AJO-OHJE DRIVE-IN VALTAKUNNALLINEN JÄYNÄKILPAILU 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJO-OHJE DRIVE-IN VALTAKUNNALLINEN JÄYNÄKILPAILU 2005"

Transkriptio

1 AJO-OHJE DRIVE-IN VALTAKUNNALLINEN JÄYNÄKILPAILU 2005 Föuswåqöh qymhäjmå-månäm gummåhgöfö ryuqqåynnä gupqågguööm öryysräggö läjuhgääppåhäm feejåm, ypå ryugumug huujäqhå sennehgoqhäqhääm äqhoqhååm. Gene pöågäggååm qoppe fåånä fååqympylum jåhgäåponnä lååqqååm, ryhhö nyly pesgå qehåhge äåqe öåmö lohoggo äwäh qöjgöppö qugäm äå mogqeem. Qymhäjmåm sämtäm ry jöqyåppähhö lösännåm quåm söåhgähhö qyqämäänlå R.Låjräge, ryqö nuugäm ypå näpqy goplle nåäsäqhå, quågämqåm söföåghå ryuqquäämhö äwäppe gälöhgäppähhööm qohäåhäppe löåqqöqummöppö homgomääm, 1800-pufuppö föåquggömääm, upqynöåppöqåm quupuåhöm huynöpöåhäm hefäpgerem ämgåhäm homgoneqywåm löåqöm. Häm sem gummåhgå göpym häåmeem qååmmågägohge lpöqöögåhgö. Gummäggumö qupgguujåsöjjöhgörömö, nuggö hågeqåm suymynlömö qöjgömpuqårömö R.Låjräge yhöhå mog löåqömgöö håröåmgåmhö göjqännåm quåm TLH qymhömööm. Åsnäggäpäggä föjnööm nämäggäpoe, nuggö ännä gesem öåqööm oahge paogemääg häpfee löåqöppåhgö ylöhgö. Göpym göjqöm qöguyhyåggääm gumgänåmäm yhyåggöuguåqåm göjlääppåhäqhå, håppe oppeggefåe osgämäfeåhooqhåe hååsäm söföåggååm löåqöhhö, rysym pylupgö leewoggååm. Gupåqåm öåqö qååggee penlånehgå pöåmöönöönnä öåfyqölöhågääggåö (Å. rö G.Låjrägee, ypännä säåppä åquåhähgå qåågyppåhåö) rö goamgee Å.Låjrägem Öuwå-näjqqåmäm sämqåpaöugy qeomgååm. Gyåfynnä semäm sömqqåföm uuwännöm rö löjännöm. Geepge måågeqåm qöå höåhå. Qåågyqhäqhå puyfugånnä säåppä oswäm (äjåggeåm) neejeöåqöåhåhgö håsgääjäåhgennä. Guyjä J.Låjrägeqåm qefå lpöqöögåm puqänöhhö rö håpge häåhynöpgö yhyåggå gupäföm rysgöröm äpqäåge hömyäm, ägge näåwem ypåhå hooge pesgäe nåmuhgö qöghyäm föhännöppä. Rygäm quhqå jöggååm rö nämyqhå. Jåhgäoqhähge sem ryswöggå näåweg yåqäöppä, qummäh häujööföhhö qöwum jåhgäoqhähhe uhäåm hsöqqåö läpööfö N.Låjräge höå åwäöm pååqquö quåm säfymäm, nuggö gåägämqåm hååjgynnä ypå lågänlå rö äwäppääm ypå hooge öpyåggöö pååqqunåmäm yåqäöppä rö håggäm föhännöppä posoännåm. Öhqäpåäm huswä ypå myjnööpå, nuggö neejeg qöqhåmqäjgöåhåö. Öhqäpåäm osgäåhneejeqeem äå repqäämleåm oppeggemog. Qöqhå qyjggäpåö öryånnä fåäpe ägäämleåm gummäpnöm öpqöähhö myuhgö rö peswånnä neqäe opah. Jäåpum mäpremhöwöm nägjåm leehge qeemmoånnä yåqäöppä. Qeemmoånnä häujööföqhå föhännöppä öppä qöswämqonnämäm qåpynägjåm leehge. Gehhe föåsäähhö håsgääjånnä åpnyåggå söpuöfömhö numöö. Öjfäpånnä öhåöm pååggofem öönuhgymwåhäväqgååm. Ypånnä feejehhe, nuggö semäppä oppegoqhäqhännä gene nåäppäosgone ypå pyytåmäm. Håsgääjånnä häpåggå såänöm göjqännåm rö oswoånnä qöåqqå semääm. Löjåmqonnämäm qåpynägjåm nögqöm repqääm säjehånnä mh. Jösöm söruum, rygäm jäåggå gumguå yåqäöpgö. Gehhe föåsäähhö fåånäåmämqåm reomennä poagååm puqqyym. Häujööföm åhynnöm göörönöm pesähgoähhe öpyåggäpäfö fåghåmqäjgyrönnä Ö.Nöspöneqå qäjgyå göjåmöm åhem rö låämäm lyröm qähquhgäpuhgö: - Åhå, nåqhå nöågylujqåhhö [göuqy, Ö. möujöö] ym päsnem qufö?

2 - Qyhqö [Ö. möujöö] päsneg ruy nöågyö äåqu hååh nöågy gupää päsnehge. - åhqe, [Ö. möujöö 15 nåm] mog ne gåäwem, nåhge ypug gupää! Fåghåmqäjjymgö qähgå mååm qöuöm, ägge ypånnä håppe fepåm qeemgomääg qypnä qäjgöö yåqäöppä, nuggö pylupgö quågämqåm rögqyånnä hönöppö gåäppe. Häujööföhgö åhyhgö jåhgäoqhähge ännä pesgämääg äjehge gääqqöjåqöulumqåö qysgå N.Låjrägem uhäöhgö qåfåqyföhgö föhguhguqhähgö suypånöggö, qyhqö håäppe qåplöåpuö äå quågämqööm höåhå rejrähgee. Muqöswåm qypnäqhå föjgåqhå, qummäh säjehåm gåäm föhännöpgö luypäpgö quupufööm löuqqäähääm. Qysgö qeemmoånnäqåm föhännöppä. Loheswoånnä öpöhqåjröönööm älequjömggåö föåsgy-ynöåhuuggönnä. Göuym repqääm N.Låjräge åhguå jöggååm. Suynöönöggönnä sem häujööföhhö åhyhhö jåhgäoqhähhe gyånå syjnymåämhö ysröönömö. Ymmäqhå suynöhånnä ojågoqhäm, qum öpum qögumunäjyym fäjjöggumö qöqhåmqäjgöåmäm neeje qåpynägjäre ypå öräggu. Löqygånnä N:m qeemgoneem yåqäöppä rö öryånnä qummäh nögqö gohhehå leegaqhämgäym senejgoähhe. Qohäåhähhe jåhgäoqhähhe äå göåwäggu (äwäh) qösfåö göjryåppö, nuggö ämtpömgåpöåhåö hä äsqe ypåhå nåäppoggemog löjännåm. Qohoånnä mäufyö huummöhgö Hufå-Ömmä Håånäqhäpge, nuggännä åsöm mååm lågqeppä örömääg äsqe luypäg göå qypnöhyhö öpum qögumunäjyhgö... Nögqöppö ypå ry häm fäjjöm äswåggo föpnåhgöuguö, ägge mähgägöhölöåmy öpqyåqåm jåhgäohhäqyåpum repqääm rejqqoe. Lumöhåpneåmäm N.Låjräge genem suynögguööm qöröuggå åpnyåppä näpqyåhäm eemäqqeehgå nypänlåö qygånöåhåö qåäpåe håhepgefem pöupum, ryqö gääqqöjålååjäåhheqåm sofåm gummägööm. Pöupu hylå sofåm föhännöppö håröåghäfööm nymunämggååm rö gåähånnä fåswyåm paogemäännä läjåppä ruujå ämmäm qäppy qypnäögyåhgö. Huumgöhånnä häm ruujäppä, rymqö pesåhgappe nuugöqåm gulhupöqqåqömhöö ry lömå nöppöhgö qymäåhgyymhö. Y.Låjrägem gäqå nåäpå qyhqäö guyllååm, nuggö semäm qåhöqumgymhö gumgåäm ännä gesem huyhgumääg. Yllä oleva on sen verran hankalaa luettavaksi, että toivoimme kaikkien jatkavan lukemista eteenpäin. Ei kai määränpää ole vain Turku, kun ajo-ohje on tuollaista sönkötystä, kysyi M.Pirjetä, joka yleensä on kyllä viihtynyt muissa rannikkokaupungeissa jopa ylitsevuotavan hyvin. Halusimme toki veden rantaan, mutta emme hinnalla millä hyvänsä. Turku on Suomen perse, tiesi sanoa nuorin Pirjetöistä, jonka ylennyksestä on aikaa alle viikko. Muuten hänen lisäarvonsa oli keskustelulle alhainen. Yleensä optimistinen J.Pirjetäkin istahti rotvallille voivottelemaan millä ilveellä pääsisimme perille, jos parempia ohjeita ei ole luvassa? Korkealentoisista ajatuksistaan tunnettu O.Pirjetä ehti jo epäillä salakirjoitustakin, kunnes kuin sattuman oikusta paikalle sattuivat bittien parista takaisin rahvaan pariin maanpinnalle löytäneet I. ja T.Pirjetä. Heidän ammatissaan on kuulemma tärkeintä tehdä mahdollisimman vauhdikkaita powerpoint-esityksiä, jotta varsinaisiin kysymyksiin ei tarvitsisi vastata. Muutamat kysymykset olivat kuitenkin jääneet I&T:n mieliin ja he lupasivat auttaa, jos osaisimme vastata niihin. Tässä vaiheessa P.Näsin oli pakko irtaantua porukasta. Hän puheli jotain kurkkusalaatista ja poistui. Hiljaiseloa viettäneet M. ja J.Näsi patistivat

3 käsienheiluttelijoita kertomaan jo kysymyksensä. Eipä tarvinnut poikien kauaa odotella, kun jo alkoi kysymyssampo jauhaa. Voittiko Konserni valtakunnalliset jäynäkisat viime vuonna? Järjestetäänkö Hämeen partiolaisten partiotaitojen kevätkisa Toijalassa oranssin ja vihreän sarjan osalta? Alkaako Ylen ykköseltä perjantai-iltaisin klo 21:00 tulevan ohjelman kanssa nimensä jakavan bändin Tyhjä-kappale Tyhjä-sanalla? Ammuttiinko Toivo Kuula Hangossa? Testasiko Konserni viime vuonna sukupuolen vaikutusta siihen kumpi aivopuolisko on dominoiva? Onko espanjalaisia reserva -viinejä kypsytetty yli 5 vuotta? Maksaako matka Helsingistä Turkuun yli 1500 euroa, jos matkustat yksin VR:n A50-vaunulla? Onko kirjanpidon toisen puolen nimi säästö ja toisen tuhlaus? Totesiko Marko Erola ilmestyneessä Talouselämässä, että HKKK:lla alkaneelle liikkeenjohdon konsultoinnin kurssille pyrki 45 hakijaa? Onko Porin tekojääradan katsomo lämmitetty? Saako Nokia 6610i:n täysin piiloon Brunbergin suklaapusun kääreeseen? Kumpi on pienempi ykkönen vai nolla? Lisääntyivätkö murrot Suomessa tammi-syyskuussa 2005 STT:n mukaan? Myydäänkö Suomessa reilun kaupan beach volley -palloja? Onko nk. udp-protokolla yhteydetön tietoliikenneprotokolla? Onko hevosenkenkä yleensä naulattu kiinni 10 naulalla? Joustetaanko poliisikoulun pääsykokeissa testattavista näkövaatimuksista, jos hakija pärjää erinomaisesti sekä kirjallisessa että fyysisessä osiossa? Onko Coca-Colassa enemmän hiilihydraatteja kuin Lidlin energiajuomassa? Viettikö Markku Pirjetä Studia Median mukaan 60-vuotispäivänsä työn merkeissä? Onko tasavaltamme presidentillä lemmikkinä kilpikonnia? Onko seuraava käännös oikein Hedelmät ovat kalliita talvella = Fruit is expensive in winter Onko béchamel-kastike ruskeaa? Onko Kimmo ollut toiseksi yleisin nimi tuotantotalouden kilta/ammattiainekerho Indecsin puheenjohtajalle? Onko Suomessa kaupunkia, jossa ei ole yhtään katua? Onko Tanskan pinta-ala alle 15% Suomen pinta-alasta? Vastaako kaksi Hermetas sakariinipuristetta viiden sokerigramman makeutta? Järjestääkö Seppo Hoffrén Consultancy Pirkanmaalla toimitusjohtaja-kursseja? Oliko viime vuoden voittajajoukkuetta kesken jäynäämisen S-markettiin haastattelemaan tulleella MTV3:n toimittajalla sininen huivi kaulassaan? Jos sinulla on lateraalimeniskissä repeämä, onko eturistisiteeseen tullut vamma? Onko Pirkka-kaakaosta alle 75%:a sokeria? Tarkoittaako ampelografia viinipullon etikettien koristamista? Olivatko edelliset kysymykset helppoja? ( Kyllä on sitten oikea vastaus tähän kysymykseen) Eteemme pläjäytetty kysymyspatteri pisti ilmeet hetkeksi apeiksi, kunnes aina asioihin tomerasti tarttuvat J.Pirjetä ja P.Mahlamäki ratkaisivat ensimmäisen kysymyksen. Kaikki on sittenkin mahdollista! Muutkin heittäytyivät täysillä talkoisiin. Heti kärkeen M.Pirjetä kertoi omaavansa suhteita pedofiilien tyyssijaan, ja niiden ansiosta ratkesi useampikin kysymys. Länsinaapurista paikalle pörhältänyt T.Näsi ilmoitti, että kaikilla pitää olla aatelisnimi. Mitä ihmettä, ihmettelivät kaikki suu auki. T:n kommentti ei liittynyt suoraan mihinkään, mutta sen avulla ymmärsimme, että kysymällähän asiat selviävät. Vaikka A.Mahlamäet eivät aina ole luomun perään olleetkaan, tiesivät he paljon reilusta kaupasta. Myös T., M. ja O. Pirjetällä oli antaa kokemuksen rintaääntä luomukeskusteluun. Kaikkiin kysymyksiin löytyi vastaus pienen pähkimisen jälkeen. Vastausten ropistessa jäivät konsulttiveijarimme täysin sanattomaksi ehkäpä ensimmäistä kertaa elämässään. Joko nyt saisimme lisätietoa määränpäästämme, kaikki pohtivat ääneen. I.Pirjetä alkoi yht äkkiä nauramaan ja sai hädin tuskin hirnumisensa lomasta kerrottua, että kysymykset eivät olleetkaan I. ja T. Pirjetää varten; vaan vastauksemme näyttäisivät ryhmällemme halutun suunnan ja toivotun osoitteen. Vastaamalla annettuihin 32 kysymykseen sai joukon kyllä ja ei vastauksia. Fiksu teekkari tajuaa heti, että näillä vastauksilla viitataan binäärilukuun eli lukuun, joka esitettään luvuilla 1 ja 0. Kun oli ymmärtänyt, että kyllä=1 ja ei=0 sai binääriluvun. Moni teekkari tajuaa tässä vaiheessa, että binääriluvulla viitataan todennäköisesti johonkin IP-osoitteeseen. Osoite voidaan ilmoittaa neljällä luvulla, jotka erotetaan pisteillä (esim ). Luvut esitetään 8-bitillä ja jos katsoo kysymyslistaa tarkkaan huomaa neljä kahdeksan kysymyksen osiota (osioiden välissä suurempi väli).

4 Ensimmäisen osion vastaukset muodostava binääriluvun , joka muutetaan kymmenkantaiseksi: *2^7 1*2^6 0*2^5 0*2^4 0*2^3 0*2^2 0*2^1 0*2^ = 192 Seuraavat osiot ovat: Näistä tulee IP: Emme olleet sittenkään löytäneet oikeaa paikkaa, sillä surffaus ei onnistunut. Tässä vaiheessa J.Pirjetä muisti, että paikan nimen voisi saada selville osoitteen avulla, jos osaa etsiä oikein. Nimen selville saaminen oli sen verran valaiseva kokemus, että päätimme hylätä aurinkoisuuden. Maailmanlaajuinen verkko sopi tähän tilanteeseen paremmin. Lisäsimme vielä välittömästi aallon perään verkkoympäristöön kehitetyn ohjelmointikielen yhdistettynä univormuvoimavarojen tunnistajaan. Hetken häiriön jälkeen pääsimme vihdoin surffaamaan. Kyseisen IP-osoitteen takaa löytyvä serveri ei kuitenkaan ollut enää pystyssä. Se kuitenkin vastasi pingiin ja suostui kertomaan nimensä, kun siltä sitä tiedusteli (nslookup komento). Nimeksi paljastui sunny.uusikaupunki.fi Kuten vihjetekstissä mainitaan, aurinkoisuus tuli korvata maailmanlaajuisella verkolla, joten SUNNY => WWW Aallon (tilde) jälkeen seurannut ohjelmointikieli = JAVA Univormuvoimavarojen tunnistaja = Uniform Resource Identifier = URI Kaikessa komeudessaan osoite on siis Webbisivuilta löytyi kirjaimet vastineineen. Parien avulla siansaksan sai selkokieliseksi. Alla kirjainparit: a ö b z c x d w e ä f v g t h s i å j r k q l p

5 m n n m o y p l q k r j s h t g v f w d x c y o z b å i ä e ö a Kun muutokset oli tehty, muuttui ajo-ohjeen ensimmäinen osa seuraavanlaiseksi: Vauhdikas Konserni-nimen tunnistava joukkiomme tulkittuaan ajo-ohjetta perusteellisen väärin, oli joutunut suureksi hämmästyksekseen eksyksiin. Tämä laitettiin kyllä viime viikonlopun risteilymme piikkiin, jossa mopo lähti käsistä eikä aina pysytty edes kartalla kuten ei nytkään. Konsernin hengen jo rakoillessa pahemmin kuin haistessa kokeneempi J.Pirjetä, joka muuten oli melko tylppä mieheksi, kuitenkin havaitsi joukkueensa edellä tepastellessaan kyseisellä paikkakunnalla syntyneen, 1800-luvulla vaikuttaneen, ulkomaillakin kuuluisan suomalaisen säveltäjän entisen syntymäkodin paikan. Sen hän tunnisti talon seinään kiinnitetystä plakaatista. Tunnettuna kulttuuriharrastajana, mutta sitäkin huonompana kartanlukijana J.Pirjetä osasi nyt paikantaa sijaintinsa tarkemmin kuin GPS konsanaan. Ihmettelette varmaan menettelyä, mutta emme tähän aikaan yöstä löytäneet selvää paikallista opasta. Talon tarkan katuosoitteen tunteminen osoittautuikin tarpeelliseksi, sillä yllättäviä yhteneväisyyksiä siihen havaittiin paikassa, johon lopulta päädyttiin. Webbiosoite ohjasi Uuteenkaupunkiin, ja siellä syntynyt säveltäjä on tietenkin Bernhard Henrik Crusell. Crusellin syntymäkodin osoitteen (Myllykatu 6) sai selville mm. soittamalla kulttuuritoimistoon. Tulikin aika kiittää lämpimästi lainaamaamme aivokapasiteettia (I. ja T.Pirjetää, olemme heille ikuisesti kiitollisia) ja työntää I.Pirjetän Audi-merkkinen henkilöauto käyntiin. Toivomme hänen hankkivan uudemman ja paremman. Täältä niitäkin kai saisi. Kiitokseksi luovutimme heille yhden (erittäin) määräaikaisista sihteereistämme. Audi-vihjeellä halusimme varmistaa, että kaikki tiesivät meidän olevan Uudessakaupungissa. Tuore J.Pirjetäkin kävi plakaatin lukemassa ja siltä seisomalta osoitti tulevan johtajan elkeitä sanoen, että meidän olisi syytä lähteä minusta katsoen vasemmalle. Joten kuski rattiin ja menoksi. Risteyksestä hän johdatti meidät oikealle, kunnes seuraavassa kadun risteyksessä usein shakkia pelaava M.Pirjetä sai idean liikkua kuin hevonen, mutta tietenkin siirtomme oli pitempi ja edelleen oli syytä aloittaa liikkuminen oikealle ja sitten vasemmalle lyhyemmin. Askelien

6 suhde oli normaali, mutta määrät kaksinkertaisia. Askelien yhteismääräkään ei jälkeenpäin yllättänyt. Kaksi korttelia ajoimme vielä eteenpäin tunnelman alkaessa nousta ja lähdimme mäkeä ylös. Reilun neljänsadan metrin päästä käännyimme oikealle. Ohjataan ulosmenotielle. Käännyimme seuraavaksi vasemmalle alle kahdenkymmenen kilometrin päästä. Tässä vaiheessa sihteerimme ilmoitti haluavansa munaa. Arvelimme asian liittyvän aamustondisefektiin. Olimme väärässä, mutta hänelle yllätykseksemme tämä mielleyhtymä oli looginen. Sihteerimme selitti hieman tarkemmin ja yhdyimme kaikki häneen. Munalla viitataan Laitilaan, joka on tunnettu kanoista ja kukoistaan. Parinkymmenen kilometrin matkan jälkeen heräsimme ns. rahan hajuun, joten reitti tuntui oikealta. Tässä vaiheessa viimeinenkin jäynämme lyötiin lukkoon. Seuraavan isomman taajaman lähestyessä aloitteleva vitsinkertojamme A.Mahlamäki kertoi tarinan isän ja pienen pojan keskustelusta: - Isi, miksi maitopurkissa [tauko, A. nauraa] on lehmän kuva? - Koska [A. nauraa] lehmät juo maitoa eiku siis maito tulee lehmästä. - Iskä, [A. nauraa 15 min] nyt mä tiedän, mistä olut tulee! Vitsinkerronta kesti niin kauan, että olimme sillä välin kääntyneet kolme kertaa oikealle, mutta lopulta kuitenkin jatkoimme samalla tiellä. Rauman sellutehdas ja viimeinen jäynämme lyötiin lukkoon. Seuraavalla suuremmalla taajamalla tarkoitetaan tietenkin Poria <= Karhu-olut. Seuraavasta isosta risteyksestä emme lähteneet erästä teekkarikaupunkia kohti M.Pirjetän useasta kivikovasta vastustuksesta huolimatta, koska siellä kilpailua ei kuitenkaan saisi järjestää. Nukahdin kolmeksi vartiksi, kunnes heräsin tien vasemmalta puolelta kuuluvaan paukkeeseen. Kohta käännyimmekin vasemmalle. Ei siis menty kohti Waasaa, vaan oikealle. Pauke = tykkien melu => ollaan Niinisalossa. Pysähdyimme alaskirjaamaan epäkuranttia vaihto-omaisuuttamme. Tauon jälkeen M.Pirjetä istui rattiin. Huomaamattamme hän seuraavassa isossa risteyksessä toimi hormoniensa ohjaamana. Onneksi huomasimme yrityksen, kun alun katunumeroon verrattuna kaksinkertainen määrä kilometrejä oli ajettu. Pakotimme M:n kääntymään oikealle ja ajoimme kunnes matka tyssäsi päätöksenteon hämärtyessä. Kyseisessä risteyksessä ei taidettu (edes) kahvia tarjoilla, mutta englantilaisia se ehkä olisi miellyttänyt paremmin. Kysyimme neuvoa suunnasta Suvi-Anne Siimekseltä, muttemme ihan niin pitkälle ajaneet ehkä puolet tai kolmasosa alun katunumerosta... Käännyttiin siis sittenkin kohti Waasaa ja ajettiin reilut 10 kilometriä. T- risteyksestä käännyimme vasemmalla (Suvi-Annen mukaan) ja olimmekin jo hyvin lähellä määränpäätä. Matkalla oli jo sen verran ehditty valmistautua, että nestetasapaino alkoikin risteyssekoilun jälkeen järkkyä. Punasilmäinen M.Pirjetä tämän huomattuaan kajautti ilmoille melkoisen äänekkäästi molempia kotimaisia kieliä sisältävän laulun, joka teekkaripiireissäkin hyvin tunnetaan. Laulu sopi hyvin vasemmalla sijaitsevaan monumenttiin ja tiesimme vihdoin löytäneemme perille juuri ennen kello kolmeatoista. Suuntasimme sen juurelle, jonka lähistöllä

7 muutakin tupsulakkikansaa jo pani mallasta koneistoonsa. O.Pirjetän teki mieli koskea tuoppiin, mutta hänen kisakuntonsa tuntien emme tähän suostuneet. Laulu on Vatten... ja se sopii loistavasti edessä näkyvään vesitorniin, joka sijaitsi aivan tien vieressä. Lisävihjeenä vielä tuo teki mieli koskea tuoppiin so. Mallaskoskea. Kisojen aloituspaikka oli siis Oy Mallaskoski Ab Vesitorninkatu Seinäjoki

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

Kaikille avoin, jokamiesluokan Maisema-Triathlon Hämeenkyrössä 26.7.2015 klo 12.00.

Kaikille avoin, jokamiesluokan Maisema-Triathlon Hämeenkyrössä 26.7.2015 klo 12.00. Kaikille avoin, jokamiesluokan Maisema-Triathlon Hämeenkyrössä 26.7.2015 klo 12.00. Kilpailukeskus: Laitilan sillan pielessä, ent. Meijerin tontilla, os. Trossitie Sarjat ja matkat: Miehet yleinen, Naiset

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

adverbiaali on lauseenjäsen, joka ilmaisee aikaa, paikkaa, tapaa määrää, syytä, keinoa tai jotakin muuta seikkaa.

adverbiaali on lauseenjäsen, joka ilmaisee aikaa, paikkaa, tapaa määrää, syytä, keinoa tai jotakin muuta seikkaa. Adverbiaali adverbiaali on lauseenjäsen, joka ilmaisee aikaa, paikkaa, tapaa määrää, syytä, keinoa tai jotakin muuta seikkaa. Tänään (aika) koulussa (paikka) puhuttiin varovasti (tapa) vähän (määrä) vahingossa

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Meidän koulu -kysely Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli...4 2.2 Luokka...4 2.3 Silmien väri... 2.4 Koulumatkan pituus... 2. Horoskooppi...6

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Tilat olivat asiallisen hyvät. Välinne AV nykyvaatimusten mukaiset. Aikataulut pitvät erinomaisesti.

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Tilat olivat asiallisen hyvät. Välinne AV nykyvaatimusten mukaiset. Aikataulut pitvät erinomaisesti. Hoivakas Pohjois-Karjala loppuevaluointikysely Yhteenvetoraportti N=9 Julkaistu: 16.5.2011 Ohjelman nimi: Hoivakas Pohjois-Karjala, loppuarviointi Tekijän nimi ja yhteystiedot: Pietari Sipponen/Osuuskunta

Lisätiedot

Oulun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut

Oulun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut Oulun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut (1) Kolmen peräkkäisen kokonaisluvun summa on 42. Luvuista keskimmäinen on a) 13 b) 14 c) 15 d) 16. Ratkaisu. Jos luvut

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa RAPORTTI Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014 Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa Johdanto Työpajatoiminta matemaattisissa aineissa kurssiin kuului työskentely SciFest-tapahtumassa. Itse en päässyt

Lisätiedot

Puzzle SM 2005 15. 25.7.2005. Pistelasku

Puzzle SM 2005 15. 25.7.2005. Pistelasku Puzzle SM 005 5. 5.7.005 Pistelasku Jokaisesta oikein ratkotusta tehtävästä saa yhden () pisteen, minkä lisäksi saa yhden () bonuspisteen jokaisesta muusta ratkojasta, joka ei ole osannut ratkoa tehtävää.

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

C00-joukkueen välierä- ja finaaliottelujen otteluohjelma ja seurannat: C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa.

C00-joukkueen välierä- ja finaaliottelujen otteluohjelma ja seurannat: C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa. 28.3.2015 C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa. PK kesti maalivahti Jose Ylisalon johdolla KPK: n alkuminuuttien rynnistyksen, irtokiekot ja miehet siivottiin tehokkaasti maalin edestä

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

Meidän koulu. Isojoen koulukolmio 6-9lk. Saima Herrala 8lk

Meidän koulu. Isojoen koulukolmio 6-9lk. Saima Herrala 8lk Meidän koulu Isojoen koulukolmio 6-9lk Saima Herrala 8lk 24..216 1 Sisällysluettelo Meidän koulu...1 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli...4 2.2 Luokka...4 2.3 Silmien väri... 2.4 Koulumatkan

Lisätiedot

A* Reitinhaku Aloittelijoille

A* Reitinhaku Aloittelijoille A* Reitinhaku Aloittelijoille Alkuperäisen artikkelin kirjoittanut Patrick Lester, suomentanut Antti Veräjänkorva. Suom. huom. Tätä kääntäessäni olen pyrkinyt pitämään saman alkuperäisen tyylin ja kerronnan.

Lisätiedot

Ääniohjattu vilkkuvalo ledeillä toteutettuna

Ääniohjattu vilkkuvalo ledeillä toteutettuna Ääniohjattu vilkkuvalo eillä toteutettuna Idea ei valitettavasti ole lähtöisin omasta päästäni - niin mukavaa kuin olisikin ollut riistää kunnia itselleen - vaan on keksijäperhe Ponkalalta. Olen usein

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Syötteen PSM-tempon yleisopastus ja reittikuvaukset

Syötteen PSM-tempon yleisopastus ja reittikuvaukset 1 Syötteen PSM-tempon yleisopastus ja reittikuvaukset Lähtö/maalialueen vieressä on isot sorapintaiset paikoitusalueet. Kilpailulähtöjen ollessa käynnissä lämmittely teillä ajaen onnistuu ainoastaan Syötekyläntiellä

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Aamunavaus alakoululaisille

Aamunavaus alakoululaisille Aamunavaus alakoululaisille Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

PIENEN PIENI RUSAKONPOIKANEN

PIENEN PIENI RUSAKONPOIKANEN Julkaistu aiemmin Harakanvarpaat 1/07-numerossa. PIENEN PIENI RUSAKONPOIKANEN Joka vuosi ihmiset ottavat turhaan kotiin turvaan rusakon- ja jäniksenpoikasia, koska niitä luullaan kaninpoikasiksi tai että

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Luku 4 Yhtälönratkaisun harjoittelua

Luku 4 Yhtälönratkaisun harjoittelua Luku 4 Yhtälönratkaisun harjoittelua 4.1. Yhtälönratkaisu tehtäviä Tehtävä 4.1.1 Ratkaise yhtälöistä tuntematon muuttuja käyttäen oppimiasi muunnoksia. Valitse sarja. Sarja 1) 6 5 37 = 0 Kun eräs luku

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN 1 TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN A) Sisältökysymykset: 1. Miksi pojan nimeksi tuli Peukaloinen? 2. Millainen Peukaloinen oli lapsena? 3. Miten Peukaloinen ohjasi hevosta oikeaan paikkaan? 4. Mitä vastaan

Lisätiedot

Tässä riisinjyvien määrät jokaisessa ruudussa on laskettava yhteen. Tällöin tuloksena on

Tässä riisinjyvien määrät jokaisessa ruudussa on laskettava yhteen. Tällöin tuloksena on 8. Luvut 8.1 Suuret luvut, summa ja kertoma Aloittakaamme shakkipelin keksimiseen liittyvällä tunnetulla tarinalla. Intian hallitsija innostui kovasti shakkipelistä, jonka yksi palatsin viisaista miehistä

Lisätiedot

Sunnuntaina startattiin rannasta klo 1400 aikoihin. Päällikkö keksi suunnata kohti Mjösundetin siltaa, matkalla rigattiin valmiiksi maailman parhaat

Sunnuntaina startattiin rannasta klo 1400 aikoihin. Päällikkö keksi suunnata kohti Mjösundetin siltaa, matkalla rigattiin valmiiksi maailman parhaat Andörja 27.07.08 Matkalle lähdettiin Turusta perjantaina klo 1800. Alku sujui hankalasti koska Villen kalsarit jäi Mietoisiin. Ajomatkaa kertyi kaiken kaikkiaan noin 1500 kilometriä. Perillä oltiin joskus

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Kenguru Cadet, ratkaisut (1 / 6) luokka

Kenguru Cadet, ratkaisut (1 / 6) luokka Kenguru Cadet, ratkaisut (1 / 6) 3 pisteen tehtävät 1. Mikä luvuista on parillinen? (A) 2009 (B) 2 + 0 + 0 + 9 (C) 200 9 (D) 200 9 (E) 200 + 9 Ainoa parillinen on 200 9 = 1800. 2. Kuvan tähti koostuu 12

Lisätiedot

Sohvalle vai lenkille?

Sohvalle vai lenkille? Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 Aleksi Perkiö 8lk Isojoen Koulukolmio Sisällysluettelo Aleksi Perkiö, Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...4

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

PIKAPEREHDYTYS VENÄJÄN KIELEN ALKEISIIN KEVÄT 2013. Asiakaspalvelua venäjäksi

PIKAPEREHDYTYS VENÄJÄN KIELEN ALKEISIIN KEVÄT 2013. Asiakaspalvelua venäjäksi PIKAPEREHDYTYS VENÄJÄN KIELEN ALKEISIIN KEVÄT 2013 1 Asiakaspalvelua venäjäksi. 2 VENÄJÄN KIELEN PIKAKURSSI KEVÄT 2013 Riitta Tiensuu 1. TUTUSTUMISTA, TERVEHDYKSIÄ YM. KOHTELIASTA Hyvää huomenta! Hyvää

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Pulkka vai liukuri? Matilda Saari Isojoen Koulukolmio 7.5.2015

Pulkka vai liukuri? Matilda Saari Isojoen Koulukolmio 7.5.2015 Pulkka vai liukuri? Matilda Saari Isojoen Koulukolmio 7..21 Matilda Saari, Pulkka vai liukuri, 7..21 Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 2. Tulokset...3 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...3 2.2 Kahvi vai

Lisätiedot

Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6

Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6 Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD1325 SOTA-AJAN PIKKUPOJAT 1999-2001 FSD1325 FATHER-SON RELATIONSHIPS AND THE WAR 1999-2001 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

HAJUTUNNISTERATA & ID-JÄLKI OSA 2/2

HAJUTUNNISTERATA & ID-JÄLKI OSA 2/2 HAJUTUNNISTERATA & ID-JÄLKI OSA 2/2 Olemme ajaneet treenipaikalle, jossa kaveri on tehnyt valmiiksi jäljen. Otan Pepin autosta ja huomaan että minulla ei ole jäljentekijän lähtöhajua ja hänen autonsa ovet

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut (1) Laske 6 5 4 5 4 3 + 4 3 2 3 2 1. a) 88 b) 66 c) 78 d) 76 Ratkaisu. Suoralla laskulla: 6 5 4 5 4 3 + 4 3 2 3 2 1

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan Harjoite 5: TARINAN MUODOSTAMINEN Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan Tavoiteltavat osa-alueet: Kognitiivinen taso: P: Aikajärjestys, IR: Sarjan

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

yökerhon takaoven. Se jysähti äänekkäästi seinää vasten ennen kuin hän astui kujalle. Hän

yökerhon takaoven. Se jysähti äänekkäästi seinää vasten ennen kuin hän astui kujalle. Hän 5 Suuttumus sai toimimaan hätiköidysti. Ei kovin hyvä juttu, Stacia ajatteli työntäessään auki yökerhon takaoven. Se jysähti äänekkäästi seinää vasten ennen kuin hän astui kujalle. Hän muistutti itselleen,

Lisätiedot

SM Kuvagalleria /21

SM Kuvagalleria /21 www.saunamafia.fi 6.6.2011 1/21 Linja-autossa on tunnelmaa. Shakkia pelaa Lars! Rantagrillikin löytyi. Erik ja Larissa matkalla mukana. Välillä väsyttää.. Ensimmäinen majapaikkamme Fregat-leirintäalueella.

Lisätiedot

Thaimaa Hyvä päivä Koh Sametilla

Thaimaa Hyvä päivä Koh Sametilla Thaimaa 2015 Hyvä päivä Koh Sametilla Yksi maailmanmatkailumme ehdottomista tavoitteista on varpaistelu eli kävely vaalealla, hienohiekkaisella rannalla. Olimme saaneet siitä esimakua parina päivänä Koh

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Löytölintu. www.modersmal.net/finska

Löytölintu. www.modersmal.net/finska www.modersmal.net/finska Löytölintu Olipa kerran metsänvartija, joka lähti metsään metsästämään. Siellä hän kuuli lapsen huutoa. Hän seurasi ääntä ja saapui vihdoin korkean puun juurelle, jonka latvassa

Lisätiedot

Tehtävä: Anna lausetyypille nimi ja keksi vielä oma esimerkki.

Tehtävä: Anna lausetyypille nimi ja keksi vielä oma esimerkki. Kielioppi 2 27.1.2012 Tehtävä: Anna lausetyypille nimi ja keksi vielä oma esimerkki. La usetyyppi: Mä näin eilen kaupungilla poliiseja ja palomiehiä. Voisitko ostaa kaupasta appelsiineja ja greippejä?

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat

Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat Harri Raisio & Alisa Puustinen DDI T&K-päivä 9.11.2016, Vantaa TURVALLISUUSKAHVILA Ketterä tapa osallistaa laaja joukko ihmisiä yhteiseen keskusteluun

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

PALLO JALASSA VAI HUKASSA?

PALLO JALASSA VAI HUKASSA? Wanuvan toimintapäivä aloitettiin Vauhtikellarissa, erilaisilla leikkimielisillä kilpailuilla. Vetäjänä ja tuomarina kisoissa toimi Eetu Putkinen, joka työskentelee Vauhtikellarissa ja Energy Fitness Clubilla.

Lisätiedot

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa.

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Suomalaisten miesten aktivoimiseksi. TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Testitulosten yhteenveto Miten tulkitsen kuntoluokkia? Kuntoluokitus

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 25 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

1. Otetaan perusjoukoksi X := {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Piirrä seuraaville kolmelle joukolle Venn-diagrammi ja asettele alkiot siihen.

1. Otetaan perusjoukoksi X := {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Piirrä seuraaville kolmelle joukolle Venn-diagrammi ja asettele alkiot siihen. Joukko-oppia Matematiikan mestariluokka, syksy 2010 Harjoitus 1, vastaukset 20.2.2010 1. Otetaan perusjoukoksi X := {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Piirrä seuraaville kolmelle joukolle Venn-diagrammi asettele

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas SISÄLTÖ Sivu Johdanto 1 Ehdotettu malli opettajapaneelin keskustelutilaisuuteen 2 2

Lisätiedot

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta 4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta Vaikka nykyaikaiset laskimet osaavatkin melkein kaiken muun välttämättömän paitsi kahvinkeiton, niin joskus, milloin mistäkin syystä, löytää itsensä tilanteessa,

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

ARVOSTELU Oikeat laput oikeissa laatikoissa Tehtäväkäskyn vastainen suoritus

ARVOSTELU Oikeat laput oikeissa laatikoissa Tehtäväkäskyn vastainen suoritus Järvikoitos Etelä-Karjalan partiolaisten syys-pt 10.-11.9.2011 Lauritsalassa TEHTÄVÄKÄSKY Sarja SI PU RU HA Rasti 7 7 8 8 Tehtävä 8 8 11 11 Maksimipisteet 5 5 5 5 Taitotehtävä Saimaa ELÄMÄÄ Vartion tehtävänä

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot