Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat"

Transkriptio

1 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Viestimme yhdessä Vastaanottajan asialla - vastaanottajan kielellä Sisäisiä julkaisuja 15/2006

2

3 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 1 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Viestimme yhdessä Vastaanottajan asialla - vastaanottajan kielellä Sisäisiä julkaisuja 15/2006

4 2 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v TIEHALLINTO Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 3 Sisältö 1 VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT Tiehallinnon toimintaympäristön viestinnälliset haasteet Tiehallinnon arvot, visio, perusviestit ja toiminta-ajatus Tiehallinnon strategiat Lakiperusta 7 2 VIESTINNÄN PÄÄMÄÄRÄT 8 3 PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ 9 4 VIESTINTÄVASTUUT 13 5 VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT 15 6 VIESTINNÄN KANAVAT 16 7 VIESTINNÄN SEURANTA JA ARVIOINTI 17 8 TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 18

6 4 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat

7 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 5 VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT 1 VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT Tiehallinnon viestinnän toimintalinjojen tarkoitus on selkeyttää ja yhtenäistää viestintää sekä henkilöstön käsitystä viestinnästä. Viestinnän yhtenäisyydellä tarkoitetaan, että viestinnän yleissävy, pääteemat sekä visuaalinen ilme ovat kaikkialla samat. Toisaalta viestinnän toimintalinjoissa nostetaan esiin myös alueellisen organisaation viestinnälliset hyödyt, mm. läheiset suhteet asiakkaisiin. Viestintä on Tiehallinnossa jokaisen asia ja vastuu, johon viestintäryhmä tarjoaa tukensa ja asiantuntijuutensa. Tiehallinnossa viestintä on suunniteltua, johdettua ja tavoitteellista. Viestintä on yksi yhteisön keinoista saavuttaa tavoitteensa. Viestintä liittää yhteisön jäsenet toisiinsa. Yhteisön asioista tulee yhteisiä vasta viestimällä. Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat perustuvat Tiehallinnon visioon, arvoihin ja strategioihin, sekä rakentuvat yleisistä päämääristä, joita tuetaan erilaisin keinoin ja toimenpitein. Toimintalinjojen toteuttamista varten laaditaan vuosittainen toimintasuunnitelma, johon sisällytetään päämääristä johdetut konkreettiset kehittämishankkeet. Toimintalinjoja täydennetään vuoden 2006 aikana kattavammalla viestinnän mittaristolla sekä päivitetyllä graafisella manuaalilla, jotka puolestaan tukevat toimintalinjojen toteutumista. 1.1 Tiehallinnon toimintaympäristön viestinnälliset haasteet Tiehallinnon rooli on siinä mielessä pulmallinen, että Tiehallinnon johto joutuu jatkuvasti punnitsemaan sanomansa poliittista ulottuvuutta. Virkamiehistön haaste on osallistua ja aktiivisesti toimia erilaisten vaihtoehtojen jäsentäjänä ja poliittisen johdon keskustelukumppanina. Tiehallinnon on kyettävä kertomaan tienpidon ja sen rahoituksen eri vaihtoehdoista ja vaikutuksista. Julkisen sektorin menestystähän mitataan etenkin sillä, kuinka hyvin yhteiskunta on onnistunut tuottamaan kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia. Tiet yhdistävät ihmisiä mutta ne ovat myös tärkeä tuotannontekijä. Viestinnällisesti haasteellinen on myös aikajänne, jolla tiepitoa suunnitellaan ja toteutetaan. Yritykset ja politiikka katsovat useimmiten muutaman vuoden tai nykyisen vaalikauden tai budjettikauden päähän. Tienpitoa on suunniteltava seuraavaa sukupolvea varten. Viestinnässä on siis tärkeää kuvata paitsi pitkäjänteisiä myös lyhytjänteisiä hyötyjä. Tiehallinnon viestinnän vahvuus on tieaiheen yleinen kiinnostavuus. Voimme siis luottaa siihen, että tieasiat kiinnostavat, nyt ja jatkossa. Ihmiset janoavat tietoa kaikesta, joka vaikuttaa heidän jokapäiväiseen arkeensa. Tiehallinnon on kyettävä vaikuttamaan kansalaisten odotuksiin esimerkiksi tarjoamalla heille vaikutusmahdollisuuksia sekä avoimesti kertoa tienpidon valinnoista ja toimintamme reunaehdoista. Eräs tärkein kehittämisen kohde on näin ollen parantaa kansalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksia, sähköistä asiointia ja itsepalvelua sekä viranomaisten välistä tiedonsiirtoa ja asiakaspalvelutehtäviä. Julkishallinnon palvelujen kehittämisessä suurimpia ongelmia on edelleen kansallisten todellisten vaikutusmahdollisuuksien takaaminen. Vaarana on myös, että julkishallinnon virastot etääntyvät liikaa kansalaisten arjesta.

8 6 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT Uusi teknologia tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Julkishallinnolla ei ole varaa kokeilla uutta teknologiaa eturintamassa, mutta silti on tärkeää miettiä uusia keinoja tietotarpeiden tyydyttämiseen. Orastavan ruohonjuuri-journalismin ( grassroots journalism ) vastikkeeksi on tärkeä tarjota mm. vuorovaikutteisia keskustelukanavia issä. Seuraavassa sukupolvessa on jo selkeästi valistuneempia viestijöitä aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Työelämään siirtyvät nuoret ovat kirjoittaneet ensimmäiset sähköpostit jo koulun penkillä ja ovat monella tapaa rohkeampia viestijöitä ja esiintyjiä. He myös vaativat viestinnältä enemmän kuin mikään muu sukupolvi ennen heitä. Tiehallinnon ehdottomia vahvuuksia ovat viestinnän näkökulmasta alueellinen organisaatio ja läheisyys kansalaisiin. Ominaispiirteiltään erilaiset tiepiirit antavat Tiehallinnolle kasvot ja yleiset linjaukset tulee aina peilata paikalliseen näkökulmaan. Myös Tiehallinnon yhteisökuva on suhteellisen hyvällä tasolla. Tiehallinnon henkilöstöä arvostetaan heidän asiantuntijuudestaan. Toisaalta syvällinen asiantuntijuus voi olla myös heikkous, koska sanomansa pitää osata pukea ymmärrettävään muotoon. Julkishallinnon yhteinen haaste lähivuosina tulee olemaan nuorien osaajien houkutteleminen valtion leipiin suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. On tärkeää miettiä, miten säilytämme Tiehallinnon kiinnostavuuden työpaikkana ja mitä kerromme Tiehallinnosta työnantajana. Eläkeaalto luo paineita valtionhallinnon toiminnan tehostamiselle ja työntekijöiden jaksamiselle. Verkostot ja tiiviimpi yhteistyö muun muassa väylävirastojen kesken on eräs tapa parantaa tehokkuutta myös viestinnän keinoin. Julkisissa arvokeskusteluissa kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu ovat tulleet jäädäkseen. Kestävällä kehityksellä tavoitellaan ratkaisuja, joilla voidaan säästää luontoa ja taloudellisia resursseja, sekä vähentää ympäristön kuormitusta samalla kun otetaan huomioon eri ihmisryhmien tarpeet. Myös Tiehallinnossa kestävän kehityksen periaatteet ja vastuu yhteiskunnasta on näyttävä paitsi viesteissä myös teoissa ja visuaalisessa ilmeessä. 1.2 Tiehallinnon arvot, visio, perusviestit ja toiminta-ajatus Tiehallinnon toimintaa ohjaavat visio, strategiat ja arvot sekä Tiehallinnon toiminta-ajatus. Tiehallinnon viestinnän tehtävänä on tehdä nämä näkyväksi ja näin tukea niiden toteutumista. Viestintä tukee myös Tiehallinnon toiminta-ajatuksen toteutumista. Tiehallinnon viestinnän tehtävänä on palvella kansalaisia ja elinkeinoelämää ajantasaisella viestinnällä ja vaikuttamalla tienkäyttäjien odotuksiin. Tiehallinnon arvot: Yhteiskunnallinen vastuu: Viestintä tuo näkyviin Tiehallinnon yhteiskuntavastuun eri ulottuvuudet. Asiakaslähtöisyys: Vastaanottajan tietämys ja tilanne on viestinnän lähtökohta. Osaaminen ja yhteistyö Tiehallinto hyödyntää tehokkaasti vuorovaikutuskenttää myös viestinnässään.

9 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 7 VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT Tiehallinnon perusviestit: Hyvällä tiellä tulevaisuuteen Hyvä tie on yhteiskunnan elinehto Hyvä tie kehittyy muuttuviin tarpeisiin Huomisen tie tehdään tänään Perusviestit ovat kaiken viestinnän perusmateriaalia. Niitä käytetään niin tiedotteissa, tiedotustilaisuuksissa, esitelmissä, tiimipalavereissa, haastatteluissa kuin Tiehallinnon sisäisissä henkilöstötilaisuuksissa. 1.3 Tiehallinnon strategiat Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat nojaavat Tiehallinnon toiminta- ja tienpidon strategioihin ja tukevat niiden toteutumista. Yleisesti Tiehallinnon tavoitteena on viestiä oma-aloitteisesti tie- ja liikenneolojen tilasta ja kehittymisestä tavoitteenaan varmistaa yhteiskunnan tarpeita vastaava tienpidon rahoitustaso. Jokapäiväisellä viestinnällään Tiehallinto perustelee olemassaoloaan ja tienpidon merkitystä yhteiskunnalle osana toimivaa liikennejärjestelmää. Koska julkisuus vaikuttaa lähes kaikkiin yhteisön toimiin, huoli yhteisöä koskevan uutisoinnin ja julkisen keskustelun vaikutuksista ei ole vain viestintää hoitavien asia. Julkisuus on tärkeä analyysin kohde koko yrityksen toiminnan kannalta. Tiehallinnon toimintastrategiassa painotetaan muun muassa palvelujen kohdistamista eri asiakasryhmien tarpeisiin, tiedon aktiiviseen tarjoamiseen, sekä vuorovaikutteiseen toimintaan arvoverkoston ja kansalaisten kanssa. Näillä kaikilla osa-alueilla viestinnällä on keskeinen rooli mm. viestintäkanavien kehittämisessä sekä viestien sisällön muokkaamisessa. 1.4 Lakiperusta Avoin ja aktiivinen viestintä on lakisääteinen velvoite, ja sitä ohjaavat useat lait. Kansalaisten perusoikeuksiin kuuluu oikeus tietoon ja hyvään hallintoon. Julkisuuslaissa määrätään asiakirjojen julkisuudesta ja viranomaisten velvollisuudesta tuottaa ja jakaa tietoa. Vuoden 1999 lopussa voimaan tulleen uuden julkisuuslainsäädännön (621/1999) mukaan viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa. Viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Hallintolaissa määrätään ilmoittamisvelvollisuudesta, johon voi lukea ilmoitus-, kuuluttamis-, ja kuulemisvelvoitteen. Lisäksi Tiehallinto sitoutuu noudattamaan valtionhallinnon viestintäsuosituksia (2002), joiden tarkoituksena on edistää avointa hallintokulttuuria ja valtionhallinnon viestinnän kehittämistä.

10 8 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat VIESTINNÄN PÄÄMÄÄRÄT 2 VIESTINNÄN PÄÄMÄÄRÄT Viestintä tukee tienpitoa ja sen kehittämistä tekemällä Tiehallinnon tehtävät, päämäärät ja tienpidon perustelut näkyväksi sekä talon sisällä että sen ulkopuolella. Julkisuudessa Tiehallinto näyttäytyy palvelevana asiantuntijaorganisaationa, joka puhuttelee eri kohderyhmiä heidän omalla kielellään. Tiehallinnon viestinnän yleisen tason päämäärät voidaan kiteyttää seuraavaan muotoon. Tiehallinto tunnetaan palvelevana, asiantuntevana ja toimintaansa kehittävänä virastona. Yhteiskunnassa tiedetään tienpidon suunnitelmista ja vaikutuksista. Sisäinen viestintä on informoivaa, kannustavaa ja me-henkeä vahvistavaa. Jokainen työntekijä ymmärtää oman vastuunsa viestinnässä. Viestinnän tuotteet ja palvelut on suunniteltu vastaamaan asiakkaittemme tarpeita. Puhumme vastaanottajan kieltä ja yhteydenpito meihin on vaivatonta.

11 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 9 PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ 3 PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ Viestinnän päämäärien toteutumista tuetaan vuosittaisella toiminnansuunnittelulla ja kehittämiskohteiden valinnalla. Viestinnän kehittäminen vaatii toimintatapojen hiomista, voimavarojen järjestämistä ja toimivia välineitä, sekä viestintäosaamisen vahvistamista. Tiehallinto tunnetaan palvelevana, asiantuntevana ja toimintaansa kehittävänä virastona. Yhteiskunnassa tiedetään tienpidon suunnitelmista, valinnoista ja vaikutuksista. Viestimme suunnitelmallisesti ja yhdenmukaisesti. Pääviestimme ovat samanlaisia kaikilla tasoilla. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o johto määrittelee Tiehallinnon tavoitekuvan, jonka tarkoituksena on kuvata millä perustelemme olemassaolomme, miltä haluamme näyttää sidosryhmien silmissä, ja minkälaisena työnantajana haluamme profiloitua. o määrittelemme Tiehallinnon pääviestit ja teemat vuosittain ja kohderyhmittäin. Ks. kohta 8. o piirien TTS:lle ja esitteille etsitään yhtenäinen linja, jossa myös hyödynnetään alueellisen organisaation vahvuudet. o viestinnän suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta tehostetaan mm. valtakunnallisen ja kaikille yhteisen viestintäkalenterin kautta. Varmistamme, että viestintä kytkeytyy tienpidon jokaiseen vaiheeseen strategisesta suunnittelusta aina vaikutusten seurantaan asti. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o tiedottajat jalkautuvat tehokkaammin mm. prosesseihin, tiimeihin ja yksiköihin, esimerkkinä liikenneturvallisuus ja ympäristö tai/ja prosessit/ yksiköt nimeävät viestintävastaavan jonka vastuulla on tiedonkulku viestintään. o hankeviestinnän eri vaiheet ja Tiehallinnon ja urakoitsijoiden väliset roolit selkiytetään yhteistyössä suunnittelu-, hankinta-, asiakaspalvelutja asiakkuusprosessin kanssa. o hankeviestintää verkossa kehitetään yhteistyössä mm. asiakaspalveluiden, asiakkuuden, suunnittelupäälliköiden ja projektipäälliköiden kanssa, tärkeää mm. määritellä urakoitsijoiden ja Tiehallinnon välinen rooli.

12 10 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ Vaikutamme viestinnällä asiakkaiden ja toimeksiantajien odotuksiin. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o tiedotteiden muokkaaminen lukija- ja kuulijaystävällisemmäksi, ymmärrettävämpi kieliasu esim. suorat lainaukset tiedotteisiin, sisäisen ammattisanaston suomentaminen. o kerromme tienkäyttäjien vaikutusmahdollisuuksista sekä tienpidon vaihtoehdoista ja valinnoista, esimerkkinä tehostamalla viestintää pienistä hankkeista ja etsimällä uusia keinoja kansalaisosallistumiseen. o tiedotamme avoimesti, oma-aloitteisesti ja nopeasti kielteisistäkin asioista, vrt. kriisiviestinnän käsikirja. Tiedon lisäksi välitämme mielikuvia. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o viestinnän tuotteiden värimaailman ja valokuvien avulla tuemme Tiehallinnon tavoitekuvaa mm. palvelevasta, ihmisläheisestä ja toimintaansa kehittävästä yhteisöstä. o graafisen manuaalin uusiminen käytännön läheisemmäksi, kaikille tiehallintolaisten tueksi. o tietoiskuja henkilöstölle, siitä miten viestinnällä voi vaikuttaa mielikuviin, lähtökohtana että jokainen työntekijä viestii olemuksellaan. Korostamme yhteiskuntavastuuta ja kestävää kehitystä Tiehallinnon toiminnassa. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o johdon ja viestinnän tulisi määritellä mitä kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu merkitsevät Tiehallinnolle, ja mitä korostamme mm. viestinnässä. o yhteiskuntavastuu näkökulma näkyy viestinnän tuotteissa, puheissa jne., mm. vuosikertomuksen sisältö perustuu laajalti yhteiskuntavastuun kolmeen peruspilariin (taloudellinen ja sosiaalinen sekä ympäristövastuu). Sisäinen viestintä on kannustavaa ja me-henkeä vahvistavaa. Jokainen työntekijä ymmärtää oman vastuunsa viestinnästä. Alennamme viestinnän kynnystä. Jokaisella on vastuu siitä, että tieto välittyy talon sisällä ja sieltä ulos. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o viestintäkoulutusta asiantuntijoille, mm. viestintäsuunnitelman tekemisestä ja kohderyhmien määrittelystä o sähköisen työpöydän mahdollisuudet o Sinetin julkaisujärjestelmän vaihtaminen, uusia keinoja vuorovaikutukseen ja tiedon välitykseen.

13 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 11 PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ Kehitämme viestintävälineitä ja kanavia Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o Tiehallinnon verkkopalveluiden kehittäminen, sähköinen työpöytä, verkostot, uudenlaiset verkkopohjaiset vuorovaikutusmahdollisuudet o tietoiskuja henkilöstölle eri aiheista, esimerkkinä esimiesviestintä, esitelmien pito, sähköpostiviestintä, palautteen anto jne. o vahvistamalla yhteisöllisyyttä erilaisin keinoin: lisäämällä vuorovaikutteisuutta, yhteisiä tempauksia, uusia kannustuskeinoja ym. o johdon aktiivisempi osallistuminen keskusteluihin intranetissä, johdon kolumnit o johdon suorat tai nauhoitetut esitykset verkossa (ns. webcasting) o Tiedonkeruun ja jakamisen yksinkertaistaminen myös kansainvälisesti, mm. verkoistoiden avulla Tiedotamme lähtökohtaisesti ensin talon sisällä, vasta sen jälkeen talosta ulos. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o massatekstiviestien lähettäminen o kriisitilanteessa viesti aina ensin henkilökunnalle Viestinnän tuotteet ja palvelut on suunniteltu vastaamaan asiakkaittemme tarpeisiin. Puhumme vastaanottajan kieltä ja yhteydenpito meihin on vaivatonta. Otamme selvää asiakkaiden tarpeista Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o asiakkuustiedon hyödyntäminen viestinnän suunnittelussa ja kehittämisessä sekä mittaamisessa, esimerkiksi ASTAR, sidosryhmätutkimus ja tienkäyttäjätutkimus o asiakassegmentoinnin käyttö viestinnän tuotteiden, esimerkiksi verkkosivujen suunnittelun pohjana Kerromme selkeästi miten ja milloin tienkäyttäjät voivat vaikuttaa päätöksiimme. Näin vaikutamme myös tienkäyttäjien odotuksiin. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o hankeviestinnän eri vaiheiden määrittely, systemaattinen tiedottaminen milloin kansalaiset voivat vaikuttaa o hankeviestinnän kehittäminen o kansalaisosallistumisen tehostaminen verkossa

14 12 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat PÄÄMÄÄRIÄ TUKEVAT KEINOT JA ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ Määrittelemme sidosryhmäkohtaiset pääviestit vuositasolla ja pidemmällä aikavälillä. Esimerkkejä vuotuisista toimenpiteistä: o viestinnän tuotteiden räätälöinti eri kohderyhmille o viestinnällisten tavoitteiden määritteleminen myös kansainväliselle yleisölle, tavoitteena markkinoida Tiehallinnon ja Suomen asiantuntijuutta sekä tukea tienpidon markkinoiden kehittymistä pohjoismaisella tasolla o seuranta kohderyhmittäin, mm. Observerin avulla o viestinnällinen tuki sidosryhmävastuuhenkilöille, esimerkiksi kalvosarjat, viestinnälliset tavoitteet jokaiselle kohderyhmälle

15 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 13 VIESTINTÄVASTUUT 4 VIESTINTÄVASTUUT Viestintä on Tiehallinnossa kaikkien asia, ei vain johdon ja ammattitiedottajien. Jokaisen virkamiehen oikeus ja velvollisuus on osallistua aktiivisesti oman asiantuntemusalueensa viestintään ja varmistaa, että ajankohtainen tieto kulkee sisäisesti ja ulkoisesti. Ylin vastuu Tiehallinnon viestinnästä on pääjohtajalla. Tiehallinnon yleistä kantaa koskevat median tiedustelut ohjataan ensisijaisesti pääjohtajalle, tulosyksiköiden tai muille vastuullisille johtajille ja viestintäpäällikölle. Asiantuntijat voivat kertoa Tiehallinnon kannan asiassa kun virallinen kanta on määritelty. Yksiköissä tai piireissä on etukäteen sovittava kenellä on oikeus antaa kommentteja mistäkin asiasta. Kaikista haastatteluista tulee kertoa esimiehelle tai viestintään. Tulosyksiköiden johtajat vastaavat tiedonkulusta omassa yksikössään. Jokainen esimies on viestintävastuussa omalla tehtäväalueellaan. Pääjohtaja Ylin vastuu viestinnästä ja yhteisökuvasta. Päävastuu viestinnästä suhteessa toimeksiantajiin. Tulosyksiköiden- ja muut johtajat Päävastuu viestinnästä yksikössään. Päävastuu sidosryhmäviestinnästä alueellaan. Viestintäpäällikkö Päävastuu viestinnän kehittämisestä, ohjauksesta ja suunnittelusta. Johtaa viestintää Tiehallinto-tasolla läheisessä yhteistyössä johdon kanssa ja johdon tukena. Koordinoi Tiehallinnon sisäistä ja ulkoista viestintää, myös kansainvälisesti. Asiantuntijapalveluiden viestintätiimi Avustaa ja tukee viestintäpäällikköä viestinnän kehittämisessä, koordinoinnissa ja suunnittelussa ja toteutuksessa. Vastuu erikseen tilatuista viestinnän tuotteista ja järjestelmistä. Asiantuntijapalveluiden sisäinen viestintä. Tiedottajat tiepiireissä Viestinnän kehittäminen, koordinointi, suunnittelu ja toteuttaminen tiepiirin alueella. Liikennekeskus Vastaa liikenteen sujuvuuteen liittyvästä päivittäisestä viestinnästä. Esimiehet Vastuu viestinnästä omassa yksikössään/tiimissään. Poimii omalle tiimille/ ryhmälle tärkeimmät asiat tietotulvasta. Esimies alaisviestintä Työhyvinvointiin vaikuttava viestintä Perehdyttäminen

16 14 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat VIESTINTÄVASTUUT Kaikki Tiehallinnon työntekijät Informoida esimiehiä, työtovereita ja tarvittaessa viestintää omasta työstään ja sen vaikutuksista ja tuloksista. Konsultit ja urakoitsijat Hankeviestintä Tiehallinnon ohjeistusta ja ilmettä noudattaen. Projektien viestintäsuunnitelmien laatiminen Tiehallinnon henkilöstön ja viestinnän pitäminen ajan tasalla suunnitelmista ja tilanteesta esimerkiksi työmaalla.

17 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 15 VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT 5 VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT Viestinnässä hyödynnämme Tiehallinnon vuorovaikutuskenttää tehokkaasti. Viestinnän tuotteet ja palvelut on tarpeen suunnitella asiakasryhmäkohtaisesti, koska jokaisella ryhmällä on omat tarpeensa ja tietotasonsa. Viestinnän suunnittelussa hyödynnetään jo olemassa olevaa ja tulevaa asiakassegmentointia. Tiehallinnon viestinnän kohderyhmät ovat: Toimeksiantajat ja päättäjät Yhteistyökumppanit Palveluiden tuottajat ja toimittajat Asiakkaat (tienkäyttäjät, kuljetusten tarvitsijat, viranomaistoiminnan asiakkaat, tiedon tarvitsijat) Henkilöstö Media Jokaiselle kohderyhmälle asetetaan erillisiä viestinnällisiä tavoitteita (luku 7). Tavoitteita ja painopisteitä tarkastellaan vuosittain.

18 16 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat VIESTINNÄN KANAVAT 6 VIESTINNÄN KANAVAT Viestinnän kanavat määritellään tarkemmin kohdassa 8, jossa myös kuvataan miten eri kanavia hyödynnetään eri kohderyhmien tavoittamiseen. Pääsääntöisesti viestintäkanavien valinnassa kannattaa pohtia etenkin, millä kanavalla kohderyhmän tai kohdehenkilön parhaiten tavoittaa ja mikä on nopein tai jopa tehokkain tapa eri tilanteissa. Toimiva nyrkkisääntö on, että hyviä kanavia varsinaiseen arkiseen tiedottamiseen ovat sähköiset ja kirjalliset kanavat. Varsinaiseen vuorovaikutukseen sopivat parhaiten suulliset kanavat. Yleisenä kehityksenä in merkitys viestintäkanavana tulee kasvamaan, mutta ei se kuitenkaan korvaa perinteistä keskustelutilannetta. Esimerkiksi sähköposti menettää merkityksensä nopeana työvälineenä, jos sitä käytetään vääriin tarkoituksiin. Eräs viisas henkilö on joskus todennut, ettei sähköpostilla voi johtaa. Vastaisuudessa talon sisällä on tärkeää pohtia pelisääntöjä sisäiseen viestintään, eli yhdessä päättää mitä kanavia käytetään ja mihin tarkoitukseen. Nopeasti kehittyvä viestintäteknologia asettaa luonnollisesti haasteita myös julkishallinnolle. On kyettävä vastaamaan yhä nopeammin muuttuviin tieto- ja viestintätarpeisiin, esimerkiksi tarjoamalla luotettavia ja jokseenkin valvottuja keskustelufoorumeita.

19 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 17 VIESTINNÄN SEURANTA JA ARVIOINTI 7 VIESTINNÄN SEURANTA JA ARVIOINTI Tiehallinnon viestintä on tavoitteellista ja mitattua. Onnistunut viestintä edellyttää suunnittelua, tehokasta toteuttamista ja jatkuvaa arviointia. Tiehallinnon viestinnän toimivuutta seurataan säännöllisesti erilaisin tutkimuksin. Mittareita ja seurantaa kehitetään järjestelmällisesti osana asiakkuustiedon kehikkoa. Viestinnälle on tarkoitus laatia tasapainoitettu tuloskortti, joka pohjautuu toistuviin viestinnän ja asiakkuuden onnistumista seuraaviin tutkimuksiin. Tuloskortin mittareita kehitetään ja tarkistetaan vuosittain. Viestinnän vaikuttavuutta tutkitaan seuraamalla julkisuuskuvan kehitystä mediassa, sidosryhmien mielipiteitä, sekä pääviestien läpimenoa mediassa. Observer Oy:n tarjoama mediaseuranta kertoo tiedotteiden läpimenosta ja julkisuusanalyysi antaa kuvan siitä minkälaiselta Tiehallinto yleisesti ottaen julkisuudessa näyttää. Tavoitteena on pitää julkisuuden määrää vähintään ennallaan. Puolivuosittain seurataan myös syvällisemmin kuinka hyvin eri teemat, vuonna 2006 esimerkiksi liikenteen hallinta, ovat menneet läpi julkisuudessa ja onko syytä tehdä jotain korjauksia. Jokaisen tiedotteen tai tiedotustilaisuuden jälkeen laaditaan lähtökohtaisesti analyysi läpimenosta tiedotusvälineissä. Media-analyysien avulla voimme kätevässä muodossa seurata julkisuutemme kehitystä pidemmällä aikavälillä, myös tiepiireittäin. Observer Oy seuraa Tiehallinnon julkisuuskuvaa kotimaisessa mediassa. Seurannassa on mm. julkisuuden myönteinen, neutraali tai kielteinen sävy. Lisäksi viestintää voidaan mitata mekaanisemmin www-sivujen kävijämääriä seuraamalla, messukävijöiden määrää arvioimalla ja lehtien tilaajamäärien perusteella. Asiakkaiden, eli tienkäyttäjien ja median tyytyväisyyttä tutkitaan strategisella sidosryhmätutkimuksella sekä tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksella. Joka toinen vuosi toistuva strateginen sidosryhmätutkimus kertoo, minkälaisena yhteistyökumppanina Tiehallinto yleisesti koetaan. Tutkimuksessa kysytään myös viestinnän onnistumisesta. Kyselyyn osallistuu median edustajia, joille on oma kysymyspatteristo. Muita tiedonlähteitä ovat jo aiemmin mainittu tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset, asiakaspalaute, -palaute, ja henkilöstön tyytyväisyys. Tavoitteena on kasvattaa tiehallintolaisten tyytyväisyyttä sisäiseen tiedonkulkuun sekä saada heidät ymmärtämään oman roolinsa tiedotusketjussa.

20 18 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 8 TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN Tienkäyttäjien laaja asiakaskunta tarvitsee tietoa erilaisista asioista, ja myös Tiehallinto haluaa kohdentaa viestinsä tarkasti. Kohdennettu viestintä helpottaa viestinnän suunnittelua ja viestien läpimenoa. Lisäksi se palvelee asiakkaita paremmin. Pääviestit kohderyhmittäin taulukkoon on koottu kiteytys Tiehallinnon keskeisistä viesteistä: Viestinnällinen tavoite on se toiminta tai tieto, jota viestinnällä halutaan syntyvän. Nämä tavoitteet ovat joko strategisia tai vastaavat asiakaskontakteissa ilmi käyneisiin tiedontarpeisiin. Pääviesti on se sanoma, johon tavoite on puettu. Kanavat ovat niitä keinoja, joilla haluamme asiakkaamme tavoittaa. Vastuutahoiksi on kirjattu ensisijaiset viestinnästä vastaavat.

21 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 19 TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 8.1. Toimeksiantajat ja päättäjät Viestinnälliset tavoitteet Pääviestit ja teemat Viestintäkanavat Vastuut Tietoa tiestön tilasta ja asiakkaiden liikkumistarpeista päätöksenteon tueksi Hyvä tiestö on osa kilpailukykyämme. "Hyvä tie kuuluu kaikille" Sidosryhmätapaamiset Etappi Vuosikertomus Yleisesite Messut ym. tapahtumat (seminaarit, keskustelutilaisuudet) Tiennäyttäjä Tiefakta Tietilasto Tiedotteet Pääkonttori Johto Tulosyksiköt viestintäpäällikkö Ennakoivaa informaatiota kehityksestä ja toimintaympäristön muutoksista Pitkäjänteinen rahoitusohjelma hankeohjelman tueksi "Hyvällä tiellä tulevaisuuteen" Tutkimukset Tulevaisuuden näkymät Tiennäyttäjä Sidosryhmätapaamiset Pääkonttori Tulosyksiköt Johto viestintäpäällikkö Perustietoa rahoituksesta Miten Tiehallinto käyttää sille osoitetut varat Uudet rahoitusmallit ja kansainväliset trendit TTS Mitä maksaa vuosikertomus Tietilasto Tiefakta Etappi Sidosryhmätapaamiset Hankeviestintä Pääkonttori Johto Tulosyksiköt Tienpidon perusteluviestintä osana liikennejärjestelmää Liikennejärjestelmäyhteistyö Edelläkävijyys "Hyvä tie (väylä) tehdään yhteistyössä" Väylähallintoyhteistyö KV -yhteistyö T&K -yhteistyö Etappi Sidosryhmätapaamiset Messut ym. tapahtumat (seminaarit, keskustelutilaisuudet) Tutkimukset ja niiden tulokset Pääkonttori AP Tulosyksiköt Yksittäiset asiantuntijat Perustietoa tienpidon tavoitteista, vaikutuksista ja vastuunjaosta myös alueelliset näkökulmat Tiehallinnon tärkeimmät tavoitteet ja tulokset Vuosikertomus Tiefakta Sidosryhmätapaamiset Messut ym. tapahtumat (seminaarit, keskustelutilaisuudet) TTS Pääkonttori Johto Tulosyksiköt

22 20 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 8.2. Tienkäyttäjät Viestinnälliset tavoitteet Pääviestit ja teemat Tietoa tienpidon vaikutuksista ja mahdollisuuksista Palvelulupaus Resurssien riittävyys "Hyvä tie säästää ympäristöä" Tienpidon rahoituksen riittävyys (realistisuus) Viestintäkanavat Tiedotteet, Tiedotustilaisuudet, Messut ym. tapahtumat Asiakaspalautteisiin vastaaminen Tienkäyttäjän linja Vastuut Johto Viestintäryhmä, kaikki Tiehallintolaiset Sujuva ja turvallinen liikkuminen Tienpidon keinoin voidaan vaikuttaa vain osittain liikenneturvallisuuteen "Myös tienkäyttäjällä on vastuu liikenneturvallisuudesta" Tiedotteet Kampanjat Liikennetiedotus Tilaisuudet Liikennekeskus Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (Liikenneturva, LP, radiot, koulut, autokoulut yms.) "Hyvä tie on turvallinen" Hankeviestintä Kansalaisosallistuminen "Tieympäristö kehittyy ja muuttuu" Erilaiset tilaisuudet Tiedotteet Tietyökartta TTS Lehdet Projektipäälliköt Viestintäryhmä Talous Konsultit Tietoa Tiehallinnon palveluista erilaisille käyttäjäryhmille Esteettömyys Eri liikennemuodot Eri liikkumismuodot Lupa-asiat Tiedotteet Messut ja muut tapahtumat Etappi Luvat Tulosyksiköt Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Asiakaspalvelu

23 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 21 TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 8.3. Henkilöstö Viestinnälliset tavoitteet Pääviestit ja teemat Viestintäkanavat Vastuut Työhyvinvointi Arvojen, vision, strategian kirkastaminen ja konkretisointi jokaisen omiin työtehtäviin Henkilöstötilaisuudet EA -keskustelut Sinetti Kokoukset Tulosyksiköt Esimiehet Henkilöstö ViLi Kaikki tiehallintolaiset Ajankohtaiset henkilöstöön vaikuttavat asiat ja muutokset ja niiden perusteleminen. "Tiehallinnossa on kivaa" Tiedon ja osaamisen jakaminen Koulutus Työssä oppiminen Tietoiskut Kokoukset Henkilöstön työ/urakierto Esimiehet Kaikki tiehallintolaiset Henkilöstö Organisaatiokulttuurin vahvistaminen Ammattiylpeys, "Me tiehallintolaiset" Työympäristön kehittäminen Yhteiset tapahtumat Henkilöhaastattelut "Palkinnot" (Vuoden xxx) Perehdytys Esimiehet Kaikki tiehallintolaiset Henkilöstö Työnantajakuvan luominen Alan imago Edelläkävijyys Etappi Työpaikkailmoitukset Tiennäyttäjä Koulutus Esiintymiset (tiehallintolaiset) Johto Henkilöstö Kaikki tiehallintolaiset Oppilaitokset LVM Urakoitsijat

24 22 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat TIEHALLINNON PÄÄVIESTIT KOHDERYHMITTÄIN 8.4. Yhteistyökumppanit (1) Järjestöt ja yhdistykset, yliopistot, tutkimuslaitokset Viestinnälliset tavoitteet Pääviestit ja teemat Viestintäkanavat Vastuut Jatkuva vuorovaikutus ja verkostoituminen Tiehallinnon tehtävistä, tavoitteista ja tuloksista kertominen Liikennejärjestelmän, tiestön ja koko infraalan merkitys yhteiskunnalle Sidosryhmätilaisuudet Ajankohtaisviestintä Kokoukset Messut, tapahtumat Lehdet Asiakkuus ja henkilöstö, viestintäryhmä, Sidosryhmävastuuhenkilöt Yhteistyö Teemat yhteistyökumppanista riippuen Muuttuva toimintaympäristö Kampanjat Messut ja muut tapahtumat Tiedotteet Projektit Koulutus Sidosryhmävastuuhenkilöt Viestintäryhmä Litu-ihmiset Ympäristö -ihmiset T&K -toiminnan tukeminen Yhteistyömahdollisuudet (rahoitus, projektien organisointi) Tutkimustulokset Käyttöönotto ja soveltaminen Tiedotteet Tiennäyttäjä Etappi Seminaarit Ohjeet Projektit AP Johto T&K -asiantuntijat Tulosyksiköt Innovaatiot ja edelläkävijyys

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot

Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005

Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005 Opetusministeriön julkaisuja 2003:36 Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi communicare! Oman organisaation viestinnän tehtävät Edellä on esitetty näkökulmia viestinnän tehtävistä ja merkityksestä. Lähtökohtia on monia,

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi

RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi Avustustoiminnan raportteja 16 Virtanen Petri - Juholin Elisa - Wennberg Mikko - Ruuth Mari RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi 2005 RAY:n avustustoiminnan raportteja 16 Virtanen

Lisätiedot

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Johtoryhmän hyväksymä 30.1.2009 KAINUUN MAAKUNNAN PÄVITETTY VIESTINTÄSUUNNITELMA 2009 2012 sekä tehdyt

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Ville Sariola 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät ja vaativuustasot Ohjeistus viestinnän asiantuntijoille Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry Akavan Erityisalat ry KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot