Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos Graduluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos Graduluettelo 1.1.1973-19.10.2012"

Transkriptio

1 Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos Graduluettelo ID Nimi Päiväys Aihe 1 Mustonen, Seppo Dynaamisen optimoinnin ohjelmistosta 2 Mattila, Jorma Yksitulosyksikköisen yrityksen keskipitkän tähtäyksen tavoitebudjetointi 3 Vakkilainen, Esko Aitojen kokonaislukuoptimointiongelmien yleisistä ratkaisualgoritmeista 4 Karjalainen, Päivi Taksonomiset ohjelmistot 5 Iivari, Juhani Tavoiteanalyysin menetelmistä 6 Packalen, Pekka Yliopistollisen laitoksen resurssisuunnittelumallit ja niihin liittyvien ohjelmistojen suunnittelu 8 Ruohonen, Matti ATK-systeemien kehittämiseen tarvittavien työmäärien arvioinnista 7 Säkkinen, Aila Automaattisesta puheentunnistuksesta 9 Pöykkö, Irma MULTI-ARMED BANDIT -probleeman ratkaisumenetelmistä 10 Könönen, Tapani Laajennettu knapsack-menetelmä paperiteollisuuden leikkausongelmien ratkaisemiseksi 11 Niedre, Marja Projektin ohjauksen tietojärjestelmät pragmaattisesta ja semanttisesta tarkastelukulmasta 12 Huuskonen, Antti Kuvan tietojenkäsittelyopillisesta analyysista 13 Kurikka, Ari Tuotannon hienosuunnittelun ajoitusprobleema 14 Tuominen, Osmo Projektin ohjauksen automatisoidusta tietosysteemeistä 15 Leijala, Helena Tietokannan semanttisen ja konstruktiivisen suunnittelun yhteensovittamisesta 16 Salonen, Jaakko Oulun yliopiston tietojärjestelmien sisällöllisestä integroituvuudesta 17 Taramaa, Jorma Tietosisällön kuvauskieli tietokoneen avustamassa systemoinnissa 18 Säkkinen, Kari Tiedosto-organisaatio sairaalalaboratorion tosiaikaisessa tietojenkäsittelyjärjestelmässä 19 Kerola-Korhonen, Leena Päätöstaulut systeemityössä 20 Ahola, Seppo Tietosysteemin pragmaattisen systemoinnin menetelmistä 21 Tervonen, Ilkka Geofysikaalinen informaatio havaintopisteistöstä sama-arvokartaksi 22 Salo, Kari Voimassa olevan tietosysteemin mittaaminen 23 Löytynoja, Martti Interaktiiviset tietosysteemit geologisessa tietojenkäsittelyssä 24 Sarpola, Tapio Konepajan valmistuksen ajoituksen ja kuormituksen suunnittelumalleista 25 Lääperi, Martti Esitutkimus systemoinnin vaihejaoissa TOL gradut (57)

2 26 Miettunen, Jorma Beerin yritysmalli ja sen käytön toteutus tietosysteeminä 27 Moilanen, Jorma Ohjauskielestä käyttöjärjestelmäympäristössä 28 Niemelä, Olavi Puun jalostusyksikön kyberneettinen tarkastelu tuotannon vuosiohjauksen informaatioanalyysin suorittamiseksi 29 Koskela, Erkki Hierarkkiset mallit toiminnan suunnittelun apuvälineinä tarkoituksellisissa järjestelmissä 30 Parviainen, Pentti Kyberneettisen tietojenkäsittelymallin tiedonkeruumenetelmistä 31 Soini, Esa Informatiikan ohjelmistorakenteista 32 Jylhä, Marketta Katastrofiteorian soveltamismahdollisuuksista informaatiojärjestelmiin 33 Anttiroiko, Pentti LR(1)-jäsentäjän optimointi 34 Lösönen, Eero Heuristisen ohjelmoinnin konstruktiiviset ongelmat 35 Similä, Jouni Vertaileva tutkimus matemaattisten ennustemallien soveltuvuudesta myynnin ennustamisen osasysteemiksi 36 Pankkonen, Kari Systemoinnin infologinen tutkimus: Konstruktiivisen päävaiheen malli 37 Jutila, Juhani Ohjaus ja tehokkuus tietojenkäsittelytoiminnon suunnitteluyksikössä 38 Keränen, Paavo Tietosuojan käsitesisällöstä 39 Mäki, Lasse Systemoinnin infologinen tutkimus: Pragmaattisen päävaiheen malli 40 Puuronen, Hannu Tietosysteemin rakentamisen semanttisen päävaiheen infologinen analyysi 41 Hannula, Markku Hierarkkisten monitasojärjestelmien teorian soveltaminen tuotannonsuunnittelun tietojärjestelmien semanttisessa systemoinnissa 42 Salo, Harri Tietojenkäsittelyn jakauttamisprobleeman formaalista määritelystä 43 Holma, Kari Yrityksen työterveyshuollon tietokannan infologisesta suunnittelusta, PSC-mallin ja Sundgrenin kohdejärjestelmän mallin vertailu 44 Juvani, Alpo Pakettivälitteisen tiedonsiirtoverkon ja sen sisäisen ohjauksen systeemiteoreettinen analysointi 45 Kulusjärvi, Seppo Tietokantajärjestelmät ja geologinen tietojenkäsittely 46 Kallio, Elsa Prosessinohjausmatriisit tietosysteemin dokumentoinnissa 47 Kauppinen, Soili Päätöstaulukääntäjät 48 Huhanantti, Juhani Teollisuusyrityksen kunnossapitotoiminnon informaatioanalyysistä TOL gradut (57)

3 49 Nivalainen, Arto Tietosysteemin laatu sen tehokkuuden kannalta 50 Halonen, Jorma Tietosysteemin laatu sen palvelevuuden kannalta 53 Laukkanen, Kauko Geologisten havaintojen tietorakennemallien analysointi ja kehittäminen tiedonhallintajärjestelmien kannalta 51 Riekki, Tuomo Erään ohjauksen tietojärjestelmän esitutkimus-toimintatutkimus organisaation lateraalisuhteiden vaikutuksista tietojärjestelmien kehittämiseen 52 Koskela, Erkki Tietosysteemin siirrettävyys ja konvertointi 54 Kuvaja, Pasi P-systemointikielen pragmatiikasta 55 Kaila, Erkki Systemointiprosessin organisaatio- ja käyttäytymisteoreettinen analyysi 56 Korhonen, Timo Mikroprosessorit konstruktiivisessa systemoinnissa ja toteutuksessa 57 Kärkkäinen, Tuomo Toimintatutkimus systeemityön ohjauksen apuvälineenä 58 Isokääntä, Mauri Organisaation päätösmallit infologisesta tarkastelukulmasta 59 Korhonen, Pasi Systemointimetodien vertaileva tutkimus PSC-metamalliin perustuen 60 Kuutti, Kari Avaruuden täyttävien käyrien hyväksikäyttö tiedon rakenteiden kuvaamisessa 61 Viippola, Reino Ohjelmisto - osa tietosysteemiä 62 Tahvanainen, Asko P-tarkastelukulman ja P-mallikäsiteiden analyysi ja vertailu 63 Ryynänen, Elli Saantipolkujen ja saantimenetelmien valinta ja määrittely tietokantajärjestelmissä 64 Turunen, Tapani PIOCO:n tietosysteemi- ja laatukriteerimalleihin perustuva systemointimenetelmien vertaileva tutkimus 65 Nuutinen, Risto Systemoijan koulutusohjelman ja sen perusteiden analyysi ja kuvaus 66 Runtti, Esko Oppilaitoksen tietojärjestelmän rakennemuutoksen analyysi 67 Poutanen, Heino Tiedonhallintajärjestelmien valintaluokittelu ja soveltuvuus malminetsinnän tietojenkäsittelyyn 68 Vakkuri, Raine Tapahtumakäsittelyjärjestelmien toiminnallinen olemus ja spesifiointi 69 Andreasen, Juha Automaattisista apuvälineistä tietokonetuetussa mikroprosessoriohjelmistosuunnittelussa 70 Kangas, Jouko PSC- ja PIOCO-systemointimallien eroanalyysistä ja synteesistä 71 Tapio, Tapani Systemoinnin sosiokyberneettiselle metamallille perustuvan systemointimallien arviointikehikon testaus 72 Tikkala, Risto Tietokantajärjestelmän laatukriteerit TOL gradut (57)

4 73 Viinikka, Jouko Käyttäjäliitännän suunittelun periaatteet vuorovaikutteisessa atk-järjestelmässä 74 Putkonen, Heikki Prosessimaisen sarjatuotannon lyhytaikaisohjausta avustavista matemaattisista malleista informaatioanalyysin komponentteina 75 Korhonen, Tapani Empiirinen tutkielma IOS-spesifiointikielen verifioinnista 76 Rantakari, Jukka Q-analyysi pragmaattisen systemoinnin menetelmänä 77 Mäki, Hannu Tietohakemistojärjestelmän hyväksikäyttö tietosysteemin I/O-kuvausten laadinnassa 78 Laitinen, Lauri Tutkimus reaali-, käsite-, kielen ja merkkien tasojen yleisistä perusrakenteista 79 Haikonen, Pia Beer'n kyberneettisen ohjausmallin käsiteanalyysi 80 Hinkka, Risto Päätöksentekijäkeskeinen dokumentointi systeemityössä 81 Palomäki, Ritva Sumeiden joukkojen teorian merkitys infologiselle systemointitutkimukselle ja erityisesti Pioco-mallille 82 Mustonen, Timo Systeemianalyysi assosiatiivisten muistien tutkimuksesta 83 Auer, Liisa Prototyypit tietosysteemin I/O-mallien muodostuksessa 84 Viinikka, Sinikka Neurolingvistinen ohjelmointi eräänä ihmiskeskeisen systemointimetodiikan reflektioperustana 85 Innilä, Risto Jaksotetut mallit 86 Witick, Tony Neuvottelujen tukijärjestelmät 87 Laitakari, Erja Aivojen tietojenkäsittelytoiminnan hierarkisesta mallintamisesta 88 Heinänen, Jukka Seinätekniikka ja IOS-spesifiointikielen käyttö seinätekniikassa 89 Kovalainen, Kari CIAM sosiokyberneettisen systemointimetodologioiden arviointikehikon mukaisesti analysoituna 90 Kaila, Pirjo Logiikkaan perustuva päättely tietokantojen yhteydessä 91 Vanhatalo, Jari Tietokannan suojaus 92 Kurkela, Osmo Systemointiin liittyvien tilannekohtaisten tekijöiden empiirisen tutkimuksen kirjallisuuskatsaus 93 Leinonen, Timo Ohjelmiston konversioprosessi ja konversion ohjelmavälineet 94 Huusko, Eeva Käyttäjäliitäntä ja sen osuus päätekäytön onnistumisessa - teoreettinen ja empiirinen tarkastelu TOL gradut (57)

5 95 Kuosmanen, Matti Smalltalk-ohjelmointikielen analyysi ohjelmointikielten kehityksen sekä modulaarisuuden ja abstraktioiden toteutuksen näkökulmasta 96 Tapaninaho, Tuomo Päätöksentekoon vaikuttavista subjektiivisista tekijöistä 97 Savolainen, Seppo Tietokannan kuvausmallit tietokannan rakentamisen ja hyväksikäytön kannalta 98 Paasovaara, Hannu Relaatiomallipohjaiset sovelluskehittimet ja niiden soveltuvuusalueet ohjelmistojen rakentamisessa - erään sovelluskehittimen arviointi 99 Mäki-Maunus, Oiva Tietosysteemin ja sen komponenttien taksonomiasta 100 Rannanjärvi, Kimmo Organisaatioiden informaatiotoiminta jälkiteollisessa ympäristössä 101 Amonsen, Kari Hajautetut järjestelmät järjestelmän rakenteiden ja suunnittelun näkökulmasta 102 Kurunlahti, Mauno Kulttuuritekijöiden vaikutus päätöksentekoon ja sen tukijärjestelmiin 103 Taipale, Markku Eksperimentaalinen lähestymistapa PIOCO-systemointi- menetelmän pragmaattisessa päävaiheessa Metsäntutkimuslaitoksen viitetietojen hallinnan kehittämiseksi 104 Karjalainen, Mikko Empiirinen tutkimus käyttäjien käsitysten muuttumisesta systeemin prototyyppejä hyväksikäyttävän I/O-suunnittelun aikana 105 Hiltunen, Hannu Tietoturvallisuus lähiverkkojärjestelmissä 106 Virkki, Sakari RTSA- ja PIOCO-systemointimetodologioiden ja niiden kuvauskielten vertailu 107 Ollila, Pekka JDS sosiokyberneettisen systemointimetodologioiden arviointikehikon mukaisesti arvioituna 108 Tähtinen, Heikki Jonosimulaattorin ja pilottimallin konstruointi aikaerotusjakaumia hyväksikäyttävän kulkuajan ja virtausnopeuden estimointimenetelmän suorituskyvyn testaamiseksi 109 Ahonen, Matti Testimuotoisen tiedon automaattisesta käsittelystä sairaalan tietojärjestelmissä 110 Koivunen, Visa Paikallisten piirteiden ilmaisu etäisyyskuvasta 111 Koskela, Timo Johdon tietokonepohjaisten informaatiojärjestelmien analyysi 112 Pysäys, Martti Toimistoautomaation kehittäminen - empiirinen tapaustutkimus 113 Moilanen, Paavo Sovelluskehitystyön tuottavuus nykyaikaisessa Cobol-ohjelmointiympäristössä, Kokeellinen analyysi IBM-keskustietokoneympäristössä 114 Mäkiniemi, Osmo Organisaatioiden teknis-taloudellisten ongelmien analysointi P-systemoinnin ongelmaanalyysissa Sarkkinen, Sirpa Loppukäyttäjien tietojenkäsittelystä ja sen merkityksestä eräissä suomalaisissa yrityksissä TOL gradut (57)

6 116 Paani, Harri Pienen tietämysjärjestelmän rakentaminen - Rakentamisen lähestymistavat ja tietämysjärjestelmän määrittely 117 Laalahti, Ilkka Sovelluskehittimet ja niiden tuottavuus informaatiojärjestelmien rakentamisessa - erään sovelluskehittimen empiirinen analyysi 118 Kaakinen, Maria Kyselykielten käytettävyys: kirjallisuuteen perustuva tarkastelu ja synteesi sovelluskäyttäjän näkökulmasta 119 Räinä, Sirpa Tekstinkäsittelyn käsitteellinen ja toiminnallinen analyysi sekä eräiden valmisohjelmien arviointi 120 Nevala, Seija Tietämyspohjaisen tietojärjestelmän erityispiirteistä 121 Meriläinen, Juha Systemoijan rooli PIOCO-mallissa 122 Ojala, Kaija Ohjelmistokehitystyön tuottavuus Gurukehittimellä - kokeellinen analyysi mikrotietokoneympäristössä 123 Leskinen, Eero Taulukkolaskentaohjelmien käsitteellinen ja toiminnallinen analyysi 124 Ensio, Soile ATK-järjestelmän käyttöönotto ja koulutus: koulutuksen ajoitus käyttöönotossa 125 Leskelä, Seppo JSP -COBOL -ohjelmointityön tuottavuus - empiirinen koe IBM-tietokoneympäristössä 126 Pekkanen, Artti Tietojärjestelmän tietoturvallisuuden edellyttämän suojauksen suunnittelusta 127 Poutanen, Hilkka Oppimisen ja opettamisen problematiikka systemoinnin koulutuksessa 128 Leskelä, Pekka Tietokoneavusteisuus päätetyöskentelyn perusopetuksessa 129 Ahonen, Johanna Entiteettirelaatiolähestymistapa relaatiotietokantojen suunnittelussa 130 Alenius-Niskala, Minna Relationaalisen tietokannan hallintajärjestelmän valinta 131 Turunen, Jari Masuunin ajoparametrinen optimointi 132 Keto, Harri Graafiseen dialogiin perustuva käyttöliittymä: toteutusperiaatteiden integrointi ja vertailu formaaliin dialogiin sekä soveltaminen erään taloushallinnon järjestelmän käyttöliittymään 133 Juntunen, Ari Informaatiojärjestelmät ja organisaatiopolitiikka 134 Luoma, Sirpa RT-SA sosiokyberneettisen systemointimetodologioiden arviointikehikon mukaisesti analysoituna 135 Kivelä, Taina Strategiset informaatiojärjestelmät: informaatiojärjestelmät yrityksen kilpailuetuna 136 Hanhimäki, Marjo Tietämyksen esittäminen semanttisilla verkoilla - esimerkkinä ositettu ja propositionaalinen semanttinen verkko TOL gradut (57)

7 137 Berg, Pauli Asiantuntijajärjestelmän selityskyvyn kehittynyt malli ja tietojärjestelmän ymmärrettävyys 138 Posio, Asta Ohjelmiston luotettavuuden mittaaminen 139 Kemell, Anne-Maria Päätöksenteon tukijärjestelmät, niiden käyttö ja arviointi 140 Kajaste, Kauko Nykyaikaisen PL/I -ohjelmointiympäristön tuottavuus - empiirinen koe IBMkeskustietokoneessa Mäkitalo, Antti Käyttäjän ja suunnittelijan välisestä vuorovaikutuksesta päätöksenteon tukijärjestelmän I/Osystemoinnissa Määttä, Kaarlo CASE-järjestelmät ohjelmistotuotannon automatisoinnin välineinä - erään CASE-ohjelmiston empiirinen arviointi 143 Näsi, Arto Originaalisuusasteen vaikutus informaatiosysteemin implementoitavuuteen 144 Sainio, Marja Ohjelmistotuotannon tuottavuus modernia Cobol-ohjelmointiympäristöä käytettäessä 145 Kaasinen, Marja Sovelluskehittimen tuottavuudesta tietosysteemin rakentamisvaiheessa - RAMIS II sovelluskehittimen empiirinen analyysi IBM-suurkoneympäristössä 146 Blomster, Jarmo Use-metodologian arviointi sosiokyberneettisen arviointikehikon avulla 147 Hotakainen, Tea Transformointi ohjelmistosuunnittelussa 148 Simola, Jukka Ongelma- ja tilanneanalyysin empiirinen testaus CASE: HIP-seminaari Virolainen, Kaija Ongelma- ja tilanneanalyysin empiirinen testaus CASE: HIP-seminaari Lehto, Jari Käyttöliittymän rakenne ja toiminnalliset periaatteet - käyttäjäkeskeinen analyysi 152 Visala, Seppo Tietojärjestelmätieteen paradigmasta, Tietojärjestelmätyön ja -tutkimuksen reflektointia 151 Rautiainen, Liisa Tietojenkäsittelyn turvaaminen 153 Kononen-Miettinen, Vuokko Sovelluskehittimen vaikutus systeemityön tuottavuuteen - tapaustutkimus Mapper Kit tools sovelluskehittimellä 154 Kukkonen, Heikki Projektin ohjauksen tukijärjestelmät ja niiden arviointi 155 Palvalehto-Silven, Hilkka Päätännän tukijärjestelmien suunnittelumenetelmistä 156 Torniainen, Mika Objektiorientoitunut ohjelmistosuunnittelu uudelleenkäytettävyys näkökulmasta 157 Junttila, Reijo Image-tiedonhallintajärjestelmän käyttö HP sarjan tietokoneissa 158 Pelkonen, Jouko Loppukäyttäjä tietojenkäsittelyn kypsyysmallien arvioinnista 159 Vaihoja, Juha Versionhallinta osana ohjelmistotuotteen hallintaa TOL gradut (57)

8 160 Vaihoja, Auli Mikrotietokoneen käyttö S2500-minikoneen työasemana 161 Tiirola, Outi Tietämysjärjestelmän rakentamisen erot perinteiseen ohjelmistojen rakentamiseen esimerkkinä sanomalehden rakenteen suunnittelun tietämysjärjestelmä 162 Vaara, Sakari Ohjelmistotuotantoympäristöt ja niiden arviointimetodologia 163 Lahtela, Juha Sulautetun järjestelmän laitteistokonfiguraation hallinta 164 Honkela, Timo Tietämyksen keruu semanttista tulkintaa varten luonnollisen kielen tietokantaliitännässä 165 Hotokka, Ilkka Refine-järjestelmä automaattipohjaisen ohjelmiston rakentamisparadigman sovelluksena 166 Alamäki, Risto Aikakäsitteen mallintaminen käsitetason tietomallissa 167 Kurkela, Lauri Itsenäiskäyttö TAO-ohjelmistopulan poistajaksi 168 Niskanen, Pekka Tiedonhallinta toimistoautomaatiossa ja sen systemointi 169 Pallaspuro, Esa Tietämysjärjestelmät ja tiedonhallintajärjestelmän yhdistäminen - vaihtoehtoiset lähestymistavat 170 Silvola, Tuomas Erään CASE-järjestelmän käytettävyyden analyysi 171 Erkinantti, Arto Graafinen käyttöliittymä ja sen sovelluskehittimet 172 Huotari, Jouni Graafinen käyttöliittymä ja sen sovelluskehittimet 173 Hyvärinen, Arja Käyttöliittymän suunnittelu noviisikäyttäjänä kannalta - teoreettinen ja empiirinen tarkastelu 174 Åman, Minna Käyttöliittymän suunnittelu noviisikäyttäjänä kannalta - teoreettinen ja empiirinen tarkastelu 175 Kangas, Matti Sovelluskehittimet ja tuottavuus systeemityössä 176 Pöyliö, Hellevi Ohjelmistotuotteen hallinta 177 Miettinen, Juha Tietoturvallisuus hajautetuissa lähiverkkojärjestelmissä - esimerkkinä DataNet 178 Pykälä, Timo Freemanin ohjelmistokehityssysteemin ICASE-ympäristön määrittäminen 179 Junkkonen, Kari Kendallin ja Kendallin systeemityöhön perustuvan ICASE-ympäristön määrittäminen 182 Tuomainen, Tuula S Käyttäjä/tietosysteemi yhteensopivuus 180 Minkkinen, Martti Elektroninen varojen siirto vähittäiskaupassa, erityisesti huoltamoilla 181 Lindberg, Kai Vaatimusmäärittelyn ohjeisto sulautettujen ohjelmistojen alihankinnassa 183 Huhanantti, Hellevi Itsepalvelujärjestelmien turvallisuus - esimerkkinä pankin itsepalvelujärjestelmät 184 Määttä, Jari Testaus ohjelmistotuotteen rakentamisessa - esimerkkinä DX200 -ohjelmisto TOL gradut (57)

9 196 Ervasti, Irja Tietojärjestelmän kompleksisuus, radikaalisuus, originaalisuus ja hankintatapa järjestelmän käyttöönottoon ja onnistumiseen vaikuttavina tekijöinä 197 Mustonen, Hannu Tietojärjestelmän kompleksisuus, radikaalisuus, originaalisuus ja hankintatapa järjestelmän käyttöönottoon ja onnistumiseen vaikuttavina tekijöinä 204 Reijonen, Juha Halsteadin ohjelmistomittaus ja sen käytettävyydestä ohjelmiston monimutkaisuuden mittaamisessa 185 Karjalainen, Aija Hissin ohjausohjelmiston konfiguroijan tietämysteknisten ratkaisuvaihtoehtojen arviointi 186 Vaulo, Ari Hajautetun järjestelmän työasemaohjelmien toteutus Hypercardilla 187 Issakainen, Anna-Liisa CASE-järjestelmien standardointi 188 Kilpi, Yrjö Tapani Oliosuuntautuneisuus tiedonhallintaongelmien ratkaisijana 189 Kivistö, Kari Aatos Tietosysteemin tietomallin suunnittelu: I/O-mallista relaatio- ja verkkomalliin 190 Lampinen, Helena Kouluhallinnon tietojärjestelmän erityispiirteet 191 Leinonen, Markku Graafisen tietokantaliittymän rakentaminen oliosuuntautuneessa ohjelmointiympäristössä 192 Pihlajaniemi, Ritva Ohjelmiston kompleksisuuden ja modularisuuden mittaus 193 Räsänen, Ilkka Tapio Ohjelman staattinen analyysi 194 Ahonen, Tarmo Juhani Vastaanottotyön tukeminen tietojärjestelmin 195 Sipola, Kari Relaatiomallin eheyspiirteiden käytönaikainen valvonta - empiirinen koe SQL Server tietokantapalvelinohjelmistoa käyttäen 198 Pyrrö, Jyri Laadunvarmistus projektiluonteisessa ohjelmistojen rakentamistyössä 199 Aitavaara, Raili Käyttäjätyytyväisyys dynaamisena käsitteenä: empiirinen pitkittäistutkimus 200 Tunturi, Helena Käyttäjätyytyväisyys dynaamisena käsitteenä: empiirinen pitkittäistutkimus 201 Kallio, Tuulikki Ohjelmistotalon projektinohjausmallin hyväksikäytön ongelmista 202 Hautamäki, Jouko Visuaalinen ohjelmointi 203 Kess, Pekka RF-saattomuistit 205 Kilvio, Markku Ohjelmistotyön tuottavuus alkukehitys- ja ylläpitovaiheessa, empiirinen koe dbase IV ympäristössä 206 Hyvönen, Risto Ohjelmiston laadunvarmistus vaatimusmäärittelyvaiheessa 207 Liejumäki, Tuomo Tietosysteemin laatutekijöistä ja laadunvalvonnasta ohjelmistopalveluyrityksessa 208 Kemppainen, Heikki QFD-menetelmä tuotestrategian suunnittelussa TOL gradut (57)

10 209 Lamminen, Liisa Tuoteautomaatti - ominaisuusanalyysi QFD-menetelmää hyväksi käyttäen 210 Urpelainen, Mauri Vähittäistavarakaupan myymälävaraston valvonnan perustuote - ominaisuusanalyysi 211 Kainulainen, Anja Demingin laatunäkemyksen sovittaminen ohjelmistotuotantoon 212 Kovalainen, Jari Kuvaustietokannat kehittyneessä ICASE-ympäristössä 213 Ronkainen, Jorma Dialektiikasta ja sen suhteesta tietojärjestelmätieteeseen 214 Tuikka, Tuomo Toimisto ja tietokoneavusteinen yhteistyö 215 Laurinolli, Teuvo Dynaaminen logiikka ohjelmalogiikan formalisointina 216 Aalto, Teppo CASE-järjestelmät systeemityövälineinä - erään CASE-ohjelmiston empiirinen arviointi 217 Maliniemi, Juha Informaatiotietokantojen kehittäminen 218 Oinas-Kukkonen, Harri Tietokoneavusteisen systeemityön funktionaliteetin vahvistaminen hypertekstillä 219 Iisakka, Juha OCT-luokkakehikon toteuttaminen oliosuuntatuneessa ympäristössä 220 Tenhunen, Juha CASE-järjestelmän, systemoijan ja systeemityömenetelmän välisistä suhteista 221 Selkälä, Leena Tietohallintoyksikön laatukäsikirjan kehittäminen ja arviointi 222 Hjelmeroos, Heli Ääneenajattelu ja työn tukityyppiluokitus tietojärjestelmän suunnittelussa - kokeilu poliisin hälytyskeskusympäristössä 223 Karjalainen, Markku Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoria ja sen soveltaminen tuotettaessa oppimateriaalia hypertekstiympäristössä 224 Komi-Sirviö, Seija Ohjelmistotalon laatujärjestelmän analysointi TQC-periaatteiden pohjalta - tapaustutkimus 225 Urponen, Sanna Ääneenajattelumenetelmä ja työn tukityyppiluokitus tietojärjestelmien suunnittelun apuvälineenä - kokeilu korjausrakentamisen hankesuunnitteluympäristössä 226 Kettunen, Harri Tavoitesuunnittelu tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisessä 227 Jyrävä, Jari Prosessimallit ja niiden ohjelmallinen kuvaus - kuvauskielten analyysi 228 Saajanto, Esko Tietohallintostrategian operationalisoinnista 229 Mäkäräinen, Minna Ohjelmiston monimutkaisuuden automaattinen mittaaminen lähdekoodista 230 Kuoppala, Maija-Kaisa Rakennus-systeemimallien oliokeskeinen mallintaminen 231 Kajava, Merja Eheysrajoitukset oliosuuntatuneissa tietomalleissa 232 Rannanjärvi, Leila Tietojärjestelmän käyttäytymisen mallintaminen 233 Kampman, Kari Kokoomaoliot ja niiden käyttö oviselosteen suunnittelussa 234 Suorsa, Esko Laadunvalvonnan toteutus tuotteenhallintapalvelujen laajennuksena TOL gradut (57)

11 235 Vataja, Timo Asiakaslähtöinen ohjelmistotuotteen ja -prosessin laadun kehittäminen 236 Antinoja, Tuula PCTE-pohjainen ohjelmistotuotantoympäristöjen kehitys 237 Hurme, Jari Vallankäytön tarkastelu ohjelmistojen kehittämisessä ja hankinnassa 238 Juustila, Antti The perceived effects of a group decision support system, existing social networks and personality type on the group process and outcomes: An introductory experimental study. 239 Karasti, Helena Tietojärjestelmätieteen ihmiskäsityksestä. Sosiaaliteorioiden soveltamisen vaikutuksesta tietojärjestelmätieteen ihmiskäsityksen kattavuuteen. 240 Krapu, Antti Käyttäjätyytyväisyys ja sen mittaaminen. 241 Posio, Timo CAD-ohjelmiston liittäminen intergroituun suunnittelu- ja valmistusjärjestelmään MS Windows -ympäristössä. 242 Rautio, Anna-Kaisa PS-mallin käyttö strategisessa suunnitelussa 243 Leppälä, Juha Samanaikaisuuden hallinta federatiivisissa tietokannoissa 244 Sarlund, Pekka Strateginen näkemys itsenäiskäyttöön, case: strategiasuositus kohdeyritykselle 245 Mäntyniemi, Aaro Tietokantaohjelman opetuksen orientaatioperusta 246 Arttijeff, Vesa HyperCOM:n hypertekstiominaisuuksien määrittäminen CACOME:ssa (Computer Aided Cycle Object Methodology Environment) 247 Hänninen, Esa Softlore-FOLKLORE dokumentointimenetelmän hypertekstitoteutus ja käyttökokeilu 250 Ronkainen, Helena Tietotekniikan opetuksen sisällön vastaavuus ennakoituihin työelämän tarpeisiin ja muuttuviin työkokonaisuuksiin - empiirinen tapaustutkimus 248 Hantula, Leila Itsenäiskäytön hallinta: teoreettinen tarkastelu ja case metsäkemian teollisuudessa 249 Djupsund, Markus Projektin hallinnan ongelmat hajautetussa projektiorganisaatiossa 251 Massa, Ari Executive information systems (EIS) - soveltamismahdollisuudet terästeollisuudessa 252 Savolainen, Elina Tietoturva ja tietoturvatuotteet 253 Järvinen, Janne Maturity level definition: a comparative review 254 Molin-Juustila, Tonja Toimintateoreettisen työn tukityyppien luokituksen kattavuus ja erottelukyky CSCWtutkimuksen ja -käytännön suhteen Ahosola, Jarmo Ohjelmistotuotantoyksikön kehittämissuunnitelman laatimisen tukeminen Ohjelmistotyökalun algoritmin hahmottelu 256 Kippola, Raimo Ohjelmistoprojektin suunnittelua tukevat metriikat TOL gradut (57)

12 257 Indr n, Vesa Tekstin ja hypertekstin sekä eri hypertekstimuotojen välinen konversio 258 Järvinen, Jaana Ohjelmistomittauksen käyttö systeemityössä 259 Voltti, Petri Tietojenkäsittelypalvelujen ulkoistamisen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä 260 Rytilä, Hannu Reverse engineering technology as a tool of embedded software. A solution from PL/M code to structure charts. 261 Takalo, Paula Tietoturva lähiverkoissa, esimerkkinä Oulun yliopiston tietokoneverkko 262 Heikka, Marja Käyttäjätyytyväisyyden mittaus QFD-menetelmän avulla 263 Hyvönen, Eeva An evaluation of a methodology-based CASE tool 264 Hyvönen, Panu Tutkimus HyperSRM -sovelluksen käytöstä tietojenkäsittelyorganisaatiossa 265 Santtila, Ilkka C++ Library Design Principles 266 Tero, Heikki Suunnittelun perustelutietämyksen käyttö katselmoinnissa 267 Vakkala, Ari Teollisuusyksikön hajautettujen atk-toimintojen ohjeistuksen arviointi ja kehittämissuunnitelma standardin SFS-ISO perusteella 268 Vitikka, Mika C-koodin mittaaminen modulikohtaisesti PC-metrics -ohjelmistolla: Mittausmenetelmien teoreettinen tarkastelu ja tapaustutkimus mittalukujen välisistä riippuvuuksista 269 Ollila, Simo Protoilu oliosuuntatuneessa ohjelmistojen rakentamisessa 270 Salmela, Marko A framework for graphical animation of object-oriented models of embedded real-time software 271 Meriläinen, Antti Laadukas systeemidokumentaatio 272 Rytkönen, Mika Rinnakkainen ohjelmistotuotanto 273 Niemelä, Eila Uudelleenkäytettävyys koneenohjausohjelmiston suunnittelussa 274 Leiwo, Jussipekka Deterrence of Computer Network Crime - The International Coordinating Level Approach Towards Legislation 275 Rahikkala, Tua Ohjelmistoprosessien elinkaarimalleista ja mallintamismenetelmistä 276 Kolu, Marja Käyttöliittymien standardointi 277 Manninen, Pasi Transformaatiotekniikat siirryttäessä strukturoiduista menetelmistä oliokeskeisiin menetelmiin 278 Riippa, Heikki Johdon informaatiojärjestelmät (EIS) tulosjohtamisen apuvälineenä 279 Kinnula, Atte Bootstrap-mallin tarkastelu menetelmän ja jatkokehityksen kannalta TOL gradut (57)

13 280 Varvikko, Anu Oliosuuntautuneen testauksen erityispiirteet 281 Kaipala, Janne Hypertekstisovellusten suunnittelumenetelmien kartoitus ja vertailu 282 Takalo, Juha Enhancing access to technical on-line documentation through information modelling and retrieval techniques 283 Adelakun, Olayele Object-orientation in testing of graphical user interface. 284 Matinmikko, Tapio Asiakaskohtaisesti kehitettävän ohjelmiston laadun parantaminen. 285 Hekkanen, Päivi Systemoinnin perusteet -opintojakson monimuotoistaminen perustuen Habermasin tiedonintresseihin. 286 Tyynelä, Kirsi Systemoinnin perusteet -opintojakson monimuotoistaminen perustuen Habermasin tiedonintresseihin. 287 Sokka, Ulla Ryhmien päätöksenteon prosessimallit ryhmätyön tukijärjestelmien ja kulttuurimuuttujien kontekstissa. 288 Vierimaa, Matias A hypertext approach to application understanding: a maintenance perspective. 289 Huttu, Marko Keskisuuren ohjelmistotalon ohjelmistoprosessin analysointi ja kehittäminen: tapaustutkimus. 290 Romppainen Veijo Keskisuuren ohjelmistotalon ohjelmistoprosessin analysointi ja kehittäminen: tapaustutkimus. 291 Lunkka, Jaana Internet-ohjelmistojen soveltuvuus lukio-opetukseen. Kokeiluja Oulun Lyseon lukiossa. 292 Oksanen, Hillevi Tietotekniikan käytön vaikutusten analysointi Giddensin rakenteistumisen teorian avulla tapaustutkimus laivaorganisaatiossa. 293 Kamula, Minna Hypertekstimuotoinen opetusohjelma ja sen rakentaminen. Tapaustutkimus Oulun yliopistossa. 294 Lämsä, Jyrki Applicability of CMM and Trillium for process assessment and improvement of embedded software production. 295 Ojajärvi, Tero Ohjelmistotalon palvelun laadun arviointi strategisella asiakastyytyväisyysmittauksella. 296 Koponen, Pirkko Roy Radan hyperdokumenttien kehittämisperiaatteet. 297 Tolonen, Vesa-Matti Tietoturvallisuuden hallinta systeemityössä - Eurooppalainen näkökulma. 298 Heikkinen, Sami Tietoturva tietojärjestelmien ulkoistamisen yhteydessä. 299 Jurvelin, Paavo Tietoturva tietojärjestelmien ulkoistamisen yhteydessä. TOL gradut (57)

14 300 Pietikäinen, Juhani Johdon informaatiojärjestelmät (EIS) julkisessa terveydenhuollossa. Case: johdon tietojärjestelmäprojekti kuntayhtymässä. 301 Parviainen, Päivi Ohjelmistokomponenttien hyödyntämisprosessi ja sen kehittäminen. 302 Halonen, Sami DAMPS-matkapuhelimen aktivointi radioverkon kautta. 303 Jylhänkangas, Maria Skenaarioiden hyödyllisyys. Erään ohjelmistotuotteen myynnin ja käytön välinen vertailu ja käytettävyyden arviointi. 304 Karppinen, Päivi Skenaarioiden hyödyllisyys. Erään ohjelmistotuotteen myynnin ja käytön välinen vertailu ja käytettävyyden arviointi. 305 Mikkonen, Marja-Liisa On-line documentation for maintenance of industrial machines. 306 Viiru, Tero Tietojärjestelmien ulkoistamisen tietoturvaohjeistus. 307 Pellikka, Minna Olioteknologiaa käyttävien ohjelmistoprojektien suunnittelu ja hallinta. 308 Lakkala, Marja Vianhallintaprosessin kehittäminen ja vikatiedon hyväksikäyttö. 309 Heikkuri, Seppo Käyttäjän todentaminen tele- ja tietojärjestelmissä - esimerkkinä DX200-verkkoelementti. 310 Lalli, Tuomo Evaluating a software process framework of a global organization. 311 Lappalainen, Petri Internetin hyödyntäminen digitaalisissa matkapuhelinverkoissa. 312 Paldanius, Merja Käsitystyypit apuna osallistuvassa tietojärjestelmäsuunnittelussa. Tapaustutkimus Espoon kaupungin Kanta-Viherlaakson pilottiryhmän tulevaan SALUS-tietojärjestelmään liittyvistä käsityksistä keväällä Vainio, Aija Client/server-arkkitehtuuriin perustuvan järjestelmän tietoriskien arviointi. 314 Hekkanen, Mika Laatukeskeinen hypertekstisovellusten rakentaminen protoilemalla. 315 Maansaari, Jari Tietokoneavusteinen systeemityö ja sen muutos Suomessa: empiirinen toistotutkimus Katta, Robert Graphical Primitives Supported in Windows, Java and X Windows. 317 Lipponen, Mia Globaalin tietojärjestelmän käyttöönottotutkimus kansainvälisessä organisaatiossa. 318 Talus, Leena Käyttäjähallinnan kehittäminen osana suuren organisaation tietoturvallisuusratkaisua esimerkkinä Suomen Posti Oy. 319 Vinnakota, Raghuram Software tools in Java, Windows and X Windows. 320 Harjumaa, Lasse Computer supported software inspection - A WWW perspective. 321 Kangas, Matti Lotus Notes application development process - Process model and tool evaluation. TOL gradut (57)

15 322 Kilpi, Teemu Suunnittelupäätösten perustelujen käyttö tarkastuksen tukena. 323 Savikoski, Sanna MVM:n soveltuvuus tietojärjestelmää uusittaessa. Case: Rautaruukki Oy Raahe Steelin ainestodistustoiminta. 324 Vatanen, Saku Älykkäiden agenttien soveltaminen matkaviestinnän päätelaite- ja palvelinympäristössä. 325 Remes, Timo Intranetin tietoturvauhkat ja niiltä suojautuminen. 326 Riipinen, Teemu Selain/palvelin arkkitehtuuri www-sovellusten perustana. 327 Hyväri, Kari Kertova ohjelmointi. 328 Jaakola, Kati Ohjelmistoliiketoiminta. 329 Järvinen, Antti Tiedonhaun tehostaminen tapahtumavirran analysoinnin avulla - esimerkkinä prosessiautomaatiosovellus. 330 Kauppinen, Juha Tiedonhaun tehostaminen tapahtumavirran analysoinnin avulla - esimerkkinä prosessiautomaatiosovellus. 331 Kiiskilä, Janne The study and problem area analysis of software process, a case study of a telecommunications software development. 332 Kamaja, Ilkka Tietotekniikan vastuuhenkilön koulutussuunnitelma. 333 Kokkoniemi, Jouni Hajautettujen järjestelmien esittäminen suunnittelun yhteistyön tukena. 334 Korhonen, Maarit Ohjeistus hyvän käytettävyyden omaavien Lotus Notes -sovellusten rakentamiseen. 335 Lehtikangas, Juha Testitulosten visualisointi sanomakaavioiden avulla. Esimerkkinä tietoliikenneohjelmistojen integrointitestaus. 336 Nousiainen, Eero Hypermediateknologia opetuksessa ja oppimisessa. 337 Pekkola, Tero Oliosuuntautuneen ohjelmiston regressiotestaus. 338 Wang, Dongxia Integration of reuse into software development process. 339 With, Mikko Lähdekoodin ymmärrettävyys ja sen parantaminen. 340 Heiskari, Markku Katselmoinnin vaikutus ohjelmistotuotantoprosessin tehokkuuteen. 341 Kropsu, Jarmo Projektiohjeen kehittäminen ohjelmistoprojektien hallintaan. 342 Karjalainen, Tiina Siirtyminen merkkipohjaisesta käyttöliittymäkehityksestä graafisten käyttöliittymien kehittämiseen. 343 Pekkala, Veikko Towards Computer-aided Software Testing (CAST); Choosing a CAST Tool for Retail Applications. TOL gradut (57)

16 344 Pikkarainen, Ari Riskien hallinnan ohjeistaminen. 345 Lempinen, Kim Feasibility of Sketch-Based Image Engine in the World Wide Web. 346 Kaikkonen, Tuomas Lossless compression of multidimensional data. Experimental predictive image encoder/decoder. 347 Jokiniva, Jukka Matkapuhelimen käyttöliittymäohjelmiston testausprosessin automatisointi. 348 Linden, Suvi Kansanedustajan työn tiedonhallinta vuorovaikutusympäristössään uuden tieto- ja viestintätekniikan valossa - toimintatutkimus kansanedustajan tietoympäristön muutoksista. 349 Junttila, Merja Kansainvälistyvän ohjelmistoyrityksen tuotteistamiskäsikirja. 350 Salmela, Mika Testausympäristön konfigurointityökalun käytettävyyden parantaminen. 351 Syrjänen, Anna-Liisa Käyttöliittymän suunnitteluprosessin dynamiikkaa - esimerkkinä OVH-projekti. 352 Tuominen, Arno Joustavat ohjelmistoratkaisut tehtäväkriittisessä hajautetussa järjestelmässä. 353 Perälä, Minna DeLonen ja McLeanin onnistumismallin empiirinen testaus. 354 Ritokangas-Huttunen, Pirjo Lotus Notes, TeamWARE toimisto ja Vineyard -Ryhmätyöohjelmistojen arviointia. 355 Sandelin, Toni Ohjelmistotuotannon tavoitelähtöisen mittauksen automatisointi. 356 Hyytinen, Jarmo Tietojärjestelmäkehityksen metodologiat ja kommunikaatio systemointitutkimuksen ja käytännön välillä. 357 Nikula, Satu Ohjelmiston palvelevuuden mittaaminen. 358 Karjalainen, Ilpo Graafisten käyttöliittymien tyylioppaat aktiviteettiteorian näkökulmasta. 359 Oinas, Arto Selecting and Implementing a Module Testing Environment for Real-time Software. 360 Nättinen, Minna Vaatimusmäärittelyprosessin parantaminen ISO (SPICE) standardin avulla. 361 Ojala, Pekka Sähköisen kaupankäynnin tietoturva ja sen vaikutukset maksukäytäntöjen käytettävyyteen sekä kaupankäynnin yleiseen kehittymiseen. 362 Helander, Sami Virtual user interfaces and their suitability to mobile terminal. 363 Liikanen, Pekka Sitoutuminen ohjelmistoprosessien kehittämisessä - määritelmä, merkitys ja mittaaminen. 364 Liukkonen-Olmiala, Tea Käyttäjätarvetutkimuksen tila ja mahdolliset menetelmät sen kehittämiseksi eräässä yrityksessä. 365 Issakainen, Jari Konfiguroitavan käyttöliittymäohjelmiston suunnittelu ja toteutus uuden sukupolven kalibraattoriin. 366 Pohjanen, Petri Elektronisen kaupankäynnin toteuttaminen matkaviestinnässä. TOL gradut (57)

17 367 Ahola, Heikki Choosing a Data Warehouse Solution: a Framework and its Evaluation. 368 Tiihonen, Kari Selainpohjaisten käyttöliittymien sovellusarkkitehtuurien käytettävyyden arviointi. 369 Komu, Toni WAPin ja SIM Application Toolkitin sovellusmahdollisuudet matkaviestinnän lisäarvopalveluiden kehittämisessä. 370 Rauhala, Hannu Vaihdantakustannusteorian käytettävyys ulkoistamisen kustannusten arvioinnissa. 371 Mäkinen, Samuel Elektronisen kaupankäynnin järjestelmät: kirjallisuuskatsaus ja erään kauppapaikan käytettävyyden arviointi. 372 Siponen, Mikko Computer Ethics - An Anthology. 373 Sirniö, Teija Atk-ammattilaisen työhyvinvointi ja työnhallinta. 374 Sarkkinen, Jarmo LITE-kuvaketjut: Apuväline hajautettuun osallistuvaan suunnitteluun. 375 Ollila, Antero Tarkastusmenetelmän räätälöinti eräälle ohjelmistotuotanto-organisaatiolle: käytännön ongelmia, ratkaisuja ja kokemuksia. 376 Rahtu, Pentti Vertaileva analyysi kehitysstrategioista ja käytännön perspektiiveistä tietojärjestelmien kehittämistutkimuksen ydinkohteina. 377 Petman, Timo Communication matters. Geographically Distributed Software Development and Communication. A case study of the Mango project. 378 Kaasila, Jouko Kuluttajien navigointikäyttäytymisen seuraamisen mahdollisuuksia elektronisessa kauppapaikassa. 379 Somero, Mika Oliotietokannan rationaalinen valinta: valintakriteerit ja niiden soveltaminen. 380 Immonen, Marko Antero Teleoperaattorin geneerisen palvelujenhallinnan tietoturvavaatimukset. 381 Karjalainen, Marko T Component Management in a Networked Virtual Prototyping Environment. 382 Keinänen, Kari Antero Virtual organizing as strategic approach to stay competitive. 383 Kilpelä, Antti Internet-maksujärjestelmät matkaviestinympäristössä. 384 Ronkainen, Helena Ammattikorkeakoulun tietotekniikan opetuksen sisältö ja työelämän tarpeet - hallinnon ja kaupan ammatteihin valmistava koulutus. 385 Tervonen, Terttu Ohjelmistoprosessin mallintaminen ja käyttöönotto. 386 Tuovila, Sari Dialektisen kehittämisen informaatioteknologiset kehykset ja niiden yhteensovittaminen. 387 Myllyaho, Mauri Tietoverkon lomaketyökalujen valinta. TOL gradut (57)

18 388 Manninen, Iiris Oliosuuntautuneisuuden vaikutus yksikkötestauksen testitapausten valintaan ja testattavuuteen: esim. Java-ohjelmointikieli. 389 Salo, Outi Vikatiedon kerääminen ja analysointi: GQM-menetelmän soveltaminen tarkastus- ja testausvaiheisiin. 390 Tauriainen, Annukka Experience capturing process and its enactment. 391 Lamminaho, Tomi Virheenpaljastava ohjelmointitekniikka. 392 Törmänen, Harri Vaatimusmäärittelyprosessin kehittäminen esimerkkiyrityksessä. 393 Aglassinger, Thomas Error Handling in Structured and Object-Oriented Programming Languages. 394 Harju, Janne Evaluation of an IT service- and user satisfaction and cost analysis. 395 Karjalainen, Marko O Ohjelmistotuotannon laatujärjestelmän sertifiointi, CASE MSG Software Oy. 396 Lehtomaa, Vesa-Matti Personal Intelligent Agents for Mobile Communication. 397 Moilanen, Marko Bluetooth and Mobile Phones - Effects to the User Interfaces. 398 Myllymäki, Sirpa Dokumentoinnin hallintajärjestelmän toteutusmalli kokemuksellisen oppimisen näkökulmasta. 399 Sahlman, Anssi Johdon informaatiojärjestelmät intranetissä - esimerkkinä Verohallinto. 400 Vierimaa, Kari Enterprise Information Architectures. 401 Korva, Jari Adaptiivisten verkkopalvelujen käyttöliittymät. 402 Peltola, Jani Asiakas- ja toimittajaorganisaatioiden väliset käsityserot ohjelmiston laadusta ja niiden vähentäminen ohjelmisto- kehitysprosessissa. 403 Rauhala, Juho Asiakas- ja toimittajaorganisaatioiden väliset käsityserot ohjelmiston laadusta ja niiden vähentäminen ohjelmisto- kehitysprosessissa. 404 Villman, Liisa Käytettävyyden merkitys liiketoiminnan näkökulmasta. 405 Tanner, Hannu Pr2imer-prosessinparannusmenetelmän kehittäminen yrityskokemusten perusteella. 406 Alamikkelä, Eero Ohjelmistotyökalun tuotteistuksen näkökohtia. 407 Klaavu, Sami Oliosuuntautuneiden suunnittelumallien ja suunnitteluheuristiikkojen arviointi metriikoiden avulla. 408 Koivula, Heidi Tietokantaliittymät web-pohjaisissa sovelluksissa. Case: NESTIX Oy. 409 Pikkarainen, Jari Sulautetut tietokannat tukiasemien asiakas/palvelin -ratkaisuissa. TOL gradut (57)

19 410 Suurmaa, Marita Unified Modelling Languagen ja Objectory Processin soveltuvuus tietojärjestelmäkehityksessä Case: Soneran tietojärjestelmäkehityksen määrittelyvaihe. 411 Harjumaa, Teemu Sähköisten ilmoitustaulujen käytettävyys johtokeskuksissa poikkeusoloissa. 412 Heikkala, Titta Vaatimusmäärittelydokumentin rakenteen määritteleminen XML-pohjaisen kuvauskielen avulla. 413 Torkin, Oleg Architectures for Location-Based Services. 414 Välikangas, Jaana Käyttöliittymien suunnittelu ja yhtenäistäminen. Kokemuksia erään tuoteperheen käyttöliittymien uudelleensuunnittelusta. 415 Domenici Guido Installability Enhancements in Large Client-Server Installations. 416 Hagelberg, Kimmo Sisältöpohjaisten kuvanhakujärjestelmien hakutekniikat. 417 Lainio, Harri Olioparadigman soveltaminen COM-toteutukseen: actameta. 418 Lipponen, Jan Visuaalinen suunnittelu Web-pohjaisissa elektronisen kaupan järjestelmissä. 419 Mäki, Heikki Matkapuhelimen WAP-yhteysasetusten automatisoitu määrittäminen. 420 Savolainen, Antti Spontaanit verkot matkaviestinnän lisäarvopalveluissa. 421 Sihvonen, Markus A user side framework for Composite Capability/ Preference Profile Negotiation. 422 Simula, Kirsti Lisäarvopalvelujen testauksen automatisointi skriptien avulla. 423 Tenno, Petri Towards test automation of GUI applications. 424 Heikkinen, Timo Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu - mallit ja vaiheistus. 425 Kurkela, Virpi Informaation organisointimenetelmät. 426 Kuittinen, Minna WAP-palvelun käyttöliittymäsuunnittelu pieninäyttöisille päätelaitteille. 427 Pahnila, Seppo Vuorovaikutus avoimissa hypermediaan perustuvissa oppimisympäristöissä. 428 Simanainen, Raili Tietojenkäsittelyn turvaaminen koulutusorganisaatiossa -esimerkkinä Kajaanin Ammattikorkeakoulu. 429 Karjula, Anneli Tallennetut Java-proseduurit verkon- ja palvelunhallinnan intranet-sovelluksessa. 430 Honkarinta, Jyrki An Evaluation of Test Maturity in Embedded Software Development. 431 Kananen, Anu Tietovaraston suunnittelu- ja toteutusperiaatteiden soveltaminen FM vianhallintajärjestelmään. 432 Juntunen, Jouni Sovellusten välisen tiedonsiirron toteuttaminen XML-tekniikalla. 433 Kallio, Päivi Application Service Provisioning- Current State and Partnership Strategies. TOL gradut (57)

20 434 Kemppainen, Markku J Mobiilien tietokoneiden käyttöliittymät. 435 Saarinen, Vesa Kohti valtakunnallista opiskelijatietojärjestelmää - tapaustutkimus kuuden yliopiston yhteistyöstä. 436 Kankaanpää, Jani Java metrics and profiling tools in Unified Software Development Process - based application development. 437 Ojala, Pasi Enhancing software process improvement using value engineering. 438 Naukkarinen, Mika Media Gateway - A network element for media conversion and transferring between PSTN and 3G IP telephone networks. 439 Repo, Pertti Yhtäaikaa eri paikoissa - virtuaaliprototyypin jakaminen tietoverkossa. 440 Smolander, Petri Virheiden ja muutosten hallinta konsultointityyppisissä toimeksiannoissa. 441 Aaltonen, Hanna Sisäinen asiakkuus ja laatu tietojärjestelmäpalveluissa. 442 Afflekt, Ari Migration from pointo-to-point to EAI based integration. 443 Heikkinen, Marko Langaton sovellusvuokrauspalvelu - Sovellusalueet, teknologia ja liiketoimintamallit. 444 Kallinen, Hannu Aikajatkuvan multimedian mobiilin jakelun palvelun laatu. 445 Karvonen, Ilkka Internet -sovellusten kansainvälistäminen. 446 Laitala, Matti Tiedonhallinta PDA -ympäristöissä. 447 Lepistö, Jukka Guidelines for designing user interface component specifications for a pen-operated mobile phone. 448 Linna, Timo Formaali kuvaustapa sulautetun järjestelmän käyttöliittymätestauksen automatisoinnissa. 449 Maskonen, Tanja CCC Mobile Oy Yhdysvaltain markkinoille - Strategiset liiketoimintamallit ja toiminnan aloittamisen tekijät. 450 Pajunpää, Saara Pienten näyttöjen aiheuttamat rajoitteet käyttöliittymien suunnittelulle - esimerkkinä Keräilypääte. 451 Saukkonen, J. Samuli Tilaus-toimitusketjun tietojärjestelmien yhdistäminen. 452 Saukkonen, Topi Matkapuhelimen elektronisen lompakon käyttöliittymän suunnittelu. 453 Ögren, Merja Usability plan as a tool for managing usability in product concept development. 454 Kauppinen, Marjatta Organisaation sähköpostin tietoturva - käyttäjien tietoturvatietoisuus. 455 Oja, Päivi Organisaation sähköpostin tietoturva - käyttäjien tietoturvatietoisuus. 456 Kittilä, Saara Laatutietojen hallinta elektroniikkatuotannossa. TOL gradut (57)

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Laukkala- Sulkava

Laukkala- Sulkava URMAS-CUP 1. päivä Iisalmi 17.5.2014 Sarja N Paras aika 23.51 1. Annunen Enni K-P 275 268 570 1113 2. Tiainen Tarja K-P 261 288 552 1101 3. Jaakola-Kääriä Kati Oulu 261 288 546 1095 4. Jänkälä Niina Lappi

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/10) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/13) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Automaatioasentajan ammattitutkinto Harmoinen Jukka Tapio, Iisalmi Heikkilä-Luiro Mirja Sisko, Iisalmi Honkanen Harri

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista:

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kunnanhallitus 186 04.08.2014 Etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa 2288/44.441/2010 KHALL 186 Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kiinteistö:

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Rajapiikki Tornion Jousiampujat (ToJa2014) Tornion Urheiluhalli, Yleinen

Rajapiikki Tornion Jousiampujat (ToJa2014) Tornion Urheiluhalli, Yleinen Yleinen Sija Kilpailija Maa/Seura Karsinta 1/4 Semifinaali Finaali 1 AHO Tuomo POJO Pohjan Jousi 531-03 6 5 5* 2 HEPOLA Jaakko POJO Pohjan Jousi 527-04 6 6 5 3 LEINO Jussi POJO Pohjan Jousi 551-01 -Vapaa-

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut Hirvi kertalaukaus

SVA mestaruuskilpailut Hirvi kertalaukaus SVA mestaruuskilpailut 28.-29.6.2008 Hirvi kertalaukaus Class Y45 Kertalaukaus 1 3 Matti Suoranta K-64 194 2 8 Jarmo Pyyhtiä K-64 181 3 4 Hannu Niemelä K-64 177 4 2 Kauno Mäkinen SäSA 154 5 5 Jyrki Pajari

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

YLEISURHEILU 100m juoksu MIEHET. MY Forsell Pasi. M35 Harju Jarno Jääskeläinen Petri Sulin Timo Tikas Kaido. M40 Lippo Tapio Sparre Jussi Tynjälä Tero

YLEISURHEILU 100m juoksu MIEHET. MY Forsell Pasi. M35 Harju Jarno Jääskeläinen Petri Sulin Timo Tikas Kaido. M40 Lippo Tapio Sparre Jussi Tynjälä Tero 100m juoksu MY Forsell Pasi M35 Harju Jarno Jääskeläinen Petri Sulin Timo Tikas Kaido M40 Lippo Tapio Sparre Jussi Tynjälä Tero M45 Mäkiaho Petri Piirainen Pasi Vesanen Janne M50 Aaltonen Lasse Haataja

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A)

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 (188) 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 15:25,20 2 16:02,35 0:00,00 3 16:21,51 0:19,16 4 16:21,62 0:19,27 5 17:55,03 1:52,68 6 16:37,86 0:35,51 7 16:36,13 0:33,78 8 16:44,08 0:41,73 2 (188) 20 Lehto Miro (A) 1

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Ottelukohtaiset tulokset ja loppusijoitukset (TOP4)

Ottelukohtaiset tulokset ja loppusijoitukset (TOP4) Straumann Games 2015 Tähtikisat Kajaanihalli Lauantaina 7.2.2015 Ottelukohtaiset tulokset ja loppusijoitukset (TOP4) MK-V Miesten kaksinpeli Valio-sarja Miikka Väisänen, SaSu, - Perttu Kalmakoski, JySS,

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

TAHKO 2009 JOUKKUETULOKSET, PISTEBOGEY-KILPAILU

TAHKO 2009 JOUKKUETULOKSET, PISTEBOGEY-KILPAILU Joukkuetulokset, sivu 1 (7) TAHKO 29 JOUKKUETULOKSET, PISTEBOGEY-KILPAILU Sij. Seura Nimi Slope 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Yht. J-tulos 1 TGS Anu Puustinen 15,5 4 5 7 4 3 4 4 4 7 5 5 4

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot