AVOIMET OHJELMAT YRITYSKÄYTÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIMET OHJELMAT YRITYSKÄYTÖSSÄ"

Transkriptio

1 AVOIMET OHJELMAT YRITYSKÄYTÖSSÄ Esteet käyttöönotolle Kandidaatintutkielma Tietojärjestelmätiede Laatija: Mikko Harhanen Ohjaaja: KTM Markku Tuomola Turku Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

2

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Tutkimuskysymykset Rajaukset AVOIN LÄHDEKOODI KÄSITTEENÄ FLOSS-YRITYSTEN LIIKETOIMINTAMALLIT AVOIMIEN OHJELMIEN YMPÄRISTÖT KÄYTTÖÖNOTON ONGELMAKOHDAT Väärä informaatio Puutteet tukipalveluissa Henkilökunnan osaamattomuus Vaaditut resurssit Ohjelmaan liittyvät ongelmat AVOIMET OHJELMAT OSAKSI YRITYKSEN TOIMINTAA Avoimien ohjelmien tuomat hyödyt yritykselle Avoimet ohjelmat osaksi organisaation strategiaa Päätökset ohjelmistoa valitessa Suhtautuminen avoimeen yhteisöön LOPUKSI Johtopäätökset Yhteenveto... 29

4 KUVAT Kuva 1 Ohjelmaryhmien luokittelua (Categories of free 2011)...9 Kuva 2 Gooden (2004, 675) kysely syistä, miksi avoimia ohjelmia ei valita. 16 TAULUKOT Taulukko 1 Vertailu erilaisista ohjelmista (Gacek, Lawrie & Arief 2004, 5) Taulukko 2 Taulukko perustuen Watsonin ym. (2008) liiketoimintamalleihin... 11

5 5

6 6 1 JOHDANTO Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö on lisääntynyt, ja se on muodostunut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi perinteisille omisteisille ohjelmille. Avoimet ohjelmat ovat herättäneet laajaa kiinnostusta. Julkishallinnot, yritykset sekä armeija ovat sisällyttäneet avoimen lähdekoodin ohjelmat osaksi toimintaansa (Hedgebeth 2007, 286). Erityisen vahvan aseman on saanut WWW-sivujen alustaksi tarkoitettu ohjelmistokokoelma LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Web-palvelimista lähes 70 prosenttia käyttää avointa GPL-lisensioitua Apachea (Jaisingh, See-To & Tam 2009, 242). Kiinnostus on herännyt myös Suomen julkisella sektorilla. Suomen kuntaliitto ja Valtiovarainministeriö ovat halunneet varmistaa virastojen ja asiakkaiden välisen asiakirjavaihdoksen maksuttomuuden hyödyntämällä avointa standardia käyttäen OpenOffice.org - tekstinkäsittelyohjelmaa. Avoimien ohjelmien käyttäminen yritystoiminnassa on kasvava trendi (Forrester consulting 2007, 10). Se on vakiinnuttanut asemansa osana tietojärjestelmiä (Forrester consulting 2007, 15). Avointa lähdekoodia on tutkittu laajasti. Suurta huomiota on saanut avoimien yhteisöjen tutkiminen sosiaalisena ilmiönä, eli mikä on motivaationa vapaaehtoiseen työhön ja miten avoimien yhteisöjen vuorovaikutus toimii. Avoimuutta on tutkittu myös teknisestä näkökulmasta, jolloin on keskitytty ohjelmiston kehittämismenettelyihin ohjelmistotaloissa. Yritysnäkökulma on painottanut aikaisemmin ohjelmistotaloihin ja siihen, kuinka avoimuudesta saadaan toimiva liiketoimintamalli. Kandidaatintutkielmassa tarkoitukseni on selvittää kirjallisuuskatsauksen keinoin avoimien ohjelmien hyödyntämistä yrityksissä. 1.1 Tutkimuskysymykset Kandidaatintutkielmassani selvitän, minkä takia avoimet ohjelmat ovat jääneet jälkeen suosiossa omisteisille ohjelmille. Syiden etsimiseksi tarkastelen aluksi eroja avoimen ja omisteisten ohjelmien välillä. Selvitän, millaisia rajoituksia ja vapauksia avoimuus asettaa yrityksille sekä miten omisteisten ohjelmien organisaatiot eroavat avoimista. Pohdin johtamisen ongelman sekä teknisen puutteellisuuden merkitystä. Tutkimuksessa kartoitetaan avoimien ohjelmien käyttöönottoon liittyviä mielipiteitä sekä pelkoja, joista muodostan käyttöönoton ongelmakohdat. Arvioin myös näiden ongelmakohtien aiheellisuutta ja esitän niihin mahdollisia ratkaisuja. Kandidaatintutkielmani ytimenä on, kuinka laaja-alaiset vaikutukset avoimen lähdekoodin ohjelman implementoinnilla on yrityksen toimintaan. Esitän tutkimuskysymyksinäni seuraavaa: Mitkä tekijät ovat esteenä yrityksien avoimien ohjelmien hankinnoille?

7 7 Millaisia toimenpiteitä vaaditaan yrityksiltä, jotka ovat siirtymässä käyttämään avoimia ohjelmia? 1.2 Rajaukset Aiempi tutkimus on painottunut erityisesti ohjelmistotaloihin, jotka ottavat avoimen lähdekoodin liiketoimintamallikseen. Keskityn selvittämään, miten avoimet ohjelmat vaikuttavat yrityksiin, jotka hyödyntävät avoimia ohjelmia. Tarkoituksenani on siis tutkia avoimen ohjelmien käyttöönottoa eikä ansaintamallin vaihdosta. Näkökulmani on johtamispainotteinen, joten keskityn organisaation muutoksiin. Teknisiä ongelmia tarkastelen vain siltä osin, että pystyn arvioimaan avointen ja omisteisten ohjelmien toiminnallisen ja laadullisen eron merkitystä verrattuna johtamiseen. Näin voidaan seurata, miten avoimen ohjelman implementointi vaikuttaa yrityksen tietojärjestelmän toimintaan ja rakenteeseen. Tämä vaikutus on nähtävissä yrityksen tietohallintostrategiassa, johon kohdistan tutkielmani polttopisteen.

8 8 2 AVOIN LÄHDEKOODI KÄSITTEENÄ Avoimen lähdekoodin käsitteistö on monimuotoinen ja ideologisesti värittynyt. Termeillä on vivahde-eroja, jotka kuvastavat niiden taustalla olevien yhteisöjen arvoja. Kaikille käsitteille ei ole vakiintunut suomalaisia käännöksiä, joten käsittelen tässä luvussa käytössä olevaa sanastoa, sekä määrittelen merkitykset termeille, joita olen tutkielmassani käyttänyt. Ensimmäisiä käytettäviä termejä oli vapaa ohjelmisto (engl. free software), jonka määritelmän neljä vapautta julkaistiin vuonna 1986 Internet-tiedotteessa (Vapaat ohjelmat 2004): Vapaus käyttää ohjelmaa mihin tahansa tarkoitukseen. Vapaus opiskella ohjelman toimintaa, ja soveltaa sitä. Vapaus levittää kopioita naapureillesi. Vapaus parantaa ohjelmaa ja antaa muutokset levitykseen, jotta koko yhteisö hyötyy. Määritelmä ei sulje ulkopuolelle kaupallista käyttöä, vaan päinvastoin ohjelmaa ei voi luokitella vapaaksi, jos sitä ei voi levittää kaupallisesti. Vapaita ohjelmia edustava järjestö Free Software Foundation (FSF) käsittele toiminnassaan myös filosofisia, eettisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. (Vapaat ohjelmat 2004.) Vuonna 1998 vapaan ohjelmiston rinnalle nousi termi Open Source Software (OSS tai avoin lähdekoodi), jolla haluttiin irtautua Free Software Foundation ideologisesta taustasta. Taustalla oli ajatus tehdä vapaista ohjelmista helpommin esiteltäviä yritysmaailmalle. Avoin lähdekoodi tarkoitti kehitystapaa eikä sisältänyt piirteitä yhteiskunnallisesta liikkeestä. (Why Free Software 2011.) Free/Libre Open Source Software (FLOSS) on termi, joka ei ota kantaa aiemmin kuvattujen yhteisöjen poliittisiin kantoihin, vaan keskittyy ohjelmistoihin. Käytän kirjoituksessani termejä avoin ohjelma ja FLOSS, joilla tarkoitan FLOSS:n kaltaista neutraalia suhtautumista avoimiin ja vapaisiin sovelluksiin. Termistä on suomenkielinen vastine VALO, joka tarkoittaa vapaita ja avoimia lähdekoodin ohjelmia (VALO? 2009). En käytä tutkimuksessani suomennosta sen vähäisen tunnettavuuden vuoksi. Aikaisemmin esitettyjä vapauden periaatteita rajoittavia sovelluksia kutsun omisteisiksi tai suljetuiksi ohjelmistoiksi (proprietary software).

9 9 Kuva 1 Ohjelmaryhmien luokittelua (Categories of free 2011) Kuvassa 1 selvitetään, kuinka omisteisiin ohjelmistoihin kuuluu lähdekoodin saatavuutta rajoittavat ilmaisohjelmat (freeware), osuusohjelmat (shareware) sekä joissain tapauksissa julkisohjelmat (public domain). Ilmaisohjelmilla ja osuusohjelmilla on yhteistä avoimien ohjelmien kanssa testaamisen vapaus. Käyttäjällä on mahdollisuus tutustua tuotteeseen maksutta. Merkittävänä erona on lähdekoodin saatavuus. Tilannetta sekoittaa Free Software Foundationin käyttämä termi free software, jolla ei ole tekemistä omisteisen freewaren kanssa. Näiden ohjelmien eroa on selitetty alla olevassa taulukossa 1:

10 10 Taulukko 1 Vertailu erilaisista ohjelmista (Gacek, Lawrie & Arief 2004, 5) Avoin lähdekoodi Suljettu lähdekoodi ei copyleftlisenssilisenssi copyleft- suljettu shareware freeware Koodin saatavuus K K E E E Vapaus: - jakaa K K E K K - muokata K K lisätä rajoituksia K E E E E Muokatu versio E K aina vapaa Ilmainen levitys K K E K K Aikarajoitus E E E K E Mahdollisuus tienaamiseen K K K K E Taulukko 1 kuvastaa eri lisenssien vaikutusta ohjelmien käyttömahdollisuuksiin. Avoimien ohjelmien jakaminen copyleft-lisensseihin ei ole suoraviivaista. Lisenssi voi sisältää sen piirteitä (LGPL) tai olla sen ulkopuolinen (BSD). Käytetyimmät avoimen lähdekoodin lisenssit ovat GNU GPL (66,5 %), GNU LGPL (10,6 %), BSD (6,9 %) sekä Public domain (2,7 %) (Välimäki 2005, 122). Lukemat on laskettu avoimen lähdekoodin ohjelmistokehittäjien Sourceforge.net -yhteisöstä.

11 11 3 FLOSS-YRITYSTEN LIIKETOIMINTAMALLIT Avoimeen lähdekoodin pohjautuvia toimintamalleja hyödynnetään isoissa ohjelmistotaloissa. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi IBM, Oracle ja Redhat. Ohjelmien avoimuus on muodostunut osaksi monien yritysten toimintastrategiaa. Yritykset kumoavat erheellisen käsityksen, että avoimien ohjelmien vapauden periaatteet estäisivät kannattavan liiketoiminnan. Erilaisia organisaatiomalleja on lukuisia, joista esittelen muutamia ja kerron esimerkin niitä hyödyntävistä yrityksistä. Vastakkainasettelu avoimien ja kaupallisten ohjelmien välillä on virheellinen. Avoin lähdekoodi ei ole este kaupalliselle toiminnalle, vaan päinvastoin niiden kaupalliseen käyttöön kannustetaan (Selling free software, 2011). Watson, Boudreau, York, Greiner ja Wynn (2008, 42 43) esittävät neljä avointa koodia hyödyntävää liiketoimintamallia: avoin yhteisö (open community), yritysjakelu (corporate distribution), sponsorointi (sponsored open source) ja toisen sukupolven avoin lähdekoodi (second-generation open source eli OSSg2). Ensiksi mainitulla tarkoitetaan yhteisöä, jossa kehittäjät vaihtavat avoimesti kirjoittamaansa koodia ja ohjelmistoja. Avoimen yhteisöjen historia ulottuu tietokoneohjelmoinnin syntyhetkiin. Kolme jälkimmäistä mallia tarjoavat yhteisöille rahoitusmenetelmiä, joista on esimerkkejä taulukossa 2. Gacek ym. (2004, 26) kuvailevat vastaavasti kolme liiketoimintamallia: alusta kaupalliselle tai tutkimusohjelman kehittelylle (vrt. yritysjakelu), oma käyttö (vrt. sponsorointi) sekä tuotteistus ja myynti (vrt. OSSg2). Liiketulot voivat muodostua myös laitteiston ja oheistuotteiden myynnistä (Hecker 1999, 49; Rajala, Nissilä & Westerlund 2007, 545). Taulukko 2 Taulukko perustuen Watsonin ym. (2008) liiketoimintamalleihin Toimintatapa Rahoitusmalli Yritysjakelu Sponsorointi OSSg2 Kokoaa parhaimmat sovellukset yhteen ja tarjoaa niihin tukiohjelmia ja - palveluita. Lisenssimaksut sovelluskokonaisuudesta ja tuesta. Ohjelmistolla on merkittävä tukija, joka usein osallistuu aktiivisesti kehitykseen. Yritysten ja yhdistysten tuki. Yritys ohjaa vahvasti ohjelmistonkehitystä ja käyttää osaamistaan kilpailukeinona tuen tarjonnassa. Maksut tukipalveluista (toisinaan myös lisenssimaksut). Yritys RedHat IBM: Eclipse Trolltech: Qt Watson ym. (2008, 43) toteavat toisen sukupolven avoimen lähdekoodin yritysten vahvuuksiksi vastuuvelvollisuuden (accountability) ja ekosysteemin (ecosystem). Vastuuvelvollisuudella tarkoitetaan sitoutumista vastaamaan asiakkaisiin kohdistuvista teki-

12 12 jänoikeus- ja patenttivaatimuksista. Lähdekoodin avoimuuden vuoksi mahdollisuus yllättäviin hyvitysvaatimuksiin on pienempi kuin suljetulla koodilla. Väitettä perustellaan siten, että avoimuuden vuoksi mahdolliset rikkomukset olisi jo havaittu. Ekosysteemillä tarkoitetaan OSSg2-yrityksen ja sen sidosryhmien, kuten kouluttajien, liikekumppaneiden ja käyttäjäyhteisöjen, vuorovaikutusta. Avoimen lähdekoodin kehitykseen liittyvässä toiminnassa pyritään läpinäkyvyyteen ja ennalta-arvattavuuteen. Näin taataan OSSg2-yrityksen ja asiakkaan kitkaton yhteistyö. Asiakkaat voivat testata vapaasti tuotteita ilman sitoumuksia. (Watson ym. 2008, ) FLOSS-ohjelmistotaloilta odototetaan laajaa palvelutarjontaa. Yritykset vaativat ohjelmistotalojen tarjoavan tukipalveluja ja konsultointia sekä odottavat ohjelmiston kehittämistä sekä implementointia. (Forrester consulting 2007, 9.) Laajan vaatimuslistan täyttäminen voi osoittautua haastavaksi pienelle ohjelmistotalolle. Yritykselle on turvallista valita palveluntarjoajaksi iso ohjelmistotalo, joka pystyy paremmin täyttämään vaatimukset (Hauge, Cruzes, Conradi, Velle & Skarpenes 2010).

13 13 4 AVOIMIEN OHJELMIEN YMPÄRISTÖT Yritysten ohjelmistojen hankintaan vaikuttaa organisaation kulttuuri, joka on riippuvainen yrityksen sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä (Wen, Zhiyong & Zhongming 2010). Yritysjohdon on hyödyllistä tietää, millaisessa ympäristössä avoimien ohjelmien käyttöönotto sujuu kitkattomasti. Näin pystytään muokkaamaan organisaation rakennetta suuntaan, joka tukee haluttujen ohjelmistojen hankintaa. Oikeanlainen organisaatiokulttuuri luo suotuisan ilmapiirin avoimien ohjelmien hankinnalle, jolloin yrityksellä on mahdollisuus tehdä ohjelmistovalinnat perustuen siihen, mikä ohjelma soveltuu parhaiten haluttuun toimintaan. Silloin valinnallisia perusteita ei rajoita organisaation sopeutumattomuus, ja ratkaisut pystytään tekemään objektiivisesti. Aina päätökset eivät perustu omiin arvioihin, vaan päätöksentekoon vaikuttaa esimerkiksi naapuriyritysten ohjelmistohankinnat. Muiden yritysten esimerkillä on vaikutusta avoimien ohjelmien käyttöön (Glynn, Fitzgerald & Exton 2005, 231). Avoimien ohjelmien käyttöasteet vaihtelevat siirryttäessä maantieteellisiltä alueilta toisille. Erot johtuvat kulttuurillisista piirteistä, joita voidaan tarkastella Hofsteden teorian mukaisilla kulttuureita erottavilla tekijöillä. Mallia hyödynnettiin Wenin, Zhiyongin ja Zhongmingin (2010) tutkimuksessa, jossa päädyttiin tulokseen, että kulttuuripiirteillä ja alueen kehitystasolla on vaikutusta ohjelmistovalintoihin. Hofsteden mallista merkittävimmiksi piirteiksi nousi epävarmuuden välttäminen (uncertainty avoidance) sekä vallan jakautuminen (power distance). Epävarmuuden välttäminen kuvastaa suhtautumista tuntemattomiin ja yllättäviin asioihin. Kulttuureissa, joissa epävarmuuden välttäminen on suurta, koetaan odottamattomat asiat epämiellyttävinä. Vallan jakautuminen kuvastaa suhtautumista sosiaalisiin valtarakenteisiin. Vallan jakautuminen on suurta sellaisissa kulttuureissa, joissa on hyväksyttävää, että toisilla yksilöillä on enemmän vaikutusvaltaa kuin toisilla. Tutkimuksessa (Wen ym. 2010, 1001) pääteltiin, että avoimet ohjelmat ovat vakaita ja turvallisia, mikä houkuttelee epävarmuutta välttäviä yhteisöjä. Johtopäätelmä ei ole ristiriidaton, sillä ohjelmiston laadusta on esitetty myös päinvastaisia arvioita, joita olen käsitellyt luvussa 5.5. Yhdeksi käyttöönoton esteeksi on laskettu ohjelmiston epäammattimaisuus. On mahdollista, että epävarmuutta välttävät kulttuurit kokevat avoimien ohjelmien lisenssit miellyttäviksi. Vapauden periaatteisiin sisältyy kokeilun ja käytön vapaus, joka mahdollistaa kattavan testauksen ennen ohjelmiston implementointia osaksi yrityksen toimintaa. Kattavalla pilotoinnilla yritys pystyisi tutustumaan ohjelmistoon ja siten vähentämään odottamattomien tekijöiden määrää. Voimakas vallan jakautuminen vaikuttaa negatiivisesti avoimien ohjelmien käyttöön (Wen ym. 2010, 1001). Tähän vaikuttaa tavat, joilla avoimien ohjelmien implementointi saa alkunsa. Organisaatioissa, joissa hierarkkiset valta-asemat ovat vähäisiä, käydään vapaamuotoisemmin keskusteluja eri osapuolten välillä. Aloitteet avoimien ohjelmien

14 14 käyttöön syntyvät usein työntekijöiden kesken, kun avoimiin ohjelmiin perehtynyt työntekijä tuo ajatuksiaan esille (Glynn ym. 2005). Aloitteiden tekeminen vähenee, kun valta-asemat jyrkkenevät (Wen ym. 2010, 998). Isot yritykset ovat usein varovaisempia avoimien ohjelmien käyttöönottajia kuin pienet (Lundell ym. 2010, 528; Glynn ym. 2005, 227). On mahdollista, että tämä johtuu isojen yritysten vahvasta vallan jakautumisesta. Glynn ym. (2005, 228) arvelevat, että yhtenä vaikuttavana tekijänä eroihin on suurien yritysten saamat alennukset isoista lisenssitilauksista. Tällöin olisi kyseessä mittakaavaedut eivätkä valta-asemasta johtuvat tekijät. Kulttuuripiirteiden lisäksi vaikuttavana tekijänä on taloudellinen tilanne, joka vaihtelee maantieteellisten alueitten mukaan. Kustannussäästöt houkuttelevat yrityksiä alueilla, joilla taloudellinen kehitys on heikkoa (Wen ym. 2010, 1001). Vastaavasti tilanteen parantuessa avoimien ohjelmien käyttö vähenee. Tutkimuksesta voidaan päätellä, kuinka ohjelmistovalinnan kriteerit vaihtelevat yrityksen tilanteen mukaisesti. Tietyn taloudellisen tilanteen saavutettuaan yritys on valmis maksamaan haluamistaan palveluista, jolloin kustannuskysymys jää vähäisemmäksi. Tutkittaessa avoimien ohjelmien käyttöasteita eri maissa saadaan vaihtelevia tuloksia. Tämä johtuu osin kyselyjen erilaisista ajankohdista ja kyselyyn vastanneiden yritysten toimialoista. Australiassa tehdyn kyselyn (Goode 2004, 676) mukaan 47 prosenttia vastaajista oli harkinnut avoimien ohjelmien käyttöä, ja 26 prosenttia yrityksistä käytti niitä toiminnassaan. Korkeampiin lukemiin päästiin Ruotsissa (Lundell ym. 2010, 524), jossa enemmistö hyödynsi avoimia ohjelmia. Suomen ohjelmistotaloista vain 35 prosenttia ei hyödynnä avoimia ohjelmia (Nikula & Jantunen 2005). Lundell ym. (2010, 530) selittävät korkeita käyttöasteita ruotsalaisten yritysten organisaatiomallilla, joka ei ole hierarkkinen, vaan vastuu on jakautunut tasaisesti työntekijöiden kesken. Päätelmä on yhtenevä Wenin ym. (2010) vallan jakautumisen teorian kanssa. Yhteistä avoimia ohjelmia käyttäville yrityksille on tietotekniikan innovatiivisuus ja tietotekniikkastrategian keskeisyys (Dedrick & West 2004, 6 7). Selvitys tehtiin seuraamalla GNU/Linux -käyttöjärjestelmän implementointia yrityksissä. GNU/Linux kuuluu avoimien ohjelmien LAMP-kokonaisuuteen (GNU/Linux, Apache HTTP Server, MySQL, PHP), joka on yritysmaailmassa laajalti käytetty. Ruotsalaisselvityksen (Lundell ym. 2010, 524) mukaan 75 prosenttia avoimien ohjelmien käyttäjistä hyödynsi jotakin LAMP-kokonaisuuden ohjelmistoa. Muita merkittäviä avoimia ohjelmia olivat toimistotyökalut (Openoffice.org) sekä ohjelmiston kehittämistyökalut. Näiden osuus avoimien ohjelmien käyttäjien parissa oli 12 ja 10 prosenttia (Lundell ym. 2010, 524). Toisaalta taas työpöytien käyttöjärjestelminä (client operating systems), toimistotyökaluina ja ERP-ohjelmistoina suosio on jäänyt vähäiseksi (Nagy, Yassin & Bhattacherjee 2010, ). Forrester consultingin (2007) tutkimuksen mukaan avoimia ohjelmia käytetään yleensä omisteisten ohjelmistojen kanssa rinnakkain. Avoimien yhteisöjen suhtautumi-

15 15 nen rinnakkaiseen käyttöön on usein kannustava, mutta vastakkaisiakin mielipiteitä esitetään. Free Software Foundationin johtohahmo Richard Stallman on esittänyt voimakasta kritiikkiä omisteisen ohjelmiston käytöstä (Why free software, 2011).

16 16 5 KÄYTTÖÖNOTON ONGELMAKOHDAT Glynn, Fitzgerald ja Exton (2005, 226) jaottelivat avoimien ohjelmien käyttöön vaikuttavat tekijät neljään ryhmään: ulkopuolisiin, organisaation sisäisiin, yksilöllisiin ja teknologisiin syihin. Aiemmassa luvussa käsittelin organisaation sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksia kulttuurin ja maantieteen kannalta. Nyt keskityn kahteen jälkimmäiseen: yksilöllisiin ja teknisiin ongelmakohtiin. Syitä on hankala erottaa tarkasti toisistaan, sillä ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään. On esimerkiksi hankala määritellä, mitkä perustelut johtuvat avoimen lähdekoodin sopimattomuudesta ja mitkä johtuvat ennakkoluuloista. 8 % 8 % 16 % 5 % 4 % 3 % Relevanttius Tuen puute 36 % Ei tarvetta Riittämättömät resurssit Sitoutunut Microsoftiin Ei ole kaupallinen Ei ole aikaa 20 % Muu Kuva 2 Gooden (2004, 675) kysely syistä, miksi avoimia ohjelmia ei valita Kuva 2 esittää Gooden (2004) kyselyn tuloksia. Enemmistö kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että avoimien ohjelmien käytöllä ei ole merkitystä yrityksen toimintaan, eivätkä vastaajat nähneet hyötyjä sen käyttämisessä. 16 % oli tyytyväisiä nykyisiin ohjelmiin, jolloin avoimiin ohjelmiin siirtyminen koettiin tarpeettomaksi (Goode 2004, 676). Tarpeettomuuden lisäksi avoimet ohjelmat saattoivat olla haitaksi: ohjelmistovaihdoksia välteltiin, sillä uusi teknologia voi tuoda alkuvaiheen ongelmia (Glynn ym. 2005, 231). Toisinaan yritykset saattoivat olla niin tyytyväisiä tekemäänsä sopimukseen, että ohjelmistoa ei haluttu vaihtaa. Yrityksille on voitu tarjota paljousalennuksia, joista ei haluta luopua (Glynn ym. 2005, 231). Gooden (2004) kyselyn vastauksissa esitettyyn relevanttiuden puutteeseen on siis olemassa useita syitä. Tässä luvussa keskityn muihin tekijöihin, jotka osaltaan selittävät relevanttiuden puutetta.

17 Väärä informaatio Avoimen ohjelman käsite on laaja ja sekava. On asioita, joista yritys ei ole tietoinen tai joista se on saanut väärää tietoa. Tilannetta monimutkaistaa se, että kirjallisuudessa on keskenään ristiriitaisia väitteitä avoimista ohjelmista. Ohjelmistohankinnan kannalta on oleellista, että lopputulos syntyy oikeasta tiedosta, eikä perustu vääriin olettamuksiin. Löytämällä todelliset eroavaisuudet avoimien ja omisteisten ohjelmien välillä yritysjohto pääsee rationaalisiin ratkaisuihin ja pystyy vaikuttamaan ongelmallisiin kohtiin. Pyrkimyksenäni on selventää tässä luvussa avoimeen lähdekoodiin liittyviä harhakuvia. Avoin lähdekoodi herättää kysymyksiä saatavuudesta, hinnasta, tekijänoikeuksista ja laadusta. Hedgebeth (2007, 290) esittelee kuusi yleistä väärinymmärrystä avoimista ohjelmista: 1. Avoin lähdekoodi on turvattomampaa kuin suljettu ohjelmisto. 2. Asiakastukea ei ole saatavilla. 3. Avoimet ohjelmat ovat sama asia kuin shareware- tai freeware-ohjelmat. 4. Avoimia ohjelmia voi käyttää vain siirrettäessä koko toiminta avoimiin sovelluksiin. 5. Yritys ei voi tehdä voittoa avoimella ohjelmistolla. 6. Avoin lähdekoodi on ilmaista. Tutkin väärää informaatiota hyödyntäen Hedgebethin väärinkäsitysten listaa. Kohdissa 3, 4 ja 6 on kyse avoimien ohjelmien julkaisemiseen tarkoitettujen lisenssien ominaisuuksista. Nämä käsitykset on oikaistavissa tutkimalla lisenssien rajoituksia. Hedgebethin mukaisesti Forrester consultingin (2004, 14) tutkimuksessa yritykset kokivat avoimen lähdekoodin käyttöönoton esteeksi immateriaalioikeuksiin liittyvät harhakuvat. Avoimien ja omisteisten ohjelmien lisensseistä johtuvia eroja on vertailtu Gacekin ym. taulukossa 1. Taulukkoa tutkimalla voidaan todeta Hedgebethin listan väitteet 3, 4 ja 6 vääriksi. Listan kohdat 2 ja 5 ovat riippuvaisia avoimien yhteisöjen organisaatiomallista. Näiden väitteiden oikeellisuus on ohjelmisto- ja yhteisökohtaista (ks. Watsonin FLOSSliiketoimintamallit luvusta 3). Väärinkäsitys, että avoimesta lähdekoodista ei voi saada voittoa (kohta 5), koskee erityisesti ohjelmistotaloja. Tutkielmassani keskityn yrityksiin, jotka hyödyntävät avoimia ohjelmia, mutta eivät välttämättä kehitä niitä. Oleelliseksi kysymykseksi nousee silloin, miten avoimen lähdekoodin yritysten voitontavoittelu vaikuttaa tietohallinnon toimintaan. Suljetun koodin ohjelmistojen keskuudessa yleiset lisenssimaksut saavat rinnalleen muita rahoitusmuotoja, jotka tietohallinnon on otettava huomioon suunnitellessaan yrityksen tietojärjestelmähankintoja. Lisenssikustannuksia tärkeämpää on ajatella kokonaiskustannuksia (Total Cost of Ownership). Hedgebethin listan kohta 1 on väitteistä subjektiivisiin. Ohjelmistojen laatua ja turvallisuutta on vaikea arvioida, jolloin päätelmät turvallisuudesta pohjautuvat mielipide-

18 18 kyselyihin. Laatuun liittyviä kysymyksiä tutkin tarkemmin luvussa 5.5. Laatu ei ole ainoa vaikeasti arvioitava tekijä. Venin ym. (2008, 55) mukaan muita vaikeasti arvioitavia alueita ovat kustannukset, lähdekoodiin liittyvät kysymykset, ohjelmiston kypsyys, ulkopuolinen tuki sekä tilanteet, joissa toiminta sitoutuu yhteen toimittajaan (vendor lock-in). Venin ym. (2008) suorittaman kirjallisuusselvityksen mukaan kyseisten aihealueiden vastaukset olivat keskenään ristiriitaisia. Ohjelman valintaan liittyvien ongelmien lisäksi on oleellista, että yritys tietää, kuinka avoimet ohjelmat implementoidaan ja miten niitä käytetään (Forrester consulting 2007, 14; Nagy ym. 2010, 149). Yritysjohto saa usein ristiriitaista tietoa siitä, miten avoimien ohjelmia omaksutaan (Ven, Vereist & Mannaert 2008, 54). Forrester consultingin (2007, 3) selvityksessä painotetaan koulutuksen merkitystä, jolla voidaan vaikuttaa virheellisiin uskomuksiin ja parantaa tietämystä. Yrityksellä pitää olla oikea kuva avoimen ohjelmien mahdollisuuksista ja heikkouksista, jotta ohjelmistohankintoihin liittyvät ratkaisut olisivat toimivia. Toisinaan yrityksissä ei olla tietoisia toimintaan soveltuvien ohjelmien saatavuudesta (Nagy ym. 2010, 149). Tähänkin voidaan vaikuttaa koulutusta lisäämällä. Gooden (2004, 676) tutkimuksista on nähtävissä, että yrityksillä on taipumusta suosia vanhoja hyväksihavaittuja menetelmiä ohjelmistohankinnoissaan. 8 prosenttia vastaajista totesi, että he olivat valinneet Microsoftin tuotteet avoimien vaihtoehtojen asemesta (Goode 2004, 676.) Uusien vaihtoehtojen kokeilua kartetaan, sillä niistä saatuja hyötyjä ei tunneta. 5.2 Puutteet tukipalveluissa Tukipalveluiden saatavuus on yksi suurimpia huolenaiheita avoimia ohjelmia harkitseville yrityksille (Forrester consulting 2007, 3; Goode 2004, 676; Hauge ym. 2010). Vaikka Hedgebeth (2007) listasi tuen saatavuuden yleiseksi harhaluuloksi, on avoimien ohjelmien tuki omisteisista ohjelmista poikkeavaa. Suljetun lähdekoodin tukipalveluihin verrattuna avoimissa projekteissa tiedonlähteet ovat kirjavat. Tietoa on etsittävä laajemmin kuin suljetun koodin palveluissa, sillä se sijaitsee hajautetusti eri lähteissä kuten WWW-sivuilla, postituslistoilla ja IRC-keskustelukanavilla. Poikkeavia menettelytapoja voidaan pitää epäammattimaisina (technological immaturity) (Nagy ym. 2010, 149), jolloin yritys etsii tukipalvelunsa toisilta turvallisiksi kokemiltaan toimittajilta. Tukea voidaan hankkia henkilöresurssien vähäisyyden takia, tai yritys haluaa varmistaa, että syntyneet ongelmat korjataan sopivassa ajassa (Ven ym. 2010; Vereist & Mannaert 2008, 57). Tuki on erityisen tärkeää isoille yrityksille, jotka ovat valmiita maksamaan laadukkaasta palvelusta (Dedrick & West 2004, 7 8). Hankalaksi asian tekee se, että konsultointi- tai tukipalveluiden saaminen voi osoittautua ongelmalliseksi (Nagy ym. 2010, 149).

19 19 Tärkeänä piirteenä on palveluntarjoajan vastuunotto. Mahdollisissa ongelmatilanteissa kaivataan vastuunkantajaa, joka huolehtii nopeasti ongelmista sekä mahdollisista tekijänoikeus- ja patenttisyytöksistä. Yritykset eivät halunneet vastata itse ohjelman käytöstä syntyneistä ongelmista, vaan halusivat selkeän tilivelvollisen osapuolen (Goode 2004, 676; Lundell ym. 2010, 525, Hauge ym. 2010). Toisin kuin löyhille avoimille yhteisöille, omisteisille yrityksille voi esittää korvausvaatimuksia ohjelmiston aiheuttaessa vahinkoa. Vaikka ohjelmia kehittävät avoimet yhteisöt ovat asiakastuen perusta (Hedgebeth 2007, 290), kehittäjien tukijana voi olla merkittävä organisaatio, joka tarjoaa samanlaista turvaa kuin suljetun lähdekoodin yrityksissä. Yrityksen tietämys tällaisista tukijoista voi kuitenkin olla puutteellinen (vrt. lukuun 5.1). Vaikka tukipalvelut ovat olleet usein syynä avoimien ohjelmien hylkäämiselle, niin niitä käyttäneiden palaute oli positiivista. Avoimilta yhteisöiltä koettiin saavan nopeita ja korkealaatuisia vastauksia. Vastaavasti taas omisteisten ohjelmistojen tukipalveluista oli negatiivisia kokemuksia. (Lundell ym. 2010, 525.) Tukipalveluiden laadun lisäksi nähtiin myös kustannushyötyjä. Suljettujen ohjelmistojen käyttäjät ovat rajoitettuja yhteen toimittajaan, jolloin tukipalvelut ovat riippuvaisia tästä yrityksestä (vendor lockin). Avoimen lähdekoodin ohjelmien luonteen vuoksi tukipalveluiden tarjoajia voi olla useita. Monopoliaseman muodostuminen estyy, mistä voi muodostua yritykselle kustannussäästöjä (Forrester consulting 2007, 12). 5.3 Henkilökunnan osaamattomuus Edellisessä luvussa käsiteltiin ulkoisen tuen merkitystä ohjelmistovalintoja tehdessä. Yhtenä tekijänä ulkoisen tuen merkittävyyteen on henkilökunnan resurssit: Yrityksellä ei ole tarpeeksi henkilökuntaa toimintojen implementointiin ja ylläpitämiseen tai henkilökunnalla ei ole siihen osaamista. Ohjelmiston valintaan vaikuttaa merkittävästi IThenkilöstön osaaminen (Glynn ym. 2005, 230; Hauge ym. 2010). Yritykseen ei valita ohjelmia, jotka ovat työntekijöille vieraita. Mitä vankempi osaaminen yrityksessä on, sitä laajemmin uskalletaan käyttää eri kypsyysasteen avoimia ohjelmia (maturity) yrityksen toiminnassa (Ven ym. 2008, 57). Avoimien ohjelmien hankinnan esteeksi voi muodostua yrityksen osaamattomuus (knowledge barriers) (Nagy ym. 2010, 149). Henkilökuntaa mietityttää avoimien ohjelmien vaikutukset omaan työhön. Jos ohjelmistoa ei osata käyttää, voi syntyä pelko omasta tarpeettomuudesta (Glynn ym. 2005, 231). Omaa arvontunnetta voi laskea myös avoimien ohjelmien ilmaisuus. Henkilökunnalla voi olla uskomus, että työn arvostus laskee, jos sitä tehdään halvoilla työkaluilla (Glynn ym. 2005, 231). Avoimiin ohjelmiin liittyy mielikuvia niiden haastavuudesta. Ohjelmien käytön oppiminen koetaan hitaaksi ja työlääksi (Goode 2004, 676). Esimerkiksi ohjelmistoko-

20 20 koelma LAMP todettiin vaikeammaksi kuin omisteisen koodin vastineensa. Microsoftin ohjelmat osattiin ottaa nopeammin ja helpommin käyttöön. (Lundell ym. 2010, 524.) Koettu vaikeus kasvattaa koulutuksen merkitystä. Jotta sovelluksia pystyttäisiin käyttämään tehokkaasti, pitää henkilökunnalla olla sopiva tietotaso. Ongelmalliseksi asian tekee se, että henkilöstön koulutus on yksi suurimmista kustannuksista (Glynn ym. 2005, 226). Asiaa pahentaa koulutuksen saatavuus. Avointen yhteisöjen resurssit implementointiin ja tukipalveluihin voivat olla rajalliset, jolloin yritys joutuu turvautumaan ulkopuoliseen avoimeen lähdekoodiin erikoistuneeseen konsultointiin (Nagy ym. 2010, 149). Itä-Suomessa tehdyssä kyselyssä (Nikula & Jantunen 2005) yksi vastaajista totesi, että Suomessa ei saa kohtuuhintaista koulutusta. Henkilökunta voi tosin saada koulutusta yrityksen sisältä. Ristiinoppimisen vuoksi avoimien ohjelmien taitajan tiedot leviävät organisaatiossa. Yrityksen FLOSS-osaajan persoona vaikuttaa avoimen lähdekoodin hyväksymiseen (Glynn ym. 2005, 227). 5.4 Vaaditut resurssit Avoimien ohjelmien käyttöönotto vie työaikaa sekä kasvattaa kustannuksia. Yritykset, joilla on ylimääräistä aikaa ja vähän rahaa (slack), suosivat avoimia ohjelmia (Dedrick & West 2004, 6 7). Ongelmana on kustannusten arvioinnin vaikeus. Siirtymiskustannuksia pidetään merkittävinä, vaikka niiden arvoa ei osata arvioida (Ven ym. 2008, 56). Kahdeksan prosenttia yrityksistä koki avoimien ohjelmien vaatimat resurssit liian suuriksi (Goode 2004, 676). Arviointia vaikeuttaa ohjelmistohankintojen kustannusten jakautuminen pitkälle ajalle erilaisina piilokustannuksina. Syntyneet kustannukset ovat organisaatiosidonnaisia, joten yhdessä yrityksessä edullinen ratkaisu voi olla toiselle kallis. Johdon päätöksiä vaikeuttaa se, että saatavilla olevissa tutkimuksissa on ristiriitaisia väitteitä kokonaiskustannuksista (Ven ym. 2008, 55). Tuloksia tulisikin tarkastella tilannekohtaisesti. Tutkimusten puutteena ollut, että ne on tehty eri ympäristöissä, jolloin tulokset eivät ole vertailukelpoisia (Ven ym. 2008, 55). Total cost of ownershipin (TCO) laskeminen on yrityksissä harvinaista, ja silloinkin tulokset olivat epäselviä (Ven ym. 2008, 55). Päätökset pohjautuivat ennemmin mielikuviin kuin laskettuihin kustannuksiin. Yksinkertainen osio arvioinnissa on lisenssikustannukset. Yritykset pitivät avoimien ohjelmien lisenssimaksuttomuutta tärkeänä tekijänä (Ven ym. 2008, 55). Maksuttomuus ei kuitenkaan ole kaikille avoimille ohjelmille tyypillistä. Yrityksille voidaan tarjota tuotteita kaksoislisenssillä, jolloin hinnoittelu vastaa omisteisia ohjelmia. Avoimen lähdekoodin liike ei ole painottanut avoimien ohjelmien lisensseistä syntyviä kustannussäästöjä merkittävänä tekijänä (Ven ym. 2008, 55). Helposti arvioitavien lisenssikustannusten lisäksi yrityksen täytyy ottaa huomioon piilossa olevat kustannukset (Nagy ym. 2010, ). Avoimien ohjelmien hyödyn-

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelma ja käyttöönotto yrityksessä. Piia-Pauliina Majamäki

Avoimen lähdekoodin ohjelma ja käyttöönotto yrityksessä. Piia-Pauliina Majamäki Avoimen lähdekoodin ohjelma ja käyttöönotto yrityksessä Piia-Pauliina Majamäki Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2007 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus Yrityksen johtaminen Pro gradu tutkielma Kesäkuu 2014 Ohjaaja: Helena Forsman Heikki Ojanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ Liiketaloustiede: Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Laatija Tuomas Nevanranta 50222

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu-tutkielma Ville-Matti Alanko 18.5.2014 2 Tiivistelmä Oulun Yliopiston opiskelijat

Lisätiedot

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni uuden talouden yritys Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Martti Lahtinen 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu RULLAAVA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset Laskentatoimi, Pro gradu seminaarin tutkimustyö Toukokuu

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa

Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA Aho Jukka Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa Tuotantotalouden koulutusohjelma Sähkö- ja automaatiotekniikka Kemi 2009

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT Strategialähtöisen preferenssityökalun kehittäminen Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Nora Hildén Ohjaaja: Professori Tomi Kallio

Lisätiedot

AVOIMEN INNOVAATION AKTIVITEETIT KORKEAN TEKNOLOGIAN PIENYRITYKSISSÄ

AVOIMEN INNOVAATION AKTIVITEETIT KORKEAN TEKNOLOGIAN PIENYRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos AVOIMEN INNOVAATION AKTIVITEETIT KORKEAN TEKNOLOGIAN PIENYRITYKSISSÄ Pro gradu tutkielma Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä 28.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä Cloud Computing and Utilization in Enterprises Kandidaatintyö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SIDOSRYHMÄVUOROPUHELU VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN VÄLINEENÄ. VUOROPUHELU YRITYSTEN JA KANSALAISJÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ. URN:NBN:fi:jyu-2005107 Johtaminen Pro

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ Henkilöstöalan haasteet ja vaatimukset Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Rami Levälehto 414343 Ohjaaja: KTT Timo Lainema

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN Yrityksen hallinto Toukokuu 2005 Ohjaaja: Marja Eriksson Maarit Pitkänen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille Opinnäytetyö AMK Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA Tietopaketti pk-yrityksille OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu

Lisätiedot

Avoimen teknologian ohjelmat, asiakirjat ja rakenteet

Avoimen teknologian ohjelmat, asiakirjat ja rakenteet Avoimen teknologian ohjelmat, asiakirjat ja rakenteet Ilpo Kantonen 19.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Tekijä: Ilpo Kantonen Tutkielman nimi: Avoimen

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot