SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma euron määräisen pitkäaikaisen lainan ottaminen 517 investointien rahoittamiseen 240 Määräalan vuokraaminen Vuokatti Safarille Talvikas RN:o 3: tilasta 241 Lausunnon antaminen Kainuun bioenergiaohjelmasta Yhteistyösopimus Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n, 522 PopMaratonin, Kainuun Soudun ja Vuokatin Vaelluksen palveluyhteistyöstä Sotkamon kunnan CEMISin toiminnan rahoitussitoumus Jyväskylän yliopiston pääomittamiskeräys Lisäpanostus vuoden 2010 Vuokatin markkinointiin Ilmoitusasiat 528

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ AIKA klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Hyvönen Timo khall.jäsen Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Salminen Marja-Terttu khall.jäsen Juntunen Matti khall.varajäsen Sarparanta Leena khall.varajäsen POISSA Kauppinen Tuomo khall. varapuhjoht. Niskanen Marko khall. jäsen MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. Sirviö Kari kvalt. II varapuheenjoht. Kauppinen Petri kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj. pit. Kilpeläinen Mika palvelualuejohtaja poistui 19:50 Piirainen Pentti palvelualuejohtaja poistui 19:50 Toppinen Irene kunnankamreeri poistui 19:50 ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen Juhani Pieniniemi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Juha Mustonen Matti Juntunen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 236 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 237 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkir jan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Mustonen ja Matti Juntunen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma KHALL 238 Kunnankamreeri Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun nalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhtey dessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelu kauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Ta lousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtä vien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnit telukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta loussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toi menpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Vuoden 2011 ja suunnittelukauden osalta talouden tasapainottamisohjelman yksityiskohtaista valmistelua on hankaloittanut tu levien vuosien tulopohjan epämääräisyys. Rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia hyödynnetään suunnittelukaudella talouden tasapainottamiseksi. Näiden valmistelu on al kanut jo vuonna Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ot taa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslas kelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintokunnille annettiin talousarvion ja -suunnitelman laatimista varten ohjeet. Talousarviota on val misteltu ja käsitelty useaan otteeseen johtoryhmän kokouksissa. Talousarvioehdotus perustuu 19,75 %:n tuloveroprosentille ja valtuuston päättämille kiin teistöveroprosenteille. Verotuloja arvioidaan v kertyvän euroa, joka on 1,9 milj. euroa enemmän kuin v Kasvua kuluvan vuo den ennusteeseen nähden on 0,84 milj. euroa. Kuntaliiton uusimman ennus teen ( ) mukaan yhteisöveron tilitykset kasvavat koko maassa n. 17,7 % v. 2011, Sotkamon kasvuarvio on n. 26,4 % vuoden 2010 ennustee seen nähden eli 0,7 milj. euroa. Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän euroa, joka on euroa enemmän kuin kuluvana vuonna.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Valtionosuuslaskelmat perustuvat Kuntaliiton arvioihin. Kuntien valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2010 alusta. Ns. yhden putken valtion osuuksiin on yhdistetty sosi aali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuk sen, kirjastojen ja kulttuuritoi men valtionosuudet sekä entinen yleinen val tion osuus. Verotuloihin perus tuva valtionosuuksien tasaus käsitellään jär jes telmässä yhtenä eränä, sa moin erityisen harvan asutuksen lisäosat. Yhden putken valtionosuuksia hallinnoi valtiovarainministeriö, muita valtion osuuksia (mm. lukio) hallinnoi opetus ministeriö. Valtionosuuksien yhteis määräksi arvioidaan 20,9 milj. euroa, jo ka sisältää verotulomenetysten kompensaatiota vuodelta ,9 milj. eu roa ja vuodelta ,3 milj. euroa. Valtionosuuksien lopullinen määrä selviää viimeistään tammikuussa Niiden määrä vastaavasti vaikuttaa myös maakunta -kuntayhtymälle maksettavaan kunnan rahoitusosuuden määrään. Henkilöstömenot on arvioitu vuoden 2010 syyskuun palkkoihin tehtyjen n. 2 %:n korotusten perusteel la. Henkilöstömenojen (palkat + sivukulut) kasvu on 0,178 milj. euroa (0,89 %). Toimintakulujen (ulkoiset + sisäiset) kasvu on 1,8 milj. euroa (2,78 %) ja toimintatulojen lisäys euroa (0,44 %). Toimintatulojen vähäiseen kasvuun vaikuttaa suurelta osin se, että v talousarvion muutoksessa lisättiin käyttöomaisuuden myyn tivoittoja euroa. Mahdollisia myyntivoittoja ei ole budjetoitu vuo delle Kainuun maakunta -kuntayhtymän maksuosuuteen on varattu euroa, alijäämän maksuun euroa, lisälaskuun vuoden 2011 lopulla euroa ja tukipalveluihin euroa eli yhteensä euroa. Tuloslaskelmassa vuoden 2011 vuosikate on ,80 euroa, vuoden ,9 milj. euroa ja vuo den 2013 vuosikate -0,4 milj. euroa. Käytännössä tilanne tarkoittaa lainan ottamista käyttötalouden menoihin ja vuosikatteella ei pystytä hoitamaan edes lainojen lyhennyksiä investoinneista puhumattakaan. Rahoituslaskelman mukaan vuoden 2011 bruttoinvestointien määrä on 3,7 milj. euroa ja nettoinves toinnit 3,2 milj. euroa. Suurimmat investointikohteet ovat kehitysvamma keskuksen rakentaminen euroa, Koulurinteen matkailualueen kun nallistekniikan rakentaminen (tiet ja vesi+viemäröinti ) ja kaatopaikan sulkeminen euroa. Uutta talousarviolainaa on merkitty otettavaksi 2,5 milj. euroa. Pitkäaikaisten saamisten muutos sisäl tää hallien lunastuserät. Siitä huolimatta rahoitusvaje on 1,8 milj. euroa. Kunnanjohtaja Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus päättää ehdottaa vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyttäväksi oheisen liitteen mukaisesti

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ seuraavin siihen tehtävin muutoksin: HALLINTOPALVELUT -Intotalon rahoitus poistetaan sekä talousarviovuodelta että suunnitelmavuosilta -CEMIS -yhteistyöhön Oulun yliopiston toimintaan osoitetaan vuodelle 2011 rahoitusta ja vuodelle SIVISTYSPALVELUT Talousarviovuosi Vuokatin koulun ja alueen suunnittelu kirjataan ja käynnistetään ilman erillistä määrärahavarausta -Harrastajateatteritoiminnan kehittämiseen osoitetaan 5000 :n määräraha TEKNISET PALVELUT Talousarviovuosi Rakennustarkastajan määräaikaista virkaa ei jatketa -Himmelin kuntokartoitukseen varataan Himmelin ilmastoinnin remontointi käynnistetään ja siihen osoitetaan Vastaavasti virasto talon hissin rakentamiseen ehdotettu poistetaan ja siirretään Himmelin ilmastoinnin remontointiin ja Himmelin kun tokartoitukseen. -Teknistä palvelualuetta koskevista useista tehtävien vakinaistamisista ja kuukausipalkkaisiksi muutta misista annetaan selvitys kunnanvaltuuston seuraavassa kokouksessa. -Varsitien peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään osoittamatta varsinaista määrärahaa. -Tenetin koulun juhlasalin istuimiin varataan :n määräraha investointiosaan. Käydyn keskustelun aikana Osmo Polvinen ehdotti, että :n määrärahan ottamista sivistystoimen lautakunnan harkinnan mukaan Sotkamon harrastaja teatteritoiminnan kehittämiseen :n määrärahan ottamista Vuokatin koulutilojen laajennuksen ja nuorisotilojen suunnitteluun :n määrärahan ottamista Himmelin ulkoseinien puhdistukseen ja sisääntulo-ovien muuttami seksi sähköisesti aukeaviksi, kynnyslistojen asentamiseen, ulkolaatoitusten puhdistamiseen ja ulkokaluston uusien tuolien ja pöytien hankintaan :n määrärahan ottamista Himmelin ilmastoinnin parantamiseen

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Osmo Polvinen ehdotti rahoitettavaksi hissin siirrolla, verotulojen lisäyksellä ja maan myyntitulojen lisäyksellä. Osmo Polvisen ehdotusta kannattivat Matti Juntunen ja Päivi Korhonen. Helmi Kemppainen ehdotti Koulurinteen matkailualueen yläosan rakentamisen siirtämistä pitkälle tule vaisuuteen. Ehdotusta ei kukaan kannattanut. Edelleen keskustelua jatkettaessa puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan kokouksessa tekemät ehdotukset ja kunnanhallituksen jäsenten tekemät ehdotukset. Puheenjohtaja totesi, että Helmi Kemppaisen ehdotus on kannattamattomana rauennut. Puheenjohtaja totesi, että Osmo Polvisen kannatetusta ehdotuksesta :n määrärahan ottamisesta Vuokatin koulutilojen laajennuksen ja nuorisotilojen suunnitteluun on ää nestettävä kunnanjohtajan kokouksessa tekemää ehdotusta vastaan. Kun nanjohtaja ehdotti, että Vuokatin koulun ja alueen suunnittelu kirjataan ja käynnistetään ilman erillistä määrärahavarausta. Muiden tekemiensä ehdotusten osalta Osmo Polvinen ilmoitti, että hän tyytyy kunnanjohtajan kokouk sessa tekemiin ehdotuksiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kunnanjohtajan ehdotus sai kahdeksan (8) ääntä ( Aimo Korhonen, Timo Hyvönen, Helmi Kemppainen,Marja-Leena Korhonen, Juha Mustonen, Mirja Okkonen, Marja-Terttu Salminen, Leena Sarparanta ), Os mo Pol vi sen eh do tus kol me (3) ään tä ( Os mo Pol vi nen, Mat ti Jun tu nen, Päivi Kor ho nen). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen päätökseksi. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus esittää talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyt täväksi kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti oheisen asiakirjan mukaises ti. Merkittiin, että kokous keskeytettiin kokoustauon pitämistä varten klo Otteet Kunnanvaltuusto

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus euron määräisen pitkäaikaisen lainan ottaminen investointien rahoittamiseen KHALL 239 Kunnankamreeri Kuluvan vuoden talousarvioon on merkitty otettavaksi euroa pitkäaikaista lainaa investoin tien (nuorisotilojen rakentaminen, kunnallistekniikka, talon rakennus) ra hoittamiseen. Kuluvana vuonna ei ole vielä nostettu talousar violainaa. Kun nan loppuvuoden ja vuoden 2011 alkupuolen maksuvalmiu den säilyttämi seksi on pyydetty luottolaitoksilta euron lainatar jous seuraavilla ehdoilla: - lainamäärä euroa - laina-aika: 10 vuotta - lainan lyhennykset: puolivuosittain koron maksun yhtey dessä jälkikäteen, ei vapaavuosia - lainan korko sidottu: 6 kk:n euriboriin, korkopäivät tod./360 - korkosidonnaisuuden vaihtamismahdollisuuden hinta/kerta - tarjoukseen mahdolliset lainannostokulut, järjestelypalkkiot ja suoraveloituskustannukset - lainan nostetaan yhdessä tai kahdessa erässä, kuitenkin siten, että suurin osa mennessä - mahdolliset sanktiot ja kulut lainan ennenaikaisen takaisin maksun yhtey dessä Tarjousten jättöaika on päättynyt klo Tarjouksen ovat jättäneet Sotkamon Osuus pankki, Sampo Pankki Oyj, Nordea Pankki Oyj, Kuntarahoitus Oyj ja Kun tien eläkevakuutus. Yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa. Kunnanjohtaja Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus päättää ottaa euron Sotkamon Osuus pan kilta seuraavin ehdoin: lainan lyhennykset puolivuosittain koron maksun yhteydessä jälkikäteen lainan korko on sidottu 6 kk:n euriboriin, korkopäivät tod./ ,45 %-yksikköä

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ lainan korkosidonnaisuus voidaan vaihtaa 3 tai 12 kk:n euri boriin korontarkistuspäivinä, muutoksesta peritään 150 euron toimitusmaksu lainan nostokulu: toimitusmaksu 750,00 euroa lainan hoito tililtä 1,50 euroa/tapahtuma lainan ennenaikainen takaisinmaksu tai ylimääräinen lyhennys on mahdollista koronmääräytymisjakson vaihtumispäivänä kuluitta. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Mirja Okkonen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Kuntien eläkevakuutus Kuntarahoitus Oyj Sotkamon Nordea Pankki Oyj, Kainuuntie 16, Sotkamo Sotkamon Osuuspankki, Kainuuntie 22, Sotkamo Sotkamon Sampo Pankki Oyj, Kainuuntie 26, Sotkamo Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö Kunnankamreeri Irene Toppinen

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Määräalan vuokraaminen Vuokatti Safarille Talvikas RN:o 3:19 -tilasta KHALL 240 Toimistopäällikkö Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Samuli Junttila/Vuokatti Safari, os. Veikontie 4, Vuokatti, pyytää kuntaa vuokraamaan n. 420 m2 määräalan kolmeksi vuodeksi Lumilautatunnnelin/Kattikeskuksen ja Vuokatintien välissä olevalta EV -alueelta. Alueelle on tarkoitus sijoittaa toimistorakennus, koska nykyiseltä vuokra-alueelta ei ole enää junaradan peruskorjauksen yhteydessä poistunutta radan ylitystä kelk kareitille. Kunnanhallitus päättää vuokrata Vuokatin Safarille n. 420 m2 määräalan Sotkamon kun nan Alasotkamon kylän Talvikas RN:o 3:19 -tilasta liitteenä kartan rajauksen mukaisesti alkaen kolmeksi vuodeksi 750 euron vuosivuokrasta n. 30 m2 toimistorakennuksen sijoittamista varten. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Vuokatti Safari, Samuli Junttila, Veikontie 4, Vuokatti toimistopäällikkö Päivi Huotari

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Kainuun bioenergiaohjelmasta KHALL 241 Tekninen johtaja Kainuun Bioenergiaohjelman päivitys toteutettiin vuoden 2010 aikana bioenergiaoh jelmaa koordinoivan Kainuun bioenergianeuvottelukunnan ohjauksessa. Ai empi päivitettävä ohjelma käsitti vuodet ja uusi bioenergiaohjel ma luotaa Kainuun bioenergian kehitystä seuraavalle 5 vuo tiskaudelle. Ohjelman päivitys on aiheellinen monestakin syystä. Kainuussa toimintaympäristö on radikaalisti muuttunut paperitehtaan alasajon vuoksi ja energian hinnan nousu on ai heuttanut kysyntää uusiutuvista energialähteistä eri kuluttajaryhmissä. Nyt käsillä oleva bioenergiaohjelma on laadittu yhteensopivaksi Itä-Suomen bioenergiaohjelman ja Kainuun alueellisen metsäohjelman kanssa. Lisäksi bioenergiaohjelman laa dinnassa on tehty yhteistyötä Kainuun ilmastostrategian laatijoiden kanssa. Suomessa on tarkoitus nostaa uusiutuvan energian käytön osuus primää rienergian kulutuksessa nykyisestä 28 prosentista 38 pro senttiin. Kainuussa vas taava luku oli jo vuonna 2008 peräti 55 %, mikä on sama kuin Itä-Suomen maakuntien uusiutuvan energian käyttöasteen keskiarvo. Sotkamossa vastaavaluku on vain 25 %. Mit ta vat uu siutu van ener gian käy tön li säyk set ovat siis Kainuussa hy vin haastavia. Kun huomioidaan uusiutuvan ener gian käytön korkea taso ja maakunnan mitta vat luonnonvarat, olisikin jat kossa uusiutu vasta energiasta tehtävä Kai nuul le vientituote. Biopolttoai neita voitaisiin jalostaa ja viedä maakunnasta kai kissa olomuodoissaan eli kiinteinä, neste mäisinä ja kaasu maisina poltto ai neina. Kainuussa paikallisten energialähteiden hyödyntämisen suuremmassa mittakaavassa mahdollistavat aluelämpölaitokset ja voimalat, joita Kainuun yhdeksässä kunnassa on kaik kiaan 12. Kainuun bioenergiaohjelmaa toteutetaan yhteistyössä maakunnallisten toimijoiden kanssa. Merkittävimmät alan toimijat ovat Kainuun metsäkeskus, Kainuun Etu Oy, MTT Sotkamo, Kajaanin yliopistokeskus, Kainuun ammat ti opisto, Kainuun ELY-keskus, Snowpolis ja Woodpolis. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Erillisliitteenä Kainuun bioenergiaohjelma

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Sot kamon kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että Kainuun bioenergiaohjelman eteenpäinvienti on erittäin tärkeä koko Kainuulle. Kunnanhallituksen mie lestä ener gia te hok kuuden paran ta mi nen, bio energia käy tön edis tämi nen, osaa mi sen vah vis taminen ja bio ener gia-alan liiketoi min nan edistämi nen ovat niitä toi men pidekokonaisuuk sia joiden avulla bio energiaohjelma saa daan toteutettua. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Yhteistyösopimus Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n, PopMaratonin, Kainuun Soudun ja Vuokatin Vaelluksen palveluyhteistyöstä 2011 KHALL 242 Hallintojohtaja Kainuun Liikunta on tehnyt Sotkamon kunnalle esityksen Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n, PopMaratonin, Kainuun Soudun ja Vuokatin Vaelluksen pal ve lu yh teis työstä Tapahtumista Vuokatin Hiihto on vakiinnuttanut asemansa Suomen neljän suurimman massahiihdon joukossa. Viime talvena tapahtumaan osallistui lähes 2000 hiihtäjää. Vuokatti MTB on maas to pyö räi ly ta pah tu ma ja se järjes te tään sa ma na päi vänä Vuo katti ½-ma rato nin kanssa ( ), mi kä nos taa ta pahtu mien yhtei sen osallis tuja määrän yli 1000 osallistujaan. Kainuun Soutu tullaan soutamaan tulevana kesänä jälleen Sotkamon vesillä. Vuokatin Vaellus tapahtuma pitää yllä myös Vuokatin yli 60-vuotiasta vaellusperinnettä. Osa kunnalta edellytetyistä toimenpiteistä on sellaisia, joita ao. kunnan yksiköt muutoinkin suorittavat normaalina toimintanaan tai ai nakin ovat hyvin lähellä normaalia toimintaa, osa toimenpiteistä vaatii joita kin erityisjärjestelyä tai työntekijöiden työskentelyä poikkeavaan työaikaan. Kunnan yksiköt ovat osaltaan hyväksyneet liitteenä olevat yhteistyösopi mukset. Kunnanjohtaja Ehdotus Yhteistyösopimukset ovat liitteenä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vuokatti Hiihtoa, Vuokatti MTB:tä, Pop- Maratonia, Kainuun Soutua ja Vuokatin Vaellusta kos kevat yhteistyöso pimuk set ohei sen eril li sen liit teen mu kai ses ti se kä vah vis taa ao. tulosyksi köille oi keu den toi mia sopi musten mu kai ses ti. Yksi köt kir jaavat yhteistyö sopimuk sista ai heu tuvat ku lut omak si me no koh dakseen. Kunnanhallitus päättää nimetä tapahtumien johtoryhmiin kunnan edustajiksi liikuntatoimenjohtaja Helka Leimu-Pelkosen ja kunnanpuutarhuri Jarmo Vilmin. Kunnanhallitus Päätös Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen sillä muutoksella, että liitteessä mainittua kahta mönkijää ei luovuteta tapahtuman käyttöön. Merkittiin, että Anne Lukkari ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Kainuun Liikunta ry, Hannu Tikkanen,

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kauppakatu 21, 3.krs, Kajaa ni liikuntatoimenjohtaja Helka Leimu-Pelkonen kunnanpuutarhuri Jarmo Vilmi

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Sotkamon kunnan CEMISin toiminnan rahoitussitoumus KHALL 243 Hallintojohtaja Kunnanhallitus on kokouksessaan / 182 päättänyt hyväksyä sopimuksen mittaus- ja tietojärjestelmien keskus CEMISin käynnistämisestä. Sotkamon kunta on allekirjoittanut yhteistoimintasopimuksen, mutta ei ole allekirjoittanut rahoitussitoumusta vuosille Kunnanhallitus päätti, että CEMISin rahoituksesta päätetään talousarvion 2011 ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. CEMISin johtaja Risto Oikari pyytää Sotkamon kuntaa käsittelemään rahoitussitoumuksen mahdollisimman pikaisesti, koska CEMISin kehittämisohjelman rahoitussitoumus on jätettävä mennessä. Rahoitussitoumusluonnoksessa Sotkamon kunnan rahoitus CEMISin toimintaan osallistuville yksikölle on vuonna euroa eli Oulun yli opis ton bio tekniikan laboratorion toiminta-avustus. Vuodelle 2010 ei tarvita erillistä rahoitussitoumusta, koska se tapahtuu aikaisemman sopimuksen pe rusteella ja koska se on erikseen budjetoitu vuoden 2010 talousarvioon. Vuosille rahoitussitoumusluonnoksen mukaan on Oulun yliopiston yk si kön toi min taan euroa ja Jyväskylän yliopiston yksikön toimin taan vä hin tään euroa vuodessa. Kuntien rahoitussitoumuksissa ( Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta ) lukee, että ne sitoutuvat rahoittamaan CEMISin toimintaa vähintään edel lä esitetyn mukaisesti, mikäli muiden osapuolten rahoitus pysyy vä hin täänkin vuosien 2011 ja 2012 tasolla. Muiden osapuolten rahoitussitoumuk sis sa lukee vain, et tä ra hoitussitoumus vuodesta 2013 alkaen sovitaan kesäkuus sa Kuntien rahoitussitoumuksissa on myös jälkimmäinen maininta. Vuoden 2011 talousarvion valmistelun yhteydessä on tarkentunut Sotkamon kunnan rahoitus CEMISin toimintaan. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sotkamon kunta myöntää Oulun yliopiston CEMISin toimintaan osallistuvalle yksikölle vuodelle euron ja vuodelle euron toiminta-avustuksen, mikäli hankkeiden sisältö tyy dyt tää kun taa ja Jy väs ky län yli opis ton CE MISin toi min taan osal listuvalle yksi kölle vuo delle eu ron ja vuodelle euron toi min ta-avus tuksen. Rahoitussitoumus vuodesta 2013 alkaen sovitaan kesäkuussa Kunnanhallitus

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kajaanin ammattikorkeakoulu, Teija Sievänen PL 52, Kajaani Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Jyväskylän yliopiston pääomittamiskeräys KHALL 244 Hallintojohtaja Yliopistojen varainhankinta pohjautuu uuteen yliopistolakiin, jonka myötä yliopistot ovat siirtyneet valtion tilivirastoista itsenäisiksi omaan rahatalouteen. Valtio tukee yliopistojen pääoman kartuttamista vuoden 2010 loppuun saakka siten, että jokainen lahjoitus tuo yliopistolle 2,5-kertaisesti julkista rahaa. Jyväskylän yliopiston varainhankinnassa lahjoittaja saa näkyville oman kunnialaatan. Virtuaalisen kunnialaatan yliopiston sivustolle saavat yli 1000 euroa lahjoittaneet yritykset ja yhteisöt. Yli 5000 euroa lahjoittaneiden logot julkaistaan 12 kk ajan ja tätä pienemmän lahjoituksen tehneiden logot 6 kk ajan. Kustakin virtuaalisesta kunnialaatasta avautuu linkki ko. yrityksen tai yhteisön omalle sivulle. Pysyvän kunnialaatan Agoran Martti Ahtisaari -saliin saavat vähintään euroa lahjoittaneet henkilöt ja euroa lahjoittaneet yhteisöt. Jyväskylän yliopiston edustajien kanssa on keskusteltu Sotkamon kunnan mahdollisuudesta osallistua yliopiston pääomittamiseen. Liikuntabiologian laitoksen liikuntateknologian koulutuksella ja tutkimuksella on oma campus Vuokatissa ja liikuntateknologia on yksi uudistuvan Snowpolisin painopiste. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päättää, että Sotkamon kunta osallistuu Jyväskylän yliopiston varainhankintaan lahjoittamalla yliopiston pääomittamiseen euroa. Lahjoitus maksetaan menokohdalta Muu kehittäminen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Jyväskylän yliopisto, Vesa Linnamo, Kidekuja 2, Vuokatti Pää kirjanpitäjä Eija Sirviö _

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Lisäpanostus vuoden 2010 Vuokatin markkinointiin KHALL 245 Hallintojohtaja Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin ja suhdannetaantuman seurauksena matkailuelinkeinon kaupankäynti heikkeni ja matkailukeskus ten keskinäinen kilpailu koveni. Vuodesta 2009 Vuokatti selvisi kotimaan matkailukeskuksista hyvin, kun matkailun yöpymisvuorokaudet vähenivät vain 1,3 %. Monet kotimaan matkailukeskukset ovat parina viime vuonna panostaneet investointeihin. Vuokatissa painopisteeksi on vuonna 2009 ja tänä vuonna otettu markkinoinnin tehostaminen, jossa on rohkeasti otettu käyttöön uusia keinoja. Markkinoinnista ei ole tingitty, vaan päin vastoin on rohkeasti nostettu markkinointi eturintamaan. Vuokatin kotisivut on uusittu kokonaan ja digitaalisen markkinoinnin ja myyn ti työn keinoja on otettu käyttöön. Vuoden 2010 yöpymisvuorokausien kehi tyksen perusteella voidaan arvioida kotimaan matkailussa tänä vuonna pääs tä vän 5-6 %:n kasvuun, mikä on erinomaisen hyvä tulos. Voimakkaasta markkinointiin panostamisesta on seurannut paineita siihen, että Vuokatin matkailukeskuksen osapuolten pitäisi lisätä tänä vuonna rahoi tusosuuksi aan. Kunnan rahoitusosuus VMK:lle on /vuosi. Hallintojohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päättää, että Vuokatin matkailukeskus Oy:lle osoitetaan tänä vuonna markkinointiin :n lisärahoitus. Lisärahoitus osoitetaan Muun kehittämisen määrärahoista. Kunnanhallitus hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Timo Hyvönen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Vuokatin matkailukeskus Oy, Ilkka Suutarinen, Veikontie 5, Vuokatti Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö _

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KHALL 246 Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat: Pohjois-Pohjanmaa Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus; Valtion avustuksen maksatuspäätös joukkoliikenteen valtionavustuksen maksamisesta seutulippukustannuksiin ajalta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ; Ohjeet vuosille tehtäviä oppilaitosten ja yleisten kirjastojen sekä liikuntapaikkojen perustamishanke-ehdotuksia ja vuoden 2011 valtionavustushakemuksia varten. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ; Talvivaara Sotkamo Oy:n jatkoaikahakemus liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä ja heikentämistä koskevaan Kainuun ympäristökeskuksen myöntämään poikkeamislupaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ; Kainuun työllisyyskatsaus lokakuu 2010 Hyvä työllisyyskehitys jatkuu Kainuussa Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto ; Selvityspyyntö Kainuun maakunta -kuntayhtymän maakuntahallitukselle koskien lastensuojelulain (417/2007) mukaisten lastensuojeluilmoituksen ja lastensuojelutarpeen selvityksen määräaikojen noudattamista Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto ; Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset vuodelle 2011 Kuntien eläkevakuutus, yleiskirje 4/2010; Kunnallisen eläkelain soveltaminen Oulun hallinto-oikeus, päätös n:o 10/0523/2; Oulun hallinto-oikeuden päätös taksilupien enimmäismäärää koskevassa

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ asiassa. Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Oulun hallinto-oikeus, päätös n:o 10/0546/1; Yksityishenkilön verovalitukset vuodelta 2006 ja Hallinto-oikeus on hylännyt verovalituksen vuodelta 2006 ja osit tain hy väksy nyt vuoden 2007 verovalituksen. Kainuun maakunta -kuntayhtymä pöytäkirjaote ; Talouden seurantaraportti Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU Kainuun jätehuollon kuntayhtymä: Kokouskutsu klo 13.00, kuntayhtymän toimisto (korvaa aiemmin lähetetyn esityslistan) Poropetteri Oy:n anomus ; Toripaikka-alueen saamisesta Katinkullan tien alkupäähän S-markettia vasta päätä ole valle alueelle/puisto. Kainuun maakuntaa -kuntayhtymän viranhaltijapäätös , korjattu ; Laajakaistarakentamisen lain 1186/2009 mukaisen tuen saajan valinta Sotkamon kunnan hankealueille. Katin Golf Oy:n kysely ; Katin Golf Oy:n B- ja C-osakkeiden muuttamismahdollisuus E-osakkeiksi mennessä. Vastaus Teuvo Okkosen lähettämään laajakaista rahoitusta koskevaan kyselyyn. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen em. ilmoitusasiat. _

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 127. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 127. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 127 Kunnanvaltuusto 27.09.2011 ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 130 51 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 131 52 Kunnan omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 08.09.2014 Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Paikka Kokkola, hallituksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 340 Saaren asemakaava-alueelta ja muutos-alueelta asetetaan 2012 myyntiin 28 omakotitonttia. Esityslistan liitteenä kartta, josta ilmenee

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2015 158 160

Kunnanhallitus 11/2015 158 160 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 11/2015 158 160 Aika Maanantai 20.08.2015 klo 19.30 19.45 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Vuorela Antti

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot