S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta."

Transkriptio

1 Petja Laitila S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Lokakuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Petja Laitila Koulutusohjelma ja suuntautuminen Tietotekniikan koulutusohjelma, Ohjelmistoja tietokonetekniikka Nimeke S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö kertoo puhelimien ohjelmoinnista Java kielellä. Ohjelmointia lähestytään Paikkatietopalvelut MHG Oy:ltä saadun projektin kannalta. Tarkastelen hieman puhelimiin suunnatun Javan rakennetta konfiguraatioiden ja profiilien kautta. Toimeksianto, jonka sain Paikkatietopalvelut MHG Oy:ltä, oli älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta itsenäisessä sovelluksessa. Toiveena oli, että kyseinen toiminnallisuus tulisi toteuttaa Javalla, jos mahdollista. Alun tutkimustyön jälkeen kävi ilmi, että toivotunlainen ohjelma on mahdollista tehdä Javalla. Toteutukseen tarvittiin J2ME:tä ja siihen kohdistuvia valinnaisia luokkakirjastoja. Kameraa on mahdollista hallita Mobile Media rajapinnan kautta ja paikannus on toteutettavissa Location rajapinnan avulla. Puhelimeen sisäänrakennettu GPS paikannin on aivan uusi asia, joka helpottaa paikannukseen liittyviä toimintoja niin ohjelmistokehittäjän kuin myös normikäyttäjän kannalta. Tulevaisuudessa paikannus tullee saamaan yhä tärkeämmän aseman mobiilisovelluksissa. Asiasanat (avainsanat) J2ME, Älypuhelin, Java, Midlet Sivumäärä Kieli URN 41 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Opinnäytetyön toimeksiantaja Jukka Selin Paikkatietopalvelut MHG Oy

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Petja Laitila Degree programme and option Information Technology, Software and Computer technology Name of the bachelor's thesis Programming S60-platform based smart phones using Java. Abstract This thesis is about programming smart phones with Java programming language. Programming is viewed through a project I was given by Paikkatietopalvelut MHG Oy. I will explain architecture of mobile Java by explaining a little about configurations and profiles of J2ME (Java 2 platform, Micro Edition). The assignment that I got from Paikkatietopalvelut MHG Oy was to get control of integrated camera and GPS unit of smart phone to standalone Java program. First I did research work to find out if demonstration program is possible to make with Java as a programming language. Then I wrote a Java program that fullfils the goals of assignment. I used additional Java packages called Mobile Media API and Location API to implement desired functionality to the demonstration program. I was able to achieve the goals that were set for this thesis. Methods that I used for solving these problems are explained in this report as well as the program that I made for this thesis. Subject headings, (keywords) J2ME, Smart phones, Java, Midlet Pages Language URN 41 Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Bachelor s thesis assigned by Jukka Selin Paikkatietopalvelut MHG Oy

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TOIMEKSIANTAJAYRITYS JA SEN TOIMINTA TEKNISET RATKAISUT J2ME Java Specification Request (JSR) Nokia N Testaus Ohjelman vaiheet KAMERAN JA PAIKANNUSTIETOJEN HALLINTA Mobile Media API (MMAPI,JSR-135) Kuvaus Mobile Media API:sta: Mobile Media API:n toteutus Kameran hallinta Mobile Media rajapintaa käyttäen Location API Location API rakenne Paikannustietojen noutaminen Location API:n avulla Datan lähetys ja vastaanotto Koko järjestelmän kuvaus POHDINTA LÄHTEET... 39

5 JOHDANTO 1 Tämä opinnäytetyö on tehty Mikkelin ammattikorkeakoululle ja toimeksiantajayritykselle Paikkatietopalvelut MHG Oy:lle. Työssä tullaan käsittelemään älypuhelimen ohjelmointia Java kielellä. Työn tutkimusongelma, joka minun tulee selvittää, on älypuhelimeen integroidun kameran ja GPS-moduulin hallinta omassa sovelluksessa. Tarkemmin sanottuna kameran hallinta tarkoittaa tässä työssä sitä, että puhelimessa olevalla kameralla tulisi voida ottaa kuvia käytettäväksi omassa ohjelmassa. Tarkempaa käyttötarkoitusta kuville ei ole määritelty, mutta jos kuvaaminen onnistuu, on pyrkimyksenäni näyttää kuva puhelimen näytöllä, minkä jälkeen käyttäjälle annettaisiin mahdollisuus lähettää kuva verkossa sijaitsevalle palvelimelle. Palvelimella kuva menisi tallennettavaksi ja näytettäväksi internetsivuilla, mahdollisen siihen liittyvän lisätiedon kanssa. GPS-moduulin hallinta taas tarkoittaa, että ohjelmassa tulisi saada puhelimen sijainnin koordinaatit näkyville ja ohjelman käyttöön puhelimen sisäistä GPS:ää hyödyntäen. Aiemmin mainittu mahdollinen lisäinformaatio kuvan yhteydessä muodostuisi näin ainakin kuvan koordinaateista. Paikkatietoisten kuvien käyttö on vielä hyvin harvinaista ainakin yleisessä käytössä olevissa ohjelmissa, joten tutkimuksen aihe on mielestäni todella mielenkiintoinen. Työ on ainakin aluksi puhtaasti selvitystyö. Toimeksiantajan toiveena on kuitenkin, että jos käy ilmi, että toivottu toiminnallisuus on mahdollista toteuttaa, tekisin siitä myös demonstraatio ohjelman, jota jo aiemmin kuvailin. Aluksi esittelen toimeksiantajayrityksen, sen avainhenkilöt ja toiminnan tavoitteen. Kappaleessa tekniset ratkaisut selostan yleisesti kannettaville ja resursseiltaan rajoitetuille laitteille tarkoitetusta Javasta J2ME:stä ja hieman tarkemmin sen puhelimiin suunnatusta profiilista MIDP:sta. Perustelen myös, miksi päädyin kehittämään ohjelmaa nimenomaan Javalla. Samasta luvusta löytyy myös selontekoa siitä, kuinka Javaan kehitetään uusia rajapintoja JCP yhteisön toimesta. Näitä rajapintoja ja parannusehdotuksia kutsutaan yleisesti JSR:ksi. JSR rajapinnoista on selontekoa, koska ilman niitä toivottua ohjelmaa ei olisi mahdollista kehittää käyttäen Javaa. Kappaleessa kameran ja paikannustietojen hallinta selostan, kuinka ratkaisin tutkimusongelman mukaisen ohjelmointiongelman. Ohjelmaan kuuluu myös palvelinpäähän ohjelmoitu servletti, joka vastaanottaa puhelimelta lähetettävää dataa. Tässä opinnäyteraportissa

6 2 keskityn nimenomaan puhelimen ohjelmointiin enkä tule selittämään servletin rakennetta ja ohjelmointia sen tarkemmin. Lopussa käyn kuitenkin koko ohjelman läpi, jolloin myös palvelinpäästä tulee hieman selontekoa. Pohdinta-luvussa arvion, kuinka tämä työ omasta mielestäni onnistui ja vision hieman puhelimille kehitettävien sovellusten tulevaisuutta.. TOIMEKSIANTAJAYRITYS JA SEN TOIMINTA Opinnäytetyöni toimeksiantaja on suomalainen tietotekniikka-alan palveluyritys MHG Systems, jonka pääkonttori sijaitsee Mikkelissä. Yrityksellä on toimipisteitä myös Savonlinnassa ja Joensuussa. Yritys toimii Mikkelin teknologiakeskuksen Miktechin yrityshautomossa. MHG Systemsin toimitusjohtava on Seppo Huurinainen, 50-vuotias biologi ja metsänhoitaja, jolla on jatkotutkinnot ekologisesta kasvitieteestä ja metsäympäristön hoidosta. Palvelupäällikkönä toimii Olli Ikonen, laajan ohjelmistoalan osaamisen omaava 44-vuotias IT-arkkitehti ja datanomi. Veli-Matti Plosila on yrityksen tuotekehityspäällikkö, hänellä on IT-tradenomin koulutus. Plosila on ollut MHG Systemsin palveluksessa sen perustamisesta saakka. MHG Systemsin ydinosaamista on syvällinen kansainvälisen bioenergia- ja metsäalan liiketoimintamallien tuntemus. Tätä tuntemusta hyödyntäen MHG Systemsillä toteutetaan ohjelmistosovelluksia bioenergia- ja metsäaloilla toimiville yrityksille. Sovellukset, jotka yrityksellä on tällä hetkellä markkinoilla, ovat selaimella toimivia, mutta kehitystyötä tehdään myös muilla ohjelmistokehityksen osa-alueilla, kuten mobiili ympäristössä. MHG Systemsin sovelluksissa käytetään laajalti hyväksi kartta- ja paikannustietoja, joiden avulla asiakasyritysten töitä pyritään helpottamaan. Yrityksen palveluilla on jo useita kymmeniä käyttäjiä eri puolilla Suomea. Yrityksen tavoitteena on kasvaa yhdeksi Euroopan johtavista bioenergia-alan ICT toimittajista. TEKNISET RATKAISUT

7 3 Alustavan selvitystyön aikana kävi ilmi, että tutkimusongelman mukainen toiminnallisuus on mahdollista saavuttaa käyttäen ohjelmointikielenä joko C++ kieltä tai Javaa. C on hyvin laitteistoläheinen ohjelmointikieli, ja oletinkin alusta asti, että toiminnallisuuden voi toteuttaa vähintään sillä. Itse puhelimen ohjelmistoalustakin on, aivan sen assembler kielistä ydintä lukuun ottamatta, kirjoitettu C-kielellä, joten tuki C-kielelle on ainakin S60-alustaisissa puhelimissa hyvä. Pienoisena yllätyksenä sen sijaan tuli, että myös Javalle on kehitetty rajapinnat, joita käyttämällä toiminnallisuus olisi mahdollista toteuttaa, käyttäen yksistään Javaa ohjelmointikielenä.moni asia ajoi minua kehittämään demonstraatiota käyttäen Javaa. Javaa on ehkä astetta helpompi käyttää kuin C-kieltä. Symbian puhelimissa käytettävä C-kielihän ei käytä standardeja C-kirjastoja, vaan sille on kehitetty omat kevyemmiksi tarkoitetut luokkakirjastot. Tämä osaltaan lisää C-kielisen ohjelmoinnin haasteellisuutta puhelimissa. Lisäksi C-kielen kehityskirjastot vaihtelevat puhelinmallien välillä, joten ohjelmaa jouduttaisiin muokkaamaan lähes aina siirryttäessä eri malleihin. Javan ehkä suurimpana etuna verrattuna muihin kieliin on juuri vahva laitteistoriippumattomuus. Käytettäessä yleisiä, ei valmistajakohtaisia rajapintoja valmista Javalla tehtyä ohjelmaa voi käyttää missä tahansa laitteessa, joka tukee Javaa ja on varustettu tarvittavilla rajapinnoilla ja profiililla. Profiileista myöhemmin tässä työssä lisää. Lisäksi toimeksiantaja yritys toivoi, että toteutus tehtäisiin Javalla, koska se on heille ennestään tuttu kehitysympäristö. Java nousi näiden seikkojen johdosta käytettäväksi ohjelmointikieleksi. Nykyisiä älypuhelimia voi myös ohjelmoida Python nimisellä ohjelmointi-kielellä joka on niin sanottu skriptikieli. Python soveltuu kuitenkin lähinnä nopeasti ohjelmoitaviin demonstraatioihin eikä niinkään isompiin sovelluksiin, joten en tutustunut siihen sen tarkemmin, koska toimeksiantaja ei olisi Python-kielisestä sovelluksesta juurikaan hyötynyt. 1.1 J2ME J2ME (Java 2 Platform, MicroEdition) on tarkoitettu sulautettujen järjestelmien sekä pienten ja resursseiltaan rajoitettujen laitteiden, kuten puhelinten, ohjelmointiin. J2SE-

8 4 alustaan verrattuna J2ME-alustassa on huomattavasti vähemmän luokkakirjastoja. Liikaa muistia vievät ja resursseja kuluttavat luokat on jätetty tarkoituksella pois, jotta saataisiin aikaan kevyt kehitysympäristö. J2ME:tä suunnitellessa on siis otettu huomioon pienempien laitteiden rajoitukset, joita ovat esimerkiksi näytön koko ja muistin vähyys. Matkapuhelimien tiheys asukasmäärään verrattuna on jatkuvassa nousussa, ja jo nykyään lähes jokaisella länsimaan asukilla on käytössään vähintään yksi matkapuhelin. Matkapuhelinten alkuaikoina käyttäjät tottuivat siihen, että uusien matkapuhelimien mukana tuli uusia ohjelmia ja toimintoja, ja jos halusi hyödyntää noita uutuuksia, piti ostaa kokonaan uusi puhelin. Tilanne on vielä nykyäänkin joiltain osin samanlainen, vaikka parannusta on tapahtunut huomattavasti yhtenäisten ohjelmistoalustojen ja juuri Javan matkapuhelimiin leviämisen ansiosta. Nykyään tilanne onkin melko usein niin, että jos käyttäjä tarvitsee uuden toiminnon matkapuhelimeensa ei hänen tarvitsekaan enää ostaa kokonaan uutta puhelinta, vaan hän voi tilata toiminnon, eli ohjelman vaikkapa internetistä suoraan puhelimeensa. Kuva 1. Javan arkkitehtuuri

9 5 Kuva 1 esittää Javan koko arkkitehtuuria kohdealustoineen. Kuten kuvasta näkyy, J2ME:tä käytetään paljon laajemmalla laitevalikoimalla kuin esimerkiksi J2EE:tä, jolla ohjelmoidaan lähinnä järeitä palvelinsovelluksia. Koska J2ME on käytössä niin erilaisissa laitteissa, on se päätetty jakaa osiin. Seuraavaksi kerron näistä J2ME:ssä olevista määrityksistä. Laitteet erotettiin fyysisten ominaisuuksiensa perusteella ja J2ME:n määriteltiin koostuvan konfiguraatioista, jotka on kohdistettu fyysisesti tietynlaisille laitteille. Voidaan sanoa, että konfiguraatiot ovat laitevalmistajien ja Java-ympäristön toteuttajien välisiä sopimuksia, jotka määrittelevät jonkin laiteryhmän vähimmäisvaatimukset. Konfiguraatioiden tarkoituksena on tarjota ohjelmistoille mahdollisimman toimivat alustat, jotta ohjelmistokehitys olisi tehokasta. Konfiguraatio ei kuitenkaan saa olla liian raskas omalle laiteryhmälleen, muuten se kuluttaisi liikaa resursseja kohdelaitteiltaan. Täytyy muistaa, että sulautetuissa ja mobiileissa laitteissa on lähes aina rajallinen muistikapasiteetti. Tällä hetkellä J2ME:hen on kaksi konfiguraatiota CDC ja CLDC. [1;2] Kuva 2. J2ME rakenne Kuvasta 2 nähdään virtuaalikoneen, konfiguraatioiden ja konfiguraatioiden päälle rakennettujen profiilien väliset suhteet. CDC on tarkoitettu resursseiltaan vähäisille laitteille, joissa on kiinteä verkkoyhteys. CDC vaatii vähintään 512 kilotavua muistia. Tyypillisiä CDC-laitteita ovat esimerkiksi digi-tv:t ja jotkin kehittyneemmät kommu-

10 6 nikointilaitteet. CLDC määrittelee J2ME:n minimin, ja se on tarkoitettu resursseiltaan hyvin vähäisille, henkilökohtaisiin verkkoihin kytketyille laitteille, kuten matkapuhelimille. CLDC:ssä mobiilien laitteiden piirteet on otettu hyvin huomioon. Yleistä tähän konfiguraatioon kuuluville laitteille on heikkotehoinen prosessori, alhainen muistin määrä ja hidas verkkoyhteys. Konfiguraation määrityksen mukaan laitteessa on oltava CLDC:n kirjastoa varten vähintään 128 kilotavua pysyvää muistia ja Javaajoympäristölle ja olioille puolestaan vähintään 32 kilotavua käyttömuistia. Konfiguraatiot määrittelevät systeemitason ominaisuuksia, jotka ovat periaatteessa piilotettu ohjelmoijalta. Seuraavaksi käsittelen profiileja, jotka yhdessä konfiguraatioiden kanssa muodostavat J2ME:n. Profiilit on määritelty tarkemmin tietynlaisille laitteille, ja ne on kehitetty joko CDC (Connected Device Configuration) tai CLDC (Connected Limited Device Configuration) konfiguraatioiden kanssa toimiviksi. Sama konfiguraatio voi kuitenkin käsittää käyttötarkoituksiltaan erilaisia laitteita kuten; astianpesukoneita ja matkapuhelimia. Ei liene kovin tarkoituksenmukaista pystyä ajamaan pesukoneen ohjelmia matkapuhelimessa tai toisinpäin. Tästä on tullut tarve määritellä ominaisuuksia ja palveluita, jotka ovat tyypillisiä vain tietyille laitetyypeille. Näiden erilaisten laitteiden tukeminen vaatii ylimääräisiä toimintoja, jotka voidaan toteuttaa profiilien avulla. Profiilit ovat määrityksiä, joissa kuvataan tarkasti konfiguraatioiden päälle rakentuvat Java-rajapinnat, jotka tarjoavat tuen tietynlaisille laitteille, kuten matkapuhelimille. Jollekin tietylle profiilille tehtyjen ohjelmien tulisi periaatteessa toimia kaikissa saman profiilin tarjoamissa laitteissa. Profiili-määritys nimenomaan mahdollistaa ohjelmien siirtämisen laitteesta toiseen ilman, että kärsitään yhteensopivuus ongelmista. Profiilit laajentavat konfiguraatioita ja niiden avulla voidaan ottaa hyöty irti laitteiden erityisominaisuuksista. Profiileja voitaisiin luonnehtia ohjelmoijien ja Java-ympäristön kehittäjien välisiksi sopimuksiksi. Kuten konfiguraatiot myös profiilit määrittelee JCP (Java Community Process) yhteistyössä kyseisen alan laitteistovalmistajien kanssa. Ensimmäinen päivänvalon nähnyt profiili oli MIDP (Mobile Information Device Profile), joka suunniteltiin toimivaksi CLDC konfiguraation päällä. Sittemmin MIDP profiili on jo päivittynyt versioon 2.0, ja seuraava versio 3.0 on jo kehitteillä ja ottanee ensiaskeliaan älypuhelimien puolella jo piakkoin. Koska esimerkkiohjelma, jonka

11 ohjelmoin lopputyöhöni, tuli nimenomaan älypuhelimeen ja siinä käytettävään MIDPprofiiliin, selostan kyseistä profiilia seuraavaksi tarkemmin. 7 MIDP-profiilin vaatimukset laitteille, joissa sen on tarkoitus toimia, ovat 128 kilotavua muistia Java-sovellukselle 32 kilotavua ajonaikaista muisti 8 kilotavua tiedon tallentamiseen. Profiili vaatii myös kaksisuuntaisen tietoliikenneyhteyden. MIDP 1.0 vaati vähintään http-yhteyden mukaista verkkoyhteyttä. Lisäksi laitteessa on oltava tuki tietojen syöttöön, esimerkiksi näppäimistön välityksellä. Myös laitteiden näytöille on vähimmäisvaatimukset. MIDP-profiilista löytyy mahdollisuus tiedon tallentamiseen laitteen muistiin ja sen myöhempää käyttöä varten. Tallennustekniikan nimi on RMS eli Record Management System. Tallennetut tiedot ovat saman MIDlet suiten sisällä olevien MIDlettien käytössä, joten toinen MIDlet voi vaikka tallentaa tietoja, joita toinen sitten voi käsitellä. RMS tallentaa kaiken tietonsa tavutaulukkoina, joiden tallentamiseen se tarjoaa valmiin rajapinnan, eli tallennettava tieto voi olla minkä muotoista dataa tahansa. Nykyään monissa puhelimissa on lisättynä myös valinnainen paketti File- Connection API, jolla voidaan tallentaa tietoa myös suoraan puhelimen muistiin tai vaikkapa muistikortille tiedostoina. Näin tallennettu tieto on puhelimen kaikkien sovelluksien käytettävissä. Javalle ominaista on, että se tarjoaa paljon valmiita luokkia, joiden avulla sovelluskehittäjä voi toteuttaa haluamansa toiminnallisuuden. Myös MIDP-profiiliin kehitettävät sovellukset on tarkoitettu kehitettäväksi samalla tavalla. Jos haluaa kehittää sovelluksia älypuhelimille käyttäen MIDP:ia, on sovelluskehittäjän tutustuttava ensin hyvin sen tarjoamiin luokkiin ja rajoituksiin tai ainakin pitää tietää, mistä tietoa voi hakea tarvittaessa. Ensimmäinen julkistettu versio MIDP:stä oli 1.0, joka tarjosi mahdollisuuden kehittää sovelluksia puhelimille käyttäen niille standardisoitua Javan ajonaikaista ympäristöä. Kuten Java sovellukset yleisestikin, MIDP-ohjelmat hyötyvät suuresti Javan järjestelmäriippumattomuudesta. Kerran tehty sovellus toimi kaikilla laitteilla, joissa on tuki MIDP Javalle. Lisäksi sovellukset näyttävät samalta, vaikka niitä

12 ajettaisiin täysin erilaisissa laitteissa ja käyttöjärjestelmissä. Seuraavaksi tarkastellaan kuinka virhetilanteet on otettu huomioon tässä profiilissa. [1;2] 8 Javassa olevan roskienkeruuksi kutsutun muistin vapautuksen ansiosta myöskään MIDP sovelluksessa ei ole mahdollista saada aikaan C++-tyyppistä muistin ylivuotoa, jolloin olion varaama muisti jää vapauttamatta. Java sovellukset osaavat roskien keräämisen automaattisesti, mutta se on myös mahdollista tehdä halutussa kohdassa koodia kutsumalla roskien keruuta, jolloin voidaan olla varmoja, että maksimimäärä muistia on vapaana tulevia tehtäviä varten. Puhelinta ohjelmoitaessa tulisikin ottaa huomioon laitteessa olevan muistin vähyys ja tehdä mahdollisimman vähän muistivarauksia. Sovelluksen tulisi myös vapauttaa kaikki varaamansa muisti lopetettaessa. Erityisen tärkeää tämä on matkapuhelinmaailmassa, jossa muistia ei välttämättä ole paljoakaan tarjolla. MIDP Javalla ohjelmoitaessa kehittäjän ei tarvitse erikseen vapauttaa muistia sovelluksen lopetuksen yhteydessä, koska Java osaa huolehtia siitä itsenäisesti. Pöytäkoneille tarkoitettuun Javaan verrattuna J2ME, ja siihen kuuluva MIDP-profiili tarjoaa vain rajoitetun määrän virheenkäsittelyä. CLDC:ssä on kuitenkin määritelty useita poikkeusluokkia (Exception), joita voidaan heittää (throw). Lisäksi valinnaiset paketit tuovat yleensä mukanaan niille kohdistettuja poikkeuksia, joita voidaan heittää ja käsitellä try-catch lohkoissa virheen sattuessa. Näiden avulla virheenkäsittely MIDP-profiilissa on saatu tehtyä hyvin toimivaksi ja riittäväksi, jotta profiilille voidaan kehittää sieto- ja palautumiskykyisiä ohjelmia. Lisäksi CLDC:hen kuuluu kolme ajonaikaisten virheiden käsittelyyn kuuluvaa luokkaa, joista sovelluksen ei tarvitse toipua. Nämä ovat Error, OutOfMemory ja VirtualMachineError. MIDP-profiilia kehitetään jatkuvasti ohjelmistokehittäjien ja laitevalmistajien välisessä yhteistyössä. Yleisin käytössä oleva versio tämän hetken älypuhelimissa on MIDP 2.0, joka toi mukanaan huomattavan määrän parannuksia ensimmäiseen versioon. Seuraavaksi käyn lyhyesti läpi tärkeimmät näistä parannuksista. MIDP 2.0:n myötä puhelimille voi tehdä entistä monipuolisempia ja parempia sovelluksia. Parannuksia ensimmäiseen versioon verrattuna tuli lukuisia. Muun muassa näyttökomponentteja paranneltiin ja lisättiin toiseen versioon. Toisen version myötä

13 9 myös äänet tulivat MIDP-profiiliin ABB:n (Audio Building Block) mukana, joka on myös osa Mobile Media API valinnaista pakettia. Pelinkehittäjät hyötyvät toiseen versioon tulleesta Game API:sta, jonka tarkoituksena on helpottaa monipuolisten pelien kehitystä. Myös MIDP 1.0 -profiilista pois jätetyt liukuluvut lisättiin MIDP profiiliin. Myös liitettävyyttä ulkoiseen verkkoon lisättiin monella eri yhteyskäytännöllä, kuten datagrammeilla ja socket-yhteyksillä. [1;2] 1.2 Java Specification Request (JSR) Nykypäivän älypuhelimissa muistin ja näytönkin kokoja nostetaan jatkuvasti. Näille laitteille tulee kiivaalla tahdilla laitteiden uusia ominaisuuksia ja parantunutta suorituskykyä hyödyntäviä rajapintoja Javaan. Näitä rajapintoja kutsutaan JSRstandardeiksi. JSR:t ovat siis lisäyksiä Java teknologiaan, joita kehitetään yhteistyössä laitevalmistajien, ohjelmoijien ja Sunin välillä. Tähän päivään mennessä Javan Micro Editioniakin on jo laajennettu monilla JSR lisäyksillä, joita käyttämällä voidaan hyödyntää älypuhelimien uusia ominaisuuksia Java ohjelmissa. JSR:ien kehityksen valvonnasta vastaa JCP yhteisö. JSR:iä voitaneen suomeksi kutsua myös Javan kehitysehdotuksiksi. Nämä kehitysehdotukset seuraavat kehityksessä kaikki melko lailla samanlaista polkua, ennen kuin ne saavat lopullisen muotonsa. Periaatteessa mikä tahansa yhteisö tai yritys, joka on rekisteröitynyt JCP-yhteisön jäseneksi, voi tehdä Javaan kehitysehdotuksia JCP-sivuston kautta. Aluksi ehdotus voi olla vain dokumentti, jossa ehdotetaan kehitettäväksi jotain Javasta kokonaan puuttuvaa tai puutteellista aluetta. Tämä dokumentti otetaan yhteisön vetäjien toimesta käsittelyyn, ja jos se havaitaan kehityskelpoiseksi ja tarpeelliseksi, sitä ruvetaan kehittämään sitä varten perustettavassa asiantuntijaryhmässä. Kehitysehdotuksen lähettäjä toimii ehdotuksen vetäjänä ja on myös velvollinen kokoamaan kehityksestä vastaavan asiantuntijaryhmän. Kehitykseen voi myös liittyä kuka tahansa JCP-yhteisön jäsen, vaikka alun perin ei olisikaan asiantuntijaryhmässä. Itseään voi ehdottaa liitettäväksi kehitystyöryhmään yhteisön internetsivujen kautta. Jos ehdotus hyväksytään, siitä tehdään vedos, joka on julkisesti kaikkien tarkasteltavissa. Tämä vedos menee taas vetäjien tarkastettavaksi, jossa se hyväksytään tai siihen pyydetään tekemään korjauksia. Jos vedos hyväksytään, asiantuntijaryhmä tekee siitä vielä lopullisen version, joka käy vielä hyväksyttävänä. Koko prosessin tuloksena on yleensä parannuksia jo Javas-

14 sa oleviin tekniikoihin tai kokonaan uusi rajapinta, jonka kautta ohjelmistokehittäjät pääsevät hyödyntämään uusimpia markkinoilla olevia laitteita ja niiden osia. 10 Laitevalmistajilla on kuitenkin mahdollisuus jättää JSR laajennukset pois omien laitteidensa virtuaalikoneista, sillä nämä eivät ole pakollisia J2ME:n osia. JSR:t kyllä monesti päätyvät loppujen lopuksi standardeiksi alustalle, joille ne on kehitetty, mutta tämä on yleensä monta vuotta vievä prosessi. Jotkin rajapinnat jätetään tarkoituksella valinnaisiksi toteutuksiksi, koska niitä ei ole tarkoituksenmukaista lisätä esimerkiksi puhelimiin, joissa ei ole tarvittavaa laitteistoa niiden käyttämiseen. Älypuhelimen ohjelmoijan on siis oltava tietoinen siitä, mitä laajennuksia ohjelmassaan käyttää, jotta voi tarkastaa, mitkä puhelinmallit tukevat laajennuksia ja näin ollen myös tekeillä olevaa ohjelmaa. Yleensä halutaan, että kehitettävä ohjelma toimisi mahdollisimman laajalla valikoimalla laitteita, joka mahdollistaisi ohjelman leviämisen mahdollisimman monen kuluttajan käyttöön. On kuitenkin ohjelmia joita ei ole alun perinkään tarkoitettu jokaisen matkapuhelimen käyttäjän työkaluksi. Näitä ohjelmia tehdessä voidaan käyttää hieman eksoottisempiakin ratkaisuja ohjelmoidessa ja hyödyntää tekeillä olevia rajapintoja, kunhan pidetään huoli, että tiedetään millä laitteilla ohjelma toimii, jotta tämä tieto voidaan sitten saattaa ohjelman käyttäjien/ostajien tietoon. Jos ratkaisut ovat hyvinkin erikoisia, voidaan ohjelman mukana tarjota laitetta, jolla ohjelmaa on tarkoitus käyttää. Lopputyöni aiheena on tutkia mahdollisuutta kehittää juuri tällaista ohjelmaa. [8.] 1.3 Nokia N95 Ohjelmani testausta varten sain MHG Systems Oy:ltä aivan uuden Nokian N95- mallisen puhelimen, jolle kehittämäni ohjelma on ensisijaisesti suunniteltu toimivaksi. N95-malli on kirjoitushetkellä Nokian lippulaivamalli, johon on laitettu yksiin kuoriin lähes kaikki Nokian matkapuhelinosaaminen ja hieman enemmänkin. N95:stä löytyy muun muassa sisäänrakennettu GPS ja WLAN moduuli, 5 megapikselin kamera Carl Zeissin optiikalla ja selkeä iso näyttö. Resoluutio näytössä on 240x320 pikseliä 24 bitin värisyvyydellä. Käyttöjärjestelmänä tässä mallissa on uusin Symbian versio 9.2. Kehitysalustana on niin ikään uusin S60 3rd Edition, Feature Pack 1, joka on käytössä

15 11 ensimmäistä kertaa nimenomaan tässä puhelinmallissa. Laitteeseen on sisällytetty myös paljon erilaista multimediatoiminnallisuutta, kuten mp3-soitin ja FM-radio. Uusimmista ohjelmistoista ja laiteratkaisuista puhelimissa on yleensä paljon etuja, kuten tarkoitus onkin, mutta monesti myös hieman haittaa. Nokian N95 puhelimesta oli paljon puhetta ja mainostusta, ennen kuin se edes tuli markkinoille, joten odotukset nousivat tietenkin korkealle. Sain puhelimen melkein heti, kun se ilmestyi kauppoihin, ja pääsin testaamaan omaa ohjelmaani sillä. Ajattelin laittaa tähän osion omista käyttökokemuksistani kyseisestä puhelimesta. Puhelin tuntui melko isolta, kun sain sen ensimmäisen kerran käteeni, mutta en tuominnut sitä sen perusteella, olihan siinä todella paljon ominaisuuksiakin. Puhelin käynnistyy yhtä nopeasti kuin muutkin Nokian älypuhelimet. Valikoissa liikkuminen on loogista, mutta joidenkin valikoiden aukeaminen kestää harmillisen pitkään, jolloin tuntuu kuin koko puhelin olisi mennyt jumiin. Koska tällaista hitautta ei ole saatu pois valikoista, olisin toivonut, että näytöllä olisi edes näkynyt jonkinlainen viesti käyttäjälle, joka pyytäisi odottamaan valikkoa aukaistaessa. Toivottavasti alkukankeudet saadaan hiottua pois tulevista ohjelmistoversioista. Muuten puhelin tuntuu pätevältä laitteelta, ja se tuntuisi täyttävän sille asetettuja odotuksia melko hyvin. N95 on Nokian ensimmäinen malli, jossa on sisäänrakennettu GPS, ja juuri siitä on ollut paljon puhetta. Ensimmäiseksi testasin GPS:n toimivuutta puhelimessa valmiiksi olevalla ohjelmalla. Ulkona täysin esteettömässä paikassakin GPS:llä menee yllättävän pitkään saada satelliitit lukittua paikannusta varten. Kyseisestä hitaudesta olin kuitenkin lukenut jo internetin foorumeilta, joten odotin kärsivällisesti, ja lopulta paikannus onnistuikin. Tämän niin sanotun cold fixin keskimääräinen hakuaika on sekuntia. Hitaus satelliittien lukituksessa ei kuitenkaan ole vakava ongelma, koska se tapahtuu vain, kun satelliitit lukitaan ensimmäistä kertaa paikannusta käynnistettäessä. Niin sanottu warm fix onkin kiitettävän vikkelä. Toiveena kuitenkin on jatkoa ajatellen, että myös puhelimiin tulevat GPS-moduulit toimisivat yhtä hyvin kuin ulkoisetkin, muuten niiden antama lisäarvo jää hieman kyseenalaiseksi. Suuri plussa integroidussa paikantimessa on juuri se, että kun sellainen löytyy puhelimesta, on ai-

16 nakin varmaa, että se on yhteensopiva puhelimen kanssa, eikä ylimääräisiä säätöjä tarvitse tehdä. 12 Myös N95-mallin kamerasta oli melko paljon puhetta mediassa ja foorumeilla ennen julkistusta. Kamera on varustettu Carl Zeissin optiikalla, joten odotus hyvälaatuisista kuvista ei liene ollut perusteeton. Kuva osoittautuikin teräväksi ja tarkaksi. Täysin puhtain arvosanoin en kameraakaan päästä, sillä osoittautui, että saadakseen hyvälaatuisen kuvan on kuvaajalla oltava erinomaisen vakaa käsi. Tämä kertoo siitä, että kamerassa ei ole tarpeeksi hyvää tai ei ollenkaan kuvanvakaajaa, joka on jo halvemmissakin digitaalikameroissa kunnossa oleva piirre. Tämä ei suinkaan pilaa kameraa, mutta laskee hieman sen käytettävyyttä, ja kun optiikka muuten on niinkin hyvä kuin on, olisin toivonut myös tämän osa-alueen olevan hyvin viimeistelty. Kamera N95:ssä on kuitenkin paras mihin olen tähän mennessä puhelimissa törmännyt, joten sanoisin sen täyttävän siihen asetetut odotukset. Kuva 3. Nokia N95 Kuvassa 3 näkyy Nokian N95. Siinä on kumpaankin suuntaan liukuvan etuosan takana numeronäppäimistö ja erikseen yläpuolella multimediaominaisuuksien hallintaan tarkoitetut näppäimet, joilla voi esimerkiksi ohjata puhelimessa olevaa musiikkisoitinta.

17 13 Puhelimen pääkamera sijaitsee laitteen selkäpuolella, ja linssi on suojattu liukuvan linssisuojan taakse. N95-mallin kamerassa on myös salama, joka näkyy kuvassa linssin oikealla puolella. 1.4 Testaus Omaa ohjelmaani testasin emulaattorilla ja älypuhelimella. Testaus alkoi oikeastaan jo ohjelman ollessa vasta kehitysvaiheessa. Ohjelman eri osia oli aina syytä testata vähintäänkin emulaattorissa, ennen kuin siirtyi tekemään uutta toiminnallisuutta sisältävää osaa. Muutaman kerran työtä tehdessä kävi kuitenkin niin, että ohjelma toimi täysin emulaattorilla, mutta matkapuhelimella testatessa ohjelma heitti tuntemattoman virheilmoituksen. Esimerkiksi Location API:a käyttävä luokka, jonka tarkoitus on hakea puhelimen sijaintikoordinaatit sisäistä GPS-paikanninta käyttäen, sai puhelimen käyttäytymään hyvinkin oudosti, vaikka emulaattorilla ajaessa ohjelma toimi varsin hyvin. Ongelma ratkesi kuitenkin loppujen lopuksi. Tässä tapauksessa ongelmana oli se, että paikkatiedot eivät tulleet tarpeeksi nopeasti GPS-moduulilta ohjelman käyttöön. Tämä taas aiheutti ohjelmaan virheen, koska paikannusta suorittava metodi ei silloin vielä toteuttanut synchronized-rajapintaa ja näin lukinnut paikannusta suorittavaa säiettä vain omaan käyttöönsä. Tämä aiheutti sen, että ohjelmassa tapahtui laiton ohjelman tilan vaihto. Tätä virhettä ei tullut emulaattorilla, sillä ohjelman suoritus ajettaessa ohjelmaa emulaattorilla on yleensä hyvin paljon nopeampaa kuin puhelimessa ajettaessa. Testasin ohjelmaa myös aika paljon sen jälkeen, kun olin saanut toiminnallisuuden siihen vaiheesen, että ohjelma toimi toivotulla tavalla. Tässä testauksen vaiheessa ilmeni ongelma. Huomasin, että kun ohjelmalla ottaa kuvia yli kolme peräkkäin, heittää se virheen. Virheen jäljitin olevan Bad Format Exception. Tämä virhe on vielä kirjoitusvaiheessa ratkaisematta, mutta se tultaneen ratkaisemaan myöhemmin. Virhe ei edes välttämättä aina tule kolmen peräkkäisen kuvan jälkeen, ja se tuntuu esiintyvän yleisemmin ottaessa kuvia jpeg-formaatissa kuin png-formaatissa. Olen laittanut Nokian kehitysfoorumille kysymyksen tästä ja odottelen parhaillaan vastausta, onko tämä vika nimenomaan minun ohjelmassani vai onko kyse virtuaalikoneessa olevasta virheestä. Tämä voi olla hyvinkin häiritsevä ominaisuus, jos ohjelmaa haluaa kehittää

18 siihen suuntaan, että sillä voisi ottaa paljon kuvia ja tallentaa niitä joko puhelimen muistiin taikka palvelimelle. 14 Nokian N95 on kirjoitushetkellä ainoa puhelinmalli, jolla olen ohjelman testannut varmasti toimivaksi. Voitaneen kuitenkin olettaa, että ohjelma toimii kaikilla puhelinmalleilla, joista löytyy Mobile Media API ja Location API, koska ohjelmassa ei ole käytetty esimerkiksi Nokian itse kirjoittamia kirjastoja, jotka rajaisivat puhelinmalleja, joilla ohjelma toimisi. Lopputyön raportoinnin aikana Nokia on jo kerinnyt julkaisemaan muutaman uuden puhelinmallin, joissa on myös sisäinen GPS ja yli kahden megapikselin kamera. Ainakin näillä uusilla malleilla tällä tekniikalla toteutetun ohjelman pitäisi toimia moitteettomasti. Osoitteesta voi käydä tarkistamassa puhelinmallit, joissa on Mobile Media API ja Location API. Lista on Sunin ylläpitämillä sivuilla. Listasta ei välttämättä löydy jokaista puhelinta maanpäällä joissa on tuki eri rajapinnoille, mutta se on kuitenkin melko kattava ja sitä päivitetään jatkuvasti. 1.5 Ohjelman vaiheet Tässä esittelen tämän lopputyön tuloksena syntyneen demonstraatio-ohjelman vaiheet. Käyn vaiheet läpi kuvien, jotka otin ajaessani ohjelmaa emulaattorilla, ja lyhyiden selityksien avulla. Ensimmäiseksi ohjelma tarkastaa, onko puhelimessa, jolla ohjelmaa ajetaan, tuki kuvien ottamiseen ja paikannustietojen hakuun. Tarkastuksen tulos näytetään myös käyttäjälle kuvan 4 mukaisesti. Myös tuetut kuvaformaatit näytetään. Jos puhelimessa ei ole tukea kuvien ottamiseen tai paikannustietojen hakuun Java ohjelman kautta, käyttäjälle näytetään viesti kuvan 4 oikeanpuolen mukaisesti.

19 15 Kuva 4. Demonstraatio-ohjelman ensimmäinen näyttö Jos puhelimessa on tuki ohjelmalle, voi käyttäjä seuraavaksi siirtyä kuvan ottamiseen valitsemalla Kamera -komennon. Kamera-komento antaa näytölle etsimen, jota käytetään kuvaamisen apuna kuvan 5 mukaisesti.

20 16 Kuva 5. Demonstraatio-ohjelman etsimen näyttö Kuvan 5 mukaisessa näytössä on komennot Takaisin ja Ota kuva. Ota kuva -komento tallentaa sen kuvan, joka suoritushetkellä näkyy etsimessä ja Takaisin-komento vie alkuvalikkoon. Kun kuva otetaan Ota kuva -painiketta käyttäen, ohjelmassa kutsutaan metodia, joka muodostaa otetusta kuvasta sopivan kokoisen puhelimen näytölle, joka sitten asetetaan näyttöön kuvan 6 mukaisesti. Kuvan esikatselu näytöllä on myös tekstikenttä, johon käyttäjä voi syöttää tietoja kuvasta. Kuvassa 6 on näkyvissä valikko, jonka saa auki Menu -komennon takaa. Menu-valikosta käyttäjä voi valita, haluaako hakea paikannustiedot kuvan kanssa lähetettäväksi, ottaa uuden kuvan vai lähettää kuvan tietoineen palvelimelle. Käytössä on tässä valikossa myös Lopeta - komento ohjelman helppoa sulkemista varten.

Karttaselain Paikannin J2ME

Karttaselain Paikannin J2ME Karttaselain Paikannin J2ME Käyttöohje Päivitetty 8.9.2014 Sisältö Tervetuloa...3 Tuetut laitteet...3 Sovelluksen lataaminen...3 Päänäyttö...4 Sovelluksen valikko...5 Laitetunniste (IMEI-koodi)...5 Sovelluksen

Lisätiedot

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy 4. 10.2010 ACCELBIT OY KARTTASELAIN TRACKER Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy Sisältö Laitteistovaatimukset...3 Yleisesittely...3 Versiohistoria...3 Karttaselain Tracker

Lisätiedot

Android ohjelmointi. Mobiiliohjelmointi 2-3T5245

Android ohjelmointi. Mobiiliohjelmointi 2-3T5245 Android ohjelmointi Mobiiliohjelmointi 2-3T5245 Mikä on Android? Linux kernelin päälle rakennettu, Googlen kehittämä sovelluspino mobiilisovelluksiin Erillinen versio puhelimelle ja taulutietokoneille

Lisätiedot

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Concurrency - Rinnakkaisuus Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. C++ thread... 4 3. Python multiprocessing... 6 4. Java ExecutorService... 8 5. Yhteenveto... 9 6. Lähteet...

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja Mikko Suomalainen 1. Määritelmä Mobiiliajopäiväkirja on kännyköille suunnattu ajopäiväkirja-sovellus. Sovelluksen pääperiaate on toimia automaattisena ajopäiväkirjana.

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Tampereen Teknillinen Yliopisto / Porin laitos Teemu Kumpumäki teemu.kumpumaki@tut.fi 25.6.2015 1 Paikkatieto ja projektinhallinta Paikkatiedon käyttäminen projektinhallinnassa

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

JAVA-PERUSTEET. JAVA-OHJELMOINTI 3op A274615 JAVAN PERUSTEET LYHYT KERTAUS JAVAN OMINAISUUKSISTA JAVAN OMINAISUUKSIA. Java vs. C++?

JAVA-PERUSTEET. JAVA-OHJELMOINTI 3op A274615 JAVAN PERUSTEET LYHYT KERTAUS JAVAN OMINAISUUKSISTA JAVAN OMINAISUUKSIA. Java vs. C++? JAVA-OHJELMOINTI 3op A274615 JAVAN PERUSTEET LYHYT KERTAUS Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html Vesterholm, Kyppö: Java-ohjelmointi,

Lisätiedot

Sisällys. Yleistä attribuuteista. Näkyvyys luokan sisällä. Tiedonkätkentä. Aksessorit. 4.2

Sisällys. Yleistä attribuuteista. Näkyvyys luokan sisällä. Tiedonkätkentä. Aksessorit. 4.2 4. Attribuutit 4.1 Sisällys Yleistä attribuuteista. Näkyvyys luokan sisällä. Tiedonkätkentä. Aksessorit. 4.2 Yleistä Luokan lohkossa, mutta metodien ulkopuolella esiteltyjä muuttujia ja vakioita. Esittely

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus. Open Broadcaster Software V.20. Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu )

Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus. Open Broadcaster Software V.20. Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu ) Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus Open Broadcaster Software V.20 Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu 28.11.2017) OBS 1 (12) Sisällysluettelo Mikä on OBS... 2 Ohjelman perusasetukset... 2 Tarvittavat

Lisätiedot

CODEONLINE. Monni Oo- ja Java-harjoituksia. Version 1.0

CODEONLINE. Monni Oo- ja Java-harjoituksia. Version 1.0 CODEONLINE Monni Oo- ja Java-harjoituksia Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 25.10.2000 1.0 Initial version Juha Johansson Inspection History Date Version Inspectors Approved

Lisätiedot

CTRL+F Android-sovellus

CTRL+F Android-sovellus CTRL+F Android-sovellus Vili-Robert Hietala Opinnäytteen raportointi Sähköosasto Toukokuu 2015 KUVAILULEHTI 14.04.2015 Tekijä(t) Vili-Robert Hietala Työn laji Opinnäytteen raportointi Sivumäärä 7 Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli-Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto

OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdon esittely 1. vuoden opiskelijoille Kari Laitinen www.oamk.fi/~karil/opetus.html Ohjelmistokehitys -opintosuunnan valitsevista henkilöistä

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Olio-ohjelmointi Javalla

Olio-ohjelmointi Javalla 1 Olio-ohjelmointi Javalla Olio-ohjelmointi Luokka Attribuutit Konstruktori Olion luominen Metodit Olion kopiointi Staattinen attribuutti ja metodi Yksinkertainen ohjelmaluokka Ohjelmaluokka 1 Olio-ohjelmointi

Lisätiedot

15. Ohjelmoinnin tekniikkaa 15.1

15. Ohjelmoinnin tekniikkaa 15.1 15. Ohjelmoinnin tekniikkaa 15.1 Sisällys For-each-rakenne. Lueteltu tyyppi enum. Override-annotaatio. Geneerinen ohjelmointi. 15.2 For-each-rakenne For-rakenteen variaatio taulukoiden ja muiden kokoelmien

Lisätiedot

JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely)

JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely) OHJELMISTOJEN TESTAUS JA HALLINTA Syksy 2015 / Auvo Häkkinen JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely) Tehtävässä tarvittava koodi löytyy osoitteella http://users.metropolia.fi/~hakka/oth/mockesimerkki.zip

Lisätiedot

Dart. Ryhmä 38. Ville Tahvanainen. Juha Häkli

Dart. Ryhmä 38. Ville Tahvanainen. Juha Häkli Dart Ryhmä 38 Ville Tahvanainen Juha Häkli 1.LYHYESTI Dart on luokkapohjainen, yksiperintäinen, puhdas olio-ohjelmointikieli. Dart on dynaamisesti tyypitetty. Sovellukset on organisoitu modulaarisiksi

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Sisällys. Yleistä attribuuteista. Näkyvyys luokan sisällä ja ulkopuolelta. Attribuuttien arvojen käsittely aksessoreilla. 4.2

Sisällys. Yleistä attribuuteista. Näkyvyys luokan sisällä ja ulkopuolelta. Attribuuttien arvojen käsittely aksessoreilla. 4.2 4. Attribuutit 4.1 Sisällys Yleistä attribuuteista. Näkyvyys luokan sisällä ja ulkopuolelta. Attribuuttien arvojen käsittely aksessoreilla. 4.2 Yleistä Luokan lohkossa, mutta metodien ulkopuolella esiteltyjä

Lisätiedot

AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin

AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin Raimo Nikkilä Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu - Automaation tietotekniikan tutkimusryhmä 17. tammikuuta 2013

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö

CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö 0349955 Pekka Hyvärinen 0342194 Joonas Heikelä 0327708 Miro Temonen 0350122 Sami Tuominen Yleistä Seminaarityö osa kurssia Käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Kirjoita jokaiseen palauttamaasi konseptiin kurssin nimi, kokeen päivämäärä, oma nimi ja opiskelijanumero. Vastaa kaikkiin tehtäviin omille konsepteilleen.

Lisätiedot

Lomalista-sovelluksen määrittely

Lomalista-sovelluksen määrittely Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Lomalista-sovelluksen määrittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Dokumentti 14.10.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Thomas

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN Oma tietokone -valintaa klikkaamalla hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä, saadaan näkyviin laitteistokokoonpano Ominaisuudet laitteisto -valinnalla:

Lisätiedot

SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2

SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2 SolidPDM 6 Plus 1 (8) SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2 SolidPDM 6 Plus -versioon on lisätty uusia ominaisuuksia. Tämä dokumentti on jatkoa aiemmin ilmestyneelle SolidPDM uudet ominaisuudet julkaisulle,

Lisätiedot

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen:

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Microsoft SQL käyttö Yleistä VisualStudiosta Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: - sovellushallintaan -

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java) Tavoite Opiskelija ymmärtää olio-ohjelmoinnin problematiikan. Opiskelija osaa määritellä ja käyttää itse

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Sukupuu -ohjelma. Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641)

Sukupuu -ohjelma. Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641) Sukupuu -ohjelma Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641) 7.11.2011 1 Johdanto Toteutimme C -kielellä sukupuuohjelman, johon käyttäjä voi lisätä ja poistaa henkilöitä ja määrittää henkilöiden välisiä

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Mobiilimaailma murroksessa 2011 Tommi Teräsvirta, Tieturi

Mobiilimaailma murroksessa 2011 Tommi Teräsvirta, Tieturi Business is evolving, you should too. MeeGo ulkona vai myöhässä? Mobiilimaailma murroksessa 2011 Tommi Teräsvirta, Tieturi Helsinki, Tampere, Turku, Stockholm, Göteborg www.tieturi.fi MeeGo YALMP (Yet

Lisätiedot

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta M-Files OCR M-Files OCR:n avulla voidaan skannattavalle paperidokumentille tehdä tekstintunnistus skannerista riippumatta. Tällöin tekstiä sisältävät kuvat tunnistetaan varsinaisiksi tekstimerkeiksi, jonka

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

M2 Mobiili -käyttöohje (v1.2)

M2 Mobiili -käyttöohje (v1.2) M2 MOBIILI KÄYTTÖOHJE (1/9) M2 Mobiili -käyttöohje (v1.2) M2 MOBIILI KÄYTTÖOHJE (2/9) 1 Käyttöönotto Ennen M2 Mobiili -ohjelmiston asentamista varmista, että puhelimessasi on: jokin seuraavista käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA: REFAKTOROINTI 2 (9) SEPA: REFAKTOROINTI 3 (9) VERSIOHISTORIA Version Date Author Description 0.1 2.12.2005 Erik Hakala Ensimmäinen

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

11/20: Konepelti auki

11/20: Konepelti auki Ohjelmointi 1 / syksy 2007 11/20: Konepelti auki Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/11 Tämän luennon

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 1 Mallintaminen ja UML Ohjelmistojen mallintamisesta ja kuvaamisesta Oliomallinnus ja UML Käyttötapauskaaviot Luokkakaaviot Sekvenssikaaviot 2 Yleisesti

Lisätiedot

VIS Online 2.0 version uudistukset

VIS Online 2.0 version uudistukset VIS Online 2.0 version uudistukset Tämä dokumentti kuvaa VIS Online 2.0 julkaisun erot VIS Online 1.0:aan nähden. Dokumentti on tarkoitettu vanhan VIS Online 1.0 version käyttäjille siirryttäessä uuden

Lisätiedot

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps Pikaohje Laite toimii Windows XP SP3, Windows 7,8,10 ja Mac OSx 10.5 tai käyttöjärjestelmissä, Linux tuki netistä ladattavilla ajureilla USB portin

Lisätiedot

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje UCOT-Sovellusprojekti Asennusohje Ilari Liukko Tuomo Pieniluoma Vesa Pikki Panu Suominen Versio: 1.00 Julkinen 15. joulukuuta 2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä Päivämäärä

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Hakemistojen sisällöt säilötään linkitetyille listalle.

Hakemistojen sisällöt säilötään linkitetyille listalle. Harjoitustyö 1 Harjoitustyö Tehtävä: ohjelmoi Java-kielellä komentoikkunaa (komentotulkkia, komentoriviä) simuloiva olioperustainen ohjelma. Hakemistojen sisällöt säilötään linkitetyille listalle. Työ

Lisätiedot

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Taulukot ovat olioita, jotka auttavat organisoimaan suuria määriä tietoa. Käsittelylistalla on: Taulukon tekeminen ja käyttö Rajojen tarkastus ja kapasiteetti

Lisätiedot

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT T-121.200 KÄYTTÖLIITTYMÄPSYKOLOGIA SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT Kirsi Männistö kmannist@cc.hut.fi T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 1 (7) Kirsi Männistö Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Software product lines

Software product lines Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Software product lines Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Asiantuntijateksti 17.11.2013 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Software product

Lisätiedot

PC-LAITTEEN TESTAAMINEN

PC-LAITTEEN TESTAAMINEN PC-LAITTEEN TESTAAMINEN PC-Check-ohjelma Kun laite on koottu, on perusteltua testata sen toiminta ennen käyttöönottoa. Tätä varten on luotu erilaisia ohjelmia, joilla voi laitteen eri osat testata. Yksi

Lisätiedot

ZAP SR300 Touch 8GB 100469

ZAP SR300 Touch 8GB 100469 ZAP SR300 Touch 8GB 100469 Pikaopas Tekniset yleistiedot: Näyttö: 3 TFT-kosketusnäyttö; 400x240 pikseliä, 262,000 väriä. Audioformaatit: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC ym. Videoformaatit: RM (Real Media),

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Qt kaikkialla? 9.4.2010

Qt kaikkialla? 9.4.2010 Qt kaikkialla? Helsinki Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Tel. 09 431 551 Tampere Satakunnankatu 18, 33210 Tampere, Tel. 03 315 861 Turku Lemminkäisenkatu 32 A, 20520 Turku, Tel. 02 263 571 Qt Qton C++

Lisätiedot

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4 Sisällys 12. Näppäimistöltä lukeminen Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä.. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit. Scanner-luokka.

Lisätiedot

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002 JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit Mikko Mäkelä 6.11.2002 Sisältö Johdanto yksikkötestaukseen JUnit yleisesti JUnit Framework API (TestCase, TestSuite) Testien suorittaminen eri työkaluilla Teknisiä käytäntöjä

Lisätiedot

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Rajapinnat ja sisäluokat

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Rajapinnat ja sisäluokat Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Rajapinnat ja sisäluokat Rajapinnat Java-kieli ei tue luokkien moniperintää. Jokaisella luokalla voi olla vain yksi välitön yliluokka. Toisinaan olisi

Lisätiedot

Sisällys. 14. Poikkeukset. Johdanto. Johdanto

Sisällys. 14. Poikkeukset. Johdanto. Johdanto Sisällys 14. Poikkeukset Johdanto. Tarkistettavat ja tarkistamattomat poikkeukset. Poikkeusten tunnistaminen ja sieppaaminen try-catchlauseella. Mitä tehdä siepatulla poikkeuksella? Poikkeusten heittäminen.

Lisätiedot

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Ohjelmointi 1 / syksy 2007 13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana Aloitussivu näyttää seuraavalta. Sen kautta voi siirtyä haluttuihin toimintoihin. JÄSENREKISTERIN SELAUS/MUOKKAAMINEN

Lisätiedot

Sisällys. 6. Metodit. Oliot viestivät metodeja kutsuen. Oliot viestivät metodeja kutsuen

Sisällys. 6. Metodit. Oliot viestivät metodeja kutsuen. Oliot viestivät metodeja kutsuen Sisällys 6. Metodit Oliot viestivät metodeja kutsuen. Kuormittaminen. Luokkametodit (ja -attribuutit).. Metodien ja muun luokan sisällön järjestäminen. 6.1 6.2 Oliot viestivät metodeja kutsuen Oliot viestivät

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

7/20: Paketti kasassa ensimmäistä kertaa

7/20: Paketti kasassa ensimmäistä kertaa Ohjelmointi 1 / syksy 2007 7/20: Paketti kasassa ensimmäistä kertaa Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi 1. Luento: Sulautetut Järjestelmät Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Agenda Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu

Lisätiedot

Rekursiolause. Laskennan teorian opintopiiri. Sebastian Björkqvist. 23. helmikuuta Tiivistelmä

Rekursiolause. Laskennan teorian opintopiiri. Sebastian Björkqvist. 23. helmikuuta Tiivistelmä Rekursiolause Laskennan teorian opintopiiri Sebastian Björkqvist 23. helmikuuta 2014 Tiivistelmä Työssä käydään läpi itsereplikoituvien ohjelmien toimintaa sekä esitetään ja todistetaan rekursiolause,

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit on työjärjestys- (lukujärjestys) ja tilanvarausohjelmisto. Sisältö 1 Oikeudet... 2 2 TimeEdit Web... 2 3 Kirjautuminen...

Lisätiedot

Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa

Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa Turvallisuusseminaari ASAF 30.10-1.11.2006 Mika Strömman Teknillinen korkeakoulu 1 Sisältö Luotettavuuden lisääminen hyvillä tavoilla Toimilohkokirjastot Turvatoimilohkot

Lisätiedot

Rajapinta (interface)

Rajapinta (interface) 1 Rajapinta (interface) Mikä rajapinta on? Rajapinta ja siitä toteutettu luokka Monimuotoisuus ja dynaaminen sidonta Rajapinta vs periytyminen 1 Mikä rajapinta on? Rajapintoja käytetään, kun halutaan määritellä

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Rajapinnasta ei voida muodostaa olioita. Voidaan käyttää tunnuksen tyyppinä. Rajapinta on kuitenkin abstraktia luokkaa selvästi abstraktimpi tyyppi.

Rajapinnasta ei voida muodostaa olioita. Voidaan käyttää tunnuksen tyyppinä. Rajapinta on kuitenkin abstraktia luokkaa selvästi abstraktimpi tyyppi. 11. Rajapinnat 11.1 Sisällys Johdanto. Abstrakti luokka vai rajapinta? Rajapintojen hyötyjä. Kuinka rajapinnat määritellään ja otetaan käyttöön? Eläin, nisäkäs, kissa ja rajapinta. Moniperiytyminen rajapintojen

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

14. Poikkeukset 14.1

14. Poikkeukset 14.1 14. Poikkeukset 14.1 Sisällys Johdanto. Tarkistettavat ja tarkistamattomat poikkeukset. Poikkeusten tunnistaminen ja sieppaaminen try-catchlauseella. Mitä tehdä siepatulla poikkeuksella? Poikkeusten heittäminen.

Lisätiedot