KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous / Asko Hakola ja Helinä Hilli-Hakola / 563 Kauppakirjan hyväksyminen 230 Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskus VT 19 liiketilojen 565 vuokrasopimusten irtisanominen 231 Sotepalveluverkkotyöryhmän väliraportointi Lausunto sote-järjestämislakiluonnoksesta Tiesopimus Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n kanssa Kiinteistökaupan hyväksyminen / Kauhavan kaupunki Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy 235 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2014 talousarvion 575 tarkistaminen 236 Vuoden 2014 talousarvion tarkistaminen Osavuosikatsaus ajalta Vuoden 2013 arviointikertomuksen vastine Kuntarakenneselvitystilanne Lentosotakoululta vapautuvan infran tulevan käytön 584 selvittäminen 241 Terveyspalveluverkon kehittäminen Kuntayhtymä 587 Kaksineuvoisen alueella 242 Strategiatyön käynnistäminen ikäpoliittisen ohjelman 589 päivittämiseksi 243 Vanhusten laitoshoidon korvaaminen muulla palvelurakenteella Lausunnon antaminen Länsi- ja Sisä-Suomen 592 aluehallintovirastolle lausuntopyyntöön koskien JHK-Konepalvelu Ky:n Haapanevan turvetuotannon ympäristölupahakemusta 245 Lausunnon antaminen Länsi- ja Sisä-Suomen 593 aluehallintovirastolle turkiseläinten ympäristöluvn lupamääräysten tarkistamisesta ja laajentamisesta / Hakomäki-Yhtymä Oy 246 Vastineen antaminen Länsi- ja Sisä-Suomen 594 aluehallintovirastolle Jorma Kiikan Urakointi Ky:n ja Isopellinen Harri, Matti ja Tero maatalousyhtymän Vaasan hallinto-oikeudelle jättämän valituksen johdosta 247 Tiedotusasiat Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 597

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hakala Heikki A. 17:00-19:15 jäsen Haukkala Juhani 17:00-19:15 jäsen est. 230 Hauta Tiina 17:00-19:15 jäsen Hietamäki Petri 17:00-19:15 jäsen Kankaansyrjä Mika 17:00-19:15 jäsen Mattila Marita 17:00-19:15 kh:n 1. vpj. Niemi Anna-Liisa 17:00-19:15 jäsen Paavola Eero 17:00-19:15 jäsen Puronvarsi Martti 17:00-19:15 jäsen Sorvisto Anna-Leena 17:00-19:15 jäsen Ylinen Keijo 17:00-19:15 kh:n pja Övermark Niina 17:00-19:15 kh:n 2. vpj. Mäkinen Jouko 17:00-19:15 kv:n pja Kurvinen Antti 18:12-19:15 kv:n 1. vpj. Korpimäki Marja-Leena 17:00-19:15 kv:n 2. vpj. Mattila Harri 17:00-18:53 kaup.joht., esittelijä Salo Liisa 17:00-19:15 hall.joht., pöytäk.pitäjä Mars Hannu 17:07-17:49 kehitysjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Anna-Liisa Niemi ja Martti Puronvarsi. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Keijo Ylinen Liisa Salo PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Anna-Liisa Niemi Martti Puronvarsi PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Liisa Salo, hallintojohtaja

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Maanmyyntitarjous / Asko Hakola ja Helinä Hilli-Hakola / Kauppakirjan hyväksyminen 462/ /2014 Kaupunginhallitus 229 Valmistelija: Kehitysjohtaja Hannu Mars Maankäyttötoimikunnan käsittely / 3: Asko Hakola ja Helinä Hilli-Hakola tarjoavat kaupungille ostettavaksi omis tamaan sa kiinteistöönsä kuuluvaa n m² suuruista määrä alaa Alahärmän kaupunginosasta. Määräala jakaantuu kahteen palstaan kart ta liit teen (liitteenä) mukaisesti. Määräala sijaitsee Alahärmän koulukeskuksen pohjoispuolella kaupungin ns. Kun na rin luoman ja rautatien välissä rajoittuen etelästä Haaruksentiehen. Alueen länsipuolella on kaupungin syksyllä 2012 omistukseensa hankkima, ja sen jäl keen kaavoittama ns. Vaismaan asuntoalue, jossa on 24 kpl omakoti- ja ri vita lo tont tia. Alueelta on kaavoituksen valmistumisen jälkeen 2014 varattu 1 ri vita lo- ja 4 omakotitalotonttia. Myyjät tarjoavat aluetta ostettavaksi 2,00 /m² - hintaan, jolloin kaup pa summak si muodostuu n Vt. kaavoituspäällikön lausunto: Asko Hakola on esittänyt kaupungille maanmyyntitarjouksen, koskien tilaa , pinta-alaltaan n. 9,44 ha. Tarjottu maa-alue sijaitsee Ala härmäs sä juuri kaavoitetun ja rakenteilla olevan Vaismaan kaava-alueen vieressä. Ottaen huomioon alueen sijainnin olemassaolevien asemakaavojen ja yh dyskun ta ra ken teen suhteen, sekä ympäristössä sijaitsevan palveluverkon lä heisyy den joista koulukeskus lähimpänä, -voidaan alueen hankkimista kaupungin omis tuk seen pitää tarkoituksenmukaisena. Alue sisältyy myös kaupungin Aluei den käyt tö stra te gian määrittelemiin kasvusuuntiin Esitys: Alue soveltuu sijainnista johtuen täydentämään tulevaisuudessa Vaismaan asun to aluet ta. Aluetta voidaan käyttää myös tarvittaessa ns. vaihtomaana hankit taes sa Alahärmän keskustasta maa-alueita kaupunginosan elinkeinoelämän tar pei siin. Määräalaa esitetään ostettavaksi myyjien tarjoamalla hinnalla. Maankäyttötoimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle tarjouksen hy väk symis tä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy maankäyttötoimikunnan esityksen ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Asko Hakolan ja Helinä Hil li-hako lan sekä Kauhavan kaupungin välisen kauppakirjan kauppaehtoineen liitteen mu kai se na. Ostettavaa aluetta käytetään ensisijaisesti asuntoalueeksi.

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Martti Puronvarsi esitti, että kauppaa ei hyväksytä. Esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana klo alkaen paikalla kokouksessa oli kehitysjohtaja Hannu Mars.

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskus VT 19 liiketilojen vuokrasopimusten irtisanominen 463/ /2014 Kaupunginhallitus 230 Kehittämistoimikunnan käsittely / 4: Valmistelija: kehitysjohtaja Hannu Mars Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskus VT 19 (Härmän Seppä) on Ylihärmässä, val ta tie 19:sta läheisyydessä toimiva liikekeskus. Liikekeskuksen n m²:n ti lois sa toimii Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan Agrimarket, lounasravintola ja toi mis to ti lois sa mm. Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys, Stora Enso ja MLL Ylihär mä. Lisäksi liikekeskuksen aulassa on näyttelytiloja, joissa toimii tällä hetkel lä Veljekset Ala-Talkkari. Kiinteistöyhtiön omistus jakaantuu seuraavasti: - Ylihärmän Säästöpankki 51 osaketta (25,5 %) - Ylihärmän POP pankki 51 osaketta (25,5 %) - Kauhavan kaupunki 98 osaketta (49 %) Härmän Sepän avajaisia vietettiin huhtikuussa Keväällä 2014 liikekeskus viet ti 10-vuotisjuhliaan Liikekeskuksen perustamisen yhteydessä, Yli här män kunta sitoutui vuokraamaan kiinteistöyhtiöstä 10-vuoden mää rä aikai sel la vuokrasopimuksella yhteensä 253 m² liike- ja toimistotiloja, joista on täl lä hetkellä vuokrattuna n. 200 m². Kaupunki maksaa vuokraa KOY:lle n /kk ja perii vuokralaisilta n Edellä mainituissa tiloissa, kau pungil la alivuokralaisena, ovat tällä hetkellä Lounasravintola Timppa, Stora Enso, Ete lä-poh jan maan muistiyhdistys ja vastikkeetta MLL Ylihärmä. Ainoastaan yksi liiketila on tällä vuokraamatta. Kaupungin vuokralaisista Lounasravintola Timppa on irtisanonut vuok ra so pimuk sen sa yhteensä 86,2 m²-tiloista toukokuussa 2014 (irtisanomisaika 6kk). Muis ti yh dis tyk sen kanssa on puolestaan sovittu, että he siirtyivät kaupungilta kiin teis tö yh tiön vuokralaisiksi toisen toimistohuoneensa osalta, aikaisemmalta vuok ra lai sel ta vapautuvaan 51,6 m² tilaan elokuun 2014 alusta. Muis ti yh dis tyksen muutos on huomioitu em. laskelmassa. Kiinteistöyhtiön hallussa olevista tiloista on vapaana n. 550 neliötä, sillä näyt tely ti laa on tyhjentynyt teollisuusyrityksistä 10-vuotisten määräaikaisten vuok raso pi mus ten päätyttyä aikaisemmin tänä keväänä. Myös kaupungin osalta ti lojen 10-vuotiset määräaikaiset sopimukset ovat päättyneet vuokrakausien päättyes sä ja Sopimukset jatkuvat tällä hetkellä yhden vuoden kerrallaan, mikäli niitä ei irtisanota vähintään 3 kuukautta ennen kunkin vuok ra kau den päättymistä. Lounasravintola Timppa on asettanut liiketoimintansa myyntiin ja ravintolan tiloi hin etsitään parhaillaan uutta vuokralaista. Aikaisemmin ravintolan tilat ovat ol leet edellä kuvatun mukaisesti vuokrattuna Kauhavan kaupungilla ja kau punki on vuokrannut tilat eteenpäin ravintolayrittäjälle. Nykyisessä tilanteessa, Kehi tys kes kus on ohjeistanut kiinteistöyhtiön toimitusjohtajaa ja mahdollista uutta

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus vuok ra lais ta neuvottelemaan vuokrasopimuksen suoraan kiinteistöyhtiön ja vuok ra lai sen väliseksi, ilman että kaupunki olisi sopimuksessa välikätenä. Edellä mainittu toimintamalli edellyttää, että kaupunki irtisanoo kaupungin ja kiin teis tö yh tiön välisen vuokrasopimuksen. Näin poistuu myös kaupungin rooli vuok ran takuumiehenä, mikäli kiinteistöyhtiö ja uusi vuokralainen eivät pääse so pi muk seen realistisesta ja kohtuullisesta vuokran määrästä. Kaupungin alivuok rauk sen voidaan siis katsoa jatkossa vääristävän markkinoita. Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskuksella on kaupungin takaamaa lainaa Lainan takauksen on kiinteistöyhtiötä perustettaessa antanut Ylihär män kunta. Esitys: Esitetään kaupunginhallitukselle, että Kauhavan kaupunki irtisanoo Kiin teis töyh tiö Oy Yli här män Liikekeskus Härmän Sepän kanssa tehdyn määräaikaisen vuok ra so pi muk sen. Samassa yhteydessä kaupunki irtisanoo alivuokralaistensa kans sa teh dyt vuokrasopimukset ja esittää, että KOY neuvottelee nykyisten vuok ra lais ten kanssa kaupungin irtisanomien vuokrasopimusten siirtämiseksi KOY:n ja vuok ra lais ten väliseksi. Irtisanomisissa noudatetaan sopimuksien mu kai sia eh to ja. Kauhavan kaupunki vastaa jatkossa kiinteistöyhtiölle MLL Ylihär män 49,5 m²:n tilojen vuokrasta. Kauhavan kaupungin Kehityskeskus tukee kiin teis tö yh tiö tä tyhjien liiketilojen markkinoinnin osalta myös jatkossa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy kehittämistoimikunnan esityksen siten tar ken net tuna, että MLL:n käytössä olevien tilojen osuus selvitetään erikseen, ja että koros te taan kehityskeskuksen aktiivista roolia tyhjien liiketilojen markkinoinnissa. Petri Hietamäki esitti, että vuokrasopimusta ei irtisanota ja jatketaan nykyistä käy tän töä. Esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Juhani Haukkala poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todet tiin yhteisöjääviys KOY Ylihärmän Liikekeskus VT 19:n hallituksen jäse ne nä tämän pykälän käsittelyn aikana paikalla kokouksessa oli kehitysjohtaja Han nu Mars. Mars poistui kokouksesta klo Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06) , etu

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Sotepalveluverkkotyöryhmän väliraportointi 508/ /2013 Kaupunginhallitus 231 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Kauhavan kaupunginhallitus päätti osana kaupungin talouden ta sa pai no tus ohjel man valmistelua perustaa tulevaa sote-palveluverkkoa selvittävän työ ryhmän. Sen tehtävänä on mennessä laatia kaupunginhallituskäsittelyä var ten ehdotus toiminnallisesti ja kustannusten kannalta noin 3 milj. euroa nyky muo tois ta tehokkaammasta palveluverkosta. Työryhmän selvitystyö kohdistui alunperin ainoastaan Kauhavan kaupungin alu ee seen. Valmistelutyön yhteydessä on kuitenkin tullut esille, että koska toimin ta mal li on jäsenkunnille Kaksineuvoisen puitteissa yhteinen, olisi hyvä, mikä li myös Evijärvi ja Lappajärvi nimeäisivät halutessaan harkitsemansa edustuk sen työryhmään. Tämä edustus on toteutunut. Liitteenä ovat työryhmän tähänastiset pöytäkirjat. Työryhmä tekee kokouksessaan työskentelystään väliraportin. Työryh män puheenjohtaja Niina Övermarkin mukaan työryhmä tarvitsee vaativalle val mis te lu työl leen lisäaikaa saakka. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi sotepalveluverkkotyöryhmän tä hän as ti sen työskentelyn tulokset ja niihin liittyvän väliraportoinnin ja evästää har kin tan sa mukaan työryhmän jatkovalmistelua. Työn keskeneräisyyden ja vaa ti vuu den takia myönnetään työryhmän ehdotusten laadinnalle lisäaikaa saakka. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lausunto sote-järjestämislakiluonnoksesta 5/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen par la men taa ri nen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen sosiaali- ja ter vey denhuol lon järjestämislaiksi. Luonnos on laadittu eduskunnalle annettavan hal li tuksen esityksen muotoon. Hallituspuolueiden ja opposition keväisten linjausten mu kai ses ti palvelujen järjestämisvastuu esitetään jaettavaksi viidelle so te-alueel le. Palvelujen tuottaminen puolestaan esitetään erotettavaksi jär jes tä mi sestä. Lakiluonnos on lähetetty kuntiin lausuntokierrokselle Liitteenä on yleis esi tys lakiesityksen pääsisällöstä. Lausunnon antaminen käsitellään eril lise nä asiana valtuustotasolle asti. Pohjaesityksenä käytetään lausuntoa, joka on pyydetty Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukselta. Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -selvitys maakunnallisen sote-toimintamallin raken ta mi sek si päätettiin keväällä jättää odottamaan sote-järjestämislakiesitystä, jot ta voitaisiin paremmin arvioida selvityksen jatkamisedellytyksiä sekä maakun nan kuntien ja sote-palveluiden tulevaisuutta tässä uudessa tilanteessa. Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeen ohjausryhmä on arvioinut tilan net ta ja keskustellut etenemisvaihtoehdoista. Yleinen näkemys on, että tehtyä valmistelutyötä ei saa jättää kesken. Maakunnan vaikutusvalta so te-alu eella on maksimoitava ja pyrittävä tuotantojärjestelmän osalta mahdollisimman tehok kaa seen ja vaikuttavaan toimintamalliin. Pääosa kunnista haluaisi rakentaa maa kun nal li sen tuottajan. Toisaalta Seinäjoki on linjannut halukkuuden toimia it se näi se nä tuottajana. Ohjausryhmä sopi, että käydään järjestämislakia koske va lausuntokierros loppuun ja kokoonnutaan klo Framissa so pi maan jatkotoimista. THL:n edustaja toi ohjausryhmän kokouksessa esille lähtökohtana la ki luon nosta laadittaessa olleen, että sote-alueilla voisi olla yhteensä kaikkiaan vain 4-5 pal ve lun tuot ta jaa.palvelujen tuotantoalueen tulisi olla näin vähintään maa kunnan laajuinen.käytännössä tämä tarkoittaa mm. seutupohjaisten so te-kun tayhty mi en korvautumista maakunnan kattavilla. Palvelujen järjestämisvastuussa oleva sote-alue päättää tuottamisvastuussa ole vat toimijat, joiden tulee täyttää tietyt, palvelukokonaisuuksiin (mm. eri koissai raan hoi to) liittyvät kriteerit. Lakivalmistelussa ei ole määritelty tuot ta mis vastuus sa olevia kuntia ja kuntayhtymiä.ne muodostuvat alhaaltapäin kuntien toimes ta.tuottaminen suoritetaan joko omana toimintana, ostopalveluna, pal velusete lil lä tai yhteistoiminnassa. Ohjausryhmän kokouksessa käydyn keskustelun perusteella maakunnassa voi muo dos tua tilanne, jossa maakunnan keskuskaupunki Seinäjoki tarjoaa sote-alu een päätettäväksi omaa isäntäkuntamalliin perustuvaa tuo tan to vaih to eh-

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toa maakunnan muiden kuntien esittäessä maakuntapohjaista yh ty mä vaih toeh toa.maakunnallisen edunvalvonnan kannalta tällainen tilanne olisi haas teel linen. Ohjausryhmän keskustelussa myös korostettiin sitä, että että ensin on suun ni tel ta va yhdessä maakunnallinen ja mahdollisimman kustannustehokas so te-pal ve lu jen tuotantotapa ja vasta sen jälkeen päätettävä hallintomallista, jo ka soveltuu parhaiten sen vaikuttavaan toteutukseen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee maakunnallisen sote-toimintamallin val mis te lu tilan teen ja sotejärjestämislakiluonnoksen tiedokseen. Asian käsittelyyn pa lataan lakiluonnoslausunnon yhteydessä. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus 232 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Lausunto tulee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle mennessä. Kauhavan kaupunginvaltuusto tulee antamaan sote-järjestämislaista lausuntonsa kokouksessaan Tätä varten Kauhavan kau pun gin hal litus on pyytänyt Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitusta antamaan asiakokonaisuudesta oman lausuntonsa mennessä, jotta asia voidaan esitellä kaupunginhallituksen kokouksessa valtuustolle laadittavaa päätösesitystä varten. Hallituksen esitysluonnos on julkaistu ministeriön Internet-sivuilla: Lisätietoa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta löytyy Internet-osoitteesta: Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan mm. seuraa vas ti: Hallituksen esitys perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskunta-puolueiden puheen joh ta jien sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pää peri aat teis ta. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja ter veys pal ve luiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voi maan pano lain. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää hallituksen esitysluonnoksesta lausunnot kun nil ta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta. Muo dos tet tavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyyde tään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa sii hen, minkä eri tyis vas-

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tuu alu een pohjalta muodostettavaan kuntayhtymään kun ta katsoo pe rus tel luk si kuu lua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on koh dis tet tu val tuus toille. Lausuntopyyntöön annettuun vastaukseen suh tau du taan kunnan virallisena kan ta na, minkä vuoksi sote-alueeseen sijoittumista kos ke vas ta kannanotosta tu li si toimittaa valtuuston päätösasiakirja sosiaali- ja ter ve ys mi nis teri öön. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jonka kysymykset on kohdistettu tiettyihin hallituksen esitysluonnoksen säännöksiin. Kyselyyn annet tu ja vastauksia on mahdollista perustella vapaamuotoisesti. Lausujat voivat ot taa kantaa myös muihin lakiluonnoksen säännöksiin sekä tuoda esiin muita va paa muo toi sia näkökulmia. Kaikki lausuntokyselyyn annetut kommentit otetaan lausuntojen tarkastelussa ja hallituksen esityksen viimeistelytyössä huomi oon. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan hyväksyä sosiaali- ja ter veys mi nis te riöl le annettavan lausunnon hallituksen esityksestä sosiaali- ja ter vey den huol lon järjestämislaiksi sekä antaa lau sun non tiedoksi jäsenkuntien hal li tuk sil le. Lausunto on liitteenä. Yhtymähallitus hyväksyi lausunnon yksimielisesti muilta osin, paitsi henkilöstön ase man ja irtisanomissuojan osalta (kysymys 39).Juha Alkio esitti Kari Kankaan pään kannattamana, että lausunnossa otettaisiin kantaa työntekijöiden viiden vuoden irtisanomissuojan puolesta.puheenjohtaja totesi, että koska keskus te lus sa tehtiin esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, suo ri tetaan nimenhuutoäänestys.puheenjohtaja esitti, että esittelijän esi tys tä kan natta vat eli että henkilöstön asemasta on säädetty asianmukaisesti, äänestävät "kyl lä". Alkion esitystä eli viiden vuoden irtisanomissuojan lisäämistä la ki esityk seen kannattavat, äänestävät "ei". Äänestysehdotus hy väksyttiin. Ää nes tykses sä annettiin kahdeksan (8) kyl lä -ääntä (Ojanperä, Pahkajärvi, Kor kea laakso, Salo, Liinamaa, Sulkakoski, Hanhisalo, Löytömäki) ja kolme (3) ei -ääntä (Kelt to, Kankaanpää, Alkio). Puheenjohtaja totesi, että yhtymähallitus päät ti ää nin 8-3, että henkilöstön asemasta on säädetty asianmukaisesti. Seutukaupunkiverkoston - johon Kauhavan kaupunki kuuluu - liitteenä ole vassa lakiluonnoslausunnossa 9.9. suhtaudutaan kriittisesti valmisteltuun uu distuk seen.järjestämislain keskeisimpänä tavoitteena on pyrkiä vastaamaan sote-pal ve lui den kasvavaan kysyntään ja julkisen rahoitusperustan pie ne ne miseen perustuvaan kestävyysvajeeseen.lakiluonnoksessa on kuitenkin useita ele ment te jä, jotka voivat pahimmillaan johtaa yhä pahenevaan julkisen ta louden kestävyysvajeeseen.lakiluonnoksen eräänä keskeisenä päämääränä on val tion ohjausvallan kasvattaminen kuntien vallan kustannuksella. Suo ma lainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu kuitenkin juuri kuntien laaja-alaiseen hyvin voin ti toi min taan. Tätä laaja-alaista hyvinvointikäsityksen muodostumista ei saa pilkkoa sektorinäkemyksen vahvistamiseen, mihin nykyinen lakiluonnos vää jää mät tä johtaa. Seutukaupungit eivät voi hyväksyä esitettyä vallanjaon muu tos ta. Kuntiin on tullut lisäksi ohessa oleva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemä viiden sote-alueen vaikutusten ennakkoarviointi. Se on val mistel tu sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Arviointiin liit ty väs sä asian tun ti ja haas tat te lu osuu des sa todetaan, että lakiehdotus mah dol lis taa oikean suun tai sen rakenteellisen muutoksen. Se edellyttää:

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lain täsmentämistä, jotta sen tulkinnanvaraisuus vähenisi ja syntyisi yhte näi nen rakenne integraatiovelvollisuuden korostamista sekä järjestämisessä että tuo tannos sa ymmärtämistä, että muutos on prosessi ja tavoitteisiin edetään asteittain vahvaa, osaavaa johtamista sote-alueella ja toimivia seu ran ta jär jes telmiä vahvoja tuotantoalueita, joilla on intressi ja velvollisuus tehdä päätöksiä alu een talouden ja väestön tarpeiden (mm. palvelujen tasavertaisen saata vuu den) näkökulmasta uudenlaista johtamista ja ammattilaisten sitoutumista uudistamiseen tuotan to alueil la että nykyiset rakenteet (kiinteistöt mm.) eivät kahlitse uudistumista toimivaa kuntayhteyttä (rahoitus ja horisontaalinen yhteistyö) Etelä-Pohjanmaa tulee lakiesityksen mukaisen sote-järjestelmän voimaan astues sa todennäköisesti kuulumaan ns. Väli-Suomen sote-alueeseen, joka rakentuu Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen poh jalle.alueella on noin 1,1 milj. asukasta jakaantuen neljän maakunnan kesken seu raa vas ti: Pirkanmaa asukasta, 23 kuntaa Päijät-Häme asukasta, 14 kuntaa Etelä-Pohjanmaa asukasta, 19 kuntaa (Isokyrö mukana) Kanta-Häme asukasta, 11 kuntaa Uudistuksen suunnittelu on ollut rakenne- ja hallintopainotteista eikä siinä ole pa neu dut tu riittävästi nykymuotoisten toimintatapojen ja prosessien muut ta miseen asiakastarvevastaavasti ja kustannustehokkaasti. Ilmiselvänä uhkana on, et tä uudistuksesta muodostuu pääpiirteistä rakenteiden koontia, jonka sisällä säi ly vät nykyisen erikoissairaanhoidon logiikan tapainen medikalisoituminen ja kus tan nus ten lisäysvaltaisuus sekä perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja eri kois sai raan hoi don välinen vahva sektoroituminen ja ammatillinen eriy ty minen.organisaatiokoon kasvaessa edellytykset yksittäisen kunnan omis ta ja ohjauk sel le heikentyvät merkittävästi. Kaupunginjohtajan esitys: Huomioonottaen pääosaltaan Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen ja seutukaupunkiverkoston asiakokonaisuutta koskevan valmistelun, Kauhavan kau pun gin hal li tus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy so te-jär jes tämis la ki luon nok ses ta annettavaksi sosiaali- ja terveysministeriölle liitteen mukai sen lausunnon.sote-alueiden rakentuessa nykyisten erityisvastuualueiden poh jal ta Kauhavan kaupunki pitää perusteltuna kaupungin kuulumista TAYS-er va-alu ee seen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Tiesopimus Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n kanssa 460/ /2014 Kaupunginhallitus 233 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Kaupunginhallitus on kokouksessaan alustavasti käsitellyt Här män Teollisuuskiinteistöt Oy:n esitystä tieyhteyden rakentamiseksi kau pungin omistaman tilan kautta yrityksen Monitoimikeskushanketta varten. Se suun ni tel laan toteutettavaksi Alahärmän kaupunginosaan, valtatien 19:n län sipuo lel le yrityksen omistamalle maa-aluekokonaisuudelle. Tieyhteyttä varten on neuvoteltu liitteenä oleva sopimus, jonka yritys on omasta puolestaan hyväksynyt. Rakennettavan uuden tien linjaus on merkitty lii tekart taan, ja se on pituudeltaan yhteensä n. 600 m, josta n. 160 m sijoittuu mää rä alal le, jonka yrityksen on tarkoitus ostaa kaupungilta. Muut ehdot il mene vät sopimuksesta. Kauppakirjaluonnos valmistellaan eri asiana. Kaupunginjohtajan esitys: Merkittävästi alueellista elinvoimaa parantavan Monitoimikeskuksen edis tä misek si kaupunginhallitus hyväksyy Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n kanssa sol mit ta vak si liitteen mukaisen tiesopimuksen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kiinteistökaupan hyväksyminen / Kauhavan kaupunki - Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy 423/ /2014 Kaupunginhallitus 234 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Toimitusjohtaja Pekka Lillbacka on esittänyt Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n puo les ta Kauhavan kaupungille 2 euroa/m² puustoineen käsittävän os to tarjouk sen n. 2,1 hehtaarin määräalasta. Se sijaitsee saman tilan Kuusimäki alueella, johon em. osapuolten välinen tiesopimus kohdistuu. Mää rä ala sijoittuu tilan pohjoispäähän siten, että se rajoittuu suoraan yrityksen omis ta miin maihin. Määräalan kauppa mahdollistaisi sen liittämisen Mo ni toi mikes kuk sen alueeseen ja käyttämisen mm. paikoitusalueena. Kaupungin alu eella rakennettavan tien pituus lyhenisi n. 160 metriä. Metsänhoitoyhdistys Järvilakian tietojen mukaan alueella on puustoa kes kimää rin n m³/ha, ja pelkkänä metsän arvona mitattuna määräalan hinta on noin euroa/ha. Lisäksi alueen halkaisee keskeltä kahtia kym menien metrien levyinen voimalinjarasite, jonka alla ei puustoa voi kasvattaa. Liitteenä on kauppakirjaluonnos, jolla Kauhavan kaupunki myy Härmän Teol lisuus kiin teis töt Oy:lle Kauhavan kaupungin Härmän kylässä sijaitsevasta Kuusi mä ki RN:o 2:238 -nimisestä tilasta (kiinteistötunnus ) noin 2,1 heh taa rin suuruinen määräalan puustoineen. Määräala sijaitsee Kauhavan Alahär män kaupunginosassa Valtatie 19:n länsipuolella. Kauppahinta on eu roa ja muut kauppaehdot ilmenevät kauppakirjasta. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintosäännön 27 :n 1. kohdan perusteella Kauha van kaupungin ja Härmän Teol li suus kiin teis töt Oy:n välisen kauppakirjan kaup pa eh toi neen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että suunnitellusta Kantolan ase ma kaava-alu ees ta rajataan pois yritykselle myytävä alue. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2014 talousarvion tarkistaminen 596/ /2013 Kaupunginhallitus 235 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Kun ta yhty mä Kaksineuvoisen vuoden 2014 talousarvion ja Kauhavan kaupungin ra hoitus osuu den yhtymän menoihin euroa Kaksineuvoisen yh ty mä hal lituk sen esittämää pienempänä. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvio on hyväk syt ty esityksen mukaisena. Kaupunginhallitus on vuoden 2014 talousarvion täy tän töön pa no-oh jeis sa edellyttänyt Kaksineuvoisen yhtymähallitukselta ku luvan vuoden toiminnan järjestämistä niin, että valtuuston myöntämä ra hoi tusosuus riittää. Kaupunginhallitus on edellyttänyt, että vapautuvia toimia ja vir koja ei täytetä ilman yhtymähallituksen myöntämää täyttölupaa, myös uusien vakans sien tarve ja menovaikutus on pyydetty arvioimaan uudelleen ennen täyttä mis tä. Myös sijaisten palkkaamiseen tarvetta on edellytetty harkittavan tarkas ti. Yhtymähallitus on toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten pienentämiseksi to teut ta nut mm. seuraavat toimenpiteet: Palvelusetelin käyttöönotto kotihoidon tilapäispalveluissa ja lasten päi vähoi to pal ve luis sa alkaen Työsuojelupäällikön tehtävien hoito sisäisin järjestelyin Kortesjärven vanhainkodin, Mäntyhovin, Hoitokoti Iltakellon ja Alahärmän hoi va osas to I:n muuttaminen laitoshoidon yksiköistä tehostetuksi pal velu asu mi sek si Harjulan, Helmirannan, Jokiniemen, Sointulan, Ylihärmän pal ve lu kes kuksen, Voltin Kortteerin ja Evijärven palveluasuntojen muuttaminen ko ti hoidon yksiköiksi Kortesjärven äitiysneuvolapalvelujen siirtäminen Kauhavalle ja Evi jär velle Alahärmän hoivaosasto II:n hallittu lakkauttaminen. Edelleen yhtymähallitus on selvittänyt yhtymän säästöpotentiaalia mm. suunnit te le mal la välinehuollon keskittämistä, työterveyshuollon palvelujen ra jaa mista ja perhekeskusmallin toteuttamista. Ikäihmisten palveluihin liittyvien osaston hoi ta jien virkoja tarkastellaan virkojen vapautuessa. Vanhusten laitoshoitoa kor va taan edelleen muulla palvelurakenteella ja mielenterveyskuntoutujien päi vä toi min taan on tulossa muutoksia. Terveyskeskuspalveluverkkoa ke hi tetään, ja myös voimaantuleva uusi päivystysasetus aiheuttaa muu toksia terveyskeskusten toimintaan. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on omasta toiminnastaan onnistunut saa vut tamaan em. toimenpiteillä kuluvalle vuodelle noin euron säästöt. Erikois sai raan hoi don ja Eskoon menot ovat kuitenkin tämän hetken arvion mukaan toteutumassa jopa 1,1 miljoonaa euroa arvioitua korkeampina. Kaupunginhallitus on kokouksessaan perustanut työryhmän, jonka teh tä vä nä on mennessä valmistella ehdotus Kauhavan kaupungin

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus tu le vak si sote-palveluverkoksi. Kaupunki on käynyt yhtymän edustajien kanssa useampia neuvotteluja Kak sineu voi sen kuluvan vuoden talousarviosta. Neuvotteluissa on päädytty siihen, et tä Kauhavan kaupunki tarkistaa yhtymän talousarvion yhtymähallituksen esityksen mukaiseksi lukuunottamatta työpajatoimintaan, jonka rahoi tuk sen osalta talousarviota on tarkistettu kaupunginvaltuuston päätöksellä Vaikka yhtymän oma toiminnasta onkin saavutettu säästöjä, esit tää kuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusa, että talousarvioon ei lähdettäsi te ke mään kaikkien jäsenkuntien valtuustojen käsittelyn vaativia tarkistuksia, vaan talousarvio saatettaisiin yhteneväiseksi Kauhavan kaupunginvaltuuston pää tök sel lä. Perussopimuksen 15 :n mukaan jäsenkuntia laskutetaan to del lisiin kustannuksiin perustuen yhdenmukaisin hinnoin, jolloin toiminnasta aikaan saa dut säästöt realisoituvat tilinpäätöksen perusteella tehtävässä vuoden 2014 loppulaskussa. Alla taulukko yhtymähallituksen esittämän talousarvion mukaisesta ja Kau havan kaupunginvaltuuston hyväksymästä Kauhavan kau pungin rahoitusosuuksista Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintaan työ pa ja toi mintaa lukuun ottamatta: Yh:n esitys Kv:n päätös Erotus Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Palveluliikenne Yhteensä Kauhavan kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti maksanut Kun ta yh ty mä Kaksineuvoiselle yhtymän tuottamista perusturvapalveluista vain hy väk sy tyn rahoitusosuuden mukaisen määrän. Kaksineuvoiselta on pal ve lujen käyttömääriin ja talousarviohintoihin perustuvaa saatavaa kaupungilta tammi-elo kuul ta yhteensä noin 1,14 miljoonaa euroa. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvion tarkistaminen aiheuttaa tar kis tus tarpeen myös kaupungin talousarvioon. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuo den 2014 talousarvion tarkistamista sosiaalipalveluiden, van hus pal ve luiden, pe rus ter vey den huol lon ja palveluliikenteen osalta siten, että Kauhavan kau pun gin ra hoi tus osuus yhtymän ko menoihin on yhtymähallituksen esi tyk sen mukainen. Tarkistuksen jälkeen Kauhavan kaupun gin ra hoi tus osuu det Kuntayhtymä Kaksineuvoisen menoihin ovat seu raavat: sosiaalipalvelut euroa vanhuspalvelut euroa perusterveydenhuolto euroa palveluliikenne euroa. Erikoissairaanhoidon rahoitusosuus on valtuuston hy väk symän mukainen euroa ja työpajatoiminnan rahoitusosuus on kau-

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus pun gin val tuus ton päätöksen mukainen euroa. Kaupunginhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ja antaa edelleen kau pun ginval tuus tol le tie dok si, että kaupungin lopullinen rahoitusosuus Kuntayhtymä Kak si neu voi sen toi min taan määräytyy todellisten, tilinpäätöksen mukaisten kulu jen sekä pal ve lu jen käytön mukaisesti ja että erikoissairaanhoidon menot toden nä köi ses ti ylit tä vät selvästi budjetoidun. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Vuoden 2014 talousarvion tarkistaminen 461/ /2014 Kaupunginhallitus 236 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2014 talousarvion tarkistaminen siten, et tä Kauhavan kaupungin rahoitusosuus nousee eurolla, aiheuttaa vas taa van suu rui sen tarkistustarpeen Kauhavan kaupungin talousarvion käyt töta lous osaan. Alahärmän yläkouluun on perustettu ns. nivelluokka sekä Vöyriltä tule vien että kaupungin omien maahanmuuttajaoppilaiden tarpeisiin. Kasvatusja opetuslautakunta on kokouksessaan (liite) hyväksynyt ni velluo kan talousarvion syyslukukaudelle Sen mukaan nivelluokasta ai heutuu yhteensä euron menot ulkoisten menojen osuuden ollessa eu roa. Kun Vöyrin kotikuntaosuudeksi on budjetoitu euroa, jää Kau havan nettomenoksi yhteensä euroa. Nivelluokassa on esittelytekstin mukaan 10 vöyriläistä ja 2 kauhavalaista oppilasta. Kasvatus- ja opetuslautakunta esit tää nivelluokan talousarvion kaupungin vuoden 2014 talousarvion tar kis tukse na kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Vuoden 2014 talousarviossa on korkokuluihin varattu euroa. Koska kor ko ta so on pysynyt historiallisen alhaisena, ja uusien lainojen nostaminen ajoit tuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle, voidaan budjetoitua määrää pie nentää eurolla. Kiinteän omaisuuden hankintaan on talousarvion investointiosassa myönnetty euron määräraha, josta elokuun lopussa on käytetty euroa. Vuo den loppuun voimassa oleva, kunnille tapahtuvaa maanmyyntiä koskeva myyn ti voi ton verovapaus, saattaa aikaansaada maakauppoja kaupungin kannal ta tärkeiltä alueilta loppuvuoden aikana. Jotta mahdolliset kaupat saadaan to teu tet tua, tulee kauppahintaa vastaava määräraha olla käytettävissä. Tämän vuok si maanhankintaan tarkoitettua määrärahaa tulisi korottaa eu rolla. Talousarvion tarkistamisesta johtuen Kauhavan kaupungin budjetoitu tulos painuu euroa alijäämäiseksi. Alijäämän kutistamiseksi on lautakuntien jär jes tet tä vä loppuvuoden toimintansa taloudellisesti ja tehokkaasti ja pi dät täydyt tä vä ei-välttämättömistä hankinnoista. Talousarviomuutos aiheuttaa muutoksen myös toiminnan rahoitukseen. Ra hoitus osas sa vuonna 2014 nostettavan lainan määräksi on hyväksytty eu roa. Elokuun loppuun mennessä uutta lainaa on nostettu 5 miljoonaa euroa. Ta lous ar vio tar kis tuk set lisäävät kaupungin rahoitustarvetta eurolla, mis tä noin miljoona euroa voidaan kattaa kassavaroista. Loppuosa ra hoi tukses ta katetaan lainanotolla. Lainan noston minimoimiseksi ennen uuden lainan nos ta mis ta tarkastellaan kassatilannetta, kunnallisveron vuoden 2013 maksuun pa no ti li tyk sen määrää ja investointien toteutumisastetta. Kauhavan kaupungin vuoden 2014 talousarvio on sitova ulkoisten erien osalta,

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus jo ten valtuustotason tarkistukset tehdään vain ulkoisiin eriin. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 talousarvioon teh tä väk si seuraavat tarkistukset: 1. Perusturvan määrärahaa korotetaan eurolla, minkä jälkeen mää rä ra ha on euroa 2. Kasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahaa korotetaan eurolla, min kä jälkeen määräraha on euroa 3. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tuloarviota korotetaan eurolla, min kä jälkeen tuloarvio on euroa 4. Korkokulujen määrärahaa pienennetään eurolla, minkä jälkeen mää rä ra ha on euroa 5. Kiinteän omaisuuden hankintaan myönnettyä investointimäärärahaa koro te taan eurolla, jonka jälkeen määräraha on euroa. Tarkistusten jälkeen Kauhavan kaupungin budjetoiduksi vuosikatteeksi muodos tuu euroa ja tilikauden alijäämäksi euroa. In ves toin time no jen määräksi muodostuu euroa ja nettoinvestointien mää räksi euroa. Talousarviotarkistuksista euroa rahoitetaan kassavaroilla ja euroa lainalla. Vuonna 2014 nostettavan uuden lainan määräksi muo dos tuu euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus haluaa korostaa, että nivelluokan perustamisesta pää tettäes sä linjattiin, että toiminnasta ei vieraskuntalaisten osalta muodostu net tome noa Kauhavan kaupungille. Todettiin, että kauhavalaisista oppilaista olisi aiheu tu nut kustannuksia myös ilman nivelluokan perustamista. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston työryhmä 6 15.02.2017 Kaupunginhallitus 3 20.02.2017 Kaupunginhallitus 3 10.04.2017 Kaupunginhallitus 5 26.06.2017 Vaihto määräalat tiloista 408-404-11-199, 408-404-8-98, 408-404-9-240

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 246 22.09.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 217/03.00/2013 Khall 246 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja)

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

Lisätiedot

426/61.612/2013 TL 355

426/61.612/2013 TL 355 Tekninen lautakunta 355 10.11.2015 Kaupunginhallitus 543 23.11.2015 Tekninen lautakunta 374 25.11.2015 Kaupunginhallitus 581 07.12.2015 Kaupunginvaltuusto 134 14.12.2015 Tekninen lautakunta 62 15.03.2016

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 25.01.2017 Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 9

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 9 12.07.2016 AIKA 12.07.2016 klo 10:00-11:00 PAIKKA Ylihärmän Tekniikkakeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 11 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 Hyvinvointilautakunta AIKA 22.11.2017 klo 16:30 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 122 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot