0,0 0 Tilikauden tulos , Poistoeron muutos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

6 3 RAHOITUSLASKELMA Talousarvio 2014 TA 2014 muutokset Ta 2014 yhteensä Toteuma Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest. menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat

7 4 YLEISHALLINTO KONSERNIHALLINTO Tavoite Mittari Välitavoite /tavoitetaso 1. Kuntastrategian jalkauttaminen eri toimielimiin Kuntastrategian jalkauttamista koskevat päätökset. Toimialat laativat omat jalkauttamissuunnitelmansa. 2.Lähidemokratian kehittäminen 3.Tasapainoinen kuntatalous 4. Kattavat kuntarakenneym. selvitykset Hyväksytty toimintasuunnitelma ja tarvittavat toimielinten johtosääntömuutokset Vuosikate, menokasvun ja tulopohjan tasapaino, nettoinvestointien omarahoitusaste, velkamäärä/asukas sekä veroprosenttien taso Kaupunkiseudun elinvoimaselvityksen kuntakohtainen ja seudullinen käsittely. Lähidemokratian kehittämiseen tähtäävät toimet saadaan käyntiin toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna Hyväksytyn kuntastrategian mukaisten talouslinjausten edellyttämää talouden tervehdyttämistä jatketaan. Lempäälän kunnanvaltuusto pystyy tehtyjen selvitysten avulla käsittelemään kuntarakenneuudistukseen liittyvän lainsäädännön edellyttämät asiat ja kunnan omaan kannanmuodostukseen liittyvät asiat. 5. Hallinto- ja talouspalveluprosessien tehokkuus 6. Henkilöstöhallinnon toimintamallien kehittäminen Paperitonta kokouskäytäntöä koskevan valtuustoaloitteen käsittely. Viimeistelty Lempäälän kunnan riskienhallinnan prosessi. Sisäisen valvonnan selonteko. Sähköiset arkistointikäytännöt Kustannuslaskennan ja sisäisen laskennan kehittäminen Taloussuunnitelmaan kirjattujen valmistelutoimien edistyminen Määritetään toimintatapa ja aikataulutus, jolla aloitetta viedään eteenpäin joko kokeiluna tai pysyvänä toteutuksena. Vuonna 2013 tehdyn riskienarvioinnin perusteella tehdään tarvittavat toimenpiteet ja määritetään niitä koskeva seurantatapa. Sisäisen valvonnan laajentaminen ja monipuolistaminen. Taloushallinnon arkiston sähköistäminen lukien ja muiden mahdollisten tehtäväalueittaisten pilottikohteiden käynnistäminen. Kehittämistyö käynnistetään vaiheittain yhdessä toimialojen kanssa. Henkilöstöjaostossa valitaan strategiset painopistealueet. Henkilöstöpäällikkö toteuttaa valittuja kuntastrategian jalkauttamisen keinoja henkilöstön ja esimiesten kanssa.

8 5 Työhyvinvointikyselystä nousseet tiimien, yksikköjen ja toimialueiden kehittämisalueet kerätään yhteen ja niiden toteutumista seurataan. Työkiertoon laaditaan toimintaohjeet ja pelisäännöt työyhteisöille. Osaamisen johtamisen käyttöönottoa laajennetaan. Tasa-arvosuunnitelmasta nousseet toimenpiteet aikataulutetaan ja toiminta niiden mukaisesti aloitetaan. Eläköitymisen ja ikääntymisen hallintaa edistetään. Koulutussuunnitelmien käsittely lautakunnissa käyttösuunnitelmien yhteydessä Koulutustenhallintajärjestelmän laajempi käyttöönotto tammikuun alussa. 7. Tietohallinto edistää seudun kuntien perustyötä Kehyskuntien tietohallintoyhteistyön uudelleenorganisointi ja työnjako Tietohallinto-ohjelman toimeenpano, seuranta ja arviointi Toteutuneiden koulutusten ja koulutussuunnitelmien arviointi ja päivitys marraskuun loppuun mennessä. Tietohallinnon mallintaminen ja esittely kuntien toimialoille Sovitaan tietohallintojohtajan valmistelun pohjalta henkilöstön työnjaosta. Kaupunkiseudun tietohallintoohjelman hankkeiden eteenpäin vienti kehyskuntien osalta 8. Leader-hankkeiden mahdollisuudet hyödynnetään Lempäälässä kattavasti Kantri ry:n hanketilastointi Lempääläisiä yhteisöjä aktivoidaan hanketoteuttajiksi aiempaa laajemmin. 1. Kuntastrategian jalkauttamista ja jatko-ohjeistusta koskeva yhteinen esimiestilaisuus järjestettiin Toimialojen johtoryhmät ovat konkretisoineet toimenpiteitä kuntastrategiaan liittyen. Taloussuunnitelman valmistelu ja tavoitteiden asettaminen on ohjeistettu myös kuntastrategian toimeenpanon kannalta aiempia vuosia yksityiskohtaisemmin. Tehtäväalueittaista kuntastrategian jalkauttamista jatketaan syksyllä 2014.

9 6 2. Kunnanhallituksen asettama lähidemokratiatoimikunta aloitti toimintansa vuoden 2014 alusta. Toimikunta, johon kuuluu edustaja jokaisesta Lempäälän poliittisesta ryhmästä sekä yleishallinnon hallintopäällikkö ja projektisihteeri, kokoontui kevätkaudella 2014 yhteensä 4 kertaa. Toimielimen tavoitteena on kehittää Lempäälän asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Tähän mennessä toimikunta on organisoinut selvityksen toimialoilla käytössä olevista ja mahdollisista uusista asukkaiden osallisuutta edistävistä toimintatavoista sekä selvityksen asukas- ja kyläyhdistyksien toiminnasta Lempäälän kunnan alueella. Lisäksi toimikunta on mm. jakanut vuoden 2014 omatoimirahat, kehittänyt kunnan sähköisiä osallistamiskäytäntöjä, kuten kunnan kotisivuille tehtyä Osallistu ja vaikuta osiota, keskustellut sosiaalisen median luomista mahdollisuuksista ja vaatimuksista sekä osallistunut asiakasraatitoiminnan pilotointiin. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Lempäälän kunnalle rahoituksen Lähidemokratia teoriasta käytännöksi -hankkeen toteuttamiseksi välisenä aikana. Hankkeen puitteissa palkattiin korkeakouluharjoittelija toteuttamaan asukas- ja kyläyhdistysselvitystä väliseksi ajaksi sekä projektisuunnittelija toteuttamaan hankesuunnitelmaa väliseksi ajaksi. Hanke palvelee suoraan myös lähidemokratiatoimikunnan toiminnalle asetettuja tavoitteita. 3. Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuun kokouksessaan kokonaistalouden raamin, joka on selvästi aiempia vuosia tiukempi. Raami annettiin toimenpantavaksi lautakunnille ja Lempäälän Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle laadittaessa tehtäväalueittaisia esityksiä taloussuunnitelmaksi Selvitysmies Rauno Saari luovutti Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu -selvitystyön loppuraportin seudun kuntien edustajille. Keskustelujen ja kyselyjen perusteella Saaren esitys tiivistyy kahteen malliin, joista toinen on uusi kaupunki -malli ja toinen ohjeellinen seutukaupunkimalli. Kaikki seudun kunnat käsittelivät seutuselvitystä valtuustoissaan huhtikuussa. Lempäälän kunnanvaltuusto päätti: - merkitä tiedoksi Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu - tulevaisuuden vaihtoehdot vaikutuksineen -selvityksen, - todeta, ettei selvitysmiehen esityksistä yhden kunnan vaihtoehto ole Lempäälän näkökulmasta mahdollinen, - todeta, että jatkotyön tarpeeseen Elinvoimainen kaupunkiseutu selvityksen pohjalta palataan kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on hyväksytty ja sen vaikutukset ovat selvillä, ja - todeta, että kaupunkiseudun yhteistyössä korostuu vuoden 2014 aikana yhteinen arviointi ja vaikuttaminen esitettyyn sote-malliin. 5. Fujitsu on tuottanut SharePoint pohjaisen palvelun sähköisiä kokouskäytäntöjä varten. Malli on ollut käytössä Nokian kaupungissa ja Vesilahden kunnassa. Lempäälän kunta on valmistautunut ottamaan tämän SharePoint toimintamallin käyttöön. Sisäisen valvonnan raportointia lavennetaan mm. siten, että tehtäväalueilta edellytetään jatkossa raportointia riskienkartoitukseen ja riskienhallintaan liittyvistä havainnoista ja kehittämistoimista. Lempäälän kunnan taloushallinnossa otettiin käyttöön Canonin Therefore -sähköisen arkistoinnin sovellus sekä samassa yhteydessä Nokian kaupungin mallin mukainen sähköisen arkistoinnin luokittelu. Taloushallinnon sähköistä arkistointia kehitetään edelleen. Taloushallinto on yhdessä tilatoimen kanssa kehittänyt sisäisten tilavuokrien laskentaa. Myös muiden sisäisten laskentakohteiden kehittämistyö on aloitettu. 6. Henkilöstöjaosto käsitteli kesäkuun kokouksessaan kunnan strategiset painopistealueet. Henkilöstöjaosto antoi myös ohjausta kuntastrategian jatkotyöstämiseen liittyen. Tavoitteena on varmistaa, että koko henkilöstö osallistuu keskusteluun ja käytännön toimien suunnitteluun. Työhyvinvointikyselystä nousseet kehittämisalueet on kerätty yhteen keväällä. Jatkoseurantaa on suunniteltu yhteistyössä kyselyn laatijan kanssa. Sisäisten siirtojen työryhmä laatinut ohjeistukset esimiehille sekä kerännyt tietoa sisäisten siirtojen rahoitusmahdollisuuksista. Tasa-arvosuunnitelma on käsitelty johtoryhmässä ja kehittymisalueista valittiin vuodelle 2014 tärkeimmät teemat. Työ niiden parissa on aloitettu. Esimiehille järjestettiin esimiesaamukahvit huhtikuussa aiheella ikäjohtaminen. Tilaisuuden jälkeen perustettiin työryhmä, joka suunnittelee elämäntilannejohtamisen edistämistä.

10 Koulutusten seuranta on otettu käyttöön Populuksessa ja esimiehet on koulutettu järjestelmän käyttämiseen Koko kaupunkiseudun tietohallintoyhteistyötä koskeva sopimus on päivitetty vastaamaan nykytilannetta ja sopimusluonnos tulee kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi syksyllä. Kehyskuntien tietohallintohenkilöstön työnjaot on organisoitu uudelleen tietohallintojohtajan vetämän yhteisvalmistelun pohjalta. Yhteistoiminnan esittelykierros sopimuskunnissa on osittain kesken. 8. Kunnanhallitus on myöntänyt alkuvuonna 2014 hakemusten perusteella neljä 500 euron kannustinpalkkiota hanke ym. -toimijoille. Lisäksi kunnanhallituksen päätöksillä on myönnetty väliaikaisrahoitus kahdelle eri Kantri-hankkeelle.

11 8 ELINKEINOT Tavoite Mittari Välitavoite/tavoitetaso 1. Elinkeinotoimen johtaminen - onnistuminen Lempäälän elinkeinopolitiikassa - seudun vetovoiman kasvattaminen yhteistyöllä 2. Yritystonttien ja -alueiden markkinointi ja uudet yritysalueet - Elinkeinostrategian tavoitteet - - Yritystyytyväisyys ja -ilmapiiri- - Tutkimukset - - Seudullisen elinkeinoyhteistyön - toimivuus ja konkreettiset hyödyt Työpaikkaomavaraisuus Tontinmyyntitulot ja työpaikat Toteutuminen suunnitellusti Menestyminen yritysilmapiiritutkimuksissa Konkreettisia tuloksia ja lisäarvoa etenkin Invest In -toiminnan ja seudun matkailuyhteistyön kautta Työpaikkaomavaraisuus kasvaa Myydään vuosittain vähintään 7 10 yritystonttia. (Yritystontinmyyntitulojen vuositavoite 0,5 M ) 3. Matkailun edistäminen ja elinkeinoviestintä 4. Kuntakeskustan kehittäminen Marjamäkitase Yritystonttivaranto - seudullinen matkailutuloselvitys - Lempäälän matkailuyrittäjien haastattelututkimus - matkailuyrityskontaktit - seutumarkkinoinnin toimivuus - majoituskapasiteetin määrä Rakentamisen aikataulut Rakentumisen vision mukaisuus Vision toteutumista tukevien resurssien riittävyys Maanosto ja uusien yritysalueiden kaavoitus etenee Lempäälän matkailullisen aseman vahvistaminen luonto- ja perhekohteena Venäläisten matkailijoiden määrän lisääminen seudullisten markkinointi-toimenpiteiden avulla Ensimmäisten hankkeiden rakentuminen alkaa vision mukaisesti Seuraavat osahankkeet täsmentyvät suunnitelmiksi ja kaavoitusprosessiksi Yleisötilaisuuksien ja valtuustoinfojen määrä 5. Kehityshankkeet Hankesuunnitelmat ja niiden seuranta IP-alueen kierrätysmahdollisuuksien kehittyminen Kv-hankkeiden tuloksellisuus 6. Yrityspalvelut ja palvelujen - Yrityspalvelujen laatu ja hyödylkehittäminen - lisyys - Jatkuvasti päivittyvä yritys- ja - toimitilarekisteri - - Tietopaketin vuotuinen toteutus - Aktiivinen tiedottaminen kuntakeskustan kehittämisen vaiheista. Yritysten uusien kehityshankkeiden identifiointi ja aiempien toteutusten tukeminen Käytännön kierrätyskokeilut Kansainvälisten hankkeiden toteutus - Yritysneuvonta on asiantuntevaa ja tuloksellista - - Vuositarkastus 100 % Tietopaketti toteutetaan - taloudellisesti kannattavana

12 1. Yleinen taloustilanne heikkeni yhä edellisvuoteen verrattuna. Epävarmuutta lisäsi Ukrainan kriisi seurannaisvaikutuksineen. Viennin voimakas supistuminen ja työttömyyden lisääntyminen heikensi kotimaista kysyntää. 9 Huonosta taloustilanteesta huolimatta yritysten toimitilojen rakennus- ja laajennushankkeita oli suunnitteilla ja tekeillä Lempäälässä lähes edellisvuoden tapaan. Yhteistyömme yritysten, rakentajien, rahoittajien sekä yrittäjäjärjestöjen kanssa oli monipuolista. Suomen Yrittäjien elinkeinoilmapiirikysely kohdistettiin aiemmista vuosista poiketen kuntien kaikille yrityksille. Kyselyn vastausprosentti jäi niin Lempäälässä kuin koko maassa erittäin alhaiseksi (alle 2 %). Lempäälä pärjäsi kyselyssä kohtuullisen hyvin kokonaisarvosanalla 7, kun koko maan kuntien keskiarvo oli 6,6. Suomen kunnat saivat yrittäjiltä sapiskaa hankintapolitiikasta. Tredean palvelusopimus hyväksyttiin kunnanhallituksessa tammikuussa. Tredea -yhteistyössä painottui Innovatiiviset kaupungit -kehittämisohjelman valmistelu sekä aloittavien yritysten neuvontapalvelujen saatavuuden turvaaminen jatkossa. Tilastokeskuksen tuorein valmis aineisto työpaikoista ja työllisestä työvoimasta kunnittain on vuodelta Siitä laskettuna Lempäälän työpaikkaomavaraisuus oli 0,708 (= 70,8 %). Kasvua vuoteen 2010 nähden oli prosentin verran. Vuoden 2012 luvut saadaan syksyllä. Vaikka Lempäälän väkiluku kasvaa voimakkaasti, tavoittelemme työpaikkaomavaraisuuteen 0,5 1 prosenttiyksikön vuotuista kasvua. 2. Marjamäen yritysalueen tonttikysyntä oli edellisvuotta vilkkaampaa. Tähän vaikuttivat, paitsi tehostetut markkinointitoimenpiteet, myös UM- Yhtiöiden käynnistämien investointien herättämä kiinnostus aluetta kohtaan. Marjamäkeä markkinoitiin näkyvästi erilaisissa yrityksille suunnatuissa julkaisuissa ja UM-yhtiöiden kanssa tehtiin aktiivisesti markkinointiyhteistyötä. Alkuvuoden aikana olemme toteuttaneet Radikal Advertising Tampere Oy: kanssa yritysalueimagon uudistuksen. Uudistuksen tavoitteena on luoda Lempäälän Marjamäen ja muiden yritysalueiden markkinointia varten toimiva ja kohderyhmänsä hyvin tavoittava markkinointikokonaisuus. Kokonaisuus pitää sisällään markkinointi/kanavasuunnittelun, markkinoinnin yhtenäisen ilmeen sekä ydinviestin suunnittelun. Projekti on edennyt loppusuoralle ja syksyllä pääsemme hyödyntämään valmiita materiaaleja sekä markkinointisuunnitelmaa. Lempäälän kunta myi / varasi kevään aikana 5 yritystonttia (yhteensä 5,6 ha), joiden myyntihinta on yli euroa. Tehtyjen tontinluovutusten työllisyysvaikutus on parin vuoden tähtäimellä lähes 100 henkeä. Kunta osti toukokuussa Kiinteistö Oy Ideaparkilta takaisin tontit (yhteensä noin 6 ha) Ideaparkin läheisyydestä. Näistä tonteista on neuvottelut käynnissä useamman yritysten kanssa, joiden sijoittuminen lisäisi Ideaparkin ja Marjamäen kaupallista vetovoimaa. Nykyinen kaava tosin mahdollistaa näillä tonteilla liiketilaa vain 5 % rakennusoikeudesta. Kunta jatkoi Marjamäen Pajalantien jatkeen yritysalueen (yli 10 ha) kaavoitusta. Alueen tontit ovat luovutuskelpoisia Pirkanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys julkistettiin huhtikuussa. Välitön matkailutulo eli matkailijoiden yrityksille tuoma liikevaihto kasvoi vuonna 2012 Pirkanmaalla 7,8 prosenttia vuoteen 1999 verrattuna. Välitön matkailutulo oli Pirkanmaalla 555 miljoonaa euroa. Perhematkailun osuus välittömästä matkailutulosta on noin kolmannes eli 161 miljoonaa euroa, liikematkailun 152 miljoonaa euroa, kulttuurimatkailun, johon on laskettu myös erilaiset urheilu- ja virkistystapahtumat, vajaa neljännes eli 129 miljoonaa euroa ja kokous-, kongressi- ja messumatkailun 113 miljoonaa euroa eli viidennes. Matkailutulon suurimmat hyödynsaajat olivat majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä vähittäiskauppa, joihin kohdistuu valtaosa myös matkailun työllisyys- ja palkkatulovaikutuksista. Yhteyttä matkailuajan yrittäjiin on pidetty sähköpostitse, puhelimitse ja henkilökohtaisilla vierailuilla. Yrittäjille on tarjottu myös mahdollisuus ilmaiseen esitejakoon sekä Suoma-kiertueella että Kotimaan matkailumessuilla tätä mahdollisuutta hyödynnettiinkin runsaasti. Matkailun osalta alkuvuoden suurin panostus oli osallistuminen Kotimaan matkailumessuille, jotka pidettiin Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Osallistuimme myös helmikuussa

13 10 Suoma-kiertueelle Turussa. Suoma kiertue on kutsuvierastapahtuma, joka on suunnattu yritysten ja yhdistysten matka-asioista vastaaville henkilöille. Kevään aikana valmisteltiin myös Pirkanmaan Nuorkauppakamarin suunnittelemaa Syyspolkaisu-tapahtumaa. Olemme panostaneet seudulliseen näkyvyyteen Venäjällä, esimerkiksi olimme maaliskuussa Pietarin kalastusmessuilla mukana matkailuesitejakelulla sekä Pirkanmaan seudullisessa tuotemanuaalissa, joka jaettiin 200 pietarilaiselle matkanjärjestäjälle. Lempäälän matkailu tarjosi manuaaliin Lempäälän matkailuyrittäjille ilmaisen mainospaikan. Lempäälän matkailuesite, Birgitan polun esite/kartta sekä Lempäälän pyöräilykartta on päivitetty kevään aikana ajan tasalle. Verkon puolella matkailun nettisivuja pidetään jatkuvasti ajan tasalla ja olimme jälleen tänä kesänä mukana Aamulehden Ylläty ja ilahdu Pirkanmaalla -verkkokampanjassa seutukuntien kanssa. Printtimainonnassa Lempäälällä oli oma ilmoitus VR:n Matkaan lehdessä, puolen sivun ilmoitus Aamulehden kesälehdessä, sekä koko sivun ilmoitus LVS:n kesälehdessä (tämä yhdessä kunnan kanssa). Lempäälälle teetetty esittelyvideo valmistui kevään aikana, siitä teetettiin myös lyhempi versio maastojuoksun 2014 SM-kisojen televisiolähetystä varten. Koordinoimme kunnan näkyvyyttä tapahtumassa muutenkin mm. esitejaolla sekä logonäkyvyydellä aidoissa sekä kisajulkaisussa. Lempäälän keskustan joulutapahtuman suunnittelu on käynnistetty jälleen hyvissä ajoin, yhteistyössä Käsityökeskuksen sekä Lempäälän yrittäjien kanssa. Suunnittelua jatketaan syksyllä kesälomien jälkeen. Tonttimarkkinoinnin printtimainonnassa olemme ilmoitelleet Hämeen Yrityssanomissa, Kauppakamarilehdessä, Yritysforumissa sekä Yritysmaailmassa. Kevään aikana pääpaino on ollut edellä tarkemmin kuvatussa Radikal Advertising Tampere Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettavassa yritysalueimagon uudistuksessa. 4. Kuntakeskustan eri hankealueiden kokonaisuutta koordinoivan yleissuunnittelun osana on tuotettu lähtötietoja hankesuunnitelmille arvioksi kunkin hankekokonaisuuden mm. autopaikkatarpeesta sekä liikenneratkaisuista ja tarvittavien palveluiden sijoittumisesta. Lempäälän Silta Tulevaisuuteen -prosessia tukee strategisesti myös alueemme lentoyhteyksiin / Pirkkalan lentokenttään liittyvien palvelujen laaja kehittämisprosessi. Erillisenä prosessina on toiminut Lempäälän Tulevaisuuden Koulua suunnitellut työryhmä lasten ja nuorten sekä yleensä lapsiperheiden tulevaisuuden palvelutarpeita kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti tarkastellen. Yhteistyössä rakennusliikkeiden ja arkkitehtien kanssa on valmisteltu alkuperäistä Lempäälän Silta Tulevaisuuteen -visiota täsmentävä yleissuunnitelmaluonnos kuntakeskustan kokonaisuudesta. Syntyneen konseptin pohjalta työ jatkuu hankesuunnitelmien täsmentämisellä ja erityisesti toteutuksen taloudellisten vaikutusten tarkastelulla. Kunnanhallitus on myös keskustellut kirkkoneuvoston kanssa yleissuunnitelman kokonaisuudesta, palvelujen sijoittumisesta ja mahdollisista yhteiskäyttöisistä tilaratkaisuista. Myös Lempäälän yrittäjien kanssa on käyty elinkeinoelämän näkökulmasta keskustelua kuntakeskustan kehittämisestä. Keskustakehittämisen nykytilanteessa on korostunut, että rakentumisen prosessia on nopeutettava, jotta sekä palvelujen tarjoajien että investoijien ja rakentajien kiinnostus säilyy ja kokonaisvaltaisen vision tavoite toteutuu. Yleissuunnitelmaluonnoksessa on pyritty löytämään tekniset ja taloudellisesti realistiset ratkaisut sekä liikennejärjestelyille että radan ylittävän keskusta-alueen toteuttamiseksi osana sitä ympäröiviä palvelujen, kaupan, julkisten hallintotilojen ja paikoituksen tilaratkaisuja. Hankekohtaiset suunnitelmat ovat tarkentuneet ja asemakaavoitusta varten korttelit on sijoitettu paikoilleen. Suunnittelun tarkkuus on painottunut ydinkeskustaan. Tampereentien ja rannan välinen alue on suunnittelun tässä vaiheessa käsitelty yleispiirteisemmin. Lempäälän ydinkeskustan tulevaisuutta linjaava yleissuunnitelma valmistui julkiseen keskusteluun toukokuussa 2014.

14 11 Teknisen toimen maankäytön vastuualueen toimesta yleissuunnitelman pohjalta aloitetaan asemakaavallinen valmistelu ja yhteistyössä rakennusliikkeiden ja maanomistajien kanssa jatketaan hankekohtaista toteutussuunnittelua. 5. Merunlahden kulttuuri- ja elämysalueen kehittämishankkeen suunnittelua on jatkettu ja tunnusteltu hankkeen liittämistä osaksi erään yrityksen suurta matkailullista kehittämissuunnitelmaa jonka tavoitteet ovat varsin yhtenevät Merunlahden alueen kehittämisen kanssa. Neuvottelut jatkuvat elokuussa ja syksyllä jatketaan ELY-keskuksen kanssa rahoituksen hankkeistamista EU:n uuden ohjelmakauden hakujen avautuessa. Syksyllä 2013 Ideaparkissa aloitettu energia- ja jätehuoltokartoituksen teko saatiin valmiiksi keväällä Hanke tehtiin yhteistyössä Schneider Electricin ja KOY Ideaparkin kanssa. Hankkeen lähtökohtana oli vuonna 2013 toteutettu laajempi SHAPE-hanke, jonka yhtenä johtoideana oli kestävä kauppakeskus. Kuntien ja yritysten kansainvälistymiseen liittyvää kehitysyhteistyötä on jatkettu erityisesti eteläisessä Afrikassa. Kunnallista kehityskumppanuutta on toteutettu Namibiassa hyvän hallinnon, osallistuvien palvelujen kehittämisen sekä elinkeinopolitiikan ja kunnallistekniikan sektoreilla Suomen Ulkoasiainministeriön rahoittaman, Suomen kuntaliiton koordinoiman Pohjoinen-Etelä -ohjelman puitteissa. Nykyinen ohjelmakausi jatkuu 2014 loppuun jonka jälkeen Lempäälän ja sen kumppanin Kangasalan tulee harkita ohjelmaan osallistumisen jatkamista. Lempäälälle on ohjelman puitteissa korvattu kehitysyhteistyövaroista toteutukseen osallistuvien organisaatioiden resurssien käyttöä. Erityistä tuloksellisuutta on osoittanut toteutuneiden tai vireillä olevien kymmenen yrityskumppanuushankkeen onnistuminen. Pirkanmaan yrittäjien ja Tampereen Naisyrittäjien sekä Uusyrityskeskus Ensimetrin kanssa on jatkettu yrittäjyyden edistämistä Namibiassa Lempäälä on myös aktiivisesti kunnallisen kehitysyhteistyökokemuksensa pohjalta osallistunut Suomen kansallisen kehityspolitiikan suunnitteluun Kehitysjohtajan jäsenyydellä (Suomen Yrittäjien edustajana) Valtioneuvoston asettamassa kehityspoliittisessa toimikunnassa, joka on uusissa linjauksissa erityisesti korostanut yksityisen sektorin ja yritysten roolia kehityspolitiikkamme toteutuksessa. Uusia innovatiivisia kehityspoliittisia malleja on esitetty, suunniteltu ja myös hyväksytty kansalliseen kehityspolitiikkaan. 6. Yhteistyö yrittäjien ja yhtiön/kunnan välillä oli aktiivista. Yrittäjiä autettiin tontti- ja toimitilakysymyksissä. Yrityksiä ohjattiin oikean tiedon lähteille niin kumppaneiden hakuun, julkiseen rahoitukseen, kuin asiantuntijapalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Julkaisimme kuukausittain yritystarinoita ja teimme yhteistyötä yrittäjäjärjestön kanssa mm. Yritysviestin toteuttamisessa. Nuorten kesätyökampanjan kautta hankimme kesätyöpaikan yli 30 nuorelle. Yritysrekisterin ja toimitilarekisterin päivitys ja ylläpito on toteutettu jatkuvana päivityksenä. Tietopaketti 2014 julkaistiin tammikuussa, myös sähköinen versio. Sähköinen versio on myös päivitetty kesäkuussa. Lisäksi tietopaketti jaettiin kesäasukkaille yhteistyössä Lauta Oy:n kanssa. Tietopaketti projekti aloitettiin kesäkuussa. Aleksinviraston toimitiloja uudistettiin edelleen ja tiloissa toimii nyt kuusi yritystä. Lempon kiinteistön pitkäaikainen vuokralainen Osuuskunta Lempesti muutti uusiin tiloihin ja tilat vuokrattiin Printmix Oy:lle. Lempäälän Ensimetrin asiakasmäärä oli alkuvuonna 65 ja Ensimetrin kautta syntyi 23 yritystä. Kaikkiaan nettolisäys yritysten määrässä oli alkuvuonna 51 yritystä.

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta 14.5.2014 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi... 3 2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 TALOUS- ARVIO 2015 TALOUS- SUUNNITELMA 2015 2017 Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 1 Sisällysluettelo 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 5 3. Veroprosentit ja väestötiedot...

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 klo 16:30-19:28 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 22.5.2014 Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Tarkastuslautakunta... 4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus... 4 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx. Sivu 1 (1)

Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx. Sivu 1 (1) Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx null Tuloslaskelma Tammikuu-Heinäkuu 2014 922 Vesilahti 15.9.2014 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatuotot 6 314 590 6 416 447 441

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot