TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 18.2.2016. aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta"

Transkriptio

1 Euroopan parlamentti Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta TYÖASIAKIRJA aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Esittelijä: Vicky Ford DT\ doc PE v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 1. Johdanto Tämä asiakirja on tausta-asiakirja, jonka avulla esittelijä voi aloittaa tarkistusluonnosten laatimisen komission ehdotukseen. On tärkeää ymmärtää, että ylivoimainen enemmistö ampuma-aseiden omistajista EU:ssa ei aiheuta vaaraa suurelle yleisölle. Kaikkien vuoden 1991 direktiiviin tehtävien muutosten on oltava tarpeellisia, oikeasuhteisia ja kohdennettuja. Vaikutustenarvioinnin puuttuminen on ongelmallista, sillä on epäselvää, mitä ongelmia on havaittu ja mitä näyttöä on olemassa siitä, mikä olisi paras tapa puuttua niihin. Vaikka rikolliset ja terroristit käyttävät laillisesti hankittuja ampuma-aseita vain harvoin, tästä on dokumentoituja esimerkkejä. Esimerkiksi yksi Charlie Hebdo -lehden toimitukseen Pariisissa tehdyssä hyökkäyksessä käytetty ampuma-ase oli ostettu laillisesti eräästä jäsenvaltiosta sen jälkeen, kun se oli muutettu paukkupanoksia ampuvaksi ääniaseeksi, joka ennen kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön äskettäistä muuttamista ei edellyttänyt lupaa. Sen jälkeen se muunnettiin takaisin kovia panoksia ampuvaksi kielletyksi ampuma-aseeksi. On selvää, että monet sidosryhmät ovat huolissaan joidenkin ehdotusten epäselvyydestä ja mahdollisista seurauksista laillisille omistajille. Kaikissa direktiiviin tehtävissä muutoksissa on tästä syystä tasapainotettava oikeus omistaa tietyntyyppisiä ampuma-aseita sekä aiheutuvaan riskiin nähden riittävä valvonta. Tätä lähestymistapaa olisi toteutettava eri tavoin. Tarkemmilla kriteereillä voitaisiin edistää vapaata liikkuvuutta selventämällä edelleen sovellettavaa valvontaa ja kaventamalla kansallisia eroja. Esimerkiksi turvallista säilytystä ja museoita koskevien lupavaatimusten selventäminen voisi helpottaa laillisten ampuma-aseiden vapaata liikkuvuutta lähentämällä eri jäsenvaltioiden turvallisuusvaatimuksia tarvittavassa määrin sekä lisäämällä luottamusta, kun kansallisten lainsäädäntöjen erot pienenevät. Tällä tavoin voitaisiin vähentää riskiä siitä, että laillisesti hankittuja ampuma-aseita myydään takaisin laittomille markkinoille. Komissio hyväksyi kuitenkin myös deaktivointia koskevan asetuksen samana päivänä, jona se käynnisti direktiivin uudelleentarkastelun. Monien jäsenvaltioiden sidosryhmät ovat ilmaisseet huolestuneisuutensa siitä, että uuden asetuksen myötä lainvalvontaviranomaisten saattaa olla vaikeampaa tietää, onko jokin ampuma-ase deaktivoitu asianmukaisesti. Esittelijä toivoo näkemyksiä seuraavista kysymyksistä: 2. Ominaisuudet vastaan ulkonäkö Ehdotuksella sisällytetään asejäljennökset luokkaan C ja säädetään deaktivoitujen ampumaaseiden jatkuvasta valvonnasta. Tämä (sekä luokan B7 siirtäminen luokkaan A7) koskee esineen ulkonäköä, ei sen ominaisuuksia. Direktiivillä määritellään olennaiset komponentit ja säädetään niiden valvonnasta. Tämä voisi tarjota pohjan ulkonäön sijasta teknisiin ominaisuuksiin perustuvalle lähestymistavalle. Esittelijä toivoo saavansa näkemyksiä seuraavista ehdotuksista: i. Jätetään soveltamisalan ulkopuolelle ampuma-aseet, myös luokkaan A kuuluvat aseet, jotka on deaktivoitu uuden deaktivointiasetuksen tai vaihtoehtoisen aiemman PE v /8 DT\ doc

3 deaktivointistandardin mukaisesti niin, että ampuma-aseesta on tehty pysyvästi ampumakelvoton 1 (jo rekisteröityjen ampuma-aseiden rekisteröimistä kuitenkin jatketaan jäljitettävyyden vuoksi). Tämä poistaisi liitteen I ehdotetut luokat A8 ja C6. ii. Jätetään soveltamisalan ulkopuolelle muut esineet, jotka eivät sisällä olennaisia komponentteja, joita voidaan käyttää myös ampuma-aseissa. iii. Säilytetään soveltamisalassa esineet, joissa on olennainen komponentti. iv. Selvennetään, että olennaiset komponentit luokitellaan sen ampuma-aseen korkeimpaan luokkaan, johon ne on tarkoitettu asennettaviksi. v. Selvennetään, mitkä komponentit ovat olennaisia, ajatellen ehdotusta lisätä luetteloon uusia kohtia (esimerkiksi äänenvaimentimet). Edellä kuvatun toimintatavan avulla täsmennettäisiin 1 artiklan nykyistä tekstiä ja voitaisiin jättää pois asejäljennöksiä koskeva ehdotus (1h). Sillä voi kuitenkin olla mahdollisesti selvennystä edellyttäviä vaikutuksia tiettyihin esineisiin, kuten ilma- ja airsoft-pistooleihin. Esittelijä ottaa mielellään vastaan tähän liittyviä ehdotuksia. 3. Paukkupanoksia ampuvat aseet (hälytysaseet / merkinantoaseet / kunnialaukauksiin käytettävät aseet / ääniaseet) Direktiivin puutteellinen täytäntöönpano eräissä jäsenvaltioissa on todistetusti aiheuttanut ongelmia, jotka liittyvät erityisesti takaisin kovia panoksia ampuviksi muunnettujen paukkupanoksia ampuvien aseiden käyttöön. Direktiivin 1 artiklassa, sellaisena kuin se muutettiin vuonna 2008, säädetään, että paukkupanoksia ampuvaksi muunnettu esine pysyy ampuma-aseena, jos se voidaan muuntaa takaisin kovia panoksia ampuvaksi. Direktiivissä säädetään myös, että esimerkiksi hälyttämiseen tai merkinantoon suunnitellut esineet jätetään soveltamisalan ulkopuolelle, jos niitä voidaan käyttää ainoastaan tähän määrättyyn tarkoitukseen. Esittelijä katsoo, että näin jo säännellään tätä tilannetta. Komissio ehdottaa selvennyksiä lähinnä ottamalla käyttöön kolme uutta määritelmää, joista kaikista olisi keskusteltava, sekä sisällyttämällä hälytysaseet / merkinantoaseet / kunnialaukauksiin käytettävät aseet / ääniaseet sekä asejäljennökset luokkaan C niiden teknisistä ominaisuuksista riippumatta. Esittelijä katsoo, että tämä voitaisiin toteuttaa yksinkertaisemmin, ja pyytää näkemyksiä seuraavista ehdotuksista: i. Paukkupanoksia ampuviksi muunnetut ampuma-aseet säilyvät alkuperäisissä luokissaan. ii. Alun perin paukkupanoksia ampuviksi valmistetut esineet, jotka täyttävät komission tiettyyn päivämäärään mennessä vahvistamat vaatimukset, pysyvät soveltamisalan ulkopuolella. 1 Ks. jäljempänä kohta 9. DT\ doc 3/8 PE v01-00

4 Lisäksi, kuten edellä 2 kohdassa hahmoteltiin, kaikki muut olennaisia komponentteja sisältävät esineet voitaisiin luokitella sen ampuma-aseen luokkaan, johon komponentti voitaisiin asentaa. Tämä saattaisi poistaa hälytysaseiden, merkinantoaseiden, kunnialaukauksiin käytettävien aseiden ja ääniaseiden määritelmien tarpeen artiklan 2 kohta, 6 artiklassa tarkoitettu lupa, luokat A ja B Komissio ehdottaa, että luokka B7 siirretään luokkaan A7, poistetaan jäsenvaltioille 6 artiklassa annettu mahdollisuus myöntää luokkaa A koskevia lupia erityistapauksissa, ja vaaditaan kaikkien luokkaan A kuuluvien ampuma-aseiden hävittämistä (poikkeuksen tästä muodostavat erittäin tiukasti rajatuissa tilanteissa luvan saaneet kulttuuri- ja historiallisten näkökohtien parissa toimivat tahot ). Vaikka luokkaan A kuuluvat ampuma-aseet kuvataan kielletyiksi, direktiivin nykyisen sanamuodon mukaan sekä luokkaan A että luokkaan B luokitellut ampuma-aseet sallitaan luvanvaraisina joko 6 artiklan (luokka A) tai 5 ja 7 artiklan (luokka B) nojalla. Direktiivin 2 artiklan 2 kohta, jonka mukaan direktiiviä ei sovelleta muun muassa puolustusvoimiin ja poliisiin, on myös tässä yhteydessä merkityksellinen. Euroopan parlamentissa tähän mennessä käytyjen keskustelujen sekä neuvoston tilanteesta saamansa käsityksen perusteella esittelijä olettaa, että tässä suhteessa ehdotuksella ei juuri ole realistisia mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi. Esittelijä on harkinnut vaihtoehtoa, jossa kaikki puoliautomaattiset aseet sisällytetään luokkaan A, jos niitä ei sisällytetä luokkaan B tai C. Hän ei kuitenkaan pidä tätä lähestymistapaa toimivana. Tästä syystä esittelijä kehottaa esittämään näkemyksiä seuraavista vaihtoehdoista: 4.1 Palataan voimassa olevaan lainsäädäntöön. 4.2 Harkitaan pakettia, joka koostuu seuraavista seikoista: i. Selvennetään 2 artiklan 2 kohdassa, että puolustusvoimilla tarkoitetaan jäsenvaltioiden lainsäädännössä määriteltyjä puolustusvoimia kaikkine yksikköineen ja niiden alaisine henkilöineen, mukaan luettuna tarvittaessa esimerkiksi kodinturvajoukot ja reserviläiset, jos näillä on lupa tai velvollisuus hankkia tai pitää hallussaan luokkaan A kuuluvia ampuma-aseita. ii. Säilytetään jäsenvaltioiden mahdollisuus myöntää myös luokkaa A koskevia lupia erityistapauksissa ja selvennetään tätä mahdollisesti samalla esimerkeillä sen tyyppisistä henkilöistä, joille lupien myöntämistä voidaan harkita (avoin luettelo) sekä kuvaillaan johdanto-osan kappaleessa tähän liittyvien tiukkojen vaatimusten luonnetta. iii. Varmistetaan, että ampuma-aseen lyhentäminen (joka tekee siitä helpommin kätkettävän) katsotaan valmistukseksi ja näin ollen laittomaksi, ellei sitä tee valtuutettu asekauppias. iv. Hylätään ehdotus luokan B7 siirtämisestä luokkaan A7 (koska B7 edellyttää lupaa joka tapauksessa). 4.3 Luokkaa A7 koskeva vaihtoehtoinen sanamuoto PE v /8 DT\ doc

5 Esittelijä on harkinnut useita vaihtoehtoja, mutta ei ole vielä löytänyt toteuttamiskelpoista tapaa, jolla voitaisiin esimerkiksi yksilöidä nimenomaisesti tietyntyyppinen puoliautomaattinen ampuma-ase yksilöllisten teknisten ominaisuuksien perusteella. Hän toivoo kuitenkin näkemyksiä siitä, mikä tai mitkä seuraavista vaihtoehdoista voitaisiin sisällyttää ehdotukseen luokkaa A7 koskevan tekstin korvaamiseksi: i. nimenomaan sotilaskäyttöön suunnitellut ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet (vrt. asetuksen (EU) N:o 258/ artiklan 1 kohdan b alakohta) ii. nimenomaan sotilaskäyttöön suunnitellut keski-iskuiset rihlatulla piipulla varustetut pitkät itselataavat kertatuliaseet iii. monipatruunaiset itselataavat siviilikertatuliaseet, jotka muistuttavat monipatruunaista itselataavaa sarjatuliasetta, lukuun ottamatta metsästykseen tai urheiluammuntaan tarkoitettuja ampuma-aseita sellaisten henkilöiden osalta, joilla on oikeus käyttää niitä iv. monipatruunaiset itselataavat siviilikertatuliaseet, jotka muistuttavat monipatruunaista itselataavaa sarjatuliasetta, lukuun ottamatta nimenomaan metsästykseen tai urheiluammuntaan suunniteltuja ampuma-aseita v. monipatruunaiset itselataavat pitkät siviilikertatuliaseet, joilla voidaan ampua enemmän kuin 6 laukausta välillä lataamatta tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi taikka jotka muutoin on rakennettu niin, että ne soveltuvat paremmin taisteluun kuin metsästykseen. Monet edellä esitetyistä vaihtoehdoista ovat varsin laajoja ja edellyttäisivät selvennystä siitä, mitä ampuma-aseita ei ole tarkoitus sisällyttää säännöksen piiriin, kuten reunaiskuiset tai.22-kaliiperiset aseet. Esittelijä on kiinnostunut tätä koskevista ehdotuksista. Vielä yksi vaihtoehto voisi olla palauttaa luokka B7 (hylätä sen siirtämistä luokkaan A koskeva ehdotus) sekä mahdollisesti säätää luokkaa B7 koskevia tiukempia lupavaatimuksia esimerkiksi ampumatarvikkeiden, koulutuksen tai säilytyksen osalta. Lisäksi esittelijä kehottaa esittämään näkemyksiä mahdollisuuksista ottaa käyttöön tiukempia vaatimuksia tiettyjä tapauksia, muun muassa kapasiteetiltaan suuria lippaita, varten, ks. jäljempänä. 5. Lupavaatimukset 5.1 Ehdotuksella sisällytetään luvan saaneet kulttuuri- ja historiallisten näkökohtien parissa toimivat tahot direktiivin soveltamisalaan (ja myönnetään niille samalla mahdollisuus säilyttää jo niiden hallussa olevat luokkaan A kuuluvat ampuma-aseet, mikäli ne on deaktivoitu). Historiallisten kokoelmien deaktivointi aiheuttaisi huomattavia kustannuksia ja peruuttamatonta vahinkoa historiallisille esineille, ja museoiden on tärkeää voida kartuttaa kokoelmiaan. Esittelijä pyytää näkemyksiä seuraavista seikoista: DT\ doc 5/8 PE v01-00

6 i. Selvennetään museoiden asemaa siten, että ne voivat pitää hallussaan luokkaan A kuuluvia ampuma-aseita, mikäli niillä on jäsenvaltion lupa ja ne toteuttavat säilytystoimenpiteitä, joilla poistetaan yleiselle turvallisuudelle aiheutuvat riskit. ii. Olisiko tämä toteutettava direktiivin nykyisen tekstin mukaisesti jättämällä (jäsenvaltioiden tunnustamat) museot edelleen soveltamisalan ulkopuolelle vai 6 artiklan avulla? Nykyisessä direktiivissä käytetään sanaa keräilijä, mutta sitä ei määritellä. Komissio ehdottaa kaikkien keräilijöille myönnettyjen poikkeusten poistamista. Esittelijä toivoo näkemyksiä siitä, olisiko jäsenvaltioiden voitava edelleen myöntää poikkeuksia keräilijöille erityisissä tilanteissa ja pitäisikö luvan saaneet tahot ja keräilijät erottaa jotenkin toisistaan. Kaikkien henkilöiden osalta esittelijä toivoo näkemyksiä siitä, iii. edistäisikö kapasiteetiltaan suurten lippaiden valvonta yleistä turvallisuutta esimerkiksi siten, että ne sallittaisiin vain tunnustetuille urheiluammuntajärjestöille sillä ehdolla, että lippaita säilyttävät kyseiset järjestöt ainoastaan niiden valvonnassa ja niiden ampumaradoilla iv. olisiko otettava käyttöön ampuma-aseiden turvallista säilyttämistä koskevia vähimmäisvaatimuksia (kuten 20 jäsenvaltiota on jo tehnyt) ja olisiko tällaisten säilytysvaatimusten vastattava aiheutuvan riskin tai vaaran tasoa. 5.2 Ehdotuksella muutetaan 5 artiklaa siten, että siinä kielletään alle 18-vuotiailta henkilöiltä ampuma-aseiden hankinta perintönä tai lahjana (ostaminen on jo kielletty). Esittelijä pyytää näkemyksiä siitä, olisiko alle 18-vuotiaiden mahdollisuus hankkia ampuma-aseita muulla tavalla kuin ostamalla säilytettävä. Lisäksi ehdotetaan lääketieteellisiä vakiotestejä lupien myöntämistä tai uusimista varten sekä luvan voimassaoloajan rajoittamista viiteen vuoteen. Esittelijä pyytää esittämään näkemyksiä siitä, olisiko i. ehdotus korvattava järjestelmällä, jonka avulla jäsenvaltiot voivat päättää käyttää joko säännöllisiä lääketieteellisiä ja psykologisia tarkastuksia tai jatkuvan valvonnan järjestelmää ii. selvennettävä ilmausta lääketieteelliset vakiotestit tai hylättävä se, ja jos se hylätään iii. olisiko 7 artiklan vaatimusta säännöllisistä tarkastuksista kehitettävä edelleen edellyttämällä, että jäsenvaltiot käyttävät jatkuvaa valvontaa varmistaakseen, että edellytykset, joiden perusteella lupa myönnettiin, täyttyvät edelleen. Seikkoja, joita jäsenvaltiot voisivat harkita valvontajärjestelmässä, ovat muun muassa asianmukaiset lääketieteelliset ja psykologiset testit, lupien voimassaoloajan rajoittaminen etenkin tiettyjen ampuma-aseluokkien osalta sekä sen tarkistaminen, että ampuma-aseen hallussapitoon on edelleen tarvetta ja aseen käyttöä harjoitellaan jatkuvasti. PE v /8 DT\ doc

7 6. Etämyynti Ehdotuksella kielletään muu kuin asekauppiaiden ja välittäjien välinen etämyynti. Esittelijä kehottaa esittämään näkemyksiä seuraavasta lähestymistavasta: Sallitaan etäviestintävälineiden käyttö, mutta vaaditaan, että itse luovuttaminen tapahtuu olosuhteissa, joissa on mahdollista todentaa ostajan henkilöllisyys ja lupa, esimerkiksi asekauppiaan tiloissa, paikallisella poliisiasemalla tai jonkin muun jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti valtuutetun elimen tiloissa. Tämä vastaisi 11 artiklassa tehtyä eroa postimyynnin ja ampuma-aseen myöhemmän siirron välillä. Myös erityisesti syrjäisiä alueita koskevat ehdotukset ovat tervetulleita. 7. Ampumatarvikkeet Esittelijä toivoo saavansa näkemyksiä siitä, olisiko i. asekauppiaille ja välittäjille annettava mahdollisuus kieltäytyä epäilyttävistä liiketoimista (joihin esimerkiksi liittyy yksityiskäyttöä ajatellen epätavallisia määriä) ja määrättävä velvollisuus ilmoittaa yrityksistä tehdä tällaisia liiketoimia ii. selvennettävä, että ampumatarvikkeita voidaan hankkia vain hallussa pidettyjä nimenomaisia ampuma-aseita varten. 8. Euroopan ampuma-asepassi Joulukuussa 2014 julkaistussa arviointikertomuksessa yksilöidään eräitä aloja, joilla Euroopan ampuma-asepassin toimintaa voitaisiin parantaa. Niitä ovat jäsenvaltioiden Euroopan ampuma-asepassiin kirjaamien ampuma-aseiden määrä, Euroopan ampumaasepassin haltijan mahdollisuus hankkia ampumatarvikkeita määräjäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden mahdollisuus edellyttää lisälupia maahantuloa varten sekä laajasti vaihtelevat Euroopan ampuma-asepassin myöntämisestä perittävät maksut, jotka eivät perustu hakemuksen käsittelystä tai Euroopan ampuma-asepassin myöhemmästä muuttamisesta tai uusimisesta aiheutuviin todellisiin kuluihin. Esittelijä toivoo myös tätä asiaa koskevia näkemyksiä. 9. Komission deaktivointiasetus Esittelijä ehdottaa, että puututaan tiettyihin ilmeisiin eroihin deaktivointiasetuksen ja direktiivin välillä ja muun muassa mukautetaan asetuksessa säädetty rekisterinpitovelvollisuus direktiivin mukaiseksi. Lisäksi esittelijän huomiota on kiinnitetty eräisiin muihin seikkoihin, etenkin siihen, että joidenkin jo deaktivoitujen ampuma-aseiden palauttaminen ampumakelpoisiksi on käytännössä mahdotonta, siihen, että ainakin jotkin nykyiset kansalliset deaktivointistandardit ja -menettelyt ovat vähintään yhtä tehokkaita kuin asetus, sekä siihen, että asetuksessa edellytetty tiettyjen osien hitsaaminen pysyvästi yhteen saattaa vaikeuttaa sen tarkastamista, onko deaktivointi todella suoritettu. Hän pyytää näkemyksiä seuraavista seikoista: i. Velvoitetaan komissio tarkastelemaan uudelleen koko asetusta välittömästi muutetun direktiivin hyväksymisen jälkeen. DT\ doc 7/8 PE v01-00

8 ii. Direktiivin 10 b artiklan nojalla on mahdollista ottaa käyttöön keino, jolla tunnustetaan ennen asetuksen voimaantuloa tehtyjen deaktivointien vastaavuus, mikäli ne on suoritettu tunnustettujen vaihtoehtoisten kansallisten deaktivointistandardien ja -menettelyjen mukaisesti niin, että tuloksena on vähintään samantasoinen pysyvä ampumakelvottomuus. PE v /8 DT\ doc

UUDISTUVA ASEDIREKTIIVI. Ampumaharrastusfoorumin seminaari Johtava asiantuntija Johanna Puiro

UUDISTUVA ASEDIREKTIIVI. Ampumaharrastusfoorumin seminaari Johtava asiantuntija Johanna Puiro UUDISTUVA ASEDIREKTIIVI Ampumaharrastusfoorumin seminaari 3.2.2017 Johtava asiantuntija Johanna Puiro Neuvottelutilanne Asedirektiivistä päätetään EU:ssa ns. tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Trilogineuvottelut

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 91/477/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (EYVL L 256, , s. 51).

Neuvoston direktiivi 91/477/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (EYVL L 256, , s. 51). Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0269 (COD) 6755/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 6037/1/16

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0269 (COD) 6037/16 LIMITE ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ampumaharrastusfoorumi Jussi Halla-aho

Ampumaharrastusfoorumi Jussi Halla-aho Ampumaharrastusfoorumi 3.2.2017 Jussi Halla-aho Lainsäädäntöohje Lainsäädäntöohje Voimaan 1991, täydennetty 2008 Ampuma-aseet ja EU:n sisäinen turvallisuus: kansalaisten suojelu ja laittoman kaupan estäminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

Viitaten kuulemistilaisuuteen 8.12.2015 Suomen Metsästäjäliitto. Suomen Metsästäjäliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä.

Viitaten kuulemistilaisuuteen 8.12.2015 Suomen Metsästäjäliitto. Suomen Metsästäjäliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä. Maa- ja metsätalousvaliokunnalle LAUSUNTO Viitaten kuulemistilaisuuteen 8.12.2015 Suomen Metsästäjäliitto U 21/2015 vp Lausunto Valtioneuvoston U-kirjelmästä U 21/2015 vp Suomen Metsästäjäliitto kiittää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2013/0027(COD) 2.6.2016 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2014 JOIN(2014) 16 final 2014/0127 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Libyan tilanteen johdosta

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 24.11.2016 A8-0329/2016/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2014 COM(2014) 557 final 2014/0256 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I (OR. CODEC en) 51 EUROOPAN UNIONIN Toimielinten välinen asia: OC 75 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: 2001/0004 Neuvoston (COD) 18 päivänä heinäkuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2011 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2.3.2016 2015/0269(COD) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta sisämarkkina-

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 23.4.2015 2013/0025(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], komission asetuksesta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

Lisätiedot

U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus

U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus U-kirje 29/2017 vp; kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiiviä koskeva komission ehdotus Liikenne- ja viestintävaliokunta 6.4.2017 1 Ehdotuksen tausta Direktiivi koskee kuorma- ja

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

NJS vastustaa tuliasedirektiivin kiristämistä (KT)

NJS vastustaa tuliasedirektiivin kiristämistä (KT) NJS vastustaa tuliasedirektiivin kiristämistä (KT) Liitteenä Pohjoismaiden metsästäjäjärjestö NJS:n kannanotto komission tuliasedirektiivin muutosehdotukseen. Suomen Metsästäjäliitto on NJS:n jäsen ja

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2016/0070(COD) 24.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0010 (NLE) 9425/2/17 REV 2 ADD 1 ENV 523 COMPET 424 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 19.10.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 5/2007, Verena de Vries, Saksan kansalainen, (Die Frauen der Feurwehrbeamten -yhdistyksen puolesta,) (ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava)

(Säädökset, jotka on julkaistava) 19. 12. 98 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 345/3 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2743/98, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998, Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista

Lisätiedot

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola emcs@tulli.fi Valmisteverolain uudistus EMCS EMCS -hankkeen pohjana on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 16. kesäkuuta 2003 antama päätös N:o 1152/2003/EY,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot