KHT-TUTKINTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KHT-TUTKINTO 31.8.2013"

Transkriptio

1 1(26) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Vältä vastatessasi kopioi-liimaa toimintoa. Perustele vastauksesi, ellei tehtävästä muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin voi vastata KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman ajantasaisen Kansainväliset tilintarkastusalan standardit teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaisemaan Tilintarkastajan raportointi teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Mikäli virheellisestä vastauksesta voi saada miinuspisteitä, on siitä maininta tehtävänannossa. Vastausohjeiden rikkomisesta voi saada miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista merkittävistä kielioppitai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada lisäksi miinuspisteitä. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a -luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a -luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen työpöydältä KHT-tutkinto -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä vastaajan tunnistenumeroa ja tehtävän otsikkoa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on , tallentaa vastauksensa seuraavasti: _1-osa Tehtävä _1-osa Tehtävä 2 jne. Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa.

2 2 Tehtävä 1 (25 pistettä) Vastaa jäljempänä esitettyihin kysymyksiin. Perustele vastauksesi viittaamalla sopiviin IFRSstandardien kohtiin. Esitä tarvittaessa yksityiskohtainen laskelma vastauksesi tueksi. Tehtävässä esitetyt seikat ovat kaikki olennaisia ja pitävät paikkansa. Tehtävässä on sovellettu EU:ssa pakottavasti voimassa olevia IFRS-standardeja. Tietokoneella vastatessa anna vastauksesi koko tehtävään maksimissaan viiden A4-sivun mittaisena (oletusfontti Calibri 11). Tehtävä 1.1. Roms Oyj valmistautuu listaamaan osakkeensa syksyllä 2013 Helsingin pörssiin. Se on laatimassa ensimmäistä IFRS-standardien mukaista konsernitilinpäätöstä. Roms Oyj on määrittänyt seuraavat toimintasegmentit: Toimintasegmentti Segmentin liikevaihto (milj. euroa) Segmentin voitto/ tappio (-) (milj. euroa) Segmentin varat (milj. euroa) Kysymys: IT-laitteet Ohjelmistot Huoltopalvelut Yhteensä ennen eliminointeja Eliminoinnit Yhteensä Miten määrällisiä kynnysarvoja tulee arvioida ratkaistaessa liitetiedossa esitettävien raportoitavien segmenttien määrää Roms Oyj:n konsernitilinpäätöksessä? Mitkä määrälliset kynnysarvot ylittyvät minkäkin Roms Oyj:n toimintasegmentin kohdalla ja miksi? Mitkä toimintasegmentit päätyvät raportoitaviksi toimintasegmenteiksi Roms Oyj:n konsernitilinpäätöksessä esitettävään liitetietoon? Tehtävä 1.2. Roms Oyj:n tulee IFRS:ään siirtymisen yhteydessä myös ratkaista, miten se tulee käsittelemään aikaisemmat liiketoimintojen yhdistämisensä ensimmäisessä IFRS-konsernitilinpäätöksessään päättyvältä tilikaudelta. Roms Oyj on päättänyt esittää konsernitilinpäätöksessään ainoastaan yhden vuoden vertailutiedot. IFRS:ään siirtymispäivä on

3 3 Roms Oyj on tehnyt historiansa aikana seuraavat liiketoimintojen yhdistämiset: Kohde Hankintaajankohta Hankintaajankohtana hankittu omistusosuus Aiempi omistusosuus Omistusosuus yhteensä Yhtiö A % 25 % 100 % Yhtiö B % 0 % 90 % Yhtiö C % 10 % 70 % Yhtiö D % 0 % 100 % Yhtiö E % 35 % 75 % Yhtiö F % 40 % 100 % Kysymys: Mitkä edellä mainituista yhtiöistä tulisivat IFRS 3-standardin soveltamisen piiriin, jos IFRS 3 - standardin soveltaminen aloitettaisiin jo: a) ? b) ? c) ? d) ? e) ? Tehtävä 1.3. Feles Oyj osti Cattus Oy:n koko osakekannan. Cattus Oy muodostaa tytäryhtiöidensä kanssa Cattus-konsernin. Cattus-konserni toimii tytäryhtiöidensä kautta samoilla toimialoilla kuin Feles Oyj. Poikkeuksena on Cattus Oy:n tytäryhtiö Canis Oy. Canis Oy on kehittänyt ja markkinoinut uudenlaista teknologiaa, jota Feles Oyj ei aio jatkokehittää eikä markkinoida. Tämän vuoksi jo yrityskaupan neuvotteluvaiheessa Feles Oyj:lle oli selvää, että Canis Oy tullaan myymään, mikäli Feles Oyj:n ostotarjous Cattus-konsernista tullaan hyväksymään. Feles Oyj oli jo aloittanut valmistelevat toimenpiteet Canis Oy:n myymiseksi. Toimenpiteet saivat vauhtia kaupan toteuduttua. Feles Oyj:n tilikausi on Tilinpäätöshetkellä Canis Oy oli vielä myymättä, mutta kaupan odotetaan toteutuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Neuvotteluja käydään parhaillaan kahden ostajaehdokkaan kanssa. Feles Oyj on yhdistellyt koko Cattus-konsernin päättyneeltä tilikaudelta laadittuun konsernitilinpäätökseensä hankintahetkestä alkaen. Canis Oy on luokiteltu IFRS 5-standardin mukaisesti myytävänä olevaksi omaisuuseräksi. Cattus-konsernin hankintamenolaskelma on vielä alustava. Hankintamenolaskelma tullaan saamaan päätökseen kuluvan syksyn aikana. Canis Oy on arvostettu konsernitaseessa käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla kuluilla. Canis Oy:n varat ja velat on esitetty omina riveinään konsernitaseessa. Laajassa tuloslaskelmassa ei ole esitetty Canis Oy:tä lopetettavana liiketoimintana, koska on katsottu, ettei se täytä lopetettavan liiketoiminnan kriteereitä. Kysymys: Onko Canis Oy:n yhdisteleminen ja esittäminen Feles Oyj:n päättyneeltä tilikaudelta laaditussa konsernitilinpäätöksessä IFRS-standardien mukainen?

4 4 Tehtävä 1.4. Tuck Oyj hankki vuonna 2002 Delta Oy:n osakekannan segmenttiin A. Hankinnassa syntyi hankintahetkellä liikearvoa yhteensä tuhatta euroa. Syntynyt liikearvo kohdistettiin tuolloin kahteen segmenttiin, koska niiden odotettiin hyötyvän hankinnasta johtuvista synergiaeduista. Segmenttiin A kohdistettiin liikearvoa yhteensä 750 tuhatta euroa ja segmenttiin C yhteensä 550 tuhatta euroa. Segmentteihin liittyviä muita tietoja tilanteessa on esitetty seuraavassa taulukossa: Tuhatta euroa Segmentti A Segmentti B Segmentti C Konserni yhteensä Delta Oy:n alkuperäinen liikearvon kohdistus Nettovarallisuuden kirjanpitoarvo (ml. liikearvo) johon sisältyy liikearvoa Nettovarallisuuden kirjanpitoarvo (ilman liikearvoa) Käypä arvo Käyttöarvo Delta Oy:n kirjanpitoarvo konsernin välitilinpäätöksessä oli tuhatta euroa ennen sille allokoitavaa liikearvon määrää. Delta Oy:n käyväksi arvoksi arvioitiin tuhatta euroa ja käyttöarvoksi tuhatta euroa. Tuck Oyj:n konsernijohto seuraa liikearvoa segmenttien tasolla. Tuck Oyj on laatimassa osavuosikatsausta tilanteesta. Tuck Oyj on myynyt Delta Oy:n koko osakekannan ja luovuttanut määräysvallan samana päivänä. Kysymys: Kuinka paljon liikearvoa tulee kirjata pois Tuck Oyj:n konsernitaseesta osavuosikatsauksessa osana Delta Oy:n osakekannan myynnistä muodostuvan myyntivoiton laskentaa? Mihin Tuck Oyj:n segmentteihin liikearvon vähennys kohdistuu? Tehtävä 1.5. Trullis Oyj:n tilikausi on päättynyt Yhtiö on valmistautumassa tilinpäätöstiedotteen julkaisemiseen aiemmin tiedotetun mukaisesti. Konsernitilinpäätös on laadittu ja postitettu hallituksen jäsenille Hallituksen kokous, jossa on tarkoitus päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä julkistettavaksi, pidetään Trullis Oyj:n tilinpäätökseen sisältyy iso sijoitussalkku, joka arvostetaan IAS 39-standardin mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin. Sijoitussalkussa on ainoastaan osakesijoituksia. Markkinoilla jo jonkin aikaa vallinneen epävarmuuden johdosta sijoitussalkun arvo on pudonnut elokuun aikana huomattavasti. Sijoitussalkun arvo on laskenut hieman alle 20 prosenttia tilinpäätöksessä esitetyistä käyvistä arvoista. Tällä olisi ollut olennainen vaikutus Trullis Oyj:n kuluneen tilikauden tulokseen.

5 5 Kysymys: Miten sijoitussalkun arvon aleneminen tulee huomioida Trullis Oyj:n päättyneeltä tilikaudelta laadittavassa tilinpäätöksessä? Tehtävä 1.6. Chausie Oyj on valmistelemassa päättyvältä tilikaudelta laadittavaa konsernitilinpäätöstä. Yhtiöllä ei ole lopetettuja toimintoja. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto on tällä hetkellä euroa. Chausie Oyj:llä oli liikkeellä alkaneen tilikauden alussa kantaosaketta. Chausie Oyj on aikaisempina vuosina laskenut liikkeeseen vaihtovelkakirjalainan, jonka nimellisarvo on euroa. Tilikauden alussa koko vaihtovelkakirjalaina oli vaihtamatta osakkeisiin. Velkakirjan haltijalla oli oikeus vaihtaa velkakirjansa Chausie Oyj:n kantaosakkeisiin vaihtokurssilla 1:1. Koko vaihtovelkakirjalaina vaihdettiin Chausie Oyj:n kantaosakkeisiin Ennen vaihtovelkakirjalainan vaihtamista kantaosakkeisiin tilikaudelle kirjattiin vaihtovelkakirjalainasta rahoitusmenoa tuloslaskelmaan yhteensä euroa. Rahoitusmenosta kertyi verohyötyä yhteensä euroa. Lisäksi Chausie Oyj on myöntänyt johdolle yhteensä kappaletta osakeoptioita, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä kappaletta Chausie Oyj:n kantaosaketta hintaan 2 euroa/optio välisenä aikana. Chausie Oyj:n kantaosakkeen pörssikurssi oli 12 euroa/osake Keskimääräinen kurssi päättyneen tilikauden aikana oli 8 euroa/osake. Kysymys: Miten laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos lasketaan Chausie Oyj:n tapauksessa? Laske Chausie Oyj:n laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos kolmen desimaalin tarkkuudella tilinpäätöksessä

6 6 Tehtävä 2 (25 pistettä) Lukkojermut-konserni valmistaa, myy ja kehittää lukkoja pääasiassa vaativaan teollisuuskäyttöön. Konserni muodostuu emoyhtiö Lukkojermut Oy:stä sekä kolmesta 100-prosenttisesti omistetusta tytäryhtiöstä, jotka sijaitsevat Saksassa, Belgiassa ja Suomessa. Lukkojermut Oy on laajentunut Aasian markkinoille hankkimalla 25 prosentin osuuden thaimaalaisesta osakkuusyhtiöstä. Lukkojermut Oy laatii konsernitilinpäätöksen Suomen kirjanpitolain (FAS) mukaan. Lukkojermut Oy:n tilikausi on Olet Lukkojermut Oy:n tarkastusvastuullinen tarkastaja suomalaisessa KHT-yhteisö Tilivarmennus Oy:ssä. Lukkojermut Oy:n konsernin tilintarkastuksessa on hyödynnetty ulkomaisia paikallisia tilintarkastajia tehtävässä kuvatulla tavalla. Kotimaisen tytäryhtiön tarkastuksen on suorittanut Tilivarmennus Oy:n paikallinen toimipiste. Konserniohjeistus on toimitettu tytäryhtiöiden tilintarkastajille. Tilintarkastusapulaisesi on laatinut yhteenvedon konsernitilinpäätöksen tarkastuksen keskeisistä havainnoista. Konsernitilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden raja tilintarkastuksessa on euroa. Tilintarkastuksen ajankohta on Tehtävä: Ota kantaa seuraaviin Lukkojermut Oy:n talousjohtajan Jermu Levyn näkemyksiin Lukkojermutkonsernin konsernitilinpäätöksen asianmukaisuudesta tehtävässä annettujen tietojen perusteella. Miten olennaiset virheet tai puutteet tulisi oikaista konsernitilinpäätöksessä ? Perustele vastauksesi voimassa olevilla säädöksillä, hyvällä kirjanpitotavalla tai hyvällä tilintarkastustavalla (ISA-standardit). Käytä vastatessasi apuna tehtävän 2 valmista vastauspohjaa. Tietokoneella vastatessa anna vastauksesi koko tehtävään maksimissaan neljän A4-sivun mittaisena (oletusfontti Calibri 11). Talousjohtaja Jermu Levyn näkemys Belgian tytäryhtiön yhdistelemättä jättäminen konsernitilinpäätökseen on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Belgian tytäryhtiön osakkeiden hankintamenon 470 tuhatta euroa esittäminen sijoituksissa on hyvän kirjanpitotavan mukaista. Perusteltu kannanottosi Mahdollisen virheen/puutteen korjaaminen konsernitilinpäätökseen 2012 Konsernitilinpäätöksessä 2012 ei tarvitse huomioida Suomen tytäryhtiön epävarmaa saamista millään tavalla. Suomen tytäryhtiön rahoitusjärjestelyn kirjaus (per rahoituslainat an satunnaiset tuotot 900 tuhatta euroa) on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

7 7 Suomen tytäryhtiön sisäisen omistuksen eliminointi tehdään edelleen 100-prosenttisen omistusosuuden mukaisesti. Konsernitilinpäätöksen 2012 yhdistelykirjauksissa ei tarvitse huomioida niitä vaikutuksia, joita mahdolliset tulevat osakemerkinnät aiheuttavat konsernin tulokseen tai konsernin osuuteen Suomen tytäryhtiön omasta pääomasta. Saksan tytäryhtiön myynnin tuloutusvirhettä ei tarvitse korjata konsernitilinpäätökseen Thaimaan osakkuusyhtiön yhdistely konsernitilinpäätökseen 2012 talousjohtajan sähköpostissa esittämän a)-vaihtoehdon mukaan on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Emoyhtiön liikkeelle laskeman vaihtovelkakirjalainan kirjaus (per vaihtovelkakirjalainasaamiset tuhatta euroa, an sijoitetun vapaan pääoman rahasto 50 tuhatta euroa, an pitkäaikaiset velat tuhatta euroa) on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti konsernitilinpäätöksessä Toimintakertomuksessa ei tarvitse esittää muita tietoja vaihtovelkakirjalainasta nyt esitetyn lisäksi. Liite 1 Yhteenveto konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksesta Liite 2 Konsernin tuloslaskelma ja -tase Liite 3 Talousjohtaja Levyn sähköposti Thaimaan osakkuusyhtiön käsittelystä

8 8 Liite 1. Yhteenveto konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksesta Lukkojermut Belgium SPRL : Belgian tytäryhtiötä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen vuonna Tämän vuoksi Belgian tytäryhtiön osakkeiden hankintameno 470 tuhatta euroa esitetään sijoituksissa konsernitilinpäätöksessä Emoyhtiön talousjohtaja Jermu Levyn mukaan Belgian tytäryhtiötä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, koska tilinpäätöksen valmistumiseen mennessä ei ole ollut mahdollista saada tarpeellisia tietoja. Belgian tytäryhtiössä on yhtiön perustamisesta lähtien ollut vaikeuksia, jotka liittyvät liiketoiminnan kannattavuuteen ja taloudelliseen raportointiin. Emoyhtiön tilintarkastustiimi on ollut yhteydessä paikalliseen belgialaiseen tilintarkastustoimistoon. Paikalliset tilintarkastajat eivät ole aloittaneet vielä tilikauden tarkastustyötä, koska Lukkojermut Belgium SPRL:llä oli erääntyneitä laskuja vuodelta Paikalliset tilintarkastajat arvioivat puhelinpalaverissamme, että tytäryhtiö olisi vaikeassa rahoitustilanteessa. Heidän arvionsa perustuu siihen, että Lukkojermut Belgium SPRL:n rahoitustilanne oli vuonna 2011 hyvin haastava, ja yhtiö ennusti tällöin rahoitustilanteen heikkenevän edelleen vuonna Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä useita olennaisia erääntyneitä ostolaskuja eri tavarantoimittajilta. Belgian tytäryhtiön oma pääoma oli jo tuolloin lähellä nollaa. Paikalliset tilintarkastajat eivät ole saaneet yhtään suoritusta vuoden 2011 jälkeen Lukkojermut Belgium SPRL:lle lähetettyihin tilintarkastuslaskuihin. Tilintarkastajat eivät ole saaneet yhteyttä Lukkojermut Belgium SPRL:n paikalliseen johtoon tai tietoonsa mitään lukuja vuoden 2012 taloudellisesta kehityksestä. Emoyhtiö ei ole antanut sitoumuksia tytäryhtiön veloista. Emoyhtiön talousjohtajan näkemyksen mukaan Lukkojermut Belgium SPRL:n yhdistelemättä jättäminen on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Lisäksi emoyhtiön talousjohtajan näkemyksen mukaan Belgian tytäryhtiön osakkeiden hankintamenon 470 tuhatta euroa esittäminen sijoituksissa on hyvän kirjanpitotavan mukaista. Konsernitilinpäätöksessä Belgian tytäryhtiö yhdisteltiin tytäryhtiön toimittamien tilinpäätöstietojen perusteella. Talousjohtaja Levyn mukaan emoyhtiö ei ole saanut vuodelta 2012 lainkaan taloudellisia lukuja. Konsernitilinpäätöksen 2012 liitetiedoissa on esitetty, että tilikaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska Belgian tytäryhtiötä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Liitetiedoissa on myös esitetty syy, miksi tytäryhtiötä ei ole yhdistelty sekä muut kirjanpitoasetuksen 4. luvun 3 :n edellyttämät tiedot. Lisäksi liitetiedoissa on esitetty konsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma vuodelta 2011 ilman Belgian tytäryhtiötä tilinpäätöksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Lakeuksien Lukkojermut Oy: Olemme saaneet Suomen tytäryhtiön tilintarkastajilta tilintarkastusraportit sekä tarkastusyhteenvedon laatimamme ohjeistuksen mukaisesti. Tarkastuksen on suorittanut Tilivarmennus Oy:n paikallinen aluetoimisto. Tilintarkastajien tekemän yhteenvedon mukaan Lakeuksien Lukkojermut Oy:n myynti on sujunut ennakoitua paremmin vakiintuneille pääasiakkaille. Yhdellä yhtiön pitkäaikaisella asiakkaalla on ollut haasteellinen rahoitustilanne vuonna Myyntisaamiset sisältävät kyseiseltä asiakkaalta euron epävarman saamisen, koska asiakkaan rahoitustilanne ei ole parantunut. Saamisesta ei ole kirjattu luottotappiovarausta yhtiön tilinpäätökseen. Yhtiön johto arvioi, että saamisesta saadaan suoritus yli 50 prosentin varmuudella. Suorituksen todennäköisyyttä on mahdotonta arvioida tämän tarkemmin. Talousjohtaja Jermu Levyn mukaan konserni on saanut tiedon asiasta tasekirjan valmistumisen jälkeen. Talousjohtajan mukaan asiaa seurataan aktiivisesti, mutta konsernitilinpäätöksessä 2012 kyseisen saamisen epävarmuutta ei tarvitse huomioida millään tavalla.

9 9 Lakeuksien Lukkojermut Oy järjesteli tilikauden aikana rahoitustaan uudelleen. Rahoitussopimus allekirjoitettiin joulukuussa Rahoitusneuvottelujen tuloksena yhtiön merkittävin ulkopuolinen velkoja luopui 900 tuhannen euron saamisestaan. Talousjohtaja Jermu Levy on oikaissut Suomen tytäryhtiön konserniraportointipaketin lukuja konsernitasolla, koska kirjanpitäjä ei ollut saanut tarvittavia dokumentteja ajoissa konserniraportointia varten. Oikaisun seurauksena konsernin tulos parani 900 tuhatta euroa (kirjaus: per rahoituslainat an satunnaiset tuotot 900 tuhatta euroa). Satunnaisen tuoton luonne ja tausta on kuvattu tarkemmin konsernin liitetiedoissa. Suomen tytäryhtiön vaikutus konsernin tulokseen tilikaudella oli +500 tuhatta euroa ja vaikutus omaan pääomaan tuhatta euroa edellä mainitun oikaisun jälkeen. Velkojalle annettiin järjestelyssä vastineena osakeoptiota Lakeuksien Lukkojermut Oy:n osakkeisiin. Tytäryhtiön osakkeiden lukumäärä oli kappaletta. Lukkojermut Oy:n omistusosuus tytäryhtiössä laskee 80 prosenttiin, jos velkoja merkitsee kaikki kappaletta osakkeita optioiden nojalla. Osakemerkintöjä ei ole tapahtunut mennessä. Osakkeiden merkintäaika alkoi ja merkintäaika päättyy vuoden 2018 alussa. Merkintähinta on 10 euroa per osake. Tytäryhtiön yhtiökokous ja hallitus ovat hyväksyneet järjestelyn osakeyhtiölain mukaisesti. Talousjohtaja Levyn näkemyksen mukaan konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2012 tytäryhtiön sisäinen omistus eliminoidaan edelleen 100-prosenttisen omistusosuuden mukaisesti. Lisäksi hänen näkemyksensä mukaan konsernitilinpäätöksen 2012 yhdistelykirjauksissa ei tarvitse huomioida niitä vaikutuksia, joita mahdolliset tulevat osakemerkinnät aiheuttavat konsernin tulokseen tai konsernin osuuteen tytäryhtiön omasta pääomasta. Lukkojermut Germany GmbH: Saksan tytäryhtiön tilinpäätösluvut on saatu oikea-aikaisesti. Paikallinen tilintarkastaja on raportoinut tytäryhtiön tarkastuksesta konserniohjeiden mukaisesti. Tilintarkastajat olivat huomanneet tarkastuksen loppuvaiheessa 130 tuhannen euron virheen Lukkojermut Germany GmbH:n myynnin tuloutuksessa. Yhtiö oli jaksottanut vuoden 2012 liikevaihdoksi ja myyntisaamiseksi tilikaudelle 2013 kuuluvan vientitoimituksen Ruotsiin. Virhe ylitti Saksan tytäryhtiölle konsernitilintarkastuksessa määritetyn olennaisuusrajan, joka on 60 tuhatta euroa. Talousjohtaja Levyn mukaan Lukkojermut Oy ei enää muuta konsernitilinpäätöstään aikataulun tiukkuuden takia, sillä yhtiön hallitus kokoontuu vahvistamaan tilinpäätöksen Bangkok Lock Ltd.: Lukkojermut Oy osti tilikauden aikana 25 prosentin osuuden thaimaalaisesta osakkuusyhtiöstä Bangkok Lock Ltd. -yhtiöstä. Hankintahinta oli tuhatta euroa. Bangkok Lock Ltd.:n liiketoiminta on kehitysvaiheessa, jonka vuoksi sen oma pääoma on vahvasti negatiivinen. Tilintarkastustiimi on käynyt yhtiön due diligence raportin lävitse. Bangkok Lock Ltd. on läsnä voimakkaasti kasvavilla markkinoilla, minkä takia sijoitus nähtiin liiketaloudellisesti perustelluksi. Yhtiön liiketoiminnan ennustetaan kääntyvän voitolliseksi vuoden 2014 aikana.

10 10 Lukkojermut Oy on tukenut tilikauden aikana hankinnan jälkeen osakkuusyhtiön tuotekehitystoimintaa. Lukkojermut Oy:n osakkuusyhtiölle antama tuotekehityslaina oli 150 tuhatta euroa. Tuotekehityslainan takaisinmaksu on sidottu tuotekehitystoiminnan kaupalliseen menestykseen. Koska tuotekehitystoiminnan kaupallistamiseen liittyi merkittävää epävarmuutta, emoyhtiö kirjasi lainasaamisen tulosvaikutteisesti rahoituseriin kuluksi tilikaudelle Thaimaan osakkuusyhtiö on käyttänyt tuotekehityslainasta saamansa varat uuden sylinterimallin tuotekehitysmenojen rahoittamiseen. Uusi sylinterimalli otetaan käyttöön vuonna Kehitystyön epävarmuudesta johtuen Thaimaan tytäryhtiö ei ole aktivoinut kehitysmenoja. Talousjohtaja Jermu Levy on laatinut kaksi vaihtoehtoista tapaa käsitellä Thaimaan osakkuusyhtiö konsernitilinpäätöksessä. Yhteenvedon liitteenä on talousjohtajan sähköposti osakkuusyhtiön käsittelystä (liite 3). Talousjohtaja Levy on päätynyt Thaimaan yhtiön osalta a)- vaihtoehdon mukaiseen käsittelyyn konsernitilinpäätöksessä, koska se antaa hänen näkemyksensä mukaan paremman kuvan osakkuusyhtiön vaikutuksesta konserniin. Emoyhtiö Thaimaan osakkuusyhtiön hankinnan jälkeen Lukkojermut Oy käynnisti neuvottelut emoyhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi. Lokakuussa 2012 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vaihtovelkakirjalainan liikkeellelaskusta. Hallitus käynnisti neuvottelut välittömästi ja useampi sijoittaja ilmaisi kiinnostuksen lainan merkitsemiseksi. Vaihtovelkakirjalainan (1 500 tuhatta euroa) merkintäaika alkoi Vaihtovelkakirjalainan merkintä tapahtuu ja lainaaika alkaa vaihtovelkakirjalainan maksamisesta yhtiölle ja päättyy , jolloin vaihtovelkakirjalaina erääntyy lainaehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi. Lainan korko (viisi prosenttia) maksetaan vuosittain Optiooikeuksia annetaan yksi (1) kutakin merkittyä 15 euron lainapääomaa vastaan. Velkakirjan mukainen yksi (1) optio-oikeus oikeuttaa velkakirjan haltijan merkitsemään yhden (1) uuden yhtiön osakkeen. Osakkeen merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika alkoi , ja se päättyy Osakkeiden merkintä tapahtuu noudattaen osakeyhtiölain säännöksiä osakemerkinnästä. Lukkojermut Oy:llä ei ole ollut aiemmin vaihtovelkakirjalainaa. Talousjohtaja Levyn mukaan vaihtovelkakirjalainan käsittelyä ei ole tarkemmin ohjeistettu kirjanpitolaissa. Näin ollen hänen mielestään on luontevaa hakea ohjeistusta IFRS-standardeista, jotka edellyttävät vaihtovelkakirjalainan jakamista oman pääoman ja vieraan pääoman komponentteihin. Oman pääoman ehtoisen komponentin arvoksi on ulkopuolinen arvonmäärityskonsultti todennut 50 tuhatta euroa, jonka yhtiö on kirjannut sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Vieraan pääoman komponentti on esitetty pitkäaikaisena velkana (1 450 tuhatta euroa). Vaihtovelkakirjalaina on kirjattu konsernitilinpäätökseen 2012 seuraavasti: per vaihtovelkakirjalainasaamiset tuhatta euroa an sijoitetun vapaan pääoman rahasto 50 tuhatta euroa an pitkäaikaiset velat tuhatta euroa. Oman pääoman ehtoisen komponentin arvostuksen asianmukaisuudesta on varmistuttu tilintarkastuksessamme. Tilinpäätöshetkellä avoimena olleet vaihtovelkakirjalainasaamiset on tarkastettu täsmäyttämällä ne tammikuussa 2013 saapuneisiin pankkitilisuorituksiin. Toimintakertomuksessa on esitetty tilikauden olennaisena tapahtumana, että emoyhtiö on vahvistanut rahoitusasemaansa laskemalla liikkeelle vaihtovelkakirjalainan tuhatta euroa, josta maksetaan viisi prosenttia vuotuista korkoa. Talousjohtaja Levyn näkemyksen mukaan

11 11 toimintakertomuksessa ei tarvitse esittää muita tietoja vaihtovelkakirjalainasta. Emoyhtiön tarkastuksessa ei havaittu muita poikkeavia tapahtumia. Muita havaintoja: Ainoat merkittävät yhdistelyviennit tilikaudella liittyvät tytäryhtiöiden sisäisen omistuksen eliminointiin sekä osakkuusyhtiön yhdistelyyn. Tytäryhtiöiden sisäisen omistuksen eliminointi on tehty tarkastuksen perusteella asianmukaisesti. Liikearvo 310 tuhatta euroa tilanteessa muodostuu yksinomaan Saksan tytäryhtiöstä. Liikearvon poistoaika on viisi vuotta konsernin laskentaperiaatteen mukaisesti. Poistoperiaatteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Belgian ja Suomen tytäryhtiöt emoyhtiö on perustanut itse. Belgian tytäryhtiöosakkeiden hankintameno oli 470 tuhatta euroa ja Suomen tytäryhtiön 350 tuhatta euroa.

12 12 Liite 2. Lukkojermut-konsernin tuloslaskelma ja tase Konsernin tuloslaskelma (tuhatta euroa) Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut Bruttokate Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot Korkokulut Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Muut rahoituskulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot Voitto (tappio) ennen veroja Välittömät verot Tilikauden voitto (tappio)

13 13 Konsernitase (tuhatta euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet osakkuusyrityksissä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Vaihtovelkakirjalainasaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 50 0 Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Vaihtovelkakirjalaina Laskennalliset verovelat Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

14 14 Liite 3. Talousjohtajan sähköposti Thaimaan osakkuusyhtiön käsittelystä konsernitilinpäätöksessä Hei Asiani koskee Thaimaan osakkuusyhtiön oman pääoman huomioimista konsernikirjauksissa. Ohessa tekemäni laskelma, jonka lisäksi olen esittänyt vaihtoehdot mahdollisista kirjauksista. Laskelma: Osakkuusyhtiön oma pääoma oli hankintahetkellä negatiivinen. Oma pääoma hankintahetken kurssilla (tuhatta euroa): Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Lukkojermujen osuus tilikauden tuloksesta -416 (ajalta ) Meillä on mielestäni kaksi mahdollista vaihtoehtoa käsitellä osakkuusyhtiöiden osakkeiden hankinta konsernitilinpäätöksessämme. Eri vaihtoehdot ovat: a)-vaihtoehto: Kirjataan konsernitilinpäätökseen vain omistuksen aikana syntynyt osuus tilikauden tuloksesta seuraavasti: Per osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 416 An osakkuusyhtiöosakkeet -416 Tässä tapauksessa meidän pitäisi liittää tilinpäätöksen liitetietoihin laskelma konsernireservistä seuraavasti: Konsernireservi (omistusosuus 25 %) Poistoaika 5 vuotta 300 Konsernireservi b)-vaihtoehto: Kirjataan konsernitilinpäätökseen koko oman pääoman vaikutus seuraavasti: Per osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 416 Per edellisten tilikausien tulos An osakkuusyhtiöosakkeet Olemme päätyneet a)-vaihtoehdon mukaiseen käsittelyyn konsernitilinpäätöksessämme. Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on liikevoittorivin yläpuolella, koska osakkuusyhtiö on nähty strategisena investointina. Lisäksi oman pääoman muuntamisessa muodostunut muuntoero -40 tuhatta euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti Konsernipolitiikan mukaisesti sijoituksia ulkomaisiin yhtiöihin ei ole suojattu. Terveisin Jermu Levy, Lukkojermut Oy/ CFO

15 15 Tehtävä 3 (25 pistettä) Masiina Oy valmistaa nokka-akseleita sulattamalla raakametallia ja kokoamalla valmiit tuotteet suomalaisten konepajayritysten tilaamien erityistarpeiden mukaisina. Kokoonpano on henkilötyövaltaista. Masiina Oy:llä on asiakaskohtainen tarvikevarasto, jota käytetään lopputuotteen valmistukseen. Viimeksi päättyneellä tilikaudella yhtiön kolmen lähes samansuuruisen avainasiakkaan Ravus Oyj:n, Kompo Oyj:n ja Tapero Oyj:n myynnit muodostivat yhteensä noin 90 prosenttia Masiina Oy:n koko liikevaihdosta. Masiina Oy:n liiketoiminta on aikaisemmin ollut kannattavaa. Viimeisen vuoden aikana sen kysyntä ja kannattavuus ovat heikentyneet toimialan yleisestä markkinatilanteesta johtuen. Lähivuosien tulevaisuuden näkymät sisältävät epävarmuutta, sillä toimialan painopiste on siirtynyt Aasiaan. Tämä on lisännyt suomalaisten konepaja-asiakkaiden hintapaineita, ja osittain nekin ovat siirtäneet tuotantoaan Aasiaan. Konepaja-asiakkaat ovat vaatineet vastaavasti omilta alihankkijoiltaan alempia ostohintoja. Useita vuosia alalla ollut Masiina Oy:n saksalainen kilpailija, Metallfabrik GmbH, joutui lopettamaan toimintansa helmikuussa 2013 toimialan kannattavuusvaikeuksien ja asiakasyritysten maksuvalmiusongelmien vuoksi. Myös Masiina Oy:n asiakkaat pyrkivät koko ajan tehostamaan omaa toimintaansa. Ne ovat kiristäneet ostopolitiikkaansa vaatimalla hinnanalennuksia ja entistä parempia maksuehtoja. Kesäkuussa päättyneellä tilikaudella liikevaihdon kokonaisvolyymi pystyttiin säilyttämään vielä liki ennallaan, mutta etenkin Ravus Oyj:n myyntisaamisten perinnässä jouduttiin joustamaan. Ravus Oyj:lla on ollut muiden alihankkijoiden toiminnasta johtuvia laatuongelmia, jotka ovat vaikuttaneet Ravus Oyj:n maksuvalmiuteen. Juuri ennen tilikauden päättymistä Masiina Oy kävi myyntineuvotteluja Kompo Oyj:n kanssa. Neuvottelut epäonnistuivat. Asiakas menetettiin, koska Masiina Oy ei suostunut asiakkaan vaatimiin huomattavan suuriin hinnanalennuksiin. Masiina Oy:n nykyisistä asiakkaista taloudellisesti vakain asema on Tapero Oyj:llä. Sen kanssa päästiin sopimukseen ennakkomaksusta, sillä asiakasta varten jouduttiin hankkimaan suuri määrä erityismetallia. Tapero Oyj:n tilaukset saatiin toimitetuiksi ja laskutetuiksi juuri ennen tilikauden päättymistä. Olemassa olevan tilauskannan ansiosta Kompo Oyj:n menetys tulee vaikuttamaan myyntiin vasta kuluvan tilikauden loppupuolella, ellei korvaavaa myyntiä onnistuta löytämään tilikauden alkupuolella. Alustavia myyntineuvotteluja on käyty muutaman ruotsalaisen konepajayrityksen kanssa. Myyntipäällikön käsityksen mukaan on todennäköistä, että ainakin yhden yrityksen kanssa päästään sopimukseen. Ensimmäiset toimitukset, joiden arvo on noin 1,4 miljoonaa euroa, tapahtuvat todennäköisesti vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Kompo Oyj:n asiakkuuden menetyksen aiheuttamaksi haasteeksi saattaa muodostua tarvikevarastoon sisältyvät nokka-akseleiden valmistusta varten tilatut valuosat ja erityiskiinnittimet. Osia ei pystytä käyttämään niiden räätälöinnin vuoksi muiden asiakkaiden tuotteiden valmistamisessa. Kompo Oyj ei ole sitoutunut ostamaan kyseistä tarvikevarastoa itselleen. Masiina Oy on päättänyt selviytyä tiukentuneessa kilpailutilanteessa. Se käynnisti kesäkuussa 2013 päättyneen tilikauden aikana uuden toimintamallin, joka muuttaa henkilötyövaltaisen kokoonpanotyön konevaltaiseksi automatisoiduksi prosessiksi. Osana muutosta yhtiö investoi automaatiokoneeseen. Uudistuneen toimintamallin myötä aikaisemmin yrityskaupan yhteydessä hankittu henkilötyövaltaiseen kokoonpanotyöhön liittyvä erityisosaaminen jää käyttämättömäksi, ja siihen liittyvä taseeseen sisältyvä liikearvo muodostuu arvottomaksi. Automatisointi käynnistyi ennakoitua nopeammin. Alun perin konehankinta oli suunniteltu tapahtuvaksi vasta vuonna 2015 investoinnin korkean kokonaishinnan vuoksi. Yhtiö päätti kuitenkin hankkia koneen, kun teknisesti täysin nykyaikainen ja muutoinkin Masiina Oy:n käyttöön soveltuva vähän käytetty kone tuli tarjolle Metallfabrik GmbH:n lopetettua

16 16 toimintansa. Automaatiokoneen hankintahinta oli euroa (alv 0 %). Kaupan välittäjäosapuoli otti vaihdossa yhden Masiina Oy:n vanhoista työstökoneista, mikä lisäsi osaltaan investoinnin houkuttavuutta. Vanhasta koneesta hyvitettiin vaihdossa euroa (alv 0 %). Nettokauppahinta rahoitettiin pääosin euron suuruisella pankkilainalla. Lainan laina-aika on 10 vuotta ja korko on kiinteä 5 prosenttia. Lainan vakuudeksi annettiin Masiina Oy:n pääosakkaan omistamat Asunto Oy Reimarin osakkeet. Lainan nostosta ei aiheutunut nosto- tai muita kuluja. Kone toimitettiin ja laina nostettiin huhtikuun alussa 2013, ja kone otettiin käyttöön toukokuun 2013 alussa. Automaatiokoneen jäljellä olevaksi käyttöiäksi arvioitiin 20 vuotta. Automaatiokone poistetaan kirjanpidossa verosäännösten enimmäispoistoaikaa noudattaen kirjaamalla vuosittain 25 prosentin menojäännöspoisto. Hankittu automaatiokone on ohjelmistopohjainen älylaite, jonka maksimaalinen hyödyntäminen edellyttää modernia integroitua tietojärjestelmää. Automaatiokonetta pystytään käyttämään myös ilman integroitua tietojärjestelmää, mutta tällöin koneen käytössä ei saavuteta täysiä tehoja. Tämän vuoksi Masiina Oy:ssä on suunniteltu uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa. Talouspäällikkö on budjetoinut tietojärjestelmävaihdokseen yhteensä euroa (alv 0 %). Päättyneellä tilikaudella hankittiin jo euroa (alv 0 %) maksanut ohjelmistolisenssi. IT-päällikkö ja ulkopuolinen IT-konsultti ovat laatineet yksityiskohtaisen suunnitelman tietojärjestelmän käyttöönotosta. Tietojärjestelmän käyttöönotto voidaan toteuttaa noin neljässä kuukaudessa, kunhan tietojärjestelmähankkeen rahoitus on varmistunut ja vanhempainvapaalle jääneen IT-päällikön tilalle on saatu palkattua uusi järjestelmähankkeesta vastaava projektipäällikkö. Talouspäällikkö on arvioinut, että hankkeen loppuunsaattaminen edellyttää noin euron lisärahoitusta. Ensimmäiset lainaneuvottelut käytiin pankinjohtajan kanssa maanantaina Pankinjohtaja oli luvannut alustavasti lisärahoitusta, mutta rahoituksen ehdoista ei vielä oltu keskusteltu. Ennen tapaamista pankinjohtaja halusi tutustua Masiina Oy:n alustaviin tilinpäätöstietoihin tilikaudelta Tämän johdosta Masiina Oy:ssä kiristettiin tilinpäätöksen valmistumisaikataulua siten, että alustava tilinpäätös valmistui Yhtiön johto painotti tilinpäätöksen laativalle talouspäällikölle, että tilinpäätöksen luvut vaikuttavat olennaisesti lainaneuvotteluihin. Nopeutetusta tilinpäätöksen laadintaaikataulusta johtuen tilinpäätökseen jouduttiin tekemään jossain määrin arvionvaraisia kirjauksia. Esimerkiksi vaihto-omaisuuden aineista ja tarvikkeista tehtiin samansuuruinen epäkuranttiusvähennys kuin edellisessä tilinpäätöksessä ( euroa), mikä talouspäällikön arvion mukaan vastaa myös aikaisempina vuosina tehtyjä vähennyksiä. Myyntisaamisten lisäyksestä huolimatta talouspäällikön käsityksen mukaan myyntisaamisiin ei sisälly merkittävää luottotappioriskiä. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan laadittu tuloslaskelma ja tase tilikaudelta on toimitettu yhtiön tilintarkastajalle (liite 1). Masiina Oy:n talouspäällikkö laatii parhaillaan toimintakertomusta ja tilinpäätöksen liitetietoja. Olet päivittämässä Masiina Oy:n tilikautta koskevaa tilintarkastussuunnitelmaa yhtiöstä saamasi tilannekatsauksen sekä alustavien tilinpäätöslukujen perusteella. Alkuperäisessä tilintarkastussuunnitelmassa olennaisuusrajaksi on määritelty euroa. Tehtävä Arvioi Masiina Oy:n tilinpäätökseen liittyvää olennaisen virheellisyyden riskiä muodostamalla käsitys ISA 315-standardin 11-kohdan mukaisesti Masiina Oy:stä ja sen toimintaympäristöstä. Arvioi asiaa Masiina Oy:n alustavien tilikautta koskevien tilinpäätöslukujen ja muiden tehtävässä annettujen tietojen perusteella vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: Miten ISA 315-standardin mukaiset yhteisöä ja sen toimintaympäristöä koskevat seikat ilmenevät Masiina Oy:ssä?

17 17 Mihin Masiina Oy:n tilinpäätöseriin ja kannanottoihin yhteisöön ja toimintaympäristöön liittyvä olennaisen virheellisyyden riski realisoituisi yhtiön tilinpäätöksessä? Ovatko tunnistamasi olennaisen virheellisyyden riskit Masiina Oy:n tilinpäätöksen näkökulmasta merkittäviä? Tarkastele kutakin tunnistamaasi riskiä erikseen ja perustele arviosi riskin merkittävyydestä. Käytä vastatessasi apuna tehtävän 3 vastauspohjaa. Tietokoneella vastatessa anna vastauksesi koko tehtävään maksimissaan neljän A4-sivun mittaisena (oletusfontti Calibri 11). Liite Masiina Oy:n alustava tuloslaskelma ja tase tilikaudelta

18 18 Liite 1. Masiina Oy:n alustava tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA (euroa) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

19 19 TASE (euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

20 20 Tehtävä 4 (25 pistettä) Sauli Kiiski on toiminut usean vuosikymmenen ajan teollista maalausta harjoittavan Saali Oy:n toimitusjohtajana. Hän omistaa Saali Oy:n osakkeista 90 prosenttia. Kymmenen prosenttia Saali Oy:n osakkeista omistaa Sauli Kiisken tuttava, Pirjo Kiuru, joka ei osallistu lainkaan yhtiön toimintaan. Saali Oy:n hallituksen ainoana jäsenenä ja yhtiön nimenkirjoittajana toimii Sauli Kiiski. Saali Oy:n liiketoiminta on ollut kannattavaa. Se työllistää omistajayrittäjän lisäksi noin kahdeksan henkilöä. Yhtiö omistaa tuotantokoneiden lisäksi kiinteistöjä. Kiinteistövarallisuus koostuu maalaamorakennuksesta sekä vuokralle annetuista Tiukutien liikekiinteistöstä ja Lompolon mökistä Lapissa. Yhtiö omistaa lisäksi vuokralle annetun osakehuoneiston Asunto Oy Myrsky -nimisestä asunto-osakeyhtiöstä. Kiinteistövarallisuuden hoitoon ei ole ollut palkattuna erillistä henkilökuntaa, vaan kiinteistöjen ylläpito on ostettu tarpeen mukaan ulkopuolisilta huoltoyhtiöiltä. Saali Oy:n taseessa oleva pankkilaina liittyy Tiukutien kiinteistön hankintaan. Maalausliiketoimintaa harjoitetaan ilman ulkopuolista rahoitusta. Sauli Kiiski on jäämässä eläkkeelle kahden vuoden päästä, minkä vuoksi hän on miettinyt Saali Oy:n toiminnalle jatkajaa. Kiisken helpotukseksi hänen lähiaikoina diplomi-insinööriksi valmistuva poikansa Juho on osoittanut kiinnostusta jatkaa isänsä perustamaa yritystoimintaa. Sauli Kiiski on arvellut Saali Oy:n arvon nousevan verrattain suureksi kannattavan toiminnan ja runsaan tasevarallisuuden ansiosta, minkä vuoksi hän on selvittänyt sukupolvenvaihdoksen toteuttamiselle eri vaihtoehtoja tutulta veroasiantuntijalta. Veroasiantuntijan mukaan Kiisken kannattaisi eriyttää Saali Oy:n maalausliiketoiminta ja kiinteistöjen vuokraustoiminta erillisiin osakeyhtiöihin. Järjestelyn myötä teollinen maalaus siirtyisi maalausyhtiöön, jonka palveluksessa olisivat kaikki yrityksen nykyiset työntekijät vanhoina työntekijöinä. Vuokraustoimintaan erikoistunut yhtiö koostuisi kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden omistuksista. Sauli Kiiski aloitti Saali Oy:n jakautumisprosessin. Jakautumisprosessin aluksi Sauli Kiiski valmisteli jakautumissuunnitelman. Yhtiön toista osakkeenomistajaa Pirjo Kiurua ei ole vielä lähestytty asian ollessa kesken. Kiuru ei ole tietoinen Sauli Kiisken valmistelemasta jakautumissuunnitelmasta eikä siihen liittyvistä omistusmuutoksista, joissa Sauli Kiisken puoliso Marja ja poika Juho tulisivat yhtiöiden uusiksi osaomistajiksi. Suunnitellussa jakautumisessa muodostuu kaksi osakeyhtiötä, Saalimaalaus Oy ja Saalikiinteistö Oy, joiden omistusrakenne tulee olemaan seuraava:

HTM-TUTKINTO 31.8.2013

HTM-TUTKINTO 31.8.2013 1(17) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 31.8.2013 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä hyvän

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot