Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos Graduluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos Graduluettelo 1.1.1973-19.10.2012"

Transkriptio

1 Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos Graduluettelo ID Nimi Päiväys Aihe 1 Mustonen, Seppo Dynaamisen optimoinnin ohjelmistosta 2 Mattila, Jorma Yksitulosyksikköisen yrityksen keskipitkän tähtäyksen tavoitebudjetointi 3 Vakkilainen, Esko Aitojen kokonaislukuoptimointiongelmien yleisistä ratkaisualgoritmeista 4 Karjalainen, Päivi Taksonomiset ohjelmistot 5 Iivari, Juhani Tavoiteanalyysin menetelmistä 6 Packalen, Pekka Yliopistollisen laitoksen resurssisuunnittelumallit ja niihin liittyvien ohjelmistojen suunnittelu 8 Ruohonen, Matti ATK-systeemien kehittämiseen tarvittavien työmäärien arvioinnista 7 Säkkinen, Aila Automaattisesta puheentunnistuksesta 9 Pöykkö, Irma MULTI-ARMED BANDIT -probleeman ratkaisumenetelmistä 10 Könönen, Tapani Laajennettu knapsack-menetelmä paperiteollisuuden leikkausongelmien ratkaisemiseksi 11 Niedre, Marja Projektin ohjauksen tietojärjestelmät pragmaattisesta ja semanttisesta tarkastelukulmasta 12 Huuskonen, Antti Kuvan tietojenkäsittelyopillisesta analyysista 13 Kurikka, Ari Tuotannon hienosuunnittelun ajoitusprobleema 14 Tuominen, Osmo Projektin ohjauksen automatisoidusta tietosysteemeistä 15 Leijala, Helena Tietokannan semanttisen ja konstruktiivisen suunnittelun yhteensovittamisesta 16 Salonen, Jaakko Oulun yliopiston tietojärjestelmien sisällöllisestä integroituvuudesta 17 Taramaa, Jorma Tietosisällön kuvauskieli tietokoneen avustamassa systemoinnissa 18 Säkkinen, Kari Tiedosto-organisaatio sairaalalaboratorion tosiaikaisessa tietojenkäsittelyjärjestelmässä 19 Kerola-Korhonen, Leena Päätöstaulut systeemityössä 20 Ahola, Seppo Tietosysteemin pragmaattisen systemoinnin menetelmistä 21 Tervonen, Ilkka Geofysikaalinen informaatio havaintopisteistöstä sama-arvokartaksi 22 Salo, Kari Voimassa olevan tietosysteemin mittaaminen 23 Löytynoja, Martti Interaktiiviset tietosysteemit geologisessa tietojenkäsittelyssä 24 Sarpola, Tapio Konepajan valmistuksen ajoituksen ja kuormituksen suunnittelumalleista 25 Lääperi, Martti Esitutkimus systemoinnin vaihejaoissa TOL gradut (57)

2 26 Miettunen, Jorma Beerin yritysmalli ja sen käytön toteutus tietosysteeminä 27 Moilanen, Jorma Ohjauskielestä käyttöjärjestelmäympäristössä 28 Niemelä, Olavi Puun jalostusyksikön kyberneettinen tarkastelu tuotannon vuosiohjauksen informaatioanalyysin suorittamiseksi 29 Koskela, Erkki Hierarkkiset mallit toiminnan suunnittelun apuvälineinä tarkoituksellisissa järjestelmissä 30 Parviainen, Pentti Kyberneettisen tietojenkäsittelymallin tiedonkeruumenetelmistä 31 Soini, Esa Informatiikan ohjelmistorakenteista 32 Jylhä, Marketta Katastrofiteorian soveltamismahdollisuuksista informaatiojärjestelmiin 33 Anttiroiko, Pentti LR(1)-jäsentäjän optimointi 34 Lösönen, Eero Heuristisen ohjelmoinnin konstruktiiviset ongelmat 35 Similä, Jouni Vertaileva tutkimus matemaattisten ennustemallien soveltuvuudesta myynnin ennustamisen osasysteemiksi 36 Pankkonen, Kari Systemoinnin infologinen tutkimus: Konstruktiivisen päävaiheen malli 37 Jutila, Juhani Ohjaus ja tehokkuus tietojenkäsittelytoiminnon suunnitteluyksikössä 38 Keränen, Paavo Tietosuojan käsitesisällöstä 39 Mäki, Lasse Systemoinnin infologinen tutkimus: Pragmaattisen päävaiheen malli 40 Puuronen, Hannu Tietosysteemin rakentamisen semanttisen päävaiheen infologinen analyysi 41 Hannula, Markku Hierarkkisten monitasojärjestelmien teorian soveltaminen tuotannonsuunnittelun tietojärjestelmien semanttisessa systemoinnissa 42 Salo, Harri Tietojenkäsittelyn jakauttamisprobleeman formaalista määritelystä 43 Holma, Kari Yrityksen työterveyshuollon tietokannan infologisesta suunnittelusta, PSC-mallin ja Sundgrenin kohdejärjestelmän mallin vertailu 44 Juvani, Alpo Pakettivälitteisen tiedonsiirtoverkon ja sen sisäisen ohjauksen systeemiteoreettinen analysointi 45 Kulusjärvi, Seppo Tietokantajärjestelmät ja geologinen tietojenkäsittely 46 Kallio, Elsa Prosessinohjausmatriisit tietosysteemin dokumentoinnissa 47 Kauppinen, Soili Päätöstaulukääntäjät 48 Huhanantti, Juhani Teollisuusyrityksen kunnossapitotoiminnon informaatioanalyysistä TOL gradut (57)

3 49 Nivalainen, Arto Tietosysteemin laatu sen tehokkuuden kannalta 50 Halonen, Jorma Tietosysteemin laatu sen palvelevuuden kannalta 53 Laukkanen, Kauko Geologisten havaintojen tietorakennemallien analysointi ja kehittäminen tiedonhallintajärjestelmien kannalta 51 Riekki, Tuomo Erään ohjauksen tietojärjestelmän esitutkimus-toimintatutkimus organisaation lateraalisuhteiden vaikutuksista tietojärjestelmien kehittämiseen 52 Koskela, Erkki Tietosysteemin siirrettävyys ja konvertointi 54 Kuvaja, Pasi P-systemointikielen pragmatiikasta 55 Kaila, Erkki Systemointiprosessin organisaatio- ja käyttäytymisteoreettinen analyysi 56 Korhonen, Timo Mikroprosessorit konstruktiivisessa systemoinnissa ja toteutuksessa 57 Kärkkäinen, Tuomo Toimintatutkimus systeemityön ohjauksen apuvälineenä 58 Isokääntä, Mauri Organisaation päätösmallit infologisesta tarkastelukulmasta 59 Korhonen, Pasi Systemointimetodien vertaileva tutkimus PSC-metamalliin perustuen 60 Kuutti, Kari Avaruuden täyttävien käyrien hyväksikäyttö tiedon rakenteiden kuvaamisessa 61 Viippola, Reino Ohjelmisto - osa tietosysteemiä 62 Tahvanainen, Asko P-tarkastelukulman ja P-mallikäsiteiden analyysi ja vertailu 63 Ryynänen, Elli Saantipolkujen ja saantimenetelmien valinta ja määrittely tietokantajärjestelmissä 64 Turunen, Tapani PIOCO:n tietosysteemi- ja laatukriteerimalleihin perustuva systemointimenetelmien vertaileva tutkimus 65 Nuutinen, Risto Systemoijan koulutusohjelman ja sen perusteiden analyysi ja kuvaus 66 Runtti, Esko Oppilaitoksen tietojärjestelmän rakennemuutoksen analyysi 67 Poutanen, Heino Tiedonhallintajärjestelmien valintaluokittelu ja soveltuvuus malminetsinnän tietojenkäsittelyyn 68 Vakkuri, Raine Tapahtumakäsittelyjärjestelmien toiminnallinen olemus ja spesifiointi 69 Andreasen, Juha Automaattisista apuvälineistä tietokonetuetussa mikroprosessoriohjelmistosuunnittelussa 70 Kangas, Jouko PSC- ja PIOCO-systemointimallien eroanalyysistä ja synteesistä 71 Tapio, Tapani Systemoinnin sosiokyberneettiselle metamallille perustuvan systemointimallien arviointikehikon testaus 72 Tikkala, Risto Tietokantajärjestelmän laatukriteerit TOL gradut (57)

4 73 Viinikka, Jouko Käyttäjäliitännän suunittelun periaatteet vuorovaikutteisessa atk-järjestelmässä 74 Putkonen, Heikki Prosessimaisen sarjatuotannon lyhytaikaisohjausta avustavista matemaattisista malleista informaatioanalyysin komponentteina 75 Korhonen, Tapani Empiirinen tutkielma IOS-spesifiointikielen verifioinnista 76 Rantakari, Jukka Q-analyysi pragmaattisen systemoinnin menetelmänä 77 Mäki, Hannu Tietohakemistojärjestelmän hyväksikäyttö tietosysteemin I/O-kuvausten laadinnassa 78 Laitinen, Lauri Tutkimus reaali-, käsite-, kielen ja merkkien tasojen yleisistä perusrakenteista 79 Haikonen, Pia Beer'n kyberneettisen ohjausmallin käsiteanalyysi 80 Hinkka, Risto Päätöksentekijäkeskeinen dokumentointi systeemityössä 81 Palomäki, Ritva Sumeiden joukkojen teorian merkitys infologiselle systemointitutkimukselle ja erityisesti Pioco-mallille 82 Mustonen, Timo Systeemianalyysi assosiatiivisten muistien tutkimuksesta 83 Auer, Liisa Prototyypit tietosysteemin I/O-mallien muodostuksessa 84 Viinikka, Sinikka Neurolingvistinen ohjelmointi eräänä ihmiskeskeisen systemointimetodiikan reflektioperustana 85 Innilä, Risto Jaksotetut mallit 86 Witick, Tony Neuvottelujen tukijärjestelmät 87 Laitakari, Erja Aivojen tietojenkäsittelytoiminnan hierarkisesta mallintamisesta 88 Heinänen, Jukka Seinätekniikka ja IOS-spesifiointikielen käyttö seinätekniikassa 89 Kovalainen, Kari CIAM sosiokyberneettisen systemointimetodologioiden arviointikehikon mukaisesti analysoituna 90 Kaila, Pirjo Logiikkaan perustuva päättely tietokantojen yhteydessä 91 Vanhatalo, Jari Tietokannan suojaus 92 Kurkela, Osmo Systemointiin liittyvien tilannekohtaisten tekijöiden empiirisen tutkimuksen kirjallisuuskatsaus 93 Leinonen, Timo Ohjelmiston konversioprosessi ja konversion ohjelmavälineet 94 Huusko, Eeva Käyttäjäliitäntä ja sen osuus päätekäytön onnistumisessa - teoreettinen ja empiirinen tarkastelu TOL gradut (57)

5 95 Kuosmanen, Matti Smalltalk-ohjelmointikielen analyysi ohjelmointikielten kehityksen sekä modulaarisuuden ja abstraktioiden toteutuksen näkökulmasta 96 Tapaninaho, Tuomo Päätöksentekoon vaikuttavista subjektiivisista tekijöistä 97 Savolainen, Seppo Tietokannan kuvausmallit tietokannan rakentamisen ja hyväksikäytön kannalta 98 Paasovaara, Hannu Relaatiomallipohjaiset sovelluskehittimet ja niiden soveltuvuusalueet ohjelmistojen rakentamisessa - erään sovelluskehittimen arviointi 99 Mäki-Maunus, Oiva Tietosysteemin ja sen komponenttien taksonomiasta 100 Rannanjärvi, Kimmo Organisaatioiden informaatiotoiminta jälkiteollisessa ympäristössä 101 Amonsen, Kari Hajautetut järjestelmät järjestelmän rakenteiden ja suunnittelun näkökulmasta 102 Kurunlahti, Mauno Kulttuuritekijöiden vaikutus päätöksentekoon ja sen tukijärjestelmiin 103 Taipale, Markku Eksperimentaalinen lähestymistapa PIOCO-systemointi- menetelmän pragmaattisessa päävaiheessa Metsäntutkimuslaitoksen viitetietojen hallinnan kehittämiseksi 104 Karjalainen, Mikko Empiirinen tutkimus käyttäjien käsitysten muuttumisesta systeemin prototyyppejä hyväksikäyttävän I/O-suunnittelun aikana 105 Hiltunen, Hannu Tietoturvallisuus lähiverkkojärjestelmissä 106 Virkki, Sakari RTSA- ja PIOCO-systemointimetodologioiden ja niiden kuvauskielten vertailu 107 Ollila, Pekka JDS sosiokyberneettisen systemointimetodologioiden arviointikehikon mukaisesti arvioituna 108 Tähtinen, Heikki Jonosimulaattorin ja pilottimallin konstruointi aikaerotusjakaumia hyväksikäyttävän kulkuajan ja virtausnopeuden estimointimenetelmän suorituskyvyn testaamiseksi 109 Ahonen, Matti Testimuotoisen tiedon automaattisesta käsittelystä sairaalan tietojärjestelmissä 110 Koivunen, Visa Paikallisten piirteiden ilmaisu etäisyyskuvasta 111 Koskela, Timo Johdon tietokonepohjaisten informaatiojärjestelmien analyysi 112 Pysäys, Martti Toimistoautomaation kehittäminen - empiirinen tapaustutkimus 113 Moilanen, Paavo Sovelluskehitystyön tuottavuus nykyaikaisessa Cobol-ohjelmointiympäristössä, Kokeellinen analyysi IBM-keskustietokoneympäristössä 114 Mäkiniemi, Osmo Organisaatioiden teknis-taloudellisten ongelmien analysointi P-systemoinnin ongelmaanalyysissa Sarkkinen, Sirpa Loppukäyttäjien tietojenkäsittelystä ja sen merkityksestä eräissä suomalaisissa yrityksissä TOL gradut (57)

6 116 Paani, Harri Pienen tietämysjärjestelmän rakentaminen - Rakentamisen lähestymistavat ja tietämysjärjestelmän määrittely 117 Laalahti, Ilkka Sovelluskehittimet ja niiden tuottavuus informaatiojärjestelmien rakentamisessa - erään sovelluskehittimen empiirinen analyysi 118 Kaakinen, Maria Kyselykielten käytettävyys: kirjallisuuteen perustuva tarkastelu ja synteesi sovelluskäyttäjän näkökulmasta 119 Räinä, Sirpa Tekstinkäsittelyn käsitteellinen ja toiminnallinen analyysi sekä eräiden valmisohjelmien arviointi 120 Nevala, Seija Tietämyspohjaisen tietojärjestelmän erityispiirteistä 121 Meriläinen, Juha Systemoijan rooli PIOCO-mallissa 122 Ojala, Kaija Ohjelmistokehitystyön tuottavuus Gurukehittimellä - kokeellinen analyysi mikrotietokoneympäristössä 123 Leskinen, Eero Taulukkolaskentaohjelmien käsitteellinen ja toiminnallinen analyysi 124 Ensio, Soile ATK-järjestelmän käyttöönotto ja koulutus: koulutuksen ajoitus käyttöönotossa 125 Leskelä, Seppo JSP -COBOL -ohjelmointityön tuottavuus - empiirinen koe IBM-tietokoneympäristössä 126 Pekkanen, Artti Tietojärjestelmän tietoturvallisuuden edellyttämän suojauksen suunnittelusta 127 Poutanen, Hilkka Oppimisen ja opettamisen problematiikka systemoinnin koulutuksessa 128 Leskelä, Pekka Tietokoneavusteisuus päätetyöskentelyn perusopetuksessa 129 Ahonen, Johanna Entiteettirelaatiolähestymistapa relaatiotietokantojen suunnittelussa 130 Alenius-Niskala, Minna Relationaalisen tietokannan hallintajärjestelmän valinta 131 Turunen, Jari Masuunin ajoparametrinen optimointi 132 Keto, Harri Graafiseen dialogiin perustuva käyttöliittymä: toteutusperiaatteiden integrointi ja vertailu formaaliin dialogiin sekä soveltaminen erään taloushallinnon järjestelmän käyttöliittymään 133 Juntunen, Ari Informaatiojärjestelmät ja organisaatiopolitiikka 134 Luoma, Sirpa RT-SA sosiokyberneettisen systemointimetodologioiden arviointikehikon mukaisesti analysoituna 135 Kivelä, Taina Strategiset informaatiojärjestelmät: informaatiojärjestelmät yrityksen kilpailuetuna 136 Hanhimäki, Marjo Tietämyksen esittäminen semanttisilla verkoilla - esimerkkinä ositettu ja propositionaalinen semanttinen verkko TOL gradut (57)

7 137 Berg, Pauli Asiantuntijajärjestelmän selityskyvyn kehittynyt malli ja tietojärjestelmän ymmärrettävyys 138 Posio, Asta Ohjelmiston luotettavuuden mittaaminen 139 Kemell, Anne-Maria Päätöksenteon tukijärjestelmät, niiden käyttö ja arviointi 140 Kajaste, Kauko Nykyaikaisen PL/I -ohjelmointiympäristön tuottavuus - empiirinen koe IBMkeskustietokoneessa Mäkitalo, Antti Käyttäjän ja suunnittelijan välisestä vuorovaikutuksesta päätöksenteon tukijärjestelmän I/Osystemoinnissa Määttä, Kaarlo CASE-järjestelmät ohjelmistotuotannon automatisoinnin välineinä - erään CASE-ohjelmiston empiirinen arviointi 143 Näsi, Arto Originaalisuusasteen vaikutus informaatiosysteemin implementoitavuuteen 144 Sainio, Marja Ohjelmistotuotannon tuottavuus modernia Cobol-ohjelmointiympäristöä käytettäessä 145 Kaasinen, Marja Sovelluskehittimen tuottavuudesta tietosysteemin rakentamisvaiheessa - RAMIS II sovelluskehittimen empiirinen analyysi IBM-suurkoneympäristössä 146 Blomster, Jarmo Use-metodologian arviointi sosiokyberneettisen arviointikehikon avulla 147 Hotakainen, Tea Transformointi ohjelmistosuunnittelussa 148 Simola, Jukka Ongelma- ja tilanneanalyysin empiirinen testaus CASE: HIP-seminaari Virolainen, Kaija Ongelma- ja tilanneanalyysin empiirinen testaus CASE: HIP-seminaari Lehto, Jari Käyttöliittymän rakenne ja toiminnalliset periaatteet - käyttäjäkeskeinen analyysi 152 Visala, Seppo Tietojärjestelmätieteen paradigmasta, Tietojärjestelmätyön ja -tutkimuksen reflektointia 151 Rautiainen, Liisa Tietojenkäsittelyn turvaaminen 153 Kononen-Miettinen, Vuokko Sovelluskehittimen vaikutus systeemityön tuottavuuteen - tapaustutkimus Mapper Kit tools sovelluskehittimellä 154 Kukkonen, Heikki Projektin ohjauksen tukijärjestelmät ja niiden arviointi 155 Palvalehto-Silven, Hilkka Päätännän tukijärjestelmien suunnittelumenetelmistä 156 Torniainen, Mika Objektiorientoitunut ohjelmistosuunnittelu uudelleenkäytettävyys näkökulmasta 157 Junttila, Reijo Image-tiedonhallintajärjestelmän käyttö HP sarjan tietokoneissa 158 Pelkonen, Jouko Loppukäyttäjä tietojenkäsittelyn kypsyysmallien arvioinnista 159 Vaihoja, Juha Versionhallinta osana ohjelmistotuotteen hallintaa TOL gradut (57)

8 160 Vaihoja, Auli Mikrotietokoneen käyttö S2500-minikoneen työasemana 161 Tiirola, Outi Tietämysjärjestelmän rakentamisen erot perinteiseen ohjelmistojen rakentamiseen esimerkkinä sanomalehden rakenteen suunnittelun tietämysjärjestelmä 162 Vaara, Sakari Ohjelmistotuotantoympäristöt ja niiden arviointimetodologia 163 Lahtela, Juha Sulautetun järjestelmän laitteistokonfiguraation hallinta 164 Honkela, Timo Tietämyksen keruu semanttista tulkintaa varten luonnollisen kielen tietokantaliitännässä 165 Hotokka, Ilkka Refine-järjestelmä automaattipohjaisen ohjelmiston rakentamisparadigman sovelluksena 166 Alamäki, Risto Aikakäsitteen mallintaminen käsitetason tietomallissa 167 Kurkela, Lauri Itsenäiskäyttö TAO-ohjelmistopulan poistajaksi 168 Niskanen, Pekka Tiedonhallinta toimistoautomaatiossa ja sen systemointi 169 Pallaspuro, Esa Tietämysjärjestelmät ja tiedonhallintajärjestelmän yhdistäminen - vaihtoehtoiset lähestymistavat 170 Silvola, Tuomas Erään CASE-järjestelmän käytettävyyden analyysi 171 Erkinantti, Arto Graafinen käyttöliittymä ja sen sovelluskehittimet 172 Huotari, Jouni Graafinen käyttöliittymä ja sen sovelluskehittimet 173 Hyvärinen, Arja Käyttöliittymän suunnittelu noviisikäyttäjänä kannalta - teoreettinen ja empiirinen tarkastelu 174 Åman, Minna Käyttöliittymän suunnittelu noviisikäyttäjänä kannalta - teoreettinen ja empiirinen tarkastelu 175 Kangas, Matti Sovelluskehittimet ja tuottavuus systeemityössä 176 Pöyliö, Hellevi Ohjelmistotuotteen hallinta 177 Miettinen, Juha Tietoturvallisuus hajautetuissa lähiverkkojärjestelmissä - esimerkkinä DataNet 178 Pykälä, Timo Freemanin ohjelmistokehityssysteemin ICASE-ympäristön määrittäminen 179 Junkkonen, Kari Kendallin ja Kendallin systeemityöhön perustuvan ICASE-ympäristön määrittäminen 182 Tuomainen, Tuula S Käyttäjä/tietosysteemi yhteensopivuus 180 Minkkinen, Martti Elektroninen varojen siirto vähittäiskaupassa, erityisesti huoltamoilla 181 Lindberg, Kai Vaatimusmäärittelyn ohjeisto sulautettujen ohjelmistojen alihankinnassa 183 Huhanantti, Hellevi Itsepalvelujärjestelmien turvallisuus - esimerkkinä pankin itsepalvelujärjestelmät 184 Määttä, Jari Testaus ohjelmistotuotteen rakentamisessa - esimerkkinä DX200 -ohjelmisto TOL gradut (57)

9 196 Ervasti, Irja Tietojärjestelmän kompleksisuus, radikaalisuus, originaalisuus ja hankintatapa järjestelmän käyttöönottoon ja onnistumiseen vaikuttavina tekijöinä 197 Mustonen, Hannu Tietojärjestelmän kompleksisuus, radikaalisuus, originaalisuus ja hankintatapa järjestelmän käyttöönottoon ja onnistumiseen vaikuttavina tekijöinä 204 Reijonen, Juha Halsteadin ohjelmistomittaus ja sen käytettävyydestä ohjelmiston monimutkaisuuden mittaamisessa 185 Karjalainen, Aija Hissin ohjausohjelmiston konfiguroijan tietämysteknisten ratkaisuvaihtoehtojen arviointi 186 Vaulo, Ari Hajautetun järjestelmän työasemaohjelmien toteutus Hypercardilla 187 Issakainen, Anna-Liisa CASE-järjestelmien standardointi 188 Kilpi, Yrjö Tapani Oliosuuntautuneisuus tiedonhallintaongelmien ratkaisijana 189 Kivistö, Kari Aatos Tietosysteemin tietomallin suunnittelu: I/O-mallista relaatio- ja verkkomalliin 190 Lampinen, Helena Kouluhallinnon tietojärjestelmän erityispiirteet 191 Leinonen, Markku Graafisen tietokantaliittymän rakentaminen oliosuuntautuneessa ohjelmointiympäristössä 192 Pihlajaniemi, Ritva Ohjelmiston kompleksisuuden ja modularisuuden mittaus 193 Räsänen, Ilkka Tapio Ohjelman staattinen analyysi 194 Ahonen, Tarmo Juhani Vastaanottotyön tukeminen tietojärjestelmin 195 Sipola, Kari Relaatiomallin eheyspiirteiden käytönaikainen valvonta - empiirinen koe SQL Server tietokantapalvelinohjelmistoa käyttäen 198 Pyrrö, Jyri Laadunvarmistus projektiluonteisessa ohjelmistojen rakentamistyössä 199 Aitavaara, Raili Käyttäjätyytyväisyys dynaamisena käsitteenä: empiirinen pitkittäistutkimus 200 Tunturi, Helena Käyttäjätyytyväisyys dynaamisena käsitteenä: empiirinen pitkittäistutkimus 201 Kallio, Tuulikki Ohjelmistotalon projektinohjausmallin hyväksikäytön ongelmista 202 Hautamäki, Jouko Visuaalinen ohjelmointi 203 Kess, Pekka RF-saattomuistit 205 Kilvio, Markku Ohjelmistotyön tuottavuus alkukehitys- ja ylläpitovaiheessa, empiirinen koe dbase IV ympäristössä 206 Hyvönen, Risto Ohjelmiston laadunvarmistus vaatimusmäärittelyvaiheessa 207 Liejumäki, Tuomo Tietosysteemin laatutekijöistä ja laadunvalvonnasta ohjelmistopalveluyrityksessa 208 Kemppainen, Heikki QFD-menetelmä tuotestrategian suunnittelussa TOL gradut (57)

10 209 Lamminen, Liisa Tuoteautomaatti - ominaisuusanalyysi QFD-menetelmää hyväksi käyttäen 210 Urpelainen, Mauri Vähittäistavarakaupan myymälävaraston valvonnan perustuote - ominaisuusanalyysi 211 Kainulainen, Anja Demingin laatunäkemyksen sovittaminen ohjelmistotuotantoon 212 Kovalainen, Jari Kuvaustietokannat kehittyneessä ICASE-ympäristössä 213 Ronkainen, Jorma Dialektiikasta ja sen suhteesta tietojärjestelmätieteeseen 214 Tuikka, Tuomo Toimisto ja tietokoneavusteinen yhteistyö 215 Laurinolli, Teuvo Dynaaminen logiikka ohjelmalogiikan formalisointina 216 Aalto, Teppo CASE-järjestelmät systeemityövälineinä - erään CASE-ohjelmiston empiirinen arviointi 217 Maliniemi, Juha Informaatiotietokantojen kehittäminen 218 Oinas-Kukkonen, Harri Tietokoneavusteisen systeemityön funktionaliteetin vahvistaminen hypertekstillä 219 Iisakka, Juha OCT-luokkakehikon toteuttaminen oliosuuntatuneessa ympäristössä 220 Tenhunen, Juha CASE-järjestelmän, systemoijan ja systeemityömenetelmän välisistä suhteista 221 Selkälä, Leena Tietohallintoyksikön laatukäsikirjan kehittäminen ja arviointi 222 Hjelmeroos, Heli Ääneenajattelu ja työn tukityyppiluokitus tietojärjestelmän suunnittelussa - kokeilu poliisin hälytyskeskusympäristössä 223 Karjalainen, Markku Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoria ja sen soveltaminen tuotettaessa oppimateriaalia hypertekstiympäristössä 224 Komi-Sirviö, Seija Ohjelmistotalon laatujärjestelmän analysointi TQC-periaatteiden pohjalta - tapaustutkimus 225 Urponen, Sanna Ääneenajattelumenetelmä ja työn tukityyppiluokitus tietojärjestelmien suunnittelun apuvälineenä - kokeilu korjausrakentamisen hankesuunnitteluympäristössä 226 Kettunen, Harri Tavoitesuunnittelu tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisessä 227 Jyrävä, Jari Prosessimallit ja niiden ohjelmallinen kuvaus - kuvauskielten analyysi 228 Saajanto, Esko Tietohallintostrategian operationalisoinnista 229 Mäkäräinen, Minna Ohjelmiston monimutkaisuuden automaattinen mittaaminen lähdekoodista 230 Kuoppala, Maija-Kaisa Rakennus-systeemimallien oliokeskeinen mallintaminen 231 Kajava, Merja Eheysrajoitukset oliosuuntatuneissa tietomalleissa 232 Rannanjärvi, Leila Tietojärjestelmän käyttäytymisen mallintaminen 233 Kampman, Kari Kokoomaoliot ja niiden käyttö oviselosteen suunnittelussa 234 Suorsa, Esko Laadunvalvonnan toteutus tuotteenhallintapalvelujen laajennuksena TOL gradut (57)

11 235 Vataja, Timo Asiakaslähtöinen ohjelmistotuotteen ja -prosessin laadun kehittäminen 236 Antinoja, Tuula PCTE-pohjainen ohjelmistotuotantoympäristöjen kehitys 237 Hurme, Jari Vallankäytön tarkastelu ohjelmistojen kehittämisessä ja hankinnassa 238 Juustila, Antti The perceived effects of a group decision support system, existing social networks and personality type on the group process and outcomes: An introductory experimental study. 239 Karasti, Helena Tietojärjestelmätieteen ihmiskäsityksestä. Sosiaaliteorioiden soveltamisen vaikutuksesta tietojärjestelmätieteen ihmiskäsityksen kattavuuteen. 240 Krapu, Antti Käyttäjätyytyväisyys ja sen mittaaminen. 241 Posio, Timo CAD-ohjelmiston liittäminen intergroituun suunnittelu- ja valmistusjärjestelmään MS Windows -ympäristössä. 242 Rautio, Anna-Kaisa PS-mallin käyttö strategisessa suunnitelussa 243 Leppälä, Juha Samanaikaisuuden hallinta federatiivisissa tietokannoissa 244 Sarlund, Pekka Strateginen näkemys itsenäiskäyttöön, case: strategiasuositus kohdeyritykselle 245 Mäntyniemi, Aaro Tietokantaohjelman opetuksen orientaatioperusta 246 Arttijeff, Vesa HyperCOM:n hypertekstiominaisuuksien määrittäminen CACOME:ssa (Computer Aided Cycle Object Methodology Environment) 247 Hänninen, Esa Softlore-FOLKLORE dokumentointimenetelmän hypertekstitoteutus ja käyttökokeilu 250 Ronkainen, Helena Tietotekniikan opetuksen sisällön vastaavuus ennakoituihin työelämän tarpeisiin ja muuttuviin työkokonaisuuksiin - empiirinen tapaustutkimus 248 Hantula, Leila Itsenäiskäytön hallinta: teoreettinen tarkastelu ja case metsäkemian teollisuudessa 249 Djupsund, Markus Projektin hallinnan ongelmat hajautetussa projektiorganisaatiossa 251 Massa, Ari Executive information systems (EIS) - soveltamismahdollisuudet terästeollisuudessa 252 Savolainen, Elina Tietoturva ja tietoturvatuotteet 253 Järvinen, Janne Maturity level definition: a comparative review 254 Molin-Juustila, Tonja Toimintateoreettisen työn tukityyppien luokituksen kattavuus ja erottelukyky CSCWtutkimuksen ja -käytännön suhteen Ahosola, Jarmo Ohjelmistotuotantoyksikön kehittämissuunnitelman laatimisen tukeminen Ohjelmistotyökalun algoritmin hahmottelu 256 Kippola, Raimo Ohjelmistoprojektin suunnittelua tukevat metriikat TOL gradut (57)

12 257 Indr n, Vesa Tekstin ja hypertekstin sekä eri hypertekstimuotojen välinen konversio 258 Järvinen, Jaana Ohjelmistomittauksen käyttö systeemityössä 259 Voltti, Petri Tietojenkäsittelypalvelujen ulkoistamisen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä 260 Rytilä, Hannu Reverse engineering technology as a tool of embedded software. A solution from PL/M code to structure charts. 261 Takalo, Paula Tietoturva lähiverkoissa, esimerkkinä Oulun yliopiston tietokoneverkko 262 Heikka, Marja Käyttäjätyytyväisyyden mittaus QFD-menetelmän avulla 263 Hyvönen, Eeva An evaluation of a methodology-based CASE tool 264 Hyvönen, Panu Tutkimus HyperSRM -sovelluksen käytöstä tietojenkäsittelyorganisaatiossa 265 Santtila, Ilkka C++ Library Design Principles 266 Tero, Heikki Suunnittelun perustelutietämyksen käyttö katselmoinnissa 267 Vakkala, Ari Teollisuusyksikön hajautettujen atk-toimintojen ohjeistuksen arviointi ja kehittämissuunnitelma standardin SFS-ISO perusteella 268 Vitikka, Mika C-koodin mittaaminen modulikohtaisesti PC-metrics -ohjelmistolla: Mittausmenetelmien teoreettinen tarkastelu ja tapaustutkimus mittalukujen välisistä riippuvuuksista 269 Ollila, Simo Protoilu oliosuuntatuneessa ohjelmistojen rakentamisessa 270 Salmela, Marko A framework for graphical animation of object-oriented models of embedded real-time software 271 Meriläinen, Antti Laadukas systeemidokumentaatio 272 Rytkönen, Mika Rinnakkainen ohjelmistotuotanto 273 Niemelä, Eila Uudelleenkäytettävyys koneenohjausohjelmiston suunnittelussa 274 Leiwo, Jussipekka Deterrence of Computer Network Crime - The International Coordinating Level Approach Towards Legislation 275 Rahikkala, Tua Ohjelmistoprosessien elinkaarimalleista ja mallintamismenetelmistä 276 Kolu, Marja Käyttöliittymien standardointi 277 Manninen, Pasi Transformaatiotekniikat siirryttäessä strukturoiduista menetelmistä oliokeskeisiin menetelmiin 278 Riippa, Heikki Johdon informaatiojärjestelmät (EIS) tulosjohtamisen apuvälineenä 279 Kinnula, Atte Bootstrap-mallin tarkastelu menetelmän ja jatkokehityksen kannalta TOL gradut (57)

13 280 Varvikko, Anu Oliosuuntautuneen testauksen erityispiirteet 281 Kaipala, Janne Hypertekstisovellusten suunnittelumenetelmien kartoitus ja vertailu 282 Takalo, Juha Enhancing access to technical on-line documentation through information modelling and retrieval techniques 283 Adelakun, Olayele Object-orientation in testing of graphical user interface. 284 Matinmikko, Tapio Asiakaskohtaisesti kehitettävän ohjelmiston laadun parantaminen. 285 Hekkanen, Päivi Systemoinnin perusteet -opintojakson monimuotoistaminen perustuen Habermasin tiedonintresseihin. 286 Tyynelä, Kirsi Systemoinnin perusteet -opintojakson monimuotoistaminen perustuen Habermasin tiedonintresseihin. 287 Sokka, Ulla Ryhmien päätöksenteon prosessimallit ryhmätyön tukijärjestelmien ja kulttuurimuuttujien kontekstissa. 288 Vierimaa, Matias A hypertext approach to application understanding: a maintenance perspective. 289 Huttu, Marko Keskisuuren ohjelmistotalon ohjelmistoprosessin analysointi ja kehittäminen: tapaustutkimus. 290 Romppainen Veijo Keskisuuren ohjelmistotalon ohjelmistoprosessin analysointi ja kehittäminen: tapaustutkimus. 291 Lunkka, Jaana Internet-ohjelmistojen soveltuvuus lukio-opetukseen. Kokeiluja Oulun Lyseon lukiossa. 292 Oksanen, Hillevi Tietotekniikan käytön vaikutusten analysointi Giddensin rakenteistumisen teorian avulla tapaustutkimus laivaorganisaatiossa. 293 Kamula, Minna Hypertekstimuotoinen opetusohjelma ja sen rakentaminen. Tapaustutkimus Oulun yliopistossa. 294 Lämsä, Jyrki Applicability of CMM and Trillium for process assessment and improvement of embedded software production. 295 Ojajärvi, Tero Ohjelmistotalon palvelun laadun arviointi strategisella asiakastyytyväisyysmittauksella. 296 Koponen, Pirkko Roy Radan hyperdokumenttien kehittämisperiaatteet. 297 Tolonen, Vesa-Matti Tietoturvallisuuden hallinta systeemityössä - Eurooppalainen näkökulma. 298 Heikkinen, Sami Tietoturva tietojärjestelmien ulkoistamisen yhteydessä. 299 Jurvelin, Paavo Tietoturva tietojärjestelmien ulkoistamisen yhteydessä. TOL gradut (57)

14 300 Pietikäinen, Juhani Johdon informaatiojärjestelmät (EIS) julkisessa terveydenhuollossa. Case: johdon tietojärjestelmäprojekti kuntayhtymässä. 301 Parviainen, Päivi Ohjelmistokomponenttien hyödyntämisprosessi ja sen kehittäminen. 302 Halonen, Sami DAMPS-matkapuhelimen aktivointi radioverkon kautta. 303 Jylhänkangas, Maria Skenaarioiden hyödyllisyys. Erään ohjelmistotuotteen myynnin ja käytön välinen vertailu ja käytettävyyden arviointi. 304 Karppinen, Päivi Skenaarioiden hyödyllisyys. Erään ohjelmistotuotteen myynnin ja käytön välinen vertailu ja käytettävyyden arviointi. 305 Mikkonen, Marja-Liisa On-line documentation for maintenance of industrial machines. 306 Viiru, Tero Tietojärjestelmien ulkoistamisen tietoturvaohjeistus. 307 Pellikka, Minna Olioteknologiaa käyttävien ohjelmistoprojektien suunnittelu ja hallinta. 308 Lakkala, Marja Vianhallintaprosessin kehittäminen ja vikatiedon hyväksikäyttö. 309 Heikkuri, Seppo Käyttäjän todentaminen tele- ja tietojärjestelmissä - esimerkkinä DX200-verkkoelementti. 310 Lalli, Tuomo Evaluating a software process framework of a global organization. 311 Lappalainen, Petri Internetin hyödyntäminen digitaalisissa matkapuhelinverkoissa. 312 Paldanius, Merja Käsitystyypit apuna osallistuvassa tietojärjestelmäsuunnittelussa. Tapaustutkimus Espoon kaupungin Kanta-Viherlaakson pilottiryhmän tulevaan SALUS-tietojärjestelmään liittyvistä käsityksistä keväällä Vainio, Aija Client/server-arkkitehtuuriin perustuvan järjestelmän tietoriskien arviointi. 314 Hekkanen, Mika Laatukeskeinen hypertekstisovellusten rakentaminen protoilemalla. 315 Maansaari, Jari Tietokoneavusteinen systeemityö ja sen muutos Suomessa: empiirinen toistotutkimus Katta, Robert Graphical Primitives Supported in Windows, Java and X Windows. 317 Lipponen, Mia Globaalin tietojärjestelmän käyttöönottotutkimus kansainvälisessä organisaatiossa. 318 Talus, Leena Käyttäjähallinnan kehittäminen osana suuren organisaation tietoturvallisuusratkaisua esimerkkinä Suomen Posti Oy. 319 Vinnakota, Raghuram Software tools in Java, Windows and X Windows. 320 Harjumaa, Lasse Computer supported software inspection - A WWW perspective. 321 Kangas, Matti Lotus Notes application development process - Process model and tool evaluation. TOL gradut (57)

15 322 Kilpi, Teemu Suunnittelupäätösten perustelujen käyttö tarkastuksen tukena. 323 Savikoski, Sanna MVM:n soveltuvuus tietojärjestelmää uusittaessa. Case: Rautaruukki Oy Raahe Steelin ainestodistustoiminta. 324 Vatanen, Saku Älykkäiden agenttien soveltaminen matkaviestinnän päätelaite- ja palvelinympäristössä. 325 Remes, Timo Intranetin tietoturvauhkat ja niiltä suojautuminen. 326 Riipinen, Teemu Selain/palvelin arkkitehtuuri www-sovellusten perustana. 327 Hyväri, Kari Kertova ohjelmointi. 328 Jaakola, Kati Ohjelmistoliiketoiminta. 329 Järvinen, Antti Tiedonhaun tehostaminen tapahtumavirran analysoinnin avulla - esimerkkinä prosessiautomaatiosovellus. 330 Kauppinen, Juha Tiedonhaun tehostaminen tapahtumavirran analysoinnin avulla - esimerkkinä prosessiautomaatiosovellus. 331 Kiiskilä, Janne The study and problem area analysis of software process, a case study of a telecommunications software development. 332 Kamaja, Ilkka Tietotekniikan vastuuhenkilön koulutussuunnitelma. 333 Kokkoniemi, Jouni Hajautettujen järjestelmien esittäminen suunnittelun yhteistyön tukena. 334 Korhonen, Maarit Ohjeistus hyvän käytettävyyden omaavien Lotus Notes -sovellusten rakentamiseen. 335 Lehtikangas, Juha Testitulosten visualisointi sanomakaavioiden avulla. Esimerkkinä tietoliikenneohjelmistojen integrointitestaus. 336 Nousiainen, Eero Hypermediateknologia opetuksessa ja oppimisessa. 337 Pekkola, Tero Oliosuuntautuneen ohjelmiston regressiotestaus. 338 Wang, Dongxia Integration of reuse into software development process. 339 With, Mikko Lähdekoodin ymmärrettävyys ja sen parantaminen. 340 Heiskari, Markku Katselmoinnin vaikutus ohjelmistotuotantoprosessin tehokkuuteen. 341 Kropsu, Jarmo Projektiohjeen kehittäminen ohjelmistoprojektien hallintaan. 342 Karjalainen, Tiina Siirtyminen merkkipohjaisesta käyttöliittymäkehityksestä graafisten käyttöliittymien kehittämiseen. 343 Pekkala, Veikko Towards Computer-aided Software Testing (CAST); Choosing a CAST Tool for Retail Applications. TOL gradut (57)

16 344 Pikkarainen, Ari Riskien hallinnan ohjeistaminen. 345 Lempinen, Kim Feasibility of Sketch-Based Image Engine in the World Wide Web. 346 Kaikkonen, Tuomas Lossless compression of multidimensional data. Experimental predictive image encoder/decoder. 347 Jokiniva, Jukka Matkapuhelimen käyttöliittymäohjelmiston testausprosessin automatisointi. 348 Linden, Suvi Kansanedustajan työn tiedonhallinta vuorovaikutusympäristössään uuden tieto- ja viestintätekniikan valossa - toimintatutkimus kansanedustajan tietoympäristön muutoksista. 349 Junttila, Merja Kansainvälistyvän ohjelmistoyrityksen tuotteistamiskäsikirja. 350 Salmela, Mika Testausympäristön konfigurointityökalun käytettävyyden parantaminen. 351 Syrjänen, Anna-Liisa Käyttöliittymän suunnitteluprosessin dynamiikkaa - esimerkkinä OVH-projekti. 352 Tuominen, Arno Joustavat ohjelmistoratkaisut tehtäväkriittisessä hajautetussa järjestelmässä. 353 Perälä, Minna DeLonen ja McLeanin onnistumismallin empiirinen testaus. 354 Ritokangas-Huttunen, Pirjo Lotus Notes, TeamWARE toimisto ja Vineyard -Ryhmätyöohjelmistojen arviointia. 355 Sandelin, Toni Ohjelmistotuotannon tavoitelähtöisen mittauksen automatisointi. 356 Hyytinen, Jarmo Tietojärjestelmäkehityksen metodologiat ja kommunikaatio systemointitutkimuksen ja käytännön välillä. 357 Nikula, Satu Ohjelmiston palvelevuuden mittaaminen. 358 Karjalainen, Ilpo Graafisten käyttöliittymien tyylioppaat aktiviteettiteorian näkökulmasta. 359 Oinas, Arto Selecting and Implementing a Module Testing Environment for Real-time Software. 360 Nättinen, Minna Vaatimusmäärittelyprosessin parantaminen ISO (SPICE) standardin avulla. 361 Ojala, Pekka Sähköisen kaupankäynnin tietoturva ja sen vaikutukset maksukäytäntöjen käytettävyyteen sekä kaupankäynnin yleiseen kehittymiseen. 362 Helander, Sami Virtual user interfaces and their suitability to mobile terminal. 363 Liikanen, Pekka Sitoutuminen ohjelmistoprosessien kehittämisessä - määritelmä, merkitys ja mittaaminen. 364 Liukkonen-Olmiala, Tea Käyttäjätarvetutkimuksen tila ja mahdolliset menetelmät sen kehittämiseksi eräässä yrityksessä. 365 Issakainen, Jari Konfiguroitavan käyttöliittymäohjelmiston suunnittelu ja toteutus uuden sukupolven kalibraattoriin. 366 Pohjanen, Petri Elektronisen kaupankäynnin toteuttaminen matkaviestinnässä. TOL gradut (57)

17 367 Ahola, Heikki Choosing a Data Warehouse Solution: a Framework and its Evaluation. 368 Tiihonen, Kari Selainpohjaisten käyttöliittymien sovellusarkkitehtuurien käytettävyyden arviointi. 369 Komu, Toni WAPin ja SIM Application Toolkitin sovellusmahdollisuudet matkaviestinnän lisäarvopalveluiden kehittämisessä. 370 Rauhala, Hannu Vaihdantakustannusteorian käytettävyys ulkoistamisen kustannusten arvioinnissa. 371 Mäkinen, Samuel Elektronisen kaupankäynnin järjestelmät: kirjallisuuskatsaus ja erään kauppapaikan käytettävyyden arviointi. 372 Siponen, Mikko Computer Ethics - An Anthology. 373 Sirniö, Teija Atk-ammattilaisen työhyvinvointi ja työnhallinta. 374 Sarkkinen, Jarmo LITE-kuvaketjut: Apuväline hajautettuun osallistuvaan suunnitteluun. 375 Ollila, Antero Tarkastusmenetelmän räätälöinti eräälle ohjelmistotuotanto-organisaatiolle: käytännön ongelmia, ratkaisuja ja kokemuksia. 376 Rahtu, Pentti Vertaileva analyysi kehitysstrategioista ja käytännön perspektiiveistä tietojärjestelmien kehittämistutkimuksen ydinkohteina. 377 Petman, Timo Communication matters. Geographically Distributed Software Development and Communication. A case study of the Mango project. 378 Kaasila, Jouko Kuluttajien navigointikäyttäytymisen seuraamisen mahdollisuuksia elektronisessa kauppapaikassa. 379 Somero, Mika Oliotietokannan rationaalinen valinta: valintakriteerit ja niiden soveltaminen. 380 Immonen, Marko Antero Teleoperaattorin geneerisen palvelujenhallinnan tietoturvavaatimukset. 381 Karjalainen, Marko T Component Management in a Networked Virtual Prototyping Environment. 382 Keinänen, Kari Antero Virtual organizing as strategic approach to stay competitive. 383 Kilpelä, Antti Internet-maksujärjestelmät matkaviestinympäristössä. 384 Ronkainen, Helena Ammattikorkeakoulun tietotekniikan opetuksen sisältö ja työelämän tarpeet - hallinnon ja kaupan ammatteihin valmistava koulutus. 385 Tervonen, Terttu Ohjelmistoprosessin mallintaminen ja käyttöönotto. 386 Tuovila, Sari Dialektisen kehittämisen informaatioteknologiset kehykset ja niiden yhteensovittaminen. 387 Myllyaho, Mauri Tietoverkon lomaketyökalujen valinta. TOL gradut (57)

18 388 Manninen, Iiris Oliosuuntautuneisuuden vaikutus yksikkötestauksen testitapausten valintaan ja testattavuuteen: esim. Java-ohjelmointikieli. 389 Salo, Outi Vikatiedon kerääminen ja analysointi: GQM-menetelmän soveltaminen tarkastus- ja testausvaiheisiin. 390 Tauriainen, Annukka Experience capturing process and its enactment. 391 Lamminaho, Tomi Virheenpaljastava ohjelmointitekniikka. 392 Törmänen, Harri Vaatimusmäärittelyprosessin kehittäminen esimerkkiyrityksessä. 393 Aglassinger, Thomas Error Handling in Structured and Object-Oriented Programming Languages. 394 Harju, Janne Evaluation of an IT service- and user satisfaction and cost analysis. 395 Karjalainen, Marko O Ohjelmistotuotannon laatujärjestelmän sertifiointi, CASE MSG Software Oy. 396 Lehtomaa, Vesa-Matti Personal Intelligent Agents for Mobile Communication. 397 Moilanen, Marko Bluetooth and Mobile Phones - Effects to the User Interfaces. 398 Myllymäki, Sirpa Dokumentoinnin hallintajärjestelmän toteutusmalli kokemuksellisen oppimisen näkökulmasta. 399 Sahlman, Anssi Johdon informaatiojärjestelmät intranetissä - esimerkkinä Verohallinto. 400 Vierimaa, Kari Enterprise Information Architectures. 401 Korva, Jari Adaptiivisten verkkopalvelujen käyttöliittymät. 402 Peltola, Jani Asiakas- ja toimittajaorganisaatioiden väliset käsityserot ohjelmiston laadusta ja niiden vähentäminen ohjelmisto- kehitysprosessissa. 403 Rauhala, Juho Asiakas- ja toimittajaorganisaatioiden väliset käsityserot ohjelmiston laadusta ja niiden vähentäminen ohjelmisto- kehitysprosessissa. 404 Villman, Liisa Käytettävyyden merkitys liiketoiminnan näkökulmasta. 405 Tanner, Hannu Pr2imer-prosessinparannusmenetelmän kehittäminen yrityskokemusten perusteella. 406 Alamikkelä, Eero Ohjelmistotyökalun tuotteistuksen näkökohtia. 407 Klaavu, Sami Oliosuuntautuneiden suunnittelumallien ja suunnitteluheuristiikkojen arviointi metriikoiden avulla. 408 Koivula, Heidi Tietokantaliittymät web-pohjaisissa sovelluksissa. Case: NESTIX Oy. 409 Pikkarainen, Jari Sulautetut tietokannat tukiasemien asiakas/palvelin -ratkaisuissa. TOL gradut (57)

19 410 Suurmaa, Marita Unified Modelling Languagen ja Objectory Processin soveltuvuus tietojärjestelmäkehityksessä Case: Soneran tietojärjestelmäkehityksen määrittelyvaihe. 411 Harjumaa, Teemu Sähköisten ilmoitustaulujen käytettävyys johtokeskuksissa poikkeusoloissa. 412 Heikkala, Titta Vaatimusmäärittelydokumentin rakenteen määritteleminen XML-pohjaisen kuvauskielen avulla. 413 Torkin, Oleg Architectures for Location-Based Services. 414 Välikangas, Jaana Käyttöliittymien suunnittelu ja yhtenäistäminen. Kokemuksia erään tuoteperheen käyttöliittymien uudelleensuunnittelusta. 415 Domenici Guido Installability Enhancements in Large Client-Server Installations. 416 Hagelberg, Kimmo Sisältöpohjaisten kuvanhakujärjestelmien hakutekniikat. 417 Lainio, Harri Olioparadigman soveltaminen COM-toteutukseen: actameta. 418 Lipponen, Jan Visuaalinen suunnittelu Web-pohjaisissa elektronisen kaupan järjestelmissä. 419 Mäki, Heikki Matkapuhelimen WAP-yhteysasetusten automatisoitu määrittäminen. 420 Savolainen, Antti Spontaanit verkot matkaviestinnän lisäarvopalveluissa. 421 Sihvonen, Markus A user side framework for Composite Capability/ Preference Profile Negotiation. 422 Simula, Kirsti Lisäarvopalvelujen testauksen automatisointi skriptien avulla. 423 Tenno, Petri Towards test automation of GUI applications. 424 Heikkinen, Timo Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu - mallit ja vaiheistus. 425 Kurkela, Virpi Informaation organisointimenetelmät. 426 Kuittinen, Minna WAP-palvelun käyttöliittymäsuunnittelu pieninäyttöisille päätelaitteille. 427 Pahnila, Seppo Vuorovaikutus avoimissa hypermediaan perustuvissa oppimisympäristöissä. 428 Simanainen, Raili Tietojenkäsittelyn turvaaminen koulutusorganisaatiossa -esimerkkinä Kajaanin Ammattikorkeakoulu. 429 Karjula, Anneli Tallennetut Java-proseduurit verkon- ja palvelunhallinnan intranet-sovelluksessa. 430 Honkarinta, Jyrki An Evaluation of Test Maturity in Embedded Software Development. 431 Kananen, Anu Tietovaraston suunnittelu- ja toteutusperiaatteiden soveltaminen FM vianhallintajärjestelmään. 432 Juntunen, Jouni Sovellusten välisen tiedonsiirron toteuttaminen XML-tekniikalla. 433 Kallio, Päivi Application Service Provisioning- Current State and Partnership Strategies. TOL gradut (57)

20 434 Kemppainen, Markku J Mobiilien tietokoneiden käyttöliittymät. 435 Saarinen, Vesa Kohti valtakunnallista opiskelijatietojärjestelmää - tapaustutkimus kuuden yliopiston yhteistyöstä. 436 Kankaanpää, Jani Java metrics and profiling tools in Unified Software Development Process - based application development. 437 Ojala, Pasi Enhancing software process improvement using value engineering. 438 Naukkarinen, Mika Media Gateway - A network element for media conversion and transferring between PSTN and 3G IP telephone networks. 439 Repo, Pertti Yhtäaikaa eri paikoissa - virtuaaliprototyypin jakaminen tietoverkossa. 440 Smolander, Petri Virheiden ja muutosten hallinta konsultointityyppisissä toimeksiannoissa. 441 Aaltonen, Hanna Sisäinen asiakkuus ja laatu tietojärjestelmäpalveluissa. 442 Afflekt, Ari Migration from pointo-to-point to EAI based integration. 443 Heikkinen, Marko Langaton sovellusvuokrauspalvelu - Sovellusalueet, teknologia ja liiketoimintamallit. 444 Kallinen, Hannu Aikajatkuvan multimedian mobiilin jakelun palvelun laatu. 445 Karvonen, Ilkka Internet -sovellusten kansainvälistäminen. 446 Laitala, Matti Tiedonhallinta PDA -ympäristöissä. 447 Lepistö, Jukka Guidelines for designing user interface component specifications for a pen-operated mobile phone. 448 Linna, Timo Formaali kuvaustapa sulautetun järjestelmän käyttöliittymätestauksen automatisoinnissa. 449 Maskonen, Tanja CCC Mobile Oy Yhdysvaltain markkinoille - Strategiset liiketoimintamallit ja toiminnan aloittamisen tekijät. 450 Pajunpää, Saara Pienten näyttöjen aiheuttamat rajoitteet käyttöliittymien suunnittelulle - esimerkkinä Keräilypääte. 451 Saukkonen, J. Samuli Tilaus-toimitusketjun tietojärjestelmien yhdistäminen. 452 Saukkonen, Topi Matkapuhelimen elektronisen lompakon käyttöliittymän suunnittelu. 453 Ögren, Merja Usability plan as a tool for managing usability in product concept development. 454 Kauppinen, Marjatta Organisaation sähköpostin tietoturva - käyttäjien tietoturvatietoisuus. 455 Oja, Päivi Organisaation sähköpostin tietoturva - käyttäjien tietoturvatietoisuus. 456 Kittilä, Saara Laatutietojen hallinta elektroniikkatuotannossa. TOL gradut (57)

Graduluettelo 1.1.1973-25.4.2013

Graduluettelo 1.1.1973-25.4.2013 ID Nimi Päiväys Aihe 1293 Suvi Alatalo 25.4.2013 Vakuuttavia verkkopalveluja ikääntyneille 1292 Ville Lehtoniemi 25.4.2013 Asiakkuuksien hallinta ohjelmistoyrityksen kasvun vaiheissa Use of Workflow Techonology

Lisätiedot

PORIN LAITOKSEN TIETOTEKNIIKAN DIPLOMITYÖT

PORIN LAITOKSEN TIETOTEKNIIKAN DIPLOMITYÖT PORIN LAITOKSEN TIETOTEKNIIKAN DIPLOMITYÖT 2013 611 Jari Nikander: Asiakirjahallinnon palveluiden julkaiseminen ESB-väylälle 610 Jarkko Mäkelä: Using rule engine to validate insurance data 609 Anna Eteläaho:

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, markkinointi

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, laskentatoimi

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelman opinnäytetöitä

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelman opinnäytetöitä Hyvinvointiteknologian koulutusohjelman opinnäytetöitä 2012 Helanen Jaana BelleBook-ajanhallintajärjestelmän testaus Herva Jonna Painonhallintasovellus Android-käyttöjärjestelmälle Kuivala Mikko Oulun

Lisätiedot

Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009

Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009 Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009 Matrikkelin täydennysliite Kirjasta poisjääneet oppilasartikkelit (Marraskuu 2011) Aarni Pentti Tapio s. 28.2.1958. 1974 yo. 1977. Ahola Kauko Antero s. 10.10.1954 Lumijoki.

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Perusopinnot

TIETOTEKNIIKKA. Perusopinnot TIETOTEKNIIKKA Perusopinnot Johdatus verkkoliiketoimintaan Introduction to e-business Koodi: TITE1110 Osaamistavoitteet: opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy selittämään e-liiketoiminnan keskeisimmät

Lisätiedot

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,3 MILJOONAA EUROA

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,3 MILJOONAA EUROA JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,3 MILJOONAA EUROA Kunniapalkinnot Professori Riitta Nikula 20.000 euroa Professori Tuula Tamminen 20.000 euroa Käden taito -tunnustuspalkinto

Lisätiedot

Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi 2015 2016

Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi 2015 2016 Opintojaksot Porin laitos lukuvuosi 2015 2016 8.4.2015 Matematiikka PLA-11010 Johdatus yliopistomatematiikkaan, 8 op Introduction to University Mathematics, 8 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Timo Ranta

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

Kiiminki-maraton 22.9.2012 Kiiminki-maraton 22.9.2012. Miehet 10.5 km

Kiiminki-maraton 22.9.2012 Kiiminki-maraton 22.9.2012. Miehet 10.5 km Kiiminki-maraton 22.9.2012 Miehet 10.5 km 1 Juho Latvala Oulu 40.22 2 Juha Tiilikainen Kempeleen Maratonklu 40.34 3 Tuomas Säkkinen Oulun Pyrintö 41.01 4 Heikki Moilanen Jääli 42.09 5 Jani Oravamäki Oulun

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu-tutkielmat, johtaminen

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 Messukeskus, Helsinki Sisäilmayhdistys ry Aalto-yliopisto Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmapaja7 Alakko nää mua? Oulun Sisäilmapaja7 järjestetään 11.-12.11.2015 Hotelli

Lisätiedot

Tutkimustyöhön 59 hakijalle yhteensä 341.300 euroa

Tutkimustyöhön 59 hakijalle yhteensä 341.300 euroa Liikesivistysrahasto panostaa kansainvälistymiseen 1,2 miljoonaa euroa Liikesivistysrahaston ja sen erikoisrahastojen 19.4.2007 myöntämillä kevätjaon apurahoilla tuetaan 215 kauppatieteilijän ensisijassa

Lisätiedot

LIITE 1 PlugIT-projektin loppuraporttiin 2.11.2004 A. Projektiin koko- tai osa-aikaista työtä sen aikana tehneet henkilöt

LIITE 1 PlugIT-projektin loppuraporttiin 2.11.2004 A. Projektiin koko- tai osa-aikaista työtä sen aikana tehneet henkilöt LIITE 1 PlugIT-projektin loppuraporttiin 2.11.2004 A. Projektiin koko- tai osa-aikaista työtä sen aikana tehneet henkilöt 1. Ahtonen, Niina. Savonia Business, tietojenkäsittely. 2. Eerola, Anne. Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Opetusansioiden portfolio

Opetusansioiden portfolio Opetusansioiden portfolio Ari Viinikainen FT, Lehtori, Tietotekniikan laitos, Jyväskylän Yliopisto 7. tammikuuta 2014 Pedagoginen koulutus Olen luennoinut Jyväskylän yliopistossa pääasiallisesti liikkuvaan

Lisätiedot

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA Kunniapalkinto Akateemikko Jorma Panula 30.000 euroa Tunnustuspalkinto Toimittaja Kari Lumikero 15.000 euroa Hakemuksetta

Lisätiedot

Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita

Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmien suunnittelu kevät 2014 17.2.2014 Luento 1 Pirkko Nykänen 1 Kurssin tavoitteista ja sisällöstä Kokonaiskuva ja ymmärrys Tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123

HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123 HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123 Tässä listassa ovat julkaisuluvan antaneiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot siinä laajuudessa kuin ovat halunneet

Lisätiedot

Tilaukset Porin tiedekirjasto / Anne Mäkinen Hinta- ja saatavuus- Puh. 040 826 2729 tiedot + toimituskulut 5

Tilaukset Porin tiedekirjasto / Anne Mäkinen Hinta- ja saatavuus- Puh. 040 826 2729 tiedot + toimituskulut 5 Päivitetty 20.8.2014 JULKAISULUETTELOT: Tilaukset Porin tiedekirjasto / Anne Mäkinen Hinta- ja saatavuus- Puh. 040 826 2729 tiedot + toimituskulut 5 Sähköp.: anne.m.makinen@tut.fi olevia voi kaukolainata

Lisätiedot

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243 Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve Operaattori -Palvelualusta -Tietoliikenne Teollisuuslaitos Testaustieto Huolto Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin tasokoe English 1 English 2 ICT architectures ICT-hankinnat ICT-johtaminen ja -strategia

Lisätiedot

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT Sosiologia syntyi ymmärtämään murroksessa olevaa yhteiskuntaa ja tulkitsemaan oman aikansa sosiaalisia kysymyksiä. Sosiologian tehtävä ja lupaus C. Wright Millsiä mukaillen

Lisätiedot

Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET. Tuuli: +1.1

Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET. Tuuli: +1.1 Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET M30 100 m Tuuli: +1.1 1. Heikki Polojärvi Oulun Pyrintö 11,72 2. Riku Hassi Oulun Ikiliikkujat 11,93 3. Sami Koivunen Noormarkun Nopsa

Lisätiedot

Software Projects 2008 2009

Software Projects 2008 2009 Timo Poranen (ed.) Software Projects 2008 2009 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES UNIVERSITY OF TAMPERE D 2009 6 TAMPERE 2009 UNIVERSITY OF TAMPERE DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES SERIES OF PUBLICATIONS D

Lisätiedot

Suomenkielinen termi Englanninkielinen käännös Lokalisoitu suomenkielinen kuvaus Englanninkielinen kuvaus

Suomenkielinen termi Englanninkielinen käännös Lokalisoitu suomenkielinen kuvaus Englanninkielinen kuvaus ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Suomi - Englanti Tämä on ISTQB:n testaussanastostandardin suomennos. Lähde: Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.2 (dd. October 19th, 2012) Produced

Lisätiedot