Sijoittajien informaation käyttö ja sijoituskäyttäytyminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoittajien informaation käyttö ja sijoituskäyttäytyminen"

Transkriptio

1 Sijoittajien informaation käyttö ja sijoituskäyttäytyminen Mika Vaihekoski Lauri Vaittinen Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tutkimusraportin kopiointi ilman lupaa muihin kuin opetustarkoitukseen kielletään LTT-Tutkimus Oy Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, Helsinki Puh (09) Fax (09) ltt.hkkk.fi

2 2 LTT-Tutkimus Oy 2

3 LTT-Tutkimus Oy 3 TIIVISTELMÄ Tämän tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää sijoittajien käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä. Tähän tarkasteluun kuuluu vahvasti sijoittajan käyttämä informaatio, ja se miten sijoittaja hahmottaa ja ymmärtää ympäristöä jossa toimii. Tutkimuksessa pyritään selvittämään myös sijoittajien suhtautumista eri sijoitusvaihtoehtoihin, erityisesti suoran osakesijoittamisen ja rahastosijoittamisen näkökulmasta. Tutkimuksella yritetään löytää vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi sijoittajat hajauttavat huonosti salkkujaan? Pitävätkö sijoittajat sijoitusrahastoja tasavertaisina sijoitusvaihtoehtoina suoralle osakesijoittamiselle? Miten paljon sijoittajat luottavat omiin näkemyksiin sijoituspäätöksissä? Vaikuttaako historiallinen kurssikehitys sijoittajien sijoituspäätöksiin? Aikaisempien tutkimusten perusteella voitiin ennakoida sijoittajien käyttäytyvän joissain tilanteissa rahoitusmarkkinoiden teorioiden vastaisesti. Jo ennakolta voitiin olettaa, että sijoittajilta kysyttäessä, he haluavat sijoituksilta mielellään hyvää tuottoa pienellä riskillä. Myös tässä tutkimuksessa saatiin saman suuntaisia tuloksia. Merkittävinä pidettäviä tuloksia saatiin tässä tutkimuksessa kuitenkin muilla osaalueilla. Yllättävänä voitiin pitää sijoitusrahastojen saamaa tyrmäävää vastaanottoa. Suoraa osakesijoittamista pidettiin lähes joka suhteessa osakerahastosijoittamista parempana vaihtoehtona vastanneiden keskuudessa. Ainoastaan riskin hajauttamista sijoittajat pitivät rahastoissa osakesijoittamista helpompana. Tätä tulosta voidaan pitää myös siksi yllättävänä, koska kysely toteutettiin jo markkinoiden romahdettua. Edes tämä ei kuitenkaan ole kääntänyt mielipiteitä suoraa osakesijoittamista vastaan. Naisten ja miesten välisiä eroja tutkittaessa havaittiin naisten olevan enemmän riskiä karttavia sijoittajia. Naiset pitivät myös sijoitusrahastoja miehiä houkuttelevampana sijoituskohteena ja suhtautuivat skeptisemmin suoran osakesijoittamisen mahdollisuuksiin. Sijoituspäätöksiin vaikuttavia tekijöitä tutkittaessa havaittiin sijoittajien luottavan paljon omiin näkemyksiin. Myös monet osakkeen hinnan muodostukselle ei niin oleelliset tekijät olivat suhteellisen merkittäviä sijoituspäätöksissä. Sijoittajat pitivät esimerkiksi Helsingin pörssin viimeaikaista kehitystä yrityksen johtoa merkittävämpänä tekijänä osakkeiden osto- ja myyntipäätöksiä tehdessä. Informaationlähteitä tutkittaessa havaittiin, että epäformaalit informaatiolähteet ovat hyvin vähäisessä asemassa aktiiviselle sijoittajalle. Henkilökohtaisten sijoitusneuvojen merkitys sijoituspäätöksissä on aikaisempiin tutkimuksiin nähden hyvin vähäinen. Myös informaationlähteenä sähköiset mediat ovat syrjäyttäneet yksityissijoittajien keskuudessa epäformaalit lähteet. Koska tutkimuksen kohderyhmän olivat Internetiä käyttävät sijoittajat, Internetin merkitys oli odotetusti vastaajajoukolle dominoiva informaation lähde. 3

4 4 LTT-Tutkimus Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tutkimuksen tavoitteet Kyselyn toteutus SIJOITTAJAPROFIILIT Vastaajien taustatiedot Sukupuoli ja ikä Koulutus ja tulot Asuinpaikkakunta ja kotitalouden koko Hajautus eri sijoituskohteiden välillä Iän vaikutus hajauttamiseen eri sijoituskohteiden välillä Kansainvälinen hajauttaminen Vakuutussijoittaminen Rahastosijoittaminen Osakesijoittaminen ja hajauttaminen Hajauttaminen eri yritysten osakkeisiin Hajauttaminen eri toimialoille Velkarahalla sijoittaminen ja velan vaikutus sijoitussalkun riskiin Sijoittajien suunnitelmat lähitulevaisuudessa SIJOITUSAKTIIVISUUS JA OSAAMISTASOARVIOINTI Osakkeisiin liittyvän osaamisen arviointi Johdannaisiin liittyvän osaamisen arviointi Yritystalouteen ja kansantalouteen liittyvän osaamisen arviointi SUHTAUTUMINEN OSAKE- JA RAHASTO- SIJOITTAMISEEN Omien näkemysten hyödyntäminen suorassa osakesijoittamisessa Suhtautuminen osakesijoitusten hajauttaminen Kiinnostus suoraa osakesijoittamista kohtaan Reagointi markkinoiden muutoksiin, sijoitusrahastot vs. yksityissijoittajat Rahastosijoittamisen tuottoisuus vs. suoraan osakesijoittamiseen Yhteenveto suhtautumisesta rahastosijoittamiseen vs. suoraan osakesijoittamiseen SIJOITUSKOHTEEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT SIJOITUSPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

5 LTT-Tutkimus Oy Tulokset Yksityissijoittajat vs. analyytikot Hälyn merkitys sijoituspäätöksissä Yrityksen eettisten arvojen ja henkilöstön kannustinjärjestelmien merkitys Yrityksen henkilöstön kannustinjärjestelmät Yrityksen eettiset arvot Vertailu Nagyn ja Obenbergerin kyselytutkimukseen Päätelmiä sijoituspäätöksiin vaikuttavista tekijöistä SIJOITTAJAN KOKEMA ASEMA LÄHIPIIRISSÄ TIEDOTUSVÄLINEIDEN JAKAMA SIJOITTAMISEEN LIITTYVÄ INFORMAATIO Informaatiolähteiden merkittävyys Internetin käyttö kaupankäyntiin ja talouteen liittyvän informaation hankkimiseen Sijoittajille hyödyllisimmät lehdet ja Internet palvelimet YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET

6 6 LTT-Tutkimus Oy KUVIOLUETTELO Kuvio 1. Vastaajien suhteellinen ikä- ja sukupuolijakauma Kuvio 2. Osakeomistuksen suhteellinen jakauma Kuvio 3. Sijoitusten hajautus eri kohteiden välillä (omistajien %-osuus vastaajista) Kuvio 4. Sijoitusten hajautus eri ikäluokissa (omistajien %-osuus vastaajista) Kuvio 4. Rahastosijoittamisen aloitusvuosi Kuvio 5. Osakeomistuksen hajauttaminen eri yritysten osakkeisiin Kuvio 6. Osakeomistuksen hajauttaminen eri toimialoille Kuvio 6. Houkuttelevimmat lähitulevaisuuden sijoitussuunnitelmat Kuvio 7. Osakkeisiin liittyvän osaamisen arvio Kuvio 8. Johdannaisiin liittyvän osaamisen arvio Kuvio 9. Yritystalouteen liittyvän osaamisen arvio Kuvio 10. Kansantalouteen liittyvän osaamisen arvio Kuvio 11. Sijoituspäätösten useus Kuvio 12. Sijoittajien pääsääntöinen sijoitushorisontti Kuvio 13. Suora osakesijoittaminen mahdollistaa omien näkemysten hyödyntämisen ja näin keskimääräistä suuremman tuoton Kuvio 15. Vain muutamaan osakkeeseen sijoittaminen mahdollistaa suuremman tuoton kuin hajautettu salkku Kuvio 16. Suora osakesijoittaminen on hyvin mielenkiintoista Kuvio 17. Sijoitusrahasto pystyy reagoimaan yksityissijoittajaa nopeammin markkinoiden muutoksiin Kuvio 18. Riskin hajauttaminen on rahastoissa suoraa osakesijoittamista helpompaa.. 43 Kuvio 19. Rahastojen perimät kulut ovat pienempiä suhteessa osakekaupan välityspalkkioihin Kuvio 20. Rahastosijoittaminen on keskimäärin suoraa osakesijoittamista tuottoisampaa (samalla riskitasolla) Kuvio 21. Eri tekijöiden merkitys sijoituskohteen valintaan Kuvio 21. Sijoituskohteen turvallisuuden vaikutus sijoituskohteen valintaan Kuvio 22. Sijoituskohteesta odotettavan tuoton vaikutus sijoituskohteen valintaan Kuvio 23. Eri tekijöiden merkitys osakkeiden osto/myyntipäätösten teossa

7 LTT-Tutkimus Oy 7 Kuvio 24. Yrityksen henkilöstön kannustinjärjestelmien merkitys osakkeiden osto/myyntipäätösten teossa Kuvio 25. Yrityksen eettisten arvojen merkitys osakkeiden osto/myyntipäätösten teossa Kuvio 26. Sijoittajan kokema asema ystävien ja tuttavien keskuudessa Kuvio 27. Mielipiteitä tiedotusvälineiden jakamasta sijoittamiseen liittyvästä informaatiosta Kuvio 28. Tiedotusvälineiden merkittävyys sijoituspäätöksien teossa Kuvio 29. Internetin käyttö talouteen liittyvän informaation hankkimiseen Kuvio 30. Internetin sijoittamiseen liittyvien kaupankäyntipalvelujen käyttö Kuvio 31. Sijoittajille hyödyllisimmät lehdet Kuvio 32. Sijoittajille hyödyllisimmät Internet -sivut

8 8 LTT-Tutkimus Oy 1 JOHDANTO Täydellisten pääomamarkkinoiden yhtenä välttämättömänä ehtona on, että kaikki yksilöt ovat rationaalisia odotettujen hyötyjen maksimoijia (Havunen ja Yli-Olli 1986). Tämä edellyttää tehokkaiden markkinoiden olemassaoloa, jolloin sijoittajat reagoivat uuteen informaation viiveettä ja oikeasti. Useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on kuitenkin löydetty merkkejä sijoittajien yli- tai alireagoinnista julkaistuun informaatioon. Tämä ei sinänsä ole ihmeellistä, sijoittajathan tekevät päätöksiä rajallisten kykyjen ja usein puutteellisten tietojen perusteella. Tärkeämpää kuitenkin markkinoiden tehokkuuden kannalta on se, että useat näistä sijoittajien käyttäytymismalleista on ennustettavissa ja siten osin jopa hyödynnettävissä. Jos näin on, eivät markkinat täytä tehokkuuden vaatimusta. Tutkimuksellisesti ihmisten käyttäytyminen on käyttäytymistieteellisen rahoitustutkimuksen (ns. behavioral finance) yksi tutkimuskohteista. Useille ilmiöille onkin löydetty selitys sijoittajien käyttäytymismallien avulla, joista osa on jo saanut laajaakin tukea tutkimustuloksista ympäri maailman. On kuitenkin vielä epäselvää, voivatko nämä käyttäytymismallit ja tehokkaat markkinat esiintyä yhtä aikaa, vai voidaanko sijoittajien käyttäytymismalleja hyödyntämällä kerätä ylisuuria voittoja. Keskeinen tekijä markkinoiden tehokkuudelle on informaatio. Kaikki informaatio, jota muilla ei ole käytössä, antaa periaatteessa mahdollisuuden hyötyä siitä. Ei olekaan ihme, että tiedon kysyntä markkinoilla on kasvanut. Sijoittajan on jatkossa oltava entistä aktiivisempi tiedon kerääjä ja suodattaa tiedosta nopeasti oleellinen. Yksityissijoittajan kannalta tilanne voi olla ongelmallinen he altistuvat yhä useammin informaation kaltaiselle hälylle, jota väärin tulkitessa sijoittaja saattaa ottaa turhia riskejä. Sijoittajan tulisi tämän informaatiotulvan keskellä olla vielä luottamatta liikaa omiin ja muiden aavistuksiin. 8

9 LTT-Tutkimus Oy Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää kyselytutkimuksen avulla sijoittajan käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä. Tähän tarkasteluun kuuluu vahvasti sijoittajan käyttämä informaatio, ja se miten sijoittaja hahmottaa ja ymmärtää ympäristöä jossa toimii. Tutkimuksessa pyritään selvittämään myös sijoittajien suhtautumista eri sijoitusvaihtoehtoihin. Tässä keskitytään lähinnä suoran osakesijoittamisen ja rahastosijoittamisen vertailuun sijoittajan näkökulmasta. Tutkimuksella yritetään löytää vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi sijoittajat hajauttavat huonosti salkkujaan? Pitävätkö sijoittajat sijoitusrahastoja tasavertaisina sijoitusvaihtoehtoina suoralle osakesijoittamiselle? Miten paljon sijoittajat luottavat omiin näkemyksiin sijoituspäätöksissä? Vaikuttaako historiallinen kurssikehitys sijoittajien sijoituspäätöksiin? 1.2 Kyselyn toteutus Tutkimuksen kysely toteutettiin Internet-kyselynä Helsingin kauppakorkeakoulun Sijoittajapalvelimella 1. Vastausaika oli ja tänä aikana kyselyyn vastasi 786 sijoittajaa. Sijoittajat saivat kyselyyn vastattuaan välittömästi kyselylomakkeen pohjalta luodun analyysin sijoittajaprofiilistaan sekä tämän lisäksi vastaajien kesken arvottiin neljä lippua Sijoitusakatemia tapahtumaan. Ohjelmallisesti 2 rajoitettiin vastaajia vastaamasta yhdeltä Internet- päätteeltä useammin kuin kerran kyselyyn. Vastaajista jouduttiin hylkäämään 110:n vastaukset näiden puutteellisuuden vuoksi. Kysely toteutettiin Internet-kyselynä koska tarkoituksena oli kartoittaa aktiivisten yksityissijoittajien informaation käyttöä ja sijoituskäyttäytymistä. Perusoletuksena oli, että kyselyyn vastanneet sijoittajat olivat perillä osakesijoittamiseen liittyvistä peruskäsitteistä ja tunsivat jonkin verran rahoituksen teoriaa 3. Näin voitiin paremmin Käyttämällä ns. cookie-tunnistusta. Havunen ja Yli-Ollin (1986) tutkimuksessa saatiin tulokseksi että aktiiviset järjestäytyneet osakkeenomistajat lukevat, ymmärtävät ja hyväksikäyttävät jaettua tilinpäätösinformaatiota järjestäytymättömiä paremmin 9

10 10 LTT-Tutkimus Oy käyttää perusoletuksena kyselyyn vastanneiden sijoittajien rationaalista käyttäytymistä sijoittajina. Kysymyslomake (Liite 1) sisälsi 30 kysymystä. Vastaajien informaation käytön vertailemiseksi tutkimuksessa käytettiin osin samanlaista lähestymistapaa kuin Havusen ja Yli-Ollin (1986) ja Martikaisen ja Mäkelän (1999 ja 2000) tutkimuksissa. Kysymykset jakaantuivat viiteen eri osioon. Kysymysryhmät pyrkivät selvittämään vastaajien henkilökuvan, osaamistason, sijoitusten hajauttamisen ja kaupankäyntiaktiivisuutta. Erityisesti kysymyksissä selvitettiin sijoituspäätöksiin vaikuttavia tekijöitä, epärationalisuutta sijoituspäätöksissä, suhtautumista rahastosijoittamiseen ja eri tietolähteiden käyttöä. 10

11 LTT-Tutkimus Oy 11 2 SIJOITTAJAPROFIILIT Tässä osassa kerrotaan vastanneiden taustatiedot sekä tutkitaan eri sijoitusmuotojen suosittuutta vastaajien keskuudessa ja iän ja sukupuolen vaikutusta hajauttamiseen eri sijoitusvaihtoehtojen välillä. 2.1 Vastaajien taustatiedot Sukupuoli ja ikä Kyselyyn vastanneista sijoittajista 86% oli miehiä ja 14% naisia. Kuviosta 1 näkyy miesten ja naisten suhteellinen ikäjakauma. Sekä miesten, että naisten ikäjakaumat eroavat suomalaisten osakkeenomistajien vastaavista. Karhusen ja Keloharjun kokoamassa Shareownership in Finland 2000 datasta ilmenee, että suomalaisista eniten osakkeenomistajia on vuotiaiden luokassa osakkeenomistajien keski-iän ollessa 47,9 vuotta miehillä ja 50,2 vuotta naisilla 4. Sen sijaan tämän kyselyn vastaajat ovat hyvin lähellä väkiluvun ikäjakaumaa, vastaajien keski-iän ollessa 37,0 vuotta miehillä ja 37,6 vuotta naisilla. Kyselyn toteutus Internetissä luonnollisesti laskee vastaajien keskiikää sillä Internetin levinneisyys on vanhempien ihmisten keskuudessa huomattavasti vähäisempää. nainen mies -25 vuotta vuotta vuotta vuotta 56- vuotta 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Kuvio 1. Vastaajien suhteellinen ikä- ja sukupuolijakauma 4 Shareownership in Finland 2000 käsitti 99,9% suomalaisista osakkeenomistajista 11

12 12 LTT-Tutkimus Oy Kun tutkitaan vastaajien osakeomistuksen jakautumista eri ikäluokissa (kuvio 2) on jakauma huomattavasti yhteneväisempi miesten osalta suomalaisten osakesijoittajien kanssa. Sen sijaan miesten ja naisten välinen osakkeenomistus on vielä enemmän vinoutuneempi verrattuna kaikkiin suomalaisiin osakkeenomistajiin, naisten omistaessa vain 2% ja miesten 98% osakeomaisuudesta, kun vastaavat luvut suomalaisilla osakkeenomistajilla ovat 34,6% ja 65,4%. nainen mies -25 vuotta vuotta vuotta vuotta 56- vuotta 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Kuvio 2. Osakeomistuksen suhteellinen jakauma Koulutus ja tulot Vastaajat ovat erittäin hyvin koulutettuja; 52%:lla vastaajista on korkeakoulututkinto ja vain neljällä prosentilla ei ole ammatillista koulutusta ollenkaan. Tämä näkyy myös vastaajien keskituloissa, joka on miehillä mk (mediaani mk) ja naisilla mk (mediaani mk) Asuinpaikkakunta ja kotitalouden koko Kysely on tavoittanut vastaajia tasaisesti eri puolelta suomea, ja viisi vastaajasta oli ulkomailla asuvia suomalaisia. Huomattava osa vastaajista asui kuitenkin pääkaupunkiseudulla (41,2 %). Myös sekä perheelliset, että yksin asuvat olivat hyvin edustettuina. Yleisin kotitalouden koko vastaajilla oli 2 henkeä (35%). 12

13 LTT-Tutkimus Oy Hajautus eri sijoituskohteiden välillä Vastaajat olivat hajauttaneet hyvin monipuolisesti sijoituksiaan (kuvio 3). Tutkimuksen kannalta oleellista oli rahastosijoittamisen suosittuus vastaajien keskuudessa. Se mahdollistaa tutkimuksessa vertailun suoraa osakeomistusta suosivien ja rahastosijoittajien välillä. Muita sijoituskohteita ei käytetä selittävinä muuttujina, vaikkakin osaa niistä analysoidaan yksittäin tarkemmin. Kaikki Naiset Miehet Määräaikaiset ja muut sijoitustilit Kotimaiset pörssiosakkeet Kotimaiset listaamattomat osakkeet Ulkomaiset pörssiosakkeet Ulkomaille sijoittavat toimialarahastot Kehittyvien markkinoiden rahastot Muut ulkomaille sijoittavat osakerahastot Kotimaahan sijoittavat toimialarahastot Muut kotimaahan sijoittavat osakerahastot Yhdistelmärahastot Korkorahastot Muut sijoitusrahastot Säästö- ja sijoitusvakuutukset Vapaaehtoiset yksilölliset eläkevakuutukset Valtion obligaatiot Muut joukkovelkakirjat Maa- ja metsäomistus Taide ja arvotavarat Muut sijjoitukset Velkaa sijoittamiseen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 3. Sijoitusten hajautus eri kohteiden välillä (omistajien %-osuus vastaajista) 13

14 14 LTT-Tutkimus Oy 2.3 Iän vaikutus hajauttamiseen eri sijoituskohteiden välillä Iän kasvaessa lähes kaikkien sijoitusvaihtoehtojen omistustiheys kasvaa, eli vanhemmat ihmiset ovat hajauttaneet sijoituksensa paremmin useiden eri sijoituskohteiden välillä (kuvio 4). Hajautuksen lisääntymistä voidaan selittää suurelta osin varallisuuden lisääntymisellä iän kasvaessa. Merkittäviä poikkeamia tästä on ainoastaan sijoitusrahastojen omistuksessa, joka on suosituinta vuotiaiden keskuudessa. Tämän voidaan olettaa johtuvan siitä, että vanhemmille ihmisille vapaaehtoiset eläkevakuutukset ovat sijoitusinstrumentteina substituutteja sijoitusrahastoille. 56- vuotta vuotta vuotta vuotta -25 vuotta Määräaikaiset ja muut sijoitustilit Kotimaiset pörssiosakkeet Kotimaiset listaamattomat osakkeet Ulkomaiset pörssiosakkeet Ulkomaille sijoittavat toimialarahastot Kehittyvien markkinoiden rahastot Muut ulkomaille sijoittavat osakerahastot Kotimaahan sijoittavat toimialarahastot Muut kotimaahan sijoittavat osakerahastot Yhdistelmärahastot Korkorahastot Muut sijoitusrahastot Säästö- ja sijoitusvakuutukset Vapaaehtoiset yksilölliset eläkevakuutukset Valtion obligaatiot Muut joukkovelkakirjat Maa- ja metsäomistus Taide ja arvotavarat Muut sijjoitukset Velkaa sijoittamiseen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 4. Sijoitusten hajautus eri ikäluokissa (omistajien %-osuus vastaajista) 14

15 LTT-Tutkimus Oy Kansainvälinen hajauttaminen Kansainvälisen hajautuksen vähäisyys on ollut pitkään tunnettu ilmiö. Grinblattin ja Keloharjun (2000) tutkimuksessa todettiin yrityksen pääkonttorin etäisyydellä, kielellä ja toimitusjohtajan kulttuurillisella taustalla olevan huomattavaa merkitystä taipumukseen omistaa ja käydä kauppaa eri yritysten osakkeita. Vahvaa taipumus oli varsinkin kotitalouksilla. Kansainvälistä hajauttamista voidaan pitää vähäisenä myös vastaajien keskuudessa: 11% vastaajista omistaa ulkomaisten yritysten osakkeita ja 35% ulkomaille sijoittavien rahastojen osuuksia. Suorat ulkomaiset osakesijoitukset edustavat vain 2,5 prosenttia osakkeisiin sijoitetusta omaisuudesta. Näitä lukuja voidaan pitää hyvin pienenä varsinkin siihen verrattuna kuinka tärkeänä kansainvälistä hajauttamista pidetään. Edes tarpeeksi kattavaa toimialasijoittamista on vaikeaa saavuttaa Suomen rahoitusmarkkinoilla, koska monet toimialat puuttuvat Helsingin pörssistä kokonaan. 2.5 Vakuutussijoittaminen Sijoitussidonnaiset vakuutukset ovat jo kauan olleet suosittu sijoitusmuoto ulkomailla. Niiden suosio rahastoihin verrattuna perustuu verotuksellisiin etuihin niin sijoitusvakuutuksen kuin vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten osalta. Vakuutuksenottajalla on myös mahdollisuus valita itse ne sijoituskohteet, joiden mukaan vakuutuksen tuotto muodostuu. Vastaajista 21%:lla oli vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus ja 13%:lla säästö- tai sijoitusvakuutus. Säästö- ja sijoitusvakuutuksiin sijoitetut keskimääräiset varat ( mk) olivat lähellä sijoitusrahastojen yhteenlaskettua tasoa ( mk) ja mediaaniltaan jopa sijoitusrahastoja suurempia. Eläkevakuutuksiin sijoitetut summat olivat hieman pienempiä. 15

16 16 LTT-Tutkimus Oy 2.6 Rahastosijoittaminen Rahastosijoittaminen on vastaajien keskuudessa hyvin suosittua. Vastanneista miehistä 49% ja naisista 58% omistaa osake-, yhdistelmä-, korko- tai muita sijoitusrahastoja. Rahastosijoittamisen osuutta yksityissijoittajien sijoitussalkusta pidetään suomessa yleisesti kuitenkin vielä suhteellisen vähäisenä.. Yllättävää on ulkomaille sijoittavien toimialarahastojen suosittuus verrattuna muihin ulkomaille sijoittaviin rahastoihin, sillä jopa 21% vastaajista omistaa näiden osuuksia. Myös muut rahastotyypit olivat hyvin edustettuina. Vertailua eri rahastovaihtoehtojen välillä on tarkasteltava kuitenkin varovaisesti, sillä validiteettia heikentää jonkin verran se, että osa vastaajista saattaa olla tietämätön rahastosijoitustensa laadusta. Capon et al. (1996) kyselytutkimuksessa yhdysvaltalaisille rahastosijoittajille havaittiin, että 77% vastaajista ei edes tietänyt omistamisensa rahastojen tyyppiä (vaihtoehtoina osake-, korko- tai yhdistelmärahasto) % 6 % 3 % 4 % 1 % 3 % 1 % 6 % 20 % 22 % 29 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Kuvio 4. Rahastosijoittamisen aloitusvuosi Rahastosijoittamisen markkinoiden varhaisesta vaiheesta kertoo se, että 76% sijoitusrahastoja omistavista vastaajista on aloittanut rahastosäästämisen vuonna 1998 tai sen jälkeen. Viimeaikainen käänne uusien rahastosijoitusten määrässä näkyy myös 16

17 LTT-Tutkimus Oy 17 vastaajien keskuudessa, sillä vain 4% heistä on aloittanut rahastosijoittamisen tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, kun vastaava luku koko viime vuodelta oli 29%. 2.7 Osakesijoittaminen ja hajauttaminen Suomessa suora osakesijoittaminen ollut aina erittäin suosittua Kun vuoden 2000 kesäkuussa 14,2% Suomen väestöstä omisti suoria osakesijoituksia, vastaava luku 1995 Yhdysvalloissa oli 10,4% (Korhonen ja Keloharju, 2000). Myös vastaajien keskuudessa suora osakesijoittaminen oli ylivoimaisesti suosituin sijoitusvaihtoehto ja 88% vastaajista ilmoitti omistavansa suoraan yritysten osakkeita. Tässä tutkitaan osakesijoitusten hajauttamista eri yritysten osakkeisiin ja eri toimialoille, sekä eri taustatekijöiden vaikutusta hajauttamiseen Hajauttaminen eri yritysten osakkeisiin Vastaajat ovat hajauttaneet osakeomistuksiaan huomattavasti enemmän kuin suomalaiset osakkeenomistajat keskimäärin (vrt. kuvio 5). Vastaajat omistavat 6,3 yrityksen osakkeita 5 (mediaani 5), kun suomalaisilla osakkeenomistajilla oli salkussaan keväällä 2000 keskimäärin 2,6:n yrityksen osakkeita. Vaikka diversifiointi on kyselyyn vastanneiden keskuudessa huomattavasti systemaattisempaa, vain 19%:lla vastaajista on salkussaan yli 10 eri yrityksen osaketta sisältävä sijoitussalkku. Tutkittaessa hajautusta selittävänä muuttujana sijoitussalkun koko, havaitaan että sillä on merkittävä riippuvuus osakesalkun hajauttamiseen. Tämä tulos on yhteneväinen aikaisempien tutkimusten kanssa (ks. esim. Havunen ja Yli-Olli, 1986), joissa on havaittu suurta sijoitussalkkua hajauttavan sijoituksiaan enemmän. Tulos on hyvin johdonmukainen sillä salkkukoon kasvaessa mahdollisuudet hajauttaa sijoituksia kasvaa ja toisaalta pienen salkun hajauttamisesta aiheutuneet kulut voivat olla suhteellisesti hyvinkin suuria. 5 Mukana vain osakkeita omistavat vastaajat. 17

18 18 LTT-Tutkimus Oy 1 osake 2-5 osaketta 6-10 osaketta yli 10 osaketta Kaikki sijoittajat Miehet Naiset vuotta vuotta vuotta vuotta 56- vuotta Ei amm. koulutusta Ylioppilas Ammattikoulu Opisto / Ammattikorkeakoulu Yliopisto / Korkeakoulu Pääkaupunkiseutu Muu maa (sij.salkun koko) mk mk mk mk mk mk (osak.mk/sij.mk) 0% - 25 % 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100% Vähän Kohtalaisesti Keskitasoa enemmän Merkittävästi % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 5. Osakeomistuksen hajauttaminen eri yritysten osakkeisiin 6 6 Prosenttiluvut luokittelevat sijoittajat suoraa osakeomistusta ja rahastosijoittamista painottaviin. Kaavana tässä käytetään Osakkeet mk / (Osakkeet + Rahastosijoitukset mk). Vähän, Merkittävästi, Keskitasoa enemmän ja Merkittävästi viittaa vastaajien arvioimaan osakkeisiin liittyvään osaamistasoon. 18

19 LTT-Tutkimus Oy 19 Hajautusta on tutkittu myös vastaajilta kysyttyyn osakkeisiin liittyvään osaamistasoon verrattuna (osaamistasoa käsitellään myöhempänä yksityiskohtaisemmin). Vaikka osaamistason mittari on tässä tapauksessa täysin subjektiivinen, on osaamistasolla merkittävää vaikutusta osakesalkun hajauttamiseen. Varovaisesti tulkittuna tämä tarkoittaa sitä, että yksi syy sijoittajien vähäiselle sijoitusten hajauttamiselle on vähäinen tietämys hajauttamisen vaikutuksesta epäsystemaattiseen riskiin Hajauttaminen eri toimialoille Kyselyryhmästä voidaan todeta, että suuri osa vastaajien osakesijoituksista on keskittynyt kasvavien toimialojen osakkeisiin (kuvio 6). Jopa 51 prosenttia 6-10 osakkeen salkkua hallitsevista sijoittaa rahansa pääsääntöisesti kasvavien toimialojen yritysten osakkeisiin. Koulutuksella on lievä vaikutus toimialoihin hajauttamiseen niin, että korkeammin koulutetut hajauttavat enemmän tasaisesti eri toimialojen osakkeisiin kuin pääsääntöisesti jollekin tietylle toimialalle. Poikkeuksen tekevät sijoittajat joilla ammatillista koulutusta ei ole lainkaan. Kuviosta 5, voidaan nähdä, että tämä ryhmä hajauttaa sijoituksiaan myös useamman eri yrityksen osakkeisiin, kuin muut koulutusryhmät. Tämä saattaa johtua ns. itseoppineisuus ilmiöstä, jolloin nämä henkilöt ovatkin paremmin perehtyneitä rahoituksen teoriaan kuin paremmin koulutetut. Tätä teoriaa tarkastellaan jäljempänä mm. osakkeisiin liittyvän osaamistason avulla. Erityisen konservatiivisina sijoittajina tulosten perusteella voidaan pitää iäkkäitä vastaajia. Yli 56 vuotiaista pääsääntöisesti perinteisiin toimialoihin sijoittavien osuus oli eri ikäluokista suurin, samoin kuin tasaisesti eri toimialojen osakkeisiin hajauttavien osuus. Tutkittaessa perinteisten toimialojen osuuden suhdetta kasvavien toimialojen vastaaviin osuuksiin, huomataan että suhdeluvun jakauma noudattaa elinkaarihypoteesin mukaista ajattelua; nuoremmat ihmiset sijoittavat rahansa riskisempiin kohteisiin. Teoreettisesti ajateltuna pääsääntöisesti tietylle toimialalle sijoittavia henkilöitä voidaan pitää CAPM -mallin mukaan epärationaalisina, koska tämän mallin mukaan korkein odotettu tuotto-riski suhde saadaan hajauttamalla sijoitukset mahdollisimman tehokkaasti tasaisesti kaikille eri toimialoille. 19

20 20 LTT-Tutkimus Oy Kasvavien toimialojen osakkeita Perinteisten toimialojen osakkeita Tasaisesti eri toimialojen osakkeita Kaikki sijoittajat Miehet Naiset vuotta vuotta vuotta vuotta 56- vuotta Ei amm. koulutusta Ylioppilas Ammattikoulu Opisto / Ammattikorkeakoulu Yliopisto / Korkeakoulu Pääkaupunkiseutu Muu maa osake 2-5 osaketta 6-10 osaketta 10- osaketta (sij.salkun koko) mk mk mk mk mk mk (osak.mk/sij.mk) 0% - 25 % 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100% Vähän Kohtalaisesti Keskitasoa enemmän Merkittävästi % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 6. Osakeomistuksen hajauttaminen eri toimialoille 20

21 LTT-Tutkimus Oy Velkarahalla sijoittaminen ja velan vaikutus sijoitussalkun riskiin Huonosti hajautettu osakesalkku yhdistettynä velaksi sijoittamiseen luo sijoittajalle synteettistä optiota vastaavan position, joka tekee sijoitussalkusta hyvin riskisen. Silti 11 prosenttia alle viiden eri yrityksen osakkeita omistavista henkilöistä ilmoittaa ottaneensa velkaa sijoittamiseen. Yhtenä selityksenä tällaiselle käyttäytymiselle voisi olla tavallisesta poikkeava hyötykäyrän muoto ja näin erilainen suhtautuminen riskiin. Keskimääräinen velka sijoittamiseen sitä ottaneilla vastaajilla oli mk (mediaani mk). Huomattavaa on, että yksikään naisista ei ollut ottanut velkaa sijoittamiseen, ja että velan ottajat jakaantuivat tasaisesti kaikkien ikäluokkien välillä. Tutkittaessa sijoitusten hajauttamisen suhdetta velanottoon havaitaan, että keskimääräinen velka suhteessa keskimääräiseen sijoitussalkkuun ei muutu merkittävästi hajautuksen kasvaessa. Kun huonosti salkkunsa hajauttaneilla sijoittajilla velan ottaminen saattaa lisätä riskiä yli sijoittajan riskinsietokyvyn, hyvin sijoitussalkkunsa hajauttaneille velan ottamista sijoittamiseen voidaan jopa pitää suotavana kun on tarkoituksena lisätä sijoitussalkun odotettua tuottoa. On huomattavaa kuitenkin, että jos sijoittaja joutuu maksamaan velasta korkoa yli riskittömän koron, tilanne saattaa olla toisenlainen. Riski/tuotto koordinaatistossa markkinaportofliopisteestä ylöspäin mentäessä CAPM-mallin mukainen tehokas portfolio on tietyillä riskitasoilla pelkästä riskisistä sijoituksista muodostettu portfolio. Tällöin velan ottamista ei voida pitää rationaalisena odotetun hyödyn maksimointina edes hyvin salkkunsa hajauttaneille sijoittajille. 2.8 Sijoittajien suunnitelmat lähitulevaisuudessa Sijoittajilla on edelleen vahva kiinnostus sijoittaa lisää rahojaan osakkeisiin ja sijoitusrahastoihin (kuvio 7). Vastaajista 49% (niistä jotka eivät vielä omista sijoitusrahasto-osuuksia) on suunnitellut sijoittavansa sijoitusrahastoihin lähiaikoina. Martikaisen ja Mäkelän (2000) tekemään tutkimukseen verrattuna tämä osuus on noussut kahdella prosenttiyksiköllä. Tämä saattaa johtua siitä, että osa sijoittajista on lykännyt rahastoihin sijoittamista markkinoiden epävarmuuden vuoksi ja nyt 21

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Sampo Pankin Sijoittajatutkimus 2010

Sampo Pankin Sijoittajatutkimus 2010 24.11. 2010 Sampo Pankin Sijoittajatutkimus 2010 Sampo Pankin TNS Gallupilla teettämän Sijoittajatutkimuksen mukaan suomalaiset ovat hyvin turvallisuushakuisia sijoittajia, jotka haluavat mieluiten säästää

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin.

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

9.4.2010. Sijoitusrahastotutkimus

9.4.2010. Sijoitusrahastotutkimus 9.4.2010 Sijoitusrahastotutkimus Sijoitusrahastotutkimus SISÄLTÖ Johdanto 2 Sijoitusrahastot Suomessa 3 Rahastosijoittajien säästö- ja sijoituskohteet 5 Rahastosijoitusten valintakriteerit ja tietolähteet

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Kotitalouksien säästämistutkimus. julkistustilaisuus 30.5.2011

Kotitalouksien säästämistutkimus. julkistustilaisuus 30.5.2011 Kotitalouksien säästämistutkimus julkistustilaisuus 30.5.2011 Kotitalouksien säästäminen Ohjelma Säästämistutkimus Sari Lounasmeri Nuorten talousosaaminen toimijat, kanavat ja tavat Anu Raijas Sijoittajan

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Sisältö 1. Mikä on osake? 2. Kuinka sijoitan osakkeisiin? 3. Osakesijoittamisen edut 4. Verotus 5. Nordnet osakesijoittajan tukena 6. Katsaus sijoittajan työkaluihin Mikä on osake?

Lisätiedot

Miten valitsen osakkeita? Hannu Huuskonen Oulunseudun osakesäästäjät

Miten valitsen osakkeita? Hannu Huuskonen Oulunseudun osakesäästäjät Miten valitsen osakkeita? Hannu Huuskonen Oulunseudun osakesäästäjät Tausta-ajatuksia Maailma on yhä tiiviimmin integroitunut, kilpailu yritysten kesken on yhä useammin kansainvälistä eivätkä kotimarkkinayrityksetkään

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

www.pwc.fi Markkinariskipreemio osakemarkkinoilla

www.pwc.fi Markkinariskipreemio osakemarkkinoilla www.pwc.fi Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Lokakuu 2012 Sisältö Yhteenveto 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla 4 Pienten ja epälikvidien yhtiöiden lisäriskipreemio 6

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Vaurastu osakesäästäjänä 24.4.2010. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Pörssisäätiö

Vaurastu osakesäästäjänä 24.4.2010. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Pörssisäätiö Vaurastu osakesäästäjänä 24.4.2010 Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Pörssisäätiö Suomen Pörssisäätiö Riippumaton aatteellinen säätiö Tehtävänä arvopaperisäästämisen ja arvopaperimarkkinoiden edistäminen

Lisätiedot

Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään

Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään Rahastot ja elämästä nauttiminen. Elämästä nauttiminen ei ehkä ensiksi tule mieleesi, kun kuulet sanan rahasto. Säännöllinen rahastosäästäminen

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 10.5.2011 Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoituskohteiden valikoimaan Sijoitustuotteiden keskeisiä ominaisuuksia

Lisätiedot

Miten valitsen osakkeita? Hannu Huuskonen Oulunseudun osakesäästäjät

Miten valitsen osakkeita? Hannu Huuskonen Oulunseudun osakesäästäjät Miten valitsen osakkeita? Hannu Huuskonen Oulunseudun osakesäästäjät Tausta-ajatuksia Maailma on yhä tiiviimmin integroitunut, kilpailu yritysten kesken on yhä useammin kansainvälistä eivätkä kotimarkkinayrityksetkään

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Merja Junnonen Tarjolla olevat tuotteet Eläkevakuutukset/säästö- ja sijoitusvakuutukset Sijoitussidonnaiset/laskuperustekorkoiset Yksilölliset

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Kirjoita paperille kaksi kysymystä neljän ensimmäisen kerran asioista, joista haluaisit kysyä. Osakesalkun muodostamisen lähtökohdat Tee sijoitussuunnitelma!!!

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 12.9.2012 18.3.2013 Markets

Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 12.9.2012 18.3.2013 Markets Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 1.9.1 18.3.13 Markets OSAA TÄMÄ PÄÄSET PITKÄLLE Budjettirajoite oma talous on tasapainossa, nyt ja yli ajan Korkomatematiikka haltuun lainat, sijoitukset,

Lisätiedot

Sijoittamisen trendit

Sijoittamisen trendit Sijoittamisen trendit Suvi Tuppurainen myynti- ja markkinointijohtaja, Nordnet Suomi 16.10.2013 Naisten ilta Pörssissä 1. Kehittyvien markkinoiden merkitys maailman taloudessa kasvaa Aasian osuus maailman

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Osakesalkun muodostamisen lähtökohdat Tee sijoitussuunnitelma!!! 1. Minkä osuuden varallisuudestani olen valmis sijoittamaan osakkeisiin?

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin. Mikäli

Lisätiedot

Tässä selvityksessä keskitytään ensisijassa Suomen tuloksiin. Selvityksen lopusta löytyy lyhyt vertailu muiden Pohjoismaiden välillä.

Tässä selvityksessä keskitytään ensisijassa Suomen tuloksiin. Selvityksen lopusta löytyy lyhyt vertailu muiden Pohjoismaiden välillä. Nordnet Säästöindeksi Lehdistötiedote 3.5.2012 Suomi ja Pohjoismaat, Q1 2012 Suomalaiset suhtautuvat varovaisen luottavaisesti pörssin kehitykseen. Nordnetin tekemässä selvityksessä niukka enemmistö suomalaisista

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Yksityissijoittajatutkimus

Yksityissijoittajatutkimus Yksityissijoittajatutkimus Helsingin kauppakorkeakoulu Veraventure Oy Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteutti Helsingin kauppakorkeakoulu Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, jonka kohteena olivat

Lisätiedot

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009 Pankkibarometri 3/2009 Pankkibarometri 3/2009 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 9 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien näkemystä

Lisätiedot

Uudenlainen tapa sijoittaa kiinteistöihin verotehokkaasti. Sijoitusjohtaja Jussi Pekka Talsi Arvoasuntopäivä, Pörssitalo, Helsinki, 06.05.

Uudenlainen tapa sijoittaa kiinteistöihin verotehokkaasti. Sijoitusjohtaja Jussi Pekka Talsi Arvoasuntopäivä, Pörssitalo, Helsinki, 06.05. Uudenlainen tapa sijoittaa kiinteistöihin verotehokkaasti Sijoitusjohtaja Jussi Pekka Talsi Arvoasuntopäivä, Pörssitalo, Helsinki, 06.05.2015 Investium Oy Perustettu 1994 Suomen suurin ja vanhin finanssialan

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa 20.9.2007 Taru Rantala, maajohtaja Nordnet Pankki Indeksiosuus (ETF) Indeksiosuusrahastot (Exchange Traded Fund, ETF) ovat kuin sijoitusrahastoja Osuuksilla

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Tervetuloa webinaariin! Rahastosäästämisen ABC webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle rahastosäästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit opit kuinka rahastot rakennettu ja

Lisätiedot

Metsän merkitys omaisuuseränä 6.11.2014 Metsäpäivä

Metsän merkitys omaisuuseränä 6.11.2014 Metsäpäivä Metsän merkitys omaisuuseränä 6..04 Metsäpäivä Johtaja Panu Kallio OP-Pohjola Metsät merkittävä osa kotitalouksien kokonaisvarallisuutta Kotitalouksien varallisuus vuonna 0 Finanssivarallisuus Pelto Asunnot

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Sijoitusrahastoasiakkaiden taloudellinen kyvykkyys ja tulevat lisäsijoituspäätökset

Sijoitusrahastoasiakkaiden taloudellinen kyvykkyys ja tulevat lisäsijoituspäätökset Sijoitusrahastoasiakkaiden taloudellinen kyvykkyys ja tulevat lisäsijoituspäätökset KTT Antti Pellinen Veristi Oy Kulutustutkimuksen Seura 27.11.2009 Taloudellinen kyvykkyys Objektiivinen mittaus Uskottava

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SIJOITUSRAHASTOSÄÄSTÄMINEN

KOTITALOUKSIEN SIJOITUSRAHASTOSÄÄSTÄMINEN KOTITALOUKSIEN SIJOITUSRAHASTOSÄÄSTÄMINEN 1 Kotitalouksien sijoitusrahastosäästäminen Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet merkittävin sijoittajasektori... 2 2 Sijoitusrahastot osana kotitalouksien varallisuutta...

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II / 2009 30.6.2009

PANKKIBAROMETRI II / 2009 30.6.2009 II / 2009 PANKKIBAROMETRI II / 2009 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsitystä luotonannosta ja talletuksista.

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2013

PANKKIBAROMETRI IV/2013 PANKKIBAROMETRI IV/2013 13.12.2013 1 Pankkibarometri IV/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot ETF = Exchange-Traded Funds (Pörssinoteerattu rahasto) Rahastoyhtiön ylläpitämä, yleensä passiivinen sijoitusrahasto Seuraa tiettyä markkinaa, yleensä jotain indeksiä

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014

Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta Akavan Erityisalat TNS Gallup 1 Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin suomalaisten näkemyksiä julkisesta

Lisätiedot

Selkärankaa Sijoittamiseen! 14.9.2010 Finlandia-talo

Selkärankaa Sijoittamiseen! 14.9.2010 Finlandia-talo Selkärankaa Sijoittamiseen! 14.9.2010 Finlandia-talo Selkärankaa Sijoittamiseen! Valistunut Sijoittaja koulutusta vuodesta 2008 www.valistunutsijoittaja.com Petre Pomell Tmi Petre Pomell petrepomell@24.fi

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon. Taurus Capital Ltd 24.04. 2010

Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon. Taurus Capital Ltd 24.04. 2010 Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon Taurus Capital Ltd 24.04. 2010 The Little Book that Beats the Market 2006 ilmestyi kirja, jonka tekijä väitti kehittäneensä osakevalintamenetelmän

Lisätiedot

b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa.

b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa. 2.9. Epävarmuus ja odotetun hyödyn teoria Testi. Kumman valitset a) 10 euroa varmasti. b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa. Odotettu arvo 0,5* 15 + 0,5*5

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2013

PANKKIBAROMETRI III/2013 PANKKIBAROMETRI III/2013 19.9.2013 1 Pankkibarometri III/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla?

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? PERINTÄASIAKKAAT IKÄRYHMITTÄIN Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? 1. TILASTOSELVITYS Tilastotarkastelun tarkoituksena on selvittää, miten perintään päätyneet laskut jakautuvat eri-ikäisille

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/2017

TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/2017 TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/217 KESKEISET TULOKSET S-Pankin teettämän kyselytutkimuksen mukaan raha-asiat ja erityisesti omat säästöt ja sijoitukset ovat tabu suomalaisille. Säästöistä ja sijoituksista

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Laadukas omaisuudenhoito

Laadukas omaisuudenhoito Laadukas omaisuudenhoito :n Yhteistyö: Omaisuudenhoitaja on asiakkaan luottohenkilö ja asiakkaan sekä omaisuudenhoitajan välillä tulee olla mahdollisimman täydellisesti yhtenevät intressit Yhteistyö :

Lisätiedot

PRIIP s KID. Markku Kaustia. Mistä PRIIP s regulaatiossa on kysymys? Mitkä ovat KID:in vaikutukset? Miltä näyttää - onnistutaanko?

PRIIP s KID. Markku Kaustia. Mistä PRIIP s regulaatiossa on kysymys? Mitkä ovat KID:in vaikutukset? Miltä näyttää - onnistutaanko? PRIIP s KID Suomeksi: Vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen ja vakuutus-muotoisten sijoitustuotteiden avaintietodokumentti Käytännössä: EU sääntelyä siitä, miten sijoituksen riski ja kulut

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2014

PANKKIBAROMETRI III/2014 PANKKIBAROMETRI III/2014 17.9.2014 1 Pankkibarometri III/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Kasvata eurosta. isompi sijoittamalla

Kasvata eurosta. isompi sijoittamalla Kasvata eurosta isompi sijoittamalla TEKSTI Minna Lyhty KUVAT Minna Lyhty, Fotolia Onko sinulla iso palkka? Jos on, siitä on helppo ottaa osa syrjään ja sijoittaa se. Vai onko palkkasi pieni? Silloin sijoittaminen

Lisätiedot

Etf - sijoitusstrategin työkalu

Etf - sijoitusstrategin työkalu Etf - sijoitusstrategin työkalu Karo Hämäläinen Sijoitusristeily 2008, 5.4.2008 Mikä on etf? Etf = Exchange traded fund = pörssilistattu rahasto Kaupankäynti kuten (ulkomaisella) pörssiosakkeella Monet

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2014

PANKKIBAROMETRI I/2014 PANKKIBAROMETRI I/2014 7.3.2014 1 Pankkibarometri I/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot