Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011"

Transkriptio

1 Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011 Ulla Reiterä-Paajanen, oppimis- ja työhönvalmentaja, KM (Johanna Nukari, neuropsykologi (ET),PsM Johanna Korkeamäki, sosiologi, tutkija) Avire-Kuntoutus Oy ja Kuntoutussäätiö

2 Mitä oppimisvaikeudet ovat? Sateenvarjo-käsite; ei täyttä yksimielisyyttä käsitteen sisällöstä Erityisillä oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan kehityksellisiä erityisvaikeuksia esimerkiksi lukemisessa tai kirjoittamisessa, jotka eivät selity lahjakkuudella, koulutuksella tai neurologisilla sairauksilla Ihmisen pysyvä ominaisuus Useita ilmenemismuotoja Taustalla useita eri geenejä Mainitaan kansainvälisessä tautiluokitusjärjestelmä ICD-10:ssä Dysleksia-diagnoosi 3-5 %, ADHD-diagnoosi 4,4 %; vaikeuksissa paljon myös komorbiditeettiä

3 Oppimisvaikeuksien osa-alueita: Lukivaikeus Matematiikan vaikeus Kielelliset erityisvaikeudet Hahmottamisen vaikeudet Motoriikan ongelmat Tarkkaavaisuuden häiriöt Laaja-alaiset oppimisvaikeudet

4 Oppimisvaikeuksien päällekkäisyys Lukivaikeuden esiintyvyys noin 5-10% Erilaisilla oppimisvaikeuksilla on taipumusta kumuloitua Jos henkilöllä on lukivaikeus, on keskimääräistä todennäköisempää, että hänellä on myös jotain muita erityisvaikeuksia, esim. matematiikan, tarkkaavaisuuden tai hahmottamisen vaikeuksia ADHD:n yhteydessä erityisiä oppimisvaikeuksia, 30 % puheen ja kielen kehityksen häiriöitä % Vaikeudet kasautuvat yksilöllisesti erilaisina yhdistelminä

5 Oppimisvaikeuksien perinnöllisyys Lukivaikeus on yhteydessä useampaan eri geeniin (esim. kromosomien 6 ja 15 geeneihin) ja tästä syystä samassa perheessä oppimisvaikeudet voivat esiintyä hyvin erilaisina Perinnöllisyys on osoitettu useissa geenitutkimuksissa (ks. esim. Kere, 2006, Grigorenko, 2001) Suomalaisessa pitkittäistutkimuksessa riskiperheiden lapsista keskimäärin 50% lukivaikeus

6 Tukea tarvitaan Mun ei tarttekaan muuttaa tai parantaa itteäni! Mun pitää vaan miettiä, ettiä oma tapa ja uskoo siihen. Ja harjotella, sä sanoit, kehittää siit oman näkönen! Henkistä tukea jaksamiseen opiskelussa. Rohkeus, tunteet tasaantuneet, lukkiutuminen hieman alentunut. Uskallusta kokeilla, että oma ajatus on ollut hyvä alku, etten jätä heti kesken, mä oon saanu kannustusta yrittää.

7 Oppimisvaikeudet aikuisilla, työelämä Kirjallisten töiden tekemisen vaikeus / hitaus Uusien tietokoneohjelmien tai muun uuden opettelun hitaus Lukemisen vaatimukset esim. jatkuvaan tietojen päivittämiseen liittyen Yhtä aikaa kuuntelemisen ja kirjoittamisen ongelmat (palaverit) Keskeytysten aiheuttamat keskittymisvaikeudet Pikkutarkan kirjaamisen ongelmat (päiväkodeissa, keittiötöissä, kaikkialla edellytetään kirjaamista) Vieraiden kielten hallitsemisen kasvavat vaatimukset

8 Oppimisvaikeudet aikuisilla, opiskelu Opinnoissa ongelmana ajanpuute tenteissä ja kotona tehtävissä töissä Epäselvät tehtävänannot Häiriöalttius esim. tunneilla tai tenttitilanteissa Vaikeus samaan aikaan kuunnella luentoa ja tehdä muistiinpanoja Vaikeus esseiden tai laajojen kirjoitustöiden hallinnassa Vaikeus seurata ryhmän keskustelua Sairaanhoitajilla / lähihoitajilla vaikeuksia lääkelaskuissa Vieraiden kielten oppimisvaikeudet

9 Lukivaikeuden määrittelyä Vaikeudet ilmenneet jo lapsuudessa / nuoruudessa Ei muita selittäviä syitä (neurologiset sairaudet, mielenterveyden ongelmat, yleinen lahjakkuustaso) Lukeminen hidasta ja / virhealtista muuhun suoriutumiseen nähden Kielellisen työmuistin vastaanottokapasiteetti yleensä suppea Lisäksi usein jotakin seuraavista: äänteiden erottelun työläys, nopeutetun nimeämisen hitaus, kirjoitusvirheet tai kirjallisen ilmaisun työläys, puheen vastaanoton hankaluus Yleensä lähisuvussa oppimisvaikeuksia

10 Lukivaikeuden ilmeneminen Lukeminen hidasta ja virhealtista Kirjoituksessa voi ilmetä kirjoitusvirheitä Tekstin tuottaminen voi olla työlästä Vierasperäiset nimet, termit, koodit hankalia lausua ja muistaa Kielellinen ulkoa oppiminen vaikeata (nimet,vieraan kielen sanat, kertotaulu) Työmuistin kapeus voi mm. heikentää kykyä pitää mielessä suullisia ohjeita ja mutkikkaita ajatuskokonaisuuksia Numerosarjoissa numerot voivat vaihtaa paikkaa Vieraiden kielten oppiminen vaikeaa Seurauksena voi olla luetun ymmärtämisen vaikeuksia ja lukemisen jääminen vähiin, mikä voi haitata sanavaraston ja taustatietomäärän kasvua

11 Matematiikan vaikeus Usein päällekkäisyyttä muiden oppimisvaikeuksien kanssa Taustalla voi olla monenlaisia muita perusvaikeuksia lukivaikeuden yhteydessä matematiikan vaikeuksia laajemmat kielellisen vaikeudet hahmottamisen vaikeudet tarkkaavuuden vaikeudet Puhtaasti matemaattisiin taitoihin liittyvät vaikeudet (esim. lukujonotaidot) Emotionaaliset tekijät Lääkelaskut, mittayksiköt, suuruussuhteet, rahastus hankalia Esiintyvyyden on arvioitu olevan 5-8%

12 Kielellinen erityisvaikeus (dysfasia) Kielelliset taidot kehittyvät lapsuudessa tavallista hitaammin ja poikkeavalla tavalla (esiintyvyys 3-7%) Ymmärtämisvaikeuksissa ongelmia voi esiintyä sanavarastossa, kielen rakenteen hallinnassa muistissa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa abstraktin kielen ja käsitteiden ymmärtämisessä Tuottamishäiriöissä vaikeuksia voi puolestaan ilmetä sanavaraston hallinnassa sanojen taivutuksessa ja lauserakenteissa kielenkäyttötaidoissa nimeämisessä (sanojen löytämisvaikeutta) sujuvuudessa ja artikuloinnissa Suurella osalla myöhemmin lukivaikeuksia

13 Kielelliset erityisvaikeudet aikuisuudessa Voivat ilmetä edelleen puhumisen ja puheen ymmärtämisen vaikeutena Sanojen löytämisvaikeutta, poikkeavia sanahahmoja ja poikkeavia lauserakenteita Abstraktin kielen ja käsitteiden ymmärtämisen vaikeutta Lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia Vaikeutta vieraiden kielten oppimisessa Nuoruusiästä alkaen myös visuaalinen päättely voi jäädä jälkeen ikätovereihin nähden monissa visuaalisissa päättelytehtävissä kielellisellä suoriutumisella on merkittävä osuutensa

14 Hahmotusvaikeudet Luokitellaan yleensä luokkaan F81.9(ICD-10), eli määrittämätön oppimiskyvyn häiriö määrittämättömät häiriöt, joissa on merkittävää kykenemättömyyttä oppimisessa eikä häiriö selity älyllisellä kehitysvammaisuudella, näön tai kuulon puutteilla eikä riittämättömällä kouluopetuksella Hahmotusvaikeudessa usein kyse puhtaasti nähdyn hahmottamista laajemmista hahmottamisen ongelmista (mittasuhteet, aikajatkumot, olennaisen hahmottaminen) Usein esiintyvät samanaikaisesti motoristen oppimisvaikeuksien kanssa

15 Hahmotusvaikeuksien ilmeneminen käytännössä: Kartan hahmottaminen Suunnistaminen, paikkojen löytäminen, reittien oppiminen Tilojen ja kappaleiden hahmottaminen (asennustyöt, rakennuspiirustukset) Kuvien muistaminen Aikataulut, ajan kuluminen, kellon hahmottaminen Käsien taidot (piirtäminen, kirjoittaminen, käsityöt) Kaavakkeiden täyttäminen ja symbolien ymmärtäminen Etäisyyksien ja nopeuksien hahmottaminen Matematiikan vaikeudet (lääkelaskut) Ruoka-aineiden mittasuhteet Vaikeudet sosiaalisessa kanssakäymisessä

16 Tarkkaavaisuushäiriöt Suomessa esiintyvyys n. 6% (lapset), Yhdysvalloissa 4,4 % (aikuiset) Millä tahansa tarkkaavuuden osa-alueella voi ilmetä ongelmia tarkkaavaisuuden kohdentaminen ja ylläpitäminen tarkkaavuuden jakaminen suorituspyrkimyksen sekä vireyden ja valmiustilan säätely toiminnan suunnittelu ja tavoitteisuus Taustalla biologisia tekijöitä, jotka voivat olla geneettisiä tai liittyä synnytyksen aikaisiin komplikaatioihin Tarkkaavaisuusongelmien rinnalla esiintyy usein oppimisvaikeuksia % oireet jatkuvat myös aikuisuudessa 70 %:lla ADHD-diagnoosin saaneista jokin muu psykiatrinen diagnoosi

17 ADHD aikuisuudessa Aikuisiän erityispiirteitä tarkkaavuushäiriön yhteydessä voivat olla asioiden alituinen huolestunut pohdiskeleminen alituinen epäonnistumisen tunne ryhtyminen useisiin hankkeisiin samanaikaisesti huono ajanhallinta Aikuisiässä saattaa tarkkaavuushäiriön yhteydessä esiintyä myös mielialan vaihtelua yliherkkyyttä stressille levottomuutta ja impulsiivisuutta (Katsaus: Korkeila & Tani, 2005)

18 Laaja-alaiset oppimisvaikeudet Ovat erityisiä oppimisvaikeuksia huomattavasti laajempia ja yleistyneempiä ja sijoittuvat kehitysvammaisuuden ja erityisten oppimisvaikeuksien välimaastoon (äo 70-84) Vaikeuksia yleensä kautta kouluhistorian, ongelmia sijoittumisessa jatko-opintoihin ja työelämään Usein liittyy heikkoutta toiminnan ohjauksessa sekä tarkkaavaisuudessa ja työmuistissa, tämä näkyy oppimisen hitautena tehtäviin liittymättömänä toimintana yleisenä organisoimattomuutena vaikeutena suunnitella, analysoida ja suorittaa erilaisia taitoa aloittamisen vaikeutta seurannan hankaluutta (ei osaa kontrolloida omaa tekemistään, työskentely katkeilee) arvioinnin pulmia itsenäinen työskentely on usein hankalaa

19 Oppimisvaikeuksien seurannaisvaikutuksia Oppimisvaikeuksista kärsivien aikuisten keskuudessa on havaittu keskimääräistä enemmän työttömyyttä alityöllisyyttä tyytymättömyyttä omaan elämään Suomalaisessa tutkimuksessa kouluvaikeuksia raportoineet nuoret aikuiset kokivat enemmän työttömyyttä heidän koulutustasonsa oli matalampi muihin verrattuna Erilaisissa riskiryhmissä oppimisvaikeuksien esiintymisluvut voivat olla merkittäviä: päihteiden väärinkäyttäjillä 70% vangeilla %

20 Missä asioissa oppimisvaikeus häiritsee itseä eniten, % (projektin asiakkaat, n=136) Tietyissä työtehtävissä Tiettyjen aineiden opinnoissa Yleisissä opiskelutaidoissa Ammatin- tai alanvalinnassa Arjen asioissa Työssä selviämisessä Yleisessä elämänhallinnassa Työnhaussa Ihmissuhteissa

21 Oppimisvaikeudet ja mielenterveyden ongelmat Oppimisvaikeudet ovat yhteydessä heikompaan itsetuntoon ja altistavat epäonnistumisen kokemuksille aiheuttavat jatkuvaa ponnistelua vaikeuksien piilottelu vie energiaa kielteiset oppimiskokemukset vaikuttavat käsitykseen itsestä negatiivisia tunteita herää omasta turhautumisesta ja ristiriidasta osaamisen/osaamattomuuden suhteen Suomalaisessa tutkimuksessa raportoidut kouluvaikeudet olivat merkittävästi yhteydessä matalampaan koettuun terveyteen: alle puolet kouluvaikeuksia kokeneista koki terveytensä hyväksi verrattuna kolmeen neljäsosaan muista nuorista aikuisista (Lavikainen ym. 2006)

22 Missä asioissa kokenut vaikeuksia aikuisena, kliinisesti todettu selkeä lukivaikeus, % (n=39, Opi oppimaan - projekti) Vieraat kielet Muistaminen Laskeminen Lukeminen Kirjoittaminen Keskittyminen Itsetunto Piirtäminen Ihmissuhteet Liikunta Käsien taidot % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Suuria vaikeuksia Lieviä vaikeuksia Ei vaikeuksia

23 Oppimisvaikeuksien tunnistuslista Voi käyttää oppimisvaikeuksien ensivaiheen tunnistamisen ja puheeksioton välineenä Perustuu British Dyslexia Associationin tunnistuslistaan, suomennettu ja muokattu projektissa Mukana tulkintaohje ammattilaisille vapaasti käytettävissä

24 Tunnistuslista Kysymykset, joihin eniten myöntäviä vastauksia ryhmässä selkeä lukivaikeus (n=9) 2. Onko vieraiden sanojen lukeminen sinulle hankalaa? 3. Onko sinun vaikea muistaa lukemasi tekstin sisältöä? 5. Onko vieraiden kielten oppiminen ollut sinulle hankalaa? 6. Onko sinulla oikeinkirjoitusvirheitä? 21. Onko asioiden kirjallinen ilmaisu sinulle hankalaa? vapaasti käytettävissä

25 NMI:n seulontamenetelmä Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille; Holopainen, Kairaluoma, Nevala, Ahonen, Aro (2004) Hinta 150 euroa (www.nmi.fi) Voidaan tehdä ryhmämuotoisena Pitää sisällään seuraavat tehtävät: luetun ymmärtäminen tekninen lukeminen (etsi kirjoitusvirheet, erota sanat) sanelu (tavalliset sanat, epäsanat) Katkaisurajat määritelty tuen tarpeen selvittelyn mukaan: suositeltava (heikon 12 %) tarpeellinen (heikoin 8 %) välttämätön (heikoin 4 %)

26 NMI:n yksilötesti Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille, Nevala, Kairaluoma, Ahonen, Aro, Holopainen (2006) Hinta 250 euroa (www.nmi.fi) Sisältää seuraavat tehtävät: ääneen lukemisnopeus (tavalliset sanat, epäsanat, teksti) ääneen lukemisen oikeellisuus (ks. edellä) luetun ymmärtäminen (monivalinta, kirjoittaen ja haastatellen) nopea kirjoittaminen Normiaineiston pohjalta luokiteltu tasoryhmät 1-9

27 Matematiikan taitojen arviointi - RMAT RMAT-laskutaidon testi 9-12-vuotiaille (Räsänen, 2004) Käsitellään peruslaskutaitoja yhteen- ja vähennyslaskuja päässä yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja allekkain muunnoksia (euroista sentteihin, desilitroista litroihin jne.) murtolukuja kertomista ja yhteenlaskua desimaaliluvuilla yhtälöitä Tulokset voidaan kääntää standardipisteiksi (6. luokka)

28 Haastattelulla keskeinen merkitys Kehityshistoriaan liittyvät kysymykset: Oliko lukemaan oppimisessa vaikeutta? Tuliko kirjoittaessa paljon virheitä? Oliko vieraiden kielten oppiminen hankalaa? Oliko matematiikassa vaikeutta? Oliko keskittymisessä vaikeutta? Sujuiko puhumaan oppiminen normaalissa tahdissa? Missä iässä oppi kävelemään? Onko saanut erityisopetusta tai ollut mukautettuja opintosuunnitelmia joissakin aineissa? Onko suvussa oppimisvaikeuksia / lukivaikeutta? Millainen koulumenestys on ollut laadullisesti sekä numeroin?

29 Milloin tarvitaan psykologista tutkimusta Monessa tapauksessa erityisopettajan tutkimus voi riittää erityisesti vaikeuksien ollessa kapea-alaisia erityisesti vaikeuksien painottuessa lukivaikeuteen Oppimisvaikeuksien psykologisen tutkimuksen perusteella voidaan selvittää: lukivaikeus saadaan tietoa matematiikan vaikeuksista tietoa laaja-alaisista oppimisvaikeuksista muistisuoriutumisen arvio on melko kattava viitteitä hahmottamisen vaikeuksista tai laajemmista kielellisistä vaikeuksista Psykologin tutkimuksen hyödyt edullisempi ja vie vähemmän aikaa kuin neuropsykologinen

30 Lausunnointi Tutkimuksesta kirjoitetaan aina lausunto, johon tulee kirjata sekä todetut vaikeudet että vahvuudet Lisäksi on hyvä tarvittaessa kirjoittaa suppeampi lukitodistus, jos ilmenee: lyhyesti ja yleistajuisesti keskeiset vaikeudet suositukset erityisjärjestelyistä vain vähän esim. haastatteluun liittyviä taustatietoja Lukitodistuksen voi viedä esim. työnantajalle, opettajalle tai muulle ei-terveydenhuollon ammattilaiselle lausuntoa helpommin

31 Milloin lähetettävä neuropsykologisiin tutkimuksiin? Jos tarvitaan enemmän tietoa seuraavista osa-alueista: toiminnan ohjauksen ja tarkkaavuuden vaikeudet laajempien kielellisten vaikeuksien tarkempi arviointi hahmotusvaikeuksien tarkempi arviointi erotusdiagnostiset kysymykset Mikäli psykologin tutkimuksen pohjalta ei tunnu löytyvän selitystä koettuihin/esiin tuleviin vaikeuksiin arjessa/ opinnoissa/työelämässä ja ongelmien esiintyessä hyvin laaja-alaisesti on perusteellinen selvitys aina paikallaan

32 Suositukset erityisjärjestelyistä työelämässä Työpaikalla työtehtävien ja työolosuhteiden järjestelemiseksi tai esimerkiksi autokouluun kirjallisia kokeita varten Suosituksia työelämässä voivat olla: rauhallinen työtila häiriöiden vähentämiseksi puhelimeen vastaamisen tai muiden keskeytysten rajoittaminen keskittymisen parantamiseksi vapauttaminen sihteerin roolista esim. kokouksissa riittävästi aikaa ja opastusta uusien asioiden perehdytyksessä uuden materiaalin keskeisten sisältöjen avaaminen suullisesti ennen lukemista ylipäänsä ohjeiden antaminen sekä kirjallisina että suullisesti Lausunnossa voidaan suositella myös apuvälineitä, joita työnantaja tai oppilaitos saattaa voida hankkia

33 Suositukset erityisjärjestelyistä opinnoissa Suosituksia opiskeluissa voivat olla: lisäaika tentteihin ja kotona tehtäviin kirjallisiin tehtäviin luentomuistiinpanot ennen luentoa mahdollisuus osaamisen osoittamiseen erilaisin keinoin, kuten suullisin tentein tai näytöin kirjoitusvirheitä ei huomioon arvostelussa selkeät jäsennykset opetettavista asioista ja tärkeistä sisällöistä lisäopetusta / tukiopetusta Lausunnossa voidaan suositella myös apuvälineitä, joita oppilaitos saattaa voida hankkia ja lainata tarvitseville

34 Ylioppilaskirjoitukset Lukilausunto : huomioiminen yhdessä oppiaineessa lisäksi erikoislääkärin lausunto, jolloin ylioppilaskirjoituksiin voi saada seuraavia erityisjärjestelyjä: pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite oikeus käyttää vastausten kirjoittamiseen tietokonetta tai kirjoituskonetta erillisessä tilassa lisäaika kuullunymmärtämiskokeen lopussa lisäaika kirjallisessa kokeessa, 1 tunti vapautus äidinkielen esseekokeen puhtaaksi kirjoittamisesta musteella tai kuulakynällä lisäaika kirjallisessa kokeessa, 2 tuntia erillinen koetila isokirjaimiset koetehtävät

35 Apuvälineitä Värilliset lukukalvot Värikoodien käyttö (esim. kansioissa) Äänikirjat Nauhurin käyttö (esim. kokouksissa) Puhuva laskin Sanelin Skanneri tiedonkäsittelyn avuksi Quicktionary, skannaava kynä, kääntää tekstiä ja ääntää sanoja (http://www.lohenette.fi/product_11013.html) Viivakoodin lukija sähköiseen laskujen maksuun Hexaglot-kielenkääntäjä (matkoilla, opiskelussa) (http://www.havulinna.fi/index_tiedostot/page2385.ht m)

36 Tietokoneella työskentelyä helpottaa Tietokoneen asetusten muuttaminen itselle sopiviksi Tietokoneen helppokäyttötoiminnot Selkeät näkymät näyttöruudulla Suurempi tietokoneen näyttö (esim. 24) Suurennettu kirjasinkoko (esim ) Monipuolisen värimaailman käyttö, taustaväritys tai värillinen teksti Sopiva kontrasti taustan ja tekstin välillä Tekstinkäsittelyohjelman ja sähköpostin oikoluku ja kieliopin tarkistus Isokirjainnäppäimistö tai näppäintarrat Käsitekartta-työkalut (MindManager, FreeMind, Cmap Tools, Muistutustoiminnot sähköpostissa ja/tai puhelimessa

37 Apuvälineohjelmat Tietokoneen äänituki Sanaennustus Dolphin-ohjelmat: Dolphin EasyTutor tuo Wordiin tukitoimintoja (esimerkiksi äänituki ja sanaennustus). Ohjelmista on ladattavissa maksuttomat kokeiluversiot Dolphin EasyProducer muuntaa Word-tiedostot äänikirjoiksi Kirjoita ja kuuntele: Kirjoita ja kuuntele -ohjelma puhuu kaikki näppäinten painallukset riippumatta käytettävästä sovelluksesta Aleksis: Lukemisen ja kirjoittamisen laaja opetus- ja testiohjelmisto tueksi oppilaille, joiden oikeinkirjoitusta ja lukemisen sujuvuutta ja tarkkuutta halutaan kehittää. Se sisältää myös puhe- ja kirjoitustuen Lexia: Joustava tietokoneohjelmisto, jonka avulla voidaan tehostaa lukivaikeuksien, puhehäiriöiden ja muiden kielellisten ongelmien kuntoutusta. Lexia sisältää 93 erillistä harjoitusohjelmaa

38 Linkit Apurahoja apuvälineiden hankintaan voi hakea: puh Apuvälineitä ja tietokoneohjelmia voi ostaa hyvin varustetuista kirjakaupoista ja nettikaupoista (www.compaid.fi ja Äänikirjat (www.celia.fi) Näkövammaisten keskusliitto Aviris. Apuvälinemyymälä ja myyntinäyttely (www.aviris.fi) Papunet sivusto: Tietoa puhevammaisuudesta ja selkokielestä. Uutisia selkokielellä ja tietoa selkokirjoista. Tutustuminen ja myynti: (www.papunet.net)

39 Mistä tutkimukset Monissa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuvat seulontatesteihin Neuropsykologisia tutkimuksia tekevät sairaaloiden neurologian ja foniatrian klinikat sekä yksityiset neuropsykologit Tutkimus on mahdollista saada julkisen terveydenhuollon kautta lääkärin lähetteellä, tässä vaihtelevia käytäntöjä Jos asiakas maksaa tutkimuksensa itse, tarvitaan Kelan korvausta varten lähettävän lääkärin lähete Myös vakuutusyhtiöt tai työterveyshuolto saattavat korvata neuropsykologisesta tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset

40 Mitä tunnistamisen jälkeen Neuropsykologinen kuntoutus edellyttää lääkärinlausuntoa ja neuropsykologista tutkimusta, jossa selvitetään: yksityiskohtaisesti erityisvaikeuksien luonne miten kehitykselliset oppimisvaikeudet haittaavat opiskelujen käynnistymistä / etenemistä tai vaikeuttavat työssä selviytymistä hoidon ennuste ja sen merkitys selkeä kuntoutustavoite erityisesti työ- tai opiskelukyky huomioon ottaen Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on opiskelutai työkyvyn parantaminen ja palauttaminen ja sen seurauksena opintojen edistyminen tai loppuun saattaminen, työelämään siirtyminen, työelämässä pysyminen tai työhön paluu

41 Mitä tunnistamisen jälkeen II Erityisopettajat voivat myös antaa kuntoutusta oppimisvaikeuksiin lähinnä opiskelijoille ei toistaiseksi voi saada Kelalta korvausta Asiakas voi maksaa itse tai jokin muu taho voi osallistua kustannuksiin (esim. työnantaja) Erilaiset lukijärjestöt järjestävät oppimiseen liittyviä kursseja (Erilaiset oppijat ry) Samoin työväenopistoissa ja kansalaisopistoissa voi olla tarjolla oppimiseen liittyviä kursseja (vrt. Kalliolan kansalaisopisto) ks. Palveluopas: Tukea ja palveluita nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin

42 Hyvä selviytyminen oppimisvaikeuden kanssa Itsetietoisuus, sinnikkyys, ennakoivuus, henkinen hyvinvointi, tavoitteiden asettaminen ja tuen hyödyntäminen ennustavat menestymistä paremmin kuin esimerkiksi opiskelusuoriutuminen tai taidot (Raskind ym. 1999) Never give up. Se on se perusasenne. Niin pahasti ei voi mennä pieleen, etteikö jotain oppisi. -- Etsi vaikka kirveen silmästä ne ihmiset, joilta saat apua. Nainen, 42 v. Vaikeudet ovat voitettavissa. Oivallus, että pystyy itse ohjaamaan omaa oppimista: vika ei ollut minussa vaan oppimismenetelmissä. Niinku autonominen olo.

43 Lähteet Grigorenko, E. (2001). Developmental dyslexia: An update on genes, brains, and environments. J Child Psychiat., 42, Haapasalo, S. & Korkeamäki J. (toim.). Kuntoutuspalveluita aikuisten oppimisvaikeuksiin. Opi oppimaan hankkeen väliraportti. Kuntoutussäätiö, Yliopistopaino Holopainen, L., Kairaluoma, L., Nevala, J., Ahonen, T. & Aro, M. (2004). Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille. Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopistopaino Korkeila, J. & Tani, P. (2005). Tarkkaavuushäiriö aikuisiässä, Duodecim, 121, Lavikainen, H., Koskinen, S., Aro, H., Kestilä, L., Lyytinen, H., Martelin, T., Pensola, T., Rahkonen, O. & Aromaa, A. (2006). Kouluvaikeuksien yleisyys ja yhteydet aikuisiän elämäntilanteeseen ja koettuun terveyteen. Lyytinen, H., Ahonen, T., Korhonen, T., Korkman, M. & Riita T. (toim.). Oppimisvaikeudet, neuropsykologinen näkökulma. Juva, WS Bookwell Oy, Kallio, Eeva-Liisa (2000). Kun oppiminen on vaikeaa. Prevent opiskellen ammattiin -projekti. Kuntoutussäätiö. Nevala, J., Kairaluoma, L., Ahonen, T., Aro, M. & Holopainen, L. (2006). Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille. Niilo Mäki Instituutti, Siirtopaino, Jyväskylä. Reiterä-Paajanen, U. (2010).Oppimisvalmennus aikuisten oppimisvaikeuksien kuntoutusmuotona. Kuntoutussäätiö. Räsänen, P. (2004). RMAT Laskutaidon testi 9-12-vuotiaille. Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Kiitos!

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA...

Lisätiedot

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA...

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009 Lea Jokinen DYSLEKSIA - Osana aikuisopiskelijan arkea humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lea Jokinen Dysleksia - osana aikuisopiskelijan arkea HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Erilaisen oppijan tuki lukiossa 2008-2010

Erilaisen oppijan tuki lukiossa 2008-2010 Erilaisen oppijan tuki lukiossa 2008-2010 1 Taustaa... 5 2 Tavoitteet... 5 3 Toteutus... 5 3.1 Nivelvaiheen toimenpiteet siirryttäessä peruskoulusta lukioon... 6 3.1.1 Siirtotietolomake... 6 3.1.2 Saattaen

Lisätiedot

SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille

SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille Tampereen kaupunginkirjasto SAMPOLAN KIRJASTO Heidi Roininen LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille Opetusministeriön projekti 2.8.2004 23.6.2005 RAPORTTI Sampolan kirjasto 29.7.2005

Lisätiedot

2010 Kuntoutus. Taataan työkyky mahdollisimman monelle. Vaikeavammaisten aivoverenkiertohäiriökuntoutujien kuntoutuksen nykykäytännöt Suomessa

2010 Kuntoutus. Taataan työkyky mahdollisimman monelle. Vaikeavammaisten aivoverenkiertohäiriökuntoutujien kuntoutuksen nykykäytännöt Suomessa Veijo Notkola Taataan työkyky mahdollisimman monelle Tuulikki Sjögren, Atte Hänninen, Annaliisa Kankainen, Jaana Paltamaa, Sinikka H. Peurala ja Ari Heinonen Vaikeavammaisten aivoverenkiertohäiriökuntoutujien

Lisätiedot

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET Niilo Mäki Instituutti Jyväskylä Isot aivot Otsalohko Päälaenlohko Takaraivolohko Ohimolohko Pikkuaivot Liitemateriaalia Niilo Mäki Instituutin oppimisvaikeuksia

Lisätiedot

Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA

Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma 2012 OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS

Lisätiedot

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen oppija lukiossa Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen vai monenlainen? Kaikki ovat erilaisia oppijoita erityisine tarpeineen. Puhutaankin jo monenlaisista oppijoista. Erityinen tuki, ohjaus

Lisätiedot

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I MISTÄ MATEMATIIKKAOSAAMISEN VAIKEUDET JUONTUVAT... 4 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLINEN METODI

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen LÖT Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen SÄHKÖISET SISÄL- Koonnut viittomakielenohjaaja Tiina Kajala 31.7.2013 1 Johdanto O hje on tarkoitettu kaikille kirjastoalan työntekijöille, jotka kohtaavat

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja

1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet 1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja 1 » huomion suuntaaminen ja ylläpitäminen» auditiiviset ja visuaaliset perustaidot kuten hahmottaminen

Lisätiedot

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke

Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille OPPITUKI-hanke SISÄLTÖ Oppituki-hanke oppisopimusopiskelijan tukena Hanke-esittely Oppisopimusinfo Tukea tarvitsevan oppisopimusopiskelijan

Lisätiedot

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA NUORILLE

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA NUORILLE OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA NUORILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA...

Lisätiedot

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Esteettömyys asenteeksi - Siltoja osallisuuteen. Tampereen yliopisto 8..2014 Airi Valkama Erilaisten oppijoiden liitto ry

Esteettömyys asenteeksi - Siltoja osallisuuteen. Tampereen yliopisto 8..2014 Airi Valkama Erilaisten oppijoiden liitto ry Esteettömyys asenteeksi - Siltoja osallisuuteen Tampereen yliopisto 8..2014 Airi Valkama Erilaisten oppijoiden liitto ry Miljoona erilaista oppijaa! 20 % väestöstä Varhainen tunnistaminen tukeminen Esikko

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja ALAVUDEN KAUPUNKI KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU ALAVUDEN KAUPUNGISSA Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö 1 Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö Suosituksen laatijat: Kuikka Pekka, PsL, neuropsykologi, Paajanen Teemu, PsM, psykologi, Kivekäs Teija, LT, psykiatrian dosentti, Vuokko

Lisätiedot