Juvolan koulun opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juvolan koulun opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004). Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää perusteissa esitettyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Koulujen omat opetussuunnitelmat on laadittu Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman ja perusteiden pohjalta. Laatikoidut asiat koskevat yhteisesti kaikkia kaupungin peruskouluja. Tämä opetussuunnitelma on voimassa lukuvuoden Sitä päivitetään seuraavan kerran vuoden 2005 keväällä. Sisällysluettelo: 1. Arvot ja toiminta-ajatus 2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 3. Perusopetuksen tuntijako Savonlinnassa 4. Opetuksen toteuttaminen 4.1. Fyysinen oppimisympäristö 4.2. Koulun toimintakulttuurin kuvaus 5. Savonlinnan kaupungin perusopetuksen kieliohjelma Opetuksen mahdolliset painotukset 7. Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle 7.1. Käyttäytymisen arvioinnissa huomioon otettavaa 8. Aihekokonaisuuksien toteuttaminen ja opetuksen mahdollinen eheyttäminen 9. Valinnaisaineiden opetus 10. Yhteistyö esiopetuksen kanssa 11. Yhteistyö muun perusopetuksen kanssa 12. Kodin ja koulun yhteistyö 13. Yhteistyö muiden tahojen kanssa 14. Suunnitelma oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestämiseksi

2 15. Oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet 16. Ohjaustoiminta opiskelun tukena Työelämään tutustumisen järjestelyt 17. Kerhotoiminnan järjestäminen 18. Tukiopetuksen järjestäminen 19. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Koulun tukitoimenpiteet ongelmien ilmetessä Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestäminen peruskoulussa Mahdollisimman kattava luettelo koulussa ilmenevistä hoito- ja toimenpidetarpeista Erityisopetukseen ottaminen/ siirtäminen Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Erityistä tukea vaativan nivelkohdat koulun/ yksikön vaihtuessa 20. Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus 21. Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin (sekä päättöarvioinnin kriteereihin) Oppilaan arvioinnin pääperiaatteet savonlinnassa Oppilasarviointi Savonlinnan peruskouluissa Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta Päättöarviointi 22. Opinnoissa etenemisen periaatteet Opinnoissa eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan 23. Todistukset 24. Tietostrategia 25. Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen 26. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa

3 1. Arvot ja toiminta-ajatus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasa-arvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon oppilaiden yksilöllisyys. Juvolan koulun toiminta-ajatus. Juvolan koulun arvot ovat muodostuneet oppilaiden ja huoltajille suoritetun kyselyn ja vanhempainiltojen yhteydessä pidettyjen arvokeskustelujen pohjalta. Vanhemmat ovat pitäneet tärkeinä seuraavia arvoja: rehellisyys, hyvät tavat, toisten huomioonottaminen, työnteon arvostaminen, sosiaaliset taidot, oma-aloitteisuus, tiedollinen yleissivistys, ympäristön kunnioittaminen, terve minäkäsitys ja oppimaan oppiminen Koulun toiminta-ajatuksen pohjana on kotien ja koulun yhdessä laatima arvomaailma. Huoltajat ja koulun henkilökunta yhdessä toteuttavat näitä arvoja lapsen kasvatuksessa. Juvolan koulussa lasta kasvatetaan rehelliseksi, sosiaaliseksi ja aloitekykyiseksi. Häntä kannustetaan myönteisen ilmapiirin avulla terveeseen itsetuntoon ja oma-aloitteisuuteen. Tärkeä on perustietojen ja -taitojen oppiminen eri aineissa sekä vastuullisen elämäntavan oppiminen itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta.

4 2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa lapsen kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Juvolan koulun kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet - turvallinen ja rauhallinen työskentely-ympäristö - riittävät perustiedot ja -taidot eri oppiaineissa - eri luokilla olevien oppilaiden joustava yhteistoiminta - tukea oppilaiden kasvua sosiaalisuuteen, rehellisyyteen ja oma-aloitteisuuteen - terve itsetunto - oppimisen arvostaminen - työnteon arvostaminen - ympäristöä säästävien valintojen omaksuminen Kasvatuksessa korostuvat hyvät tavat ja toisten huomioiminen sekä vastuu itsestä ja ympäristöstä. Opetus järjestetään niin, että oppiminen on ikäkaudelle sopivaa ja tarjoaa mahdollisuuksia oma-aloitteisuuteen, tutkimiseen ja toimimiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun nykyaikaisin laittein ja välinein. Opetus on pienessä koulussa oppilaslähtöistä ja yksilöllinen oppiminen korostuu. Terve minäkäsitys syntyy myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä.

5 3. Perusopetuksen tuntijako Savonlinnassa Tuntijako on otettu käyttöön lukuvuonna vuosiluokkien 1-2 osalta. Muilla luokilla käyttöönotto tapahtuu syksyllä Poikkeuksen muodostaa 6. luokan fysiikka ja kemia, jonka opetus alkaa syksyllä Allaolevassa taulukossa on Savonlinnassa noudatettava tuntijako. Koulukohtaisen taito- ja taideaineen kohdentamisesta voidaan päättää myös joka vuosi erikseen koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Aine Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus ,5* ,5 A-kieli B-kieli Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto ja elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Koulukohtainen taito- tai taideaine Kotitalous Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 2 Valinnaiset aineet Oppilaan valtakunnallinen vähimmäistuntimäärä Savonlinnassa toteutuva , ,5 tuntimäärä Vapaaehtoinen A-kieli Savonlinnassa toteutuva , ,5 enimmäistuntimäärä * sisältää 0,5 h kaikille oppilaille pakollisen tietotekniikan kurssin

6 4. Opetuksen toteuttaminen Konstruktivistinen eli ns. "uusi oppimiskäsitys" tarkoittaa pähkinänkuoressa seuraavaa: Konstruktivistinen oppimiskäsitys on näkökulma, jossa oppiminen on oppijan oman toiminnan tulosta. Tärkein yksittäinen oppimiseen vaikuttava tekijä on se, mitä oppija jo ennestään tietää ja häntä opetetaan sen mukaisesti. Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppimista. Oppiainekohtaisten tavoitteiden ja sisältöjen yhteyteen kohtaan 26 on laitettu työtapaehdotuksia. Opetuksen jaksotus on pedagoginen mahdollisuus, josta päätetään koulukohtaisesti. Savonlinnan perusopetuksessa noudatetaan luokilla 1-9 neljän jakson mallia. Jokaisen jakson päätteeksi on oppilasarviointi Fyysinen oppimisympäristö Koulussamme on kaksi perusopetusryhmää luokat ja luokat. Oppilaita on 22. Opettajia on kaksi. Lisäksi koulullamme työskentelee vastaava ruuanjakaja/siistijä/kiinteistönhoitaja ja 1 ½ koulunkäyntiavustajaa. Erityisopettaja käy kerran viikossa. Juvolan koulu sijaitsee 30 km:n päässä Savonlinnan keskustasta pohjoiseen. Koulu on valmistunut nykyiseen muotoonsa v Koulu on pieni maaseutukoulu, jossa luonto on lähellä. Palveluja on niukasti. Lähin kauppa on Oravissa 9 km:n päässä. Kirjasto ja uimahalli ovat 30 km:n päässä kaupungin keskustassa. Kirjastoauto käy koululla kahden viikon välein. Koulurakennuksessa on kolme luokkahuonetta, kirjasto., keittiö, TN-luokka, pukuhuoneet, suihkutilat ja opettajien tilat. Liikuntasalia ei ole, joten sisäliikunta on järjestettävä niissä puitteissa kuin se on mahdollista. Yhteen luokkaan on kiinnitetty puolapuut (5). Siellä on myös muutamia telinevoimisteluvälineitä. Pihapiirissä on ulkovarasto, kaukalo ja kenttä. Perusopetusvälineet: Käytössä on 6 tietokonetta, 1 kirjoitin, 2 piirtoheitintä, 2 diaprojektoria, TV, videot, skanneri, kopiokone, 3 CD-kasettisoitinta ja episkooppi. Oppilaiden turvallisuuden ja terveyden tukeminen: - koululääkäri käy vuosittain tekemässä asianmukaisen tarkastukset - terveydenhoitaja kuukausittain - kouluhammaslääkäri on itäisellä terveysasemalla - koulukiinteistön piha-alueet ja pihavälineet pidetään kunnossa turvallisuuden takaamiseksi - erityisesti lukuvuoden alussa ohjataan lapsia liikkumaan oikein liikenteessä - pyritään ennakoimaan oppilaan avun tarve yhdessä kotien ja opettajien ja esim. koulupsykologin kanssa suunnitellen löydetään tarvittavat auttamiskeinot. Tartutaan ongelmiin esim. koulukiusaamisen Psyykkinen oppimisympäristö

7 Juvolan koulun keskeiset arvot: Turvallisuus, vastuullisuus, terve itsetunto ja yhteistyö luovat pohjaa psyykkiselle oppimisympäristölle. Juvolassa pyritään luomaan kiireetön, kannustava ja avoin tunnelma ja oppilaille annetaan aikaa selviytyä omassa tahdissa. Koulun tulee olla turvallinen työskentelypaikka oppilaille, opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle. Juvolan koulun säännöt opettavat vastuuseen. Säännöt opettavat huomaavaisuutta, ystävällistä puhetapaa, siisteyttä, järjestystä ja täsmällisyyttä. - Toimiva vuorovaikutus. aikuinen/oppilas: pieni oppilasmäärä mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen Opettajalla on aikaa kuunnella, mikä lapsen mieltä painaa. oppilas/oppilas: yhdysluokassa eri-ikäiset oppilaat ovat luokkatilanteessa keskenään vuorovaikutuksessa aikuinen/oppilas: pienessä koulussa vuorovaikutus on välitöntä - Oppimis- ja työskentelytavat ovat monipuolisia, oppijakeskeisiä, opettajakeskeisiä tai ryhmäkeskeisiä. Oppilaat tottuvat yhdysluokassa itsenäiseen työskentelyyn. Oppilaita ohjataan tutkimaan ja tekemään johtopäätöksiä. - Arviointitapoja ovat kokeet, oppilastyöt, jatkuva arviointi sekä itsearviointi. - Koulun säännöistä pidetään kiinni ja annetaan palautetta siitä, miten oppilas on saavuttanut annetut tavoitteet. - Oppimismotivaation herättäminen ja ylläpitäminen: Oppimisen on oltava tavoitteellista, mielekästä ja tarpeellista. Oppilaalla on oltava tarpeeksi onnistumisen kokemuksia. Tehtävien on oltava haasteellisia. Oppilas saa myönteistä palautetta. - Omatoimisuuteen kannustaminen - Ohjataan matkapuhelimien ja sähköpostin järkevään käyttöön, keskustellaan videoiden, elokuvien ja videopelien mahdollisista vaikutuksista muuhun elämään. Juvolan säännöt: 1. KOULUALUE Koulun alueeseen kuuluvat kiinteistöt ja niihin kuuluvat piha-alueet. Koulualueelta ei saa poistua kouluaikana. Oppilas saa poistua koulualueelta ainoastaan muualla pidettävien oppituntien ja opetukseen liittyvien vierailujen vuoksi. Vakuutus ei korvaa ruokatuntien, välituntien tai ns. hyppytuntien aikana sattuneita tapaturmia, mikäli oppilas poistuu koulun alueelta.(vakuutusyhtiön lähettämä tiedote koululle ) 2. KOULUAIKA Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen koulupäivä sisältäen myös asianmukaisesti päätetyn koulun ulkopuolisen toiminnan (kerhot tms.) sekä kuljetuksen odottamiseen kuluvan ajan. Juvolan koulun ovet ovat avoinna koulupäivinä pääsääntöisesti klo lähtien ja sulkeutuvat koulupäivän päätyttyä. Muuna aikana sisäänpääsystä on sovittava koulunjohtajan kanssa.

8 3. KOULUMATKAT Koulumatkoilla oppilas kuuluu koulun valvontaan ja on velvollinen noudattamaan hyvien tapojen ja liikennesääntöjen lisäksi koulun antamia ohjeita. Polkupyöriä säilytetään koulun alueella niille varatuissa paikoissa ja telineissä. Kulkuvälineiden käyttö koulupäivän aikana on kielletty. 4. OPPITUNNIT Päivittäisessä työskentelyssä noudatetaan työjärjestystä. Ensimmäinen oppitunti alkaa klo Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. Oppitunnin pituus on 45 min ja välitunnin pituus 15 min. Ruokatunti on 30 min. Ruokatunnin paikka vaihtelee päivän pituuden mukaan, alkaen joko tai Oppitunnin häiritseminen Opettaja voi määrätä opetusta häiritsevän oppilaan poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi, jos kehotukset käytöksen muuttamiseen eivät tuota tulosta. Häiritsevää käytöstä voi olla esimerkiksi kiroilu, äänekäs niskurointi tai toisten työrauhan häiritseminen. Poistettu oppilas ohjataan sellaiseen tilaan, jossa joku koulun henkilöstöön kuuluva voi häntä valvoa. Luokasta poistamisesta ilmoitetaan kotiin. Poistettu oppilas tekee tekemättä jääneet tehtävät välitunnilla tai koulun jälkeen. Opiskelun laiminlyönti Oppilas osoittaa osaamistaan kokeiden, tuntityön ja tehtyjen kotitehtävien avulla. kokeiden ajankohdat sovitaan etukäteen, eikä kokeista voi olla poissa ilman pätevää syytä. Koetta ei voi jättää suorittamatta. Mahdollisesta uusintakokeesta oppilas sopii opettajan kanssa. Tukiopetusta voidaan antaa, jos oppilas on sairauden tai muun vastaavan syyn takia jäänyt jälkeen opinnoissaan, tai oppilaalla on oppimisvaikeuksia. Opettaja valvoo koulu- ja kotitehtävien tekemistä. Mikäli oppilas jättää toistuvasti hoitamatta tehtävänsä, ottaa opettaja yhteyttä kotiin. Koulutehtävänsä laiminlyönyt oppilas jää välitunniksi tai useammaksi tekemään tehtäviään, ellei opettaja toisin määrää. Laiminlyöntien jatkuessa opettaja kutsuu huoltajan ja oppilaan yhdessä koululle keskustelemaan koulunkäyntiongelmista. Vilpillinen toiminta koulutyössä Vilpillinen toiminta voi olla esimerkiksi kielletyn avun käyttö kirjallisessa kokeessa, tehtävän suora kopiointi tai oppilastyön teettäminen toisella henkilöllä. Mikäli oppilas syyllistyy vilpilliseen toimintaan koulutyössä, hänen suorituksensa vilpilliseltä osalta hylätään. Vilpin todennut opettaja ilmoittaa asiasta huoltajalle. 5. VÄLITUNNIT Välitunnilla pysytään koulun alueella. Kaikissa välituntitoimissa noudatetaan ystävällisyyttä ja reilua peliä. Koulun työsuunnitelmassa määrätään vuosittain, millaista käytäntöä toteutetaan välitunnin vietossa. Juvolan koulussa välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona. Liikuntatunneille menevät oppilaat voivat vaihtaa liikuntavarusteet ylleen välitunnin aikana pukuhuoneessa. Välitunneilla ulkona käytössä olevat välineet palautetaan välituntien jälkeen omille paikoilleen.

9 Talviaikaan lumipallojen heittely on sallittu vain siihen varatulla alueella. Muualla lumipallojen yms. irtaimen heittely on kiellettyä. Välitunnilla oleva valvoja seuraa oppilaiden omaehtoista toimintaa ja puuttuu siihen tarvittaessa. 6. RUOKAILU Erityisruokavaliota noudattavilla oppilailla on oikeus aterioihin, jotka vastaavat heidän ruokavaliotaan. Ruokavaliosta on esitettävä lääkärintodistus tai huoltajan ilmoitus. Ruokaa hakiessa ja ruokailtaessa on noudatettava hyviä tapoja. Ruokailun jälkeen astiat viedään takaisin ruokakärryyn. Mahdolliset jätteet poistetaan lautaselta jätteille tarkoitettuihin astioihin. Ruokailussa käytetään ruokaliinaa. Järjestäjä pyyhkii ruokailun jälkeen pulpettien pinnat puhtaaksi. Pienemmille ruoka annostellaan oppilaan toiveiden mukaan ja isommat ottavat ruoan itse. Kaikkea tarjolla olevaa on maistettavaa. Ksylitolipurkan syönti on sallittua ruokailun jälkeen, mutta ei muulloin. 7. POISSAOLOT Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa, jos poissaolo on etukäteen tiedossa. Yksittäiseltä tunnilta poissaolo on sovittava oman opettajan kanssa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää oppilaan oma opettaja. Pidempiaikaiseen poissaoloon myöntää luvan koulunjohtaja. Milloin lupaa ei ole voitu ennalta pyytää, on huoltajan selvitettävä oppilaan poissaolo opettajalle kaikissa tapauksissa; myös liikuntatuntien osalta. Opettaja antaa oppilaalle luvan lähteä kesken koulupäivän esim. terveydellisistä syistä sovittuaan asiasta ensin huoltajan kanssa. Jos perhe ei onnistu järjestämään lomamatkaansa koulun lomien aikana, on oppilaan itse opiskeltava ne oppialueet, joissa koulussa on hänen poissa ollessaan edetty. 8. SIISTEYS Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen huolehtimaan koulualueen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Luokkahuoneiden siisteydestä huolehtivat lisäksi järjestäjät. Luokkahuoneessa ulkokenkien käyttö on kielletty, ellei jalkineiden käyttö ole välttämätöntä esim. työturvallisuuden takia. Teknisen työn luokassa on oltava erilliset, vain siihen käyttöön tarkoitetut jalkineet. Sisäkenkien tai tossujen käyttö on suotavaa. Roskaaminen Oppilas joutuu siivoamaan jälkensä opettajan tai siistijän valvonnassa, mikäli hän syyllistyy koulun ja sen ympäristön roskaamiseen tai likaamiseen. Törkeissä tapauksissa opettaja ottaa yhteyttä kotiin. Oppilaan huoltajien on korvattava rahallisesti siistimisestä aiheutuneet kulut, jos aiheutettua haittaa ei saada koulun omilla siivouksellisilla toimilla korjatuksi. 9. PUKEUTUMINEN Koulussa pukeudutaan asiallisesti ja säähän sopivasti. Ulkovaatteet jätetään välitunnilta tultaessa eteisessä sijaitseviin naulakoihin. Päähineitä ei pidetä päässä oppituntien aikana. 10. TAPATURMAT

10 Sattuneesta tapaturmasta ilmoitetaan viipymättä opettajalle tai jollekin muulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle ja annetaan mahdollisuuksien mukaan ensiapu. Koulun henkilökunnan tulee ilmoittaa tapaturmasta tarvittaessa oppilaan huoltajalle. Ensiaputarpeita säilytetään opettajainhuoneessa sekä teknisen työn tilassa asianmukaisesti merkityissä kaapeissa. Lääkärin hoitoa tarvitsevissa tapauksissa täytetään korvaushakemus-lomake. 11. MATKAPUHELIMET Kännyköiden käyttö oppitunneilla on kielletty. Kännykät pidetään äänettöminä ja poissa näkyvistä. 12. MUUT ESINEET Sopimattomien, vaarallisten, koulutyötä tai kouluyhteisön jäsenten turvallisuutta haittaavien tai vaarantavien esineiden tuominen kouluun on kielletty. Tällaisia esineitä ovat mm. tulitikut, muut tulentekovälineet, teräaseet, papatit, jne. Opettaja voi ottaa haltuunsa oppilaan tuomat kielletyt esineet. Tarvittaessa otetaan yhteys huoltajaan. 13. KOULUN JA TOISEN OPPILAAN OMAISUUS Koulun omaisuutta ei saa anastaa eikä vahingoittaa. Oppilas on vastuussa jaetusta opetusmateriaalista. Toisen oppilaan omaisuus on aina koskematon. Vahingosta on viipymättä ilmoitettava opettajalle, koulunjohtajalle tai koulun muulle henkilökunnalle. Koulun ja toisen omaisuuden hukkaaminen, anastaminen ja vahingoittaminen Kaikissa em. tapauksissa opettaja ilmoittaa asiasta kotiin Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen korvaamaan tahallaan, varomattomuudellaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamansa vahingon. Korvaaminen suoritetaan joko rahallisesti tai muulla asianosaisten huoltajien kesken sovitulla tavalla. Törkeissä tapauksista asiasta ilmoitetaan poliisille. 14. KOULUA KOSKEVAT ASIAKIRJAT Koulua koskevia asiakirjoja ovat esimerkiksi oppilasilmoitukset, erilaiset selvitykset ja lupaanomukset, kirjalliset kokeet ja todistukset. Asiakirjoihin tarvitaan huoltajan allekirjoitus. Asiakirjan tai allekirjoituksen väärentäminen on Suomen lain mukaan rikos. Oppilaan syyllistyessä väärennökseen opettaja keskustelee oppilaan kanssa ja ottaa yhteyttä kotiin. 15. RUUMIILLINEN JA HENKINEN KOSKEMATTOMUUS Kiusaamisen estäminen Kaikki Juvolan koulun aikuiset ottavat vastuuta kaikkien oppilaiden hyvinvoinnista ja oikeudesta turvalliseen koulunkäyntiin. Vanhemmat ottavat myös osaltaan vastuun lapsensa koulukäyttäytymisestä ja opastavat häntä hyviin ystävyyssuhteisiin. Juvolan koulussa painotetaan hyvän käytöksen tärkeyttä ja tähän liittyen kiusaamisen estämistä. Näitä taitoja harjoitellaan jatkuvasti koulun arkitilanteissa. Jos kiusaamista esiintyy, koulussa on laadittu sitä varten oma toimintasuunnitelma. (liite) 16. VAPAA-AJAN TOIMINTA

11 Koulun päivittäisen työajan ulkopuolella voidaan oppilaille järjestää vapaaehtoista koulun työtä tukevia kerhoja. Koulussa järjestettävästä kerhotoiminnasta päätetään vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. Kerhojen alkamisajankohdat ilmoitetaan koteihin tiedotteella. Koulun tilojen käytössä on koulutyö asetettava etusijalle. Koulun tilojen varaamisesta oppilaiden kerhotoimintaan on sovittava koulunjohtajan kanssa. Kaikissa vapaa-ajan toiminnoissa, jotka koulu järjestää, ovat nämä järjestyssäännöt soveltuvin osin voimassa. Jokaiseen tilaisuuteen on nimettävä valvoja. Koulun kalustoa ja laitteistoa voidaan käyttää koulun järjestämään oppilaiden vapaa-ajan toimintaan. Käytöstä on sovittava koulunjohtajan kanssa. 17. SALASSAPITO Opettajat, kuraattori, terveydenhoitaja, kouluavustajat, opetusharjoittelua suorittavat opiskelijat sekä muut henkilökuntaan kuuluvat eivät saa luvattomasti ilmaista sivullisille, mitä he ovat kouluun liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden, henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Edellä mainitut henkilöt saavat antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömiä tietoja. 18. MUUT OHJEET JA MÄÄRÄYKSET Kouluyhteisön jäsen, joka katsoo hänelle kuuluvia oikeuksia loukatun, voi kääntyä asiassa opettajan tai koulunjohtajan puoleen. Tämän tulee ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Niissä asioissa, joista näissä järjestyssäännöistä ei määrätä, noudatetaan perusopetusta koskevia säädöksiä tai opettajakunnan antamia ohjeita sekä hyviä tapoja. Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia asioiden niin vaatiessa.

12 4.3. Koulun toimintakulttuurin kuvaus Ajanmukaiset ja viihtyisät koulutilat luovat pohjan hyvälle oppimiselle. Tärkeää on myös koulun koko henkilökunnan ja oppilaiden luoma työskentelyilmapiiri. Koulun toimintakulttuurilla on vahva yhteys turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön luomiseen. Koulun oppimisympäristö rakentuu paitsi fyysisistä myös sosiaalisista ja psyykkisistä tekijöistä. Oppimisympäristöön vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä ovat mm. kouluyhteisön jäsenten vuorovaikutus ja yhteistyö. Psyykkiseen oppimisympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat esim. asenteet ja tunteet. Vastuu oppimisympäristön suunnittelusta on aikuisilla, mutta ilman kaikkien kouluyhteisön jäsenten apua sen toteuttaminen ei onnistu. Mukaan tarvitaan opettajien lisäksi koulun muu henkilökunta, oppilaat, huoltajat ja erilaisten sidosryhmien edustajat. Juvolan koulun toimintakulttuuri: Juhlat, retket ja teemat - koulussa vietetään vuosittain joulu- ja kevätjuhlaa - teemapäivät ja viikot suunnitellaan vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa - huomioidaan kalenteri- ja kirkkovuoden juhlapäiviä ja järjestetään niihin liittyen teemoja ja juhlia - koko koulun kevätretki suunnataan johonkin lähikaupunkiin - yökoulu järjestetään syyslukukauden alkupuolella vuosittain - päivänavaus maanantaisin - välituntikäytännöt: välitunti pidetään jokaisen oppitunnin jälkeen ja se vietetään ulkona (poikkeuksista sovitaan erikseen) välitunneilla on valvoja yläluokan (4.-6.) järjestäjät huolehtivat kellon soitosta - kotitehtävät annetaan päivittäin ja ne edistävät oppilaan kehitystä Tiedottaminen - koululla on kotisivut (www.savonlinna.fi/juvola) - lukuvuositiedote jaetaan ensimmäisen kouluviikon aikana - syksyn vanhempainillassa käsitellään ops:aa ja työsuunnitelmaa Henkilökunnan yhteistyö ja kouluttautuminen - henkilökunnan yhteinen tapahtuma järjestetään vähintään kerran vuodessa - suunnittelupäivänä pohditaan lukuvuoden VESO-koulutusta ja tarkistetaan toteutuminen - opettajien ja kouluavustajien kuukausikokous kuukauden ensimmäisenä maanantaina; tarvittaessa myös keittäjä-siistijä on mukana - koulua koskevista päätöksistä keskustellaan avoimesti - johtajan vetämät kehityskeskustelut vuosittain sekä työntekijän vaihtuessa

13 - lukuvuoden alussa käydään koulun säännöt läpi koko henkilökunnan kesken; säännöt pidetään esillä koulun seinällä - vastuualueet opettajien kesken sovitaan suunnittelupäivän yhteydessä opettajien harrastuneisuuden mukaan Muuta: - rohkaistaan vanhempia ottamaan yhteyttä opettajiin - pyritään ottamaan vastaan OKL:n harjoittelijoita (max 2/jakso) - koulun tilojen muu käyttö sovittava erikseen koulunjohtajan kanssa - kaupungin pikkukoulut pyrkivät tekemään yhteistyötä - pyritään osallistumaan koulujen liikuntatapahtumiin oppilaiden harrastuneisuuden mukaan

14 5. Savonlinnan kaupungin perusopetuksen kieliohjelma Savonlinnan kaupungin yhtenä painopistealueena on kulttuuri ja kansainvälisyys. Pidämme tärkeänä, että oppilaille tarjottava kielivalikoima säilyy mahdollisimman monipuolisena. Kielitaidolla tulee olemaan entistä tärkeämpi rooli esim. tulevaisuuden työelämässä. Haluamme pitää huolen myös siitä, että oppilaalla on mahdollisuus jatkaa valitsemansa kielen opiskelua hänen vaihtaessaan koulua oman kaupungin sisällä. Keväästä 2004 lähtien on käytetty kaupungin yhteistä kielivalintalomaketta vapaaehtoisen A-kielen valinnassa. Kielenopetuksessa voidaan muodostaa eri koulujen oppilaista yhteisiä ryhmiä, jos omassa koulussa ei ole tarpeeksi vapaaehtoisen kielen valinneita. Näin taataan oppilaalle mahdollisuus laajempaan kieliohjelmaan. Oppilaan kielipolku perusopetuksen aikana (luokat 1-9): Kaikki oppilaat aloittavat A-kielen (englanti) opiskelun peruskoulun kolmannella luokalla. Sitä opiskellaan peruskoulun loppuun asti ja sen viikkotuntimäärät ilmenevät allaolevasta taulukosta. Oppilaat voivat ottaa opinto-ohjelmaansa myös vapaaehtoisen A-kielen, jonka opiskelu alkaa kaikissa kouluissa 4. luokan keväällä. Vapaaehtoiseksi A-kieleksi oppilas voi huoltajansa kanssa valita saksan. Sen opiskelu jatkuu peruskoulun loppuun asti allaolevassa taulukossa olevien viikkotuntimäärien mukaan. Ryhmien perustamisesta päätetään tapauskohtaisesti. Periaatteena on taata mahdollisimman monille kaupungin oppilaille tilaisuus opiskella itselleen toinen ns. pitkä kieli. Seitsemännellä luokalla alkaa kaikilla oppilailla toisen kotimaisen kielen (ruotsi) opiskelu. Tämän jälkeen oppilaalla on peruskoulussa mahdollisuus ottaa ohjelmaansa vielä yksi valinnainen kieli, jonka opiskelu alkaa tavallisimmin kahdeksannella luokalla. Se voi olla oppilaan valinnan mukaan joko saksa, ranska, venäjä tai italia. Sitä on yleensä sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla 2 viikkotuntia. Tätä kieliohjelmaa päivitetään tarvittaessa saatujen kokemusten perusteella. Aine Yht. A-kieli (englanti) Vapaaehtoinen A-kieli (saksa) B-kieli (ruotsi) Valinnaiset sa, ra, ve, ita 2 2 4

15 6. Opetuksen mahdolliset painotukset Kaupungin perusopetuksen tuntijaossa on taito- ja taideaineiden sekä kielien asemaa vahvistettu, koska kaupungin tulevaisuuden suuntaviivoissa (kulttuuri ja kansainvälisyys) niitä pidetään tärkeinä. Juvolan koulu painottaa taito- ja taideaineita lukuvuosittain jaksoissa (1 h lisää viikossa): - elo-syyskuu: liikunta: pesäpallo, yleisurheilu - loka-marras-joulukuu: kuvataide tai musiikki: joulumyyjäiset - tammi-helmi-maaliskuu: kuvataide tai musiikki: osallistuminen kilpailuihin - huhti-toukokuu: liikunta Jaksotuksella otamme huomioon hyvät mahdollisuutemme ulkoliikuntaan, kun huonojen kelien aikana keskitymme musiikkiin tai kuvataiteeseen. 7. Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle Jokaisella Savonlinnan peruskoululla on säännöt tms. asiakirja, joihin sisältyy tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Niiden sisältöön ovat päässeet vaikuttamaan työyhteisö, oppilaat ja heidän huoltajansa. Juvolan koulun säännöt on mainittu kohdassa 4.2. Psyykkinen oppimisympäristö Käyttäytymisen arvioinnissa huomioon otettavaa 1) Miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön 2) Miten oppilas noudattaa sääntöjä 3) Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat 4) Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetut tavoitteet

16 Kaupungin kaikissa peruskouluissa noudatetaan seuraavia kriteerejä oppilaan käyttäytymisen arvioinnissa. Vuosiluokilla 1-4 annetaan sanallinen arviointi ja vuosiluokilla 5-9 numeroarviointi. 10 (erinomainen) On esimerkillinen kouluyhteisön jäsen Auttaa ja kannustaa muita Arvostaa omaa ja muiden työtä Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita Ottaa esimerkillisesti huomioon toiset ja ympäristön 9 (kiitettävä) On kouluyhteisön luotettava jäsen Haluaa auttaa ja kannustaa muita Arvostaa omaa ja muiden työtä Hallitsee hyvät tavat sekä noudattaa sääntöjä ja ohjeita Ottaa huomioon toiset ja ympäristön 8 (hyvä) On yleensä kouluyhteisön luotettava jäsen Kannustaa joskus muita ja auttaa pyydettäessä Arvostaa yleensä omaa ja muiden työtä Hallitsee hyvät tavat sekä noudattaa yleensä sääntöjä ja ohjeita Ottaa yleensä huomioon toiset ja ympäristön 7 (tyydyttävä) On lieviä vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi Kannustaa ja auttaa joskus muita Arvostaa joskus omaa tai muiden työtä Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita valikoiden Ottaa huomioon toiset ja ympäristön vaihtelevasti 6 On suuria vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi Kannustaa ja auttaa muita hyvin harvoin Arvostaa omaa tai muiden työtä harvoin Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita hyvin harvoin Ottaa huomioon toiset ja ympäristön harvoin 5 Vaikeuttaa kouluyhteisön toimintaa jatkuvasti Ei kannusta tai auta muita Ei arvosta omaa tai muiden työtä Ei noudata hyviä tapoja tai sääntöjä ja ohjeita Ei ota huomioon toisia ja ympäristöä 4 On syrjäytynyt kouluyhteisöstä täysin Käyttäytymisessä erittäin vakavia häiriöitä

17 Ei hallitse hyviä tapoja eikä noudata sääntöjä ja ohjeita Ei ota huomioon toisia ja ympäristöä 8. Aihekokonaisuuksien toteuttaminen ja opetuksen mahdollinen eheyttäminen Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta yhdistäviä teemoja. Niiden kautta vastataan myös ajan koulutushaasteisiin. Perusopetuksen aihekokonaisuudet ovat: 1. Ihmisenä kasvaminen 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 3. Viestintä- ja mediataito 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 6. Turvallisuus ja liikenne 7. Ihminen ja teknologia Aihekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt on otettu huomioon oppiainekohtaisissa suunnitelmissa, joissa ne toteutetaan oppiaineille luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. Ainekokonaisuuksien toteuttaminen ja opetuksen mahdollinen eheyttäminen Juvolassa Ihmisenä kasvaminen Tavoitteena hyvien käytöstapojen sisäistäminen ja henkilökohtaisen vastuun ottaminen Uskonnon opetukseen liittyen päivänavaukset Arkirutiinit luokassa ja kouluyhteisössä Juhlatavat Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Kalenterivuoden juhlapyhien yhteydessä Koulun juhlat Vieraiden maiden kulttuuri ja tavat (maantieto) Seteleiden/kolikoiden kansallisten osien vertailua Ulkomaan uutisten seuraaminen Viestintä ja mediataito Osa-alueena äidinkielen opetuksessa Eri viestintämuotojen tutuksi tekeminen Kriittinen suhtautuminen viestintään Itsensä ilmaisemisen taidon oppiminen eri tavoin Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Myönteinen asenne työntekoon Toimiminen luokkajärjestäjänä Miten voin vaikuttaa asioihin?

18 Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Liittyy ympäristö- ja luonnontiedon oppisisältöihin Omaksuu luontoa säästäviä elämäntapoja Osaa lajitella jätettä Arvioi omaa elämäntyyliä ympäristön näkökulmasta käsin Tuntee jätteen uusiokäyttöä Tutustuu Juvolan ja Savonlinnan luonto- ja kulttuuriympäristöön Osaa luonnossa liikkujan perustiedot ja taidot Nauttii ja virkistyy Turvallisuus ja liikenne Lukuvuoden alussa liikennekäyttäytyminen Turvallinen liikennöinti maaseudulla jalan ja polkupyörällä Maaseudun erityiset liikenneolosuhteet Perusliikennemerkit/säännöt kaupunkiliikenteessä Kuljetusoppilaat Vesiliikenne Muut joukkoliikennevälineet Vastuu liikenteestä Juvolan koulussa kuukausien teemat ovat seuraavat: Elokuu: Koulun alku Syyskuu: Turvallisuus ja liikenne Lokakuu: Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Marraskuu: Ihmisenä kasvaminen Joulukuu: Jouluun valmistautuminen Tammikuu: Ihminen ja teknologia Helmikuu: Viestintä- ja mediataito Maaliskuu: Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Huhtikuu + toukokuu: Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

19 9. Valinnaisaineiden opetus Koulu saa itse päättää tarjottavista valinnaisaineista kaupungin tuntijaon puitteissa. Valinnan tekee huoltaja yhdessä lapsensa kanssa. Valinnaisaineet liittyvät aina yhteen tai useampaan oppiaineeseen syventäen ja soveltaen oppiaineiden tavoitteita, sisältöjä ja työtapoja. Valinnaisaineina tarjotaan erityisesti taito- ja taideaineita mukaan lukien kotitalous. Opetussuunnitelmassa päätetään jokaisen valinnaisen aineen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt sekä vuosiluokat, joilla sitä tarjotaan. Juvolan koulun valinnaisaineet Oppilaat valitsevat kevätlukukauden lopussa oman valinnaisaineen. Valinnaisaineina ovat ilmaisupaja, tietotekniikkapaja ja ympäristöpaja. Valintaoikeus 3-6 lk Ilmaisutaito Ilmaisutaito on äidinkielen yksi osa-alue. Tavoitteena on kehittää oppilaan luovuutta ja antaa hänelle itseluottamusta ja uskallusta ilmaista itseään monipuolisesti. Ilmaisutaito on puhumista, lukemista, kirjoittamista ja sanatonta viestintää. Ilmaisupajassa käytetään apuna kuvaa, liikettä, ääntä, sanaa ja musiikkia. Tavoitteet : 1. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa yhdessä muiden kanssa erilaisia näytelmiä ja esityksiä 2. Oppilas eläytyy erilaisiin rooleihin ja esittää niitä rohkeasti ja ilmeikkäästi. 3. Oppilas arvostaa omaa sekä toisten tekemistä. Sisältö: 1. Erilaisia pantomiimi- ja draamaharjoituksia 2. Varjokuvateatteria piirtoheittimen avulla 3. Omia sekä valmiita käsinukke-esityksiä 4. Kuunnelma jostain ajankohtaisesta aiheesta 5. Pieni näytelmä joulu- tai kevätjuhlaan Tietotekniikkapaja Koulumme on usean vuoden aikana toimittanut omia sivuja alueella ilmestyviin lehtiin. Tässä pajassa jatketaan sivujen toimittamista. Tavoitteet: 1. Opitaan kuvan- ja tekstinkäsittelytaitoja 2. Oppilaalle kehittyy taito ilmaista itseään erityyppisten juttujen avulla 3. Tutustuminen PowerPoint-ohjelman käyttöön Sisältö: 1. Omiin kokemuksiin ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyvien juttujen laatiminen 2. Digikameran ja skannerin käyttö 3. Lehden sivujen asemointi 4. PowerPoint-esityksen valmistaminen ajankohtaisesta aiheesta parityönä

20 Ympäristö tutuksi tutkien ja toimien: Opin pieniä ekotekoja Juvolan koulu sijaitsee maaseudulla, missä luonto on aina lähellä. Vesistöt, metsät ja peltoaukeat muodostavat erinomaisen oppimisympäristön. Luontoa säästävän elämäntavan omaksuminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämän valinnaisaineen avulla etsimme tietoa luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, kierrätyksestä ja uusiokäytöstä. Samalla pyrimme omaksumaan asenteita luontoa säästävämpään suuntaan. Valinnaisainetta opiskellaan puoli lukuvuotta 1 tunti/viikko. Tavoitteet: - ympäristötietouden lisääminen - nauttiminen ja virkistäytyminen luonnon tarjoamista mahdollisuuksista - omien kulutustottumusten havainnoiminen - luontoa säästävien elintapojen omaksuminen - oppia luonnossa liikkumisen perustietoja ja taitoja - oppia kierrätystä ja uusiokäyttöä - oppia kunnostusta (vaatteet, polkupyörä..) Sisällöt: Sisällöt on jaettu kuukausittain. Oppilaat ja huoltajat sekä koulun henkilökunta yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat eri kuukausien tapahtumat. - tammikuu: energiaa säästyy - helmikuu: lajitellaan syntyvää jätettä - maaliskuu: kierrätys kannattaa - huhtikuu: korjaaminen kannattaa - toukokuu: lähde luontoon ; jokamiehen oikeudet - elo-syyskuu: marja-, sieniretket - lokakuu: luonnonmateriaalit talteen - marras-joulukuu: askartelua eri materiaaleista Valintaoikeus lk:n oppilailla.

P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA

P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA V U OSILUOKILLE1. 6. 2013 2014 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 1 2.1 Koulun arvot ja toiminta-ajatus... 1 2.2 Kasvatus- ja

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA KESTILÄN PERUSKOULU YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Kevät 2005 1 I SISÄLLYSLUETTELO 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 2 eri oppiaineissa

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot