AJO-OHJE DRIVE-IN VALTAKUNNALLINEN JÄYNÄKILPAILU 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJO-OHJE DRIVE-IN VALTAKUNNALLINEN JÄYNÄKILPAILU 2005"

Transkriptio

1 AJO-OHJE DRIVE-IN VALTAKUNNALLINEN JÄYNÄKILPAILU 2005 Föuswåqöh qymhäjmå-månäm gummåhgöfö ryuqqåynnä gupqågguööm öryysräggö läjuhgääppåhäm feejåm, ypå ryugumug huujäqhå sennehgoqhäqhääm äqhoqhååm. Gene pöågäggååm qoppe fåånä fååqympylum jåhgäåponnä lååqqååm, ryhhö nyly pesgå qehåhge äåqe öåmö lohoggo äwäh qöjgöppö qugäm äå mogqeem. Qymhäjmåm sämtäm ry jöqyåppähhö lösännåm quåm söåhgähhö qyqämäänlå R.Låjräge, ryqö nuugäm ypå näpqy goplle nåäsäqhå, quågämqåm söföåghå ryuqquäämhö äwäppe gälöhgäppähhööm qohäåhäppe löåqqöqummöppö homgomääm, 1800-pufuppö föåquggömääm, upqynöåppöqåm quupuåhöm huynöpöåhäm hefäpgerem ämgåhäm homgoneqywåm löåqöm. Häm sem gummåhgå göpym häåmeem qååmmågägohge lpöqöögåhgö. Gummäggumö qupgguujåsöjjöhgörömö, nuggö hågeqåm suymynlömö qöjgömpuqårömö R.Låjräge yhöhå mog löåqömgöö håröåmgåmhö göjqännåm quåm TLH qymhömööm. Åsnäggäpäggä föjnööm nämäggäpoe, nuggö ännä gesem öåqööm oahge paogemääg häpfee löåqöppåhgö ylöhgö. Göpym göjqöm qöguyhyåggääm gumgänåmäm yhyåggöuguåqåm göjlääppåhäqhå, håppe oppeggefåe osgämäfeåhooqhåe hååsäm söföåggååm löåqöhhö, rysym pylupgö leewoggååm. Gupåqåm öåqö qååggee penlånehgå pöåmöönöönnä öåfyqölöhågääggåö (Å. rö G.Låjrägee, ypännä säåppä åquåhähgå qåågyppåhåö) rö goamgee Å.Låjrägem Öuwå-näjqqåmäm sämqåpaöugy qeomgååm. Gyåfynnä semäm sömqqåföm uuwännöm rö löjännöm. Geepge måågeqåm qöå höåhå. Qåågyqhäqhå puyfugånnä säåppä oswäm (äjåggeåm) neejeöåqöåhåhgö håsgääjäåhgennä. Guyjä J.Låjrägeqåm qefå lpöqöögåm puqänöhhö rö håpge häåhynöpgö yhyåggå gupäföm rysgöröm äpqäåge hömyäm, ägge näåwem ypåhå hooge pesgäe nåmuhgö qöghyäm föhännöppä. Rygäm quhqå jöggååm rö nämyqhå. Jåhgäoqhähge sem ryswöggå näåweg yåqäöppä, qummäh häujööföhhö qöwum jåhgäoqhähhe uhäåm hsöqqåö läpööfö N.Låjräge höå åwäöm pååqquö quåm säfymäm, nuggö gåägämqåm hååjgynnä ypå lågänlå rö äwäppääm ypå hooge öpyåggöö pååqqunåmäm yåqäöppä rö håggäm föhännöppä posoännåm. Öhqäpåäm huswä ypå myjnööpå, nuggö neejeg qöqhåmqäjgöåhåö. Öhqäpåäm osgäåhneejeqeem äå repqäämleåm oppeggemog. Qöqhå qyjggäpåö öryånnä fåäpe ägäämleåm gummäpnöm öpqöähhö myuhgö rö peswånnä neqäe opah. Jäåpum mäpremhöwöm nägjåm leehge qeemmoånnä yåqäöppä. Qeemmoånnä häujööföqhå föhännöppä öppä qöswämqonnämäm qåpynägjåm leehge. Gehhe föåsäähhö håsgääjånnä åpnyåggå söpuöfömhö numöö. Öjfäpånnä öhåöm pååggofem öönuhgymwåhäväqgååm. Ypånnä feejehhe, nuggö semäppä oppegoqhäqhännä gene nåäppäosgone ypå pyytåmäm. Håsgääjånnä häpåggå såänöm göjqännåm rö oswoånnä qöåqqå semääm. Löjåmqonnämäm qåpynägjåm nögqöm repqääm säjehånnä mh. Jösöm söruum, rygäm jäåggå gumguå yåqäöpgö. Gehhe föåsäähhö fåånäåmämqåm reomennä poagååm puqqyym. Häujööföm åhynnöm göörönöm pesähgoähhe öpyåggäpäfö fåghåmqäjgyrönnä Ö.Nöspöneqå qäjgyå göjåmöm åhem rö låämäm lyröm qähquhgäpuhgö: - Åhå, nåqhå nöågylujqåhhö [göuqy, Ö. möujöö] ym päsnem qufö?

2 - Qyhqö [Ö. möujöö] päsneg ruy nöågyö äåqu hååh nöågy gupää päsnehge. - åhqe, [Ö. möujöö 15 nåm] mog ne gåäwem, nåhge ypug gupää! Fåghåmqäjjymgö qähgå mååm qöuöm, ägge ypånnä håppe fepåm qeemgomääg qypnä qäjgöö yåqäöppä, nuggö pylupgö quågämqåm rögqyånnä hönöppö gåäppe. Häujööföhgö åhyhgö jåhgäoqhähge ännä pesgämääg äjehge gääqqöjåqöulumqåö qysgå N.Låjrägem uhäöhgö qåfåqyföhgö föhguhguqhähgö suypånöggö, qyhqö håäppe qåplöåpuö äå quågämqööm höåhå rejrähgee. Muqöswåm qypnäqhå föjgåqhå, qummäh säjehåm gåäm föhännöpgö luypäpgö quupufööm löuqqäähääm. Qysgö qeemmoånnäqåm föhännöppä. Loheswoånnä öpöhqåjröönööm älequjömggåö föåsgy-ynöåhuuggönnä. Göuym repqääm N.Låjräge åhguå jöggååm. Suynöönöggönnä sem häujööföhhö åhyhhö jåhgäoqhähhe gyånå syjnymåämhö ysröönömö. Ymmäqhå suynöhånnä ojågoqhäm, qum öpum qögumunäjyym fäjjöggumö qöqhåmqäjgöåmäm neeje qåpynägjäre ypå öräggu. Löqygånnä N:m qeemgoneem yåqäöppä rö öryånnä qummäh nögqö gohhehå leegaqhämgäym senejgoähhe. Qohäåhähhe jåhgäoqhähhe äå göåwäggu (äwäh) qösfåö göjryåppö, nuggö ämtpömgåpöåhåö hä äsqe ypåhå nåäppoggemog löjännåm. Qohoånnä mäufyö huummöhgö Hufå-Ömmä Håånäqhäpge, nuggännä åsöm mååm lågqeppä örömääg äsqe luypäg göå qypnöhyhö öpum qögumunäjyhgö... Nögqöppö ypå ry häm fäjjöm äswåggo föpnåhgöuguö, ägge mähgägöhölöåmy öpqyåqåm jåhgäohhäqyåpum repqääm rejqqoe. Lumöhåpneåmäm N.Låjräge genem suynögguööm qöröuggå åpnyåppä näpqyåhäm eemäqqeehgå nypänlåö qygånöåhåö qåäpåe håhepgefem pöupum, ryqö gääqqöjålååjäåhheqåm sofåm gummägööm. Pöupu hylå sofåm föhännöppö håröåghäfööm nymunämggååm rö gåähånnä fåswyåm paogemäännä läjåppä ruujå ämmäm qäppy qypnäögyåhgö. Huumgöhånnä häm ruujäppä, rymqö pesåhgappe nuugöqåm gulhupöqqåqömhöö ry lömå nöppöhgö qymäåhgyymhö. Y.Låjrägem gäqå nåäpå qyhqäö guyllååm, nuggö semäm qåhöqumgymhö gumgåäm ännä gesem huyhgumääg. Yllä oleva on sen verran hankalaa luettavaksi, että toivoimme kaikkien jatkavan lukemista eteenpäin. Ei kai määränpää ole vain Turku, kun ajo-ohje on tuollaista sönkötystä, kysyi M.Pirjetä, joka yleensä on kyllä viihtynyt muissa rannikkokaupungeissa jopa ylitsevuotavan hyvin. Halusimme toki veden rantaan, mutta emme hinnalla millä hyvänsä. Turku on Suomen perse, tiesi sanoa nuorin Pirjetöistä, jonka ylennyksestä on aikaa alle viikko. Muuten hänen lisäarvonsa oli keskustelulle alhainen. Yleensä optimistinen J.Pirjetäkin istahti rotvallille voivottelemaan millä ilveellä pääsisimme perille, jos parempia ohjeita ei ole luvassa? Korkealentoisista ajatuksistaan tunnettu O.Pirjetä ehti jo epäillä salakirjoitustakin, kunnes kuin sattuman oikusta paikalle sattuivat bittien parista takaisin rahvaan pariin maanpinnalle löytäneet I. ja T.Pirjetä. Heidän ammatissaan on kuulemma tärkeintä tehdä mahdollisimman vauhdikkaita powerpoint-esityksiä, jotta varsinaisiin kysymyksiin ei tarvitsisi vastata. Muutamat kysymykset olivat kuitenkin jääneet I&T:n mieliin ja he lupasivat auttaa, jos osaisimme vastata niihin. Tässä vaiheessa P.Näsin oli pakko irtaantua porukasta. Hän puheli jotain kurkkusalaatista ja poistui. Hiljaiseloa viettäneet M. ja J.Näsi patistivat

3 käsienheiluttelijoita kertomaan jo kysymyksensä. Eipä tarvinnut poikien kauaa odotella, kun jo alkoi kysymyssampo jauhaa. Voittiko Konserni valtakunnalliset jäynäkisat viime vuonna? Järjestetäänkö Hämeen partiolaisten partiotaitojen kevätkisa Toijalassa oranssin ja vihreän sarjan osalta? Alkaako Ylen ykköseltä perjantai-iltaisin klo 21:00 tulevan ohjelman kanssa nimensä jakavan bändin Tyhjä-kappale Tyhjä-sanalla? Ammuttiinko Toivo Kuula Hangossa? Testasiko Konserni viime vuonna sukupuolen vaikutusta siihen kumpi aivopuolisko on dominoiva? Onko espanjalaisia reserva -viinejä kypsytetty yli 5 vuotta? Maksaako matka Helsingistä Turkuun yli 1500 euroa, jos matkustat yksin VR:n A50-vaunulla? Onko kirjanpidon toisen puolen nimi säästö ja toisen tuhlaus? Totesiko Marko Erola ilmestyneessä Talouselämässä, että HKKK:lla alkaneelle liikkeenjohdon konsultoinnin kurssille pyrki 45 hakijaa? Onko Porin tekojääradan katsomo lämmitetty? Saako Nokia 6610i:n täysin piiloon Brunbergin suklaapusun kääreeseen? Kumpi on pienempi ykkönen vai nolla? Lisääntyivätkö murrot Suomessa tammi-syyskuussa 2005 STT:n mukaan? Myydäänkö Suomessa reilun kaupan beach volley -palloja? Onko nk. udp-protokolla yhteydetön tietoliikenneprotokolla? Onko hevosenkenkä yleensä naulattu kiinni 10 naulalla? Joustetaanko poliisikoulun pääsykokeissa testattavista näkövaatimuksista, jos hakija pärjää erinomaisesti sekä kirjallisessa että fyysisessä osiossa? Onko Coca-Colassa enemmän hiilihydraatteja kuin Lidlin energiajuomassa? Viettikö Markku Pirjetä Studia Median mukaan 60-vuotispäivänsä työn merkeissä? Onko tasavaltamme presidentillä lemmikkinä kilpikonnia? Onko seuraava käännös oikein Hedelmät ovat kalliita talvella = Fruit is expensive in winter Onko béchamel-kastike ruskeaa? Onko Kimmo ollut toiseksi yleisin nimi tuotantotalouden kilta/ammattiainekerho Indecsin puheenjohtajalle? Onko Suomessa kaupunkia, jossa ei ole yhtään katua? Onko Tanskan pinta-ala alle 15% Suomen pinta-alasta? Vastaako kaksi Hermetas sakariinipuristetta viiden sokerigramman makeutta? Järjestääkö Seppo Hoffrén Consultancy Pirkanmaalla toimitusjohtaja-kursseja? Oliko viime vuoden voittajajoukkuetta kesken jäynäämisen S-markettiin haastattelemaan tulleella MTV3:n toimittajalla sininen huivi kaulassaan? Jos sinulla on lateraalimeniskissä repeämä, onko eturistisiteeseen tullut vamma? Onko Pirkka-kaakaosta alle 75%:a sokeria? Tarkoittaako ampelografia viinipullon etikettien koristamista? Olivatko edelliset kysymykset helppoja? ( Kyllä on sitten oikea vastaus tähän kysymykseen) Eteemme pläjäytetty kysymyspatteri pisti ilmeet hetkeksi apeiksi, kunnes aina asioihin tomerasti tarttuvat J.Pirjetä ja P.Mahlamäki ratkaisivat ensimmäisen kysymyksen. Kaikki on sittenkin mahdollista! Muutkin heittäytyivät täysillä talkoisiin. Heti kärkeen M.Pirjetä kertoi omaavansa suhteita pedofiilien tyyssijaan, ja niiden ansiosta ratkesi useampikin kysymys. Länsinaapurista paikalle pörhältänyt T.Näsi ilmoitti, että kaikilla pitää olla aatelisnimi. Mitä ihmettä, ihmettelivät kaikki suu auki. T:n kommentti ei liittynyt suoraan mihinkään, mutta sen avulla ymmärsimme, että kysymällähän asiat selviävät. Vaikka A.Mahlamäet eivät aina ole luomun perään olleetkaan, tiesivät he paljon reilusta kaupasta. Myös T., M. ja O. Pirjetällä oli antaa kokemuksen rintaääntä luomukeskusteluun. Kaikkiin kysymyksiin löytyi vastaus pienen pähkimisen jälkeen. Vastausten ropistessa jäivät konsulttiveijarimme täysin sanattomaksi ehkäpä ensimmäistä kertaa elämässään. Joko nyt saisimme lisätietoa määränpäästämme, kaikki pohtivat ääneen. I.Pirjetä alkoi yht äkkiä nauramaan ja sai hädin tuskin hirnumisensa lomasta kerrottua, että kysymykset eivät olleetkaan I. ja T. Pirjetää varten; vaan vastauksemme näyttäisivät ryhmällemme halutun suunnan ja toivotun osoitteen. Vastaamalla annettuihin 32 kysymykseen sai joukon kyllä ja ei vastauksia. Fiksu teekkari tajuaa heti, että näillä vastauksilla viitataan binäärilukuun eli lukuun, joka esitettään luvuilla 1 ja 0. Kun oli ymmärtänyt, että kyllä=1 ja ei=0 sai binääriluvun. Moni teekkari tajuaa tässä vaiheessa, että binääriluvulla viitataan todennäköisesti johonkin IP-osoitteeseen. Osoite voidaan ilmoittaa neljällä luvulla, jotka erotetaan pisteillä (esim ). Luvut esitetään 8-bitillä ja jos katsoo kysymyslistaa tarkkaan huomaa neljä kahdeksan kysymyksen osiota (osioiden välissä suurempi väli).

4 Ensimmäisen osion vastaukset muodostava binääriluvun , joka muutetaan kymmenkantaiseksi: *2^7 1*2^6 0*2^5 0*2^4 0*2^3 0*2^2 0*2^1 0*2^ = 192 Seuraavat osiot ovat: Näistä tulee IP: Emme olleet sittenkään löytäneet oikeaa paikkaa, sillä surffaus ei onnistunut. Tässä vaiheessa J.Pirjetä muisti, että paikan nimen voisi saada selville osoitteen avulla, jos osaa etsiä oikein. Nimen selville saaminen oli sen verran valaiseva kokemus, että päätimme hylätä aurinkoisuuden. Maailmanlaajuinen verkko sopi tähän tilanteeseen paremmin. Lisäsimme vielä välittömästi aallon perään verkkoympäristöön kehitetyn ohjelmointikielen yhdistettynä univormuvoimavarojen tunnistajaan. Hetken häiriön jälkeen pääsimme vihdoin surffaamaan. Kyseisen IP-osoitteen takaa löytyvä serveri ei kuitenkaan ollut enää pystyssä. Se kuitenkin vastasi pingiin ja suostui kertomaan nimensä, kun siltä sitä tiedusteli (nslookup komento). Nimeksi paljastui sunny.uusikaupunki.fi Kuten vihjetekstissä mainitaan, aurinkoisuus tuli korvata maailmanlaajuisella verkolla, joten SUNNY => WWW Aallon (tilde) jälkeen seurannut ohjelmointikieli = JAVA Univormuvoimavarojen tunnistaja = Uniform Resource Identifier = URI Kaikessa komeudessaan osoite on siis Webbisivuilta löytyi kirjaimet vastineineen. Parien avulla siansaksan sai selkokieliseksi. Alla kirjainparit: a ö b z c x d w e ä f v g t h s i å j r k q l p

5 m n n m o y p l q k r j s h t g v f w d x c y o z b å i ä e ö a Kun muutokset oli tehty, muuttui ajo-ohjeen ensimmäinen osa seuraavanlaiseksi: Vauhdikas Konserni-nimen tunnistava joukkiomme tulkittuaan ajo-ohjetta perusteellisen väärin, oli joutunut suureksi hämmästyksekseen eksyksiin. Tämä laitettiin kyllä viime viikonlopun risteilymme piikkiin, jossa mopo lähti käsistä eikä aina pysytty edes kartalla kuten ei nytkään. Konsernin hengen jo rakoillessa pahemmin kuin haistessa kokeneempi J.Pirjetä, joka muuten oli melko tylppä mieheksi, kuitenkin havaitsi joukkueensa edellä tepastellessaan kyseisellä paikkakunnalla syntyneen, 1800-luvulla vaikuttaneen, ulkomaillakin kuuluisan suomalaisen säveltäjän entisen syntymäkodin paikan. Sen hän tunnisti talon seinään kiinnitetystä plakaatista. Tunnettuna kulttuuriharrastajana, mutta sitäkin huonompana kartanlukijana J.Pirjetä osasi nyt paikantaa sijaintinsa tarkemmin kuin GPS konsanaan. Ihmettelette varmaan menettelyä, mutta emme tähän aikaan yöstä löytäneet selvää paikallista opasta. Talon tarkan katuosoitteen tunteminen osoittautuikin tarpeelliseksi, sillä yllättäviä yhteneväisyyksiä siihen havaittiin paikassa, johon lopulta päädyttiin. Webbiosoite ohjasi Uuteenkaupunkiin, ja siellä syntynyt säveltäjä on tietenkin Bernhard Henrik Crusell. Crusellin syntymäkodin osoitteen (Myllykatu 6) sai selville mm. soittamalla kulttuuritoimistoon. Tulikin aika kiittää lämpimästi lainaamaamme aivokapasiteettia (I. ja T.Pirjetää, olemme heille ikuisesti kiitollisia) ja työntää I.Pirjetän Audi-merkkinen henkilöauto käyntiin. Toivomme hänen hankkivan uudemman ja paremman. Täältä niitäkin kai saisi. Kiitokseksi luovutimme heille yhden (erittäin) määräaikaisista sihteereistämme. Audi-vihjeellä halusimme varmistaa, että kaikki tiesivät meidän olevan Uudessakaupungissa. Tuore J.Pirjetäkin kävi plakaatin lukemassa ja siltä seisomalta osoitti tulevan johtajan elkeitä sanoen, että meidän olisi syytä lähteä minusta katsoen vasemmalle. Joten kuski rattiin ja menoksi. Risteyksestä hän johdatti meidät oikealle, kunnes seuraavassa kadun risteyksessä usein shakkia pelaava M.Pirjetä sai idean liikkua kuin hevonen, mutta tietenkin siirtomme oli pitempi ja edelleen oli syytä aloittaa liikkuminen oikealle ja sitten vasemmalle lyhyemmin. Askelien

6 suhde oli normaali, mutta määrät kaksinkertaisia. Askelien yhteismääräkään ei jälkeenpäin yllättänyt. Kaksi korttelia ajoimme vielä eteenpäin tunnelman alkaessa nousta ja lähdimme mäkeä ylös. Reilun neljänsadan metrin päästä käännyimme oikealle. Ohjataan ulosmenotielle. Käännyimme seuraavaksi vasemmalle alle kahdenkymmenen kilometrin päästä. Tässä vaiheessa sihteerimme ilmoitti haluavansa munaa. Arvelimme asian liittyvän aamustondisefektiin. Olimme väärässä, mutta hänelle yllätykseksemme tämä mielleyhtymä oli looginen. Sihteerimme selitti hieman tarkemmin ja yhdyimme kaikki häneen. Munalla viitataan Laitilaan, joka on tunnettu kanoista ja kukoistaan. Parinkymmenen kilometrin matkan jälkeen heräsimme ns. rahan hajuun, joten reitti tuntui oikealta. Tässä vaiheessa viimeinenkin jäynämme lyötiin lukkoon. Seuraavan isomman taajaman lähestyessä aloitteleva vitsinkertojamme A.Mahlamäki kertoi tarinan isän ja pienen pojan keskustelusta: - Isi, miksi maitopurkissa [tauko, A. nauraa] on lehmän kuva? - Koska [A. nauraa] lehmät juo maitoa eiku siis maito tulee lehmästä. - Iskä, [A. nauraa 15 min] nyt mä tiedän, mistä olut tulee! Vitsinkerronta kesti niin kauan, että olimme sillä välin kääntyneet kolme kertaa oikealle, mutta lopulta kuitenkin jatkoimme samalla tiellä. Rauman sellutehdas ja viimeinen jäynämme lyötiin lukkoon. Seuraavalla suuremmalla taajamalla tarkoitetaan tietenkin Poria <= Karhu-olut. Seuraavasta isosta risteyksestä emme lähteneet erästä teekkarikaupunkia kohti M.Pirjetän useasta kivikovasta vastustuksesta huolimatta, koska siellä kilpailua ei kuitenkaan saisi järjestää. Nukahdin kolmeksi vartiksi, kunnes heräsin tien vasemmalta puolelta kuuluvaan paukkeeseen. Kohta käännyimmekin vasemmalle. Ei siis menty kohti Waasaa, vaan oikealle. Pauke = tykkien melu => ollaan Niinisalossa. Pysähdyimme alaskirjaamaan epäkuranttia vaihto-omaisuuttamme. Tauon jälkeen M.Pirjetä istui rattiin. Huomaamattamme hän seuraavassa isossa risteyksessä toimi hormoniensa ohjaamana. Onneksi huomasimme yrityksen, kun alun katunumeroon verrattuna kaksinkertainen määrä kilometrejä oli ajettu. Pakotimme M:n kääntymään oikealle ja ajoimme kunnes matka tyssäsi päätöksenteon hämärtyessä. Kyseisessä risteyksessä ei taidettu (edes) kahvia tarjoilla, mutta englantilaisia se ehkä olisi miellyttänyt paremmin. Kysyimme neuvoa suunnasta Suvi-Anne Siimekseltä, muttemme ihan niin pitkälle ajaneet ehkä puolet tai kolmasosa alun katunumerosta... Käännyttiin siis sittenkin kohti Waasaa ja ajettiin reilut 10 kilometriä. T- risteyksestä käännyimme vasemmalla (Suvi-Annen mukaan) ja olimmekin jo hyvin lähellä määränpäätä. Matkalla oli jo sen verran ehditty valmistautua, että nestetasapaino alkoikin risteyssekoilun jälkeen järkkyä. Punasilmäinen M.Pirjetä tämän huomattuaan kajautti ilmoille melkoisen äänekkäästi molempia kotimaisia kieliä sisältävän laulun, joka teekkaripiireissäkin hyvin tunnetaan. Laulu sopi hyvin vasemmalla sijaitsevaan monumenttiin ja tiesimme vihdoin löytäneemme perille juuri ennen kello kolmeatoista. Suuntasimme sen juurelle, jonka lähistöllä

7 muutakin tupsulakkikansaa jo pani mallasta koneistoonsa. O.Pirjetän teki mieli koskea tuoppiin, mutta hänen kisakuntonsa tuntien emme tähän suostuneet. Laulu on Vatten... ja se sopii loistavasti edessä näkyvään vesitorniin, joka sijaitsi aivan tien vieressä. Lisävihjeenä vielä tuo teki mieli koskea tuoppiin so. Mallaskoskea. Kisojen aloituspaikka oli siis Oy Mallaskoski Ab Vesitorninkatu Seinäjoki

Rauno Vääräniemi. Hotelli Atli Kusadasi

Rauno Vääräniemi. Hotelli Atli Kusadasi Turkki 2012 Tämä matkakertomus / kuvallinen matkapäiväkirja on kirjoitettu viikon Turkin lomalta. Matkan ajankohta oli 9.8. 16.8.2012. Kirjoittaja oli reissussa yksin. Majoituin Turkin Kusadasissa Hotelli

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

Kerholehti. HONDA Riders of Finland ry 2/2009. Sisällysluettelo

Kerholehti. HONDA Riders of Finland ry 2/2009. Sisällysluettelo Kerholehti HONDA Riders of Finland ry 2/2009 v Sisällysluettelo 1 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan "hörinät"... 3 Reissu Saksaan 12.05 21.05.2009... 4 Ruosteenpoistoa ja rokkenrollia... 7 HRoF Ruosteenpoisto

Lisätiedot

Polkien halki itäisen Euroopan

Polkien halki itäisen Euroopan Matka halki Itäisen Euroopan keväällä 2010 Ajatus matkasta halki itäisen Euroopan sai alkunsa suunnitellessani polkupyörämatkaa talvella 2009. Toinen vaihtoehto oli lähteä kotoani Euroopan eteläisenpään

Lisätiedot

Kolmin aina kaunihimpi

Kolmin aina kaunihimpi Kolmin aina kaunihimpi TIMO MÄNNIKKÖ Paula asteli keittöön haukotellen raskaasti. Huomenta, hän sanoi unisella äänellä. Huomenta, kulta, sanoin ja kaadoin kahvia hänen mukiinsa. Ei sinun olisi tarvinnut

Lisätiedot

ULTRAJUOKSIJA 3/2006

ULTRAJUOKSIJA 3/2006 ULTRAJUOKSIJA 3/2006 ULTRA- JUOKSIJA 3/2006 Pasi Kurkilahti Puustellintie 7 as. 6 19120 VIERUMÄKI puh. 040-589 0626 pasi.kurkilahti@vierumaki.fi Tili: Päijät-Hämeen Osuuspankki 504506-20095774 Ultrajuoksija

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot

ASMON MUISTELUKSIA. Kertomuksia. Toivomusten mukaisesti koetan hieman kertoilla näitä elämäni varrella sattuneita tapauksia.

ASMON MUISTELUKSIA. Kertomuksia. Toivomusten mukaisesti koetan hieman kertoilla näitä elämäni varrella sattuneita tapauksia. Kertomuksia. Toivomusten mukaisesti koetan hieman kertoilla näitä elämäni varrella sattuneita tapauksia. Kun olin aivan pieni ja pappani kuoli, olin ollut kovin onneton ja kulkenut surullisena hokien:

Lisätiedot

Savon Seudun VINTTIKOIRAHARRASTAJAT SSVH ry

Savon Seudun VINTTIKOIRAHARRASTAJAT SSVH ry HALLITUS 2012 PUHEENJOHTAJA Tarja Pohjanvirta pvirrat@luukku.com Savon Seudun VINTTIKOIRAHARRASTAJAT SSVH ry VARAPUHEENJOHTAJA Marjo Blomberg m.lampela@dnainternet.net SIHTEERI Heidi Vilpponen heidi.vilpponen@hotmail.com

Lisätiedot

JOHDANTO. - Henri Liljeroos, Digivallankumous.fi

JOHDANTO. - Henri Liljeroos, Digivallankumous.fi JOHDANTO Haluatko matkustella? Viettää enemmän aikaa perheesi kanssa? Muuttaa maailmaa? Auttaa muita muuttamaan maailmaa? Ehkä haluat tarjota omille vanhemmillesi mukavat eläkepäivät. Haluatko kirjoittaa

Lisätiedot

Nymmeitä miehiä vietiin... SPAIRIS EKA / 2005. 10-EM MOLDOVIASSA s. 12 MARKO&KATJA s. 8 TANSSISEURA SPIRAL RY TIEDOTUSLEHTI

Nymmeitä miehiä vietiin... SPAIRIS EKA / 2005. 10-EM MOLDOVIASSA s. 12 MARKO&KATJA s. 8 TANSSISEURA SPIRAL RY TIEDOTUSLEHTI Nymmeitä miehiä vietiin... SPAIRIS EKA / 2005 10-EM MOLDOVIASSA s. 12 MARKO&KATJA s. 8 GP-kisat s. 10 TANSSISEURA SPIRAL RY TIEDOTUSLEHTI Sisällysluettelo: Pääkirjoitus 3 Puheenjohtajan palsta 4 Rock n

Lisätiedot

Rauno Vääräniemi. Hotelli Nafsika Rodoksen kaupungissa.

Rauno Vääräniemi. Hotelli Nafsika Rodoksen kaupungissa. Kreikka Rodos 2013 Tämä matkakertomus / kuvallinen matkapäiväkirja on kirjoitettu viikon Rodoksen lomalta. Matkan ajankohta oli 28.8. 4.9.2013. Kirjoittaja oli reissussa yksin. Majoituin Rodoksen kaupungissa

Lisätiedot

ICOD:issa Käytiin katsomassa vanhaa Traakkipuuta. Illalla jännitimme Kärppien puolesta jääkiekon finaalia.

ICOD:issa Käytiin katsomassa vanhaa Traakkipuuta. Illalla jännitimme Kärppien puolesta jääkiekon finaalia. Huhtikuu 2005 to. 7.4. ma. 11.4. ke. 14.4. su 17.4. Muutto Teneriffalle. Lähtö Helsingistä 7.4.2005 Tjareborgin turistilennolla MYT 2007 Klo. 9:00. Iltapäivällä laskeuduimme Teneriffan pohjoiselle kentälle

Lisätiedot

Kreeta. Suomalaisia odotetaan Kreetalle sivut 16-23 Suomalaisäitinä Kreetalla sivut 12-13. Kreetan hurjin serpentiini sivut

Kreeta. Suomalaisia odotetaan Kreetalle sivut 16-23 Suomalaisäitinä Kreetalla sivut 12-13. Kreetan hurjin serpentiini sivut Kreeta Matkakohteena Ajankohtais- ja uutislehti matkailijoille. Numero 5. Toukokuu 2012. 4. vsk. Suomalaisia odotetaan Kreetalle sivut 16-23 Suomalaisäitinä Kreetalla sivut 12-13 Yllätyksiä matkalla sivut

Lisätiedot

ICOD:issa Käytiin katsomassa vanhaa Traakkipuuta. Illalla jännitimme Kärppien puolesta jääkiekon finaalia.

ICOD:issa Käytiin katsomassa vanhaa Traakkipuuta. Illalla jännitimme Kärppien puolesta jääkiekon finaalia. Huhtikuu 2005 to. 7.4. ma. 11.4. ke. 14.4. su 17.4. Muutto Teneriffalle. Lähtö Helsingistä 7.4.2005 Tjareborgin turistilennolla MYT 2007 Klo. 9:00. Iltapäivällä laskeuduimme Teneriffan pohjoiselle kentälle

Lisätiedot

PUPILLI. Joulu 2008 Keski Suomen Erotuomarikerho ry

PUPILLI. Joulu 2008 Keski Suomen Erotuomarikerho ry PUPILLI Joulu 2008 Keski Suomen Erotuomarikerho ry Sisältö, Joulu/2008 PÄÄKIRJOITUS 3/2008... 1 KERHON SIHTEERIN TERVEISET... 3 EROTUOMARIASIANTUNTIJAN VINKKELISTÄ... 5 KSETK:N TUOMAREITA HELSINKI CUPISSA

Lisätiedot

ISBN 978-952-5991-73-4

ISBN 978-952-5991-73-4 ISBN 978-952-5991-73-4 Julkaisija ja kustantaja: Kuvat: Turun kaupunki/sivistystoimiala Käsityöläiskatu 10 20100 Turku Turun Lyseon lukion valokuvakurssi Taitto ja paino: Turun ammatti-instituutti, painoviestintä,

Lisätiedot

K o R K k i r u u v i. 4-2001 TTKY KoRK. KoRKkiruuvi 4-2001

K o R K k i r u u v i. 4-2001 TTKY KoRK. KoRKkiruuvi 4-2001 1 K o R K k i r u u v i 4-2001 TTKY KoRK 2 Pääkirjoitukset Joulu on perinteisesti ihmeiden aikaa. Tutkiskelin Internetistä joulupukkiin liittyviä faktoja ja huomasin, että ihmeiden aika ei totisesti ole

Lisätiedot

Sisältö. Pari sanaa päätoimittajalta. Työ / Lepo

Sisältö. Pari sanaa päätoimittajalta. Työ / Lepo Pari sanaa päätoimittajalta Työ / Lepo Kymmenkunta vaunukuntaa aloitti Hämeenhelmen rakentamisen kesällä 2013. Alkuinnostus oli valtaisa ja innostunutta työntekoa jatkui vielä pitkin syksyä. Joka ikinen

Lisätiedot

ΣΠΑΡΤΑΤΗΛΟΝ 26 27.9.2008

ΣΠΑΡΤΑΤΗΛΟΝ 26 27.9.2008 ΣΠΑΡΤΑΤΗΛΟΝ 26 27.9.2008 Ateenasta Spartaan juostava 246 km mittainen Spartathlon juostiin vuonna 2008 jo 27. kerran. Tämän vuoden Spartathlon muodostui kaikkien aikojen suomalaisjuhlaksi. Ennen tätä vuotta

Lisätiedot

ja veistoksellisen kauniita. Ja kaupan. He työskentelevät kaikkialla, missä on katu tai jalkakäytävä. Tällaisesta elämästäkö he unelmoivat Nigeriassa?

ja veistoksellisen kauniita. Ja kaupan. He työskentelevät kaikkialla, missä on katu tai jalkakäytävä. Tällaisesta elämästäkö he unelmoivat Nigeriassa? Torinon kaduilla naiset ovat mustia, pitkiä ja veistoksellisen kauniita. Ja kaupan. He työskentelevät kaikkialla, missä on katu tai jalkakäytävä. Tällaisesta elämästäkö he unelmoivat Nigeriassa? Isoke

Lisätiedot

INFACTO TUOTANTOTALOUDEN KILTA INDECSIN OPISKELIJALEHTI

INFACTO TUOTANTOTALOUDEN KILTA INDECSIN OPISKELIJALEHTI INFACTO TUOTANTOTALOUDEN KILTA INDECSIN OPISKELIJALEHTI 1 2/20054/2004 Toimitus: Päätoimittajalta Julkaisija: TTY:n Tuotantotalouden kilta Indecs Kustantaja: Indecs indecs@students.cc.tut.fi Terve kaikki!

Lisätiedot

Kannessa: Moccaamerikankääpiöterrieri, taakanvetäjä vailla vertaa. SATHY Expo 2007, Euroopan Mestaruuskisat, tule mukaan!

Kannessa: Moccaamerikankääpiöterrieri, taakanvetäjä vailla vertaa. SATHY Expo 2007, Euroopan Mestaruuskisat, tule mukaan! SATHY Uutiset on Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry.:n virallinen äänitorvi. 2007 numero 5/2007 8,00 SATHY UUTISET SATHY ry. 10 vuotta yhdistysrekisterissä 1996-2006 Kannessa:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Päähumppa. Teksuutimet 3/05

Sisällysluettelo. Päähumppa. Teksuutimet 3/05 Sisällysluettelo Päähumppa 3 Töttöröö.. ja hyvästi selevä päevä! 4 Arkkitehtikillan opiskelijatyönäyttely 6 Teekkarikorttietuudet 7 Singa Pura 05 8 Fuksisuunnistus 25 Oulun Teekkariyhdistyksen historiikki,

Lisätiedot

; ()T J.\ 1)()1.11 ; 1

; ()T J.\ 1)()1.11 ; 1 .. ; ()T J.\ 1)()1.11 ; 1... 1 = 1= 1... jf'. C' N.n:-, ' offs -. KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ TAMMI HELSINKI Kuvaliitteen kuvat ovat Kyösti Pietiläisen yksityisarkistosta. Kyösti Pietiläinen ja Juhan-Ville Kaarnakari

Lisätiedot

Yhteensattumia - kertomus siitä, miten perheet muodostuvat. Luku 1 - Mitä ihmettä Petra?

Yhteensattumia - kertomus siitä, miten perheet muodostuvat. Luku 1 - Mitä ihmettä Petra? Yhteensattumia - kertomus siitä, miten perheet muodostuvat Luku 1 - Mitä ihmettä Petra? Juoksin alas metropysäkin portaita. Metro liukui jo tunnelista valaistulle asemalle ja kuulin sen jarruttavan. Harpoin

Lisätiedot

sisältö 13 Syövän selätys? 16 Talvikauden päätös Hietasaaressa NUMERO 2/2010 ISSN 0786-3268 Puheenjohtajalta...3 Kysymyksiä ja vastauksia...

sisältö 13 Syövän selätys? 16 Talvikauden päätös Hietasaaressa NUMERO 2/2010 ISSN 0786-3268 Puheenjohtajalta...3 Kysymyksiä ja vastauksia... 2 2010 NUMERO 2/2010 ISSN 0786-3268 sisältö KURKKU- ja suusyöpään sairastuneiden tiedotuslehti Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry on kurkku- ja suusyöpäpotilaiden yhdistys. Yhdistyksen jäseneksi voi

Lisätiedot

Lincoln Highway Centennial Tour

Lincoln Highway Centennial Tour EST. 1989 Cadillac Club ry jäsenjulkaisu nro 4 / 2014 Club Cadillac News Lincoln Highway Centennial Tour 1913 2013 25 Club years u TYKKÄÄ Cadillac Club Facebookissa Jotain pientä pukinkonttiin - Hannan

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Väitän, että lopputulos on varsin onnistunut. Minun on turha jaaritella enempää. Nauttikaamme nuorten toimittajien töistä.

Pääkirjoitus. Väitän, että lopputulos on varsin onnistunut. Minun on turha jaaritella enempää. Nauttikaamme nuorten toimittajien töistä. Pääkirjoitus Koska tämä on Murros lehden ensimmäinen numero, en voi välttyä pohtimasta otsikon merkitystä. Onhan kyseessä hyvinkin konkreettisesti uusi alku, murroskausi. Kouluja fuusioituu, henkilökunta

Lisätiedot

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää I Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää kasvonsa, niin toiselle näyttää takapuoltansa. Ei

Lisätiedot