SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma euron määräisen pitkäaikaisen lainan ottaminen 517 investointien rahoittamiseen 240 Määräalan vuokraaminen Vuokatti Safarille Talvikas RN:o 3: tilasta 241 Lausunnon antaminen Kainuun bioenergiaohjelmasta Yhteistyösopimus Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n, 522 PopMaratonin, Kainuun Soudun ja Vuokatin Vaelluksen palveluyhteistyöstä Sotkamon kunnan CEMISin toiminnan rahoitussitoumus Jyväskylän yliopiston pääomittamiskeräys Lisäpanostus vuoden 2010 Vuokatin markkinointiin Ilmoitusasiat 528

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ AIKA klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Hyvönen Timo khall.jäsen Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Salminen Marja-Terttu khall.jäsen Juntunen Matti khall.varajäsen Sarparanta Leena khall.varajäsen POISSA Kauppinen Tuomo khall. varapuhjoht. Niskanen Marko khall. jäsen MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. Sirviö Kari kvalt. II varapuheenjoht. Kauppinen Petri kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj. pit. Kilpeläinen Mika palvelualuejohtaja poistui 19:50 Piirainen Pentti palvelualuejohtaja poistui 19:50 Toppinen Irene kunnankamreeri poistui 19:50 ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen Juhani Pieniniemi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Juha Mustonen Matti Juntunen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 236 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 237 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkir jan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Mustonen ja Matti Juntunen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma KHALL 238 Kunnankamreeri Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun nalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhtey dessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelu kauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Ta lousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtä vien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnit telukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta loussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toi menpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Vuoden 2011 ja suunnittelukauden osalta talouden tasapainottamisohjelman yksityiskohtaista valmistelua on hankaloittanut tu levien vuosien tulopohjan epämääräisyys. Rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia hyödynnetään suunnittelukaudella talouden tasapainottamiseksi. Näiden valmistelu on al kanut jo vuonna Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ot taa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslas kelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintokunnille annettiin talousarvion ja -suunnitelman laatimista varten ohjeet. Talousarviota on val misteltu ja käsitelty useaan otteeseen johtoryhmän kokouksissa. Talousarvioehdotus perustuu 19,75 %:n tuloveroprosentille ja valtuuston päättämille kiin teistöveroprosenteille. Verotuloja arvioidaan v kertyvän euroa, joka on 1,9 milj. euroa enemmän kuin v Kasvua kuluvan vuo den ennusteeseen nähden on 0,84 milj. euroa. Kuntaliiton uusimman ennus teen ( ) mukaan yhteisöveron tilitykset kasvavat koko maassa n. 17,7 % v. 2011, Sotkamon kasvuarvio on n. 26,4 % vuoden 2010 ennustee seen nähden eli 0,7 milj. euroa. Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän euroa, joka on euroa enemmän kuin kuluvana vuonna.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Valtionosuuslaskelmat perustuvat Kuntaliiton arvioihin. Kuntien valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2010 alusta. Ns. yhden putken valtion osuuksiin on yhdistetty sosi aali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuk sen, kirjastojen ja kulttuuritoi men valtionosuudet sekä entinen yleinen val tion osuus. Verotuloihin perus tuva valtionosuuksien tasaus käsitellään jär jes telmässä yhtenä eränä, sa moin erityisen harvan asutuksen lisäosat. Yhden putken valtionosuuksia hallinnoi valtiovarainministeriö, muita valtion osuuksia (mm. lukio) hallinnoi opetus ministeriö. Valtionosuuksien yhteis määräksi arvioidaan 20,9 milj. euroa, jo ka sisältää verotulomenetysten kompensaatiota vuodelta ,9 milj. eu roa ja vuodelta ,3 milj. euroa. Valtionosuuksien lopullinen määrä selviää viimeistään tammikuussa Niiden määrä vastaavasti vaikuttaa myös maakunta -kuntayhtymälle maksettavaan kunnan rahoitusosuuden määrään. Henkilöstömenot on arvioitu vuoden 2010 syyskuun palkkoihin tehtyjen n. 2 %:n korotusten perusteel la. Henkilöstömenojen (palkat + sivukulut) kasvu on 0,178 milj. euroa (0,89 %). Toimintakulujen (ulkoiset + sisäiset) kasvu on 1,8 milj. euroa (2,78 %) ja toimintatulojen lisäys euroa (0,44 %). Toimintatulojen vähäiseen kasvuun vaikuttaa suurelta osin se, että v talousarvion muutoksessa lisättiin käyttöomaisuuden myyn tivoittoja euroa. Mahdollisia myyntivoittoja ei ole budjetoitu vuo delle Kainuun maakunta -kuntayhtymän maksuosuuteen on varattu euroa, alijäämän maksuun euroa, lisälaskuun vuoden 2011 lopulla euroa ja tukipalveluihin euroa eli yhteensä euroa. Tuloslaskelmassa vuoden 2011 vuosikate on ,80 euroa, vuoden ,9 milj. euroa ja vuo den 2013 vuosikate -0,4 milj. euroa. Käytännössä tilanne tarkoittaa lainan ottamista käyttötalouden menoihin ja vuosikatteella ei pystytä hoitamaan edes lainojen lyhennyksiä investoinneista puhumattakaan. Rahoituslaskelman mukaan vuoden 2011 bruttoinvestointien määrä on 3,7 milj. euroa ja nettoinves toinnit 3,2 milj. euroa. Suurimmat investointikohteet ovat kehitysvamma keskuksen rakentaminen euroa, Koulurinteen matkailualueen kun nallistekniikan rakentaminen (tiet ja vesi+viemäröinti ) ja kaatopaikan sulkeminen euroa. Uutta talousarviolainaa on merkitty otettavaksi 2,5 milj. euroa. Pitkäaikaisten saamisten muutos sisäl tää hallien lunastuserät. Siitä huolimatta rahoitusvaje on 1,8 milj. euroa. Kunnanjohtaja Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus päättää ehdottaa vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyttäväksi oheisen liitteen mukaisesti

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ seuraavin siihen tehtävin muutoksin: HALLINTOPALVELUT -Intotalon rahoitus poistetaan sekä talousarviovuodelta että suunnitelmavuosilta -CEMIS -yhteistyöhön Oulun yliopiston toimintaan osoitetaan vuodelle 2011 rahoitusta ja vuodelle SIVISTYSPALVELUT Talousarviovuosi Vuokatin koulun ja alueen suunnittelu kirjataan ja käynnistetään ilman erillistä määrärahavarausta -Harrastajateatteritoiminnan kehittämiseen osoitetaan 5000 :n määräraha TEKNISET PALVELUT Talousarviovuosi Rakennustarkastajan määräaikaista virkaa ei jatketa -Himmelin kuntokartoitukseen varataan Himmelin ilmastoinnin remontointi käynnistetään ja siihen osoitetaan Vastaavasti virasto talon hissin rakentamiseen ehdotettu poistetaan ja siirretään Himmelin ilmastoinnin remontointiin ja Himmelin kun tokartoitukseen. -Teknistä palvelualuetta koskevista useista tehtävien vakinaistamisista ja kuukausipalkkaisiksi muutta misista annetaan selvitys kunnanvaltuuston seuraavassa kokouksessa. -Varsitien peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään osoittamatta varsinaista määrärahaa. -Tenetin koulun juhlasalin istuimiin varataan :n määräraha investointiosaan. Käydyn keskustelun aikana Osmo Polvinen ehdotti, että :n määrärahan ottamista sivistystoimen lautakunnan harkinnan mukaan Sotkamon harrastaja teatteritoiminnan kehittämiseen :n määrärahan ottamista Vuokatin koulutilojen laajennuksen ja nuorisotilojen suunnitteluun :n määrärahan ottamista Himmelin ulkoseinien puhdistukseen ja sisääntulo-ovien muuttami seksi sähköisesti aukeaviksi, kynnyslistojen asentamiseen, ulkolaatoitusten puhdistamiseen ja ulkokaluston uusien tuolien ja pöytien hankintaan :n määrärahan ottamista Himmelin ilmastoinnin parantamiseen

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Osmo Polvinen ehdotti rahoitettavaksi hissin siirrolla, verotulojen lisäyksellä ja maan myyntitulojen lisäyksellä. Osmo Polvisen ehdotusta kannattivat Matti Juntunen ja Päivi Korhonen. Helmi Kemppainen ehdotti Koulurinteen matkailualueen yläosan rakentamisen siirtämistä pitkälle tule vaisuuteen. Ehdotusta ei kukaan kannattanut. Edelleen keskustelua jatkettaessa puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan kokouksessa tekemät ehdotukset ja kunnanhallituksen jäsenten tekemät ehdotukset. Puheenjohtaja totesi, että Helmi Kemppaisen ehdotus on kannattamattomana rauennut. Puheenjohtaja totesi, että Osmo Polvisen kannatetusta ehdotuksesta :n määrärahan ottamisesta Vuokatin koulutilojen laajennuksen ja nuorisotilojen suunnitteluun on ää nestettävä kunnanjohtajan kokouksessa tekemää ehdotusta vastaan. Kun nanjohtaja ehdotti, että Vuokatin koulun ja alueen suunnittelu kirjataan ja käynnistetään ilman erillistä määrärahavarausta. Muiden tekemiensä ehdotusten osalta Osmo Polvinen ilmoitti, että hän tyytyy kunnanjohtajan kokouk sessa tekemiin ehdotuksiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kunnanjohtajan ehdotus sai kahdeksan (8) ääntä ( Aimo Korhonen, Timo Hyvönen, Helmi Kemppainen,Marja-Leena Korhonen, Juha Mustonen, Mirja Okkonen, Marja-Terttu Salminen, Leena Sarparanta ), Os mo Pol vi sen eh do tus kol me (3) ään tä ( Os mo Pol vi nen, Mat ti Jun tu nen, Päivi Kor ho nen). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen päätökseksi. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus esittää talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyt täväksi kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti oheisen asiakirjan mukaises ti. Merkittiin, että kokous keskeytettiin kokoustauon pitämistä varten klo Otteet Kunnanvaltuusto

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus euron määräisen pitkäaikaisen lainan ottaminen investointien rahoittamiseen KHALL 239 Kunnankamreeri Kuluvan vuoden talousarvioon on merkitty otettavaksi euroa pitkäaikaista lainaa investoin tien (nuorisotilojen rakentaminen, kunnallistekniikka, talon rakennus) ra hoittamiseen. Kuluvana vuonna ei ole vielä nostettu talousar violainaa. Kun nan loppuvuoden ja vuoden 2011 alkupuolen maksuvalmiu den säilyttämi seksi on pyydetty luottolaitoksilta euron lainatar jous seuraavilla ehdoilla: - lainamäärä euroa - laina-aika: 10 vuotta - lainan lyhennykset: puolivuosittain koron maksun yhtey dessä jälkikäteen, ei vapaavuosia - lainan korko sidottu: 6 kk:n euriboriin, korkopäivät tod./360 - korkosidonnaisuuden vaihtamismahdollisuuden hinta/kerta - tarjoukseen mahdolliset lainannostokulut, järjestelypalkkiot ja suoraveloituskustannukset - lainan nostetaan yhdessä tai kahdessa erässä, kuitenkin siten, että suurin osa mennessä - mahdolliset sanktiot ja kulut lainan ennenaikaisen takaisin maksun yhtey dessä Tarjousten jättöaika on päättynyt klo Tarjouksen ovat jättäneet Sotkamon Osuus pankki, Sampo Pankki Oyj, Nordea Pankki Oyj, Kuntarahoitus Oyj ja Kun tien eläkevakuutus. Yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa. Kunnanjohtaja Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus päättää ottaa euron Sotkamon Osuus pan kilta seuraavin ehdoin: lainan lyhennykset puolivuosittain koron maksun yhteydessä jälkikäteen lainan korko on sidottu 6 kk:n euriboriin, korkopäivät tod./ ,45 %-yksikköä

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ lainan korkosidonnaisuus voidaan vaihtaa 3 tai 12 kk:n euri boriin korontarkistuspäivinä, muutoksesta peritään 150 euron toimitusmaksu lainan nostokulu: toimitusmaksu 750,00 euroa lainan hoito tililtä 1,50 euroa/tapahtuma lainan ennenaikainen takaisinmaksu tai ylimääräinen lyhennys on mahdollista koronmääräytymisjakson vaihtumispäivänä kuluitta. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Mirja Okkonen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Kuntien eläkevakuutus Kuntarahoitus Oyj Sotkamon Nordea Pankki Oyj, Kainuuntie 16, Sotkamo Sotkamon Osuuspankki, Kainuuntie 22, Sotkamo Sotkamon Sampo Pankki Oyj, Kainuuntie 26, Sotkamo Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö Kunnankamreeri Irene Toppinen

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Määräalan vuokraaminen Vuokatti Safarille Talvikas RN:o 3:19 -tilasta KHALL 240 Toimistopäällikkö Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Samuli Junttila/Vuokatti Safari, os. Veikontie 4, Vuokatti, pyytää kuntaa vuokraamaan n. 420 m2 määräalan kolmeksi vuodeksi Lumilautatunnnelin/Kattikeskuksen ja Vuokatintien välissä olevalta EV -alueelta. Alueelle on tarkoitus sijoittaa toimistorakennus, koska nykyiseltä vuokra-alueelta ei ole enää junaradan peruskorjauksen yhteydessä poistunutta radan ylitystä kelk kareitille. Kunnanhallitus päättää vuokrata Vuokatin Safarille n. 420 m2 määräalan Sotkamon kun nan Alasotkamon kylän Talvikas RN:o 3:19 -tilasta liitteenä kartan rajauksen mukaisesti alkaen kolmeksi vuodeksi 750 euron vuosivuokrasta n. 30 m2 toimistorakennuksen sijoittamista varten. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Vuokatti Safari, Samuli Junttila, Veikontie 4, Vuokatti toimistopäällikkö Päivi Huotari

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Kainuun bioenergiaohjelmasta KHALL 241 Tekninen johtaja Kainuun Bioenergiaohjelman päivitys toteutettiin vuoden 2010 aikana bioenergiaoh jelmaa koordinoivan Kainuun bioenergianeuvottelukunnan ohjauksessa. Ai empi päivitettävä ohjelma käsitti vuodet ja uusi bioenergiaohjel ma luotaa Kainuun bioenergian kehitystä seuraavalle 5 vuo tiskaudelle. Ohjelman päivitys on aiheellinen monestakin syystä. Kainuussa toimintaympäristö on radikaalisti muuttunut paperitehtaan alasajon vuoksi ja energian hinnan nousu on ai heuttanut kysyntää uusiutuvista energialähteistä eri kuluttajaryhmissä. Nyt käsillä oleva bioenergiaohjelma on laadittu yhteensopivaksi Itä-Suomen bioenergiaohjelman ja Kainuun alueellisen metsäohjelman kanssa. Lisäksi bioenergiaohjelman laa dinnassa on tehty yhteistyötä Kainuun ilmastostrategian laatijoiden kanssa. Suomessa on tarkoitus nostaa uusiutuvan energian käytön osuus primää rienergian kulutuksessa nykyisestä 28 prosentista 38 pro senttiin. Kainuussa vas taava luku oli jo vuonna 2008 peräti 55 %, mikä on sama kuin Itä-Suomen maakuntien uusiutuvan energian käyttöasteen keskiarvo. Sotkamossa vastaavaluku on vain 25 %. Mit ta vat uu siutu van ener gian käy tön li säyk set ovat siis Kainuussa hy vin haastavia. Kun huomioidaan uusiutuvan ener gian käytön korkea taso ja maakunnan mitta vat luonnonvarat, olisikin jat kossa uusiutu vasta energiasta tehtävä Kai nuul le vientituote. Biopolttoai neita voitaisiin jalostaa ja viedä maakunnasta kai kissa olomuodoissaan eli kiinteinä, neste mäisinä ja kaasu maisina poltto ai neina. Kainuussa paikallisten energialähteiden hyödyntämisen suuremmassa mittakaavassa mahdollistavat aluelämpölaitokset ja voimalat, joita Kainuun yhdeksässä kunnassa on kaik kiaan 12. Kainuun bioenergiaohjelmaa toteutetaan yhteistyössä maakunnallisten toimijoiden kanssa. Merkittävimmät alan toimijat ovat Kainuun metsäkeskus, Kainuun Etu Oy, MTT Sotkamo, Kajaanin yliopistokeskus, Kainuun ammat ti opisto, Kainuun ELY-keskus, Snowpolis ja Woodpolis. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Erillisliitteenä Kainuun bioenergiaohjelma

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Sot kamon kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että Kainuun bioenergiaohjelman eteenpäinvienti on erittäin tärkeä koko Kainuulle. Kunnanhallituksen mie lestä ener gia te hok kuuden paran ta mi nen, bio energia käy tön edis tämi nen, osaa mi sen vah vis taminen ja bio ener gia-alan liiketoi min nan edistämi nen ovat niitä toi men pidekokonaisuuk sia joiden avulla bio energiaohjelma saa daan toteutettua. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Yhteistyösopimus Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n, PopMaratonin, Kainuun Soudun ja Vuokatin Vaelluksen palveluyhteistyöstä 2011 KHALL 242 Hallintojohtaja Kainuun Liikunta on tehnyt Sotkamon kunnalle esityksen Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n, PopMaratonin, Kainuun Soudun ja Vuokatin Vaelluksen pal ve lu yh teis työstä Tapahtumista Vuokatin Hiihto on vakiinnuttanut asemansa Suomen neljän suurimman massahiihdon joukossa. Viime talvena tapahtumaan osallistui lähes 2000 hiihtäjää. Vuokatti MTB on maas to pyö räi ly ta pah tu ma ja se järjes te tään sa ma na päi vänä Vuo katti ½-ma rato nin kanssa ( ), mi kä nos taa ta pahtu mien yhtei sen osallis tuja määrän yli 1000 osallistujaan. Kainuun Soutu tullaan soutamaan tulevana kesänä jälleen Sotkamon vesillä. Vuokatin Vaellus tapahtuma pitää yllä myös Vuokatin yli 60-vuotiasta vaellusperinnettä. Osa kunnalta edellytetyistä toimenpiteistä on sellaisia, joita ao. kunnan yksiköt muutoinkin suorittavat normaalina toimintanaan tai ai nakin ovat hyvin lähellä normaalia toimintaa, osa toimenpiteistä vaatii joita kin erityisjärjestelyä tai työntekijöiden työskentelyä poikkeavaan työaikaan. Kunnan yksiköt ovat osaltaan hyväksyneet liitteenä olevat yhteistyösopi mukset. Kunnanjohtaja Ehdotus Yhteistyösopimukset ovat liitteenä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vuokatti Hiihtoa, Vuokatti MTB:tä, Pop- Maratonia, Kainuun Soutua ja Vuokatin Vaellusta kos kevat yhteistyöso pimuk set ohei sen eril li sen liit teen mu kai ses ti se kä vah vis taa ao. tulosyksi köille oi keu den toi mia sopi musten mu kai ses ti. Yksi köt kir jaavat yhteistyö sopimuk sista ai heu tuvat ku lut omak si me no koh dakseen. Kunnanhallitus päättää nimetä tapahtumien johtoryhmiin kunnan edustajiksi liikuntatoimenjohtaja Helka Leimu-Pelkosen ja kunnanpuutarhuri Jarmo Vilmin. Kunnanhallitus Päätös Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen sillä muutoksella, että liitteessä mainittua kahta mönkijää ei luovuteta tapahtuman käyttöön. Merkittiin, että Anne Lukkari ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Kainuun Liikunta ry, Hannu Tikkanen,

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kauppakatu 21, 3.krs, Kajaa ni liikuntatoimenjohtaja Helka Leimu-Pelkonen kunnanpuutarhuri Jarmo Vilmi

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Sotkamon kunnan CEMISin toiminnan rahoitussitoumus KHALL 243 Hallintojohtaja Kunnanhallitus on kokouksessaan / 182 päättänyt hyväksyä sopimuksen mittaus- ja tietojärjestelmien keskus CEMISin käynnistämisestä. Sotkamon kunta on allekirjoittanut yhteistoimintasopimuksen, mutta ei ole allekirjoittanut rahoitussitoumusta vuosille Kunnanhallitus päätti, että CEMISin rahoituksesta päätetään talousarvion 2011 ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. CEMISin johtaja Risto Oikari pyytää Sotkamon kuntaa käsittelemään rahoitussitoumuksen mahdollisimman pikaisesti, koska CEMISin kehittämisohjelman rahoitussitoumus on jätettävä mennessä. Rahoitussitoumusluonnoksessa Sotkamon kunnan rahoitus CEMISin toimintaan osallistuville yksikölle on vuonna euroa eli Oulun yli opis ton bio tekniikan laboratorion toiminta-avustus. Vuodelle 2010 ei tarvita erillistä rahoitussitoumusta, koska se tapahtuu aikaisemman sopimuksen pe rusteella ja koska se on erikseen budjetoitu vuoden 2010 talousarvioon. Vuosille rahoitussitoumusluonnoksen mukaan on Oulun yliopiston yk si kön toi min taan euroa ja Jyväskylän yliopiston yksikön toimin taan vä hin tään euroa vuodessa. Kuntien rahoitussitoumuksissa ( Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta ) lukee, että ne sitoutuvat rahoittamaan CEMISin toimintaa vähintään edel lä esitetyn mukaisesti, mikäli muiden osapuolten rahoitus pysyy vä hin täänkin vuosien 2011 ja 2012 tasolla. Muiden osapuolten rahoitussitoumuk sis sa lukee vain, et tä ra hoitussitoumus vuodesta 2013 alkaen sovitaan kesäkuus sa Kuntien rahoitussitoumuksissa on myös jälkimmäinen maininta. Vuoden 2011 talousarvion valmistelun yhteydessä on tarkentunut Sotkamon kunnan rahoitus CEMISin toimintaan. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sotkamon kunta myöntää Oulun yliopiston CEMISin toimintaan osallistuvalle yksikölle vuodelle euron ja vuodelle euron toiminta-avustuksen, mikäli hankkeiden sisältö tyy dyt tää kun taa ja Jy väs ky län yli opis ton CE MISin toi min taan osal listuvalle yksi kölle vuo delle eu ron ja vuodelle euron toi min ta-avus tuksen. Rahoitussitoumus vuodesta 2013 alkaen sovitaan kesäkuussa Kunnanhallitus

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kajaanin ammattikorkeakoulu, Teija Sievänen PL 52, Kajaani Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Jyväskylän yliopiston pääomittamiskeräys KHALL 244 Hallintojohtaja Yliopistojen varainhankinta pohjautuu uuteen yliopistolakiin, jonka myötä yliopistot ovat siirtyneet valtion tilivirastoista itsenäisiksi omaan rahatalouteen. Valtio tukee yliopistojen pääoman kartuttamista vuoden 2010 loppuun saakka siten, että jokainen lahjoitus tuo yliopistolle 2,5-kertaisesti julkista rahaa. Jyväskylän yliopiston varainhankinnassa lahjoittaja saa näkyville oman kunnialaatan. Virtuaalisen kunnialaatan yliopiston sivustolle saavat yli 1000 euroa lahjoittaneet yritykset ja yhteisöt. Yli 5000 euroa lahjoittaneiden logot julkaistaan 12 kk ajan ja tätä pienemmän lahjoituksen tehneiden logot 6 kk ajan. Kustakin virtuaalisesta kunnialaatasta avautuu linkki ko. yrityksen tai yhteisön omalle sivulle. Pysyvän kunnialaatan Agoran Martti Ahtisaari -saliin saavat vähintään euroa lahjoittaneet henkilöt ja euroa lahjoittaneet yhteisöt. Jyväskylän yliopiston edustajien kanssa on keskusteltu Sotkamon kunnan mahdollisuudesta osallistua yliopiston pääomittamiseen. Liikuntabiologian laitoksen liikuntateknologian koulutuksella ja tutkimuksella on oma campus Vuokatissa ja liikuntateknologia on yksi uudistuvan Snowpolisin painopiste. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päättää, että Sotkamon kunta osallistuu Jyväskylän yliopiston varainhankintaan lahjoittamalla yliopiston pääomittamiseen euroa. Lahjoitus maksetaan menokohdalta Muu kehittäminen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Jyväskylän yliopisto, Vesa Linnamo, Kidekuja 2, Vuokatti Pää kirjanpitäjä Eija Sirviö _

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Lisäpanostus vuoden 2010 Vuokatin markkinointiin KHALL 245 Hallintojohtaja Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin ja suhdannetaantuman seurauksena matkailuelinkeinon kaupankäynti heikkeni ja matkailukeskus ten keskinäinen kilpailu koveni. Vuodesta 2009 Vuokatti selvisi kotimaan matkailukeskuksista hyvin, kun matkailun yöpymisvuorokaudet vähenivät vain 1,3 %. Monet kotimaan matkailukeskukset ovat parina viime vuonna panostaneet investointeihin. Vuokatissa painopisteeksi on vuonna 2009 ja tänä vuonna otettu markkinoinnin tehostaminen, jossa on rohkeasti otettu käyttöön uusia keinoja. Markkinoinnista ei ole tingitty, vaan päin vastoin on rohkeasti nostettu markkinointi eturintamaan. Vuokatin kotisivut on uusittu kokonaan ja digitaalisen markkinoinnin ja myyn ti työn keinoja on otettu käyttöön. Vuoden 2010 yöpymisvuorokausien kehi tyksen perusteella voidaan arvioida kotimaan matkailussa tänä vuonna pääs tä vän 5-6 %:n kasvuun, mikä on erinomaisen hyvä tulos. Voimakkaasta markkinointiin panostamisesta on seurannut paineita siihen, että Vuokatin matkailukeskuksen osapuolten pitäisi lisätä tänä vuonna rahoi tusosuuksi aan. Kunnan rahoitusosuus VMK:lle on /vuosi. Hallintojohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päättää, että Vuokatin matkailukeskus Oy:lle osoitetaan tänä vuonna markkinointiin :n lisärahoitus. Lisärahoitus osoitetaan Muun kehittämisen määrärahoista. Kunnanhallitus hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Timo Hyvönen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Vuokatin matkailukeskus Oy, Ilkka Suutarinen, Veikontie 5, Vuokatti Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö _

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KHALL 246 Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat: Pohjois-Pohjanmaa Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus; Valtion avustuksen maksatuspäätös joukkoliikenteen valtionavustuksen maksamisesta seutulippukustannuksiin ajalta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ; Ohjeet vuosille tehtäviä oppilaitosten ja yleisten kirjastojen sekä liikuntapaikkojen perustamishanke-ehdotuksia ja vuoden 2011 valtionavustushakemuksia varten. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ; Talvivaara Sotkamo Oy:n jatkoaikahakemus liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä ja heikentämistä koskevaan Kainuun ympäristökeskuksen myöntämään poikkeamislupaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ; Kainuun työllisyyskatsaus lokakuu 2010 Hyvä työllisyyskehitys jatkuu Kainuussa Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto ; Selvityspyyntö Kainuun maakunta -kuntayhtymän maakuntahallitukselle koskien lastensuojelulain (417/2007) mukaisten lastensuojeluilmoituksen ja lastensuojelutarpeen selvityksen määräaikojen noudattamista Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto ; Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset vuodelle 2011 Kuntien eläkevakuutus, yleiskirje 4/2010; Kunnallisen eläkelain soveltaminen Oulun hallinto-oikeus, päätös n:o 10/0523/2; Oulun hallinto-oikeuden päätös taksilupien enimmäismäärää koskevassa

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ asiassa. Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Oulun hallinto-oikeus, päätös n:o 10/0546/1; Yksityishenkilön verovalitukset vuodelta 2006 ja Hallinto-oikeus on hylännyt verovalituksen vuodelta 2006 ja osit tain hy väksy nyt vuoden 2007 verovalituksen. Kainuun maakunta -kuntayhtymä pöytäkirjaote ; Talouden seurantaraportti Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU Kainuun jätehuollon kuntayhtymä: Kokouskutsu klo 13.00, kuntayhtymän toimisto (korvaa aiemmin lähetetyn esityslistan) Poropetteri Oy:n anomus ; Toripaikka-alueen saamisesta Katinkullan tien alkupäähän S-markettia vasta päätä ole valle alueelle/puisto. Kainuun maakuntaa -kuntayhtymän viranhaltijapäätös , korjattu ; Laajakaistarakentamisen lain 1186/2009 mukaisen tuen saajan valinta Sotkamon kunnan hankealueille. Katin Golf Oy:n kysely ; Katin Golf Oy:n B- ja C-osakkeiden muuttamismahdollisuus E-osakkeiksi mennessä. Vastaus Teuvo Okkosen lähettämään laajakaista rahoitusta koskevaan kyselyyn. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen em. ilmoitusasiat. _

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot