Krämertintie Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi"

Transkriptio

1

2 Krämertintie Helsinki Kannen piirros: Päivi Koivu Piirroksen graafinen suunnittelu ja toteutus: Markus Kujala Sininauhaliitto 2005 Kannen suunnittelu: DA Graphics, Tanja Varonen Kustannustoimittaja: Riikka Saarenpää Tukea KaikkiNaiselle -projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys Helsinki 2007

3 1. Johdanto Toipumisohjelman ja sen toteutuksen lähtökohtia Kenelle ohjelma on tarkoitettu? Naiset tarvitsevat erityisesti naisille tarkoitettua vertaisryhmätoimintaa Prosessimainen toipumisohjelma Vertaistuki auttaa naisia Hengellisyys naisten toipumisen tukena Ryhmänohjaajien oman jaksamisen ja työkyvyn turvaaminen Ryhmätoiminnan elementtejä Ryhmä- ja leiritoiminnan käytännön toteutus Toiminnan käynnistäminen Ryhmäprosessin kulku Ryhmän pelisäännöt Ennakkotyöskentely ja valmistautuminen ryhmätapaamisia varten Toipumisryhmissä ja leireillä käytettävät työskentelymenetelmät Ryhmäprosessin päättäminen Erilaisia tapoja toteuttaa ohjelmaa Kokemuksia ja pohdintaa naisten toipumisohjelman kehittämisprosessista OlenNainen-ryhmien ja tunneleirien tavoitteet ja toimintaohjeet Aloitustapaaminen Tunneleiri I Oman toipumisen vaiheen tunnistaminen ja retkahduksen ehkäiseminen Häpeästä vapauteen Syyllisyydestä vapauteen Viha ja katkeruus Peloista vapauteen Välileiri: Naiseus naiseuden elämänkaari Anteeksiantamisen vapauttava voima Omien rajojen tunnistaminen Irti väärästä ihmissidonnaisuudesta - kohti omien todellisten tarpeiden tunnistamista Minän ulottuvuuksia Kohti parempaa itsetuntoa Tunneleiri II Seurantatapaamiset Seurantatapaaminen I...76 Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 3

4 5.2. Seurantatapaaminen II Seurantatapaaminen III Ryhmätoteutuksia leirien teemoista Elämänkaarityöskentelyn toteutusvaihtoehtoja Toipuminen prosessina Oman toipumisen vaiheen tunnistaminen ja tavoitteiden asettaminen Tunteiden tunnistaminen ja käsitteleminen Rakkaus elämän voimavara Minun verkostoni Tulevaisuus ja tavoitteiden asettaminen tulevaisuuteen Arviointia Minä kasvan toipumisohjelman toteutuksesta ja tuloksista Suositeltavaa kirjallisuutta Liite 1. Toipumisryhmän esiteen asiakkaiden versio Liite 2. SOPIMUSMALLI YHTEISTYÖSTÄ Liite 3. Ryhmäläisten ennakkohaastattelu Liite 4. Kutsukirje ryhmäprosessiin Liite 5. Kirje minulle Liite 6. Leirikirje. Tunneleiri I Liite 7. Naisen perusoikeudet Liite 8. Palautelomake tunneleiri I Liite 9. Palautelomake tunneleiri II Liite 10. Minä kasvan -runo Liite 11. Herran siunaus. Jörg Zink Liite 12. Verkostokartta Liite 13. Joharin ikkuna Liite 14. Naisen riippuvuuksien puu Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 4

5 1. JOHDANTO Tämä toipumisohjelma on kehitetty päihdeongelmasta kuntoutuvien naisten tueksi siinä vaiheessa, kun päihteidenkäyttö on jo jossain määrin hallinnassa tai loppunut kokonaan. Ohjelma tarjoaa naiselle mahdollisuuden lisätä itsetuntemustaan, käsitellä elämänsä kokonaisuutta hyvine ja huonoine kokemuksineen, eheytyä kipeiden kokemusten vaikutuksista, saada tukea arkielämään, olla yhteydessä toisten naisten kanssa sekä saada vertais- ja ammatillista tukea omien tarpeidensa mukaisesti. Ohjelma perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, jossa huomioidaan ihmisen psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja hengellinen osa-alue. Toipumisohjelman tarve tuli ilmi Sininauhaliiton Eevan perhe -hankkeen kehittämistyön aikana vuosina , jolloin Jyväskylässä toimi päihdeongelmaisille naisille tarkoitettu Naisten talo. Tuolloin havaittiin, että naiset saavat apua ja tukea lähinnä vain päihteidenkäyttönsä akuutissa vaiheessa. Tällöin tulee kysymykseen katkaisuhoito ja/tai lyhyt kuntoutusjakso laitoksessa. Avopuolen palvelut eivät riitä vastaamaan naisten tarpeisiin, kun elämän kipeät asiat nousevat pintaan päihteidenkäytön loputtua. Varsinainen toipuminenhan alkaakin vasta tästä. Naisilla on tarve käsitellä asioitaan pitkäkestoisesti, eikä heillä juuri ole mahdollisuuksia päästä terapiaan. Lisäksi naiset ovat yksimielisesti sitä mieltä, että he tarvitsevat ja haluavat käsitellä asioitaan nimenomaan naisten kesken. Sekaryhmissä naiset eivät pysty avautumaan tai purkamaan naiseuteen, seksuaalisuuteen, parisuhteeseen, äitiyteen sekä monien kokemaan eriasteiseen ja erimuotoiseen väkivaltaan ja hyväksikäyttöön liittyviä kokemuksiaan. Tähän tarpeeseen on Sininauhaliiton Tukea KaikkiNaiselle hankkeessa ( ) kehitetty toipumisohjelma, joka koostuu yhdestätoista ryhmätapaamisesta, leiripäivästä, kahdesta kahden vuorokauden mittaisesta leiristä sekä kolmesta seurantatapaamisesta. Ohjelman ovat kehittäneet ja sitä käytännössä testanneet projektipäällikkö, KM Tarja Hiltunen ja projektisuunnittelija, KM Virpi Kujala. Ohjelmaa on kokeiltu yhteistyössä seitsemän Sininauhaliiton jäsenjärjestön kanssa. Jäsenjärjestöistä on ollut yksi tai kaksi työntekijää jokaisessa ryhmäprosessissa ohjaajaparina. Ohjelmaa toteuttamaan tarvitaan kaksi ryhmänohjaajaa, joilla on kokemusta ryhmien vetämisestä ja riittävä tuntemus päihdeongelmaisten toipumisen tukemisesta sekä naisten erityiskysymyksistä. Ryhmänvetäjien tai ainakin toisen vetäjän tulee olla nainen. Toipumisohjelmaa voidaan toteuttaa mallin mukaisesti tai sovelletusti vain ryhmätapaamisina, jolloin leiriosiotkin viedään läpi ryhmäistunnoissa tai hieman pidempinä kokoontumisina. Ryhmäaineistoa voi käyttää myös yksittäisien te tojen tai tapahtumien osina sekä soveltaa suurimmalta osalta miesten ryhmissä. Leireistä voi tehdä Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 5

6 omaan toimintaan sopivia sovellutuksia. Erityisesti naiseuden leiripäivä on toteuttamiskelpoinen erillisenäkin tapahtumana. Oppaan luvut 3.8. ja 7. on kirjoittanut Tarja Hiltunen. Muut luvut ovat Virpi Kujalan kirjoittamia. Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 6

7 2. TOIPUMISOHJELMAN JA SEN TOTEUTUKSEN LÄHTÖKOHTIA 2.1. Kenelle ohjelma on tarkoitettu? Naisten toipumisohjelma on tarkoitettu päihdeongelmasta kuntoutuvien naisten tueksi akuutin päihteidenkäytön loputtua. Vertaisryhmätoiminnasta hyötyvät eniten naiset, joiden päihteidenkäyttö on jo kokonaan loppunut tai raittiit jaksot ovat pitkiä. Toipumisohjelman sisällöistä ja teemojen työstämisestä voi hyötyä oikeastaan kuka tahansa nainen tai mieskin, jolla on tarvetta selkiyttää omaa elämäänsä. Ryhmään mukaan tulevalla naisella tulee olla kyky ja halu käsitellä elämänsä asioita sekä menneisyyttä että nykyisyyttä. Lisäksi hänen pitää pystyä sitoutumaan ryhmäprosessiin ja jaksaa kuunnella toisten naisten kokemuksia ja tarinoita. Ryhmään osallistuvien naisten tulee olla myös riittävän terveitä psyykkisesti. Lievä tai keskivaikea masennus eivät ole osallistumisen esteitä, mutta vakavammasta mielenterveysongelmasta kärsivän naisen ei ole hyvä tulla ryhmään mukaan. Ryhmäprosessi on melko vaativa ja nostaa esille kipeitäkin elämänkokemuksia, joiden työstämiseen tarvitaan voimavaroja. Tämä ohjaajan opas liittyy naisten toipumisohjelman leirien ja ryhmien sisältöjä käsittelevään kirjaan Minä kasvan, joka on julkaistu joulukuussa Kirjasta löytyvät ryhmissä ja leireillä käytettävät eri teemojen sisällöt, naisten toipumisohjelman tausta-ajattelu ja perustelut sekä erilaisia tapoja toteuttaa ryhmä- ja yksilötyöskentelyä. Kirja sisältää myös jokaiseen teemaan liittyvät tehtävät, joita ei tässä ohjaajanoppaassa ole lainkaan mukana. Lisäksi kirjassa on masennusta käsittelevä luku, jota ei ole käytetty ryhmissä, mutta teemana masennus on hyvin paljon naisia koskettava ja tarpeellinen. Sen vuoksi se haluttiin ottaa mukaan kirjaan. Ohjaajan opas palvelee ryhmänohjaajia ryhmätyöskentelyn toteuttamisessa. Opas sisältää naisten toipumistyön perusteluja, ryhmänohjaajuuden perusteita sekä leirien ja ryhmien ohjelmat tavoitteineen ja toimintaohjeineen. Mukana on myös ryhmiin ja leireihin liittyvien toiminnallisten harjoitusten ohjeita, Raamatunkohtia sekä teemoihin liittyvä kirjallisuusluettelo. Laajempi kirjallisuusluettelo on naisten toipumisohjelmaa käsittelevässä kirjassa. Suositus on, että ryhmänohjaajat perehtyisivät ainakin tämän ohjaajanoppaan kirjallisuusluettelossa mainittuun kirjallisuuteen. Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 7

8 2.2. Naiset tarvitsevat erityisesti naisille tarkoitettua vertaisryhmätoimintaa Suomessa sukupuoleen ja naiserityisyyteen on alettu kiinnittää huomiota vasta viime vuosikymmenen aikana. Naisten päihdeongelmasta on tullut entistä näkyvämpi ja suurempi ongelma. Sen myötä myös naisten päihdeongelmasta toipumiseen on alettu kiinnittää huomiota omana erityiskysymyksenään. Yleinen näkemys on, että päihdehuollossa ei huomioida riittävästi naisten erityistarpeita, eikä tarjota riittävästi naisia motivoivaa toimintaa. Koska naisten päihdeongelmaa pidetään vieläkin leimaavana ja siihen suhtaudutaan miesten päihdeongelmaa ankarammin, naisten on miehiä vaikeampi hakeutua avun piiriin. Naisilla on korkeampi kynnys hakea apua. Häpeä ja syyllisyys sekä pelko lasten huostaanotosta saavat naisen eristäytymään ja salaamaan päihdeongelmansa. Päihdehoito on kohdistunut kautta aikojen enemmän miehiin ja on muotoutunut vastaamaan miesten tarpeisiin. Erityisesti naisille tarkoitettuja päihdepalveluita on vähän. Naisilla on vähän auttajia. Naisten kanssa työskenneltäessä on tullut esille voimakas tarve juuri naisille tarkoitetuille päihdepalveluille. Naiset eivät pysty käsittelemään samoissa ryhmissä miesten kanssa naiseuteen, seksuaalisuuteen, parisuhteeseen, äitiyteen liittyviä kipeitä kokemuksiaan. Tämä näkemys perustuu arkikokemukseen ja tutkittuun tietoon. Julkisen sektorin palveluita on kehitettävä entistä paremmin naisten tarpeita vastaaviksi. Näiden lisäksi on tarvetta kolmannen sektorin palveluille, joihin osallistumiseen on monesti matalampi kynnys kuin virallisiin palveluihin Prosessimainen toipumisohjelma Päihdeongelma kehittyy yleensä pitkällä aikavälillä. Toipuminenkin on pitkä prosessi. Sanotaan, että se on jopa koko elämän mittainen prosessi. Päihdeongelmasta toipuminen ei ole vain sitä, että nainen tai mies lopettaa aineen käytön. Päihteettömyys on lähtökohta ja todella suuriarvoinen asia. Kuitenkin vasta päihteidenkäytön lopettamisen jälkeen voi alkaa varsinainen toipuminen kaikilla osa-alueilla fyysisellä, psyykkisellä, sosiaalisella ja hengellisellä osa-alueella. Päihdeongelma vaikuttaa lieveilmiöineen voimakkaasti ihmisen kaikkiin asioihin. Näin ollen kysymyksessä ei ole mikään vähäpätöinen asia. Päihdeongelmainen ihminen joutuu rakentamaan lähes koko elämänsä uudestaan. Kestää pitkän aikaa ennen kuin ihminen on fyysisesti toipunut. Kaikki sairaudet ja vauriot eivät parane koskaan. Myös ihmissuhteet ovat usein rikkoutuneet, ja pysyäkseen raittiina ihmisen on tarpeen korjata jo olemassa olevia rakentavia ihmissuhteita sekä luoda uusia raittiita verkostoja. Psyykkinen osa-alue voi olla kaikkein vaikein eheytettävä. Päihteidenkäyttö muuttaa ihmisen persoonaa ja tunne-elämää. Päihteidenkäytön myötä ihminen altistuu monille haavoittaville kokemuksille ja elämänkriiseille. Niiden vaikutukset tulevat päih- Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 8

9 teidenkäytön lopettamisen jälkeen esille painolastina, jota on tarpeen purkaa ja käsitellä. Samalla nousevat esille kaikki elämän tapahtumat lapsuudesta nykyhetkeen saakka. Näiden asioiden kanssa on rakasta olla. Tunne-elämän ja ajatusmaailman painolastit altistavat repsahtamaan takaisin päihteidenkäyttöön ja/tai lääkkeiden väärinkäyttöön. Toipumisprosessin vaiheessa, jossa on jo syntynyt vahva halu ja motivaatio raitistua ja päihteidenkäyttö on jo jonkinlaisessa hallinnassa, naiset voivat hyötyä tässä oppaassa kuvastusta toipumisohjelmasta, joka kaikkineen on noin yhdeksän kuukauden mittainen. Ohjelman läpikäyminen ei toki ole ainakaan kaikille naisille riittävä ja elämän täysin muuttava juttu. Naisia pitää tukea ja ohjata prosessin jälkeen muun tuen piiriin. Prosessin aikana naiset saavat valmiuksia ja rohkeutta suuntautua eri tahoille, kuten päihde- ja mielenterveyspalveluihin, työvoimatoimeen, seurakuntiin ja erilaisten harrastusten pariin. Ihanteellista olisi, jos sama ryhmä voisi jatkaa kokoontumisia pidempäänkin tai paikkakunnalla alkaisi jokin uusi naisten vertaistuen muoto. Näin naiset, jotka itse ovat saaneet tukea ja edenneet toipumisessaan, voisivat puolestaan olla toisten tukena Vertaistuki auttaa naisia Naisten toipumisryhmässä toteutuu naisten keskinäinen vertaistuki siltä osin, että kaikilla ryhmään osallistuvilla on yhteisenä kokemuksena riippuvuus jostakin päihteestä. Lisäksi se, että kaikki ovat naisia, antaa mahdollisuuden jakaa syvästi omia kokemuksia. Ryhmänohjaajat vahvistavat tukea omalla ammatillisella osaamisellaan. Päihderiippuvuuksista toipuvien naisten vertaisryhmä on koettu hyväksi ja hoitavaksi toimintamuodoksi. Naisten on helpompi jakaa kokemuksia vertaistensa kanssa ja verrata omaa elämäänsä toisten kokemuksiin. Samankaltaiset kokemukset ja ongelmat yhdistävät, vaikka naisten tarinat ovatkin erilaisia. Tuen saaminen toisilta naisilta ja tuen antaminen toisille on tärkeää toipumisessa. Naisilla on usein tunne, että he ovat yksin ongelmansa kanssa. Toisten naisten tapaaminen ja kokemusten jakaminen poistavat yksinäisyyden tunnetta. Naisten välille syntyy nopeasti yhteys, mikä antaa mahdollisuuden jakaa oman elämän iloja ja suruja. Naisten mieliala paranee, itsetunto kohenee ja he saavat uusia voimia ja toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Naiset uskaltautuvat puhumaan naisten kesken naisten asioista, ja olemaan omana itsenään. Vertaistuen saaminen vaikuttaa naisten ulkoiseen ja sisäiseen hyvinvointiin. Naisten ryhmässä nainen ei tunne itseään silmätikuksi, hänen ei tarvitse olla palvelija eikä miellyttäjä, vaan hän saa olla oma itsensä kaikkine tunteineen ja kokemuksineen. Vertaistuki antaa mahdollisuuden uusien ihmissuhteiden ja ystävyyssuhteiden löytymiseen. Naisten asema ja rooli miesvaltaisissa ryhmissä on usein alisteinen. Naisista tulee miesten palvelijoita ja miellyttäjiä. Toisaalta naiset myös usein kilpailevat miesten Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 9

10 suosiosta. Naiset ajautuvat suuren tarvitsevuutensa ja tunnevajeidensa vuoksi parisuhteisiin, jotka eivät ole heille rakentavia. Olisi parempi, että naisilla olisi mahdollisuus toipua rauhassa naisyhteisöissä Hengellisyys naisten toipumisen tukena Kristillinen ihmiskäsitys Tukea KaikkiNaiselle -toipumisohjelman taustalla on selkeästi kristillinen ihmiskäsitys. Se tuo toipumiseen mukaan mahdollisuuden saada toivoa, tukea, eheytymistä ja voimaa toipumisen matkalle Jumalalta. Naisilta kysytään jo ennen ryhmään tulemista heidän asennettaan hengellisiä asioita kohtaan. Jos nainen vastustaa ehdottomasti rukousta, hartautta ja Raamatun tekstien esillä olemista, ryhmä ei ole hänelle sopiva. Jos naisella on periaatteessa myönteinen kanta tai hengelliset elementit eivät häiritse häntä, nainen voi tulla mukaan ryhmään. Tällöin naisella on mahdollisuus tutustua hengellisiin asioihin ja ottaa niihin kantaa. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on Jumalan luomana ainutlaatuinen, arvokas ja jakamaton kokonaisuus, johon kuuluvat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen osa-alue. Nämä osa-alueet ja ihmisen kohtaaminen arvostavalla ja kunnioittavalla tavalla tulee ottaa huomioon hengellisessä tukitoiminnassa. Elämään sisältyy rikkinäisyyttä, sairautta, kärsimystä ja syyllisyyttä. Ihmiselle kuuluu armo ja anteeksiantamus sekä uudelleen alkamisen mahdollisuus. Ihminen on vastuussa omista teoistaan ja valinnoistaan yksilönä sekä myös yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Ihmistä tulee auttaa kasvamaan oman arvonsa mukaiseen vastuuseen itsestään ja niistä ihmisistä, jotka kuuluvat hänen lähiyhteisöönsä. Kristillinen ihmiskäsitys sisältää elämän kannalta keskeisiä ja rakentavia elementtejä. Ihminen on Jumalan luoma ja sen perusteella ainutlaatuinen ja arvokas kokonaisuus. Usko siihen, että on Jumalan silmissä arvokas, auttaa muuttamaan päihdeongelmaiselle naiselle muodostunutta huonoa minäkäsitystä positiivisemmaksi. Kun voi tunnustaa, että elämään yleensäkin sisältyy rikkinäisyyttä, sairautta, kärsimystä ja syyllisyyttä, tuntuu helpommalta kohdata omat heikkoutensa ja kärsimyksensä. Armon kokeminen antaa mahdollisuuden aloittaa alusta, ikään kuin puhtaalta pöydältä. Syyllisyydestä ja itsesyytöksistä vapautuminen antaa voimia elää eteenpäin ja kantaa vastuuta menneisyyden tekojen seurauksista. Kasvaminen vastuuseen omasta elämästään ja yhteisöstään antaa ihmiselle mahdollisuuden kokea itsensä arvokkaaksi oman elämänsä toimijaksi eikä vain olosuhteiden voimattomaksi uhriksi. Hänen ei kuitenkaan tarvitse kokea olevansa vain omassa Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 10

11 varassaan, vaan hän voi turvautua ennen kaikkea Jumalaan. Näin hän voi ottaa vastaan apua ja tukea myös muilta ihmisiltä tulematta heistä väärällä tavalla riippuvaiseksi. Hän voi tukeakin toisia joutumatta hyväksikäytetyksi, koska hänen olemassaolonsa ja arvonsa eivät ole enää riippuvaisia toisten hyväksynnästä. Hengellisyys toipumisryhmässä Hengellisyys voi ilmetä ryhmässä monella tavalla ja tasolla. Jos ohjaajilla itsellään on kristillinen vakaumus, se tuo tullessaan toiminnan taustalle mahdollisuuden rukoilla naisten puolesta koko prosessin ajan ja vielä sen jälkeenkin. Raamattu kehottaa esirukoukseen. Esirukous vetää ryhmänohjaajien itsensä ja naisten tueksi Jumalan läsnäolon ja avun. Hartaus ja rukous ovat monille ihmisille tärkeitä voimavaroja yksin ja/tai yhdessä toisten kanssa toteutettuina. Naisilla on ehkä miehiä enemmän kykyä kääntyä sisäänpäin ja pohtia hengellisiä kysymyksiä. Ryhmistä saatu kokemus on se, että suurin osa naisista on hyötynyt todella paljon nimenomaan hengellisestä osa-alueesta. Joillekin mukana olleille se on ollut jopa kaikkein tärkein heitä tukenut asia. Naiset ovat löytäneet yhteyden Jumalaan, kynnys tulla Jumalan yhteyteen on madaltunut ja tullut osaksi arkipäivää. Naiset ovat oppineet lukemaan Raamattua ja rukoilemaan Jumalalta apua aivan jokapäiväisen elämänsä asioihin, puhumaan niistä Hänelle ja purkamaan sydäntään Hänelle omaa kieltä käyttäen. Naiset ovat oivaltaneet, ettei rukoukseen tarvita mitään hienoja sanakäänteitä eikä fraaseja, vaan siihen sopivat juuri heidän omat sanansa ja tapansa ilmaista itseään sanoin tai sanoitta, hiljaisesti tai äänekkäästi oman tarpeen mukaan. Ryhmänohjaajien esimerkki rohkaisee naisia ja antaa mallia, miten rukoilla ja miten lähestyä Jumalaa. Hengellinen osa-alue on jokaiselle hyvin intiimi alue, ja siksi sitä on kunnioitettava. Naisilla on oltava itsemääräämisoikeus ja lupa edetä tälläkin alueella juuri itsestä käsin. Rukouksen ja Raamatun tekstien käyttämisestä on hyvä keskustella ryhmäprosessin aikana. Joskus ryhmässä on käynyt niin, että joku nainen on halunnut hieman etäisyyttä näihin asioihin. Se on otettava huomioon ja sitä on kunnioitettava. Ryhmässä on etsittävä yhdessä sopiva tapa toimia. Päihdeongelmaisen naisen keskittymiskyky ei riitä osallistumiseen pitkiin hartauksiin, puheisiin ja rukouksiin. Tämän vuoksi hartauksien on hyvä olla lyhyitä ja sisällöltään jotenkin naisten elämään liittyviä. Luettavien raamatunkohtien ja rukousten on oltava lyhyitä. Musiikin ja luovien menetelmien, kuten visuaalisten elementtien, käyttäminen elävöittää ja konkretisoi hartautta. Hartauksissa on vältettävä hengellisillä asioilla lyömistä ja syyllistämistä. Päihdeongelmainen nainen tuntee jo muutenkin paljon syyllisyyttä ja häpeää. Hartauksien ja rukousten olisi oltava sellaisia, että ne rohkaisevat naista kääntymään Jumalan Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 11

12 puoleen sellaisena kuin hän on. Totuus omasta elämästä ja Jumalasta vapauttaa. Totuuden voi kohdata vain armahtavassa ja rakkaudellisessa ilmapiirissä, jossa ei tarvitse pelätä hylätyksi tulemista. Rukoukset voivat olla vapaamuotoisia tai lähes kaikille entuudestaan tuttuja, kuten Isä meidän -rukous tai Herran siunaus. Ryhmien ja leirien teemoihin liittyvät Raamatun jakeet löytyvät toipumisohjelmaa käsittelevästä Minä kasvan kirjasta (Kujala & Hiltunen 2007) kunkin teeman kohdalta. Raamatun jakeita voi käyttää siten, että ne kaikki tai osa niistä luetaan ääneen tai annetaan kopioituina ryhmäläisille ja he itse tutustuvat niihin ryhmän aikana tai kotona. Jos ryhmäläisillä on käytössään toipumiskirja, teksteistä osa löytyy kirjasta ja osa täytyy hakea itse Raamatusta. Ryhmänohjaaja voi halutessaan nostaa jonkin Raamatun jakeen ajatuksen erityisesti esille tai pyytää ryhmäläisiä kertomaan, jos jokin Raamatun teksti on ollut tärkeä tai avannut jotain itselle. Raamatun tekstien käyttö ryhmässä on harkittava ja sovittava jokaisen ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Raamatun tekstit ovat olleet ryhmissä monille naisille tärkeitä Ryhmänohjaajien oman jaksamisen ja työkyvyn turvaaminen Itsetuntemus Ryhmänohjaajan on pidettävä itsestään huolta. Hänen on ennen ryhmänohjaajaksi ryhtymistään selvitettävä riittävässä määrin omat ongelmansa ja kyettävä tunnistamaan ja tunnustamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Oman taustan, historian, elämänkokemusten, arvojen sekä ajattelu- ja toimintatapojen tunteminen on välttämätöntä, jotta säilyttää työntekijänä työkyvyn ja taidon reagoida tavalla, joka auttaa asiakasta eteenpäin hänen prosessissaan. Tunnistamattomina omat tunteet ohjelmoivat käyttäytymistä eivätkä omat reaktiot ja toimintatavat silloin ole aina asiakasta auttavia. Auttamistyössä joutuu kohtaamaan joskus erittäin haasteellisia tilanteita, joissa työntekijään kohdistuu kritiikkiä ja asiakkaan tunteita, jotka eivät johdu aina työntekijästä, vaan kumpuavat asiakkaan omista kipukohdista. Joskus asiakkaan reaktiot nousevat vuorovaikutuksesta työntekijän kanssa. Olipa kysymys mistä tahansa, työntekijän on kyettävä ottamaan vastuu omasta käyttäytymisestään ja tunteistaan. Omia tunteitaan ei saa sälyttää autettavansa kannettavaksi. Tämä on tärkeä osa ammattitaitoa, jota työntekijä joutuu jatkuvasti kehittämään ja ylläpitämään. Auttamistyötä tekevillä on vaarana sairastuminen auttajasyndroomaan. Jos ryhmänohjaaja ei tunnista omaa problematiikkaansa vaan käyttää tuettaviaan oman pahan olonsa hoitamiseen toisissa ihmisissä ja oman heikkoutensa kieltämiseen, auttajan ja autettavan välille kehittyy riippuvuussuhde. Tällainen auttamissuhde ei edistä autettavan paranemista lainkaan. Työntekijä ei ole mikään yli-ihminen, joka aina on vain muita Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 12

13 varten. Hänen on myös osattava ja suostuttava olemaan autettavana. Ryhmänohjaajilla olisi hyvä olla tukenaan työnohjaus tai oma sielunhoito. Ryhmänohjaajat voivat tukea toinen toistaan työssään erittäin hyvin pitämällä huolen siitä, että jokaisen ryhmäkerran ja leiripäivän tai leirin jälkeen heillä on varattuna aikaa omien kokemustensa läpikäymiseen ja jakamiseen keskenään. Kun työntekijällä on mahdollisuus tuulettaa kokemuksensa, ajatuksensa ja tunteensa heti toiminnan jälkeen, kuormitus vähenee eivätkä ryhmän tapahtumat ja ryhmäläisten asiat jää pyörimään mieleen vapaa-aikana. Purkupalaveri ryhmän jälkeen mahdollistaa myös palautteen saamisen ja antamisen sekä työskentelyn suunnittelun ja kehittämisen. Auttajan selviytymiskeinoja Auttaja voi yrittää selviytyä työn kuormituksesta keinoilla, jotka eivät todellisuudessa auta, vaan päinvastoin vain lisäävät kuormitusta. Auttaja voi kieltää ja torjua asiakkaiden ongelmat. Hän ei kuule, usko todeksi tai unohtaa sen, mitä hänen tulisi ottaa vastaan ja jakaa. Tämä vaikuttaa kielteisesti työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutukseen. Toisaalta kuormituksen kasvaessa työntekijän keskittymiskyky heikkenee, ja asiakkaiden asiat pyörivät ajatuksissa työajan jälkeenkin. Työntekijän mieli jää kiinni asiakkaiden kertomuksiin, eikä tilaa muille asioille löydy. Työntekijälle voi syntyä myös tarve pelastaa asiakas tai päättää hänen puolestaan. Tällöin työntekijä pyrkii manipuloimaan asiakasta. Työntekijä on vaarassa sairastua auttajasyndroomaan. Hänen on vaikea asettaa rajoja autettavalleen ja myös vaikea rajata omaa toimintaansa. Auttaja voi auttaa itseään olemalla tarkka ja herkkä omille tunteilleen. Jokainen tunne on viesti, jota on hyvä pysähtyä kuuntelemaan ja kuulla, mitä se itselle kertoo. Omat tunteet ovat tärkeitä työntekijälle ja hänellä on niihin kaikkiin oikeus. Asiakkaiden traumaattisten kertomusten keskelle ei pidä jäädä yksin, vaan tulee jakaa kokemuksensa ja tunteensa jonkun kanssa ja antaa niille sanoja. Ryhmätapaamisten purkupalaveri on tässä hyvä apu. Ryhmänohjaajilla tulisi olla myös säännöllistä työnohjausta. Auttajien tulisi rajoittaa raskaiden asioiden kohtaamisen määrää ja huolehtia siitä, että työtehtävät ovat vaihtelevia. Auttajakin tarvitsee mielihyvää, onnistumisen kokemuksia ja iloa tuottavia hetkiä työssään. Se, mikä innostaa, auttaa myös jaksamaan. Työn ulkopuolella tapahtuva tankkaus on myös tarpeen. Auttaja tarvitsee muita ihmisiä ja myönteisiä, hyviä ja kauniita asioita elämäänsä. Vaikka työssä joutuukin kuulemaan paljon rankkoja asioita, työntekijällä on kuitenkin lupa iloita omasta elämästään ja rakentaa sitä toiveittensa mukaisesti. Ryhmäläisten tilanteet voivat herättää sekä auttamisen halua että vastenmielisyyttä ja tarvetta paeta tilanteesta. Asiakkaiden kertomusten vastaanottaminen Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 13

14 edellyttää riittävän hyvää itsetuntemusta. Ryhmänohjaaja on vaarassa samaistua ryhmäläisiin liiallisesti niin, ettei pysty enää näkemään ihmisen todellisia tarpeita. Toisaalta auttaja voi suojata itseään samaistumalla liian vähäisessä määrin ja torjua empaattisen myötäelämisen tunteet. Auttajan elämänkokemuksella ja elämäntilanteella on merkitystä siinä, miten hän saavuttaa sopivan etäisyyden autettavaan. Se on aidon eläytymisen edellytys. Auttajan omat vaikeudet senhetkisessä elämäntilanteessa tai aiemmat traumat voivat vaikuttaa siten, että saattaa olla vaikea erottaa, mitkä ovat omia ongelmia ja mitkä asiakkaan ongelmia. Nämä asiat on hyvä tiedostaa. Työntekijän on oltava valmis kuuntelemaan ja kestämään ehkä epärealistisen vaativa, syyttelevä ja regressoitunut kontakti asiakkaaseen. Hänen on myös kyettävä kestämään rakentavaa kritiikkiä, sallittava itselleen virheitä ja suvaittava epäonnistumisia. On yritettävä ymmärtää ja nähdä asioita kokonaisuutena. Työntekijän tehtävänä on tukea asiakasta saamaan toivoa selviytymisen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tällöin työntekijän luottamus elämään ja tulevaisuuteen sekä usko asiakkaan mahdollisuuksiin toimivat ikään kuin sijaistoivona asiakkaalle. Jos työntekijä uupuu ja menettää oman toivonsa, hän ei pysty tukemaan asiakkaansakaan toivoa. Jokaisen työntekijän on löydettävä oma terapeuttinen asenteensa ja tapansa tehdä työtä. Epäonnistumisia tapahtuu väsymyksen, omien ajankohtaisten ongelmien, ajan vähäisyyden tai tietojen riittämättömyyden takia. Voi olla, että työntekijä ei pysty saamaan asiakasta yhteistyöhön. Se on vain hyväksyttävä ja jatkettava eteenpäin asiakkaalle mahdollisella tavalla. Myötätuntouupumus ja sijaistraumatisoituminen Välittämisen hintana on myötätuntouupumus, jonka työntekijä maksaa välittämisestä, vierellä ja rinnalla olosta, vastaanottamisesta ja jakamisesta erityisesti, jos työntekijä altistuu jatkuvasti satuttaville asioille. Työntekijä myötäelää ja jakaa voimakkaita vihan, surun, ahdistuksen ja voimattomuuden tunteita. Asiakkaiden tilanteet yksityiskohtineen elävät mielessä vaatien aikaa, energiaa ja rauhaa tulla käsitellyiksi. Jos purkamista ja rauhoittumista ei saa riittävästi, työntekijä väsyy ja traumatisoituu itse. Sijaistraumatisoituminen syntyy pitkäaikaisessa altistumisessa traumaattisten kokemusten jakamiselle. Sijaistraumatisoituminen voi vaikuttaa työntekijään laajasti ja syvästi muuttamalla kielteisesti hänen minäänsä. Se voi myös heikentää tunteiden kestokykyä, minuuden tunteen säilyttämiskykyä ja kykyä säilyttää sisäinen yhteys toisiin. Omat tarpeet voivat jäädä taka-alalle, ja uskomukset itsestä ja muista ihmisistä voivat vääristyä ja siksi vaikuttaa haitallisesti ihmissuhteisiin. Omat voimavarat ja muisti voivat heiketä. Myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen seurauksena oman haavoittuvuuden kokemus korostuu ja turvallisuuden tunne järkkyy. Vaikeiden tunteiden Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 14

15 kohtaaminen heikentää työkykyä ja vireyttä. Seurauksena voi olla masennus, epätoivo, kyynisyys, väsymys, päänsärky, kivut. Omat tarpeet alkavat vaikuttaa liikaa, mikä voi johtaa yli- tai alireagointiin. Luottamus ihmisiin ja omat arvot voivat joutua koetukselle. Seurauksena voi olla sosiaalisten suhteiden laiminlyöntiä ja eristäytymistä ja liiallista työhön uppoamista. Omien tunteiden tunnistaminen ja niiden riittävä jakaminen ovat välttämättömiä työkyvyn ylläpitämiseksi Ryhmätoiminnan elementtejä Ryhmän kehitysprosessi Ryhmän toiminnassa on mekanismeja, jotka auttavat tai pahimmillaan estävät ryhmää toteuttamaan tehtäväänsä. Nämä mekanismit liittyvät ryhmän viestintään, toiminnan pelisääntöihin, päätöksentekoon sekä ongelmien käsittelyyn ja ratkaisuun. Ryhmä kehittyy vähitellen täysipainoiseen toimintaansa. Pelisäännöt synnyttävät yhteenkuuluvuuden ja ryhmään samaistumisen tunnetta, jolloin jäsenet alkavat ilmaista entistä avoimemmin näkemyksiään ja tunteitaan. Kun ryhmän jäsenet oppivat toimimaan ryhmänä, he luopuvat ainakin osittain omista pyrkimyksistään ja alkavat ottaa enemmän huomioon toistensa ja koko ryhmän tavoitteita. Ryhmän kehityksessä voidaan erottaa seuraavia kehitysvaiheita: 1. Aloitus- eli muotoutumisvaihe Tilanne on outo, ihmiset ovat varautuneita, epävarmoja ja ahdistuneita Varovaisuus, tunnustelu Tilanteeseen orientoituminen Tutustuminen, oman paikan etsiminen Tehtävän luonteen ja sääntöjen selvittäminen Hyväksyttävän toimintatavan löytäminen Riippuvuus ohjaajasta Paljon puhetta, vähän kuuntelua Ristiriitoja vältetään tietoisesti 2. Kuohuntavaihe / siirtymä- tai vakiintumisvaihe Me alamme kuulua yhteen -vaihe Luottamus syntyvät Roolit muodostuvat Toistensa ja ohjaajan testaaminen Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 15

16 Uskallus henkilökohtaisten kannanottojen ilmaisemiseen Alaryhmien muodostuminen ja niiden keskinäiset ristiriidat Jännitysten syntyminen jäsenten kesken, ohjaajan ja jäsenten kesken sekä jäsenten suhtautumisessa tehtävään Selvittämättömät suhteet aiheuttavat jännitystä ja epävarmuus aggressiivisuutta, joka johtaa välien selvittelyyn 3. Normienluomisvaihe / harmaan arjen vaihe Jännitysten tiedostamisen ja ristiriitojen käsittelyn jälkeen ilmapiiri selkeytyy Osallistujat luovat yhteisiä toimintanormeja ja kykenevät asettamaan ryhmälle tavoitteita Junnaamista, väsymystä, voimattomuutta, turhautumista 4. Toimintavaihe / täysipainoinen työskentely Toiminnan tulokset parhaimmillaan Erilaisia näkemyksiä, kysymyksiä, omia mielipiteitä On opittu ratkaisemaan ryhmän sisäiset ongelmat Avoimuus Keskinäiset suhteet tukevat tehtävän suorittamista Roolit ovat joustavia ja ryhmän toimintaan liittyviä Pystytään ottamaan vastuuta tehtävästä ja suoriutumaan siitä rakentavasti Ollaan itsenäisiä suhteessa ryhmän ympäristöön 5. Päätösvaihe Kokoaminen ja arviointi Helpotuksen tunne Haikeus Ryhmän jäsenten roolit Seuraavassa esille tulevat roolit ovat yleistä roolien tyypittelyä. Roolit ilmenevät käytännössä eri tavoin. Ryhmänohjaajien on tiedostettava, että ryhmässä muodostuu rooleja, ja niillä on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Ryhmän pelisäännöillä voidaan vaikuttaa erityisesti ryhmän dominoivimpien ja hiljaisimpien naisten tilannetta tasapainottavasti. Kun pelisäännöissä on sovittu esimerkiksi siitä, että kaikilla ryhmän jäsenillä on yhtä pitkä aika tuoda esille omia asioitaan ja että ryhmässä kunnioitetaan toistensa rajoja, se auttaa naisia itseään ja myös ryhmänohjaajia. Ohjaajien tehtävänä on myös huolehtia, että pelisääntöjä noudatetaan. Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 16

17 Ryhmätilanteessa rooli tarkoittaa sellaista ryhmän jäsenen käyttäytymistä tai osallistumistapaa, jota muut häneltä odottavat. Jokaiselle ryhmän jäsenelle kehittyy ryhmän vuorovaikutuksessa rooli tai rooleja. Roolit ovat välttämättömiä, jotta ryhmä voisi toimia hyvin. Jos yksi jäsen lähtee ryhmästä pois, ryhmän roolirakenne voi muuttua ja tehtävät jakaantua uudelleen. Roolit voivat olla vakiintuneita kaavoja yksilön käyttäytymisessä, mutta usein ne kuitenkin vaihtelevat tilanteesta toiseen. Viralliset roolit ovat ennalta määrättyjä tai niistä voidaan sopia yhdessä, esimerkiksi kokoukselle voidaan valita puheenjohtaja. Ryhmänohjaajien roolit ovat ennalta määrättyjä, mutta kuitenkin muotoutuvat persoonallisiksi. Epäviralliset roolit ilmenevät ryhmän jäsenen toistuvana käyttäytymisenä. Ne muodostuvat ja kehittyvät ryhmän vuorovaikutuksessa. Ryhmän perustehtävä ja jäsenten väliset suhteet vaikuttavat siihen, millaisia rooleja ryhmässä syntyy. Tehtäväkeskeiset roolit auttavat ryhmää saavuttamaan tavoitettaan. Arvioija arvioi kriittisesti ryhmän suoritusta. Ehdottaja tekee uusia ehdotuksia ja avaa näkökulmia käsiteltävään asiaan. Suhdekeskeiset roolit ylläpitävät ja kehittävät jäsenten välisiä suhteita ja ilmapiiriä. Sovittelija pyrkii konfliktitilanteessa kompromisseihin. Portinvartija pyrkii pitämään viestintäkanavat avoimina ja rohkaisee kaikkia osallistumaan, mutta hän voi toimia myös päinvastaisesti eli pantata tietoa. Yksilökeskeiset roolit liittyvät yksilön taipumuksiin toimia. Ne eivät palvele ryhmän perustehtävää vaan yksilön omia tavoitteita. Esimerkiksi vastarannan kiiski vastustaa kaikkea, dominoija pyrkii johtamaan ja manipuloimaan muita. Ryhmänohjaajien roolit Ryhmänohjaajat voivat tunnistaa omia roolejaan yleisistä ryhmän jäsenten rooleja koskevista kuvauksista. On hyvä tunnistaa omaa tapaansa toimia ryhmissä. Ryhmänohjaajien on sovittava keskinäisestä työnjaostaan selkeästi. Ohjaajat voivat täydentää toisiaan omilla vahvuuksillaan. Ohjaajat voivat jakaa vetovastuun pienempiin osioihin, joista kumpikin ottaa vastuun, tai he voivat vuorotella eri ryhmäkerroilla ohjaamisen päävastuussa. Jos toisella ohjaajalla on enemmän kokemusta ryhmien vetämisestä, voi olla tarkoituksenmukaista, että päävastuu on hänellä ainakin alkuvaiheessa. Ohjaajien on pohdittava omaa rooliaan myös siltä osin, miten paljon he kertovat omasta elämästään ryhmässä. Toipumisryhmän ideana on, että ohjaajat ovat sopivassa määrin mukana työskentelyssä aidosti oman elämänsä kanssa. Jos ohjaaja on työstänyt elämäänsä hyvin paljon ja on sinut sen kanssa, on turvallista ja helppoa jakaa omia kokemuksiaan. Jos ohjaaja ei ole työstänyt omaa elämäänsä kovin paljon, on mah- Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 17

18 dollista, että toipumisohjelman läpikäyminen nostaa esille asioita, joita on itse työstettävä. Ryhmä ei ole kuitenkaan tarkoitettu palvelemaan ohjaajia, vaan ryhmäläisiä. Kokemukset ovat osoittaneet, että naiset kokevat erittäin myönteisesti ohjaajien olemisen ja elämänsä jakamisen omana aitona itsenään. Naisille tulee tunne ja kokemus, että ohjaajat ovat samalla viivalla, ihmisiä ihmisten joukossa. Naisten kynnys puhua omista asioistaan madaltuu, kun ohjaajatkin ovat läpinäkyviä ja avoimia. Jokaisen ohjaajan on ratkaistava avoimuutensa raja itse. Ryhmä voi toimia hyvin, vaikka ohjaajat eivät kovin paljon omaa elämäänsä jakaisikaan. Ohjaajien ei ainakaan pidä tuoda ryhmään omia akuutteja kriisejään. Naiset alkavat helposti kantaa ohjaajien elämäntaakkoja omassa mielessään ja huolestua ohjaajien jaksamisesta. Ohjaajien aitous on tärkeää, jakoivatpa he elämästään enemmän tai vähemmän. Ajankäytössä on huomioitava aina se, että ohjaajat käyttävät mahdollisimman vähän aikaa omiin osuuksiinsa kuulumis- ja tunnelmakierroksilla sekä tehtävien purkamisessa. Naiset ovat tuoneet esille kokemuksiaan ammattiauttajien kanssa kohtaamisistaan. Monet ovat turhautuneet, koska ovat tunteneet puhuneensa kuin seinälle, josta ei saa mitään vastakaikua. Puhuminen auttaa jonkin verran, mutta tarvitaan elävää vuorovaikutusta ja yhteyttä. Naiset tarvitsevat tulla kuulluiksi, nähdyiksi, todesta otetuiksi ja kohdatuiksi. Tässä auttaa se, että ohjaaja on aidosti läsnä, keskittynyt juuri siihen hetkeen ja siihen ihmiseen, joka kulloinkin on äänessä. Ohjaajan antama sanallinen ja sanaton ymmärtämispalaute ja rohkaisu ovat tärkeitä. Ohjaajien tehtävänä on vastata siitä, että kaikki asiat toimivat ryhmissä ja leireillä, ryhmän yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan ja kaikkia kohdellaan arvostavasti ja tasapuolisesti. Ohjaajat jakavat ja tarvittaessa rajaavat puheenvuoroja. Ohjaajien vastuulla on myös ottaa puheeksi ja selvitettäviksi mahdolliset ongelma- ja ristiriitatilanteet. Maton alle lakaiseminen ei ole toipumisen kannalta hyvä asia. Ohjaajien tulee pysähtyä sellaisten esille tulleiden asioiden äärelle, jotka ovat jotenkin huolestuttavia tai toipumisen kannalta keskeisiä naisten elämässä. Naiset voivat tuoda vain sivulauseessa ja viittauksenomaisesti esille todella rankkojakin asioita. Niitä ei pidä ohittaa, vaan niihin saa ja pitää tarttua. Ohjaajien itsensä tulee toimia esimerkkinä sääntöjen noudattamisessa ja ryhmään sitoutumisessa. Toipuvilla naisilla on vaikeuksia sitoutumisessa ja pelisääntöjen noudattamisessa. Sen vuoksi ohjaajien esimerkki on tärkeä. Ryhmän käyttäytymissäännöt normit Vuorovaikutuksessa luodaan aina erilaisia normeja, jotka ovat välttämättömiä ryhmän toiminnalle. Normit asettavat rajoja ryhmän jäsenten sopivalle ja sopimattomalle käyttäytymiselle. On olemassa kirjoitettuja tai ääneen lausuttuja sääntöjä ja ääneen sanomattomia tapoja, jotka tiedostetaan vasta kun joku rikkoo niitä. Normeja on aina ole- Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 18

19 massa, vaikkei ryhmä olisikaan niistä tietoinen. Näin on naistenkin ryhmässä. Naisten käyttäytyminen alkaa saada pikku hiljaa toistuvia muotoja. Normit muotoutuvat osana ryhmän kulttuurin kehittymistä. Ryhmän kulttuuri vaikuttaa siihen, millaisia normeja ryhmään syntyy, mutta normit myös muokkaavat ryhmän kulttuuria. Normit ohjaavat ryhmän viestintäprosessia eli sitä, kenelle puhutaan, miten puhutaan ja mistä aiheista puhutaan. Normit ovat melko vakiintuneita, vaikka ne sallisivat ryhmälle vahingollistakin käyttäytymistä, esimerkiksi jatkuvaa myöhästelyä. Normeja on mahdollista asettaa ja muuttaa esimerkiksi keskustelemalla niistä ja niiden rikkomisesta yhdessä. Uusi jäsen huomaa ryhmän normit usein vasta sitten, kun hän tietämättään rikkoo niitä. Tullessaan ryhmään hän ikään kuin haastaa ryhmän normirakenteen. Ryhmään sosiaalistuessaan hän oppii ryhmän kulttuurin ja normit tai hän saattaa myös muuttaa niitä. Sosiaalistumisprosessissa ryhmän ulkopuolisesta yksilöstä tulee osa ryhmää. Ryhmän jäsenten sitoutuminen koko ryhmäprosessiin on tärkeää. Jos joku ryhmän jäsen on poissa jollakin ryhmäkerralla, voi havaita, kuinka koko ryhmän asetelma ja ilmapiiri voi muuttua. Jokainen jäsen on olennainen tekijä ryhmässä. Tästä syystä ryhmään ei voida ottaa uusia jäseniä kesken prosessia, vaikka joku olisikin jäänyt kesken kaiken ryhmästä pois ja ryhmässä olisi periaatteessa tilaa. Jos ryhmään tulee uusi jäsen, ryhmä joutuu ikään kuin aloittamaan alusta ja ryhmäprosessi häiriintyy ja sen tehokkuus laskee. Ryhmä joutuu järjestäytymään uudelleen ja muodostamaan osittain uuden toimintakulttuurin ja uudet normit. Mikä aiheuttaa turvattomuutta ryhmässä? Naisten toipumisryhmätoiminnan tuloksellisuuteen vaikuttaa paljon se, miten turvalliseksi tai turvattomaksi ryhmä koetaan. Jos ryhmä koetaan turvallisena, naiset uskaltavat avautua ja puhua asioistaan vapaammin. Jos ryhmässä on turvattomuutta, se vaikuttaa siten, että naiset vetäytyvät ja suojautuvat eivätkä ole avoimia. Tämä taas vähentää heidän työskentelystään saamaansa hyötyä. Naisilla on ollut tai on parhaillaan turvattomuutta omassa elämässään. Ryhmä voi olla mahdollisuus lisätä sisäistä ja ulkoistakin turvallisuuden tunnetta. Ryhmän turvallisuutta tulee vaalia erityisesti. Turvallisuuden lähtökohtana on ohjaajien oma turvallisuus. Jos ohjaajilla on sisäinen turvallisuus ja levollisuus omassa olemuksessaan ja työskentelyssään, se heijastuu myös ryhmäläisiin turvallisuutena. Ohjaajat voivat omalla selkeydellään, johdonmukaisuudellaan, keskinäisellä hyvin sovitulla työnjaollaan ja toimintaperiaatteillaan luoda ryhmään turvallisuutta. Kun ohjaajat ovat sitoutuneita toimintaan ja noudattavat yhteisesti laadittuja pelisääntöjä ja toimivat tasapuolisesti kaikkia ryhmän jäseniä kohtaan, ryhmässä säilyy turvallinen olo. Jos ohjaajat eivät itse noudata sääntöjä, toimivat ristirii- Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 19

20 taisesti ja epäoikeudenmukaisesti tai kohtelevat eriarvoisesti ryhmäläisiä, se herättää ryhmäläisissä turvattomuutta. Jos ohjaajille tulee ristiriitoja ryhmäprosessin aikana, ne on ehdottomasti selvitettävä ryhmätilanteen ulkopuolella. Ohjaajien on tartuttava ryhmän sisällä ilmeneviin ristiriitoihin ja pyrittävä selvittämään se välittömästi: mitään ei pidä lakaista maton alle. Maton alle lakaiseminen ja asioiden käsittelyn välttäminen kuuluvat juuri päihdekulttuuriin, josta naiset ovat pyrkimässä ulos. Toipumista auttaa, kun ryhmässä tulee malli avoimesta, totuudellisesta, rakkaudellisesta ja oikeudenmukaisesta asioiden käsittelemisestä siten, ettei ketään alisteta, syyllistetä tai suljeta ryhmän ulkopuolelle. Ryhmäläiset voivat horjuttaa ryhmän turvallisuutta esimerkiksi sillä, etteivät noudata yhdessä sovittuja pelisääntöjä. Tähän on ajoittain puututtava ryhmässä ja keskusteltava siitä yhdessä sekä tarvittaessa tarkennettava tai muutettava pelisääntöjä. Jotkut ryhmän jäsenet voivat viedä liikaa tilaa eivätkä pysty kuuntelemaan toisia. Tämä on hyvä käydä yhdessä läpi jo pelisääntöjä luodessa. Ryhmänohjaajalla on oikeus ja velvollisuus asettaa rajat liikaa tilaa vieville ja rohkaista hiljaisempia saamaan äänensä kuuluville. Kun esimerkiksi tehtävien purkuun käytettävissä oleva aika jaetaan pääsääntöisesti tasan kaikkien kesken, tätä ongelmaa ei tule. Ryhmissä on vaarana syntyä alaryhmiä, jotka liittoutuvat keskenään ja ryhmäprosessi hajoaa. Ryhmän rakenteella ja yhteisillä pelisäännöillä voidaan ehkäistä tätäkin ongelmaa. Ryhmässä ei pidä sallia kahdenkeskistä kuiskuttelua ryhmän aikana. Kun pelisäännöissä on myös mukana kohta, jossa on sovittu harmittavien tai häiritsevien asioiden yhteisestä käsittelystä, on helppo tarttua ja vedota siihen. Muita turvallisuutta vähentäviä asioita, joihin ohjaajien tulee puuttua voivat olla mm. toisten puheenvuorojen keskeyttäminen, myöhästely, puhelimeen vastaaminen, tekstiviestien lukeminen tai lähetteleminen ryhmäistunnon aikana. Erityisesti niistä tulee turvallisuutta heikentäviä, jos ohjaajat eivät puutu niihin millään tavalla. Mikä luo turvallisuutta ryhmässä? Turvallisuutta lisää ryhmässä ohjaajien hyvä yhteishenki ja työnjako, rauhallisuus, myönteinen ja tukeva asenne, pelisääntöjen perusteellinen muodostaminen ja niistä kiinni pitäminen sekä jämäkkyys, mutta kuitenkin kyky joustaa tarvittaessa. Myös selkeä ryhmäohjelma ja aina sama kokoontumispaikka ja ajankohta luovat turvallisuutta. Virpi Kujala, Tarja Hiltunen ja Sininauhaliitto 20

RYHMÄHOIDON PERUSTEET -ryhmänohjaajana päihdehuollossa Tekijä: Mirja Koukkari

RYHMÄHOIDON PERUSTEET -ryhmänohjaajana päihdehuollossa Tekijä: Mirja Koukkari RYHMÄHOIDON PERUSTEET -ryhmänohjaajana päihdehuollossa Tekijä: Mirja Koukkari ESIPUHE 2 1 Miksi ryhmähoitoa? 4 2 Ryhmänohjaajaksi kasvaminen 7 2.1 Ryhmänohjaajaksi kasvamisen vaiheet 7 2.2 Ryhmänohjaajan

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

Marion Fields ja Susanna Plathan (toim.) OK-opintokeskus. Tietoa, taitoja ja hyvää fiilistä vertaisoppimisen taustaa ja kokemuksia järjestötoiminnassa

Marion Fields ja Susanna Plathan (toim.) OK-opintokeskus. Tietoa, taitoja ja hyvää fiilistä vertaisoppimisen taustaa ja kokemuksia järjestötoiminnassa Marion Fields ja Susanna Plathan (toim.) OK-opintokeskus Tietoa, taitoja ja hyvää fiilistä vertaisoppimisen taustaa ja kokemuksia järjestötoiminnassa Marion Fields ja Susanna Plathan (toim.) Tietoa, taitoja

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi!

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi! Tuumasta toimeen Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015 voimaksi! Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke Sisällys Tuumasta toimeen -ryhmäohjausmallin tausta... 4 Kohderyhmä... 5 Tavoitteet...

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Virpi Kujala 1 Kirjoittajat Kujala Virpi Toimitus Heimonen Päivi Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Toimintaopas on tuotettu Eevan perhe projektin

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena 2 Sisällys 1 Johdanto: Vertaiset turvapaikkaa hakevien lasten tukiverkkona 3 2 Turvapaikanhakijalapset ja -nuoret Suomessa 5 2.1 Turvapaikkaprosessi lapsen

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto 22 OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy Johdanto Kuvaan tekstissä omaa käsitystäni osallisuudesta ja sitä tukevasta dialogisesta vuorovaikutuksesta.

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä Tarja Janhunen ja Reetta Pauni LEIJA -HANKE YVPL ry OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo JOHDANTO...3 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot

OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ

OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ Maarit Tyrväinen OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.11.2010 Tekijä(t)

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot