EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE"

Transkriptio

1 FI FI FI

2 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2008) 338 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2007 FI FI

3 KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna JOHDANTO EU:n talousarvio on keskeinen välinen unionin politiikkojen toteuttamisessa. Sen vuoksi EU:n varainkäytöllä voi olla suuri vaikutus siihen, täyttääkö EU:n toiminta kansalaisten odotukset. Komission on pystyttävä osoittamaan, että julkiset varat kohdennetaan oikein ja niitä hoidetaan hyvin. Komission on myös voitava avoimesti tiedottaa tapauksista, joissa tiukkojen vaatimusten noudattamista ei voida taata. Komissiolla on EY:n perustamissopimuksen 274 artiklan mukaisesti kokonaisvastuu EU:n talousarvion toteuttamisesta. Talousarvion operatiivinen toteutus on annettu tehtäväksi pääjohtajille, jotka vastaavat varojen moitteettomasta hoidosta sekä tehokkaiden ja vaikuttavien valvontajärjestelmien käytöstä. Pääjohtajat raportoivat valtuutettuina tulojen ja menojen hyväksyjinä saavuttamistaan tuloksista ja laativat vuotuisen toimintakertomuksen 1. Nämä kertomukset ovat tärkein keino, jolla pääosastot osoittavat vastuuvelvollisuutensa komission kollegiolle. Vuotuiset toimintakertomukset sisältävät kunkin pääjohtajan allekirjoittaman tarkastuslausuman, jossa keskitytään rahoitustoimien laillisuuteen ja asianmukaisuuteen. Kertomukset sisältävät muutakin kuin taloudellisia tietoja. Ne käsittävät katsauksen poliittisiin tuloksiin ja kattavan arvioinnin sisäisistä valvontajärjestelmistä. Pääjohtajien velvollisuutena on tiedottaa komissaareille tehtäviensä hoidossa mahdollisesti vuoden aikana kohtaamistaan vaikeuksista. Tämä velvollisuus on pelkkiä taloudellisia seikkoja laaja-alaisempi. Vuotuisen toimintakertomuksen sisällöstä keskustellaan komissaarien kanssa ennen kuin pääjohtaja allekirjoittaa sen. Antamalla tämän yhteenvedon komissio ottaa poliittisen vastuun pääjohtajiensa ja toimialajohtajiensa hallintotoimista niiden lausumien ja varaumien perusteella, joita nämä ovat vuotuisissa toimintakertomuksissaan esittäneet. Se myös päättää toimenpiteistä mahdollisesti ilmenneiden puutteiden korjaamiseksi. Komission tavoitteena on saada Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta myönteinen tarkastuslausuma, ja se ohjeistaa yksikköjään panemaan kaikki tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet kokonaisuudessaan täytäntöön. 1 Varainhoitoasetuksen 60 artikla. FI 2 FI

4 2. KORKEALAATUISET VUOTUISET TOIMINTAKERTOMUKSET 2.1. Selkeämpi esitystapa Vuotuisten toimintakertomusten laatu ja kattavuus ovat kehittyneet niiden ensimmäisestä laatimisvuodesta Aikaisemmilta vuosilta saatujen kokemusten perusteella sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja sisäisen tarkastuksen toimialan toteuttaman tarkastuksen rohkaisemana vuonna 2007 varmistusprosessissa pyrittiin seuraaviin parannuksiin: Aikaisempien varaumien seuranta: Pääsihteeristö ja budjettipääosasto seurasivat kaikkia toimintasuunnitelmia, joiden tarkoituksena on korjata aikaisempien varaumien osoittamat ongelmat. Valvontastrategioiden mukauttaminen erityisiin valvontaympäristöihin: Valvontastrategiat on mukautettava kullekin toiminnalle tyypillisiin valvontaympäristöihin, sillä ne muodostavat lähtökohdan tarkastuslausumalle ja mahdollisille varaumille. Jotta valvontastrategiat voitaisiin esittää yhdenmukaisesti vuotuisissa toimintakertomuksissa, lähes kaikki yksiköt ovat kehittäneet ja ottaneet käyttöön sisäisen valvonnan mallin. Kertomusten yhdenmukaisuuden ja selkeyden lisääminen: Yksiköille annettiin tarkempia ohjeita, jotta lähestymistapa komissiossa ja sen eri pääosastoissa voitaisiin yhdenmukaistaa. Ohjeita noudatettiinkin laajalti, ja näin voitiin pitkälti täyttää varainhoitovuoden 2006 yhteenvetokertomuksessa annetut sitoumukset. Valtuutettujen tulojen ja menojen hyväksyjien on nyt ilmoitettava indikaattorit, joita toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden varmistamisessa on käytetty. Jos valtuutetut tulojen ja menojen hyväksyjät eivät ehdota varaumia tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessaan esittämien puutteiden osalta, heidän on kertomuksissaan selitettävä syyt tähän. Jotta yksittäisten kertomusten kattavuutta ja sisäistä johdonmukaisuutta saataisiin lisättyä, valtuutettuja tulojen ja menojen hyväksyjiä on kehotettu myös selostamaan peruslähtökohtia, joille varmuus pohjautuu Tehokkaampi arviointiprosessi Vaikka pääjohtaja on edelleen viime kädessä yksin vastuussa vuotuisesta toimintakertomuksesta ja mahdollisesti tehdyistä varaumista, myös kertomus- ja varaumaluonnosten arviointiprosessia pääsihteeristössä ja budjettipääosastossa on kehitetty: Aikaisempien vuosien tapaan on järjestetty eri pääosastojen yhteisiä vertaisarviointikokouksia. Vertaisarvioinnit on laajennettu kattamaan ne aikaisemmat varaumat, jotka pääjohtajien on tarkoitus poistaa. Näin pyritään varmistamaan, että tällaiset päätökset ovat hyvin perusteltuja ja asianmukaisesti selitettyjä. Ensimmäistä kertaa vertaisarvioinneissa tarkasteltiin myös kaikkia niitä talousarvion osa-alueita, joita tilintarkastustuomioistuin ei pitänyt tyydyttävinä varainhoitovuosia 2005 ja 2006 koskevissa vuosikertomuksissaan. FI 3 FI

5 Näin pyrittiin varmistamaan yhdenmukainen ratkaisu tilintarkastustuomioistuimen osoittamiin epäkohtiin. Kertomusten yleinen yhdenmukaisuus tilintarkastustuomioistuimen havaintojen ja sisäisten tarkastusten kanssa tarkistettiin erityisesti tapauksissa, joissa suositusten täytäntöönpano oli viivästynyt Päätelmät Komissio toteaa, että vuotuisten toimintakertomusten esittämisessä on kehitytty ja kertomukset ovat yleensä tasoltaan tyydyttäviä. Tietyillä osa-alueilla voidaan kuitenkin tehdä lisää parannuksia. Pääjohtajat antavat hallinnon lausuman, joka perustuu komission omaan tarkastustyöhön, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin ja havaintoihin ja tarpeen mukaan jäsenvaltioiden suorittaman valvonnan tuloksiin. Tilintarkastustuomioistuin esittää vuotuisen tarkastuslausuman tilinpäätöksestä ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Pääjohtajien lausuma keskittyy puolestaan siihen, onko varat käytetty suunniteltuihin tarkoituksiin, kun valvonnan monivuotisuus otetaan huomioon. Vaikka vertaisarvioinnit ovat hyödyllisiä, on kuitenkin panostettava enemmän vuotuisten toimintakertomusten laatimisprosessin kehittämiseen tietyillä osaalueilla, etenkin yksiköiden välisen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Tilintarkastustuomioistuimen käytäntö luokitella kertomukset sen mukaan, miten luotettavina aineistoina niitä voidaan pitää tarkastusten kannalta, on vauhdittanut kehitystä. Parannuksia ja varsinkin kertomusten yhdenmukaisuutta ja selkeyttä edistääkseen pääsihteeristö ja budjettipääosasto ovat jatkossa joka vuosi jo varhain yhteydessä yksiköihin, jotta voidaan keskustella aikaisemmissa vuotuisissa toimintakertomuksissa esitettyjen varaumien tilanteesta. Lisäksi nykyistä vertaisarviointiprosessia täydennetään valittujen yksiköiden kahdenvälisillä tapaamisilla, jotka perustuvat vuotuisissa toimintakertomusluonnoksissa esitettyihin kantoihin. Pääsihteeristö ja budjettipääosasto tarjoavat myös lisäopastusta, jonka avulla yhdenmukaistetaan komission maineeseen liittyvien riskien käsittelytapaa ja osoitetaan selvemmin virheiden määrän, olennaisuuden ja varaumien välinen yhteys. 3. VARMUUS TOIMIEN LAILLISUUDESTA JA ASIANMUKAISUUDESTA JA PÄÄJOHTAJIEN TEKEMÄT VARAUMAT Komissio on tarkastellut vuotuisia toimintakertomuksia ja varsinkin pääjohtajien allekirjoittamia lausumia. Niistä ilmenee, että kaikilla pääjohtajilla oli riittävä varmuus siitä, että pääosaston toimintaan osoitettuja resursseja oli käytetty suunniteltuihin tarkoituksiin moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattaen. Lisäksi sovelletut valvontamenettelyt antavat tarvittavat takeet toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Osa lausumista oli kuitenkin annettu varaumin. Kyseiset FI 4 FI

6 pääosastot ovat ilmoittaneet, että ne aikovat ratkaista havaitut puutteet selkeästi määriteltyjen toimintasuunnitelmien avulla. Näistä puutteista huolimatta kaikki yksiköt katsoivat, että puutteet eivät estä yksiköitä takaamasta yleisesti riittävää varmuutta. Vuonna 2007 varaumien määrä (17) oli hieman alhaisempi kuin vuonna 2006 (20). Varaumien vähenemissuuntaus jatkui siis aikaisempien vuosien tapaan. Yhteensä 13 pääjohtajaa teki varaumia vuonna 2007 (15 vuonna 2006), ja neljä heistä esitti kaksi varaumaa. Yksittäiset varaumat olivat eräissä tapauksissa aikaisempaa laajempia ja kattoivat useampia jäsenvaltioita tai ohjelmia. Vuoden 2006 varaumista 9 voitiin poistaa, mutta 11 varaumaa toistui. Pääosa vuoden 2007 varaumista ei liittynyt jäsenvaltioiden valvontajärjestelmien laadukkuuteen eikä edunsaajatasolla havaittuihin virheisiin. Yhteenveto vuonna 2007 tehdyistä varaumista on liitteessä Rakennerahastot Rakennetoimenpiteet ovat yksi unionin keskeisimmistä politiikan aloista. Niiden täytäntöönpano tapahtuu yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa (ns. yhteinen hallinnointi). Vuotuisissa toimintakertomuksissa esitettiin yksityiskohtainen arviointi jäsenvaltioiden valvontajärjestelmistä ja tarkasteltiin erityisesti niiden luotettavuutta. Rakennerahastoista vastaavat pääjohtajat sopivat vuonna 2007, että jos ohjelmissa tai jäsenvaltioissa havaitaan merkittäviä puutteita, tämä otetaan järjestelmällisesti huomioon määritettäessä sitä, täyttääkö riskinalaisten määrien summa olennaisuuskriteerin. Periaatteesta poiketaan, jos saatavilla on luotettavaa tarkastusaineistoa siitä, että kansalliset viranomaiset ovat ottaneet käyttöön toimintasuunnitelman puutteiden korjaamiseksi ja suunnitelma on jo tuottanut ensimmäisiä tuloksia. Tämä lähestymistapa noudattaa tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2006 kertomusta ja lisää kyseisten pääjohtajien lausumien varmuutta. Se on myös johtanut siihen, että vuonna 2007 varaumien kohteena olleiden ohjelmien ja jäsenvaltioiden lukumäärä on vuotta 2006 suurempi: Aluepolitiikan pääosaston pääjohtaja teki Euroopan aluekehitysrahaston osalta varauman, joka koski 10 jäsenvaltiota (Tšekki, Suomi, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Puola, Slovakia ja Espanja) ja 51 INTERREG-ohjelmaa. Pääjohtaja teki varauman myös koheesiorahaston hallinnoinnista viidessä jäsenvaltiossa (Bulgaria, Tšekki, Slovakia, Unkari ja Puola). Työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosaston pääjohtaja teki Euroopan sosiaalirahaston osalta varauman, joka koski kahdeksaa jäsenvaltiota (Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Italia, Slovakia, Portugali, Belgia ja Luxemburg). Vuonna 2007 ja alkuvuonna 2008 toteutettiin useita toimenpiteitä, joilla selkeytetään ja vahvistetaan yhteisen hallinnoinnin piiriin kuuluvia jäsenvaltioiden ja komission vastuualueita. Komissio antoi jäsenvaltioille ohjeistusta oikaisujen asianmukaisesta tasosta, kun kyse on yhteisrahoitettuihin hankkeisiin liittyviä julkisia hankintoja koskevista sääntöjenvastaisuuksista. Lisäksi se antoi kaudeksi kattavat ohjeet sääntöjen noudattamisen arviointimenettelystä, kansallisen vuotuisen tarkastusstrategian laatimisesta ja tarkastusotannasta. Tarkoituksena oli FI 5 FI

7 yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden tilintarkastusviranomaisten suorittamia tarkastuksia. Komissio päätti, että se käynnistää vastedes välittömästi virallisen menettelyn maksujen keskeyttämiseksi ja rahoitusoikaisujen tekemiseksi, kun tarkastuksissa havaitaan vakavia järjestelmäpuutteita. Esimerkiksi huhtikuussa 2007 maksut keskeytettiin 12 ohjelmassa Englannissa. Tällä hetkellä meneillään on 54:ää ohjelmaa ja 60:tä koheesiorahastohanketta koskevat viralliset menettelyt maksujen keskeyttämiseksi ja rahoitusoikaisujen tekemiseksi. Lokakuussa 2007 komissio esitti ensimmäistä kertaa koostetut luvut kansallisella tasolla tehdyistä rahoitusoikaisuista, jotka perustuvat jäsenvaltioiden suorittamiin maksujen peruutuksiin ja takaisinperintään 2. Jäsenvaltioiden piti ensimmäistä kertaa toimittaa vuotuinen yhteenveto saatavilla olevista tarkastuksista ja lausumista yhteisen hallinnoinnin alalla, kuten tarkistetussa varainhoitoasetuksessa edellytetään. Rakennetoimien alalla kaikki jäsenvaltiot Saksaa lukuun ottamatta olivat toimittaneet huhtikuun 2008 loppuun mennessä vuotuiset yhteenvedot, jotka täyttivät asetuksen vähimmäisvaatimukset kokonaisuudessaan tai osittain. Yleisanalyysin tai -päätelmien puuttuminen monista yhteenvedoista tarkoitti kuitenkin sitä, että yhteenvetojen lisäarvo jäi rajalliseksi ainakin osittain siksi, että kyse oli uudesta vaatimuksesta. Komissio seuraa tiiviisti vuotuisten yhteenvetojen laadintaprosessia, jotta se voi varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot toimittavat yhteenvedon ja täyttävät vähimmäisvaatimukset. Jos yhteenvetoa ei ole toimitettu tai se ei ole vastannut vaatimuksia, komissio on lähettänyt kirjeen kyseiselle jäsenvaltiolle. Se on aloittanut oikeusmenettelyn Saksaa vastaan. Komissio yhtyy tilintarkastustuomioistuimen havaintoihin, joiden mukaan rakennerahastoihin liittyvä virhemäärä on liian suuri. Komissio virallisti sitoutumisensa meneillään oleviin ja uusiin hankkeisiin antamalla tiedonannon Toimintasuunnitelma komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä 3. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille neljännesvuosikatsaukset toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta ja tietoja komission vaatimista oikaisuista ja takaisinperinnästä. Lisäksi komissio aikoo laatia toimintasuunnitelmaa koskevan edistymisraportin lokakuussa 2008 ja loppuraportin tammikuussa Komissio on osoittanut vahvan poliittisen sitoutumisensa virheiden määrän supistamiseen sekä maksujen keskeyttämisen ja rahoitusoikaisujen soveltamiseen. Sen pyrkimyksenä on osoittaa, että rakennetoimibudjettia hallinnoidaan tiukasti. Komissio on vakuuttunut siitä, että vuotuisia yhteenvetoja koskeva vaatimus lisää jäsenvaltioiden vastuuvelvollisuutta rakennerahastojen käytöstä, jos ne noudattavat yhteenvetojen laadun parantamista koskevia suosituksia. Tämä prosessi lisää komission omaa varmuutta varainhoidosta. 2 3 Liite rakennerahastojen vuosikertomukseen, SEC(2007) 1456, KOM(2008) 97. FI 6 FI

8 3.2. Maatalous Maatalouden ja maaseudun kehittämisen tuki toteutetaan osana yhteistä hallinnointia jäsenvaltioiden kanssa, ja siinä noudatetaan kattavaa nelitasoista hallinnointi- ja valvontajärjestelmää. Se muodostaa lähtökohdan, jonka perusteella maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja voi saada riittävän varmuuden tämän alan toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Maataloustuen myöntämistä Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) koskevat aineelliset säännöt on yhdistetty ja niitä on yksinkertaistettu. Suorat maksut muodostavat tällä hetkellä noin 84,5 prosenttia maataloustukirahaston yhteenlasketuista menoista, ja niiden hallinnoinnista ja valvonnasta vastaa yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS). Kuten tilintarkastustuomioistuin on todennut, tämä on tehokas järjestelmä virheiden tai sääntöjenvastaisten menojen riskin rajoittamiseksi, kunhan sitä sovelletaan asianmukaisesti. Jäsenvaltioilta vuonna 2007 saadut tilastotiedot, jotka kattavat lähes 90 prosenttia maataloustukirahaston ja maaseuturahaston menoista, osoittavat maatalousmenojen yleisen virhemäärän jäävän alle olennaisuustason. Lisäksi vuonna 2007 voitiin ensimmäistä kertaa soveltaa täysimääräisesti joitakin uusia instrumentteja. Tällaisia uutuuksia olivat mm. jäsenvaltioiden maksajavirastojen antamat tarkastuslausumat, kansallisten koordinointielinten toimittamat vuotuiset yhteenvedot (yhteenvetokertomukset) ja varmennuselinten velvollisuus tarkistaa ja vahvistaa tarkastustilastot ja maksujen jälkeiset tarkastukset. Jäsenvaltiot ovat yleisesti noudattaneet uusia oikeudellisia velvoitteitaan. IACS:n toimintaa Kreikassa koskeva varauma on ollut voimassa vuodesta Kreikan toimintasuunnitelma on tuottanut tuloksia, mutta viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää ei ole saatu täysin toimivaksi. Se on kuitenkin suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2008 loppuun mennessä. Riskialtis määrä ei kuitenkaan ylitä olennaisuusrajaa, mutta asia on edelleen merkittävä, koska komission maine on vaarassa. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtajan esittämä toinen varaus liittyy maaseudun kehittämiseen. Jäsenvaltioiden toimittamat alustavat tiedot osoittavat, että maaseudun kehittämiseen liittyvä virhemäärä (erityisesti maatalouden ympäristötoimenpiteet) on suurempi kuin muissa maatalousmenoissa. Virheiden suurempi määrä näyttää kuitenkin johtuvan pikemminkin näiden toimenpiteiden monimutkaisuudesta kuin valvontajärjestelmien puutteista. Näistä syistä komissio katsoo, että hyväksyttävä virheriski voidaan asettaa 2 prosenttia ylittävälle tasolle. Koska kyse on alustavista tiedoista, täsmällistä virhemäärää ei kuitenkaan voida vielä määrittää. Tämän vuoksi ei voida päätellä, alittaako maaseudun kehittämisen virhemäärä olennaisuusrajan. Tämän vuoksi pääjohtaja esitti asiaa koskevan varauman. Komissio seuraa edelleen tiiviisti, että Kreikan viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet IACS:ää koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Komissio on jo toteuttanut toimenpiteitä, joilla pienennetään maatalouden kehittämiseen liittyvien virheiden määrää ohjelmakaudella Komissio tarkastelee myös alan valvonnan kustannuksia ja hyötyjä, erityisesti maatalouden FI 7 FI

9 ympäristötoimenpiteiden osalta, jotta se voisi ratkaista jäännösriskiä koskevat kysymykset Ulkoiset toimet Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2006 kertomuksessa todettiin, että hankkeiden täytäntöönpanosta vastaavat organisaatiot eivät ole toimineet tyydyttävästi. Lisäksi todettiin, että lisäpanostusta tarvitaan järjestelmien tehokkaan käytön ja valvonnan osalta. Ulkoisesta avusta vastaavan EuropeAid-yhteistyötoimiston pääjohtaja toteutti monia toimenpiteitä valvontastrategian vahvistamiseksi. Tarkastusten määrää lisättiin tuntuvasti, varsinkin kansainvälisten järjestöjen käyttämän avun tarkastuksia. Tarkastuksia tehtiin 7 vuonna 2006 ja 50 vuonna Yhteensä 650 tarkastusta oli käynnistetty vuoden loppuun mennessä. Komissio laati uudet säännöt, jotka koskevat avustussopimuksiin liittyvien menojen tarkastamista ja komission käynnistämiä rahoitus- ja järjestelmätarkastuksia. Näin vahvistetaan ja järjestelmällistetään tilintarkastustuomioistuimen havaitsemia pääasiallisia riskialueita koskevaa valvontaa. Pääjohtaja oli vakuuttunut siitä, että valvontajärjestelmä lievensi riskejä riittävästi eikä esittänyt varaumaa. Komissio on viime vuosina toteuttanut monia toimenpiteitä parantaakseen YK:n ja muiden monenvälisten rahoittajien yhteisten rahastojen kautta kanavoitujen EU:n varojen jäljitettävyyttä ja näkyvyyttä. Se on kehittänyt näkyvyyttä koskevaa ohjeistusta, lisännyt tarkastuskäyntien määrää, asettanut yksityiskohtaisempia raportointivaatimuksia ja kehittänyt YK:n varainhoidon valvontanormien noudattamisen analysointia. Komissio jatkaa valvontastrategiansa kehittämistä ulkoisen avun alalla ja tarkastelee perusteellisesti sekä valvonnan kustannuksia että vuorovaikutustaan tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Komissio jatkaa panostustaan lopullisia edunsaajia koskevan avoimuuden lisäämiseen, kunhan henkilötietoja ja turvavaatimuksia koskevia sääntöjä noudatetaan. Lisäksi jatketaan panostusta tarkastustulosten käytön ja jakamisen kehittämiseen ulkosuhteiden alalla toimivien pääosastojen kesken. Komissio jatkaa mm. YK:n erityisjärjestöjen 4 ja Maailmanpankin 5 kanssa allekirjoitettujen rahoitus- ja sopimusmenettelyjä koskevien puitesopimusten seurantaa ja niiden täytäntöönpanon kehittämistä Liittymisen valmistelu PHARE 4 5 Financial and Administrative Framework Agreement, FAFA (taloudellinen ja hallinnollinen puitesopimus). Trust Fund and Co-Financing Framework Agreement (rahastoja ja yhteisrahoitusta koskeva puitesopimus). FI 8 FI

10 Komissio siirtää EDIS-järjestelmän (laajennetun hajautetun täytäntöönpanojärjestelmän) mukaisesti hallinnointivaltuudet edunsaajamaan täytäntöönpanovirastoille. Valvonnassa on ilmennyt, että kaksi Phare-ohjelman täytäntöönpanosta Bulgariassa vastaavaa virastoa on mahdollisesti tehnyt sääntöjenvastaisia sopimuksia ja suorittanut sääntöjenvastaisia maksuja. Maksut on keskeytetty ja aihetta koskeva varauma esitetty, sillä se vaarantaa moitteettoman varainhoidon ja vaikuttaa komission maineeseen. Komissio on esittänyt 25 oikaisutoimea, jotka Bulgarian viranomaisten on toteutettava valvontajärjestelmän puutteiden korjaamiseksi. Komission on tarkoitus tehdä Bulgariaan kohdennettuja tarkastuskäyntejä vuoden 2008 kuluessa. Lisäksi panostetaan vahvasti siihen, että vastaavien puutteiden esiintyminen jatkossa muissa maissa voidaan ehkäistä. SAPARD Tilintarkastustuomioistuin päätteli, että vuoden 2006 osalta Sapard-ohjelman tilanne ei ollut tyydyttävä. Sapard-ohjelmasta vastaava maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto seuraa tarkasti tilintarkastustuomioistuimen havaintoja. Se katsoi kuitenkin, että olennaisuuskriteerit varauman esittämiseen eivät täyttyneet vuonna Sisäiset politiikat Tutkimus Tutkimuksen pääosasto esitti vuonna 2006 varauman viidennestä tutkimuksen puiteohjelmasta, koska edunsaajien kustannusselvityksissä oli virheitä. Vuodeksi 2007 varaumaa ei kuitenkaan ole, koska puiteohjelmaa ollaan vähitellen lopettelemassa ja suoritettujen maksujen suhteellinen painoarvo on pienempi. Lisäksi tarkastustulosten seurantaa jatkettiin tiukasti ja takaisinperintämääräyksiä annettiin, kuten viidettä tutkimuksen puiteohjelmaa koskevassa toimintasuunnitelmassakin edellytetään. Pääosastot ovat laatineet kuudetta tutkimuksen puiteohjelmaa varten yhteisen tarkastusstrategian kaudeksi Strategialla pyritään arvioimaan toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta edustavien tarkastustulosten perusteella (satunnaisotanta). Lisäksi tarkoituksena on vähentää virheiden määrää havaitsemalla ja oikaisemalla suurimpien edunsaajien kustannusselvitysten virheet ja täydentämällä tarkastusta riskiperusteisella otannalla. Strategia otettiin kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2007, ja silloin tehtiin 377 jälkitarkastusta. Vuosi 2007 oli monivuotisen strategian ensimmäinen täytäntöönpanovuosi. Samalla tarkastustuloksia alettiin ekstrapoloida saman edunsaajan tarkastamattomien sopimusten kanssa. Näistä syistä ja koska virhemäärä oli yli 2 prosenttia, yksiköt päättivät lisätä tämänvuotiseen tarkastuslausumaan varauman, joka liittyy kuudennen tutkimuksen puiteohjelman kustannusselvitysten tarkkuuteen. Seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman ehdotuspyynnöt on käynnistetty, ja toistaiseksi on suoritettu ainoastaan ennakkomaksuja. Merkittäviä toimia on toteutettu virheriskin pienentämiseksi: on kehitetty yhdessä sovittuja menettelyjä, FI 9 FI

11 joissa varmennuksesta vastaavien tarkastajien on suoritettava tietyt pakolliset menettelyt ja laadittava määrämuotoiset raportit. Ennakkovalvontaa vahvistetaan siten, että edunsaajan tilinpäätösmenetelmien varmentaminen ennakkotarkastuksin on nyt mahdollista. Varaumia ei ole esitetty. Komissio on panostanut huomattavasti tutkimusrahastojen hallinnoinnin kehittämiseen lainsäädäntö- ja rahoituskehyksen mukaisesti. Vaikka pääjohtajat esittivät kuudetta tutkimuksen puiteohjelmaa koskevia varaumia, yksi monivuotisen yhteisen tarkastusstrategian päätavoitteista on laskea kokonaisriskitaso olennaisuusrajan alle. Lisäksi yksiköt jatkavat seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman soveltamista, jotta uuden lainsäädäntökehyksen yksinkertaistamista voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Oikeus, vapaus ja turvallisuus Vuoden 2007 osalta esitettiin kaksi täytäntöönpanoa koskevaa varaumaa, jotka liittyivät Euroopan pakolaisrahaston yhteisen hallinnoinnin hankkeisiin. Toinen tapauksista koskee vuonna 2006 esitetyn varauman jatkamista. Varauma esitettiin rahaston hoitoa Italiassa koskevan valvontajärjestelmän puutteiden perusteella. Vastuu tämän kysymyksen ratkaisusta on pääasiassa Italian viranomaisilla, mutta pääosasto seuraa tilannetta tarkasti. Vaikka riskialtis määrä koskee merkittävää osaa Italialle varatuista määrärahoista, vaikutus on rajallinen, kun tarkastellaan oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston koko talousarvioita varainhoitovuodeksi Pääosasto ilmoitti myös, että Euroopan pakolaisrahasto II säännökset tarjoavat vain rajallisen lähtökohdan seuranta- ja valvontatyölle. Seuranta nojautui lisäksi pitkälti komission omaan valvontastrategiaan (seurantakäynnit ja valvontajärjestelmien arviointi). Koska 14 jäsenvaltioon ei ollut vuonna 2007 tehty tarkastuskäyntejä, pääjohtaja päätti esittää varauman, sillä Euroopan pakolaisrahasto II:n täytäntöönpanosta kyseisissä jäsenvaltioissa saatu varmuus oli rajallista. Komissio toteuttaa toimia lisätäkseen varmuuttaan Euroopan pakolaisrahasto II:n hallinnoinnista jäsenvaltioissa vuonna Riskianalyysiä käytetään lähtökohtana seuraaville tarkastuskäynneille ja jäsenvaltioiden opastusta lisätään. Kaudella uusi perussäädös sääntelee Euroopan pakolaisrahasto III:n toimintaa ja säädöksessä otetaan huomioon aikaisempaan rahastoon liittyvät kysymykset. Muut politiikanalat Ympäristöpääosasto on havainnut menoilmoituksiin liittyviä ongelmia. Se esitti varauman, koska jälkitarkastuksissa havaittu virheprosentti on kasvanut. Kaksi muuta jo vuonna 2006 esitettyä varaumaa pidettiin voimassa vuoden 2007 osalta: Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto esitti varauman, koska kahdella Euroopan standardointijärjestöön liittyvällä tuensaajalla ei ole käytössään asianmukaisia kustannusraportoinnin järjestelmiä. FI 10 FI

12 Talouden ja rahoituksen pääosaston pääjohtaja esitti varauman, koska epäsuorasta keskitetystä hallinnoinnista vastaavan ulkopuolisen tahon sisäinen valvontajärjestelmä on saattanut olla puutteellinen. Vuonna 2007 on toteutettu toimia kaikilla näillä osa-alueilla. Vuonna 2008 toimintaa jatketaan vakaasti. Pyrkimyksenä on myös parantaa edunsaajille suunnattua tiedotusta, yksinkertaistaa uusissa lainsäädäntöpuitteissa tai sopimuksissa esiintyviä sääntöjä ja lujittaa komission valvontatoimia. Komissio on ohjeistanut yksikköjään toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta nämä varaumat voidaan poistaa, kun niiden taustalla olevat ongelmat on ratkaistu. Viestintä Viestinnän pääosasto esitti varauman vuoden 2006 toimintakertomuksessaan, koska sisäisessä valvontajärjestelmässä havaittiin puutteita. Ongelma on jo ratkaistu ottamalla käyttöön keskitetty ennakkovalvonta. Koska kyseinen yksikkö kuitenkin aloitti toimintansa vasta vuoden 2007 kahden viimeisen kuukauden aikana, pääjohtaja päätti säilyttää varauman varainhoitovuodeksi Koulutus ja kulttuuri Koulutuksen ja kulttuurin pääosaston pääjohtaja poisti kansallisia virastoja koskevan aikaisemman varauman. Näin ennakoitiin vuonna 2007 uuden lainsäädännön myötä käyttöön otetun tarkistetun valvontajärjestelmän tuloksia. Järjestelmä perustuu kansallisten viranomaisten ennakkoon antamiin tarkastuslausumiin. Tänä vuonna pääosasto raportoi virhemäärän olevan yli 3 prosenttia tarkastetuista hankkeista. Tätä tulosta ei kuitenkaan voitu ekstrapoloida, koska tarkastusotanta oli pitkälti riskiperustainen. Tämän vuoksi ongelmaa ei pidetty olennaisena. Pääosasto jatkoi myös toimia saadakseen tilinpitäjältä vahvistuksen paikalliseen kirjanpitojärjestelmäänsä. Komissio on pyytänyt koulutuksen ja kulttuurin pääosastoa varmistamaan valvontastrategian tehokkaan toteuttamisen ja ratkaisemaan jäljellä olevat ongelmat, jotka estävät vahvistuksen saamisen sen paikalliselle kirjanpitojärjestelmälle. Tilastot Eurostat poisti vuonna 2006 esittämänsä varauman, joka perustui puutteelliseen varmuuteen eräiden kansallisten tilastokeskusten suorittamien maksujen asianmukaisuudesta. Perusteena tähän ovat vuonna 2007 toteutetut oikaisutoimet, kuten tehostetut ennakkotarkastukset, joiden ansiosta pääjohtajalla oli riittävä varmuus kyseisenä vuonna suoritettujen maksujen asianmukaisuudesta. Yksiköt jatkavat kuitenkin aikaisempia vuosia koskevien kysymysten työstämistä Hallinto Asianmukaiset ja luotettavat tietotekniikkajärjestelmät ovat ratkaisevan tärkeitä lähes kaikessa komission toiminnassa. Vaikka uusia tietotekniikkakeskustiloja vuokrattiin, tietotekniikan pääosaston pääjohtaja piti kuitenkin välttämättömänä säilyttää tilojen FI 11 FI

13 epäasianmukaisuutta koskevan aikaisemman varauman. Osa Luxemburgissa sijaitsevista keskusten tiloista, joissa sekä pääpaikka että varmuuspaikka tällä hetkellä toimivat, ovat riittämättömiä. Vaikka rakennukseen tehtiinkin joitakin parannuksia vuonna 2007 ja vaikka tiloihin liittyvä riski hallittiin tehokkaasti vuonna 2007, komission mielestä on tarpeen pienentää edelleen toiminnan jatkuvuudelle ja tietoturvalle aiheutuvaa riskiä. Komissio jatkaa monivuotisen tietotekniikkastrategiansa soveltamista vuosina Pyrkimyksenä on varmistaa turvalliset ja toimivuudeltaan asianmukaiset tilat komission tieto- ja viestintäkeskuksille Päätelmät Komissio ohjeistaa yksiköitään toteuttamaan tiukkoja toimia vuoden 2007 toimintakertomuksissa esitettyjen varaumien syiden poistamiseksi. Se seuraa tiiviisti edistymistä ja keskittyy erityisesti toistuviin varaumiin. Komissaarien ja pääjohtajien säännöllinen vuoropuhelu hallintoasioista on tärkeä osa vastuuvelvollisuusketjua. Se on erityisen tärkeää tapauksissa, joissa varaumat toistuvat, ja osa-alueilla, joilla tilintarkastustuomioistuin on havainnut puutteita. Komissio ohjeistaa pääjohtajia tiedottamaan näissä tilanteissa komissaareilleen säännöllisesti viimeisimmistä tapahtumista tai saavutetusta edistyksestä. Helmikuussa 2008 esiteltiin toimintasuunnitelma, jolla pyritään vahvistamaan komission valvontaroolia yhteisesti hallinnoiduissa rakennetoimissa. Toimintasuunnitelman pikainen toteuttaminen on komission ensisijaisia tavoitteita. Komissio rohkaisee jäsenvaltioita esittämään vapaaehtoisesti vuotuiset kansalliset lausumat, jotka voivat tarjota lisätukea pääjohtajien lausumille. On olennaista puuttua virheiden syihin, ja komission yksiköt laativat ohjeistusta ja toteuttavat muita tarvittavia toimia virheriskin pienentämiseksi. Komissio panostaa myös kaikin tarvittavin keinoin valvontansa tehokkuuden osoittamiseen. Sen tilinpitojärjestelmää uudistetaan, jotta vuodesta 2008 mahdollistettaisiin komission täydellinen raportointi virheiden korjaamisesta (myös aikaisempien varainhoitovuosien maksuihin liittyvistä virheistä). Komissio jatkaa valvonnan kustannus-hyötysuhteen ja jäännösriskin tarkastelua. Aihetta käsittelevä tiedonanto on tarkoitus antaa syksyllä 2008, ja sen odotetaan tarjoavan vakaan perustan hyväksyttävän riskin käsitteen käytölle, kun arvioidaan, miten tehokkaasti riskiä hallitaan yhteisön ohjelmissa. 4. MUITA VUOTUISISSA TOIMINTAKERTOMUKSISSA KOROSTETTUJA AIHEITA 4.1. EU:n lainsäädännön soveltaminen Lait eivät täytä koko tehtäväänsä, ellei niitä sovelleta ja panna täytäntöön asianmukaisesti. Komissio esitti vuonna 2007 pitkälle tähtäävän tiedonannon, jonka FI 12 FI

14 tavoitteena oli näiden riskien minimointi, ja se sisälsi toimenpiteitä yhteisön lainsäädännön soveltamisen kehittämiseksi 6. Tämä edellyttää jäsenvaltioiden ja komission yhteistyön lisäämistä, jotta voidaan ehkäistä ongelmien syntymistä ja käsitellä tehokkaammin aiheutuneita ongelmia sekä ratkaista rikkomistapaukset nopeammin. Soveltamiseen ja täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset on myös otettava paremmin huomioon niin lakien suunnittelussa kuin niiden hyväksymisprosessissa ja tulosten arvioinnissa. Täytäntöönpanon haasteet on välttämätöntä selvittää, jotta lainsäädäntöä voidaan parantaa ja paremman sääntelyn tavoitteet esimerkiksi yksinkertaistaminen ja hallintotaakan keventäminen saavuttaa kansalaisten ja yritysten eduksi Vesiluonnonvarojen säilyttäminen Tilintarkastustuomioistuin esitti erityiskertomuksessaan 7, että yhteisön vesiluonnonvarojen säilyttämissääntöjä koskevia valvonta-, tarkastus- ja seuraamusjärjestelmiä on tehostettava tuntuvasti, jotta tavoite vesiluonnonvarojen kestävästä käytöstä voidaan saavuttaa. Komissio on tilintarkastustuomioistuimen tavoin huolissaan asiasta. Se kannustaa jäsenvaltioita soveltamaan vapaaehtoisesti ehdotettuja välitoimenpiteitä. Komissio työstää samalla laaja-alaisia ehdotuksia, joilla pyritään uudistamaan eurooppalaista valvontapolitiikkaa. Kalakantojen nykytilan perusteella on keskeisen tärkeää, että valvonta-, tarkastus- ja seuraamusjärjestelmien vaikuttavuutta lisätään ja yhdenmukaistetaan. Komissio on sitoutunut varmistamaan vesiluonnonvarojen kestävyyden, joka on mahdollista turvata ainoastaan EU:n tasoisin toimin. Se aikoo antaa lokakuussa 2008 ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jolla muotoillaan uudelleen ja nykyaikaistetaan yhteisen kalastuspolitiikan valvontajärjestelmää. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää jäsenvaltioiden vahvaa sitoutumista Turvallisuus EU:n lähetystöissä tehdyissä tarkastuksissa paljastui tietoturvaan ja tiedonsiirtojärjestelmiin sekä fyysiseen turvallisuuteen liittyviä puutteita. Toimintasuunnitelmien toteutuksessa edetään. Henkilöihin, rakennuksiin ja tietotekniikkaan pääasiallisilla toimipaikoilla keskittyvien rutiiniluonteisten turvallisuustoimenpiteiden lisäksi komissio aikoo kiinnittää enemmän huomiota lähetystöjensä turvallisuuteen. 5. LOPPUPÄÄTELMÄT Komissio katsoo, että käytössä olevat sisäiset valvontajärjestelmät vuotta 2007 koskevissa toimintakertomuksissa esitettyjä rajoituksia lukuun ottamatta antavat riittävän varmuuden siitä, että sen toimintaan osoitetut resurssit on käytetty 6 7 Komission tiedonanto Tulosten Eurooppa yhteisön lainsäädännön soveltaminen, KOM(2007) 502, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 7/2007 yhteisön vesiluonnonvarojen säilyttämissääntöjä koskevista valvonta-, tarkastus- ja seuraamusjärjestelmistä (EUVL C 317, ). FI 13 FI

15 suunniteltuihin tarkoituksiin moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattaen. Käyttöön otetut valvontamenettelyt tarjoavat riittävät takeet niiden toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, joista komissiolla on EY:n perustamissopimuksen 274 artiklasta johtuva kokonaisvastuu. Komissio kuitenkin myöntää, että lisäpanostus on tarpeen mm. valtuutettujen tulojen ja menojen hyväksyjien varaumissa korostettujen puutteiden ja sellaisiin varainhoidon osa-alueisiin liittyvien puutteiden korjaamiseksi, joita tilintarkastustuomioistuin ei ole pitänyt tyydyttävinä. FI 14 FI

16 Liitteet: Liite 1: Human Resources management and other management issues Liite 2: Reservations Liite 3: Liite 4: Liite 5: 2007 Synthesis multi-annual objectives Executive and regulatory agencies Report on negotiated procedures Liite 6: Summary of waivers of recoveries of established amounts receivable in 2007 Liite 7: Compliance with payment time-limits and suspension of time-limits FI 15 FI

17 Annex 1: Human Resources Management and other management issues 1. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Ethics In a global context where ethical behaviour and ethics in general are becoming increasingly important, the need for a clearer and simpler framework of standards and guidelines arose. These issues have now been addressed in a communication on 'Enhancing the Environment for Professional Ethics in the Commission' dated 5 March The main goal of this initiative is to refresh awareness and provide better guidance on professional ethics in the Commission. Furthermore, as part of the European Transparency Initiative, a study on ethics for public office-holders 9 was commissioned to compare ethical rules for Commissioners and for leaders of other EU institutions and their counterparts in all the Member States, the USA and Canada. The results of this study show that the Commission standards compare favourably. The Commission is conscious that continued effort is nonetheless needed in the years to come to foster the ethics culture that it has developed and ensure that the rules are applied on the ground. In order to benefit from external views, the Commission intends to broaden the mandate of its ad hoc Ethical Committee and request it to give an opinion on the advisability of revising the Code of Conduct of Commissioners. Screening of Human Resources of April 2007 In April 2007, the Commission presented its "screening" of its human resources and committed itself to maintain stable staffing for the period (after all enlargement-related personnel are integrated) and to meet new staffing needs in key policy areas exclusively through redeployment. The report also contained an analysis of the Commission's overheads. It was welcomed by the Parliament, and an update was provided by end April The Commission's willingness to explore all rationalisation scenarios that could improve performance and trigger efficiency gains was expressed in the report, especially in the field of communication, crisis management and external relations. These areas have been subject to a more in-depth analysis. In the area of external relations, it has been decided to reallocate internally 100 posts of officials to the new priority countries and policy fields. As regards crisis management, the Commission presented at the beginning of 2008 a communication entitled "Reinforcing the Union's Disaster Response 8 9 COM(2008) FI 16 FI

18 Capacity" 10. It puts forward specific measures to be implemented by the end of 2008 to meet the growing challenges posed by natural and man-made disasters. In the area of communication, the Commission is considering freeing up a fraction of the posts currently devoted to communication activities and to redeploy them to the Representation Offices, to corporate communication activities and to the general Commission redeployment pool. To deliver on this objective, the Commission intends to take several measures which could be based on the following: link communication strategy more closely to political priorities; reduce the number of general communication priorities to make them more focused; develop partnerships with the Member States; organise secondment of staff to Representations; develop communication skills of staff and align human resources in communication activities to real needs. Integrated human resources strategy The Commission continued its efforts to put in place a strategically aligned human resource management aimed at a shift from focusing on rights, obligations, rules and compliance to a more strategic approach with a focus on results, added-value and benefits for the Commission. This will enable the human resources function to gradually become a key player in the Commission, actively contributing to formulating organisational strategy and ensuring its implementation. IT tools The administration has worked on the development of new integrated IT tools for more efficient management of human resources and of the related individual financial entitlements. Recruiting and retaining permanent staff The administration has instituted various measures to improve staff management and recruitment, in particular by devising a professionalisation programme and by increased cooperation with EPSO. Recruitment of citizens from enlargement countries Several services pointed to difficulties in recruiting certain EUR10 profiles as permanent staff, notably IT and financial staff and translators for certain languages. Certain competitions completed by EPSO in 2007 indeed failed to yield the expected number of successful candidates. Priority also had to be given to more generalist competitions, in order to achieve optimum use of EPSO recruitment capacity. Although the list of successful candidates covered 70 % of the Commission's recruitment needs, there were major variations between competitions, nationalities and profiles (ranging from 7 to 100%). As in 2006, the Commission attained the overall recruitment targets for nationals from EU-10 and EU-2 Member States in From 2004 to 2007 well above posts have been filled by nationals from the enlargement countries. The monitoring mechanism which the Commission had 10 COM(2008) 130. FI 17 FI

19 put in place during 2006 for EU-10 recruitment was maintained and improved in 2007 and contributed largely to this achievement. The Commission is on a very good path to meet the various recruitment targets set in the context of EU-10 and EU-2 enlargements. 2. OTHER MANAGEMENT ISSUES The internal control framework in the Commission An effective and efficient internal control system requires management to address the question of risk and to focus control resources on areas where risk is greatest, while ensuring adequate control of all activities. The Commission adopted in October 2007 a communication on the revision of the Internal Control Standards and Underlying Framework 11, which set out 16 revised internal control standards for effective management to replace the set of 24 standards put in place in The aim of the revised standards is to strengthen the basis of the annual declaration of assurance of the Directors-General by analysing how effective the control system is in practice. The Commission also reported on its Action Plan towards an Integrated Internal Control Framework 12 and concluded that most of the "gaps" have been filled. Work will be completed in 2008 and the first impact report will be issued in early Financial management In 2007, DG Budget complemented and consolidated its accounting modernisation. The Accounting Officer s report on the verification of local systems at the end of 2007 noted improvements compared to 2006, mainly in the development of the knowledge of accrual accounting and ABAC systems. However, two services' systems were not validated, although the risk to the accuracy of the Commission's accounts as a whole is not considered material. The modernisation of the European Development Fund (EDF) accounts, which are separate from the accounts of the General Budget, aims to transfer the management functionality for EDF projects to DG AIDCO's local system while keeping the EDF accounts on an accrual basis in ABAC. While the developments of the central ABAC component were largely completed and tested according to plans in 2007 the project has experienced a succession of postponements, due in particular to the need for DG AIDCO to complete the developments necessary for CRIS to comply with the accrual accounting rules for the General Budget. The accounting officer validated the local system in early The implementation of the new system is now planned for January Although measurable improvements were made in 2007 as regards payments times, the overall situation remained unsatisfactory. In the light of the implementing rules (Article 106.5), by which creditors are automatically entitled to interest if payments are made late, services need to take action, and closely monitor payment time Communication to the Commission: Revision of the Internal Control Standards and the Underlying Framework: Strengthening Control Effectiveness - SEC(2007) COM(2008) 110. FI 18 FI

20 compliance in the future. Suspensions in the procedure (for example, because additional information is required from the beneficiary) must be recorded in ABAC so that payment times are calculated correctly. A new, dynamic approach to fraud proofing was introduced 13. Based on the lessons learned from OLAF s operational experience, the new arrangements are intended to allow services to react swiftly to new fraud patterns and to share information for prevention purposes. Internal audit The number of critical recommendations issued by the Internal Audit Service has decreased significantly (12 in 2006, 6 in 2007), and there has been a reduction in the number of audits generating adverse opinions. The acceptance rate of recommendations has increased from 89% for audits on Commission services finalised in 2006, to 99% for audits finalised in While the number of critical and very important recommendations overdue by more than six months at the end of 2007 remained almost the same as at the end of 2006 (7 critical and 37 very important recommendations), the total number of outstanding critical and very important recommendations grew from 78 to 175 due to the increased number of audit reports issued. Significant differences were noted between the Internal Auditor's view on the state of progress on recommendations and that of the auditee. The Commission needs the reasons for the increase in outstanding recommendations to be examined and addressed including the extent to which differences of view between the auditor and auditees have led to this situation. A number of developments were observed with regard to the internal audit architecture: Coordination between the Internal Audit Service and the Internal Audit Capabilities was deepened in 2007, leading to coordinated strategic and annual audit plans aimed at providing better audit coverage of the key risks. These efforts towards a greater consolidation of the audit universe are essential having regard to the objective of the IAS, supported by the Commission in last year's Synthesis report, of providing an annual overall opinion on internal controls in the Commission starting with 2009, the final year of the current audit planning. The Commission updated the mission charter of the Internal Audit Service 14 and introduced a model charter for the Internal Audit Capabilities of the Directorates- General, in order to reflect these evolutions and to make more efficient and effective use of the internal audit resources. Commission participation in the Audit Progress Committee was extended by the appointment in July 2007 of two additional Members among the Commissioners, so that it is now composed of seven Commissioners and two external members Communication on the prevention of fraud by building on operational results: a dynamic approach to fraud-proofing - COM(2007) 806, FI 19 FI

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista. 1 MMM/R0/MY 22.3.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta RAHOITUSOIKAISUISTA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.6.2009 KOM(2009) 256 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE Yhteenveto komission hallintosaavutuksista

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24)

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/133 KERTOMUS Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

7562/15 rir/sj/akv 1 DGG 2B

7562/15 rir/sj/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0026 (COD) 7562/15 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper II) Neuvosto

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

YKK esitti 10. helmikuuta 2009 ehdotuksen tarkistetuksi talousarvioksi ja 27. maaliskuuta 2009 lisätietoja 3.

YKK esitti 10. helmikuuta 2009 ehdotuksen tarkistetuksi talousarvioksi ja 27. maaliskuuta 2009 lisätietoja 3. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 24. kesäkuuta (24.06) (OR. fr) 10979/1/09 REV 1 ACP 142 FIN 214 TARKISTETTU ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Yritystoiminnan

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

VARAINHOITOVUOTTA 2007 KOSKEVAN VUOSIKERTOMUKSEN ESITTELY EUROOPAN PARLAMENTIN TÄYSISTUNNOSSA

VARAINHOITOVUOTTA 2007 KOSKEVAN VUOSIKERTOMUKSEN ESITTELY EUROOPAN PARLAMENTIN TÄYSISTUNNOSSA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN ECA/08/23 EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN VITOR CALDEIRAN PUHE VARAINHOITOVUOTTA 2007 KOSKEVAN VUOSIKERTOMUKSEN ESITTELY EUROOPAN PARLAMENTIN TÄYSISTUNNOSSA

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 07/04/2017 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2017 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUKU 40 02 Varaukset rahoitustukea

Lisätiedot

Viite Komission kirje Asia Suomen vastaus komissiolle kansallisten romanistrategioiden toimeenpanon edistymisestä

Viite Komission kirje Asia Suomen vastaus komissiolle kansallisten romanistrategioiden toimeenpanon edistymisestä Sosiaali- ja terveysministeriö E-JATKOKIRJE STM2012-00369 HTO Arrhenius Viveca 28.11.2012 JULKINEN 03.12.2012 ASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Komission kirje 19.10.2012 Asia Suomen vastaus komissiolle

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN PUHE Luxemburg, 10. joulukuuta 2013 ECA/13/45 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe Varainhoitovuotta 2012 koskevan vuosikertomuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. marraskuuta 2009 (02.12) (OR. en) 16776/09 ACP 277 FIN 539

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. marraskuuta 2009 (02.12) (OR. en) 16776/09 ACP 277 FIN 539 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. marraskuuta 2009 (02.12) (OR. en) 16776/09 ACP 277 FIN 539 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: AKT-työryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia:

Lisätiedot

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen Tutkimuslääkkeiden GMP Fimea 17.1.2017 Pirjo Hänninen Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva EU:n asetus Regulation (EU) No 536/2014 Hyväksytty 16.4.2014 (voimaan 28.5. 2016) Kumoaa nykyisen lääketutkimusdirektiivin

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu Kertomus Sisnetin (kansallisten rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon tarkoitetun tiedotusverkoston) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta 12, rue

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29)

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/157 KERTOMUS Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19)

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) C 449/102 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) JOHDANTO 1. Euroopan tasa-arvoinstituutti

Lisätiedot

Komission tarkastukset

Komission tarkastukset Komission tarkastukset Komission tarkastuksen kulku 1/2 Ilmoitus tarkastuksesta, ennakkoaineistot Tarkastusviikko - Aloituskokous - Asiakirjatarkastukset - Käynnit tuensaajien luokse - Loppukokous Komission

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aviation Safety Agreement Between The United States and The European Community FAA / EASA BASA ryhmäpäällikkö Juha Kivelä Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Sopimus Astui voimaan 1.5.2011 2 Sopimuksen

Lisätiedot

Committee / Commission PECH. Meeting of / Réunion du 29/08/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jan MULDER /577852

Committee / Commission PECH. Meeting of / Réunion du 29/08/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jan MULDER /577852 Committee / Commission PECH Meeting of / Réunion du 29/08/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Jan MULDER FI FI 576565/577852 Draft amendment 6660 === PECH/6660=== Budget reference

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016

Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI "hyväksyttävän virheriskin" käsitteestä

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI hyväksyttävän virheriskin käsitteestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 19.10.2010 TYÖASIAKIRJA "hyväksyttävän virheriskin" käsitteestä Osa 1: Johdanto, esittelijän lähtökohtaolettama ja taustaa Talousarvion valvontavaliokunta

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: EU-SVEITSI-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2006,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: EU-SVEITSI-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2006, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.01.2006 SEK(2006) 115 lopullinen Luonnos: EU-SVEITSI-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2006, pöytäkirjan nro 2 taulukon III ja taulukossa IV olevan b kohdan korvaamisesta

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä vastuuviranomaisten nimeämisen

Lisätiedot

ESS-tilastojärjestelmä ja maanpeite-/- käyttötilastot

ESS-tilastojärjestelmä ja maanpeite-/- käyttötilastot ESS-tilastojärjestelmä ja maanpeite-/- käyttötilastot Leena Storgårds Työpaja 12.5.2016 Kansallisten maanpeite/käyttöaineistojen hyödyntäminen Lucas-inventoinnissa Sisältö 1. ESS-tilastojärjestelmä ja

Lisätiedot

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Kertomus Sisnetin (kansallisten rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon tarkoitetun tiedotusverkoston) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta 12, rue

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research)

Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research) Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research) Tilannekatsaus 18.1.2017 Piia Löppönen Peruskirjan ja säännöstön käyttöönotto Komission ohjauksessa, Institutional HR-strategia prosessissa

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Työryhmä päätti pyytää pysyvien edustajien komiteaa suosittamaan, että neuvosto esityslistansa A-kohtana

Työryhmä päätti pyytää pysyvien edustajien komiteaa suosittamaan, että neuvosto esityslistansa A-kohtana EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 28. lokakuuta 2009 (04.11) (OR. en) 15095/09 ACP 245 FIN 408 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: AKT-työryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Maatalouden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus tutkimuksen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 644 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto: sitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet varainhoitovuosiksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35)

KERTOMUS. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35) C 449/188 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35) JOHDANTO 1.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33)

KERTOMUS. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/179 KERTOMUS Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33) JOHDANTO

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/22)

KERTOMUS. Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/22) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/123 KERTOMUS Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/22) JOHDANTO 1. Euroopan lääkevirasto

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/41 KERTOMUS kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

6752/12 pm/pm/mh 1 DG H 2C

6752/12 pm/pm/mh 1 DG H 2C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 28. helmikuuta 2012 (01.03) (OR. en) 6752/12 ENFOPOL 40 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Ehdotus

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18)

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/97 KERTOMUS Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/18) JOHDANTO

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 7.6.2017 TYÖASIAKIRJA Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 4/2017 (vuoden 2016 vastuuvapausmenettely): EU:n talousarvion

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

The LIFE Programme

The LIFE Programme The LIFE Programme 2014-2020 Life Info 11.5.2017.2017 Kauppakamari Pirkko Heikinheimo, Ympäristöministeriö LIFE rahoittaa luonnonsuojelu- ja ympäristöhankkeita (ENV ja CLIMA) Jo 20 vuotta merkittäviä ympäristöhankkeita;

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa Energiateollisuuden EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö Konserniohjausyksikkö ERDF and

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.7.2007 ILMOITUS JÄSENILLE (27/2007) Asia: Useita kodifiointiehdotuksia Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Puh. (+352) 4398 1 Sähköposti eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

7802/17 hkd/ht/jk 1 DGG 2B

7802/17 hkd/ht/jk 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7802/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 5981/17, 5982/17 Asia: FIN 224 FSTR 21 FC

Lisätiedot