SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma euron määräisen pitkäaikaisen lainan ottaminen 517 investointien rahoittamiseen 240 Määräalan vuokraaminen Vuokatti Safarille Talvikas RN:o 3: tilasta 241 Lausunnon antaminen Kainuun bioenergiaohjelmasta Yhteistyösopimus Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n, 522 PopMaratonin, Kainuun Soudun ja Vuokatin Vaelluksen palveluyhteistyöstä Sotkamon kunnan CEMISin toiminnan rahoitussitoumus Jyväskylän yliopiston pääomittamiskeräys Lisäpanostus vuoden 2010 Vuokatin markkinointiin Ilmoitusasiat 528

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ AIKA klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Hyvönen Timo khall.jäsen Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Salminen Marja-Terttu khall.jäsen Juntunen Matti khall.varajäsen Sarparanta Leena khall.varajäsen POISSA Kauppinen Tuomo khall. varapuhjoht. Niskanen Marko khall. jäsen MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. Sirviö Kari kvalt. II varapuheenjoht. Kauppinen Petri kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj. pit. Kilpeläinen Mika palvelualuejohtaja poistui 19:50 Piirainen Pentti palvelualuejohtaja poistui 19:50 Toppinen Irene kunnankamreeri poistui 19:50 ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen Juhani Pieniniemi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Juha Mustonen Matti Juntunen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 236 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 237 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkir jan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Mustonen ja Matti Juntunen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma KHALL 238 Kunnankamreeri Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun nalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhtey dessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelu kauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Ta lousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtä vien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnit telukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta loussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toi menpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Vuoden 2011 ja suunnittelukauden osalta talouden tasapainottamisohjelman yksityiskohtaista valmistelua on hankaloittanut tu levien vuosien tulopohjan epämääräisyys. Rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia hyödynnetään suunnittelukaudella talouden tasapainottamiseksi. Näiden valmistelu on al kanut jo vuonna Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ot taa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslas kelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintokunnille annettiin talousarvion ja -suunnitelman laatimista varten ohjeet. Talousarviota on val misteltu ja käsitelty useaan otteeseen johtoryhmän kokouksissa. Talousarvioehdotus perustuu 19,75 %:n tuloveroprosentille ja valtuuston päättämille kiin teistöveroprosenteille. Verotuloja arvioidaan v kertyvän euroa, joka on 1,9 milj. euroa enemmän kuin v Kasvua kuluvan vuo den ennusteeseen nähden on 0,84 milj. euroa. Kuntaliiton uusimman ennus teen ( ) mukaan yhteisöveron tilitykset kasvavat koko maassa n. 17,7 % v. 2011, Sotkamon kasvuarvio on n. 26,4 % vuoden 2010 ennustee seen nähden eli 0,7 milj. euroa. Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän euroa, joka on euroa enemmän kuin kuluvana vuonna.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Valtionosuuslaskelmat perustuvat Kuntaliiton arvioihin. Kuntien valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2010 alusta. Ns. yhden putken valtion osuuksiin on yhdistetty sosi aali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuk sen, kirjastojen ja kulttuuritoi men valtionosuudet sekä entinen yleinen val tion osuus. Verotuloihin perus tuva valtionosuuksien tasaus käsitellään jär jes telmässä yhtenä eränä, sa moin erityisen harvan asutuksen lisäosat. Yhden putken valtionosuuksia hallinnoi valtiovarainministeriö, muita valtion osuuksia (mm. lukio) hallinnoi opetus ministeriö. Valtionosuuksien yhteis määräksi arvioidaan 20,9 milj. euroa, jo ka sisältää verotulomenetysten kompensaatiota vuodelta ,9 milj. eu roa ja vuodelta ,3 milj. euroa. Valtionosuuksien lopullinen määrä selviää viimeistään tammikuussa Niiden määrä vastaavasti vaikuttaa myös maakunta -kuntayhtymälle maksettavaan kunnan rahoitusosuuden määrään. Henkilöstömenot on arvioitu vuoden 2010 syyskuun palkkoihin tehtyjen n. 2 %:n korotusten perusteel la. Henkilöstömenojen (palkat + sivukulut) kasvu on 0,178 milj. euroa (0,89 %). Toimintakulujen (ulkoiset + sisäiset) kasvu on 1,8 milj. euroa (2,78 %) ja toimintatulojen lisäys euroa (0,44 %). Toimintatulojen vähäiseen kasvuun vaikuttaa suurelta osin se, että v talousarvion muutoksessa lisättiin käyttöomaisuuden myyn tivoittoja euroa. Mahdollisia myyntivoittoja ei ole budjetoitu vuo delle Kainuun maakunta -kuntayhtymän maksuosuuteen on varattu euroa, alijäämän maksuun euroa, lisälaskuun vuoden 2011 lopulla euroa ja tukipalveluihin euroa eli yhteensä euroa. Tuloslaskelmassa vuoden 2011 vuosikate on ,80 euroa, vuoden ,9 milj. euroa ja vuo den 2013 vuosikate -0,4 milj. euroa. Käytännössä tilanne tarkoittaa lainan ottamista käyttötalouden menoihin ja vuosikatteella ei pystytä hoitamaan edes lainojen lyhennyksiä investoinneista puhumattakaan. Rahoituslaskelman mukaan vuoden 2011 bruttoinvestointien määrä on 3,7 milj. euroa ja nettoinves toinnit 3,2 milj. euroa. Suurimmat investointikohteet ovat kehitysvamma keskuksen rakentaminen euroa, Koulurinteen matkailualueen kun nallistekniikan rakentaminen (tiet ja vesi+viemäröinti ) ja kaatopaikan sulkeminen euroa. Uutta talousarviolainaa on merkitty otettavaksi 2,5 milj. euroa. Pitkäaikaisten saamisten muutos sisäl tää hallien lunastuserät. Siitä huolimatta rahoitusvaje on 1,8 milj. euroa. Kunnanjohtaja Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus päättää ehdottaa vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyttäväksi oheisen liitteen mukaisesti

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ seuraavin siihen tehtävin muutoksin: HALLINTOPALVELUT -Intotalon rahoitus poistetaan sekä talousarviovuodelta että suunnitelmavuosilta -CEMIS -yhteistyöhön Oulun yliopiston toimintaan osoitetaan vuodelle 2011 rahoitusta ja vuodelle SIVISTYSPALVELUT Talousarviovuosi Vuokatin koulun ja alueen suunnittelu kirjataan ja käynnistetään ilman erillistä määrärahavarausta -Harrastajateatteritoiminnan kehittämiseen osoitetaan 5000 :n määräraha TEKNISET PALVELUT Talousarviovuosi Rakennustarkastajan määräaikaista virkaa ei jatketa -Himmelin kuntokartoitukseen varataan Himmelin ilmastoinnin remontointi käynnistetään ja siihen osoitetaan Vastaavasti virasto talon hissin rakentamiseen ehdotettu poistetaan ja siirretään Himmelin ilmastoinnin remontointiin ja Himmelin kun tokartoitukseen. -Teknistä palvelualuetta koskevista useista tehtävien vakinaistamisista ja kuukausipalkkaisiksi muutta misista annetaan selvitys kunnanvaltuuston seuraavassa kokouksessa. -Varsitien peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään osoittamatta varsinaista määrärahaa. -Tenetin koulun juhlasalin istuimiin varataan :n määräraha investointiosaan. Käydyn keskustelun aikana Osmo Polvinen ehdotti, että :n määrärahan ottamista sivistystoimen lautakunnan harkinnan mukaan Sotkamon harrastaja teatteritoiminnan kehittämiseen :n määrärahan ottamista Vuokatin koulutilojen laajennuksen ja nuorisotilojen suunnitteluun :n määrärahan ottamista Himmelin ulkoseinien puhdistukseen ja sisääntulo-ovien muuttami seksi sähköisesti aukeaviksi, kynnyslistojen asentamiseen, ulkolaatoitusten puhdistamiseen ja ulkokaluston uusien tuolien ja pöytien hankintaan :n määrärahan ottamista Himmelin ilmastoinnin parantamiseen

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Osmo Polvinen ehdotti rahoitettavaksi hissin siirrolla, verotulojen lisäyksellä ja maan myyntitulojen lisäyksellä. Osmo Polvisen ehdotusta kannattivat Matti Juntunen ja Päivi Korhonen. Helmi Kemppainen ehdotti Koulurinteen matkailualueen yläosan rakentamisen siirtämistä pitkälle tule vaisuuteen. Ehdotusta ei kukaan kannattanut. Edelleen keskustelua jatkettaessa puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan kokouksessa tekemät ehdotukset ja kunnanhallituksen jäsenten tekemät ehdotukset. Puheenjohtaja totesi, että Helmi Kemppaisen ehdotus on kannattamattomana rauennut. Puheenjohtaja totesi, että Osmo Polvisen kannatetusta ehdotuksesta :n määrärahan ottamisesta Vuokatin koulutilojen laajennuksen ja nuorisotilojen suunnitteluun on ää nestettävä kunnanjohtajan kokouksessa tekemää ehdotusta vastaan. Kun nanjohtaja ehdotti, että Vuokatin koulun ja alueen suunnittelu kirjataan ja käynnistetään ilman erillistä määrärahavarausta. Muiden tekemiensä ehdotusten osalta Osmo Polvinen ilmoitti, että hän tyytyy kunnanjohtajan kokouk sessa tekemiin ehdotuksiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kunnanjohtajan ehdotus sai kahdeksan (8) ääntä ( Aimo Korhonen, Timo Hyvönen, Helmi Kemppainen,Marja-Leena Korhonen, Juha Mustonen, Mirja Okkonen, Marja-Terttu Salminen, Leena Sarparanta ), Os mo Pol vi sen eh do tus kol me (3) ään tä ( Os mo Pol vi nen, Mat ti Jun tu nen, Päivi Kor ho nen). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen päätökseksi. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus esittää talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyt täväksi kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti oheisen asiakirjan mukaises ti. Merkittiin, että kokous keskeytettiin kokoustauon pitämistä varten klo Otteet Kunnanvaltuusto

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus euron määräisen pitkäaikaisen lainan ottaminen investointien rahoittamiseen KHALL 239 Kunnankamreeri Kuluvan vuoden talousarvioon on merkitty otettavaksi euroa pitkäaikaista lainaa investoin tien (nuorisotilojen rakentaminen, kunnallistekniikka, talon rakennus) ra hoittamiseen. Kuluvana vuonna ei ole vielä nostettu talousar violainaa. Kun nan loppuvuoden ja vuoden 2011 alkupuolen maksuvalmiu den säilyttämi seksi on pyydetty luottolaitoksilta euron lainatar jous seuraavilla ehdoilla: - lainamäärä euroa - laina-aika: 10 vuotta - lainan lyhennykset: puolivuosittain koron maksun yhtey dessä jälkikäteen, ei vapaavuosia - lainan korko sidottu: 6 kk:n euriboriin, korkopäivät tod./360 - korkosidonnaisuuden vaihtamismahdollisuuden hinta/kerta - tarjoukseen mahdolliset lainannostokulut, järjestelypalkkiot ja suoraveloituskustannukset - lainan nostetaan yhdessä tai kahdessa erässä, kuitenkin siten, että suurin osa mennessä - mahdolliset sanktiot ja kulut lainan ennenaikaisen takaisin maksun yhtey dessä Tarjousten jättöaika on päättynyt klo Tarjouksen ovat jättäneet Sotkamon Osuus pankki, Sampo Pankki Oyj, Nordea Pankki Oyj, Kuntarahoitus Oyj ja Kun tien eläkevakuutus. Yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa. Kunnanjohtaja Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus päättää ottaa euron Sotkamon Osuus pan kilta seuraavin ehdoin: lainan lyhennykset puolivuosittain koron maksun yhteydessä jälkikäteen lainan korko on sidottu 6 kk:n euriboriin, korkopäivät tod./ ,45 %-yksikköä

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ lainan korkosidonnaisuus voidaan vaihtaa 3 tai 12 kk:n euri boriin korontarkistuspäivinä, muutoksesta peritään 150 euron toimitusmaksu lainan nostokulu: toimitusmaksu 750,00 euroa lainan hoito tililtä 1,50 euroa/tapahtuma lainan ennenaikainen takaisinmaksu tai ylimääräinen lyhennys on mahdollista koronmääräytymisjakson vaihtumispäivänä kuluitta. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Mirja Okkonen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Kuntien eläkevakuutus Kuntarahoitus Oyj Sotkamon Nordea Pankki Oyj, Kainuuntie 16, Sotkamo Sotkamon Osuuspankki, Kainuuntie 22, Sotkamo Sotkamon Sampo Pankki Oyj, Kainuuntie 26, Sotkamo Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö Kunnankamreeri Irene Toppinen

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Määräalan vuokraaminen Vuokatti Safarille Talvikas RN:o 3:19 -tilasta KHALL 240 Toimistopäällikkö Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Samuli Junttila/Vuokatti Safari, os. Veikontie 4, Vuokatti, pyytää kuntaa vuokraamaan n. 420 m2 määräalan kolmeksi vuodeksi Lumilautatunnnelin/Kattikeskuksen ja Vuokatintien välissä olevalta EV -alueelta. Alueelle on tarkoitus sijoittaa toimistorakennus, koska nykyiseltä vuokra-alueelta ei ole enää junaradan peruskorjauksen yhteydessä poistunutta radan ylitystä kelk kareitille. Kunnanhallitus päättää vuokrata Vuokatin Safarille n. 420 m2 määräalan Sotkamon kun nan Alasotkamon kylän Talvikas RN:o 3:19 -tilasta liitteenä kartan rajauksen mukaisesti alkaen kolmeksi vuodeksi 750 euron vuosivuokrasta n. 30 m2 toimistorakennuksen sijoittamista varten. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Vuokatti Safari, Samuli Junttila, Veikontie 4, Vuokatti toimistopäällikkö Päivi Huotari

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Kainuun bioenergiaohjelmasta KHALL 241 Tekninen johtaja Kainuun Bioenergiaohjelman päivitys toteutettiin vuoden 2010 aikana bioenergiaoh jelmaa koordinoivan Kainuun bioenergianeuvottelukunnan ohjauksessa. Ai empi päivitettävä ohjelma käsitti vuodet ja uusi bioenergiaohjel ma luotaa Kainuun bioenergian kehitystä seuraavalle 5 vuo tiskaudelle. Ohjelman päivitys on aiheellinen monestakin syystä. Kainuussa toimintaympäristö on radikaalisti muuttunut paperitehtaan alasajon vuoksi ja energian hinnan nousu on ai heuttanut kysyntää uusiutuvista energialähteistä eri kuluttajaryhmissä. Nyt käsillä oleva bioenergiaohjelma on laadittu yhteensopivaksi Itä-Suomen bioenergiaohjelman ja Kainuun alueellisen metsäohjelman kanssa. Lisäksi bioenergiaohjelman laa dinnassa on tehty yhteistyötä Kainuun ilmastostrategian laatijoiden kanssa. Suomessa on tarkoitus nostaa uusiutuvan energian käytön osuus primää rienergian kulutuksessa nykyisestä 28 prosentista 38 pro senttiin. Kainuussa vas taava luku oli jo vuonna 2008 peräti 55 %, mikä on sama kuin Itä-Suomen maakuntien uusiutuvan energian käyttöasteen keskiarvo. Sotkamossa vastaavaluku on vain 25 %. Mit ta vat uu siutu van ener gian käy tön li säyk set ovat siis Kainuussa hy vin haastavia. Kun huomioidaan uusiutuvan ener gian käytön korkea taso ja maakunnan mitta vat luonnonvarat, olisikin jat kossa uusiutu vasta energiasta tehtävä Kai nuul le vientituote. Biopolttoai neita voitaisiin jalostaa ja viedä maakunnasta kai kissa olomuodoissaan eli kiinteinä, neste mäisinä ja kaasu maisina poltto ai neina. Kainuussa paikallisten energialähteiden hyödyntämisen suuremmassa mittakaavassa mahdollistavat aluelämpölaitokset ja voimalat, joita Kainuun yhdeksässä kunnassa on kaik kiaan 12. Kainuun bioenergiaohjelmaa toteutetaan yhteistyössä maakunnallisten toimijoiden kanssa. Merkittävimmät alan toimijat ovat Kainuun metsäkeskus, Kainuun Etu Oy, MTT Sotkamo, Kajaanin yliopistokeskus, Kainuun ammat ti opisto, Kainuun ELY-keskus, Snowpolis ja Woodpolis. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Erillisliitteenä Kainuun bioenergiaohjelma

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Sot kamon kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että Kainuun bioenergiaohjelman eteenpäinvienti on erittäin tärkeä koko Kainuulle. Kunnanhallituksen mie lestä ener gia te hok kuuden paran ta mi nen, bio energia käy tön edis tämi nen, osaa mi sen vah vis taminen ja bio ener gia-alan liiketoi min nan edistämi nen ovat niitä toi men pidekokonaisuuk sia joiden avulla bio energiaohjelma saa daan toteutettua. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Yhteistyösopimus Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n, PopMaratonin, Kainuun Soudun ja Vuokatin Vaelluksen palveluyhteistyöstä 2011 KHALL 242 Hallintojohtaja Kainuun Liikunta on tehnyt Sotkamon kunnalle esityksen Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n, PopMaratonin, Kainuun Soudun ja Vuokatin Vaelluksen pal ve lu yh teis työstä Tapahtumista Vuokatin Hiihto on vakiinnuttanut asemansa Suomen neljän suurimman massahiihdon joukossa. Viime talvena tapahtumaan osallistui lähes 2000 hiihtäjää. Vuokatti MTB on maas to pyö räi ly ta pah tu ma ja se järjes te tään sa ma na päi vänä Vuo katti ½-ma rato nin kanssa ( ), mi kä nos taa ta pahtu mien yhtei sen osallis tuja määrän yli 1000 osallistujaan. Kainuun Soutu tullaan soutamaan tulevana kesänä jälleen Sotkamon vesillä. Vuokatin Vaellus tapahtuma pitää yllä myös Vuokatin yli 60-vuotiasta vaellusperinnettä. Osa kunnalta edellytetyistä toimenpiteistä on sellaisia, joita ao. kunnan yksiköt muutoinkin suorittavat normaalina toimintanaan tai ai nakin ovat hyvin lähellä normaalia toimintaa, osa toimenpiteistä vaatii joita kin erityisjärjestelyä tai työntekijöiden työskentelyä poikkeavaan työaikaan. Kunnan yksiköt ovat osaltaan hyväksyneet liitteenä olevat yhteistyösopi mukset. Kunnanjohtaja Ehdotus Yhteistyösopimukset ovat liitteenä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vuokatti Hiihtoa, Vuokatti MTB:tä, Pop- Maratonia, Kainuun Soutua ja Vuokatin Vaellusta kos kevat yhteistyöso pimuk set ohei sen eril li sen liit teen mu kai ses ti se kä vah vis taa ao. tulosyksi köille oi keu den toi mia sopi musten mu kai ses ti. Yksi köt kir jaavat yhteistyö sopimuk sista ai heu tuvat ku lut omak si me no koh dakseen. Kunnanhallitus päättää nimetä tapahtumien johtoryhmiin kunnan edustajiksi liikuntatoimenjohtaja Helka Leimu-Pelkosen ja kunnanpuutarhuri Jarmo Vilmin. Kunnanhallitus Päätös Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen sillä muutoksella, että liitteessä mainittua kahta mönkijää ei luovuteta tapahtuman käyttöön. Merkittiin, että Anne Lukkari ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Kainuun Liikunta ry, Hannu Tikkanen,

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kauppakatu 21, 3.krs, Kajaa ni liikuntatoimenjohtaja Helka Leimu-Pelkonen kunnanpuutarhuri Jarmo Vilmi

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Sotkamon kunnan CEMISin toiminnan rahoitussitoumus KHALL 243 Hallintojohtaja Kunnanhallitus on kokouksessaan / 182 päättänyt hyväksyä sopimuksen mittaus- ja tietojärjestelmien keskus CEMISin käynnistämisestä. Sotkamon kunta on allekirjoittanut yhteistoimintasopimuksen, mutta ei ole allekirjoittanut rahoitussitoumusta vuosille Kunnanhallitus päätti, että CEMISin rahoituksesta päätetään talousarvion 2011 ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. CEMISin johtaja Risto Oikari pyytää Sotkamon kuntaa käsittelemään rahoitussitoumuksen mahdollisimman pikaisesti, koska CEMISin kehittämisohjelman rahoitussitoumus on jätettävä mennessä. Rahoitussitoumusluonnoksessa Sotkamon kunnan rahoitus CEMISin toimintaan osallistuville yksikölle on vuonna euroa eli Oulun yli opis ton bio tekniikan laboratorion toiminta-avustus. Vuodelle 2010 ei tarvita erillistä rahoitussitoumusta, koska se tapahtuu aikaisemman sopimuksen pe rusteella ja koska se on erikseen budjetoitu vuoden 2010 talousarvioon. Vuosille rahoitussitoumusluonnoksen mukaan on Oulun yliopiston yk si kön toi min taan euroa ja Jyväskylän yliopiston yksikön toimin taan vä hin tään euroa vuodessa. Kuntien rahoitussitoumuksissa ( Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta ) lukee, että ne sitoutuvat rahoittamaan CEMISin toimintaa vähintään edel lä esitetyn mukaisesti, mikäli muiden osapuolten rahoitus pysyy vä hin täänkin vuosien 2011 ja 2012 tasolla. Muiden osapuolten rahoitussitoumuk sis sa lukee vain, et tä ra hoitussitoumus vuodesta 2013 alkaen sovitaan kesäkuus sa Kuntien rahoitussitoumuksissa on myös jälkimmäinen maininta. Vuoden 2011 talousarvion valmistelun yhteydessä on tarkentunut Sotkamon kunnan rahoitus CEMISin toimintaan. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sotkamon kunta myöntää Oulun yliopiston CEMISin toimintaan osallistuvalle yksikölle vuodelle euron ja vuodelle euron toiminta-avustuksen, mikäli hankkeiden sisältö tyy dyt tää kun taa ja Jy väs ky län yli opis ton CE MISin toi min taan osal listuvalle yksi kölle vuo delle eu ron ja vuodelle euron toi min ta-avus tuksen. Rahoitussitoumus vuodesta 2013 alkaen sovitaan kesäkuussa Kunnanhallitus

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kajaanin ammattikorkeakoulu, Teija Sievänen PL 52, Kajaani Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Jyväskylän yliopiston pääomittamiskeräys KHALL 244 Hallintojohtaja Yliopistojen varainhankinta pohjautuu uuteen yliopistolakiin, jonka myötä yliopistot ovat siirtyneet valtion tilivirastoista itsenäisiksi omaan rahatalouteen. Valtio tukee yliopistojen pääoman kartuttamista vuoden 2010 loppuun saakka siten, että jokainen lahjoitus tuo yliopistolle 2,5-kertaisesti julkista rahaa. Jyväskylän yliopiston varainhankinnassa lahjoittaja saa näkyville oman kunnialaatan. Virtuaalisen kunnialaatan yliopiston sivustolle saavat yli 1000 euroa lahjoittaneet yritykset ja yhteisöt. Yli 5000 euroa lahjoittaneiden logot julkaistaan 12 kk ajan ja tätä pienemmän lahjoituksen tehneiden logot 6 kk ajan. Kustakin virtuaalisesta kunnialaatasta avautuu linkki ko. yrityksen tai yhteisön omalle sivulle. Pysyvän kunnialaatan Agoran Martti Ahtisaari -saliin saavat vähintään euroa lahjoittaneet henkilöt ja euroa lahjoittaneet yhteisöt. Jyväskylän yliopiston edustajien kanssa on keskusteltu Sotkamon kunnan mahdollisuudesta osallistua yliopiston pääomittamiseen. Liikuntabiologian laitoksen liikuntateknologian koulutuksella ja tutkimuksella on oma campus Vuokatissa ja liikuntateknologia on yksi uudistuvan Snowpolisin painopiste. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päättää, että Sotkamon kunta osallistuu Jyväskylän yliopiston varainhankintaan lahjoittamalla yliopiston pääomittamiseen euroa. Lahjoitus maksetaan menokohdalta Muu kehittäminen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Jyväskylän yliopisto, Vesa Linnamo, Kidekuja 2, Vuokatti Pää kirjanpitäjä Eija Sirviö _

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Lisäpanostus vuoden 2010 Vuokatin markkinointiin KHALL 245 Hallintojohtaja Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin ja suhdannetaantuman seurauksena matkailuelinkeinon kaupankäynti heikkeni ja matkailukeskus ten keskinäinen kilpailu koveni. Vuodesta 2009 Vuokatti selvisi kotimaan matkailukeskuksista hyvin, kun matkailun yöpymisvuorokaudet vähenivät vain 1,3 %. Monet kotimaan matkailukeskukset ovat parina viime vuonna panostaneet investointeihin. Vuokatissa painopisteeksi on vuonna 2009 ja tänä vuonna otettu markkinoinnin tehostaminen, jossa on rohkeasti otettu käyttöön uusia keinoja. Markkinoinnista ei ole tingitty, vaan päin vastoin on rohkeasti nostettu markkinointi eturintamaan. Vuokatin kotisivut on uusittu kokonaan ja digitaalisen markkinoinnin ja myyn ti työn keinoja on otettu käyttöön. Vuoden 2010 yöpymisvuorokausien kehi tyksen perusteella voidaan arvioida kotimaan matkailussa tänä vuonna pääs tä vän 5-6 %:n kasvuun, mikä on erinomaisen hyvä tulos. Voimakkaasta markkinointiin panostamisesta on seurannut paineita siihen, että Vuokatin matkailukeskuksen osapuolten pitäisi lisätä tänä vuonna rahoi tusosuuksi aan. Kunnan rahoitusosuus VMK:lle on /vuosi. Hallintojohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päättää, että Vuokatin matkailukeskus Oy:lle osoitetaan tänä vuonna markkinointiin :n lisärahoitus. Lisärahoitus osoitetaan Muun kehittämisen määrärahoista. Kunnanhallitus hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Timo Hyvönen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Vuokatin matkailukeskus Oy, Ilkka Suutarinen, Veikontie 5, Vuokatti Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö _

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KHALL 246 Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat: Pohjois-Pohjanmaa Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus; Valtion avustuksen maksatuspäätös joukkoliikenteen valtionavustuksen maksamisesta seutulippukustannuksiin ajalta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ; Ohjeet vuosille tehtäviä oppilaitosten ja yleisten kirjastojen sekä liikuntapaikkojen perustamishanke-ehdotuksia ja vuoden 2011 valtionavustushakemuksia varten. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ; Talvivaara Sotkamo Oy:n jatkoaikahakemus liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä ja heikentämistä koskevaan Kainuun ympäristökeskuksen myöntämään poikkeamislupaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ; Kainuun työllisyyskatsaus lokakuu 2010 Hyvä työllisyyskehitys jatkuu Kainuussa Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto ; Selvityspyyntö Kainuun maakunta -kuntayhtymän maakuntahallitukselle koskien lastensuojelulain (417/2007) mukaisten lastensuojeluilmoituksen ja lastensuojelutarpeen selvityksen määräaikojen noudattamista Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto ; Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset vuodelle 2011 Kuntien eläkevakuutus, yleiskirje 4/2010; Kunnallisen eläkelain soveltaminen Oulun hallinto-oikeus, päätös n:o 10/0523/2; Oulun hallinto-oikeuden päätös taksilupien enimmäismäärää koskevassa

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ asiassa. Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Oulun hallinto-oikeus, päätös n:o 10/0546/1; Yksityishenkilön verovalitukset vuodelta 2006 ja Hallinto-oikeus on hylännyt verovalituksen vuodelta 2006 ja osit tain hy väksy nyt vuoden 2007 verovalituksen. Kainuun maakunta -kuntayhtymä pöytäkirjaote ; Talouden seurantaraportti Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU Kainuun jätehuollon kuntayhtymä: Kokouskutsu klo 13.00, kuntayhtymän toimisto (korvaa aiemmin lähetetyn esityslistan) Poropetteri Oy:n anomus ; Toripaikka-alueen saamisesta Katinkullan tien alkupäähän S-markettia vasta päätä ole valle alueelle/puisto. Kainuun maakuntaa -kuntayhtymän viranhaltijapäätös , korjattu ; Laajakaistarakentamisen lain 1186/2009 mukaisen tuen saajan valinta Sotkamon kunnan hankealueille. Katin Golf Oy:n kysely ; Katin Golf Oy:n B- ja C-osakkeiden muuttamismahdollisuus E-osakkeiksi mennessä. Vastaus Teuvo Okkosen lähettämään laajakaista rahoitusta koskevaan kyselyyn. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen em. ilmoitusasiat. _

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 127. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 127. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 127 Kunnanvaltuusto 27.09.2011 ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 130 51 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 131 52 Kunnan omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot