Sampo-konsernin. Toimintaperiaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.11.2013. Sampo-konsernin. Toimintaperiaatteet"

Transkriptio

1 Sampo-konsernin Toimintaperiaatteet 1

2 Business areas in 2011 SISÄLTÖ Yleistä sivu 3 CORPORATE GOVERNANCE sivu 4 YRITYSVASTUU sivu 5 YLEISET LIIKETOIMINTAPERIAATTEET sivu 6 SIDOSRYHMÄSUHTEET sivu 7 ULKOINEN VIESTINTÄ sivu 9 2

3 YLEISTÄ Nämä toimintaperiaatteet koskevat kaikkia Sampo-konserniin kuuluvia yhtiöitä (jäljempänä Sampo ). Toimintaperiaatteet ovat yleisohje, jonka taustalla ovat Sammon arvot, joista keskeisempiä ovat eettisyys, lojaalisuus, avoimuus ja yrittäjyys. Sammon arvoille rakentuvat toimintaperiaatteet heijastuvat Sammon tavassa järjestää liiketoimintojensa hallinnointi (Corporate Governance); Sammon tavassa toteuttaa yritysvastuutaan; toimintatavoissa, joilla Sampo järjestää suhteensa keskeisiin sidosryhmiin (stakeholders, eli asiakkaat, henkilöstö, sijoittajat, muut yhteistyökumppanit, verottaja) ja valvoviin viranomaisiin; Sammon tavassa tehdä yhteistyötä muiden Sammon toiminnasta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Näiden toimintaperiaatteiden lisäksi Sampo Oyj:n hallitus on vahvistanut koko konsernia koskevat palkitsemis-, complianceja riskienhallintaperiaatteet ja tiedonantopolitiikan sekä ohjeen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden kaupankäynnistä, jotka ohjaavat konsernin kaikkien yhtiöiden toimintaa kullakin toiminnan osaalueella ja joiden pohjalta yhtiöt päättävät omat tarkemmat toimintapolitiikkansa. 3

4 CORPORATE GOVERNANCE Sampo noudattaa kaikessa toiminnassaan asianomaisen maan lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Sampo-konsernin emoyhtiö Sampo Oyj pörssiyhtiönä noudattaa myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä NASDAQ OMX Helsingin sääntöjä ja arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä sen nojalla annettuja viranomaismääräyksiä. Sammon hallituksen vahvistamat palkitsemista, riskienhallintaa, compliancea ja Sammon sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden kaupankäyntiä koskevat periaateohjeet pyrkivät näiden toimintaperiaatteiden ohella osaltaan varmistamaan sen, että yhtiöiden hallinto on luotettavaa ja että keskeiset menettelytavat ovat moitteettomia ja yhteneväisiä koko konsernissa, ottaen kuitenkin huomioon eri liiketoiminta-alueista johtuvat erot. 4

5 YRITYSVASTUU Sampo toteuttaa yritysvastuutaan toimimalla tässä lausuttujen periaatteiden mukaisesti ja sitoutuu toiminnassaan edistämään taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden periaatteita yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun edellyttämällä tavalla. Kukin konserniyhtiö arvioi itsenäisesti paikallista yritysvastuutaan ja sen toteuttamista omalla toiminta-alueellaan. Sampo-konserni osaltaan edistää yhteiskunnallista hyvinvointia ja asiakkaidensa taloudellista turvallisuutta tarjoamalla korkealaatuisia vakuutuspalveluja toiminta-alueellaan asianomaisen maan lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Kannattava liiketoiminta myös mahdollistaa sen, että Sampo-konserni osallistuu yhteiskunnan terveeseen kehittämiseen paitsi luotettavana työnantajana, myös merkittävänä veronmaksajana. 5

6 YLEISET LIIKETOIMINTAPERIAATTEET Sampoa johdetaan terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Sampo pyrkii ennakoimaan yhteiskunnassa ja liiketoimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja sopeuttamaan toimintansa niihin. Korruptio, lahjonta ja epärehelliset kilpailua rajoittavat toimet vääristävät markkinoita ja ovat omiaan estämään tervettä taloudellista kehitystä. Sampo ei suvaitse tällaisia toimia. Sammon työntekijöiden ja Sammolta toimeksiannon saaneiden edellytetään aina toimivan yhtiön edun mukaisesti. Tilanteissa, joissa henkilökohtaiset edut voivat olla ristiriidassa Sammon edun kanssa, Sammon työntekijöiden tulee pidättäytyä päätöksenteosta ja siirtää asia sellaisen henkilön hoidettavaksi, jolla ei tällaista eturistiriitaa asiassa ole. Työhön liittyvissä suhteissa vain tavanomaisten lahjojen ja muiden etuuksien antaminen ja vastaanottaminen on sallittu. Lahjan tai muun etuuden vastaanottaminen ei saa johtaa minkäänlaiseen riippuvuussuhteeseen lahjan antajaan. Kunkin maan lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö määrittävät, mikä on tavanomainen lahja tai etu. Sammon palveluksessa oleva ei saa käyttää asemaansa Sammossa oman edun tavoitteluun. Työssä saatua luottamuksellista tietoa ei saa paljastaa ulkopuolisille eikä käyttää omaksi hyväksi tai perheenjäsenten tai kenenkään muunkaan hyväksi. 6

7 SIDOSRYHMÄSUHTEET > Asiakkaat Tyytyväiset asiakkaat ovat tuloksellisen liiketoiminnan kulmakivi. Sammon asiakassuhteita tulee hoitaa rehellisesti, oikeudenmukaisesti, lojaalisti, luottamuksellisesti ja palvelualttiisti. Asiakkaita tulee kohdella tasavertaisesti eikä yksittäistä asiakasta saa suosia toisten asiakkaiden kustannuksella. Sampo ei ryhdy asiakkaiden kanssa liikesuhteeseen tai liiketoimiin, jotka ovat lain tai hyvän liiketavan vastaisia. Vakuutuspalvelujen tarjonnassa noudatetaan aina viranomaismääräyksiä ja riittävää huolellisuutta mm. rahanpesun ja terrorismin ehkäisemiseksi. Osakkeenomistajat ja muut sijoittajat Osakkeenomistajat ovat Sampo Oyj:n keskeinen sidosryhmä. Sampo Oyj toimii osakkeenomistajiensa etujen mukaisesti ja Sammon tavoitteena on osakkeenomistajien omistaja-arvon kasvattaminen pitkällä tähtäimellä. Lähtökohtaisesti kaiken yhtiön toiminnan on palveltava tätä tavoitetta. Yhtiön johdon tehtävänä on varmistaa että yhtiön toiminta järjestetään tehokkaasti ja tavoitteellisesti noudattaen Sammon hyväksyttyjä toimintaperiaatteita. Sampo kohtelee kaikkia osakkeenomistajiaan yhdenvertaisesti. Näin varmistetaan se, että Sammon osake säilyy houkuttelevana sijoituskohteena kaikille sijoittajille. Osakkeenomistajien lisäksi Sampoon ovat sijoittaneet varojaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liikkeeseen laskemien velkakirjojen haltijat. Sampo kohtelee kaikkia velkasijoittajiaan tasapuolisesti ja noudattaa heitä kohtaan samanlaista avoimuutta kuin osakkeenomistajien kanssa, aina kuitenkin pörssin sääntöjen ja arvopaperimarkkinalain puitteissa. 7

8 > SIDOSRYHMÄSUHTEET Henkilöstö Sampo pyrkii luomaan tasapuolisen, hyvän, avoimen ja yrittäjyyteen kannustavan työilmapiirin, jossa hyvästä työsuorituksesta palkitaan. Jokaista työntekijää kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti tämän sukupuolesta, rodusta, uskonnosta, kansallisuudesta, iästä tai fyysisistä ominaisuuksista riippumatta. Sammon palveluksessa olevan on pyrittävä hoitamaan työnsä tehokkaasti ja tuloksellisesti. Tämä edellyttää työntekijöiltä aloitteellisuutta, rehellisyyttä, huolellisuutta ja palvelualttiutta. Sammon palveluksessa olevan tulee saada esimieheltään lupa liikkeen tai ammatin harjoittamiseen sekä sivutoimen ottamiseen. Sivutoimi tai muu taloudellinen toiminta ei saa häiritä päätoimen hoitamista eikä aiheuttaa Sammon ja kyseisen henkilön välille eturistiriitaa. Yhteistyökumppanit Sampo pyrkii vaikutusvaltansa puitteissa varmistamaan sen, että kaikki yhteistyötahot ja muut kumppanit noudattavat periaatteita, jotka ovat sopusoinnussa Sammon toimintaperiaatteiden kanssa. Sampo ei missään olosuhteissa solmi liikesuhteita tahoihin, jotka Sammon tieten toimivat lain tai hyvän liiketavan vastaisesti. Verottaja Sampo-konsernin kirjanpito hoidetaan kaikkialla paikallisen lainsäädännön ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Näin varmistetaan se, että kunkin toimintamaan verottaja saa sille kuuluvan osuuden konsernin tuottamasta taloudellisesta tuloksesta. Valvontaviranomaiset Sampo arvostaa ja pyrkii edistämään avointa ja aktiivista vuorovaikutussuhdetta valvontaviranomaisten kanssa. Näiden toimintaperiaatteiden mukainen toiminta edesauttaa tavoitteen saavuttamista ja omalta osaltaan edistää myös sääntelyn kehittämistä toimialan kannalta tarkoituksenmukaiseen suuntaan. 8

9 ULKOINEN VIESTINTÄ Sammon ulkoisen viestinnän tavoitteina ovat avoimuus ja selkeys. Pörssiyhtiönä Sampo Oyj:llä on arvopaperimarkkinalain ja Pörssin sääntöjen mukainen velvollisuus julkistaa ja toimittaa NASDAQ OMX Helsingille tiedoksi ja kaikkien osakkeenomistajien saataville ilman aiheetonta viivytystä kaikki sellaiset päätöksensä sekä yhtiötä ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sen osakkeen arvoon. Edellä lausutut normit antavat puitteet myös kaikelle kanssakäymiselle tiedotusvälineiden edustajien sekä sijoittajien ja heidän edustajiensa kanssa. 9

10 Sampo Oyj Fabianinkatu 27, Helsinki Puhelin , Faksi tai

Ohj yleisistä TOIMINTAPERIAATTEISTA

Ohj yleisistä TOIMINTAPERIAATTEISTA Ohj yleisistä TOIMINTAPERIAATTEISTA 1 Johdanto Toimintaperiaatteet ja ohjeet ovat sisäisiä sääntöjä, joiden tulee ohjata Ifin työntekijöiden käyttäytymistä ja toimia. Näiden sisäisten sääntöjen perustana

Lisätiedot

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT)

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 Sisällysluettelo 1. KOHDE JA TAVOITE...2 2. TOIMINTAOHJEIDEN PERUSTA...2 3. LAKIEN, SÄÄNTÖJEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN SEKÄ HALLINTO...2 3.1 Lakien,

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

REHELLISEN LIIKETOIMINNAN TOIMINTASÄÄNNÖT

REHELLISEN LIIKETOIMINNAN TOIMINTASÄÄNNÖT REHELLISEN LIIKETOIMINNAN TOIMINTASÄÄNNÖT JOHDANTO Lahjomattomuus ja vastuullisuus ovat Anglo Americanin ydinarvoja. Luottamuksen ansaitseminen ja säilyttäminen on oleellista menestyksekkään liiketoiminnan

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Yleiskatsaus konsernin yleisistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, jotka koskevat sekä keskinäistä käyttäytymistämme että suhteitamme ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tarkempia

Lisätiedot

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

Vastuullisen toiminnan periaatteet

Vastuullisen toiminnan periaatteet Vastuullisen toiminnan periaatteet Sisältö Vastuullisen toiminnan periaatteet... 3 Menestyksemme perustuu aidosti sisäistettyyn arvopohjaan... 4 Hyvä hallintotapa... 5 Varmistamme reilua ja aktiivista

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Solvay Group

Eettiset ohjeet. Solvay Group Eettiset ohjeet Solvay Group Eettiset ohjeet Sisällysluettelo 1. Viesti pääjohtajalta...2 2. Johdanto...4 Kuinka toimintaohjeita käytetään? 3. Etiikka ja rehellisyys työpaikalla...6 Terveys ja turvallisuus

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä maaliskuu 2014 Sisältö Yhtiökokous 4 Hallitus 5 Hallituksen asettamat valiokunnat 6 Sampo-konsernin johtoryhmä 8 Konsernijohtaja 9 Sisäinen valvonta Sampo-konsernissa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Atrian Tapa Toimia Hyvät yhteistyökumppanimme Kädessäsi on Atrian toimintaohje, nimeltään Atrian Tapa Toimia. Se on tarkoitettu jokaiselle atrialaiselle ja yhteistyökumppanillemme

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Finnairin tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta.

Finnairin tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta. Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka Julkinen 27.04.2012 Tarkastaja, pvm Finnair Oyj:n johtoryhmä, 24.4.2012 Hyväksyjä, pvm Finnair Oyj:n hallitus, 26.04.2012 Taustaa Tässä Finnairin hallituksen hyväksymässä

Lisätiedot

Käytännesäännöt. Käytännesääntöjen kohderyhmien tulee noudattaa sen maan lakeja ja säännöksiä, jossa yhtiö toimii.

Käytännesäännöt. Käytännesääntöjen kohderyhmien tulee noudattaa sen maan lakeja ja säännöksiä, jossa yhtiö toimii. Käytännesäännöt Käytännesäännöt Tämä asiakirja sisältää "Käytännesäännöt", joita Pirelli-yhtymän johtohenkilöiden, tilintarkastajien, esimiesten, työntekijöiden ja yleensä kaikkien yhtymän nimissä Italiassa

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Keitä olemme ja miten toimimme

Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen säännöt Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen sääntöjä koskeva kirje pääjohtajalta Tämä käsikirja sisältää AkzoNobelin hyvien toimintatapojen säännöt. AkzoNobel on

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Lounea Oy Corporate Governance

Lounea Oy Corporate Governance Lounea Oy Corporate Governance 2 Sisällysluettelo 1 HALLINTOKOODI... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Osakkeen omistajien asiat... 5 1.2.1 Yleiset periaatteet... 5 1.2.2 Osake... 5 1.3 Yhtiöjärjestys... 5 1.4 Yhtiökokous...

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot