Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014"

Transkriptio

1 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 201 IROResearch Oy Malminkatu HELSINKI Tel Y

2 Kuvailulehti Julkaisija: Viestintävirasto Asiakirjan nimi: Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 201 Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähköisten viestintäpalveluiden käyttöä suomalaisten keskuudessa sekä heidän kokemuksia näiden palvelujen saatavuudesta ja laadusta. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastattelututkimuksena välisenä aikana ja otosta varten haastateltiin yhteensä 000 suomalaista. Haastatteluotos edustaa vuotiaita mannersuomalaisia. Lähes jokaisella suomalaisella on käytössään puhekäytössä oleva matkapuhelinliittymä. Lankapuhelinliittymän omistaa 11 prosenttia suomalaisista. Trendi lankaliittymissä on yhä laskeva, vuonna 2012 lankaliittymiä oli 1 prosentilla ja vuonna 2010 joka viidennessä taloudessa. Kaiken kaikkiaan internetliittymä on 89 prosentista kotitalouksista, osuus on vakiintunut lähes samalle tasolle viimeisen neljän vuoden aikana. Mobiili-internetliittymä on nyt 66 prosentilla suomalaisista ja osuus on jatkanut tasaista kasvua. Kiinteä internetliittymä löytyy 62 prosentista talouksista, osuus on vastaavasti jatkanut hienoista laskua. Mobiili-internetliittymä on nyt siis jo yleisempi kuin kiinteä liittymä. Yleisin internetliittymän tiedonsiirtonopeus on 2-10 megabittiä sekunnissa (2 %), 10 0 megabitin tiedonsiirtonopeus on viidenneksellä talouksista. Tätä suurempi nopeus on 15 prosentilla, mutta reilu kolmannes ei osannut sanoa talouden internetliittymän tiedonsiirtonopeutta. Valtaosalle liittymänopeus on sopiva ja sopivaksi kokevien osuus on kasvanut tasaisesti viimeisen kahden mittauskerran aikana. Suomalaisista 15 prosenttia kokee tarvitsevansa nopeamman yhteyden, vuonna 2012 osuus oli viidennes. Keskimäärin internetliittymästä maksetaan kuukaudessa 2, euroa. Internetliittymän keskimääräinen kuukausimaksu on lähes kahden edellisen mittauskerran tasolla. Mobiilia internetyhteyttä käytetään eniten puhekäytössä olevan matkapuhelimen kautta (61 %) sekä kannettavan tietokoneen kautta (58 %). Tablet-tietokoneen kautta käyttäviä on 28 prosenttia ja pöytätietokoneella käyttäviä reilu viidennes. Muutos edellisiin mittauskertoihin on huomattava, matkapuhelimella ja tabletilla käyttämisen osuudet ovat kasvaneet selvästi ja vastaavasti kannettavan tietokoneella laskenut. Tekstiviestipalveluja matkapuhelimella käyttää 87 prosenttia liittymän omistavista suomalaisista. Noin puolet tekee tiedonhakuja ja lukee uutisia nettisivuilta ja prosenttia käyttää sähköpostia. Sosiaalisen median palveluja käyttää reilu kolmannes (7 %), pikaviestipalveluja alle kolmannes (0 %) ja internetpuhepalveluja 1 prosenttia. Lukuun ottamatta tekstiviestipalveluja, kaikkia muita palveluja käyttää aiempaa useampi suomalainen. Kaksi prosenttia suomalaisista kokee, että puhelinliittymän saatavuudessa on ollut ongelmia. Internetliittymän saatavuuden osalta ongelmia on kokenut seitsemän prosenttia suomalaisista. Puhelin- tai internetliittymiä koskevien sopimusehtojen saamisessa ongelmia on kokenut noin viisi prosenttia suomalaisista, yhdellä prosentilla sopimuksentekotilanteessa ja prosentilla sopimuksenteon jälkeen. 2

3 Sisällys 1. Johdanto 2. Viestintäpalveluiden käyttö Viestintäpalveluiden levinneisyys Syyt olla hankkimatta internetliittymää ja kiinteästä internetliittymästä luopuminen Viestintäpalveluiden liittymätyypit Internetliittymän tiedonsiirtonopeus Internetliittymän sopimukset ja maksut 1. Mobiililiittymät Päätelaitteet Mobiililiittymien käyttöpaikat 16.. Mobiililiittymän hankinnan syyt 17.. Mobiilitiedonsiirrosta maksaminen 18. Matkapuhelinliittymät Sopimukset Matkapuhelinliittymän palveluiden käyttö Telepalvelut Tietoisuus yleispalvelusta Ongelmat liittymien saatavuudessa Ongelmat sopimusehtojen saatavuudessa Teleyritysten puhelinasiakaspalvelu 2 7. Aineiston kuvaus 2 Sivu

4 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähköisten viestintäpalveluiden käyttöä suomalaisten keskuudessa sekä heidän kokemuksia näiden palvelujen saatavuudesta ja laadusta. Tarkemmin tuloksia tarkastellaan kolmen palvelun, matkapuhelinliittymän sekä kiinteän että mobiilin internetliittymän osalta. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastattelututkimuksena välisenä aikana ja otosta varten haastateltiin yhteensä 000 suomalaista. Haastatteluotos edustaa vuotiaita mannersuomalaisia. Tutkimusotos kiintiöitiin sukupuolen, iän ja maakunnan mukaan. Otos muodostettiin harkinnanvaraisena ositettuna otantana siten, että tuloksia voitiin luotettavasti tarkastella myös maakunnittain. Kokonaisaineisto painotettiin (oikaistiin) vastaamaan väestön todellista jakaumaa sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Tuloksia verrataan vuosien 2010, 2011 ja 2012 vastaaviin tuloksiin soveltuvin osin. Tulosten virhemarginaalit prosenttilukujakaumille kokonaisaineistossa on suurimmillaan n. + 1,8 % - yksikköä. Maakunnittain prosenttilukujakaumille virhemarginaali vaihtelee,6 10,0 % -yksikön välillä riippuen maakuntakohtaisesta vastaajamäärästä. Vertailtaessa tuloksia edellisten vuosien tulokseen virhemarginaali on keskimäärin n. + 2,5 % -yksikköä. Tutkimusotos on kuvattu tarkemmin raportin liitteissä.

5 2. Viestintäpalveluiden käyttö 2.1. Viestintäpalveluiden levinneisyys Lähes jokaisella suomalaisella on käytössään puhekäytössä oleva matkapuhelinliittymä, sillä vain alle 2 prosentilla yli 15 vuotiaista ei tällaista liittymää ole. Viimeisten vuosien aikana osuudessa ei ole tapahtunut muutoksia. Lankapuhelin löytyy 11 prosentista talouksista. Trendi on yhä laskeva, vuonna 2012 lankaliittymiä oli 1 prosentilla ja vuonna 2010 joka viidennessä taloudessa. Kaiken kaikkiaan internetliittymä on 89 prosentista kotitalouksista, osuus on vakiintunut lähes samalle tasolle viimeisen neljän vuoden aikana. Lankaliittymä löytyy keskimääräistä useammin yli 55 vuotiailta sekä myös Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Suomen maakunnassa asuvilta. Internetyhteyden omaa lähestulkoon kaikki alle 5 vuotiaista vuotiaistakin internetliittymän omistaa 9 prosenttia, ikäluokassa 55-6 vuotta internet on 86 prosentilla. Vuonna 2012 eläkeikäisistä internetliittymän omisti 61 prosenttia, nyt osuus on noussut 66 prosenttiin. Osuus on siis kasvanut hieman edellisten vuosien aikana. Kuvio 1. Vastaajalla käytössä olevat viestintäpalvelut. Lankapuhelin Puhekäytössä oleva matkapuhelin Internetyhteys (kiinteä ja/tai mobiili) v. 201, n=000 v. 2012, n=006 v. 2011, n=008 v. 2010, n=012 Mobiili-internetliittymä on nyt 66 prosentilla suomalaisista ja osuus on jatkanut tasaista kasvua. Kiinteä internetliittymä löytyy 62 prosentista talouksista, osuus on vastaavasti jatkanut hienoista laskua. Mobiilinettiliittymä on nyt siis jo yleisempi kuin kiinteä nettiliittymä. Eri liittymistä puhekäytössä oleva matkapuhelin-, kiinteä internet- ja mobiililiittymä on joka kolmannella, puhe- ja mobiililiittymä joka neljänneltä sekä puhe- ja kiinteä internetliittymä joka viidennellä suomalaisella. Pelkkä puhekäytössä oleva matkapuhelinliittymä löytyy hieman alle joka kymmeneltä suomalaiselta. 5

6 Kiinteän internet-liittymän osalta löytyy alueellisia eroja: Uudenmaan ja Pirkanmaan maakunnissa kiinteä yhteys on keskimääräistä yleisempi. Kymenlaakson, Lapin, n ja -n sekä n ja -n maakunnissa kiinteä internetyhteys on enää alle puolella asukkaista. Kuvio 2. Käytössä olevat internetliittymät. Kiinteä internetyhteys, jota voi käyttää vain kotiympäristössä Mobiili internetyhteys, jota voi käyttää esimerkiksi mokkulalla tai suoraan matkapuhelimella myös kotiympäristön ulkopuolella v. 201, n=000 v. 2012, n=262 v. 2011, n=268 v. 2010, n=260 6

7 2.2. Syyt olla hankkimatta internetliittymää ja kiinteästä internetliittymästä luopuminen Keskeisin syy, ettei internetliittymää ole hankittu, on liittymän tarpeettomuus. Yli puolet mainitsee, ettei tarvitse internetiä lainkaan. Reilu neljännes sitä vastoin ilmoittaa, ettei tarvitse liittymää kotona, kun voi käyttää internetiä muualla. Muina syinä esiin nousee käytön hankaluus ja internetliittymän kalleus. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 5 55-vuotiailla syynä olla hankkimatta internetiä kotiin korostuu mahdollisuus käyttää internetiä muulla. Uudellamaalla lähes joka viides mainitsee syyksi internetliittymän kalleuden. Nuorilla 18 2 vuotiailla sekä myös Suomen maakunnassa asuvilla syyksi mainitaan tavallista useammin se, ettei sopivaa internetliittymää ei ole saatavilla. Kuvio. Mistä syistä ette ole hankkinut internetliittymää kotiin? Ne vastaajat, joilla ei internetliittymää kotona. Ei koe tarvitsevansa internetiä lainkaan Ei tarvitse kotona, voi käyttää muualla Internetliittymän käyttäminen on hankalaa Internetliittymä on kallis Internetliittymän hankkiminen on hankalaa: Ei koe internetin käyttämistä turvalliseksi Sopivaa internetliittymää ei ole saatavilla Muu syy Ei osaa sanoa v. 201, n=20 v. 2012, n=8 v. 2011, n=70 v. 2010, n=08 7

8 Puolet talouksista, joissa ei ole tällä hetkellä kiinteää laajakaistaa, on sellaisen aiemmin omistanut. Kiinteästä laajakaista luopumisen keskeisimpinä syinä mainitaan liittymän kalleus sekä mobiililaajakaista parempana vaihtoehtona. Kiinteästä liittymästä luopumisen syynä korostuu miehillä kallis hinta. Myös n maakunta poikkeaa muista maakunnista tässä suhteessa merkittävästi. Kuvio. Mistä syistä luovuitte kiinteästä internetliittymästänne? Ne, joilla on ollut kiinteä laajakaista, N=566 Kallis hinta Mobiililaajakaista on teille parempi vaihtoehto Vähäinen käyttö Kiinteää liittymää ei enää ollut tarjolla muuton Riittävän nopeaa liittymää ei ollut saatavilla Liittymän nopeus oli luvattua hitaampi Tyytymättömyys palvelun laatuun: esimerkiksi Kiinteää liittymää ei enää tarjolla muun syyn, Muu syy Ei osaa sanoa

9 2.. Viestintäpalveluiden liittymätyypit Kiinteä internetliittymä on edelleen yleisimmin puhelinverkon kautta toteutettu DSL-liittymä, mutta osuus on laskenut tasaisesti vuosittain ja nyt enää alle puolessa talouksista kiinteä yhteys on toteutettu näin. Kaapelimodeemin kautta toteutettu liittymä on yleistynyt ja sellainen on jo yli neljänneksessä talouksista, kun vuonna 2012 osuus oli reilun viidenneksen luokkaa. Valokuituliittymien osuus on myös selvästi kasvanut, osuus kiinteistä liittymistä on noussut 1 prosenttiin, kasvua vuodesta 2012 on 5 prosenttiyksikköä. Kuvio 5. Kiinteä internetliittymän tyyppi. Kotona kiinteä laajakaista, N=1859 Puhelinverkon kautta toteutettu DSL-liittymä, kuten esimerkiksi ADSL, VDSL, SDSL Kaapeli-TV-verkon kautta toteutettu liittymä, kaapelimodeemi Valokuituliittymä, esimerkiksi kuitu kotiin - liittymä Muu Ei tiedä/ei osaa sanoa v. 201, n=1859 v. 2012, n=1772 v. 2011, n=180 v. 2010, n=1889 Kiinteän laajakaistan omistavista sekä ne, joilla ei internetiä tällä hetkellä vielä ole, 0 prosenttia ilmoittaa tulevansa toimeen pelkällä mobiililla internetyhteydellä. Edellisen kerran kun asiaa tutkittiin, reilusti alle kolmannes oli tätä mieltä. Erityisesti aivan nuorimmat ikäluokat ilmoittavat tulevansa toimeen pelkällä mobiililla yhteydellä. Syinä, miksi ei tulisi toimeen pelkällä mobiililla yhteydellä, mainitaan pääsääntöisesti yhteyden hitaus ja toiminnan epäluotettavuus. Miehillä ja Lapin maakunnan alueella syynä korostuu toiminnan epäluotettavuus ja nuorilla yhteyden hitaus. Talouksissa, joissa on sekä kiinteä- että mobiili-internetyhteys, kiinteän yhteyden kokee tärkeämmäksi edelleen lähes kaksi kolmasosaa ja mobiilin yhteyden 29 prosenttia. Miehet pitävät kiinteää yhteyttä tärkeämpänä ja vastaavasti naiset sekä nuoret alle 25 vuotiaat mobiilia yhteyttä. 9

10 Kuvio 6. Tulisiko toimeen pelkällä mobiililla internetyhteydellä? On kiinteä laajakaista tai ei internetiä ollenkaan Kyllä Ei Ei osaa sanoa v. 201, n=2179 v. 2012, n=2155 v. 2011, n=2200 v. 2010, n=2297 Kuvio 7. Kumpi internetliittymistänne on teille tärkein: kiinteä vai mobiili-internetyhteys? Tärkeimmällä tarkoitetaan sitä liittymää, josta viimeisenä luopuisitte Vastaajalla on sekä mobiili että kiinteä laajakaista, N=115 KIINTEÄ internetyhteys 6 MOBIILI internetyhteys 29 Ei tiedä/ei osaa sanoa Internetliittymän tiedonsiirtonopeus Yleisin internetliittymän tiedonsiirtonopeus on 2-10 megabittiä sekunnissa (2 %), 10 0 megabitin tiedonsiirtonopeus on viidenneksellä internetyhteyden omaavista. Tätä suurempi nopeus on 15 prosentilla, mutta peräti 7 prosenttia ei osannut sanoa internetliittymänsä tiedonsiirtonopeutta. Maakuntatasolla yhteyden nopeudet poikkeavat siten, että lla alle 2 megabitin yhteyksiä on joka kymmenennellä internetyhteyden omaavalla. n, n ja n maakunnissa tavallista useammalla tiedonsiirtonopeus on 2-10 megabittiä sekunnissa. Yli viidesosalla tiedonsiirtonopeus on yli 0 megabittiä Uudellamaalla sekä myös Suomen maakunnassa. 10

11 Kuvio 8. Mikä on internetliittymänne nimellinen tiedonsiirtonopeus eli markkinoinnissa ja liittymäsopimuksessa ilmoitettu nopeus? Käytössä internetyhteys, N=2680 Alle 2 megabittiä sekunnissa 2 - alle 10 megabittiä sekunnissa 10 - alle 0 megabittiä sekunnissa 0 - alle 100 megabittiä sekunnissa 100 megabittiä sekunnissa tai enemmän Ei osaa sanoa 7 Valtaosalle liittymänopeus on sopiva ja sopivaksi kokevien osuus on kasvanut tasaisesti viimeisen kahden mittauskerran aikana. Suomalaisista 15 prosenttia kokee tarvitsevansa nopeamman yhteyden, vuonna 2012 osuus oli viidennes. Nopeampaa yhteyttä tarvitsevista noin puolet arvioi, että nopeampia tarpeita vastaavia yhteyksiä on saatavilla ja reilu kolmannes (5 %) ei näin koe. Miehet ja Suomen maakunnassa asuvat arvioivat muita useammin ettei nopeampia yhteyksiä ole aina saatavilla. Mikäli vastaajilla olisi nopeampi liittymä käytössä, 59 prosenttia ei silti käyttäisi internetiä aiempaa enempää mihinkään palveluun. Neljännes katsoisi videoita tai televisiota enemmän ja 15 prosenttia lataisi ohjelmia ja muita isoja tiedostoja. Tilanne muuttuu kun tarkastellaan niitä, jotka tarvitsisivat nopeamman yhteyden. He käyttäisivät nopeamman yhteyden myötä internetiä enemmän kaikilta osin ja erityisesti videoiden ja television katseluun. Kuvio 9. Mitä mieltä on nykyisen internetliittymän tiedonsiirtonopeudesta? Sopiva Tulisi toimeen hitaammallakin Tarvitsisi nopeamman liittymän Ei osaa sanoa v. 201, n=2680 v. 2012, n=262 v. 2011, n=268 11

12 Kuvio 10. Onko käyttöönne saatavilla tarpeitanne vastaavia riittävän nopeita internetliittymiä? Tarvitsisi nopeamman liittymän, N=1 Kyllä 5 Ei 5 Ei osaa sanoa 12 Noin kolmannes seuraa laajakaistaliittymänsä tiedonsiirtonopeutta, mutta vain 12 prosenttia tietää liittymälle määritellyn nopeuden vaihteluvälin. Naiset, yli 55-vuotiaat sekä Uudellamaalla asuvat seuraavat laajakaistaliittymänsä tiedonsiirtonopeutta muita harvemmin. Miehet tiedostavat omalle laajakaistaliittymällenne määritellyn nopeuden vaihteluvälin naisia useammin. Ne, jotka tietävät laajakaistaliittymällenne määritellyn nopeuden vaihteluvälin ja myös seuraavat sitä, toteutunut nopeus on luvatun nopeuden vaihteluvälissä kolmasosalla aina, puolella pääsääntöisesti ja joka kymmenennellä vain harvoin. Neljällä prosentilla toteutunut nopeus ei ole koskaan luvatun nopeuden vaihteluvälissä. Kuvio 11. Seuraatteko laajakaistaliittymänne toteutunutta nopeutta? Käytössä internetyhteys, N=2680 Oman operaattorin mittauspalvelun kautta 6 Netissä olevilla yleisillä mittauspalveluilla 2 Jotenkin muuten, miten 2 Ei seuraa nopeutta 69 Ei osaa sanoa 12

13 2.5. Internetliittymän sopimukset ja maksut Selkeä enemmistö internetliittymäsopimuksista on toistaiseksi voimassa olevia, vaikka osuus on laskenut edellisestä mittauskerrasta 6 prosenttiyksikköä. Toiseksi yleisin sopimustyyppi on yli vuoden kestävä määräaikainen sopimus, jollaisen omaa neljännes internetliittymää käyttävistä. Alle vuoden kestäviä sopimuksia on muutamilla (5 %) sekä työnantajan maksamia liittymiä vain yhdellä prosentilla. Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset ovat tavallista yleisimpiä vanhemmilla ikäluokilla sekä Uudellamaalla ja vastaavasti määräaikaiset nuorimmilla internetiä käyttävillä. Kuvio 12. Millainen on internetliittymänne sopimus? Käytössä internetyhteys Toistaiseksi voimassa Määräaikainen, sopimuksen alkuperäinen kesto oli yli vuosi Määräaikainen, sopimuksen alkuperäinen kesto oli vuosi tai alle Määräaikainen, ette muista kestoa Ette tiedä sopimuksen kestoa, työnantaja maksaa Ette tiedä sopimuksen kestoa, netti sisältyy asunnon vuokraan tai vastikkeeseen Ei osaa sanoa v. 201, n=2680 v. 2012, n=262 v. 2011, n=268 v. 2010, n=260 Keskimäärin internetliittymästä maksetaan kuukaudessa 2, euroa. Noin kahdella prosentilla liittymän maksaa joku muu. Internetliittymän keskimääräinen kuukausimaksu on lähes kahden edellisen mittauskerran tasolla, vaikka liittymänopeudet ovat aiempaa nopeampia. Tätä selittää osin se, että mobiiliyhteyksien kuukausimaksut ovat keskimäärin 22 euroa, kun kiinteän yhteyden kuukausimaksu on noin euroa. Kun kiinteiden liittymien osuus on hieman laskenut ja mobiiliyhteyksien kasvanut kuukausimaksujen määrä on pysynyt edellisten vuosien tasolla. Liittymänopeuden mukaan hitaimmissa yhteyksissä, eli alle 2 megabitin nopeuksissa kuukausimaksu on keskimäärin 18 euroa, 2 10 megabitin yhteysnopeuksilla 22 euroa ja tätä nopeammilla yhteyksillä 25 euroa tai enemmän. Helsingissä ja Turussa kuukausimaksut ovat muuta maata alhaisemmat, alle asukkaan kaupungeissa ja maalaiskunnissa korkeammat 1

14 Kuvio 1. Paljonko maksaa internetliittymästä kuukaudessa? Käytössä internetyhteys alle 10 10, , , ,01-0 0,01-5 5,01-0 0,01-5 5, ,01 tai enemmän Ei osaa sanoa Keskiarvo: v. 201, n=2680 v. 2012, n=262 v. 2011, n=268 v. 2010, n=260 1

15 . Mobiililiittymät.1. Päätelaitteet Mobiilia internetyhteyttä käytetään eniten puhekäytössä olevan matkapuhelimen kautta (61 %) sekä kannettavan tietokoneen kautta (58 %). Tablet-tietokoneen kautta käyttäviä on 28 prosenttia ja pöytätietokoneella käyttäviä reilu viidennes. Muutos edellisiin mittauskertoihin on huomattava, matkapuhelimella ja tabletilla käyttämisen osuudet ovat kasvaneet selvästi ja vastaavasti kannettavan tietokoneella laskenut. Pöytätietokoneella käyttävien osuus on pysynyt lähes ennallaan. Mobiilia internetyhteyttä puhekäytössä olevan matkapuhelimen kautta käyttävien osuus korostuu erityisesti nuorilla ja keski-ikäisillä sekä Uudellamaalla asuvilla. Kannettavaa tietokonetta käyttää muita useammin vuotiaat ja tablet-tietokonetta 5 5-vuotiaat. Kuvio 1. Minkä päätelaitteen tai -laitteiden kautta käytätte mobiilia internetyhteyttä? Käytössä mobiili internetyhteys Matkapuhelin, joka on myös puhekäytössä Kannettava tietokone Tablet-tietokone Pöytätietokone v. 201, n=1975 v. 2012, n=106 v. 2011, n=1291 v. 2010, n=96 15

16 .2. Mobiililiittymien käyttöpaikat Matkapuhelimen, kannettavan tai tablet-tietokoneen kautta mobiilia internetyhteyttä käytetään eniten kotona (8 %), liikkuessa tai matkustaessa 71 prosenttia ja töissä tai opiskelupaikassa puolet. Vapaaajan asunnolla käyttäviä on lähes puolet ja ulkomailla neljännes. Käyttö on yleistynyt erityisesti liikkuessa ja matkustaessa, töissä ja opiskelupaikassa sekä ulkomailla. Mobiilin internetyhteyden käyttöpaikkoina korostuu naisilla koti, miehillä ja nuorilla työ- tai opiskelupaikka. Uudellamaalla asuvat käyttävät muuta maata useammin internetiä mobiilisti liikkuessa ja matkustaessa, vapaa-ajan asunnolla sekä ulkomailla. Kuvio 15. Missä seuraavista paikoista käytätte mobiilia internetyhteyttä? Käyttää muun kuin pöytäkoneen kautta Kotona Liikkuessa tai matkustaessa Töissä tai opiskelupaikassa Vapaa-ajan asunnolla Ulkomailla Jossain muualla Ei osaa sanoa v. 201, n=1858 v. 2012, n=1100 v. 2011, n=

17 .. Mobiililiittymän hankinnan syyt Mobiilin internetliittymän hankintasyynä korostuu mahdollisuus käyttää liittymää paikasta riippumatta. Edullisen hinnan mainitsee neljännes mobiilin yhteyden omistavista. Neljä prosenttia mainitsee hankinnan syyksi sen, että muuta internetliittymää ei ollut saatavilla. Muutosta aiempiin mittauksiin on lähinnä mahdollisuudessa käyttää paikasta riippumatta, osuus on tässä selvästi noussut. Alueittain hankinnat syyt poikkeavat siten, että edullinen hinta korostuu n ja n maakunnissa, muiden internetliittymien saatavuus Suomessa. Kuvio 16. Mistä syistä hankitte mobiilin internetyhteyden? Käytössä mobiili internetyhteys, N=1975 (v. 201) Mahdollisuus käyttää liittymää paikasta riippumatta Edullinen hinta Hankitte osana palvelupakettia, esimerkiksi kiinteä ja mobiili-liittymä yhdessä Käyttötarpeeseen sopiva nopeus *) Muuta internetliittymää ei ollut saatavilla Ei mitään erityistä syytä Ei osaa sanoa v. 201, n=1975 v. 2012, n=106 v. 2011, n=1291 v. 2010, n=926 17

18 .. Mobiilitiedonsiirrosta maksaminen Kiinteä kuukausimaksu rajattomalla käyttöoikeudella on ylivoimaisesti suosituin maksutapa mobiilitiedonsiirrossa. Muut vaihtoehdot saavat marginaalisen osuuden ja muutokset edelliseen mittauskertaan ovat vähäisiä. Kuvio 17. Miten maksatte mobiilitiedonsiirrosta? Käytössä mobiili internetyhteys Kiinteä kuukausimaksu, rajaton käyttö Kiiteä kuukausimaksu siten, että tietyn rajan jälkeen käyttö hidastuu tai siitä peritään lisämaksu Pelkästään käyttömäärän mukainen maksu: maksu tiedonsiirtomäärän mukaan tai päiväkohtainen maksu Työnantaja maksaa Muu tapa Ei osaa sanoa v. 201, n=1975 v. 2012, n=1697 v. 2011, n=197 18

19 . Matkapuhelinliittymät.1. Sopimukset Enemmistö, noin kaksi vastaajaa kolmesta, omaa toistaiseksi voimassa olevan matkapuhelinliittymäsopimuksen. Määräaikaisia sopimuksia liittymistä on yhteensä neljännes. Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset ovat hieman yleistyneet kun tulosta verrataan aiempiin vuosiin ja kestoltaan yli vuoden mittaisten määräaikaisten sopimusten osuus on vastaavasti laskenut. Eläkeikäisillä liittymäsopimus on muita useammin toistaiseksi voimassaoleva, kun vastaavasti nuorilla korostuu määräaikaiset sopimukset. Kuvio 18. Millainen pääasiallisesti käyttämänne matkapuhelinliittymän sopimus on? Käytössä matkapuhelinliittymä, N=299 Toistaiseksi voimassa Määräaikainen, sopimuksen alkuperäinen kesto oli yli vuosi Määräaikainen, sopimuksen alkuperäinen kesto oli vuosi tai alle Määräaikainen, ette muista kestoa Ei tiedä sopimuksen kestoa, työnantaja maksaa Ei osaa sanoa v. 201, n=299 v. 2012, n=2956 v. 2011, n=298 v. 2010, n= Matkapuhelinliittymän palveluiden käyttö Matkapuhelinliittymien palveluiden käytössä korostuu edelleen tekstiviestien käyttö. Niitä käyttää aktiivisesti 87 prosenttia liittymän omistavista. Osuus on pysynyt aiempien vuosien tasolla. Sen sijaan nyt jo lähes puolet hyödyntää puhelintaan tiedonhakuun ja uutisten lukemiseen ja prosenttia sähköpostin käytössä. Sosiaalista mediaa puhelimella kertoo käyttävänsä reilu kolmannes (7 %) ja hieman alle kolmannes pikaviestinpalveluja kuten WhatsAppia. Myös videoita katselee tai musiikkia kuuntelee internetin kautta puhelimellaan lähes kolmannes matkapuhelimen käyttäjistä. Palveluiden käyttäjäosuudet ovat kasvaneet kaikilta osin paitsi siis tekstiviestien osalta. Ikä ja joidenkin palveluiden osalta sukupuoli vaikuttaa matkapuhelinpalveluiden käyttöön. Iän karttuessa palveluiden käyttö yksipuolistuu ja vain tekstiviestiä käytetään kaikista palveluista laajemmin iäkkäimpien keskuudessa. Myös Uudellamaalla ja suurissa kaupungeissa palveluja käytettään muuta maata useammin. 19

20 Kuvio 19. Mitä seuraavista palveluista käytätte säännöllisesti matkapuhelimella? Käytössä matkapuhelinliittymä Tekstiviestit Tiedonhaku ja uutisten luku nettisivuilta Sähköposti Sosiaalinen media kuten Facebook Pikaviestimet kuten WhatsApp Videoiden katselu tai musiikin kuuntelu internetistä 16 1 Internet-puhepalvelut kuten Skype 7 Ei mitään näistä v. 201, n=299 v. 2012, n=2956 v. 2011, n=298 20

21 5. Telepalvelut 5.1. Tietoisuus yleispalvelusta Suomessa kaikilla on oikeus saada kohtuulliseen hintaan kotiinsa puhelinliittymä ja vähintään yhden megan laajakaistaliittymä. Tätä oikeutta kutsutaan niin sanotuksi yleispalveluksi. Yleispalvelun tunnistaa ja tietää 2 prosenttia väestöstä. Tietoisuus on korkeinta miesten keskuudessa Ongelmat liittymien saatavuudessa Kaksi prosenttia suomalaisista kokee, että puhelinliittymän saatavuudessa on ollut ongelmia. Internetliittymän saatavuuden osalta ongelmia on kokenut seitsemän prosenttia suomalaisista. Maakunnista eniten ongelmia puhelinliittymän saatavuudessa on ollut Lapissa sekä osin myös maalaiskunnissa asuvilla. Internetliittymän saatavuudessa eniten ongelmia ovat kokeneet 5 vuotiaat. Kuvio 20. Onko teillä ollut ongelmia puhelinliittymän tai internetliittymän saatavuudessa kotiinne? vastaajat, N=000 Kyllä, puhelinliittymän osalta 2 Kyllä, internetliittymän osalta 7 Ei ole ollut ongelmia liittymien saatavuudessa 91 21

22 5.. Ongelmat sopimusehtojen saatavuudessa Puhelin- tai internetliittymiä koskevien sopimusehtojen saamisessa ongelmia on kokenut noin viisi prosenttia suomalaisista, yhdellä prosentilla sopimuksentekotilanteessa ja prosentilla sopimuksenteon jälkeen. Tulokset eivät poikkea merkittävästi taustamuuttujittain. Kuvio 21. Onko teillä ollut ongelmia puhelin- tai internetliittymiänne koskevien sopimusehtojen saamisessa sopimuksentekotilanteessa tai sopimuksen teon jälkeen? vastaajat, N=000 Kyllä, sopimuksentekotilanteessa 1 Kyllä, sopimuksen teon jälkeen Ei ole ollut ongelmia sopimusehtojen saamisessa 9 Ei osaa sanoa 1 22

23 6. Teleyritysten puhelinasiakaspalvelu Vain joka viides suomalainen tietää, että Viestintävirasto kerää ja julkaisee teleyritysten puhelinasiakaspalvelun vastausaikoja. Tietoisuus on muuta väestöä korkeammalla tasolla miehillä ja 25 vuotiailla sekä korkeasti koulutetuilla ja työelämässä olevilla. Reilu neljännes (27 %) ilmoitta, että puhelinasiakaspalvelun vastausajan pituus vaikuttaa heidän päätöksiinne siitä, minkä yrityksen palveluja he hankkivat. ikäisillä ja Uudellamaalla asuvilla vastausajan pituus vaikuttaa muuta väestöä enemmän palveluntarjoajan valintaan. Asiakaspalvelukanavista teleyritysten suhteen suosituin on puhelinasiakaspalvelu, sen valitsee väestöstä lähes joka toinen (6 %). Neljännes suosii sähköisiä palveluja, kuten verkkosivuja tai sähköpostia ja sama osuus asioi mieluiten myymälässä tai asiakaspalvelupisteessä. Nuorimmilla ikäryhmillä korostuu asiointi sähköisiä kanavia käyttäen ja eläkeikäisillä myymälöissä tai palvelupisteissä asiointi. Kuvio 22. Mitä asiakaspalvelukanavaa suositte asioidessanne oman teleyrityksenne kanssa? vastaajat, N=000 Puhelinasiakaspalvelua 6 Sähköisiä palveluita kuten verkkosivut ja sähköposti 25 Myymälöissä ja palvelupisteissä asioimista 25 Ei osaa sanoa 2

24 7. Aineiston kuvaus Seuraavissa kuvioissa on esitetty tutkimusaineiston rakenne tarkemmin taustamuuttujittain. Kuvio 2. Maakunta. Alue Uudenmaan maakunta Kanta-en maakunta Päijät-en maakunta Kymenlaakson maakunta n maakunta Varsinais-Suomen maakunta Satakunnan maakunta n maakunta n maakunta n maakunta Pirkanmaan maakunta Suomen maakunta n maakunta n maakunta n maakunta n maakunta Kainuun maakunta Lapin maakunta

25 Kuvio 2. Sukupuoli, ikäryhmä, koulutus ja työtilanne. Sukupuoli Nainen Mies Ikä vuotta 18-2 vuotta 25 - vuotta 5 - vuotta 5-5 vuotta 55-6 vuotta vuotta 15-2 vuotta Koulutus Kansakoulu Perus-/keski-/ammattikoulu Ylioppilas / opisto Ammattikorkeakoulu Yliopisto / korkeakoulu Työtilanne Olen työelämässä Olen opiskelija tai koululainen Olen kotiäiti/koti-isä Olen eläkkeellä Olen lomautettuna Olen työtön Kuvio 25. Asuinpaikkakunta, elinvaihe ja talouden koko. Asuinpaikkakunta Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen Tampere Turku Oulu Muu yli asukkaan kaupunki Alle asukkaan kaupunki Maalaiskunta Mikä on perheenne elinvaihe? Asutte vanhempien luona Yksinäistalous Lapseton pariskunta Pariskunta, vain alle kouluik.lapsia Pariskunta, on kouluik. lapsia Pariskunta, kotona asuvia aik. lapsia Pariskunta, lapset muuttaneet pois Eläkeläinen tai eläkeläisparisk. Yksinhuoltaja lapsen tai lasten kanssa Talouden koko 1 henkilö 2 henkilöä henkilöä henkilöä 5+ henkilöä

26 Kuvio 26. Talouden tulot ja ammattiryhmä. Talouden yhteenlasketut bruttovuositulot euroa tai vähemmän euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Yli euroa Ei halua sanoa Ei osaa sanoa Työelämässä/lomautettu/työtön, N=176 Ammattiryhmä Työväestö Alempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö Johtavassa asemassa oleva Yksityisyrittäjä Maanviljelijä Ei osaa sanoa

27 Liitekuvat ja -taulukot Onko teillä kotona käytössänne - kombinaatiot vastaajat, N=000 puhe & kiinteä & mobiili puhe & mobiili puhe & kiinteä pelkkä puhe 9 puhe & lanka 2 muut vaihtoehdot yhteensä 10 Onko teillä kotona käytössänne vastaajat, N=000 Sukupuoli Ikä Nainen Mies vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta N = Lankapuhelin Puhekäytössä oleva matkapuhelin Kiinteä internetyhteys, jota voi käyttää vain kotiympäristössä Mobiili internetyhteys Nettiliittymä NETTO (on internetyhteys) Ei ole internetyhteyttä Vain kiinteä internetyhteys Vain mobiili internetyhteys Kiinteä ja mobiili-internetyhteys

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Sähköisten viestintäpalvelujen. Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6.2015

Sähköisten viestintäpalvelujen. Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6.2015 Sähköisten viestintäpalvelujen käyttö Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6. julkaistavat tulokset Kuluttajatutkimustiedot suomalaisten viestintäpalvelujen käyttötottumuksista» Toteutettu

Lisätiedot

Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2010

Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2010 Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 00 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 78678 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0, 000 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Kuluttajatutkimus Viestintäviraston julkaisuja

Kuluttajatutkimus Viestintäviraston julkaisuja Kuluttajatutkimus 2016 Viestintäviraston julkaisuja 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Käytössä olevat liittymät... 3 2.1 Lähes 90 prosentilla mobiili-internetyhteys... 3 3 Syyt internetliittymän hankintaan tai

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen Aedonkeruu tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Kohti kevyempää sääntelyä

Kohti kevyempää sääntelyä Kohti kevyempää sääntelyä Viestintäviraston näkemyksiä komission 6.5.2015 tiedonantoon Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Mediainfo, Asta Sihvonen-Punkka 1 Euroopan komission Digitaaliset sisämarkkinat tiedonanto

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4/2011. Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin?

Markkinakatsaus 4/2011. Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin? Markkinakatsaus 4/2011 Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin? 1 Viestintävirasto 2011 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2011

Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2011 Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 0 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 0084 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0, 000 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit Viestintäviraston toimialan kehityksestä Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu Langattomuuden merkitys kasvaa Viestintäviraston toimintaympäristön muutostekijät Globalisaatio Kuluttajatottumusten

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Tohtori.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Tohtori.fi-sivuston 21. marraskuuta - 4. joulukuuta 2012

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö

DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö Kesä 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koululaisten puhelimen hankintaa

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

DNA LIITTYMÄHINNASTO 11/2016

DNA LIITTYMÄHINNASTO 11/2016 DNA LIITTYMÄHINNASTO 11/2016 DNA Rajaton -liittymät Ei käyttökattoa, liittymät sisältävät rajoittamattoman määrän kotimaan puheluita, teksti- ja multimediaviestejä sekä tiedonsiirtoa. DNA Rajaton 3G Perus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com Kävijäprofiili 20 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä, 6.948

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Suomenkuvalehti.fi ja Suomen Kuvalehti

Kävijäprofiili 2012. Suomenkuvalehti.fi ja Suomen Kuvalehti Kävijäprofiili 0 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 0. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 1 6-vuotiaat (est. 3.6.000 henkeä, 6.8 vastaajaa)

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016 Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025 Diplomityö seminaari 12.4.2016 Jimi Viitanen Johdanto Tutkimuskysymys Miten koti muodostavat yhteyden Internettiin? Minkälainen

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Etusivu

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Etusivu Kävijäprofiili 20 Plaza.fi/Etusivu Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Plaza.fi/Etusivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 2011. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 1

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Vertailusivustoja verkossa

Vertailusivustoja verkossa Vertailusivustoja verkossa Kuluttajaliitto on koonnut avuksesi verkossa toimivia erilaisia hintojen ja palvelujen vertailusivustoja. Kuluttajaliitto ei vastaa listalla esiintyvien toimijoiden tietojen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut.0.05 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA SISÄLTÖ Tutkimus sisälsi seuraavat aihekokonaisuudet: suomalaisten lukemiseen, musiikin kuunteluun ja lehtien lukemiseen käyttämä

Lisätiedot

Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja. Tuulikki Paturi 28.1.2016

Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja. Tuulikki Paturi 28.1.2016 Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja Tuulikki Paturi 28.1.2016 Henkilökohtaiset tietokonelaitteet Älypuhelin mukaan Tabletti Mukaan ja kotiin Läppäri kotiin 2 Mikä on tabletti? Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Hallituspuolueet sopivat marraskuussa uusista, nykyisiin maakuntiin perustuvista itsehallintoalueista, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Geodemografinen luokitus

Geodemografinen luokitus Geodemografinen luokitus Esite 2015 Suomi 1 Geodemografi nen luokitus Yleiskatsaus Suomi A A1 A2 A3 A4 Varakkaat talonomistajat Omakotitalounelma Aktiiviset lapsiperheet Varakkaat eläkeläiset Tuttua ja

Lisätiedot

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 8 - Regional Policy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI. Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili

AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI. Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili Autotalli.comin tyypillinen kävijä, desktop 90 % Mies 69 % 30 59 vuotias 39 % Johtavassa asemassa

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot