Sijoittajien informaation käyttö ja sijoituskäyttäytyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoittajien informaation käyttö ja sijoituskäyttäytyminen"

Transkriptio

1 Sijoittajien informaation käyttö ja sijoituskäyttäytyminen Mika Vaihekoski Lauri Vaittinen Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tutkimusraportin kopiointi ilman lupaa muihin kuin opetustarkoitukseen kielletään LTT-Tutkimus Oy Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, Helsinki Puh (09) Fax (09) ltt.hkkk.fi

2 2 LTT-Tutkimus Oy 2

3 LTT-Tutkimus Oy 3 TIIVISTELMÄ Tämän tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää sijoittajien käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä. Tähän tarkasteluun kuuluu vahvasti sijoittajan käyttämä informaatio, ja se miten sijoittaja hahmottaa ja ymmärtää ympäristöä jossa toimii. Tutkimuksessa pyritään selvittämään myös sijoittajien suhtautumista eri sijoitusvaihtoehtoihin, erityisesti suoran osakesijoittamisen ja rahastosijoittamisen näkökulmasta. Tutkimuksella yritetään löytää vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi sijoittajat hajauttavat huonosti salkkujaan? Pitävätkö sijoittajat sijoitusrahastoja tasavertaisina sijoitusvaihtoehtoina suoralle osakesijoittamiselle? Miten paljon sijoittajat luottavat omiin näkemyksiin sijoituspäätöksissä? Vaikuttaako historiallinen kurssikehitys sijoittajien sijoituspäätöksiin? Aikaisempien tutkimusten perusteella voitiin ennakoida sijoittajien käyttäytyvän joissain tilanteissa rahoitusmarkkinoiden teorioiden vastaisesti. Jo ennakolta voitiin olettaa, että sijoittajilta kysyttäessä, he haluavat sijoituksilta mielellään hyvää tuottoa pienellä riskillä. Myös tässä tutkimuksessa saatiin saman suuntaisia tuloksia. Merkittävinä pidettäviä tuloksia saatiin tässä tutkimuksessa kuitenkin muilla osaalueilla. Yllättävänä voitiin pitää sijoitusrahastojen saamaa tyrmäävää vastaanottoa. Suoraa osakesijoittamista pidettiin lähes joka suhteessa osakerahastosijoittamista parempana vaihtoehtona vastanneiden keskuudessa. Ainoastaan riskin hajauttamista sijoittajat pitivät rahastoissa osakesijoittamista helpompana. Tätä tulosta voidaan pitää myös siksi yllättävänä, koska kysely toteutettiin jo markkinoiden romahdettua. Edes tämä ei kuitenkaan ole kääntänyt mielipiteitä suoraa osakesijoittamista vastaan. Naisten ja miesten välisiä eroja tutkittaessa havaittiin naisten olevan enemmän riskiä karttavia sijoittajia. Naiset pitivät myös sijoitusrahastoja miehiä houkuttelevampana sijoituskohteena ja suhtautuivat skeptisemmin suoran osakesijoittamisen mahdollisuuksiin. Sijoituspäätöksiin vaikuttavia tekijöitä tutkittaessa havaittiin sijoittajien luottavan paljon omiin näkemyksiin. Myös monet osakkeen hinnan muodostukselle ei niin oleelliset tekijät olivat suhteellisen merkittäviä sijoituspäätöksissä. Sijoittajat pitivät esimerkiksi Helsingin pörssin viimeaikaista kehitystä yrityksen johtoa merkittävämpänä tekijänä osakkeiden osto- ja myyntipäätöksiä tehdessä. Informaationlähteitä tutkittaessa havaittiin, että epäformaalit informaatiolähteet ovat hyvin vähäisessä asemassa aktiiviselle sijoittajalle. Henkilökohtaisten sijoitusneuvojen merkitys sijoituspäätöksissä on aikaisempiin tutkimuksiin nähden hyvin vähäinen. Myös informaationlähteenä sähköiset mediat ovat syrjäyttäneet yksityissijoittajien keskuudessa epäformaalit lähteet. Koska tutkimuksen kohderyhmän olivat Internetiä käyttävät sijoittajat, Internetin merkitys oli odotetusti vastaajajoukolle dominoiva informaation lähde. 3

4 4 LTT-Tutkimus Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tutkimuksen tavoitteet Kyselyn toteutus SIJOITTAJAPROFIILIT Vastaajien taustatiedot Sukupuoli ja ikä Koulutus ja tulot Asuinpaikkakunta ja kotitalouden koko Hajautus eri sijoituskohteiden välillä Iän vaikutus hajauttamiseen eri sijoituskohteiden välillä Kansainvälinen hajauttaminen Vakuutussijoittaminen Rahastosijoittaminen Osakesijoittaminen ja hajauttaminen Hajauttaminen eri yritysten osakkeisiin Hajauttaminen eri toimialoille Velkarahalla sijoittaminen ja velan vaikutus sijoitussalkun riskiin Sijoittajien suunnitelmat lähitulevaisuudessa SIJOITUSAKTIIVISUUS JA OSAAMISTASOARVIOINTI Osakkeisiin liittyvän osaamisen arviointi Johdannaisiin liittyvän osaamisen arviointi Yritystalouteen ja kansantalouteen liittyvän osaamisen arviointi SUHTAUTUMINEN OSAKE- JA RAHASTO- SIJOITTAMISEEN Omien näkemysten hyödyntäminen suorassa osakesijoittamisessa Suhtautuminen osakesijoitusten hajauttaminen Kiinnostus suoraa osakesijoittamista kohtaan Reagointi markkinoiden muutoksiin, sijoitusrahastot vs. yksityissijoittajat Rahastosijoittamisen tuottoisuus vs. suoraan osakesijoittamiseen Yhteenveto suhtautumisesta rahastosijoittamiseen vs. suoraan osakesijoittamiseen SIJOITUSKOHTEEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT SIJOITUSPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

5 LTT-Tutkimus Oy Tulokset Yksityissijoittajat vs. analyytikot Hälyn merkitys sijoituspäätöksissä Yrityksen eettisten arvojen ja henkilöstön kannustinjärjestelmien merkitys Yrityksen henkilöstön kannustinjärjestelmät Yrityksen eettiset arvot Vertailu Nagyn ja Obenbergerin kyselytutkimukseen Päätelmiä sijoituspäätöksiin vaikuttavista tekijöistä SIJOITTAJAN KOKEMA ASEMA LÄHIPIIRISSÄ TIEDOTUSVÄLINEIDEN JAKAMA SIJOITTAMISEEN LIITTYVÄ INFORMAATIO Informaatiolähteiden merkittävyys Internetin käyttö kaupankäyntiin ja talouteen liittyvän informaation hankkimiseen Sijoittajille hyödyllisimmät lehdet ja Internet palvelimet YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET

6 6 LTT-Tutkimus Oy KUVIOLUETTELO Kuvio 1. Vastaajien suhteellinen ikä- ja sukupuolijakauma Kuvio 2. Osakeomistuksen suhteellinen jakauma Kuvio 3. Sijoitusten hajautus eri kohteiden välillä (omistajien %-osuus vastaajista) Kuvio 4. Sijoitusten hajautus eri ikäluokissa (omistajien %-osuus vastaajista) Kuvio 4. Rahastosijoittamisen aloitusvuosi Kuvio 5. Osakeomistuksen hajauttaminen eri yritysten osakkeisiin Kuvio 6. Osakeomistuksen hajauttaminen eri toimialoille Kuvio 6. Houkuttelevimmat lähitulevaisuuden sijoitussuunnitelmat Kuvio 7. Osakkeisiin liittyvän osaamisen arvio Kuvio 8. Johdannaisiin liittyvän osaamisen arvio Kuvio 9. Yritystalouteen liittyvän osaamisen arvio Kuvio 10. Kansantalouteen liittyvän osaamisen arvio Kuvio 11. Sijoituspäätösten useus Kuvio 12. Sijoittajien pääsääntöinen sijoitushorisontti Kuvio 13. Suora osakesijoittaminen mahdollistaa omien näkemysten hyödyntämisen ja näin keskimääräistä suuremman tuoton Kuvio 15. Vain muutamaan osakkeeseen sijoittaminen mahdollistaa suuremman tuoton kuin hajautettu salkku Kuvio 16. Suora osakesijoittaminen on hyvin mielenkiintoista Kuvio 17. Sijoitusrahasto pystyy reagoimaan yksityissijoittajaa nopeammin markkinoiden muutoksiin Kuvio 18. Riskin hajauttaminen on rahastoissa suoraa osakesijoittamista helpompaa.. 43 Kuvio 19. Rahastojen perimät kulut ovat pienempiä suhteessa osakekaupan välityspalkkioihin Kuvio 20. Rahastosijoittaminen on keskimäärin suoraa osakesijoittamista tuottoisampaa (samalla riskitasolla) Kuvio 21. Eri tekijöiden merkitys sijoituskohteen valintaan Kuvio 21. Sijoituskohteen turvallisuuden vaikutus sijoituskohteen valintaan Kuvio 22. Sijoituskohteesta odotettavan tuoton vaikutus sijoituskohteen valintaan Kuvio 23. Eri tekijöiden merkitys osakkeiden osto/myyntipäätösten teossa

7 LTT-Tutkimus Oy 7 Kuvio 24. Yrityksen henkilöstön kannustinjärjestelmien merkitys osakkeiden osto/myyntipäätösten teossa Kuvio 25. Yrityksen eettisten arvojen merkitys osakkeiden osto/myyntipäätösten teossa Kuvio 26. Sijoittajan kokema asema ystävien ja tuttavien keskuudessa Kuvio 27. Mielipiteitä tiedotusvälineiden jakamasta sijoittamiseen liittyvästä informaatiosta Kuvio 28. Tiedotusvälineiden merkittävyys sijoituspäätöksien teossa Kuvio 29. Internetin käyttö talouteen liittyvän informaation hankkimiseen Kuvio 30. Internetin sijoittamiseen liittyvien kaupankäyntipalvelujen käyttö Kuvio 31. Sijoittajille hyödyllisimmät lehdet Kuvio 32. Sijoittajille hyödyllisimmät Internet -sivut

8 8 LTT-Tutkimus Oy 1 JOHDANTO Täydellisten pääomamarkkinoiden yhtenä välttämättömänä ehtona on, että kaikki yksilöt ovat rationaalisia odotettujen hyötyjen maksimoijia (Havunen ja Yli-Olli 1986). Tämä edellyttää tehokkaiden markkinoiden olemassaoloa, jolloin sijoittajat reagoivat uuteen informaation viiveettä ja oikeasti. Useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on kuitenkin löydetty merkkejä sijoittajien yli- tai alireagoinnista julkaistuun informaatioon. Tämä ei sinänsä ole ihmeellistä, sijoittajathan tekevät päätöksiä rajallisten kykyjen ja usein puutteellisten tietojen perusteella. Tärkeämpää kuitenkin markkinoiden tehokkuuden kannalta on se, että useat näistä sijoittajien käyttäytymismalleista on ennustettavissa ja siten osin jopa hyödynnettävissä. Jos näin on, eivät markkinat täytä tehokkuuden vaatimusta. Tutkimuksellisesti ihmisten käyttäytyminen on käyttäytymistieteellisen rahoitustutkimuksen (ns. behavioral finance) yksi tutkimuskohteista. Useille ilmiöille onkin löydetty selitys sijoittajien käyttäytymismallien avulla, joista osa on jo saanut laajaakin tukea tutkimustuloksista ympäri maailman. On kuitenkin vielä epäselvää, voivatko nämä käyttäytymismallit ja tehokkaat markkinat esiintyä yhtä aikaa, vai voidaanko sijoittajien käyttäytymismalleja hyödyntämällä kerätä ylisuuria voittoja. Keskeinen tekijä markkinoiden tehokkuudelle on informaatio. Kaikki informaatio, jota muilla ei ole käytössä, antaa periaatteessa mahdollisuuden hyötyä siitä. Ei olekaan ihme, että tiedon kysyntä markkinoilla on kasvanut. Sijoittajan on jatkossa oltava entistä aktiivisempi tiedon kerääjä ja suodattaa tiedosta nopeasti oleellinen. Yksityissijoittajan kannalta tilanne voi olla ongelmallinen he altistuvat yhä useammin informaation kaltaiselle hälylle, jota väärin tulkitessa sijoittaja saattaa ottaa turhia riskejä. Sijoittajan tulisi tämän informaatiotulvan keskellä olla vielä luottamatta liikaa omiin ja muiden aavistuksiin. 8

9 LTT-Tutkimus Oy Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää kyselytutkimuksen avulla sijoittajan käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä. Tähän tarkasteluun kuuluu vahvasti sijoittajan käyttämä informaatio, ja se miten sijoittaja hahmottaa ja ymmärtää ympäristöä jossa toimii. Tutkimuksessa pyritään selvittämään myös sijoittajien suhtautumista eri sijoitusvaihtoehtoihin. Tässä keskitytään lähinnä suoran osakesijoittamisen ja rahastosijoittamisen vertailuun sijoittajan näkökulmasta. Tutkimuksella yritetään löytää vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi sijoittajat hajauttavat huonosti salkkujaan? Pitävätkö sijoittajat sijoitusrahastoja tasavertaisina sijoitusvaihtoehtoina suoralle osakesijoittamiselle? Miten paljon sijoittajat luottavat omiin näkemyksiin sijoituspäätöksissä? Vaikuttaako historiallinen kurssikehitys sijoittajien sijoituspäätöksiin? 1.2 Kyselyn toteutus Tutkimuksen kysely toteutettiin Internet-kyselynä Helsingin kauppakorkeakoulun Sijoittajapalvelimella 1. Vastausaika oli ja tänä aikana kyselyyn vastasi 786 sijoittajaa. Sijoittajat saivat kyselyyn vastattuaan välittömästi kyselylomakkeen pohjalta luodun analyysin sijoittajaprofiilistaan sekä tämän lisäksi vastaajien kesken arvottiin neljä lippua Sijoitusakatemia tapahtumaan. Ohjelmallisesti 2 rajoitettiin vastaajia vastaamasta yhdeltä Internet- päätteeltä useammin kuin kerran kyselyyn. Vastaajista jouduttiin hylkäämään 110:n vastaukset näiden puutteellisuuden vuoksi. Kysely toteutettiin Internet-kyselynä koska tarkoituksena oli kartoittaa aktiivisten yksityissijoittajien informaation käyttöä ja sijoituskäyttäytymistä. Perusoletuksena oli, että kyselyyn vastanneet sijoittajat olivat perillä osakesijoittamiseen liittyvistä peruskäsitteistä ja tunsivat jonkin verran rahoituksen teoriaa 3. Näin voitiin paremmin Käyttämällä ns. cookie-tunnistusta. Havunen ja Yli-Ollin (1986) tutkimuksessa saatiin tulokseksi että aktiiviset järjestäytyneet osakkeenomistajat lukevat, ymmärtävät ja hyväksikäyttävät jaettua tilinpäätösinformaatiota järjestäytymättömiä paremmin 9

10 10 LTT-Tutkimus Oy käyttää perusoletuksena kyselyyn vastanneiden sijoittajien rationaalista käyttäytymistä sijoittajina. Kysymyslomake (Liite 1) sisälsi 30 kysymystä. Vastaajien informaation käytön vertailemiseksi tutkimuksessa käytettiin osin samanlaista lähestymistapaa kuin Havusen ja Yli-Ollin (1986) ja Martikaisen ja Mäkelän (1999 ja 2000) tutkimuksissa. Kysymykset jakaantuivat viiteen eri osioon. Kysymysryhmät pyrkivät selvittämään vastaajien henkilökuvan, osaamistason, sijoitusten hajauttamisen ja kaupankäyntiaktiivisuutta. Erityisesti kysymyksissä selvitettiin sijoituspäätöksiin vaikuttavia tekijöitä, epärationalisuutta sijoituspäätöksissä, suhtautumista rahastosijoittamiseen ja eri tietolähteiden käyttöä. 10

11 LTT-Tutkimus Oy 11 2 SIJOITTAJAPROFIILIT Tässä osassa kerrotaan vastanneiden taustatiedot sekä tutkitaan eri sijoitusmuotojen suosittuutta vastaajien keskuudessa ja iän ja sukupuolen vaikutusta hajauttamiseen eri sijoitusvaihtoehtojen välillä. 2.1 Vastaajien taustatiedot Sukupuoli ja ikä Kyselyyn vastanneista sijoittajista 86% oli miehiä ja 14% naisia. Kuviosta 1 näkyy miesten ja naisten suhteellinen ikäjakauma. Sekä miesten, että naisten ikäjakaumat eroavat suomalaisten osakkeenomistajien vastaavista. Karhusen ja Keloharjun kokoamassa Shareownership in Finland 2000 datasta ilmenee, että suomalaisista eniten osakkeenomistajia on vuotiaiden luokassa osakkeenomistajien keski-iän ollessa 47,9 vuotta miehillä ja 50,2 vuotta naisilla 4. Sen sijaan tämän kyselyn vastaajat ovat hyvin lähellä väkiluvun ikäjakaumaa, vastaajien keski-iän ollessa 37,0 vuotta miehillä ja 37,6 vuotta naisilla. Kyselyn toteutus Internetissä luonnollisesti laskee vastaajien keskiikää sillä Internetin levinneisyys on vanhempien ihmisten keskuudessa huomattavasti vähäisempää. nainen mies -25 vuotta vuotta vuotta vuotta 56- vuotta 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Kuvio 1. Vastaajien suhteellinen ikä- ja sukupuolijakauma 4 Shareownership in Finland 2000 käsitti 99,9% suomalaisista osakkeenomistajista 11

12 12 LTT-Tutkimus Oy Kun tutkitaan vastaajien osakeomistuksen jakautumista eri ikäluokissa (kuvio 2) on jakauma huomattavasti yhteneväisempi miesten osalta suomalaisten osakesijoittajien kanssa. Sen sijaan miesten ja naisten välinen osakkeenomistus on vielä enemmän vinoutuneempi verrattuna kaikkiin suomalaisiin osakkeenomistajiin, naisten omistaessa vain 2% ja miesten 98% osakeomaisuudesta, kun vastaavat luvut suomalaisilla osakkeenomistajilla ovat 34,6% ja 65,4%. nainen mies -25 vuotta vuotta vuotta vuotta 56- vuotta 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Kuvio 2. Osakeomistuksen suhteellinen jakauma Koulutus ja tulot Vastaajat ovat erittäin hyvin koulutettuja; 52%:lla vastaajista on korkeakoulututkinto ja vain neljällä prosentilla ei ole ammatillista koulutusta ollenkaan. Tämä näkyy myös vastaajien keskituloissa, joka on miehillä mk (mediaani mk) ja naisilla mk (mediaani mk) Asuinpaikkakunta ja kotitalouden koko Kysely on tavoittanut vastaajia tasaisesti eri puolelta suomea, ja viisi vastaajasta oli ulkomailla asuvia suomalaisia. Huomattava osa vastaajista asui kuitenkin pääkaupunkiseudulla (41,2 %). Myös sekä perheelliset, että yksin asuvat olivat hyvin edustettuina. Yleisin kotitalouden koko vastaajilla oli 2 henkeä (35%). 12

13 LTT-Tutkimus Oy Hajautus eri sijoituskohteiden välillä Vastaajat olivat hajauttaneet hyvin monipuolisesti sijoituksiaan (kuvio 3). Tutkimuksen kannalta oleellista oli rahastosijoittamisen suosittuus vastaajien keskuudessa. Se mahdollistaa tutkimuksessa vertailun suoraa osakeomistusta suosivien ja rahastosijoittajien välillä. Muita sijoituskohteita ei käytetä selittävinä muuttujina, vaikkakin osaa niistä analysoidaan yksittäin tarkemmin. Kaikki Naiset Miehet Määräaikaiset ja muut sijoitustilit Kotimaiset pörssiosakkeet Kotimaiset listaamattomat osakkeet Ulkomaiset pörssiosakkeet Ulkomaille sijoittavat toimialarahastot Kehittyvien markkinoiden rahastot Muut ulkomaille sijoittavat osakerahastot Kotimaahan sijoittavat toimialarahastot Muut kotimaahan sijoittavat osakerahastot Yhdistelmärahastot Korkorahastot Muut sijoitusrahastot Säästö- ja sijoitusvakuutukset Vapaaehtoiset yksilölliset eläkevakuutukset Valtion obligaatiot Muut joukkovelkakirjat Maa- ja metsäomistus Taide ja arvotavarat Muut sijjoitukset Velkaa sijoittamiseen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 3. Sijoitusten hajautus eri kohteiden välillä (omistajien %-osuus vastaajista) 13

14 14 LTT-Tutkimus Oy 2.3 Iän vaikutus hajauttamiseen eri sijoituskohteiden välillä Iän kasvaessa lähes kaikkien sijoitusvaihtoehtojen omistustiheys kasvaa, eli vanhemmat ihmiset ovat hajauttaneet sijoituksensa paremmin useiden eri sijoituskohteiden välillä (kuvio 4). Hajautuksen lisääntymistä voidaan selittää suurelta osin varallisuuden lisääntymisellä iän kasvaessa. Merkittäviä poikkeamia tästä on ainoastaan sijoitusrahastojen omistuksessa, joka on suosituinta vuotiaiden keskuudessa. Tämän voidaan olettaa johtuvan siitä, että vanhemmille ihmisille vapaaehtoiset eläkevakuutukset ovat sijoitusinstrumentteina substituutteja sijoitusrahastoille. 56- vuotta vuotta vuotta vuotta -25 vuotta Määräaikaiset ja muut sijoitustilit Kotimaiset pörssiosakkeet Kotimaiset listaamattomat osakkeet Ulkomaiset pörssiosakkeet Ulkomaille sijoittavat toimialarahastot Kehittyvien markkinoiden rahastot Muut ulkomaille sijoittavat osakerahastot Kotimaahan sijoittavat toimialarahastot Muut kotimaahan sijoittavat osakerahastot Yhdistelmärahastot Korkorahastot Muut sijoitusrahastot Säästö- ja sijoitusvakuutukset Vapaaehtoiset yksilölliset eläkevakuutukset Valtion obligaatiot Muut joukkovelkakirjat Maa- ja metsäomistus Taide ja arvotavarat Muut sijjoitukset Velkaa sijoittamiseen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 4. Sijoitusten hajautus eri ikäluokissa (omistajien %-osuus vastaajista) 14

15 LTT-Tutkimus Oy Kansainvälinen hajauttaminen Kansainvälisen hajautuksen vähäisyys on ollut pitkään tunnettu ilmiö. Grinblattin ja Keloharjun (2000) tutkimuksessa todettiin yrityksen pääkonttorin etäisyydellä, kielellä ja toimitusjohtajan kulttuurillisella taustalla olevan huomattavaa merkitystä taipumukseen omistaa ja käydä kauppaa eri yritysten osakkeita. Vahvaa taipumus oli varsinkin kotitalouksilla. Kansainvälistä hajauttamista voidaan pitää vähäisenä myös vastaajien keskuudessa: 11% vastaajista omistaa ulkomaisten yritysten osakkeita ja 35% ulkomaille sijoittavien rahastojen osuuksia. Suorat ulkomaiset osakesijoitukset edustavat vain 2,5 prosenttia osakkeisiin sijoitetusta omaisuudesta. Näitä lukuja voidaan pitää hyvin pienenä varsinkin siihen verrattuna kuinka tärkeänä kansainvälistä hajauttamista pidetään. Edes tarpeeksi kattavaa toimialasijoittamista on vaikeaa saavuttaa Suomen rahoitusmarkkinoilla, koska monet toimialat puuttuvat Helsingin pörssistä kokonaan. 2.5 Vakuutussijoittaminen Sijoitussidonnaiset vakuutukset ovat jo kauan olleet suosittu sijoitusmuoto ulkomailla. Niiden suosio rahastoihin verrattuna perustuu verotuksellisiin etuihin niin sijoitusvakuutuksen kuin vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten osalta. Vakuutuksenottajalla on myös mahdollisuus valita itse ne sijoituskohteet, joiden mukaan vakuutuksen tuotto muodostuu. Vastaajista 21%:lla oli vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus ja 13%:lla säästö- tai sijoitusvakuutus. Säästö- ja sijoitusvakuutuksiin sijoitetut keskimääräiset varat ( mk) olivat lähellä sijoitusrahastojen yhteenlaskettua tasoa ( mk) ja mediaaniltaan jopa sijoitusrahastoja suurempia. Eläkevakuutuksiin sijoitetut summat olivat hieman pienempiä. 15

16 16 LTT-Tutkimus Oy 2.6 Rahastosijoittaminen Rahastosijoittaminen on vastaajien keskuudessa hyvin suosittua. Vastanneista miehistä 49% ja naisista 58% omistaa osake-, yhdistelmä-, korko- tai muita sijoitusrahastoja. Rahastosijoittamisen osuutta yksityissijoittajien sijoitussalkusta pidetään suomessa yleisesti kuitenkin vielä suhteellisen vähäisenä.. Yllättävää on ulkomaille sijoittavien toimialarahastojen suosittuus verrattuna muihin ulkomaille sijoittaviin rahastoihin, sillä jopa 21% vastaajista omistaa näiden osuuksia. Myös muut rahastotyypit olivat hyvin edustettuina. Vertailua eri rahastovaihtoehtojen välillä on tarkasteltava kuitenkin varovaisesti, sillä validiteettia heikentää jonkin verran se, että osa vastaajista saattaa olla tietämätön rahastosijoitustensa laadusta. Capon et al. (1996) kyselytutkimuksessa yhdysvaltalaisille rahastosijoittajille havaittiin, että 77% vastaajista ei edes tietänyt omistamisensa rahastojen tyyppiä (vaihtoehtoina osake-, korko- tai yhdistelmärahasto) % 6 % 3 % 4 % 1 % 3 % 1 % 6 % 20 % 22 % 29 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Kuvio 4. Rahastosijoittamisen aloitusvuosi Rahastosijoittamisen markkinoiden varhaisesta vaiheesta kertoo se, että 76% sijoitusrahastoja omistavista vastaajista on aloittanut rahastosäästämisen vuonna 1998 tai sen jälkeen. Viimeaikainen käänne uusien rahastosijoitusten määrässä näkyy myös 16

17 LTT-Tutkimus Oy 17 vastaajien keskuudessa, sillä vain 4% heistä on aloittanut rahastosijoittamisen tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, kun vastaava luku koko viime vuodelta oli 29%. 2.7 Osakesijoittaminen ja hajauttaminen Suomessa suora osakesijoittaminen ollut aina erittäin suosittua Kun vuoden 2000 kesäkuussa 14,2% Suomen väestöstä omisti suoria osakesijoituksia, vastaava luku 1995 Yhdysvalloissa oli 10,4% (Korhonen ja Keloharju, 2000). Myös vastaajien keskuudessa suora osakesijoittaminen oli ylivoimaisesti suosituin sijoitusvaihtoehto ja 88% vastaajista ilmoitti omistavansa suoraan yritysten osakkeita. Tässä tutkitaan osakesijoitusten hajauttamista eri yritysten osakkeisiin ja eri toimialoille, sekä eri taustatekijöiden vaikutusta hajauttamiseen Hajauttaminen eri yritysten osakkeisiin Vastaajat ovat hajauttaneet osakeomistuksiaan huomattavasti enemmän kuin suomalaiset osakkeenomistajat keskimäärin (vrt. kuvio 5). Vastaajat omistavat 6,3 yrityksen osakkeita 5 (mediaani 5), kun suomalaisilla osakkeenomistajilla oli salkussaan keväällä 2000 keskimäärin 2,6:n yrityksen osakkeita. Vaikka diversifiointi on kyselyyn vastanneiden keskuudessa huomattavasti systemaattisempaa, vain 19%:lla vastaajista on salkussaan yli 10 eri yrityksen osaketta sisältävä sijoitussalkku. Tutkittaessa hajautusta selittävänä muuttujana sijoitussalkun koko, havaitaan että sillä on merkittävä riippuvuus osakesalkun hajauttamiseen. Tämä tulos on yhteneväinen aikaisempien tutkimusten kanssa (ks. esim. Havunen ja Yli-Olli, 1986), joissa on havaittu suurta sijoitussalkkua hajauttavan sijoituksiaan enemmän. Tulos on hyvin johdonmukainen sillä salkkukoon kasvaessa mahdollisuudet hajauttaa sijoituksia kasvaa ja toisaalta pienen salkun hajauttamisesta aiheutuneet kulut voivat olla suhteellisesti hyvinkin suuria. 5 Mukana vain osakkeita omistavat vastaajat. 17

18 18 LTT-Tutkimus Oy 1 osake 2-5 osaketta 6-10 osaketta yli 10 osaketta Kaikki sijoittajat Miehet Naiset vuotta vuotta vuotta vuotta 56- vuotta Ei amm. koulutusta Ylioppilas Ammattikoulu Opisto / Ammattikorkeakoulu Yliopisto / Korkeakoulu Pääkaupunkiseutu Muu maa (sij.salkun koko) mk mk mk mk mk mk (osak.mk/sij.mk) 0% - 25 % 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100% Vähän Kohtalaisesti Keskitasoa enemmän Merkittävästi % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 5. Osakeomistuksen hajauttaminen eri yritysten osakkeisiin 6 6 Prosenttiluvut luokittelevat sijoittajat suoraa osakeomistusta ja rahastosijoittamista painottaviin. Kaavana tässä käytetään Osakkeet mk / (Osakkeet + Rahastosijoitukset mk). Vähän, Merkittävästi, Keskitasoa enemmän ja Merkittävästi viittaa vastaajien arvioimaan osakkeisiin liittyvään osaamistasoon. 18

19 LTT-Tutkimus Oy 19 Hajautusta on tutkittu myös vastaajilta kysyttyyn osakkeisiin liittyvään osaamistasoon verrattuna (osaamistasoa käsitellään myöhempänä yksityiskohtaisemmin). Vaikka osaamistason mittari on tässä tapauksessa täysin subjektiivinen, on osaamistasolla merkittävää vaikutusta osakesalkun hajauttamiseen. Varovaisesti tulkittuna tämä tarkoittaa sitä, että yksi syy sijoittajien vähäiselle sijoitusten hajauttamiselle on vähäinen tietämys hajauttamisen vaikutuksesta epäsystemaattiseen riskiin Hajauttaminen eri toimialoille Kyselyryhmästä voidaan todeta, että suuri osa vastaajien osakesijoituksista on keskittynyt kasvavien toimialojen osakkeisiin (kuvio 6). Jopa 51 prosenttia 6-10 osakkeen salkkua hallitsevista sijoittaa rahansa pääsääntöisesti kasvavien toimialojen yritysten osakkeisiin. Koulutuksella on lievä vaikutus toimialoihin hajauttamiseen niin, että korkeammin koulutetut hajauttavat enemmän tasaisesti eri toimialojen osakkeisiin kuin pääsääntöisesti jollekin tietylle toimialalle. Poikkeuksen tekevät sijoittajat joilla ammatillista koulutusta ei ole lainkaan. Kuviosta 5, voidaan nähdä, että tämä ryhmä hajauttaa sijoituksiaan myös useamman eri yrityksen osakkeisiin, kuin muut koulutusryhmät. Tämä saattaa johtua ns. itseoppineisuus ilmiöstä, jolloin nämä henkilöt ovatkin paremmin perehtyneitä rahoituksen teoriaan kuin paremmin koulutetut. Tätä teoriaa tarkastellaan jäljempänä mm. osakkeisiin liittyvän osaamistason avulla. Erityisen konservatiivisina sijoittajina tulosten perusteella voidaan pitää iäkkäitä vastaajia. Yli 56 vuotiaista pääsääntöisesti perinteisiin toimialoihin sijoittavien osuus oli eri ikäluokista suurin, samoin kuin tasaisesti eri toimialojen osakkeisiin hajauttavien osuus. Tutkittaessa perinteisten toimialojen osuuden suhdetta kasvavien toimialojen vastaaviin osuuksiin, huomataan että suhdeluvun jakauma noudattaa elinkaarihypoteesin mukaista ajattelua; nuoremmat ihmiset sijoittavat rahansa riskisempiin kohteisiin. Teoreettisesti ajateltuna pääsääntöisesti tietylle toimialalle sijoittavia henkilöitä voidaan pitää CAPM -mallin mukaan epärationaalisina, koska tämän mallin mukaan korkein odotettu tuotto-riski suhde saadaan hajauttamalla sijoitukset mahdollisimman tehokkaasti tasaisesti kaikille eri toimialoille. 19

20 20 LTT-Tutkimus Oy Kasvavien toimialojen osakkeita Perinteisten toimialojen osakkeita Tasaisesti eri toimialojen osakkeita Kaikki sijoittajat Miehet Naiset vuotta vuotta vuotta vuotta 56- vuotta Ei amm. koulutusta Ylioppilas Ammattikoulu Opisto / Ammattikorkeakoulu Yliopisto / Korkeakoulu Pääkaupunkiseutu Muu maa osake 2-5 osaketta 6-10 osaketta 10- osaketta (sij.salkun koko) mk mk mk mk mk mk (osak.mk/sij.mk) 0% - 25 % 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100% Vähän Kohtalaisesti Keskitasoa enemmän Merkittävästi % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 6. Osakeomistuksen hajauttaminen eri toimialoille 20

21 LTT-Tutkimus Oy Velkarahalla sijoittaminen ja velan vaikutus sijoitussalkun riskiin Huonosti hajautettu osakesalkku yhdistettynä velaksi sijoittamiseen luo sijoittajalle synteettistä optiota vastaavan position, joka tekee sijoitussalkusta hyvin riskisen. Silti 11 prosenttia alle viiden eri yrityksen osakkeita omistavista henkilöistä ilmoittaa ottaneensa velkaa sijoittamiseen. Yhtenä selityksenä tällaiselle käyttäytymiselle voisi olla tavallisesta poikkeava hyötykäyrän muoto ja näin erilainen suhtautuminen riskiin. Keskimääräinen velka sijoittamiseen sitä ottaneilla vastaajilla oli mk (mediaani mk). Huomattavaa on, että yksikään naisista ei ollut ottanut velkaa sijoittamiseen, ja että velan ottajat jakaantuivat tasaisesti kaikkien ikäluokkien välillä. Tutkittaessa sijoitusten hajauttamisen suhdetta velanottoon havaitaan, että keskimääräinen velka suhteessa keskimääräiseen sijoitussalkkuun ei muutu merkittävästi hajautuksen kasvaessa. Kun huonosti salkkunsa hajauttaneilla sijoittajilla velan ottaminen saattaa lisätä riskiä yli sijoittajan riskinsietokyvyn, hyvin sijoitussalkkunsa hajauttaneille velan ottamista sijoittamiseen voidaan jopa pitää suotavana kun on tarkoituksena lisätä sijoitussalkun odotettua tuottoa. On huomattavaa kuitenkin, että jos sijoittaja joutuu maksamaan velasta korkoa yli riskittömän koron, tilanne saattaa olla toisenlainen. Riski/tuotto koordinaatistossa markkinaportofliopisteestä ylöspäin mentäessä CAPM-mallin mukainen tehokas portfolio on tietyillä riskitasoilla pelkästä riskisistä sijoituksista muodostettu portfolio. Tällöin velan ottamista ei voida pitää rationaalisena odotetun hyödyn maksimointina edes hyvin salkkunsa hajauttaneille sijoittajille. 2.8 Sijoittajien suunnitelmat lähitulevaisuudessa Sijoittajilla on edelleen vahva kiinnostus sijoittaa lisää rahojaan osakkeisiin ja sijoitusrahastoihin (kuvio 7). Vastaajista 49% (niistä jotka eivät vielä omista sijoitusrahasto-osuuksia) on suunnitellut sijoittavansa sijoitusrahastoihin lähiaikoina. Martikaisen ja Mäkelän (2000) tekemään tutkimukseen verrattuna tämä osuus on noussut kahdella prosenttiyksiköllä. Tämä saattaa johtua siitä, että osa sijoittajista on lykännyt rahastoihin sijoittamista markkinoiden epävarmuuden vuoksi ja nyt 21

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin. Mikäli

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009 Advisory Corporate Finance Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Syyskuu 2009 Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24% Lehdistötiedote 18.4.2012 Kuvio 1. Puolet sijoittajista ilmoittaa kokevansa stressiä säästöjensä ajattelemisesta Minkä verran säästöjesi sijoittamiseen liittyvät ajatukset aiheuttavat sinulle stressiä?

Lisätiedot

Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla

Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla 3-5.8.2007 Tapio Litmanen Akatemian tutkijatohtori Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Tervetuloa webinaariin! Rahastosäästämisen ABC webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle rahastosäästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit opit kuinka rahastot rakennettu ja

Lisätiedot

Sijoitusbarometri

Sijoitusbarometri Sijoitusbarometri 2011 23.8.2011 Copyright TNS 2011 Sisällys sivu Taustaa 3 Tutkimuslomake ja taustajakaumat 4 Yhteenveto 8 Tulokset 10 Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tavoite on kartoittaa kuluttajien

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA

VEROILLA JA VAROILLA VEROILLA JA VAROILLA LÄHITAPIOLAN SELVITYS TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN TULEVAISUUDESTA SUOMESSA Melina Mäntylä & Juha Vekkilä 27.5.2015 TUTKIMUSKOKONAISUUDESTA YLEISESTI Tutkimuksella haluttiin tuoda

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä..

Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä.. Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä.. TEHTÄVÄ 1 Taulukko 1 Kuvailevat tunnusluvut pääkaupunkiseudun terveystutkimuksesta vuonna 2007 (n=941) Keskiarvo (keskihajonta) Ikä

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi?

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Sijoitusvakuutus Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Mandatum Lifen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen

Lisätiedot

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011 Pankkibarometri III/2011 1 Pankkibarometri III/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101.

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101. Sijoituspalvelututkinnon tentti / AP1 12.2.2016 =oikein/kyllä, =väärin/ei Kysymys: 1 hjauskorkoa nostamalla ja laskemalla EKP voi vaikuttaa lyhyiden korkojen tasoon euroalueella. 2 Keskuspankki voi pyrkiä

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

OP-SIJOITTAJABAROMETRI 1/2006

OP-SIJOITTAJABAROMETRI 1/2006 OP-SIJOITTAJABAROMETRI 1/2006 Koko maan tulokset Toukokuu 2006 OP-sijoittajabarometri 1/2006 Johdanto Arviot talous- ja markkinatilanteesta Markkinatilanteen kokeminen Oma eläketurva eläkeaikana verrattuna

Lisätiedot

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Julkaistavissa.. klo 00.0 KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Usko kansanäänestyksen järkevyyteen on vähentynyt Alhaisina pysyvät äänestysprosentit niin kunnallisissa kuin valtakunnallisissakin

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

Global Mindedness -kysely

Global Mindedness -kysely Global Mindedness -kysely Kuinka korkeakouluopiskelijat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko suhtautuminen ulkomaanjakson aikana? Tuloksia syksyn 2015 aineistosta CIMO, Irma Garam, joulukuu

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet - Juha Viertola Oikeustieteen lisensiaatti 12.1. SÄÄTIÖN VARAT ON SIJOITETTAVA VARMALLA JA TULOA TUOTTAVALLA

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö?

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Studia Monetaria 6.10.2015 Pääomamarkkinaunionin taustatekijöitä Pääomamarkkinaunioni mitä se on ja mitä se ei ole Pääomamarkkinaunionin keskeinen

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset)

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) LIITE Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) 1. Johdanto Kerro johdannossa lukijalle, mitä jatkossa

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009 Pitkän aikavälin tavoite Mandatum Lifen tavoitteena on antaa pitkällä aikavälillä voitonjakoon oikeutetuille vakuutussäästöille

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Sijoitusten hoitopalvelu

Sijoitusten hoitopalvelu Sijoitusten hoitopalvelu Vaurastuminen kuuluu kaikille, oma salkunhoitaja jokaiselle. Aktiivista huolenpitoa sijoituksillesi Sijoitusten hoitopalvelu tarjoaa sinulle uudenlaista varojen hoitoa, olitpa

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen Aedonkeruu tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2016

PANKKIBAROMETRI IV/2016 PANKKIBAROMETRI IV/2016 13.12.2016 1 Pankkibarometri IV/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitalouksien luotonkysyntä... 2 2 Yritysten luotonkysyntä... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot