TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA"

Transkriptio

1 Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Sanna Huopalainen, Jenni Väkimies Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden koulutusohjelma Nimeke Työkykyä ylläpitävän virkistystoiminnan kehittäminen Mikkelin Sokoksella Tiivistelmä Opinnäytetyömme tavoitteena oli selvittää kyselytutkimuksen avulla Mikkelin Sokoksen myyntihenkilöstön toiveita virkistystoiminnasta sekä kartoittaa henkilöstön jaksamista ja yleistä vireystilaa. Tavoitteena oli myös antaa saatujen tulosten pohjalta virkistystoimintaa koskevia kehitysehdotuksia. Tutkimusongelmana oli, kuinka henkilöstö jaksaa työssään ja millaisia toiveita heillä on työkykyä ylläpitävästä virkistystoiminnasta. Tutkimusongelman ratkaiseminen tuotti uutta tietoa henkilöstön toiveista sekä antoi tietoa yleisestä vireystilasta ja jaksamisesta. Tarkoituksena oli, että tutkimusongelman ratkaiseminen hyödyttää sekä henkilöstöä että koko yritystä. Teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin yleisesti työkykyä ja sen ylläpitoa, työhyvinvointia sekä sen kehittämistä ja mittaamista, virkistystoimintaa sekä joitain työpaikan ongelmia, kuten kiusaamista, stressiä ja työuupumusta. Opinnäytetyöhömme liittyvä tutkimus oli kvantitatiivinen survey-tutkimus, jossa aineisto kerättiin standardoituja tutkimuslomakkeita apuna käyttäen. Kyselyyn vastasi Sokos-tavaratalon myyntihenkilöstö. Vastaukset analysoitiin ja niiden pohjalta laadittiin kaksi toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa virkistyspäivän sisällöksi. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että työilmapiiri Mikkelin Sokoksella on yleisesti ottaen avoin ja mukava. Jonkin verran esiintyy kiireisyyttä ja stressaantuneisuutta. Myös alavireisyyttä koetaan silloin tällöin. Näin ollen virkistystoiminta on varmasti tarpeellista myös jatkossa. Yleinen toive oli, että virkistyspäivä sisältäisi erilaisia vaihtoehtoja, joista voi valita kiinnostavimman. Eniten vastaajia kiinnostivat vaellus ja patikkaretket, sykeohjattu kävelylenkki, sauvakävely tai muu vastaava toiminta sekä sporttipäivä. Tutkimuksen ansiosta henkilöstö pääsi kertomaan mielipiteitään virkistystoiminnasta ja niiden pohjalta yritys sai selville henkilöstön toiveet. Tutkimuksen avulla myös selvisi, kuinka henkilöstö jaksaa työssään. Tulosten perusteella saatiin lisäksi selvitettyä, mitkä tutkimuksessa käsitellyistä asioista toimivat ja mitkä ovat hyvin. Myös mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin voidaan puuttua ja kehittää toimintaa vastaamaan paremmin henkilöstön toiveita. Asiasanat (avainsanat) työkyky, virkistystoiminta, työhyvinvointi, liikunta Sivumäärä Kieli URN 65 s. + liitteet 14 s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Leena Korhonen Opinnäytetyön toimeksiantaja Sokos, Mikkeli

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Sanna Huopalainen, Jenni Väkimies Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Business Management Development of competence improving recreation activities at Sokos Mikkeli Abstract The aim of our bachelor s thesis was to study the well-being of Sokos sales personnel and what do they expect of recreation. Another goal was to give some suggestions for the development of recreational services. The research problem was how the personnel manage at work and what kind of wishes they have for recreation. The study brought new information about the personnel s expectations and gave information about their well-being. Our intension was to benefit both the whole company and every employee. The theoretical framework included working capacity and its maintenance, developing and measuring job satisfaction, recreation and problems such as bullying, stress and burnout. The study was a quantitative survey for the personnel of Sokos Mikkeli. The material was collected with standardized questionnaires. We analyzed the answers and based on those, made two feasible suggestions how to spend a recreation day. The results showed that the working atmosphere was generally good and open but there was some hurry, stress and tiredness. Our conclusion was that recreation was needed also in the future. The personnel s general wish was that there would be at least two options for the recreation day and everyone could choose the best one. The most interesting activities were trekking and hiking, guided Nordic walking with pulse counters. A Sports day including for example gym, spinning, aerobic and dance was also popular. With the help of the research the personnel had an opportunity to say their opinion about recreation and company received important information about the personnel s wishes. Based on the results the company also got to know how their employees managed in work. The study showed which things were well and which needed improvement. Subject headings, (keywords) working capacity, recreational services, job satisfaction, exercise Pages Language URN 65 p. + app. 14 p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Leena Korhonen Bachelor s thesis assigned by Sokos, Mikkeli

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TYÖKYKY Terveys Psyykkinen työkyky Fyysinen työkyky Sosiaalinen työkyky Ikääntyminen Osaaminen Työkykyä ylläpitävä toiminta VIRKISTYSTOIMINTA Tarpeen kartoitus Liikunta- ja virkistyspäivät Liikunnan tukeminen työpaikoilla Verovapaat liikuntaedut TYÖHYVINVOINTI Työilmapiiri ja sen kehittäminen Vuorovaikutus työyhteisössä Työhyvinvoinnin mittaaminen Työhyvinvoinnin vaikutukset Työpaikan ongelmat Kiireestä loppuun palamiseen Kiusaaminen työpaikalla TUTKIMUS MIKKELIN SOKOKSEN HENKILÖSTÖLLE Sokoksen esittely Tutkimusmenetelmät Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen luotettavuus TUTKIMUSTULOKSET Vastaajan taustatiedot Hyvinvointi ja työpaikan ilmapiiri... 38

5 6.3 Kiinnostus virkistystoimintaan Vastaajan omat toiveet ja ajatukset JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET PÄÄTÄNTÖ LÄHTEET LIITTEET

6 1 JOHDANTO 1 Opinnäytetyön aihealueita ovat henkilöstön työkykyä ylläpitävä virkistystoiminta sekä työhyvinvointi. Tavoitteena on selvittää kyselytutkimuksen avulla Mikkelin Sokoksen henkilöstön toiveita virkistystoiminnasta sekä kartoittaa henkilöstön yleistä vireystilaa ja jaksamista. Tavoitteena on myös pyrkiä antamaan saatujen tulosten pohjalta joitakin virkistystoimintaa koskevia kehitysehdotuksia. Valitsimme aiheen, koska molemmilta löytyy kiinnostusta henkilöstöasioita kohtaan ja pidämme tärkeänä työhyvinvointiin liittyvien asioiden ylläpitämistä sekä kehittämistä. Lisäksi toinen tutkimuksen tekijöistä työskentelee kyseisessä yrityksessä. Opinnäytetyön tutkimusongelmana on, kuinka henkilöstö jaksaa työssään ja millaisia toiveita henkilöstöllä on työkykyä ylläpitävän virkistystoiminnan suhteen. Tutkimusongelman ratkaiseminen tuottaa uutta tietoa Mikkelin Sokoksen myyntihenkilöstön toiveista virkistystoiminnan suhteen sekä antaa tietoa henkilöstön yleisestä vireystilasta ja jaksamisesta. Tavoitteena on, että tutkimusongelman ratkaiseminen hyödyttää sekä henkilöstöä että koko yritystä. Kyselytutkimuksen avulla henkilöstö saa mahdollisuuden ilmaista mielipiteitään arkaluontoisistakin asioista ilman, että kenenkään yksittäiset vastaukset tulevat esiin. Tutkimustuloksissa mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin voidaan myös puuttua ja kehittää toimintaa vastaamaan paremmin henkilöstön toiveita. Työn peruskäsitteet ovat työkyky, virkistystoiminta ja työhyvinvointi. Nämä käsitteet liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä virkistystoiminnan avulla voidaan vaikuttaa sekä työkykyyn että työssä jaksamiseen. Virkistystoiminnan avulla voidaan muun muassa kasvattaa työyhteisön me-henkeä ja hyvä yhteishenki parantaa työssä jaksamista. Virkistystoiminta vaikuttaa positiivisesti työkykyyn sekä psyykkiseltä, fyysiseltä että sosiaaliselta kannalta. Työssä vastataan kahteen selkeästi rajattuun kysymykseen ja rajauksen avulla pyritään käsittelemään yrityksen kannalta tärkeitä ja merkittäviä asioita. Työ on rajattu käsittelemään henkilöstön työssä jaksamista sekä selvittämään, millaisia toiveita henkilöstöl-

7 lä on työkykyä ylläpitävän virkistystoiminnan suhteen. Kysely rajattiin koskemaan Sokoksen myyntihenkilöstä. 2 Teoreettinen viitekehys on laadittu niin, että se tukee työn empiiristä osaa. Tämän työn teoriaosiossa käsitellään yleisesti työkykyä ja sen ylläpitoa, työhyvinvointia sekä sen kehittämistä ja mittaamista, virkistystoimintaa sekä joitakin työpaikan ongelmia, kuten kiusaamista, stressiä ja työuupumusta. Teoreettinen viitekehys koostuu neljästä edellä mainitusta osasta, jotka on pyritty esittämään mahdollisimman tasapuolisesti. Lähdemateriaalina työssä on käytetty pääasiassa aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, elektronisia lähteitä, lehtileikkeitä sekä -artikkeleita. Lähdemateriaalia on pyritty käyttämään mahdollisimman monipuolisesti ja tietoa on etsitty laajasti sekä hyödynnetty työn kannalta parhaat lähteet. Opinnäytetyömme tutkimus on kvantitatiivinen survey-tutkimus, jossa aineisto kerättiin standardoituja tutkimuslomakkeita apuna käyttäen. Kyselyitä jaettiin yhteensä 35 kappaletta ja niitä palautui täytettynä 30, joten vastausprosentti oli erittäin hyvä. Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tulokset käsiteltiin ja analysoitiin SPSS-ohjelmaa apuna käyttäen. Avoimet kysymykset purettiin Wordiin ja käsiteltiin tuloksissa. Tuloksia esitetään SPSS-ohjelmalla laadittujen taulukoiden ja kuvioiden avulla.

8 3 2 TYÖKYKY Työkyvyllä tarkoitetaan sitä, miten henkilön työnkuva ja toimintaedellytykset vastaavat toisiaan. Työkykyyn vaikuttavat monet eri tekijät, kuten psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset voimavarat, koulutus ja työkokemus sekä perinnölliset tekijät. Jaksamiseen, vireyteen ja mielialaan vaikuttaa suurelta osin se, millaisessa kunnossa ihminen on. Työkyvyn heikentyminen alkaa nopeutua noin 45 vuoden iässä, jos tuki- ja liikuntaelimistön kunnossapitoon, ergonomiaan sekä liikuntaan ei panosteta tarpeeksi. (Aalto 2006: 11, 13) Hyvä työpaikan ilmapiiri, toimivat työjärjestelyt, terve ja turvallinen työympäristö, oikeudenmukainen johtaminen, ajanmukainen ammatillinen osaaminen sekä mahdollisuus tehdä sisällöltään vaihtelevaa ja monipuolista työtä ovat tekijöitä, joiden on katsottu edistävän työkykyä. (Työterveyslaitos 2004: 168) Lähtökohtana työkyvystä puhuttaessa on osaaminen. Kuitenkin monet tekijät, kuten arvot ja asenteet, työtyytyväisyys sekä motivaatio vaikuttavat siihen, miten työntekijän voimavarat saadaan hyödynnettyä. Työn tuloksiin vaikuttavat suuresti myös työntekijän työhalukkuus sekä motivaatio. Myös työntekijän henkilökohtaiset asiat, kuten elämäntilanne ja elintavat vaikuttavat kykyyn suoriutua työstä. (Reina-Knuutila 2001: 3) Työn henkinen kuormittavuus sekä työlle asetettavat vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Tästä huolimatta eläkeikä nousee hitaasti mutta varmasti. Suorituskyky heikkenee iän mukanaan tuomien fysiologisten vaikutusten seurauksena. Silti odotetaan, että työkyky säilyisi hyvänä tai kohtuullisena koko työuran ajan. (Aalto 2006: 13) Ikä tuo mukanaan elämänkokemusta sekä sosiaalisia että henkisiä voimavaroja, joiden avulla ikääntyvät työntekijät pystyvät säilyttämään työkykynsä ja toimimaan työyhteisössä. Näiden voimavarojen avulla ikääntyvät pystyvät ottamaan muut huomioon sen sijaan, että korostaisivat omaa suoritustaan. Elämänkokemus auttaa myös asioiden suhteellisuuden ymmärtämisessä. Iän mukanaan tuoma viisaus, kokemus ja motivaatio voivat korvata monissa tehtävissä osittain nopeuden ja tarkkuuden. Ikääntyvät asetta-

9 vat myös realistisempia tavoitteita kuin nuoremmat ja heidän realistiset käsitykset itsestään tukevat ja auttavat suoriutumaan työstä. (Reina-Knuutila 2001: 3) 4 Merkittävimpiä yksilön työkykyyn negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä on todettu olevan arvostuksen sekä tunnustuksen väheneminen työssä, työvälineiden ja työtilojen heikko kunto sekä seisominen työssä. Myös työntekijöiden liikunnan vähäisyyden vapaaaikana on todettu vaikuttavan yksilön työkykyyn. (Reina-Knuutila 2001: 3) Työkykyä voidaan kuvata symbolisesti seuraavanlaisen työkykytalon muodossa. Talosta löytyy neljä kerrosta, joista kolme alinta kerrosta kuvaavat yksilön henkilökohtaisia voimavaroja ja neljäs kerros itse työtä ja työoloja. Työkykytalo toimii ja pysyy pystyssä silloin, kun kaikki kerrokset tukevat toinen toisiaan. Talon kaikkia kerroksia tulee myös kehittää jatkuvasti koko työelämän ajan. (SutiSanomat 2008: 14) Yhteiskunta Perhe Lähiyhteisö Työkyky Työ Työolot Työn sisältö ja vaatimukset Työyhteisö ja organisaatio Esimiestyö ja johtaminen Arvot Asenteet ja motivaatio Ammatillinen osaaminen Terveys Toimintakyky KUVA 1. Työkykytalo

10 2.1 Terveys 5 Hyvä terveys on pohja hyvinvoinnille ja työkyvylle. Työelämästä ja työterveydestä puhuttaessa tulee ottaa huomioon työn terveyttä vaarantavat tekijät. Sitä miten työelämässä mukana oleminen edistää hyvinvointia ja terveyttä, on taas tutkittu vähemmän. Kun korkeatasoiseen työterveys- ja työsuojelutoimintaan yhdistetään monipuolinen työkykyä edistävä toiminta, saadaan aikaan työkyvyn ja terveyden kannalta positiivisia tuloksia. (Otala & Ahonen 2003: 10) Suomessa kansanterveys on parantunut ja myös työikäisen väestön terveyden kehitys on ollut suotuisaa. Odotettavissa oleva elinikä on pidentynyt sekä yhä suurempi osa väestöstä voi terveytensä puolesta jatkaa työelämässä entistä pidempään. Suomalaisten elintapatekijät ovat kehittyneet parempaan suuntaan, mutta riskitekijöitä ovat kuitenkin alkoholinkäytön lisääntyminen, tupakoivien suuri osuus sekä liikunnan vähäisyys ja ylipainoisuus. (Otala & Ahonen 2003: 11) Työn henkinen ja fyysinen kuormitus on Suomessa edelleen suurta, vaikka se onkin viime vuosina tasaantunut. Siihen vaikuttavat monet eri asiat ja merkittäviä riskitekijöitä ovat stressi ja epävarmuus, kiire ja aikapaine, työn määrä- ja laatuvaatimusten kasvu sekä voimavarojen alimitoitus. Työpaikan ongelmista perinteiset tapaturma- ja ammattitautiriskit vähenevät, mutta taas henkisen ja psykososiaalisen työympäristön ongelmat korostuvat. (Työterveyslaitos 2004: 20 21) Psyykkinen työkyky Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön kykyjä, joilla hän suoriutuu älyllistä ja muunlaista henkistä ponnistelua vaativista tehtävistä. Siihen sisältyy henkilön suhde itseensä sekä ulkomaailmaan, havaintotoiminnot, ajattelu ja motoriikka. Iän myötä heikentyvät monesti reagointiajat ja havaintojen nopeus sekä tarkkuus. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi kuulo- ja näkökyvyn heikkeneminen vaikuttaa havaintokykyyn. (Reina-Knuutila 2001: 2) Psyykkistä kuormitusta aiheuttavat monet eri tekijät. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi työn keskeytykset ja häiriöt, suuresta työmäärästä aiheutuva kiire sekä ihmissuhteisiin

11 6 liittyvät ongelmat. Psyykkistä työhyvinvointia taas edistävät henkilökohtainen kehitys, mahdollisuus vaikuttaa sekä muut työn tarjoamat mahdollisuudet. (Työterveyslaitos 2004: 105) Työkykyyn vaikuttavia psyykkisiä tiloja ovat psyykkinen väsyminen, kyllästyminen ja monotonia. Psyykkinen väsyminen on seurausta siitä, kun henkisiä voimavaroja on käytetty yli varojen. Väsymisellä on monia eri vaikutuksia työn laatuun ja määrään. Rasituksen kesto sekä henkinen yleistila vaikuttavat väsymisen syvyyteen ja laajuuteen. Tilanteessa, jossa ihminen työskentelee yli voimavarojensa riittävyyden, väsyy hän riippumatta siitä, kuinka tärkeää työ hänelle on. Psyykkisessä väsymyksessä voimat ovat vähissä ja elimistö pyrkii minimoimaan kaiken toiminnan, joka ei ole aivan välttämätöntä elämän jatkumista ajatellen. Psyykkisen väsymyksen oireita ovat muun muassa hajamielisyys, muistin heikkeneminen, oppimisvaikeudet, unihäiriöt, tunteiden latistuminen ja mielikuvien väheneminen. Myös henkilön keskittymiskyky heikkenee, töihin ryhtyminen on vaikeaa ja asioihin ei jaksa puuttua. Oireet voivat vaihdella sekä voimakkuudeltaan että kestoltaan. Oireiden laatuun ja määrään vaikuttaa myös fyysinen kunto. (Koivisto 2001: ) Psyykkisessä kyllästymisessä henkilö kokee vastenmielisyyden tunteita työtä kohtaan. Psyykkinen kyllästyminen eroaa psyykkisestä väsymisestä siinä, että ihmisellä olisi käyttämättömiä voimavaroja mutta hän ei halua suunnata niitä työhönsä. Kyllästymisen voi aiheuttaa työn rutinoituminen eli mielenkiinto työhön on hävinnyt, koska se osataan liian hyvin. Psyykkisen kyllästymisen piirteitä ovat keskittymiskyvyn ja pitkäjännitteisyyden väheneminen, työtehtävien välttely, kielteinen suhtautumien työhön, työajan väärinkäyttö sekä tunteiden hallinnan heikkeneminen. (Koivisto 2001: ) Monotoniassa ihmisen psyykkinen toimeliaisuus hidastuu. Tämä on seurausta yksipuolisesta, toistuvasta ja pakkotahtisesta työstä. Tästä seuraa psyyken turtuminen, jolloin havainnot hidastuvat, reaktiokyky heikkenee ja tarkkaavaisuus alenee. Monotonia johtaa huonotuulisuuteen ja masentuneisuuteen. (Koivisto 2001: 190)

12 2.1.2 Fyysinen työkyky 7 Fyysinen kunto kuvaa muutakin kuin urheilusuorituksista selviämistä. Se kuvaa sellaista riittävää kuntotasoa, jolla selvitään työstä, sosiaalisesta kanssakäymisestä, arkipäivän askareista sekä harrastuksista. Fyysinen kunto liittyy olennaisesti terveyteen ja sen osatekijöitä ovat tuki- ja liikuntaelimistön kunto eli lihaskunto, sydän- ja verenkiertoelimistön kunto eli kestävyys, liikkuvuus, koordinaatiokyky, tasapaino ja kehon koostumus. Luonnollisestikin liikunta vaikuttaa terveyteen positiivisesti ja sen puute negatiivisesti. Ikääntymisen myötä fyysinen aktiivisuus laskee, joten olisikin hyvä luoda jo lapsena pohja liikunnalle ja saada siitä hyviä kokemuksia. Tällöin liikunta jää helpommin osaksi jokapäiväistä elämää. Hyvällä fyysisellä kunnolla ehkäistään aikuisiässä erilaisia sairauksia ja se auttaa myös säilyttämään toimintakyvyn ikääntyessä. (Aalto 2006: 40) Fyysinen toimintakyky koostuu yleiskestävyydestä, lihaskunnosta ja motorisista taidoista. Fyysisesti kuormittavia ovat työt, joissa suuret lihasryhmät toimivat dynaamisesti. Tällaisia töitä ovat muun muassa varastotyö, hoitoalan työt sekä ahtaus- ja kuljetustyöt. (Aalto 2006: 45 46) Esimerkkeinä kuormittavista työtehtävistä ovat käsin tehtävät tavaroiden nostot ja siirrot sekä toistuvat yksipuoliset liikkeet. Työ on fyysisesti kuormittavaa, kun liikuntaelimistö sekä verenkiertoelimistö ovat kuormituksen alaisina. Kuormitusta aiheuttavat fyysisen voiman käyttö, työasennot, työliikkeet ja liikkuminen. (Rauramo 2004: 96) Fyysisesti huonossa kunnossa olevan henkilön palautuminen kuormituksesta on huomattavasti hyväkuntoista hitaampaa ja alttius erilaisille tartuntataudeille on myös suurempaa. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen riski kasvaa, kun raskaan fyysisen työn seurauksena tuki- ja liikuntaelinsairaudet lisääntyvät. (Aalto 2006: 11) Liikunnan lisäämisellä ja ergonomisilla toimenpiteillä on positiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin ja työkykyyn. Kun henkilöstön suorituskyky on hyvä, riittää energiaa ponnisteluihin, palautumiseen sekä itsestä että muista huolehtimiseen. Tällöin myöskään työn kuormittavuus ei ole niin suurta. Henkilöstön ollessa energistä ja hyväkun-

13 8 toista, on asiakkaiden sekä työtovereiden huomioiminen, hymyily, sääntöjen noudattaminen ja yleensäkin positiivisella mielellä olo huomattavasti helpompaa. (Aalto 2006: 19) Sosiaalinen työkyky Ihmistä voidaan pitää laumaeläimenä, joka on riippuvainen toisista ihmisistä. Ihmisluonteelle on tyypillistä, että hän haluaa olla osallisena erilaisissa ryhmissä elämänsä aikana. Esimerkkeinä näistä ryhmistä ovat perhe, ystävät, työyhteisö, parisuhde, urheiluseurat sekä uskonnolliset ryhmät. Ihminen haluaa kokea olevansa tarpeellinen, rakastettu ja hyväksytty. Ihmisen toiminnan ja olemassaolon perusedellytyksiä ovat yhteisöt ja yhteisöllisyys. Yhteisö on tärkein voiman lähde yksilölle ja yhteisyyden tunne toimii yhteiskunnassa keskeisenä koossa pitävänä voimana. Yhteisöön kuuluminen on erittäin tärkeää, koska ryhmässä yksilö voi tuntea itsensä voimakkaaksi ja on kykeneväinen toimimaan yksilöllisesti mielekkäällä tavalla. Työ ja ihmissuhteet työssä vaikuttavat oleellisesti työmotivaatioon sekä työn tuloksellisuuteen. (Rauramo 2004: 122) Sosiaalinen hyvinvointi auttaa ihmistä jaksamaan työssä ja tukee ihmisen sitoutumista työhön. Työssä sekä työn ulkopuolella vallitsevat ihmissuhteet vaikuttavat sosiaaliseen hyvinvointiin. (Otala & Ahonen 2003: 20) Ystävyyssuhteet antavat positiivista energiaa, jolla sosiaalisesti aktiivinen ihminen täyttää mielensä. Tämä positiivinen energia auttaa jaksamaan ja sen on todettu estävän muun muassa sairauksien puhkeamista. (Juuti & Vuorela 2004: 65) Ikääntymisen myötä sosiaalisessa toimintakyvyssä tapahtuu hyvin yksilöllisiä muutoksia. Toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat vuorovaikutustaidot sekä kyky toimia toisten ihmisten kanssa. Sosiaalisella aktiivisuudella ja osallistumisella uskotaan olevan positiivisia vaikutuksia henkiseen hyvinvointiin, terveyteen sekä toimintakykyyn. (Reina-Knuutila 2001: 2)

14 2.2 Ikääntyminen 9 Suomen työelämässä olevan väestön keski-ikä kasvaa, kun suuret ikäluokat ikääntyvät. Ikääntyminen vaikuttaa monin eri tavoin henkilön toiminta- sekä työkykyyn. (Rauramo 2004: 164) Iän karttumisen myötä fyysisessä toimintakyvyssä tapahtuva heikkeneminen on väistämätöntä. Muutokset ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä. Tapahtuvia muutoksia voivat olla esimerkiksi muutokset kuulo- ja näkökyvyssä, tuki- ja liikuntaelinten heikkenemien, lihasvoiman heikkeneminen, hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyvyn lasku sekä tasapainohallinnan vaikeutuminen. Älylliset toiminnot taas pysyvät melko ennallaan tai voivat parantua iän myötä. (Reina-Knuutila 2001: 2) Ikääntyminen ei välttämättä tarkoita aina sairastumisriskin lisääntymistä. Ikääntyvien sairauspoissaolot ovat yleensä pidempiä, mutta he kuitenkin sairastavat harvemmin kuin nuoret työntekijät. (Reina-Knuutila 2001: 9) Ikääntyville voi aiheutua stressiä tunteesta, etteivät he enää selviä työelämässä. Tämä voi pitkittyessään johtaa uupumukseen, koska päästäkseen normaaliin työsuoritukseen, on panostettava huomattavasti yli omien voimavarojen. Myös ikääntymisen myötä tapahtuvat muutokset terveydessä ja toimintakyvyssä vaikuttavat asiaan. Toisaalta monet fyysiset muutokset korvaa se henkinen kasvu, jota ikä tuo tullessaan. Ikääntymistä voidaan pitää voimavarana, jos sen vahvuudet on mahdollista realisoida työnteossa. Ikääntyneet omaavat sellaista viisautta ja kokemusta, jota on vaikea korvata millään. (Koivisto 2001: 138) Ikääntyminen tuo tullessaan ammattitaitoa sekä kokemusta. Tämä tuottaa lisäarvoa vanhempiin ikäluokkiin kuuluville henkilöille työpaikalla. Tämän asian huomioon ottaminen on tärkeää, sillä työpaikoilla ollaan lähitulevaisuudessa aivan uudenlaisessa tilanteessa henkilöstön kanssa. Suurten ikäluokkien myötä iso osa yritysten henkilöstöstä poistuu työelämästä. Samalla kuitenkin paineet lisääntyvät palvelualoilla. Tämä johtaa siihen, että yritykset joutuvat kilpailemaan keskenään nuoremmista ja osaavista työntekijöistä. On erittäin tärkeää panostaa ja kiinnittää huomiota siihen, että työssä olevat jaksavat työelämässä mahdollisimman pitkään. (Rauramo 2004: )

15 10 Työelämästä poistumisiän nostaminen vaatii sellaisia toimenpiteitä, joilla työntekijät saadaan viihtymään ja näin ollen pysymään työelämässä entistä pidempään. On siis tärkeää kehittää työelämää niin, että henkilöstö haluaa jatkaa työelämässä nykyistä pidempään, viihtyy työssään sekä on fyysisesti kykeneväistä. (Otala & Ahonen 2003: 30) 2.3 Osaaminen Osaaminen, tiedot sekä taidot ovat henkilöpääoman ydin. Näitä asioita täytyy rakennepääomaa apuna käyttäen hyödyntää, vaalia ja kasvattaa. Rakennepääoma muodostuu muun muassa organisaation kulttuurista, johtamisesta, ilmapiiristä ja tiedon kulun rakenteista. Yritykselle on merkitystä ainoastaan niillä tiedoilla ja osaamisella, jotka tukevat liiketoiminnan tavoitteita. Henkilöpääoman osaamisesta koostuu rakennepääoman avulla yrityksen osaamispääomaa, yhteistä osaamista sekä organisaation tietämystä. (Otala & Ahonen 2003: 113) Organisaatioiden sopeutumiskyky on koetuksella nykyisin vallitsevassa monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Organisaation on pystyttävä muuttumaan ympäristön myötä, jotta se kykenee menestymään. Sen on oltava kilpailijoitaan nopeampi. Tämä vaatimus lisää ihmisten kuormitusta yksilöinä. (Juuti & Vuorela 2004: 27) Organisaation on pystyttävä oppimaan jatkuvasti uutta, jotta se kykenee muuttumaan ympäristöään nopeammin. Jokaisen ihmisen täytyy säilyttää kykynsä oppia uutta ja kyetä aistimaan uusia tuulia. Uusiin mahdollisuuksiin tarttuminen vaatii jatkuvaa uudistumista. Mahdollisuuksiin tarttumiselle saattaa muodostua esteeksi se, että organisaatiossa työskentelevät ihmiset pelkäävät sekä vastustavat muutosta. Jotta tämä voitaisiin välttää, tulisi johtajan toimia innostavana valmentajana sekä opettajana, joka huolehtii ihmisten halusta ja kyvystä oppia uutta. Ihmisiä tulee kannustaa kertomaan sekä hyvistä että huonoista kokemuksistaan muille ja heidän tulee antaa puhua keskenään työn sisältämistä haasteista. Tällä tavoin pystytään jakamaan niitä tietoja ja sitä osaamista, jota eri ihmisille on työskentelyn aikana kertynyt. (Juuti & Vuorela 2004: 27)

16 11 Elinikäinen oppiminen ja sen mukanaan tuomat valmiudet ovat osa ihmisen sekä organisaation jokapäiväistä elämää. Koulutus sekä tiedon hankinta ovat jatkuvia prosesseja. Oman osaamisen jatkuva ylläpito sekä päivittäminen edistävät työn hallintaa, hyvinvointia sekä jaksamista. Osaamisen ylläpitäminen on myös merkittävä kilpailutekijä työmarkkinoilla. Oppimisen kannalta keskeistä on halu oppia ja oppiminen lähteekin ihmisen omasta motivaatiosta, halusta ja uteliaisuudesta. (Rauramo 2004: 149) Menestyvissä yrityksissä korostetaan kykyä toimia kilpailijoita nopeammin, kykyä uusiutua, kuunnella asiakasta sekä täyttää asiakkaan toiveet. Tällaiset yritykset ovat innostaneet ihmisiä oppimaan jatkuvasti uutta ja sitoutumaan osaamisen kehittämiseen. Näin yksilöt saadaan kiinnostumaan yhä enemmän oman työnsä ja työympäristönsä kehittämisestä, yrityksen tulevaisuudesta sekä työn tuloksista. (Rauramo 2004: 150) Oppimisen edistämiseksi tulisi oppiminen liittää päivittäiseen toimintaan ja korostaa työssä tapahtuvaa oppimista, sillä juuri työssä opitaan eniten uusia asioita. Työssä oppimista voi tapahtua omissa työtehtävissä, opettelemalla työpaikan eri töitä, työkierron kautta tai jossain muualla olevassa harjoittelupaikassa. Yrityksissä voidaan panostaa osaamiseen luomalla henkilöstölle mahdollisuus kehittää osaamistaan ja kouluttautua. Jatkuvasti tapahtuvan työn kehittämisen perustana on, että koko henkilöstö osallistuu siihen. Ihmisten tulee olla selvillä tavoitteista, miksi toimintaa kehitetään ja mitä yleensäkin tavoitellaan. Vasta tällöin on työn kehittäminen mahdollista. (Rauramo 2004: 150) Oppiminen on prosessi, jossa teoria- ja käytäntötieto yhdistyvät aluksi kokemustietoon ja täydentyvät sitten ammatillisen kehittymisen myötä niin sanotulla hiljaisella tiedolla. Hiljainen tieto lisääntyy sekä kehittyy ajan myötä ja sen voi nähdä sujuvana toimintana sekä erilaisina taitoina. Osaaminen ei siis lisäänny ainoastaan koulutuksen kautta, vaan pitkän ammatinharjoittamisen tuloksena. (Rauramo 2004: ) 2.4 Työkykyä ylläpitävä toiminta Työkykyä ylläpitävä toiminta (tyky-toiminta) tähtää yksilön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseen sekä työn, työyhteisön ja työolojen parantamiseen. Työkykyä

17 12 ylläpitävän toiminnan avulla voidaan myös hallita muutoksia turvallisesti. Toiminta tähtää terveyden edistämiseen, mutta myös työyhteisöön ja työympäristöön liittyviin asioihin tulee kiinnittää erityistä huomiota: asenteita, arvoja, tietoja ja taitoja tulee kehittää ja uudistaa. Työkyky toimii välineenä elämän suurimpien päämäärien saavuttamisessa ja käsitteenä se kattaa lähes kaikki tekijät, jotka vaikuttavat työn onnistumiseen. Työkyky-toiminnan rinnalla on alettu puhumaan myös työhyvinvoinnin edistämisestä. Tämä nähdään työpaikoillakin kehittämistoimintana, joka kattaa monia eri alueita. Henkilöstön hyvinvoinnin on havaittu vaikuttavan positiivisesti organisaatioiden taloudelliseen menestykseen. (Rauramo 2004: 30) Toiminnan tavoitteet ja kohteet Työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelu ja priorisointi tulee tehdä jokaisen työpaikan omia lähtökohtia ja tarpeita ajatellen. Toiminta kohdistuu työntekijän voimavaroihin ja terveyteen, työhön ja työoloihin, työyhteisöön ja organisaatioon sekä ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen ja edistämiseen. Työhön liittyviä kohdealueita, jotka tulee huomioida työkykyä ylläpitävässä toiminnassa, ovat ergonomia, työhygienia, työturvallisuus, toimintatavat, johtaminen sekä vuorovaikutus. Tavoitteena on toiminnan parantaminen sekä ratkaisujen löytäminen ongelmiin. (Rauramo 2004: 30 31) Seuraavassa taulukossa on esitetty tyky-toiminnan kohteet, joita organisaation visio, arvot ja strategia ohjaavat. (Rauramo 2004: 30) 1. Työntekijä: voimavarat ja terveys 3. Työyhteisö ja organisaatio: Toimintatavat, johtaminen, vuorovaikutus 2. Työ ja työolot: ergonomia, työhygienia, työturvallisuus 4. Ammatillinen osaaminen: ylläpitäminen ja edistäminen TAULUKKO 1. Tyky-toiminnan kohteet

18 13 Työkykyä ylläpitävän toiminnan pyrkimyksenä on luoda toimintatavoiltaan ja työympäristöltään terve ja tuottava organisaatio, joka kykenee toimimaan tehokkaasti vaikka toimintaympäristö muuttuu. (Rauramo 2004: 31) Työkyky ja sen tukeminen kuuluvat olennaisena osana myös esimiestyöhön. Nämä ovat tärkeitä tavoitteita niin työyhteisön jäsenten kuin esimiehenkin kannalta. Työyhteisön työkyvyn sekä terveyden pohjana ovat osaaminen, tavoitteellisuus, turvallisuus sekä oikeudenmukaisuus. (Juuti & Vuorela 2004: ) Onnistuneen työkykyä ylläpitävän toiminnan pohjana on yhteistyö, jossa työntekijällä ja työnantajalla on omat roolinsa. Yhteistyö on tärkeää niin organisaation sisällä kuin ulkopuolellakin. Toimintaa varten voidaan perustaa erityinen tyky-ryhmä, jonka tehtävänä on vastata työkykyä ylläpitävästä toiminnasta. Ryhmässä tulee yhdistyä organisaatiosta löytyvä eri alojen asiantuntemus. Ryhmä voi koostua esimiehistä, henkilöstöryhmistä sekä yritysjohdon, henkilöstöhallinnon, työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon jäsenistä. Ulkoisista yhteistyötahoista voidaan mainita muun muassa terveys-, liikunta- ja koulutuspalvelujen tuottajat, työeläkelaitokset, työsuojeluhallinto ja työmarkkinajärjestöt. (Rauramo 2004: 31) Työkykyä ylläpitävää toimintaa aloitettaessa tyky-ryhmän merkitys on erityisen suuri ja kun toiminta on vakiintunut, siirretään tehtäviä mahdollisimman laajasti työpaikoille osaksi jokapäiväistä arkea. Esimiehet toimivat keskeisessä roolissa toiminnan kehittämisessä ja he luovat sekä ylläpitävät toiminnan rakennetta. Kuitenkin vastuu toteutuksesta on viimekädessä jokaisella yksilöllä itsellään. (Rauramo 2004: 31) Henkilöstön hyvä työkyky vaikuttaa positiivisesti työn laatuun, sujuvuuteen ja sillä on myös myönteisiä vaikutuksia kustannusten pitämiseen kohtuullisina. Työkykyyn panostaminen on kannattavaa, sillä se alentaa henkilöstömenoja sekä eläke- ja sairauskustannuksia. Panostukset näkyvät myös tuottavuuden kasvuna. (Rauramo 2004: 31 32) Hyvinvoinnilla on suuri merkitys jaksamiseen sekä työssä että vapaa-ajalla. Kun henkilöstö voi hyvin, kykenee se myös paremmin vastaamaan erilaisiin muutoksiin ja

19 haasteisiin. Henkilöstön terveys ja hyvä motivaatio näkyvät asiakaspalvelussa sekä työn laadussa. (Rauramo 2004: 32) 14 3 VIRKISTYSTOIMINTA Työnantaja pystyy vaikuttamaan työyhteisön toimivuuteen vapaaehtoisella virkistystoiminnalla, kuten liikuntavuoroilla ja lipuilla, yhteisillä retkillä sekä liikuntapäivillä. (Työterveyslaitos 2003) Useat työpaikat järjestävät tai kustantavat henkilöstölleen liikuntaa osana työkykyä ylläpitävää toimintaa. Liikuntaa tai muuta virkistystoimintaa sisällytetään usein myös esimerkiksi koulutustilaisuuksiin. (Työturvallisuuskeskus) 3.1 Tarpeen kartoitus Henkilöstön liikuntatarvetta voidaan kartoittaa erilaisilla kyselylomakkeilla. Kyselyiden avulla kartoitetaan muun muassa yrityksen ja sen henkilöstön liikuntatottumuksia, tavoitteita sekä toiveita virkistystoiminnan suhteen. Tarvittaessa kyselyiden avulla voidaan selvittää myös ruokavalioon liittyviä tottumuksia ja terveyshistoriaa. (Aalto 2006: 47) Kyselyiden vastausten perusteella saadaan jo hyvä kokonaiskuva yrityksen ja sen henkilöstön toiveista ja tavoitteista, fyysisestä hyvinvoinnista sekä halukkuudesta ja valmiudesta muutokseen. Fyysisen hyvinvoinnin selvittämiseen voidaan käyttää myös kuntotestejä. (Aalto 2006: 47) 3.2 Liikunta- ja virkistyspäivät Kohtuullinen, säännöllinen liikunta vaikuttaa positiivisesti niin työkykyyn, vapaa-ajan viettoon kuin uneenkin. Kun ihminen on hyväkuntoinen ja voi hyvin, kykenee hän toimimaan täysipainoisesti sekä työssään että vapaa-ajallaan. (Rauramo 2004: 56) Työpaikan terveysliikunnan, johon myös liikunta- ja virkistyspäivät kuuluvat, tavoitteena on herättää liikuntaa harrastamattomien kiinnostus ja saada heidät aloittamaan

20 15 harrastus, kannustaa satunnaisesti liikkuvia liikkumaan säännöllisesti sekä tukea jo aktiivisesti liikuntaa harrastavia. Erittäin tärkeää on myös yhteishengen ja työviihtyvyyden kasvattaminen. (Rauramo 2004: 56) Erilaisina keinoina liikunta-aktiivisuuden herättämiseen voisi mainita muun muassa; - työyhteisön liikunta- ja tyky-päivät sekä kannustus ja palkitseminen - mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja tutussa ryhmässä - mieluisia lajeja, joissa pääsee kokeilemaan myös rohkeasti uutta - kunnon testaukset - vaihteleva liikunta sääolojen mukaan sisällä ja ulkona - liikkuminen luonnossa - sykemittarin käyttö sopivan harjoitustason löytämisessä ja kunnon edistymisen seurannassa - ohjaus ja neuvonta liikuntaan liittyvissä asioissa (Rauramo 2004: 57) Liikunta- ja virkistyspäivillä on oma merkityksensä ja roolinsa työpaikan ilmapiirin ja yhteenkuuluvuuden tunteen kohottamisessa. Yksittäisen liikunta- tai virkistyspäivän tavoitteena on virkistää, innostaa, kannustaa sekä tarjota virikkeitä, ideoita ja elämyksiä liikuntakipinän sytyttämiseksi. Kenenkään kunto ei nouse yhden yksittäisen liikuntapäivän ansioista, mutta sen avulla on mahdollisuus saada ihmiset liikkeelle tulevina viikkoina ja kuukausina ja luoda innostus liikuntaa kohtaan. Tällöin on virkistyspäivän tavoite saavutettu. (Aalto 2006: 47) Virkistyspäivä voi pitää sisällään esimerkiksi ohjattuja liikuntatunteja, luentoja ja tietoiskuja eri aiheista, mittauksia sekä tuote-esittelyjä. Liikunta- ja virkistyspäivät luovat mahdollisuuden kokeilla ja tutustua erilaisiin lajeihin ja aihealueisiin ilman suurta kynnystä osallistua. (Aalto 2006: 47) 3.3 Liikunnan tukeminen työpaikoilla Suomen kuntoliikuntaliitto ry:n työpaikkaliikuntabarometrin 2007 mukaan valtaosassa toimipaikoista (83 %) tuetaan henkilöstön liikunnanharrastusta. Liikuntaa tuetaan

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Päivi Baljaskin, Anne Ronkainen, Teija Ronkanen TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Opinnäytetyö Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Kevät 2015 Tiina Laine Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Hannele Jääskä Mirva Lehtonen Opinnäytetyö Marraskuu 2010 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Pörsti, Jenna Rautio, Anni 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Lisätiedot

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Johannes Airaksinen ja Satu Rytkönen ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Opinnäytetyö Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.5.2009 Tekijä(t) Johannes

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Jauhiainen, Annamiina Räihä, Merja Väisänen, Satu 2009 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen Työtilan vaikutus työhyvinvointiin Maria Outinen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Päiväys 16.11.2014 Tekijä(t) Maria Outinen Koulutusohjelma Johdon assistenttityön

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot Tuula Lindholm Liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Hanna Manelius TYÖHYVINVOINTIRAPORTOINTI OSANA HENKILÖSTÖRAPORTOINTIA - HENKILÖSTÖRAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ Työn 1.

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TYÖSUOJELULLA TYÖHYVINVOINTIA MITEN TOIMINTA TOTEUTUU KÄYTÄNNÖSSÄ? Aino Eskelinen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työhyvinvointi

Sairaanhoitajan työhyvinvointi Sairaanhoitajan työhyvinvointi Kirjallisuuskatsaus Tiina Hakkarainen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) HAKKARAINEN, Tiina

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Sanna-Mari Poikela Riina Rissanen 2011 OTA VÄLILLÄ RENNOSTI FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ. Sanna-Mari Poikela Riina Rissanen 2011 OTA VÄLILLÄ RENNOSTI FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ Sanna-Mari Poikela Riina Rissanen 2011 OTA VÄLILLÄ RENNOSTI FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot