KHT-TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KHT-TUTKINTO 31.8.2013"

Transkriptio

1 1(26) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Vältä vastatessasi kopioi-liimaa toimintoa. Perustele vastauksesi, ellei tehtävästä muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin voi vastata KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman ajantasaisen Kansainväliset tilintarkastusalan standardit teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaisemaan Tilintarkastajan raportointi teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Mikäli virheellisestä vastauksesta voi saada miinuspisteitä, on siitä maininta tehtävänannossa. Vastausohjeiden rikkomisesta voi saada miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista merkittävistä kielioppitai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada lisäksi miinuspisteitä. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a -luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a -luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen työpöydältä KHT-tutkinto -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä vastaajan tunnistenumeroa ja tehtävän otsikkoa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on , tallentaa vastauksensa seuraavasti: _1-osa Tehtävä _1-osa Tehtävä 2 jne. Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa.

2 2 Tehtävä 1 (25 pistettä) Vastaa jäljempänä esitettyihin kysymyksiin. Perustele vastauksesi viittaamalla sopiviin IFRSstandardien kohtiin. Esitä tarvittaessa yksityiskohtainen laskelma vastauksesi tueksi. Tehtävässä esitetyt seikat ovat kaikki olennaisia ja pitävät paikkansa. Tehtävässä on sovellettu EU:ssa pakottavasti voimassa olevia IFRS-standardeja. Tietokoneella vastatessa anna vastauksesi koko tehtävään maksimissaan viiden A4-sivun mittaisena (oletusfontti Calibri 11). Tehtävä 1.1. Roms Oyj valmistautuu listaamaan osakkeensa syksyllä 2013 Helsingin pörssiin. Se on laatimassa ensimmäistä IFRS-standardien mukaista konsernitilinpäätöstä. Roms Oyj on määrittänyt seuraavat toimintasegmentit: Toimintasegmentti Segmentin liikevaihto (milj. euroa) Segmentin voitto/ tappio (-) (milj. euroa) Segmentin varat (milj. euroa) Kysymys: IT-laitteet Ohjelmistot Huoltopalvelut Yhteensä ennen eliminointeja Eliminoinnit Yhteensä Miten määrällisiä kynnysarvoja tulee arvioida ratkaistaessa liitetiedossa esitettävien raportoitavien segmenttien määrää Roms Oyj:n konsernitilinpäätöksessä? Mitkä määrälliset kynnysarvot ylittyvät minkäkin Roms Oyj:n toimintasegmentin kohdalla ja miksi? Mitkä toimintasegmentit päätyvät raportoitaviksi toimintasegmenteiksi Roms Oyj:n konsernitilinpäätöksessä esitettävään liitetietoon? Tehtävä 1.2. Roms Oyj:n tulee IFRS:ään siirtymisen yhteydessä myös ratkaista, miten se tulee käsittelemään aikaisemmat liiketoimintojen yhdistämisensä ensimmäisessä IFRS-konsernitilinpäätöksessään päättyvältä tilikaudelta. Roms Oyj on päättänyt esittää konsernitilinpäätöksessään ainoastaan yhden vuoden vertailutiedot. IFRS:ään siirtymispäivä on

3 3 Roms Oyj on tehnyt historiansa aikana seuraavat liiketoimintojen yhdistämiset: Kohde Hankintaajankohta Hankintaajankohtana hankittu omistusosuus Aiempi omistusosuus Omistusosuus yhteensä Yhtiö A % 25 % 100 % Yhtiö B % 0 % 90 % Yhtiö C % 10 % 70 % Yhtiö D % 0 % 100 % Yhtiö E % 35 % 75 % Yhtiö F % 40 % 100 % Kysymys: Mitkä edellä mainituista yhtiöistä tulisivat IFRS 3-standardin soveltamisen piiriin, jos IFRS 3 - standardin soveltaminen aloitettaisiin jo: a) ? b) ? c) ? d) ? e) ? Tehtävä 1.3. Feles Oyj osti Cattus Oy:n koko osakekannan. Cattus Oy muodostaa tytäryhtiöidensä kanssa Cattus-konsernin. Cattus-konserni toimii tytäryhtiöidensä kautta samoilla toimialoilla kuin Feles Oyj. Poikkeuksena on Cattus Oy:n tytäryhtiö Canis Oy. Canis Oy on kehittänyt ja markkinoinut uudenlaista teknologiaa, jota Feles Oyj ei aio jatkokehittää eikä markkinoida. Tämän vuoksi jo yrityskaupan neuvotteluvaiheessa Feles Oyj:lle oli selvää, että Canis Oy tullaan myymään, mikäli Feles Oyj:n ostotarjous Cattus-konsernista tullaan hyväksymään. Feles Oyj oli jo aloittanut valmistelevat toimenpiteet Canis Oy:n myymiseksi. Toimenpiteet saivat vauhtia kaupan toteuduttua. Feles Oyj:n tilikausi on Tilinpäätöshetkellä Canis Oy oli vielä myymättä, mutta kaupan odotetaan toteutuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Neuvotteluja käydään parhaillaan kahden ostajaehdokkaan kanssa. Feles Oyj on yhdistellyt koko Cattus-konsernin päättyneeltä tilikaudelta laadittuun konsernitilinpäätökseensä hankintahetkestä alkaen. Canis Oy on luokiteltu IFRS 5-standardin mukaisesti myytävänä olevaksi omaisuuseräksi. Cattus-konsernin hankintamenolaskelma on vielä alustava. Hankintamenolaskelma tullaan saamaan päätökseen kuluvan syksyn aikana. Canis Oy on arvostettu konsernitaseessa käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla kuluilla. Canis Oy:n varat ja velat on esitetty omina riveinään konsernitaseessa. Laajassa tuloslaskelmassa ei ole esitetty Canis Oy:tä lopetettavana liiketoimintana, koska on katsottu, ettei se täytä lopetettavan liiketoiminnan kriteereitä. Kysymys: Onko Canis Oy:n yhdisteleminen ja esittäminen Feles Oyj:n päättyneeltä tilikaudelta laaditussa konsernitilinpäätöksessä IFRS-standardien mukainen?

4 4 Tehtävä 1.4. Tuck Oyj hankki vuonna 2002 Delta Oy:n osakekannan segmenttiin A. Hankinnassa syntyi hankintahetkellä liikearvoa yhteensä tuhatta euroa. Syntynyt liikearvo kohdistettiin tuolloin kahteen segmenttiin, koska niiden odotettiin hyötyvän hankinnasta johtuvista synergiaeduista. Segmenttiin A kohdistettiin liikearvoa yhteensä 750 tuhatta euroa ja segmenttiin C yhteensä 550 tuhatta euroa. Segmentteihin liittyviä muita tietoja tilanteessa on esitetty seuraavassa taulukossa: Tuhatta euroa Segmentti A Segmentti B Segmentti C Konserni yhteensä Delta Oy:n alkuperäinen liikearvon kohdistus Nettovarallisuuden kirjanpitoarvo (ml. liikearvo) johon sisältyy liikearvoa Nettovarallisuuden kirjanpitoarvo (ilman liikearvoa) Käypä arvo Käyttöarvo Delta Oy:n kirjanpitoarvo konsernin välitilinpäätöksessä oli tuhatta euroa ennen sille allokoitavaa liikearvon määrää. Delta Oy:n käyväksi arvoksi arvioitiin tuhatta euroa ja käyttöarvoksi tuhatta euroa. Tuck Oyj:n konsernijohto seuraa liikearvoa segmenttien tasolla. Tuck Oyj on laatimassa osavuosikatsausta tilanteesta. Tuck Oyj on myynyt Delta Oy:n koko osakekannan ja luovuttanut määräysvallan samana päivänä. Kysymys: Kuinka paljon liikearvoa tulee kirjata pois Tuck Oyj:n konsernitaseesta osavuosikatsauksessa osana Delta Oy:n osakekannan myynnistä muodostuvan myyntivoiton laskentaa? Mihin Tuck Oyj:n segmentteihin liikearvon vähennys kohdistuu? Tehtävä 1.5. Trullis Oyj:n tilikausi on päättynyt Yhtiö on valmistautumassa tilinpäätöstiedotteen julkaisemiseen aiemmin tiedotetun mukaisesti. Konsernitilinpäätös on laadittu ja postitettu hallituksen jäsenille Hallituksen kokous, jossa on tarkoitus päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä julkistettavaksi, pidetään Trullis Oyj:n tilinpäätökseen sisältyy iso sijoitussalkku, joka arvostetaan IAS 39-standardin mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin. Sijoitussalkussa on ainoastaan osakesijoituksia. Markkinoilla jo jonkin aikaa vallinneen epävarmuuden johdosta sijoitussalkun arvo on pudonnut elokuun aikana huomattavasti. Sijoitussalkun arvo on laskenut hieman alle 20 prosenttia tilinpäätöksessä esitetyistä käyvistä arvoista. Tällä olisi ollut olennainen vaikutus Trullis Oyj:n kuluneen tilikauden tulokseen.

5 5 Kysymys: Miten sijoitussalkun arvon aleneminen tulee huomioida Trullis Oyj:n päättyneeltä tilikaudelta laadittavassa tilinpäätöksessä? Tehtävä 1.6. Chausie Oyj on valmistelemassa päättyvältä tilikaudelta laadittavaa konsernitilinpäätöstä. Yhtiöllä ei ole lopetettuja toimintoja. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto on tällä hetkellä euroa. Chausie Oyj:llä oli liikkeellä alkaneen tilikauden alussa kantaosaketta. Chausie Oyj on aikaisempina vuosina laskenut liikkeeseen vaihtovelkakirjalainan, jonka nimellisarvo on euroa. Tilikauden alussa koko vaihtovelkakirjalaina oli vaihtamatta osakkeisiin. Velkakirjan haltijalla oli oikeus vaihtaa velkakirjansa Chausie Oyj:n kantaosakkeisiin vaihtokurssilla 1:1. Koko vaihtovelkakirjalaina vaihdettiin Chausie Oyj:n kantaosakkeisiin Ennen vaihtovelkakirjalainan vaihtamista kantaosakkeisiin tilikaudelle kirjattiin vaihtovelkakirjalainasta rahoitusmenoa tuloslaskelmaan yhteensä euroa. Rahoitusmenosta kertyi verohyötyä yhteensä euroa. Lisäksi Chausie Oyj on myöntänyt johdolle yhteensä kappaletta osakeoptioita, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä kappaletta Chausie Oyj:n kantaosaketta hintaan 2 euroa/optio välisenä aikana. Chausie Oyj:n kantaosakkeen pörssikurssi oli 12 euroa/osake Keskimääräinen kurssi päättyneen tilikauden aikana oli 8 euroa/osake. Kysymys: Miten laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos lasketaan Chausie Oyj:n tapauksessa? Laske Chausie Oyj:n laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos kolmen desimaalin tarkkuudella tilinpäätöksessä

6 6 Tehtävä 2 (25 pistettä) Lukkojermut-konserni valmistaa, myy ja kehittää lukkoja pääasiassa vaativaan teollisuuskäyttöön. Konserni muodostuu emoyhtiö Lukkojermut Oy:stä sekä kolmesta 100-prosenttisesti omistetusta tytäryhtiöstä, jotka sijaitsevat Saksassa, Belgiassa ja Suomessa. Lukkojermut Oy on laajentunut Aasian markkinoille hankkimalla 25 prosentin osuuden thaimaalaisesta osakkuusyhtiöstä. Lukkojermut Oy laatii konsernitilinpäätöksen Suomen kirjanpitolain (FAS) mukaan. Lukkojermut Oy:n tilikausi on Olet Lukkojermut Oy:n tarkastusvastuullinen tarkastaja suomalaisessa KHT-yhteisö Tilivarmennus Oy:ssä. Lukkojermut Oy:n konsernin tilintarkastuksessa on hyödynnetty ulkomaisia paikallisia tilintarkastajia tehtävässä kuvatulla tavalla. Kotimaisen tytäryhtiön tarkastuksen on suorittanut Tilivarmennus Oy:n paikallinen toimipiste. Konserniohjeistus on toimitettu tytäryhtiöiden tilintarkastajille. Tilintarkastusapulaisesi on laatinut yhteenvedon konsernitilinpäätöksen tarkastuksen keskeisistä havainnoista. Konsernitilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden raja tilintarkastuksessa on euroa. Tilintarkastuksen ajankohta on Tehtävä: Ota kantaa seuraaviin Lukkojermut Oy:n talousjohtajan Jermu Levyn näkemyksiin Lukkojermutkonsernin konsernitilinpäätöksen asianmukaisuudesta tehtävässä annettujen tietojen perusteella. Miten olennaiset virheet tai puutteet tulisi oikaista konsernitilinpäätöksessä ? Perustele vastauksesi voimassa olevilla säädöksillä, hyvällä kirjanpitotavalla tai hyvällä tilintarkastustavalla (ISA-standardit). Käytä vastatessasi apuna tehtävän 2 valmista vastauspohjaa. Tietokoneella vastatessa anna vastauksesi koko tehtävään maksimissaan neljän A4-sivun mittaisena (oletusfontti Calibri 11). Talousjohtaja Jermu Levyn näkemys Belgian tytäryhtiön yhdistelemättä jättäminen konsernitilinpäätökseen on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Belgian tytäryhtiön osakkeiden hankintamenon 470 tuhatta euroa esittäminen sijoituksissa on hyvän kirjanpitotavan mukaista. Perusteltu kannanottosi Mahdollisen virheen/puutteen korjaaminen konsernitilinpäätökseen 2012 Konsernitilinpäätöksessä 2012 ei tarvitse huomioida Suomen tytäryhtiön epävarmaa saamista millään tavalla. Suomen tytäryhtiön rahoitusjärjestelyn kirjaus (per rahoituslainat an satunnaiset tuotot 900 tuhatta euroa) on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

7 7 Suomen tytäryhtiön sisäisen omistuksen eliminointi tehdään edelleen 100-prosenttisen omistusosuuden mukaisesti. Konsernitilinpäätöksen 2012 yhdistelykirjauksissa ei tarvitse huomioida niitä vaikutuksia, joita mahdolliset tulevat osakemerkinnät aiheuttavat konsernin tulokseen tai konsernin osuuteen Suomen tytäryhtiön omasta pääomasta. Saksan tytäryhtiön myynnin tuloutusvirhettä ei tarvitse korjata konsernitilinpäätökseen Thaimaan osakkuusyhtiön yhdistely konsernitilinpäätökseen 2012 talousjohtajan sähköpostissa esittämän a)-vaihtoehdon mukaan on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Emoyhtiön liikkeelle laskeman vaihtovelkakirjalainan kirjaus (per vaihtovelkakirjalainasaamiset tuhatta euroa, an sijoitetun vapaan pääoman rahasto 50 tuhatta euroa, an pitkäaikaiset velat tuhatta euroa) on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti konsernitilinpäätöksessä Toimintakertomuksessa ei tarvitse esittää muita tietoja vaihtovelkakirjalainasta nyt esitetyn lisäksi. Liite 1 Yhteenveto konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksesta Liite 2 Konsernin tuloslaskelma ja -tase Liite 3 Talousjohtaja Levyn sähköposti Thaimaan osakkuusyhtiön käsittelystä

8 8 Liite 1. Yhteenveto konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksesta Lukkojermut Belgium SPRL : Belgian tytäryhtiötä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen vuonna Tämän vuoksi Belgian tytäryhtiön osakkeiden hankintameno 470 tuhatta euroa esitetään sijoituksissa konsernitilinpäätöksessä Emoyhtiön talousjohtaja Jermu Levyn mukaan Belgian tytäryhtiötä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, koska tilinpäätöksen valmistumiseen mennessä ei ole ollut mahdollista saada tarpeellisia tietoja. Belgian tytäryhtiössä on yhtiön perustamisesta lähtien ollut vaikeuksia, jotka liittyvät liiketoiminnan kannattavuuteen ja taloudelliseen raportointiin. Emoyhtiön tilintarkastustiimi on ollut yhteydessä paikalliseen belgialaiseen tilintarkastustoimistoon. Paikalliset tilintarkastajat eivät ole aloittaneet vielä tilikauden tarkastustyötä, koska Lukkojermut Belgium SPRL:llä oli erääntyneitä laskuja vuodelta Paikalliset tilintarkastajat arvioivat puhelinpalaverissamme, että tytäryhtiö olisi vaikeassa rahoitustilanteessa. Heidän arvionsa perustuu siihen, että Lukkojermut Belgium SPRL:n rahoitustilanne oli vuonna 2011 hyvin haastava, ja yhtiö ennusti tällöin rahoitustilanteen heikkenevän edelleen vuonna Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä useita olennaisia erääntyneitä ostolaskuja eri tavarantoimittajilta. Belgian tytäryhtiön oma pääoma oli jo tuolloin lähellä nollaa. Paikalliset tilintarkastajat eivät ole saaneet yhtään suoritusta vuoden 2011 jälkeen Lukkojermut Belgium SPRL:lle lähetettyihin tilintarkastuslaskuihin. Tilintarkastajat eivät ole saaneet yhteyttä Lukkojermut Belgium SPRL:n paikalliseen johtoon tai tietoonsa mitään lukuja vuoden 2012 taloudellisesta kehityksestä. Emoyhtiö ei ole antanut sitoumuksia tytäryhtiön veloista. Emoyhtiön talousjohtajan näkemyksen mukaan Lukkojermut Belgium SPRL:n yhdistelemättä jättäminen on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Lisäksi emoyhtiön talousjohtajan näkemyksen mukaan Belgian tytäryhtiön osakkeiden hankintamenon 470 tuhatta euroa esittäminen sijoituksissa on hyvän kirjanpitotavan mukaista. Konsernitilinpäätöksessä Belgian tytäryhtiö yhdisteltiin tytäryhtiön toimittamien tilinpäätöstietojen perusteella. Talousjohtaja Levyn mukaan emoyhtiö ei ole saanut vuodelta 2012 lainkaan taloudellisia lukuja. Konsernitilinpäätöksen 2012 liitetiedoissa on esitetty, että tilikaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska Belgian tytäryhtiötä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Liitetiedoissa on myös esitetty syy, miksi tytäryhtiötä ei ole yhdistelty sekä muut kirjanpitoasetuksen 4. luvun 3 :n edellyttämät tiedot. Lisäksi liitetiedoissa on esitetty konsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma vuodelta 2011 ilman Belgian tytäryhtiötä tilinpäätöksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Lakeuksien Lukkojermut Oy: Olemme saaneet Suomen tytäryhtiön tilintarkastajilta tilintarkastusraportit sekä tarkastusyhteenvedon laatimamme ohjeistuksen mukaisesti. Tarkastuksen on suorittanut Tilivarmennus Oy:n paikallinen aluetoimisto. Tilintarkastajien tekemän yhteenvedon mukaan Lakeuksien Lukkojermut Oy:n myynti on sujunut ennakoitua paremmin vakiintuneille pääasiakkaille. Yhdellä yhtiön pitkäaikaisella asiakkaalla on ollut haasteellinen rahoitustilanne vuonna Myyntisaamiset sisältävät kyseiseltä asiakkaalta euron epävarman saamisen, koska asiakkaan rahoitustilanne ei ole parantunut. Saamisesta ei ole kirjattu luottotappiovarausta yhtiön tilinpäätökseen. Yhtiön johto arvioi, että saamisesta saadaan suoritus yli 50 prosentin varmuudella. Suorituksen todennäköisyyttä on mahdotonta arvioida tämän tarkemmin. Talousjohtaja Jermu Levyn mukaan konserni on saanut tiedon asiasta tasekirjan valmistumisen jälkeen. Talousjohtajan mukaan asiaa seurataan aktiivisesti, mutta konsernitilinpäätöksessä 2012 kyseisen saamisen epävarmuutta ei tarvitse huomioida millään tavalla.

9 9 Lakeuksien Lukkojermut Oy järjesteli tilikauden aikana rahoitustaan uudelleen. Rahoitussopimus allekirjoitettiin joulukuussa Rahoitusneuvottelujen tuloksena yhtiön merkittävin ulkopuolinen velkoja luopui 900 tuhannen euron saamisestaan. Talousjohtaja Jermu Levy on oikaissut Suomen tytäryhtiön konserniraportointipaketin lukuja konsernitasolla, koska kirjanpitäjä ei ollut saanut tarvittavia dokumentteja ajoissa konserniraportointia varten. Oikaisun seurauksena konsernin tulos parani 900 tuhatta euroa (kirjaus: per rahoituslainat an satunnaiset tuotot 900 tuhatta euroa). Satunnaisen tuoton luonne ja tausta on kuvattu tarkemmin konsernin liitetiedoissa. Suomen tytäryhtiön vaikutus konsernin tulokseen tilikaudella oli +500 tuhatta euroa ja vaikutus omaan pääomaan tuhatta euroa edellä mainitun oikaisun jälkeen. Velkojalle annettiin järjestelyssä vastineena osakeoptiota Lakeuksien Lukkojermut Oy:n osakkeisiin. Tytäryhtiön osakkeiden lukumäärä oli kappaletta. Lukkojermut Oy:n omistusosuus tytäryhtiössä laskee 80 prosenttiin, jos velkoja merkitsee kaikki kappaletta osakkeita optioiden nojalla. Osakemerkintöjä ei ole tapahtunut mennessä. Osakkeiden merkintäaika alkoi ja merkintäaika päättyy vuoden 2018 alussa. Merkintähinta on 10 euroa per osake. Tytäryhtiön yhtiökokous ja hallitus ovat hyväksyneet järjestelyn osakeyhtiölain mukaisesti. Talousjohtaja Levyn näkemyksen mukaan konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2012 tytäryhtiön sisäinen omistus eliminoidaan edelleen 100-prosenttisen omistusosuuden mukaisesti. Lisäksi hänen näkemyksensä mukaan konsernitilinpäätöksen 2012 yhdistelykirjauksissa ei tarvitse huomioida niitä vaikutuksia, joita mahdolliset tulevat osakemerkinnät aiheuttavat konsernin tulokseen tai konsernin osuuteen tytäryhtiön omasta pääomasta. Lukkojermut Germany GmbH: Saksan tytäryhtiön tilinpäätösluvut on saatu oikea-aikaisesti. Paikallinen tilintarkastaja on raportoinut tytäryhtiön tarkastuksesta konserniohjeiden mukaisesti. Tilintarkastajat olivat huomanneet tarkastuksen loppuvaiheessa 130 tuhannen euron virheen Lukkojermut Germany GmbH:n myynnin tuloutuksessa. Yhtiö oli jaksottanut vuoden 2012 liikevaihdoksi ja myyntisaamiseksi tilikaudelle 2013 kuuluvan vientitoimituksen Ruotsiin. Virhe ylitti Saksan tytäryhtiölle konsernitilintarkastuksessa määritetyn olennaisuusrajan, joka on 60 tuhatta euroa. Talousjohtaja Levyn mukaan Lukkojermut Oy ei enää muuta konsernitilinpäätöstään aikataulun tiukkuuden takia, sillä yhtiön hallitus kokoontuu vahvistamaan tilinpäätöksen Bangkok Lock Ltd.: Lukkojermut Oy osti tilikauden aikana 25 prosentin osuuden thaimaalaisesta osakkuusyhtiöstä Bangkok Lock Ltd. -yhtiöstä. Hankintahinta oli tuhatta euroa. Bangkok Lock Ltd.:n liiketoiminta on kehitysvaiheessa, jonka vuoksi sen oma pääoma on vahvasti negatiivinen. Tilintarkastustiimi on käynyt yhtiön due diligence raportin lävitse. Bangkok Lock Ltd. on läsnä voimakkaasti kasvavilla markkinoilla, minkä takia sijoitus nähtiin liiketaloudellisesti perustelluksi. Yhtiön liiketoiminnan ennustetaan kääntyvän voitolliseksi vuoden 2014 aikana.

10 10 Lukkojermut Oy on tukenut tilikauden aikana hankinnan jälkeen osakkuusyhtiön tuotekehitystoimintaa. Lukkojermut Oy:n osakkuusyhtiölle antama tuotekehityslaina oli 150 tuhatta euroa. Tuotekehityslainan takaisinmaksu on sidottu tuotekehitystoiminnan kaupalliseen menestykseen. Koska tuotekehitystoiminnan kaupallistamiseen liittyi merkittävää epävarmuutta, emoyhtiö kirjasi lainasaamisen tulosvaikutteisesti rahoituseriin kuluksi tilikaudelle Thaimaan osakkuusyhtiö on käyttänyt tuotekehityslainasta saamansa varat uuden sylinterimallin tuotekehitysmenojen rahoittamiseen. Uusi sylinterimalli otetaan käyttöön vuonna Kehitystyön epävarmuudesta johtuen Thaimaan tytäryhtiö ei ole aktivoinut kehitysmenoja. Talousjohtaja Jermu Levy on laatinut kaksi vaihtoehtoista tapaa käsitellä Thaimaan osakkuusyhtiö konsernitilinpäätöksessä. Yhteenvedon liitteenä on talousjohtajan sähköposti osakkuusyhtiön käsittelystä (liite 3). Talousjohtaja Levy on päätynyt Thaimaan yhtiön osalta a)- vaihtoehdon mukaiseen käsittelyyn konsernitilinpäätöksessä, koska se antaa hänen näkemyksensä mukaan paremman kuvan osakkuusyhtiön vaikutuksesta konserniin. Emoyhtiö Thaimaan osakkuusyhtiön hankinnan jälkeen Lukkojermut Oy käynnisti neuvottelut emoyhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi. Lokakuussa 2012 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vaihtovelkakirjalainan liikkeellelaskusta. Hallitus käynnisti neuvottelut välittömästi ja useampi sijoittaja ilmaisi kiinnostuksen lainan merkitsemiseksi. Vaihtovelkakirjalainan (1 500 tuhatta euroa) merkintäaika alkoi Vaihtovelkakirjalainan merkintä tapahtuu ja lainaaika alkaa vaihtovelkakirjalainan maksamisesta yhtiölle ja päättyy , jolloin vaihtovelkakirjalaina erääntyy lainaehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi. Lainan korko (viisi prosenttia) maksetaan vuosittain Optiooikeuksia annetaan yksi (1) kutakin merkittyä 15 euron lainapääomaa vastaan. Velkakirjan mukainen yksi (1) optio-oikeus oikeuttaa velkakirjan haltijan merkitsemään yhden (1) uuden yhtiön osakkeen. Osakkeen merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika alkoi , ja se päättyy Osakkeiden merkintä tapahtuu noudattaen osakeyhtiölain säännöksiä osakemerkinnästä. Lukkojermut Oy:llä ei ole ollut aiemmin vaihtovelkakirjalainaa. Talousjohtaja Levyn mukaan vaihtovelkakirjalainan käsittelyä ei ole tarkemmin ohjeistettu kirjanpitolaissa. Näin ollen hänen mielestään on luontevaa hakea ohjeistusta IFRS-standardeista, jotka edellyttävät vaihtovelkakirjalainan jakamista oman pääoman ja vieraan pääoman komponentteihin. Oman pääoman ehtoisen komponentin arvoksi on ulkopuolinen arvonmäärityskonsultti todennut 50 tuhatta euroa, jonka yhtiö on kirjannut sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Vieraan pääoman komponentti on esitetty pitkäaikaisena velkana (1 450 tuhatta euroa). Vaihtovelkakirjalaina on kirjattu konsernitilinpäätökseen 2012 seuraavasti: per vaihtovelkakirjalainasaamiset tuhatta euroa an sijoitetun vapaan pääoman rahasto 50 tuhatta euroa an pitkäaikaiset velat tuhatta euroa. Oman pääoman ehtoisen komponentin arvostuksen asianmukaisuudesta on varmistuttu tilintarkastuksessamme. Tilinpäätöshetkellä avoimena olleet vaihtovelkakirjalainasaamiset on tarkastettu täsmäyttämällä ne tammikuussa 2013 saapuneisiin pankkitilisuorituksiin. Toimintakertomuksessa on esitetty tilikauden olennaisena tapahtumana, että emoyhtiö on vahvistanut rahoitusasemaansa laskemalla liikkeelle vaihtovelkakirjalainan tuhatta euroa, josta maksetaan viisi prosenttia vuotuista korkoa. Talousjohtaja Levyn näkemyksen mukaan

11 11 toimintakertomuksessa ei tarvitse esittää muita tietoja vaihtovelkakirjalainasta. Emoyhtiön tarkastuksessa ei havaittu muita poikkeavia tapahtumia. Muita havaintoja: Ainoat merkittävät yhdistelyviennit tilikaudella liittyvät tytäryhtiöiden sisäisen omistuksen eliminointiin sekä osakkuusyhtiön yhdistelyyn. Tytäryhtiöiden sisäisen omistuksen eliminointi on tehty tarkastuksen perusteella asianmukaisesti. Liikearvo 310 tuhatta euroa tilanteessa muodostuu yksinomaan Saksan tytäryhtiöstä. Liikearvon poistoaika on viisi vuotta konsernin laskentaperiaatteen mukaisesti. Poistoperiaatteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Belgian ja Suomen tytäryhtiöt emoyhtiö on perustanut itse. Belgian tytäryhtiöosakkeiden hankintameno oli 470 tuhatta euroa ja Suomen tytäryhtiön 350 tuhatta euroa.

12 12 Liite 2. Lukkojermut-konsernin tuloslaskelma ja tase Konsernin tuloslaskelma (tuhatta euroa) Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut Bruttokate Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot Korkokulut Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Muut rahoituskulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot Voitto (tappio) ennen veroja Välittömät verot Tilikauden voitto (tappio)

13 13 Konsernitase (tuhatta euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet osakkuusyrityksissä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Vaihtovelkakirjalainasaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 50 0 Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Vaihtovelkakirjalaina Laskennalliset verovelat Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

14 14 Liite 3. Talousjohtajan sähköposti Thaimaan osakkuusyhtiön käsittelystä konsernitilinpäätöksessä Hei Asiani koskee Thaimaan osakkuusyhtiön oman pääoman huomioimista konsernikirjauksissa. Ohessa tekemäni laskelma, jonka lisäksi olen esittänyt vaihtoehdot mahdollisista kirjauksista. Laskelma: Osakkuusyhtiön oma pääoma oli hankintahetkellä negatiivinen. Oma pääoma hankintahetken kurssilla (tuhatta euroa): Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Lukkojermujen osuus tilikauden tuloksesta -416 (ajalta ) Meillä on mielestäni kaksi mahdollista vaihtoehtoa käsitellä osakkuusyhtiöiden osakkeiden hankinta konsernitilinpäätöksessämme. Eri vaihtoehdot ovat: a)-vaihtoehto: Kirjataan konsernitilinpäätökseen vain omistuksen aikana syntynyt osuus tilikauden tuloksesta seuraavasti: Per osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 416 An osakkuusyhtiöosakkeet -416 Tässä tapauksessa meidän pitäisi liittää tilinpäätöksen liitetietoihin laskelma konsernireservistä seuraavasti: Konsernireservi (omistusosuus 25 %) Poistoaika 5 vuotta 300 Konsernireservi b)-vaihtoehto: Kirjataan konsernitilinpäätökseen koko oman pääoman vaikutus seuraavasti: Per osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 416 Per edellisten tilikausien tulos An osakkuusyhtiöosakkeet Olemme päätyneet a)-vaihtoehdon mukaiseen käsittelyyn konsernitilinpäätöksessämme. Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on liikevoittorivin yläpuolella, koska osakkuusyhtiö on nähty strategisena investointina. Lisäksi oman pääoman muuntamisessa muodostunut muuntoero -40 tuhatta euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti Konsernipolitiikan mukaisesti sijoituksia ulkomaisiin yhtiöihin ei ole suojattu. Terveisin Jermu Levy, Lukkojermut Oy/ CFO

15 15 Tehtävä 3 (25 pistettä) Masiina Oy valmistaa nokka-akseleita sulattamalla raakametallia ja kokoamalla valmiit tuotteet suomalaisten konepajayritysten tilaamien erityistarpeiden mukaisina. Kokoonpano on henkilötyövaltaista. Masiina Oy:llä on asiakaskohtainen tarvikevarasto, jota käytetään lopputuotteen valmistukseen. Viimeksi päättyneellä tilikaudella yhtiön kolmen lähes samansuuruisen avainasiakkaan Ravus Oyj:n, Kompo Oyj:n ja Tapero Oyj:n myynnit muodostivat yhteensä noin 90 prosenttia Masiina Oy:n koko liikevaihdosta. Masiina Oy:n liiketoiminta on aikaisemmin ollut kannattavaa. Viimeisen vuoden aikana sen kysyntä ja kannattavuus ovat heikentyneet toimialan yleisestä markkinatilanteesta johtuen. Lähivuosien tulevaisuuden näkymät sisältävät epävarmuutta, sillä toimialan painopiste on siirtynyt Aasiaan. Tämä on lisännyt suomalaisten konepaja-asiakkaiden hintapaineita, ja osittain nekin ovat siirtäneet tuotantoaan Aasiaan. Konepaja-asiakkaat ovat vaatineet vastaavasti omilta alihankkijoiltaan alempia ostohintoja. Useita vuosia alalla ollut Masiina Oy:n saksalainen kilpailija, Metallfabrik GmbH, joutui lopettamaan toimintansa helmikuussa 2013 toimialan kannattavuusvaikeuksien ja asiakasyritysten maksuvalmiusongelmien vuoksi. Myös Masiina Oy:n asiakkaat pyrkivät koko ajan tehostamaan omaa toimintaansa. Ne ovat kiristäneet ostopolitiikkaansa vaatimalla hinnanalennuksia ja entistä parempia maksuehtoja. Kesäkuussa päättyneellä tilikaudella liikevaihdon kokonaisvolyymi pystyttiin säilyttämään vielä liki ennallaan, mutta etenkin Ravus Oyj:n myyntisaamisten perinnässä jouduttiin joustamaan. Ravus Oyj:lla on ollut muiden alihankkijoiden toiminnasta johtuvia laatuongelmia, jotka ovat vaikuttaneet Ravus Oyj:n maksuvalmiuteen. Juuri ennen tilikauden päättymistä Masiina Oy kävi myyntineuvotteluja Kompo Oyj:n kanssa. Neuvottelut epäonnistuivat. Asiakas menetettiin, koska Masiina Oy ei suostunut asiakkaan vaatimiin huomattavan suuriin hinnanalennuksiin. Masiina Oy:n nykyisistä asiakkaista taloudellisesti vakain asema on Tapero Oyj:llä. Sen kanssa päästiin sopimukseen ennakkomaksusta, sillä asiakasta varten jouduttiin hankkimaan suuri määrä erityismetallia. Tapero Oyj:n tilaukset saatiin toimitetuiksi ja laskutetuiksi juuri ennen tilikauden päättymistä. Olemassa olevan tilauskannan ansiosta Kompo Oyj:n menetys tulee vaikuttamaan myyntiin vasta kuluvan tilikauden loppupuolella, ellei korvaavaa myyntiä onnistuta löytämään tilikauden alkupuolella. Alustavia myyntineuvotteluja on käyty muutaman ruotsalaisen konepajayrityksen kanssa. Myyntipäällikön käsityksen mukaan on todennäköistä, että ainakin yhden yrityksen kanssa päästään sopimukseen. Ensimmäiset toimitukset, joiden arvo on noin 1,4 miljoonaa euroa, tapahtuvat todennäköisesti vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Kompo Oyj:n asiakkuuden menetyksen aiheuttamaksi haasteeksi saattaa muodostua tarvikevarastoon sisältyvät nokka-akseleiden valmistusta varten tilatut valuosat ja erityiskiinnittimet. Osia ei pystytä käyttämään niiden räätälöinnin vuoksi muiden asiakkaiden tuotteiden valmistamisessa. Kompo Oyj ei ole sitoutunut ostamaan kyseistä tarvikevarastoa itselleen. Masiina Oy on päättänyt selviytyä tiukentuneessa kilpailutilanteessa. Se käynnisti kesäkuussa 2013 päättyneen tilikauden aikana uuden toimintamallin, joka muuttaa henkilötyövaltaisen kokoonpanotyön konevaltaiseksi automatisoiduksi prosessiksi. Osana muutosta yhtiö investoi automaatiokoneeseen. Uudistuneen toimintamallin myötä aikaisemmin yrityskaupan yhteydessä hankittu henkilötyövaltaiseen kokoonpanotyöhön liittyvä erityisosaaminen jää käyttämättömäksi, ja siihen liittyvä taseeseen sisältyvä liikearvo muodostuu arvottomaksi. Automatisointi käynnistyi ennakoitua nopeammin. Alun perin konehankinta oli suunniteltu tapahtuvaksi vasta vuonna 2015 investoinnin korkean kokonaishinnan vuoksi. Yhtiö päätti kuitenkin hankkia koneen, kun teknisesti täysin nykyaikainen ja muutoinkin Masiina Oy:n käyttöön soveltuva vähän käytetty kone tuli tarjolle Metallfabrik GmbH:n lopetettua

KHT-TUTKINTO 30.8.2014

KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1(27) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2014

KHT-TUTKINTO 31.8.2014 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 1.9.2007

HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 3.9.2006

HTM-TUTKINTO 3.9.2006 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(7) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 3.9.2006 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 4.9.2010. Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1(12)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 4.9.2010. Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1(12) 1(12) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2010 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 30.8.2014

HTM-TUTKINTO 30.8.2014 1(25) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 5.9.2009

KHT-TUTKINTO 5.9.2009 1 (43) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1 (16) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2012 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 3.9.2011

HTM-TUTKINTO 3.9.2011 1 (18) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 3.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS KTIIV I INEN EHIT Ä ÄTILINPÄÄTÖS 2014 2014 TIlINpÄÄTös TIlIKAudElTA 1.11.2013 31.10.2014 sisällys 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS 2013 tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS 50 Tuloslaskelma 51 Tase 52 Rahavirtalaskelma 53 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 54 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Tasekirja 31.12.2010 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1.1.-31.12.2010 TASEKIRJA Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1-5 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Kansi

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 3.9.2011

HTM-TUTKINTO 3.9.2011 1 (15) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 3.9.2011 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007 VUOSIKERTOMUS Takoma lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Takoman arvot ja tavoitteet... 8 Strategia... 9 Liiketoiminta... 10 Hallinnointiperiaatteet... 12 Hallitus ja johto... 15 Yhteystiedot...

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Hallituksen toimintakertomus 3-7 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖs 2007-2008

TILINPÄÄTÖs 2007-2008 TILINPÄÄTÖs 2007-2008 Sisällysluettelo Konsernitilinpäätös, IFRS Hallituksen toimintakertomus... 3 Tunnusluvut... 5 Konsernin tuloslaskelma, IFRS...7 Konsernin tase, IFRS... 8 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot