Juvolan koulun opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juvolan koulun opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004). Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää perusteissa esitettyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Koulujen omat opetussuunnitelmat on laadittu Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman ja perusteiden pohjalta. Laatikoidut asiat koskevat yhteisesti kaikkia kaupungin peruskouluja. Tämä opetussuunnitelma on voimassa lukuvuoden Sitä päivitetään seuraavan kerran vuoden 2005 keväällä. Sisällysluettelo: 1. Arvot ja toiminta-ajatus 2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 3. Perusopetuksen tuntijako Savonlinnassa 4. Opetuksen toteuttaminen 4.1. Fyysinen oppimisympäristö 4.2. Koulun toimintakulttuurin kuvaus 5. Savonlinnan kaupungin perusopetuksen kieliohjelma Opetuksen mahdolliset painotukset 7. Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle 7.1. Käyttäytymisen arvioinnissa huomioon otettavaa 8. Aihekokonaisuuksien toteuttaminen ja opetuksen mahdollinen eheyttäminen 9. Valinnaisaineiden opetus 10. Yhteistyö esiopetuksen kanssa 11. Yhteistyö muun perusopetuksen kanssa 12. Kodin ja koulun yhteistyö 13. Yhteistyö muiden tahojen kanssa 14. Suunnitelma oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestämiseksi

2 15. Oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet 16. Ohjaustoiminta opiskelun tukena Työelämään tutustumisen järjestelyt 17. Kerhotoiminnan järjestäminen 18. Tukiopetuksen järjestäminen 19. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Koulun tukitoimenpiteet ongelmien ilmetessä Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestäminen peruskoulussa Mahdollisimman kattava luettelo koulussa ilmenevistä hoito- ja toimenpidetarpeista Erityisopetukseen ottaminen/ siirtäminen Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Erityistä tukea vaativan nivelkohdat koulun/ yksikön vaihtuessa 20. Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus 21. Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin (sekä päättöarvioinnin kriteereihin) Oppilaan arvioinnin pääperiaatteet savonlinnassa Oppilasarviointi Savonlinnan peruskouluissa Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta Päättöarviointi 22. Opinnoissa etenemisen periaatteet Opinnoissa eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan 23. Todistukset 24. Tietostrategia 25. Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen 26. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa

3 1. Arvot ja toiminta-ajatus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasa-arvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon oppilaiden yksilöllisyys. Juvolan koulun toiminta-ajatus. Juvolan koulun arvot ovat muodostuneet oppilaiden ja huoltajille suoritetun kyselyn ja vanhempainiltojen yhteydessä pidettyjen arvokeskustelujen pohjalta. Vanhemmat ovat pitäneet tärkeinä seuraavia arvoja: rehellisyys, hyvät tavat, toisten huomioonottaminen, työnteon arvostaminen, sosiaaliset taidot, oma-aloitteisuus, tiedollinen yleissivistys, ympäristön kunnioittaminen, terve minäkäsitys ja oppimaan oppiminen Koulun toiminta-ajatuksen pohjana on kotien ja koulun yhdessä laatima arvomaailma. Huoltajat ja koulun henkilökunta yhdessä toteuttavat näitä arvoja lapsen kasvatuksessa. Juvolan koulussa lasta kasvatetaan rehelliseksi, sosiaaliseksi ja aloitekykyiseksi. Häntä kannustetaan myönteisen ilmapiirin avulla terveeseen itsetuntoon ja oma-aloitteisuuteen. Tärkeä on perustietojen ja -taitojen oppiminen eri aineissa sekä vastuullisen elämäntavan oppiminen itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta.

4 2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa lapsen kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Juvolan koulun kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet - turvallinen ja rauhallinen työskentely-ympäristö - riittävät perustiedot ja -taidot eri oppiaineissa - eri luokilla olevien oppilaiden joustava yhteistoiminta - tukea oppilaiden kasvua sosiaalisuuteen, rehellisyyteen ja oma-aloitteisuuteen - terve itsetunto - oppimisen arvostaminen - työnteon arvostaminen - ympäristöä säästävien valintojen omaksuminen Kasvatuksessa korostuvat hyvät tavat ja toisten huomioiminen sekä vastuu itsestä ja ympäristöstä. Opetus järjestetään niin, että oppiminen on ikäkaudelle sopivaa ja tarjoaa mahdollisuuksia oma-aloitteisuuteen, tutkimiseen ja toimimiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun nykyaikaisin laittein ja välinein. Opetus on pienessä koulussa oppilaslähtöistä ja yksilöllinen oppiminen korostuu. Terve minäkäsitys syntyy myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä.

5 3. Perusopetuksen tuntijako Savonlinnassa Tuntijako on otettu käyttöön lukuvuonna vuosiluokkien 1-2 osalta. Muilla luokilla käyttöönotto tapahtuu syksyllä Poikkeuksen muodostaa 6. luokan fysiikka ja kemia, jonka opetus alkaa syksyllä Allaolevassa taulukossa on Savonlinnassa noudatettava tuntijako. Koulukohtaisen taito- ja taideaineen kohdentamisesta voidaan päättää myös joka vuosi erikseen koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Aine Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus ,5* ,5 A-kieli B-kieli Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto ja elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Koulukohtainen taito- tai taideaine Kotitalous Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 2 Valinnaiset aineet Oppilaan valtakunnallinen vähimmäistuntimäärä Savonlinnassa toteutuva , ,5 tuntimäärä Vapaaehtoinen A-kieli Savonlinnassa toteutuva , ,5 enimmäistuntimäärä * sisältää 0,5 h kaikille oppilaille pakollisen tietotekniikan kurssin

6 4. Opetuksen toteuttaminen Konstruktivistinen eli ns. "uusi oppimiskäsitys" tarkoittaa pähkinänkuoressa seuraavaa: Konstruktivistinen oppimiskäsitys on näkökulma, jossa oppiminen on oppijan oman toiminnan tulosta. Tärkein yksittäinen oppimiseen vaikuttava tekijä on se, mitä oppija jo ennestään tietää ja häntä opetetaan sen mukaisesti. Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppimista. Oppiainekohtaisten tavoitteiden ja sisältöjen yhteyteen kohtaan 26 on laitettu työtapaehdotuksia. Opetuksen jaksotus on pedagoginen mahdollisuus, josta päätetään koulukohtaisesti. Savonlinnan perusopetuksessa noudatetaan luokilla 1-9 neljän jakson mallia. Jokaisen jakson päätteeksi on oppilasarviointi Fyysinen oppimisympäristö Koulussamme on kaksi perusopetusryhmää luokat ja luokat. Oppilaita on 22. Opettajia on kaksi. Lisäksi koulullamme työskentelee vastaava ruuanjakaja/siistijä/kiinteistönhoitaja ja 1 ½ koulunkäyntiavustajaa. Erityisopettaja käy kerran viikossa. Juvolan koulu sijaitsee 30 km:n päässä Savonlinnan keskustasta pohjoiseen. Koulu on valmistunut nykyiseen muotoonsa v Koulu on pieni maaseutukoulu, jossa luonto on lähellä. Palveluja on niukasti. Lähin kauppa on Oravissa 9 km:n päässä. Kirjasto ja uimahalli ovat 30 km:n päässä kaupungin keskustassa. Kirjastoauto käy koululla kahden viikon välein. Koulurakennuksessa on kolme luokkahuonetta, kirjasto., keittiö, TN-luokka, pukuhuoneet, suihkutilat ja opettajien tilat. Liikuntasalia ei ole, joten sisäliikunta on järjestettävä niissä puitteissa kuin se on mahdollista. Yhteen luokkaan on kiinnitetty puolapuut (5). Siellä on myös muutamia telinevoimisteluvälineitä. Pihapiirissä on ulkovarasto, kaukalo ja kenttä. Perusopetusvälineet: Käytössä on 6 tietokonetta, 1 kirjoitin, 2 piirtoheitintä, 2 diaprojektoria, TV, videot, skanneri, kopiokone, 3 CD-kasettisoitinta ja episkooppi. Oppilaiden turvallisuuden ja terveyden tukeminen: - koululääkäri käy vuosittain tekemässä asianmukaisen tarkastukset - terveydenhoitaja kuukausittain - kouluhammaslääkäri on itäisellä terveysasemalla - koulukiinteistön piha-alueet ja pihavälineet pidetään kunnossa turvallisuuden takaamiseksi - erityisesti lukuvuoden alussa ohjataan lapsia liikkumaan oikein liikenteessä - pyritään ennakoimaan oppilaan avun tarve yhdessä kotien ja opettajien ja esim. koulupsykologin kanssa suunnitellen löydetään tarvittavat auttamiskeinot. Tartutaan ongelmiin esim. koulukiusaamisen Psyykkinen oppimisympäristö

7 Juvolan koulun keskeiset arvot: Turvallisuus, vastuullisuus, terve itsetunto ja yhteistyö luovat pohjaa psyykkiselle oppimisympäristölle. Juvolassa pyritään luomaan kiireetön, kannustava ja avoin tunnelma ja oppilaille annetaan aikaa selviytyä omassa tahdissa. Koulun tulee olla turvallinen työskentelypaikka oppilaille, opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle. Juvolan koulun säännöt opettavat vastuuseen. Säännöt opettavat huomaavaisuutta, ystävällistä puhetapaa, siisteyttä, järjestystä ja täsmällisyyttä. - Toimiva vuorovaikutus. aikuinen/oppilas: pieni oppilasmäärä mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen Opettajalla on aikaa kuunnella, mikä lapsen mieltä painaa. oppilas/oppilas: yhdysluokassa eri-ikäiset oppilaat ovat luokkatilanteessa keskenään vuorovaikutuksessa aikuinen/oppilas: pienessä koulussa vuorovaikutus on välitöntä - Oppimis- ja työskentelytavat ovat monipuolisia, oppijakeskeisiä, opettajakeskeisiä tai ryhmäkeskeisiä. Oppilaat tottuvat yhdysluokassa itsenäiseen työskentelyyn. Oppilaita ohjataan tutkimaan ja tekemään johtopäätöksiä. - Arviointitapoja ovat kokeet, oppilastyöt, jatkuva arviointi sekä itsearviointi. - Koulun säännöistä pidetään kiinni ja annetaan palautetta siitä, miten oppilas on saavuttanut annetut tavoitteet. - Oppimismotivaation herättäminen ja ylläpitäminen: Oppimisen on oltava tavoitteellista, mielekästä ja tarpeellista. Oppilaalla on oltava tarpeeksi onnistumisen kokemuksia. Tehtävien on oltava haasteellisia. Oppilas saa myönteistä palautetta. - Omatoimisuuteen kannustaminen - Ohjataan matkapuhelimien ja sähköpostin järkevään käyttöön, keskustellaan videoiden, elokuvien ja videopelien mahdollisista vaikutuksista muuhun elämään. Juvolan säännöt: 1. KOULUALUE Koulun alueeseen kuuluvat kiinteistöt ja niihin kuuluvat piha-alueet. Koulualueelta ei saa poistua kouluaikana. Oppilas saa poistua koulualueelta ainoastaan muualla pidettävien oppituntien ja opetukseen liittyvien vierailujen vuoksi. Vakuutus ei korvaa ruokatuntien, välituntien tai ns. hyppytuntien aikana sattuneita tapaturmia, mikäli oppilas poistuu koulun alueelta.(vakuutusyhtiön lähettämä tiedote koululle ) 2. KOULUAIKA Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen koulupäivä sisältäen myös asianmukaisesti päätetyn koulun ulkopuolisen toiminnan (kerhot tms.) sekä kuljetuksen odottamiseen kuluvan ajan. Juvolan koulun ovet ovat avoinna koulupäivinä pääsääntöisesti klo lähtien ja sulkeutuvat koulupäivän päätyttyä. Muuna aikana sisäänpääsystä on sovittava koulunjohtajan kanssa.

8 3. KOULUMATKAT Koulumatkoilla oppilas kuuluu koulun valvontaan ja on velvollinen noudattamaan hyvien tapojen ja liikennesääntöjen lisäksi koulun antamia ohjeita. Polkupyöriä säilytetään koulun alueella niille varatuissa paikoissa ja telineissä. Kulkuvälineiden käyttö koulupäivän aikana on kielletty. 4. OPPITUNNIT Päivittäisessä työskentelyssä noudatetaan työjärjestystä. Ensimmäinen oppitunti alkaa klo Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. Oppitunnin pituus on 45 min ja välitunnin pituus 15 min. Ruokatunti on 30 min. Ruokatunnin paikka vaihtelee päivän pituuden mukaan, alkaen joko tai Oppitunnin häiritseminen Opettaja voi määrätä opetusta häiritsevän oppilaan poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi, jos kehotukset käytöksen muuttamiseen eivät tuota tulosta. Häiritsevää käytöstä voi olla esimerkiksi kiroilu, äänekäs niskurointi tai toisten työrauhan häiritseminen. Poistettu oppilas ohjataan sellaiseen tilaan, jossa joku koulun henkilöstöön kuuluva voi häntä valvoa. Luokasta poistamisesta ilmoitetaan kotiin. Poistettu oppilas tekee tekemättä jääneet tehtävät välitunnilla tai koulun jälkeen. Opiskelun laiminlyönti Oppilas osoittaa osaamistaan kokeiden, tuntityön ja tehtyjen kotitehtävien avulla. kokeiden ajankohdat sovitaan etukäteen, eikä kokeista voi olla poissa ilman pätevää syytä. Koetta ei voi jättää suorittamatta. Mahdollisesta uusintakokeesta oppilas sopii opettajan kanssa. Tukiopetusta voidaan antaa, jos oppilas on sairauden tai muun vastaavan syyn takia jäänyt jälkeen opinnoissaan, tai oppilaalla on oppimisvaikeuksia. Opettaja valvoo koulu- ja kotitehtävien tekemistä. Mikäli oppilas jättää toistuvasti hoitamatta tehtävänsä, ottaa opettaja yhteyttä kotiin. Koulutehtävänsä laiminlyönyt oppilas jää välitunniksi tai useammaksi tekemään tehtäviään, ellei opettaja toisin määrää. Laiminlyöntien jatkuessa opettaja kutsuu huoltajan ja oppilaan yhdessä koululle keskustelemaan koulunkäyntiongelmista. Vilpillinen toiminta koulutyössä Vilpillinen toiminta voi olla esimerkiksi kielletyn avun käyttö kirjallisessa kokeessa, tehtävän suora kopiointi tai oppilastyön teettäminen toisella henkilöllä. Mikäli oppilas syyllistyy vilpilliseen toimintaan koulutyössä, hänen suorituksensa vilpilliseltä osalta hylätään. Vilpin todennut opettaja ilmoittaa asiasta huoltajalle. 5. VÄLITUNNIT Välitunnilla pysytään koulun alueella. Kaikissa välituntitoimissa noudatetaan ystävällisyyttä ja reilua peliä. Koulun työsuunnitelmassa määrätään vuosittain, millaista käytäntöä toteutetaan välitunnin vietossa. Juvolan koulussa välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona. Liikuntatunneille menevät oppilaat voivat vaihtaa liikuntavarusteet ylleen välitunnin aikana pukuhuoneessa. Välitunneilla ulkona käytössä olevat välineet palautetaan välituntien jälkeen omille paikoilleen.

9 Talviaikaan lumipallojen heittely on sallittu vain siihen varatulla alueella. Muualla lumipallojen yms. irtaimen heittely on kiellettyä. Välitunnilla oleva valvoja seuraa oppilaiden omaehtoista toimintaa ja puuttuu siihen tarvittaessa. 6. RUOKAILU Erityisruokavaliota noudattavilla oppilailla on oikeus aterioihin, jotka vastaavat heidän ruokavaliotaan. Ruokavaliosta on esitettävä lääkärintodistus tai huoltajan ilmoitus. Ruokaa hakiessa ja ruokailtaessa on noudatettava hyviä tapoja. Ruokailun jälkeen astiat viedään takaisin ruokakärryyn. Mahdolliset jätteet poistetaan lautaselta jätteille tarkoitettuihin astioihin. Ruokailussa käytetään ruokaliinaa. Järjestäjä pyyhkii ruokailun jälkeen pulpettien pinnat puhtaaksi. Pienemmille ruoka annostellaan oppilaan toiveiden mukaan ja isommat ottavat ruoan itse. Kaikkea tarjolla olevaa on maistettavaa. Ksylitolipurkan syönti on sallittua ruokailun jälkeen, mutta ei muulloin. 7. POISSAOLOT Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa, jos poissaolo on etukäteen tiedossa. Yksittäiseltä tunnilta poissaolo on sovittava oman opettajan kanssa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää oppilaan oma opettaja. Pidempiaikaiseen poissaoloon myöntää luvan koulunjohtaja. Milloin lupaa ei ole voitu ennalta pyytää, on huoltajan selvitettävä oppilaan poissaolo opettajalle kaikissa tapauksissa; myös liikuntatuntien osalta. Opettaja antaa oppilaalle luvan lähteä kesken koulupäivän esim. terveydellisistä syistä sovittuaan asiasta ensin huoltajan kanssa. Jos perhe ei onnistu järjestämään lomamatkaansa koulun lomien aikana, on oppilaan itse opiskeltava ne oppialueet, joissa koulussa on hänen poissa ollessaan edetty. 8. SIISTEYS Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen huolehtimaan koulualueen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Luokkahuoneiden siisteydestä huolehtivat lisäksi järjestäjät. Luokkahuoneessa ulkokenkien käyttö on kielletty, ellei jalkineiden käyttö ole välttämätöntä esim. työturvallisuuden takia. Teknisen työn luokassa on oltava erilliset, vain siihen käyttöön tarkoitetut jalkineet. Sisäkenkien tai tossujen käyttö on suotavaa. Roskaaminen Oppilas joutuu siivoamaan jälkensä opettajan tai siistijän valvonnassa, mikäli hän syyllistyy koulun ja sen ympäristön roskaamiseen tai likaamiseen. Törkeissä tapauksissa opettaja ottaa yhteyttä kotiin. Oppilaan huoltajien on korvattava rahallisesti siistimisestä aiheutuneet kulut, jos aiheutettua haittaa ei saada koulun omilla siivouksellisilla toimilla korjatuksi. 9. PUKEUTUMINEN Koulussa pukeudutaan asiallisesti ja säähän sopivasti. Ulkovaatteet jätetään välitunnilta tultaessa eteisessä sijaitseviin naulakoihin. Päähineitä ei pidetä päässä oppituntien aikana. 10. TAPATURMAT

10 Sattuneesta tapaturmasta ilmoitetaan viipymättä opettajalle tai jollekin muulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle ja annetaan mahdollisuuksien mukaan ensiapu. Koulun henkilökunnan tulee ilmoittaa tapaturmasta tarvittaessa oppilaan huoltajalle. Ensiaputarpeita säilytetään opettajainhuoneessa sekä teknisen työn tilassa asianmukaisesti merkityissä kaapeissa. Lääkärin hoitoa tarvitsevissa tapauksissa täytetään korvaushakemus-lomake. 11. MATKAPUHELIMET Kännyköiden käyttö oppitunneilla on kielletty. Kännykät pidetään äänettöminä ja poissa näkyvistä. 12. MUUT ESINEET Sopimattomien, vaarallisten, koulutyötä tai kouluyhteisön jäsenten turvallisuutta haittaavien tai vaarantavien esineiden tuominen kouluun on kielletty. Tällaisia esineitä ovat mm. tulitikut, muut tulentekovälineet, teräaseet, papatit, jne. Opettaja voi ottaa haltuunsa oppilaan tuomat kielletyt esineet. Tarvittaessa otetaan yhteys huoltajaan. 13. KOULUN JA TOISEN OPPILAAN OMAISUUS Koulun omaisuutta ei saa anastaa eikä vahingoittaa. Oppilas on vastuussa jaetusta opetusmateriaalista. Toisen oppilaan omaisuus on aina koskematon. Vahingosta on viipymättä ilmoitettava opettajalle, koulunjohtajalle tai koulun muulle henkilökunnalle. Koulun ja toisen omaisuuden hukkaaminen, anastaminen ja vahingoittaminen Kaikissa em. tapauksissa opettaja ilmoittaa asiasta kotiin Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen korvaamaan tahallaan, varomattomuudellaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamansa vahingon. Korvaaminen suoritetaan joko rahallisesti tai muulla asianosaisten huoltajien kesken sovitulla tavalla. Törkeissä tapauksista asiasta ilmoitetaan poliisille. 14. KOULUA KOSKEVAT ASIAKIRJAT Koulua koskevia asiakirjoja ovat esimerkiksi oppilasilmoitukset, erilaiset selvitykset ja lupaanomukset, kirjalliset kokeet ja todistukset. Asiakirjoihin tarvitaan huoltajan allekirjoitus. Asiakirjan tai allekirjoituksen väärentäminen on Suomen lain mukaan rikos. Oppilaan syyllistyessä väärennökseen opettaja keskustelee oppilaan kanssa ja ottaa yhteyttä kotiin. 15. RUUMIILLINEN JA HENKINEN KOSKEMATTOMUUS Kiusaamisen estäminen Kaikki Juvolan koulun aikuiset ottavat vastuuta kaikkien oppilaiden hyvinvoinnista ja oikeudesta turvalliseen koulunkäyntiin. Vanhemmat ottavat myös osaltaan vastuun lapsensa koulukäyttäytymisestä ja opastavat häntä hyviin ystävyyssuhteisiin. Juvolan koulussa painotetaan hyvän käytöksen tärkeyttä ja tähän liittyen kiusaamisen estämistä. Näitä taitoja harjoitellaan jatkuvasti koulun arkitilanteissa. Jos kiusaamista esiintyy, koulussa on laadittu sitä varten oma toimintasuunnitelma. (liite) 16. VAPAA-AJAN TOIMINTA

11 Koulun päivittäisen työajan ulkopuolella voidaan oppilaille järjestää vapaaehtoista koulun työtä tukevia kerhoja. Koulussa järjestettävästä kerhotoiminnasta päätetään vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. Kerhojen alkamisajankohdat ilmoitetaan koteihin tiedotteella. Koulun tilojen käytössä on koulutyö asetettava etusijalle. Koulun tilojen varaamisesta oppilaiden kerhotoimintaan on sovittava koulunjohtajan kanssa. Kaikissa vapaa-ajan toiminnoissa, jotka koulu järjestää, ovat nämä järjestyssäännöt soveltuvin osin voimassa. Jokaiseen tilaisuuteen on nimettävä valvoja. Koulun kalustoa ja laitteistoa voidaan käyttää koulun järjestämään oppilaiden vapaa-ajan toimintaan. Käytöstä on sovittava koulunjohtajan kanssa. 17. SALASSAPITO Opettajat, kuraattori, terveydenhoitaja, kouluavustajat, opetusharjoittelua suorittavat opiskelijat sekä muut henkilökuntaan kuuluvat eivät saa luvattomasti ilmaista sivullisille, mitä he ovat kouluun liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden, henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Edellä mainitut henkilöt saavat antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömiä tietoja. 18. MUUT OHJEET JA MÄÄRÄYKSET Kouluyhteisön jäsen, joka katsoo hänelle kuuluvia oikeuksia loukatun, voi kääntyä asiassa opettajan tai koulunjohtajan puoleen. Tämän tulee ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Niissä asioissa, joista näissä järjestyssäännöistä ei määrätä, noudatetaan perusopetusta koskevia säädöksiä tai opettajakunnan antamia ohjeita sekä hyviä tapoja. Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia asioiden niin vaatiessa.

12 4.3. Koulun toimintakulttuurin kuvaus Ajanmukaiset ja viihtyisät koulutilat luovat pohjan hyvälle oppimiselle. Tärkeää on myös koulun koko henkilökunnan ja oppilaiden luoma työskentelyilmapiiri. Koulun toimintakulttuurilla on vahva yhteys turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön luomiseen. Koulun oppimisympäristö rakentuu paitsi fyysisistä myös sosiaalisista ja psyykkisistä tekijöistä. Oppimisympäristöön vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä ovat mm. kouluyhteisön jäsenten vuorovaikutus ja yhteistyö. Psyykkiseen oppimisympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat esim. asenteet ja tunteet. Vastuu oppimisympäristön suunnittelusta on aikuisilla, mutta ilman kaikkien kouluyhteisön jäsenten apua sen toteuttaminen ei onnistu. Mukaan tarvitaan opettajien lisäksi koulun muu henkilökunta, oppilaat, huoltajat ja erilaisten sidosryhmien edustajat. Juvolan koulun toimintakulttuuri: Juhlat, retket ja teemat - koulussa vietetään vuosittain joulu- ja kevätjuhlaa - teemapäivät ja viikot suunnitellaan vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa - huomioidaan kalenteri- ja kirkkovuoden juhlapäiviä ja järjestetään niihin liittyen teemoja ja juhlia - koko koulun kevätretki suunnataan johonkin lähikaupunkiin - yökoulu järjestetään syyslukukauden alkupuolella vuosittain - päivänavaus maanantaisin - välituntikäytännöt: välitunti pidetään jokaisen oppitunnin jälkeen ja se vietetään ulkona (poikkeuksista sovitaan erikseen) välitunneilla on valvoja yläluokan (4.-6.) järjestäjät huolehtivat kellon soitosta - kotitehtävät annetaan päivittäin ja ne edistävät oppilaan kehitystä Tiedottaminen - koululla on kotisivut (www.savonlinna.fi/juvola) - lukuvuositiedote jaetaan ensimmäisen kouluviikon aikana - syksyn vanhempainillassa käsitellään ops:aa ja työsuunnitelmaa Henkilökunnan yhteistyö ja kouluttautuminen - henkilökunnan yhteinen tapahtuma järjestetään vähintään kerran vuodessa - suunnittelupäivänä pohditaan lukuvuoden VESO-koulutusta ja tarkistetaan toteutuminen - opettajien ja kouluavustajien kuukausikokous kuukauden ensimmäisenä maanantaina; tarvittaessa myös keittäjä-siistijä on mukana - koulua koskevista päätöksistä keskustellaan avoimesti - johtajan vetämät kehityskeskustelut vuosittain sekä työntekijän vaihtuessa

13 - lukuvuoden alussa käydään koulun säännöt läpi koko henkilökunnan kesken; säännöt pidetään esillä koulun seinällä - vastuualueet opettajien kesken sovitaan suunnittelupäivän yhteydessä opettajien harrastuneisuuden mukaan Muuta: - rohkaistaan vanhempia ottamaan yhteyttä opettajiin - pyritään ottamaan vastaan OKL:n harjoittelijoita (max 2/jakso) - koulun tilojen muu käyttö sovittava erikseen koulunjohtajan kanssa - kaupungin pikkukoulut pyrkivät tekemään yhteistyötä - pyritään osallistumaan koulujen liikuntatapahtumiin oppilaiden harrastuneisuuden mukaan

14 5. Savonlinnan kaupungin perusopetuksen kieliohjelma Savonlinnan kaupungin yhtenä painopistealueena on kulttuuri ja kansainvälisyys. Pidämme tärkeänä, että oppilaille tarjottava kielivalikoima säilyy mahdollisimman monipuolisena. Kielitaidolla tulee olemaan entistä tärkeämpi rooli esim. tulevaisuuden työelämässä. Haluamme pitää huolen myös siitä, että oppilaalla on mahdollisuus jatkaa valitsemansa kielen opiskelua hänen vaihtaessaan koulua oman kaupungin sisällä. Keväästä 2004 lähtien on käytetty kaupungin yhteistä kielivalintalomaketta vapaaehtoisen A-kielen valinnassa. Kielenopetuksessa voidaan muodostaa eri koulujen oppilaista yhteisiä ryhmiä, jos omassa koulussa ei ole tarpeeksi vapaaehtoisen kielen valinneita. Näin taataan oppilaalle mahdollisuus laajempaan kieliohjelmaan. Oppilaan kielipolku perusopetuksen aikana (luokat 1-9): Kaikki oppilaat aloittavat A-kielen (englanti) opiskelun peruskoulun kolmannella luokalla. Sitä opiskellaan peruskoulun loppuun asti ja sen viikkotuntimäärät ilmenevät allaolevasta taulukosta. Oppilaat voivat ottaa opinto-ohjelmaansa myös vapaaehtoisen A-kielen, jonka opiskelu alkaa kaikissa kouluissa 4. luokan keväällä. Vapaaehtoiseksi A-kieleksi oppilas voi huoltajansa kanssa valita saksan. Sen opiskelu jatkuu peruskoulun loppuun asti allaolevassa taulukossa olevien viikkotuntimäärien mukaan. Ryhmien perustamisesta päätetään tapauskohtaisesti. Periaatteena on taata mahdollisimman monille kaupungin oppilaille tilaisuus opiskella itselleen toinen ns. pitkä kieli. Seitsemännellä luokalla alkaa kaikilla oppilailla toisen kotimaisen kielen (ruotsi) opiskelu. Tämän jälkeen oppilaalla on peruskoulussa mahdollisuus ottaa ohjelmaansa vielä yksi valinnainen kieli, jonka opiskelu alkaa tavallisimmin kahdeksannella luokalla. Se voi olla oppilaan valinnan mukaan joko saksa, ranska, venäjä tai italia. Sitä on yleensä sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla 2 viikkotuntia. Tätä kieliohjelmaa päivitetään tarvittaessa saatujen kokemusten perusteella. Aine Yht. A-kieli (englanti) Vapaaehtoinen A-kieli (saksa) B-kieli (ruotsi) Valinnaiset sa, ra, ve, ita 2 2 4

15 6. Opetuksen mahdolliset painotukset Kaupungin perusopetuksen tuntijaossa on taito- ja taideaineiden sekä kielien asemaa vahvistettu, koska kaupungin tulevaisuuden suuntaviivoissa (kulttuuri ja kansainvälisyys) niitä pidetään tärkeinä. Juvolan koulu painottaa taito- ja taideaineita lukuvuosittain jaksoissa (1 h lisää viikossa): - elo-syyskuu: liikunta: pesäpallo, yleisurheilu - loka-marras-joulukuu: kuvataide tai musiikki: joulumyyjäiset - tammi-helmi-maaliskuu: kuvataide tai musiikki: osallistuminen kilpailuihin - huhti-toukokuu: liikunta Jaksotuksella otamme huomioon hyvät mahdollisuutemme ulkoliikuntaan, kun huonojen kelien aikana keskitymme musiikkiin tai kuvataiteeseen. 7. Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle Jokaisella Savonlinnan peruskoululla on säännöt tms. asiakirja, joihin sisältyy tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Niiden sisältöön ovat päässeet vaikuttamaan työyhteisö, oppilaat ja heidän huoltajansa. Juvolan koulun säännöt on mainittu kohdassa 4.2. Psyykkinen oppimisympäristö Käyttäytymisen arvioinnissa huomioon otettavaa 1) Miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön 2) Miten oppilas noudattaa sääntöjä 3) Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat 4) Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetut tavoitteet

16 Kaupungin kaikissa peruskouluissa noudatetaan seuraavia kriteerejä oppilaan käyttäytymisen arvioinnissa. Vuosiluokilla 1-4 annetaan sanallinen arviointi ja vuosiluokilla 5-9 numeroarviointi. 10 (erinomainen) On esimerkillinen kouluyhteisön jäsen Auttaa ja kannustaa muita Arvostaa omaa ja muiden työtä Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita Ottaa esimerkillisesti huomioon toiset ja ympäristön 9 (kiitettävä) On kouluyhteisön luotettava jäsen Haluaa auttaa ja kannustaa muita Arvostaa omaa ja muiden työtä Hallitsee hyvät tavat sekä noudattaa sääntöjä ja ohjeita Ottaa huomioon toiset ja ympäristön 8 (hyvä) On yleensä kouluyhteisön luotettava jäsen Kannustaa joskus muita ja auttaa pyydettäessä Arvostaa yleensä omaa ja muiden työtä Hallitsee hyvät tavat sekä noudattaa yleensä sääntöjä ja ohjeita Ottaa yleensä huomioon toiset ja ympäristön 7 (tyydyttävä) On lieviä vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi Kannustaa ja auttaa joskus muita Arvostaa joskus omaa tai muiden työtä Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita valikoiden Ottaa huomioon toiset ja ympäristön vaihtelevasti 6 On suuria vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi Kannustaa ja auttaa muita hyvin harvoin Arvostaa omaa tai muiden työtä harvoin Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita hyvin harvoin Ottaa huomioon toiset ja ympäristön harvoin 5 Vaikeuttaa kouluyhteisön toimintaa jatkuvasti Ei kannusta tai auta muita Ei arvosta omaa tai muiden työtä Ei noudata hyviä tapoja tai sääntöjä ja ohjeita Ei ota huomioon toisia ja ympäristöä 4 On syrjäytynyt kouluyhteisöstä täysin Käyttäytymisessä erittäin vakavia häiriöitä

17 Ei hallitse hyviä tapoja eikä noudata sääntöjä ja ohjeita Ei ota huomioon toisia ja ympäristöä 8. Aihekokonaisuuksien toteuttaminen ja opetuksen mahdollinen eheyttäminen Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta yhdistäviä teemoja. Niiden kautta vastataan myös ajan koulutushaasteisiin. Perusopetuksen aihekokonaisuudet ovat: 1. Ihmisenä kasvaminen 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 3. Viestintä- ja mediataito 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 6. Turvallisuus ja liikenne 7. Ihminen ja teknologia Aihekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt on otettu huomioon oppiainekohtaisissa suunnitelmissa, joissa ne toteutetaan oppiaineille luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. Ainekokonaisuuksien toteuttaminen ja opetuksen mahdollinen eheyttäminen Juvolassa Ihmisenä kasvaminen Tavoitteena hyvien käytöstapojen sisäistäminen ja henkilökohtaisen vastuun ottaminen Uskonnon opetukseen liittyen päivänavaukset Arkirutiinit luokassa ja kouluyhteisössä Juhlatavat Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Kalenterivuoden juhlapyhien yhteydessä Koulun juhlat Vieraiden maiden kulttuuri ja tavat (maantieto) Seteleiden/kolikoiden kansallisten osien vertailua Ulkomaan uutisten seuraaminen Viestintä ja mediataito Osa-alueena äidinkielen opetuksessa Eri viestintämuotojen tutuksi tekeminen Kriittinen suhtautuminen viestintään Itsensä ilmaisemisen taidon oppiminen eri tavoin Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Myönteinen asenne työntekoon Toimiminen luokkajärjestäjänä Miten voin vaikuttaa asioihin?

18 Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Liittyy ympäristö- ja luonnontiedon oppisisältöihin Omaksuu luontoa säästäviä elämäntapoja Osaa lajitella jätettä Arvioi omaa elämäntyyliä ympäristön näkökulmasta käsin Tuntee jätteen uusiokäyttöä Tutustuu Juvolan ja Savonlinnan luonto- ja kulttuuriympäristöön Osaa luonnossa liikkujan perustiedot ja taidot Nauttii ja virkistyy Turvallisuus ja liikenne Lukuvuoden alussa liikennekäyttäytyminen Turvallinen liikennöinti maaseudulla jalan ja polkupyörällä Maaseudun erityiset liikenneolosuhteet Perusliikennemerkit/säännöt kaupunkiliikenteessä Kuljetusoppilaat Vesiliikenne Muut joukkoliikennevälineet Vastuu liikenteestä Juvolan koulussa kuukausien teemat ovat seuraavat: Elokuu: Koulun alku Syyskuu: Turvallisuus ja liikenne Lokakuu: Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Marraskuu: Ihmisenä kasvaminen Joulukuu: Jouluun valmistautuminen Tammikuu: Ihminen ja teknologia Helmikuu: Viestintä- ja mediataito Maaliskuu: Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Huhtikuu + toukokuu: Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

19 9. Valinnaisaineiden opetus Koulu saa itse päättää tarjottavista valinnaisaineista kaupungin tuntijaon puitteissa. Valinnan tekee huoltaja yhdessä lapsensa kanssa. Valinnaisaineet liittyvät aina yhteen tai useampaan oppiaineeseen syventäen ja soveltaen oppiaineiden tavoitteita, sisältöjä ja työtapoja. Valinnaisaineina tarjotaan erityisesti taito- ja taideaineita mukaan lukien kotitalous. Opetussuunnitelmassa päätetään jokaisen valinnaisen aineen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt sekä vuosiluokat, joilla sitä tarjotaan. Juvolan koulun valinnaisaineet Oppilaat valitsevat kevätlukukauden lopussa oman valinnaisaineen. Valinnaisaineina ovat ilmaisupaja, tietotekniikkapaja ja ympäristöpaja. Valintaoikeus 3-6 lk Ilmaisutaito Ilmaisutaito on äidinkielen yksi osa-alue. Tavoitteena on kehittää oppilaan luovuutta ja antaa hänelle itseluottamusta ja uskallusta ilmaista itseään monipuolisesti. Ilmaisutaito on puhumista, lukemista, kirjoittamista ja sanatonta viestintää. Ilmaisupajassa käytetään apuna kuvaa, liikettä, ääntä, sanaa ja musiikkia. Tavoitteet : 1. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa yhdessä muiden kanssa erilaisia näytelmiä ja esityksiä 2. Oppilas eläytyy erilaisiin rooleihin ja esittää niitä rohkeasti ja ilmeikkäästi. 3. Oppilas arvostaa omaa sekä toisten tekemistä. Sisältö: 1. Erilaisia pantomiimi- ja draamaharjoituksia 2. Varjokuvateatteria piirtoheittimen avulla 3. Omia sekä valmiita käsinukke-esityksiä 4. Kuunnelma jostain ajankohtaisesta aiheesta 5. Pieni näytelmä joulu- tai kevätjuhlaan Tietotekniikkapaja Koulumme on usean vuoden aikana toimittanut omia sivuja alueella ilmestyviin lehtiin. Tässä pajassa jatketaan sivujen toimittamista. Tavoitteet: 1. Opitaan kuvan- ja tekstinkäsittelytaitoja 2. Oppilaalle kehittyy taito ilmaista itseään erityyppisten juttujen avulla 3. Tutustuminen PowerPoint-ohjelman käyttöön Sisältö: 1. Omiin kokemuksiin ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyvien juttujen laatiminen 2. Digikameran ja skannerin käyttö 3. Lehden sivujen asemointi 4. PowerPoint-esityksen valmistaminen ajankohtaisesta aiheesta parityönä

20 Ympäristö tutuksi tutkien ja toimien: Opin pieniä ekotekoja Juvolan koulu sijaitsee maaseudulla, missä luonto on aina lähellä. Vesistöt, metsät ja peltoaukeat muodostavat erinomaisen oppimisympäristön. Luontoa säästävän elämäntavan omaksuminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämän valinnaisaineen avulla etsimme tietoa luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, kierrätyksestä ja uusiokäytöstä. Samalla pyrimme omaksumaan asenteita luontoa säästävämpään suuntaan. Valinnaisainetta opiskellaan puoli lukuvuotta 1 tunti/viikko. Tavoitteet: - ympäristötietouden lisääminen - nauttiminen ja virkistäytyminen luonnon tarjoamista mahdollisuuksista - omien kulutustottumusten havainnoiminen - luontoa säästävien elintapojen omaksuminen - oppia luonnossa liikkumisen perustietoja ja taitoja - oppia kierrätystä ja uusiokäyttöä - oppia kunnostusta (vaatteet, polkupyörä..) Sisällöt: Sisällöt on jaettu kuukausittain. Oppilaat ja huoltajat sekä koulun henkilökunta yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat eri kuukausien tapahtumat. - tammikuu: energiaa säästyy - helmikuu: lajitellaan syntyvää jätettä - maaliskuu: kierrätys kannattaa - huhtikuu: korjaaminen kannattaa - toukokuu: lähde luontoon ; jokamiehen oikeudet - elo-syyskuu: marja-, sieniretket - lokakuu: luonnonmateriaalit talteen - marras-joulukuu: askartelua eri materiaaleista Valintaoikeus lk:n oppilailla.

Juvolan koulun säännöt:

Juvolan koulun säännöt: Juvolan koulun säännöt: 1. KOULUALUE Koulun alueeseen kuuluvat kiinteistöt ja niihin kuuluvat piha-alueet. Koulualueelta ei saa poistua kouluaikana. Oppilas saa poistua koulualueelta ainoastaan muualla

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma 1. Yleistä Korhosen koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Yleistä Leppälän koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO OPS LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO OPS LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA Sisällys LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 1 1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma... 1 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet...

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA

Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA 1.1. Arvopohja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaan koulutyön arvopohjana Suomessa ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 1.1 Peruopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja laajuus Maahanmuuttajien valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle

Lisätiedot

Toivalan koulun opetussuunnitelma

Toivalan koulun opetussuunnitelma Toivalan koulun opetussuunnitelma 1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI Toivalan koulun arvoja ovat yhteisöllisyys, yhteistyö ja turvallisuus. Koulun toiminnan tavoitteena on luoda turvallinen ja virikkeellinen

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot