Työurien pidentäminen Suomessa ja muualla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työurien pidentäminen Suomessa ja muualla"

Transkriptio

1 Juho Vainion Säätiön 50-vuotisjuhlaseminaari Finlandia- talo Työurien pidentäminen Suomessa ja muualla Jorma Rantanen

2 Työvoima ikääntyy teollisuusmaissa Euroopan väestö vanhenee. Eliniän odote kaksinkertaistui 1900-luvulla ja trendi on kiihtyvä. Työvoima vanhenee EU:ssa 2.2v/10v, Suomessa 2v/10v Terveiden elinvuosien määrä kasvaa; aktiivi elämä jatkuu myöhempään ikään Elämänkaaren lopulla työvoimaintensiivisen hoidon ja tuen tarve kasvaa jyrkästi; oldest olds Kansantalouden resurssit syntyvät 2.4 miljoonan työelämään osallistuvan työpanoksesta ja erityisesti alle 0.5 miljoonan tuotantopanoksesta Huoltosuhde raskas ja huononee. Työelämän ulkopuolella olevien työikäisten määrä suuri Kestävyysvaje sekä julkisen talouden että sosiaali- ja teveydenhuollon uhkana

3 (Total billion)

4 Miltä Suomi näyttää Euroopassa?

5 Lähde: Hytti & Valaste 2005

6 Lähde: Hytti ja Valaste 2005 Pitkä elämä, lyhyt työura Pitkä elämä, pitkä työura Lyhyt elämä, lyhyt työura Lyhyt elämä, pitkä työura

7 Pitenevä elämä, pitenevä työura Lyhenevä elämä, pitenevä työura Lyhenevä elämä, lyhenevä työura Pitenevä elämä, lyhenevä työura Lähde: Hytti ja Valaste 2005

8 . 8 Lähde: ETK 2010

9 Hallitus ja työmarkkinajärjestöt, EK, SAK, STTK ja Akava sopivat tavoitteesta nostaa 25 vuotta täyttäneiden keskimääräistä eläkkeelle siirtymisiän odotetta 59, 4 vuodesta kolmella vuodella 64.2 vuoteen 2025 mennessä Lähde: Mikko Kautto ETK

10 Työuraa määräävät tekijät Työelämä Työmarkkinat Työllisyystilanne Työvoimapolitiikka Kilpailutilanne Sosiaaliturva Kestävä talous Työntekijä Terveys Työkyky Osaaminen ja oppiminen Työmotivaatio Työn ethos Työllistettävyys Vaihtoehdot Työura Muu elämä Työ ja perhe-elämä Vapaa-aika Sosiaalinen osallistuminen Verkostot Harrastukset Työ ja työyhteisö Terveellisyys Turvallisuus Jatkuvuus Työn vaatimukset ja kuormitus Työilmapiiri Johtaminen Yhteisöllisyys Työkulttuuri

11 Terveys

12 Erittäin hyvä, melko hyvä Kohtalainen Melko huono, huono Pitkäaikaissairaus Pitkäaikaissairaus Terveys 2000 Työ ja terveys Suomessa 2009 (20-64v ja 35-64v) 20-64v 30-64v Melko huono, huono Kohtalainen Hyvä,melko hyvä

13 Omat arviot terveysongelmista työssä (TTL Työ ja terveys Suomessa FIN 2009 ) Niska-hartia Selkä Masennus Unihäiriö Muistihäiriö Joku psyykk. oire TULE

14 Terveys työelämässä Pitkäaikaisterveet n. 28%? Terveet, työkykyiset 42% On sairauksia Ei työrajoituksia 15% Merkittävä terveysvajaus Huono työkyky 15%

15 Työ ja työyhteisö

16 Trendejä Positiivista kehitystä viimeisten 30 vuoden aikana Työ edelleen keskeisellä sijalla ihmisten elämäsä Eläkeintressitutkimuset: Työn sisältö, työn kuormitukset, työilmapiiri, johtaminen ratkaisevia seniorityöntekijän valinnoissa. Palkka ja eläke-edut sekundaarisempia. Kahtalaiset haasteet: Perinteiset riskit uudessa tilanteessa. Samalla uudet ongelmat nousevat esille: Stressi, osaamispaine, perusturvallisuus, epäjatkuvuudet, tuottavuushaasteet, kv. kilpailu Ongelmien ja haasteiden kompleksisuus kasvaa Ongelmat yksilöllistetään; ratkaisut syntyvät kuitenkin systeemitasolla Kansalliset hallinta- ja turvarakenteet heikentyneet: Global governance ei toimi

17 TYÖKYVYN HAASTEITA 2010-LUVULLA Osaaminen ja jatkuva oppiminen Joustavuus ja muutosvalmius Kiireen ja aikapaineen sieto Poikkeavat työajat Yksilökohtainen vastuunotto omasta työstä Uuden tekniikan aktiivinen käyttöönotto Uudet työn organisointimuodot Uudet työsuhteet Luotettavuus ja sitoutuminen Työn sosiaaliset vaatimuket Työn ja työntekijän liikkuvuus

18 Säätelymahdollisuudet Työn vaatimukset Low strain Passive Active High strain Karasek-Theorell 1990 Työstressin terveysvaikutukset ja niiden mekanismeja 5-HT, GABA, DA, Cort Psyykkiset kuormitustilat Stressieaktiot Burnout Depressio Käyttäytymismuutokset Unihäiriöt Psykososiaalinen ja Psyykkinen ylikuorma Vaatimus-Säätely epätasapaino Ponnistus-Palkinto epätasapaino CRF, DA, NA Amygdala, Hippocampus HPA axis (CRF, ACTH, Cort.) Muisti, Vireystila Oppiminen, Aktiivisuus Hypertnsio Hyperlipidemia Ylipaino Metabolinen syndrooma C-reactive protein Homokysteini Somaattiset sairaudet Sydäninfarkti Aivohalvaus Mahahaava TULE-vaivat Tapaturmat Immuunivasteen heikkeneminen Effort Siegrist 1996 Reward Työterveydelliset Kaksivaiheinen reaktio Työmuistin heikkeneminen Motivaatiohäiriöt Työkompetenssin alenema Työkyvyttömyys Työintelligenssin lasku Varhainen eläköityminen

19 Kardiovaskulaarinen kuolleisuus ja työstressi Nmax=812 (73 deaths); mean follow-up 25,6 years 2,5 2 * * Tertiilit 1 = matala stressi 2 = Kohtalainen 3 = Korkea 1,5 1 0, Karasek Siegrist # adj. for age, sex, occupational group, smoking, physical activity, SBP, total chol., BMI * p <.05 Source: M. Kivimäki et al. (2002), BMJ, 325: 857

20 Työstressi (Karesekin malli) ja alkava kliininen depressio (5v, n=4133) Multivariantti suhteelllinen riski (vakioitu iän, baseline depression, sosiodemograafisten ja elintapatekijöihin suhteen) Naiset RR CI Matala kontollin taso Vähäinen sosiaalinen tuki Miehet Suuri epävarmuus työsuhten jatkuvuudesta Source: R. Rugulies et al. (2006), Am J Epidemiol, 163: 877. Courtesy by Prof. J. J. Rantanen Siegrist )

21 Vuodeosaston täyttöaste ja henkilöstön masennusriski Lähde: Vahtera ym. Lähde: Virtanen et al. Am J Psychiatry, 2008 Osaston vuodepaikkojen ylikuormitusaste

22 Siegristin imbalanssi (Lähde: Siegrist 2010) Alkoholiriippuvuus: OR 1.9 (men) Tyyppi 2 diabetes: OR 1.6 (men) Niska-hartiaoireyhtymä: OR 1.4 Huono fyysinen kunto: OR 1.4 Poor mental functioning: OR 1.3

23 Työtyytyväisyys (TTL Työ ja terveys Suomessa 2003, 2006, 2009) Tyytyväinen Neutraali Tyytymätön

24 Työterveyshuolto

25 Työterveyshuollon kehittäminen Kehitetty koko Suomen teollisen historian ajan, ainakin vuodesta Työterveyshuoltolakipaketti: Työterveyshuoltolaki> Järjestämisvelvollisuus ja sisältö Kansanterveyslaki> Terveyskeskusten TTH palvelutuotanto Sairausvakuutuslaki> KELA: Työantajan maksamasta svmaksusta korvaukset työnantajalle Työturvallisuuslaki> Työsuojeluviranomainen valvoo työnanttajan järjestämisvelvollisuutta 2001 lakiuudistus sisällön kehittämistä, työkykytoiminnan ja ennaltäehkäisyn tehostamista 2010 Työterveyshuollon uudelleensuuntaaminen ja kattavuuden laajentaminen (Työryhmät)

26 Työtervehuollon kattavuus Suomessa (Lähde: KELA 2007, 2009, Rantanen 2009) Kattavuus % TTH laki

27 Suomalainen työkykymalli (STM Työterveys 2015) Julkinen hallinto Ikäohjelmat Työntekijän työkyvyn edistäminen Työmarkkinaosapuolet Terveyspalvelut Työympäristön parantaminen Riskien preventio Työn kehittäminen Hyvä Good Terveys health ja and Ja work työkyky ability Ikäjohtaminen Johtamiskulttuurit Työ-organisaation kehittäminen Työyhteisön kehittäminen Työturvallisuus Ikä- ja muu työkykytutkimus Osaamisen kehittäminen Koulutsinstituutiot Yhteistyöverkostot

28 TYKY ja Työkykytalo (Lähde: Ilmarinen 2006) Perhe Lähiyhteisö TYÖKYKY Työterveyshuolto TYÖ Työolot Työn sisältö ja vaatimukset Työyhteisö ja organisaatio Arvot Asenteet Motivaatio Työsuojelu Ammatillinen osaaminen Terveys ja toimintakyky

29 Ei kipulääk Kipulääk Ei pitkäaikaissair Pitkäaikaissairaus Ei masennuslääk Masennuslääkitys Työkyvyttömyyden riskitekijöitä (Vahtera et al. Occup Environ Med 2010;67: ) 12 tekijää, 10 TTH:n vaikutettavissa Työntekijä-asema Vuorotyö Työstressi Liikunnan puute BMI Rasittuneisuus Huono terveys Masennuslääkkeet Kipulääkkeet Pitkäaikaissairaus Yl. toimihenk Al. toimihenk Työntekijä Päivätyö Iltavuoroja Yövuoroja Työstessi pieni Työstessi suuri Ei tupakoi Tupakoi Liikkuva Liikunnan puute BMI <30 BMI 30-> Ei rasittunut Rasittunut Terveys hyvä Terveys huono Mies Nainen alkavuus /1000 työvuosi

30 Työterveyshuollon toimenpiteet työuran pidentämiseksi Yksilöön ja ryhmiin suunnatut toimenpiteet Työhön ja työympäristöön suunnatut toimenpiteet Perustarkastus Ikäryhmätarkastukset Terveyden edistäminen Elinikäinen oppiminen TYKY Pitkäaikaisterveet n. 28%? Riskiympäristön seuranta Rakenteellinen ja primaaripreventio Perustarkastus Ikäryhmätarkastukset Terveyden edistäminen Elinikäinen oppiminen TYKY Terveet, työkykyiset 42% Riskiympäristön seuranta Rakenteellinen ja primaaripreventio Varhainen diagnoosi Työperäisyyden tarkastelu Ehkäisevät toimenpiteet Varhainen puuttuminen Hyvä hoito TYKY Hyvä hoito Sekundaari- ja tertiaaripreventio Varhainen kuntoutus TYKY On sairauksia Ei työrajoituksia 15% Merkittävä terveysvajaus Huono työkyky 15% Työn ja työympäristön sopeuttaminen Työn ja työympäristön sopeuttaminen Kevennetty työ

31 Ryhmä Työvoimareservit (Karkea arvio) Koko perusjoukko Mobilisointi % Reservi lukumäärä Työttömät Työkykyiset vammaiset Syrjäytyneet nuoret Työkyvyttömyyseläkeläiset Vanhuuseläkeläiset Työkykyiset työvoiman ulkopuolella Yhteensä Sekä työkyvyttömyys- että vanhuuseläkkeellä olevien työhönhakeutumishalukkuus on huomattava!

32 Johtopäätöksiä:Policy 1. Suomella kuten muillakin EU mailla on työurien pidentämisessä merkittävä tulevaisuuden haaste, johon on vastattava nyt 2. Suomen tilanne keskimääräistä eurooppalaista parempi 3. Suomi on ollut varhain liikkeellä ja poliittinen ja työmarkkinapoliittinen keskustelu on vuosia ollut aktiivista. Laaja konsensus ydinkysymyksistä 3. Suomi on johtava maa ikääntyvän työntekijän työuran kaikenpuolisessa tutkimuksessa. Hyvä tietopohja tavoitteenasettelulle. Runsaat keinovalikoimat ovat käytettävissä. 4. Kriittinen tekijä on toimeenpano työpaikkatasolla.

33 Johtopäätöksiä: Strategiat 1. Tähänastiset ikääntymisstrategiat ja ohjelmat ovat auttaneet, mutta eivät ratkaisseet ongelmaa (Toimeenpano) 2. Suomessa on runsaat käyttämättömät työvoimareservit, joiden mobilisointi ratkaisisi työvoiman riittävyysongelman =työvoimapula ei uhkaa 3. Reservien käyttöönotto edellyttää työtilaisuuksien tarjoamista ja merkittäviä integraatiotoimenpiteitä. 4. Työvoimapoliittiset ja eläkepoliittiset keinot ovat oikein toteutettuina tarpeellisia, mutta eivät riittäviä 5. Tarvitaan monipuolista eri kohderyhmiin kohdistuvaa, edistävää ja tukevaa strategiaa ja sen aitoa laaja-alaista toimeenpanoa 6. Yleisstrategiana resurssilähtöinen lähestymistapa: Hyvä työkyky ja hyvä työ ovat yksilön, yhteisön ja kansakunnan keskeinen resurssi.

34 Johtopäätöksiä:Toimeenpano 1. Työurien pidentäminen koskee koko työvoimaa: työelämässä jo olevia ja sinne integroitavia. Se edellyttää työolojen kokonaisvaltaista kehittämistä=ilo:n Decent Work- periaate. 2. Eri kohderyhmien tarpeet erilaisia. Kullekin kohderyhmälle tarvitaan myös erikseen kohdennettuja toimenpiteitä 3. Työntekijän terveys ja työkyky edelleen avainasemassa: Keskeiset työterveydelliset keinot käyttöön kaikille: - Hyvät työolot, työterveys ja turvallisuus ja jatkuva työsuhde - Työterveyden ja työkyvyn ylläpito ja edistäminen - Yleinen terveyden edistäminen ja erityisesti työhön liittyvien sairauksien ehkäisy - Työkuormituksen säätely - Osaamisen varmistaminen - Itseohjautuvuuden ja positiivisen joustavuuden lisääminen - Työolojen sopeuttaminen yksilöllisiin tarpeisiin 4. Työterveyshuollon toimintamahdollisuuksia, sisältöä ja kompetenssia työterveyden ja työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä vahvistettava 5. Moderni johtaminen ja edistävä, kannustava ja supportiivinen työkulttuuri ovat edelleen työhön osallistumisen ja siellä jaksamisen tärkeä edellytys

35 Hyvä työ ja sen vaikutukset Työn sisältö tärkeä osa elämän sisältöä Keskeinen osallistumisen ja vaikuttamisen areena Määrittelee paljolti aseman sosiaalisessa kentässä Tuo runsaasti sosiaalisia suhteita ja imformaatiota Sisältää haasteita ja on a priori tavoitteellista Tuottaa sekä fyysisiä että henkisiä resursseja Tarjoaa mahdollisuuden ja edellyttää jatkuvaa oppimista "On kehityksessä mukana" Edistää terveyttä Kattaa aikabudjetista noin kolmanneksen Luo taloudelliset resurssit sekä yksilölle, perheelle että yhteiskunnalle.

36 Lämpimät Kiitokset sekä Onnittelut 50-vuotiaalle Juho Vainion Säätiölle Parhainta menestystä tulevaisuudessakin kansanterveyden ja työterveyden tutkimuksen tukemisessa!

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU?

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? Elina Jäntti Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos/työterveyshuolto Marraskuu 2013 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 201 Helsinki 2015 Toimintakertomus_201.indd 1 7..2015 1:3:39 2 Toimintakertomus_201.indd 2 7..2015 1:3:0 Sisällys Vuosi 201 Työterveyslaitoksessa 1 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2012 Helsinki 2013 Kirjapaino Oy Helsinki 2013 2 Sisällys 1 Työterveyslaitoksen toiminta 2012 4 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Liikunta ja työurat työelämä kaipaa myös liikettä VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:3

Liikunta ja työurat työelämä kaipaa myös liikettä VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:3 Liikunta ja työurat työelämä kaipaa myös liikettä VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:3 1 Yleisimmät työkyvyttömyyden syyt ovat mielenterveyden häiriöt, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä sydän-

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ Kati Kallimo Gerontologian ja kansaterveyden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

ACTA TYÖHYVINVOINNIN KOKEMUKSET KERTOMUKSELLISINA PROSESSEINA NARRATIIVINEN ARVIOINTITUTKIMUS. Pauliina Marjala C 315 UNIVERSITATIS OULUENSIS

ACTA TYÖHYVINVOINNIN KOKEMUKSET KERTOMUKSELLISINA PROSESSEINA NARRATIIVINEN ARVIOINTITUTKIMUS. Pauliina Marjala C 315 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2009 C 315 ACTA Pauliina Marjala UNIVERSITATIS OULUENSIS C TECHNICA TYÖHYVINVOINNIN KOKEMUKSET KERTOMUKSELLISINA PROSESSEINA NARRATIIVINEN ARVIOINTITUTKIMUS TEKNILLINEN TIEDEKUNTA, TUOTANTOTALOUDEN

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Kristiina Leinonen Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon mahdollisuudet tukea työntekijöiden terveyttä, työ- ja toimintakykyä AVH-päivät 26.10.2011 Maria Rautio, palvelukeskuspäällikkö, Työterveyslaitos Taustaa Edessä merkittäviä

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

Terve tuki- ja liikuntaelimistö

Terve tuki- ja liikuntaelimistö OPAS Heli Bäckmand Ilkka Vuori (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon 11 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria

Johda työkykyä, pidennä työuria Johda työkykyä, pidennä työuria Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen -seminaari Tampere 8.5.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työkyvyn ja työkyvyttömyyden osatekijät Työkyky

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Taloudellinen merkitys ilmenee monella tasolla Työterveyden taloudellisiin

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Työ ja ihminen 3 / 2005 19. vuosikerta Pääkirjoitus Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Katsaukset Kohti hallittua työuraa ja eläkeprosessia... 307 Tiina Salokangas, Jukka

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 1. Hyvinvointia työstä... 3 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: toimintaympäristö, strategian toteuttaminen ja fokusalueet... 4 2.1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot Tuula Lindholm Liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot