Ikääntyvän palomiehen terveys, työkyky ja eläköityminen. Palomiesten eläkeikä ja pelastustoimen suorituskyky. Kirjallisuuteen pohjautuva selvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyvän palomiehen terveys, työkyky ja eläköityminen. Palomiesten eläkeikä ja pelastustoimen suorituskyky. Kirjallisuuteen pohjautuva selvitys"

Transkriptio

1 Kirsti Siekkinen, Harto Hakonen ja Eino Havas Ikääntyvän palomiehen terveys, työkyky ja eläköityminen. Palomiesten eläkeikä ja pelastustoimen suorituskyky. Kirjallisuuteen pohjautuva selvitys LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES JYVÄSKYLÄ 2008

2 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ I Osa 1 JOHDANTO 4 2 TYÖKYKY 4 3 TOIMINTAKYKY Fyysinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Sosiaalinen toimintakyky Työ- ja toimintakyvyn arviointi 8 4 PALOMIESTEN TERVEYS JA TYÖKYKY Työn vaatimukset Pelastajatutkintoon johtavan koulutuksen fyysiset 9 ja psyykkiset valintaperusteet Palomiehen työnkuva ja työn vaatimukset Palomiesten ikärakenne Palomiesten työkyky Työkyvyn arviointi Työkykytutkimuksia Sairastuvuus Fyysiset oireet ja sairaudet Psyykkiset oireet Palomiesten tapaturmat Sairauspoissaolot 21 5 PALOMIESTEN ELÄKÖITYMINEN Eläköityminen kunta-alalla Palomiesten eläköityminen 23 6 PALOMIESTEN KUOLLEISUUS 25 JA ENNUSTETTU ELINIKÄ 7 YHTEENVETO PALOMIEHEN TYÖKYVYSTÄ 27 II Osa 1 PALOMIESTEN ELÄKEIKÄ JA PELASTUSTOIMEN 30 SUORITUSKYKY 1.1 Johdanto Simulointimalli Mallin oletukset Palomiesten ikärakenne ja työkyvyttömyyseläkkeiden 30 alkavuus Mallin rakenne Simulointi Vakioitu vanhuuseläkeikä Työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset Eläkeiän muutos vuonna Keski-iän kehittyminen eläköitymismalleilla Pelastussukelluskelpoisuuden kehittyminen 42 eläköitymismalleilla 2. JOHTOPÄÄTÖKSET 43 LIITE 1 47 LIITE 2 48

3 TIIVISTELMÄ Tämän työn ensimmäisessä osassa on tarkoitus selvittää vakituisessa työsuhteessa toimivan palomiehen yksilötason terveyttä, työkykyä ja eläköitymistä. Raportin toisessa osassa esitellään eri eläkeikämallien kustannuksia ja arvioidaan pelastustoimen suorituskykyä. Suomessa kunta-alalla työskentelee vakituisena palomiehenä noin 3000 henkilöä keski-iän ollessa 40.7 vuotta. Työn vaatimusten kannalta palomiehen terveydeltä ja toimintakyvyltä odotetaan, että pelastaja pystyy suoriutumaan tehokkaasti työtehtävistään vaarantamatta omaa, pelastettavan tai työtovereiden terveydentilaa ja turvallisuutta. Läpi työuran palomiesten terveyttä ja työkykyä arvioidaan määräaikaistarkastuksin. Tiettyjä työtehtäviä, kuten pelastus-sukellusta saa tehdä vain siihen pätevä ja henkilökohtaisten edellytystensä puolesta työhön soveltua henkilö. Näihin työtehtäviin on erikseen määritellyt kuntovaatimukset. Palomiehillä työn fyysiset vaatimukset kohdistuvat erityisesti hengitysja verenkiertoelimistön ja tuki- ja liikuntaelinten toimintaan sekä motoriseen taitoon. Tutkimusten mukaan osalla palomiehistä on vaikeuksia selviytyä kaikista työtehtävistä vaarantamatta itsensä, työkaverin tai autettavan terveyttä. Iän lisääntyessä yhä useammat palomiehet kokevat sekä subjektiivisesti työkykynsä edelleen alentuvan, mutta myös objektiivisesti mittaamalla heillä on todettu eri fyysisten kunto-ominaisuuksien suhteen selvää heikkenemistä. Nämä työkykyä heikkenevät muutokset alkavat jo työuran kestoon nähden varsin aikaisessa vaiheessa. Moni palomies jää työkyvyttömyyseläkkeelle jopa vuosia ennen vanhuuseläkeikää. Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden palomiesten keskiikä vuonna 2007 oli 54.7 vuotta, kun se kunta-alalla keskimäärin oli 57 vuotta. Suurimmat työkyvyttömyyseläkkeelle johtaneet syyt palomiehillä ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja masennus. Raportin toisessa osassa on simulaatiomallin avulla laskettu, mitä kustannukset tulisivat olemaan, jos vanhuuseläkeikää alennettaisiin nykyisestä ja eläkkeelle siirtyneiden tilalle palkataan uutta työvoimaa. Laskuissa käsitellään kahta eri tapausta: työkyvyttömyyseläkkeellä olevia ilman eläkepoistumaa ja 20% poistuman kanssa Puhtaasti kannattavuuslaskelmien mukaan edullisinta tulisi olemaan palomiesten eläkeiän muutos 58 ikävuoteen 20% poistuman mukaan. Jos laskuissa otetaan huomioon palomiesten pelastussukelluskelpoisuus, niin edullisinta tulisi olemaan eläkeiän muutos 60 ikävuoteen puhtaasti sijoitusmielessä.

4 I Osa 1 JOHDANTO Tämän selvityksen I osan tarkoituksena on kartoittaa palomiehen työuran aikaista terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä työssä selviytymistä iän lisääntyessä. Raportin alkuosassa esitellään yleisesti työ- ja toimintakyvyn käsitteet, sekä ikääntymisen yleiset vaikutukset ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Tämän jälkeen raportissa käsitellään palomiehen työ- ja toimintakykyisyyttä, iän vaikutusta palomiehen työssä selviytymiseen, eläköitymistä ja kuolleisuutta. Raportin I osa päättyy yhteenvetoon, jossa on ikäjanalla kuvattuna tutkimusten ja selvitysten mukainen palomiehen työkykyprofiili. Tässä raportissa palomies määritellään työntekijäksi, joka tekee ns. poikkeusluvan mukaista 24 tunnin vuorokausirytmitystä ja on vakituisessa sekä päätoimisessa työsuhteessa työnantajaan. Selvityksen aineisto perustuu kotimaisiin ja kansainvälisesti julkaistuihin artikkeleihin, tieteellisiin kirjallisuuskatsauksiin ja virallisiin julkaisuihin. Selvityksen tilasi Suomen Palomiesliitto. 2 TYÖKYKY Työkyky rakentuu ihmisen voimavarojen ja työn välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta (Kuva 1). Työkyvyn perustan muodostavat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja terveys. Työntekijän peruskoulutus, ammatilliset tiedot ja taidot, sekä ns. elinikäisen oppimisen ideologia tukevat työkyvyn säilymistä erityisesti, jos ammatissa ilmenee tarvetta kohdata uusia työkykyvaatimuksia ja osaamisen alueita. Työkykyyn vaikuttavat myös työntekijän arvot, asenteet ja motivaatio. Työ, työolot, työyhteisö ja organisaatio muodostavat ihmisen työkykyä tukevan tai sitä heikentävän osan. Esimiestyö ja johtaminen vaikuttavat olennaisesti työkykyyn, kuten myös perheen, sukulaisten ja ystävien muodostama verkosto sekä yhteiskunnan rakenteet ja säännöt. Hyvä työkyky säilyy, jos työkykyä rakentavat tekijät tukevat toisiaan. Vastuu yksilön työkyvystä jakaantuu siis yksilön, työnantajan sekä yhteiskunnan kesken. 1

5 Kuva 1. Työkykyä kuvaavat kerrokset. 3 TOIMINTAKYKY Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen kykyä selviytyä hänelle asetetuista vaatimuksista sekä työssä että kotona. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja terveys muodostavat perustan työkyvylle. Toimintakykyyn ja terveyteen vaikuttavat yksilön elintavat, työ, perimä ja sosio-ekonominen asema. Iän myötä erityisesti fyysisen toimintakyvyn on todettu heikkenevän, mutta toisaalta joillakin hyvä terveys ja toimintakyky voivat säilyä hyvänä pitkälle vanhuusikään. 2 Liitteessä 1 on esitetty ikääntymisen aiheuttamia yleisiä muutoksia työ- ja toimintakyvyssä, muutosten merkitys työkykyyn ja muutoksiin vaikuttamisen mahdollisuuksia. 3.1 Fyysinen toimintakyky Fyysinen toimintakyky on monissa ammateissa työkyvyn perusta. Fyysisen toimintakyvyn muutokset alkavat noin 30 vuoden iässä, mutta eivät ole suoraviivaisia iän lisääntyessä. Työ ja elintavat voivat nopeuttaa tai hidastaa muutoksia, jonka vuoksi itse vanhenemiseen liittyvien muutosten erottaminen on usein vaikeaa. Säännöllisellä ja kohtuullisella liikunnalla voidaan hidastaa elimistön vanhenemista ja ehkäistä monia pitkäaikaissairauksia, sekä nostaa toimintakyvyn kohtalaiselle tai hyvälle tasolle. Iän myötä tapahtuvan fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen voi kuitenkin olla merkittävää ja se pitäisi huomioida työn vaa-

6 timusten säätelyssä työjärjestelyillä, työympäristön parannuksilla sekä työn riittävällä tauotuksella. 2 Fyysinen toimintakyky jaetaan yleiskestävyyteen, lihaskuntoon ja liikkeiden hallintakykyyn. Fyysisen suorituksen lähtökohtia ovat henkilön kehon rakenne ja koostumus, energiantuottomekanismit, hermostolliset toiminnot sekä motivaatio. Aerobinen kestävyys kuvaa verenkiertoelimistön toimintakykyä. Lihasvoima ja -kestävyys sekä notkeus ovat puolestaan liikuntaelinten toimintakyvyn osa-alueita. Motorisen taidon edellytyksenä pidetään liikehallintakykyä. (Kuva 2). Kuva 2. Fyysisen toimintakyvyn osa-alueet. Fyysisen toimintakyvyn muutokset Yleiskestävyyden mittana käytetään yleisimmin maksimaalista hapenottokykyä tai maksimaalista aerobista tehoa, jotka tarkoittavat elimistön maksimaalista kykyä tuottaa energiaa hapen avulla. Hengitys- ja verenkiertoelimistön testin tulos voidaan ilmaista hapenkulutuksena (l/min tai ml/min/kg). Yleiskestävyyttä voidaan mitata joko suoralla tai epäsuoralla hapanottokyvyn testillä. Hapenottokyvyssä tapahtuu ikävuoden välillä noin 5 ml/kg -1 /min -1 heikkeneminen 10:tä ikävuotta kohti. 3 Fyysisen aktiivisuuden väheneminen ja terveydentilassa sekä kehon koostumuksessa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa paljon tosiasialliseen kehityskaareen. Aerobisen kapasiteetin muutokset aktiivisen työiän aikana voivat olla niin merkittäviä, että työnaikainen kuormitus voi muodostua kohtuuttoman suureksi ruumiillisesti raskaissa töissä ja vaikuttaa merkittävästi työssä selviytymiseen. 2 Lihasvoima on parhaimmillaan noin 25 vuoden iässä pysyen lähes muuttumattomana noin vuotiaaksi ja heikentyen tasaisesti ikääntymisen myötä. Lihaksen maksimaalisen suorituskyvyn heikkeneminen on merkittävää ikävuoden jälkeen. Miehet pystyvät tuot-

7 tamaan 50-vuoden iässä 20-vuotiaiden maksimivoimasta noin 90 % ja 65-vuoden iässä noin 70 %. 4 Lihasvoiman väheneminen liittyy nopeiden ja hitaiden lihassolujen koon pienentymiseen ja lihassolujen lukumäärän vähentymiseen. Nopeiden lihassolujen määrä vähenee enemmän suhteessa hitaisiin ja myös nopeiden lihassolujen maksimaalinen aktivointikyky heikkenee. Hermostossa hermosolujen lukumäärä ja koko vähenee. Samalla sidekudoksen osuus hermostossa kasvaa sekä hermon johtonopeus ja ärsytyskynnys nousevat. Motoristen yksiköiden koko kasvaa ja tarkkojen liikkeiden tuottamisesta tulee vaikeampaa ja tasapaino heikkenee. 4 Ikääntymisen vaikutuksia lihasten voimantuottoon voidaan kuitenkin hidastaa, sillä hermo-lihasjärjestelmän voimantuotto-ominaisuudet kasvavat harjoittelun myötä kaiken ikäisillä. Ikääntyneillä voimantuotto laskee erityisesti inaktiivisuuden ja vähentyneen lihasmassan myötä. Ikääntymisellä on vaikutuksia myös väsymiseen. Lihasten ATP-, KPja glygogeenivarastot vähenevät sekä entsyymien tehokkuus vähenee, jolloin väsyminen on nopeampaa. Väsyminen edesauttaa uupumista, jolloin elpymiseen tarvittava aika lisääntyy. 4 Luun massan on todettu myös vähenevän, luuston heikkenevän ja murtumien esiintymisen kasvavan. Edelleen sidekudosten, kuten jänteiden jäykkyys kasvaa ja elastisuus vähenee. Kehon rasvan suhteellinen osuus yleensä lisääntyy, mikä on paljolti yhteydessä elintapoihin. Myös verenpaineessa on todettu ikääntymisen myötä nousua Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky tarkoittaa kykyä suoriutua erilaisista älyllisistä ja muuta henkistä ponnistelua vaativista tehtävistä. Olennaista ovat ihmisen omat voimavarat, päivittäisen elämän vaatimuksista selviytyminen sekä muutos- ja kriisitilanteiden hallinta. Iän myötä merkittävimmät muutokset työelämässä koskevat havaintotoimintojen ja -nopeuden hidastumista ja on todettu, että useat ikääntyvien työntekijöiden vakavien työtapaturmien vaaratekijät liittyvät havaitsemiseen ja erityisesti havaintomotoriseen nopeuteen. Suorituksen hidastuminen iän myötä tulisi ottaa huomioon sekä tapaturmien torjunnassa että töiden kuormittavuudessa. 2 Aistitoimintojen muutokset ovat pääosin riippumattomia toisistaan ja yleisyydestään huolimatta ovat harvoin niin merkittäviä, ettei niitä voitaisi tasapainottaa työympäristön järjestelyillä. Aistitoiminnot ovat kuitenkin usein edellytyksenä havaintomotoriseen nopeuteen ja kognitiiviseen toimintaan ja niillä on tärkeä merkitys vaativimpien henkisten toimintojen kannalta. 2

8 3.3 Sosiaalinen toimintakyky Sosiaaliseen toimintakykyyn voidaan liittää ainakin kaksi ulottuvuutta. Toinen näistä käsittää ihmisen vuorovaikutussuhteissa ja toinen ihmisen aktiivisena sosiaalisena toimijana erilaisissa yhteisöissä. Yhteisöissä toimiminen edellyttää erilaisia sosiaalisia taitoja ja erilaiset työtehtävät edellyttävät erilaisia sosiaalisia valmiuksia. Yhteistä monille työelämän vaatimuksille on, että toiminta tapahtuu ryhmissä tai tiimeissä, mikä korostaa sosiaalisten taitojen tarvetta kaikenikäisillä. Sosiaaliset taidot muuttuvat tutkimusten mukaan iän myötä, koska useimmat ihmiset oppivat ikääntyessään tuntemaan omat rajoituksensa ja mahdollisuutensa muuttaen käyttäytymistään näiden mukaan. Muutokset ovat suhteessa oman itsetuntemuksen kasvuun. Vanheneminen ei näytä vähentävän sellaisia taitoja, jotka nojaavat toisten sietokykyyn, itsensä tuntemiseen ja ihmistuntemukseen. 2 Sosiaalisen osallistumisen ja aktiivisuuden uskotaan olevan merkityksellisiä terveyden, toimintakyvyn ja henkisen hyvinvoinnin säilyttäjinä. Toimivat ihmissuhteet ja yhteisöllisyys lisäävät ja ylläpitävät työn sujumista ja työviihtyvyyttä. Työn hallinnalla ja sosiaalisilla suhteilla onkin voimakas yhteys työntekijän selviytymiseen ja terveyteen Työ- ja toimintakyvyn arviointi Kuormituksen ja kuormittumisen arvioimiseksi on oltava käsitys työntekijän fyysisestä ja psyykkisestä toiminta- ja työkyvystä ja työn vaatimuksista suhteessa toimintakykyyn. Pelastustyössä on Pelastussukellusohjeessa 2007 annettu tarkat suorituskykyvaatimukset työtehtäviin osallistumiseksi 5. Kun suorituskykytestin maksimaalinen tulos suhteutetaan työn energeettisiin vaatimuksiin, saadaan viitteellinen käsitys hengitys- ja verenkiertoelimistön reserveistä työn suhteen 6. Mikäli tuloksia sovelletaan työelämän tarpeisiin, on työn sisältö tunnettava. Työtehtävän aiheuttama kuormitus ei voi hetkellisestikään ylittää työtekijän maksimikapasiteettia ja lähellä maksimirajoja olevia suorituksia ei saa esiintyä kuin satunnaisesti 7. Dynaamisessa, monia lihasryhmiä kuormittavassa työssä ei saisi hyvin tauotetun työpäivän keskikuormitus ylittää 50 % maksimikapasiteetista. Uupumisen vaara piilee jo % ylittävästä yksilöllisestä maksimikapasiteetista. Taakkojen käsittelyä sisältävässä työssä toimintareservejä pitäisi jäädä joskus jopa 70 80%. Staattisen työn osalta on esitetty, ettei tunteja kestävän staattisen työn teho saisi ylittää 2-5 % toimivan lihasryhmän maksimivoimasta. 8 Työntekijän työkykyisyyden arvioinnissa voidaan käyttää mittarina myös työkykyindeksiä. Työkykyindeksi on kehitetty ennustamaan työkyvyttömyyttä ja se on työterveyshuollon laajasti käyttämä subjektiivinen työkyvyn mittari. Sen avulla pyritään tunnistamaan riittävän varhain tukitoimia tarvitsevat työntekijät ja työyhteisöt, mutta sitä voidaan käyttää myös toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin. 9

9 4 PALOMIESTEN TERVEYS JA TYÖKYKY 4.1 Työn vaatimukset Pelastajatutkintoon johtavan koulutuksen fyysiset ja psyykkiset valintaperusteet Päätoimisiin palomiehen, palomies-sairaankuljettajan ja pelastajan virkoihin edellytetään pelastajatutkinnon suorittaminen. Ammatillista peruskoulutusta opiskellaan Kuopiossa ja Helsingissä. Koulutukseen hakijan tulee olla terveydentilaltaan ja muutoin ammattialan tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta sopiva. Terveydentilasta tulee olla lääkärin todistus. Hakijan tulee hyväksytysti läpäistä fyysisen toimintakyvyn testi Pelastusopiston nimeämässä testipaikassa ennen hakemuksen jättämistä oppilaitokseen. Testiin kuuluu penkkipunnerrus, istumaannousu, käsinkohonta ja jalkakyykky. Testit suoritetaan toistotesteinä ja testeille on määritelty minimitoistovaatimukset. Koulutusohjelman valintakokeeseen kutsuttujen tulee suorittaa Cooperin testi (minimivaatimus 2800 m), uintitaitotesti (200m tulee uida 5 minuutissa) ja fobiatestit (suljetun ja korkeanpaikan kammo) hyväksytysti. Valintakokeeseen sisältyy myös psyykkinen soveltuvuustesti (1-6 pistettä, minimivaatimus 3 pistettä). Lopullinen koulutukseen valinta tapahtuu siten, että psyykkisen soveltuvuuden ja Cooperin testeistä saadut pistemäärät lisätään hakemuksessa saatuihin pistemääriin Palomiehen työnkuva ja työn vaatimukset Palomiehen työnkuvaa on Pelastushenkilöstön työssä jaksamista selvittäneen työryhmän raportissa (2006) kuvattu seuraavasti: Muuttuva toimintaympäristö tuo pelastajien työammattiin, palomiestyöhön, lisää vaativuutta. Pelastustoiminnassa miehistön työ on ollut tulipalojen sammuttamista, onnettomuustilanteissa ihmisten pelastamista, sairaankuljetuksessa potilaiden hoitamista ja jatkohoitoon kuljettamista sekä erilaisia valmiuteen liittyviä huoltotöitä. Pelastaja tulee edelleen olemaan pelastustoiminnan ammattilainen, joka koulutuksensa pohjalta osaa valita oikeat ja tarkoituksenmukaisimmat pelastusmenetelmät potilaiden ja omaisuuden pelastamiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi. Pelastajan työ on yhä enemmän myös onnettomuuksien ehkäisyä ja valistustyötä. Pelastajilta odotetaan yhä enemmän myös turvallisuusalan konsultaatiotaitoja. Pelastajalla tulee myös olla valmiudet johtaa pelastusyksikköä operatiivisissa tehtävissä, koska hän saattaa olla omalla toimialueellaan ylin päivystävä pelastusviranomainen. Hänen tulee tällöin johtaa yksikköä kunnes päällystöpäivystäjä saapuu paikalle, ottaa johtovastuun ja vapauttaa paloesimiehen johtamaan yksikköään. Pelastajan tulee myös tietää pelastusjoukkueen johtamisen periaatteet. Pelastajan tulee tuntea sopimuspalokuntajärjestelmä, koska hänen rin-

10 nallaan tai alaisuudessa saattaa toimia vapaaehtoisia tai sivutoimista henkilöstöä, myös sopimuspalokuntien kouluttaminen saattaa kuulua työtehtäviin. 11 Palomiehen työn vaativuutta lisää työn ennalta arvaamattomuus, nopeasti muuttuvat tilanteet ja vaaralliset olosuhteet. Suojavarustuksen lisäksi palomies voi joutua nousemaan portaita kantaen työvälineitä, joiden yhteispaino voi olla 50 kg tai käyttämään kg painavia hydraulisia pelastuslaitteita hankalissa työasennoissa. Suojavarustuksen aiheuttama noin 25 kg:n lisäpaino lisää verenkiertoelimistön kuormittumista %:ia alentaen maksimaalista työtehoa noin 20 %. Paineilmasäiliölaitetta käytettäessä ilman saannin vaikeutuminen ja epätäydellinen hengityskaasujen vaihto lisäävät kuormitusta erityisesti raskaassa lihastyössä. Paineilmasäiliölaitteen käyttö muuttaa myös pystyasennon painopistettä vaikeuttaen pystyasennon hallintaa. Laitteiden kasvo-osa rajoittaa näkökenttää vaikeuttaen asennon ja tasapainon säätelyä. Työskentely savussa, hämärässä ja pimeissä paikoissa vaatii muulta kehon säätelyjärjestelmältä enemmän tehoa ja tarkkuutta. Liikkuminen täydessä savusukellusvarustuksessa erityisesti katolla ja tikapuilla liikuttaessa edellyttää hyvää pystyasennon ja liikkeiden hallintaa. 12 Työn vaatimusten kannalta palomiehen terveydeltä ja toimintakyvyltä odotetaan, että pelastaja pystyy suoriutumaan tehokkaasti työtehtävistään vaarantamatta omaa, pelastettavan tai työtovereiden terveydentilaa ja turvallisuutta. Työn fyysiset vaatimukset kohdistuvat erityisesti hengitys- ja verenkiertoelimistön ja tuki- ja liikuntaelinten toimintaan ja motoriseen taitoon. Palomiehen työn fyysisesti vaativimpiin tehtäviin luetaan savusukellus, vesisukellus ja kemikaalisukellus, sekä valmiuden ylläpito näihin tehtäviin. Näihin tehtäviin on erikseen määritellyt kuntovaatimukset 5. Ohje on asetettu myös korkean paikan työskentelylle 13. Suomalaisen tutkimuksen mukaan (156 palomiestä, vuotiaita) iästä riippumatta palomiehet kokivat seuraavat työtehtävät raskaimmiksi: 1) savusukellus, 2) raskaiden työkalujen avulla tehtävät raivaustyöt, 3) palon sammuttaminen rakennusten sisällä, 4) palon sammuttaminen rakennusten ulkopuolelta ja 5) sukeltaminen paineilmalaitteilla. Iästä huolimatta %:ia palomiehistä teki näitä työtehtäviä keskimäärin neljä kertaa vuodessa, mikä osoittaa työn vaatimusten pysyvän samanlaisina kaikenikäisillä palomiehillä. 14 Monikko-tutkimuksessa palomiehet nimesivät työn vaatimuksiin nähden tärkeimmiksi työntekijän ominaisuuksiksi hyvän fyysisen kunnon (86 %), henkisen vireyden (86 %), sekä varmuuden ja pätevyyden tunteen (85 %). Samassa tutkimuksessa ilmeni, että palomiehet kokevat ikääntymisen ongelmien liittyvän työn fyysiseen kuormitukseen, epämukaviin työaikoihin ja vireystilaan. Palomiehet pitävät työtään nuoren miehen työnä, josta ikääntyneen työntekijän on vaikea selviytyä, mutta keski-ikäistä pidetään kuitenkin ihanne-ikäisenä palomiehen 10

11 työhön. Palomiehen iän tuomaa kokemusta kuitenkin arvostetaan ja eri-ikäisten työntekijöiden kohtelua pidetään pääosin (68 %) tasapuolisena. 15 Pelastuslaitosten hälytystehtävistä pidetään tilastoa pelastustoimen onnettomuus- ja resurssitilastojärjestelmä PRONTO:ssa16. Hälytystehtävät määritellään pelastustoimen tehtäviksi, joihin palokunta on saanut hälytyksen hätäkeskuksesta. Vuodesta 1996 vuoteen 2007 pelastustoimen hälytystehtävien määrä on kaksinkertaistunut Palomiesten ikärakenne Palomieheksi valmistutaan keskimäärin 26.3-vuotiaana 17. Kuviossa 1 nähdään, että pelastushenkilöstön vakinaisen henkilöstön ikäjakauma ei ole olennaisesti muuttunut vuosien aikana. Suurimman ikäryhmän vakinaisista pelastustoimintaan osallistuvista muodostavat vuotiaat henkilöt (37 %). Alle 30-vuotiaita henkilökunnasta on 10 %, vuotiaita 29 %, vuotiaita 23 % ja yli 60-vuotiaita 1 %. 18. Vakinaisesti toimivien palomiesten keski-ikä vuoden 2006 lopussa oli KEVA:n tilastotiedon mukaan vuotta. Keski-iässä ei ole tapahtunut suurta muutosta 2000-luvulla. 19 KUVIO 1. Vakinaisen pelastustoimen henkilöstön ikäjakauma %:na. 11

12 Palo- ja pelastushenkilöstön keski-iän on ennustettu nousevan ja ikärakenteen vanhenevan lähivuosien aikana. Kuntien eläkevakuutuksen tekemien ennustemallien mukaan (Kuviot 2a ja 3a) miehistön keski-ikä olisi korkeimmillaan vuonna 2025, lähes 46 vuotta. Ennustemalli ennustaa kuitenkin liian korkeaa keski-iän nousua ja ikärakenteen muutosta, koska se ei ota huomioon esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuutta. 11 Kuvioissa 2b ja 3b puolestaan nähdään tilanne, kun työkyvyttömyyseläkepoistuma on huomioitu. Keski-ikä tämän mallin mukaan olisi korkeimmillaan vuonna 2018, 44.8 vuotta. KUVIO 2a. Palo- ja pelastushenkilöstön keski-iän muuttuminen. KUVIO 2b. Palo- ja pelastushenkilöstön keski-iän muutos työkyvyttömyys-eläkepoistuma huomioiden 12

13 KUVIO 3a. Palo- ja pelastushenkilöstön ikärakenteen muuttuminen. Kuvio 3b. Palo- ja pelastushenkilöstön ikärakenteen muutos työkyvyttömyyseläkepoistuma huomioiden. 13

14 4.3 Palomiesten työkyky Työkyvyn arviointi Työkykyisyyttä arvioitaessa relevantteja näkökulmia ovat henkilön terveystilanne, kehon kapasiteetti, sairauspoissaolot, tapaturmat ja tehtävistä suoriutuminen. Palo- ja pelastusalalla toimivilla ammatti edellyttää hyvää, jopa keskimääräistä korkeampaa fyysistä ja psyykkistä työkykyä. Työkyvyn tulisi olla riittävän korkea myös henkilön ikääntyessä, jotta hän kykenisi työhön vaarantamatta itsensä tai toisten työntekijöiden ja autettavien terveyttä. Palomiehen terveydentilaa seurataan ennen koulutusta tapahtuvan alkutarkastusten ja työelämässä tapahtuvien määräaikaistarkastusten avulla. Spiroergometriatutkimusta suositellaan työhön tultaessa ja se kannattaa uusia noin 40 vuoden iässä ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Määräaikais-tarkastukset suositellaan tehtäväksi kolmen vuoden välein alle 40-vuotiaille savu- ja kemikaalisukeltajille, vuotiaille kahden vuoden välein ja yli 50-vuotiaille vuoden välein. Lisätarkastuksia tehdään tarvittaessa yksilön, työterveyshuollon tai esimiehen aloitteesta, mikäli työntekijän terveydentilassa tapahtuu olennaisia muutoksia. Terveystarkastuksissa pitäisi arvioida liikuntaelinten toimintakykyä, keuhkotoimintaa ja sydänterveyttä sekä henkistä hyvinvointia. 5 Palomiehen työtehtävistä pelastussukellus on työturvallisuuslain 11 : ssä mainittua erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä, jossa on tapaturman ja sairastumisen vaara. Tällaista työtä saa tehdä vain siihen pätevä ja henkilökohtaisten edellytystensä puolesta työhön soveltua henkilö. Näihin työtehtäviin on erikseen määritellyt kuntovaatimukset 5. Turvallinen pelastus-sukellus edellyttää työntekijän erityistä kelpoisuutta, joka muodostuu terveydentilaan, toimintakykyyn, koulutukseen ja harjoitteluun liittyvistä vaatimuksista. Pelastussukellus edellyttää riittävää hengitysja verenkierto-elimistön toimintakykyä. Pelastussukeltajan maksimaalisen hapenkulutuksen on vastattava kuntoluokkaa hyvä, jotta se takaa riittävän reservin ylikuormittumisen ja terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Lisäksi vaaditaan riittävää lihasvoimaa ja kestävyyttä. Pelastussukeltajan olisi yllettävä lihasvoiman ja kestävyyden toistosuorituksiin perustuvissa testeissä vähintään luokkaan hyvä Työkykytutkimuksia Sluiterin ja Frings-Dresenin (2007) palomiesten työtä ja terveyttä käsittelevässä kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että puute on erityisesti työntekijän psyykkistä terveyttä käsittelevistä tutkimuksista, joissa ikä on itsenäisenä muuttujana. Tiedetään, että ikä vaikuttaa moniin fysiologisiin kunto-ominaisuuksiin ja yksilöiden välillä voi olla huomattavia eroja ns. normaaliarvojen sisällä. On kuitenkin huomioitava, että yleisten, ikään suhteutettujen fyysisen suorituskyvyn viitearvojen käyt- 14

15 tö palomiesten kohdalla ei ole relevanttia, koska palomiehen työn fyysiset vaatimukset ovat keskivertoa kovemmat. Tutkimuksia, joissa olisi selvitetty ikääntyvän palomiehen työkyvyn ja työn vaatimusten välistä suhdetta on vielä vähän. Lisätutkimuksia tarvitaan muun muassa siitä, ylittävätkö palomiehen jonkin työtehtävän vaatimukset vanhemman keskitasokuntoisen palomiehen fyysiset kunto-ominaisuudet. Nämä mahdolliset työntekijän kapasiteetin ylittymisen seuraukset tulee ottaa huomioon tehtäessä päätöksiä työkykyisyydestä. 20 Työkykyindeksiä on käytetty tutkimuksissa työntekijöiden työkykyisyyden arviointikeinona. Kiss ym. (2002) selvittivät poikkileikkausasetelmalla 236 belgialaisen yli 45-vuotiaan palomiehen työkykyindeksit ja totesi, että ikääntymisellä on negatiivinen vaikutus työkykyyn. Riittämättömän työkyvyn omaavien vuotiaiden palomiesten prosentuaalinen osuus oli alle 5 % kasvaen vuotiaiden ikäryhmässä yli 30 %:iin. Iän myötä työkykyindeksi-arvoltaan erinomaiseen tai hyvään sijoittuvien määrä laskee ja vastaavasti keskitasoon ja heikkoon sijoittuvien osuus lisääntyy. Ikäryhmien sisällä esiintyy kuitenkin huomattavia yksilöllisiä vaihteluja. Ikääntyminen ja tuki- ja liikuntaelinten vaivat olivat suurimmat työkyvyn laskua selittävät tekijät. Huomattavaa on kuitenkin, että yli 58-vuotiaista kaikilla oli hyvä tai erinomainen koettu työkyky. Tämä selittyy pienellä otoskoolla ja ns. terveen työntekijän vaikutuksella eli vain parhaimmassa kunnossa olevat työntekijät jatkavat työelämässä yli 58-vuotiaana. 21 Työkykyä arvioivissa seurantatutkimuksissa ikääntymisen lisäksi koettuun työkykyyn on todettu vaikuttavan työssä tapahtuvat muutokset ja elämäntapa Suomalaisten, 630 palomiehen koettua työkykyä on selvitetty Eriikäisten palomiesten terveys ja toimintakyky kolmen vuoden seurantatutkimuksessa. Vuosina 1996 ja 1999 työkyky voitiin luokitella hyväksi lähes puolella vastanneista. Kyselytutkimukseen vastanneista kuitenkin huonon työkykyindeksin omaavien osuus lisääntyi seurantaaikana 4 %:sta 9 %:iin ja vastaavasti erinomaisen omaavien osuus laski merkitsevästi noin 33 %:sta 20 %:iin. Työkyky oli iästä riippuvainen. Yli 53-vuotiaiden palomiesten ikäluokassa suurin osa kuului luokkaan kohtalainen, mutta huonoon luokkaan kuuluvien osuus lisääntyi kolmen vuoden seuranta-aikana 15 % 31 %:iin. Yleisesti kunta-alalla samanikäisillä miestyöntekijöillä alentuneen työkykyindeksin omaavien osuus on ollut 15 %. 24 Lusa-Moserin ym. (1999) tutkimuksessa työkykyindeksin heikkenemistä ennustivat tyytymättömyys elämään, huonot alaisten ja esimiesten väliset suhteet, onnistumisista saadun palautteen puute, vaikeiden työvaiheiden runsaus, vähäinen liikunta-aktiivisuus ja stressin kokeminen. Nämä edellä mainitut asiat nostivat riskiä heikommalle työkyvylle erityisesti yli 40 ikävuoden jälkeen kohoten vielä suuremmaksi yli 53-vuotiailla työntekijöillä. Samassa tutkimuksessa maksimaalisen hapenottokyvyn (VO 2 max) osalta todettiin, että suhteessa suomalaisiin viitearvoihin alle 30-vuotiaat palomiehet kuuluivat kuntoluokkaan 15

16 hyvä molemmilla tutkimuskerroilla, 40-vuotiaiden palomiesten kuntoluokka muuttui hyvästä keskinkertaiseen ja 50-vuotiailla palomiehillä kuntoluokka oli keskinkertainen molemmilla kerroilla. 24 Suomessa palomiehen työkykyä ja pelastussukelluskelpoisuutta arvioidaan fyysisillä kuntotesteillä 5, joista yksi on maksimaalisen hapanottokyvyn testi. Kolmen vuoden seurantatutkimuksen mukaan pelastussukelluskelpoisuusrajan (36 ml/min/kg) ylittäneiden palomiesten osuus vähenee iän myötä. Vuonna vuotiaista 97 % oli pelastussukelluskelpoisia, eikä pelastussukelluskelpoisten osuus vähentynyt yhtään kolme vuotta myöhemmin samojen palomiesten ollessa 33-vuotiaita. Vastaavasti 40-vuotiaana 88 % (-96) oli pelastussukelluskelpoisia ja 43- vuotiaina 83 % (-99). Suurin vähennys kolmessa vuodessa pelastus-sukelluskelpoisuudessa tapahtui vanhimmassa ikäryhmässä: 50-vuotiaista 66 % oli vuonna 1996 pelastussukelluskelpoisia, kun 53-vuotiaana prosenttiluku oli 51 %. On todettu, että iän myötä heikentynyt tai muuten työn vaatimuksiin nähden riittämätön verenkiertoelimistön toimintakyky rajoittaa ensimmäisenä ja eniten suoriutumista kaikista palo- ja pelastustehtävistä. 25 Kuviossa 4 havaitaan, että pelastussukelluskelpoisuuden raja-arvon alittavien osuus yli 54-vuotiaiden joukossa näyttäisi ennustearvojen mukaan olevan huomattava. KUVIO 4. Palomiesten maksimaalinen hapenottokyky ja ennustearvot

17 Palomiesten työn kuormittavuutta on tutkittu laskemalla palomiesten sydämen prosentuaalista sykereserviä (% HRR= heart rate reserve) ikäryhmittäin kahdessa työtehtävässä: teknisen työtehtävän aikana ja palonsammutus-tehtävässä. Ikäryhmien välillä havaittiin merkitseviä eroja sykereservissä teknisen, erityistaitoa vaativan työtehtävän aikana, mutta ei tulipalon sammutustehtävässä. Huomioitavaa on, että yksilöiden välillä oli suuria eroja kaikissa ikäryhmissä. Se mikä ei ole toiselle työntekijälle raskasta, voi toiselle olla hyvin kuormittavaa. Keskimäärin kuormitus sykereservillä mitattuna näissä työtehtävissä oli keskiraskasta (% HRR välillä), raskasta (% HRR välillä) tai erittäin raskasta (% HRR >50). 20 Bos ym. (2004) tutkivat 222 hollantilaisen 24 tunnin työvuoroa tekevän palomiehen työn fyysisiä vaatimuksia todellisten työtehtävien aikana suhteessa maksimaaliseen hyväksyttävään energeettiseen työkuormitukseen. Tässä tutkimuksessa kuormittavuutta arvioitiin prosentuaalisella sydämen sykereservillä (% HRR). Tutkimuksen mukaan keskimäärin hälytystapahtumia oli 24 tunnin työvuoron aikana 1.5 (vaihteluväli 0-7) ja työtehtäviin käytetty aika oli 88 min (vaihteluväli min). Tutkimuksessa todettiin, että palomiehen työhön liittyvistä tehtävistä työkuormituksen suositusarvot8 ylittyvät paineilmalaittein suoritetuissa tehtävissä. Paineilmalaittein suoritetun palonsammutuksen aikana keskimääräinen prosentuaalinen sydämen sykereservi oli 58.4 % (vaihteluvälillä % HRR). Huippukuormitukset näissä työtehtävissä olivat energeettisesti arvioituna korkeita, mikä saattaa johtaa liialliseen väsymykseen. Tutkimustuloksista ilmeni kuitenkin, että työntekijöiden välillä oli eri tehtävissä mitattujen prosentuaalisen sydämen sykereserveissä huomattavia vaihteluita Sairastuvuus Fyysiset oireet ja sairaudet Lääkärin toteamista sairauksista suomalaiset palomiehet kärsivät eniten tapaturmista (40,3 %) ja tuki- ja liikuntaelinsairauksista (28,8 %). Seuraavaksi eniten heillä on ihon, hengitys- ja verenkiertoelinten sairauksia. Kaikkia näitä sairauksia esiintyy merkitsevästi enemmän vanhemmilla palomiehillä. Elintavat vanhemmilla palomiehillä verrattuna nuorempiin sisältävät enemmän erilaisten sairauksien riskitekijöitä, kuten tiheämpää alkoholinkäyttöä, ravinto on epäterveellisempää ja liikuntaa harrastetaan vähemmän. Tuki- ja liikuntaelinten kipujen esiintymiseen palomiehillä on yhteydessä ikä, raskaat työvaiheet, hankalat työasennot ja tapaturmat. Suomalaisilla palomiehillä tehdyn kolmen vuoden seurantatutkimuksen loppumittauksen tulokset osoittivat, että palomiesten tapaturmien osuus säilyi seuranta-aikana ennallaan ja tukija liikuntaelinoireet lisääntyivät 7.8 %, erityisesti selän alaosan ja raajojen kulumavikojen osalta ja iskiasvaivana (34 43-vuotiailla lisääntyi 9 17

18 prosentista 16 prosenttiin). Myös verenkiertoelinsairaudet lisääntyivät erityisesti yli 53-vuotiaiden ryhmässä 19 prosentista 37 prosenttiin. Lämmönsietokyvyssä tapahtui seuranta-aikana heikkenemistä erityisesti yli 53-vuotiailla. 24 Bos ym. (2004) tutkivat hollantilaisten 1624 palomiehen ja 630 toimistotyöntekijöiden sairauksien esiintyvyyttä ja sairastumisriskiä. Tutkimuksessa todettiin, että palomiehillä esiintyy polvi- ja nilkkavaivoja toimistotyöntekijöitä merkitsevästi enemmän. Tässä tutkimuksessa ei todettu, että palomiehillä olisi muuta väestöä korkeampi riski vatsavaivoihin, uniongelmiin, kohonneeseen verenpaineeseen tai sydänoireisiin huolimatta vuorotyöstä ja työn korkeista fyysisistä vaatimuksista. Huomioitavaa on, että tässä tutkimuksessa ei tuloksia arvioitu ikäryhmittäin. 28 Palomiesten sairastumisriskiä syöpään on tutkittu LeMastersin ym. (2006) meta-analyysitutkimuksessa. Tutkimuksessa riski arvioitiin kolmeen kategoriaan: epätodennäköinen, mahdollinen ja todennäköinen. Palomiehen ammatissa multippeliin myeloomaan, non-hodgkinin lymfoomaan, prostata- ja kivessyöpään sairastumisen todennäköisyyttä kategorioitiin sanalla mahdollinen. Palomiehen riski sairastua näihin neljään syöpään saattaa liittyä tulipaloissa vapautuviin myrkyllisiin kaasuihin ja kemikaaleihin. 29 Palomiesten sydänperäisiä työkuolemia on amerikkalaisen selvityksen mukaan todettu tapahtuvan eniten sammutustyössä. Palontorjunnassa sydänkuoleman riski on kertaa normaalia suurempi. Aiempien tutkimusten perusteella palomiesten työn aikana tapahtuvista kuolemista 45 % johtuu sydänsairauksista. Amerikkalaistutkimuksessa analysoitiin 1144 palomiehen kuolemaa sisältävä aineisto vuosilta Kuolemista 449 johtui sydänsairaudesta (39 %). Näistä 32 % tapahtui itse palontorjunnassa, 31 % hälytykseen reagoidessa tai hälytyksestä palatessa ja 37 % muissa tehtävissä. Palontorjuntatyöhön kuluu ajallisesti vain 1 5 % palomiehen työstä, mutta palontorjuntatyössä tapahtui kuolemia työaikaan verrattuna suhteellisesti eniten. Syitä palotorjunnassa tapahtuviin kuolemiin tutkijoiden mukaan ovat palomiesten riittämätön fyysinen kunto, sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden olemassaolo tai jo olemassa oleva sydänsairaus. Tässä tutkimuksessa todettiin, että suurimmassa osassa amerikkalaisia palolaitoksia työntekijöiden kunnosta ei huolehdita eikä fyysistä kuntoa harjoiteta tai seurata säännöllisesti. Tällöin jopa riskikunnossa olevat palomiehet saattavat osallistua palomiehen työn vaativimpiin tehtäviin Psyykkiset oireet Suomalaisten palomiesten kolmen vuoden seurantatutkimuksessa ( ) todettiin, että hyvillä psyykkisillä voimavaroilla oli vaikutusta palomiesten työtyytyväisyyteen, omien tietojen ja taitojen monipuoliseen 18

19 käyttöön ja koettuun pystyvyyteen vaikuttaa työpaikan asioihin. Psyykkisellä terveydellä oli myös positiivinen vaikutus liikunnan harrastamisen määrään. Seurannassa ilmeni, että alle 30-vuotiaiden keskuudessa koettiin tarmokkuuden vähenemistä, jota selitti eniten liikunnan puute vuotiaiden palomiesten psyykkiset voimavarat puolestaan heikentyivät seurannan aikana ja tämä ikäryhmä koki myös työn vaikeiden vaiheiden lisääntyneen. Yli 53-vuotiaiden ikäryhmä puolestaan ilmaisi, että heillä oli riittämätön koulutus vaativiin työtehtäviin. 31 Yli 40-vuotiaat palomiehet kokevat merkitsevästi enemmän työssään emotionaalisia ja henkisiä vaatimuksia kuin nuoremmat kollegat. Tähän johtopäätökseen päätyi hollantilainen tutkimus, jossa selvitettiin palomiesten (n=884) palon sammuttamisen aiheuttamaa psyykkistä työnkuormittumista ikäryhmittäin. 20 Lalic ym. (2007) tutkivat puolestaan 178 kroatialaisen palomiehen psyykkisen terveyden merkitystä stressille altistumiselle. Tutkimuksen mukaan palomiehet ovat usein ongelmaorientuneita, mutta tarvitsevat vain satunnaisesti ympäristön tai yhteisön tukea. Tutkimuksen mukaan palomiehillä on merkitsevästi vähemmän depressiota kuin keskimäärin väestössä. Tutkimuksessa ei kuitenkaan käsitelty iän vaikutusta psyykkiseen terveyteen Palomiesten tapaturmat Työtapaturmien riskien on palo- ja pelastustyössä todettu johtuvan pääasiassa painavien koneiden ja laitteiden käytöstä, vaarallisista kulkuteistä, äärimmäisestä kuumakuormituksesta ja nopeasti muuttuvista lämpöoloista 11. Tapaturmat ovat pääosin venähdyksiä, nyrjähdyksiä tai nivelten sijoiltaanmenoja. Vuonna 2005 tapaturmat aiheuttivat yleensä alle 7 päivän sairauspoissaolon, mutta kuitenkin vuotiaiden ikäryhmässä vähintään 20 %:lla sairauspoissaolot ylittivät 15 päivää ja vuotiaiden ryhmässä miltei 25 %:lla. Näiden ikäryhmien tapaturmat käsittivät noin puolet kaikista tapaturmista. 26 Pelastushenkilöstön työssä jaksaminen loppuraporttiin (2006) TVL:ltä saadun tiedon mukaan suurin osa tapaturmista kohdistui jalkoihin tai selkään äkillisen fyysisen kuormituksen seurauksena tai liittyivät putoamisiin, hyppäämisiin, kaatumiseen tai liukastumiseen. Suuri tapaturmariski (v noin 20 %) liittyi liikuntatilanteisiin, erityisesti sählyn pelaamiseen. 11 Kuviossa 5 on esitetty palomiehille sattuneet tapaturmat Suomessa

20 KUVIO 5. Palomiesten tapaturmat Suomessa v Puolalaisille 1503 palomiehelle tehdyssä tapaturmatutkimuksessa todettiin, että kaikista työtapaturmista 40 % tapahtuu työpaikkaliikunnan aikana ja pelastustehtävissä tapahtui 25 % tapaturmista. Töistä poissaoloista työpaikkaliikuntavammat selittävät 41 % ja vastaavasti pelastustehtävissä tapahtuneet vammat 24 %. Vammafrekvenssissä ei ollut ikäryhmien välillä eroja, mutta vammojen vuoksi työstä poissaolot lisääntyivät 20 %:lla iän lisääntyessä. 33 Cloutier ym. (2000) tutkimuksessa selvitettiin kanadalaisten palomiesten vammariskiprofiilia ja ikääntymisen vaikutusta vammojen esiintymiseen ja töistä poissaoloon. He löysivät seitsemän tapaturmaprofiilia, joista kolmella oli yhteys työntekijän ikään. Tutkimuksen mukaan tapaturmien esiintyvyysfrekvenssi vähenee iän myötä, mutta työstä poissaolopäivien lukumäärä kasvaa. Nuoremmilla palomiehillä tapaturmat kohdistuivat niska-hartiaseutuun, vuotiailla tapaturmat liittyivät liikkumisen aikaisiin putoamisiin ja vuotiaille oli ominaista vammojen uusiutuminen. Vammojen vakavuusaste lisääntyy iän myötä. Tätä selittää sekä ikääntymisen myötä tapahtuva hidastunut paraneminen että putoamisiin liittyvien vammojen pitkä paranemisaika. 34 Suomalaisten palomiesten työtapaturmista 30 % on liukastumisten, kompastumisten ja kaatumisten aiheuttamia. Punakallio (2004) tutki väitöskirjassaan eri-ikäisten palomiesten tasapainon hallintaa ja liu- 20

Ikääntyvän palomiehen terveys, työkyky ja eläköityminen. Palomiesten eläkeikä ja pelastustoimen suorituskyky.

Ikääntyvän palomiehen terveys, työkyky ja eläköityminen. Palomiesten eläkeikä ja pelastustoimen suorituskyky. Ikääntyvän palomiehen terveys, työkyky ja eläköityminen. Palomiesten eläkeikä ja pelastustoimen suorituskyky. LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES Sisällys: Sivu 2 Eläkeiän palauttamisessa

Lisätiedot

KUKA PÄÄSEE TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE ELMA-HANKKEEN KAUTTA?

KUKA PÄÄSEE TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE ELMA-HANKKEEN KAUTTA? KUKA PÄÄSEE TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE ELMA-HANKKEEN KAUTTA? Pirjo Nordström Pro Gradu tutkielma Sosiologia Tampereen yliopisto, Porin yksikkö Heinäkuu 2008 2 Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot Tuula Lindholm Liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ Kati Kallimo Gerontologian ja kansaterveyden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Kuorm a kevenee yhteistyöllä

Kuorm a kevenee yhteistyöllä Itellan ja Työterveyslaitoksen yhteisessä Kuormahankkeessa vuosina 2011-2013 kartoitettiin kokonaisvaltaisesti postinjakajien ja varhaisjakajien työn kuormitustekijöitä ja työntekijöiden kuormittuneisuutta.

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti 4 Työ ja terveys Tilastoitujen työtapaturmien, ammattitautien, työkyvyttömyystapausten, sairauspoissaolojen ym. haitallisten terveysvaikutusten lisäksi työntekijän terveyttä ja turvallisuutta voidaan kuvata

Lisätiedot

FireFit Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö Kehittämishanke

FireFit Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö Kehittämishanke FireFit Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö Kehittämishanke RAPORTTI 2007 (1.vaihe) Miia Wikström 1, Sirpa Lusa 2, Harri Lindholm 3, Raija Ilmarinen 4, Ritva Luukkonen 5 1 LitM, BSc,

Lisätiedot

Merja Mynttinen. Käsin tehtävien nostojen aiheuttaman riskin arviointimenetelmän kehittäminen

Merja Mynttinen. Käsin tehtävien nostojen aiheuttaman riskin arviointimenetelmän kehittäminen Merja Mynttinen Käsin tehtävien nostojen aiheuttaman riskin arviointimenetelmän kehittäminen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 4 1. JOHDANTO 5 1.1 Kehittämistyön taustaa 5 1.2 Kehittämistyön tavoite 7 2. KEHITTÄMISTYÖN

Lisätiedot

PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN

PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN yrittäjäkulttuurin ja persoonallisuuden näkökulmasta Anu Kaarlela Taina Kuuskorpi Esko Keskinen Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2001 2 TIIVISTELMÄ...4 ESIPUHE...5 1

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:31 Rantanen Marjut Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa TYÖHYVINVOINTI- JA KUNTOUTUS-

Lisätiedot

Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto

Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto Nykyhetken tilanne ja ennusteita LIKES-tutkimuskeskus toukokuu 011 Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto Nykyhetken tilanne ja ennusteita 4 Suomalaisen työikäisen

Lisätiedot

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 1 TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 2 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kohta 1.2 mukaan valmistellaan toimenpidekkonaisuus,

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten liikunta- ja kuntosaliharjoittelu Ritva Sakari-Rantala

Iäkkäiden ihmisten liikunta- ja kuntosaliharjoittelu Ritva Sakari-Rantala Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 142 Iäkkäiden ihmisten liikunta- ja kuntosaliharjoittelu Ritva Sakari-Rantala Iäkkäiden ihmisten terveysliikunnan tutkimustyö tuotteistuksen tukena -hanke Liikunnan

Lisätiedot

ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta.

ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta. ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta. Marika Isoaho Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen

Lisätiedot

Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma

Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma Kuntoutustiede 2015 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus Turvallisia vuosia ikääntyneille Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto.

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto. Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Määritelmät... 4 1. Rakennustyön erityispiirteitä... 5 1.1 Rakennusalan työntekijöiden ikärakenne ja TULE oireet... 6 1.2 TULE sairauksien aiheuttajat... 8 1.3 Fyysisesti

Lisätiedot

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU?

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? Elina Jäntti Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos/työterveyshuolto Marraskuu 2013 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ

ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ Johanna Kilpinen PRO GRADU -TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Huhtikuu 2011 TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot