EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE"

Transkriptio

1 FI FI FI

2 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2008) 338 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2007 FI FI

3 KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna JOHDANTO EU:n talousarvio on keskeinen välinen unionin politiikkojen toteuttamisessa. Sen vuoksi EU:n varainkäytöllä voi olla suuri vaikutus siihen, täyttääkö EU:n toiminta kansalaisten odotukset. Komission on pystyttävä osoittamaan, että julkiset varat kohdennetaan oikein ja niitä hoidetaan hyvin. Komission on myös voitava avoimesti tiedottaa tapauksista, joissa tiukkojen vaatimusten noudattamista ei voida taata. Komissiolla on EY:n perustamissopimuksen 274 artiklan mukaisesti kokonaisvastuu EU:n talousarvion toteuttamisesta. Talousarvion operatiivinen toteutus on annettu tehtäväksi pääjohtajille, jotka vastaavat varojen moitteettomasta hoidosta sekä tehokkaiden ja vaikuttavien valvontajärjestelmien käytöstä. Pääjohtajat raportoivat valtuutettuina tulojen ja menojen hyväksyjinä saavuttamistaan tuloksista ja laativat vuotuisen toimintakertomuksen 1. Nämä kertomukset ovat tärkein keino, jolla pääosastot osoittavat vastuuvelvollisuutensa komission kollegiolle. Vuotuiset toimintakertomukset sisältävät kunkin pääjohtajan allekirjoittaman tarkastuslausuman, jossa keskitytään rahoitustoimien laillisuuteen ja asianmukaisuuteen. Kertomukset sisältävät muutakin kuin taloudellisia tietoja. Ne käsittävät katsauksen poliittisiin tuloksiin ja kattavan arvioinnin sisäisistä valvontajärjestelmistä. Pääjohtajien velvollisuutena on tiedottaa komissaareille tehtäviensä hoidossa mahdollisesti vuoden aikana kohtaamistaan vaikeuksista. Tämä velvollisuus on pelkkiä taloudellisia seikkoja laaja-alaisempi. Vuotuisen toimintakertomuksen sisällöstä keskustellaan komissaarien kanssa ennen kuin pääjohtaja allekirjoittaa sen. Antamalla tämän yhteenvedon komissio ottaa poliittisen vastuun pääjohtajiensa ja toimialajohtajiensa hallintotoimista niiden lausumien ja varaumien perusteella, joita nämä ovat vuotuisissa toimintakertomuksissaan esittäneet. Se myös päättää toimenpiteistä mahdollisesti ilmenneiden puutteiden korjaamiseksi. Komission tavoitteena on saada Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta myönteinen tarkastuslausuma, ja se ohjeistaa yksikköjään panemaan kaikki tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet kokonaisuudessaan täytäntöön. 1 Varainhoitoasetuksen 60 artikla. FI 2 FI

4 2. KORKEALAATUISET VUOTUISET TOIMINTAKERTOMUKSET 2.1. Selkeämpi esitystapa Vuotuisten toimintakertomusten laatu ja kattavuus ovat kehittyneet niiden ensimmäisestä laatimisvuodesta Aikaisemmilta vuosilta saatujen kokemusten perusteella sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja sisäisen tarkastuksen toimialan toteuttaman tarkastuksen rohkaisemana vuonna 2007 varmistusprosessissa pyrittiin seuraaviin parannuksiin: Aikaisempien varaumien seuranta: Pääsihteeristö ja budjettipääosasto seurasivat kaikkia toimintasuunnitelmia, joiden tarkoituksena on korjata aikaisempien varaumien osoittamat ongelmat. Valvontastrategioiden mukauttaminen erityisiin valvontaympäristöihin: Valvontastrategiat on mukautettava kullekin toiminnalle tyypillisiin valvontaympäristöihin, sillä ne muodostavat lähtökohdan tarkastuslausumalle ja mahdollisille varaumille. Jotta valvontastrategiat voitaisiin esittää yhdenmukaisesti vuotuisissa toimintakertomuksissa, lähes kaikki yksiköt ovat kehittäneet ja ottaneet käyttöön sisäisen valvonnan mallin. Kertomusten yhdenmukaisuuden ja selkeyden lisääminen: Yksiköille annettiin tarkempia ohjeita, jotta lähestymistapa komissiossa ja sen eri pääosastoissa voitaisiin yhdenmukaistaa. Ohjeita noudatettiinkin laajalti, ja näin voitiin pitkälti täyttää varainhoitovuoden 2006 yhteenvetokertomuksessa annetut sitoumukset. Valtuutettujen tulojen ja menojen hyväksyjien on nyt ilmoitettava indikaattorit, joita toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden varmistamisessa on käytetty. Jos valtuutetut tulojen ja menojen hyväksyjät eivät ehdota varaumia tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessaan esittämien puutteiden osalta, heidän on kertomuksissaan selitettävä syyt tähän. Jotta yksittäisten kertomusten kattavuutta ja sisäistä johdonmukaisuutta saataisiin lisättyä, valtuutettuja tulojen ja menojen hyväksyjiä on kehotettu myös selostamaan peruslähtökohtia, joille varmuus pohjautuu Tehokkaampi arviointiprosessi Vaikka pääjohtaja on edelleen viime kädessä yksin vastuussa vuotuisesta toimintakertomuksesta ja mahdollisesti tehdyistä varaumista, myös kertomus- ja varaumaluonnosten arviointiprosessia pääsihteeristössä ja budjettipääosastossa on kehitetty: Aikaisempien vuosien tapaan on järjestetty eri pääosastojen yhteisiä vertaisarviointikokouksia. Vertaisarvioinnit on laajennettu kattamaan ne aikaisemmat varaumat, jotka pääjohtajien on tarkoitus poistaa. Näin pyritään varmistamaan, että tällaiset päätökset ovat hyvin perusteltuja ja asianmukaisesti selitettyjä. Ensimmäistä kertaa vertaisarvioinneissa tarkasteltiin myös kaikkia niitä talousarvion osa-alueita, joita tilintarkastustuomioistuin ei pitänyt tyydyttävinä varainhoitovuosia 2005 ja 2006 koskevissa vuosikertomuksissaan. FI 3 FI

5 Näin pyrittiin varmistamaan yhdenmukainen ratkaisu tilintarkastustuomioistuimen osoittamiin epäkohtiin. Kertomusten yleinen yhdenmukaisuus tilintarkastustuomioistuimen havaintojen ja sisäisten tarkastusten kanssa tarkistettiin erityisesti tapauksissa, joissa suositusten täytäntöönpano oli viivästynyt Päätelmät Komissio toteaa, että vuotuisten toimintakertomusten esittämisessä on kehitytty ja kertomukset ovat yleensä tasoltaan tyydyttäviä. Tietyillä osa-alueilla voidaan kuitenkin tehdä lisää parannuksia. Pääjohtajat antavat hallinnon lausuman, joka perustuu komission omaan tarkastustyöhön, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin ja havaintoihin ja tarpeen mukaan jäsenvaltioiden suorittaman valvonnan tuloksiin. Tilintarkastustuomioistuin esittää vuotuisen tarkastuslausuman tilinpäätöksestä ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Pääjohtajien lausuma keskittyy puolestaan siihen, onko varat käytetty suunniteltuihin tarkoituksiin, kun valvonnan monivuotisuus otetaan huomioon. Vaikka vertaisarvioinnit ovat hyödyllisiä, on kuitenkin panostettava enemmän vuotuisten toimintakertomusten laatimisprosessin kehittämiseen tietyillä osaalueilla, etenkin yksiköiden välisen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Tilintarkastustuomioistuimen käytäntö luokitella kertomukset sen mukaan, miten luotettavina aineistoina niitä voidaan pitää tarkastusten kannalta, on vauhdittanut kehitystä. Parannuksia ja varsinkin kertomusten yhdenmukaisuutta ja selkeyttä edistääkseen pääsihteeristö ja budjettipääosasto ovat jatkossa joka vuosi jo varhain yhteydessä yksiköihin, jotta voidaan keskustella aikaisemmissa vuotuisissa toimintakertomuksissa esitettyjen varaumien tilanteesta. Lisäksi nykyistä vertaisarviointiprosessia täydennetään valittujen yksiköiden kahdenvälisillä tapaamisilla, jotka perustuvat vuotuisissa toimintakertomusluonnoksissa esitettyihin kantoihin. Pääsihteeristö ja budjettipääosasto tarjoavat myös lisäopastusta, jonka avulla yhdenmukaistetaan komission maineeseen liittyvien riskien käsittelytapaa ja osoitetaan selvemmin virheiden määrän, olennaisuuden ja varaumien välinen yhteys. 3. VARMUUS TOIMIEN LAILLISUUDESTA JA ASIANMUKAISUUDESTA JA PÄÄJOHTAJIEN TEKEMÄT VARAUMAT Komissio on tarkastellut vuotuisia toimintakertomuksia ja varsinkin pääjohtajien allekirjoittamia lausumia. Niistä ilmenee, että kaikilla pääjohtajilla oli riittävä varmuus siitä, että pääosaston toimintaan osoitettuja resursseja oli käytetty suunniteltuihin tarkoituksiin moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattaen. Lisäksi sovelletut valvontamenettelyt antavat tarvittavat takeet toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Osa lausumista oli kuitenkin annettu varaumin. Kyseiset FI 4 FI

6 pääosastot ovat ilmoittaneet, että ne aikovat ratkaista havaitut puutteet selkeästi määriteltyjen toimintasuunnitelmien avulla. Näistä puutteista huolimatta kaikki yksiköt katsoivat, että puutteet eivät estä yksiköitä takaamasta yleisesti riittävää varmuutta. Vuonna 2007 varaumien määrä (17) oli hieman alhaisempi kuin vuonna 2006 (20). Varaumien vähenemissuuntaus jatkui siis aikaisempien vuosien tapaan. Yhteensä 13 pääjohtajaa teki varaumia vuonna 2007 (15 vuonna 2006), ja neljä heistä esitti kaksi varaumaa. Yksittäiset varaumat olivat eräissä tapauksissa aikaisempaa laajempia ja kattoivat useampia jäsenvaltioita tai ohjelmia. Vuoden 2006 varaumista 9 voitiin poistaa, mutta 11 varaumaa toistui. Pääosa vuoden 2007 varaumista ei liittynyt jäsenvaltioiden valvontajärjestelmien laadukkuuteen eikä edunsaajatasolla havaittuihin virheisiin. Yhteenveto vuonna 2007 tehdyistä varaumista on liitteessä Rakennerahastot Rakennetoimenpiteet ovat yksi unionin keskeisimmistä politiikan aloista. Niiden täytäntöönpano tapahtuu yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa (ns. yhteinen hallinnointi). Vuotuisissa toimintakertomuksissa esitettiin yksityiskohtainen arviointi jäsenvaltioiden valvontajärjestelmistä ja tarkasteltiin erityisesti niiden luotettavuutta. Rakennerahastoista vastaavat pääjohtajat sopivat vuonna 2007, että jos ohjelmissa tai jäsenvaltioissa havaitaan merkittäviä puutteita, tämä otetaan järjestelmällisesti huomioon määritettäessä sitä, täyttääkö riskinalaisten määrien summa olennaisuuskriteerin. Periaatteesta poiketaan, jos saatavilla on luotettavaa tarkastusaineistoa siitä, että kansalliset viranomaiset ovat ottaneet käyttöön toimintasuunnitelman puutteiden korjaamiseksi ja suunnitelma on jo tuottanut ensimmäisiä tuloksia. Tämä lähestymistapa noudattaa tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2006 kertomusta ja lisää kyseisten pääjohtajien lausumien varmuutta. Se on myös johtanut siihen, että vuonna 2007 varaumien kohteena olleiden ohjelmien ja jäsenvaltioiden lukumäärä on vuotta 2006 suurempi: Aluepolitiikan pääosaston pääjohtaja teki Euroopan aluekehitysrahaston osalta varauman, joka koski 10 jäsenvaltiota (Tšekki, Suomi, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Puola, Slovakia ja Espanja) ja 51 INTERREG-ohjelmaa. Pääjohtaja teki varauman myös koheesiorahaston hallinnoinnista viidessä jäsenvaltiossa (Bulgaria, Tšekki, Slovakia, Unkari ja Puola). Työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosaston pääjohtaja teki Euroopan sosiaalirahaston osalta varauman, joka koski kahdeksaa jäsenvaltiota (Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Italia, Slovakia, Portugali, Belgia ja Luxemburg). Vuonna 2007 ja alkuvuonna 2008 toteutettiin useita toimenpiteitä, joilla selkeytetään ja vahvistetaan yhteisen hallinnoinnin piiriin kuuluvia jäsenvaltioiden ja komission vastuualueita. Komissio antoi jäsenvaltioille ohjeistusta oikaisujen asianmukaisesta tasosta, kun kyse on yhteisrahoitettuihin hankkeisiin liittyviä julkisia hankintoja koskevista sääntöjenvastaisuuksista. Lisäksi se antoi kaudeksi kattavat ohjeet sääntöjen noudattamisen arviointimenettelystä, kansallisen vuotuisen tarkastusstrategian laatimisesta ja tarkastusotannasta. Tarkoituksena oli FI 5 FI

7 yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden tilintarkastusviranomaisten suorittamia tarkastuksia. Komissio päätti, että se käynnistää vastedes välittömästi virallisen menettelyn maksujen keskeyttämiseksi ja rahoitusoikaisujen tekemiseksi, kun tarkastuksissa havaitaan vakavia järjestelmäpuutteita. Esimerkiksi huhtikuussa 2007 maksut keskeytettiin 12 ohjelmassa Englannissa. Tällä hetkellä meneillään on 54:ää ohjelmaa ja 60:tä koheesiorahastohanketta koskevat viralliset menettelyt maksujen keskeyttämiseksi ja rahoitusoikaisujen tekemiseksi. Lokakuussa 2007 komissio esitti ensimmäistä kertaa koostetut luvut kansallisella tasolla tehdyistä rahoitusoikaisuista, jotka perustuvat jäsenvaltioiden suorittamiin maksujen peruutuksiin ja takaisinperintään 2. Jäsenvaltioiden piti ensimmäistä kertaa toimittaa vuotuinen yhteenveto saatavilla olevista tarkastuksista ja lausumista yhteisen hallinnoinnin alalla, kuten tarkistetussa varainhoitoasetuksessa edellytetään. Rakennetoimien alalla kaikki jäsenvaltiot Saksaa lukuun ottamatta olivat toimittaneet huhtikuun 2008 loppuun mennessä vuotuiset yhteenvedot, jotka täyttivät asetuksen vähimmäisvaatimukset kokonaisuudessaan tai osittain. Yleisanalyysin tai -päätelmien puuttuminen monista yhteenvedoista tarkoitti kuitenkin sitä, että yhteenvetojen lisäarvo jäi rajalliseksi ainakin osittain siksi, että kyse oli uudesta vaatimuksesta. Komissio seuraa tiiviisti vuotuisten yhteenvetojen laadintaprosessia, jotta se voi varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot toimittavat yhteenvedon ja täyttävät vähimmäisvaatimukset. Jos yhteenvetoa ei ole toimitettu tai se ei ole vastannut vaatimuksia, komissio on lähettänyt kirjeen kyseiselle jäsenvaltiolle. Se on aloittanut oikeusmenettelyn Saksaa vastaan. Komissio yhtyy tilintarkastustuomioistuimen havaintoihin, joiden mukaan rakennerahastoihin liittyvä virhemäärä on liian suuri. Komissio virallisti sitoutumisensa meneillään oleviin ja uusiin hankkeisiin antamalla tiedonannon Toimintasuunnitelma komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä 3. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille neljännesvuosikatsaukset toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta ja tietoja komission vaatimista oikaisuista ja takaisinperinnästä. Lisäksi komissio aikoo laatia toimintasuunnitelmaa koskevan edistymisraportin lokakuussa 2008 ja loppuraportin tammikuussa Komissio on osoittanut vahvan poliittisen sitoutumisensa virheiden määrän supistamiseen sekä maksujen keskeyttämisen ja rahoitusoikaisujen soveltamiseen. Sen pyrkimyksenä on osoittaa, että rakennetoimibudjettia hallinnoidaan tiukasti. Komissio on vakuuttunut siitä, että vuotuisia yhteenvetoja koskeva vaatimus lisää jäsenvaltioiden vastuuvelvollisuutta rakennerahastojen käytöstä, jos ne noudattavat yhteenvetojen laadun parantamista koskevia suosituksia. Tämä prosessi lisää komission omaa varmuutta varainhoidosta. 2 3 Liite rakennerahastojen vuosikertomukseen, SEC(2007) 1456, KOM(2008) 97. FI 6 FI

8 3.2. Maatalous Maatalouden ja maaseudun kehittämisen tuki toteutetaan osana yhteistä hallinnointia jäsenvaltioiden kanssa, ja siinä noudatetaan kattavaa nelitasoista hallinnointi- ja valvontajärjestelmää. Se muodostaa lähtökohdan, jonka perusteella maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja voi saada riittävän varmuuden tämän alan toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Maataloustuen myöntämistä Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) koskevat aineelliset säännöt on yhdistetty ja niitä on yksinkertaistettu. Suorat maksut muodostavat tällä hetkellä noin 84,5 prosenttia maataloustukirahaston yhteenlasketuista menoista, ja niiden hallinnoinnista ja valvonnasta vastaa yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS). Kuten tilintarkastustuomioistuin on todennut, tämä on tehokas järjestelmä virheiden tai sääntöjenvastaisten menojen riskin rajoittamiseksi, kunhan sitä sovelletaan asianmukaisesti. Jäsenvaltioilta vuonna 2007 saadut tilastotiedot, jotka kattavat lähes 90 prosenttia maataloustukirahaston ja maaseuturahaston menoista, osoittavat maatalousmenojen yleisen virhemäärän jäävän alle olennaisuustason. Lisäksi vuonna 2007 voitiin ensimmäistä kertaa soveltaa täysimääräisesti joitakin uusia instrumentteja. Tällaisia uutuuksia olivat mm. jäsenvaltioiden maksajavirastojen antamat tarkastuslausumat, kansallisten koordinointielinten toimittamat vuotuiset yhteenvedot (yhteenvetokertomukset) ja varmennuselinten velvollisuus tarkistaa ja vahvistaa tarkastustilastot ja maksujen jälkeiset tarkastukset. Jäsenvaltiot ovat yleisesti noudattaneet uusia oikeudellisia velvoitteitaan. IACS:n toimintaa Kreikassa koskeva varauma on ollut voimassa vuodesta Kreikan toimintasuunnitelma on tuottanut tuloksia, mutta viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää ei ole saatu täysin toimivaksi. Se on kuitenkin suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2008 loppuun mennessä. Riskialtis määrä ei kuitenkaan ylitä olennaisuusrajaa, mutta asia on edelleen merkittävä, koska komission maine on vaarassa. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtajan esittämä toinen varaus liittyy maaseudun kehittämiseen. Jäsenvaltioiden toimittamat alustavat tiedot osoittavat, että maaseudun kehittämiseen liittyvä virhemäärä (erityisesti maatalouden ympäristötoimenpiteet) on suurempi kuin muissa maatalousmenoissa. Virheiden suurempi määrä näyttää kuitenkin johtuvan pikemminkin näiden toimenpiteiden monimutkaisuudesta kuin valvontajärjestelmien puutteista. Näistä syistä komissio katsoo, että hyväksyttävä virheriski voidaan asettaa 2 prosenttia ylittävälle tasolle. Koska kyse on alustavista tiedoista, täsmällistä virhemäärää ei kuitenkaan voida vielä määrittää. Tämän vuoksi ei voida päätellä, alittaako maaseudun kehittämisen virhemäärä olennaisuusrajan. Tämän vuoksi pääjohtaja esitti asiaa koskevan varauman. Komissio seuraa edelleen tiiviisti, että Kreikan viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet IACS:ää koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Komissio on jo toteuttanut toimenpiteitä, joilla pienennetään maatalouden kehittämiseen liittyvien virheiden määrää ohjelmakaudella Komissio tarkastelee myös alan valvonnan kustannuksia ja hyötyjä, erityisesti maatalouden FI 7 FI

9 ympäristötoimenpiteiden osalta, jotta se voisi ratkaista jäännösriskiä koskevat kysymykset Ulkoiset toimet Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2006 kertomuksessa todettiin, että hankkeiden täytäntöönpanosta vastaavat organisaatiot eivät ole toimineet tyydyttävästi. Lisäksi todettiin, että lisäpanostusta tarvitaan järjestelmien tehokkaan käytön ja valvonnan osalta. Ulkoisesta avusta vastaavan EuropeAid-yhteistyötoimiston pääjohtaja toteutti monia toimenpiteitä valvontastrategian vahvistamiseksi. Tarkastusten määrää lisättiin tuntuvasti, varsinkin kansainvälisten järjestöjen käyttämän avun tarkastuksia. Tarkastuksia tehtiin 7 vuonna 2006 ja 50 vuonna Yhteensä 650 tarkastusta oli käynnistetty vuoden loppuun mennessä. Komissio laati uudet säännöt, jotka koskevat avustussopimuksiin liittyvien menojen tarkastamista ja komission käynnistämiä rahoitus- ja järjestelmätarkastuksia. Näin vahvistetaan ja järjestelmällistetään tilintarkastustuomioistuimen havaitsemia pääasiallisia riskialueita koskevaa valvontaa. Pääjohtaja oli vakuuttunut siitä, että valvontajärjestelmä lievensi riskejä riittävästi eikä esittänyt varaumaa. Komissio on viime vuosina toteuttanut monia toimenpiteitä parantaakseen YK:n ja muiden monenvälisten rahoittajien yhteisten rahastojen kautta kanavoitujen EU:n varojen jäljitettävyyttä ja näkyvyyttä. Se on kehittänyt näkyvyyttä koskevaa ohjeistusta, lisännyt tarkastuskäyntien määrää, asettanut yksityiskohtaisempia raportointivaatimuksia ja kehittänyt YK:n varainhoidon valvontanormien noudattamisen analysointia. Komissio jatkaa valvontastrategiansa kehittämistä ulkoisen avun alalla ja tarkastelee perusteellisesti sekä valvonnan kustannuksia että vuorovaikutustaan tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Komissio jatkaa panostustaan lopullisia edunsaajia koskevan avoimuuden lisäämiseen, kunhan henkilötietoja ja turvavaatimuksia koskevia sääntöjä noudatetaan. Lisäksi jatketaan panostusta tarkastustulosten käytön ja jakamisen kehittämiseen ulkosuhteiden alalla toimivien pääosastojen kesken. Komissio jatkaa mm. YK:n erityisjärjestöjen 4 ja Maailmanpankin 5 kanssa allekirjoitettujen rahoitus- ja sopimusmenettelyjä koskevien puitesopimusten seurantaa ja niiden täytäntöönpanon kehittämistä Liittymisen valmistelu PHARE 4 5 Financial and Administrative Framework Agreement, FAFA (taloudellinen ja hallinnollinen puitesopimus). Trust Fund and Co-Financing Framework Agreement (rahastoja ja yhteisrahoitusta koskeva puitesopimus). FI 8 FI

10 Komissio siirtää EDIS-järjestelmän (laajennetun hajautetun täytäntöönpanojärjestelmän) mukaisesti hallinnointivaltuudet edunsaajamaan täytäntöönpanovirastoille. Valvonnassa on ilmennyt, että kaksi Phare-ohjelman täytäntöönpanosta Bulgariassa vastaavaa virastoa on mahdollisesti tehnyt sääntöjenvastaisia sopimuksia ja suorittanut sääntöjenvastaisia maksuja. Maksut on keskeytetty ja aihetta koskeva varauma esitetty, sillä se vaarantaa moitteettoman varainhoidon ja vaikuttaa komission maineeseen. Komissio on esittänyt 25 oikaisutoimea, jotka Bulgarian viranomaisten on toteutettava valvontajärjestelmän puutteiden korjaamiseksi. Komission on tarkoitus tehdä Bulgariaan kohdennettuja tarkastuskäyntejä vuoden 2008 kuluessa. Lisäksi panostetaan vahvasti siihen, että vastaavien puutteiden esiintyminen jatkossa muissa maissa voidaan ehkäistä. SAPARD Tilintarkastustuomioistuin päätteli, että vuoden 2006 osalta Sapard-ohjelman tilanne ei ollut tyydyttävä. Sapard-ohjelmasta vastaava maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto seuraa tarkasti tilintarkastustuomioistuimen havaintoja. Se katsoi kuitenkin, että olennaisuuskriteerit varauman esittämiseen eivät täyttyneet vuonna Sisäiset politiikat Tutkimus Tutkimuksen pääosasto esitti vuonna 2006 varauman viidennestä tutkimuksen puiteohjelmasta, koska edunsaajien kustannusselvityksissä oli virheitä. Vuodeksi 2007 varaumaa ei kuitenkaan ole, koska puiteohjelmaa ollaan vähitellen lopettelemassa ja suoritettujen maksujen suhteellinen painoarvo on pienempi. Lisäksi tarkastustulosten seurantaa jatkettiin tiukasti ja takaisinperintämääräyksiä annettiin, kuten viidettä tutkimuksen puiteohjelmaa koskevassa toimintasuunnitelmassakin edellytetään. Pääosastot ovat laatineet kuudetta tutkimuksen puiteohjelmaa varten yhteisen tarkastusstrategian kaudeksi Strategialla pyritään arvioimaan toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta edustavien tarkastustulosten perusteella (satunnaisotanta). Lisäksi tarkoituksena on vähentää virheiden määrää havaitsemalla ja oikaisemalla suurimpien edunsaajien kustannusselvitysten virheet ja täydentämällä tarkastusta riskiperusteisella otannalla. Strategia otettiin kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2007, ja silloin tehtiin 377 jälkitarkastusta. Vuosi 2007 oli monivuotisen strategian ensimmäinen täytäntöönpanovuosi. Samalla tarkastustuloksia alettiin ekstrapoloida saman edunsaajan tarkastamattomien sopimusten kanssa. Näistä syistä ja koska virhemäärä oli yli 2 prosenttia, yksiköt päättivät lisätä tämänvuotiseen tarkastuslausumaan varauman, joka liittyy kuudennen tutkimuksen puiteohjelman kustannusselvitysten tarkkuuteen. Seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman ehdotuspyynnöt on käynnistetty, ja toistaiseksi on suoritettu ainoastaan ennakkomaksuja. Merkittäviä toimia on toteutettu virheriskin pienentämiseksi: on kehitetty yhdessä sovittuja menettelyjä, FI 9 FI

11 joissa varmennuksesta vastaavien tarkastajien on suoritettava tietyt pakolliset menettelyt ja laadittava määrämuotoiset raportit. Ennakkovalvontaa vahvistetaan siten, että edunsaajan tilinpäätösmenetelmien varmentaminen ennakkotarkastuksin on nyt mahdollista. Varaumia ei ole esitetty. Komissio on panostanut huomattavasti tutkimusrahastojen hallinnoinnin kehittämiseen lainsäädäntö- ja rahoituskehyksen mukaisesti. Vaikka pääjohtajat esittivät kuudetta tutkimuksen puiteohjelmaa koskevia varaumia, yksi monivuotisen yhteisen tarkastusstrategian päätavoitteista on laskea kokonaisriskitaso olennaisuusrajan alle. Lisäksi yksiköt jatkavat seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman soveltamista, jotta uuden lainsäädäntökehyksen yksinkertaistamista voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Oikeus, vapaus ja turvallisuus Vuoden 2007 osalta esitettiin kaksi täytäntöönpanoa koskevaa varaumaa, jotka liittyivät Euroopan pakolaisrahaston yhteisen hallinnoinnin hankkeisiin. Toinen tapauksista koskee vuonna 2006 esitetyn varauman jatkamista. Varauma esitettiin rahaston hoitoa Italiassa koskevan valvontajärjestelmän puutteiden perusteella. Vastuu tämän kysymyksen ratkaisusta on pääasiassa Italian viranomaisilla, mutta pääosasto seuraa tilannetta tarkasti. Vaikka riskialtis määrä koskee merkittävää osaa Italialle varatuista määrärahoista, vaikutus on rajallinen, kun tarkastellaan oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston koko talousarvioita varainhoitovuodeksi Pääosasto ilmoitti myös, että Euroopan pakolaisrahasto II säännökset tarjoavat vain rajallisen lähtökohdan seuranta- ja valvontatyölle. Seuranta nojautui lisäksi pitkälti komission omaan valvontastrategiaan (seurantakäynnit ja valvontajärjestelmien arviointi). Koska 14 jäsenvaltioon ei ollut vuonna 2007 tehty tarkastuskäyntejä, pääjohtaja päätti esittää varauman, sillä Euroopan pakolaisrahasto II:n täytäntöönpanosta kyseisissä jäsenvaltioissa saatu varmuus oli rajallista. Komissio toteuttaa toimia lisätäkseen varmuuttaan Euroopan pakolaisrahasto II:n hallinnoinnista jäsenvaltioissa vuonna Riskianalyysiä käytetään lähtökohtana seuraaville tarkastuskäynneille ja jäsenvaltioiden opastusta lisätään. Kaudella uusi perussäädös sääntelee Euroopan pakolaisrahasto III:n toimintaa ja säädöksessä otetaan huomioon aikaisempaan rahastoon liittyvät kysymykset. Muut politiikanalat Ympäristöpääosasto on havainnut menoilmoituksiin liittyviä ongelmia. Se esitti varauman, koska jälkitarkastuksissa havaittu virheprosentti on kasvanut. Kaksi muuta jo vuonna 2006 esitettyä varaumaa pidettiin voimassa vuoden 2007 osalta: Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto esitti varauman, koska kahdella Euroopan standardointijärjestöön liittyvällä tuensaajalla ei ole käytössään asianmukaisia kustannusraportoinnin järjestelmiä. FI 10 FI

12 Talouden ja rahoituksen pääosaston pääjohtaja esitti varauman, koska epäsuorasta keskitetystä hallinnoinnista vastaavan ulkopuolisen tahon sisäinen valvontajärjestelmä on saattanut olla puutteellinen. Vuonna 2007 on toteutettu toimia kaikilla näillä osa-alueilla. Vuonna 2008 toimintaa jatketaan vakaasti. Pyrkimyksenä on myös parantaa edunsaajille suunnattua tiedotusta, yksinkertaistaa uusissa lainsäädäntöpuitteissa tai sopimuksissa esiintyviä sääntöjä ja lujittaa komission valvontatoimia. Komissio on ohjeistanut yksikköjään toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta nämä varaumat voidaan poistaa, kun niiden taustalla olevat ongelmat on ratkaistu. Viestintä Viestinnän pääosasto esitti varauman vuoden 2006 toimintakertomuksessaan, koska sisäisessä valvontajärjestelmässä havaittiin puutteita. Ongelma on jo ratkaistu ottamalla käyttöön keskitetty ennakkovalvonta. Koska kyseinen yksikkö kuitenkin aloitti toimintansa vasta vuoden 2007 kahden viimeisen kuukauden aikana, pääjohtaja päätti säilyttää varauman varainhoitovuodeksi Koulutus ja kulttuuri Koulutuksen ja kulttuurin pääosaston pääjohtaja poisti kansallisia virastoja koskevan aikaisemman varauman. Näin ennakoitiin vuonna 2007 uuden lainsäädännön myötä käyttöön otetun tarkistetun valvontajärjestelmän tuloksia. Järjestelmä perustuu kansallisten viranomaisten ennakkoon antamiin tarkastuslausumiin. Tänä vuonna pääosasto raportoi virhemäärän olevan yli 3 prosenttia tarkastetuista hankkeista. Tätä tulosta ei kuitenkaan voitu ekstrapoloida, koska tarkastusotanta oli pitkälti riskiperustainen. Tämän vuoksi ongelmaa ei pidetty olennaisena. Pääosasto jatkoi myös toimia saadakseen tilinpitäjältä vahvistuksen paikalliseen kirjanpitojärjestelmäänsä. Komissio on pyytänyt koulutuksen ja kulttuurin pääosastoa varmistamaan valvontastrategian tehokkaan toteuttamisen ja ratkaisemaan jäljellä olevat ongelmat, jotka estävät vahvistuksen saamisen sen paikalliselle kirjanpitojärjestelmälle. Tilastot Eurostat poisti vuonna 2006 esittämänsä varauman, joka perustui puutteelliseen varmuuteen eräiden kansallisten tilastokeskusten suorittamien maksujen asianmukaisuudesta. Perusteena tähän ovat vuonna 2007 toteutetut oikaisutoimet, kuten tehostetut ennakkotarkastukset, joiden ansiosta pääjohtajalla oli riittävä varmuus kyseisenä vuonna suoritettujen maksujen asianmukaisuudesta. Yksiköt jatkavat kuitenkin aikaisempia vuosia koskevien kysymysten työstämistä Hallinto Asianmukaiset ja luotettavat tietotekniikkajärjestelmät ovat ratkaisevan tärkeitä lähes kaikessa komission toiminnassa. Vaikka uusia tietotekniikkakeskustiloja vuokrattiin, tietotekniikan pääosaston pääjohtaja piti kuitenkin välttämättömänä säilyttää tilojen FI 11 FI

13 epäasianmukaisuutta koskevan aikaisemman varauman. Osa Luxemburgissa sijaitsevista keskusten tiloista, joissa sekä pääpaikka että varmuuspaikka tällä hetkellä toimivat, ovat riittämättömiä. Vaikka rakennukseen tehtiinkin joitakin parannuksia vuonna 2007 ja vaikka tiloihin liittyvä riski hallittiin tehokkaasti vuonna 2007, komission mielestä on tarpeen pienentää edelleen toiminnan jatkuvuudelle ja tietoturvalle aiheutuvaa riskiä. Komissio jatkaa monivuotisen tietotekniikkastrategiansa soveltamista vuosina Pyrkimyksenä on varmistaa turvalliset ja toimivuudeltaan asianmukaiset tilat komission tieto- ja viestintäkeskuksille Päätelmät Komissio ohjeistaa yksiköitään toteuttamaan tiukkoja toimia vuoden 2007 toimintakertomuksissa esitettyjen varaumien syiden poistamiseksi. Se seuraa tiiviisti edistymistä ja keskittyy erityisesti toistuviin varaumiin. Komissaarien ja pääjohtajien säännöllinen vuoropuhelu hallintoasioista on tärkeä osa vastuuvelvollisuusketjua. Se on erityisen tärkeää tapauksissa, joissa varaumat toistuvat, ja osa-alueilla, joilla tilintarkastustuomioistuin on havainnut puutteita. Komissio ohjeistaa pääjohtajia tiedottamaan näissä tilanteissa komissaareilleen säännöllisesti viimeisimmistä tapahtumista tai saavutetusta edistyksestä. Helmikuussa 2008 esiteltiin toimintasuunnitelma, jolla pyritään vahvistamaan komission valvontaroolia yhteisesti hallinnoiduissa rakennetoimissa. Toimintasuunnitelman pikainen toteuttaminen on komission ensisijaisia tavoitteita. Komissio rohkaisee jäsenvaltioita esittämään vapaaehtoisesti vuotuiset kansalliset lausumat, jotka voivat tarjota lisätukea pääjohtajien lausumille. On olennaista puuttua virheiden syihin, ja komission yksiköt laativat ohjeistusta ja toteuttavat muita tarvittavia toimia virheriskin pienentämiseksi. Komissio panostaa myös kaikin tarvittavin keinoin valvontansa tehokkuuden osoittamiseen. Sen tilinpitojärjestelmää uudistetaan, jotta vuodesta 2008 mahdollistettaisiin komission täydellinen raportointi virheiden korjaamisesta (myös aikaisempien varainhoitovuosien maksuihin liittyvistä virheistä). Komissio jatkaa valvonnan kustannus-hyötysuhteen ja jäännösriskin tarkastelua. Aihetta käsittelevä tiedonanto on tarkoitus antaa syksyllä 2008, ja sen odotetaan tarjoavan vakaan perustan hyväksyttävän riskin käsitteen käytölle, kun arvioidaan, miten tehokkaasti riskiä hallitaan yhteisön ohjelmissa. 4. MUITA VUOTUISISSA TOIMINTAKERTOMUKSISSA KOROSTETTUJA AIHEITA 4.1. EU:n lainsäädännön soveltaminen Lait eivät täytä koko tehtäväänsä, ellei niitä sovelleta ja panna täytäntöön asianmukaisesti. Komissio esitti vuonna 2007 pitkälle tähtäävän tiedonannon, jonka FI 12 FI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle VUOSIKERTOMUS VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄVÄLLE VIRANOMAISELLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle VUOSIKERTOMUS VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄVÄLLE VIRANOMAISELLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.7.2008 KOM(2008) 499 lopullinen Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle VUOSIKERTOMUS VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄVÄLLE VIRANOMAISELLE VUONNA 2007 TOIMITETUISTA

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.12.2005 KOM(2005) 628 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} FI FI KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea SOC/371 Työntekijöiden rahoitusosakkuus Euroopassa Bryssel 21. lokakuuta 2010 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO aiheesta Työntekijöiden rahoitusosakkuus

Lisätiedot

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 26.3.2012 TEEMA 1. EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN UUDISTAMINEN JA VAIKUTUKSET SUOMESSA

JULKISTEN HANKINTOJEN UUDISTAMINEN JA VAIKUTUKSET SUOMESSA MEP MITRO REPO JULKISTEN HANKINTOJEN UUDISTAMINEN JA VAIKUTUKSET SUOMESSA SEMINAARIJULKAISU Copyright Kirjoittajat Toimitus ja taitto Johannes-Mikael Mäki Julkaisija ja kustantaja Mitro Repo, Euroopan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 23 SISÄLLYS N:o Sivu 23 Ulkoasiainministeriön ilmoitus Schengenin säännöstön

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2005 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2005 N:o 26 27 SISÄLLYS N:o Sivu 26 Laki tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION yearbook 2008 yearbook 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO / TABLE OF CONTENTS 3 Esipuhe Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

Final report of the working group on health expenditure and financing accounting

Final report of the working group on health expenditure and financing accounting Nina Haapanen Terveydenhuollon kustannus- ja rahoitustilastotyöryhmän loppuraportti Final report of the working group on health expenditure and financing accounting Aiheita 11/2003 ISBN 951-33-1334-4 ISSN

Lisätiedot

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Boardview 3/2014 syksy Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Hallitustyöskentely Oppia ikä kaikki Kaksoishaastattelussa Kirsi Komi ja Jari Paasikivi Active role in the Board

Lisätiedot

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Opetusministeriö Ministry of Education State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Publications of the Ministry of Education, Finland 2008:39

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 09.11.1999 KOM(1999)569 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITYSPOLITIIKAN ALALLA

Lisätiedot

Kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2008:

Kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2008: ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa - Suomenkielinen tiivistelmä KPMG:n laatimasta raportista - "Description of the Dutch Personal Budget System" -raportti kokonaisuudessaan

Lisätiedot

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance I Citizen Perspectives: 1.1. Learning/study Learning / Study skills The Government has set as the target to increase the annual rate

Lisätiedot

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.)

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.) Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Maa- ja metsätalousministeriö Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot