KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI"

Transkriptio

1 KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014

2

3 Sisällys TALOUSKATSAUS... 1 RAHOITUSLASKELMA... 3 YLEISHALLINTO... 4 KONSERNIHALLINTO... 4 ELINKEINOT... 8 TYÖLLISTÄMINEN MAASEUTU- JA KYLÄTOIMI TOIMISTOPALVELUYKSIKKÖ HUOLTOPALVELUYKSIKKÖ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO KANSANTERVEYSTYÖ ERIKOISSAIRAANHOITO LASTEN PÄIVÄHOITO VANHUSTYÖ PERHETYÖ JA TOIMEENTULOTURVA VAMMAISPALVELUT SIVISTYSTOIMI SIVISTYSTOIMEN HALLINTO OPETUSPALVELUT KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT VAPAA-AIKAPALVELUT TEKNINEN TOIMI TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA SEUDULLISET PALVELUT TILATOIMI YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN RAKENNUTTAMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU YMPÄRISTÖVALVONTA KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN KOMMENTTEINEEN LIIKELAITOKSET LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOS KONSERNIYHTIÖT / KONSERNIYHTIÖT / LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY KONSERNIYHTIÖT / LEMPÄÄLÄN KEHITYS OY... 60

4 1 TALOUSKATSAUS Väestörekisterin mukainen Lempäälän väkiluku on (alkuvuoden kasvu +238). Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2015 kokonaistalouden raamin, jonka puitteissa lautakunnat valmistelevat talousarvioesityksensä. Raamia laadittaessa on huomioitu mm. vuoden 2013 tilinpäätös ja talousarvion 2014 alkuvuoden toteumatiedot sekä Kuntaliiton tämänhetkiset arviot verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä ja kuntien kokonaistalouden näkymistä. Veroprosentit vuodelle 2015 päätetään osana taloussuunnitelman kokonaisvalmistelua kunnanvaltuustossa lokakuussa Raamipäätös valmisteltiin nykyisin veroprosentein. Raamin mukaan vuoden 2015 toimintakatteen (=nettomenot) kasvu talousarviosta 2014 rajoitetaan +2,0 %:iin. Henkilöstömenojen kasvuarviona on vuoden 2015 talousarvioraamissa käytetty +1 % vuoden 2014 mukaisesta henkilöstömenojen tasosta. Johtoryhmän raamivalmistelussa on keskusteltu (+1 %:n yleisen henkilöstömenojen kasvuvarauksen lisäksi) muutamista painopistealueista. Näitä ovat etenkin työmarkkinatukiuudistuksesta kuntien työllisyydenhoidolle aiheutuvat lisäkustannukset, erikoissairaanhoidon ostopalvelukustannukset, vammaispalvelun kustannukset ja tilatoimen käyttökustannukset. Lisäksi vähäistä lisäkasvua vuoden 2014 toimintakatteisiin on varauduttu ohjaamaan huoltopalvelun, kansanterveystyön, päivähoidon, vanhuspalvelujen, perhetyön ja opetuspalvelujen tehtäväalueille. Kunnanjohtajan raportin talouskatsauksessa esitetään jäljempänä tilanteen mukaisena tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tehtäväalueittaiset talousarvion toteumat sekä investointien toteumaraportti. Toimintamenojen toteuma on 65,3 m / 51,6 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 63,1 m. Kasvuprosentti edellisvuoteen verrattuna on +3,5 %. Henkilöstökuluja erikseen tarkasteltaessa toteuma on 32,1 m / 51,1 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 31,2 m. Kasvuprosentti edellisvuoteen verrattuna on +2,9 %. Henkilöstökuluihin sisältyvät jo kesäkuussa maksetut lomarahat. Henkilöstökulujen toteutumista seurataan kuukausittain, jotta henkilöstömenoihin varatut määrärahat eivät ylity. Kokonaisuuden kannalta myös osa palveluosto- ja tarvikemenojen määrärahojen toteumista on huolestuttavan korkealla. Kuluvan vuoden ja myös vuoden 2015 budjettiraamissa pysymisen vuoksi toimialojen on syytä ryhtyä näiltä osin jo ennakoiviin toimenpiteisiin. Verotulojen toteuma on 44,7 m / 51,9 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 42,5 m. Kasvuprosentti edellisvuoteen verrattuna on +5,0 %. Huolestuttavaa on, että kunnallisveron kuukausikertymät ovat taantuneet selvästi ja ovat viime kuukausina olleet vain koko maan keskiarvojen mukaisia. Verotulojen taantumaa on kuitenkin pyritty ennakoimaan jo vuoden 2015 raamivalmistelussa. Valtionosuuksien toteuma on 12,6 m / 48,8 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 12,5 m. Saatujen valtionosuuspäätösten perusteella vuoden 2014 valtionosuustuloarvio tulee alittumaan noin -0,6 m. Kuntaliiton koko maata koskevat ja myös kuntakohtaiset verotuloennusteet päivitetään seuraavan kerran elo-syyskuussa Tästä ja alkusyksyn palkkatoteumatietojen jatkoseurannasta johtuen laajempi vuoden 2014 muutostalousarvio valmistellaan käsiteltäväksi joko syyskuun tai viimeistään lokakuun kunnanvaltuuston kokoukseen. Kunnanjohtajan osavuosikatsauksen yhteydessä elokuun kunnanvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi vain alkuvuoden tapahtumiin perustuvat muutokset. Muutostalousarviosta huolimatta toimialojen vuoden 2015 talousarviovalmistelua ohjaa kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvioraami. Käynnissä olevien investointien rahoittamiseksi kesäkuussa nostettiin 6 m uutta talousarviolainaa. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty mennessä noin 3,8 m.

5 2 TULOSLASKELMA Talousarvio 2014 Toteuma Tot % Poikkeama Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Satunnaiset erät 0 0 0,0 0 Satunnaiset tuotot 0 0 0,0 0 Tilikauden tulos , Poistoeron muutos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

6 3 RAHOITUSLASKELMA Talousarvio 2014 TA 2014 muutokset Ta 2014 yhteensä Toteuma Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest. menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat

7 4 YLEISHALLINTO KONSERNIHALLINTO Tavoite Mittari Välitavoite /tavoitetaso 1. Kuntastrategian jalkauttaminen eri toimielimiin Kuntastrategian jalkauttamista koskevat päätökset. Toimialat laativat omat jalkauttamissuunnitelmansa. 2.Lähidemokratian kehittäminen 3.Tasapainoinen kuntatalous 4. Kattavat kuntarakenneym. selvitykset Hyväksytty toimintasuunnitelma ja tarvittavat toimielinten johtosääntömuutokset Vuosikate, menokasvun ja tulopohjan tasapaino, nettoinvestointien omarahoitusaste, velkamäärä/asukas sekä veroprosenttien taso Kaupunkiseudun elinvoimaselvityksen kuntakohtainen ja seudullinen käsittely. Lähidemokratian kehittämiseen tähtäävät toimet saadaan käyntiin toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna Hyväksytyn kuntastrategian mukaisten talouslinjausten edellyttämää talouden tervehdyttämistä jatketaan. Lempäälän kunnanvaltuusto pystyy tehtyjen selvitysten avulla käsittelemään kuntarakenneuudistukseen liittyvän lainsäädännön edellyttämät asiat ja kunnan omaan kannanmuodostukseen liittyvät asiat. 5. Hallinto- ja talouspalveluprosessien tehokkuus 6. Henkilöstöhallinnon toimintamallien kehittäminen Paperitonta kokouskäytäntöä koskevan valtuustoaloitteen käsittely. Viimeistelty Lempäälän kunnan riskienhallinnan prosessi. Sisäisen valvonnan selonteko. Sähköiset arkistointikäytännöt Kustannuslaskennan ja sisäisen laskennan kehittäminen Taloussuunnitelmaan kirjattujen valmistelutoimien edistyminen Määritetään toimintatapa ja aikataulutus, jolla aloitetta viedään eteenpäin joko kokeiluna tai pysyvänä toteutuksena. Vuonna 2013 tehdyn riskienarvioinnin perusteella tehdään tarvittavat toimenpiteet ja määritetään niitä koskeva seurantatapa. Sisäisen valvonnan laajentaminen ja monipuolistaminen. Taloushallinnon arkiston sähköistäminen lukien ja muiden mahdollisten tehtäväalueittaisten pilottikohteiden käynnistäminen. Kehittämistyö käynnistetään vaiheittain yhdessä toimialojen kanssa. Henkilöstöjaostossa valitaan strategiset painopistealueet. Henkilöstöpäällikkö toteuttaa valittuja kuntastrategian jalkauttamisen keinoja henkilöstön ja esimiesten kanssa.

8 5 Työhyvinvointikyselystä nousseet tiimien, yksikköjen ja toimialueiden kehittämisalueet kerätään yhteen ja niiden toteutumista seurataan. Työkiertoon laaditaan toimintaohjeet ja pelisäännöt työyhteisöille. Osaamisen johtamisen käyttöönottoa laajennetaan. Tasa-arvosuunnitelmasta nousseet toimenpiteet aikataulutetaan ja toiminta niiden mukaisesti aloitetaan. Eläköitymisen ja ikääntymisen hallintaa edistetään. Koulutussuunnitelmien käsittely lautakunnissa käyttösuunnitelmien yhteydessä Koulutustenhallintajärjestelmän laajempi käyttöönotto tammikuun alussa. 7. Tietohallinto edistää seudun kuntien perustyötä Kehyskuntien tietohallintoyhteistyön uudelleenorganisointi ja työnjako Tietohallinto-ohjelman toimeenpano, seuranta ja arviointi Toteutuneiden koulutusten ja koulutussuunnitelmien arviointi ja päivitys marraskuun loppuun mennessä. Tietohallinnon mallintaminen ja esittely kuntien toimialoille Sovitaan tietohallintojohtajan valmistelun pohjalta henkilöstön työnjaosta. Kaupunkiseudun tietohallintoohjelman hankkeiden eteenpäin vienti kehyskuntien osalta 8. Leader-hankkeiden mahdollisuudet hyödynnetään Lempäälässä kattavasti Kantri ry:n hanketilastointi Lempääläisiä yhteisöjä aktivoidaan hanketoteuttajiksi aiempaa laajemmin. 1. Kuntastrategian jalkauttamista ja jatko-ohjeistusta koskeva yhteinen esimiestilaisuus järjestettiin Toimialojen johtoryhmät ovat konkretisoineet toimenpiteitä kuntastrategiaan liittyen. Taloussuunnitelman valmistelu ja tavoitteiden asettaminen on ohjeistettu myös kuntastrategian toimeenpanon kannalta aiempia vuosia yksityiskohtaisemmin. Tehtäväalueittaista kuntastrategian jalkauttamista jatketaan syksyllä 2014.

9 6 2. Kunnanhallituksen asettama lähidemokratiatoimikunta aloitti toimintansa vuoden 2014 alusta. Toimikunta, johon kuuluu edustaja jokaisesta Lempäälän poliittisesta ryhmästä sekä yleishallinnon hallintopäällikkö ja projektisihteeri, kokoontui kevätkaudella 2014 yhteensä 4 kertaa. Toimielimen tavoitteena on kehittää Lempäälän asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Tähän mennessä toimikunta on organisoinut selvityksen toimialoilla käytössä olevista ja mahdollisista uusista asukkaiden osallisuutta edistävistä toimintatavoista sekä selvityksen asukas- ja kyläyhdistyksien toiminnasta Lempäälän kunnan alueella. Lisäksi toimikunta on mm. jakanut vuoden 2014 omatoimirahat, kehittänyt kunnan sähköisiä osallistamiskäytäntöjä, kuten kunnan kotisivuille tehtyä Osallistu ja vaikuta osiota, keskustellut sosiaalisen median luomista mahdollisuuksista ja vaatimuksista sekä osallistunut asiakasraatitoiminnan pilotointiin. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Lempäälän kunnalle rahoituksen Lähidemokratia teoriasta käytännöksi -hankkeen toteuttamiseksi välisenä aikana. Hankkeen puitteissa palkattiin korkeakouluharjoittelija toteuttamaan asukas- ja kyläyhdistysselvitystä väliseksi ajaksi sekä projektisuunnittelija toteuttamaan hankesuunnitelmaa väliseksi ajaksi. Hanke palvelee suoraan myös lähidemokratiatoimikunnan toiminnalle asetettuja tavoitteita. 3. Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuun kokouksessaan kokonaistalouden raamin, joka on selvästi aiempia vuosia tiukempi. Raami annettiin toimenpantavaksi lautakunnille ja Lempäälän Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle laadittaessa tehtäväalueittaisia esityksiä taloussuunnitelmaksi Selvitysmies Rauno Saari luovutti Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu -selvitystyön loppuraportin seudun kuntien edustajille. Keskustelujen ja kyselyjen perusteella Saaren esitys tiivistyy kahteen malliin, joista toinen on uusi kaupunki -malli ja toinen ohjeellinen seutukaupunkimalli. Kaikki seudun kunnat käsittelivät seutuselvitystä valtuustoissaan huhtikuussa. Lempäälän kunnanvaltuusto päätti: - merkitä tiedoksi Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu - tulevaisuuden vaihtoehdot vaikutuksineen -selvityksen, - todeta, ettei selvitysmiehen esityksistä yhden kunnan vaihtoehto ole Lempäälän näkökulmasta mahdollinen, - todeta, että jatkotyön tarpeeseen Elinvoimainen kaupunkiseutu selvityksen pohjalta palataan kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on hyväksytty ja sen vaikutukset ovat selvillä, ja - todeta, että kaupunkiseudun yhteistyössä korostuu vuoden 2014 aikana yhteinen arviointi ja vaikuttaminen esitettyyn sote-malliin. 5. Fujitsu on tuottanut SharePoint pohjaisen palvelun sähköisiä kokouskäytäntöjä varten. Malli on ollut käytössä Nokian kaupungissa ja Vesilahden kunnassa. Lempäälän kunta on valmistautunut ottamaan tämän SharePoint toimintamallin käyttöön. Sisäisen valvonnan raportointia lavennetaan mm. siten, että tehtäväalueilta edellytetään jatkossa raportointia riskienkartoitukseen ja riskienhallintaan liittyvistä havainnoista ja kehittämistoimista. Lempäälän kunnan taloushallinnossa otettiin käyttöön Canonin Therefore -sähköisen arkistoinnin sovellus sekä samassa yhteydessä Nokian kaupungin mallin mukainen sähköisen arkistoinnin luokittelu. Taloushallinnon sähköistä arkistointia kehitetään edelleen. Taloushallinto on yhdessä tilatoimen kanssa kehittänyt sisäisten tilavuokrien laskentaa. Myös muiden sisäisten laskentakohteiden kehittämistyö on aloitettu. 6. Henkilöstöjaosto käsitteli kesäkuun kokouksessaan kunnan strategiset painopistealueet. Henkilöstöjaosto antoi myös ohjausta kuntastrategian jatkotyöstämiseen liittyen. Tavoitteena on varmistaa, että koko henkilöstö osallistuu keskusteluun ja käytännön toimien suunnitteluun. Työhyvinvointikyselystä nousseet kehittämisalueet on kerätty yhteen keväällä. Jatkoseurantaa on suunniteltu yhteistyössä kyselyn laatijan kanssa. Sisäisten siirtojen työryhmä laatinut ohjeistukset esimiehille sekä kerännyt tietoa sisäisten siirtojen rahoitusmahdollisuuksista. Tasa-arvosuunnitelma on käsitelty johtoryhmässä ja kehittymisalueista valittiin vuodelle 2014 tärkeimmät teemat. Työ niiden parissa on aloitettu. Esimiehille järjestettiin esimiesaamukahvit huhtikuussa aiheella ikäjohtaminen. Tilaisuuden jälkeen perustettiin työryhmä, joka suunnittelee elämäntilannejohtamisen edistämistä.

10 Koulutusten seuranta on otettu käyttöön Populuksessa ja esimiehet on koulutettu järjestelmän käyttämiseen Koko kaupunkiseudun tietohallintoyhteistyötä koskeva sopimus on päivitetty vastaamaan nykytilannetta ja sopimusluonnos tulee kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi syksyllä. Kehyskuntien tietohallintohenkilöstön työnjaot on organisoitu uudelleen tietohallintojohtajan vetämän yhteisvalmistelun pohjalta. Yhteistoiminnan esittelykierros sopimuskunnissa on osittain kesken. 8. Kunnanhallitus on myöntänyt alkuvuonna 2014 hakemusten perusteella neljä 500 euron kannustinpalkkiota hanke ym. -toimijoille. Lisäksi kunnanhallituksen päätöksillä on myönnetty väliaikaisrahoitus kahdelle eri Kantri-hankkeelle.

11 8 ELINKEINOT Tavoite Mittari Välitavoite/tavoitetaso 1. Elinkeinotoimen johtaminen - onnistuminen Lempäälän elinkeinopolitiikassa - seudun vetovoiman kasvattaminen yhteistyöllä 2. Yritystonttien ja -alueiden markkinointi ja uudet yritysalueet - Elinkeinostrategian tavoitteet - - Yritystyytyväisyys ja -ilmapiiri- - Tutkimukset - - Seudullisen elinkeinoyhteistyön - toimivuus ja konkreettiset hyödyt Työpaikkaomavaraisuus Tontinmyyntitulot ja työpaikat Toteutuminen suunnitellusti Menestyminen yritysilmapiiritutkimuksissa Konkreettisia tuloksia ja lisäarvoa etenkin Invest In -toiminnan ja seudun matkailuyhteistyön kautta Työpaikkaomavaraisuus kasvaa Myydään vuosittain vähintään 7 10 yritystonttia. (Yritystontinmyyntitulojen vuositavoite 0,5 M ) 3. Matkailun edistäminen ja elinkeinoviestintä 4. Kuntakeskustan kehittäminen Marjamäkitase Yritystonttivaranto - seudullinen matkailutuloselvitys - Lempäälän matkailuyrittäjien haastattelututkimus - matkailuyrityskontaktit - seutumarkkinoinnin toimivuus - majoituskapasiteetin määrä Rakentamisen aikataulut Rakentumisen vision mukaisuus Vision toteutumista tukevien resurssien riittävyys Maanosto ja uusien yritysalueiden kaavoitus etenee Lempäälän matkailullisen aseman vahvistaminen luonto- ja perhekohteena Venäläisten matkailijoiden määrän lisääminen seudullisten markkinointi-toimenpiteiden avulla Ensimmäisten hankkeiden rakentuminen alkaa vision mukaisesti Seuraavat osahankkeet täsmentyvät suunnitelmiksi ja kaavoitusprosessiksi Yleisötilaisuuksien ja valtuustoinfojen määrä 5. Kehityshankkeet Hankesuunnitelmat ja niiden seuranta IP-alueen kierrätysmahdollisuuksien kehittyminen Kv-hankkeiden tuloksellisuus 6. Yrityspalvelut ja palvelujen - Yrityspalvelujen laatu ja hyödylkehittäminen - lisyys - Jatkuvasti päivittyvä yritys- ja - toimitilarekisteri - - Tietopaketin vuotuinen toteutus - Aktiivinen tiedottaminen kuntakeskustan kehittämisen vaiheista. Yritysten uusien kehityshankkeiden identifiointi ja aiempien toteutusten tukeminen Käytännön kierrätyskokeilut Kansainvälisten hankkeiden toteutus - Yritysneuvonta on asiantuntevaa ja tuloksellista - - Vuositarkastus 100 % Tietopaketti toteutetaan - taloudellisesti kannattavana

12 1. Yleinen taloustilanne heikkeni yhä edellisvuoteen verrattuna. Epävarmuutta lisäsi Ukrainan kriisi seurannaisvaikutuksineen. Viennin voimakas supistuminen ja työttömyyden lisääntyminen heikensi kotimaista kysyntää. 9 Huonosta taloustilanteesta huolimatta yritysten toimitilojen rakennus- ja laajennushankkeita oli suunnitteilla ja tekeillä Lempäälässä lähes edellisvuoden tapaan. Yhteistyömme yritysten, rakentajien, rahoittajien sekä yrittäjäjärjestöjen kanssa oli monipuolista. Suomen Yrittäjien elinkeinoilmapiirikysely kohdistettiin aiemmista vuosista poiketen kuntien kaikille yrityksille. Kyselyn vastausprosentti jäi niin Lempäälässä kuin koko maassa erittäin alhaiseksi (alle 2 %). Lempäälä pärjäsi kyselyssä kohtuullisen hyvin kokonaisarvosanalla 7, kun koko maan kuntien keskiarvo oli 6,6. Suomen kunnat saivat yrittäjiltä sapiskaa hankintapolitiikasta. Tredean palvelusopimus hyväksyttiin kunnanhallituksessa tammikuussa. Tredea -yhteistyössä painottui Innovatiiviset kaupungit -kehittämisohjelman valmistelu sekä aloittavien yritysten neuvontapalvelujen saatavuuden turvaaminen jatkossa. Tilastokeskuksen tuorein valmis aineisto työpaikoista ja työllisestä työvoimasta kunnittain on vuodelta Siitä laskettuna Lempäälän työpaikkaomavaraisuus oli 0,708 (= 70,8 %). Kasvua vuoteen 2010 nähden oli prosentin verran. Vuoden 2012 luvut saadaan syksyllä. Vaikka Lempäälän väkiluku kasvaa voimakkaasti, tavoittelemme työpaikkaomavaraisuuteen 0,5 1 prosenttiyksikön vuotuista kasvua. 2. Marjamäen yritysalueen tonttikysyntä oli edellisvuotta vilkkaampaa. Tähän vaikuttivat, paitsi tehostetut markkinointitoimenpiteet, myös UM- Yhtiöiden käynnistämien investointien herättämä kiinnostus aluetta kohtaan. Marjamäkeä markkinoitiin näkyvästi erilaisissa yrityksille suunnatuissa julkaisuissa ja UM-yhtiöiden kanssa tehtiin aktiivisesti markkinointiyhteistyötä. Alkuvuoden aikana olemme toteuttaneet Radikal Advertising Tampere Oy: kanssa yritysalueimagon uudistuksen. Uudistuksen tavoitteena on luoda Lempäälän Marjamäen ja muiden yritysalueiden markkinointia varten toimiva ja kohderyhmänsä hyvin tavoittava markkinointikokonaisuus. Kokonaisuus pitää sisällään markkinointi/kanavasuunnittelun, markkinoinnin yhtenäisen ilmeen sekä ydinviestin suunnittelun. Projekti on edennyt loppusuoralle ja syksyllä pääsemme hyödyntämään valmiita materiaaleja sekä markkinointisuunnitelmaa. Lempäälän kunta myi / varasi kevään aikana 5 yritystonttia (yhteensä 5,6 ha), joiden myyntihinta on yli euroa. Tehtyjen tontinluovutusten työllisyysvaikutus on parin vuoden tähtäimellä lähes 100 henkeä. Kunta osti toukokuussa Kiinteistö Oy Ideaparkilta takaisin tontit (yhteensä noin 6 ha) Ideaparkin läheisyydestä. Näistä tonteista on neuvottelut käynnissä useamman yritysten kanssa, joiden sijoittuminen lisäisi Ideaparkin ja Marjamäen kaupallista vetovoimaa. Nykyinen kaava tosin mahdollistaa näillä tonteilla liiketilaa vain 5 % rakennusoikeudesta. Kunta jatkoi Marjamäen Pajalantien jatkeen yritysalueen (yli 10 ha) kaavoitusta. Alueen tontit ovat luovutuskelpoisia Pirkanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys julkistettiin huhtikuussa. Välitön matkailutulo eli matkailijoiden yrityksille tuoma liikevaihto kasvoi vuonna 2012 Pirkanmaalla 7,8 prosenttia vuoteen 1999 verrattuna. Välitön matkailutulo oli Pirkanmaalla 555 miljoonaa euroa. Perhematkailun osuus välittömästä matkailutulosta on noin kolmannes eli 161 miljoonaa euroa, liikematkailun 152 miljoonaa euroa, kulttuurimatkailun, johon on laskettu myös erilaiset urheilu- ja virkistystapahtumat, vajaa neljännes eli 129 miljoonaa euroa ja kokous-, kongressi- ja messumatkailun 113 miljoonaa euroa eli viidennes. Matkailutulon suurimmat hyödynsaajat olivat majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä vähittäiskauppa, joihin kohdistuu valtaosa myös matkailun työllisyys- ja palkkatulovaikutuksista. Yhteyttä matkailuajan yrittäjiin on pidetty sähköpostitse, puhelimitse ja henkilökohtaisilla vierailuilla. Yrittäjille on tarjottu myös mahdollisuus ilmaiseen esitejakoon sekä Suoma-kiertueella että Kotimaan matkailumessuilla tätä mahdollisuutta hyödynnettiinkin runsaasti. Matkailun osalta alkuvuoden suurin panostus oli osallistuminen Kotimaan matkailumessuille, jotka pidettiin Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Osallistuimme myös helmikuussa

13 10 Suoma-kiertueelle Turussa. Suoma kiertue on kutsuvierastapahtuma, joka on suunnattu yritysten ja yhdistysten matka-asioista vastaaville henkilöille. Kevään aikana valmisteltiin myös Pirkanmaan Nuorkauppakamarin suunnittelemaa Syyspolkaisu-tapahtumaa. Olemme panostaneet seudulliseen näkyvyyteen Venäjällä, esimerkiksi olimme maaliskuussa Pietarin kalastusmessuilla mukana matkailuesitejakelulla sekä Pirkanmaan seudullisessa tuotemanuaalissa, joka jaettiin 200 pietarilaiselle matkanjärjestäjälle. Lempäälän matkailu tarjosi manuaaliin Lempäälän matkailuyrittäjille ilmaisen mainospaikan. Lempäälän matkailuesite, Birgitan polun esite/kartta sekä Lempäälän pyöräilykartta on päivitetty kevään aikana ajan tasalle. Verkon puolella matkailun nettisivuja pidetään jatkuvasti ajan tasalla ja olimme jälleen tänä kesänä mukana Aamulehden Ylläty ja ilahdu Pirkanmaalla -verkkokampanjassa seutukuntien kanssa. Printtimainonnassa Lempäälällä oli oma ilmoitus VR:n Matkaan lehdessä, puolen sivun ilmoitus Aamulehden kesälehdessä, sekä koko sivun ilmoitus LVS:n kesälehdessä (tämä yhdessä kunnan kanssa). Lempäälälle teetetty esittelyvideo valmistui kevään aikana, siitä teetettiin myös lyhempi versio maastojuoksun 2014 SM-kisojen televisiolähetystä varten. Koordinoimme kunnan näkyvyyttä tapahtumassa muutenkin mm. esitejaolla sekä logonäkyvyydellä aidoissa sekä kisajulkaisussa. Lempäälän keskustan joulutapahtuman suunnittelu on käynnistetty jälleen hyvissä ajoin, yhteistyössä Käsityökeskuksen sekä Lempäälän yrittäjien kanssa. Suunnittelua jatketaan syksyllä kesälomien jälkeen. Tonttimarkkinoinnin printtimainonnassa olemme ilmoitelleet Hämeen Yrityssanomissa, Kauppakamarilehdessä, Yritysforumissa sekä Yritysmaailmassa. Kevään aikana pääpaino on ollut edellä tarkemmin kuvatussa Radikal Advertising Tampere Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettavassa yritysalueimagon uudistuksessa. 4. Kuntakeskustan eri hankealueiden kokonaisuutta koordinoivan yleissuunnittelun osana on tuotettu lähtötietoja hankesuunnitelmille arvioksi kunkin hankekokonaisuuden mm. autopaikkatarpeesta sekä liikenneratkaisuista ja tarvittavien palveluiden sijoittumisesta. Lempäälän Silta Tulevaisuuteen -prosessia tukee strategisesti myös alueemme lentoyhteyksiin / Pirkkalan lentokenttään liittyvien palvelujen laaja kehittämisprosessi. Erillisenä prosessina on toiminut Lempäälän Tulevaisuuden Koulua suunnitellut työryhmä lasten ja nuorten sekä yleensä lapsiperheiden tulevaisuuden palvelutarpeita kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti tarkastellen. Yhteistyössä rakennusliikkeiden ja arkkitehtien kanssa on valmisteltu alkuperäistä Lempäälän Silta Tulevaisuuteen -visiota täsmentävä yleissuunnitelmaluonnos kuntakeskustan kokonaisuudesta. Syntyneen konseptin pohjalta työ jatkuu hankesuunnitelmien täsmentämisellä ja erityisesti toteutuksen taloudellisten vaikutusten tarkastelulla. Kunnanhallitus on myös keskustellut kirkkoneuvoston kanssa yleissuunnitelman kokonaisuudesta, palvelujen sijoittumisesta ja mahdollisista yhteiskäyttöisistä tilaratkaisuista. Myös Lempäälän yrittäjien kanssa on käyty elinkeinoelämän näkökulmasta keskustelua kuntakeskustan kehittämisestä. Keskustakehittämisen nykytilanteessa on korostunut, että rakentumisen prosessia on nopeutettava, jotta sekä palvelujen tarjoajien että investoijien ja rakentajien kiinnostus säilyy ja kokonaisvaltaisen vision tavoite toteutuu. Yleissuunnitelmaluonnoksessa on pyritty löytämään tekniset ja taloudellisesti realistiset ratkaisut sekä liikennejärjestelyille että radan ylittävän keskusta-alueen toteuttamiseksi osana sitä ympäröiviä palvelujen, kaupan, julkisten hallintotilojen ja paikoituksen tilaratkaisuja. Hankekohtaiset suunnitelmat ovat tarkentuneet ja asemakaavoitusta varten korttelit on sijoitettu paikoilleen. Suunnittelun tarkkuus on painottunut ydinkeskustaan. Tampereentien ja rannan välinen alue on suunnittelun tässä vaiheessa käsitelty yleispiirteisemmin. Lempäälän ydinkeskustan tulevaisuutta linjaava yleissuunnitelma valmistui julkiseen keskusteluun toukokuussa 2014.

14 11 Teknisen toimen maankäytön vastuualueen toimesta yleissuunnitelman pohjalta aloitetaan asemakaavallinen valmistelu ja yhteistyössä rakennusliikkeiden ja maanomistajien kanssa jatketaan hankekohtaista toteutussuunnittelua. 5. Merunlahden kulttuuri- ja elämysalueen kehittämishankkeen suunnittelua on jatkettu ja tunnusteltu hankkeen liittämistä osaksi erään yrityksen suurta matkailullista kehittämissuunnitelmaa jonka tavoitteet ovat varsin yhtenevät Merunlahden alueen kehittämisen kanssa. Neuvottelut jatkuvat elokuussa ja syksyllä jatketaan ELY-keskuksen kanssa rahoituksen hankkeistamista EU:n uuden ohjelmakauden hakujen avautuessa. Syksyllä 2013 Ideaparkissa aloitettu energia- ja jätehuoltokartoituksen teko saatiin valmiiksi keväällä Hanke tehtiin yhteistyössä Schneider Electricin ja KOY Ideaparkin kanssa. Hankkeen lähtökohtana oli vuonna 2013 toteutettu laajempi SHAPE-hanke, jonka yhtenä johtoideana oli kestävä kauppakeskus. Kuntien ja yritysten kansainvälistymiseen liittyvää kehitysyhteistyötä on jatkettu erityisesti eteläisessä Afrikassa. Kunnallista kehityskumppanuutta on toteutettu Namibiassa hyvän hallinnon, osallistuvien palvelujen kehittämisen sekä elinkeinopolitiikan ja kunnallistekniikan sektoreilla Suomen Ulkoasiainministeriön rahoittaman, Suomen kuntaliiton koordinoiman Pohjoinen-Etelä -ohjelman puitteissa. Nykyinen ohjelmakausi jatkuu 2014 loppuun jonka jälkeen Lempäälän ja sen kumppanin Kangasalan tulee harkita ohjelmaan osallistumisen jatkamista. Lempäälälle on ohjelman puitteissa korvattu kehitysyhteistyövaroista toteutukseen osallistuvien organisaatioiden resurssien käyttöä. Erityistä tuloksellisuutta on osoittanut toteutuneiden tai vireillä olevien kymmenen yrityskumppanuushankkeen onnistuminen. Pirkanmaan yrittäjien ja Tampereen Naisyrittäjien sekä Uusyrityskeskus Ensimetrin kanssa on jatkettu yrittäjyyden edistämistä Namibiassa Lempäälä on myös aktiivisesti kunnallisen kehitysyhteistyökokemuksensa pohjalta osallistunut Suomen kansallisen kehityspolitiikan suunnitteluun Kehitysjohtajan jäsenyydellä (Suomen Yrittäjien edustajana) Valtioneuvoston asettamassa kehityspoliittisessa toimikunnassa, joka on uusissa linjauksissa erityisesti korostanut yksityisen sektorin ja yritysten roolia kehityspolitiikkamme toteutuksessa. Uusia innovatiivisia kehityspoliittisia malleja on esitetty, suunniteltu ja myös hyväksytty kansalliseen kehityspolitiikkaan. 6. Yhteistyö yrittäjien ja yhtiön/kunnan välillä oli aktiivista. Yrittäjiä autettiin tontti- ja toimitilakysymyksissä. Yrityksiä ohjattiin oikean tiedon lähteille niin kumppaneiden hakuun, julkiseen rahoitukseen, kuin asiantuntijapalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Julkaisimme kuukausittain yritystarinoita ja teimme yhteistyötä yrittäjäjärjestön kanssa mm. Yritysviestin toteuttamisessa. Nuorten kesätyökampanjan kautta hankimme kesätyöpaikan yli 30 nuorelle. Yritysrekisterin ja toimitilarekisterin päivitys ja ylläpito on toteutettu jatkuvana päivityksenä. Tietopaketti 2014 julkaistiin tammikuussa, myös sähköinen versio. Sähköinen versio on myös päivitetty kesäkuussa. Lisäksi tietopaketti jaettiin kesäasukkaille yhteistyössä Lauta Oy:n kanssa. Tietopaketti projekti aloitettiin kesäkuussa. Aleksinviraston toimitiloja uudistettiin edelleen ja tiloissa toimii nyt kuusi yritystä. Lempon kiinteistön pitkäaikainen vuokralainen Osuuskunta Lempesti muutti uusiin tiloihin ja tilat vuokrattiin Printmix Oy:lle. Lempäälän Ensimetrin asiakasmäärä oli alkuvuonna 65 ja Ensimetrin kautta syntyi 23 yritystä. Kaikkiaan nettolisäys yritysten määrässä oli alkuvuonna 51 yritystä.

15 12 TYÖLLISTÄMINEN Tavoite Mittari Välitavoite /tavoitetaso 1. Kunnan työllistämistoimien vaikuttavuutta parannetaan vuoden 2014 aikana tukemalla toimialoja henkilöstönsä palkkatuetussa oppisopimuskoulutuksessa.(k). Kuntaan osoitettaville velvoitetyöllistettäville järjestetään mahdollisuuksien mukaan palkkatukityöjakso. Palkkatuetun oppisopimuskoulutuksen henkilötyövuosien määrä ja velvoitetyöllistettyjen palkkatukityöjaksojen määrä. Yhteensä 15 henkilötyövuoden varaus toimialojen palkkatuettuun oppisopimuskoulutukseen ja velvoitetyöllistämiseen. 2. Kuntouttava työtoiminta ja työharjoittelu on järjestelmällistä ja koordinoitua. (K) Yhteispalvelupisteen palveluprosessien kehittäminen yhdessä TE-hallinnon nuorisotoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. 3. Kesätöiden tarjoaminen nuorille 4. Nuorten työseteli ja nuorten työllistämishanke yritysten sekä työvoimahallinnon kanssa. Aktiivisissa työmarkkinatoimenpiteissä olevien suhteellinen osuus kasvaa ja yhteispalvelupisteen toiminnasta saatu palaute. Kesätyöpaikkojen määrä Lempääläisten nuorten työllistyminen avoimelle sektorille. Aktivointiasteen paraneminen. Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen ja työtoimintamuotojen suunnitelmallinen lisääminen toimialoille ja monitoimikeskukseen. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillintä. Työmarkkinatuella palkattuja harjoittelijoita toimialoille noin 70 nuorta. Säännölliset palaverit ja raportointi yhteispalvelupisteen toiminnasta. 75 kesätyöpaikan varaus 4 viikoksi vuodelle varaus nuorten kesätyösetelikampanjan toteuttamiseen, myöntöperusteet päivitetään Madalletaan työnantajien kynnystä lempääläisten nuorten työllistämiseen. Hankkeen jatkaminen 2014 noin määrärahavarauksella. 1. Varatusta 15 henkilötyövuoden kiintiöstä kunnan toimialoilla tapahtuvaan työvoimapoliittiseen oppisopimuskoulutukseen oli mennessä käytettynä 12 henkilötyövuotta. Kelan tilastotietokannan mukaan Lempäälän aktivointiaste maaliskuun loppuun 42,8 % on likimain samalla tasolla kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna 43.0 % Lempäälän aktivointiaste yli 500 pv työttömänä olleiden osalta oli 46,8 % (edellisvuoden vastaava ajankohta (54,1 %) ja alle 500 päivää työttömänä olleiden osalta 40,2 % (edellisvuoden vastaava ajankohta 35,3 %). Tampereen seutukunnan aktivointiaste maaliskuu loppuun oli 26,5 % (edellisvuoden vastaava ajankohta 25,7 % ), yli 500 pv työttömänä olleiden osalta 24,5 % (edellisvuoden vastaava ajankohta (22,8 %) ja alle 500 päivää työttömänä olleiden osalta 27,6 % (edellisvuoden vastaava ajankohta 27,1 % ) Lempäälän työttömyysaste kesäkuussa 2014 oli 11,3 % (edellisvuonna 10,4 %). Tampereen seutukunnan työttömyysaste kesäkuussa 2014 oli 14,7 % (edellisvuonna 14,0 %). Työttömyysastetta nostaa kasvanut rakennetyöttömien määrä lisäys, 149 henkilöä (+29,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna) sekä pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu, 67 henkilöä (+23,2 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna). Pirkanmaan alueella edellä todetut ryhmät ovat kasvaneet vastaavasti. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä Lempäälässä on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

16 13 Kunnan osarahoittama työmarkkinatukikustannus oli mennessä 44,5 % suurempi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Tampereen seutukunnan tasolla kuntaosuus on kasvanut 13,4 % 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 2. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli mennessä yhteensä 179 asiakasta. Yli 500 pv työttömänä olleiden aktivointiaste oli 2014 keskimäärin 54,1 % ja (edellisvuonna samoin 54,1 %). Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteiden laatimiseen osallistuu aktivointisuunnittelun yhteydessä myös sosiaalityöntekijä. Työtoiminnan tavoitteet määritellään työharjoittelua yksityiskohtaisemmin ja aluksi tavoitteet voivat olla esimerkiksi elämänhallintaa tukevia. Tavoiteasetannassa edetään asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kuntouttavassa työtoiminnassa pyritään saavuttamaan ensisijaisesti tilanne, jossa asiakas on työkykyinen. Kunnan työllisyydenhoidon edistämiseksi nimetään monitoimialainen viranhaltijatyöryhmä. Työllisyydenhoidon yhteispalvelupiste jatkaa toimintaansa entisessä työvoimatoimiston tiloissa, yhdessä sosiaali- ja terveystoimen, nuorisopalveluiden sekä TE -toimen kanssa. Asiakastyö painottui kevään aikana siihen yli 500 pv työttömien joukkoon, joka on kieltäytynyt kunnan tarjoamasta kuntouttavasta työtoiminnasta, sekä yli 300 pv sairauslomalla olleisiin työttömiin työnhakijoihin. TE -toimistouudistuksen käynnistymisvaikeuksien johdosta työvoimapoliittisten asiakaspäätösten teko on edelleenkin hidasta, mikä taas on vaikeuttanut työttömien työhakijoiden pääsyä toimenpiteisiin. Asiakaspäätösten hidastuminen selittää myös kunnan työmarkkinatukikustannusten suurta kasvua. Työmarkkinatuella kunnassa olleiden asiakkaiden määrä (työkokeilu) oli mennessä yhteensä 41 henkilöä. Asiakasohjauksen laatuun kiinnitettiin huomiota siten, että työkokeilu on aina tavoitteellista. Jakson alkaessa tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan, työvoimatoimiston ja monitoimikeskuksen edustajan kesken. Tavoitteita pääsääntöisesti ovat asiakkaan työllistyminen, työkokemuksen saaminen tai koulutukseen pääsy. Toimenpiteiden aikana tavoitteiden toteutumista seurataan. Kuntoutusohjaaja tai yksilövalmentaja sekä työvalmentajat ovat asiakkaan ja työpaikan tukena jakson aikana. Tällä turvataan jakson onnistuminen ja että harjoittelujakso on sovittujen tavoitteiden mukainen. 3. Kesätyöntekijöitä vuonna 2014 oli 75 nuorta. Tänä vuonna kaikki valitut ottivat tehtävän vastaan. Hakijoita oli kaikkiaan 316. Hakijoista valittiin ryhmämuotoisiin haastatteluihin yhteensä n. 170 hakijaa. Haastatteluja järjestettiin yhteensä 14 kpl. Ryhmähaastatteluissa oli kussakin hakijaa. Haastatteluihin osallistuivat myös esimiehet, jotka pääsivät esittämään valinnoissa myös omat näkemykset. Esimiehille järjestettiin toukokuussa tilaisuus, jossa käytiin läpi nuoriin työntekijöihin liittyvät lait ja asetukset sekä Lempäälän kunnan omat ohjeistukset. Kesätyöntekijöille järjestettiin oma perehdytystilaisuus, jossa kerrottiin käytännön toimintatavoista sekä työturvallisuudesta. Sekä esimiehille että kesätyöntekijöille tehdään elokuun loppuun mennessä palautekysely. 4. Nuorten työsetelin avulla on alkuvuonna avautunut alle 25-vuotiaille nuorille 5 työpaikkaa eri yrityksiin. Työllistävät yritykset toimivat Lempäälässä, Akaassa ja Valkeakoskella.

17 14 MAASEUTU- JA KYLÄTOIMI Tavoite Mittari Välitavoite /tavoitetaso 1. Perusmaatalouden tukeminen 2. Lomituspalvelujen kehittäminen Maataloustukea hakeneiden tilojen määrä Vuosiloman saajien määrä ja lomitetut päivät, sekä sijaisavun seuranta Valtion ja EU:n rahoittamat maataloustukihakemukset käsitellään ja maksetaan asiantuntemuksella ja aikataulussa ministeriön antamien ohjeitten mukaisesti Lomituspalvelut turvataan kaikille niihin oikeutetuille tasapuolisesti, säännösten mukaisesti ja mahdollisimman taloudellisesti Asiakaspalvelukyselyt Asiakaspalvelukysely tehdään kerran vuodessa. Arviointiasteikko on 1-5, tavoitetaso on 4 1. Lempäälän kunnan hallinnoimalla maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella (Akaa, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi) päätukihaku piti päättyä , mutta maa- ja metsätalousministeriö jatkoi hakuaikaa saakka sähköisen tukihaun ajoittaisen toimimattomuuden vuoksi. Sähköisten hakemusten osuus oli noin 74 prosenttia. Tukihakemuksen jättäneitä asiakasmaatiloja oli yhteensä 1176 kappaletta. Ensimmäisten tukien ja korvausten maksaminen alkaa ajallaan syyskuun alkupuolella. Maaseutuhallinnon asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin sähköisenä kyselynä alkuvuodesta Kysymykseen Alla olevaa numeroa klikkaamalla, pyydämme antamaan kokonaisarvioinnin kunnan maaseutuhallinnon toiminnasta?. Viljelijät antoivat arvosanan keskiarvolla 4,22 (asteikolla 1-5). Vastausprosentti oli Tammi-kesäkuun ajalta vuosilomaanoikeutetut maatalousyrittäjät ovat pitäneet vuosilomaa 13,96 pv/yrittäjä (14,26 pv v. 2013) (vuosilomaoikeus 26 pv) ja sijaisapua 35,92 pv/sijaisapua käyttänyt maatalousyrittäjä (32,90 pv v. 2013). Vuosilomaoikeus on myönnetty kesäkuun loppuun mennessä 441 maatalousyrittäjälle (473 yrittäjää v. 2013). Tavoite on toteutumassa. Asiakaspalvelukyselytavoitetta ei voi vielä arvioida. Asiakaspalvelukysely toteutetaan vuosittain vuoden lopussa vuosilomahakemusten palautuksen yhteydessä. Kyselyn sisältö tulee olemaan samansuuntainen kuin aikaisempina vuosina, jotta tulosten vertailu eri vuosien välillä on helppoa.

18 15 TOIMISTOPALVELUYKSIKKÖ Tavoite Mittari Välitavoite /tavoitetaso 1. Arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen Prosessikuvausten loppuun saattaminen Tiedonohjausjärjestelmän valmistuminen 2. Sijaisuusjärjestelmän vahvistaminen toimipisteissä Tehtäväkuvissa on sovittu sijaisuudet / tehtävänkuvien ajantasaistaminen. Varmistetaan, että kaikkien toimipisteiden sijaisuusjärjestelyt toimivat. 3. Toimistopalveluyksikkö tuottaa palvelut tehokkaasti ja laadukkaasti Palveluista annettu palaute Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 1-5, tavoitetaso 4 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten hyödyntäminen työpisteissä 1. Kunnan arkistonmuodostussuunnitelman uudistaminen on jatkunut vuonna 2014 erityisesti terveydenhuollossa valmistelussa olevan valtakunnallisen KanTa-palvelun käyttöönoton osalta. Kanta-palvelun yksi osa on potilastiedon arkisto, joka mahdollistaa keskitetyn sähköisten potilastietojen arkistoinnin ja tietojen pitkäaikaisen säilyttämisen. Arkistonmuodostussuunnitelmatyötä on aloitettu yhteistyössä Lempäälän terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. KanTa-palvelu otetaan Lempäälässä käyttöön Lempäälän kunnan taloushallinnossa otettiin käyttöön Canonin Therefore -sähköisen arkistoinnin sovellus sekä samassa yhteydessä Nokian kaupungin mallin mukainen sähköisen arkistoinnin luokittelu. 2. Talousarviossa saadut lisäresurssit (osa-aikaisen koulusihteerin ja kahden toimistosihteerin osaaikaisten vakanssien muuttaminen kokoaikaisiksi) on käytetty vahvistamaan sijaisuusjärjestelmää kouluilla sekä sosiaali- ja terveystoimessa. Toimistopalveluyksikkö osallistui saakka teknisen toimen hallintopäällikön virkavapaudesta johtuviin kustannuksiin 50 %:lla. Henkilövaihdokset ovat lisänneet tehtäväkuvien muutoksia ja mahdollistaneet uusia toimivia malleja sijaisuuksien hoitoon. Sijaisjärjestelyihin tarvitaan edelleen joustavuutta yli yksikkö- ja toimialarajojen, sillä yllättävät poissaolot tekevät sijaisjärjestelyt edelleen haavoittuviksi. 3. Kolmena vuonna peräkkäin koko toimistopalveluyksikön keskimääräinen tulos asiakastyytyväisyyskyselyssä on ollut yli tavoitetason 4. Vuoden 2013 osalta ei ole toteutettu asiakastyytyväisyyskyselyä. Toimistopalveluyksikön yhteistoimintaryhmä on kevään 2014 aikana valmistellut uudenlaista yhdistettyä henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyskyselyä. Kysely tulee antamaan enemmän laadullisia kuin numeerisia kehittämistavoitteita ja se pureutuu erityisesti yhteisiin toimintatapoihin ja sijaisuuskäytäntöihin. Sähköinen kysely toteutetaan syksyllä 2014 toimistopalveluyksikön henkilöstölle ja heidän lähiesimiehilleen.

19 16 HUOLTOPALVELUYKSIKKÖ Tavoite Mittari Välitavoite /tavoitetaso 1. Ruoka- ja siivouspalvelujen kustannustehokkuus 2. Ruoka- ja siivouspalvelujen hyvä laatu 3.Työturvallisuus ja työhyvinvointi 4.Lähi- ja luomuruoan osuutta kasvatetaan kunnan ruokahuollossa. Suoritehintalaskennat Palveluista annettu palaute. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 1-5, tavoitetaso 4 Riskienarviointikierrokset jatkuvat kevään 2013 aikana. Työhyvienvointia pyritään parantamaan työtehtävien prosessoinnilla. Lähi- ja luomuruoan osuus (%) kunnan ruokahankinnoissa. Suoritelaskentamalli päivitetään, jotta monipalvelutyön osuus saadaan jaettua asianmukaisesti ruoka- ja siivouspalvelujen yksikköhintoihin. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten hyödyntäminen työkohteissa Yksilön jaksamisen tukeminen, parantunut työhyvinvointi. Riskikartoituksen havaintojen pohjalta tehtyjen toimenpiteiden jalkauttaminen. Lähi- ja luomuruoan osuus Lempäälän ruokahankinnoista selvitetään vuonna Jakelu- ja palvelukeittiötyön mitoitukseen on hankittu ATOPr keittiötyönmitoitusohjelma. Mitoituksen tavoitteena on saavuttaa kohteisiin yhteneväinen toimintamalli ja selvittää siihen kuluva työaika. 2. Huoltopalveluyksikön asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyn 2014 aikana. Aiempina vuosina on havaittu, että on asiakaskohteita joista palautetta ei ole saatu ja asiakaskohteita joista on huomattavan paljon palautteita. Tästä syystä vuoden 2014 asiakastyytyväisyyskysely kohdennetaan aikaisempaa tarkemmin. Asiakastyytyväisyyskyselylomakkeen sisältö pidetään samanlaisena, jotta vertailtavuus edellisvuosiin säilyy. 3. Huoltopalveluyksikön riskienarviointikierrokset on tehty ja ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin. Toimenpiteet ovat olleet lähinnä turvallisten työskentelytapojen kertaamista, sekä laitteiden ja kaluston kunnostamista. Huoltopalveluyksikkö on kiinnittänyt huomiota myös kemikaaliturvallisuuteen tekemällä kohteisiin kemikaaliturvallisuudesta kertovan käyttöturvatiedotekansion, sekä ohjeistanut kemikaaliturvallisuuteen. Siivouspalveluissa on ollut kevään aikana henkilöstölle koulutusta kemikaaliturvallisuudesta ja uusi koulutus aiheesta on elokuussa Siivouspalvelut on käynnistänyt yhteistyössä työterveyspalvelu Viisarin kanssa kehyskuntien ASLAKkurssihakemukset. Vuoden 2015 Kelan Aslak-ryhmäkuntoutukset on suunnattu ympäristökuntien siivous- ja jakelukeittiötyössä työskenteleville ammattiryhmille. Kevään 2014 aikana tehdyn työhyvinvointikyselyn myötä huoltopalveluyksikössä tehtiin työyhteisön kehittämissuunnitelma. Henkilöstön kanssa käytiin keskustelua työhyvinvoinnin parantamisesta ja valittiin muutamia kehittämistavoitteita työhyvinvoinnin parantamiseksi. Ruokapalveluissa aiheiksi valittiin: tiedonkulun tehostaminen omassa toiminnassa, sijaisjärjestelyt ja perehdytys eri kohteisiin sekä ruokalistasuunnittelu. Siivouspalveluissa aiheiksi valittiin: yhtenäinen palvelun tuottamismalli, työn arvostuksen lisääminen sekä sijaisjärjestelyt ja vuokratyövoiman ammattitaitovaatimukset 4. Lähi- ja luomuruoan osuus kunnan ruokahankoinnoissa on pysynyt entisellään kuluvana vuonna. Lähi- ja luomuruokahankinnat ovat broilerinliha, puurohiutaleet, sekä maito ja peruna. Maito ja peruna toimitetaan Pirkanmaalta. Nämä tuotteet ovat vuositasolla elintarvikehankinnoissa volyymiltaan suuria. Lisäksi satokauden aikana lähi- ja luomuruoan osuus hankinnoista kasvaa jonkin verran.

20 17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO Tavoite Mittari Välitavoite /tavoitetaso 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään taloudellisesti edullisesti, mutta kuitenkin laadukkaasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot asukasta kohden. Palveluista annettu palaute. Nettomenot ovat enintään kaupunkiseudun keskiarvon tasolla. Sosiaali- ja terveystoimen eri palveluista tehdään asiakaskyselyjä. Palaute on pääosin myönteistä. 2.Hyvinvoinnin edistäminen poikkihallinnollisena toimintana. Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti. Hyvinvointikertomus-prosessi jäsentynyt osaksi kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua. 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaiset nettomenot tammi-huhtikuussa 2014: Tampere 950 /asukas, Lempäälä 807 /asukas, Kangasala 731 /asukas, Ylöjärvi 729 /asukas. Muiden kaupunkiseudun kuntien menoista tammi-huhtikuussa ei ole saatavilla virallista tilastotietoa. Vertailussa olevien kuntien asukaskohtaisten nettomenojen keskiarvo on 804 /asukas. Sosiaali- ja terveystoimessa tehtyjen kyselyn perusteella asiakaspalveluun ollaan varsin tyytyväisiä. 2. Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti käsiteltiin kunnan toimielimissä keväällä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä laati keväällä vuosikellon, jonka mukaisesti toimien hyvinvointikertomus-prosessi jäsentyy tiiviimmin osaksi kunnan strategista johtamista sekä toiminnan ja talouden suunnittelua.

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot