Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski"

Transkriptio

1 Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto Taustaa Projektityön tarkoitus Projektityön tavoitteet Rajaukset Lähdeaineisto 5 2 Organisaation esittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Metropolian strategiset päämäärät Metropolian asiakaslupaukset Metropolian asiakkaat Metropolian arvot Metropolian sisäisen viestinnän tavoitteet Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut Strategiset tavoitteet ja painopisteet Strategiset haasteet sekä keskeiset muutostekijät Yksikön vahvuudet Yksikön haasteet Metropolian kirjasto- ja tietopalvelujen arvot Toiminnan tavoitteet Kirjasto- ja tietopalvelujen asiakkaat ja heille tarjottavat palvelut 11 3 Käsitteet 12 4 Teoria Työyhteisöviestinnän uusi agenda Viestinnän tehtävät Viestinnän suunnittelu Hiljainen tietämys 19 5 Kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän perusmäärittelyt, nykytila ja analyysit Viestinnän perusperiaatteet Viestinnän perusmäärittelyt Viestinnän SWOT-analyysi Asiakkaiden näkemys kirjastopalveluista ja kirjaston viestinnästä 21 1

3 5.2.3 Kirjaston henkilökunnan itsearviointikysely Viestinnän nykytilanne Verkkoviestintä Paperimuotoinen viestintä Kokoukset ja palaverit Kampanjat Viestinnän pääteemat Vastuut ja organisointi 42 6 Metropolian kirjasto- ja tietopalvelun viestintästrategia Johdanto Viestinnän tavoitteet ja tehtävät Viestinnän kohderyhmät Kriittiset menestystekijät Viestinnän välineet Viestinnän organisointi Viestinnän resurssit Viestinnän seuranta ja mittarit 47 7 Viestintäsuunnitelma Arkiviestinnän pelisäännöt ja käytännöt Toistuvat toimenpiteet Projektit, hankkeet ja kampanjat Vastuut 50 8 Kehittämisehdotukset ja toimintasuunnitelma Kehittämisehdotukset Toimintasuunnitelma 57 Lähdeluettelo 58 Liitteet 60 Liite 1: Metropolia Ammattikorkeakoulun organisaatiokaavio 60 Liite 2: Metropolian kirjasto- ja tietopalvelujen organisaatiokaavio 61 Liite 3: Viestintäkyselylomake 62 2

4 Johdolle Kirjasto- ja tietopalvelujen toiminta on tärkeä opetuksen ydinpalvelu. Kirjasto haluaa palvella kaikkia asiakasryhmiään parhaalla mahdollisella tavalla omien resurssiensa puitteissa. Kirjasto- ja tietopalveluilla on jo edeltäjäorganisaatioissa ollut erittäin hyvä maine. Metropolian kirjaston eri toimipisteiden palveluja on jo erittäin hyvin kyetty yhtenäistämään puolentoista vuoden aikana, jolloin Metropolia Ammattikorkeakoulu on ollut toiminnassa. Tasapuoliset ja mahdollisimman laadukkaat kirjastopalvelut tarvitsevat tehokasta, proaktiivista viestintää. Viestintä kuuluu kirjasto- ja tietopalvelujen jokaiselle työntekijälle. On tärkeää, että kirjaston työntekijät viestivät tehokkaasti keskenään ja tiedottavat kirjaston toiminnasta ja sen palveluista asiakkaille ja sidosryhmille. Viestinnän on tuettava kirjaston peruspalvelujen toteutumista ja toteuttamista, vastattava kirjasto- ja tietopalvelualan nopean kehityksen mukanaan tuomiin haasteisiin sekä luotava positiivisen kuvan Metropolian kirjastosta asiantuntevana opetuksen ja oppimisen ydinpalveluna sekä organisaation T&K-toiminnan yhteistyökumppanina. Viestinnän koordinointi viestintästrategian ja -suunnitelman avulla Viestintää koordinoimaan kirjasto- ja tietopalvelut tarvitsevat yhtenäisen, organisaation strategisia tavoitteita ja kirjaston johtamista tukevan viestintästrategian sekä lyhyemmän tähtäimen viestintäsuunnitelman. Tässä Tricom IV viestinnän PD -tutkintoa varten tehdyssä projektityössä on kartoitettu Metropolian kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytilaa ja laadittu viestinnän kehittämistä varten viestintästrategia vuosille sekä viestintäsuunnitelma vuodelle Viestintästrategian on tarkoitus toimia kirjasto- ja tietopalvelujen kokonaistavoitteiden saavuttamisen työkaluna. Viestintästrategiassa määritellään viestinnän strategiset tavoitteet, kohderyhmät, perusviestit, kriittiset menestystekijät, välineet, toteutus, resurssit ja seuranta. Viestintästrategiasta löytyvät myös ns. viestinnän painopistealueet eli mitä erityisesti kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnässä painotetaan. Viestintästrategian yhtenä tärkeänä tehtävänä on antaa valmiudet toimia alati muuttuvissa tilanteissa. Sekä viestintästrategiassa että viestintäsuunnitelmassa on huomioitu hiljaisen tietämyksen jakaminen kirjasto- ja tietopalvelujen toiminnassa. Viestintästrategia on tehty siirtymäkauden strategiaksi, koska konsernitason viestintästrategia ei vielä ollut valmis vuoden 2009 lopulla. Kirjasto- ja tietopalvelujen viestintästrategiaa tullaan tarkistamaan Metropolia Ammattikorkeakoulun viestintästrategian valmistuttua. Kirjasto- ja tietopalveluissa käytetään viestinnässä tarkoituksenmukaisesti hyväksi erilaisia viestintävälineitä ja -järjestelmiä. Jatkuva palaute osana kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämistä Kirjasto- ja tietopalveluissa kerätään jatkuvaa palautetta asiakkailta ja kehitetään toimintaa ja siihen liittyvää viestintää saadun palautteen perusteella. Viestinnän ja sen kanavien tehokkuutta seurataan erilaisten mittarien avulla. Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittäminen organisaatiossa tapahtuu yhteistyössä kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämistiimin kanssa. 3

5 1 Johdanto 1.1 Taustaa Metropolia Ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja EVTEK-ammattikorkeakoulun yhdistyttyä. Näiden edeltäjäorganisaatioiden kirjasto- ja tietopalvelut yhdistettiin ja niiden toiminta jatkui entisissä toimipisteissä. Henkilökunta siirtyi uuteen organisaatioon vanhoina työntekijöinä. Ennen Metropolian konsernistrategian hyväksymistä toimintaa ohjattiin Metropolian strategisen toiminta- ja taloussuunnitelman 2009 pohjalta. Kevään 2010 kuluessa tukipalvelut ja klusterit alkavat työstää omia konsernistrategiaa tukevia strategioitaan. Myös Metropolian viestintästrategiaa aletaan työstää tuolloin. Metropolian viestintäyksikön sisäisen viestinnän suunnitelmassa todetaan, että Metropoliassa viestintä on monisuuntaista ja vuorovaikutteista. Asiantuntijaorganisaatiossa viestintä on osa jokaisen metropolialaisen työtä. Kaikkien vastuulla on hankkia aktiivisesti tietoa, antaa palautetta ja välittää tärkeäksi kokemansa tieto muille (Lahti ja Skog 2009). 1.2 Projektityön tarkoitus Projektityön tarkoitus on kartoittaa Metropolian kirjasto- ja tietopalvelun viestinnän nykytila ja luoda kirjasto- ja tietopalveluille viestintästrategia ja -suunnitelma, joiden avulla kirjasto- ja tietopalveluissa tuetaan Metropolian strategiassa määriteltyjen strategisten tavoitteiden toteuttamista. Viestintästrategian ja -suunnitelman laatimiselle oli Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelussa tilaus, koska kummankaan edeltäjäorganisaation kirjasto- ja tietopalveluilla ei aiemmin ollut viestintästrategiaa eikä -suunnitelmaa. Idea syntyi Metropolian kirjasto- ja tietopalvelujen valmisteluvaiheessa verkkopalvelu- ja viestintätiimissä keväällä Projektityön tavoitteet Projektin tavoitteena oli: kartoittaa Metropolian kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila luoda kirjasto- ja tietopalveluille oma viestintästrategia ja -suunnitelma Kirjasto- ja tietopalvelujen palvelujen tunnettuutta ja laatua sekä viestinnän nykytilaa kartoitettiin asiakaskyselyllä keväällä Kysely suoritettiin verkkokyselynä, joka oli avoin Metropolian henkilöstölle ja opiskelijoille sekä ulkopuolisille asiakkaille. Muu osa nykytilan kuvauksesta perustuu käytäntöjen kirjaamiseen, jotka uudessa organisaatiossa toki kehittyivät projektin edistymisen myötä. Metropoliassa toteutettiin helmikuussa 2009 henkilökunnalle myös itsearviointikysely. 4

6 1.4 Rajaukset Koska Metropolia Ammattikorkeakoulu organisaationa on toiminut vasta varsin vähän aikaa, myös viestintäkäytännöt vasta hakevat muotoaan. Metropolian konsernitason viestintästrategiaa aletaan työstää vuonna Siksi laadittava viestintästrategia ja -suunnitelma ovat vasta suuntaa antavia ja niitä on tarkennettava käytäntöjen vakiinnuttua ja konsernitason viestintästrategian valmistuttua. 1.5 Lähdeaineisto Lähdeaineistona on käytetty keväällä 2009 toteutetun Metropolian kirjasto- ja tietopalvelujen verkkokyselyn tuloksia. Strategista toiminnan - ja talouden suunnittelujärjestelmää (STTS) koskeva seminaari pidettiin ja vararehtorin tulosalueen kehittämispäivät ja Metropolian kirjastoja tietopalvelujen arvoja pohdittiin seminaarissa Lopuksi pidettiin kirjasto- ja tietopalvelun sisäinen STTS-seminaarin jatkotyöskentelyseminaari Tallinnassa. Kohdassa 1.3 mainitun itsearviointikyselyn ja em. tilaisuuksissa tehtyjen ryhmätöiden tuloksia on myös käytetty lähdeaineistona. Lisäksi on käytetty Metropolian viestintäyksikön laatimaa sisäisen viestinnän suunnitelmaa Teoriaosuudessa on perehdytty viestintästrategiaa koskevaan viimeaikaiseen alan kirjallisuuteen. Viestintäsuunnitelman laadinnassa on käytetty hyväksi Helena Lemminkäisen TricomIV lähiseminaarissa Tieteiden talolla pitämää luentoa. TiedoteDeski Finland Oy:n julkaisua Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma on myös käytetty runkona. 5

7 2 Organisaation esittely 2.1 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Metropolia Ammattikorkeakoulun organisaatiokaavio on esitetty liitteessä 1. Metropoliassa oli vuoden 2009 lopussa yli opiskelijaa ja henkilöstöä Metropolian perustaminen on ollut osa valtakunnallista korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä. Laajan metropolialueen ammattikorkeakoulujen yhteistyö on tiivistynyt edelleen, kun Metropolia, Laurea, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Sopimuksen mukaisesti ammattikorkeakoulut kehittävät keskinäistä työnjakoaan ja yhteistyötä. Metropolian strategiassa on määritelty Metropolian tahtotila 2014, jonka mukaan Metropolia on Suomen arvostetuin ammattikorkeakoulu ja uudistumiskykyisin oppimisyhteisö. Metropolian kilpailukyvyn lähtökohtina strategiassa mainitaan, että Metropolia erottautuu uudenlaisilla toimintakonsepteilla korkeakoulusektorilla, kouluttaa laaja-alaisesti elämänlaajuisen oppimisen kaarella ja kilpailee laatujohtajuudella. Metropolian strategialähtöisestä toiminnasta todetaan Metropolian strategisen toiminta- ja taloussuunnittelun ohjeistuksessa, että tavoitteena on tukea ja edistää Metropolialle asetettujen tavoitteiden toteutumista, työelämälähtöisiä toimintamalleja, monialaisuutta ja Metropolian profiloitumista. Toiminnan tulee olla tehokasta, nopeasti reagoivaa ja joustavaa. Toiminnassa keskeisiä ovat asiakaslähtöisyys, prosessien sujuvuus, oman toiminnan jatkuva arviointi ja osaamisen kehittäminen. Strategiatasoja ovat Metropolia-taso, klusteri- ja tukipalvelutaso (tulosalue), koulutusohjelmat ja tukipalvelujen toiminnot (tulosyksiköt). Metropoliassa käytössä oleva osallistava johtamisjärjestelmä pyrkii saavuttamaan koko organisaation ja sen jokaisen henkilön sitoutumisen Metropolian strategian mukaisiin päämääriin. Johtamisjärjestelmän tulee edistää ja tukea avointa tiedonkulkua ja erilaisia osallistumismahdollisuuksia. Osallistava johtamisjärjestelmä mahdollistaa avoimen kommunikoinnin avulla Metropoliassa syntyvän palautteen tehokkaan käsittelyn ja tietämyksen jakamisen. Osallistavaa johtamisjärjestelmää tuetaan strategisen toiminnan- ja talouden suunnittelujärjestelmällä (STTS) sekä tehokkaalla sisäisellä viestinnällä Metropolian strategiset päämäärät Koulutus sekä tutkimus- ja kehitystyö ovat kansainvälisesti korkeatasoisia ja ne toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa Yhteisen oppimisen ja tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyy pääkaupunkiseutua, työelämää ja korkeakoulutusta palvelevia innovaatioita, osaamista sekä toiminnallisia ratkaisuja Metropolialla on näkyvä ja vaikuttava rooli yhteiskunnan, talouden ja kulttuurielämän kehityksessä Metropolia on kehittyvä opiskelupaikka, haluttu yhteistyökumppani ja luotettava työnantaja Metropolia on asiakaslähtöinen sekä taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokas 6

8 2.1.2 Metropolian asiakaslupaukset Opiskelijanamme saat laaja-alaiseen asiantuntijuuteen perustuvan vahvan oman alan ydinosaamisen Opintojesi osana on kansainvälisyys; tuotamme kansainvälisiä osaajia Opit luotaamaan käyttäjien tarpeita ja muuntamaan nämä tuotteiksi tai palveluiksi Työelämälle tarjoamme moniosaamista uusien innovaatioiden tuottamiseen Tarjoamme monialaista oppimisen kumppanuutta työuran eri vaiheisiin Toimintaympäristöllemme tuotamme uutta osaamista korkeakouluyhteisön ja yhteistyökumppanien vuorovaikutuksessa moderneissa, yhteisöllisissä ja esteettömissä oppimisympäristöissä Kannamme vastuuta ympäristömme tulevaisuudesta Toimintamme lähtökohtana on hyvä meininki ja tekemisen intohimo Metropolian asiakkaat opiskelijat potentiaaliset hakijat työelämä sisäiset asiakkaat Metropolian arvot Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat arvot on luotu kolmessa vaiheessa osallistamalla mukaan henkilökunta ja opiskelijat. Alustavien suunnitelmien mukaan arvot kytketään mm. strategiatyöhön, esimiesten koulutukseen, yhteisiin foorumeihin, kehityskeskusteluihin ja kokonaisarviointiin. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen hyväksymät arvot: Asiantuntijuus, joka on intohimomme Korkea laatu, joka on lähtökohtamme Yhteisöllisyys, joka on voimamme Avoimuus, joka on toimintatapamme Metropolian sisäisen viestinnän tavoitteet Metropoliassa sisäinen viestintä on ollut lukuvuoden painopistealue (Lahti ja Skog 2009). Sisäisen viestinnän tavoitteita: vahvistaa strategialähtöistä ja tavoiteorientoitunutta toimintakulttuuria Metropoliassa edistää organisaation uudistumista edistää uuden ja vahvan metropolialaisen kulttuurin ja identiteetin syntymistä välittää tietoa yhteisön jäsenille Metropolian toiminnalle keskeisistä asioista pitää viestinnän kanavat toimivina ja ajanmukaisina. 7

9 Sisäisen viestinnän periaatteet: viestintä on ennakoivaa, vuorovaikutteista, avointa ja luotettavaa tiedot on kohdistettu vastaanottajan mukaan tiedot ovat ajankohtaisia, selkeitä, ymmärrettäviä ja oikein tiedot löytyvät nopeasti ja helposti Sisäisen viestinnän kohderyhmät ovat johto, henkilöstö ja opiskelijat. Sisäisen viestinnän foorumit: Kasvokkainviestintä: oma esimies (henkilökunta) omat opettajat (opiskelijat) keskustelu- ja tiedotustilaisuudet ajankohtaisfoorumit kokoukset ja palaverit epäviralliset foorumit (ahaa-aukiot, puskaradio) Sähköiset foorumit: Tuubi-portaali (intranet) Metropooli-henkilöstölehti blogit wiki sähköposti info-tv 8

10 2.2 Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut Tiedolla askeleen edellä Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut kuuluvat tukiyksikkönä vararehtorin tulosalueeseen. Metropolian kirjastolla on yhdeksän omaa toimipistettä ja kolme yhteistyössä ylläpidettävää kirjastoa. Henkilöstömäärä vuonna 2009 oli 37. Metropolian kirjasto- ja tietopalvelujen organisaatio on hyväksytty (liite 2). Kaikki työntekijät ovat yksikkötiimeissä ja varsinainen toiminta tapahtuu niissä. Kirjastoyksiköissä tapahtuvaa työtä ohjataan ja kehitetään yksikkötiimeissä. Eri toimintoja varten perustetut osaamistiimit (6 kpl) keskittyvät kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämiseen ja edistämiseen. Tiimit valmistelevat asioita tiiminvetäjien kokoukselle (Tive) ja/tai tietopalvelupäällikölle. Kullakin yksikkö- ja osaamistiimillä on nimetty vetäjä. Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämistiimin jäseninä kirjastosta ovat tietopalvelupäällikkö ja sihteeri. Muut tiimin jäsenet koostuvat nimetyistä klusterien, tietohallinnon ym. henkilöistä. Metropolian Ammattikorkeakoulun STTS-asiakirjassa on määritelty kirjasto- ja tietopalvelujen strategiset tavoitteet ja painopisteet, strategiset haasteet ja keskeiset muutostekijät, yksikön vahvuudet ja haasteet sekä asiakkaat ja heille tarjottavat palvelut. Ammattikorkeakoulujen yhteistyön strategian mukaisesti myös Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut ovat haluttuina asiantuntijoina kehittämässä oppimisympäristöjä ja opetusta sekä edistämässä tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta ja aluekehitystä Strategiset tavoitteet ja painopisteet Saada Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto laadustaan, aineistokattavuudestaan, palveluistaan ja asiantuntemuksestaan korkeatasoiseksi ja siitä tunnetuksi. Painopisteinä T&K-tietopalvelujen kehittäminen ja tiedonhankinnan opetuksen kattavuuden parantaminen. Metropolian kirjaston- ja tietopalvelujen viestinnän tavoitteena on sen palvelujen ja tuotteiden parempi tunnettuus ja sen julkisuuskuvan kehittäminen vastaamaan innovatiivisen ja asiakaspalveluhenkisen monialaisen tieteellisen kirjaston tehtävää korkealaatuisia kirjastopalveluja pääkaupunkiseudulla tarjoavana asiantuntijaorganisaationa ja oppimiskeskuksena. Kirjaston viestintä perustuu asiakaslähtöisyydelle. Tavoitteena on kaikentyyppisten asiakkaiden tarpeita ymmärtävä, selkeä ja johdonmukainen viestintätapa ja -kulttuuri, joka helpottaa kirjastopalvelujen käyttöä ja luo positiivisen kuvan Metropolian kirjastosta asiantuntevana opetuksen ja oppimisen ydinpalveluna sekä organisaation T&K-toiminnan yhteistyökumppanina. Kirjaston sisäisen viestinnän tavoitteena on tiedon mahdollisimman tehokas välittäminen ja jakaminen kirjaston toimintaan ja sen palveluihin liittyvissä keskeisissä asioissa Strategiset haasteet sekä keskeiset muutostekijät 1) Osittain vanhentuneiden ja ahtaiden tilojen soveltuminen korkeakoulutasoiseksi oppimisympäristöksi on suuri haaste. 2) Kirjastoyksiköiden lukumäärä. Opetusministeriön kirjastojen rakenteellisen kehittämisen hankkeessa esitetään kirjastoyksiköiden voimakasta karsimista. Yhden hengen pienet kirjastoyksiköt ovat erittäin haavoittuvia poikkeustilanteissa ja vaativat nopeita sisäisiä sijaisuusjärjestelyjä. Pienten yksiköiden ylläpito lisää päällekkäisten resurssien tarvetta. 3) Henkilöstön kehittymisen turvaaminen ja jaksaminen uusien järjestelmien ja kasvaneiden palveluvaateiden mukana. 9

11 4) Yhteistyö kolmen muun kumppanuusammattikorkeakoulun kirjaston kanssa. 5) Strategisen osaamisen turvaaminen ettei olisi yhden osaajan varassa olevia toimintoja, erityisesti järjestelmäasioissa Yksikön vahvuudet Hyvin toimivat peruspalvelut ja prosessit, joille on hyvä rakentaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Hyvä asiakaspalaute, mm. OPALA-kyselyssä keväällä 2009, antaa viitteitä siitä, että Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut on oikeassa suunnassa pääasiakaskunnan mielestä. Asiakaspalautetta seurataan säännöllisesti. Nopea reagointikyky ja joustavuus sekä henkilökunnan hyvät ideat pitävät kehityksen kärjessä. Koko on myös potentiaali, joka sisältää monipuolista osaamista. Hyvä yhteistyö toimipisteiden välillä. Kokoelmat ovat liikkuvia. Resurssit ovat toistaiseksi hyvät Yksikön haasteet Toimiva yhteistyö klustereiden kanssa: kirjaston tulisi olla sisällöllisesti osa opetusta ja opiskelua. Yhteistyö projekteissa. Resurssien turvaaminen jatkossa, mahdolliset palvelusopimukset. On paneuduttava Metropolian erilaisten sisäisten asiakasryhmien tarpeisiin. Kohdistetun tiedottamisen parantaminen. Tiimien toiminnan ja toimintatapojen vakiintuminen. palvelujen yhdenmukaistaminen vaatii edelleen työtä. Yksikön sisäisen viestinnän parantaminen Metropolian kirjasto- ja tietopalvelujen arvot Kirjasto- ja tietopalvelujen omassa arvoseminaarissa päätettiin kirjastolle viisi arvoa: luottamus avoin vuorovaikutus työn ilo suvaitsevaisuus kestävä kehitys Päätetyt arvot eivät ole ristiriidassa Metropolialle vahvistettujen arvojen kanssa vaan täydentävät niitä. Kirjastolle määriteltyjen arvojen näkyvyys kirjaston toiminnassa ja viestinnässä: Luottamus: Luottamus perustuu avoimeen vuorovaikutukseen, josta seuraa jaettu työn ilo ja kunkin työntekijän henkilökohtainen kehittyminen. Luottamuksen perustana on hyvä itseluottamus ja sen myötä luottamus toisia ja toisten ammattitaitoa kohtaan. On pyrittävä luomaan yhteisössä luottamuksellinen ilmapiiri. Luottamukseen kuuluu olennaisena osana se, että tehdään, mitä luvataan. On toimittava myös yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan. Tärkeäksi koettiin uskallus ottaa yhteyttä työtovereihin ja uskallusta kysyä kaikenlaisia kysymyksiä. Avoin vuorovaikutus: Avoimen vuorovaikutuksen taustalla on luottamus. Avoimeen vuorovaikutukseen kuuluu omien ideoiden, ehdotusten ja mielipiteiden vapaa ilmaiseminen. Yhteistyön pitää sujua keskustelevassa hengessä. Kaiken päätöksenteon pohjana on oltava keskustelu. Kukin kirjaston työntekijä on omalta osaltaan vastuussa tiedon kulusta kirjaston sisällä ja muiden sidosryhmien välillä. Tiedottamisen kuuluu olla oikea-aikaista. Asiantuntijuutta kirjaston sisällä tulee jakaa. 10

12 Työn ilo: Työn ilo syntyy onnistumisesta ja yhdessä tekemisestä. Yhdessä onnistumalla työn tulos ja palvelujen laatu paranee. Työn ilo synnyttää iloisuutta, innovatiivisuutta ja kehittämisen kautta asiantuntijuutta. Työn iloon sisältyy myös oppimisen ilo. Työn ilo on siis ilon kautta asioiden tekemistä: viihdy tiedon äärellä. Vuorovaikutteista lähestymistapaa korostettiin. Suvaitsevaisuus: Suvaitsevuus on erilaisuuden hyväksymistä. Suvaitsevuuteen liittyy myös jokaisen henkilön arvostus: jokaisen osaaminen tärkeä. Kestävä kehitys: Kestävä kehitys kirjaston näkökulmasta tarkoittaa mm. tarpeettomista tulosteista luopumista ja välineitä kokousten, koulutusten ja perehdytysten järjestämiseen, jotta vältettäisiin turha matkustaminen niin pääkaupunkiseudulla kuin maanlaajuisestikin. Kestävä kehitys koettiin myös imagokysymykseksi Toiminnan tavoitteet Kirjaston STTS-asiakirjassa kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteet on määritelty seuraavasti: 1) Toiminta klustereiden tasavertaisina strategisina, operatiivisina ja proaktiivisina kumppaneina ja erilaisilla rajapinnoilla: - opiskelijoiden oppimisen ja työelämävalmiuksien kehittämisessä - opettajien työn kehittämisessä opetuksen ja T&K-työn integroinnin näkökulmasta - oppimisen ja koulutuksen infrastruktuurin kehittämisessä (oppimisympäristö) - kansainvälisyyden edellytysten tukeminen klustereiden tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. 2) Toiminnan laadun ja henkilöstön asiantuntijuuden ja osaamisen kehittäminen korkeatasoiseksi ja siitä tunnetuksi - jokaiselle kirjaston työntekijälle laaditaan kehityskeskusteluissa oma kehittämissuunnitelma Kirjasto- ja tietopalvelujen asiakkaat ja heille tarjottavat palvelut Pääasiakasryhmiä ovat Metropolian opiskelijat ja henkilökunta. Kirjasto tarjoaa osittain rajoitettuja palveluja myös Metropolian ulkopuolisille asiakkaille korkeakoulukirjastojen avoimuuden periaatteen mukaisesti. Kirjasto tarjoaa hyvät ja korkeakoulutasoiset kirjasto- ja tietopalvelut, joita kehitetään jatkuvasti vastaamaan ammattikorkeakoululain (351/2003, muutoksineen) ammattikorkeakouluille asettamia tehtäviä sekä uusia opetus- ja oppimistapoja ja -menetelmiä. 11

13 3 Käsitteet Seuraavat määritelmät kuvaavat joitain projektityössä esille tulevia käsitteitä: Organisaatioviestintä on prosessi, tapahtuma, jossa merkityksien antamisen kautta tulkitaan sellaisten asioiden tilaa, jotka koskevat työyhteisön toimintaa tai sen jäsenten yhteisöllistä toimintaa, ja jossa tämä tulkinta saatetaan muiden tietoisuuteen vuorovaikutteisen, sanomia välittävän verkoston kautta. (Åberg 2000: 95) Åberg esittää organisaatioviestinnälle viisi funktiota: 1. Perustoimintojen tuki. Viestintää tarvitaan palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja niiden siirtämiseen asiakkaille. Tämä on Åbergin mukaan tärkein työyhteisön viestinnän muoto. 2. Työyhteisön pitkäjänteinen profilointi. Viestintää tarvitaan, jotta voidaan pitkäjänteisesti rakentaa työyhteisön, sen ihmisten ja tuotteiden tai palvelujen tavoitekuvaa ja siten pyrkiä vaikuttamaan työyhteisön maineeseen. 3. Informointi. Viestintää tarvitaan kertomaan työyhteisön tapahtumista, sekä omalle väelle että ulkopuolisille. 4. Kiinnittäminen. Viestintää tarvitaan työyhteisön palveluksessa olevien perehdyttämiseksi työhönsä ja työyhteisöönsä. 5. Sosiaalinen vuorovaikutus. Ihmiset ovat sosiaalinen lajityyppi, niinpä viestintää tarvitaan sosiaalisten tarpeiden tyydyttämiseen. (Åberg 2000: ) Neljästä ensimmäisestä funktiosta Åberg käyttää kattokäsitettä tulosviestintä, koska ne ratkaisevasti ja suoraan vaikuttavat työyhteisön tuloksen tekemiseen. Tulosviestinnän mallista käytetään myös nimitystä Åbergin pizza. Päivittäisviestinnällä on Juholinin mukaan useita ilmenemismuotoja: - esimiehen ja tiimin/yksikön/osaston välinen viestintä - tiimin jäsenten keskinäinen viestintä - tiimien/yksiköiden välinen viestintä - tiimien/yksiköiden ja asiakkaiden/yhteistyökumppaneiden välinen viestintä - asiantuntijoiden ja saman alan tai ammatin edustajien välinen viestintä, josta voidaan käyttää myös käsitettä sisäiset verkostot. (Juholin 2009: 43) Hiljaiselle tiedolle yleisimmin käytetyt määritelmät pohjautuvat Polanyin ajatuksiin. Hänen mukaansa tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan eli tietämyksemme taustalla on hiljainen ulottuvuus, joka vaikuttaa olennaisesti toimintaamme ja ajatteluumme, mutta jota emme osaa selkeästi artikuloida toisille. Myös Nonakan ja Takeuchin määritelmä on yleisesti käytetty. Heidän mukaansa hiljainen tieto on hyvin henkilökohtaista ja vaikeaa muotoilla niin, että se voitaisiin ilmaista ja siirtää toisille. Hiljaista tietoa ovat subjektiiviset käsitykset, intuitiot ja aavistukset. Hiljainen tieto on juurtunut yksilön toimintaan ja kokemukseen, ihanteisiin, arvoihin ja tunteisiin. Nonaka ja Takeuchi erottavat hiljaisesta tiedosta kaksi ulottuvuutta, teknisen ja kognitiivisen. Tekniseen ulottuvuuteen kuuluvat informaalit ja vaikeasti määriteltävissä olevat taidot. Kognitiivinen ulottuvuus käsittää toimintamalleja, mentaalimalleja, uskomuksia ja odotuksia. (Virtainlahti 2009: 47) Virtainlahden mielestä käsite hiljainen tietämys kuvaa kuitenkin paremmin hiljaisen tiedon luonnetta. Hänen mukaansa tieto on tietyn tiedon tietty paketti, joka on valmis ja muuttumaton. Tietämys puolestaan on tilannekohtaista ja prosessimaisesti muuttuvaa (Virtainlahti 2009: 51). 12

14 Helena Lemminkäisen Tricom IV -lähiseminaarissa esittämän viestinnän kolmen kehän malli kuvaa sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä verkoissa viestimisen suhdetta. Malli on esitetty kuviossa 1: Viestinnän kolme kehää ja kuuntelu Sisäinen viestintä, vakiokanavat, johtaminen ja arjen vuorovaikutus Viestiminen verkostoissa asiantuntijat, vakioasiakkaat, hankkeet, kumppanit jne. Ulkoinen viestintä eri sidosryhmät, asiakkaat, rahoittajat, media jne. Kuvio 1: Viestinnän kolmen kehän malli (Lemminkäinen 2009) Luotaus ja ympäristön kuulostelu Sisäistä viestintää käytetään johtamisen ja yhteisen työn välineenä sekä tiedonkulun varmistamiseen. Verkostoissa viestitään asiantuntijoille, vakioasiakkaille ja kumppaneille sekä tiedotetaan esim. hankkeista. Ulkoisen viestinnän tehtäviä ovat tiedonvälitys eri yhteistyö- ja sidosryhmille, vaikuttaminen, palvelujen markkinointi, vuoropuhelu, profilointi jne. Luotaus on muutossignaalien etsintää: tietojen keruuta yhteisön sisältä, työilmapiirin havainnointia, verkostoitumista, asiakaspalautteen seuraamista ja keskusteluja. Ympäristön luotaus on yksi yhteisöviestinnän tehtävistä ja se liittyy organisaation missioon, visioon ja strategiaan sekä niiden tarkentamiseen (Juholin 2006: 19). Proaktiivinen (ennakoiva) viestintä on prosessi, ei yksittäinen tapahtuma. Se on myös vuorovaikutteinen ja paljon kasvokkaisviestintää käyttävä, siis vastakohta yksisuuntaiselle ylhäältä alas - tiedottamiselle. (Juholin 1999: 200). 13

15 4 Teoria 4.1 Työyhteisöviestinnän uusi agenda Juholin on määritellyt tietoperustaisen työyhteisön viestinnän: Viestintä tapahtuu foorumeilla, joista tärkein on fyysinen ja virtuaalinen työtila tai -ympäristö, missä työyhteisön jäsenet toimivat itseohjautuvasti ja kollegiaalisesti. Viestinnän tarkoitus on työskentelyn edellytysten luominen, työyhteisön ylläpito, vahvistaminen ja kehittäminen sekä sen jäsenten yksilöllinen ja yhteinen oppiminen, mikä tapahtuu dialogisen ja vastuullisen vuorovaikutuksen kautta. Työyhteisön jäsenet muokkaavat työllään ja viestinnällään organisaationsa mainetta tietoisesti ja tiedostamattaan ja heijastavat sitä takaisin työyhteisöön. (Juholin 2007: 5) Tutkimustuloksiinsa perustuen Juholin (2007) on laatinut työyhteisöviestinnän uuden agendan, joka koostuu kuudesta ulottuvuudesta: isojen asioiden jakaminen ja keskustelu -> seurauksena ymmärrys ajantasatiedon saatavuus ja osallisuus sen vaihtamisessa -> seurauksena ajan tasalla oleminen ja arvostuksen kokemus tunnelma -> seurauksena kuulumisen kokemus osallistuminen ja vaikuttaminen työyhteisössä -> seurauksena sitoutumisen kokemus yhdessä tekeminen ja oppiminen -> seurauksena sitoutuminen, yksilöiden ja koko työyhteisön osaamisen kehittyminen viestintäfoorumien hyödyntäminen -> seurauksena kaikkien osallistuminen ja osallisuuden vahvistuminen Seitsemänneksi Juholin listaa vielä maineen ja mielikuvien välittämisen ympäristölle. Työyhteisöviestinnän uusi agenda voidaan esittää myös sipulimetaforana: Kuvio 2: Työyhteisöviestinnän uusi agenda sipulimetaforana (Juholin 2007: 91) 14

16 Kukin ulottuvuus voidaan avata esimerkkikäytännöiksi oheisen taulukon mukaisesti: Ulottuvuudet Isojen asioiden jakaminen ja keskustelu Ajantasaistiedon saatavuus ja osallisuus sen vaihtamisessa Esimerkkejä käytännöistä johtoryhmän viestintä osaksi johtoryhmän työskentelyä johtajien ja esimiesten viestintävastuiden määrittely ja arviointikeinot strategian viestintään sovittu vuorovaikutteinen prosessi kehityshankkeiden viestinnästä sovitaan niiden alkaessa muutosviestintään suunnitelmat, jotka etenevät yksilötasolle vaikeiden asioiden käsittely huomioidaan erityisesti henkilöstöpolitiikan ja -suunnitelmien viestintä ennakoivaa ja vuorovaikutteista rekrytoinnin pelisäännöistä sopiminen keskustelufoorumien ja niiden tehtävien ja toiminnan määrittely perehdyttämiskäytäntöjen arviointi ja kehittäminen asiakas- ja sidosryhmätutkimusten käsittelyn ja kommunikoinnin pelisäännöt jokainen huolehtii oman vastuualueensa, projektin, asiakkaan tmv. tiedon saattamisen muille eri foorumeita hyödyntäen yhteiset tietokannat ja verkot tiedonvaihtamiseen yksilöillä vastuu em. foorumien seurantaan yksilöiden valmiudet tiedonvaihtoon kunnossa kysymisen tilanteet ja paikat selvät työfoorumin viestintäjärjestelyt puolivirallisten ja virallisten foorumien tehtävien määrittely edellistä täydentämään ajantasaistiedon sisältöjen määrittely, esim. asiakkaat, projektit, ala tilanne ja kehitys, henkilöt, tutkimukset, koulutus Tunnelma fyysiset tilat rakentavat vuorovaikutusta sallivuus, erilaisuuden hyväksyminen vapaamuotoinen keskustelu, huumori tunteiden näyttäminen sallittua johtajat ja esimiehet näkyvät ja ovat läsnä hyväksytyt sisäiset verkostot yhteisiä rientoja ja juhlia huomionosoituksia ja palkitsemista Osallistuminen ja vaikuttaminen työyhteisössä Yhdessä tekeminen ja oppiminen Viestintäfoorumien hyödyntäminen päätöksenteon avoimuus (vrt. joryn rooli) muodolliset prosessit ja foorumit vaikuttamiseen henkilöstövetoisen kehittämisen soveltaminen ja pelisäännöt keskusteluttamisprosessit sovittu kysymysten esittämiseen, kommentointiin ja puheeksi ottamiseen sovitut forumit ja menettelyt vapaamuotoisen keskustelun tilanteet ilman agendaa palautteeseen kollegoille, esimiehille ja kumppaneille käytännöt vaikeiden asioiden käsittelyn menettelystä sovittu fyysiset tilat tukevat vuorovaikutusta puitteet jatkuvalle yhteistyölle ja keskusteluille halu jakaa osaamista ja mahdollisuudet tiedon saattamiseksi yhteiseen tietovarantoon kerrotaan muille mitä ollaan tekemässä kysytään neuvoa, annetaan neuvoja muille avoimet tietokannat tiedon hyödyntämiseen arvostuksen osoittaminen kollegoille kuunteleminen yhteinen reflektointi, sparrauskäytännöt palautekäytännöistä sovittu ja pelisäännöistä sovittu foorumien uudelleenmäärittely ja niiden erilaisen luonteen ja mahdollisuuksien ymmärtäminen Taulukko 1: Työyhteisöviestinnän uusi agendamalli: ulottuvuudet ja esimerkkejä käytännöistä (Juholin 2007: 92) 15

17 4.2 Viestinnän tehtävät Juholinin mukaan viestinnän tehtävät voidaan pelkistää seuraaviin luokkiin: 1. tiedon saatavuus ja tiedonvaihdantatyöyhteisön jäsenten ja sidosryhmien kesken 2. sitoutumisen edellytysten luominen sekä työhyvinvoinnin tukeminen 3. kuuntelu ja vuoropuhelu henkilöstön ja sidosryhmien kesken 4. yhteisökuvaan vaikuttaminen, maineen tai brändin hallinta 5. yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja yhteiskunnallinen keskustelu 6. tuotteiden ja palveluiden kiinnostavuuteen vaikuttaminen Lisäksi viestintätoiminnolle eli ammattilaisille määritellään seuraavat lisätehtävät: 7. viestintäosaamisen kehittäminen, koulutus ja konsultaatio 8. luotaus, seuranta ja arviointi. Näitä tehtäviä Juholin (2009) kuvaa yhteisöviestinnän sateenvarjona, jonka alla olevat alueet saavat erilaisia painoarvoja organisaation eri kehitysvaiheissa ja tilanteissa. Strategisessa suunnittelussa Juholin (1999) esittää kolmijakoa: - viestinnän avaintulokset (tavoitteet) - tulostavoitteet (mittarit), joiden avulla edellisten toteutumista seurataan - tehtävät eli konkreettiset teot, joita tarvitaan tavoitteisiin pääsemiseksi. 4.3 Viestinnän suunnittelu Viestintää suunnitellaan monella tavalla ja tasolla. Operatiivisella suunnittelulla tarkoitetaan erilaisten toimenpiteiden ideointia, ajoitusta ja järjestelyjä, kun tiedetään, mikä on tekemisen tavoite ja ketkä ovat osapuolia. Usein on kyse erilaisten viestinnän tuotosten, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä, julkaisujen tuottamisesta, kampanjoista, internet- tai intranetsivujen luomisesta ja päivittämisestä eli konkreettisista asioista, joilla on tarkoitus ja yhteys sekä viestintästrategiaan että koko organisaation strategiaan. Suunnitteluun liittyy olennaisena osana myös seuranta, miten toimenpiteet ovat onnistuneet ja tavoittaneet aiotut henkilöt ja ryhmät. (Juholin 2009: 72) Strateginen suunnittelu luo pohjan operatiiviselle toiminnalle. Katse suunnataan kauemmas ja nähdään muutoksia tai tuloksia, jotka tukevat koko yhteisön tavoitetta. Kyse on vaikuttamisesta tietoihin, mielikuviin, asenteisiin ja uskomuksiin. (Juholin 2009: 72) Strategiseen suunnitteluun kuuluvat myös monenlaiset tutkimukset ja analyysit, joiden tarkoituksena on selvittää nykytilanne ja kehityksen suunta eli onko viestintä onnistunut saavuttamaan asettamiaan tavoitteita. (Juholin 2009: 72) 16

18 Projektityössä viestintästrategian pohjana on käytetty Juholin esittää viestinnän suunnittelun kuvaukseen mukaeltua Kamenskyn malliin perustuvaa arkkitehtuuria: Kuvio 3: Kamenskyn mallista mukaeltu viestinnän suunnittelun kuvaus (Juholin 2009: 74 ) Åberg (2000) lisää strategisen ja operatiivisen suunnittelun väliin vielä taktisen suunnittelun, joka sisältää mm. viestinnän voimavarojen kartoituksen, budjetoinnin, yhteistyö- ja kohderyhmien erittelyn, toimintaohjeet, luotauksen ja kriisiviestinnän ohjeiston. Kuvio 4: Åbergin viestinnän suunnittelupyramidi (Åberg 2000: 227) 17

19 Strategia voidaan haluttaessa purkaa ymmärrettäviksi ja toisiinsa liittyviksi palasiksi ns. strategiakartan avulla. Strategiakartta on ohjausjärjestelmän työkalu. Niemelä et al. (2008) listaa strategiakartasta löytyvät osiot: - strategian taustalta löytyvät visio, missio ja arvot - strategiset vahvuudet - strategiset tavoitteet - kriittiset menestystekijät - aloitteet ja hankkeet, joilla strategian toteutuminen varmistetaan Yksi apuväline, jonka avulla strategiset tavoitteet viedään käytäntöön ja jonka avulla tavoitteiden toteutumista voidaan seurata, on ns. tuloskortti. Tuloskortti on hyvä tehdä yksikölle vuosittaisen toimintasuunnittelun yhteydessä. Tuloskortin seurantaa voidaan suorittaa esimerkiksi tiimipalavereissa sovituin väliajoin. Tuloskorttia tullaan hyödyntämän kirjasto- ja tietopalvelujen yksikköstrategiaa laadittaessa. Tuloskorttiin määritellään Surakan (2006) mukaan yksikön kriittiset menestystekijät, strategiset tavoitteet, suorituskykymittarit, toiminnalliset tavoitteet ja parannustoimenpiteet. Organisaation tai yksikön sisällä tai sen ulkopuolella tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Muutoksia ennakoivia merkityksellisiä heikkoja signaaleja on pyrittävä tunnistamaan jatkuvasti ja niihin tulisi reagoida riittävän ajoissa ja oikealla tavalla. Åberg (2000) esittää heikkojen signaalien havaitsemiseen eli luotaukseen luotausjärjestelmää, jossa voidaan erottaa kuusi vaihetta: 1) olennaisten ympäristö- ja sisäisten tekijöiden tunnistaminen ja niissä tapahtuvien, oman toiminnan kannalta olennaisten ja mahdollisten muutosten määrittely, 2) näiden tekijöiden seurantamenetelmien kehittäminen, 3) muutoksen ensimmäisten merkkien, heikkojen signaalien, etsiminen ja seuraaminen, 4) vaadittavat toimenpidesuositukset, 5) toimenpiteet ja 6) seuranta ja valvonta Strategian toteuttaminen arkisessa työssä tarkoittaa jatkuvien, tiedostettujen tai tiedostamattomien valintojen ja päätösten tekemistä. Priorisointi on helpompaa ja tarkoituksenmukaisempaa, jos toiminnan yhteinen suunta on määritelty niin, että sen saavuttamiseen kokee pystyvänsä vaikuttamaan omilla valinnoillaan. Laaditun strategian tulisikin olla riittävän houkutteleva, konkreettinen ja mahdollinen toteuttaa yksilön näkökulmasta, jotta sen toteutumisen eteen haluaisi ponnistella (Mantere et al. 2006: 21). Strategian toimeenpanon menetelmiä on kehitetty Teknillisen korkeakoulun STRADA-projektissa 1. Strategiaviestintä voi myös perustua aitoon vuorovaikutukseen organisaatiossa. Vuorovaikutteisessa strategiaviestinnässä käydään jatkuvaa vuoropuhelua johdon ja henkilöstön välillä. Lisäksi eri liiketoimintayksiköt, toiminnot ja henkilöt toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Jatkuva keskustelu johtaa parhaimmillaan ideoiden jalostumiseen ja vahvaan sitoutumiseen, ja henkilöstö voi osallistua myös strategian kehittämiseen. Perinteinen ajatus siitä, että strategiat pitäisi olla ensin läpikotaisin pohdittu ja muotoiltu, mitä seuraisi toimeenpano ja strategian toteutuminen, korvautuu ajatuksella, jonka mukaan strategia kehittyy koko ajan, jolloin keskeiseksi saattavatkin muodostua yritykset ja erehdykset sekä oppiminen. (Hämäläinen ja Maula 2004: 56) 1 18

20 4.4 Hiljainen tietämys Kaario ja Peltola (2008) kuvaavat hiljaista tietoa, joka on heidän mielestään aina sidottu ihmisen arvomaailmaan, ihanteisiin ja tottumuksiin. Hiljainen tieto on heidän mukaansa subjektiivista, ja sen on käytävä läpi muutosprosessi subjektiivisesta objektiiviseen muutosprosessissa rikastaen sellaisilla selittävillä tekijöillä, jotka mahdollistavat tiedon tulkinnan ja hyödyntämisen myös muille tiedon käyttäjille. Tämä on otettava huomioon, kun pohditaan mahdollisuuksia asiantuntijatiedon taltiointiin ja jakamiseen (Kaario ja Peltola 2008: 7). Kaario ja Peltola mainitsevat lisäksi merkittävän hiljaisen tiedon muodon: organisaation kulttuurin, ilmapiirin ja arvoihin liittyvän tietämyksen. Tämän tiedon avulla ihmiset aistivat organisaationsa, selittävät sen toimintaa ja muodostavat oman käsityksensä organisaatiokulttuurista. Kaarion ja Peltolan mukaan tiedon merkityksen kasvaessa tiedon siirron automatisointi vaikeutuu. Siten viisautta ei pysty siirtämään ihmiseltä toiselle koneiden avulla, vaan viisauden karttumiseen tarvitaan aikaa ja aivoja. Virtainlahti (2009) listaa syyt, joiden vuoksi hiljaista tietämystä: - organisaation toimintakyky, jatkuvuus ja laatu voidaan varmistaa - osaaminen ja tietämys tulevat näkyviksi ja niitä voidaan kehittää - työtehtävät tulevat näkyviksi ja niitä voidaan kehittää - hyvät käytännöt voidaan jakaa kaikille - erilaista tietämystä voidaan hyödyntää - työyhteisön jäsenten hyvinvointi paranee - yhteisöllisyyttä voidaan edistää - voidaan luoda osaamista arvostava ilmapiiri - tietämyksen jakamisesta voidaan tehdä kunnia-asia ja positiivinen velvollisuus Hiljaisen tietämyksen jakamista voidaan tukea esimerkiksi rekrytointitoimin, erilaisin perehdytys- ja työnopastustoimin, kouluttamalla ja kouluttautumalla sekä kehityskeskusteluin. 19

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Ville Sariola 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäyte Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Syksy 2006 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu KEHITTÄMISHANKE 2009 Tahvanainen Iris KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT OSANA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖÄ Tiivistelmä

Lisätiedot

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi communicare! Oman organisaation viestinnän tehtävät Edellä on esitetty näkökulmia viestinnän tehtävistä ja merkityksestä. Lähtökohtia on monia,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

KAHVIPÖYDÄSTÄ YLEISEEN TIETOON. Sisäisen viestinnän tutkimus rahoitusalan organisaatiossa

KAHVIPÖYDÄSTÄ YLEISEEN TIETOON. Sisäisen viestinnän tutkimus rahoitusalan organisaatiossa KAHVIPÖYDÄSTÄ YLEISEEN TIETOON Sisäisen viestinnän tutkimus rahoitusalan organisaatiossa Piia Kumpulainen Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Kevät 2008 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Viinikka, Jarkko 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus Sari Kuutti Ikäihmisten osaamisen kartoitus Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA. Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 2011

SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA. Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 2011 SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 211 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 4 2. JOHDANTO... 5 3. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 12 Vastaajien ikä...12

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot