Juvolan koulun opetussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juvolan koulun opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004). Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää perusteissa esitettyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Koulujen omat opetussuunnitelmat on laadittu Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman ja perusteiden pohjalta. Laatikoidut asiat koskevat yhteisesti kaikkia kaupungin peruskouluja. Tämä opetussuunnitelma on voimassa lukuvuoden Sitä päivitetään seuraavan kerran vuoden 2005 keväällä. Sisällysluettelo: 1. Arvot ja toiminta-ajatus 2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 3. Perusopetuksen tuntijako Savonlinnassa 4. Opetuksen toteuttaminen 4.1. Fyysinen oppimisympäristö 4.2. Koulun toimintakulttuurin kuvaus 5. Savonlinnan kaupungin perusopetuksen kieliohjelma Opetuksen mahdolliset painotukset 7. Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle 7.1. Käyttäytymisen arvioinnissa huomioon otettavaa 8. Aihekokonaisuuksien toteuttaminen ja opetuksen mahdollinen eheyttäminen 9. Valinnaisaineiden opetus 10. Yhteistyö esiopetuksen kanssa 11. Yhteistyö muun perusopetuksen kanssa 12. Kodin ja koulun yhteistyö 13. Yhteistyö muiden tahojen kanssa 14. Suunnitelma oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestämiseksi

2 15. Oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet 16. Ohjaustoiminta opiskelun tukena Työelämään tutustumisen järjestelyt 17. Kerhotoiminnan järjestäminen 18. Tukiopetuksen järjestäminen 19. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Koulun tukitoimenpiteet ongelmien ilmetessä Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestäminen peruskoulussa Mahdollisimman kattava luettelo koulussa ilmenevistä hoito- ja toimenpidetarpeista Erityisopetukseen ottaminen/ siirtäminen Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Erityistä tukea vaativan nivelkohdat koulun/ yksikön vaihtuessa 20. Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus 21. Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin (sekä päättöarvioinnin kriteereihin) Oppilaan arvioinnin pääperiaatteet savonlinnassa Oppilasarviointi Savonlinnan peruskouluissa Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta Päättöarviointi 22. Opinnoissa etenemisen periaatteet Opinnoissa eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan 23. Todistukset 24. Tietostrategia 25. Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen 26. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa

3 1. Arvot ja toiminta-ajatus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasa-arvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon oppilaiden yksilöllisyys. Juvolan koulun toiminta-ajatus. Juvolan koulun arvot ovat muodostuneet oppilaiden ja huoltajille suoritetun kyselyn ja vanhempainiltojen yhteydessä pidettyjen arvokeskustelujen pohjalta. Vanhemmat ovat pitäneet tärkeinä seuraavia arvoja: rehellisyys, hyvät tavat, toisten huomioonottaminen, työnteon arvostaminen, sosiaaliset taidot, oma-aloitteisuus, tiedollinen yleissivistys, ympäristön kunnioittaminen, terve minäkäsitys ja oppimaan oppiminen Koulun toiminta-ajatuksen pohjana on kotien ja koulun yhdessä laatima arvomaailma. Huoltajat ja koulun henkilökunta yhdessä toteuttavat näitä arvoja lapsen kasvatuksessa. Juvolan koulussa lasta kasvatetaan rehelliseksi, sosiaaliseksi ja aloitekykyiseksi. Häntä kannustetaan myönteisen ilmapiirin avulla terveeseen itsetuntoon ja oma-aloitteisuuteen. Tärkeä on perustietojen ja -taitojen oppiminen eri aineissa sekä vastuullisen elämäntavan oppiminen itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta.

4 2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa lapsen kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Juvolan koulun kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet - turvallinen ja rauhallinen työskentely-ympäristö - riittävät perustiedot ja -taidot eri oppiaineissa - eri luokilla olevien oppilaiden joustava yhteistoiminta - tukea oppilaiden kasvua sosiaalisuuteen, rehellisyyteen ja oma-aloitteisuuteen - terve itsetunto - oppimisen arvostaminen - työnteon arvostaminen - ympäristöä säästävien valintojen omaksuminen Kasvatuksessa korostuvat hyvät tavat ja toisten huomioiminen sekä vastuu itsestä ja ympäristöstä. Opetus järjestetään niin, että oppiminen on ikäkaudelle sopivaa ja tarjoaa mahdollisuuksia oma-aloitteisuuteen, tutkimiseen ja toimimiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun nykyaikaisin laittein ja välinein. Opetus on pienessä koulussa oppilaslähtöistä ja yksilöllinen oppiminen korostuu. Terve minäkäsitys syntyy myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä.

5 3. Perusopetuksen tuntijako Savonlinnassa Tuntijako on otettu käyttöön lukuvuonna vuosiluokkien 1-2 osalta. Muilla luokilla käyttöönotto tapahtuu syksyllä Poikkeuksen muodostaa 6. luokan fysiikka ja kemia, jonka opetus alkaa syksyllä Allaolevassa taulukossa on Savonlinnassa noudatettava tuntijako. Koulukohtaisen taito- ja taideaineen kohdentamisesta voidaan päättää myös joka vuosi erikseen koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Aine Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus ,5* ,5 A-kieli B-kieli Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto ja elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Koulukohtainen taito- tai taideaine Kotitalous Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 2 Valinnaiset aineet Oppilaan valtakunnallinen vähimmäistuntimäärä Savonlinnassa toteutuva , ,5 tuntimäärä Vapaaehtoinen A-kieli Savonlinnassa toteutuva , ,5 enimmäistuntimäärä * sisältää 0,5 h kaikille oppilaille pakollisen tietotekniikan kurssin

6 4. Opetuksen toteuttaminen Konstruktivistinen eli ns. "uusi oppimiskäsitys" tarkoittaa pähkinänkuoressa seuraavaa: Konstruktivistinen oppimiskäsitys on näkökulma, jossa oppiminen on oppijan oman toiminnan tulosta. Tärkein yksittäinen oppimiseen vaikuttava tekijä on se, mitä oppija jo ennestään tietää ja häntä opetetaan sen mukaisesti. Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppimista. Oppiainekohtaisten tavoitteiden ja sisältöjen yhteyteen kohtaan 26 on laitettu työtapaehdotuksia. Opetuksen jaksotus on pedagoginen mahdollisuus, josta päätetään koulukohtaisesti. Savonlinnan perusopetuksessa noudatetaan luokilla 1-9 neljän jakson mallia. Jokaisen jakson päätteeksi on oppilasarviointi Fyysinen oppimisympäristö Koulussamme on kaksi perusopetusryhmää luokat ja luokat. Oppilaita on 22. Opettajia on kaksi. Lisäksi koulullamme työskentelee vastaava ruuanjakaja/siistijä/kiinteistönhoitaja ja 1 ½ koulunkäyntiavustajaa. Erityisopettaja käy kerran viikossa. Juvolan koulu sijaitsee 30 km:n päässä Savonlinnan keskustasta pohjoiseen. Koulu on valmistunut nykyiseen muotoonsa v Koulu on pieni maaseutukoulu, jossa luonto on lähellä. Palveluja on niukasti. Lähin kauppa on Oravissa 9 km:n päässä. Kirjasto ja uimahalli ovat 30 km:n päässä kaupungin keskustassa. Kirjastoauto käy koululla kahden viikon välein. Koulurakennuksessa on kolme luokkahuonetta, kirjasto., keittiö, TN-luokka, pukuhuoneet, suihkutilat ja opettajien tilat. Liikuntasalia ei ole, joten sisäliikunta on järjestettävä niissä puitteissa kuin se on mahdollista. Yhteen luokkaan on kiinnitetty puolapuut (5). Siellä on myös muutamia telinevoimisteluvälineitä. Pihapiirissä on ulkovarasto, kaukalo ja kenttä. Perusopetusvälineet: Käytössä on 6 tietokonetta, 1 kirjoitin, 2 piirtoheitintä, 2 diaprojektoria, TV, videot, skanneri, kopiokone, 3 CD-kasettisoitinta ja episkooppi. Oppilaiden turvallisuuden ja terveyden tukeminen: - koululääkäri käy vuosittain tekemässä asianmukaisen tarkastukset - terveydenhoitaja kuukausittain - kouluhammaslääkäri on itäisellä terveysasemalla - koulukiinteistön piha-alueet ja pihavälineet pidetään kunnossa turvallisuuden takaamiseksi - erityisesti lukuvuoden alussa ohjataan lapsia liikkumaan oikein liikenteessä - pyritään ennakoimaan oppilaan avun tarve yhdessä kotien ja opettajien ja esim. koulupsykologin kanssa suunnitellen löydetään tarvittavat auttamiskeinot. Tartutaan ongelmiin esim. koulukiusaamisen Psyykkinen oppimisympäristö

7 Juvolan koulun keskeiset arvot: Turvallisuus, vastuullisuus, terve itsetunto ja yhteistyö luovat pohjaa psyykkiselle oppimisympäristölle. Juvolassa pyritään luomaan kiireetön, kannustava ja avoin tunnelma ja oppilaille annetaan aikaa selviytyä omassa tahdissa. Koulun tulee olla turvallinen työskentelypaikka oppilaille, opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle. Juvolan koulun säännöt opettavat vastuuseen. Säännöt opettavat huomaavaisuutta, ystävällistä puhetapaa, siisteyttä, järjestystä ja täsmällisyyttä. - Toimiva vuorovaikutus. aikuinen/oppilas: pieni oppilasmäärä mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen Opettajalla on aikaa kuunnella, mikä lapsen mieltä painaa. oppilas/oppilas: yhdysluokassa eri-ikäiset oppilaat ovat luokkatilanteessa keskenään vuorovaikutuksessa aikuinen/oppilas: pienessä koulussa vuorovaikutus on välitöntä - Oppimis- ja työskentelytavat ovat monipuolisia, oppijakeskeisiä, opettajakeskeisiä tai ryhmäkeskeisiä. Oppilaat tottuvat yhdysluokassa itsenäiseen työskentelyyn. Oppilaita ohjataan tutkimaan ja tekemään johtopäätöksiä. - Arviointitapoja ovat kokeet, oppilastyöt, jatkuva arviointi sekä itsearviointi. - Koulun säännöistä pidetään kiinni ja annetaan palautetta siitä, miten oppilas on saavuttanut annetut tavoitteet. - Oppimismotivaation herättäminen ja ylläpitäminen: Oppimisen on oltava tavoitteellista, mielekästä ja tarpeellista. Oppilaalla on oltava tarpeeksi onnistumisen kokemuksia. Tehtävien on oltava haasteellisia. Oppilas saa myönteistä palautetta. - Omatoimisuuteen kannustaminen - Ohjataan matkapuhelimien ja sähköpostin järkevään käyttöön, keskustellaan videoiden, elokuvien ja videopelien mahdollisista vaikutuksista muuhun elämään. Juvolan säännöt: 1. KOULUALUE Koulun alueeseen kuuluvat kiinteistöt ja niihin kuuluvat piha-alueet. Koulualueelta ei saa poistua kouluaikana. Oppilas saa poistua koulualueelta ainoastaan muualla pidettävien oppituntien ja opetukseen liittyvien vierailujen vuoksi. Vakuutus ei korvaa ruokatuntien, välituntien tai ns. hyppytuntien aikana sattuneita tapaturmia, mikäli oppilas poistuu koulun alueelta.(vakuutusyhtiön lähettämä tiedote koululle ) 2. KOULUAIKA Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen koulupäivä sisältäen myös asianmukaisesti päätetyn koulun ulkopuolisen toiminnan (kerhot tms.) sekä kuljetuksen odottamiseen kuluvan ajan. Juvolan koulun ovet ovat avoinna koulupäivinä pääsääntöisesti klo lähtien ja sulkeutuvat koulupäivän päätyttyä. Muuna aikana sisäänpääsystä on sovittava koulunjohtajan kanssa.

8 3. KOULUMATKAT Koulumatkoilla oppilas kuuluu koulun valvontaan ja on velvollinen noudattamaan hyvien tapojen ja liikennesääntöjen lisäksi koulun antamia ohjeita. Polkupyöriä säilytetään koulun alueella niille varatuissa paikoissa ja telineissä. Kulkuvälineiden käyttö koulupäivän aikana on kielletty. 4. OPPITUNNIT Päivittäisessä työskentelyssä noudatetaan työjärjestystä. Ensimmäinen oppitunti alkaa klo Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. Oppitunnin pituus on 45 min ja välitunnin pituus 15 min. Ruokatunti on 30 min. Ruokatunnin paikka vaihtelee päivän pituuden mukaan, alkaen joko tai Oppitunnin häiritseminen Opettaja voi määrätä opetusta häiritsevän oppilaan poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi, jos kehotukset käytöksen muuttamiseen eivät tuota tulosta. Häiritsevää käytöstä voi olla esimerkiksi kiroilu, äänekäs niskurointi tai toisten työrauhan häiritseminen. Poistettu oppilas ohjataan sellaiseen tilaan, jossa joku koulun henkilöstöön kuuluva voi häntä valvoa. Luokasta poistamisesta ilmoitetaan kotiin. Poistettu oppilas tekee tekemättä jääneet tehtävät välitunnilla tai koulun jälkeen. Opiskelun laiminlyönti Oppilas osoittaa osaamistaan kokeiden, tuntityön ja tehtyjen kotitehtävien avulla. kokeiden ajankohdat sovitaan etukäteen, eikä kokeista voi olla poissa ilman pätevää syytä. Koetta ei voi jättää suorittamatta. Mahdollisesta uusintakokeesta oppilas sopii opettajan kanssa. Tukiopetusta voidaan antaa, jos oppilas on sairauden tai muun vastaavan syyn takia jäänyt jälkeen opinnoissaan, tai oppilaalla on oppimisvaikeuksia. Opettaja valvoo koulu- ja kotitehtävien tekemistä. Mikäli oppilas jättää toistuvasti hoitamatta tehtävänsä, ottaa opettaja yhteyttä kotiin. Koulutehtävänsä laiminlyönyt oppilas jää välitunniksi tai useammaksi tekemään tehtäviään, ellei opettaja toisin määrää. Laiminlyöntien jatkuessa opettaja kutsuu huoltajan ja oppilaan yhdessä koululle keskustelemaan koulunkäyntiongelmista. Vilpillinen toiminta koulutyössä Vilpillinen toiminta voi olla esimerkiksi kielletyn avun käyttö kirjallisessa kokeessa, tehtävän suora kopiointi tai oppilastyön teettäminen toisella henkilöllä. Mikäli oppilas syyllistyy vilpilliseen toimintaan koulutyössä, hänen suorituksensa vilpilliseltä osalta hylätään. Vilpin todennut opettaja ilmoittaa asiasta huoltajalle. 5. VÄLITUNNIT Välitunnilla pysytään koulun alueella. Kaikissa välituntitoimissa noudatetaan ystävällisyyttä ja reilua peliä. Koulun työsuunnitelmassa määrätään vuosittain, millaista käytäntöä toteutetaan välitunnin vietossa. Juvolan koulussa välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona. Liikuntatunneille menevät oppilaat voivat vaihtaa liikuntavarusteet ylleen välitunnin aikana pukuhuoneessa. Välitunneilla ulkona käytössä olevat välineet palautetaan välituntien jälkeen omille paikoilleen.

9 Talviaikaan lumipallojen heittely on sallittu vain siihen varatulla alueella. Muualla lumipallojen yms. irtaimen heittely on kiellettyä. Välitunnilla oleva valvoja seuraa oppilaiden omaehtoista toimintaa ja puuttuu siihen tarvittaessa. 6. RUOKAILU Erityisruokavaliota noudattavilla oppilailla on oikeus aterioihin, jotka vastaavat heidän ruokavaliotaan. Ruokavaliosta on esitettävä lääkärintodistus tai huoltajan ilmoitus. Ruokaa hakiessa ja ruokailtaessa on noudatettava hyviä tapoja. Ruokailun jälkeen astiat viedään takaisin ruokakärryyn. Mahdolliset jätteet poistetaan lautaselta jätteille tarkoitettuihin astioihin. Ruokailussa käytetään ruokaliinaa. Järjestäjä pyyhkii ruokailun jälkeen pulpettien pinnat puhtaaksi. Pienemmille ruoka annostellaan oppilaan toiveiden mukaan ja isommat ottavat ruoan itse. Kaikkea tarjolla olevaa on maistettavaa. Ksylitolipurkan syönti on sallittua ruokailun jälkeen, mutta ei muulloin. 7. POISSAOLOT Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa, jos poissaolo on etukäteen tiedossa. Yksittäiseltä tunnilta poissaolo on sovittava oman opettajan kanssa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää oppilaan oma opettaja. Pidempiaikaiseen poissaoloon myöntää luvan koulunjohtaja. Milloin lupaa ei ole voitu ennalta pyytää, on huoltajan selvitettävä oppilaan poissaolo opettajalle kaikissa tapauksissa; myös liikuntatuntien osalta. Opettaja antaa oppilaalle luvan lähteä kesken koulupäivän esim. terveydellisistä syistä sovittuaan asiasta ensin huoltajan kanssa. Jos perhe ei onnistu järjestämään lomamatkaansa koulun lomien aikana, on oppilaan itse opiskeltava ne oppialueet, joissa koulussa on hänen poissa ollessaan edetty. 8. SIISTEYS Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen huolehtimaan koulualueen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Luokkahuoneiden siisteydestä huolehtivat lisäksi järjestäjät. Luokkahuoneessa ulkokenkien käyttö on kielletty, ellei jalkineiden käyttö ole välttämätöntä esim. työturvallisuuden takia. Teknisen työn luokassa on oltava erilliset, vain siihen käyttöön tarkoitetut jalkineet. Sisäkenkien tai tossujen käyttö on suotavaa. Roskaaminen Oppilas joutuu siivoamaan jälkensä opettajan tai siistijän valvonnassa, mikäli hän syyllistyy koulun ja sen ympäristön roskaamiseen tai likaamiseen. Törkeissä tapauksissa opettaja ottaa yhteyttä kotiin. Oppilaan huoltajien on korvattava rahallisesti siistimisestä aiheutuneet kulut, jos aiheutettua haittaa ei saada koulun omilla siivouksellisilla toimilla korjatuksi. 9. PUKEUTUMINEN Koulussa pukeudutaan asiallisesti ja säähän sopivasti. Ulkovaatteet jätetään välitunnilta tultaessa eteisessä sijaitseviin naulakoihin. Päähineitä ei pidetä päässä oppituntien aikana. 10. TAPATURMAT

10 Sattuneesta tapaturmasta ilmoitetaan viipymättä opettajalle tai jollekin muulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle ja annetaan mahdollisuuksien mukaan ensiapu. Koulun henkilökunnan tulee ilmoittaa tapaturmasta tarvittaessa oppilaan huoltajalle. Ensiaputarpeita säilytetään opettajainhuoneessa sekä teknisen työn tilassa asianmukaisesti merkityissä kaapeissa. Lääkärin hoitoa tarvitsevissa tapauksissa täytetään korvaushakemus-lomake. 11. MATKAPUHELIMET Kännyköiden käyttö oppitunneilla on kielletty. Kännykät pidetään äänettöminä ja poissa näkyvistä. 12. MUUT ESINEET Sopimattomien, vaarallisten, koulutyötä tai kouluyhteisön jäsenten turvallisuutta haittaavien tai vaarantavien esineiden tuominen kouluun on kielletty. Tällaisia esineitä ovat mm. tulitikut, muut tulentekovälineet, teräaseet, papatit, jne. Opettaja voi ottaa haltuunsa oppilaan tuomat kielletyt esineet. Tarvittaessa otetaan yhteys huoltajaan. 13. KOULUN JA TOISEN OPPILAAN OMAISUUS Koulun omaisuutta ei saa anastaa eikä vahingoittaa. Oppilas on vastuussa jaetusta opetusmateriaalista. Toisen oppilaan omaisuus on aina koskematon. Vahingosta on viipymättä ilmoitettava opettajalle, koulunjohtajalle tai koulun muulle henkilökunnalle. Koulun ja toisen omaisuuden hukkaaminen, anastaminen ja vahingoittaminen Kaikissa em. tapauksissa opettaja ilmoittaa asiasta kotiin Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen korvaamaan tahallaan, varomattomuudellaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamansa vahingon. Korvaaminen suoritetaan joko rahallisesti tai muulla asianosaisten huoltajien kesken sovitulla tavalla. Törkeissä tapauksista asiasta ilmoitetaan poliisille. 14. KOULUA KOSKEVAT ASIAKIRJAT Koulua koskevia asiakirjoja ovat esimerkiksi oppilasilmoitukset, erilaiset selvitykset ja lupaanomukset, kirjalliset kokeet ja todistukset. Asiakirjoihin tarvitaan huoltajan allekirjoitus. Asiakirjan tai allekirjoituksen väärentäminen on Suomen lain mukaan rikos. Oppilaan syyllistyessä väärennökseen opettaja keskustelee oppilaan kanssa ja ottaa yhteyttä kotiin. 15. RUUMIILLINEN JA HENKINEN KOSKEMATTOMUUS Kiusaamisen estäminen Kaikki Juvolan koulun aikuiset ottavat vastuuta kaikkien oppilaiden hyvinvoinnista ja oikeudesta turvalliseen koulunkäyntiin. Vanhemmat ottavat myös osaltaan vastuun lapsensa koulukäyttäytymisestä ja opastavat häntä hyviin ystävyyssuhteisiin. Juvolan koulussa painotetaan hyvän käytöksen tärkeyttä ja tähän liittyen kiusaamisen estämistä. Näitä taitoja harjoitellaan jatkuvasti koulun arkitilanteissa. Jos kiusaamista esiintyy, koulussa on laadittu sitä varten oma toimintasuunnitelma. (liite) 16. VAPAA-AJAN TOIMINTA

11 Koulun päivittäisen työajan ulkopuolella voidaan oppilaille järjestää vapaaehtoista koulun työtä tukevia kerhoja. Koulussa järjestettävästä kerhotoiminnasta päätetään vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. Kerhojen alkamisajankohdat ilmoitetaan koteihin tiedotteella. Koulun tilojen käytössä on koulutyö asetettava etusijalle. Koulun tilojen varaamisesta oppilaiden kerhotoimintaan on sovittava koulunjohtajan kanssa. Kaikissa vapaa-ajan toiminnoissa, jotka koulu järjestää, ovat nämä järjestyssäännöt soveltuvin osin voimassa. Jokaiseen tilaisuuteen on nimettävä valvoja. Koulun kalustoa ja laitteistoa voidaan käyttää koulun järjestämään oppilaiden vapaa-ajan toimintaan. Käytöstä on sovittava koulunjohtajan kanssa. 17. SALASSAPITO Opettajat, kuraattori, terveydenhoitaja, kouluavustajat, opetusharjoittelua suorittavat opiskelijat sekä muut henkilökuntaan kuuluvat eivät saa luvattomasti ilmaista sivullisille, mitä he ovat kouluun liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden, henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Edellä mainitut henkilöt saavat antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömiä tietoja. 18. MUUT OHJEET JA MÄÄRÄYKSET Kouluyhteisön jäsen, joka katsoo hänelle kuuluvia oikeuksia loukatun, voi kääntyä asiassa opettajan tai koulunjohtajan puoleen. Tämän tulee ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Niissä asioissa, joista näissä järjestyssäännöistä ei määrätä, noudatetaan perusopetusta koskevia säädöksiä tai opettajakunnan antamia ohjeita sekä hyviä tapoja. Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia asioiden niin vaatiessa.

12 4.3. Koulun toimintakulttuurin kuvaus Ajanmukaiset ja viihtyisät koulutilat luovat pohjan hyvälle oppimiselle. Tärkeää on myös koulun koko henkilökunnan ja oppilaiden luoma työskentelyilmapiiri. Koulun toimintakulttuurilla on vahva yhteys turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön luomiseen. Koulun oppimisympäristö rakentuu paitsi fyysisistä myös sosiaalisista ja psyykkisistä tekijöistä. Oppimisympäristöön vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä ovat mm. kouluyhteisön jäsenten vuorovaikutus ja yhteistyö. Psyykkiseen oppimisympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat esim. asenteet ja tunteet. Vastuu oppimisympäristön suunnittelusta on aikuisilla, mutta ilman kaikkien kouluyhteisön jäsenten apua sen toteuttaminen ei onnistu. Mukaan tarvitaan opettajien lisäksi koulun muu henkilökunta, oppilaat, huoltajat ja erilaisten sidosryhmien edustajat. Juvolan koulun toimintakulttuuri: Juhlat, retket ja teemat - koulussa vietetään vuosittain joulu- ja kevätjuhlaa - teemapäivät ja viikot suunnitellaan vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa - huomioidaan kalenteri- ja kirkkovuoden juhlapäiviä ja järjestetään niihin liittyen teemoja ja juhlia - koko koulun kevätretki suunnataan johonkin lähikaupunkiin - yökoulu järjestetään syyslukukauden alkupuolella vuosittain - päivänavaus maanantaisin - välituntikäytännöt: välitunti pidetään jokaisen oppitunnin jälkeen ja se vietetään ulkona (poikkeuksista sovitaan erikseen) välitunneilla on valvoja yläluokan (4.-6.) järjestäjät huolehtivat kellon soitosta - kotitehtävät annetaan päivittäin ja ne edistävät oppilaan kehitystä Tiedottaminen - koululla on kotisivut (www.savonlinna.fi/juvola) - lukuvuositiedote jaetaan ensimmäisen kouluviikon aikana - syksyn vanhempainillassa käsitellään ops:aa ja työsuunnitelmaa Henkilökunnan yhteistyö ja kouluttautuminen - henkilökunnan yhteinen tapahtuma järjestetään vähintään kerran vuodessa - suunnittelupäivänä pohditaan lukuvuoden VESO-koulutusta ja tarkistetaan toteutuminen - opettajien ja kouluavustajien kuukausikokous kuukauden ensimmäisenä maanantaina; tarvittaessa myös keittäjä-siistijä on mukana - koulua koskevista päätöksistä keskustellaan avoimesti - johtajan vetämät kehityskeskustelut vuosittain sekä työntekijän vaihtuessa

13 - lukuvuoden alussa käydään koulun säännöt läpi koko henkilökunnan kesken; säännöt pidetään esillä koulun seinällä - vastuualueet opettajien kesken sovitaan suunnittelupäivän yhteydessä opettajien harrastuneisuuden mukaan Muuta: - rohkaistaan vanhempia ottamaan yhteyttä opettajiin - pyritään ottamaan vastaan OKL:n harjoittelijoita (max 2/jakso) - koulun tilojen muu käyttö sovittava erikseen koulunjohtajan kanssa - kaupungin pikkukoulut pyrkivät tekemään yhteistyötä - pyritään osallistumaan koulujen liikuntatapahtumiin oppilaiden harrastuneisuuden mukaan

14 5. Savonlinnan kaupungin perusopetuksen kieliohjelma Savonlinnan kaupungin yhtenä painopistealueena on kulttuuri ja kansainvälisyys. Pidämme tärkeänä, että oppilaille tarjottava kielivalikoima säilyy mahdollisimman monipuolisena. Kielitaidolla tulee olemaan entistä tärkeämpi rooli esim. tulevaisuuden työelämässä. Haluamme pitää huolen myös siitä, että oppilaalla on mahdollisuus jatkaa valitsemansa kielen opiskelua hänen vaihtaessaan koulua oman kaupungin sisällä. Keväästä 2004 lähtien on käytetty kaupungin yhteistä kielivalintalomaketta vapaaehtoisen A-kielen valinnassa. Kielenopetuksessa voidaan muodostaa eri koulujen oppilaista yhteisiä ryhmiä, jos omassa koulussa ei ole tarpeeksi vapaaehtoisen kielen valinneita. Näin taataan oppilaalle mahdollisuus laajempaan kieliohjelmaan. Oppilaan kielipolku perusopetuksen aikana (luokat 1-9): Kaikki oppilaat aloittavat A-kielen (englanti) opiskelun peruskoulun kolmannella luokalla. Sitä opiskellaan peruskoulun loppuun asti ja sen viikkotuntimäärät ilmenevät allaolevasta taulukosta. Oppilaat voivat ottaa opinto-ohjelmaansa myös vapaaehtoisen A-kielen, jonka opiskelu alkaa kaikissa kouluissa 4. luokan keväällä. Vapaaehtoiseksi A-kieleksi oppilas voi huoltajansa kanssa valita saksan. Sen opiskelu jatkuu peruskoulun loppuun asti allaolevassa taulukossa olevien viikkotuntimäärien mukaan. Ryhmien perustamisesta päätetään tapauskohtaisesti. Periaatteena on taata mahdollisimman monille kaupungin oppilaille tilaisuus opiskella itselleen toinen ns. pitkä kieli. Seitsemännellä luokalla alkaa kaikilla oppilailla toisen kotimaisen kielen (ruotsi) opiskelu. Tämän jälkeen oppilaalla on peruskoulussa mahdollisuus ottaa ohjelmaansa vielä yksi valinnainen kieli, jonka opiskelu alkaa tavallisimmin kahdeksannella luokalla. Se voi olla oppilaan valinnan mukaan joko saksa, ranska, venäjä tai italia. Sitä on yleensä sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla 2 viikkotuntia. Tätä kieliohjelmaa päivitetään tarvittaessa saatujen kokemusten perusteella. Aine Yht. A-kieli (englanti) Vapaaehtoinen A-kieli (saksa) B-kieli (ruotsi) Valinnaiset sa, ra, ve, ita 2 2 4

15 6. Opetuksen mahdolliset painotukset Kaupungin perusopetuksen tuntijaossa on taito- ja taideaineiden sekä kielien asemaa vahvistettu, koska kaupungin tulevaisuuden suuntaviivoissa (kulttuuri ja kansainvälisyys) niitä pidetään tärkeinä. Juvolan koulu painottaa taito- ja taideaineita lukuvuosittain jaksoissa (1 h lisää viikossa): - elo-syyskuu: liikunta: pesäpallo, yleisurheilu - loka-marras-joulukuu: kuvataide tai musiikki: joulumyyjäiset - tammi-helmi-maaliskuu: kuvataide tai musiikki: osallistuminen kilpailuihin - huhti-toukokuu: liikunta Jaksotuksella otamme huomioon hyvät mahdollisuutemme ulkoliikuntaan, kun huonojen kelien aikana keskitymme musiikkiin tai kuvataiteeseen. 7. Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle Jokaisella Savonlinnan peruskoululla on säännöt tms. asiakirja, joihin sisältyy tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Niiden sisältöön ovat päässeet vaikuttamaan työyhteisö, oppilaat ja heidän huoltajansa. Juvolan koulun säännöt on mainittu kohdassa 4.2. Psyykkinen oppimisympäristö Käyttäytymisen arvioinnissa huomioon otettavaa 1) Miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön 2) Miten oppilas noudattaa sääntöjä 3) Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat 4) Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetut tavoitteet

16 Kaupungin kaikissa peruskouluissa noudatetaan seuraavia kriteerejä oppilaan käyttäytymisen arvioinnissa. Vuosiluokilla 1-4 annetaan sanallinen arviointi ja vuosiluokilla 5-9 numeroarviointi. 10 (erinomainen) On esimerkillinen kouluyhteisön jäsen Auttaa ja kannustaa muita Arvostaa omaa ja muiden työtä Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita Ottaa esimerkillisesti huomioon toiset ja ympäristön 9 (kiitettävä) On kouluyhteisön luotettava jäsen Haluaa auttaa ja kannustaa muita Arvostaa omaa ja muiden työtä Hallitsee hyvät tavat sekä noudattaa sääntöjä ja ohjeita Ottaa huomioon toiset ja ympäristön 8 (hyvä) On yleensä kouluyhteisön luotettava jäsen Kannustaa joskus muita ja auttaa pyydettäessä Arvostaa yleensä omaa ja muiden työtä Hallitsee hyvät tavat sekä noudattaa yleensä sääntöjä ja ohjeita Ottaa yleensä huomioon toiset ja ympäristön 7 (tyydyttävä) On lieviä vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi Kannustaa ja auttaa joskus muita Arvostaa joskus omaa tai muiden työtä Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita valikoiden Ottaa huomioon toiset ja ympäristön vaihtelevasti 6 On suuria vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi Kannustaa ja auttaa muita hyvin harvoin Arvostaa omaa tai muiden työtä harvoin Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita hyvin harvoin Ottaa huomioon toiset ja ympäristön harvoin 5 Vaikeuttaa kouluyhteisön toimintaa jatkuvasti Ei kannusta tai auta muita Ei arvosta omaa tai muiden työtä Ei noudata hyviä tapoja tai sääntöjä ja ohjeita Ei ota huomioon toisia ja ympäristöä 4 On syrjäytynyt kouluyhteisöstä täysin Käyttäytymisessä erittäin vakavia häiriöitä

17 Ei hallitse hyviä tapoja eikä noudata sääntöjä ja ohjeita Ei ota huomioon toisia ja ympäristöä 8. Aihekokonaisuuksien toteuttaminen ja opetuksen mahdollinen eheyttäminen Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta yhdistäviä teemoja. Niiden kautta vastataan myös ajan koulutushaasteisiin. Perusopetuksen aihekokonaisuudet ovat: 1. Ihmisenä kasvaminen 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 3. Viestintä- ja mediataito 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 6. Turvallisuus ja liikenne 7. Ihminen ja teknologia Aihekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt on otettu huomioon oppiainekohtaisissa suunnitelmissa, joissa ne toteutetaan oppiaineille luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. Ainekokonaisuuksien toteuttaminen ja opetuksen mahdollinen eheyttäminen Juvolassa Ihmisenä kasvaminen Tavoitteena hyvien käytöstapojen sisäistäminen ja henkilökohtaisen vastuun ottaminen Uskonnon opetukseen liittyen päivänavaukset Arkirutiinit luokassa ja kouluyhteisössä Juhlatavat Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Kalenterivuoden juhlapyhien yhteydessä Koulun juhlat Vieraiden maiden kulttuuri ja tavat (maantieto) Seteleiden/kolikoiden kansallisten osien vertailua Ulkomaan uutisten seuraaminen Viestintä ja mediataito Osa-alueena äidinkielen opetuksessa Eri viestintämuotojen tutuksi tekeminen Kriittinen suhtautuminen viestintään Itsensä ilmaisemisen taidon oppiminen eri tavoin Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Myönteinen asenne työntekoon Toimiminen luokkajärjestäjänä Miten voin vaikuttaa asioihin?

18 Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Liittyy ympäristö- ja luonnontiedon oppisisältöihin Omaksuu luontoa säästäviä elämäntapoja Osaa lajitella jätettä Arvioi omaa elämäntyyliä ympäristön näkökulmasta käsin Tuntee jätteen uusiokäyttöä Tutustuu Juvolan ja Savonlinnan luonto- ja kulttuuriympäristöön Osaa luonnossa liikkujan perustiedot ja taidot Nauttii ja virkistyy Turvallisuus ja liikenne Lukuvuoden alussa liikennekäyttäytyminen Turvallinen liikennöinti maaseudulla jalan ja polkupyörällä Maaseudun erityiset liikenneolosuhteet Perusliikennemerkit/säännöt kaupunkiliikenteessä Kuljetusoppilaat Vesiliikenne Muut joukkoliikennevälineet Vastuu liikenteestä Juvolan koulussa kuukausien teemat ovat seuraavat: Elokuu: Koulun alku Syyskuu: Turvallisuus ja liikenne Lokakuu: Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Marraskuu: Ihmisenä kasvaminen Joulukuu: Jouluun valmistautuminen Tammikuu: Ihminen ja teknologia Helmikuu: Viestintä- ja mediataito Maaliskuu: Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Huhtikuu + toukokuu: Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

19 9. Valinnaisaineiden opetus Koulu saa itse päättää tarjottavista valinnaisaineista kaupungin tuntijaon puitteissa. Valinnan tekee huoltaja yhdessä lapsensa kanssa. Valinnaisaineet liittyvät aina yhteen tai useampaan oppiaineeseen syventäen ja soveltaen oppiaineiden tavoitteita, sisältöjä ja työtapoja. Valinnaisaineina tarjotaan erityisesti taito- ja taideaineita mukaan lukien kotitalous. Opetussuunnitelmassa päätetään jokaisen valinnaisen aineen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt sekä vuosiluokat, joilla sitä tarjotaan. Juvolan koulun valinnaisaineet Oppilaat valitsevat kevätlukukauden lopussa oman valinnaisaineen. Valinnaisaineina ovat ilmaisupaja, tietotekniikkapaja ja ympäristöpaja. Valintaoikeus 3-6 lk Ilmaisutaito Ilmaisutaito on äidinkielen yksi osa-alue. Tavoitteena on kehittää oppilaan luovuutta ja antaa hänelle itseluottamusta ja uskallusta ilmaista itseään monipuolisesti. Ilmaisutaito on puhumista, lukemista, kirjoittamista ja sanatonta viestintää. Ilmaisupajassa käytetään apuna kuvaa, liikettä, ääntä, sanaa ja musiikkia. Tavoitteet : 1. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa yhdessä muiden kanssa erilaisia näytelmiä ja esityksiä 2. Oppilas eläytyy erilaisiin rooleihin ja esittää niitä rohkeasti ja ilmeikkäästi. 3. Oppilas arvostaa omaa sekä toisten tekemistä. Sisältö: 1. Erilaisia pantomiimi- ja draamaharjoituksia 2. Varjokuvateatteria piirtoheittimen avulla 3. Omia sekä valmiita käsinukke-esityksiä 4. Kuunnelma jostain ajankohtaisesta aiheesta 5. Pieni näytelmä joulu- tai kevätjuhlaan Tietotekniikkapaja Koulumme on usean vuoden aikana toimittanut omia sivuja alueella ilmestyviin lehtiin. Tässä pajassa jatketaan sivujen toimittamista. Tavoitteet: 1. Opitaan kuvan- ja tekstinkäsittelytaitoja 2. Oppilaalle kehittyy taito ilmaista itseään erityyppisten juttujen avulla 3. Tutustuminen PowerPoint-ohjelman käyttöön Sisältö: 1. Omiin kokemuksiin ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyvien juttujen laatiminen 2. Digikameran ja skannerin käyttö 3. Lehden sivujen asemointi 4. PowerPoint-esityksen valmistaminen ajankohtaisesta aiheesta parityönä

20 Ympäristö tutuksi tutkien ja toimien: Opin pieniä ekotekoja Juvolan koulu sijaitsee maaseudulla, missä luonto on aina lähellä. Vesistöt, metsät ja peltoaukeat muodostavat erinomaisen oppimisympäristön. Luontoa säästävän elämäntavan omaksuminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämän valinnaisaineen avulla etsimme tietoa luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, kierrätyksestä ja uusiokäytöstä. Samalla pyrimme omaksumaan asenteita luontoa säästävämpään suuntaan. Valinnaisainetta opiskellaan puoli lukuvuotta 1 tunti/viikko. Tavoitteet: - ympäristötietouden lisääminen - nauttiminen ja virkistäytyminen luonnon tarjoamista mahdollisuuksista - omien kulutustottumusten havainnoiminen - luontoa säästävien elintapojen omaksuminen - oppia luonnossa liikkumisen perustietoja ja taitoja - oppia kierrätystä ja uusiokäyttöä - oppia kunnostusta (vaatteet, polkupyörä..) Sisällöt: Sisällöt on jaettu kuukausittain. Oppilaat ja huoltajat sekä koulun henkilökunta yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat eri kuukausien tapahtumat. - tammikuu: energiaa säästyy - helmikuu: lajitellaan syntyvää jätettä - maaliskuu: kierrätys kannattaa - huhtikuu: korjaaminen kannattaa - toukokuu: lähde luontoon ; jokamiehen oikeudet - elo-syyskuu: marja-, sieniretket - lokakuu: luonnonmateriaalit talteen - marras-joulukuu: askartelua eri materiaaleista Valintaoikeus lk:n oppilailla.

Juvolan koulun säännöt:

Juvolan koulun säännöt: Juvolan koulun säännöt: 1. KOULUALUE Koulun alueeseen kuuluvat kiinteistöt ja niihin kuuluvat piha-alueet. Koulualueelta ei saa poistua kouluaikana. Oppilas saa poistua koulualueelta ainoastaan muualla

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6

Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 1 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa Perusopetukseen valmistava opetus -opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa 23.9.2016 1. Kokkola/Hollihaan koulu Väestö ja kielisyys

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma 1. Yleistä Korhosen koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 29.8.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA

Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA 1.1. Arvopohja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaan koulutyön arvopohjana Suomessa ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot