KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous / Asko Hakola ja Helinä Hilli-Hakola / 563 Kauppakirjan hyväksyminen 230 Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskus VT 19 liiketilojen 565 vuokrasopimusten irtisanominen 231 Sotepalveluverkkotyöryhmän väliraportointi Lausunto sote-järjestämislakiluonnoksesta Tiesopimus Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n kanssa Kiinteistökaupan hyväksyminen / Kauhavan kaupunki Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy 235 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2014 talousarvion 575 tarkistaminen 236 Vuoden 2014 talousarvion tarkistaminen Osavuosikatsaus ajalta Vuoden 2013 arviointikertomuksen vastine Kuntarakenneselvitystilanne Lentosotakoululta vapautuvan infran tulevan käytön 584 selvittäminen 241 Terveyspalveluverkon kehittäminen Kuntayhtymä 587 Kaksineuvoisen alueella 242 Strategiatyön käynnistäminen ikäpoliittisen ohjelman 589 päivittämiseksi 243 Vanhusten laitoshoidon korvaaminen muulla palvelurakenteella Lausunnon antaminen Länsi- ja Sisä-Suomen 592 aluehallintovirastolle lausuntopyyntöön koskien JHK-Konepalvelu Ky:n Haapanevan turvetuotannon ympäristölupahakemusta 245 Lausunnon antaminen Länsi- ja Sisä-Suomen 593 aluehallintovirastolle turkiseläinten ympäristöluvn lupamääräysten tarkistamisesta ja laajentamisesta / Hakomäki-Yhtymä Oy 246 Vastineen antaminen Länsi- ja Sisä-Suomen 594 aluehallintovirastolle Jorma Kiikan Urakointi Ky:n ja Isopellinen Harri, Matti ja Tero maatalousyhtymän Vaasan hallinto-oikeudelle jättämän valituksen johdosta 247 Tiedotusasiat Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 597

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hakala Heikki A. 17:00-19:15 jäsen Haukkala Juhani 17:00-19:15 jäsen est. 230 Hauta Tiina 17:00-19:15 jäsen Hietamäki Petri 17:00-19:15 jäsen Kankaansyrjä Mika 17:00-19:15 jäsen Mattila Marita 17:00-19:15 kh:n 1. vpj. Niemi Anna-Liisa 17:00-19:15 jäsen Paavola Eero 17:00-19:15 jäsen Puronvarsi Martti 17:00-19:15 jäsen Sorvisto Anna-Leena 17:00-19:15 jäsen Ylinen Keijo 17:00-19:15 kh:n pja Övermark Niina 17:00-19:15 kh:n 2. vpj. Mäkinen Jouko 17:00-19:15 kv:n pja Kurvinen Antti 18:12-19:15 kv:n 1. vpj. Korpimäki Marja-Leena 17:00-19:15 kv:n 2. vpj. Mattila Harri 17:00-18:53 kaup.joht., esittelijä Salo Liisa 17:00-19:15 hall.joht., pöytäk.pitäjä Mars Hannu 17:07-17:49 kehitysjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Anna-Liisa Niemi ja Martti Puronvarsi. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Keijo Ylinen Liisa Salo PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Anna-Liisa Niemi Martti Puronvarsi PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Liisa Salo, hallintojohtaja

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Maanmyyntitarjous / Asko Hakola ja Helinä Hilli-Hakola / Kauppakirjan hyväksyminen 462/ /2014 Kaupunginhallitus 229 Valmistelija: Kehitysjohtaja Hannu Mars Maankäyttötoimikunnan käsittely / 3: Asko Hakola ja Helinä Hilli-Hakola tarjoavat kaupungille ostettavaksi omis tamaan sa kiinteistöönsä kuuluvaa n m² suuruista määrä alaa Alahärmän kaupunginosasta. Määräala jakaantuu kahteen palstaan kart ta liit teen (liitteenä) mukaisesti. Määräala sijaitsee Alahärmän koulukeskuksen pohjoispuolella kaupungin ns. Kun na rin luoman ja rautatien välissä rajoittuen etelästä Haaruksentiehen. Alueen länsipuolella on kaupungin syksyllä 2012 omistukseensa hankkima, ja sen jäl keen kaavoittama ns. Vaismaan asuntoalue, jossa on 24 kpl omakoti- ja ri vita lo tont tia. Alueelta on kaavoituksen valmistumisen jälkeen 2014 varattu 1 ri vita lo- ja 4 omakotitalotonttia. Myyjät tarjoavat aluetta ostettavaksi 2,00 /m² - hintaan, jolloin kaup pa summak si muodostuu n Vt. kaavoituspäällikön lausunto: Asko Hakola on esittänyt kaupungille maanmyyntitarjouksen, koskien tilaa , pinta-alaltaan n. 9,44 ha. Tarjottu maa-alue sijaitsee Ala härmäs sä juuri kaavoitetun ja rakenteilla olevan Vaismaan kaava-alueen vieressä. Ottaen huomioon alueen sijainnin olemassaolevien asemakaavojen ja yh dyskun ta ra ken teen suhteen, sekä ympäristössä sijaitsevan palveluverkon lä heisyy den joista koulukeskus lähimpänä, -voidaan alueen hankkimista kaupungin omis tuk seen pitää tarkoituksenmukaisena. Alue sisältyy myös kaupungin Aluei den käyt tö stra te gian määrittelemiin kasvusuuntiin Esitys: Alue soveltuu sijainnista johtuen täydentämään tulevaisuudessa Vaismaan asun to aluet ta. Aluetta voidaan käyttää myös tarvittaessa ns. vaihtomaana hankit taes sa Alahärmän keskustasta maa-alueita kaupunginosan elinkeinoelämän tar pei siin. Määräalaa esitetään ostettavaksi myyjien tarjoamalla hinnalla. Maankäyttötoimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle tarjouksen hy väk symis tä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy maankäyttötoimikunnan esityksen ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Asko Hakolan ja Helinä Hil li-hako lan sekä Kauhavan kaupungin välisen kauppakirjan kauppaehtoineen liitteen mu kai se na. Ostettavaa aluetta käytetään ensisijaisesti asuntoalueeksi.

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Martti Puronvarsi esitti, että kauppaa ei hyväksytä. Esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana klo alkaen paikalla kokouksessa oli kehitysjohtaja Hannu Mars.

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskus VT 19 liiketilojen vuokrasopimusten irtisanominen 463/ /2014 Kaupunginhallitus 230 Kehittämistoimikunnan käsittely / 4: Valmistelija: kehitysjohtaja Hannu Mars Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskus VT 19 (Härmän Seppä) on Ylihärmässä, val ta tie 19:sta läheisyydessä toimiva liikekeskus. Liikekeskuksen n m²:n ti lois sa toimii Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan Agrimarket, lounasravintola ja toi mis to ti lois sa mm. Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys, Stora Enso ja MLL Ylihär mä. Lisäksi liikekeskuksen aulassa on näyttelytiloja, joissa toimii tällä hetkel lä Veljekset Ala-Talkkari. Kiinteistöyhtiön omistus jakaantuu seuraavasti: - Ylihärmän Säästöpankki 51 osaketta (25,5 %) - Ylihärmän POP pankki 51 osaketta (25,5 %) - Kauhavan kaupunki 98 osaketta (49 %) Härmän Sepän avajaisia vietettiin huhtikuussa Keväällä 2014 liikekeskus viet ti 10-vuotisjuhliaan Liikekeskuksen perustamisen yhteydessä, Yli här män kunta sitoutui vuokraamaan kiinteistöyhtiöstä 10-vuoden mää rä aikai sel la vuokrasopimuksella yhteensä 253 m² liike- ja toimistotiloja, joista on täl lä hetkellä vuokrattuna n. 200 m². Kaupunki maksaa vuokraa KOY:lle n /kk ja perii vuokralaisilta n Edellä mainituissa tiloissa, kau pungil la alivuokralaisena, ovat tällä hetkellä Lounasravintola Timppa, Stora Enso, Ete lä-poh jan maan muistiyhdistys ja vastikkeetta MLL Ylihärmä. Ainoastaan yksi liiketila on tällä vuokraamatta. Kaupungin vuokralaisista Lounasravintola Timppa on irtisanonut vuok ra so pimuk sen sa yhteensä 86,2 m²-tiloista toukokuussa 2014 (irtisanomisaika 6kk). Muis ti yh dis tyk sen kanssa on puolestaan sovittu, että he siirtyivät kaupungilta kiin teis tö yh tiön vuokralaisiksi toisen toimistohuoneensa osalta, aikaisemmalta vuok ra lai sel ta vapautuvaan 51,6 m² tilaan elokuun 2014 alusta. Muis ti yh dis tyksen muutos on huomioitu em. laskelmassa. Kiinteistöyhtiön hallussa olevista tiloista on vapaana n. 550 neliötä, sillä näyt tely ti laa on tyhjentynyt teollisuusyrityksistä 10-vuotisten määräaikaisten vuok raso pi mus ten päätyttyä aikaisemmin tänä keväänä. Myös kaupungin osalta ti lojen 10-vuotiset määräaikaiset sopimukset ovat päättyneet vuokrakausien päättyes sä ja Sopimukset jatkuvat tällä hetkellä yhden vuoden kerrallaan, mikäli niitä ei irtisanota vähintään 3 kuukautta ennen kunkin vuok ra kau den päättymistä. Lounasravintola Timppa on asettanut liiketoimintansa myyntiin ja ravintolan tiloi hin etsitään parhaillaan uutta vuokralaista. Aikaisemmin ravintolan tilat ovat ol leet edellä kuvatun mukaisesti vuokrattuna Kauhavan kaupungilla ja kau punki on vuokrannut tilat eteenpäin ravintolayrittäjälle. Nykyisessä tilanteessa, Kehi tys kes kus on ohjeistanut kiinteistöyhtiön toimitusjohtajaa ja mahdollista uutta

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus vuok ra lais ta neuvottelemaan vuokrasopimuksen suoraan kiinteistöyhtiön ja vuok ra lai sen väliseksi, ilman että kaupunki olisi sopimuksessa välikätenä. Edellä mainittu toimintamalli edellyttää, että kaupunki irtisanoo kaupungin ja kiin teis tö yh tiön välisen vuokrasopimuksen. Näin poistuu myös kaupungin rooli vuok ran takuumiehenä, mikäli kiinteistöyhtiö ja uusi vuokralainen eivät pääse so pi muk seen realistisesta ja kohtuullisesta vuokran määrästä. Kaupungin alivuok rauk sen voidaan siis katsoa jatkossa vääristävän markkinoita. Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskuksella on kaupungin takaamaa lainaa Lainan takauksen on kiinteistöyhtiötä perustettaessa antanut Ylihär män kunta. Esitys: Esitetään kaupunginhallitukselle, että Kauhavan kaupunki irtisanoo Kiin teis töyh tiö Oy Yli här män Liikekeskus Härmän Sepän kanssa tehdyn määräaikaisen vuok ra so pi muk sen. Samassa yhteydessä kaupunki irtisanoo alivuokralaistensa kans sa teh dyt vuokrasopimukset ja esittää, että KOY neuvottelee nykyisten vuok ra lais ten kanssa kaupungin irtisanomien vuokrasopimusten siirtämiseksi KOY:n ja vuok ra lais ten väliseksi. Irtisanomisissa noudatetaan sopimuksien mu kai sia eh to ja. Kauhavan kaupunki vastaa jatkossa kiinteistöyhtiölle MLL Ylihär män 49,5 m²:n tilojen vuokrasta. Kauhavan kaupungin Kehityskeskus tukee kiin teis tö yh tiö tä tyhjien liiketilojen markkinoinnin osalta myös jatkossa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy kehittämistoimikunnan esityksen siten tar ken net tuna, että MLL:n käytössä olevien tilojen osuus selvitetään erikseen, ja että koros te taan kehityskeskuksen aktiivista roolia tyhjien liiketilojen markkinoinnissa. Petri Hietamäki esitti, että vuokrasopimusta ei irtisanota ja jatketaan nykyistä käy tän töä. Esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Juhani Haukkala poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todet tiin yhteisöjääviys KOY Ylihärmän Liikekeskus VT 19:n hallituksen jäse ne nä tämän pykälän käsittelyn aikana paikalla kokouksessa oli kehitysjohtaja Han nu Mars. Mars poistui kokouksesta klo Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06) , etu

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Sotepalveluverkkotyöryhmän väliraportointi 508/ /2013 Kaupunginhallitus 231 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Kauhavan kaupunginhallitus päätti osana kaupungin talouden ta sa pai no tus ohjel man valmistelua perustaa tulevaa sote-palveluverkkoa selvittävän työ ryhmän. Sen tehtävänä on mennessä laatia kaupunginhallituskäsittelyä var ten ehdotus toiminnallisesti ja kustannusten kannalta noin 3 milj. euroa nyky muo tois ta tehokkaammasta palveluverkosta. Työryhmän selvitystyö kohdistui alunperin ainoastaan Kauhavan kaupungin alu ee seen. Valmistelutyön yhteydessä on kuitenkin tullut esille, että koska toimin ta mal li on jäsenkunnille Kaksineuvoisen puitteissa yhteinen, olisi hyvä, mikä li myös Evijärvi ja Lappajärvi nimeäisivät halutessaan harkitsemansa edustuk sen työryhmään. Tämä edustus on toteutunut. Liitteenä ovat työryhmän tähänastiset pöytäkirjat. Työryhmä tekee kokouksessaan työskentelystään väliraportin. Työryh män puheenjohtaja Niina Övermarkin mukaan työryhmä tarvitsee vaativalle val mis te lu työl leen lisäaikaa saakka. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi sotepalveluverkkotyöryhmän tä hän as ti sen työskentelyn tulokset ja niihin liittyvän väliraportoinnin ja evästää har kin tan sa mukaan työryhmän jatkovalmistelua. Työn keskeneräisyyden ja vaa ti vuu den takia myönnetään työryhmän ehdotusten laadinnalle lisäaikaa saakka. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lausunto sote-järjestämislakiluonnoksesta 5/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen par la men taa ri nen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen sosiaali- ja ter vey denhuol lon järjestämislaiksi. Luonnos on laadittu eduskunnalle annettavan hal li tuksen esityksen muotoon. Hallituspuolueiden ja opposition keväisten linjausten mu kai ses ti palvelujen järjestämisvastuu esitetään jaettavaksi viidelle so te-alueel le. Palvelujen tuottaminen puolestaan esitetään erotettavaksi jär jes tä mi sestä. Lakiluonnos on lähetetty kuntiin lausuntokierrokselle Liitteenä on yleis esi tys lakiesityksen pääsisällöstä. Lausunnon antaminen käsitellään eril lise nä asiana valtuustotasolle asti. Pohjaesityksenä käytetään lausuntoa, joka on pyydetty Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukselta. Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -selvitys maakunnallisen sote-toimintamallin raken ta mi sek si päätettiin keväällä jättää odottamaan sote-järjestämislakiesitystä, jot ta voitaisiin paremmin arvioida selvityksen jatkamisedellytyksiä sekä maakun nan kuntien ja sote-palveluiden tulevaisuutta tässä uudessa tilanteessa. Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeen ohjausryhmä on arvioinut tilan net ta ja keskustellut etenemisvaihtoehdoista. Yleinen näkemys on, että tehtyä valmistelutyötä ei saa jättää kesken. Maakunnan vaikutusvalta so te-alu eella on maksimoitava ja pyrittävä tuotantojärjestelmän osalta mahdollisimman tehok kaa seen ja vaikuttavaan toimintamalliin. Pääosa kunnista haluaisi rakentaa maa kun nal li sen tuottajan. Toisaalta Seinäjoki on linjannut halukkuuden toimia it se näi se nä tuottajana. Ohjausryhmä sopi, että käydään järjestämislakia koske va lausuntokierros loppuun ja kokoonnutaan klo Framissa so pi maan jatkotoimista. THL:n edustaja toi ohjausryhmän kokouksessa esille lähtökohtana la ki luon nosta laadittaessa olleen, että sote-alueilla voisi olla yhteensä kaikkiaan vain 4-5 pal ve lun tuot ta jaa.palvelujen tuotantoalueen tulisi olla näin vähintään maa kunnan laajuinen.käytännössä tämä tarkoittaa mm. seutupohjaisten so te-kun tayhty mi en korvautumista maakunnan kattavilla. Palvelujen järjestämisvastuussa oleva sote-alue päättää tuottamisvastuussa ole vat toimijat, joiden tulee täyttää tietyt, palvelukokonaisuuksiin (mm. eri koissai raan hoi to) liittyvät kriteerit. Lakivalmistelussa ei ole määritelty tuot ta mis vastuus sa olevia kuntia ja kuntayhtymiä.ne muodostuvat alhaaltapäin kuntien toimes ta.tuottaminen suoritetaan joko omana toimintana, ostopalveluna, pal velusete lil lä tai yhteistoiminnassa. Ohjausryhmän kokouksessa käydyn keskustelun perusteella maakunnassa voi muo dos tua tilanne, jossa maakunnan keskuskaupunki Seinäjoki tarjoaa sote-alu een päätettäväksi omaa isäntäkuntamalliin perustuvaa tuo tan to vaih to eh-

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toa maakunnan muiden kuntien esittäessä maakuntapohjaista yh ty mä vaih toeh toa.maakunnallisen edunvalvonnan kannalta tällainen tilanne olisi haas teel linen. Ohjausryhmän keskustelussa myös korostettiin sitä, että että ensin on suun ni tel ta va yhdessä maakunnallinen ja mahdollisimman kustannustehokas so te-pal ve lu jen tuotantotapa ja vasta sen jälkeen päätettävä hallintomallista, jo ka soveltuu parhaiten sen vaikuttavaan toteutukseen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee maakunnallisen sote-toimintamallin val mis te lu tilan teen ja sotejärjestämislakiluonnoksen tiedokseen. Asian käsittelyyn pa lataan lakiluonnoslausunnon yhteydessä. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus 232 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Lausunto tulee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle mennessä. Kauhavan kaupunginvaltuusto tulee antamaan sote-järjestämislaista lausuntonsa kokouksessaan Tätä varten Kauhavan kau pun gin hal litus on pyytänyt Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitusta antamaan asiakokonaisuudesta oman lausuntonsa mennessä, jotta asia voidaan esitellä kaupunginhallituksen kokouksessa valtuustolle laadittavaa päätösesitystä varten. Hallituksen esitysluonnos on julkaistu ministeriön Internet-sivuilla: Lisätietoa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta löytyy Internet-osoitteesta: Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan mm. seuraa vas ti: Hallituksen esitys perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskunta-puolueiden puheen joh ta jien sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pää peri aat teis ta. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja ter veys pal ve luiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voi maan pano lain. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää hallituksen esitysluonnoksesta lausunnot kun nil ta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta. Muo dos tet tavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyyde tään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa sii hen, minkä eri tyis vas-

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tuu alu een pohjalta muodostettavaan kuntayhtymään kun ta katsoo pe rus tel luk si kuu lua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on koh dis tet tu val tuus toille. Lausuntopyyntöön annettuun vastaukseen suh tau du taan kunnan virallisena kan ta na, minkä vuoksi sote-alueeseen sijoittumista kos ke vas ta kannanotosta tu li si toimittaa valtuuston päätösasiakirja sosiaali- ja ter ve ys mi nis teri öön. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jonka kysymykset on kohdistettu tiettyihin hallituksen esitysluonnoksen säännöksiin. Kyselyyn annet tu ja vastauksia on mahdollista perustella vapaamuotoisesti. Lausujat voivat ot taa kantaa myös muihin lakiluonnoksen säännöksiin sekä tuoda esiin muita va paa muo toi sia näkökulmia. Kaikki lausuntokyselyyn annetut kommentit otetaan lausuntojen tarkastelussa ja hallituksen esityksen viimeistelytyössä huomi oon. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan hyväksyä sosiaali- ja ter veys mi nis te riöl le annettavan lausunnon hallituksen esityksestä sosiaali- ja ter vey den huol lon järjestämislaiksi sekä antaa lau sun non tiedoksi jäsenkuntien hal li tuk sil le. Lausunto on liitteenä. Yhtymähallitus hyväksyi lausunnon yksimielisesti muilta osin, paitsi henkilöstön ase man ja irtisanomissuojan osalta (kysymys 39).Juha Alkio esitti Kari Kankaan pään kannattamana, että lausunnossa otettaisiin kantaa työntekijöiden viiden vuoden irtisanomissuojan puolesta.puheenjohtaja totesi, että koska keskus te lus sa tehtiin esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, suo ri tetaan nimenhuutoäänestys.puheenjohtaja esitti, että esittelijän esi tys tä kan natta vat eli että henkilöstön asemasta on säädetty asianmukaisesti, äänestävät "kyl lä". Alkion esitystä eli viiden vuoden irtisanomissuojan lisäämistä la ki esityk seen kannattavat, äänestävät "ei". Äänestysehdotus hy väksyttiin. Ää nes tykses sä annettiin kahdeksan (8) kyl lä -ääntä (Ojanperä, Pahkajärvi, Kor kea laakso, Salo, Liinamaa, Sulkakoski, Hanhisalo, Löytömäki) ja kolme (3) ei -ääntä (Kelt to, Kankaanpää, Alkio). Puheenjohtaja totesi, että yhtymähallitus päät ti ää nin 8-3, että henkilöstön asemasta on säädetty asianmukaisesti. Seutukaupunkiverkoston - johon Kauhavan kaupunki kuuluu - liitteenä ole vassa lakiluonnoslausunnossa 9.9. suhtaudutaan kriittisesti valmisteltuun uu distuk seen.järjestämislain keskeisimpänä tavoitteena on pyrkiä vastaamaan sote-pal ve lui den kasvavaan kysyntään ja julkisen rahoitusperustan pie ne ne miseen perustuvaan kestävyysvajeeseen.lakiluonnoksessa on kuitenkin useita ele ment te jä, jotka voivat pahimmillaan johtaa yhä pahenevaan julkisen ta louden kestävyysvajeeseen.lakiluonnoksen eräänä keskeisenä päämääränä on val tion ohjausvallan kasvattaminen kuntien vallan kustannuksella. Suo ma lainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu kuitenkin juuri kuntien laaja-alaiseen hyvin voin ti toi min taan. Tätä laaja-alaista hyvinvointikäsityksen muodostumista ei saa pilkkoa sektorinäkemyksen vahvistamiseen, mihin nykyinen lakiluonnos vää jää mät tä johtaa. Seutukaupungit eivät voi hyväksyä esitettyä vallanjaon muu tos ta. Kuntiin on tullut lisäksi ohessa oleva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemä viiden sote-alueen vaikutusten ennakkoarviointi. Se on val mistel tu sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Arviointiin liit ty väs sä asian tun ti ja haas tat te lu osuu des sa todetaan, että lakiehdotus mah dol lis taa oikean suun tai sen rakenteellisen muutoksen. Se edellyttää:

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lain täsmentämistä, jotta sen tulkinnanvaraisuus vähenisi ja syntyisi yhte näi nen rakenne integraatiovelvollisuuden korostamista sekä järjestämisessä että tuo tannos sa ymmärtämistä, että muutos on prosessi ja tavoitteisiin edetään asteittain vahvaa, osaavaa johtamista sote-alueella ja toimivia seu ran ta jär jes telmiä vahvoja tuotantoalueita, joilla on intressi ja velvollisuus tehdä päätöksiä alu een talouden ja väestön tarpeiden (mm. palvelujen tasavertaisen saata vuu den) näkökulmasta uudenlaista johtamista ja ammattilaisten sitoutumista uudistamiseen tuotan to alueil la että nykyiset rakenteet (kiinteistöt mm.) eivät kahlitse uudistumista toimivaa kuntayhteyttä (rahoitus ja horisontaalinen yhteistyö) Etelä-Pohjanmaa tulee lakiesityksen mukaisen sote-järjestelmän voimaan astues sa todennäköisesti kuulumaan ns. Väli-Suomen sote-alueeseen, joka rakentuu Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen poh jalle.alueella on noin 1,1 milj. asukasta jakaantuen neljän maakunnan kesken seu raa vas ti: Pirkanmaa asukasta, 23 kuntaa Päijät-Häme asukasta, 14 kuntaa Etelä-Pohjanmaa asukasta, 19 kuntaa (Isokyrö mukana) Kanta-Häme asukasta, 11 kuntaa Uudistuksen suunnittelu on ollut rakenne- ja hallintopainotteista eikä siinä ole pa neu dut tu riittävästi nykymuotoisten toimintatapojen ja prosessien muut ta miseen asiakastarvevastaavasti ja kustannustehokkaasti. Ilmiselvänä uhkana on, et tä uudistuksesta muodostuu pääpiirteistä rakenteiden koontia, jonka sisällä säi ly vät nykyisen erikoissairaanhoidon logiikan tapainen medikalisoituminen ja kus tan nus ten lisäysvaltaisuus sekä perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja eri kois sai raan hoi don välinen vahva sektoroituminen ja ammatillinen eriy ty minen.organisaatiokoon kasvaessa edellytykset yksittäisen kunnan omis ta ja ohjauk sel le heikentyvät merkittävästi. Kaupunginjohtajan esitys: Huomioonottaen pääosaltaan Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen ja seutukaupunkiverkoston asiakokonaisuutta koskevan valmistelun, Kauhavan kau pun gin hal li tus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy so te-jär jes tämis la ki luon nok ses ta annettavaksi sosiaali- ja terveysministeriölle liitteen mukai sen lausunnon.sote-alueiden rakentuessa nykyisten erityisvastuualueiden poh jal ta Kauhavan kaupunki pitää perusteltuna kaupungin kuulumista TAYS-er va-alu ee seen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Tiesopimus Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n kanssa 460/ /2014 Kaupunginhallitus 233 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Kaupunginhallitus on kokouksessaan alustavasti käsitellyt Här män Teollisuuskiinteistöt Oy:n esitystä tieyhteyden rakentamiseksi kau pungin omistaman tilan kautta yrityksen Monitoimikeskushanketta varten. Se suun ni tel laan toteutettavaksi Alahärmän kaupunginosaan, valtatien 19:n län sipuo lel le yrityksen omistamalle maa-aluekokonaisuudelle. Tieyhteyttä varten on neuvoteltu liitteenä oleva sopimus, jonka yritys on omasta puolestaan hyväksynyt. Rakennettavan uuden tien linjaus on merkitty lii tekart taan, ja se on pituudeltaan yhteensä n. 600 m, josta n. 160 m sijoittuu mää rä alal le, jonka yrityksen on tarkoitus ostaa kaupungilta. Muut ehdot il mene vät sopimuksesta. Kauppakirjaluonnos valmistellaan eri asiana. Kaupunginjohtajan esitys: Merkittävästi alueellista elinvoimaa parantavan Monitoimikeskuksen edis tä misek si kaupunginhallitus hyväksyy Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n kanssa sol mit ta vak si liitteen mukaisen tiesopimuksen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kiinteistökaupan hyväksyminen / Kauhavan kaupunki - Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy 423/ /2014 Kaupunginhallitus 234 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Toimitusjohtaja Pekka Lillbacka on esittänyt Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n puo les ta Kauhavan kaupungille 2 euroa/m² puustoineen käsittävän os to tarjouk sen n. 2,1 hehtaarin määräalasta. Se sijaitsee saman tilan Kuusimäki alueella, johon em. osapuolten välinen tiesopimus kohdistuu. Mää rä ala sijoittuu tilan pohjoispäähän siten, että se rajoittuu suoraan yrityksen omis ta miin maihin. Määräalan kauppa mahdollistaisi sen liittämisen Mo ni toi mikes kuk sen alueeseen ja käyttämisen mm. paikoitusalueena. Kaupungin alu eella rakennettavan tien pituus lyhenisi n. 160 metriä. Metsänhoitoyhdistys Järvilakian tietojen mukaan alueella on puustoa kes kimää rin n m³/ha, ja pelkkänä metsän arvona mitattuna määräalan hinta on noin euroa/ha. Lisäksi alueen halkaisee keskeltä kahtia kym menien metrien levyinen voimalinjarasite, jonka alla ei puustoa voi kasvattaa. Liitteenä on kauppakirjaluonnos, jolla Kauhavan kaupunki myy Härmän Teol lisuus kiin teis töt Oy:lle Kauhavan kaupungin Härmän kylässä sijaitsevasta Kuusi mä ki RN:o 2:238 -nimisestä tilasta (kiinteistötunnus ) noin 2,1 heh taa rin suuruinen määräalan puustoineen. Määräala sijaitsee Kauhavan Alahär män kaupunginosassa Valtatie 19:n länsipuolella. Kauppahinta on eu roa ja muut kauppaehdot ilmenevät kauppakirjasta. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintosäännön 27 :n 1. kohdan perusteella Kauha van kaupungin ja Härmän Teol li suus kiin teis töt Oy:n välisen kauppakirjan kaup pa eh toi neen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että suunnitellusta Kantolan ase ma kaava-alu ees ta rajataan pois yritykselle myytävä alue. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2014 talousarvion tarkistaminen 596/ /2013 Kaupunginhallitus 235 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Kun ta yhty mä Kaksineuvoisen vuoden 2014 talousarvion ja Kauhavan kaupungin ra hoitus osuu den yhtymän menoihin euroa Kaksineuvoisen yh ty mä hal lituk sen esittämää pienempänä. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvio on hyväk syt ty esityksen mukaisena. Kaupunginhallitus on vuoden 2014 talousarvion täy tän töön pa no-oh jeis sa edellyttänyt Kaksineuvoisen yhtymähallitukselta ku luvan vuoden toiminnan järjestämistä niin, että valtuuston myöntämä ra hoi tusosuus riittää. Kaupunginhallitus on edellyttänyt, että vapautuvia toimia ja vir koja ei täytetä ilman yhtymähallituksen myöntämää täyttölupaa, myös uusien vakans sien tarve ja menovaikutus on pyydetty arvioimaan uudelleen ennen täyttä mis tä. Myös sijaisten palkkaamiseen tarvetta on edellytetty harkittavan tarkas ti. Yhtymähallitus on toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten pienentämiseksi to teut ta nut mm. seuraavat toimenpiteet: Palvelusetelin käyttöönotto kotihoidon tilapäispalveluissa ja lasten päi vähoi to pal ve luis sa alkaen Työsuojelupäällikön tehtävien hoito sisäisin järjestelyin Kortesjärven vanhainkodin, Mäntyhovin, Hoitokoti Iltakellon ja Alahärmän hoi va osas to I:n muuttaminen laitoshoidon yksiköistä tehostetuksi pal velu asu mi sek si Harjulan, Helmirannan, Jokiniemen, Sointulan, Ylihärmän pal ve lu kes kuksen, Voltin Kortteerin ja Evijärven palveluasuntojen muuttaminen ko ti hoidon yksiköiksi Kortesjärven äitiysneuvolapalvelujen siirtäminen Kauhavalle ja Evi jär velle Alahärmän hoivaosasto II:n hallittu lakkauttaminen. Edelleen yhtymähallitus on selvittänyt yhtymän säästöpotentiaalia mm. suunnit te le mal la välinehuollon keskittämistä, työterveyshuollon palvelujen ra jaa mista ja perhekeskusmallin toteuttamista. Ikäihmisten palveluihin liittyvien osaston hoi ta jien virkoja tarkastellaan virkojen vapautuessa. Vanhusten laitoshoitoa kor va taan edelleen muulla palvelurakenteella ja mielenterveyskuntoutujien päi vä toi min taan on tulossa muutoksia. Terveyskeskuspalveluverkkoa ke hi tetään, ja myös voimaantuleva uusi päivystysasetus aiheuttaa muu toksia terveyskeskusten toimintaan. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on omasta toiminnastaan onnistunut saa vut tamaan em. toimenpiteillä kuluvalle vuodelle noin euron säästöt. Erikois sai raan hoi don ja Eskoon menot ovat kuitenkin tämän hetken arvion mukaan toteutumassa jopa 1,1 miljoonaa euroa arvioitua korkeampina. Kaupunginhallitus on kokouksessaan perustanut työryhmän, jonka teh tä vä nä on mennessä valmistella ehdotus Kauhavan kaupungin

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus tu le vak si sote-palveluverkoksi. Kaupunki on käynyt yhtymän edustajien kanssa useampia neuvotteluja Kak sineu voi sen kuluvan vuoden talousarviosta. Neuvotteluissa on päädytty siihen, et tä Kauhavan kaupunki tarkistaa yhtymän talousarvion yhtymähallituksen esityksen mukaiseksi lukuunottamatta työpajatoimintaan, jonka rahoi tuk sen osalta talousarviota on tarkistettu kaupunginvaltuuston päätöksellä Vaikka yhtymän oma toiminnasta onkin saavutettu säästöjä, esit tää kuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusa, että talousarvioon ei lähdettäsi te ke mään kaikkien jäsenkuntien valtuustojen käsittelyn vaativia tarkistuksia, vaan talousarvio saatettaisiin yhteneväiseksi Kauhavan kaupunginvaltuuston pää tök sel lä. Perussopimuksen 15 :n mukaan jäsenkuntia laskutetaan to del lisiin kustannuksiin perustuen yhdenmukaisin hinnoin, jolloin toiminnasta aikaan saa dut säästöt realisoituvat tilinpäätöksen perusteella tehtävässä vuoden 2014 loppulaskussa. Alla taulukko yhtymähallituksen esittämän talousarvion mukaisesta ja Kau havan kaupunginvaltuuston hyväksymästä Kauhavan kau pungin rahoitusosuuksista Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintaan työ pa ja toi mintaa lukuun ottamatta: Yh:n esitys Kv:n päätös Erotus Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Palveluliikenne Yhteensä Kauhavan kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti maksanut Kun ta yh ty mä Kaksineuvoiselle yhtymän tuottamista perusturvapalveluista vain hy väk sy tyn rahoitusosuuden mukaisen määrän. Kaksineuvoiselta on pal ve lujen käyttömääriin ja talousarviohintoihin perustuvaa saatavaa kaupungilta tammi-elo kuul ta yhteensä noin 1,14 miljoonaa euroa. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvion tarkistaminen aiheuttaa tar kis tus tarpeen myös kaupungin talousarvioon. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuo den 2014 talousarvion tarkistamista sosiaalipalveluiden, van hus pal ve luiden, pe rus ter vey den huol lon ja palveluliikenteen osalta siten, että Kauhavan kau pun gin ra hoi tus osuus yhtymän ko menoihin on yhtymähallituksen esi tyk sen mukainen. Tarkistuksen jälkeen Kauhavan kaupun gin ra hoi tus osuu det Kuntayhtymä Kaksineuvoisen menoihin ovat seu raavat: sosiaalipalvelut euroa vanhuspalvelut euroa perusterveydenhuolto euroa palveluliikenne euroa. Erikoissairaanhoidon rahoitusosuus on valtuuston hy väk symän mukainen euroa ja työpajatoiminnan rahoitusosuus on kau-

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus pun gin val tuus ton päätöksen mukainen euroa. Kaupunginhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ja antaa edelleen kau pun ginval tuus tol le tie dok si, että kaupungin lopullinen rahoitusosuus Kuntayhtymä Kak si neu voi sen toi min taan määräytyy todellisten, tilinpäätöksen mukaisten kulu jen sekä pal ve lu jen käytön mukaisesti ja että erikoissairaanhoidon menot toden nä köi ses ti ylit tä vät selvästi budjetoidun. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Vuoden 2014 talousarvion tarkistaminen 461/ /2014 Kaupunginhallitus 236 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2014 talousarvion tarkistaminen siten, et tä Kauhavan kaupungin rahoitusosuus nousee eurolla, aiheuttaa vas taa van suu rui sen tarkistustarpeen Kauhavan kaupungin talousarvion käyt töta lous osaan. Alahärmän yläkouluun on perustettu ns. nivelluokka sekä Vöyriltä tule vien että kaupungin omien maahanmuuttajaoppilaiden tarpeisiin. Kasvatusja opetuslautakunta on kokouksessaan (liite) hyväksynyt ni velluo kan talousarvion syyslukukaudelle Sen mukaan nivelluokasta ai heutuu yhteensä euron menot ulkoisten menojen osuuden ollessa eu roa. Kun Vöyrin kotikuntaosuudeksi on budjetoitu euroa, jää Kau havan nettomenoksi yhteensä euroa. Nivelluokassa on esittelytekstin mukaan 10 vöyriläistä ja 2 kauhavalaista oppilasta. Kasvatus- ja opetuslautakunta esit tää nivelluokan talousarvion kaupungin vuoden 2014 talousarvion tar kis tukse na kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Vuoden 2014 talousarviossa on korkokuluihin varattu euroa. Koska kor ko ta so on pysynyt historiallisen alhaisena, ja uusien lainojen nostaminen ajoit tuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle, voidaan budjetoitua määrää pie nentää eurolla. Kiinteän omaisuuden hankintaan on talousarvion investointiosassa myönnetty euron määräraha, josta elokuun lopussa on käytetty euroa. Vuo den loppuun voimassa oleva, kunnille tapahtuvaa maanmyyntiä koskeva myyn ti voi ton verovapaus, saattaa aikaansaada maakauppoja kaupungin kannal ta tärkeiltä alueilta loppuvuoden aikana. Jotta mahdolliset kaupat saadaan to teu tet tua, tulee kauppahintaa vastaava määräraha olla käytettävissä. Tämän vuok si maanhankintaan tarkoitettua määrärahaa tulisi korottaa eu rolla. Talousarvion tarkistamisesta johtuen Kauhavan kaupungin budjetoitu tulos painuu euroa alijäämäiseksi. Alijäämän kutistamiseksi on lautakuntien jär jes tet tä vä loppuvuoden toimintansa taloudellisesti ja tehokkaasti ja pi dät täydyt tä vä ei-välttämättömistä hankinnoista. Talousarviomuutos aiheuttaa muutoksen myös toiminnan rahoitukseen. Ra hoitus osas sa vuonna 2014 nostettavan lainan määräksi on hyväksytty eu roa. Elokuun loppuun mennessä uutta lainaa on nostettu 5 miljoonaa euroa. Ta lous ar vio tar kis tuk set lisäävät kaupungin rahoitustarvetta eurolla, mis tä noin miljoona euroa voidaan kattaa kassavaroista. Loppuosa ra hoi tukses ta katetaan lainanotolla. Lainan noston minimoimiseksi ennen uuden lainan nos ta mis ta tarkastellaan kassatilannetta, kunnallisveron vuoden 2013 maksuun pa no ti li tyk sen määrää ja investointien toteutumisastetta. Kauhavan kaupungin vuoden 2014 talousarvio on sitova ulkoisten erien osalta,

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus jo ten valtuustotason tarkistukset tehdään vain ulkoisiin eriin. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 talousarvioon teh tä väk si seuraavat tarkistukset: 1. Perusturvan määrärahaa korotetaan eurolla, minkä jälkeen mää rä ra ha on euroa 2. Kasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahaa korotetaan eurolla, min kä jälkeen määräraha on euroa 3. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tuloarviota korotetaan eurolla, min kä jälkeen tuloarvio on euroa 4. Korkokulujen määrärahaa pienennetään eurolla, minkä jälkeen mää rä ra ha on euroa 5. Kiinteän omaisuuden hankintaan myönnettyä investointimäärärahaa koro te taan eurolla, jonka jälkeen määräraha on euroa. Tarkistusten jälkeen Kauhavan kaupungin budjetoiduksi vuosikatteeksi muodos tuu euroa ja tilikauden alijäämäksi euroa. In ves toin time no jen määräksi muodostuu euroa ja nettoinvestointien mää räksi euroa. Talousarviotarkistuksista euroa rahoitetaan kassavaroilla ja euroa lainalla. Vuonna 2014 nostettavan uuden lainan määräksi muo dos tuu euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus haluaa korostaa, että nivelluokan perustamisesta pää tettäes sä linjattiin, että toiminnasta ei vieraskuntalaisten osalta muodostu net tome noa Kauhavan kaupungille. Todettiin, että kauhavalaisista oppilaista olisi aiheu tu nut kustannuksia myös ilman nivelluokan perustamista. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96 Kaupunginvaltuusto 14.06.2010 AIKA 14.06.2010 klo 19:00-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot