Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat"

Transkriptio

1 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Viestimme yhdessä Vastaanottajan asialla - vastaanottajan kielellä Sisäisiä julkaisuja 15/2006

2

3 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 1 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Viestimme yhdessä Vastaanottajan asialla - vastaanottajan kielellä Sisäisiä julkaisuja 15/2006

4 2 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v TIEHALLINTO Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 3 Sisältö 1 VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT Tiehallinnon toimintaympäristön viestinnälliset haasteet Tiehallinnon arvot, visio, perusviestit ja toiminta-ajatus Tiehallinnon strategiat Lakiperusta 7 2 VIESTINNÄN PÄÄMÄÄRÄT 8 3 PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ 9 4 VIESTINTÄVASTUUT 13 5 VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT 15 6 VIESTINNÄN KANAVAT 16 7 VIESTINNÄN SEURANTA JA ARVIOINTI 17 8 TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 18

6 4 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat

7 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 5 VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT 1 VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT Tiehallinnon viestinnän toimintalinjojen tarkoitus on selkeyttää ja yhtenäistää viestintää sekä henkilöstön käsitystä viestinnästä. Viestinnän yhtenäisyydellä tarkoitetaan, että viestinnän yleissävy, pääteemat sekä visuaalinen ilme ovat kaikkialla samat. Toisaalta viestinnän toimintalinjoissa nostetaan esiin myös alueellisen organisaation viestinnälliset hyödyt, mm. läheiset suhteet asiakkaisiin. Viestintä on Tiehallinnossa jokaisen asia ja vastuu, johon viestintäryhmä tarjoaa tukensa ja asiantuntijuutensa. Tiehallinnossa viestintä on suunniteltua, johdettua ja tavoitteellista. Viestintä on yksi yhteisön keinoista saavuttaa tavoitteensa. Viestintä liittää yhteisön jäsenet toisiinsa. Yhteisön asioista tulee yhteisiä vasta viestimällä. Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat perustuvat Tiehallinnon visioon, arvoihin ja strategioihin, sekä rakentuvat yleisistä päämääristä, joita tuetaan erilaisin keinoin ja toimenpitein. Toimintalinjojen toteuttamista varten laaditaan vuosittainen toimintasuunnitelma, johon sisällytetään päämääristä johdetut konkreettiset kehittämishankkeet. Toimintalinjoja täydennetään vuoden 2006 aikana kattavammalla viestinnän mittaristolla sekä päivitetyllä graafisella manuaalilla, jotka puolestaan tukevat toimintalinjojen toteutumista. 1.1 Tiehallinnon toimintaympäristön viestinnälliset haasteet Tiehallinnon rooli on siinä mielessä pulmallinen, että Tiehallinnon johto joutuu jatkuvasti punnitsemaan sanomansa poliittista ulottuvuutta. Virkamiehistön haaste on osallistua ja aktiivisesti toimia erilaisten vaihtoehtojen jäsentäjänä ja poliittisen johdon keskustelukumppanina. Tiehallinnon on kyettävä kertomaan tienpidon ja sen rahoituksen eri vaihtoehdoista ja vaikutuksista. Julkisen sektorin menestystähän mitataan etenkin sillä, kuinka hyvin yhteiskunta on onnistunut tuottamaan kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia. Tiet yhdistävät ihmisiä mutta ne ovat myös tärkeä tuotannontekijä. Viestinnällisesti haasteellinen on myös aikajänne, jolla tiepitoa suunnitellaan ja toteutetaan. Yritykset ja politiikka katsovat useimmiten muutaman vuoden tai nykyisen vaalikauden tai budjettikauden päähän. Tienpitoa on suunniteltava seuraavaa sukupolvea varten. Viestinnässä on siis tärkeää kuvata paitsi pitkäjänteisiä myös lyhytjänteisiä hyötyjä. Tiehallinnon viestinnän vahvuus on tieaiheen yleinen kiinnostavuus. Voimme siis luottaa siihen, että tieasiat kiinnostavat, nyt ja jatkossa. Ihmiset janoavat tietoa kaikesta, joka vaikuttaa heidän jokapäiväiseen arkeensa. Tiehallinnon on kyettävä vaikuttamaan kansalaisten odotuksiin esimerkiksi tarjoamalla heille vaikutusmahdollisuuksia sekä avoimesti kertoa tienpidon valinnoista ja toimintamme reunaehdoista. Eräs tärkein kehittämisen kohde on näin ollen parantaa kansalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksia, sähköistä asiointia ja itsepalvelua sekä viranomaisten välistä tiedonsiirtoa ja asiakaspalvelutehtäviä. Julkishallinnon palvelujen kehittämisessä suurimpia ongelmia on edelleen kansallisten todellisten vaikutusmahdollisuuksien takaaminen. Vaarana on myös, että julkishallinnon virastot etääntyvät liikaa kansalaisten arjesta.

8 6 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT Uusi teknologia tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Julkishallinnolla ei ole varaa kokeilla uutta teknologiaa eturintamassa, mutta silti on tärkeää miettiä uusia keinoja tietotarpeiden tyydyttämiseen. Orastavan ruohonjuuri-journalismin ( grassroots journalism ) vastikkeeksi on tärkeä tarjota mm. vuorovaikutteisia keskustelukanavia issä. Seuraavassa sukupolvessa on jo selkeästi valistuneempia viestijöitä aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Työelämään siirtyvät nuoret ovat kirjoittaneet ensimmäiset sähköpostit jo koulun penkillä ja ovat monella tapaa rohkeampia viestijöitä ja esiintyjiä. He myös vaativat viestinnältä enemmän kuin mikään muu sukupolvi ennen heitä. Tiehallinnon ehdottomia vahvuuksia ovat viestinnän näkökulmasta alueellinen organisaatio ja läheisyys kansalaisiin. Ominaispiirteiltään erilaiset tiepiirit antavat Tiehallinnolle kasvot ja yleiset linjaukset tulee aina peilata paikalliseen näkökulmaan. Myös Tiehallinnon yhteisökuva on suhteellisen hyvällä tasolla. Tiehallinnon henkilöstöä arvostetaan heidän asiantuntijuudestaan. Toisaalta syvällinen asiantuntijuus voi olla myös heikkous, koska sanomansa pitää osata pukea ymmärrettävään muotoon. Julkishallinnon yhteinen haaste lähivuosina tulee olemaan nuorien osaajien houkutteleminen valtion leipiin suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. On tärkeää miettiä, miten säilytämme Tiehallinnon kiinnostavuuden työpaikkana ja mitä kerromme Tiehallinnosta työnantajana. Eläkeaalto luo paineita valtionhallinnon toiminnan tehostamiselle ja työntekijöiden jaksamiselle. Verkostot ja tiiviimpi yhteistyö muun muassa väylävirastojen kesken on eräs tapa parantaa tehokkuutta myös viestinnän keinoin. Julkisissa arvokeskusteluissa kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu ovat tulleet jäädäkseen. Kestävällä kehityksellä tavoitellaan ratkaisuja, joilla voidaan säästää luontoa ja taloudellisia resursseja, sekä vähentää ympäristön kuormitusta samalla kun otetaan huomioon eri ihmisryhmien tarpeet. Myös Tiehallinnossa kestävän kehityksen periaatteet ja vastuu yhteiskunnasta on näyttävä paitsi viesteissä myös teoissa ja visuaalisessa ilmeessä. 1.2 Tiehallinnon arvot, visio, perusviestit ja toiminta-ajatus Tiehallinnon toimintaa ohjaavat visio, strategiat ja arvot sekä Tiehallinnon toiminta-ajatus. Tiehallinnon viestinnän tehtävänä on tehdä nämä näkyväksi ja näin tukea niiden toteutumista. Viestintä tukee myös Tiehallinnon toiminta-ajatuksen toteutumista. Tiehallinnon viestinnän tehtävänä on palvella kansalaisia ja elinkeinoelämää ajantasaisella viestinnällä ja vaikuttamalla tienkäyttäjien odotuksiin. Tiehallinnon arvot: Yhteiskunnallinen vastuu: Viestintä tuo näkyviin Tiehallinnon yhteiskuntavastuun eri ulottuvuudet. Asiakaslähtöisyys: Vastaanottajan tietämys ja tilanne on viestinnän lähtökohta. Osaaminen ja yhteistyö Tiehallinto hyödyntää tehokkaasti vuorovaikutuskenttää myös viestinnässään.

9 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 7 VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT Tiehallinnon perusviestit: Hyvällä tiellä tulevaisuuteen Hyvä tie on yhteiskunnan elinehto Hyvä tie kehittyy muuttuviin tarpeisiin Huomisen tie tehdään tänään Perusviestit ovat kaiken viestinnän perusmateriaalia. Niitä käytetään niin tiedotteissa, tiedotustilaisuuksissa, esitelmissä, tiimipalavereissa, haastatteluissa kuin Tiehallinnon sisäisissä henkilöstötilaisuuksissa. 1.3 Tiehallinnon strategiat Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat nojaavat Tiehallinnon toiminta- ja tienpidon strategioihin ja tukevat niiden toteutumista. Yleisesti Tiehallinnon tavoitteena on viestiä oma-aloitteisesti tie- ja liikenneolojen tilasta ja kehittymisestä tavoitteenaan varmistaa yhteiskunnan tarpeita vastaava tienpidon rahoitustaso. Jokapäiväisellä viestinnällään Tiehallinto perustelee olemassaoloaan ja tienpidon merkitystä yhteiskunnalle osana toimivaa liikennejärjestelmää. Koska julkisuus vaikuttaa lähes kaikkiin yhteisön toimiin, huoli yhteisöä koskevan uutisoinnin ja julkisen keskustelun vaikutuksista ei ole vain viestintää hoitavien asia. Julkisuus on tärkeä analyysin kohde koko yrityksen toiminnan kannalta. Tiehallinnon toimintastrategiassa painotetaan muun muassa palvelujen kohdistamista eri asiakasryhmien tarpeisiin, tiedon aktiiviseen tarjoamiseen, sekä vuorovaikutteiseen toimintaan arvoverkoston ja kansalaisten kanssa. Näillä kaikilla osa-alueilla viestinnällä on keskeinen rooli mm. viestintäkanavien kehittämisessä sekä viestien sisällön muokkaamisessa. 1.4 Lakiperusta Avoin ja aktiivinen viestintä on lakisääteinen velvoite, ja sitä ohjaavat useat lait. Kansalaisten perusoikeuksiin kuuluu oikeus tietoon ja hyvään hallintoon. Julkisuuslaissa määrätään asiakirjojen julkisuudesta ja viranomaisten velvollisuudesta tuottaa ja jakaa tietoa. Vuoden 1999 lopussa voimaan tulleen uuden julkisuuslainsäädännön (621/1999) mukaan viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa. Viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Hallintolaissa määrätään ilmoittamisvelvollisuudesta, johon voi lukea ilmoitus-, kuuluttamis-, ja kuulemisvelvoitteen. Lisäksi Tiehallinto sitoutuu noudattamaan valtionhallinnon viestintäsuosituksia (2002), joiden tarkoituksena on edistää avointa hallintokulttuuria ja valtionhallinnon viestinnän kehittämistä.

10 8 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat VIESTINNÄN PÄÄMÄÄRÄT 2 VIESTINNÄN PÄÄMÄÄRÄT Viestintä tukee tienpitoa ja sen kehittämistä tekemällä Tiehallinnon tehtävät, päämäärät ja tienpidon perustelut näkyväksi sekä talon sisällä että sen ulkopuolella. Julkisuudessa Tiehallinto näyttäytyy palvelevana asiantuntijaorganisaationa, joka puhuttelee eri kohderyhmiä heidän omalla kielellään. Tiehallinnon viestinnän yleisen tason päämäärät voidaan kiteyttää seuraavaan muotoon. Tiehallinto tunnetaan palvelevana, asiantuntevana ja toimintaansa kehittävänä virastona. Yhteiskunnassa tiedetään tienpidon suunnitelmista ja vaikutuksista. Sisäinen viestintä on informoivaa, kannustavaa ja me-henkeä vahvistavaa. Jokainen työntekijä ymmärtää oman vastuunsa viestinnässä. Viestinnän tuotteet ja palvelut on suunniteltu vastaamaan asiakkaittemme tarpeita. Puhumme vastaanottajan kieltä ja yhteydenpito meihin on vaivatonta.

11 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 9 PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ 3 PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ Viestinnän päämäärien toteutumista tuetaan vuosittaisella toiminnansuunnittelulla ja kehittämiskohteiden valinnalla. Viestinnän kehittäminen vaatii toimintatapojen hiomista, voimavarojen järjestämistä ja toimivia välineitä, sekä viestintäosaamisen vahvistamista. Tiehallinto tunnetaan palvelevana, asiantuntevana ja toimintaansa kehittävänä virastona. Yhteiskunnassa tiedetään tienpidon suunnitelmista, valinnoista ja vaikutuksista. Viestimme suunnitelmallisesti ja yhdenmukaisesti. Pääviestimme ovat samanlaisia kaikilla tasoilla. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o johto määrittelee Tiehallinnon tavoitekuvan, jonka tarkoituksena on kuvata millä perustelemme olemassaolomme, miltä haluamme näyttää sidosryhmien silmissä, ja minkälaisena työnantajana haluamme profiloitua. o määrittelemme Tiehallinnon pääviestit ja teemat vuosittain ja kohderyhmittäin. Ks. kohta 8. o piirien TTS:lle ja esitteille etsitään yhtenäinen linja, jossa myös hyödynnetään alueellisen organisaation vahvuudet. o viestinnän suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta tehostetaan mm. valtakunnallisen ja kaikille yhteisen viestintäkalenterin kautta. Varmistamme, että viestintä kytkeytyy tienpidon jokaiseen vaiheeseen strategisesta suunnittelusta aina vaikutusten seurantaan asti. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o tiedottajat jalkautuvat tehokkaammin mm. prosesseihin, tiimeihin ja yksiköihin, esimerkkinä liikenneturvallisuus ja ympäristö tai/ja prosessit/ yksiköt nimeävät viestintävastaavan jonka vastuulla on tiedonkulku viestintään. o hankeviestinnän eri vaiheet ja Tiehallinnon ja urakoitsijoiden väliset roolit selkiytetään yhteistyössä suunnittelu-, hankinta-, asiakaspalvelutja asiakkuusprosessin kanssa. o hankeviestintää verkossa kehitetään yhteistyössä mm. asiakaspalveluiden, asiakkuuden, suunnittelupäälliköiden ja projektipäälliköiden kanssa, tärkeää mm. määritellä urakoitsijoiden ja Tiehallinnon välinen rooli.

12 10 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ Vaikutamme viestinnällä asiakkaiden ja toimeksiantajien odotuksiin. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o tiedotteiden muokkaaminen lukija- ja kuulijaystävällisemmäksi, ymmärrettävämpi kieliasu esim. suorat lainaukset tiedotteisiin, sisäisen ammattisanaston suomentaminen. o kerromme tienkäyttäjien vaikutusmahdollisuuksista sekä tienpidon vaihtoehdoista ja valinnoista, esimerkkinä tehostamalla viestintää pienistä hankkeista ja etsimällä uusia keinoja kansalaisosallistumiseen. o tiedotamme avoimesti, oma-aloitteisesti ja nopeasti kielteisistäkin asioista, vrt. kriisiviestinnän käsikirja. Tiedon lisäksi välitämme mielikuvia. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o viestinnän tuotteiden värimaailman ja valokuvien avulla tuemme Tiehallinnon tavoitekuvaa mm. palvelevasta, ihmisläheisestä ja toimintaansa kehittävästä yhteisöstä. o graafisen manuaalin uusiminen käytännön läheisemmäksi, kaikille tiehallintolaisten tueksi. o tietoiskuja henkilöstölle, siitä miten viestinnällä voi vaikuttaa mielikuviin, lähtökohtana että jokainen työntekijä viestii olemuksellaan. Korostamme yhteiskuntavastuuta ja kestävää kehitystä Tiehallinnon toiminnassa. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o johdon ja viestinnän tulisi määritellä mitä kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu merkitsevät Tiehallinnolle, ja mitä korostamme mm. viestinnässä. o yhteiskuntavastuu näkökulma näkyy viestinnän tuotteissa, puheissa jne., mm. vuosikertomuksen sisältö perustuu laajalti yhteiskuntavastuun kolmeen peruspilariin (taloudellinen ja sosiaalinen sekä ympäristövastuu). Sisäinen viestintä on kannustavaa ja me-henkeä vahvistavaa. Jokainen työntekijä ymmärtää oman vastuunsa viestinnästä. Alennamme viestinnän kynnystä. Jokaisella on vastuu siitä, että tieto välittyy talon sisällä ja sieltä ulos. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o viestintäkoulutusta asiantuntijoille, mm. viestintäsuunnitelman tekemisestä ja kohderyhmien määrittelystä o sähköisen työpöydän mahdollisuudet o Sinetin julkaisujärjestelmän vaihtaminen, uusia keinoja vuorovaikutukseen ja tiedon välitykseen.

13 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 11 PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ Kehitämme viestintävälineitä ja kanavia Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o Tiehallinnon verkkopalveluiden kehittäminen, sähköinen työpöytä, verkostot, uudenlaiset verkkopohjaiset vuorovaikutusmahdollisuudet o tietoiskuja henkilöstölle eri aiheista, esimerkkinä esimiesviestintä, esitelmien pito, sähköpostiviestintä, palautteen anto jne. o vahvistamalla yhteisöllisyyttä erilaisin keinoin: lisäämällä vuorovaikutteisuutta, yhteisiä tempauksia, uusia kannustuskeinoja ym. o johdon aktiivisempi osallistuminen keskusteluihin intranetissä, johdon kolumnit o johdon suorat tai nauhoitetut esitykset verkossa (ns. webcasting) o Tiedonkeruun ja jakamisen yksinkertaistaminen myös kansainvälisesti, mm. verkoistoiden avulla Tiedotamme lähtökohtaisesti ensin talon sisällä, vasta sen jälkeen talosta ulos. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o massatekstiviestien lähettäminen o kriisitilanteessa viesti aina ensin henkilökunnalle Viestinnän tuotteet ja palvelut on suunniteltu vastaamaan asiakkaittemme tarpeisiin. Puhumme vastaanottajan kieltä ja yhteydenpito meihin on vaivatonta. Otamme selvää asiakkaiden tarpeista Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o asiakkuustiedon hyödyntäminen viestinnän suunnittelussa ja kehittämisessä sekä mittaamisessa, esimerkiksi ASTAR, sidosryhmätutkimus ja tienkäyttäjätutkimus o asiakassegmentoinnin käyttö viestinnän tuotteiden, esimerkiksi verkkosivujen suunnittelun pohjana Kerromme selkeästi miten ja milloin tienkäyttäjät voivat vaikuttaa päätöksiimme. Näin vaikutamme myös tienkäyttäjien odotuksiin. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o hankeviestinnän eri vaiheiden määrittely, systemaattinen tiedottaminen milloin kansalaiset voivat vaikuttaa o hankeviestinnän kehittäminen o kansalaisosallistumisen tehostaminen verkossa

14 12 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ Määrittelemme sidosryhmäkohtaiset pääviestit vuositasolla ja pidemmällä aikavälillä. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o viestinnän tuotteiden räätälöinti eri kohderyhmille o viestinnällisten tavoitteiden määritteleminen myös kansainväliselle yleisölle, tavoitteena markkinoida Tiehallinnon ja Suomen asiantuntijuutta sekä tukea tienpidon markkinoiden kehittymistä pohjoismaisella tasolla o seuranta kohderyhmittäin, mm. Observerin avulla o viestinnällinen tuki sidosryhmävastuuhenkilöille, esimerkiksi kalvosarjat, viestinnälliset tavoitteet jokaiselle kohderyhmälle

15 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 13 VIESTINTÄVASTUUT 4 VIESTINTÄVASTUUT Viestintä on Tiehallinnossa kaikkien asia, ei vain johdon ja ammattitiedottajien. Jokaisen virkamiehen oikeus ja velvollisuus on osallistua aktiivisesti oman asiantuntemusalueensa viestintään ja varmistaa, että ajankohtainen tieto kulkee sisäisesti ja ulkoisesti. Ylin vastuu Tiehallinnon viestinnästä on pääjohtajalla. Tiehallinnon yleistä kantaa koskevat median tiedustelut ohjataan ensisijaisesti pääjohtajalle, tulosyksiköiden tai muille vastuullisille johtajille ja viestintäpäällikölle. Asiantuntijat voivat kertoa Tiehallinnon kannan asiassa kun virallinen kanta on määritelty. Yksiköissä tai piireissä on etukäteen sovittava kenellä on oikeus antaa kommentteja mistäkin asiasta. Kaikista haastatteluista tulee kertoa esimiehelle tai viestintään. Tulosyksiköiden johtajat vastaavat tiedonkulusta omassa yksikössään. Jokainen esimies on viestintävastuussa omalla tehtäväalueellaan. Pääjohtaja Ylin vastuu viestinnästä ja yhteisökuvasta. Päävastuu viestinnästä suhteessa toimeksiantajiin. Tulosyksiköiden- ja muut johtajat Päävastuu viestinnästä yksikössään. Päävastuu sidosryhmäviestinnästä alueellaan. Viestintäpäällikkö Päävastuu viestinnän kehittämisestä, ohjauksesta ja suunnittelusta. Johtaa viestintää Tiehallinto-tasolla läheisessä yhteistyössä johdon kanssa ja johdon tukena. Koordinoi Tiehallinnon sisäistä ja ulkoista viestintää, myös kansainvälisesti. Asiantuntijapalveluiden viestintätiimi Avustaa ja tukee viestintäpäällikköä viestinnän kehittämisessä, koordinoinnissa ja suunnittelussa ja toteutuksessa. Vastuu erikseen tilatuista viestinnän tuotteista ja järjestelmistä. Asiantuntijapalveluiden sisäinen viestintä. Tiedottajat tiepiireissä Viestinnän kehittäminen, koordinointi, suunnittelu ja toteuttaminen tiepiirin alueella. Liikennekeskus Vastaa liikenteen sujuvuuteen liittyvästä päivittäisestä viestinnästä. Esimiehet Vastuu viestinnästä omassa yksikössään/tiimissään. Poimii omalle tiimille/ ryhmälle tärkeimmät asiat tietotulvasta. Esimies alaisviestintä Työhyvinvointiin vaikuttava viestintä Perehdyttäminen

16 14 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat VIESTINTÄVASTUUT Kaikki Tiehallinnon työntekijät Informoida esimiehiä, työtovereita ja tarvittaessa viestintää omasta työstään ja sen vaikutuksista ja tuloksista. Konsultit ja urakoitsijat Hankeviestintä Tiehallinnon ohjeistusta ja ilmettä noudattaen. Projektien viestintäsuunnitelmien laatiminen Tiehallinnon henkilöstön ja viestinnän pitäminen ajan tasalla suunnitelmista ja tilanteesta esimerkiksi työmaalla.

17 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 15 VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT 5 VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT Viestinnässä hyödynnämme Tiehallinnon vuorovaikutuskenttää tehokkaasti. Viestinnän tuotteet ja palvelut on tarpeen suunnitella asiakasryhmäkohtaisesti, koska jokaisella ryhmällä on omat tarpeensa ja tietotasonsa. Viestinnän suunnittelussa hyödynnetään jo olemassa olevaa ja tulevaa asiakassegmentointia. Tiehallinnon viestinnän kohderyhmät ovat: Toimeksiantajat ja päättäjät Yhteistyökumppanit Palveluiden tuottajat ja toimittajat Asiakkaat (tienkäyttäjät, kuljetusten tarvitsijat, viranomaistoiminnan asiakkaat, tiedon tarvitsijat) Henkilöstö Media Jokaiselle kohderyhmälle asetetaan erillisiä viestinnällisiä tavoitteita (luku 7). Tavoitteita ja painopisteitä tarkastellaan vuosittain.

18 16 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat VIESTINNÄN KANAVAT 6 VIESTINNÄN KANAVAT Viestinnän kanavat määritellään tarkemmin kohdassa 8, jossa myös kuvataan miten eri kanavia hyödynnetään eri kohderyhmien tavoittamiseen. Pääsääntöisesti viestintäkanavien valinnassa kannattaa pohtia etenkin, millä kanavalla kohderyhmän tai kohdehenkilön parhaiten tavoittaa ja mikä on nopein tai jopa tehokkain tapa eri tilanteissa. Toimiva nyrkkisääntö on, että hyviä kanavia varsinaiseen arkiseen tiedottamiseen ovat sähköiset ja kirjalliset kanavat. Varsinaiseen vuorovaikutukseen sopivat parhaiten suulliset kanavat. Yleisenä kehityksenä in merkitys viestintäkanavana tulee kasvamaan, mutta ei se kuitenkaan korvaa perinteistä keskustelutilannetta. Esimerkiksi sähköposti menettää merkityksensä nopeana työvälineenä, jos sitä käytetään vääriin tarkoituksiin. Eräs viisas henkilö on joskus todennut, ettei sähköpostilla voi johtaa. Vastaisuudessa talon sisällä on tärkeää pohtia pelisääntöjä sisäiseen viestintään, eli yhdessä päättää mitä kanavia käytetään ja mihin tarkoitukseen. Nopeasti kehittyvä viestintäteknologia asettaa luonnollisesti haasteita myös julkishallinnolle. On kyettävä vastaamaan yhä nopeammin muuttuviin tieto- ja viestintätarpeisiin, esimerkiksi tarjoamalla luotettavia ja jokseenkin valvottuja keskustelufoorumeita.

19 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 17 VIESTINNÄN SEURANTA JA ARVIOINTI 7 VIESTINNÄN SEURANTA JA ARVIOINTI Tiehallinnon viestintä on tavoitteellista ja mitattua. Onnistunut viestintä edellyttää suunnittelua, tehokasta toteuttamista ja jatkuvaa arviointia. Tiehallinnon viestinnän toimivuutta seurataan säännöllisesti erilaisin tutkimuksin. Mittareita ja seurantaa kehitetään järjestelmällisesti osana asiakkuustiedon kehikkoa. Viestinnälle on tarkoitus laatia tasapainoitettu tuloskortti, joka pohjautuu toistuviin viestinnän ja asiakkuuden onnistumista seuraaviin tutkimuksiin. Tuloskortin mittareita kehitetään ja tarkistetaan vuosittain. Viestinnän vaikuttavuutta tutkitaan seuraamalla julkisuuskuvan kehitystä mediassa, sidosryhmien mielipiteitä, sekä pääviestien läpimenoa mediassa. Observer Oy:n tarjoama mediaseuranta kertoo tiedotteiden läpimenosta ja julkisuusanalyysi antaa kuvan siitä minkälaiselta Tiehallinto yleisesti ottaen julkisuudessa näyttää. Tavoitteena on pitää julkisuuden määrää vähintään ennallaan. Puolivuosittain seurataan myös syvällisemmin kuinka hyvin eri teemat, vuonna 2006 esimerkiksi liikenteen hallinta, ovat menneet läpi julkisuudessa ja onko syytä tehdä jotain korjauksia. Jokaisen tiedotteen tai tiedotustilaisuuden jälkeen laaditaan lähtökohtaisesti analyysi läpimenosta tiedotusvälineissä. Media-analyysien avulla voimme kätevässä muodossa seurata julkisuutemme kehitystä pidemmällä aikavälillä, myös tiepiireittäin. Observer Oy seuraa Tiehallinnon julkisuuskuvaa kotimaisessa mediassa. Seurannassa on mm. julkisuuden myönteinen, neutraali tai kielteinen sävy. Lisäksi viestintää voidaan mitata mekaanisemmin www-sivujen kävijämääriä seuraamalla, messukävijöiden määrää arvioimalla ja lehtien tilaajamäärien perusteella. Asiakkaiden, eli tienkäyttäjien ja median tyytyväisyyttä tutkitaan strategisella sidosryhmätutkimuksella sekä tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksella. Joka toinen vuosi toistuva strateginen sidosryhmätutkimus kertoo, minkälaisena yhteistyökumppanina Tiehallinto yleisesti koetaan. Tutkimuksessa kysytään myös viestinnän onnistumisesta. Kyselyyn osallistuu median edustajia, joille on oma kysymyspatteristo. Muita tiedonlähteitä ovat jo aiemmin mainittu tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset, asiakaspalaute, -palaute, ja henkilöstön tyytyväisyys. Tavoitteena on kasvattaa tiehallintolaisten tyytyväisyyttä sisäiseen tiedonkulkuun sekä saada heidät ymmärtämään oman roolinsa tiedotusketjussa.

20 18 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 8 TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN Tienkäyttäjien laaja asiakaskunta tarvitsee tietoa erilaisista asioista, ja myös Tiehallinto haluaa kohdentaa viestinsä tarkasti. Kohdennettu viestintä helpottaa viestinnän suunnittelua ja viestien läpimenoa. Lisäksi se palvelee asiakkaita paremmin. Pääviestit kohderyhmittäin taulukkoon on koottu kiteytys Tiehallinnon keskeisistä viesteistä: Viestinnällinen tavoite on se toiminta tai tieto, jota viestinnällä halutaan syntyvän. Nämä tavoitteet ovat joko strategisia tai vastaavat asiakaskontakteissa ilmi käyneisiin tiedontarpeisiin. Pääviesti on se sanoma, johon tavoite on puettu. Kanavat ovat niitä keinoja, joilla haluamme asiakkaamme tavoittaa. Vastuutahoiksi on kirjattu ensisijaiset viestinnästä vastaavat.

21 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 19 TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 8.1. Toimeksiantajat ja päättäjät Viestinnälliset tavoitteet Pääviestit ja teemat Viestintäkanavat Vastuut Tietoa tiestön tilasta ja asiakkaiden liikkumistarpeista päätöksenteon tueksi Hyvä tiestö on osa kilpailukykyämme. "Hyvä tie kuuluu kaikille" Sidosryhmätapaamiset Etappi Vuosikertomus Yleisesite Messut ym. tapahtumat (seminaarit, keskustelutilaisuudet) Tiennäyttäjä Tiefakta Tietilasto Tiedotteet Pääkonttori Johto Tulosyksiköt viestintäpäällikkö Ennakoivaa informaatiota kehityksestä ja toimintaympäristön muutoksista Pitkäjänteinen rahoitusohjelma hankeohjelman tueksi "Hyvällä tiellä tulevaisuuteen" Tutkimukset Tulevaisuuden näkymät Tiennäyttäjä Sidosryhmätapaamiset Pääkonttori Tulosyksiköt Johto viestintäpäällikkö Perustietoa rahoituksesta Miten Tiehallinto käyttää sille osoitetut varat Uudet rahoitusmallit ja kansainväliset trendit TTS Mitä maksaa vuosikertomus Tietilasto Tiefakta Etappi Sidosryhmätapaamiset Hankeviestintä Pääkonttori Johto Tulosyksiköt Tienpidon perusteluviestintä osana liikennejärjestelmää Liikennejärjestelmäyhteistyö Edelläkävijyys "Hyvä tie (väylä) tehdään yhteistyössä" Väylähallintoyhteistyö KV -yhteistyö T&K -yhteistyö Etappi Sidosryhmätapaamiset Messut ym. tapahtumat (seminaarit, keskustelutilaisuudet) Tutkimukset ja niiden tulokset Pääkonttori AP Tulosyksiköt Yksittäiset asiantuntijat Perustietoa tienpidon tavoitteista, vaikutuksista ja vastuunjaosta myös alueelliset näkökulmat Tiehallinnon tärkeimmät tavoitteet ja tulokset Vuosikertomus Tiefakta Sidosryhmätapaamiset Messut ym. tapahtumat (seminaarit, keskustelutilaisuudet) TTS Pääkonttori Johto Tulosyksiköt

22 20 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 8.2. Tienkäyttäjät Viestinnälliset tavoitteet Pääviestit ja teemat Tietoa tienpidon vaikutuksista ja mahdollisuuksista Palvelulupaus Resurssien riittävyys "Hyvä tie säästää ympäristöä" Tienpidon rahoituksen riittävyys (realistisuus) Viestintäkanavat Tiedotteet, Tiedotustilaisuudet, Messut ym. tapahtumat Asiakaspalautteisiin vastaaminen Tienkäyttäjän linja Vastuut Johto Viestintäryhmä, kaikki Tiehallintolaiset Sujuva ja turvallinen liikkuminen Tienpidon keinoin voidaan vaikuttaa vain osittain liikenneturvallisuuteen "Myös tienkäyttäjällä on vastuu liikenneturvallisuudesta" Tiedotteet Kampanjat Liikennetiedotus Tilaisuudet Liikennekeskus Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (Liikenneturva, LP, radiot, koulut, autokoulut yms.) "Hyvä tie on turvallinen" Hankeviestintä Kansalaisosallistuminen "Tieympäristö kehittyy ja muuttuu" Erilaiset tilaisuudet Tiedotteet Tietyökartta TTS Lehdet Projektipäälliköt Viestintäryhmä Talous Konsultit Tietoa Tiehallinnon palveluista erilaisille käyttäjäryhmille Esteettömyys Eri liikennemuodot Eri liikkumismuodot Lupa-asiat Tiedotteet Messut ja muut tapahtumat Etappi Luvat Tulosyksiköt Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Asiakaspalvelu

23 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 21 TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 8.3. Henkilöstö Viestinnälliset tavoitteet Pääviestit ja teemat Viestintäkanavat Vastuut Työhyvinvointi Arvojen, vision, strategian kirkastaminen ja konkretisointi jokaisen omiin työtehtäviin Henkilöstötilaisuudet EA -keskustelut Sinetti Kokoukset Tulosyksiköt Esimiehet Henkilöstö ViLi Kaikki tiehallintolaiset Ajankohtaiset henkilöstöön vaikuttavat asiat ja muutokset ja niiden perusteleminen. "Tiehallinnossa on kivaa" Tiedon ja osaamisen jakaminen Koulutus Työssä oppiminen Tietoiskut Kokoukset Henkilöstön työ/urakierto Esimiehet Kaikki tiehallintolaiset Henkilöstö Organisaatiokulttuurin vahvistaminen Ammattiylpeys, "Me tiehallintolaiset" Työympäristön kehittäminen Yhteiset tapahtumat Henkilöhaastattelut "Palkinnot" (Vuoden xxx) Perehdytys Esimiehet Kaikki tiehallintolaiset Henkilöstö Työnantajakuvan luominen Alan imago Edelläkävijyys Etappi Työpaikkailmoitukset Tiennäyttäjä Koulutus Esiintymiset (tiehallintolaiset) Johto Henkilöstö Kaikki tiehallintolaiset Oppilaitokset LVM Urakoitsijat

24 22 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 8.4. Yhteistyökumppanit (1) Järjestöt ja yhdistykset, yliopistot, tutkimuslaitokset Viestinnälliset tavoitteet Pääviestit ja teemat Viestintäkanavat Vastuut Jatkuva vuorovaikutus ja verkostoituminen Tiehallinnon tehtävistä, tavoitteista ja tuloksista kertominen Liikennejärjestelmän, tiestön ja koko infraalan merkitys yhteiskunnalle Sidosryhmätilaisuudet Ajankohtaisviestintä Kokoukset Messut, tapahtumat Lehdet Asiakkuus ja henkilöstö, viestintäryhmä, Sidosryhmävastuuhenkilöt Yhteistyö Teemat yhteistyökumppanista riippuen Muuttuva toimintaympäristö Kampanjat Messut ja muut tapahtumat Tiedotteet Projektit Koulutus Sidosryhmävastuuhenkilöt Viestintäryhmä Litu-ihmiset Ympäristö -ihmiset T&K -toiminnan tukeminen Yhteistyömahdollisuudet (rahoitus, projektien organisointi) Tutkimustulokset Käyttöönotto ja soveltaminen Tiedotteet Tiennäyttäjä Etappi Seminaarit Ohjeet Projektit AP Johto T&K -asiantuntijat Tulosyksiköt Innovaatiot ja edelläkävijyys

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Pauliina Palttala, Hannu Rantanen ja Marita Vos Viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Pelastusopisto Tutkimuksen tavoite Esitellä kriisiviestinnän

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva liikenneturvallisuuden puolestapuhuja Olemme liikenneturvallisuusalan keskusjärjestö ja huolehdimme meille laissa osoitetuista

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Verkottumistapaaminen, Helsinki Sonja Heikkinen Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Lohjelman verkostoituminen Hankekortti Lohjelman ohjausryhmä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Esisuunnitelmavaihe 10.2.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet 3. Viestinnän arvot 4. Viestinnän vastuut 5.

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Esittely laitoksille Eija Fabritius Viestintälinjauksia UEF Avoimuus ja läpinäkyvyys Sujuvat viestintäkäytännöt Vuorovaikutteisuus Tavoitteellinen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskus, LUMA-KS, on Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima kehittämishanke, joka toimii osana valtakunnallista

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva ALLI Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Keskiössä Suomen aluerakenne siis mikä? Palvelut Aluerakenteella e a tarkoitetaan väestön ja asumisen, tö työpaikkojen

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot