Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat"

Transkriptio

1 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Viestimme yhdessä Vastaanottajan asialla - vastaanottajan kielellä Sisäisiä julkaisuja 15/2006

2

3 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 1 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Viestimme yhdessä Vastaanottajan asialla - vastaanottajan kielellä Sisäisiä julkaisuja 15/2006

4 2 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Verkkojulkaisu pdf ( ISSN TIEH v TIEHALLINTO Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 3 Sisältö 1 VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT Tiehallinnon toimintaympäristön viestinnälliset haasteet Tiehallinnon arvot, visio, perusviestit ja toiminta-ajatus Tiehallinnon strategiat Lakiperusta 7 2 VIESTINNÄN PÄÄMÄÄRÄT 8 3 PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ 9 4 VIESTINTÄVASTUUT 13 5 VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT 15 6 VIESTINNÄN KANAVAT 16 7 VIESTINNÄN SEURANTA JA ARVIOINTI 17 8 TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 18

6 4 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat

7 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 5 VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT 1 VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT Tiehallinnon viestinnän toimintalinjojen tarkoitus on selkeyttää ja yhtenäistää viestintää sekä henkilöstön käsitystä viestinnästä. Viestinnän yhtenäisyydellä tarkoitetaan, että viestinnän yleissävy, pääteemat sekä visuaalinen ilme ovat kaikkialla samat. Toisaalta viestinnän toimintalinjoissa nostetaan esiin myös alueellisen organisaation viestinnälliset hyödyt, mm. läheiset suhteet asiakkaisiin. Viestintä on Tiehallinnossa jokaisen asia ja vastuu, johon viestintäryhmä tarjoaa tukensa ja asiantuntijuutensa. Tiehallinnossa viestintä on suunniteltua, johdettua ja tavoitteellista. Viestintä on yksi yhteisön keinoista saavuttaa tavoitteensa. Viestintä liittää yhteisön jäsenet toisiinsa. Yhteisön asioista tulee yhteisiä vasta viestimällä. Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat perustuvat Tiehallinnon visioon, arvoihin ja strategioihin, sekä rakentuvat yleisistä päämääristä, joita tuetaan erilaisin keinoin ja toimenpitein. Toimintalinjojen toteuttamista varten laaditaan vuosittainen toimintasuunnitelma, johon sisällytetään päämääristä johdetut konkreettiset kehittämishankkeet. Toimintalinjoja täydennetään vuoden 2006 aikana kattavammalla viestinnän mittaristolla sekä päivitetyllä graafisella manuaalilla, jotka puolestaan tukevat toimintalinjojen toteutumista. 1.1 Tiehallinnon toimintaympäristön viestinnälliset haasteet Tiehallinnon rooli on siinä mielessä pulmallinen, että Tiehallinnon johto joutuu jatkuvasti punnitsemaan sanomansa poliittista ulottuvuutta. Virkamiehistön haaste on osallistua ja aktiivisesti toimia erilaisten vaihtoehtojen jäsentäjänä ja poliittisen johdon keskustelukumppanina. Tiehallinnon on kyettävä kertomaan tienpidon ja sen rahoituksen eri vaihtoehdoista ja vaikutuksista. Julkisen sektorin menestystähän mitataan etenkin sillä, kuinka hyvin yhteiskunta on onnistunut tuottamaan kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia. Tiet yhdistävät ihmisiä mutta ne ovat myös tärkeä tuotannontekijä. Viestinnällisesti haasteellinen on myös aikajänne, jolla tiepitoa suunnitellaan ja toteutetaan. Yritykset ja politiikka katsovat useimmiten muutaman vuoden tai nykyisen vaalikauden tai budjettikauden päähän. Tienpitoa on suunniteltava seuraavaa sukupolvea varten. Viestinnässä on siis tärkeää kuvata paitsi pitkäjänteisiä myös lyhytjänteisiä hyötyjä. Tiehallinnon viestinnän vahvuus on tieaiheen yleinen kiinnostavuus. Voimme siis luottaa siihen, että tieasiat kiinnostavat, nyt ja jatkossa. Ihmiset janoavat tietoa kaikesta, joka vaikuttaa heidän jokapäiväiseen arkeensa. Tiehallinnon on kyettävä vaikuttamaan kansalaisten odotuksiin esimerkiksi tarjoamalla heille vaikutusmahdollisuuksia sekä avoimesti kertoa tienpidon valinnoista ja toimintamme reunaehdoista. Eräs tärkein kehittämisen kohde on näin ollen parantaa kansalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksia, sähköistä asiointia ja itsepalvelua sekä viranomaisten välistä tiedonsiirtoa ja asiakaspalvelutehtäviä. Julkishallinnon palvelujen kehittämisessä suurimpia ongelmia on edelleen kansallisten todellisten vaikutusmahdollisuuksien takaaminen. Vaarana on myös, että julkishallinnon virastot etääntyvät liikaa kansalaisten arjesta.

8 6 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT Uusi teknologia tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Julkishallinnolla ei ole varaa kokeilla uutta teknologiaa eturintamassa, mutta silti on tärkeää miettiä uusia keinoja tietotarpeiden tyydyttämiseen. Orastavan ruohonjuuri-journalismin ( grassroots journalism ) vastikkeeksi on tärkeä tarjota mm. vuorovaikutteisia keskustelukanavia issä. Seuraavassa sukupolvessa on jo selkeästi valistuneempia viestijöitä aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Työelämään siirtyvät nuoret ovat kirjoittaneet ensimmäiset sähköpostit jo koulun penkillä ja ovat monella tapaa rohkeampia viestijöitä ja esiintyjiä. He myös vaativat viestinnältä enemmän kuin mikään muu sukupolvi ennen heitä. Tiehallinnon ehdottomia vahvuuksia ovat viestinnän näkökulmasta alueellinen organisaatio ja läheisyys kansalaisiin. Ominaispiirteiltään erilaiset tiepiirit antavat Tiehallinnolle kasvot ja yleiset linjaukset tulee aina peilata paikalliseen näkökulmaan. Myös Tiehallinnon yhteisökuva on suhteellisen hyvällä tasolla. Tiehallinnon henkilöstöä arvostetaan heidän asiantuntijuudestaan. Toisaalta syvällinen asiantuntijuus voi olla myös heikkous, koska sanomansa pitää osata pukea ymmärrettävään muotoon. Julkishallinnon yhteinen haaste lähivuosina tulee olemaan nuorien osaajien houkutteleminen valtion leipiin suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. On tärkeää miettiä, miten säilytämme Tiehallinnon kiinnostavuuden työpaikkana ja mitä kerromme Tiehallinnosta työnantajana. Eläkeaalto luo paineita valtionhallinnon toiminnan tehostamiselle ja työntekijöiden jaksamiselle. Verkostot ja tiiviimpi yhteistyö muun muassa väylävirastojen kesken on eräs tapa parantaa tehokkuutta myös viestinnän keinoin. Julkisissa arvokeskusteluissa kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu ovat tulleet jäädäkseen. Kestävällä kehityksellä tavoitellaan ratkaisuja, joilla voidaan säästää luontoa ja taloudellisia resursseja, sekä vähentää ympäristön kuormitusta samalla kun otetaan huomioon eri ihmisryhmien tarpeet. Myös Tiehallinnossa kestävän kehityksen periaatteet ja vastuu yhteiskunnasta on näyttävä paitsi viesteissä myös teoissa ja visuaalisessa ilmeessä. 1.2 Tiehallinnon arvot, visio, perusviestit ja toiminta-ajatus Tiehallinnon toimintaa ohjaavat visio, strategiat ja arvot sekä Tiehallinnon toiminta-ajatus. Tiehallinnon viestinnän tehtävänä on tehdä nämä näkyväksi ja näin tukea niiden toteutumista. Viestintä tukee myös Tiehallinnon toiminta-ajatuksen toteutumista. Tiehallinnon viestinnän tehtävänä on palvella kansalaisia ja elinkeinoelämää ajantasaisella viestinnällä ja vaikuttamalla tienkäyttäjien odotuksiin. Tiehallinnon arvot: Yhteiskunnallinen vastuu: Viestintä tuo näkyviin Tiehallinnon yhteiskuntavastuun eri ulottuvuudet. Asiakaslähtöisyys: Vastaanottajan tietämys ja tilanne on viestinnän lähtökohta. Osaaminen ja yhteistyö Tiehallinto hyödyntää tehokkaasti vuorovaikutuskenttää myös viestinnässään.

9 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 7 VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT Tiehallinnon perusviestit: Hyvällä tiellä tulevaisuuteen Hyvä tie on yhteiskunnan elinehto Hyvä tie kehittyy muuttuviin tarpeisiin Huomisen tie tehdään tänään Perusviestit ovat kaiken viestinnän perusmateriaalia. Niitä käytetään niin tiedotteissa, tiedotustilaisuuksissa, esitelmissä, tiimipalavereissa, haastatteluissa kuin Tiehallinnon sisäisissä henkilöstötilaisuuksissa. 1.3 Tiehallinnon strategiat Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat nojaavat Tiehallinnon toiminta- ja tienpidon strategioihin ja tukevat niiden toteutumista. Yleisesti Tiehallinnon tavoitteena on viestiä oma-aloitteisesti tie- ja liikenneolojen tilasta ja kehittymisestä tavoitteenaan varmistaa yhteiskunnan tarpeita vastaava tienpidon rahoitustaso. Jokapäiväisellä viestinnällään Tiehallinto perustelee olemassaoloaan ja tienpidon merkitystä yhteiskunnalle osana toimivaa liikennejärjestelmää. Koska julkisuus vaikuttaa lähes kaikkiin yhteisön toimiin, huoli yhteisöä koskevan uutisoinnin ja julkisen keskustelun vaikutuksista ei ole vain viestintää hoitavien asia. Julkisuus on tärkeä analyysin kohde koko yrityksen toiminnan kannalta. Tiehallinnon toimintastrategiassa painotetaan muun muassa palvelujen kohdistamista eri asiakasryhmien tarpeisiin, tiedon aktiiviseen tarjoamiseen, sekä vuorovaikutteiseen toimintaan arvoverkoston ja kansalaisten kanssa. Näillä kaikilla osa-alueilla viestinnällä on keskeinen rooli mm. viestintäkanavien kehittämisessä sekä viestien sisällön muokkaamisessa. 1.4 Lakiperusta Avoin ja aktiivinen viestintä on lakisääteinen velvoite, ja sitä ohjaavat useat lait. Kansalaisten perusoikeuksiin kuuluu oikeus tietoon ja hyvään hallintoon. Julkisuuslaissa määrätään asiakirjojen julkisuudesta ja viranomaisten velvollisuudesta tuottaa ja jakaa tietoa. Vuoden 1999 lopussa voimaan tulleen uuden julkisuuslainsäädännön (621/1999) mukaan viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa. Viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Hallintolaissa määrätään ilmoittamisvelvollisuudesta, johon voi lukea ilmoitus-, kuuluttamis-, ja kuulemisvelvoitteen. Lisäksi Tiehallinto sitoutuu noudattamaan valtionhallinnon viestintäsuosituksia (2002), joiden tarkoituksena on edistää avointa hallintokulttuuria ja valtionhallinnon viestinnän kehittämistä.

10 8 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat VIESTINNÄN PÄÄMÄÄRÄT 2 VIESTINNÄN PÄÄMÄÄRÄT Viestintä tukee tienpitoa ja sen kehittämistä tekemällä Tiehallinnon tehtävät, päämäärät ja tienpidon perustelut näkyväksi sekä talon sisällä että sen ulkopuolella. Julkisuudessa Tiehallinto näyttäytyy palvelevana asiantuntijaorganisaationa, joka puhuttelee eri kohderyhmiä heidän omalla kielellään. Tiehallinnon viestinnän yleisen tason päämäärät voidaan kiteyttää seuraavaan muotoon. Tiehallinto tunnetaan palvelevana, asiantuntevana ja toimintaansa kehittävänä virastona. Yhteiskunnassa tiedetään tienpidon suunnitelmista ja vaikutuksista. Sisäinen viestintä on informoivaa, kannustavaa ja me-henkeä vahvistavaa. Jokainen työntekijä ymmärtää oman vastuunsa viestinnässä. Viestinnän tuotteet ja palvelut on suunniteltu vastaamaan asiakkaittemme tarpeita. Puhumme vastaanottajan kieltä ja yhteydenpito meihin on vaivatonta.

11 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 9 PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ 3 PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ Viestinnän päämäärien toteutumista tuetaan vuosittaisella toiminnansuunnittelulla ja kehittämiskohteiden valinnalla. Viestinnän kehittäminen vaatii toimintatapojen hiomista, voimavarojen järjestämistä ja toimivia välineitä, sekä viestintäosaamisen vahvistamista. Tiehallinto tunnetaan palvelevana, asiantuntevana ja toimintaansa kehittävänä virastona. Yhteiskunnassa tiedetään tienpidon suunnitelmista, valinnoista ja vaikutuksista. Viestimme suunnitelmallisesti ja yhdenmukaisesti. Pääviestimme ovat samanlaisia kaikilla tasoilla. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o johto määrittelee Tiehallinnon tavoitekuvan, jonka tarkoituksena on kuvata millä perustelemme olemassaolomme, miltä haluamme näyttää sidosryhmien silmissä, ja minkälaisena työnantajana haluamme profiloitua. o määrittelemme Tiehallinnon pääviestit ja teemat vuosittain ja kohderyhmittäin. Ks. kohta 8. o piirien TTS:lle ja esitteille etsitään yhtenäinen linja, jossa myös hyödynnetään alueellisen organisaation vahvuudet. o viestinnän suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta tehostetaan mm. valtakunnallisen ja kaikille yhteisen viestintäkalenterin kautta. Varmistamme, että viestintä kytkeytyy tienpidon jokaiseen vaiheeseen strategisesta suunnittelusta aina vaikutusten seurantaan asti. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o tiedottajat jalkautuvat tehokkaammin mm. prosesseihin, tiimeihin ja yksiköihin, esimerkkinä liikenneturvallisuus ja ympäristö tai/ja prosessit/ yksiköt nimeävät viestintävastaavan jonka vastuulla on tiedonkulku viestintään. o hankeviestinnän eri vaiheet ja Tiehallinnon ja urakoitsijoiden väliset roolit selkiytetään yhteistyössä suunnittelu-, hankinta-, asiakaspalvelutja asiakkuusprosessin kanssa. o hankeviestintää verkossa kehitetään yhteistyössä mm. asiakaspalveluiden, asiakkuuden, suunnittelupäälliköiden ja projektipäälliköiden kanssa, tärkeää mm. määritellä urakoitsijoiden ja Tiehallinnon välinen rooli.

12 10 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ Vaikutamme viestinnällä asiakkaiden ja toimeksiantajien odotuksiin. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o tiedotteiden muokkaaminen lukija- ja kuulijaystävällisemmäksi, ymmärrettävämpi kieliasu esim. suorat lainaukset tiedotteisiin, sisäisen ammattisanaston suomentaminen. o kerromme tienkäyttäjien vaikutusmahdollisuuksista sekä tienpidon vaihtoehdoista ja valinnoista, esimerkkinä tehostamalla viestintää pienistä hankkeista ja etsimällä uusia keinoja kansalaisosallistumiseen. o tiedotamme avoimesti, oma-aloitteisesti ja nopeasti kielteisistäkin asioista, vrt. kriisiviestinnän käsikirja. Tiedon lisäksi välitämme mielikuvia. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o viestinnän tuotteiden värimaailman ja valokuvien avulla tuemme Tiehallinnon tavoitekuvaa mm. palvelevasta, ihmisläheisestä ja toimintaansa kehittävästä yhteisöstä. o graafisen manuaalin uusiminen käytännön läheisemmäksi, kaikille tiehallintolaisten tueksi. o tietoiskuja henkilöstölle, siitä miten viestinnällä voi vaikuttaa mielikuviin, lähtökohtana että jokainen työntekijä viestii olemuksellaan. Korostamme yhteiskuntavastuuta ja kestävää kehitystä Tiehallinnon toiminnassa. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o johdon ja viestinnän tulisi määritellä mitä kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu merkitsevät Tiehallinnolle, ja mitä korostamme mm. viestinnässä. o yhteiskuntavastuu näkökulma näkyy viestinnän tuotteissa, puheissa jne., mm. vuosikertomuksen sisältö perustuu laajalti yhteiskuntavastuun kolmeen peruspilariin (taloudellinen ja sosiaalinen sekä ympäristövastuu). Sisäinen viestintä on kannustavaa ja me-henkeä vahvistavaa. Jokainen työntekijä ymmärtää oman vastuunsa viestinnästä. Alennamme viestinnän kynnystä. Jokaisella on vastuu siitä, että tieto välittyy talon sisällä ja sieltä ulos. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o viestintäkoulutusta asiantuntijoille, mm. viestintäsuunnitelman tekemisestä ja kohderyhmien määrittelystä o sähköisen työpöydän mahdollisuudet o Sinetin julkaisujärjestelmän vaihtaminen, uusia keinoja vuorovaikutukseen ja tiedon välitykseen.

13 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 11 PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ Kehitämme viestintävälineitä ja kanavia Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o Tiehallinnon verkkopalveluiden kehittäminen, sähköinen työpöytä, verkostot, uudenlaiset verkkopohjaiset vuorovaikutusmahdollisuudet o tietoiskuja henkilöstölle eri aiheista, esimerkkinä esimiesviestintä, esitelmien pito, sähköpostiviestintä, palautteen anto jne. o vahvistamalla yhteisöllisyyttä erilaisin keinoin: lisäämällä vuorovaikutteisuutta, yhteisiä tempauksia, uusia kannustuskeinoja ym. o johdon aktiivisempi osallistuminen keskusteluihin intranetissä, johdon kolumnit o johdon suorat tai nauhoitetut esitykset verkossa (ns. webcasting) o Tiedonkeruun ja jakamisen yksinkertaistaminen myös kansainvälisesti, mm. verkoistoiden avulla Tiedotamme lähtökohtaisesti ensin talon sisällä, vasta sen jälkeen talosta ulos. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o massatekstiviestien lähettäminen o kriisitilanteessa viesti aina ensin henkilökunnalle Viestinnän tuotteet ja palvelut on suunniteltu vastaamaan asiakkaittemme tarpeisiin. Puhumme vastaanottajan kieltä ja yhteydenpito meihin on vaivatonta. Otamme selvää asiakkaiden tarpeista Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o asiakkuustiedon hyödyntäminen viestinnän suunnittelussa ja kehittämisessä sekä mittaamisessa, esimerkiksi ASTAR, sidosryhmätutkimus ja tienkäyttäjätutkimus o asiakassegmentoinnin käyttö viestinnän tuotteiden, esimerkiksi verkkosivujen suunnittelun pohjana Kerromme selkeästi miten ja milloin tienkäyttäjät voivat vaikuttaa päätöksiimme. Näin vaikutamme myös tienkäyttäjien odotuksiin. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o hankeviestinnän eri vaiheiden määrittely, systemaattinen tiedottaminen milloin kansalaiset voivat vaikuttaa o hankeviestinnän kehittäminen o kansalaisosallistumisen tehostaminen verkossa

14 12 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ Määrittelemme sidosryhmäkohtaiset pääviestit vuositasolla ja pidemmällä aikavälillä. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o viestinnän tuotteiden räätälöinti eri kohderyhmille o viestinnällisten tavoitteiden määritteleminen myös kansainväliselle yleisölle, tavoitteena markkinoida Tiehallinnon ja Suomen asiantuntijuutta sekä tukea tienpidon markkinoiden kehittymistä pohjoismaisella tasolla o seuranta kohderyhmittäin, mm. Observerin avulla o viestinnällinen tuki sidosryhmävastuuhenkilöille, esimerkiksi kalvosarjat, viestinnälliset tavoitteet jokaiselle kohderyhmälle

15 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 13 VIESTINTÄVASTUUT 4 VIESTINTÄVASTUUT Viestintä on Tiehallinnossa kaikkien asia, ei vain johdon ja ammattitiedottajien. Jokaisen virkamiehen oikeus ja velvollisuus on osallistua aktiivisesti oman asiantuntemusalueensa viestintään ja varmistaa, että ajankohtainen tieto kulkee sisäisesti ja ulkoisesti. Ylin vastuu Tiehallinnon viestinnästä on pääjohtajalla. Tiehallinnon yleistä kantaa koskevat median tiedustelut ohjataan ensisijaisesti pääjohtajalle, tulosyksiköiden tai muille vastuullisille johtajille ja viestintäpäällikölle. Asiantuntijat voivat kertoa Tiehallinnon kannan asiassa kun virallinen kanta on määritelty. Yksiköissä tai piireissä on etukäteen sovittava kenellä on oikeus antaa kommentteja mistäkin asiasta. Kaikista haastatteluista tulee kertoa esimiehelle tai viestintään. Tulosyksiköiden johtajat vastaavat tiedonkulusta omassa yksikössään. Jokainen esimies on viestintävastuussa omalla tehtäväalueellaan. Pääjohtaja Ylin vastuu viestinnästä ja yhteisökuvasta. Päävastuu viestinnästä suhteessa toimeksiantajiin. Tulosyksiköiden- ja muut johtajat Päävastuu viestinnästä yksikössään. Päävastuu sidosryhmäviestinnästä alueellaan. Viestintäpäällikkö Päävastuu viestinnän kehittämisestä, ohjauksesta ja suunnittelusta. Johtaa viestintää Tiehallinto-tasolla läheisessä yhteistyössä johdon kanssa ja johdon tukena. Koordinoi Tiehallinnon sisäistä ja ulkoista viestintää, myös kansainvälisesti. Asiantuntijapalveluiden viestintätiimi Avustaa ja tukee viestintäpäällikköä viestinnän kehittämisessä, koordinoinnissa ja suunnittelussa ja toteutuksessa. Vastuu erikseen tilatuista viestinnän tuotteista ja järjestelmistä. Asiantuntijapalveluiden sisäinen viestintä. Tiedottajat tiepiireissä Viestinnän kehittäminen, koordinointi, suunnittelu ja toteuttaminen tiepiirin alueella. Liikennekeskus Vastaa liikenteen sujuvuuteen liittyvästä päivittäisestä viestinnästä. Esimiehet Vastuu viestinnästä omassa yksikössään/tiimissään. Poimii omalle tiimille/ ryhmälle tärkeimmät asiat tietotulvasta. Esimies alaisviestintä Työhyvinvointiin vaikuttava viestintä Perehdyttäminen

16 14 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat VIESTINTÄVASTUUT Kaikki Tiehallinnon työntekijät Informoida esimiehiä, työtovereita ja tarvittaessa viestintää omasta työstään ja sen vaikutuksista ja tuloksista. Konsultit ja urakoitsijat Hankeviestintä Tiehallinnon ohjeistusta ja ilmettä noudattaen. Projektien viestintäsuunnitelmien laatiminen Tiehallinnon henkilöstön ja viestinnän pitäminen ajan tasalla suunnitelmista ja tilanteesta esimerkiksi työmaalla.

17 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 15 VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT 5 VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT Viestinnässä hyödynnämme Tiehallinnon vuorovaikutuskenttää tehokkaasti. Viestinnän tuotteet ja palvelut on tarpeen suunnitella asiakasryhmäkohtaisesti, koska jokaisella ryhmällä on omat tarpeensa ja tietotasonsa. Viestinnän suunnittelussa hyödynnetään jo olemassa olevaa ja tulevaa asiakassegmentointia. Tiehallinnon viestinnän kohderyhmät ovat: Toimeksiantajat ja päättäjät Yhteistyökumppanit Palveluiden tuottajat ja toimittajat Asiakkaat (tienkäyttäjät, kuljetusten tarvitsijat, viranomaistoiminnan asiakkaat, tiedon tarvitsijat) Henkilöstö Media Jokaiselle kohderyhmälle asetetaan erillisiä viestinnällisiä tavoitteita (luku 7). Tavoitteita ja painopisteitä tarkastellaan vuosittain.

18 16 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat VIESTINNÄN KANAVAT 6 VIESTINNÄN KANAVAT Viestinnän kanavat määritellään tarkemmin kohdassa 8, jossa myös kuvataan miten eri kanavia hyödynnetään eri kohderyhmien tavoittamiseen. Pääsääntöisesti viestintäkanavien valinnassa kannattaa pohtia etenkin, millä kanavalla kohderyhmän tai kohdehenkilön parhaiten tavoittaa ja mikä on nopein tai jopa tehokkain tapa eri tilanteissa. Toimiva nyrkkisääntö on, että hyviä kanavia varsinaiseen arkiseen tiedottamiseen ovat sähköiset ja kirjalliset kanavat. Varsinaiseen vuorovaikutukseen sopivat parhaiten suulliset kanavat. Yleisenä kehityksenä in merkitys viestintäkanavana tulee kasvamaan, mutta ei se kuitenkaan korvaa perinteistä keskustelutilannetta. Esimerkiksi sähköposti menettää merkityksensä nopeana työvälineenä, jos sitä käytetään vääriin tarkoituksiin. Eräs viisas henkilö on joskus todennut, ettei sähköpostilla voi johtaa. Vastaisuudessa talon sisällä on tärkeää pohtia pelisääntöjä sisäiseen viestintään, eli yhdessä päättää mitä kanavia käytetään ja mihin tarkoitukseen. Nopeasti kehittyvä viestintäteknologia asettaa luonnollisesti haasteita myös julkishallinnolle. On kyettävä vastaamaan yhä nopeammin muuttuviin tieto- ja viestintätarpeisiin, esimerkiksi tarjoamalla luotettavia ja jokseenkin valvottuja keskustelufoorumeita.

19 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 17 VIESTINNÄN SEURANTA JA ARVIOINTI 7 VIESTINNÄN SEURANTA JA ARVIOINTI Tiehallinnon viestintä on tavoitteellista ja mitattua. Onnistunut viestintä edellyttää suunnittelua, tehokasta toteuttamista ja jatkuvaa arviointia. Tiehallinnon viestinnän toimivuutta seurataan säännöllisesti erilaisin tutkimuksin. Mittareita ja seurantaa kehitetään järjestelmällisesti osana asiakkuustiedon kehikkoa. Viestinnälle on tarkoitus laatia tasapainoitettu tuloskortti, joka pohjautuu toistuviin viestinnän ja asiakkuuden onnistumista seuraaviin tutkimuksiin. Tuloskortin mittareita kehitetään ja tarkistetaan vuosittain. Viestinnän vaikuttavuutta tutkitaan seuraamalla julkisuuskuvan kehitystä mediassa, sidosryhmien mielipiteitä, sekä pääviestien läpimenoa mediassa. Observer Oy:n tarjoama mediaseuranta kertoo tiedotteiden läpimenosta ja julkisuusanalyysi antaa kuvan siitä minkälaiselta Tiehallinto yleisesti ottaen julkisuudessa näyttää. Tavoitteena on pitää julkisuuden määrää vähintään ennallaan. Puolivuosittain seurataan myös syvällisemmin kuinka hyvin eri teemat, vuonna 2006 esimerkiksi liikenteen hallinta, ovat menneet läpi julkisuudessa ja onko syytä tehdä jotain korjauksia. Jokaisen tiedotteen tai tiedotustilaisuuden jälkeen laaditaan lähtökohtaisesti analyysi läpimenosta tiedotusvälineissä. Media-analyysien avulla voimme kätevässä muodossa seurata julkisuutemme kehitystä pidemmällä aikavälillä, myös tiepiireittäin. Observer Oy seuraa Tiehallinnon julkisuuskuvaa kotimaisessa mediassa. Seurannassa on mm. julkisuuden myönteinen, neutraali tai kielteinen sävy. Lisäksi viestintää voidaan mitata mekaanisemmin www-sivujen kävijämääriä seuraamalla, messukävijöiden määrää arvioimalla ja lehtien tilaajamäärien perusteella. Asiakkaiden, eli tienkäyttäjien ja median tyytyväisyyttä tutkitaan strategisella sidosryhmätutkimuksella sekä tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksella. Joka toinen vuosi toistuva strateginen sidosryhmätutkimus kertoo, minkälaisena yhteistyökumppanina Tiehallinto yleisesti koetaan. Tutkimuksessa kysytään myös viestinnän onnistumisesta. Kyselyyn osallistuu median edustajia, joille on oma kysymyspatteristo. Muita tiedonlähteitä ovat jo aiemmin mainittu tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset, asiakaspalaute, -palaute, ja henkilöstön tyytyväisyys. Tavoitteena on kasvattaa tiehallintolaisten tyytyväisyyttä sisäiseen tiedonkulkuun sekä saada heidät ymmärtämään oman roolinsa tiedotusketjussa.

20 18 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 8 TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN Tienkäyttäjien laaja asiakaskunta tarvitsee tietoa erilaisista asioista, ja myös Tiehallinto haluaa kohdentaa viestinsä tarkasti. Kohdennettu viestintä helpottaa viestinnän suunnittelua ja viestien läpimenoa. Lisäksi se palvelee asiakkaita paremmin. Pääviestit kohderyhmittäin taulukkoon on koottu kiteytys Tiehallinnon keskeisistä viesteistä: Viestinnällinen tavoite on se toiminta tai tieto, jota viestinnällä halutaan syntyvän. Nämä tavoitteet ovat joko strategisia tai vastaavat asiakaskontakteissa ilmi käyneisiin tiedontarpeisiin. Pääviesti on se sanoma, johon tavoite on puettu. Kanavat ovat niitä keinoja, joilla haluamme asiakkaamme tavoittaa. Vastuutahoiksi on kirjattu ensisijaiset viestinnästä vastaavat.

21 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 19 TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 8.1. Toimeksiantajat ja päättäjät Viestinnälliset tavoitteet Pääviestit ja teemat Viestintäkanavat Vastuut Tietoa tiestön tilasta ja asiakkaiden liikkumistarpeista päätöksenteon tueksi Hyvä tiestö on osa kilpailukykyämme. "Hyvä tie kuuluu kaikille" Sidosryhmätapaamiset Etappi Vuosikertomus Yleisesite Messut ym. tapahtumat (seminaarit, keskustelutilaisuudet) Tiennäyttäjä Tiefakta Tietilasto Tiedotteet Pääkonttori Johto Tulosyksiköt viestintäpäällikkö Ennakoivaa informaatiota kehityksestä ja toimintaympäristön muutoksista Pitkäjänteinen rahoitusohjelma hankeohjelman tueksi "Hyvällä tiellä tulevaisuuteen" Tutkimukset Tulevaisuuden näkymät Tiennäyttäjä Sidosryhmätapaamiset Pääkonttori Tulosyksiköt Johto viestintäpäällikkö Perustietoa rahoituksesta Miten Tiehallinto käyttää sille osoitetut varat Uudet rahoitusmallit ja kansainväliset trendit TTS Mitä maksaa vuosikertomus Tietilasto Tiefakta Etappi Sidosryhmätapaamiset Hankeviestintä Pääkonttori Johto Tulosyksiköt Tienpidon perusteluviestintä osana liikennejärjestelmää Liikennejärjestelmäyhteistyö Edelläkävijyys "Hyvä tie (väylä) tehdään yhteistyössä" Väylähallintoyhteistyö KV -yhteistyö T&K -yhteistyö Etappi Sidosryhmätapaamiset Messut ym. tapahtumat (seminaarit, keskustelutilaisuudet) Tutkimukset ja niiden tulokset Pääkonttori AP Tulosyksiköt Yksittäiset asiantuntijat Perustietoa tienpidon tavoitteista, vaikutuksista ja vastuunjaosta myös alueelliset näkökulmat Tiehallinnon tärkeimmät tavoitteet ja tulokset Vuosikertomus Tiefakta Sidosryhmätapaamiset Messut ym. tapahtumat (seminaarit, keskustelutilaisuudet) TTS Pääkonttori Johto Tulosyksiköt

22 20 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 8.2. Tienkäyttäjät Viestinnälliset tavoitteet Pääviestit ja teemat Tietoa tienpidon vaikutuksista ja mahdollisuuksista Palvelulupaus Resurssien riittävyys "Hyvä tie säästää ympäristöä" Tienpidon rahoituksen riittävyys (realistisuus) Viestintäkanavat Tiedotteet, Tiedotustilaisuudet, Messut ym. tapahtumat Asiakaspalautteisiin vastaaminen Tienkäyttäjän linja Vastuut Johto Viestintäryhmä, kaikki Tiehallintolaiset Sujuva ja turvallinen liikkuminen Tienpidon keinoin voidaan vaikuttaa vain osittain liikenneturvallisuuteen "Myös tienkäyttäjällä on vastuu liikenneturvallisuudesta" Tiedotteet Kampanjat Liikennetiedotus Tilaisuudet Liikennekeskus Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (Liikenneturva, LP, radiot, koulut, autokoulut yms.) "Hyvä tie on turvallinen" Hankeviestintä Kansalaisosallistuminen "Tieympäristö kehittyy ja muuttuu" Erilaiset tilaisuudet Tiedotteet Tietyökartta TTS Lehdet Projektipäälliköt Viestintäryhmä Talous Konsultit Tietoa Tiehallinnon palveluista erilaisille käyttäjäryhmille Esteettömyys Eri liikennemuodot Eri liikkumismuodot Lupa-asiat Tiedotteet Messut ja muut tapahtumat Etappi Luvat Tulosyksiköt Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Asiakaspalvelu

23 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 21 TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 8.3. Henkilöstö Viestinnälliset tavoitteet Pääviestit ja teemat Viestintäkanavat Vastuut Työhyvinvointi Arvojen, vision, strategian kirkastaminen ja konkretisointi jokaisen omiin työtehtäviin Henkilöstötilaisuudet EA -keskustelut Sinetti Kokoukset Tulosyksiköt Esimiehet Henkilöstö ViLi Kaikki tiehallintolaiset Ajankohtaiset henkilöstöön vaikuttavat asiat ja muutokset ja niiden perusteleminen. "Tiehallinnossa on kivaa" Tiedon ja osaamisen jakaminen Koulutus Työssä oppiminen Tietoiskut Kokoukset Henkilöstön työ/urakierto Esimiehet Kaikki tiehallintolaiset Henkilöstö Organisaatiokulttuurin vahvistaminen Ammattiylpeys, "Me tiehallintolaiset" Työympäristön kehittäminen Yhteiset tapahtumat Henkilöhaastattelut "Palkinnot" (Vuoden xxx) Perehdytys Esimiehet Kaikki tiehallintolaiset Henkilöstö Työnantajakuvan luominen Alan imago Edelläkävijyys Etappi Työpaikkailmoitukset Tiennäyttäjä Koulutus Esiintymiset (tiehallintolaiset) Johto Henkilöstö Kaikki tiehallintolaiset Oppilaitokset LVM Urakoitsijat

24 22 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 8.4. Yhteistyökumppanit (1) Järjestöt ja yhdistykset, yliopistot, tutkimuslaitokset Viestinnälliset tavoitteet Pääviestit ja teemat Viestintäkanavat Vastuut Jatkuva vuorovaikutus ja verkostoituminen Tiehallinnon tehtävistä, tavoitteista ja tuloksista kertominen Liikennejärjestelmän, tiestön ja koko infraalan merkitys yhteiskunnalle Sidosryhmätilaisuudet Ajankohtaisviestintä Kokoukset Messut, tapahtumat Lehdet Asiakkuus ja henkilöstö, viestintäryhmä, Sidosryhmävastuuhenkilöt Yhteistyö Teemat yhteistyökumppanista riippuen Muuttuva toimintaympäristö Kampanjat Messut ja muut tapahtumat Tiedotteet Projektit Koulutus Sidosryhmävastuuhenkilöt Viestintäryhmä Litu-ihmiset Ympäristö -ihmiset T&K -toiminnan tukeminen Yhteistyömahdollisuudet (rahoitus, projektien organisointi) Tutkimustulokset Käyttöönotto ja soveltaminen Tiedotteet Tiennäyttäjä Etappi Seminaarit Ohjeet Projektit AP Johto T&K -asiantuntijat Tulosyksiköt Innovaatiot ja edelläkävijyys

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Hankeviestintä Liikennevirastossa

Hankeviestintä Liikennevirastossa Hankeviestintä Liikennevirastossa Hanna Ackley 29.10.2015 Mahdollistamme uudenlaisia liikkumisen palveluja Kehitämme liikkumista ja kuljettamista helpottavia palveluja ja edistämme näin suomalaisen yhteiskunnan

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kriisiviestintäohjeen päivitys

Kriisiviestintäohjeen päivitys INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Kriisiviestintäohjeen päivitys Suunnittelija (viestintä, maakuntauudistus) Johanna Franzén Etelä-Karjalan pelastuslaitos Edellytykset hyvin toimivalle kriisiviestinnälle

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Miten rakentuu ison infrahankkeen viestintä

Miten rakentuu ison infrahankkeen viestintä Miten rakentuu ison infrahankkeen viestintä Hanna Ackley 4.5.2017 Viestintä yleensä epäonnistuu, paitsi sattumalta. - Osmo A. Wiio 4.5.2017 Hanna Ackley 2 Mahdollistamme uudenlaisia liikkumisen palveluja

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Välitön viestintä vaikuttaa. Sisäministeriön viestinnän linjaukset

Välitön viestintä vaikuttaa. Sisäministeriön viestinnän linjaukset Välitön viestintä vaikuttaa. Sisäministeriön viestinnän linjaukset 2016 2017 Viestinnän 7 linjausta 1 2 3 Viestintä tukee sisäministeriön ydintoimintaa ja erityisesti sisäisen turvallisuuden strategian

Lisätiedot

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet.

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet. Viestintäperiaatteet 1. Viestinnän tavoitteet 2. Seutuviestinnän kokonaisuus 3. Perusviestit 4. Viestinnän vastuut ja roolit 5. Kohderyhmät 6. Tapa puhua 7. Viestinnän kanavat 8. Häiriötilanteen viestintä

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5. Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.2017 Avoin, vastuullinen ja laaja-alainen kumppani Raportti sisältää viestintäryhmän

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden?

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? 11.2.2015 Sanelma Helkearo M-Brain 1 M-Brain Mitä me teemme? M-Brain on globaalisti toimiva tietopalveluyritys, jolla on toimistot seitsemässä maassa.

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET:

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET: VIESTINTÄOHJE VIESTINTÄ Viestintä on strateginen työväline ja keskeinen osa kunnan toimintaa. Se on demokratian ja palvelun edellytys. Oikea-aikainen viestintä varmistaa asioiden hyvän valmistelun ja päätöksenteon.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain M-Brain on globaalisti toimiva tietopalvelu-, teknologia- ja konsultointiyritys Palvelumme ja ratkaisumme on räätälöity

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Liikenteen sidosryhmäyhteistyöstä. Varsinais-Suomen ELY-keskus / Hanna Lindholm

Liikenteen sidosryhmäyhteistyöstä. Varsinais-Suomen ELY-keskus / Hanna Lindholm Liikenteen sidosryhmäyhteistyöstä Varsinais-Suomen ELY-keskus / Hanna Lindholm Saaristoliikenteen neuvottelukunta Biotalouden yhteistyöryhmä Strategiset asiakasverkostot Liikennöitsijäinfo-tapaamiset Urakoitsijatapaamiset

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Pauliina Palttala, Hannu Rantanen ja Marita Vos Viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Pelastusopisto Tutkimuksen tavoite Esitellä kriisiviestinnän

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Johtaminen tänään. Viestintä ja tietopalvelu tullikuvan muovaajina. Miten minä tiiminvetäjänä ja esimiehenä edistän tietovälineiden aktiivista

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastustoimen viestintä 2020 -työpaja 27.11.2017, Kuopio Aino Harinen, Pelastusopisto

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA

TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA TUUSULAN VISIO VUODEKSI 2016 Tuusula on hallitusti kasvava, viihtyisä, perhearvoja tukeva ja turvallinen kunta Helsingin seudulla. Tuusulan kuntamaisema vesistöineen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva liikenneturvallisuuden puolestapuhuja Olemme liikenneturvallisuusalan keskusjärjestö ja huolehdimme meille laissa osoitetuista

Lisätiedot

Tietotyön rooli liiketoiminnan tehokkuuden ja kehittämisen moottorina

Tietotyön rooli liiketoiminnan tehokkuuden ja kehittämisen moottorina Tietotyön rooli liiketoiminnan tehokkuuden ja kehittämisen moottorina Tuomo Peltola johtava konsultti Digia Portal Solutions AGENDA Fokuksessa tietotyön tuottavuus Tietotyön tukiympäristöjen muutostekijöitä

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA Kh 20.2.2012 42 1 Kunnan visio Viestinnän visio Kangasala tunnetaan elinvoimaisena kesäpäivän kulttuurikuntana, jossa on hyvä asua, elää ja yrittää. Kangasalan kunnan

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Pidentynyt esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Pidentynyt esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Pidentynyt esisuunnitelmavaihe Valmistelutoimielin 18.10.2017 Päivitys 4.10.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 (5) SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 Yleistä SosKanta-hankkeessa viestitään sekä organisaation sisällä että ulkoisesti. THL vastaa Kansa-hankkeen ja Kanta-palveluiden käyttöönoton kansallisesta

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot

Huippuyksikköohjelmien viestintä

Huippuyksikköohjelmien viestintä Huippuyksikköohjelmien viestintä 14.12.2011 Riitta Tirronen 1 1 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

5. SUUNNITTELUN ULOTTAMINEN KOKO KUNTAAN, ORGANISAATIO 5.1 LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN TOIMINTA TOIMINNAN TAVOITTEET Jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen kunnassa Liikenneturvallisuustyön painoarvon

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v alkaen

Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v alkaen Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v. 2017 alkaen Vates-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, jossa työ on tieto- ja asiantuntijaperusteista sekä verkostomaista. Viestintä on keskeinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot