KHT-TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KHT-TUTKINTO 31.8.2013"

Transkriptio

1 1(26) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Vältä vastatessasi kopioi-liimaa toimintoa. Perustele vastauksesi, ellei tehtävästä muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin voi vastata KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman ajantasaisen Kansainväliset tilintarkastusalan standardit teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaisemaan Tilintarkastajan raportointi teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Mikäli virheellisestä vastauksesta voi saada miinuspisteitä, on siitä maininta tehtävänannossa. Vastausohjeiden rikkomisesta voi saada miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista merkittävistä kielioppitai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada lisäksi miinuspisteitä. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a -luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a -luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen työpöydältä KHT-tutkinto -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä vastaajan tunnistenumeroa ja tehtävän otsikkoa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on , tallentaa vastauksensa seuraavasti: _1-osa Tehtävä _1-osa Tehtävä 2 jne. Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa.

2 2 Tehtävä 1 (25 pistettä) Vastaa jäljempänä esitettyihin kysymyksiin. Perustele vastauksesi viittaamalla sopiviin IFRSstandardien kohtiin. Esitä tarvittaessa yksityiskohtainen laskelma vastauksesi tueksi. Tehtävässä esitetyt seikat ovat kaikki olennaisia ja pitävät paikkansa. Tehtävässä on sovellettu EU:ssa pakottavasti voimassa olevia IFRS-standardeja. Tietokoneella vastatessa anna vastauksesi koko tehtävään maksimissaan viiden A4-sivun mittaisena (oletusfontti Calibri 11). Tehtävä 1.1. Roms Oyj valmistautuu listaamaan osakkeensa syksyllä 2013 Helsingin pörssiin. Se on laatimassa ensimmäistä IFRS-standardien mukaista konsernitilinpäätöstä. Roms Oyj on määrittänyt seuraavat toimintasegmentit: Toimintasegmentti Segmentin liikevaihto (milj. euroa) Segmentin voitto/ tappio (-) (milj. euroa) Segmentin varat (milj. euroa) Kysymys: IT-laitteet Ohjelmistot Huoltopalvelut Yhteensä ennen eliminointeja Eliminoinnit Yhteensä Miten määrällisiä kynnysarvoja tulee arvioida ratkaistaessa liitetiedossa esitettävien raportoitavien segmenttien määrää Roms Oyj:n konsernitilinpäätöksessä? Mitkä määrälliset kynnysarvot ylittyvät minkäkin Roms Oyj:n toimintasegmentin kohdalla ja miksi? Mitkä toimintasegmentit päätyvät raportoitaviksi toimintasegmenteiksi Roms Oyj:n konsernitilinpäätöksessä esitettävään liitetietoon? Tehtävä 1.2. Roms Oyj:n tulee IFRS:ään siirtymisen yhteydessä myös ratkaista, miten se tulee käsittelemään aikaisemmat liiketoimintojen yhdistämisensä ensimmäisessä IFRS-konsernitilinpäätöksessään päättyvältä tilikaudelta. Roms Oyj on päättänyt esittää konsernitilinpäätöksessään ainoastaan yhden vuoden vertailutiedot. IFRS:ään siirtymispäivä on

3 3 Roms Oyj on tehnyt historiansa aikana seuraavat liiketoimintojen yhdistämiset: Kohde Hankintaajankohta Hankintaajankohtana hankittu omistusosuus Aiempi omistusosuus Omistusosuus yhteensä Yhtiö A % 25 % 100 % Yhtiö B % 0 % 90 % Yhtiö C % 10 % 70 % Yhtiö D % 0 % 100 % Yhtiö E % 35 % 75 % Yhtiö F % 40 % 100 % Kysymys: Mitkä edellä mainituista yhtiöistä tulisivat IFRS 3-standardin soveltamisen piiriin, jos IFRS 3 - standardin soveltaminen aloitettaisiin jo: a) ? b) ? c) ? d) ? e) ? Tehtävä 1.3. Feles Oyj osti Cattus Oy:n koko osakekannan. Cattus Oy muodostaa tytäryhtiöidensä kanssa Cattus-konsernin. Cattus-konserni toimii tytäryhtiöidensä kautta samoilla toimialoilla kuin Feles Oyj. Poikkeuksena on Cattus Oy:n tytäryhtiö Canis Oy. Canis Oy on kehittänyt ja markkinoinut uudenlaista teknologiaa, jota Feles Oyj ei aio jatkokehittää eikä markkinoida. Tämän vuoksi jo yrityskaupan neuvotteluvaiheessa Feles Oyj:lle oli selvää, että Canis Oy tullaan myymään, mikäli Feles Oyj:n ostotarjous Cattus-konsernista tullaan hyväksymään. Feles Oyj oli jo aloittanut valmistelevat toimenpiteet Canis Oy:n myymiseksi. Toimenpiteet saivat vauhtia kaupan toteuduttua. Feles Oyj:n tilikausi on Tilinpäätöshetkellä Canis Oy oli vielä myymättä, mutta kaupan odotetaan toteutuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Neuvotteluja käydään parhaillaan kahden ostajaehdokkaan kanssa. Feles Oyj on yhdistellyt koko Cattus-konsernin päättyneeltä tilikaudelta laadittuun konsernitilinpäätökseensä hankintahetkestä alkaen. Canis Oy on luokiteltu IFRS 5-standardin mukaisesti myytävänä olevaksi omaisuuseräksi. Cattus-konsernin hankintamenolaskelma on vielä alustava. Hankintamenolaskelma tullaan saamaan päätökseen kuluvan syksyn aikana. Canis Oy on arvostettu konsernitaseessa käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla kuluilla. Canis Oy:n varat ja velat on esitetty omina riveinään konsernitaseessa. Laajassa tuloslaskelmassa ei ole esitetty Canis Oy:tä lopetettavana liiketoimintana, koska on katsottu, ettei se täytä lopetettavan liiketoiminnan kriteereitä. Kysymys: Onko Canis Oy:n yhdisteleminen ja esittäminen Feles Oyj:n päättyneeltä tilikaudelta laaditussa konsernitilinpäätöksessä IFRS-standardien mukainen?

4 4 Tehtävä 1.4. Tuck Oyj hankki vuonna 2002 Delta Oy:n osakekannan segmenttiin A. Hankinnassa syntyi hankintahetkellä liikearvoa yhteensä tuhatta euroa. Syntynyt liikearvo kohdistettiin tuolloin kahteen segmenttiin, koska niiden odotettiin hyötyvän hankinnasta johtuvista synergiaeduista. Segmenttiin A kohdistettiin liikearvoa yhteensä 750 tuhatta euroa ja segmenttiin C yhteensä 550 tuhatta euroa. Segmentteihin liittyviä muita tietoja tilanteessa on esitetty seuraavassa taulukossa: Tuhatta euroa Segmentti A Segmentti B Segmentti C Konserni yhteensä Delta Oy:n alkuperäinen liikearvon kohdistus Nettovarallisuuden kirjanpitoarvo (ml. liikearvo) johon sisältyy liikearvoa Nettovarallisuuden kirjanpitoarvo (ilman liikearvoa) Käypä arvo Käyttöarvo Delta Oy:n kirjanpitoarvo konsernin välitilinpäätöksessä oli tuhatta euroa ennen sille allokoitavaa liikearvon määrää. Delta Oy:n käyväksi arvoksi arvioitiin tuhatta euroa ja käyttöarvoksi tuhatta euroa. Tuck Oyj:n konsernijohto seuraa liikearvoa segmenttien tasolla. Tuck Oyj on laatimassa osavuosikatsausta tilanteesta. Tuck Oyj on myynyt Delta Oy:n koko osakekannan ja luovuttanut määräysvallan samana päivänä. Kysymys: Kuinka paljon liikearvoa tulee kirjata pois Tuck Oyj:n konsernitaseesta osavuosikatsauksessa osana Delta Oy:n osakekannan myynnistä muodostuvan myyntivoiton laskentaa? Mihin Tuck Oyj:n segmentteihin liikearvon vähennys kohdistuu? Tehtävä 1.5. Trullis Oyj:n tilikausi on päättynyt Yhtiö on valmistautumassa tilinpäätöstiedotteen julkaisemiseen aiemmin tiedotetun mukaisesti. Konsernitilinpäätös on laadittu ja postitettu hallituksen jäsenille Hallituksen kokous, jossa on tarkoitus päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä julkistettavaksi, pidetään Trullis Oyj:n tilinpäätökseen sisältyy iso sijoitussalkku, joka arvostetaan IAS 39-standardin mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin. Sijoitussalkussa on ainoastaan osakesijoituksia. Markkinoilla jo jonkin aikaa vallinneen epävarmuuden johdosta sijoitussalkun arvo on pudonnut elokuun aikana huomattavasti. Sijoitussalkun arvo on laskenut hieman alle 20 prosenttia tilinpäätöksessä esitetyistä käyvistä arvoista. Tällä olisi ollut olennainen vaikutus Trullis Oyj:n kuluneen tilikauden tulokseen.

5 5 Kysymys: Miten sijoitussalkun arvon aleneminen tulee huomioida Trullis Oyj:n päättyneeltä tilikaudelta laadittavassa tilinpäätöksessä? Tehtävä 1.6. Chausie Oyj on valmistelemassa päättyvältä tilikaudelta laadittavaa konsernitilinpäätöstä. Yhtiöllä ei ole lopetettuja toimintoja. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto on tällä hetkellä euroa. Chausie Oyj:llä oli liikkeellä alkaneen tilikauden alussa kantaosaketta. Chausie Oyj on aikaisempina vuosina laskenut liikkeeseen vaihtovelkakirjalainan, jonka nimellisarvo on euroa. Tilikauden alussa koko vaihtovelkakirjalaina oli vaihtamatta osakkeisiin. Velkakirjan haltijalla oli oikeus vaihtaa velkakirjansa Chausie Oyj:n kantaosakkeisiin vaihtokurssilla 1:1. Koko vaihtovelkakirjalaina vaihdettiin Chausie Oyj:n kantaosakkeisiin Ennen vaihtovelkakirjalainan vaihtamista kantaosakkeisiin tilikaudelle kirjattiin vaihtovelkakirjalainasta rahoitusmenoa tuloslaskelmaan yhteensä euroa. Rahoitusmenosta kertyi verohyötyä yhteensä euroa. Lisäksi Chausie Oyj on myöntänyt johdolle yhteensä kappaletta osakeoptioita, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä kappaletta Chausie Oyj:n kantaosaketta hintaan 2 euroa/optio välisenä aikana. Chausie Oyj:n kantaosakkeen pörssikurssi oli 12 euroa/osake Keskimääräinen kurssi päättyneen tilikauden aikana oli 8 euroa/osake. Kysymys: Miten laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos lasketaan Chausie Oyj:n tapauksessa? Laske Chausie Oyj:n laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos kolmen desimaalin tarkkuudella tilinpäätöksessä

6 6 Tehtävä 2 (25 pistettä) Lukkojermut-konserni valmistaa, myy ja kehittää lukkoja pääasiassa vaativaan teollisuuskäyttöön. Konserni muodostuu emoyhtiö Lukkojermut Oy:stä sekä kolmesta 100-prosenttisesti omistetusta tytäryhtiöstä, jotka sijaitsevat Saksassa, Belgiassa ja Suomessa. Lukkojermut Oy on laajentunut Aasian markkinoille hankkimalla 25 prosentin osuuden thaimaalaisesta osakkuusyhtiöstä. Lukkojermut Oy laatii konsernitilinpäätöksen Suomen kirjanpitolain (FAS) mukaan. Lukkojermut Oy:n tilikausi on Olet Lukkojermut Oy:n tarkastusvastuullinen tarkastaja suomalaisessa KHT-yhteisö Tilivarmennus Oy:ssä. Lukkojermut Oy:n konsernin tilintarkastuksessa on hyödynnetty ulkomaisia paikallisia tilintarkastajia tehtävässä kuvatulla tavalla. Kotimaisen tytäryhtiön tarkastuksen on suorittanut Tilivarmennus Oy:n paikallinen toimipiste. Konserniohjeistus on toimitettu tytäryhtiöiden tilintarkastajille. Tilintarkastusapulaisesi on laatinut yhteenvedon konsernitilinpäätöksen tarkastuksen keskeisistä havainnoista. Konsernitilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden raja tilintarkastuksessa on euroa. Tilintarkastuksen ajankohta on Tehtävä: Ota kantaa seuraaviin Lukkojermut Oy:n talousjohtajan Jermu Levyn näkemyksiin Lukkojermutkonsernin konsernitilinpäätöksen asianmukaisuudesta tehtävässä annettujen tietojen perusteella. Miten olennaiset virheet tai puutteet tulisi oikaista konsernitilinpäätöksessä ? Perustele vastauksesi voimassa olevilla säädöksillä, hyvällä kirjanpitotavalla tai hyvällä tilintarkastustavalla (ISA-standardit). Käytä vastatessasi apuna tehtävän 2 valmista vastauspohjaa. Tietokoneella vastatessa anna vastauksesi koko tehtävään maksimissaan neljän A4-sivun mittaisena (oletusfontti Calibri 11). Talousjohtaja Jermu Levyn näkemys Belgian tytäryhtiön yhdistelemättä jättäminen konsernitilinpäätökseen on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Belgian tytäryhtiön osakkeiden hankintamenon 470 tuhatta euroa esittäminen sijoituksissa on hyvän kirjanpitotavan mukaista. Perusteltu kannanottosi Mahdollisen virheen/puutteen korjaaminen konsernitilinpäätökseen 2012 Konsernitilinpäätöksessä 2012 ei tarvitse huomioida Suomen tytäryhtiön epävarmaa saamista millään tavalla. Suomen tytäryhtiön rahoitusjärjestelyn kirjaus (per rahoituslainat an satunnaiset tuotot 900 tuhatta euroa) on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

7 7 Suomen tytäryhtiön sisäisen omistuksen eliminointi tehdään edelleen 100-prosenttisen omistusosuuden mukaisesti. Konsernitilinpäätöksen 2012 yhdistelykirjauksissa ei tarvitse huomioida niitä vaikutuksia, joita mahdolliset tulevat osakemerkinnät aiheuttavat konsernin tulokseen tai konsernin osuuteen Suomen tytäryhtiön omasta pääomasta. Saksan tytäryhtiön myynnin tuloutusvirhettä ei tarvitse korjata konsernitilinpäätökseen Thaimaan osakkuusyhtiön yhdistely konsernitilinpäätökseen 2012 talousjohtajan sähköpostissa esittämän a)-vaihtoehdon mukaan on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Emoyhtiön liikkeelle laskeman vaihtovelkakirjalainan kirjaus (per vaihtovelkakirjalainasaamiset tuhatta euroa, an sijoitetun vapaan pääoman rahasto 50 tuhatta euroa, an pitkäaikaiset velat tuhatta euroa) on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti konsernitilinpäätöksessä Toimintakertomuksessa ei tarvitse esittää muita tietoja vaihtovelkakirjalainasta nyt esitetyn lisäksi. Liite 1 Yhteenveto konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksesta Liite 2 Konsernin tuloslaskelma ja -tase Liite 3 Talousjohtaja Levyn sähköposti Thaimaan osakkuusyhtiön käsittelystä

8 8 Liite 1. Yhteenveto konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksesta Lukkojermut Belgium SPRL : Belgian tytäryhtiötä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen vuonna Tämän vuoksi Belgian tytäryhtiön osakkeiden hankintameno 470 tuhatta euroa esitetään sijoituksissa konsernitilinpäätöksessä Emoyhtiön talousjohtaja Jermu Levyn mukaan Belgian tytäryhtiötä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, koska tilinpäätöksen valmistumiseen mennessä ei ole ollut mahdollista saada tarpeellisia tietoja. Belgian tytäryhtiössä on yhtiön perustamisesta lähtien ollut vaikeuksia, jotka liittyvät liiketoiminnan kannattavuuteen ja taloudelliseen raportointiin. Emoyhtiön tilintarkastustiimi on ollut yhteydessä paikalliseen belgialaiseen tilintarkastustoimistoon. Paikalliset tilintarkastajat eivät ole aloittaneet vielä tilikauden tarkastustyötä, koska Lukkojermut Belgium SPRL:llä oli erääntyneitä laskuja vuodelta Paikalliset tilintarkastajat arvioivat puhelinpalaverissamme, että tytäryhtiö olisi vaikeassa rahoitustilanteessa. Heidän arvionsa perustuu siihen, että Lukkojermut Belgium SPRL:n rahoitustilanne oli vuonna 2011 hyvin haastava, ja yhtiö ennusti tällöin rahoitustilanteen heikkenevän edelleen vuonna Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä useita olennaisia erääntyneitä ostolaskuja eri tavarantoimittajilta. Belgian tytäryhtiön oma pääoma oli jo tuolloin lähellä nollaa. Paikalliset tilintarkastajat eivät ole saaneet yhtään suoritusta vuoden 2011 jälkeen Lukkojermut Belgium SPRL:lle lähetettyihin tilintarkastuslaskuihin. Tilintarkastajat eivät ole saaneet yhteyttä Lukkojermut Belgium SPRL:n paikalliseen johtoon tai tietoonsa mitään lukuja vuoden 2012 taloudellisesta kehityksestä. Emoyhtiö ei ole antanut sitoumuksia tytäryhtiön veloista. Emoyhtiön talousjohtajan näkemyksen mukaan Lukkojermut Belgium SPRL:n yhdistelemättä jättäminen on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Lisäksi emoyhtiön talousjohtajan näkemyksen mukaan Belgian tytäryhtiön osakkeiden hankintamenon 470 tuhatta euroa esittäminen sijoituksissa on hyvän kirjanpitotavan mukaista. Konsernitilinpäätöksessä Belgian tytäryhtiö yhdisteltiin tytäryhtiön toimittamien tilinpäätöstietojen perusteella. Talousjohtaja Levyn mukaan emoyhtiö ei ole saanut vuodelta 2012 lainkaan taloudellisia lukuja. Konsernitilinpäätöksen 2012 liitetiedoissa on esitetty, että tilikaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska Belgian tytäryhtiötä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Liitetiedoissa on myös esitetty syy, miksi tytäryhtiötä ei ole yhdistelty sekä muut kirjanpitoasetuksen 4. luvun 3 :n edellyttämät tiedot. Lisäksi liitetiedoissa on esitetty konsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma vuodelta 2011 ilman Belgian tytäryhtiötä tilinpäätöksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Lakeuksien Lukkojermut Oy: Olemme saaneet Suomen tytäryhtiön tilintarkastajilta tilintarkastusraportit sekä tarkastusyhteenvedon laatimamme ohjeistuksen mukaisesti. Tarkastuksen on suorittanut Tilivarmennus Oy:n paikallinen aluetoimisto. Tilintarkastajien tekemän yhteenvedon mukaan Lakeuksien Lukkojermut Oy:n myynti on sujunut ennakoitua paremmin vakiintuneille pääasiakkaille. Yhdellä yhtiön pitkäaikaisella asiakkaalla on ollut haasteellinen rahoitustilanne vuonna Myyntisaamiset sisältävät kyseiseltä asiakkaalta euron epävarman saamisen, koska asiakkaan rahoitustilanne ei ole parantunut. Saamisesta ei ole kirjattu luottotappiovarausta yhtiön tilinpäätökseen. Yhtiön johto arvioi, että saamisesta saadaan suoritus yli 50 prosentin varmuudella. Suorituksen todennäköisyyttä on mahdotonta arvioida tämän tarkemmin. Talousjohtaja Jermu Levyn mukaan konserni on saanut tiedon asiasta tasekirjan valmistumisen jälkeen. Talousjohtajan mukaan asiaa seurataan aktiivisesti, mutta konsernitilinpäätöksessä 2012 kyseisen saamisen epävarmuutta ei tarvitse huomioida millään tavalla.

9 9 Lakeuksien Lukkojermut Oy järjesteli tilikauden aikana rahoitustaan uudelleen. Rahoitussopimus allekirjoitettiin joulukuussa Rahoitusneuvottelujen tuloksena yhtiön merkittävin ulkopuolinen velkoja luopui 900 tuhannen euron saamisestaan. Talousjohtaja Jermu Levy on oikaissut Suomen tytäryhtiön konserniraportointipaketin lukuja konsernitasolla, koska kirjanpitäjä ei ollut saanut tarvittavia dokumentteja ajoissa konserniraportointia varten. Oikaisun seurauksena konsernin tulos parani 900 tuhatta euroa (kirjaus: per rahoituslainat an satunnaiset tuotot 900 tuhatta euroa). Satunnaisen tuoton luonne ja tausta on kuvattu tarkemmin konsernin liitetiedoissa. Suomen tytäryhtiön vaikutus konsernin tulokseen tilikaudella oli +500 tuhatta euroa ja vaikutus omaan pääomaan tuhatta euroa edellä mainitun oikaisun jälkeen. Velkojalle annettiin järjestelyssä vastineena osakeoptiota Lakeuksien Lukkojermut Oy:n osakkeisiin. Tytäryhtiön osakkeiden lukumäärä oli kappaletta. Lukkojermut Oy:n omistusosuus tytäryhtiössä laskee 80 prosenttiin, jos velkoja merkitsee kaikki kappaletta osakkeita optioiden nojalla. Osakemerkintöjä ei ole tapahtunut mennessä. Osakkeiden merkintäaika alkoi ja merkintäaika päättyy vuoden 2018 alussa. Merkintähinta on 10 euroa per osake. Tytäryhtiön yhtiökokous ja hallitus ovat hyväksyneet järjestelyn osakeyhtiölain mukaisesti. Talousjohtaja Levyn näkemyksen mukaan konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2012 tytäryhtiön sisäinen omistus eliminoidaan edelleen 100-prosenttisen omistusosuuden mukaisesti. Lisäksi hänen näkemyksensä mukaan konsernitilinpäätöksen 2012 yhdistelykirjauksissa ei tarvitse huomioida niitä vaikutuksia, joita mahdolliset tulevat osakemerkinnät aiheuttavat konsernin tulokseen tai konsernin osuuteen tytäryhtiön omasta pääomasta. Lukkojermut Germany GmbH: Saksan tytäryhtiön tilinpäätösluvut on saatu oikea-aikaisesti. Paikallinen tilintarkastaja on raportoinut tytäryhtiön tarkastuksesta konserniohjeiden mukaisesti. Tilintarkastajat olivat huomanneet tarkastuksen loppuvaiheessa 130 tuhannen euron virheen Lukkojermut Germany GmbH:n myynnin tuloutuksessa. Yhtiö oli jaksottanut vuoden 2012 liikevaihdoksi ja myyntisaamiseksi tilikaudelle 2013 kuuluvan vientitoimituksen Ruotsiin. Virhe ylitti Saksan tytäryhtiölle konsernitilintarkastuksessa määritetyn olennaisuusrajan, joka on 60 tuhatta euroa. Talousjohtaja Levyn mukaan Lukkojermut Oy ei enää muuta konsernitilinpäätöstään aikataulun tiukkuuden takia, sillä yhtiön hallitus kokoontuu vahvistamaan tilinpäätöksen Bangkok Lock Ltd.: Lukkojermut Oy osti tilikauden aikana 25 prosentin osuuden thaimaalaisesta osakkuusyhtiöstä Bangkok Lock Ltd. -yhtiöstä. Hankintahinta oli tuhatta euroa. Bangkok Lock Ltd.:n liiketoiminta on kehitysvaiheessa, jonka vuoksi sen oma pääoma on vahvasti negatiivinen. Tilintarkastustiimi on käynyt yhtiön due diligence raportin lävitse. Bangkok Lock Ltd. on läsnä voimakkaasti kasvavilla markkinoilla, minkä takia sijoitus nähtiin liiketaloudellisesti perustelluksi. Yhtiön liiketoiminnan ennustetaan kääntyvän voitolliseksi vuoden 2014 aikana.

10 10 Lukkojermut Oy on tukenut tilikauden aikana hankinnan jälkeen osakkuusyhtiön tuotekehitystoimintaa. Lukkojermut Oy:n osakkuusyhtiölle antama tuotekehityslaina oli 150 tuhatta euroa. Tuotekehityslainan takaisinmaksu on sidottu tuotekehitystoiminnan kaupalliseen menestykseen. Koska tuotekehitystoiminnan kaupallistamiseen liittyi merkittävää epävarmuutta, emoyhtiö kirjasi lainasaamisen tulosvaikutteisesti rahoituseriin kuluksi tilikaudelle Thaimaan osakkuusyhtiö on käyttänyt tuotekehityslainasta saamansa varat uuden sylinterimallin tuotekehitysmenojen rahoittamiseen. Uusi sylinterimalli otetaan käyttöön vuonna Kehitystyön epävarmuudesta johtuen Thaimaan tytäryhtiö ei ole aktivoinut kehitysmenoja. Talousjohtaja Jermu Levy on laatinut kaksi vaihtoehtoista tapaa käsitellä Thaimaan osakkuusyhtiö konsernitilinpäätöksessä. Yhteenvedon liitteenä on talousjohtajan sähköposti osakkuusyhtiön käsittelystä (liite 3). Talousjohtaja Levy on päätynyt Thaimaan yhtiön osalta a)- vaihtoehdon mukaiseen käsittelyyn konsernitilinpäätöksessä, koska se antaa hänen näkemyksensä mukaan paremman kuvan osakkuusyhtiön vaikutuksesta konserniin. Emoyhtiö Thaimaan osakkuusyhtiön hankinnan jälkeen Lukkojermut Oy käynnisti neuvottelut emoyhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi. Lokakuussa 2012 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vaihtovelkakirjalainan liikkeellelaskusta. Hallitus käynnisti neuvottelut välittömästi ja useampi sijoittaja ilmaisi kiinnostuksen lainan merkitsemiseksi. Vaihtovelkakirjalainan (1 500 tuhatta euroa) merkintäaika alkoi Vaihtovelkakirjalainan merkintä tapahtuu ja lainaaika alkaa vaihtovelkakirjalainan maksamisesta yhtiölle ja päättyy , jolloin vaihtovelkakirjalaina erääntyy lainaehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi. Lainan korko (viisi prosenttia) maksetaan vuosittain Optiooikeuksia annetaan yksi (1) kutakin merkittyä 15 euron lainapääomaa vastaan. Velkakirjan mukainen yksi (1) optio-oikeus oikeuttaa velkakirjan haltijan merkitsemään yhden (1) uuden yhtiön osakkeen. Osakkeen merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika alkoi , ja se päättyy Osakkeiden merkintä tapahtuu noudattaen osakeyhtiölain säännöksiä osakemerkinnästä. Lukkojermut Oy:llä ei ole ollut aiemmin vaihtovelkakirjalainaa. Talousjohtaja Levyn mukaan vaihtovelkakirjalainan käsittelyä ei ole tarkemmin ohjeistettu kirjanpitolaissa. Näin ollen hänen mielestään on luontevaa hakea ohjeistusta IFRS-standardeista, jotka edellyttävät vaihtovelkakirjalainan jakamista oman pääoman ja vieraan pääoman komponentteihin. Oman pääoman ehtoisen komponentin arvoksi on ulkopuolinen arvonmäärityskonsultti todennut 50 tuhatta euroa, jonka yhtiö on kirjannut sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Vieraan pääoman komponentti on esitetty pitkäaikaisena velkana (1 450 tuhatta euroa). Vaihtovelkakirjalaina on kirjattu konsernitilinpäätökseen 2012 seuraavasti: per vaihtovelkakirjalainasaamiset tuhatta euroa an sijoitetun vapaan pääoman rahasto 50 tuhatta euroa an pitkäaikaiset velat tuhatta euroa. Oman pääoman ehtoisen komponentin arvostuksen asianmukaisuudesta on varmistuttu tilintarkastuksessamme. Tilinpäätöshetkellä avoimena olleet vaihtovelkakirjalainasaamiset on tarkastettu täsmäyttämällä ne tammikuussa 2013 saapuneisiin pankkitilisuorituksiin. Toimintakertomuksessa on esitetty tilikauden olennaisena tapahtumana, että emoyhtiö on vahvistanut rahoitusasemaansa laskemalla liikkeelle vaihtovelkakirjalainan tuhatta euroa, josta maksetaan viisi prosenttia vuotuista korkoa. Talousjohtaja Levyn näkemyksen mukaan

11 11 toimintakertomuksessa ei tarvitse esittää muita tietoja vaihtovelkakirjalainasta. Emoyhtiön tarkastuksessa ei havaittu muita poikkeavia tapahtumia. Muita havaintoja: Ainoat merkittävät yhdistelyviennit tilikaudella liittyvät tytäryhtiöiden sisäisen omistuksen eliminointiin sekä osakkuusyhtiön yhdistelyyn. Tytäryhtiöiden sisäisen omistuksen eliminointi on tehty tarkastuksen perusteella asianmukaisesti. Liikearvo 310 tuhatta euroa tilanteessa muodostuu yksinomaan Saksan tytäryhtiöstä. Liikearvon poistoaika on viisi vuotta konsernin laskentaperiaatteen mukaisesti. Poistoperiaatteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Belgian ja Suomen tytäryhtiöt emoyhtiö on perustanut itse. Belgian tytäryhtiöosakkeiden hankintameno oli 470 tuhatta euroa ja Suomen tytäryhtiön 350 tuhatta euroa.

12 12 Liite 2. Lukkojermut-konsernin tuloslaskelma ja tase Konsernin tuloslaskelma (tuhatta euroa) Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut Bruttokate Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot Korkokulut Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Muut rahoituskulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot Voitto (tappio) ennen veroja Välittömät verot Tilikauden voitto (tappio)

13 13 Konsernitase (tuhatta euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet osakkuusyrityksissä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Vaihtovelkakirjalainasaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 50 0 Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Vaihtovelkakirjalaina Laskennalliset verovelat Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

14 14 Liite 3. Talousjohtajan sähköposti Thaimaan osakkuusyhtiön käsittelystä konsernitilinpäätöksessä Hei Asiani koskee Thaimaan osakkuusyhtiön oman pääoman huomioimista konsernikirjauksissa. Ohessa tekemäni laskelma, jonka lisäksi olen esittänyt vaihtoehdot mahdollisista kirjauksista. Laskelma: Osakkuusyhtiön oma pääoma oli hankintahetkellä negatiivinen. Oma pääoma hankintahetken kurssilla (tuhatta euroa): Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Lukkojermujen osuus tilikauden tuloksesta -416 (ajalta ) Meillä on mielestäni kaksi mahdollista vaihtoehtoa käsitellä osakkuusyhtiöiden osakkeiden hankinta konsernitilinpäätöksessämme. Eri vaihtoehdot ovat: a)-vaihtoehto: Kirjataan konsernitilinpäätökseen vain omistuksen aikana syntynyt osuus tilikauden tuloksesta seuraavasti: Per osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 416 An osakkuusyhtiöosakkeet -416 Tässä tapauksessa meidän pitäisi liittää tilinpäätöksen liitetietoihin laskelma konsernireservistä seuraavasti: Konsernireservi (omistusosuus 25 %) Poistoaika 5 vuotta 300 Konsernireservi b)-vaihtoehto: Kirjataan konsernitilinpäätökseen koko oman pääoman vaikutus seuraavasti: Per osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 416 Per edellisten tilikausien tulos An osakkuusyhtiöosakkeet Olemme päätyneet a)-vaihtoehdon mukaiseen käsittelyyn konsernitilinpäätöksessämme. Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on liikevoittorivin yläpuolella, koska osakkuusyhtiö on nähty strategisena investointina. Lisäksi oman pääoman muuntamisessa muodostunut muuntoero -40 tuhatta euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti Konsernipolitiikan mukaisesti sijoituksia ulkomaisiin yhtiöihin ei ole suojattu. Terveisin Jermu Levy, Lukkojermut Oy/ CFO

15 15 Tehtävä 3 (25 pistettä) Masiina Oy valmistaa nokka-akseleita sulattamalla raakametallia ja kokoamalla valmiit tuotteet suomalaisten konepajayritysten tilaamien erityistarpeiden mukaisina. Kokoonpano on henkilötyövaltaista. Masiina Oy:llä on asiakaskohtainen tarvikevarasto, jota käytetään lopputuotteen valmistukseen. Viimeksi päättyneellä tilikaudella yhtiön kolmen lähes samansuuruisen avainasiakkaan Ravus Oyj:n, Kompo Oyj:n ja Tapero Oyj:n myynnit muodostivat yhteensä noin 90 prosenttia Masiina Oy:n koko liikevaihdosta. Masiina Oy:n liiketoiminta on aikaisemmin ollut kannattavaa. Viimeisen vuoden aikana sen kysyntä ja kannattavuus ovat heikentyneet toimialan yleisestä markkinatilanteesta johtuen. Lähivuosien tulevaisuuden näkymät sisältävät epävarmuutta, sillä toimialan painopiste on siirtynyt Aasiaan. Tämä on lisännyt suomalaisten konepaja-asiakkaiden hintapaineita, ja osittain nekin ovat siirtäneet tuotantoaan Aasiaan. Konepaja-asiakkaat ovat vaatineet vastaavasti omilta alihankkijoiltaan alempia ostohintoja. Useita vuosia alalla ollut Masiina Oy:n saksalainen kilpailija, Metallfabrik GmbH, joutui lopettamaan toimintansa helmikuussa 2013 toimialan kannattavuusvaikeuksien ja asiakasyritysten maksuvalmiusongelmien vuoksi. Myös Masiina Oy:n asiakkaat pyrkivät koko ajan tehostamaan omaa toimintaansa. Ne ovat kiristäneet ostopolitiikkaansa vaatimalla hinnanalennuksia ja entistä parempia maksuehtoja. Kesäkuussa päättyneellä tilikaudella liikevaihdon kokonaisvolyymi pystyttiin säilyttämään vielä liki ennallaan, mutta etenkin Ravus Oyj:n myyntisaamisten perinnässä jouduttiin joustamaan. Ravus Oyj:lla on ollut muiden alihankkijoiden toiminnasta johtuvia laatuongelmia, jotka ovat vaikuttaneet Ravus Oyj:n maksuvalmiuteen. Juuri ennen tilikauden päättymistä Masiina Oy kävi myyntineuvotteluja Kompo Oyj:n kanssa. Neuvottelut epäonnistuivat. Asiakas menetettiin, koska Masiina Oy ei suostunut asiakkaan vaatimiin huomattavan suuriin hinnanalennuksiin. Masiina Oy:n nykyisistä asiakkaista taloudellisesti vakain asema on Tapero Oyj:llä. Sen kanssa päästiin sopimukseen ennakkomaksusta, sillä asiakasta varten jouduttiin hankkimaan suuri määrä erityismetallia. Tapero Oyj:n tilaukset saatiin toimitetuiksi ja laskutetuiksi juuri ennen tilikauden päättymistä. Olemassa olevan tilauskannan ansiosta Kompo Oyj:n menetys tulee vaikuttamaan myyntiin vasta kuluvan tilikauden loppupuolella, ellei korvaavaa myyntiä onnistuta löytämään tilikauden alkupuolella. Alustavia myyntineuvotteluja on käyty muutaman ruotsalaisen konepajayrityksen kanssa. Myyntipäällikön käsityksen mukaan on todennäköistä, että ainakin yhden yrityksen kanssa päästään sopimukseen. Ensimmäiset toimitukset, joiden arvo on noin 1,4 miljoonaa euroa, tapahtuvat todennäköisesti vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Kompo Oyj:n asiakkuuden menetyksen aiheuttamaksi haasteeksi saattaa muodostua tarvikevarastoon sisältyvät nokka-akseleiden valmistusta varten tilatut valuosat ja erityiskiinnittimet. Osia ei pystytä käyttämään niiden räätälöinnin vuoksi muiden asiakkaiden tuotteiden valmistamisessa. Kompo Oyj ei ole sitoutunut ostamaan kyseistä tarvikevarastoa itselleen. Masiina Oy on päättänyt selviytyä tiukentuneessa kilpailutilanteessa. Se käynnisti kesäkuussa 2013 päättyneen tilikauden aikana uuden toimintamallin, joka muuttaa henkilötyövaltaisen kokoonpanotyön konevaltaiseksi automatisoiduksi prosessiksi. Osana muutosta yhtiö investoi automaatiokoneeseen. Uudistuneen toimintamallin myötä aikaisemmin yrityskaupan yhteydessä hankittu henkilötyövaltaiseen kokoonpanotyöhön liittyvä erityisosaaminen jää käyttämättömäksi, ja siihen liittyvä taseeseen sisältyvä liikearvo muodostuu arvottomaksi. Automatisointi käynnistyi ennakoitua nopeammin. Alun perin konehankinta oli suunniteltu tapahtuvaksi vasta vuonna 2015 investoinnin korkean kokonaishinnan vuoksi. Yhtiö päätti kuitenkin hankkia koneen, kun teknisesti täysin nykyaikainen ja muutoinkin Masiina Oy:n käyttöön soveltuva vähän käytetty kone tuli tarjolle Metallfabrik GmbH:n lopetettua

16 16 toimintansa. Automaatiokoneen hankintahinta oli euroa (alv 0 %). Kaupan välittäjäosapuoli otti vaihdossa yhden Masiina Oy:n vanhoista työstökoneista, mikä lisäsi osaltaan investoinnin houkuttavuutta. Vanhasta koneesta hyvitettiin vaihdossa euroa (alv 0 %). Nettokauppahinta rahoitettiin pääosin euron suuruisella pankkilainalla. Lainan laina-aika on 10 vuotta ja korko on kiinteä 5 prosenttia. Lainan vakuudeksi annettiin Masiina Oy:n pääosakkaan omistamat Asunto Oy Reimarin osakkeet. Lainan nostosta ei aiheutunut nosto- tai muita kuluja. Kone toimitettiin ja laina nostettiin huhtikuun alussa 2013, ja kone otettiin käyttöön toukokuun 2013 alussa. Automaatiokoneen jäljellä olevaksi käyttöiäksi arvioitiin 20 vuotta. Automaatiokone poistetaan kirjanpidossa verosäännösten enimmäispoistoaikaa noudattaen kirjaamalla vuosittain 25 prosentin menojäännöspoisto. Hankittu automaatiokone on ohjelmistopohjainen älylaite, jonka maksimaalinen hyödyntäminen edellyttää modernia integroitua tietojärjestelmää. Automaatiokonetta pystytään käyttämään myös ilman integroitua tietojärjestelmää, mutta tällöin koneen käytössä ei saavuteta täysiä tehoja. Tämän vuoksi Masiina Oy:ssä on suunniteltu uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa. Talouspäällikkö on budjetoinut tietojärjestelmävaihdokseen yhteensä euroa (alv 0 %). Päättyneellä tilikaudella hankittiin jo euroa (alv 0 %) maksanut ohjelmistolisenssi. IT-päällikkö ja ulkopuolinen IT-konsultti ovat laatineet yksityiskohtaisen suunnitelman tietojärjestelmän käyttöönotosta. Tietojärjestelmän käyttöönotto voidaan toteuttaa noin neljässä kuukaudessa, kunhan tietojärjestelmähankkeen rahoitus on varmistunut ja vanhempainvapaalle jääneen IT-päällikön tilalle on saatu palkattua uusi järjestelmähankkeesta vastaava projektipäällikkö. Talouspäällikkö on arvioinut, että hankkeen loppuunsaattaminen edellyttää noin euron lisärahoitusta. Ensimmäiset lainaneuvottelut käytiin pankinjohtajan kanssa maanantaina Pankinjohtaja oli luvannut alustavasti lisärahoitusta, mutta rahoituksen ehdoista ei vielä oltu keskusteltu. Ennen tapaamista pankinjohtaja halusi tutustua Masiina Oy:n alustaviin tilinpäätöstietoihin tilikaudelta Tämän johdosta Masiina Oy:ssä kiristettiin tilinpäätöksen valmistumisaikataulua siten, että alustava tilinpäätös valmistui Yhtiön johto painotti tilinpäätöksen laativalle talouspäällikölle, että tilinpäätöksen luvut vaikuttavat olennaisesti lainaneuvotteluihin. Nopeutetusta tilinpäätöksen laadintaaikataulusta johtuen tilinpäätökseen jouduttiin tekemään jossain määrin arvionvaraisia kirjauksia. Esimerkiksi vaihto-omaisuuden aineista ja tarvikkeista tehtiin samansuuruinen epäkuranttiusvähennys kuin edellisessä tilinpäätöksessä ( euroa), mikä talouspäällikön arvion mukaan vastaa myös aikaisempina vuosina tehtyjä vähennyksiä. Myyntisaamisten lisäyksestä huolimatta talouspäällikön käsityksen mukaan myyntisaamisiin ei sisälly merkittävää luottotappioriskiä. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan laadittu tuloslaskelma ja tase tilikaudelta on toimitettu yhtiön tilintarkastajalle (liite 1). Masiina Oy:n talouspäällikkö laatii parhaillaan toimintakertomusta ja tilinpäätöksen liitetietoja. Olet päivittämässä Masiina Oy:n tilikautta koskevaa tilintarkastussuunnitelmaa yhtiöstä saamasi tilannekatsauksen sekä alustavien tilinpäätöslukujen perusteella. Alkuperäisessä tilintarkastussuunnitelmassa olennaisuusrajaksi on määritelty euroa. Tehtävä Arvioi Masiina Oy:n tilinpäätökseen liittyvää olennaisen virheellisyyden riskiä muodostamalla käsitys ISA 315-standardin 11-kohdan mukaisesti Masiina Oy:stä ja sen toimintaympäristöstä. Arvioi asiaa Masiina Oy:n alustavien tilikautta koskevien tilinpäätöslukujen ja muiden tehtävässä annettujen tietojen perusteella vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: Miten ISA 315-standardin mukaiset yhteisöä ja sen toimintaympäristöä koskevat seikat ilmenevät Masiina Oy:ssä?

17 17 Mihin Masiina Oy:n tilinpäätöseriin ja kannanottoihin yhteisöön ja toimintaympäristöön liittyvä olennaisen virheellisyyden riski realisoituisi yhtiön tilinpäätöksessä? Ovatko tunnistamasi olennaisen virheellisyyden riskit Masiina Oy:n tilinpäätöksen näkökulmasta merkittäviä? Tarkastele kutakin tunnistamaasi riskiä erikseen ja perustele arviosi riskin merkittävyydestä. Käytä vastatessasi apuna tehtävän 3 vastauspohjaa. Tietokoneella vastatessa anna vastauksesi koko tehtävään maksimissaan neljän A4-sivun mittaisena (oletusfontti Calibri 11). Liite Masiina Oy:n alustava tuloslaskelma ja tase tilikaudelta

18 18 Liite 1. Masiina Oy:n alustava tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA (euroa) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

19 19 TASE (euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

20 20 Tehtävä 4 (25 pistettä) Sauli Kiiski on toiminut usean vuosikymmenen ajan teollista maalausta harjoittavan Saali Oy:n toimitusjohtajana. Hän omistaa Saali Oy:n osakkeista 90 prosenttia. Kymmenen prosenttia Saali Oy:n osakkeista omistaa Sauli Kiisken tuttava, Pirjo Kiuru, joka ei osallistu lainkaan yhtiön toimintaan. Saali Oy:n hallituksen ainoana jäsenenä ja yhtiön nimenkirjoittajana toimii Sauli Kiiski. Saali Oy:n liiketoiminta on ollut kannattavaa. Se työllistää omistajayrittäjän lisäksi noin kahdeksan henkilöä. Yhtiö omistaa tuotantokoneiden lisäksi kiinteistöjä. Kiinteistövarallisuus koostuu maalaamorakennuksesta sekä vuokralle annetuista Tiukutien liikekiinteistöstä ja Lompolon mökistä Lapissa. Yhtiö omistaa lisäksi vuokralle annetun osakehuoneiston Asunto Oy Myrsky -nimisestä asunto-osakeyhtiöstä. Kiinteistövarallisuuden hoitoon ei ole ollut palkattuna erillistä henkilökuntaa, vaan kiinteistöjen ylläpito on ostettu tarpeen mukaan ulkopuolisilta huoltoyhtiöiltä. Saali Oy:n taseessa oleva pankkilaina liittyy Tiukutien kiinteistön hankintaan. Maalausliiketoimintaa harjoitetaan ilman ulkopuolista rahoitusta. Sauli Kiiski on jäämässä eläkkeelle kahden vuoden päästä, minkä vuoksi hän on miettinyt Saali Oy:n toiminnalle jatkajaa. Kiisken helpotukseksi hänen lähiaikoina diplomi-insinööriksi valmistuva poikansa Juho on osoittanut kiinnostusta jatkaa isänsä perustamaa yritystoimintaa. Sauli Kiiski on arvellut Saali Oy:n arvon nousevan verrattain suureksi kannattavan toiminnan ja runsaan tasevarallisuuden ansiosta, minkä vuoksi hän on selvittänyt sukupolvenvaihdoksen toteuttamiselle eri vaihtoehtoja tutulta veroasiantuntijalta. Veroasiantuntijan mukaan Kiisken kannattaisi eriyttää Saali Oy:n maalausliiketoiminta ja kiinteistöjen vuokraustoiminta erillisiin osakeyhtiöihin. Järjestelyn myötä teollinen maalaus siirtyisi maalausyhtiöön, jonka palveluksessa olisivat kaikki yrityksen nykyiset työntekijät vanhoina työntekijöinä. Vuokraustoimintaan erikoistunut yhtiö koostuisi kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden omistuksista. Sauli Kiiski aloitti Saali Oy:n jakautumisprosessin. Jakautumisprosessin aluksi Sauli Kiiski valmisteli jakautumissuunnitelman. Yhtiön toista osakkeenomistajaa Pirjo Kiurua ei ole vielä lähestytty asian ollessa kesken. Kiuru ei ole tietoinen Sauli Kiisken valmistelemasta jakautumissuunnitelmasta eikä siihen liittyvistä omistusmuutoksista, joissa Sauli Kiisken puoliso Marja ja poika Juho tulisivat yhtiöiden uusiksi osaomistajiksi. Suunnitellussa jakautumisessa muodostuu kaksi osakeyhtiötä, Saalimaalaus Oy ja Saalikiinteistö Oy, joiden omistusrakenne tulee olemaan seuraava:

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot