TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt STF godkänt

2 TALOUSARVIO 2008 ja TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2007 och EKONOMIPLAN SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida YLEISOSA - ALLMÄNT TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDISTA TOIMINNAN TAVOITTEET JA STRATEGISET VALINNAT TALOUDEN LÄHTÖKOHDAT TALOUSARVIOEHDOTUS KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET Ruoka- ja puhdistuspalvelut - Kost- och rengöringsservice RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN HALLINTO - FÖRVALTNING SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER LASTEN PÄIVÄHOITO - BARNDAGVÅRD KOTI- JA LAITOSHOITO HEM- OCH INSTITUTIONSVÅRD TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD Terveyskeskuksen avohoito - Hälsocentralens öppenvård Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård SUUN TERVEYDENHUOLTO MUNHÄLSOVÅRD YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN HALLINTO FÖRVALTNING MAANKÄYTTÖ MARKANVÄNDNING YMPÄRISTÖTOIMI MILJÖENHETEN RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING KUNTATEKNIIKKA KOMMUNTEKNIK...64 VESIHUOLTOLAITOS VATTENTJÄNSTVERKET RAKENNUSLAUTAKUNTA - BYGGNADSNÄMNDEN... 69

3 sivu - sida SIVISTYSTOIMI - BILDNING KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNING SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA - FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Hallinto - Förvaltning Mäntymäen koulu Kasavuoren koulu Kauniaisten lukio Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN - RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Förvaltning - Hallinto Granhultsskolan Hagelstamska skolan Gymnasiet Grankulla samskola Övrig skolverksamhet - Muu koulutoimi SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN HALLINTO - FÖRVALTNING KANSALAISOPISTO - MEDBORGARINSTITUTET KAUPUNGINKIRJASTO - STADSBIBLIOTEKET KULTTUURITOIMI - KULTURBYRÅN NUORISOLAUTAKUNTA - UNGDOMSNÄMNDEN LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN HENKILÖSTÖ - PERSONAL TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING RAHOITUS - FINANSIERING INVESTOINNIT - INVESTERINGAR KV:N HYVÄKSYMÄT PONNET - AV STF GODKÄNDA KLÄMMAR LIITTEET - BILAGOR

4 YLEISOSA ALLMÄNT

5 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN 1.1 Yleinen talouskehitys - Det allmänna ekonomiska läget Sekä maailmantalous että Suomen talous ovat olleet poikkeuksellisen voimakkaassa kasvussa viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2007 aikana maailmantalouden vauhti on toki hieman hidastunut, mutta historiallisesti katsoen kehitys on edelleen ollut poikkeuksellisen suotuisaa. Näillä näkymin koko maailmantalouden kuin euroalueenkin talouskasvu maltillistuu edelleen hieman vuonna 2008, joskin vauhti on edelleen keskivertoa. Merkittävä epäkohta on, että rahoitusmarkkinoiden kesäinen levottomuus on lisännyt talouskehityksen riskejä ja sitä kautta heikentänyt ennakoitavuutta. Suomessa väestön ikääntymisen kasvattaa selvästi julkisia menoja, koska julkisella sektorilla on laaja vastuu sekä eläkkeiden ja ikäsidonnaisten hoito- ja hoivapalveluiden rahoituksesta. Talouden tila riippuu osaltaan nyt tehtävistä veroratkaisuista ja myös julkisten palveluiden mitoitusta ja järjestämistä koskevista päätöksistä. Valtiontalouden tarkistetun kehyksien mukaan odotettua parempi talouskehitys vuonna 2006 on merkinnyt vahvaa lähtökohtaa vuodelle Talouskasvun huippu ohitettiin vuonna 2006, mutta edelleen kuluvan vuoden kasvuksi ennakoidaan 3,1 prosenttia. Työmarkkinoiden ennakoidaan kiristyvän, sillä työvoiman tarjonnan kasvu vaimenee ja työttömyysaste on lähellä arvioitua rakenteellisen työttömyyden tasoa. Poikkeuksellisen pitkän ja suhteellisen maltillisen työehtosopimuskauden jälkeen palkkapaineet ovat lisääntyneet. Kunta-alan palkkaratkaisu tasa-arvoerineen käy kunnille kalliiksi. Asuntolainakannan kasvu jatkuu nopeana, vaikka eurooppalaista rahapolitiikkaa on kiristetty ripeässä tahdissa. Asuntojen reaalihinnat ovat jo saavuttaneet aiemman, 1980-luvun ennätystason, ja pääkaupunkiseudulla jopa selvästi ylittäneet sen. Kotitalouksien kulutuskysyntä perustuu yhä enemmän ennätystasolle nousseelle velkaantumiselle. Korkeasuhdanteen pitäminen hallittuna edellyttää suurta malttia niin finanssipolitiikassa kuin työmarkkinaosapuolilta ja kotitalouksilta. Både världsekonomins och den finländska ekonomins tillväxt har varit ovanligt stark under de senaste åren. Under 2007 har världsekonomins tillväxt ändå avtagit en aning, men historiskt sett har utvecklingen fortsatt att vara exceptionellt positiv. Som det nu ser ut kommer tillväxten såväl inom världsekonomin som i euroområdet fortsätta att avta något 2008, men tillväxtfarten är fortfarande på genomsnittlig nivå. Ett betydande missförhållande är att sommarens oro på finansmarknaden har ökat riskerna i den ekonomiska utvecklingen och därmed gjort det svårare att göra prognoser. I Finland innebär befolkningens stigande medelålder att de offentliga utgifterna ökar klart, eftersom den offentliga sektorn har ett omfattande ansvar för finansieringen av pensioner och åldersbundna vård- och omsorgstjänster. Det ekonomiska läget är beroende av de skattebeslut som nu tas och även av beslut om hur de offentliga tjänsterna dimensioneras och ordnas. Enligt de justerade ramarna för statsfinanserna har den gynnsammare ekonomiska utvecklingen än väntat 2006 givit ett gott utgångsläge för år Den ekonomiska tillväxten passerade sin kulmen 2006, men tillväxten innevarande år väntas fortfarande uppgå till 3,1 procent. Arbetsmarknaden väntas stramas åt, eftersom ökningen av arbetskraftsutbudet avtar och arbetslöshetsgraden börjar närma sig den beräknade nivån för den strukturella arbetslösheten. Efter en exceptionellt lång och relativt återhållsam arbetsavtalsperiod har lönetrycken ökat. Kommunsektorns löneavtal inklusive jämställdhetspotter blir dyra för kommunerna. Bostadslånestocken fortsätter att växa kraftigt även om den europeiska finanspolitiken har stramats åt i rask takt. Realpriserna på bostäder har redan nått den tidigare rekordnivån på 1980-talet och i huvudstadsregionen har nivån redan klart överskridits. Hushållens konsumtionsefterfrågan baserar sig i allt högre grad på skuldsättning som nått rekordnivå. För att högkonjunkturen ska förbli kontrollerad krävs stor återhållsamhet, 1

6 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Kasvun arvioidaan hidastuvan runsaaseen 2 prosenttiin kaudella Kasvumahdollisuuksia heikentää erityisesti väestön ikääntymisestä johtuva työvoiman tarjonnan väheneminen. Työikäinen väestö alkaa vähentyä vuosikymmenen vaihteessa ja työvoiman tarjonta uhkaa alentua jo aikaisemmin, ellei keskimääräinen eläkkeellesiirtymisaika merkittävästi nouse nykyisestä. Myös tuotantokapasiteetin kasvun hitaus heikentää kasvunäkymiä. Kansainvälinen tuotannon uusjako merkitsee myös kotimaisen tuotannon sopeuttamista uusiin olosuhteisiin. Työ- ja pääomapanoksen kehittyessä heikosti talouskasvu tuleekin lähivuosina nojautumaan pääasiassa kokonaistuottavuuden kasvuun. vilket gäller såväl finanspolitiken som arbetsmarknadsparterna och hushållen. Tillväxten beräknas bli långsammare och stanna på drygt 2 procent under De försämrade tillväxtmöjligheterna beror i synnerhet på det minskade utbudet av arbetskraft till följd av befolkningens stigande medelålder. Antalet invånare i arbetsför ålder börjar minska vid decennieskiftet och utbudet på arbetskraft riskerar minska redan före det, om inte den genomsnittliga pensioneringsåldern stiger betydligt från nuvarande nivå. Också den långsamma tillväxten av produktionskapaciteten försämrar tillväxtutsikterna. Nyordningen inom den internationella produktionen innebär också att den inhemska produktionen måste anpassa till nya förhållanden. Om utvecklingen av arbets- och kapitalinsatserna är svag kommer den ekonomiska tillväxten inom de närmaste åren att huvudsakligen stödja sig på tillväxten av totalproduktiviteten. 1.2 Peruspalveluohjelman vaikutukset kuntatalouteen - Basserviceprogrammets inverkan på den kommunala ekonomin Peruspalveluohjelma on osa valtiontalouden kehysmenettelyä. Peruspalveluohjelmaa tarkennetaan vuosittain valtion talousarvioesitykseen sisällytettävällä peruspalvelubudjetilla. Peruspalveluita ja niiden rahoitusta tarkastellaan suhteessa kuntien talouden kokonaistilanteeseen, joka kattaa kaikki kuntien menot ja tulot. Peruspalveluohjelma sisältää yhteenvedon palveluiden saatavuudesta, kehittämisestä sekä rahoituksesta. Peruspalveluohjelma annettiin eduskunnalle Siihen liittyvät keskeiset taloudelliset päätökset ovat osa valtioneuvoston hyväksymää valtiontalouden kehystä vuosille (kehyspäätös VM 17/214/2007). Väestön ikärakenteen seurauksena terveyspalvelumenot kasvavat lähivuosinakin mikäli eri-ikäryhmät käyttävät jatkossakin terveyspalveluja kuten vuoden 2007 aikana. Kaikista nopein menojenkasvu syntyy vanhusten tarvitsemista palveluista. Menojen kasvu on nopeaa jo lähivuosina ja nopeutuu erityisesti vuoden 2020 jälkeen. Työvoiman tarjonnan ennakoidaan alkavan laskea jo ennen tätä, mikä kiristää kilpailua työvoimasta ja vaikeuttaa merkittävästi kuntasektorin työvoiman saatavuutta. Kunta-alan henkilöstö myös ikääntyy nopeasti. Kuntien Basserviceprogrammet utgör en del av ramförfarandet för statsfinanserna. Basserviceprogrammet preciseras årligen med en basservicebudget som ingår i statens budgetproposition. Basservicen och finansieringen av den granskas i förhållande till den totala ekonomiska situationen i kommunerna, vilket omfattar kommunernas alla utgifter och inkomster. I basserviceprogrammet ingår ett sammandrag av tillgången på service samt utvecklingen och finansieringen av servicen. Basserviceprogrammet lämnades till riksdagen De centrala ekonomiska beslut som hänför sig till programmet är en del av de av statsrådet godkända ramarna för statsfinanserna (rambeslut FM 17/214/2007). Till följd av befolkningens åldersstruktur ökar hälsovårdsutgifterna under de närmaste åren om de olika åldersgrupperna också i fortsättningen använder hälsovårdstjänster i samma utsträckning som Den snabbaste utgiftsökningen gäller service som äldre behöver. Utgifterna stiger snabbt redan under de närmaste åren och farten ökar i synnerhet efter Utbudet på arbetskraft förväntas minska redan före det, vilket skärper konkurrensen om ar- 2

7 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA eläkevakuutuksen tietojen mukaan vuosina eläkkeelle siirtyy kuntaalan työntekijää. Se on yli puolet (55 prosenttia) nykyisestä työntekijämäärästä. Seuraavan viiden vuoden aikana ( ) eläkkeelle siirtyy henkilöä (15 prosenttia) ja seuraavan kymmenen vuoden aikana ( ) henkilöä (32 prosenttia). Vuosittain eläkkeelle siirtyvien määrä kasvaa hengestä (vuonna 2008) lähes henkeen (vuonna 2014). Sen jälkeen vuosittainen eläkkeelle siirtyvien määrä kasvaa maltillisemmin, kunnes suuret ikäluokat ovat siirtyneet kokonaisuudessaan eläkkeelle. Eläkkeelle siirtymisen suurin aalto toteutuu luvun alkupuolella. betskraften och gör det betydligt svårare för kommunsektorn att få arbetstagare. Personalen i kommunsektorn föråldras också snabbt. Enligt uppgifter från Kommunernas pensionsförsäkring går kommunalt anställda i pension under Det är över hälften (55 procent) av det nuvarande antalet anställda. Under de fem följande åren ( ) går personer (15 procent) i pension och under de följande tio åren ( ) personer (32 procent). Antalet anställda per år som avgår med pension ökar från (år 2008) till nästan (år 2014). Därefter växer pensionsavgången mer måttfullt tills de stora åldersklasserna i sin helhet har gått i pension. Den största pensioneringsavgången infaller i början av 2010-talet. 1.3 Kauniaisten väestö - Grankullas befolkning Väestön rakenne ja kehitysnäkymät Kauniaisten kaupungin tavoitteena on tasapainoisen väestörakenteen kehittäminen ja nykyisen väestömäärän hallittu lisääminen. Pääkaupunkiseudun voimakas väestönkasvu perustuu muuttovoittoon sekä muualta Suomesta että maahanmuuttajien ansiosta kasvavaan väestöön. Suhteellisen valmiiksi rakennetun ympäristön ja sen seurauksena pitkään jatkuneen matalan asuntotuotannon yhteisvaikutuksena Kauniaisten väestökasvu on taittunut muuta pääkaupunkiseutua aikaisemmin. Ikääntyvä väestö ei myöskään muuttanut pois kotikunnastaan, kuten vielä viime vuosikymmenellä. Ikääntyneiden osuus väestöstä on siten korkeahko, mutta tämä kehitys tulee väestöennusteiden mukaan kääntymään vuoteen 2025 mennessä ikäryhmässä vuotiaat, tätä vanhempien ikäryhmien osuuden vielä noustessa. Väestötiheydessä suhteessa pinta-alaan kaupunki sijoittuu jo nyt maan kärkisijoille. Pientalovaltainen kaupunkirakenne hyvien liikenneyhteyksien varrella, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuen vastaa erittäin hyvin pääkaupunkiseudun yhteisiä linjauksia Befolkningsstruktur och utvecklingsperspektiv Grankulla stads mål är en balanserad befolkningsstruktur och en kontrollerad ökning av den nuvarande folkmängden. Den kraftiga befolkningstillväxten i huvudstadsregionen baserar sig på flyttningsöverskott från andra orter i Finland och på den tack vare invandrare ökande folkmängden. Den relativt färdigt byggda miljön och den låga bostadsproduktion som detta lett till har medfört att befolkningsökningen i Grankulla nått sin kulmen tidigare än i huvudstadsregionens övriga kommuner. De äldre åldersgrupperna har inte heller flyttat bort från sin hemkommun, såsom ännu under det förra decenniet. De äldres andel av befolkningen är således rätt hög, men den här utvecklingen kommer enligt befolkningsprognoserna att vända fram till år 2025 i åldersgruppen år. Däremot kommer andelen att fortsätta öka hos äldre åldersgrupper. I fråga om befolkningstäthet hör staden redan nu till de mest tätbefolkade kommunerna i landet. Den småhusdominerade stadsstrukturen vid goda trafikförbindelser, i synnerhet i fråga om spårtrafiken, svarar mycket bra mot huvudstadsregionens gemensamma linjer. 3

8 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Kauniaisten väestöennuste ja ruotsinkielisen väestön ennuste vuosille 2015 ja Grankullas befolkningsprognos och prognos för den svenskspråkiga befolkningen 2015 och Väestö yhteensä Invånare totalt josta ruotsinkieliset varav svenskspråkiga Kauniaisten kaupunki väestöennuste iän mukaan yli Kauniaisten väestöennuste ikäryhmittäin vuosille Grankullas befolkningsprognos efter ålder för Yhteensä Väestöennustetaulukko osoittaa, että Kauniaisten väkiluku kasvaa vuoteen Luonnollinen väestönlisäys jatkuu vuoteen 2012 saakka, mutta sen jälkeen aleneva syntyvyys ei riitä kattamaan vanhenevan väestön lisääntyvää kuolleisuutta. Kaupungin vuosille laaditun asunto-ohjelman (luonnoksen) mukaan uusia asuntoja rakennetaan ohjelmakaudella keskimäärin 60 vuodessa. Väestönkasvua selittää erityisesti kaupungin liikekeskustan uudelleenrakentaminen. Keskustan rakentamisen 1-vaiheen aikana rakennetaan 185 uutta asuntoa sekä liike- ja toimistotiloja. Rakentaminen ajoittuu vuosille Prognostabellen visar att invånarantalet i Grankulla ökar till år Den naturliga befolkningstillväxten fortsätter till år 2012, men därefter räcker den sjunkande nativiteten inte till för att täcka den ökande dödligheten hos den åldrande befolkningen. Enligt stadens bostadsprogram för (utkast) byggs det i genomsnitt 60 nya bostäder per år under programperioden. En orsak till befolkningstillväxten är i synnerhet ombyggnaden av centrum. Under fas 1 i ombyggnaden av centrum byggs 185 nya bostäder samt affärs- och kontorslokaler. Byggarbetena utförs Under fas 2 torde omkring 100 bostäder 4

9 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Keskustan 2-vaiheen aikana rakennettaneen noin 100 asuntoa. Kauniaisten väestöennusteen taustalla on samoja tekijöitä kuin koko pääkaupunkiseudun ennusteessa. Vuosien väestönkasvusta pääkaupunkiseudulla yli puolet oli maahanmuuttajia, aivan viime vuosina jopa prosenttia. Kauniaisissa ei kaudella ollut väestönkasvua, vaan päinvastoin väestön määrä laski jonkin verran. Pääkaupunkiseudun kuntien väestöennusteet on laadittu menetelmällä, jossa toisaalta ennustetaan koko työ- ja asuntomarkkina-alueen, siis Helsingin seudun vaihtoehtoisia kehitysmahdollisuuksia, toisaalta seudun sisäistä kehitystä ennustetaan demografisin perustein luvulla Kauniainen on saanut pienen muuttovoiton muualta Suomesta, mutta menettänyt väestöä sekä naapurikuntiin että muualle seudulle. Pääkaupunkiseudun vuosittaiseksi muuttovoitoksi ennusteessa oletetaan laskevana määränä asukasta, suomen- ja ruotsinkielisten osalta muuton oletetaan olevan tappiollista, joten pääkaupunkiseudun kasvu perustuu kokonaan vieraskielisten muuttovoittoon ja luonnolliseen väestönkasvuun. Eläkeikäisten määrä alkaa kasvaa kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa, kun suuret ikäluokat tulevat eläkeikään. Kauniaisissa tämä muutto ja vanhushuoltosuhteen (eli yli 65- vuotiaiden määrä suhteessa työikäisiin) heikkeneminen on käynnistynyt muuta pääkaupunkiseutua aikaisemmin ja on samaa tasoa kuin koko maassa. Kaikissa ikäryhmissä pääkaupunkiseudulla vieraskielisten osuus tulee olemaan vuonna 2025 jo lähellä 20 prosenttia, eläkeläisten ryhmässä vieraskielisten määrä kasvaa kuitenkin varsin hitaasti, koska ulkomaalaistaustaisten ikärakenne on toistaiseksi paljon nuorempi kuin kantaväestön. Kauniaisissa vieraskielisten osuuden kasvu tuskin toteutuu yhtä voimakkaana kuin muulla pääkaupunkiseudulla. Väestöennuste kaikenkaikkiaan on varsin maltillinen Työllisyys Koko maassa oli elokuun 2007 lopussa työttömänä työnhakijana henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien henkilöä. Koko maan elokuun 2007 lopun työttömyysaste oli 7,9 % (elokuussa 2006 työttömiä työnhakijoita ) ja työttömyys väheni edellisen vuoden 2006 elokuun tilanteeseen nähden byggas. Bakom Grankullas befolkningsprognos ligger samma faktorer som bakom prognosen för hela huvudstadsregionen. Över hälften av befolkningsökningen i huvudstadsregionen gällde invandrare, under de senaste åren upp till procent. Grankulla hade ingen befolkningstillväxt utan tvärtom så sjönk folkmängden en aning. Befolkningsprognoserna för huvudstadsregionen har utarbetats med en metod där man å ena sidan prognostiserar alternativa utvecklingsmöjligheter för hela arbets- och bostadsmarknadsområdet, dvs. Helsingforsregionen, och å andra sidan förutspår den interna utvecklingen i regionen på demografiska grunder. På 2000-talet har Grankulla fått ett litet inflyttningsöverskott från andra orter i Finland, men har förlorat invånare till grannkommunerna och andra närområden. I prognosen förutspås att det årliga inflyttningsöverskottet i huvudstadsregionen är invånare med sjunkande antal. I fråga om finsk- och svenskspråkiga väntas flyttningen visa en förlust, vilket betyder att tillväxten i huvudstadsregionen helt baserar sig på ett inflyttningsöverskott av personer med annat modersmål och en naturlig befolkningstillväxt. Antalet pensionärer börjar stiga i alla kommuner i huvudstadsregionen när de stora åldersklasserna når pensionsåldern. I Grankulla har den här förändringen och försämringen av äldreförsörjningskvoten (dvs. kvoten mellan antalet 65 år fyllda och antalet personer i yrkesaktiv ålder) börjat tidigare än i de övriga kommunerna i huvudstadsregionen och är på samma nivå som i hela landet. I alla åldersgrupper i huvudstadsregionen kommer andelen invånare som talar främmande språk att vara nästan 20 procent år Bland pensionärerna kommer andelen invånare somt talar främmande språk som modersmål att öka rätt långsamt, eftersom åldersstrukturen bland invånarna med utländsk bakgrund tills vidare är mycket yngre än bland urbefolkningen. I Grankulla kommer andelen invånare som talar främmande språk knappast att öka lika kraftigt som i de andra kommunerna i huvudstadsregionen. Sammantaget är befolkningsprognosen rätt återhållsam Sysselsättning I slutet av augusti 2007 fanns det i hela landet arbetslösa arbetssökande inklusive permitterade som anmält sig till arbetskraftsby- 5

10 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA 13,5 %. Uudenmaan TE-keskuksen alueella oli elokuun lopussa työttömiä työnhakijoita henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien (heinäkuussa ) henkilöä ja työttömyysaste oli vuoden 2007 elokuussa 5,7 %. Ko. alueen kunnista kolmanneksi matalin työttömyysaste on Kauniaisissa eli 3,4 % (heinäkuussa 3,4 %) ja työttömien määrä on 128 henkilöä (heinäkuussa 147 henkilöä). Työttömien henkilömäärästä naisten osuus on 48,5 % ja miesten osuus 51,5 % Hyvinvointi-indikaattorit (Terveys 2015 tavoitteiden toteutumisen seuranta) Hyvinvointi-indikaattorit on valittu niin, että niiden avulla voidaan seurata muutoksia eri ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnissa ja terveydentilassa. rån. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 7,9 % vid utgången av augusti (i augusti 2006 var antalet arbetslösa arbetssökande ) och arbetslösheten minskade med 13,5 % jämfört med augusti I slutet av augusti 2007 fanns det inom Nylands TE-centrals område arbetslösa arbetssökande inklusive permitterade som anmält sig till arbetskraftsbyrån (i juli var antalet ) och arbetslöshetsgraden i augusti 2007 var 5,7 %. Av kommunerna inom ifrågavarande område har Grankulla den tredje lägsta arbetslöshetsgraden, dvs. 3,4 % (i juli 3,4 %) och antalet arbetslösa är 128 (i juli 147 personer). Av de arbetslösa är 48,5 % kvinnor och 51,5 % män Välfärdsindikatorer (uppföljning av hur målen i Hälsa 2015 nåtts) Välfärdsindikatorerna har valts så att man med hjälp av dem kan följa upp förändringarna i välfärden och hälsan hos invånare i olika åldrar. Indikaattori Indikator Demografinen huoltosuhde* Demografisk försörjningskvot* Päivähoidossa huolen harmaalla vyöhykkeellä olevat lapset (%)** Barn i dagvården som befinner sig i den grå bekymmerszonen (%)** Terveydentila keskimääräinen tai huono 8. ja 9 luokkalaiset (%)*** Medelmåttigt eller dåligt hälsotillstånd hos elever i årskurs 8 och 9 (%)*** Tupakointi päivittäin, lukio 1 ja 2.lk (%)**** Daglig rökning i årskurs 1 och 2 i gymnasiet (%)**** Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut, % väestöstä***** Personer som har rätt till specialersättningsgilla läkemedel, % av befolkningen***** Kotona asuvat yli 75-vuotiaat (% vastaavanikäisistä)****** Hemmaboende 75 år fyllda (% av invånare i motsvarande ålder)****** ,56 0,58 0,58 0,59 0, % - 3 % ,9 16,2 16, ,2 91,9 91,8 92,3 92,3 92,4 * Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65- vuotta täyttänyttä on sataa vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on. ** Huolen harmaalla vyöhykkeellä (vyöhyke 4- * Den demografiska försörjningskvoten anger antalet invånare under 15 år och 65 år fyllda per hundra invånare i åldern år (arbetsför ålder). Ju fler barn och/eller pensionärer det finns, desto högre blir försörjningskvoten. ** Med barn inom den grå bekymmerszonen (zon 4-5) avses att personalens oro för barnet 6

11 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA 5) olevilla lapsilla tarkoitetaan lapsia, jolloin henkilökunnan huoli lapsesta kasvaa ja luottamus omiin voimiin tukea ja auttaa lasta/ perhettä heikkenee tai omat voimavarat ovat ehtymässä. Stakesin valtakunnallisen aineiston mukaan näitä lapsia oli noin 10 % aineistossa mukana olleista lapsista. *** Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi. Tulokset perustuvat nuorten omaan kokemukseen terveydentilastaan. **** Indikaattori ilmaisee kerran päivässä tai useammin tupakoivien lukion 1. ja 2 luokkalaisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan päivittäinen tupakointi on vähentynyt 2000-luvulla. Terveys 2015 tavoitteeksi on määritetty, että vuotiaista alle 15 % tupakoi päivittäin. ***** Indikaattori ilmaisee vuoden lopussa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen henkilöiden osuuden prosentteina väestöstä. Oikeus erityiskorvattavaan lääkitykseen toimii kohtalaisen hyvänä pitkäaikaissairastavuuden indikaattorina. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja on yli miljoona henkilöä, eli yli 20 % koko väestöstä. ****** Indikaattori ilmaisee vuoden lopussa kotona asuvien 75- vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Vuonna 1992 sosiaali- ja terveysministeriön palvelurakennetyöryhmän antaman toimenpideohjelman tavoitteiden mukaan vuoteen 2000 mennessä kotona joko itsenäisesti tai lähiomaisten tai -ympäristön tukemana ja/tai sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämien kotija avohuollon palveluiden turvin selviävien 75 vuotta täyttäneiden osuus nousee 90 prosenttiin. Indikaattori on tarkoitettu ko. tavoitteen seurantaan. ökar och tilltron till de egna möjligheterna att stödja och hjälpa barnet/familjen försvagas eller de egna krafterna håller på att ta slut. Enligt Stakes riksomfattande material utgör dessa barn omkring 10 % av alla barn i materialet. *** Enkäten Hälsa i skolan genomförs vartannat år. Resultaten baserar sig på hur de unga själva upplever sitt hälsotillstånd. **** Indikatorn anger andelen elever i årskurs 1 och 2 i gymnasiet som röker dagligen i procent av det totala antal elever i ifrågavarande åldersklass som svarat på enkäten. Enligt resultaten av enkäten har den dagliga rökningen minskat på 2000-talet. Målet i Hälsa 2015 är att mindre än 15 % av ungdomarna i åldern år röker dagligen. ***** Indikatorn anger andelen personer vid årets utgång som har rätt till specialersättningsgilla läkemedel i procent av befolkningen. Rätten till specialersättningsgilla läkemedel är en relativt bra indikator för långtidsprevalensen. Över en miljon människor, dvs. över 20 % av befolkningen, har rätt till specialersättningsgilla läkemedel. ****** Indikatorn anger andelen 75 år fyllda personer i procent av befolkningen i samma ålder. Enligt målsättningen i det åtgärdsprogram som social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp för servicestrukturen presenterade 1992 stiger andelen 75 år fyllda hemmaboende, antingen självständigt boende eller med stöd av närstående eller närmiljön och/eller av social- och hälsovården organiserade hemoch öppenvårdtjänster, till 90 procent till år Indikatorn är avsedd för uppföljning av ifrågavarande mål. 7

12 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA 2 TOIMINNAN TAVOITTEET JA STRATEGISET VALINNAT - MÅL OCH STRATEGISKA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN Kaupungin yleinen kehittämisstrateginen kokonaisuus rakentuu tässä luvussa esitetyistä kaupungin toiminnan perustavoitteista sekä toiminnan kehittämisen kannalta keskeisimmistä strategisista linjauksista. Nämä strategiset linjaukset ovat kiinteässä suhteessa toimialoille määriteltyihin tavoitteisiin sekä tulosalueille vahvistettuihin operatiivisiin tavoitteisiin. Yleinen kehittämisstrategia ohjaa toimialojen toiminnan kehittämistä ja toisaalta eräät toimialojen tavoitteet on määritelty koko kaupungin kannalta keskeiseksi strategiseksi linjauksiksi. Kaupungin strategian tärkeänä perustana on pääkaupunkiseudun kaupungeille yhteisesti toukokuussa 2006 vahvistetut tavoitteet. Niitä on täsmennetty valtuustojen kesäkuussa 2007 hyväksymässä kaupunkiseutusuunnitelmassa. Suunnitelmassa hyväksytyt tavoitteet ovat kiinteä osa myös Kauniaisten taloussuunnitelmaa, eikä niitä ole kattavasti toistettu taloussuunnitelmassa. Toiminnan kehittämistä ohjaa myös valtuuston kesäkuussa 2007 hyväksymä kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvä toimeenpanosuunnitelma. Stadens allmänna utvecklingsstrategiska helhet består av de i det här kapitlet framförda huvudmålen för stadens verksamhet och de för utvecklingen av verksamheten viktigaste strategiska riktlinjerna. Dessa strategiska riktlinjer är nära förknippade med de för sektorerna fastställda målen och de för resultatområdena bestämda operativa målen. Den allmänna utvecklingsstrategin styr utvecklingen av sektorernas verksamhet, men å andra sidan har en del av sektorernas mål fastställts som viktiga strategiska riktlinjer för hela staden. En viktig grund för stadens strategi är de för huvudstadsregionens städer i maj 2006 gemensamt fastställda målen. Dessa har preciserats i den av städernas fullmäktige i juni 2007 godkända stadsregionplanen. De i planen godkända målen är en fast del av Grankullas ekonomiplan och har inte upprepats heltäckande i denna. Verksamhetsutvecklingen styrs också av den av fullmäktige i juni 2007 godkända till kommun- och servicestrukturreformen hörande genomförandeplanen. 2.1 Kauniaisten kaupungin arvot - Grankulla stads värderingar Palvelualttius Palvelualttiudella tarkoitamme aktiivista asukkaiden ja asiakkaiden kohtaamista sekä toiveiden ja tarpeiden huomioimista kaikessa palvelutoiminnassamme. Palvelualttius on Kauniaisissa palvelujen laadun tärkeä tekijä. Uudistusmyönteisyys Uudistusmyönteisyydellä haluamme korostaa jatkuvaa toiminnan kehittämistä, luovaa reagointia, innovatiivisuutta, kykyä löytää uusia ratkaisuja, muutosvalmiutta sekä nopeaa omaksumista. Suvaitsevaisuus Suvaitsevaisuudella tarkoitamme lähtökohtaisesti kaikkien tasa-arvoista arvostamista ja kohtelua, erilaisuuden kokemista voimavaraksi ja eri kulttuurien kohtaamista ja rinnakkaiseloa sosiaalisen eheyden ja oikeudenmukaisuuden luomiseksi. Servicevilja Med servicevilja avser vi att invånarna och kunderna bemöts aktivt och deras önskemål och behov beaktas i all serviceverksamhet. Servicevilja är en viktig faktor för servicekvaliteten i Grankulla. Utvecklingsanda Med utvecklingsanda åsyftar vi en förmåga att ständigt utveckla verksamheten och reagera kreativt samt arbeta innovativt. Dessutom innebär utvecklingsanda en förmåga att finna nya lösningar, vara beredd på förändringar och snabbt kunna ta till sig ny kunskap. Tolerans Med tolerans avser vi att vi värdesätter och behandlar alla likvärdigt, ser olikheter som en styrka och bemöter olika kulturer och främjar interkulturell samexistens i syfte att nå social harmoni och rättvisa. 8

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts 3 /2014 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts Sisällys / Innehåll helsingfors stads faktacentral city of

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tiivistelmä. Helsinki 2002. 201 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050,

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11. INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.2013 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 1(101)

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Talousarvio ja -suunnitelma Budget- och ekonomiplan 2010-2012

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Talousarvio ja -suunnitelma Budget- och ekonomiplan 2010-2012 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Talousarvio ja -suunnitelma Budget- och ekonomiplan 2010-2012 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lisätiedot

Muuttoliike. merkitsee paljon Helsingille. Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen. Kaupunkilaisten luovuus käyttöön

Muuttoliike. merkitsee paljon Helsingille. Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen. Kaupunkilaisten luovuus käyttöön 2 /2014 neljännesvuosijulkaisu kvartalspublikation Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen Muuttoliike merkitsee paljon Helsingille helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010 Kuvat/Bilder: Österbottens förbund / Pohjanmaan liitto, Staden Jakobstad / Pietarsaaren kaupunki, Vaasa Parks, Technobotnia, Mellersta Österbottens yrkeshögskola / Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 Kuva/Bild Jaakko J Salo Sisällysluettelo - Innehållsförteckning 1. JOHDANTO - INLEDNING 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA - PERSONALSTRATEGI

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling 2020

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling 2020 Kommunikationsministeriet Ministry of Transport and Communications Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling

Lisätiedot

Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina

Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina neljännesvuosijulkaisu kvartalspublikation Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts helsingfors stads

Lisätiedot

Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2012 2015. Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Consumer Policy Programme for the years 2012 2015

Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2012 2015. Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Consumer Policy Programme for the years 2012 2015 Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2012 2015 Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015 Consumer Policy Programme for the years 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 41/2012

Lisätiedot

-2, KV 2015-06-15 14:00

-2, KV 2015-06-15 14:00 -2, KV 2015-06-15 14:00 Kokoustiedot Aika Paikka 15.6.2015 klo 14.00 HUOM! Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot