AJO-OHJE DRIVE-IN VALTAKUNNALLINEN JÄYNÄKILPAILU 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJO-OHJE DRIVE-IN VALTAKUNNALLINEN JÄYNÄKILPAILU 2005"

Transkriptio

1 AJO-OHJE DRIVE-IN VALTAKUNNALLINEN JÄYNÄKILPAILU 2005 Föuswåqöh qymhäjmå-månäm gummåhgöfö ryuqqåynnä gupqågguööm öryysräggö läjuhgääppåhäm feejåm, ypå ryugumug huujäqhå sennehgoqhäqhääm äqhoqhååm. Gene pöågäggååm qoppe fåånä fååqympylum jåhgäåponnä lååqqååm, ryhhö nyly pesgå qehåhge äåqe öåmö lohoggo äwäh qöjgöppö qugäm äå mogqeem. Qymhäjmåm sämtäm ry jöqyåppähhö lösännåm quåm söåhgähhö qyqämäänlå R.Låjräge, ryqö nuugäm ypå näpqy goplle nåäsäqhå, quågämqåm söföåghå ryuqquäämhö äwäppe gälöhgäppähhööm qohäåhäppe löåqqöqummöppö homgomääm, 1800-pufuppö föåquggömääm, upqynöåppöqåm quupuåhöm huynöpöåhäm hefäpgerem ämgåhäm homgoneqywåm löåqöm. Häm sem gummåhgå göpym häåmeem qååmmågägohge lpöqöögåhgö. Gummäggumö qupgguujåsöjjöhgörömö, nuggö hågeqåm suymynlömö qöjgömpuqårömö R.Låjräge yhöhå mog löåqömgöö håröåmgåmhö göjqännåm quåm TLH qymhömööm. Åsnäggäpäggä föjnööm nämäggäpoe, nuggö ännä gesem öåqööm oahge paogemääg häpfee löåqöppåhgö ylöhgö. Göpym göjqöm qöguyhyåggääm gumgänåmäm yhyåggöuguåqåm göjlääppåhäqhå, håppe oppeggefåe osgämäfeåhooqhåe hååsäm söföåggååm löåqöhhö, rysym pylupgö leewoggååm. Gupåqåm öåqö qååggee penlånehgå pöåmöönöönnä öåfyqölöhågääggåö (Å. rö G.Låjrägee, ypännä säåppä åquåhähgå qåågyppåhåö) rö goamgee Å.Låjrägem Öuwå-näjqqåmäm sämqåpaöugy qeomgååm. Gyåfynnä semäm sömqqåföm uuwännöm rö löjännöm. Geepge måågeqåm qöå höåhå. Qåågyqhäqhå puyfugånnä säåppä oswäm (äjåggeåm) neejeöåqöåhåhgö håsgääjäåhgennä. Guyjä J.Låjrägeqåm qefå lpöqöögåm puqänöhhö rö håpge häåhynöpgö yhyåggå gupäföm rysgöröm äpqäåge hömyäm, ägge näåwem ypåhå hooge pesgäe nåmuhgö qöghyäm föhännöppä. Rygäm quhqå jöggååm rö nämyqhå. Jåhgäoqhähge sem ryswöggå näåweg yåqäöppä, qummäh häujööföhhö qöwum jåhgäoqhähhe uhäåm hsöqqåö läpööfö N.Låjräge höå åwäöm pååqquö quåm säfymäm, nuggö gåägämqåm hååjgynnä ypå lågänlå rö äwäppääm ypå hooge öpyåggöö pååqqunåmäm yåqäöppä rö håggäm föhännöppä posoännåm. Öhqäpåäm huswä ypå myjnööpå, nuggö neejeg qöqhåmqäjgöåhåö. Öhqäpåäm osgäåhneejeqeem äå repqäämleåm oppeggemog. Qöqhå qyjggäpåö öryånnä fåäpe ägäämleåm gummäpnöm öpqöähhö myuhgö rö peswånnä neqäe opah. Jäåpum mäpremhöwöm nägjåm leehge qeemmoånnä yåqäöppä. Qeemmoånnä häujööföqhå föhännöppä öppä qöswämqonnämäm qåpynägjåm leehge. Gehhe föåsäähhö håsgääjånnä åpnyåggå söpuöfömhö numöö. Öjfäpånnä öhåöm pååggofem öönuhgymwåhäväqgååm. Ypånnä feejehhe, nuggö semäppä oppegoqhäqhännä gene nåäppäosgone ypå pyytåmäm. Håsgääjånnä häpåggå såänöm göjqännåm rö oswoånnä qöåqqå semääm. Löjåmqonnämäm qåpynägjåm nögqöm repqääm säjehånnä mh. Jösöm söruum, rygäm jäåggå gumguå yåqäöpgö. Gehhe föåsäähhö fåånäåmämqåm reomennä poagååm puqqyym. Häujööföm åhynnöm göörönöm pesähgoähhe öpyåggäpäfö fåghåmqäjgyrönnä Ö.Nöspöneqå qäjgyå göjåmöm åhem rö låämäm lyröm qähquhgäpuhgö: - Åhå, nåqhå nöågylujqåhhö [göuqy, Ö. möujöö] ym päsnem qufö?

2 - Qyhqö [Ö. möujöö] päsneg ruy nöågyö äåqu hååh nöågy gupää päsnehge. - åhqe, [Ö. möujöö 15 nåm] mog ne gåäwem, nåhge ypug gupää! Fåghåmqäjjymgö qähgå mååm qöuöm, ägge ypånnä håppe fepåm qeemgomääg qypnä qäjgöö yåqäöppä, nuggö pylupgö quågämqåm rögqyånnä hönöppö gåäppe. Häujööföhgö åhyhgö jåhgäoqhähge ännä pesgämääg äjehge gääqqöjåqöulumqåö qysgå N.Låjrägem uhäöhgö qåfåqyföhgö föhguhguqhähgö suypånöggö, qyhqö håäppe qåplöåpuö äå quågämqööm höåhå rejrähgee. Muqöswåm qypnäqhå föjgåqhå, qummäh säjehåm gåäm föhännöpgö luypäpgö quupufööm löuqqäähääm. Qysgö qeemmoånnäqåm föhännöppä. Loheswoånnä öpöhqåjröönööm älequjömggåö föåsgy-ynöåhuuggönnä. Göuym repqääm N.Låjräge åhguå jöggååm. Suynöönöggönnä sem häujööföhhö åhyhhö jåhgäoqhähhe gyånå syjnymåämhö ysröönömö. Ymmäqhå suynöhånnä ojågoqhäm, qum öpum qögumunäjyym fäjjöggumö qöqhåmqäjgöåmäm neeje qåpynägjäre ypå öräggu. Löqygånnä N:m qeemgoneem yåqäöppä rö öryånnä qummäh nögqö gohhehå leegaqhämgäym senejgoähhe. Qohäåhähhe jåhgäoqhähhe äå göåwäggu (äwäh) qösfåö göjryåppö, nuggö ämtpömgåpöåhåö hä äsqe ypåhå nåäppoggemog löjännåm. Qohoånnä mäufyö huummöhgö Hufå-Ömmä Håånäqhäpge, nuggännä åsöm mååm lågqeppä örömääg äsqe luypäg göå qypnöhyhö öpum qögumunäjyhgö... Nögqöppö ypå ry häm fäjjöm äswåggo föpnåhgöuguö, ägge mähgägöhölöåmy öpqyåqåm jåhgäohhäqyåpum repqääm rejqqoe. Lumöhåpneåmäm N.Låjräge genem suynögguööm qöröuggå åpnyåppä näpqyåhäm eemäqqeehgå nypänlåö qygånöåhåö qåäpåe håhepgefem pöupum, ryqö gääqqöjålååjäåhheqåm sofåm gummägööm. Pöupu hylå sofåm föhännöppö håröåghäfööm nymunämggååm rö gåähånnä fåswyåm paogemäännä läjåppä ruujå ämmäm qäppy qypnäögyåhgö. Huumgöhånnä häm ruujäppä, rymqö pesåhgappe nuugöqåm gulhupöqqåqömhöö ry lömå nöppöhgö qymäåhgyymhö. Y.Låjrägem gäqå nåäpå qyhqäö guyllååm, nuggö semäm qåhöqumgymhö gumgåäm ännä gesem huyhgumääg. Yllä oleva on sen verran hankalaa luettavaksi, että toivoimme kaikkien jatkavan lukemista eteenpäin. Ei kai määränpää ole vain Turku, kun ajo-ohje on tuollaista sönkötystä, kysyi M.Pirjetä, joka yleensä on kyllä viihtynyt muissa rannikkokaupungeissa jopa ylitsevuotavan hyvin. Halusimme toki veden rantaan, mutta emme hinnalla millä hyvänsä. Turku on Suomen perse, tiesi sanoa nuorin Pirjetöistä, jonka ylennyksestä on aikaa alle viikko. Muuten hänen lisäarvonsa oli keskustelulle alhainen. Yleensä optimistinen J.Pirjetäkin istahti rotvallille voivottelemaan millä ilveellä pääsisimme perille, jos parempia ohjeita ei ole luvassa? Korkealentoisista ajatuksistaan tunnettu O.Pirjetä ehti jo epäillä salakirjoitustakin, kunnes kuin sattuman oikusta paikalle sattuivat bittien parista takaisin rahvaan pariin maanpinnalle löytäneet I. ja T.Pirjetä. Heidän ammatissaan on kuulemma tärkeintä tehdä mahdollisimman vauhdikkaita powerpoint-esityksiä, jotta varsinaisiin kysymyksiin ei tarvitsisi vastata. Muutamat kysymykset olivat kuitenkin jääneet I&T:n mieliin ja he lupasivat auttaa, jos osaisimme vastata niihin. Tässä vaiheessa P.Näsin oli pakko irtaantua porukasta. Hän puheli jotain kurkkusalaatista ja poistui. Hiljaiseloa viettäneet M. ja J.Näsi patistivat

3 käsienheiluttelijoita kertomaan jo kysymyksensä. Eipä tarvinnut poikien kauaa odotella, kun jo alkoi kysymyssampo jauhaa. Voittiko Konserni valtakunnalliset jäynäkisat viime vuonna? Järjestetäänkö Hämeen partiolaisten partiotaitojen kevätkisa Toijalassa oranssin ja vihreän sarjan osalta? Alkaako Ylen ykköseltä perjantai-iltaisin klo 21:00 tulevan ohjelman kanssa nimensä jakavan bändin Tyhjä-kappale Tyhjä-sanalla? Ammuttiinko Toivo Kuula Hangossa? Testasiko Konserni viime vuonna sukupuolen vaikutusta siihen kumpi aivopuolisko on dominoiva? Onko espanjalaisia reserva -viinejä kypsytetty yli 5 vuotta? Maksaako matka Helsingistä Turkuun yli 1500 euroa, jos matkustat yksin VR:n A50-vaunulla? Onko kirjanpidon toisen puolen nimi säästö ja toisen tuhlaus? Totesiko Marko Erola ilmestyneessä Talouselämässä, että HKKK:lla alkaneelle liikkeenjohdon konsultoinnin kurssille pyrki 45 hakijaa? Onko Porin tekojääradan katsomo lämmitetty? Saako Nokia 6610i:n täysin piiloon Brunbergin suklaapusun kääreeseen? Kumpi on pienempi ykkönen vai nolla? Lisääntyivätkö murrot Suomessa tammi-syyskuussa 2005 STT:n mukaan? Myydäänkö Suomessa reilun kaupan beach volley -palloja? Onko nk. udp-protokolla yhteydetön tietoliikenneprotokolla? Onko hevosenkenkä yleensä naulattu kiinni 10 naulalla? Joustetaanko poliisikoulun pääsykokeissa testattavista näkövaatimuksista, jos hakija pärjää erinomaisesti sekä kirjallisessa että fyysisessä osiossa? Onko Coca-Colassa enemmän hiilihydraatteja kuin Lidlin energiajuomassa? Viettikö Markku Pirjetä Studia Median mukaan 60-vuotispäivänsä työn merkeissä? Onko tasavaltamme presidentillä lemmikkinä kilpikonnia? Onko seuraava käännös oikein Hedelmät ovat kalliita talvella = Fruit is expensive in winter Onko béchamel-kastike ruskeaa? Onko Kimmo ollut toiseksi yleisin nimi tuotantotalouden kilta/ammattiainekerho Indecsin puheenjohtajalle? Onko Suomessa kaupunkia, jossa ei ole yhtään katua? Onko Tanskan pinta-ala alle 15% Suomen pinta-alasta? Vastaako kaksi Hermetas sakariinipuristetta viiden sokerigramman makeutta? Järjestääkö Seppo Hoffrén Consultancy Pirkanmaalla toimitusjohtaja-kursseja? Oliko viime vuoden voittajajoukkuetta kesken jäynäämisen S-markettiin haastattelemaan tulleella MTV3:n toimittajalla sininen huivi kaulassaan? Jos sinulla on lateraalimeniskissä repeämä, onko eturistisiteeseen tullut vamma? Onko Pirkka-kaakaosta alle 75%:a sokeria? Tarkoittaako ampelografia viinipullon etikettien koristamista? Olivatko edelliset kysymykset helppoja? ( Kyllä on sitten oikea vastaus tähän kysymykseen) Eteemme pläjäytetty kysymyspatteri pisti ilmeet hetkeksi apeiksi, kunnes aina asioihin tomerasti tarttuvat J.Pirjetä ja P.Mahlamäki ratkaisivat ensimmäisen kysymyksen. Kaikki on sittenkin mahdollista! Muutkin heittäytyivät täysillä talkoisiin. Heti kärkeen M.Pirjetä kertoi omaavansa suhteita pedofiilien tyyssijaan, ja niiden ansiosta ratkesi useampikin kysymys. Länsinaapurista paikalle pörhältänyt T.Näsi ilmoitti, että kaikilla pitää olla aatelisnimi. Mitä ihmettä, ihmettelivät kaikki suu auki. T:n kommentti ei liittynyt suoraan mihinkään, mutta sen avulla ymmärsimme, että kysymällähän asiat selviävät. Vaikka A.Mahlamäet eivät aina ole luomun perään olleetkaan, tiesivät he paljon reilusta kaupasta. Myös T., M. ja O. Pirjetällä oli antaa kokemuksen rintaääntä luomukeskusteluun. Kaikkiin kysymyksiin löytyi vastaus pienen pähkimisen jälkeen. Vastausten ropistessa jäivät konsulttiveijarimme täysin sanattomaksi ehkäpä ensimmäistä kertaa elämässään. Joko nyt saisimme lisätietoa määränpäästämme, kaikki pohtivat ääneen. I.Pirjetä alkoi yht äkkiä nauramaan ja sai hädin tuskin hirnumisensa lomasta kerrottua, että kysymykset eivät olleetkaan I. ja T. Pirjetää varten; vaan vastauksemme näyttäisivät ryhmällemme halutun suunnan ja toivotun osoitteen. Vastaamalla annettuihin 32 kysymykseen sai joukon kyllä ja ei vastauksia. Fiksu teekkari tajuaa heti, että näillä vastauksilla viitataan binäärilukuun eli lukuun, joka esitettään luvuilla 1 ja 0. Kun oli ymmärtänyt, että kyllä=1 ja ei=0 sai binääriluvun. Moni teekkari tajuaa tässä vaiheessa, että binääriluvulla viitataan todennäköisesti johonkin IP-osoitteeseen. Osoite voidaan ilmoittaa neljällä luvulla, jotka erotetaan pisteillä (esim ). Luvut esitetään 8-bitillä ja jos katsoo kysymyslistaa tarkkaan huomaa neljä kahdeksan kysymyksen osiota (osioiden välissä suurempi väli).

4 Ensimmäisen osion vastaukset muodostava binääriluvun , joka muutetaan kymmenkantaiseksi: *2^7 1*2^6 0*2^5 0*2^4 0*2^3 0*2^2 0*2^1 0*2^ = 192 Seuraavat osiot ovat: Näistä tulee IP: Emme olleet sittenkään löytäneet oikeaa paikkaa, sillä surffaus ei onnistunut. Tässä vaiheessa J.Pirjetä muisti, että paikan nimen voisi saada selville osoitteen avulla, jos osaa etsiä oikein. Nimen selville saaminen oli sen verran valaiseva kokemus, että päätimme hylätä aurinkoisuuden. Maailmanlaajuinen verkko sopi tähän tilanteeseen paremmin. Lisäsimme vielä välittömästi aallon perään verkkoympäristöön kehitetyn ohjelmointikielen yhdistettynä univormuvoimavarojen tunnistajaan. Hetken häiriön jälkeen pääsimme vihdoin surffaamaan. Kyseisen IP-osoitteen takaa löytyvä serveri ei kuitenkaan ollut enää pystyssä. Se kuitenkin vastasi pingiin ja suostui kertomaan nimensä, kun siltä sitä tiedusteli (nslookup komento). Nimeksi paljastui sunny.uusikaupunki.fi Kuten vihjetekstissä mainitaan, aurinkoisuus tuli korvata maailmanlaajuisella verkolla, joten SUNNY => WWW Aallon (tilde) jälkeen seurannut ohjelmointikieli = JAVA Univormuvoimavarojen tunnistaja = Uniform Resource Identifier = URI Kaikessa komeudessaan osoite on siis Webbisivuilta löytyi kirjaimet vastineineen. Parien avulla siansaksan sai selkokieliseksi. Alla kirjainparit: a ö b z c x d w e ä f v g t h s i å j r k q l p

5 m n n m o y p l q k r j s h t g v f w d x c y o z b å i ä e ö a Kun muutokset oli tehty, muuttui ajo-ohjeen ensimmäinen osa seuraavanlaiseksi: Vauhdikas Konserni-nimen tunnistava joukkiomme tulkittuaan ajo-ohjetta perusteellisen väärin, oli joutunut suureksi hämmästyksekseen eksyksiin. Tämä laitettiin kyllä viime viikonlopun risteilymme piikkiin, jossa mopo lähti käsistä eikä aina pysytty edes kartalla kuten ei nytkään. Konsernin hengen jo rakoillessa pahemmin kuin haistessa kokeneempi J.Pirjetä, joka muuten oli melko tylppä mieheksi, kuitenkin havaitsi joukkueensa edellä tepastellessaan kyseisellä paikkakunnalla syntyneen, 1800-luvulla vaikuttaneen, ulkomaillakin kuuluisan suomalaisen säveltäjän entisen syntymäkodin paikan. Sen hän tunnisti talon seinään kiinnitetystä plakaatista. Tunnettuna kulttuuriharrastajana, mutta sitäkin huonompana kartanlukijana J.Pirjetä osasi nyt paikantaa sijaintinsa tarkemmin kuin GPS konsanaan. Ihmettelette varmaan menettelyä, mutta emme tähän aikaan yöstä löytäneet selvää paikallista opasta. Talon tarkan katuosoitteen tunteminen osoittautuikin tarpeelliseksi, sillä yllättäviä yhteneväisyyksiä siihen havaittiin paikassa, johon lopulta päädyttiin. Webbiosoite ohjasi Uuteenkaupunkiin, ja siellä syntynyt säveltäjä on tietenkin Bernhard Henrik Crusell. Crusellin syntymäkodin osoitteen (Myllykatu 6) sai selville mm. soittamalla kulttuuritoimistoon. Tulikin aika kiittää lämpimästi lainaamaamme aivokapasiteettia (I. ja T.Pirjetää, olemme heille ikuisesti kiitollisia) ja työntää I.Pirjetän Audi-merkkinen henkilöauto käyntiin. Toivomme hänen hankkivan uudemman ja paremman. Täältä niitäkin kai saisi. Kiitokseksi luovutimme heille yhden (erittäin) määräaikaisista sihteereistämme. Audi-vihjeellä halusimme varmistaa, että kaikki tiesivät meidän olevan Uudessakaupungissa. Tuore J.Pirjetäkin kävi plakaatin lukemassa ja siltä seisomalta osoitti tulevan johtajan elkeitä sanoen, että meidän olisi syytä lähteä minusta katsoen vasemmalle. Joten kuski rattiin ja menoksi. Risteyksestä hän johdatti meidät oikealle, kunnes seuraavassa kadun risteyksessä usein shakkia pelaava M.Pirjetä sai idean liikkua kuin hevonen, mutta tietenkin siirtomme oli pitempi ja edelleen oli syytä aloittaa liikkuminen oikealle ja sitten vasemmalle lyhyemmin. Askelien

6 suhde oli normaali, mutta määrät kaksinkertaisia. Askelien yhteismääräkään ei jälkeenpäin yllättänyt. Kaksi korttelia ajoimme vielä eteenpäin tunnelman alkaessa nousta ja lähdimme mäkeä ylös. Reilun neljänsadan metrin päästä käännyimme oikealle. Ohjataan ulosmenotielle. Käännyimme seuraavaksi vasemmalle alle kahdenkymmenen kilometrin päästä. Tässä vaiheessa sihteerimme ilmoitti haluavansa munaa. Arvelimme asian liittyvän aamustondisefektiin. Olimme väärässä, mutta hänelle yllätykseksemme tämä mielleyhtymä oli looginen. Sihteerimme selitti hieman tarkemmin ja yhdyimme kaikki häneen. Munalla viitataan Laitilaan, joka on tunnettu kanoista ja kukoistaan. Parinkymmenen kilometrin matkan jälkeen heräsimme ns. rahan hajuun, joten reitti tuntui oikealta. Tässä vaiheessa viimeinenkin jäynämme lyötiin lukkoon. Seuraavan isomman taajaman lähestyessä aloitteleva vitsinkertojamme A.Mahlamäki kertoi tarinan isän ja pienen pojan keskustelusta: - Isi, miksi maitopurkissa [tauko, A. nauraa] on lehmän kuva? - Koska [A. nauraa] lehmät juo maitoa eiku siis maito tulee lehmästä. - Iskä, [A. nauraa 15 min] nyt mä tiedän, mistä olut tulee! Vitsinkerronta kesti niin kauan, että olimme sillä välin kääntyneet kolme kertaa oikealle, mutta lopulta kuitenkin jatkoimme samalla tiellä. Rauman sellutehdas ja viimeinen jäynämme lyötiin lukkoon. Seuraavalla suuremmalla taajamalla tarkoitetaan tietenkin Poria <= Karhu-olut. Seuraavasta isosta risteyksestä emme lähteneet erästä teekkarikaupunkia kohti M.Pirjetän useasta kivikovasta vastustuksesta huolimatta, koska siellä kilpailua ei kuitenkaan saisi järjestää. Nukahdin kolmeksi vartiksi, kunnes heräsin tien vasemmalta puolelta kuuluvaan paukkeeseen. Kohta käännyimmekin vasemmalle. Ei siis menty kohti Waasaa, vaan oikealle. Pauke = tykkien melu => ollaan Niinisalossa. Pysähdyimme alaskirjaamaan epäkuranttia vaihto-omaisuuttamme. Tauon jälkeen M.Pirjetä istui rattiin. Huomaamattamme hän seuraavassa isossa risteyksessä toimi hormoniensa ohjaamana. Onneksi huomasimme yrityksen, kun alun katunumeroon verrattuna kaksinkertainen määrä kilometrejä oli ajettu. Pakotimme M:n kääntymään oikealle ja ajoimme kunnes matka tyssäsi päätöksenteon hämärtyessä. Kyseisessä risteyksessä ei taidettu (edes) kahvia tarjoilla, mutta englantilaisia se ehkä olisi miellyttänyt paremmin. Kysyimme neuvoa suunnasta Suvi-Anne Siimekseltä, muttemme ihan niin pitkälle ajaneet ehkä puolet tai kolmasosa alun katunumerosta... Käännyttiin siis sittenkin kohti Waasaa ja ajettiin reilut 10 kilometriä. T- risteyksestä käännyimme vasemmalla (Suvi-Annen mukaan) ja olimmekin jo hyvin lähellä määränpäätä. Matkalla oli jo sen verran ehditty valmistautua, että nestetasapaino alkoikin risteyssekoilun jälkeen järkkyä. Punasilmäinen M.Pirjetä tämän huomattuaan kajautti ilmoille melkoisen äänekkäästi molempia kotimaisia kieliä sisältävän laulun, joka teekkaripiireissäkin hyvin tunnetaan. Laulu sopi hyvin vasemmalla sijaitsevaan monumenttiin ja tiesimme vihdoin löytäneemme perille juuri ennen kello kolmeatoista. Suuntasimme sen juurelle, jonka lähistöllä

7 muutakin tupsulakkikansaa jo pani mallasta koneistoonsa. O.Pirjetän teki mieli koskea tuoppiin, mutta hänen kisakuntonsa tuntien emme tähän suostuneet. Laulu on Vatten... ja se sopii loistavasti edessä näkyvään vesitorniin, joka sijaitsi aivan tien vieressä. Lisävihjeenä vielä tuo teki mieli koskea tuoppiin so. Mallaskoskea. Kisojen aloituspaikka oli siis Oy Mallaskoski Ab Vesitorninkatu Seinäjoki

Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut

Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut (1) Laske 20 12 11 21. Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut a) 31 b) 0 c) 9 d) 31 Ratkaisu. Suoralla laskulla 20 12 11 21 = 240 231 = 9. (2) Kahden peräkkäisen

Lisätiedot

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Millä ajoneuvolla matkustitte % Henkilöauto, pakettiauto, maasturi 62 Matkailuauto 18 Moottoripyörä 10 Fly & Drive 5 Auton ja matkailuvaunun yhdistelmä

Lisätiedot

Pablo-vaari pääsee hoivakotiin

Pablo-vaari pääsee hoivakotiin Pablo-vaari pääsee hoivakotiin Tämä on tarina kunnan hoivakodin rakentamisesta. Päättävistä kunnan sedistä ja tädeistä, hoivakotipaikkaa tarvitsevista vanhuksista ja hoivakotien rakentajasta. Tämä tarina

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu SAUNASEURA 29.9.2013 2/10

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu SAUNASEURA 29.9.2013 2/10 SAUNASEURA 29.9.2013 1/10 4. NUORGAMIN RUSKAPUNKKU AIKA: Su 8.9. pe 13.92013 PAIKKA: Nuorgam, Pulmankijärvi ja Norja SaunaMafia ry:n jäsenten yksityinen vierailu Jouni Tetrin mökille Nuorgamin Pulmankijärvelle

Lisätiedot

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina Tästä se alkoi Tiinan talli 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina 2 Tässä se kauan odotettu kirjoitus, mitä joskus vuosia sitten lupasin ja itse asiassa jo aloitinkin. Eli mistä kaikki alkoi. Vuosi -85

Lisätiedot

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen.

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Oppilaan nimi: PRONOMINIT Persoonapronominien omistusliitteet Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Esimerkiksi: - Kenen pipo

Lisätiedot

Raportti työharjoittelusta ulkomailla

Raportti työharjoittelusta ulkomailla Eevi Takala PIN10 12.5.2013 Raportti työharjoittelusta ulkomailla Opiskelen pintakäsittelyalan viimeisellä vuodella ja olin puolet (5vk) työharjoitteluajastani Saksassa töissä yhdessä kahden muun luokkalaiseni

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Kaikille avoin, jokamiesluokan Maisema-Triathlon Hämeenkyrössä 26.7.2015 klo 12.00.

Kaikille avoin, jokamiesluokan Maisema-Triathlon Hämeenkyrössä 26.7.2015 klo 12.00. Kaikille avoin, jokamiesluokan Maisema-Triathlon Hämeenkyrössä 26.7.2015 klo 12.00. Kilpailukeskus: Laitilan sillan pielessä, ent. Meijerin tontilla, os. Trossitie Sarjat ja matkat: Miehet yleinen, Naiset

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

C00-joukkueen välierä- ja finaaliottelujen otteluohjelma ja seurannat: C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa.

C00-joukkueen välierä- ja finaaliottelujen otteluohjelma ja seurannat: C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa. 28.3.2015 C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa. PK kesti maalivahti Jose Ylisalon johdolla KPK: n alkuminuuttien rynnistyksen, irtokiekot ja miehet siivottiin tehokkaasti maalin edestä

Lisätiedot

Kenguru 2015 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2015 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 9 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

Tomi Stolpe Versio 20070528 ALI- JA YLIVERKOTTAMINEN. Esim. C-luokan verkko 194.240.186.0 on aliverkotettu, 3 bittiä käytetty Aliverkottamiseen.

Tomi Stolpe Versio 20070528 ALI- JA YLIVERKOTTAMINEN. Esim. C-luokan verkko 194.240.186.0 on aliverkotettu, 3 bittiä käytetty Aliverkottamiseen. ALIVERKOTTAMINEN 1. Esim. C-luokan verkko 194.240.186.0 on aliverkotettu, 3 bittiä käytetty Aliverkottamiseen. IP-osoitteiden 3 ensimmäistä numeroa pysyvät aina samana ja sen takia tarkastellaan IP-osoitteen

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

UNIVERSITAT POLITÈCHNICA DE CATALUNYA VILANOVA I LA GELTRÚ

UNIVERSITAT POLITÈCHNICA DE CATALUNYA VILANOVA I LA GELTRÚ UNIVERSITAT POLITÈCHNICA DE CATALUNYA VILANOVA I LA GELTRÚ European Project Semester 2008 Eeva Siuruainen (TTE5SN2) ENNEN LÄHTÖÄ Minulla oli suuri halu päästä tekemään työharjoitteluni ulkomailla ja muu

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

Kalustonkuljetus Sea Catissa.

Kalustonkuljetus Sea Catissa. 1 / 6 25.9.2009 13:32 Los DEMENTITOS mopedistin matkakertomus Virosta Pappamopolla Viron rannikolla Kuvia ja tarinaa Viron moporeissulta 6. 8.5 2004 Reissu onnistui upeesti ja papitsu vm-62 kesti koko

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 7.2.2013 Ratkaisuita

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 7.2.2013 Ratkaisuita Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu..013 Ratkaisuita 1. Eräs kirjakauppa myy pokkareita yhdeksällä eurolla kappale, ja siellä on meneillään mainoskampanja, jossa seitsemän sellaista ostettuaan

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Pepén tie uuteen päiväkotiin

Pepén tie uuteen päiväkotiin Pepén tie uuteen päiväkotiin Tämä on tarina kunnan päiväkodin rakentamisesta. Päättävistä aikuisista, kunnan sedistä ja tädeistä, päiväkotia odottavista lapsista sekä päiväkotien rakentajasta. MEIDÄN

Lisätiedot

Tehtäviä. Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha

Tehtäviä. Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Lähdimme Kenian matkalle hyvin varautuneina kohdata erilainen kulttuuri. Olimme jo saaneet kuulla, mihin asioihin on syytä varautua, ja paikan päällä tuntuikin, että

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

Savuton työpaikka - onko duunari ajettu liian ahtaalle? Päihdetiedotusseminaari 2012 Anu Katainen Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos

Savuton työpaikka - onko duunari ajettu liian ahtaalle? Päihdetiedotusseminaari 2012 Anu Katainen Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Savuton työpaikka - onko duunari ajettu liian ahtaalle? Päihdetiedotusseminaari 2012 Anu Katainen Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Tässä esitelmässä Tupakoitsijan näkökulma työpaikkatupakointiin

Lisätiedot

BEST LEIRIKOULU EVER! 2014

BEST LEIRIKOULU EVER! 2014 BEST LEIRIKOULU EVER! 2014 1.päivä Maanantaiaamuna (22.9) koko luokka kokoontui yhdeksältä kellotornille. Jännitys oli ilmassa, lähdemme tänään leirikouluun Saksaan! Tatu oli jakanut meidät edellispäivänä

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

Agricolan Monenlaista luettavaa 1

Agricolan Monenlaista luettavaa 1 Tiainen ja karhu Puun oksalla oli tiaisen pesä. Karhu tuli pesän luokse ja olisi halunnut tulla vie-rai-sil-le. Tiaisen pojat tirs-kah-te-li-vat pesässä. Onko isänne kotona? karhu kysyi. Ei ole, vastasivat

Lisätiedot

Rantasalmenkierros 18-19.6 2012

Rantasalmenkierros 18-19.6 2012 Rantasalmenkierros 18-19.6 2012 Osallistujat: Raimo Hämäläinen Vantaa Aulis Nikkanen Aarne Talikka Helsinki Salo yksinsoutuvene. Veneet: Sulkavan soutumalliset vuorosoutuvene ja Aloitimme kierroksen Tammenlahden

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä tehtäviä 2.-4. -luokkalaisille: Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku. 1. Kirjoita sanat oikein: turku

Suomi toisena kielenä tehtäviä 2.-4. -luokkalaisille: Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku. 1. Kirjoita sanat oikein: turku Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku Iso alkukirjain seuraaviin: nimet, maat, kaupungit Pieni alkukirjain seuraaviin: viikonpäivät, kielet, kuukaudet 1. Kirjoita sanat oikein: turku

Lisätiedot

Tuloperiaate. Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta

Tuloperiaate. Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta Tuloperiaate Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta ja 1. vaiheessa valinta voidaan tehdä n 1 tavalla,. vaiheessa valinta voidaan tehdä n tavalla,

Lisätiedot

Aluksi. 1.1. Kahden muuttujan lineaarinen yhtälö

Aluksi. 1.1. Kahden muuttujan lineaarinen yhtälö Aluksi Matematiikan käsite suora on tarkalleen sama asia kuin arkikielen suoran käsite. Vai oliko se toisinpäin? Matematiikan luonteesta johtuu, että sen soveltaja ei tyydy pelkkään suoran nimeen eikä

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Ääniohjattu vilkkuvalo ledeillä toteutettuna

Ääniohjattu vilkkuvalo ledeillä toteutettuna Ääniohjattu vilkkuvalo eillä toteutettuna Idea ei valitettavasti ole lähtöisin omasta päästäni - niin mukavaa kuin olisikin ollut riistää kunnia itselleen - vaan on keksijäperhe Ponkalalta. Olen usein

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

HAJUTUNNISTERATA & ID-JÄLKI OSA 2/2

HAJUTUNNISTERATA & ID-JÄLKI OSA 2/2 HAJUTUNNISTERATA & ID-JÄLKI OSA 2/2 Olemme ajaneet treenipaikalle, jossa kaveri on tehnyt valmiiksi jäljen. Otan Pepin autosta ja huomaan että minulla ei ole jäljentekijän lähtöhajua ja hänen autonsa ovet

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Puzzle SM 2005 15. 25.7.2005. Pistelasku

Puzzle SM 2005 15. 25.7.2005. Pistelasku Puzzle SM 005 5. 5.7.005 Pistelasku Jokaisesta oikein ratkotusta tehtävästä saa yhden () pisteen, minkä lisäksi saa yhden () bonuspisteen jokaisesta muusta ratkojasta, joka ei ole osannut ratkoa tehtävää.

Lisätiedot

Pulkka vai liukuri? Matilda Saari Isojoen Koulukolmio 7.5.2015

Pulkka vai liukuri? Matilda Saari Isojoen Koulukolmio 7.5.2015 Pulkka vai liukuri? Matilda Saari Isojoen Koulukolmio 7..21 Matilda Saari, Pulkka vai liukuri, 7..21 Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 2. Tulokset...3 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...3 2.2 Kahvi vai

Lisätiedot

Reittianalyysi Osakilpailu 8 Eurajoki, Kaharinmäki. RTM Riku Juhala ja Saku Asikainen

Reittianalyysi Osakilpailu 8 Eurajoki, Kaharinmäki. RTM Riku Juhala ja Saku Asikainen Reittianalyysi Osakilpailu 8 Eurajoki, Kaharinmäki 16.3.2014 RTM Riku Juhala ja Saku Asikainen K-1 Heti alussa tarkkavaisuutta! Punainen reitti on lyhin ja tässä tapauksessa myös nopein reitti. Selkeä

Lisätiedot

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi

Lisätiedot

MATEMATIIKKAKILPAILU

MATEMATIIKKAKILPAILU Tekniikan Opettajat TOP ry Teknologiateollisuuden Kustannusosakeyhtiö Opetushallitus 100-vuotissäätiö Otava AMMATIKKA top 13.11.2014 Toisen asteen ammattillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen MATEMATIIKKAKILPAILU

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

- 0-100 numerot + euro, euroa, euron, sentti, senttiä + sataa + tuhat, tuhatta

- 0-100 numerot + euro, euroa, euron, sentti, senttiä + sataa + tuhat, tuhatta 3 Numeeriset taidot Ubah oppaana selittää tehtävät. Erityisesti 3.1.3.3 merkit täytyy selittää + jos opiskelija ei ymmärrä, voi katsoa muutaman ensimmäisen koneen tekemänä Äänet: - 0-100 numerot + euro,

Lisätiedot

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Meidän koulu -kysely Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli...4 2.2 Luokka...4 2.3 Silmien väri... 2.4 Koulumatkan pituus... 2. Horoskooppi...6

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

ipad:n päivitys versioon ios 7 Porin kaupungin luottamushenkilöt

ipad:n päivitys versioon ios 7 Porin kaupungin luottamushenkilöt ipad:n päivitys versioon ios 7 Porin kaupungin luottamushenkilöt Sivu 1 / 8 Mikä versio ipadissani on? Alkusyksyllä 2013 jaetuissa kaupungin luottamushenkilöiden ipadeissa käyttöjärjestelmän versio on

Lisätiedot

Kenguru 2011 Benjamin (6. ja 7. luokka)

Kenguru 2011 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos et halua

Lisätiedot

Peikkoarvoitus Taikametsässä

Peikkoarvoitus Taikametsässä Peikkoarvoitus Taikametsässä Vaasa, Teeriniemen koulu luokat 2 A ja B Teeriniemen koulun kakkosluokat, yhteensä 30 oppilasta, päättivät osallistua kilpailuun Tämä metsä on meille tärkeä. Teeriniemen koulu

Lisätiedot

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät!

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! OPPILAS 1 Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! Kurssi oli superhyvä, juuri sellainen mitä halusin, jopa parempi! Tietokoneohjelma oli loistava opiskeluapuri

Lisätiedot

Piristyspartio. Viikko 2. Maanantai 8.6.2015 Uutiskynnys ylitetty

Piristyspartio. Viikko 2. Maanantai 8.6.2015 Uutiskynnys ylitetty Piristyspartio Viikko 2 Maanantai 8.6.2015 Uutiskynnys ylitetty Maanantaiaamuna tulimme töihin levänneinä ja innokkaina. Huomasimme viikonlopun aikana, että meidän blogi oli päässyt Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Aineistoista 11.2.09 IK Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Muotoilussa kehittyneet menetelmät, lähinnä luotaimet Havainnointi:

Lisätiedot

Oulun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut

Oulun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut Oulun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut (1) Kolmen peräkkäisen kokonaisluvun summa on 42. Luvuista keskimmäinen on a) 13 b) 14 c) 15 d) 16. Ratkaisu. Jos luvut

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN 1 TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN A) Sisältökysymykset: 1. Miksi pojan nimeksi tuli Peukaloinen? 2. Millainen Peukaloinen oli lapsena? 3. Miten Peukaloinen ohjasi hevosta oikeaan paikkaan? 4. Mitä vastaan

Lisätiedot

2.12.2011. Titta Hänninen

2.12.2011. Titta Hänninen 2.12.2011 Titta Hänninen Kotitehtävätekstit! Palauta viimeistään, viimeistään, viimeistään ensi viikolla (koska meillä on viimeinen tunti)! OHJE JEŠTĔ JEDNOU: 1. Etsi internetistä jokin suomenkielinen

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne. Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen!

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne. Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen! 祝 福 : 结 婚 Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne Lämpimät

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja Juutalaiset pojat kävivät kotikaupunkinsa synagoogassa koulua 5-vuotiaasta

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Hetta-Pallas 2-9.8.2014

Hetta-Pallas 2-9.8.2014 Hetta-Pallas 2-9.8.2014 eli ensikertalaisen kokemuksia viikon vaellukselta Joensuun Ladun Loistavien Leidien matkassa. Opin aika monta asiaa vaeltamisesta ja varustautumisesta, kanssavaeltajistani ja itsestäni;

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

Peltolan uutiset 2/2011

Peltolan uutiset 2/2011 Peltolan uutiset 2/2011 Peltolan uutisten toisessa numerossa luodaan katsaus kentänhoitoon. Mitä kaikkea goflkentän hoitaminen vaatii? Haastattelussa kenttämestari Mikko Eskelinen. Lopuksi katsotaan taas

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Weckman toiseksi motocrossin Belgian EMosakilpailussa, Haavisto ja Junnola loukkaantuivat

Weckman toiseksi motocrossin Belgian EMosakilpailussa, Haavisto ja Junnola loukkaantuivat Moottoripyöräily, motocross, EM-sarja, 5/6-osakilpailu, Lommel, su 2.7.2015. teksti ja kuvat vapaasti julkaistavissa. teksti ja kuvat: Team Manninen Bros. Honda tiedotus Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Lisätiedot

EVOilut on kokeellisen journalismin äänenkannattaja, jonka toimitus koostuu luotsikoulutettavista Ilmestynyt Rahtijärven kämpällä 23.8.

EVOilut on kokeellisen journalismin äänenkannattaja, jonka toimitus koostuu luotsikoulutettavista Ilmestynyt Rahtijärven kämpällä 23.8. t u l i EV O EVOilut on kokeellisen journalismin äänenkannattaja, jonka toimitus koostuu luotsikoulutettavista Ilmestynyt Rahtijärven kämpällä 23.8.2011 Onko senioreilla oikeus kieltäytyä atk:n käytöstä?

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Tasan vuosi sitten GoExpo messuilla päätin lähteä melomaan Suomen rannikkoa

Tasan vuosi sitten GoExpo messuilla päätin lähteä melomaan Suomen rannikkoa Tasan vuosi sitten GoExpo messuilla päätin lähteä melomaan Suomen rannikkoa Kuka olen, millä lihaksilla Aloitin melontaharrastukseni rakentamalla vanerikajakin kesällä 2006 Hankin 50-vuotislahjaksi oikean

Lisätiedot

Tämä ohje on toistaiseksi PDF-muodossa. Palataan normaaliin html-muotoon kesän 2014 aikana.

Tämä ohje on toistaiseksi PDF-muodossa. Palataan normaaliin html-muotoon kesän 2014 aikana. 1 1 Lukijalle Reittihärvelistä on keväällä 2014 valmistunut uusi versio. Sen toiminnat ovat pääpiirteittäin samat kuin aiemmissa versioissa joskin kuvat ja napit saattavat olla osin toisenlaisia. Tästä

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Pienet pohjalaiset päihde- ja mielenterveyspäivät IX 16-17.11.2015 Catarina Forsström & Jouni Saarelainen Pelirajat on Mitä olemme oppineet? VERTAISOHJAAJAT

Lisätiedot

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen Lasten- ja nuorten lautakunnalle Uuden koulu nimi Mansikka-ahon ja Tornionmäen koulut yhdistyvät ja koulutyö jatkuu uudessa koulurakennuksessa syksyllä 2014. Kouluun tulee

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

S/y KAREN (Bavaria 38) Greifswald Puotila 14.-24.6.2012

S/y KAREN (Bavaria 38) Greifswald Puotila 14.-24.6.2012 14.6 S/y KAREN (Bavaria 38) Greifswald Puotila 14.-24.6.2012 Matka alkoi Marolankadulta Lahdesta 07.00 josta taksikyydillä matkasimme Pirkkalan lentoasemalle. Lento Ryan Air:lla Bremeniin josta vuokrasimme

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla).

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla). Shakkinappuloiden voimasuhteet Matinteko (1 / 10) Kuningas on pelin tärkein nappula, ilman kuningasta peli on hävitty. 1. Kuningas + Daami + Torni vs Kuningas Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen

Lisätiedot

Luku 4 Yhtälönratkaisun harjoittelua

Luku 4 Yhtälönratkaisun harjoittelua Luku 4 Yhtälönratkaisun harjoittelua 4.1. Yhtälönratkaisu tehtäviä Tehtävä 4.1.1 Ratkaise yhtälöistä tuntematon muuttuja käyttäen oppimiasi muunnoksia. Valitse sarja. Sarja 1) 6 5 37 = 0 Kun eräs luku

Lisätiedot

Las Palmas, Gran Canaria hieno yhdistelmä kaupunki- ja rantalomaa

Las Palmas, Gran Canaria hieno yhdistelmä kaupunki- ja rantalomaa Las Palmas, Gran Canaria hieno yhdistelmä kaupunki- ja rantalomaa Joulukuun pakkaset jäivät taakse, kun laskeuduin kuuden tunnin lentomatkan jälkeen Las Palmasin lentokentälle. Kenttäpalvelut toimivat

Lisätiedot

Asuinalue (ruskea tausta) Kalatori Viljatori

Asuinalue (ruskea tausta) Kalatori Viljatori Carcassonne Die Stadt Pelin osat: 70 muuria 2 lyhyttä muuria (käytetään portin vieressä silloin kun tavallinen muuri olisi liian pitkä) 12 tornia 1 portti 32 asukasta - 4 eri väriä 2 kangaspussia kaupunkilaattojen

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

M U - J a l k a p a l l o 1 2. s y y s k u u t a 2 0 1 1 1 0 : 1 3 : 4 5 SÄÄNNÖT

M U - J a l k a p a l l o 1 2. s y y s k u u t a 2 0 1 1 1 0 : 1 3 : 4 5 SÄÄNNÖT M U - J a l k a p a l l o 1 2. s y y s k u u t a 2 0 1 1 1 0 : 1 3 : 4 5 SÄÄNNÖT M U - J a l k a p a l l o 1 2. s y y s k u u t a 2 0 1 1 1 0 : 1 3 : 4 5 TURNAUSTIETOA TURNAUSTIETOA Peliaika ja säännöt:

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa

Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa 1 Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa 2 Tervetuloa Hallstahammarin kunnan kuljetuspalvelulle Kuljetuspalvelu on osa meidän joukkoliikennettä. Kuljetuspalvelu on henkilöille jotka toimintarajoitteiden, sairauden

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Me haastateltiin1a luokkaa, mikä on heidän lempitalviurheilulajinsa. Suosituin laji oli hiihto. Tekijät Kerttu,Iida,Veikka ja Bedran Haastattelimme apulaisrehtoria Katri

Lisätiedot

Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta

Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta JULKAISTAVISSA.. KLO. JÄLKEEN Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta Median keskinäisessä mittelössä uutisoinnin luotettavuudessa kärkeen asettuvat Ylen TV uutiset ( % arvioi

Lisätiedot