Havaintokyky, tarkkaavaisuus, muistaminen,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Havaintokyky, tarkkaavaisuus, muistaminen,"

Transkriptio

1 Katsaus Aivot työssä Juhani Juntunen Työkyky ja aivojen hyvinvointi ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Artikkelissa käsitellään lyhyesti aivojen ja eri aivosairauksien merkitystä työkyvyn kannalta. Aivojen tärkeyden oivaltaminen elämän hallinnan kannalta helpottaa valintojen tekemistä. Ihminen voi esimerkiksi terveyskäyttäytymisessään entistä perustellummin priorisoida niitä asioita, jotka parantavat aivotoimintaa ja siten kaikkinaista hyvinvointia. Työkyvyttömyyden ehkäisyssä ja työkyvyn ylläpidossa tähän tähtäävät toimenpiteet ovat ehkä viisainta, mitä voidaan tehdä. Havaintokyky, tarkkaavaisuus, muistaminen, oppiminen, luovuus, viisaus, älykkyys, motivaatio ja joustavuus ovat työkyvyn kannalta keskeisiä asioita. Niiden häiriöt vaikuttavat ihmisen omaan työkyvyn tunteeseen, joka tutkimusten mukaan ennakoi luotettavimmin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Työkyvyn heikkenemistä voi tarkastella jatkumona. Työkyvyn tunteen heikentyessä ihminen jossain vaiheessa tulee siinä määrin työkyvyttömäksi, että hän joutuu sosiaaliturvan piiriin. Toisin kuin työkyvyttömyyttä työkykyä ei ole missään laissa tarkemmin määritelty. Se voisi tarkoittaa ihmisen kykyä selviytyä työstään vallitsevalla normitasolla. Työkyky on nähtävä työntekijän henkilökohtaisten ominaisuuksien, elin- ja työympäristön ja työpaikan henkilöstöhallinnon välisenä funktiona, joka muuttuu ajan mukana. Työkykyyn vaikuttavat monet seikat, kuten sairaudet, viat tai vammat, sosiaaliset mielikuvat, työelämän käytännöt ja ennen kaikkea motivaatiotekijät. Aivoihin syntyvät kokemukselliset ja elämykselliset muistijäljet ovat keskeisiä työkyvyn tunteessa, olipa henkilön terveydentila millainen tahansa. Kipu on hyvä esimerkki tuntemuksesta, jonka modulaatio tapahtuu keskushermostossa ja joka vaikuttaa merkittävästi työkyvyn tunteeseen. Työkyvyttömyyseläkkeenhakijoista kolme neljäsosaa ilmoittaa kivun olevan pääasiallinen syy työkyvyn heikkenemiseen (Klockars 1994). Epidemiologisten tutkimusten mukaan kroonista kipua esiintyy työikäisessä väestössä yli 45 %:lla (Elliott ym. 1999). Psyykkiset tekijät vaikuttavat merkittävästi kivun koettuun haittaavuuteen, ja työkyvyn tunne määräytyy hyvin yksilöllisesti. Esimerkiksi selkävaivoissa yksilön asenteilla, uskomuksilla ja keinoilla käsitellä kipua näyttää olevan erittäin suuri vaikutus ennusteeseen (Härkäpää 1999). Työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyvä lopullinen ratkaisu työkyvyn osalta tehdään eläkevakuutuslaitoksissa ja -yhtiöissä, joilla on käytettävissään mm. vakuutuslääketieteellistä asiantuntemusta. Vakuutuslääkärin tehtävänä on asiantuntijan etiikkaa ja lainsäädäntöä noudattaen arvioida objektiivisesti yksittäisen eläkkeenhakijan työkykyä käytettävissä olevan lääketieteellisen ja muun tiedon pohjalta (Juntunen 1999). Muistin ja oppimisen neurobiologiaa Uudet kuvantamismenetelmät ovat tuoneet runsaasti uutta tietoa aivojen toiminnasta ja aivosairauksien patogeneesistä (Duodecim 4/2000). Elävän ihmisen aivojen toimintaa pystytään nyt Duodecim 2000; 116:

2 A B C S i s ä ä n OPPIMINEN U l o s Kuva 1. Synapsin toiminta muistijälkien syntymisessa ja oppimisessa. A) Lepotilassa oleva synapsi. B) Aktiivisessa toiminnassa oleva, vahvistunut synapsi. C) Vahvistuneiden synapsien muodostamia muistijälkiä hermoverkossa. tutkimaan ennennäkemättömän tarkasti, mm. toiminnallisella magneettikuvauksella. Myös molekyylibiologia, molekyyligenetiikka ja neurobiologia ovat avanneet aivotutkimuksessa uusia näkymiä esimerkiksi perinnöllisen Alzheimerin taudin geenivirhe on pystytty paikantamaan. Muistin ja oppimisen neurobiologisen perustan tutkimus on lisännyt perusluonteisten aivotoimintojen ymmärtämistä ja niiden integroitumista filosofian ja psykologian elementteihin. Muistitiede on ollut jo vuosisatoja oma tieteenalansa aivotutkimuksessa. Erityisesti kognitiivisen neurotieteen mielenkiinnon kohteena on ollut semanttinen muisti eli se muistin ominaisuus, joka antaa aisti-informaatiolle sisällöllisen tulkinnan ja jota ilman informaatio olisi aivoissamme käsittämättömänä sekamelskana (Revonsuo 1996). Kun aisti-informaatio havaitsemisen ja valikoidun tarkkaavaisuuden (Alho ym. 1996) ohjaamana alkaa ärsyttää hermosolua tavanomaista useammin, nopeammin tai voimakkaammin, hermovälittäjäaineiden synteesi kiihtyy ja synaptinen transmissio voimistuu. Tällaisessa vahvistuneessa synapsissa informaatio siirtyy helpommin ja nopeammin kuin lepotilassa olevassa. Reittiä, joka muodostuu lukuisten neuronien vahvistuneista synapseista, kutsutaan muistijäljeksi (kuva 1). Jokaisella liikkeellä, muistolla, ajatuksella ja tunteella on oma muistijälkensä aivoissamme. Niitä pystytään luomaan lisää rajattomasti. Tähän perustuu suositus aivojen toiminnan parantamisesta aktiivisella käytöllä. Oppimisen kannalta pitkäaikaismuisti on tärkein muistin muoto. Pysyvät muistijäljet»arkistoituvat» hierarkkisiin tietokehikoihin, joista ne tarvittaessa löytyvät. Uusia tietokehikoita voi syntyä lähes rajattomasti, ja uutta tietoa voi myös liittyä vanhoihin kehikoihin. Ihmisen oppiminen ikääntymisen myötä on näiden tietokehikoiden jatkuvaa lisäämistä ja muuntamista. Aivotoiminnan muutokset ikääntymisessä eivät siis ole pelkästään negatiivisia. Pysyvien muistijälkien lisääntyminen ja aivojen tietokehikoiden kehittyminen tekevät ikääntyvät aivot monessa suhteessa nuoria aivoja»paremmiksi». Kokemukseen perustuvaa viisautta ei voi saavuttaa muulla tavalla kuin ikääntymällä (kuva 2). Tämän kokemuksen hyväksikäyttö työelämässä ei varmaankaan ole nykyään optimaalista. Euroopan yhteisö onkin kiinnittänyt ikääntyviin työntekijöihinsä erityistä huomiota viime aikoina. Muistitoiminnot ovat monimutkaisen säätelyn alaisia, ja ilmeisesti emootioiden merkitys on suuri tässä yhteydessä (Cahill ja McGaugh 1996, Salminen ym. 1999). Aivojen vanheneminen Väestön ikääntyessä aivojen häiriöt ja sairaudet yleistyvät. Aivoissa tapahtuu ikääntymisen myötä vanhenemismuutoksia ja niiden plastisuus heikkenee. Normaaliin vanhenemiseen ei kuulu älyllisen toiminnan dramaattisia muutoksia. Yleisimmät muutokset liittyvät oppimisen ja lähimuistin heikentymiseen, aistitoiminnan ylei J. Juntunen

3 Kuva 2. Ikääntymisen ja aivotoiminnan muuttumisen suhde. Ikääntyneet aivot pystyvät nuoria aivoja paremmin hahmottamaan monimutkaisia asiakokonaisuuksia niihin kertyneen kokemuksen perusteella (Erila ym. 1992). Kuvat piirtänyt Jorma Nousiainen. seen heikentymiseen sekä kognitiivisen toiminnan ja motoriikan hidastumiseen. Joustavan älyn ja kristallisoituneen älyn välinen suhde muuttuu. Muistin alueista säilyvät parhaiten sana- ja numerosarjojen välitön muisti ja ns. yliopitut asiat. Vaikka suurin osa aivojen ikääntymiseen liittyvästä problematiikasta ei koske työikäistä väestöä, ovat ikääntymiseen liittyvät aivojen häiriötilat kuitenkin työelämän loppupuolella merkittäviä. Ihmisen aivot ovat jatkuvassa dynaamisessa tilassa, jossa yhteyksiä häviää ja syntyy koko ajan. Eri ikäkausina ihmisaivojen hermoverkon tiheydessä tapahtuu huomattavia muutoksia (kuva 3). On arvioitu, että ihmisen noin 100 miljardista aivosolusta kuolee fysiologisen rappeuman myötä noin tunnissa, ja tällä vauhdilla aivomme surkastuvat suunnilleen 10 % sadassa vuodessa. Tämä aivosolujen fysiologinen kuolema mahdollistaa uusien synaptisten yhteyksien syntymisen jäljellä olevassa hermosolujoukossa ja on yksi aivojen plastisuuden taustatekijöistä. Käytämme aivosoluistamme vain pientä osaa, ehkä alle kymmentä prosenttia kerrallaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että terveen ihmisen oppimisen rakenteelliset ja toiminnalliset elementit eivät huonone merkittävästi elinaikana. Tämä oli eräs aivojen vuosikymmenen hyvistä viesteistä jatkuvasti kasvavalle ja aktiiviselle ikääntyvälle väestölle. Vanhuuseläkkeen ikärajat eivät aina ole sopusoinnussa suoritus- ja työkyvyn kanssa. Menetämme nykyään huomattavan osan maamme aivokapasiteetista vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kun aivot sairastavat Työikäisen väestön aivojen häiriöt, mielenterveyden häiriöt mukaan luettuina, aiheuttavat nykyisin noin puolet kaikista työkyvyttömyyseläketapauksista. Kehitysvammaisuuden, hermoston sairauksien ja aivoverenkierron häiriöiden vuoksi myönnettyjen eläkkeiden osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä on kansaneläkejärjestelmässä 17 % ja työeläkejärjestelmässä 9 %. Kehitysvammaisten työkyvyttömyyseläkkeiden osuus kansaneläkejärjestelmässä on yksin lähes samansuuruinen kuin muiden aivosairauksien osuus yhteensä, työeläkejärjestelmässä se on alle 1 % (Liira ym. 1992). Hermoston kehitysvammaisuus on käytännön vakuutuslää- Aivot työssä 1191

4 Vastasyntynyt 8-kuukautinen 11-vuotias 60-vuotias Kuva 3. Ihmisen aivokuoren hermoverkon kehitys havainnollistettuna Golgin värjäyksellä käsiteltyjen pystyleikkeiden camera obscura -piirroksilla (Virsu 1991). ketieteessä mielenkiintoinen ongelma. Nämä kehitysvammat voivat ilmetä hyvin eriasteisina ja -muotoisina, ja kyseiset henkilöt saattavat selviytyä työelämässä alkuun hyvin. Usein he kuitenkin tulevat työkyvyttömiksi verrattain nuorella iällä esimerkiksi elinympäristön muutoksen yhteydessä, ja tällöin työkyvyn arviointi ei aina ole helppoa. Kehitysvammaisten työkyvyttömyyskustannukset ovat merkittäviä sen takia, että he ovat yleensä pitkään työkyvyttömyyseläkkeen piirissä, päinvastoin kuin esimerkiksi keskimäärin iäkkäämmät aivoverenkierron häiriöistä kärsivät potilaat. Aivoverenkierron häiriöt ovat yleisiä, ja ne ovat kolmanneksi yleisin kuolemansyy sydäntautien ja syövän jälkeen. Aivoinfarktien osuus niistä on yli kolme neljäsosaa. Niiden vuosittainen ilmaantuvuus on Suomessa / , ja sairastuneista kolmasosa on työikäisiä. Aivoverenkierron häiriöiden ilmaantuvuus on pienentynyt Suomessa 1970-luvulta lähtien lähinnä riskitekijöiden paremman hallinnan ansiosta (Numminen ym. 1998). Joka toinen kuolee kuukauden kuluessa sairauden alusta. Eloon jääneistä vain yksi kymmenestä kykenee entiseen työhönsä. Työkyvyn heikkenemä riippuu häiriön vaikeusasteesta ja paikasta sekä potilaan primaarikapasiteetista ja ammatista, joten työkyvyn arviointi edellyttää tarkkaa diagnoosia ja tilan kuvausta. Aivojen rappeumasairauksista dementia tulee lisääntymään. Suomessa on nykyään noin dementiaa sairastavaa. On arvioitu, että vuonna 2030 dementiapotilaiden määrä on noin Yleisimmän dementian Alzheimerin taudin uusia variantteja löydetään jatkuvasti (Verkkoniemi ym. 1998). Alzheimerin tauti alkaa yleensä 60 vuoden iässä, joten se koskee myös osaa työelämänsä loppukaarella olevasta väestöstä. Kognitiivisia häiriöitä aiheuttavien sairauksien hoitoon on kehitetty yhä tehokkaampia täsmälääkkeitä, ja tämän seikan merkitys kansantaloudelle on todennäköisesti suuri tulevaisuudessa. Kognitiivisen suorituskyvyn lievällä huonontumisella mm. nuorella iällä alkavissa dementiaprosesseissa (Hänninen ja Soininen 1999) on ilmeisen suuri merkitys työkyvyn heikkenemisessä J. Juntunen

5 Alkoholi-, huume- ja lääkeriippuvuus Alkoholi, lääkeaineet ja huumeet ovat merkittävimpiä aivotoimintaan vaikuttavista ulkoisista tekijöistä. Maassamme on arvioitu olevan noin alkoholin suurkuluttajaa, jotka ovat suurimmaksi osaksi työelämässä mukana ja muodostavat selvän riskiryhmän. Alkoholin suurkulutus johtaa ennemmin tai myöhemmin elimellisiin aivosairauksiin ja alkoholipsykooseihin. Tyypillisiä alkoholinkäytöstä johtuvia neuropsykologisia muutoksia ovat abstraktisen ajattelukyvyn ja ongelmanratkaisukyvyn huonontuminen. Alkoholia juodaan sen aivovaikutusten takia, ja merkittävimmät työkykyyn vaikuttavat haitat aiheutuvat aivojen häiriöistä. Suoraan alkoholista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden osuus kaikista työeläkkeistä on noin 2 % (Kaukinen ym. 1991). Alkoholi on hyvin vahvasti työkykyyn vaikuttava tekijä yhteiskunnassamme. Huumeongelmaisten osuus työkyvyttömyyseläkkeen saajista on ollut varsin pieni, vain noin kymmenesosa alkoholin aiheuttamista työkyvyttömyystapauksista, mutta osuus on kasvamassa. Dopamiinijärjestelmän ohella myös huumeriippuvuudelle altistavat geneettiset tekijät näyttävät olevan keskeisiä (Korpi 1999). Kun tieto mielihyvään liittyvistä neurobiologisista toiminnoista on lisääntynyt, myös addiktioiden hoitomahdollisuudet ovat parantuneet (Koobs 1992, Kiianmaa ja Hyytiä 1998, Konsensuskokous 1999), vaikka hoito käytännössä takelteleekin. Aivovammat Kallo-aivovammoihin johtavia tapaturmia sattuu maassamme vuosittain yli Suurin osa niistä kohdistuu nuoriin henkilöihin, ja syynä ovat usein liikenneonnettomuudet ja työtapaturmat. Vaikeiden kallovammojen osuus on 15 %, ja taustatekijänä on usein alkoholi. Nykyisin katsotaan, että traumaattinen aivovamma syntyy kahdella mekanismilla, primaarisella ja sekundaarisella. Primaarivaurio syntyy aivojen välittömän ruhjoutumisen seurauksena ja sekundaarinen vaurio taas tämän primaarivaurion laukaisemasta aivokudoksen neurokemiallisesta prosessista muutaman tunnin aikana (Novack ym. 1996). Erityisen mielenkiinnon kohteena on ollut sekundaariseen aivovammaan liittyvä diffuusi aksonaalinen vaurio ja sen kliiniset seuraamukset ja ehkäisy (Povlischok ja Christman 1995). Lievien umpinaisten aivovammojen ja diffuusin aksonaalisen vaurion välisistä yhteyksistä on toistaiseksi verraten vähän tutkimustietoa. Vakuutuslääketieteessä on erityisen vaikeaa arvioida lievien diffuusien aivovammojen aiheuttamaa työkyvyn heikkenemistä ja sen syy-yhteyttä trauman jälkeisiin oireisiin. Mielenterveyden häiriöt Skitsofrenian, persoonallisuushäiriöiden ja neuroosien aiheuttama työkyvyttömyys on pysynyt alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrällä mitaten varsin vakiona viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Sen sijaan depression perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on kasvanut moninkertaiseksi 1980-luvun puolivälistä lähtien. Depression aiheuttama työkyvyttömyysriski on viisinkertainen verrattuna psyykkisesti terveisiin ihmisiin (Broadhead ym. 1990). Kaikista myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä noin 9 % myönnetään masentuneisuuden vuoksi (Pylkkänen ym. 1995). Vakavan depression työkyvyttömyyttä ennustavat tekijät ovat jossain määrin riippuvaisia sukupuolesta: miehillä nämä tekijät ovat epävarmuus tulevaisuudesta ja subjektiivinen huono terveydentila ja naisilla huono taloudellinen tila, heikko psykososiaalinen toimintakyky ja rauhattomuus (Viinamäki ym. 1996). Persoonallisuushäiriöt ovat yleisiä masentuneisuuden lisäsairautena, ja ne lisäävät työkyvyttömyyden riskiä (Salminen ym. 1997). Masentuneisuuden osuuden kasvu työkyvyttömyyseläkkeiden syynä on ristiriidassa psykiatrisen avohoidon nopean kehityksen sekä psykiatrien ja psykologien määrän ja uusien depressiolääkkeiden lisääntymisen kanssa. Tutkimusten mukaan vain % depressioista on hoitoresistenttejä (Keller ym. 1992). Ristiriitaa on pyritty selittämään tarkentuneella diagnostiikalla, piilevien depressiotapausten löytymisellä ja depression lisääntymisellä yhä vaativam- Aivot työssä 1193

6 massa työelämässä (Viinamäki ym. 1998). Suomessa esiintyy varsin runsaasti työuupumusta (Kalimo ja Hakanen 1998), joka liittyy usein masennukseen. Aivoja voidaan huoltaa Vaikka aivojen toimintakyky on työkyvyn ja koko elämän kannalta ensiarvoisen tärkeä, on itse aivojen huoltoon kiinnitetty vain vähän huomiota. Terveet aivot -projektin yhteydessä laaditut aivojen huolto-ohjeet on esitetty taulukossa 1. Monet muistiin ja oppimiseen liittyvät aivotoiminnot heikentyvät mm. aivojen mekaanisen ja kemiallisen vammautumisen yhteydessä. Aivojen hyvään huoltoon kuuluukin aivojen asianmukainen suojaus sekä elämäntapoihin liittyvien kemiallisten riskien välttäminen. Mikä tahansa yleinen terveyden edistäminen vaikuttaa positiivisesti myös aivoihin kuten liikunta, terveellinen ravinto ja riittävä lepo. Aivojen toimintakykyä voidaan ylläpitää erityistoimenpitein, jotka kohdistuvat aivojen kapasiteettia eniten huonontaviin tekijöihin. Osa näistä toimenpiteistä on pyritty toteuttamaan lainsäädännön avulla. Aivojen suojaamiseksi on olemassa säädöksiä kypärän käytöstä liikenteessä, liikunnassa ja työpaikalla. Verraten ankara tupakkalaki tähtää tupakoinnin haittojen ja siten myös aivoverenkierron häiriöiden ehkäisyyn. Alkoholinkulutusta on säädelty lain ja erilaisten paikallissäännösten voimalla jo pitkään. Huumeiden ja pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden myynnissä on omat lakiin perustuvat rajoituksensa. Säädösten lisäksi ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen on pyritty vaikuttamaan erilaisin terveyskasvatuskampanjoin. Vähemmän tunnettu aivotoimintaa parantavista toimenpiteistä on aivojen aktiivinen käyttäminen. Se edellyttää motivaatiota omaehtoiseen ponnisteluun, eikä se ole yhteiskunnan säädeltävissä. Muisti ja oppiminen ilmentävät aivojen plastisuutta. Muistijälkien syntymiseen voidaan vaikuttaa nykytietämyksen valossa, ja tähän perustuu aivojen huolto-ohjeiden suositus aivojen aktiivisesta käytöstä. Taulukko 1. Aivojen huolto-ohjeet (Erila ym. 1992). Käytä aivojasi Aivojen toiminta paranee Aivojen häiriöiden haitat pienenevät Ajattele, pohdi, ideoi, opettele uutta Aivot eivät käytössä kulu! Suojaa aivosi Älä ota turhia riskejä Käytä kypärää, suojapäähinettä tai turvavyötä aina kun se on tarkoituksenmukaista työssä, urheilussa ja liikenteessä Suojaa aivosi vaurioilta, älä elämyksiltä! Säästä aivojasi Tupakka, alkoholi, lääkkeet ja huumeet voivat vahingoittaa aivojasi Muista kohtuus elämäntavoissasi Vaikuta niihin tekijöihin, joihin voit itse vaikuttaa Hoida aivojasi Säännöllinen liikunta ja monipuolinen ravinto Myönteinen asennoituminen elämään Riittävä lepo ja mieluisat harrastukset Elämä on hallinnassa, kun aivot ovat kunnossa Onko terveysviestinnällä merkitystä? Useissa maissa on viime vuosikymmenen aikana viestitetty modernin aivotutkimuksen tuloksia tutkijoille ja yleisölle.yhdysvaltain senaatti julisti 1990-luvun aivojen vuosikymmeneksi. Suomessa aloitettiin 1990-luvun alussa viestintäkampanja Terveet aivot -projekti, jonka kohteena oli koko kansa (Juntunen 1992). Ajatuksena oli se, että ihmisten itse on oivallettava aivojen omaehtoisen hoidon tärkeys ja että sitä varten heille on tarjottava tutkimukseen perustuvaa tietoa aivotoiminnoista. Tämä edellyttää luonnollisesti viestitettävien asioiden huomattavaa yksinkertaistamista. Terveet aivot -projektin vaikuttavuudesta tehtyjen tutkimusten perusteella tällainen laaja popularisoitu kampanja näyttäisi lisäävän selvästi väestön ajankohtaista tietämystä aivoista, mutta vaikutukset asenteisiin ja terveyskäyttäytymiseen näyttävät jäävän vähäisemmäksi (Uimonen 1995, Juntunen 1996). Ennen kampanjan alkua ja vuosi sen jälkeen tehty kyselytutkimus osoitti, että erityisesti tieto alkoholinkäytön haitallisuudesta aivoille oli merkittävästi lisääntynyt kampanjan aikana (Juntunen ja Berg 1993) J. Juntunen

7 Lopuksi Nykyisessä sosiaalipoliittisessa keskustelussa puhutaan usein työkyvystä ja sen ylläpidosta ilman näiden käsitteiden syvällistä pohdintaa. Monien päättäjien omat esimerkit varhaiselle eläkkeelle siirtymisestä eivät juuri tue juhlapuheiden sanomaa työssä pysymisen tärkeydestä. Keskimääräinen eläkeikämme 59 vuotta on edelleen alhainen, ja sen nostaminen on eläkepolitiikkamme suuria haasteita. Työkyvyn ylläpito pyrkii vaikuttamaan työtä tekevien ihmisten haluun ja kykyyn pysyä työelämässä. On viitteitä siitä, että varhain aloitettu aktiivinen yksilöllinen kuntoutus ja vähäisemmässä määrin ryhmäkuntoutus myöhentävät eläkkeelle siirtymistä. Tulokset eivät kuitenkaan ole olleet kovin rohkaisevia, ja työnteon vaihtoehdot ovat edelleen suosittuja. Oleellista olisi pyrkiä vaikuttamaan niihin tekijöihin, jotka ovat paitsi elämän myös työelämän ja työkyvyn kannalta tärkeitä. Motivaatio ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä estävät tutkimusten mukaan työuupumusta. Tulevaisuuden työelämän visiossa kaksi asiaa on varmaa: tietoammattien osuus kasvaa ja koulutuksen merkitys korostuu. Molemmat seikat asettavat ihmisaivojen toiminnalle yhä lisääntyviä vaatimuksia. Terveiden aivojen valtava kapasiteetti myös oppimisen suhteen koko elämänkaaren aikana on hyvä sanoma monille työkyvystään ja ikääntymisestään huolestuneille. Tietoyhteiskunnassa kognitiivisen neurotieteen merkitys kasvaa. Ihmisen aivot ovat tulevaisuudessakin työntekijän tärkein työväline. Kirjallisuutta Alho K, Näätänen R, Lang H. Tarkkavaisuus ja aisti-informaation käsittely ihmisaivoissa. Kirjassa: Revonsuo A, Lang H, Aaltonen O, toim. Mieli ja Aivot. Kognitiivinen neurotiede. Turku: Painosalama Oy, 1996, s Broadhead W, Blazer D, George L, ym. Depression, disability days and days lost from work in an prospective epidemiologic survey. JAMA 1990;264: Cahill L, McGaugh J L. Modulation of memory storage. Curr Opin Neurobiol 1996;6: Elliott A, Smith H, Penny K, ym. The epidemiology of chronic pain. Lancet 1999;354: Erila T, Färkkilä M, Juntunen J, ym. (toim.). Matka mieleen. Neurologiasäätiö, Suomen Neurologinen yhdistys, Sosiaali- ja terveyshallitus ja Työsuojelurahasto, Huumeriippuvuuden hoito Suomessa. Konsensuskokous Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia, Hänninen T, Soininen H. Lievä kognitiivinen heikentyminen dementian varhaisena merkkinä. Duodecim 1999;115: Härkäpää K. Psyykkiset tekijät ja selkävaivat. Duodecim 1999;115: Juntunen J. Terveet aivot -projekti. Suom Lääkäril 1992;12: Juntunen J, Berg MA. The healthy brain project of Finland: effects of health education on the general population. XVth World Congress of Neurology 1993, Vancouver, Canada. (Abstrakti). Juntunen J. Vakuutuslääketieteen asiantuntijuuden eettinen näkökulma. Kirjassa: Aro T, Huunan-Seppälä A, Kivekäs J, Tola S, Torstila I, toim. Vakuutuslääketiede. Kustannus Oy Duodecim 1999, s Juntunen K. Terveet aivot -projekti. Analyysi elämäntavan markkinoinnista (diplomityö). Helsinki: Markkinointi-Instituutti Kalimo R, Hakanen J. Työuupumus tutkimusten valossa. Koulutusaineisto, Työterveyslaitos, Helsinki Kaukinen K, Juntunen J, Salaspuro M. Työkyky ja alkoholi: ohjeita hoitavalle lääkärille. Suom Lääkäril 1991;46: Keller M, Lavory P, Mueller T, ym. Time to recovery, chronicity, and levels of psychopathology in major depression. Arch Gen Psychiatry 1992;49: Klockars M. Ikääntyminen, työkyky ja työkyvyttömyys. Kirjassa: Kuusinen J, Heikkinen E, Huuhtanen P, Ilmarinen J, Kirjonen J, Ruoppila I, Vaherva T, Mustapää O, Rautoja S, toim. Ikääntyminen ja työ. Juva: WSOY ja Työterveyslaitos 1994, s Koob G. Drugs of abuse: anatomy, pharmacology and function of reward pathways. Trends Pharmacol Sci 1992;13: Korpi E. Huumeriippuvuuden patofysiologia. Suom Lääkäril 1999;30: Liira J, Kannisto J, Juntunen J. Aivosairaudet ja työkyvyttömyys. Suom Lääkäril 1992;27: Novack T, Dillon M, Jackson W. Neurochemical mechanisms in brain injury and treatment: a review. J Clin Exp Neuropsychol 1996;18: Numminen H, Kotila M, Waltimo O, ym. Declining incidence and mortality rates of stroke in Finland from 1972 to Stroke 1996; 27: Povlichock J, Christman C. The pathobiology of traumatically induced axonal injury in animals and humans: a review of current thoughts. J Neurotrauma 1995;12: Pylkkänen K, Niskanen P, Mikkonen T. Masennus ja työkyvyttömyys. Suom Lääkäril 1995;50: Revonsuo A. Semanttinen muisti. Kirjassa: Revonsuo A, Lang H, Aaltonen O, toim. Kognitiivinen neurotiede. Turku: Painosalama Oy, 1996, s Salminen JK, Saarijärvi S, Äärelä E, Kauhanen J. Sanat, tunteet ja terveys. Duodecim 1999;115: Salminen JK, Saarijärvi S, Tikka J, ym. Vakava masennus ja työkyky. Suomen Lääkäril 1997;52: Uimonen T.»Pääosassa aivot»: terveet aivot terveysviestintäkampanjan vaikutukset kansalaisten tietoihin, asenteisiin ja käyttäytymiseen (pro gradu -tutkielma). Helsingin yliopisto, viestinnän laitos, Verkkoniemi A, Somer M, Haltia M. Uusi Alzheimerin taudin variantti. Duodecim 1998;114: Viinamäki H, Hintikka J, Koivumaa-Honkanen H, ym. Vakava masennustila ja työkyky. Suom Lääkäril 1996;51: Viinamäki H, Tanskanen A, Antikainen R, ym. Psykiatriseen hoitoon lähetetyn masennuspotilaan työkyky. Duodecim 1998;114: Virsu V. Aivojen muotoutuvuus ja kuntoutuminen. Kuntoutussäätiö, tutkimuksia 26, JUHANI JUNTUNEN, professori, ylilääkäri LEL Työeläkekassa Palkkatilanportti Helsinki Aivot työssä 1195

8 Mitä opin 1. Ihmisaivojen soluista on»aktiivikäytössä» kerrallaan a) 70 % b) 50 % c) 20 % d) 10 % 2. Mikä aivojen toiminto tai ominaisuus on elämänhallinnan kannalta tärkein? a) Oppiminen b) Emootiot c) Kognitiivinen prosessointinopeus d) Visuaalinen hahmottaminen 3. Aivosoluista katoaa fysiologisen rappeuman myötä tunnissa keskimäärin a) b) c) d) 200 Oikeat vastaukset sivulla

KUKA PÄÄSEE TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE ELMA-HANKKEEN KAUTTA?

KUKA PÄÄSEE TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE ELMA-HANKKEEN KAUTTA? KUKA PÄÄSEE TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE ELMA-HANKKEEN KAUTTA? Pirjo Nordström Pro Gradu tutkielma Sosiologia Tampereen yliopisto, Porin yksikkö Heinäkuu 2008 2 Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ Kati Kallimo Gerontologian ja kansaterveyden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Terveyden tulevaisuudet

Terveyden tulevaisuudet Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista ilmiöistä Demos Helsinki 2014 Terveyden tulevaisuudet 1 Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista

Lisätiedot

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 110 Ikääntyvät, teknologia ja etiikka Näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimukseen ja -suunnitteluun Jaana Leikas ISBN 978-951-38-7171-0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Avainasiaa aivovammasta

Avainasiaa aivovammasta Avainasiaa aivovammasta OPAS VAMMAUTUNEILLE JA LÄHEISILLE www.aivovammaliitto.fi Sisällys 3 Lukijalle 4 MIKÄ ON AIVOVAMMA? 6 Aivovamman vaikeusasteet 9 Tajuttomuus ja muistiaukko 10 Aivovamman alkuoireet

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen

Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:34 Rolig Kaisa, Kurki Merja, Ojanen Ville Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen Tutkimuksen raportointi Muista Pääasia Ikääntyvän

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti 4 Työ ja terveys Tilastoitujen työtapaturmien, ammattitautien, työkyvyttömyystapausten, sairauspoissaolojen ym. haitallisten terveysvaikutusten lisäksi työntekijän terveyttä ja turvallisuutta voidaan kuvata

Lisätiedot

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ Tampereen yliopisto Psykologian laitos Pro gradu -tutkielma Mirka Hynninen ja Liisa Lento Joulukuu

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Työ ja ihminen 3 / 2005 19. vuosikerta Pääkirjoitus Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Katsaukset Kohti hallittua työuraa ja eläkeprosessia... 307 Tiina Salokangas, Jukka

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

Terve tuki- ja liikuntaelimistö

Terve tuki- ja liikuntaelimistö OPAS Heli Bäckmand Ilkka Vuori (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon 11 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Nuorten oireilu ja varhainen puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa Hiivala Jussi Huhtaniska Reijo Jokinen Ari Jäntti Pekka Kaksonen Jouni

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen. Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta

RAPORTTEJA. Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen. Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta R RAPORTTEJA Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta Miksi masennus vie eläkkeelle? Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:1

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJ A B:33 Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas Muista Pääasia - ohjaajan opas Opas on laadittu yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Kurssiohjaajat toimintaterapeutti

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot Tuula Lindholm Liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla PSYKOLOGIASSA TAPAHTUU Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla Määritelmä Neuropsykologinen

Lisätiedot

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU Case: Lauttasaaren Nuori-Suomi -puisto Opinnäytetyö Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Lepaan yksikkö 6.5.2005 Anne Huttunen HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU Maisemasuunnittelun

Lisätiedot

SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET

SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET JULKAISUJA 4/1999 SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - ja Suomen

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Eija Väänänen, 0127695 Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Sosiaaliturvalla juhlavuosi

Sosiaaliturvalla juhlavuosi Sosiaalivakuutus 6. 2007 II Sosiaalivakuutus 6. 2007 pääkirjoitus 16.11.2007 Sosiaaliturvalla juhlavuosi n Vietämme sosiaaliturvan juhlavuotta. Kansaneläkelaitos perustettiin 16. joulukuuta 1937 kansaneläkkeiden

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot