S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta."

Transkriptio

1 Petja Laitila S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Lokakuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Petja Laitila Koulutusohjelma ja suuntautuminen Tietotekniikan koulutusohjelma, Ohjelmistoja tietokonetekniikka Nimeke S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö kertoo puhelimien ohjelmoinnista Java kielellä. Ohjelmointia lähestytään Paikkatietopalvelut MHG Oy:ltä saadun projektin kannalta. Tarkastelen hieman puhelimiin suunnatun Javan rakennetta konfiguraatioiden ja profiilien kautta. Toimeksianto, jonka sain Paikkatietopalvelut MHG Oy:ltä, oli älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta itsenäisessä sovelluksessa. Toiveena oli, että kyseinen toiminnallisuus tulisi toteuttaa Javalla, jos mahdollista. Alun tutkimustyön jälkeen kävi ilmi, että toivotunlainen ohjelma on mahdollista tehdä Javalla. Toteutukseen tarvittiin J2ME:tä ja siihen kohdistuvia valinnaisia luokkakirjastoja. Kameraa on mahdollista hallita Mobile Media rajapinnan kautta ja paikannus on toteutettavissa Location rajapinnan avulla. Puhelimeen sisäänrakennettu GPS paikannin on aivan uusi asia, joka helpottaa paikannukseen liittyviä toimintoja niin ohjelmistokehittäjän kuin myös normikäyttäjän kannalta. Tulevaisuudessa paikannus tullee saamaan yhä tärkeämmän aseman mobiilisovelluksissa. Asiasanat (avainsanat) J2ME, Älypuhelin, Java, Midlet Sivumäärä Kieli URN 41 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Opinnäytetyön toimeksiantaja Jukka Selin Paikkatietopalvelut MHG Oy

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Petja Laitila Degree programme and option Information Technology, Software and Computer technology Name of the bachelor's thesis Programming S60-platform based smart phones using Java. Abstract This thesis is about programming smart phones with Java programming language. Programming is viewed through a project I was given by Paikkatietopalvelut MHG Oy. I will explain architecture of mobile Java by explaining a little about configurations and profiles of J2ME (Java 2 platform, Micro Edition). The assignment that I got from Paikkatietopalvelut MHG Oy was to get control of integrated camera and GPS unit of smart phone to standalone Java program. First I did research work to find out if demonstration program is possible to make with Java as a programming language. Then I wrote a Java program that fullfils the goals of assignment. I used additional Java packages called Mobile Media API and Location API to implement desired functionality to the demonstration program. I was able to achieve the goals that were set for this thesis. Methods that I used for solving these problems are explained in this report as well as the program that I made for this thesis. Subject headings, (keywords) J2ME, Smart phones, Java, Midlet Pages Language URN 41 Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Bachelor s thesis assigned by Jukka Selin Paikkatietopalvelut MHG Oy

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TOIMEKSIANTAJAYRITYS JA SEN TOIMINTA TEKNISET RATKAISUT J2ME Java Specification Request (JSR) Nokia N Testaus Ohjelman vaiheet KAMERAN JA PAIKANNUSTIETOJEN HALLINTA Mobile Media API (MMAPI,JSR-135) Kuvaus Mobile Media API:sta: Mobile Media API:n toteutus Kameran hallinta Mobile Media rajapintaa käyttäen Location API Location API rakenne Paikannustietojen noutaminen Location API:n avulla Datan lähetys ja vastaanotto Koko järjestelmän kuvaus POHDINTA LÄHTEET... 39

5 JOHDANTO 1 Tämä opinnäytetyö on tehty Mikkelin ammattikorkeakoululle ja toimeksiantajayritykselle Paikkatietopalvelut MHG Oy:lle. Työssä tullaan käsittelemään älypuhelimen ohjelmointia Java kielellä. Työn tutkimusongelma, joka minun tulee selvittää, on älypuhelimeen integroidun kameran ja GPS-moduulin hallinta omassa sovelluksessa. Tarkemmin sanottuna kameran hallinta tarkoittaa tässä työssä sitä, että puhelimessa olevalla kameralla tulisi voida ottaa kuvia käytettäväksi omassa ohjelmassa. Tarkempaa käyttötarkoitusta kuville ei ole määritelty, mutta jos kuvaaminen onnistuu, on pyrkimyksenäni näyttää kuva puhelimen näytöllä, minkä jälkeen käyttäjälle annettaisiin mahdollisuus lähettää kuva verkossa sijaitsevalle palvelimelle. Palvelimella kuva menisi tallennettavaksi ja näytettäväksi internetsivuilla, mahdollisen siihen liittyvän lisätiedon kanssa. GPS-moduulin hallinta taas tarkoittaa, että ohjelmassa tulisi saada puhelimen sijainnin koordinaatit näkyville ja ohjelman käyttöön puhelimen sisäistä GPS:ää hyödyntäen. Aiemmin mainittu mahdollinen lisäinformaatio kuvan yhteydessä muodostuisi näin ainakin kuvan koordinaateista. Paikkatietoisten kuvien käyttö on vielä hyvin harvinaista ainakin yleisessä käytössä olevissa ohjelmissa, joten tutkimuksen aihe on mielestäni todella mielenkiintoinen. Työ on ainakin aluksi puhtaasti selvitystyö. Toimeksiantajan toiveena on kuitenkin, että jos käy ilmi, että toivottu toiminnallisuus on mahdollista toteuttaa, tekisin siitä myös demonstraatio ohjelman, jota jo aiemmin kuvailin. Aluksi esittelen toimeksiantajayrityksen, sen avainhenkilöt ja toiminnan tavoitteen. Kappaleessa tekniset ratkaisut selostan yleisesti kannettaville ja resursseiltaan rajoitetuille laitteille tarkoitetusta Javasta J2ME:stä ja hieman tarkemmin sen puhelimiin suunnatusta profiilista MIDP:sta. Perustelen myös, miksi päädyin kehittämään ohjelmaa nimenomaan Javalla. Samasta luvusta löytyy myös selontekoa siitä, kuinka Javaan kehitetään uusia rajapintoja JCP yhteisön toimesta. Näitä rajapintoja ja parannusehdotuksia kutsutaan yleisesti JSR:ksi. JSR rajapinnoista on selontekoa, koska ilman niitä toivottua ohjelmaa ei olisi mahdollista kehittää käyttäen Javaa. Kappaleessa kameran ja paikannustietojen hallinta selostan, kuinka ratkaisin tutkimusongelman mukaisen ohjelmointiongelman. Ohjelmaan kuuluu myös palvelinpäähän ohjelmoitu servletti, joka vastaanottaa puhelimelta lähetettävää dataa. Tässä opinnäyteraportissa

6 2 keskityn nimenomaan puhelimen ohjelmointiin enkä tule selittämään servletin rakennetta ja ohjelmointia sen tarkemmin. Lopussa käyn kuitenkin koko ohjelman läpi, jolloin myös palvelinpäästä tulee hieman selontekoa. Pohdinta-luvussa arvion, kuinka tämä työ omasta mielestäni onnistui ja vision hieman puhelimille kehitettävien sovellusten tulevaisuutta.. TOIMEKSIANTAJAYRITYS JA SEN TOIMINTA Opinnäytetyöni toimeksiantaja on suomalainen tietotekniikka-alan palveluyritys MHG Systems, jonka pääkonttori sijaitsee Mikkelissä. Yrityksellä on toimipisteitä myös Savonlinnassa ja Joensuussa. Yritys toimii Mikkelin teknologiakeskuksen Miktechin yrityshautomossa. MHG Systemsin toimitusjohtava on Seppo Huurinainen, 50-vuotias biologi ja metsänhoitaja, jolla on jatkotutkinnot ekologisesta kasvitieteestä ja metsäympäristön hoidosta. Palvelupäällikkönä toimii Olli Ikonen, laajan ohjelmistoalan osaamisen omaava 44-vuotias IT-arkkitehti ja datanomi. Veli-Matti Plosila on yrityksen tuotekehityspäällikkö, hänellä on IT-tradenomin koulutus. Plosila on ollut MHG Systemsin palveluksessa sen perustamisesta saakka. MHG Systemsin ydinosaamista on syvällinen kansainvälisen bioenergia- ja metsäalan liiketoimintamallien tuntemus. Tätä tuntemusta hyödyntäen MHG Systemsillä toteutetaan ohjelmistosovelluksia bioenergia- ja metsäaloilla toimiville yrityksille. Sovellukset, jotka yrityksellä on tällä hetkellä markkinoilla, ovat selaimella toimivia, mutta kehitystyötä tehdään myös muilla ohjelmistokehityksen osa-alueilla, kuten mobiili ympäristössä. MHG Systemsin sovelluksissa käytetään laajalti hyväksi kartta- ja paikannustietoja, joiden avulla asiakasyritysten töitä pyritään helpottamaan. Yrityksen palveluilla on jo useita kymmeniä käyttäjiä eri puolilla Suomea. Yrityksen tavoitteena on kasvaa yhdeksi Euroopan johtavista bioenergia-alan ICT toimittajista. TEKNISET RATKAISUT

7 3 Alustavan selvitystyön aikana kävi ilmi, että tutkimusongelman mukainen toiminnallisuus on mahdollista saavuttaa käyttäen ohjelmointikielenä joko C++ kieltä tai Javaa. C on hyvin laitteistoläheinen ohjelmointikieli, ja oletinkin alusta asti, että toiminnallisuuden voi toteuttaa vähintään sillä. Itse puhelimen ohjelmistoalustakin on, aivan sen assembler kielistä ydintä lukuun ottamatta, kirjoitettu C-kielellä, joten tuki C-kielelle on ainakin S60-alustaisissa puhelimissa hyvä. Pienoisena yllätyksenä sen sijaan tuli, että myös Javalle on kehitetty rajapinnat, joita käyttämällä toiminnallisuus olisi mahdollista toteuttaa, käyttäen yksistään Javaa ohjelmointikielenä.moni asia ajoi minua kehittämään demonstraatiota käyttäen Javaa. Javaa on ehkä astetta helpompi käyttää kuin C-kieltä. Symbian puhelimissa käytettävä C-kielihän ei käytä standardeja C-kirjastoja, vaan sille on kehitetty omat kevyemmiksi tarkoitetut luokkakirjastot. Tämä osaltaan lisää C-kielisen ohjelmoinnin haasteellisuutta puhelimissa. Lisäksi C-kielen kehityskirjastot vaihtelevat puhelinmallien välillä, joten ohjelmaa jouduttaisiin muokkaamaan lähes aina siirryttäessä eri malleihin. Javan ehkä suurimpana etuna verrattuna muihin kieliin on juuri vahva laitteistoriippumattomuus. Käytettäessä yleisiä, ei valmistajakohtaisia rajapintoja valmista Javalla tehtyä ohjelmaa voi käyttää missä tahansa laitteessa, joka tukee Javaa ja on varustettu tarvittavilla rajapinnoilla ja profiililla. Profiileista myöhemmin tässä työssä lisää. Lisäksi toimeksiantaja yritys toivoi, että toteutus tehtäisiin Javalla, koska se on heille ennestään tuttu kehitysympäristö. Java nousi näiden seikkojen johdosta käytettäväksi ohjelmointikieleksi. Nykyisiä älypuhelimia voi myös ohjelmoida Python nimisellä ohjelmointi-kielellä joka on niin sanottu skriptikieli. Python soveltuu kuitenkin lähinnä nopeasti ohjelmoitaviin demonstraatioihin eikä niinkään isompiin sovelluksiin, joten en tutustunut siihen sen tarkemmin, koska toimeksiantaja ei olisi Python-kielisestä sovelluksesta juurikaan hyötynyt. 1.1 J2ME J2ME (Java 2 Platform, MicroEdition) on tarkoitettu sulautettujen järjestelmien sekä pienten ja resursseiltaan rajoitettujen laitteiden, kuten puhelinten, ohjelmointiin. J2SE-

8 4 alustaan verrattuna J2ME-alustassa on huomattavasti vähemmän luokkakirjastoja. Liikaa muistia vievät ja resursseja kuluttavat luokat on jätetty tarkoituksella pois, jotta saataisiin aikaan kevyt kehitysympäristö. J2ME:tä suunnitellessa on siis otettu huomioon pienempien laitteiden rajoitukset, joita ovat esimerkiksi näytön koko ja muistin vähyys. Matkapuhelimien tiheys asukasmäärään verrattuna on jatkuvassa nousussa, ja jo nykyään lähes jokaisella länsimaan asukilla on käytössään vähintään yksi matkapuhelin. Matkapuhelinten alkuaikoina käyttäjät tottuivat siihen, että uusien matkapuhelimien mukana tuli uusia ohjelmia ja toimintoja, ja jos halusi hyödyntää noita uutuuksia, piti ostaa kokonaan uusi puhelin. Tilanne on vielä nykyäänkin joiltain osin samanlainen, vaikka parannusta on tapahtunut huomattavasti yhtenäisten ohjelmistoalustojen ja juuri Javan matkapuhelimiin leviämisen ansiosta. Nykyään tilanne onkin melko usein niin, että jos käyttäjä tarvitsee uuden toiminnon matkapuhelimeensa ei hänen tarvitsekaan enää ostaa kokonaan uutta puhelinta, vaan hän voi tilata toiminnon, eli ohjelman vaikkapa internetistä suoraan puhelimeensa. Kuva 1. Javan arkkitehtuuri

9 5 Kuva 1 esittää Javan koko arkkitehtuuria kohdealustoineen. Kuten kuvasta näkyy, J2ME:tä käytetään paljon laajemmalla laitevalikoimalla kuin esimerkiksi J2EE:tä, jolla ohjelmoidaan lähinnä järeitä palvelinsovelluksia. Koska J2ME on käytössä niin erilaisissa laitteissa, on se päätetty jakaa osiin. Seuraavaksi kerron näistä J2ME:ssä olevista määrityksistä. Laitteet erotettiin fyysisten ominaisuuksiensa perusteella ja J2ME:n määriteltiin koostuvan konfiguraatioista, jotka on kohdistettu fyysisesti tietynlaisille laitteille. Voidaan sanoa, että konfiguraatiot ovat laitevalmistajien ja Java-ympäristön toteuttajien välisiä sopimuksia, jotka määrittelevät jonkin laiteryhmän vähimmäisvaatimukset. Konfiguraatioiden tarkoituksena on tarjota ohjelmistoille mahdollisimman toimivat alustat, jotta ohjelmistokehitys olisi tehokasta. Konfiguraatio ei kuitenkaan saa olla liian raskas omalle laiteryhmälleen, muuten se kuluttaisi liikaa resursseja kohdelaitteiltaan. Täytyy muistaa, että sulautetuissa ja mobiileissa laitteissa on lähes aina rajallinen muistikapasiteetti. Tällä hetkellä J2ME:hen on kaksi konfiguraatiota CDC ja CLDC. [1;2] Kuva 2. J2ME rakenne Kuvasta 2 nähdään virtuaalikoneen, konfiguraatioiden ja konfiguraatioiden päälle rakennettujen profiilien väliset suhteet. CDC on tarkoitettu resursseiltaan vähäisille laitteille, joissa on kiinteä verkkoyhteys. CDC vaatii vähintään 512 kilotavua muistia. Tyypillisiä CDC-laitteita ovat esimerkiksi digi-tv:t ja jotkin kehittyneemmät kommu-

10 6 nikointilaitteet. CLDC määrittelee J2ME:n minimin, ja se on tarkoitettu resursseiltaan hyvin vähäisille, henkilökohtaisiin verkkoihin kytketyille laitteille, kuten matkapuhelimille. CLDC:ssä mobiilien laitteiden piirteet on otettu hyvin huomioon. Yleistä tähän konfiguraatioon kuuluville laitteille on heikkotehoinen prosessori, alhainen muistin määrä ja hidas verkkoyhteys. Konfiguraation määrityksen mukaan laitteessa on oltava CLDC:n kirjastoa varten vähintään 128 kilotavua pysyvää muistia ja Javaajoympäristölle ja olioille puolestaan vähintään 32 kilotavua käyttömuistia. Konfiguraatiot määrittelevät systeemitason ominaisuuksia, jotka ovat periaatteessa piilotettu ohjelmoijalta. Seuraavaksi käsittelen profiileja, jotka yhdessä konfiguraatioiden kanssa muodostavat J2ME:n. Profiilit on määritelty tarkemmin tietynlaisille laitteille, ja ne on kehitetty joko CDC (Connected Device Configuration) tai CLDC (Connected Limited Device Configuration) konfiguraatioiden kanssa toimiviksi. Sama konfiguraatio voi kuitenkin käsittää käyttötarkoituksiltaan erilaisia laitteita kuten; astianpesukoneita ja matkapuhelimia. Ei liene kovin tarkoituksenmukaista pystyä ajamaan pesukoneen ohjelmia matkapuhelimessa tai toisinpäin. Tästä on tullut tarve määritellä ominaisuuksia ja palveluita, jotka ovat tyypillisiä vain tietyille laitetyypeille. Näiden erilaisten laitteiden tukeminen vaatii ylimääräisiä toimintoja, jotka voidaan toteuttaa profiilien avulla. Profiilit ovat määrityksiä, joissa kuvataan tarkasti konfiguraatioiden päälle rakentuvat Java-rajapinnat, jotka tarjoavat tuen tietynlaisille laitteille, kuten matkapuhelimille. Jollekin tietylle profiilille tehtyjen ohjelmien tulisi periaatteessa toimia kaikissa saman profiilin tarjoamissa laitteissa. Profiili-määritys nimenomaan mahdollistaa ohjelmien siirtämisen laitteesta toiseen ilman, että kärsitään yhteensopivuus ongelmista. Profiilit laajentavat konfiguraatioita ja niiden avulla voidaan ottaa hyöty irti laitteiden erityisominaisuuksista. Profiileja voitaisiin luonnehtia ohjelmoijien ja Java-ympäristön kehittäjien välisiksi sopimuksiksi. Kuten konfiguraatiot myös profiilit määrittelee JCP (Java Community Process) yhteistyössä kyseisen alan laitteistovalmistajien kanssa. Ensimmäinen päivänvalon nähnyt profiili oli MIDP (Mobile Information Device Profile), joka suunniteltiin toimivaksi CLDC konfiguraation päällä. Sittemmin MIDP profiili on jo päivittynyt versioon 2.0, ja seuraava versio 3.0 on jo kehitteillä ja ottanee ensiaskeliaan älypuhelimien puolella jo piakkoin. Koska esimerkkiohjelma, jonka

11 ohjelmoin lopputyöhöni, tuli nimenomaan älypuhelimeen ja siinä käytettävään MIDPprofiiliin, selostan kyseistä profiilia seuraavaksi tarkemmin. 7 MIDP-profiilin vaatimukset laitteille, joissa sen on tarkoitus toimia, ovat 128 kilotavua muistia Java-sovellukselle 32 kilotavua ajonaikaista muisti 8 kilotavua tiedon tallentamiseen. Profiili vaatii myös kaksisuuntaisen tietoliikenneyhteyden. MIDP 1.0 vaati vähintään http-yhteyden mukaista verkkoyhteyttä. Lisäksi laitteessa on oltava tuki tietojen syöttöön, esimerkiksi näppäimistön välityksellä. Myös laitteiden näytöille on vähimmäisvaatimukset. MIDP-profiilista löytyy mahdollisuus tiedon tallentamiseen laitteen muistiin ja sen myöhempää käyttöä varten. Tallennustekniikan nimi on RMS eli Record Management System. Tallennetut tiedot ovat saman MIDlet suiten sisällä olevien MIDlettien käytössä, joten toinen MIDlet voi vaikka tallentaa tietoja, joita toinen sitten voi käsitellä. RMS tallentaa kaiken tietonsa tavutaulukkoina, joiden tallentamiseen se tarjoaa valmiin rajapinnan, eli tallennettava tieto voi olla minkä muotoista dataa tahansa. Nykyään monissa puhelimissa on lisättynä myös valinnainen paketti File- Connection API, jolla voidaan tallentaa tietoa myös suoraan puhelimen muistiin tai vaikkapa muistikortille tiedostoina. Näin tallennettu tieto on puhelimen kaikkien sovelluksien käytettävissä. Javalle ominaista on, että se tarjoaa paljon valmiita luokkia, joiden avulla sovelluskehittäjä voi toteuttaa haluamansa toiminnallisuuden. Myös MIDP-profiiliin kehitettävät sovellukset on tarkoitettu kehitettäväksi samalla tavalla. Jos haluaa kehittää sovelluksia älypuhelimille käyttäen MIDP:ia, on sovelluskehittäjän tutustuttava ensin hyvin sen tarjoamiin luokkiin ja rajoituksiin tai ainakin pitää tietää, mistä tietoa voi hakea tarvittaessa. Ensimmäinen julkistettu versio MIDP:stä oli 1.0, joka tarjosi mahdollisuuden kehittää sovelluksia puhelimille käyttäen niille standardisoitua Javan ajonaikaista ympäristöä. Kuten Java sovellukset yleisestikin, MIDP-ohjelmat hyötyvät suuresti Javan järjestelmäriippumattomuudesta. Kerran tehty sovellus toimi kaikilla laitteilla, joissa on tuki MIDP Javalle. Lisäksi sovellukset näyttävät samalta, vaikka niitä

12 ajettaisiin täysin erilaisissa laitteissa ja käyttöjärjestelmissä. Seuraavaksi tarkastellaan kuinka virhetilanteet on otettu huomioon tässä profiilissa. [1;2] 8 Javassa olevan roskienkeruuksi kutsutun muistin vapautuksen ansiosta myöskään MIDP sovelluksessa ei ole mahdollista saada aikaan C++-tyyppistä muistin ylivuotoa, jolloin olion varaama muisti jää vapauttamatta. Java sovellukset osaavat roskien keräämisen automaattisesti, mutta se on myös mahdollista tehdä halutussa kohdassa koodia kutsumalla roskien keruuta, jolloin voidaan olla varmoja, että maksimimäärä muistia on vapaana tulevia tehtäviä varten. Puhelinta ohjelmoitaessa tulisikin ottaa huomioon laitteessa olevan muistin vähyys ja tehdä mahdollisimman vähän muistivarauksia. Sovelluksen tulisi myös vapauttaa kaikki varaamansa muisti lopetettaessa. Erityisen tärkeää tämä on matkapuhelinmaailmassa, jossa muistia ei välttämättä ole paljoakaan tarjolla. MIDP Javalla ohjelmoitaessa kehittäjän ei tarvitse erikseen vapauttaa muistia sovelluksen lopetuksen yhteydessä, koska Java osaa huolehtia siitä itsenäisesti. Pöytäkoneille tarkoitettuun Javaan verrattuna J2ME, ja siihen kuuluva MIDP-profiili tarjoaa vain rajoitetun määrän virheenkäsittelyä. CLDC:ssä on kuitenkin määritelty useita poikkeusluokkia (Exception), joita voidaan heittää (throw). Lisäksi valinnaiset paketit tuovat yleensä mukanaan niille kohdistettuja poikkeuksia, joita voidaan heittää ja käsitellä try-catch lohkoissa virheen sattuessa. Näiden avulla virheenkäsittely MIDP-profiilissa on saatu tehtyä hyvin toimivaksi ja riittäväksi, jotta profiilille voidaan kehittää sieto- ja palautumiskykyisiä ohjelmia. Lisäksi CLDC:hen kuuluu kolme ajonaikaisten virheiden käsittelyyn kuuluvaa luokkaa, joista sovelluksen ei tarvitse toipua. Nämä ovat Error, OutOfMemory ja VirtualMachineError. MIDP-profiilia kehitetään jatkuvasti ohjelmistokehittäjien ja laitevalmistajien välisessä yhteistyössä. Yleisin käytössä oleva versio tämän hetken älypuhelimissa on MIDP 2.0, joka toi mukanaan huomattavan määrän parannuksia ensimmäiseen versioon. Seuraavaksi käyn lyhyesti läpi tärkeimmät näistä parannuksista. MIDP 2.0:n myötä puhelimille voi tehdä entistä monipuolisempia ja parempia sovelluksia. Parannuksia ensimmäiseen versioon verrattuna tuli lukuisia. Muun muassa näyttökomponentteja paranneltiin ja lisättiin toiseen versioon. Toisen version myötä

13 9 myös äänet tulivat MIDP-profiiliin ABB:n (Audio Building Block) mukana, joka on myös osa Mobile Media API valinnaista pakettia. Pelinkehittäjät hyötyvät toiseen versioon tulleesta Game API:sta, jonka tarkoituksena on helpottaa monipuolisten pelien kehitystä. Myös MIDP 1.0 -profiilista pois jätetyt liukuluvut lisättiin MIDP profiiliin. Myös liitettävyyttä ulkoiseen verkkoon lisättiin monella eri yhteyskäytännöllä, kuten datagrammeilla ja socket-yhteyksillä. [1;2] 1.2 Java Specification Request (JSR) Nykypäivän älypuhelimissa muistin ja näytönkin kokoja nostetaan jatkuvasti. Näille laitteille tulee kiivaalla tahdilla laitteiden uusia ominaisuuksia ja parantunutta suorituskykyä hyödyntäviä rajapintoja Javaan. Näitä rajapintoja kutsutaan JSRstandardeiksi. JSR:t ovat siis lisäyksiä Java teknologiaan, joita kehitetään yhteistyössä laitevalmistajien, ohjelmoijien ja Sunin välillä. Tähän päivään mennessä Javan Micro Editioniakin on jo laajennettu monilla JSR lisäyksillä, joita käyttämällä voidaan hyödyntää älypuhelimien uusia ominaisuuksia Java ohjelmissa. JSR:ien kehityksen valvonnasta vastaa JCP yhteisö. JSR:iä voitaneen suomeksi kutsua myös Javan kehitysehdotuksiksi. Nämä kehitysehdotukset seuraavat kehityksessä kaikki melko lailla samanlaista polkua, ennen kuin ne saavat lopullisen muotonsa. Periaatteessa mikä tahansa yhteisö tai yritys, joka on rekisteröitynyt JCP-yhteisön jäseneksi, voi tehdä Javaan kehitysehdotuksia JCP-sivuston kautta. Aluksi ehdotus voi olla vain dokumentti, jossa ehdotetaan kehitettäväksi jotain Javasta kokonaan puuttuvaa tai puutteellista aluetta. Tämä dokumentti otetaan yhteisön vetäjien toimesta käsittelyyn, ja jos se havaitaan kehityskelpoiseksi ja tarpeelliseksi, sitä ruvetaan kehittämään sitä varten perustettavassa asiantuntijaryhmässä. Kehitysehdotuksen lähettäjä toimii ehdotuksen vetäjänä ja on myös velvollinen kokoamaan kehityksestä vastaavan asiantuntijaryhmän. Kehitykseen voi myös liittyä kuka tahansa JCP-yhteisön jäsen, vaikka alun perin ei olisikaan asiantuntijaryhmässä. Itseään voi ehdottaa liitettäväksi kehitystyöryhmään yhteisön internetsivujen kautta. Jos ehdotus hyväksytään, siitä tehdään vedos, joka on julkisesti kaikkien tarkasteltavissa. Tämä vedos menee taas vetäjien tarkastettavaksi, jossa se hyväksytään tai siihen pyydetään tekemään korjauksia. Jos vedos hyväksytään, asiantuntijaryhmä tekee siitä vielä lopullisen version, joka käy vielä hyväksyttävänä. Koko prosessin tuloksena on yleensä parannuksia jo Javas-

14 sa oleviin tekniikoihin tai kokonaan uusi rajapinta, jonka kautta ohjelmistokehittäjät pääsevät hyödyntämään uusimpia markkinoilla olevia laitteita ja niiden osia. 10 Laitevalmistajilla on kuitenkin mahdollisuus jättää JSR laajennukset pois omien laitteidensa virtuaalikoneista, sillä nämä eivät ole pakollisia J2ME:n osia. JSR:t kyllä monesti päätyvät loppujen lopuksi standardeiksi alustalle, joille ne on kehitetty, mutta tämä on yleensä monta vuotta vievä prosessi. Jotkin rajapinnat jätetään tarkoituksella valinnaisiksi toteutuksiksi, koska niitä ei ole tarkoituksenmukaista lisätä esimerkiksi puhelimiin, joissa ei ole tarvittavaa laitteistoa niiden käyttämiseen. Älypuhelimen ohjelmoijan on siis oltava tietoinen siitä, mitä laajennuksia ohjelmassaan käyttää, jotta voi tarkastaa, mitkä puhelinmallit tukevat laajennuksia ja näin ollen myös tekeillä olevaa ohjelmaa. Yleensä halutaan, että kehitettävä ohjelma toimisi mahdollisimman laajalla valikoimalla laitteita, joka mahdollistaisi ohjelman leviämisen mahdollisimman monen kuluttajan käyttöön. On kuitenkin ohjelmia joita ei ole alun perinkään tarkoitettu jokaisen matkapuhelimen käyttäjän työkaluksi. Näitä ohjelmia tehdessä voidaan käyttää hieman eksoottisempiakin ratkaisuja ohjelmoidessa ja hyödyntää tekeillä olevia rajapintoja, kunhan pidetään huoli, että tiedetään millä laitteilla ohjelma toimii, jotta tämä tieto voidaan sitten saattaa ohjelman käyttäjien/ostajien tietoon. Jos ratkaisut ovat hyvinkin erikoisia, voidaan ohjelman mukana tarjota laitetta, jolla ohjelmaa on tarkoitus käyttää. Lopputyöni aiheena on tutkia mahdollisuutta kehittää juuri tällaista ohjelmaa. [8.] 1.3 Nokia N95 Ohjelmani testausta varten sain MHG Systems Oy:ltä aivan uuden Nokian N95- mallisen puhelimen, jolle kehittämäni ohjelma on ensisijaisesti suunniteltu toimivaksi. N95-malli on kirjoitushetkellä Nokian lippulaivamalli, johon on laitettu yksiin kuoriin lähes kaikki Nokian matkapuhelinosaaminen ja hieman enemmänkin. N95:stä löytyy muun muassa sisäänrakennettu GPS ja WLAN moduuli, 5 megapikselin kamera Carl Zeissin optiikalla ja selkeä iso näyttö. Resoluutio näytössä on 240x320 pikseliä 24 bitin värisyvyydellä. Käyttöjärjestelmänä tässä mallissa on uusin Symbian versio 9.2. Kehitysalustana on niin ikään uusin S60 3rd Edition, Feature Pack 1, joka on käytössä

15 11 ensimmäistä kertaa nimenomaan tässä puhelinmallissa. Laitteeseen on sisällytetty myös paljon erilaista multimediatoiminnallisuutta, kuten mp3-soitin ja FM-radio. Uusimmista ohjelmistoista ja laiteratkaisuista puhelimissa on yleensä paljon etuja, kuten tarkoitus onkin, mutta monesti myös hieman haittaa. Nokian N95 puhelimesta oli paljon puhetta ja mainostusta, ennen kuin se edes tuli markkinoille, joten odotukset nousivat tietenkin korkealle. Sain puhelimen melkein heti, kun se ilmestyi kauppoihin, ja pääsin testaamaan omaa ohjelmaani sillä. Ajattelin laittaa tähän osion omista käyttökokemuksistani kyseisestä puhelimesta. Puhelin tuntui melko isolta, kun sain sen ensimmäisen kerran käteeni, mutta en tuominnut sitä sen perusteella, olihan siinä todella paljon ominaisuuksiakin. Puhelin käynnistyy yhtä nopeasti kuin muutkin Nokian älypuhelimet. Valikoissa liikkuminen on loogista, mutta joidenkin valikoiden aukeaminen kestää harmillisen pitkään, jolloin tuntuu kuin koko puhelin olisi mennyt jumiin. Koska tällaista hitautta ei ole saatu pois valikoista, olisin toivonut, että näytöllä olisi edes näkynyt jonkinlainen viesti käyttäjälle, joka pyytäisi odottamaan valikkoa aukaistaessa. Toivottavasti alkukankeudet saadaan hiottua pois tulevista ohjelmistoversioista. Muuten puhelin tuntuu pätevältä laitteelta, ja se tuntuisi täyttävän sille asetettuja odotuksia melko hyvin. N95 on Nokian ensimmäinen malli, jossa on sisäänrakennettu GPS, ja juuri siitä on ollut paljon puhetta. Ensimmäiseksi testasin GPS:n toimivuutta puhelimessa valmiiksi olevalla ohjelmalla. Ulkona täysin esteettömässä paikassakin GPS:llä menee yllättävän pitkään saada satelliitit lukittua paikannusta varten. Kyseisestä hitaudesta olin kuitenkin lukenut jo internetin foorumeilta, joten odotin kärsivällisesti, ja lopulta paikannus onnistuikin. Tämän niin sanotun cold fixin keskimääräinen hakuaika on sekuntia. Hitaus satelliittien lukituksessa ei kuitenkaan ole vakava ongelma, koska se tapahtuu vain, kun satelliitit lukitaan ensimmäistä kertaa paikannusta käynnistettäessä. Niin sanottu warm fix onkin kiitettävän vikkelä. Toiveena kuitenkin on jatkoa ajatellen, että myös puhelimiin tulevat GPS-moduulit toimisivat yhtä hyvin kuin ulkoisetkin, muuten niiden antama lisäarvo jää hieman kyseenalaiseksi. Suuri plussa integroidussa paikantimessa on juuri se, että kun sellainen löytyy puhelimesta, on ai-

16 nakin varmaa, että se on yhteensopiva puhelimen kanssa, eikä ylimääräisiä säätöjä tarvitse tehdä. 12 Myös N95-mallin kamerasta oli melko paljon puhetta mediassa ja foorumeilla ennen julkistusta. Kamera on varustettu Carl Zeissin optiikalla, joten odotus hyvälaatuisista kuvista ei liene ollut perusteeton. Kuva osoittautuikin teräväksi ja tarkaksi. Täysin puhtain arvosanoin en kameraakaan päästä, sillä osoittautui, että saadakseen hyvälaatuisen kuvan on kuvaajalla oltava erinomaisen vakaa käsi. Tämä kertoo siitä, että kamerassa ei ole tarpeeksi hyvää tai ei ollenkaan kuvanvakaajaa, joka on jo halvemmissakin digitaalikameroissa kunnossa oleva piirre. Tämä ei suinkaan pilaa kameraa, mutta laskee hieman sen käytettävyyttä, ja kun optiikka muuten on niinkin hyvä kuin on, olisin toivonut myös tämän osa-alueen olevan hyvin viimeistelty. Kamera N95:ssä on kuitenkin paras mihin olen tähän mennessä puhelimissa törmännyt, joten sanoisin sen täyttävän siihen asetetut odotukset. Kuva 3. Nokia N95 Kuvassa 3 näkyy Nokian N95. Siinä on kumpaankin suuntaan liukuvan etuosan takana numeronäppäimistö ja erikseen yläpuolella multimediaominaisuuksien hallintaan tarkoitetut näppäimet, joilla voi esimerkiksi ohjata puhelimessa olevaa musiikkisoitinta.

17 13 Puhelimen pääkamera sijaitsee laitteen selkäpuolella, ja linssi on suojattu liukuvan linssisuojan taakse. N95-mallin kamerassa on myös salama, joka näkyy kuvassa linssin oikealla puolella. 1.4 Testaus Omaa ohjelmaani testasin emulaattorilla ja älypuhelimella. Testaus alkoi oikeastaan jo ohjelman ollessa vasta kehitysvaiheessa. Ohjelman eri osia oli aina syytä testata vähintäänkin emulaattorissa, ennen kuin siirtyi tekemään uutta toiminnallisuutta sisältävää osaa. Muutaman kerran työtä tehdessä kävi kuitenkin niin, että ohjelma toimi täysin emulaattorilla, mutta matkapuhelimella testatessa ohjelma heitti tuntemattoman virheilmoituksen. Esimerkiksi Location API:a käyttävä luokka, jonka tarkoitus on hakea puhelimen sijaintikoordinaatit sisäistä GPS-paikanninta käyttäen, sai puhelimen käyttäytymään hyvinkin oudosti, vaikka emulaattorilla ajaessa ohjelma toimi varsin hyvin. Ongelma ratkesi kuitenkin loppujen lopuksi. Tässä tapauksessa ongelmana oli se, että paikkatiedot eivät tulleet tarpeeksi nopeasti GPS-moduulilta ohjelman käyttöön. Tämä taas aiheutti ohjelmaan virheen, koska paikannusta suorittava metodi ei silloin vielä toteuttanut synchronized-rajapintaa ja näin lukinnut paikannusta suorittavaa säiettä vain omaan käyttöönsä. Tämä aiheutti sen, että ohjelmassa tapahtui laiton ohjelman tilan vaihto. Tätä virhettä ei tullut emulaattorilla, sillä ohjelman suoritus ajettaessa ohjelmaa emulaattorilla on yleensä hyvin paljon nopeampaa kuin puhelimessa ajettaessa. Testasin ohjelmaa myös aika paljon sen jälkeen, kun olin saanut toiminnallisuuden siihen vaiheesen, että ohjelma toimi toivotulla tavalla. Tässä testauksen vaiheessa ilmeni ongelma. Huomasin, että kun ohjelmalla ottaa kuvia yli kolme peräkkäin, heittää se virheen. Virheen jäljitin olevan Bad Format Exception. Tämä virhe on vielä kirjoitusvaiheessa ratkaisematta, mutta se tultaneen ratkaisemaan myöhemmin. Virhe ei edes välttämättä aina tule kolmen peräkkäisen kuvan jälkeen, ja se tuntuu esiintyvän yleisemmin ottaessa kuvia jpeg-formaatissa kuin png-formaatissa. Olen laittanut Nokian kehitysfoorumille kysymyksen tästä ja odottelen parhaillaan vastausta, onko tämä vika nimenomaan minun ohjelmassani vai onko kyse virtuaalikoneessa olevasta virheestä. Tämä voi olla hyvinkin häiritsevä ominaisuus, jos ohjelmaa haluaa kehittää

18 siihen suuntaan, että sillä voisi ottaa paljon kuvia ja tallentaa niitä joko puhelimen muistiin taikka palvelimelle. 14 Nokian N95 on kirjoitushetkellä ainoa puhelinmalli, jolla olen ohjelman testannut varmasti toimivaksi. Voitaneen kuitenkin olettaa, että ohjelma toimii kaikilla puhelinmalleilla, joista löytyy Mobile Media API ja Location API, koska ohjelmassa ei ole käytetty esimerkiksi Nokian itse kirjoittamia kirjastoja, jotka rajaisivat puhelinmalleja, joilla ohjelma toimisi. Lopputyön raportoinnin aikana Nokia on jo kerinnyt julkaisemaan muutaman uuden puhelinmallin, joissa on myös sisäinen GPS ja yli kahden megapikselin kamera. Ainakin näillä uusilla malleilla tällä tekniikalla toteutetun ohjelman pitäisi toimia moitteettomasti. Osoitteesta voi käydä tarkistamassa puhelinmallit, joissa on Mobile Media API ja Location API. Lista on Sunin ylläpitämillä sivuilla. Listasta ei välttämättä löydy jokaista puhelinta maanpäällä joissa on tuki eri rajapinnoille, mutta se on kuitenkin melko kattava ja sitä päivitetään jatkuvasti. 1.5 Ohjelman vaiheet Tässä esittelen tämän lopputyön tuloksena syntyneen demonstraatio-ohjelman vaiheet. Käyn vaiheet läpi kuvien, jotka otin ajaessani ohjelmaa emulaattorilla, ja lyhyiden selityksien avulla. Ensimmäiseksi ohjelma tarkastaa, onko puhelimessa, jolla ohjelmaa ajetaan, tuki kuvien ottamiseen ja paikannustietojen hakuun. Tarkastuksen tulos näytetään myös käyttäjälle kuvan 4 mukaisesti. Myös tuetut kuvaformaatit näytetään. Jos puhelimessa ei ole tukea kuvien ottamiseen tai paikannustietojen hakuun Java ohjelman kautta, käyttäjälle näytetään viesti kuvan 4 oikeanpuolen mukaisesti.

19 15 Kuva 4. Demonstraatio-ohjelman ensimmäinen näyttö Jos puhelimessa on tuki ohjelmalle, voi käyttäjä seuraavaksi siirtyä kuvan ottamiseen valitsemalla Kamera -komennon. Kamera-komento antaa näytölle etsimen, jota käytetään kuvaamisen apuna kuvan 5 mukaisesti.

20 16 Kuva 5. Demonstraatio-ohjelman etsimen näyttö Kuvan 5 mukaisessa näytössä on komennot Takaisin ja Ota kuva. Ota kuva -komento tallentaa sen kuvan, joka suoritushetkellä näkyy etsimessä ja Takaisin-komento vie alkuvalikkoon. Kun kuva otetaan Ota kuva -painiketta käyttäen, ohjelmassa kutsutaan metodia, joka muodostaa otetusta kuvasta sopivan kokoisen puhelimen näytölle, joka sitten asetetaan näyttöön kuvan 6 mukaisesti. Kuvan esikatselu näytöllä on myös tekstikenttä, johon käyttäjä voi syöttää tietoja kuvasta. Kuvassa 6 on näkyvissä valikko, jonka saa auki Menu -komennon takaa. Menu-valikosta käyttäjä voi valita, haluaako hakea paikannustiedot kuvan kanssa lähetettäväksi, ottaa uuden kuvan vai lähettää kuvan tietoineen palvelimelle. Käytössä on tässä valikossa myös Lopeta - komento ohjelman helppoa sulkemista varten.

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN T a m p e r e e n A m m a t t i k o r k e a k o u l u L i i k e t a l o u s Tutkintotyöraportti J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN Satu Pietarinen 2 Tekijä(t): Koulutusohjelma(t):

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot

Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot Antti Ojanen Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn ko Toukokuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.5.2013 Tekijä(t) Antti Ojanen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Nokia Oyj, valvojana DI Hannu Vuolle

Nokia Oyj, valvojana DI Hannu Vuolle TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmistotekniikka Tutkintotyö M-TEST-JÄRJESTELMÄ MATKAPUHELIMEN MULTIMEDIAN KÄYTTÖTAPAUSTESTAUKSESSA Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2006

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Kielenkääntäjän sanastotyökalu. Markus Becks

Kielenkääntäjän sanastotyökalu. Markus Becks Kielenkääntäjän sanastotyökalu Markus Becks Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä 31.12.2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Markus Becks Raportin nimi

Lisätiedot

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Juha Kuittinen 3.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Internetsovelluksista suosituimpia ovat erilaiset hakukoneet. Tyypillisesti

Lisätiedot

MOBIILISOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN

MOBIILISOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN MOBIILISOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN Ilkka Juola Opinnäytetyö Huhtikuu 2011 Tietojenkäsittely Luonnontieteiden ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) JUOLA, Ilkka Työn nimi MOBIILISOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

ANTTI KOIVISTO KONTEKSTITIETOON PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TAGIEN LUONTI MOBIILILAITTEILLA Diplomityö

ANTTI KOIVISTO KONTEKSTITIETOON PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TAGIEN LUONTI MOBIILILAITTEILLA Diplomityö ANTTI KOIVISTO KONTEKSTITIETOON PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TAGIEN LUONTI MOBIILILAITTEILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jari Multisilta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Sami Assasi Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Case: Vaasa Wolves Rugby Club Tietojenkäsittely 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

SUUNNISTUSSOVELLUKSEN SUUNNITTELU WINDOWS PHONELLE

SUUNNISTUSSOVELLUKSEN SUUNNITTELU WINDOWS PHONELLE Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö Joonas Pohjala SUUNNISTUSSOVELLUKSEN SUUNNITTELU WINDOWS PHONELLE Työn tarkastaja: TkT Ari

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

Android-alustan haasteet tehokkaan käytönvalvontasovelluksen toteuttamisessa. Jukka Hell

Android-alustan haasteet tehokkaan käytönvalvontasovelluksen toteuttamisessa. Jukka Hell Android-alustan haasteet tehokkaan käytönvalvontasovelluksen toteuttamisessa Jukka Hell Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Martti Juhola

Lisätiedot

KUNTOUTUSAIHEISEN MOBIILISOVELLUKSEN TOTEUTUS UNITYSSÄ

KUNTOUTUSAIHEISEN MOBIILISOVELLUKSEN TOTEUTUS UNITYSSÄ KUNTOUTUSAIHEISEN MOBIILISOVELLUKSEN TOTEUTUS UNITYSSÄ Jaakko Rohunen Opinnäytetyö Syyskuu 2014 Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittely ROHUNEN, JAAKKO: Kuntoutusaiheisen

Lisätiedot

MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Jussi Hanski Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Ohjelmistotekniikka Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) HANSKI, Jussi

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

Jonna Jämsä VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA

Jonna Jämsä VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA Jonna Jämsä VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA Jonna Jämsä Opinnäytetyö Kevät 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun seudun

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan

Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan Laatu, Ville 2013 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoftrajapintaan Ville Laatu Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2015 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Lehto, Joni Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Android-sovellusten testaaminen

Android-sovellusten testaaminen Android-sovellusten testaaminen Juho Niemistö Helsinki 15.1.2014 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Kuikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.8.2014

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot