AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ"

Transkriptio

1 Kirsti Hulkari ja Marja Pakaste AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet Opetusministeriön julkaisuja 40/2007

2 AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet Kirsti Hulkari ja Marja Pakaste

3 2007 Opetusministeriön julkaisuja 40 Aikuisopiskelijaa ei jätetä tai p ISBN ISBN (PDF) Paino: Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print Tampere 2007

4 SISÄLLYS ALUKSI... 5 AIKUISTEN OHJAUS JA TUKITOIMET... 6 Tarvitseeko aikuinenkin tukea ja ohjausta?... 8 Ohjauksen ja tuen tarve Noste-opiskelijoilla... 8 Haasteena opiskeluvalmiudet... 9 Opiskeluun liittyvät pelot Ohjauksen järjestäminen ja sisällöt hakevassa vaiheessa Tiedontarvetta tutkinnon suorittamisesta Kannustusta ja rohkaisua Koulutusbyrokratiasta selviytyminen Elämäntilanteen kartoitus Ohjauksen ja tuen tarve tutkinnon suorittamisen aikana Tutkinnon ja opintojen henkilökohtaistaminen Henkilökohtaisen näyttösuunnitelman laatiminen ja näytöt 25 Välineaineopinnot (mm. matematiikka, äidinkieli) Lisäopetus Erityisohjaus luki-vaikeuksiin Muut opiskelua tukevat toimet Tuen ja ohjaustarpeen tunnistaminen Millä tavoin opiskelijan ohjaustarve tulee havaituksi? Oppimisvalmiuksien kartoittaminen Oppimisvalmiuksien testaus Oppimisvalmennus tutkinnon suorittamisen aikana Ohjauksen sisältö ja muodot tutkinnon suorittamisen aikana 41 Henkilökohtainen ohjaus Ryhmäohjaus Työpaikalla tapahtuva ohjaus Verkko-ohjaus OHJAUKSEN ARVIOINTI Ohjauksen ja ammattitaitoisten ohjaajien määrä Arvio ohjauksen onnistumisesta Ohjaukseen ja tukitoimenpiteisiin liittyvät kehittämistarpeet 49 Ikuinen resurssipula vai ongelmia resurssien hyödyntämisessä?... 49

5 Oppimisvaikeuksien kartoittaminen ja osaamisen kehittäminen Henkilökohtaistamisen kehittäminen Ohjauksen verkostoyhteistyö Taloudellisten resurssien varmistaminen jatkossa KEHITTÄMISEHDOTUKSET LÄHTEET LIITE... 60

6 5 ALUKSI Aikuisopiskelijaa ei jätetä -julkaisu pyrkii palvelemaan aikuiskoulutuksen piirissä toimivia kouluttajia varsinkin silloin, kun he tekevät työtä matalahkon pohjakoulutuksen omaavien aikuisten kanssa. Ohjaus- ja tukiasioita on pohdittava myös silloin, kun tutkintoa suorittamaan tulevien opiskelusta on kulunut runsaasti vuosia, ehkäpä vuosikymmeniä, ja ryhmän opiskeluvalmiudet eivät ole parhaassa terässä. Myös aikuisohjauksen asiantuntijat voivat saada virikkeitä tämän julkaisun sisällöstä kehittämistyöhön. Aikuisten koulutustason kohottamisohjelma, Noste-ohjelma, on vuoden 2003 alusta lähtien vastannut vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa työelämässä toimivien vuotiaiden aikuisten koulutustarpeisiin. Kohderyhmään ovat kuuluneet myös vähintäin 25-vuotiaat, joiden perusasteen opinnot ovat jääneet kesken. Noste-ohjelman aikana aikuisten ohjauksen ja tuen merkitys ja ohjauksen kehittämistarpeet ovat tulleet näkyviksi. Ohjelmalle osoitetussa erityisrahoituksessa onkin varauduttu siihen, että tämä kohderyhmä tarvitsee ohjausta ja tukitoimenpiteitä opiskelunsa tueksi. Noste-ohjelmaan on liitetty koko toimintansa ajan arviointitutkimusta. Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkija Kirsti Hulkari teki tähän arviointiin liittyen syksyllä 2006 Noste-hankkeille suunnatun kyselyn. Se toteutettiin e- lomakekyselynä suunnattuna Noste-hankkeiden projektipäälliköille ja kouluttajille. Kyselyyn saatiin 114 vastausta, joista hankevetäjiä oli 38 ja kouluttajia 76. Tampereen yliopiston ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa tehtävää monivuotista arviointitutkimusta johtaa dosentti Seija Mahlamäki-Kultanen. Tässä julkaisussa esitellään edellä mainitun kyselyn tuloksia ja toimijoilta koottuja hyviä käytäntöjä sekä muusta aikuiskoulutuksesta samanaikaisesti esiin nousseita hyviä käytäntöjä. Noste-ohjelman valtakunnallinen projektipäällikkö Marja Pakaste on myös osallistunut tämän julkaisun kokoamiseen ja toimittamiseen. NOSTE Aikuisopiskelijaa ei jätetä

7 6 AIKUISTEN OHJAUS JA TUKITOIMET Yhteiskunnallisen elämän muuttuessa aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön merkitys korostuu muutoksissa. Ohjaus toimii minuuden koostamisen paikkana aikana, jolloin joudutaan etsimään opiskelun, uran ja elämänkentän suuntia uudelleen (Vanhalakka-Ruoho 2001.) Opinto-ohjaus on ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelua. Holistisessa ohjausmallissa (kuva 1) ohjaustoiminta jaetaan opiskelijan kasvun ja kehityksen tukemiseen, opintojen ohjaukseen sekä ura- ja elämänsuunnittelun ohjaukseen (Kasurinen 2004, 41). Eri yhteyksissä ohjausta tulkitaan joko oman kokemuksen, toimintaympäristön tai käsitteellisen viitekehyksen pohjalta. (Numminen, Yrjölä, Lamminranta & Heikkinen 2004; Pajarinen, Puhakka & Vanhalakka-Ruoho 2004). Omat kokemukset Opintoohjaus??? kasvun ja kehityksen tukeminen opintojen ohjaus opintojen aikana ura- ja elämänsuunnittelun ohjaus Toimintaympäristö Kuva 1. Holistinen opiskelijan opinto-ohjausmalli

8 7 Ohjauksella tarkoitetaan opiskelijan tukemista ja auttamista hänen opiskeluprosessissaan, ammatillisessa kehittymisessään sekä elämäntilanteessaan (Pasanen 2000, 124). Kosonen (2000) on kuvannut ohjaukseen liittyvää auttamista missiona, jossa pyritään edistämään asiakkaiden hyvinvointia ja kehittymistä ja heidän elämänsä onnistumista. Tavoitteena on tukea itsensä ohjaamiskykyä. Sen avulla aikuisopiskelija oppii tunnistamaan, arvioimaan ja kehittämään omia mahdollisuuksiaan toimia erilaisissa ympäristöissä. Noste-koulutusten toimintaympäristöinä painottuvat erityisesti työelämän oppimisympäristöt. Arvioinnin keskeisenä tarkoituksena on omien toiveiden ja mahdollisuuksien vertailu, oma elämänhistoria ja oppimishistoria suhteessa tulevan koulutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Syvällisemmissä ohjauspalveluissa taas keskitytään opiskelijoiden tukemiseen oman henkilökohtaisen elämäntilanteen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen jäsentämisessä. Ohjauksen tarkoituksena on keskustelun avulla edistää opiskelijan itsetuntemusta sekä omaa kykyä parantaa elämäänsä ja tehdä päätöksiä. Opiskelija osallistuu aktiivisesti esittämiensä pulmien ratkaisuun. Hänen tavoitteensa ja tulkintansa ovat työskentelyn lähtökohtana. Aikuisopiskelija on oman elämänsä asiantuntija (Aikuisopiskelijan tietopalvelujen, neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 2006.) Perusluonteeltaan ohjaus on yhteistyötä. Aikuisiällä tapahtuvaan opiskeluun liittyvät opintojen lisäksi monet erilaiset elämänroolit, joiden yhteensovittaminen saattaa olla haasteellista. Ohjaus tarjoaa aikuisopiskelijalle mahdollisuuden pohtia oppimiseen, työhön ja elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä ja etsiä niihin yhdessä ratkaisuja. Aikuisopiskelun ohjauksen pyrkimyksenä onkin edistää opiskelijan henkilökohtaista suhdetta opiskeluun, jolloin opiskelija voi itse suunnitella, ylläpitää ja ohjata omaa oppimisprosessiaan (Pajarinen, Puhakka & Vanhalakka-Ruoho 2004). Prosessissa opiskelija arvioi ja kehittää omia vahvuusalueitaan suhteessa oman toimintaympäristönsä mahdollisuuksiin (Helakorpi & Olkinuora 1997, 138). Opiskelun tukitoimilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla tuetaan opiskelijan opiskeluvalmiuksien kehittymistä. Näitä voivat olla henkilökohtainen ohjaus, tavanomaista suurempi panostus opiskelun henkilökohtaistamiseen, oppimisvaikeuksien, esimerkiksi lukivaikeuksien kartoitus ja niihin liittyvät tukimuodot ja välineaineopinnot. (Asetus 88/ 2006.) NOSTE Aikuisopiskelijaa ei jätetä

9 8 Tarvitseeko aikuinenkin tukea ja ohjausta? Matalasti koulutettuihin liitetyt ohjaukselliset tarpeet ja ongelmat ovat pulmallisempia ja kirjavampia, mikä vaatii varsin eriytyneitä, joustavia ja helposti lähestyttäviä palveluita. Aiemmin oli nähtävissä selkeä yhteys matalasti koulutettujen sekä työmarkkinoilla vaikeassa asemassa olevien ja siten jonkinlaista erityistukea vaativien välillä. Nyt nämä ryhmät ovat enemmän kietoutumassa yhteen. On olemassa laaja joukko aikuisia, joilla on huomattava yksilöllinen ja sosiaalinen tarve saada henkilökohtaista ja yhteisöllistä tukea koulutusohjelmien suorittamiseen (Illeris 2005). Työvoimapoliittiseen koulutukseen liittyvää lisäohjauksen tarvetta arvioineet Mäkinen ja Tonttila (2003) toteavat, ettei työvoimapoliittisessa koulutuksessa annettava lisäohjaustarve poikkea merkittävästi muista koulutusmuodoista. Osallistujat ovat usein matalasti koulutettuja ja heillä on tyypillisesti takanaan pitkä työura samassa työpaikassa ennen irtisanotuksi tulemistaan. Ohjauksen ja tuen tarve Noste-opiskelijoilla Kouluttajille suunnatussa kyselyssä Noste-opiskelijoiden tuen tarve arvioitiin muita aikuisopiskelijoita suuremmaksi. Tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden avulla voidaan tukea tarvitsevien aikuisten opiskelemaan lähtemistä, oikean koulutusalan löytymistä ja elämänsuunnitteluun liittyvän päätöksenteon toteutumista. Kouluttajien vastauksissa Noste-opiskelijoiden tavanomaista suurempi tuen ja ohjauksen tarve liittyi puutteellisiin opiskeluvalmiuksiin, opiskeluun liittyviin pelkoihin ja lukivaikeuksiin, ja tarvetta tuen määrän lisäämiseen koettiin myös ihmisen ikääntyessä: Hakeutumisvaiheessa tuen määrä ja laatu ovat selvästi sidoksissa ikään. Mitä varttuneempi hakeutuja on sen kauemmin aikaa menee alkukartoituksessa. Vaikeudet ovat samoja kuin monilla työvoimakoulutuksen opiskelijoillakin. Määrää on vaikea tunneiksi muuttaa, mutta aikaa käytettään selkeästi enemmän varttuneenpien nostelaisten kanssa kuin nuorten.

10 9 Opiskelijoiden taso on hyvä, mutta hakeutumisvaiheessa nousevat esille kysymykset siitä oppiiko enää, kun olen jo näin kauan ollut töissä ja kuinka jaksaa opiskella työn ohella. Useimmin ja enemmän henkilökohtaisia keskusteluita ja henkilökohtaista ohjausta. Henkilökohtainen ohjaus on tärkeää ja kaikki Noste-koulutus ankkuroituu siihen, hyvin henkilökohtaisesti suunniteltuun polkuun. Tarve henkilökohtaiseen ohjaukseen tuotiin esille myös Noste-opiskelijoiden haastattelussa (Hulkari & Mahlamäki-Kultanen 2006). Kouluttajien käsitykset tuen tarpeesta eivät kuitenkaan olleet aivan yhteneväisiä. Toisaalta epäiltiin, että tarvetta ei välttämättä tunnisteta ja toisaalta nähtiin ohjauksen tarpeen kasvavan, kun lähiopetuksen määrä on vähäinen ja itsenäisten tehtävien määrä on suuri. Mutta rehellisyyden nimissä toimintamme hankkeessa ei ole kovin vahvasti keskittynyt tukitoimiin ehkäpä siitä yksinkertaisesta syystä, että niiden tarve on ollut vähempää kuin oletimme. Voi olla, ettemme aina osaa tunnistaa tukitoimien tarpeellisuutta. Toisaalta hankkeemme on onnistunut varsin hyvin löytämään, jos sallitaan ilmaisu, hyviä nostelaisia koulutettaviksi. Opiskelu on työn ohessa tapahtuvaa ja ohjauksen tarve on suurempi, joka on pystytty noste-rahoituksella järjestämään esim. iltaohjaus, työpaikoilla käyntiä. Toistaiseksi muiden tukitoimien tarve noste-rahoitteisilla opiskelijoilla on ollut vähäistä. Lätin (2005) ammattikorkeakouluihin liittyvässä tutkimuksessa varttuneemmat koulutukseen hakijat pohtivat omaa ikäänsä, ja sitä ovatko he liian vanhoja opiskelemaan tai mitä nuoremmat opiskelijat heistä ajattelevat. Opiskelun ja perheen yhteensovittaminen oli tärkeä ja osin kipeäkin keskustelunaihe. Kyseisessä tutkimuksessa erityisesti ryhmän naiset pohtivat oikeuttaan lähteä opiskelemaan ja perheen suhtautumista opiskelusuunnitelmiin. Omaan jaksamiseen ja mahdolliseen opintojen aloittamiseen liittyvät kysymykset kietoutuivat elämänkokonaisuuteen, jossa opiskelua tarkasteltiin perheen, työn, työttömyyden sekä fyysisen ja psyykkisen terveyden näkökulmasta. Haasteena opiskeluvalmiudet Opiskeluvalmiusongelmat liittyivät sekä opiskelutekniikkaan että ryhmä- ja yhteistyötaitoihin. Opiskelijoiden oppimiskäsitys saattaa NOSTE Aikuisopiskelijaa ei jätetä

11 10 edellisistä opinnoista kuluneen pitkän ajan vuoksi olla vanhentunut ja usko omaan oppimiskykyyn heikko. Aikuinen ei kovin helposti luota omaan kykyynsä oppia, ennen kuin on sen uusien myönteisten oppimiskokemusten kautta itse todennut. Aikuinen kytkee oppimansa siihen kokemukselliseen tietoon, jota hänelle työ- ja elämänkokemuksensa myötä on kertynyt, ja pystyy sen turvin reflektoimaan ja tehostamaan oppimistaan. Huomattuaan kykenevänsä oppimaan, aiemmat usein kielteisetkin käsitykset oppimisesta muuttuvat myönteisiksi (mm. Piesanen 2002). Tyypillisesti Noste-opiskelijat kokevat työssä olon mielekkäänä, mutta epäilevät teoreettisen opiskelun taitojaan. Myös itsenäinen työskentely, tiedonhaku ja oppimistavoitteiden asettaminen saatetaan kokea vaikeana. Opiskelijat odottavat opetukselta usein opettajajohtoisuutta, minkä vuoksi uuden oppimistavan omaksuminen vaatii aikaa, tukea ja kannustusta. Usein ATK-taidot ja tietotekniikan käyttö opiskelussa edellyttävät erityistä panostusta. Aikuiskouluttajatkin ovat tämän huomanneet: Edellisistä opinnoista aikaa, joten opiskelutekniikoita ei ole tai ovat puutteellisia. Puutteelliset opiskelutekniset taidot näkyvät myös siinä, että kokeisiin ja näyttöihin ei osata valmistautua oikein. Käsitys omasta osaamisesta Noste-opiskelijoilla keskeinen osaamisen ja asiantuntijuuden perusta on työn kautta saadussa käytännön kokemuksessa. Kokemuksen merkitys työelämässä ja työmarkkinoilla on kuitenkin kyseenalaistettu ja suhtautuminen ikääntyviin työntekijöihin on usein kaksijakoista sekä yhteiskunnan, organisaatioiden että yksilöiden tasolla (Tikkanen & Nyhan 2006). Ikääntyvien työntekijöiden osaamiseen ja oppimiseen liittyvissä keskusteluissa ovat painottuneet pätevyyden sijasta puutteet tiedoissa ja taidoissa sekä vanhenemisprosessiin nojaava käsitys kognitiivisesta heikkenemisestä ja taantumisesta. Toisaalta korostetaan viisautta ja elämänkokemuksen tuomaa osaamista, mutta toisaalta vanhentuneet ja puutteelliset tiedot ja taidot, muutosten ja uusien ideoiden vastustaminen sekä hitaus oppimisessa ja työssä ovat asioita, joita pidetään ikääntymisen mukanaan tuomina heikkouksina (Paloniemi 2004). Myös Noste-opiskelijoiden arvioissa omasta osaamisestaan heijastuu kokemukseen perustuvan osaamisen alhainen arvostus. Työkoke-

12 11 muksen kautta hankittu osaaminen näyttäisi katoavan, kun omaa osaamista verrataan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Osuutta asiaan saattaa olla tutkinnon perusteissa käytetyllä käsitteistöllä. Epävarmuus omasta osaamisesta lisää usein näyttöihin ja koetilanteisiin liittyvää jännitystä. Pillayn ym. (2003) mukaan ikääntyvät työntekijät arvostavat koulutukseen osallistumalla hankittua osaamisen kehittämistä työssä tapahtuvaa oppimista enemmän. Ikääntyvien työntekijöiden osaamisen matala arvostus selittyy osaltaan formaalin koulutuksen vähäisyydellä tai vanhanaikaisuudella (Paloniemi 2004). Toisaalta iäkkäät työntekijät arvostavat työkokemusta tietojen ja taitojen omaksumisessa nuoria henkilöitä enemmän (Blomqvist ym. 2002). Kouluttajat kuvasivat opiskelijoiden käsityksiä osaamisesta seuraavasti: Työn kautta saatu oppi ei heti kirkastu siksi osaamiseksi, jota tutkinnossa vaaditaan. Opiskelijalla saattaa olla sellainen käsitys - en osaa mitään, vaikkakin sitä osaamista on tullut työn kautta. Aikuisen on vaikea ymmärtää oman osaamisen tasoa ja he arvioivat poikkeuksetta oman osaamisen alhaisemmalle tasolle. Henkilökohtaista tukea ja kannustamista tarvitaan paljon (osalla todella hauras kuva itsestä oppijana ja usko itseen hukassa). Oppimiskäsitys on rakennettava alusta uudelleen (pois opettajajohtoisuudesta) Ruohotie (2002) toteaa, että itsesäätelyvalmiuksiltaan taitamattomat opiskelijat eivät luota omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa ja pyrkivät sen vuoksi välttämään avautuvia oppimistilanteita. Tällaiset opiskelijat tulkitsevat heikkojen tuotosten johtuvan kykyjen puutteesta, jolloin myös tulosodotukset ovat kielteisiä ja yrittämisen merkitystä vähätellään. Heikko luottamus omiin kykyihin näkyy myös siinä, että he eivät usko selviytyvänsä vaativista tehtävistä ilman apua. Oppimiselle asetetaan helposti liian yleisluonteisia ja etäisiä tavoitteita, minkä vuoksi itsearviointi suhteessa aiempaan oppimiseen ja osaamiseen on vaikeaa. Tällöin ainoaksi arviointimahdollisuudeksi jää oman osaamisen ja oppimisen vertailu toisten oppimiseen ja osaamiseen. NOSTE Aikuisopiskelijaa ei jätetä

13 12 Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Ei osata käyttää ryhmän tukea oppimisessa ei siis hakeuduta yhteistyöhön. Käsitykset opiskelusta oman pään sisäisenä toimintana ja muutoinkin ehkä vanhentuneet käsitykset oppimisesta. Passiivinen rooli oppijana yleisempi kuin aktiivinen? Yllättävää, mutta välttämätöntä, on ollut ryhmä- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen rohkaiseminen. Lisäksi ohjauksen tarvetta on vaatinut ongelmaratkaisua korostava toimintamalli oppimisessa. Opiskelijat tapaavat harvemmin keskenään, joten he eivät osaa toimia opiskeluryhmänä. OPINTOPIIRI Noste-koulutuksissa Case Amiedu Opintopiiritapaamiset toteutetaan: Omassa työpisteessä Vertaisohjaajan tai -tutorin työpisteessä Oppilaitoksessa (atk-luokat yms. käytettävissä Muussa sovitussa paikassa Opintopiirin kummeina: Kouluttajat, työpaikkaohjaajat, edustajat, työelämä Opintopiiritapaamisten sisällöt: Tutkinnon perusteisiin perehtyminen Näyttösuunnitelmien tekeminen Toisten työpaikkoihin tutustuminen Ammatilliset sisällöt Opintopiiritapaamisen hyödyt: Opiskelukavereilta saa tukea ja apua oppimisvaikeuksissa Opiskelukaverilta oli helpompi kysyä kuin tunnilla isossa ryhmässä Opitaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta Opitaan opiskelemaan ja reflektoimaan ryhmässä Opitaan jakamaan mielipiteitä ja tietoa Opitaan uusia tietoja ja taitoja Lainaus Tiina Tiihosen esityksessä Hämeenlinnassa

14 13 Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen ja oppimisen edistämiseksi on oppilaitoksissa otettu käyttöön ns. opintopiirejä, jossa pieni ryhmä opiskelijoita kokoontuu opettajan kanssa tai ilman opettajaa keskustelemaan ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä aiheista. Kokemukset vertaisohjaukseen ja tutorointiin perustuvasta toiminnasta ovat olleet myönteisiä. Edellä esitetty Amiedun case valottaa tarkemmin opintopiirin eli ammattilaisringin toteutustapoja, sisältöjä ja toiminnasta saatuja hyötyjä. Itseohjautuvuus Opiskelijoiden enemmistö ei ole itseohjautuvia, monetkaan eivät kykene itsenäiseen työskentelyyn. Tavoitteita ei juuri ole tai ne ovat matalalla. Opiskelijoilta vaaditaan paljon kykyä opiskella itsenäisesti itseohjautuvuutta. Opiskelijoista suurin osa on tottunut eri tyyppiseen opiskelumuotoon, joten itseohjautuvuuden käsite on heille vieras. Itsenäinen tiedon hankinta ja oleellisen tiedon käsittely vaatii tukea. Myös vastuunotto omasta opiskelusta ja näytön suunnittelusta vaatii ohjausta ja opettajan tukea. Ruohotie (2002) toteaa, että heikot itseohjautuvuusvalmiudet omaavat opiskelijat odottavat opettajalta selkeitä ohjeita siitä, mitä on tehtävä. Opiskelijat, joiden itseohjautuvuusvalmiudet ovat kohtalaiset, ovat usein motivoituneita ja luottavat itseensä siitä huolimatta, että tiedot opittavasta aineesta saattavat olla vähäiset. Itseohjautuvuudeltaan keskitasoisilla opiskelijoilla on sekä taitoa että perustietoa ja he ovat halukkaita ja kykeneviä tarkastelemaan aihetta opettajan johdolla. Sellaiset opiskelijat, joiden itseohjautuvuusvalmiudet ovat hyvät, ovat halukkaita ja kykeneviä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan omaa oppimistaan asiantuntijan avulla tai ilman sitä. Opetuksen näkökulmasta on huomioitava opiskelijoiden itseohjautuvuuden vaihe ja tukea sen edistymistä. NOSTE Aikuisopiskelijaa ei jätetä

15 14 Mitä epäonnistuminen itseohjautuvuudessa synnyttää? En edes aseta itselleni suuria tavoitteita oppimisen suhteen, kun en onnistunut nytkään. Ei tämä uusi tilanne ole, mutta olisihan minun pitänyt alun perin tietää, mihin pystyn, kun en ole ennenkään enempään pystynyt. Tietoa tulee ja sisäistän sitä omalla tavallani. Ehkä tehokkain oppimistapani tulevaisuudessakin tulee olemaan erehdysten kautta. Murikkaopiston opiskelija Kriittinen näkökulma itseohjautuvuuteen: Mitä syntyy, kun itseohjautuvuus ei riitä eikä synny toivottuja oppimistuloksia ja -tuotoksia? Häpeää? Pettymistä omaan itseensä? Ahdistusta? Stressiä? Lainaus Marjo Nurmen esityksestä Nostetuki Nonstop, ATK-taidot Matalasti koulutetun keski-ikäisen väestön kohdalla heikot tietotekniikkavalmiudet ovat yksi aikuisopiskelua vaikeuttava tekijä. Tietoteknistä koulutusta ei yleensä ole sisältynyt aiempiin opintoihin, minkä vuoksi tietotekniikan opiskelu on vaatinut kouluttajilta paljon rohkaisua ja kannustusta. Tukea tarvitaan hakuvaiheessa lähinnä siihen, että luoda uskoa siihen, että tietotekniikan käyttötaidot ovat kaikkien opittavissa. Tietotekniikan käyttö opintosuunnitelman teko oman ajankäytön hallinta tiedon hakeminen informaatiolukutaito mentorointi henkilökohtaisen näyttösuunnitelman teon avustaminen ideoilla. Tekstin tuottaminen ja oppimisvaikeudet Heikosti luku- ja kirjoitustaitoisia aikuisia on erityisesti vanhimmissa alhaisen koulutustason ikäluokissa (Piesanen 2002). Arvioiden mukaan tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa oppimisvaikeuksia on joka neljännellä. Oppimisvaikeuksia on enemmän matalasti koulutetuilla henkilöillä, ja enemmän miehillä kuin naisilla. Niiden esiintyminen ei kuitenkaan suoraan korreloi koulutuksen keskeyttäneiden määrään, sillä keskeyttäneitä on suhteellisesti enemmän parhaimmassa ryhmässä kuin heikoimmassa (Ilola 2005). Tyypillisimpiä oppimisvaikeuksien muotoja ovat ongelmat lukemisessa ja kirjoittamisessa

16 15 sekä sosiaalisiin tilanteisiin, mielenterveyden häiriöihin, päihteisiin tai elämänhallintaan liittyvät ongelmat. Oppimisvaikeuksien esiintyvyydessä on alakohtaisia eroja; eniten oppimisvaikeuksia arvioidaan olevan metalli-, sosiaali- ja terveys- sekä catering-aloilla. Oppimisvaikeuksia esiintyy lähes kaikilla aloilla, kyse on vain erilaisista oppimiseen liittyvistä vaikeuksista (ks. Mäkinen & Tonttila 2003). Noste-opiskelijoiden oppimisvaikeuksia eriteltiin seuraavasti: Kirjalliset tuotokset ovat rakentajille vaikeita. Laitoshuoltajan ammattitutkinto suorittajien joukossa on usein tekstin tuottamisen vaikeutta, oikein kirjoittamisen vaikeutta. Matematiikan oppimisvaikeutta. Erittäin paljon muitakin oppimisvaikeuksia kuin lukivaikeus, huomattavasti laaja-alaisempia ongelmia, puhdistuspalvelualalla heitä vaikuttaa olevan erityisen paljon. Käsien erilainen motoriikka ja muutakin oppimisvaikeutta. Tyhmäkö? Oppimisvaikeus voi ilmetä monin tavoin Oppimisvaikeuksien tunnistamista vaikeuttaa se, että aikuinen ei aina itsekään tiedä kärsivänsä oppimisvaikeuksista vaan pitää itseään muita tyhmempänä tai hitaampana. Kun aikuinen tiedostaa kärsivänsä oppimisvaikeuksista saa moni asia sille kuuluvan selityksen: Ikään kuin itsetunto olisi ollut varastettuna ennen kuin ongelma sai nimen: lukivaikeus. Nykyisessä työssä lukihäiriö ei juuri haittaa. Silmäilen papereita ja kyselen kavereilta koko ajan. Aina olen kysymässä, mitä ilmoitustaululla kerrotaan. Välillä tulee väärinkäsityksiä. (Murikkaopiston opiskelija) Luki-ongelmani selvisi minulle vasta 38-vuotiaana. Kuinka koulun umpitollo opettaja voisi huomata vian, jota ei itsekään tiedä olevan. Samaan tapaan kuin hullut ei tiedä itse olevansa hullu. Lukihäiriöinen ihminen pitää vain itseänsä vähempilahjaisena, koska oppii asiat eri tavalla kuin muut. (Murikkaopiston opiskelija) Lainaus Marjo Nurmen esityksestä Nostetuki Nonstop, , Helsinki NOSTE Aikuisopiskelijaa ei jätetä

17 16 Gunnar ym. (2004) ovat eritelleet erityisiin oppimisvaikeuksiin liittyviä ominaispiirteitä seuraavasti (Taulukko 1 alla): Taulukko 1. Lukivaikeuksien merkkejä (Gunnar, Pasanen, Pekkanen, Räsänen & Vuolle-Salonen 2004) Lukivaikeuksiin liittyviä merkkejä voivat olla esimerkiksi seuraavat: Epäselvä käsiala Kirjoittamisen välttäminen Lukemisen hitaus Vaikeudet suuntien oikea vasen -hahmottamisessa Kirjainten ja numeroiden sekoittuminen ja paikkojen vaihdokset Erilaiset hahmottamisvaikeudet (esim. piirustusten ja karttojen lukeminen) Vaikeudet aikataulujen noudattamisessa Muistamiseen liittyvät ongelmat (esim. päivämäärien muistaminen) Keskittymisen vaikeudet Kömpelyys ja tasapainohäiriöt Uuden asian oppimisen hitaus Kokonaisen kirjan loppuun lukemisen vaikeus (esim. kaunokirjallisuus) Oppimisvaikeus liittyy jokapäiväiseen elämään, ei ainoastaan opiskelutilanteisiin. Oppimisvaikeus on erilainen tapa hahmottaa ja oppia asioita, eikä se liity millään tavalla yleiseen älykkyyteen. Henkilöillä, joilla on lukivaikeus, aivojen prosessointinopeus on normaalia hitaampaa ja prosessointi tapahtuu osittain eri reittejä kuin muilla. Tämän vuoksi laajojen asiakokonaisuuksien prosessoiminen, ja siten myös oppiminen, saattavat oppimisvaikeuksista kärsivällä henkilöllä olla hidasta. Lukivaikeuksien lisäksi oppimisvaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi tilasuhteiden ja suuntien hahmottamisessa, oikean ja vasemman erottelussa, oman kehon koordinaatiossa ja motorisissa toiminnoissa, silmän ja käden yhteistyötä vaativissa tehtävissä sekä lyhytaikaisen muistin laajuudessa, keskittymiskyvyssä ja tarkkaavaisuudessa (Gunnar ym. 2004). Lisätietoa luki- ja oppimisvaikeuksista ja niiden kartoitusmenetelmistä löydät Jokeri-portaalista: Opiskeluun liittyvät pelot Koulutukseen tai oppimiseen liittyvät pelot pohjautuvat usein aiempiin, ikäviin ja epäonnistuneisiin oppimiskokemuksiin. Tutkimusaineistossa opiskeluun liittyvät pelot kohdistuivat usein näyttöihin tai

18 17 koulutukseen yleensä. Jännitystä saattoivat aiheuttaa myös opiskeluun liittyvät sosiaaliset tilanteet. Huonommuuden tunteet vaikeuttavat oppimista eikä omaa osaamista arvosteta. Itsesäätelyvalmiuksiltaan taitamattomat opiskelijat pyrkivät usein välttämään oppimistilanteita, jossa heidän osaamistaan arvioidaan ja verrataan toisten osaamiseen (Ruohotie 2002). Näyttöjen ohjaus ja valmennus näyttöön vaatii enemmän keskustelua ja ohjausta. Ne koetaan jännittäviksi ja pelottaviksikin. Harjaannusta näyttöön ja harjoitusnäytötkin tulevat kysymykseen. Kun itsetunto on ollut matala tms. syystä opinnoista ja näytöistä on tullut suuri peikko. Usein ilman tutkintoa työelämässä olevat ihmiset eivät ole juuri menestyneet syystä tai toisesta koulussa. Koulukammo! Etenkin naisilla jännitys ja arkuus. Auktoriteettipelkoa, ylenmääräistä arkuutta. Tapaus MATTI Ohjauksella voi auttaa Oppimisvaikeuksista kärsiviä voidaan auttaa ohjauksen keinoin. Jokainen kouluttaja voi ohjata silloinkin kun erityisosaamista ei ole käytettävissä. Case Matti korostaa täsmällisen strukturoinnin ja ohjauksen merkitystä tapauksessa, jossa opiskelijalla on keskittymisvaikeuksia. Kuvaus perustuu opettaja Marjo Nurmen esitykseen Nostetuki Nonstopissa Helsingissä Koulu ei onnistunut ja toisen asteen tutkinto on edelleen suorittamatta. Ihmisenä olen äkkipikainen enkä aina harkitse sanojani tai tekojani etukäteen. Minulla on ollut keskittymisvaikeuksia pienestä asti ja en ole varma, jaksanko keskittyä tiedonhankintaan itsenäisesti. Huono koulumenestykseni johtui tästä. Ohjaajalta edellytän: tukea tarvittaessa ja kontrollointia harjoitustyön etenemisen suhteen. Minulta jää helposti homma viime tippaan. (Matin aloitusesseestä) NOSTE Aikuisopiskelijaa ei jätetä

19 18 Matti on * Aktiivinen keskustelija * Hyvä puhuja, kirjoittaja ja nopea lukija * Aiheestaan innostunut, suunnitelmia täynnä Kun kurssia oli jäljellä kaksi viikkoa, Matilla ei ollut kirjoitettuna sivun sivua! Harjoitustyöstäni puuttuu toisinaan otsikkokin. Ideoita pyörii päässä, mutta sanoiksi en saa niitä purettua. Tällä hetkellä kapinoin koko pakollisen harjoitustyön ideaa vastaan. Ihmiset ovat erilaisia, pitääkö kaikkien pystyä itsenäiseen harjoitustyöhön? Työn välipurut eivät toimi minun kohdallani, vaan ne on liian helposti väistettävissä. Kai minä sen teen, mutta siitä tulee minun näköiseni, viimeistelemätön ja pinnallinen tutkielma. Tämä olisikin ensimmäinen kerta, kun teen jotain valmiiksi asti. Eli en ole muuttunut miksikään. Oppimiseni harjoitustyön kanssa kiteytyy siihen, että minusta ei ole itsenäiseen laajaan tutkimistyöhön. Oma sitoutumiseni opiskeluun on ollut kyseenalaista, kuten tuloksista näkyy. (opiskelijan itsereflektiota) Omaa toimintaani analysoidessani olen tullut siihen tulokseen, että aikuinen ihminen, joka on oppimisvaikeuksineen joutunut selviytymään, on kehittänyt puolustusmekanismin. Se, ettei ole pystynyt asiaa sisäistämään ja oppimaan vaatii jonkun korvaavan toiminnon, jos haluaa menestyä. Itseäni tarkkaillessa olen huomannut sen, että minulla löytyy tarvittaessa selitys omien velvoitteiden laiminlyönnille. Osaan kuvailla vuolaasti edistymistäni esim. harjoitustyön kanssa, mutta se on lähes vaistomainen mekanismi, joka ei edes paljastu, jos tehtävä työ on sellainen, joka pitäisi esitellä suullisesti. Nämä ovat tavoitteeni harjoitustyön suhteen: Aloitan työni ajoissa, ja varaan sille riittävästi aikaa säännöllisesti. Ei luppopäiviä, eikä suotta huomiseksi jätettäviä tehtäviä, jos ne voi tehdä tänään. Millaista apua ja tukea uskon tarvitsevani opiskelussa? Ruoskaa, jos lipsun siirtämään tekemisiä myöhemmäksi. Lopputyö valmistui ja tuli purettua, vaikka usko loppui välillä koko touhuun. En olisi itse uskonut pystyväni viimeisen kahden viikon aikana saamaan työtäni tehtyä.

20 19 Mitä tapahtui kahden viimeisen viikon aikana? Tiukka strukturointi: Sitoutuminen päivittäiseen työskentelyyn tiukkoine aikatauluineen Opettaja asetti tarkat aikarajat Harjoitustyö alkoi rakentua Tuska helpottui, ahdistus väheni Onnistumisen tunne alkoi syrjäyttää epäonnistumisen häpeän Olen tyytyväinen tulokseen, enkä harmittele enää hukkaan mennyttä aikaa. Loppuajan kiire ja sitoutuminen Marjon kanssa päivittäiseen tekstin tuottamiseen pakotti minut syventymään aiheeseen. Uutena tekniikkana opin olemaan tietokoneen lähellä, vaikkei mitään kirjoitettavaa olisi ollut mielessä. Kyllä sieltä aina viimein jotain löytyi. Ja silloin pitää olla valmiina kirjoittamaan. Olen tällä kurssilla oppinut opetussuunnitelman aiheiden ohella ainakin yhden itselleni uuden ja kiinnostavan asian: Minun oppimisvaikeudesta voin oppia minä itsekin! Tämäkin kirjoitus on yksi keino tutkia itseään ja pohtia niitä keinoja, joita minunkaltaisen ihmisen oppimisen helpottamiseksi olisi tehtävissä. Tämä kurssi on ollut hieno matka minun mieleni maailmaan. Matti: Mitä tämän kurssin jälkeen on edessä, sitä en tiedä, mutta muistan tämän kevään ja käytän niitä taitoja, joita täällä opin. Pää pystyssä lähden täältä ja pistän kodin asiat kuntoon. Syksy näyttää, mitä tämä poika tekee tulevaisuudessa. Marjo: Herran jestas minä vajosin vanhanaikaiseen ja opettajajohtoiseen pedagogiikkaan. Eihän kukaan enää puhu tällaisen opetuksen puolesta Heikon luku- ja kirjoitustaidon omaavien aikuisopiskelijoiden kohdalla tulisi kiinnittää erityistä huomiota opetuksen suunnitteluun. Tämä tarkoittaa sekä kriittistä arviointia konstruktivistisen oppimiskäsityksen ja siihen sisältyvän itseohjautuvuuden vaatimusten suhteen että erityistä ryhmä- ja yksilökohtaista pohdintaa oppimateriaalin suunnittelusta, opetuksen sisällöistä ja toteuttamisesta. NOSTE Aikuisopiskelijaa ei jätetä

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2011 Aikuisopiskelijan ohjaus Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksen lähtökohtana Hyvät koulutustulokset ja hyvä maine tulevat käytännön

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ!

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! MARJA-LEENA STENSTRÖM PIRJO LINNAKYLÄ ANTERO MALIN PENTTI NIKKANEN ELLEN PIESANEN SAKARI VALKONEN KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 1 MAKE Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 2 Sisällysluettelo 1 Alkusanat 5 2 Lyhyt katsaus Tampereen Aikuiskoulutuskeskukseen 6 3 Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.)

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.) Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva Myller (toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 14/2011 Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

Pekka Ihanainen & Aino Rikkinen (toim.) Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmä. Verkko-oppiminen ja ohjaus

Pekka Ihanainen & Aino Rikkinen (toim.) Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmä. Verkko-oppiminen ja ohjaus Pekka Ihanainen & Aino Rikkinen (toim.) Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmä Verkko-oppiminen ja ohjaus AiHe-projektin tuloksia 2006 Opetushallitus ja tekijät Kansi: Studio Viiva Oy Graafinen

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I MISTÄ MATEMATIIKKAOSAAMISEN VAIKEUDET JUONTUVAT... 4 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLINEN METODI

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

Näkymättömästä näkyvää

Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvityksellä olemme halunneet tehdä näkymättömästä näkyvää. Verkkoopiskelulla voidaan kehittää kompetensseja, osittain samoja

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille

SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille Tampereen kaupunginkirjasto SAMPOLAN KIRJASTO Heidi Roininen LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille Opetusministeriön projekti 2.8.2004 23.6.2005 RAPORTTI Sampolan kirjasto 29.7.2005

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot