Uudenmaan liitto metropolimaakunnan kehittäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan liitto metropolimaakunnan kehittäjä"

Transkriptio

1

2

3 Uudenmaan liitto metropolimaakunnan kehittäjä Uudenmaan liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteensovittaja, maakuntakaavoittaja ja edunvalvoja. Kokoamme kunnat ja muut alueen kehittäjät yhteistyöhön. Tavoitteenamme on, että Uusimaa on kansainvälinen hyvinvoivien ihmisten vetovoimainen metropolialue, jossa asukkailla on hyvät elämisen edellytykset ja alueen toimijoilla kehittymisen mahdollisuudet. Maakunnan liittona olemme osa kunnallishallintoa ja sen demokraattista päätöksentekojärjestelmää. Luottamushenkilöhallinto on vahvuutemme suhteessa muihin aluehallinnon toimijoihin. Valtaosaa tehtävistä ohjaavat aluekehittämislaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. Uudenmaan liittoon kuuluu 21 jäsenkuntaa. Ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto. Käytännön työtä ohjaa maakuntahallitus.

4 Uudenmaan liiton visio, viestinnän arvot ja kriittiset menestystekijät Uudenmaan liitto on visionsa mukaisesti alueensa näkemyksellinen ykköskehittäjä. Viestintä tukee liiton perustoimintoja, joita lakisääteisesti ovat alueellinen kehittäminen ja maakuntakaavoitus. Viestinnällä tuetaan liiton strategian tavoitteita, joita ovat kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen osana Itämeren aluetta ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. Viestintä palvelee aktiivisesti jäsenkuntia ja muita sidosryhmiä, mediaa sekä henkilöstöä. Viestintä tukee ja toteuttaa hyvän hallinnon periaatetta Uudenmaan liitossa. Kriittiset menestystekijät, joissa viestinnässä on onnistuttava vuoteen 2012 mennessä: Uudenmaan liiton rooli ykköskehittäjänä on tunnustettu. Uudenmaan liitto tunnetaan. Maakuntavaltuusto on sitoutunut viestintään. Henkilöstö vahvistaa liiton roolia ykköskehittäjänä.

5 Kuva: Viestinnän periaatteet ja viestinnälle asetettavat vaatimukset Uudenmaan liitto viestii selkeästi, tehokkaasti ja tuloksellisesti. Tuloksellinen viestintä on: tiiviisti integroitu liiton toimintaan suunnitelmallista ja aktiivista järjestelmällistä ja ennakoivaa luotettavaa, rehellistä ja ymmärrettävää avointa ja vuorovaikutteista oikea-aikaista kielilain mukaista ja jäsenkuntien kaksikielistä tietohuoltoa vastaavaa kansainväliset olosuhteet huomioivaa.

6 Viestinnän strateginen rooli Viestintästrategia liitetään osaksi Uudenmaan liiton strategiaa. Se antaa suuntaviivat sekä ulkoiselle että sisäiselle viestinnälle vuoteen 2012 asti: Se linjaa liiton viestintää ja sen käytäntöjä. Siinä määritellään viestinnän strategiset päämäärät, toimijat ja ydinviestit. Sitä päivitetään Uudenmaan liiton strategian päivityksen yhteydessä. Viestintästrategia tukee henkilöstöstrategiaa. Viestinnän viitekehys: Uudenmaan liitto toimii kunnallisdemokratian pelisääntöjen mukaan. Hallinnon avoimuus, luotettavuus ja läpinäkyvyys ovat keskeisiä toimintaperiaatteita. Viestintä on olennainen osa johtamista. Viestinnän merkitys kasvaa jatkuvasti. Viestinnän tavoitteet: Uudenmaan liitto on tunnustettu maakuntansa aluehallinnon keskeisimpänä toimijana. Uudenmaan liitto tunnetaan vuorovaikutteisista toimintatavoistaan. Liitto ja sen tehtävät tunnetaan jäsenkuntien sekä niiden työntekijöiden keskuudessa. Uudenmaan liiton luottamushenkilöt tuntevat liiton vision, kokevat tehtävänsä tärkeäksi ja ovat sitoutuneet liiton tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilöstö tietää liiton ajankohtaiset asiat ja toiminta on avointa ja vuorovaikutteista organisaation sisällä. Uudenmaan asukkaista nykyistä suurempi osa tietää, mikä on Uudenmaan liitto ja sen tärkeimmät tehtävät. Uudenmaan liiton työn tulokset ja liiton kannat ovat esillä maakunnan ja valtakunnan tiedotusvälineissä. Liiton toimintojen kannalta keskeisillä virkamiehillä, asiantuntijoilla ja poliittisilla toimijoilla on Uuttamaata koskevien asioiden valmistelussa tarvittava tieto. Uudenmaan liitto on merkittävä ja näkyvä kansainvälinen toimija.

7 Kuva: Viestinnän toteutus ja toimijat Viestintä on osa johtamista. Vastuu viestinnästä ja sen koordinoinnista on liiton johtoryhmällä, mutta jokainen työntekijä on viestintävastuussa. Työntekijät ja luottamushenkilöt lisäävät päivittäisessä toiminnassaan liiton tunnettuutta sidosryhmien keskuudessa. Uudenmaan liitto palvelee mediaa aktiivisesti, nopeasti ja luotettavasti toimitusten toiveet huomioiden sekä pitää säännöllisesti yhteyttä toimituksiin. Liiton verkkosivut ovat ajankohtaiset, selkeät ja helppokäyttöiset, vuorovaikutteisuuteen panostetaan. Sähköinen uutiskirje on nopeaa viestintää ajankohtaisista asioista. Julkaisuilla ja esitteillä viestitään liiton työn tuloksista painettuina ja sähköisinä. Esittelyaineisto on ajantasaista ja graafista ohjeistusta noudatetaan. Heraldiikkaa käytetään arvokkaissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Luottamushenkilöt ja virkamiehet osallistuvat aktiivisesti julkiseen keskusteluun sekä esiintyvät erilaisissa tilaisuuksissa. Kansainvälisessä viestinnässä hyödynnetään tehokkaasti liiton Brysselin-toimistoa. Sisäinen viestintä on nopeaa ja avointa. Sisäinen tiedote Pulssi, vastuualue- ja yksikköpalaverit, kuukausittaiset koko henkilöstön tilaisuudet sekä henkilökohtaiset kehityskeskustelut ovat tärkeimmät kanavat. Ekstranet-ratkaisuja hyödynnetään luottamushenkilöiden tiedonsaannissa ja poliittisen keskustelun foorumina. Jatkuvalla viestintäkoulutuksella kehitetään henkilöstön viestintätaitoja.

8 Ydinviestit kohderyhmittäin Viestintä räätälöidään kohderyhmittäin. Mitä läheisempi yhteys kohderyhmällä on Uudenmaan liittoon, sitä henkilökohtaisempaa, intensiivisempää ja sosiaalisempaa viestintä on. Motiiviryhmät Henkilöstö Liiton luottamushenkilöt Tavoite: sitouttaminen Osallistuminen viestinnän suunnitteluun ja tekemiseen Aktivoituminen Sosiaalisuus Yhteisöllisyys Ydinviestit: Yhdessä tulokseen Uudenmaan liitossa tehdään tulevaisuutta. Kansanvaltainen päätöksenteko on vahvuutemme.

9 Sidosryhmät Jäsenkunnat ja niiden luottamushenkilöt Kansanedustajat Ministerit Valtionhallinto Opetus- ja tutkimuslaitokset Työmarkkinajärjestöt, elinkeinoelämä ja kauppakamarit Järjestöt Muut kuntayhtymät Muut maakunnan liitot Kansainväliset verkostot Tavoite: profiloituminen Kohderyhmien tarpeiden tunnistaminen Avainsanoina asiantuntemus, vaikuttajuus, yhteistyö Uudistuminen Maakuntatason ainoa lakisääteinen kuntatoimija Ydinviestit: Näkemyksellinen ykköskehittäjä Kokoamme kunnat ja muut alueen kehittäjät yhteistyöhön Uudenmaan hyväksi. Hyödynnämme maakunnan vahvuuksia ja ohjaamme voimavaroja ihmisten ja elinkeinoelämän kannalta parhaisiin tarkoituksiin. Varmistamme koko Uudenmaan alue- ja yhdyskuntarakenteen toimivuuden pitkälle tulevaisuuteen. Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa. Olemme ainoa aluehallinnon toimija, jolla on demokraattisesti valitut päättäjät. Taustaryhmät Suuri yleisö eli asukkaat Yritykset Euroopan alueet Tavoite: yleistunnettuus Miksi Uudenmaan liitto on olemassa Toiminnan läheisyys: konkreettisia esimerkkejä työn tuloksista ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksista Tulevaisuuteen suuntautuminen Ydinviestit: Metropolitoimija Uusimaa on metropolimaakunta. Metropolialueen ytimen menestys säteilee myös alueen reunoille. Uusmaalaisilla on turvallinen ja viihtyisä elinja toimintaympäristö maakunnan kaikissa osissa. Uudenmaan liitto on näkyvä toimija Itämeren alueella.

10 Kuva: Lait ja asetukset sekä suositukset ja ohjeet Viestinnän seuranta ja arviointi Mediaa seurataan tehokkaalla seurantamenetelmällä, lisäksi asiantuntijat seuraavat aktiivisesti oman alansa mediaa. Sidosryhmäkysely tehdään vaalikauden alussa ja lopussa. Verkkosivujen kävijämääriä seurataan jatkuvasti, käyttäjätutkimuksia tehdään uudistusten yhteydessä. Verkostoja ja hiljaista tietoa hyödynnetään. Mielipideilmaston heikot signaalit ja kansalaispalaute noteerataan. Liiton johtoryhmä seuraa aktiivisesti viestinnän onnistumista, liiton julkisen kuvan kehittymistä sekä toimiston työilmapiiriä. Maakunnan liiton viestintää ohjaavia keskeisiä säädöksiä ovat: Perustuslaki Kuntalaki Hallintolaki Julkisuuslaki Maankäyttö- ja rakennuslaki Alueiden kehittämislaki Rakennerahastolaki Kielilaki Uudenmaan liiton perussopimus ja hallintosääntö Yhteistoimintamenettely Erikseen laadittavat ohjeet: Kriisiviestintäohjeistus Graafinen ja heraldinen ohjeistus Julkaisujen tuotanto-ohjeistus Etiketti- ja protokollaohjeistus Henkilöstöstrategia ja -opas

11

12 ISBN (nid.) ISBN (verkko) Ulkoasu: Anni Levonen Kuvat: Tuula Palaste-Eerola Painotalo Kyriiri Oy Helsinki kpl Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +358 (0) fax +358 (0)

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET UUDENMAAN LIITOSSA 2014 2017

VIESTINNÄN PERIAATTEET UUDENMAAN LIITOSSA 2014 2017 VIESTINNÄN PERIAATTEET UUDENMAAN LIITOSSA 2014 2017 Uudenmaan liitto 2014 Mhs 2/2015 Asianro 11 LIITON MISSIO, VISIO, STRATEGISET TAVOITTEET SEKÄ YDINTUOTTEET OVAT POHJANA VIESTINNÄN PERIAATTEILLE MISSIO

Lisätiedot

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA 1 Sisällysluettelo Viestinnän strateginen rooli...1 Puolustushallinnon visio, arvot ja perustoiminnot...1

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Johtoryhmän hyväksymä 30.1.2009 KAINUUN MAAKUNNAN PÄVITETTY VIESTINTÄSUUNNITELMA 2009 2012 sekä tehdyt

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Viestintästrategia 2008-2012

Viestintästrategia 2008-2012 Viestintästrategia 2008-2012 Kotkan kaupunki Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.4.2008 Viestintä- ja suhdetoiminta ja kaupunginvaltuustossa 12.5.2008 Viestintästrategia vuosille 2008-2012 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liiton viestintä tavoitteet ja toteutus

Varsinais-Suomen liiton viestintä tavoitteet ja toteutus Varsinais-Suomen liiton viestintä tavoitteet ja toteutus JOHDANTO Varsinais-Suomen liitto on aluekehitysviranomainen ja kuntayhtymä, johon kuuluu maakunnan 27 kuntaa. Liitto on asiantuntijaorganisaatio,

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

2005-2008. KAJAANIN KAUPUNKI viestintästrategia. AJAANIN KAUPUNGIN ilöstöstrategia. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2006 63

2005-2008. KAJAANIN KAUPUNKI viestintästrategia. AJAANIN KAUPUNGIN ilöstöstrategia. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2006 63 KAJAANIN KAUPUNKI viestintästrategia Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2006 63 AJAANIN KAUPUNGIN ilöstöstrategia 2005-2008 in kaupungin henkilöstöpalvelut Kajaanin kaupungin keskushallinto SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005

Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005 Opetusministeriön julkaisuja 2003:36 Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA

TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2002 1 TUKESIN VIESTINTÄSTRATEGIA TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2002 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. KESKEISET KÄSITTEET 2 3. TAVOITETILA ELI VIESTINNÄN

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA

NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 28.5.2007 Valtuusto 11.6.2007 NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA 1. VIESTINNÄN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 1.1. Viestinnän tehtävä Viestinnän perustehtävä

Lisätiedot