Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011"

Transkriptio

1 Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011 Ulla Reiterä-Paajanen, oppimis- ja työhönvalmentaja, KM (Johanna Nukari, neuropsykologi (ET),PsM Johanna Korkeamäki, sosiologi, tutkija) Avire-Kuntoutus Oy ja Kuntoutussäätiö

2 Mitä oppimisvaikeudet ovat? Sateenvarjo-käsite; ei täyttä yksimielisyyttä käsitteen sisällöstä Erityisillä oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan kehityksellisiä erityisvaikeuksia esimerkiksi lukemisessa tai kirjoittamisessa, jotka eivät selity lahjakkuudella, koulutuksella tai neurologisilla sairauksilla Ihmisen pysyvä ominaisuus Useita ilmenemismuotoja Taustalla useita eri geenejä Mainitaan kansainvälisessä tautiluokitusjärjestelmä ICD-10:ssä Dysleksia-diagnoosi 3-5 %, ADHD-diagnoosi 4,4 %; vaikeuksissa paljon myös komorbiditeettiä

3 Oppimisvaikeuksien osa-alueita: Lukivaikeus Matematiikan vaikeus Kielelliset erityisvaikeudet Hahmottamisen vaikeudet Motoriikan ongelmat Tarkkaavaisuuden häiriöt Laaja-alaiset oppimisvaikeudet

4 Oppimisvaikeuksien päällekkäisyys Lukivaikeuden esiintyvyys noin 5-10% Erilaisilla oppimisvaikeuksilla on taipumusta kumuloitua Jos henkilöllä on lukivaikeus, on keskimääräistä todennäköisempää, että hänellä on myös jotain muita erityisvaikeuksia, esim. matematiikan, tarkkaavaisuuden tai hahmottamisen vaikeuksia ADHD:n yhteydessä erityisiä oppimisvaikeuksia, 30 % puheen ja kielen kehityksen häiriöitä % Vaikeudet kasautuvat yksilöllisesti erilaisina yhdistelminä

5 Oppimisvaikeuksien perinnöllisyys Lukivaikeus on yhteydessä useampaan eri geeniin (esim. kromosomien 6 ja 15 geeneihin) ja tästä syystä samassa perheessä oppimisvaikeudet voivat esiintyä hyvin erilaisina Perinnöllisyys on osoitettu useissa geenitutkimuksissa (ks. esim. Kere, 2006, Grigorenko, 2001) Suomalaisessa pitkittäistutkimuksessa riskiperheiden lapsista keskimäärin 50% lukivaikeus

6 Tukea tarvitaan Mun ei tarttekaan muuttaa tai parantaa itteäni! Mun pitää vaan miettiä, ettiä oma tapa ja uskoo siihen. Ja harjotella, sä sanoit, kehittää siit oman näkönen! Henkistä tukea jaksamiseen opiskelussa. Rohkeus, tunteet tasaantuneet, lukkiutuminen hieman alentunut. Uskallusta kokeilla, että oma ajatus on ollut hyvä alku, etten jätä heti kesken, mä oon saanu kannustusta yrittää.

7 Oppimisvaikeudet aikuisilla, työelämä Kirjallisten töiden tekemisen vaikeus / hitaus Uusien tietokoneohjelmien tai muun uuden opettelun hitaus Lukemisen vaatimukset esim. jatkuvaan tietojen päivittämiseen liittyen Yhtä aikaa kuuntelemisen ja kirjoittamisen ongelmat (palaverit) Keskeytysten aiheuttamat keskittymisvaikeudet Pikkutarkan kirjaamisen ongelmat (päiväkodeissa, keittiötöissä, kaikkialla edellytetään kirjaamista) Vieraiden kielten hallitsemisen kasvavat vaatimukset

8 Oppimisvaikeudet aikuisilla, opiskelu Opinnoissa ongelmana ajanpuute tenteissä ja kotona tehtävissä töissä Epäselvät tehtävänannot Häiriöalttius esim. tunneilla tai tenttitilanteissa Vaikeus samaan aikaan kuunnella luentoa ja tehdä muistiinpanoja Vaikeus esseiden tai laajojen kirjoitustöiden hallinnassa Vaikeus seurata ryhmän keskustelua Sairaanhoitajilla / lähihoitajilla vaikeuksia lääkelaskuissa Vieraiden kielten oppimisvaikeudet

9 Lukivaikeuden määrittelyä Vaikeudet ilmenneet jo lapsuudessa / nuoruudessa Ei muita selittäviä syitä (neurologiset sairaudet, mielenterveyden ongelmat, yleinen lahjakkuustaso) Lukeminen hidasta ja / virhealtista muuhun suoriutumiseen nähden Kielellisen työmuistin vastaanottokapasiteetti yleensä suppea Lisäksi usein jotakin seuraavista: äänteiden erottelun työläys, nopeutetun nimeämisen hitaus, kirjoitusvirheet tai kirjallisen ilmaisun työläys, puheen vastaanoton hankaluus Yleensä lähisuvussa oppimisvaikeuksia

10 Lukivaikeuden ilmeneminen Lukeminen hidasta ja virhealtista Kirjoituksessa voi ilmetä kirjoitusvirheitä Tekstin tuottaminen voi olla työlästä Vierasperäiset nimet, termit, koodit hankalia lausua ja muistaa Kielellinen ulkoa oppiminen vaikeata (nimet,vieraan kielen sanat, kertotaulu) Työmuistin kapeus voi mm. heikentää kykyä pitää mielessä suullisia ohjeita ja mutkikkaita ajatuskokonaisuuksia Numerosarjoissa numerot voivat vaihtaa paikkaa Vieraiden kielten oppiminen vaikeaa Seurauksena voi olla luetun ymmärtämisen vaikeuksia ja lukemisen jääminen vähiin, mikä voi haitata sanavaraston ja taustatietomäärän kasvua

11 Matematiikan vaikeus Usein päällekkäisyyttä muiden oppimisvaikeuksien kanssa Taustalla voi olla monenlaisia muita perusvaikeuksia lukivaikeuden yhteydessä matematiikan vaikeuksia laajemmat kielellisen vaikeudet hahmottamisen vaikeudet tarkkaavuuden vaikeudet Puhtaasti matemaattisiin taitoihin liittyvät vaikeudet (esim. lukujonotaidot) Emotionaaliset tekijät Lääkelaskut, mittayksiköt, suuruussuhteet, rahastus hankalia Esiintyvyyden on arvioitu olevan 5-8%

12 Kielellinen erityisvaikeus (dysfasia) Kielelliset taidot kehittyvät lapsuudessa tavallista hitaammin ja poikkeavalla tavalla (esiintyvyys 3-7%) Ymmärtämisvaikeuksissa ongelmia voi esiintyä sanavarastossa, kielen rakenteen hallinnassa muistissa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa abstraktin kielen ja käsitteiden ymmärtämisessä Tuottamishäiriöissä vaikeuksia voi puolestaan ilmetä sanavaraston hallinnassa sanojen taivutuksessa ja lauserakenteissa kielenkäyttötaidoissa nimeämisessä (sanojen löytämisvaikeutta) sujuvuudessa ja artikuloinnissa Suurella osalla myöhemmin lukivaikeuksia

13 Kielelliset erityisvaikeudet aikuisuudessa Voivat ilmetä edelleen puhumisen ja puheen ymmärtämisen vaikeutena Sanojen löytämisvaikeutta, poikkeavia sanahahmoja ja poikkeavia lauserakenteita Abstraktin kielen ja käsitteiden ymmärtämisen vaikeutta Lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia Vaikeutta vieraiden kielten oppimisessa Nuoruusiästä alkaen myös visuaalinen päättely voi jäädä jälkeen ikätovereihin nähden monissa visuaalisissa päättelytehtävissä kielellisellä suoriutumisella on merkittävä osuutensa

14 Hahmotusvaikeudet Luokitellaan yleensä luokkaan F81.9(ICD-10), eli määrittämätön oppimiskyvyn häiriö määrittämättömät häiriöt, joissa on merkittävää kykenemättömyyttä oppimisessa eikä häiriö selity älyllisellä kehitysvammaisuudella, näön tai kuulon puutteilla eikä riittämättömällä kouluopetuksella Hahmotusvaikeudessa usein kyse puhtaasti nähdyn hahmottamista laajemmista hahmottamisen ongelmista (mittasuhteet, aikajatkumot, olennaisen hahmottaminen) Usein esiintyvät samanaikaisesti motoristen oppimisvaikeuksien kanssa

15 Hahmotusvaikeuksien ilmeneminen käytännössä: Kartan hahmottaminen Suunnistaminen, paikkojen löytäminen, reittien oppiminen Tilojen ja kappaleiden hahmottaminen (asennustyöt, rakennuspiirustukset) Kuvien muistaminen Aikataulut, ajan kuluminen, kellon hahmottaminen Käsien taidot (piirtäminen, kirjoittaminen, käsityöt) Kaavakkeiden täyttäminen ja symbolien ymmärtäminen Etäisyyksien ja nopeuksien hahmottaminen Matematiikan vaikeudet (lääkelaskut) Ruoka-aineiden mittasuhteet Vaikeudet sosiaalisessa kanssakäymisessä

16 Tarkkaavaisuushäiriöt Suomessa esiintyvyys n. 6% (lapset), Yhdysvalloissa 4,4 % (aikuiset) Millä tahansa tarkkaavuuden osa-alueella voi ilmetä ongelmia tarkkaavaisuuden kohdentaminen ja ylläpitäminen tarkkaavuuden jakaminen suorituspyrkimyksen sekä vireyden ja valmiustilan säätely toiminnan suunnittelu ja tavoitteisuus Taustalla biologisia tekijöitä, jotka voivat olla geneettisiä tai liittyä synnytyksen aikaisiin komplikaatioihin Tarkkaavaisuusongelmien rinnalla esiintyy usein oppimisvaikeuksia % oireet jatkuvat myös aikuisuudessa 70 %:lla ADHD-diagnoosin saaneista jokin muu psykiatrinen diagnoosi

17 ADHD aikuisuudessa Aikuisiän erityispiirteitä tarkkaavuushäiriön yhteydessä voivat olla asioiden alituinen huolestunut pohdiskeleminen alituinen epäonnistumisen tunne ryhtyminen useisiin hankkeisiin samanaikaisesti huono ajanhallinta Aikuisiässä saattaa tarkkaavuushäiriön yhteydessä esiintyä myös mielialan vaihtelua yliherkkyyttä stressille levottomuutta ja impulsiivisuutta (Katsaus: Korkeila & Tani, 2005)

18 Laaja-alaiset oppimisvaikeudet Ovat erityisiä oppimisvaikeuksia huomattavasti laajempia ja yleistyneempiä ja sijoittuvat kehitysvammaisuuden ja erityisten oppimisvaikeuksien välimaastoon (äo 70-84) Vaikeuksia yleensä kautta kouluhistorian, ongelmia sijoittumisessa jatko-opintoihin ja työelämään Usein liittyy heikkoutta toiminnan ohjauksessa sekä tarkkaavaisuudessa ja työmuistissa, tämä näkyy oppimisen hitautena tehtäviin liittymättömänä toimintana yleisenä organisoimattomuutena vaikeutena suunnitella, analysoida ja suorittaa erilaisia taitoa aloittamisen vaikeutta seurannan hankaluutta (ei osaa kontrolloida omaa tekemistään, työskentely katkeilee) arvioinnin pulmia itsenäinen työskentely on usein hankalaa

19 Oppimisvaikeuksien seurannaisvaikutuksia Oppimisvaikeuksista kärsivien aikuisten keskuudessa on havaittu keskimääräistä enemmän työttömyyttä alityöllisyyttä tyytymättömyyttä omaan elämään Suomalaisessa tutkimuksessa kouluvaikeuksia raportoineet nuoret aikuiset kokivat enemmän työttömyyttä heidän koulutustasonsa oli matalampi muihin verrattuna Erilaisissa riskiryhmissä oppimisvaikeuksien esiintymisluvut voivat olla merkittäviä: päihteiden väärinkäyttäjillä 70% vangeilla %

20 Missä asioissa oppimisvaikeus häiritsee itseä eniten, % (projektin asiakkaat, n=136) Tietyissä työtehtävissä Tiettyjen aineiden opinnoissa Yleisissä opiskelutaidoissa Ammatin- tai alanvalinnassa Arjen asioissa Työssä selviämisessä Yleisessä elämänhallinnassa Työnhaussa Ihmissuhteissa

21 Oppimisvaikeudet ja mielenterveyden ongelmat Oppimisvaikeudet ovat yhteydessä heikompaan itsetuntoon ja altistavat epäonnistumisen kokemuksille aiheuttavat jatkuvaa ponnistelua vaikeuksien piilottelu vie energiaa kielteiset oppimiskokemukset vaikuttavat käsitykseen itsestä negatiivisia tunteita herää omasta turhautumisesta ja ristiriidasta osaamisen/osaamattomuuden suhteen Suomalaisessa tutkimuksessa raportoidut kouluvaikeudet olivat merkittävästi yhteydessä matalampaan koettuun terveyteen: alle puolet kouluvaikeuksia kokeneista koki terveytensä hyväksi verrattuna kolmeen neljäsosaan muista nuorista aikuisista (Lavikainen ym. 2006)

22 Missä asioissa kokenut vaikeuksia aikuisena, kliinisesti todettu selkeä lukivaikeus, % (n=39, Opi oppimaan - projekti) Vieraat kielet Muistaminen Laskeminen Lukeminen Kirjoittaminen Keskittyminen Itsetunto Piirtäminen Ihmissuhteet Liikunta Käsien taidot % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Suuria vaikeuksia Lieviä vaikeuksia Ei vaikeuksia

23 Oppimisvaikeuksien tunnistuslista Voi käyttää oppimisvaikeuksien ensivaiheen tunnistamisen ja puheeksioton välineenä Perustuu British Dyslexia Associationin tunnistuslistaan, suomennettu ja muokattu projektissa Mukana tulkintaohje ammattilaisille vapaasti käytettävissä

24 Tunnistuslista Kysymykset, joihin eniten myöntäviä vastauksia ryhmässä selkeä lukivaikeus (n=9) 2. Onko vieraiden sanojen lukeminen sinulle hankalaa? 3. Onko sinun vaikea muistaa lukemasi tekstin sisältöä? 5. Onko vieraiden kielten oppiminen ollut sinulle hankalaa? 6. Onko sinulla oikeinkirjoitusvirheitä? 21. Onko asioiden kirjallinen ilmaisu sinulle hankalaa? vapaasti käytettävissä

25 NMI:n seulontamenetelmä Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille; Holopainen, Kairaluoma, Nevala, Ahonen, Aro (2004) Hinta 150 euroa (www.nmi.fi) Voidaan tehdä ryhmämuotoisena Pitää sisällään seuraavat tehtävät: luetun ymmärtäminen tekninen lukeminen (etsi kirjoitusvirheet, erota sanat) sanelu (tavalliset sanat, epäsanat) Katkaisurajat määritelty tuen tarpeen selvittelyn mukaan: suositeltava (heikon 12 %) tarpeellinen (heikoin 8 %) välttämätön (heikoin 4 %)

26 NMI:n yksilötesti Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille, Nevala, Kairaluoma, Ahonen, Aro, Holopainen (2006) Hinta 250 euroa (www.nmi.fi) Sisältää seuraavat tehtävät: ääneen lukemisnopeus (tavalliset sanat, epäsanat, teksti) ääneen lukemisen oikeellisuus (ks. edellä) luetun ymmärtäminen (monivalinta, kirjoittaen ja haastatellen) nopea kirjoittaminen Normiaineiston pohjalta luokiteltu tasoryhmät 1-9

27 Matematiikan taitojen arviointi - RMAT RMAT-laskutaidon testi 9-12-vuotiaille (Räsänen, 2004) Käsitellään peruslaskutaitoja yhteen- ja vähennyslaskuja päässä yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja allekkain muunnoksia (euroista sentteihin, desilitroista litroihin jne.) murtolukuja kertomista ja yhteenlaskua desimaaliluvuilla yhtälöitä Tulokset voidaan kääntää standardipisteiksi (6. luokka)

28 Haastattelulla keskeinen merkitys Kehityshistoriaan liittyvät kysymykset: Oliko lukemaan oppimisessa vaikeutta? Tuliko kirjoittaessa paljon virheitä? Oliko vieraiden kielten oppiminen hankalaa? Oliko matematiikassa vaikeutta? Oliko keskittymisessä vaikeutta? Sujuiko puhumaan oppiminen normaalissa tahdissa? Missä iässä oppi kävelemään? Onko saanut erityisopetusta tai ollut mukautettuja opintosuunnitelmia joissakin aineissa? Onko suvussa oppimisvaikeuksia / lukivaikeutta? Millainen koulumenestys on ollut laadullisesti sekä numeroin?

29 Milloin tarvitaan psykologista tutkimusta Monessa tapauksessa erityisopettajan tutkimus voi riittää erityisesti vaikeuksien ollessa kapea-alaisia erityisesti vaikeuksien painottuessa lukivaikeuteen Oppimisvaikeuksien psykologisen tutkimuksen perusteella voidaan selvittää: lukivaikeus saadaan tietoa matematiikan vaikeuksista tietoa laaja-alaisista oppimisvaikeuksista muistisuoriutumisen arvio on melko kattava viitteitä hahmottamisen vaikeuksista tai laajemmista kielellisistä vaikeuksista Psykologin tutkimuksen hyödyt edullisempi ja vie vähemmän aikaa kuin neuropsykologinen

30 Lausunnointi Tutkimuksesta kirjoitetaan aina lausunto, johon tulee kirjata sekä todetut vaikeudet että vahvuudet Lisäksi on hyvä tarvittaessa kirjoittaa suppeampi lukitodistus, jos ilmenee: lyhyesti ja yleistajuisesti keskeiset vaikeudet suositukset erityisjärjestelyistä vain vähän esim. haastatteluun liittyviä taustatietoja Lukitodistuksen voi viedä esim. työnantajalle, opettajalle tai muulle ei-terveydenhuollon ammattilaiselle lausuntoa helpommin

31 Milloin lähetettävä neuropsykologisiin tutkimuksiin? Jos tarvitaan enemmän tietoa seuraavista osa-alueista: toiminnan ohjauksen ja tarkkaavuuden vaikeudet laajempien kielellisten vaikeuksien tarkempi arviointi hahmotusvaikeuksien tarkempi arviointi erotusdiagnostiset kysymykset Mikäli psykologin tutkimuksen pohjalta ei tunnu löytyvän selitystä koettuihin/esiin tuleviin vaikeuksiin arjessa/ opinnoissa/työelämässä ja ongelmien esiintyessä hyvin laaja-alaisesti on perusteellinen selvitys aina paikallaan

32 Suositukset erityisjärjestelyistä työelämässä Työpaikalla työtehtävien ja työolosuhteiden järjestelemiseksi tai esimerkiksi autokouluun kirjallisia kokeita varten Suosituksia työelämässä voivat olla: rauhallinen työtila häiriöiden vähentämiseksi puhelimeen vastaamisen tai muiden keskeytysten rajoittaminen keskittymisen parantamiseksi vapauttaminen sihteerin roolista esim. kokouksissa riittävästi aikaa ja opastusta uusien asioiden perehdytyksessä uuden materiaalin keskeisten sisältöjen avaaminen suullisesti ennen lukemista ylipäänsä ohjeiden antaminen sekä kirjallisina että suullisesti Lausunnossa voidaan suositella myös apuvälineitä, joita työnantaja tai oppilaitos saattaa voida hankkia

33 Suositukset erityisjärjestelyistä opinnoissa Suosituksia opiskeluissa voivat olla: lisäaika tentteihin ja kotona tehtäviin kirjallisiin tehtäviin luentomuistiinpanot ennen luentoa mahdollisuus osaamisen osoittamiseen erilaisin keinoin, kuten suullisin tentein tai näytöin kirjoitusvirheitä ei huomioon arvostelussa selkeät jäsennykset opetettavista asioista ja tärkeistä sisällöistä lisäopetusta / tukiopetusta Lausunnossa voidaan suositella myös apuvälineitä, joita oppilaitos saattaa voida hankkia ja lainata tarvitseville

34 Ylioppilaskirjoitukset Lukilausunto : huomioiminen yhdessä oppiaineessa lisäksi erikoislääkärin lausunto, jolloin ylioppilaskirjoituksiin voi saada seuraavia erityisjärjestelyjä: pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite oikeus käyttää vastausten kirjoittamiseen tietokonetta tai kirjoituskonetta erillisessä tilassa lisäaika kuullunymmärtämiskokeen lopussa lisäaika kirjallisessa kokeessa, 1 tunti vapautus äidinkielen esseekokeen puhtaaksi kirjoittamisesta musteella tai kuulakynällä lisäaika kirjallisessa kokeessa, 2 tuntia erillinen koetila isokirjaimiset koetehtävät

35 Apuvälineitä Värilliset lukukalvot Värikoodien käyttö (esim. kansioissa) Äänikirjat Nauhurin käyttö (esim. kokouksissa) Puhuva laskin Sanelin Skanneri tiedonkäsittelyn avuksi Quicktionary, skannaava kynä, kääntää tekstiä ja ääntää sanoja (http://www.lohenette.fi/product_11013.html) Viivakoodin lukija sähköiseen laskujen maksuun Hexaglot-kielenkääntäjä (matkoilla, opiskelussa) (http://www.havulinna.fi/index_tiedostot/page2385.ht m)

36 Tietokoneella työskentelyä helpottaa Tietokoneen asetusten muuttaminen itselle sopiviksi Tietokoneen helppokäyttötoiminnot Selkeät näkymät näyttöruudulla Suurempi tietokoneen näyttö (esim. 24) Suurennettu kirjasinkoko (esim ) Monipuolisen värimaailman käyttö, taustaväritys tai värillinen teksti Sopiva kontrasti taustan ja tekstin välillä Tekstinkäsittelyohjelman ja sähköpostin oikoluku ja kieliopin tarkistus Isokirjainnäppäimistö tai näppäintarrat Käsitekartta-työkalut (MindManager, FreeMind, Cmap Tools, Muistutustoiminnot sähköpostissa ja/tai puhelimessa

37 Apuvälineohjelmat Tietokoneen äänituki Sanaennustus Dolphin-ohjelmat: Dolphin EasyTutor tuo Wordiin tukitoimintoja (esimerkiksi äänituki ja sanaennustus). Ohjelmista on ladattavissa maksuttomat kokeiluversiot Dolphin EasyProducer muuntaa Word-tiedostot äänikirjoiksi Kirjoita ja kuuntele: Kirjoita ja kuuntele -ohjelma puhuu kaikki näppäinten painallukset riippumatta käytettävästä sovelluksesta Aleksis: Lukemisen ja kirjoittamisen laaja opetus- ja testiohjelmisto tueksi oppilaille, joiden oikeinkirjoitusta ja lukemisen sujuvuutta ja tarkkuutta halutaan kehittää. Se sisältää myös puhe- ja kirjoitustuen Lexia: Joustava tietokoneohjelmisto, jonka avulla voidaan tehostaa lukivaikeuksien, puhehäiriöiden ja muiden kielellisten ongelmien kuntoutusta. Lexia sisältää 93 erillistä harjoitusohjelmaa

38 Linkit Apurahoja apuvälineiden hankintaan voi hakea: puh Apuvälineitä ja tietokoneohjelmia voi ostaa hyvin varustetuista kirjakaupoista ja nettikaupoista (www.compaid.fi ja Äänikirjat (www.celia.fi) Näkövammaisten keskusliitto Aviris. Apuvälinemyymälä ja myyntinäyttely (www.aviris.fi) Papunet sivusto: Tietoa puhevammaisuudesta ja selkokielestä. Uutisia selkokielellä ja tietoa selkokirjoista. Tutustuminen ja myynti: (www.papunet.net)

39 Mistä tutkimukset Monissa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuvat seulontatesteihin Neuropsykologisia tutkimuksia tekevät sairaaloiden neurologian ja foniatrian klinikat sekä yksityiset neuropsykologit Tutkimus on mahdollista saada julkisen terveydenhuollon kautta lääkärin lähetteellä, tässä vaihtelevia käytäntöjä Jos asiakas maksaa tutkimuksensa itse, tarvitaan Kelan korvausta varten lähettävän lääkärin lähete Myös vakuutusyhtiöt tai työterveyshuolto saattavat korvata neuropsykologisesta tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset

40 Mitä tunnistamisen jälkeen Neuropsykologinen kuntoutus edellyttää lääkärinlausuntoa ja neuropsykologista tutkimusta, jossa selvitetään: yksityiskohtaisesti erityisvaikeuksien luonne miten kehitykselliset oppimisvaikeudet haittaavat opiskelujen käynnistymistä / etenemistä tai vaikeuttavat työssä selviytymistä hoidon ennuste ja sen merkitys selkeä kuntoutustavoite erityisesti työ- tai opiskelukyky huomioon ottaen Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on opiskelutai työkyvyn parantaminen ja palauttaminen ja sen seurauksena opintojen edistyminen tai loppuun saattaminen, työelämään siirtyminen, työelämässä pysyminen tai työhön paluu

41 Mitä tunnistamisen jälkeen II Erityisopettajat voivat myös antaa kuntoutusta oppimisvaikeuksiin lähinnä opiskelijoille ei toistaiseksi voi saada Kelalta korvausta Asiakas voi maksaa itse tai jokin muu taho voi osallistua kustannuksiin (esim. työnantaja) Erilaiset lukijärjestöt järjestävät oppimiseen liittyviä kursseja (Erilaiset oppijat ry) Samoin työväenopistoissa ja kansalaisopistoissa voi olla tarjolla oppimiseen liittyviä kursseja (vrt. Kalliolan kansalaisopisto) ks. Palveluopas: Tukea ja palveluita nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin

42 Hyvä selviytyminen oppimisvaikeuden kanssa Itsetietoisuus, sinnikkyys, ennakoivuus, henkinen hyvinvointi, tavoitteiden asettaminen ja tuen hyödyntäminen ennustavat menestymistä paremmin kuin esimerkiksi opiskelusuoriutuminen tai taidot (Raskind ym. 1999) Never give up. Se on se perusasenne. Niin pahasti ei voi mennä pieleen, etteikö jotain oppisi. -- Etsi vaikka kirveen silmästä ne ihmiset, joilta saat apua. Nainen, 42 v. Vaikeudet ovat voitettavissa. Oivallus, että pystyy itse ohjaamaan omaa oppimista: vika ei ollut minussa vaan oppimismenetelmissä. Niinku autonominen olo.

43 Lähteet Grigorenko, E. (2001). Developmental dyslexia: An update on genes, brains, and environments. J Child Psychiat., 42, Haapasalo, S. & Korkeamäki J. (toim.). Kuntoutuspalveluita aikuisten oppimisvaikeuksiin. Opi oppimaan hankkeen väliraportti. Kuntoutussäätiö, Yliopistopaino Holopainen, L., Kairaluoma, L., Nevala, J., Ahonen, T. & Aro, M. (2004). Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille. Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopistopaino Korkeila, J. & Tani, P. (2005). Tarkkaavuushäiriö aikuisiässä, Duodecim, 121, Lavikainen, H., Koskinen, S., Aro, H., Kestilä, L., Lyytinen, H., Martelin, T., Pensola, T., Rahkonen, O. & Aromaa, A. (2006). Kouluvaikeuksien yleisyys ja yhteydet aikuisiän elämäntilanteeseen ja koettuun terveyteen. Lyytinen, H., Ahonen, T., Korhonen, T., Korkman, M. & Riita T. (toim.). Oppimisvaikeudet, neuropsykologinen näkökulma. Juva, WS Bookwell Oy, Kallio, Eeva-Liisa (2000). Kun oppiminen on vaikeaa. Prevent opiskellen ammattiin -projekti. Kuntoutussäätiö. Nevala, J., Kairaluoma, L., Ahonen, T., Aro, M. & Holopainen, L. (2006). Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille. Niilo Mäki Instituutti, Siirtopaino, Jyväskylä. Reiterä-Paajanen, U. (2010).Oppimisvalmennus aikuisten oppimisvaikeuksien kuntoutusmuotona. Kuntoutussäätiö. Räsänen, P. (2004). RMAT Laskutaidon testi 9-12-vuotiaille. Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Kiitos!

Nuorten lukivaikeuksien arviointi, ilmeneminen ja tukeminen

Nuorten lukivaikeuksien arviointi, ilmeneminen ja tukeminen Nuorten lukivaikeuksien arviointi, ilmeneminen ja tukeminen 16.9.2010 Helsinki Leila Kairaluoma, Niilo Mäki Instituutti KM, Erityisopettaja, tutkija Motivoimaa-hanke,Jyväskylä Erityisvaikeus Lukivaikeus

Lisätiedot

Oppimisvaikeuksien huomioiminen asiakkaan ohjauksessa. Tietoa aikuisen asiakkaan oppimisvaikeuden tunnistamisesta ja jatko-ohjauksesta

Oppimisvaikeuksien huomioiminen asiakkaan ohjauksessa. Tietoa aikuisen asiakkaan oppimisvaikeuden tunnistamisesta ja jatko-ohjauksesta Oppimisvaikeuksien huomioiminen asiakkaan ohjauksessa Tietoa aikuisen asiakkaan oppimisvaikeuden tunnistamisesta ja jatko-ohjauksesta Aikuisten oppimisvaikeudet: ovat vielä huonosti tunnistettuja voivat

Lisätiedot

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104), KM helena.kurkela@aalto.fi 2. Luento ma 7.9. klo 14.00 15.30 (Otaniemi) ke 7.10. klo 15.00 16.30 (Arabia) * Opiskelukyky * Ajankäytön suunnittelu * Oppimisvaikeudet

Lisätiedot

Lukivaikeus. ttömällä kouluopetuksella

Lukivaikeus. ttömällä kouluopetuksella LUKIVAIKEUS Lukivaikeus Lukemiseen ja/tai kirjoittamiseen liittyvät erityisvaikeudet, jotka ovat ristiriidassa oppijan muuhun lahjakkuustasoon ja oppimiskykyyn eli lukivaikeus ei selity - alhaisella älykkyydellä

Lisätiedot

OPI OPPIMAAN HANKE PÄHKINÄNKUORESSA. Kuntoutuspalveluita nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin (2006-2010)

OPI OPPIMAAN HANKE PÄHKINÄNKUORESSA. Kuntoutuspalveluita nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin (2006-2010) OPI OPPIMAAN HANKE PÄHKINÄNKUORESSA Kuntoutuspalveluita nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin (2006-2010) Seija Haapasalo Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kuntoutussäätiö Opi oppimaan hanke

Lisätiedot

Aikuisiän oppimisvaikeudet ja niiden kohtaaminen

Aikuisiän oppimisvaikeudet ja niiden kohtaaminen Aikuisiän oppimisvaikeudet ja niiden kohtaaminen Jaana Körkkö, kouluttaja, ammatillinen erityisopettaja Satu Tuulasvirta, kouluttaja, ammatillinen erityisopettaja SISÄLTÖ: Aikuisten oppimisvaikeudet (johdanto

Lisätiedot

OPI OPPIMAAN HANKE: KUNTOUTUSPALVELUITA NUORTEN JA AIKUISTEN OPPIMISVAIKEUKSIIN (2006-2010)

OPI OPPIMAAN HANKE: KUNTOUTUSPALVELUITA NUORTEN JA AIKUISTEN OPPIMISVAIKEUKSIIN (2006-2010) OPI OPPIMAAN HANKE: KUNTOUTUSPALVELUITA NUORTEN JA AIKUISTEN OPPIMISVAIKEUKSIIN (2006-2010) Seija Haapasalo Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kuntoutussäätiö Opi oppimaan -hankkeen tausta 1 Oppimisvaikeudet

Lisätiedot

Lukivaikeudet haasteena

Lukivaikeudet haasteena Lukivaikeudet haasteena Lukemiseen liittyvät ongelmat tulevat usein esiin hitautena ja työläytenä. Myös luetun ymmärtäminen on osalle hankalaa, samoin juuri luetun asian muistaminen. H13: Mä pidän taukoja,

Lisätiedot

Kuka on erilainen oppija

Kuka on erilainen oppija Kuka on erilainen oppija Oppimisvaikeudet Lukivaikeudet Muut kielelliset erityisvaikeudet Matematiikan erityisvaikeudet Tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen vaikeudet Motoriset vaikeudet Hahmotusvaikeudet

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNNALLE: Liite 1 1 (2) LAUSUNTO LUKIHÄIRIÖSTÄ Lausunnon 1. sivun täyttää tutkimuksen suorittaja ja lausunnon antaja (erityisopettaja, psykologi, puheterapeutti, lukihäiriöön perehtynyt

Lisätiedot

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Tutkija, VTM Johanna Korkeamäki Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 13.4.2011 Työryhmä 6 20.4.2011 1 Esityksen

Lisätiedot

Kielelliset vaikeudet ja niiden. Irma Kakkuri, lehtori Erityispedagogiikka, Jy

Kielelliset vaikeudet ja niiden. Irma Kakkuri, lehtori Erityispedagogiikka, Jy Kielelliset vaikeudet ja niiden kohtaaminen lukiossa Irma Kakkuri, lehtori Erityispedagogiikka, Jy Mitä lukemis ja kirjoittamisvaikeudella tarkoitetaan? Erillinen, merkittävä lukutaidon kehittymisen puute,

Lisätiedot

Mikä auttaa selviytymään?

Mikä auttaa selviytymään? Mikä auttaa selviytymään? Johanna Korkeamäki, tutkija, VTM Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Kuntoutussäätiö johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi Tutkimuksen tausta Osana Kuntoutussäätiön Opi

Lisätiedot

Miten nuorten ja aikuisten kehitykselliset oppimisvaikeudet ilmenevät työssä ja opiskelussa Kuntoutuspäivät 10.3.2015

Miten nuorten ja aikuisten kehitykselliset oppimisvaikeudet ilmenevät työssä ja opiskelussa Kuntoutuspäivät 10.3.2015 Miten nuorten ja aikuisten kehitykselliset oppimisvaikeudet ilmenevät työssä ja opiskelussa Kuntoutuspäivät 10.3.2015 Johanna Nukari, neuropsykologian erikoispsykologi, PsL Johanna.nukari@kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

Kielten oppimisen vaikeuksien ja lukivaikeuksien yhteydet

Kielten oppimisen vaikeuksien ja lukivaikeuksien yhteydet Kielten oppimisen vaikeuksien ja lukivaikeuksien yhteydet Leena Holopainen Professori Joensuun yliopisto Mitä ovat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (= lukivaikeudet, dysleksia)? Dysleksia on yksi

Lisätiedot

Oppimisen ongelmien seuraukset tiedetään tunnistetaanko oppimisen vaikeudet?

Oppimisen ongelmien seuraukset tiedetään tunnistetaanko oppimisen vaikeudet? Oppimisen ongelmien seuraukset tiedetään tunnistetaanko oppimisen vaikeudet? Johanna Korkeamäki Tutkija-kehittäjä, VTM 5.3.2015 1 Tervetuloa oppimisen ihmeelliseen maailmaan Oppiminen itsessään on yksi

Lisätiedot

Oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Turvapaikanhakijat ja pakolaislapset perusopetuksessa Helsinki Anu Arvonen

Oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Turvapaikanhakijat ja pakolaislapset perusopetuksessa Helsinki Anu Arvonen Oppimisvaikeuksien tunnistaminen Turvapaikanhakijat ja pakolaislapset perusopetuksessa Helsinki 26.10.2017 Anu Arvonen Mitä oppimisvaikeudet ovat Oppimisvaikeuden määritelmä: taidot kehittyvät erityisen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Erityisen monipuolista opiskelua HAAPAVESI 6.9.2013 Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan sitä, että oppijalla on vaikeuksia saavuttaa opiskelun tavoitteet, tai tavoitteiden

Lisätiedot

1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja

1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet 1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja 1 » huomion suuntaaminen ja ylläpitäminen» auditiiviset ja visuaaliset perustaidot kuten hahmottaminen

Lisätiedot

Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä. SeAMK Riihilahti

Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä. SeAMK Riihilahti Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä Esityksen rakenne Taustaa ja yleistä esteettömyydestä ja erilaisista oppijoista Muutama sana lukivaikeudesta ja hahmottamisen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: Kuinka kauan olet

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

Adoptoitu lapsi ja nuori koulussa

Adoptoitu lapsi ja nuori koulussa Adoptoitu lapsi ja nuori koulussa Adoptioperheet ry:n sunnuntaibrunssi 20.1. Matti Matikainen, erityisopettaja Sisältö Perusopetuksen lainsäädäntöä Oppimisvaikeudet Tukitoimet perusopetuksessa Nivelvaiheet

Lisätiedot

Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä tilanteissa

Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä tilanteissa Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä tilanteissa Hämeenlinna 21.9.2011 Leila Pirskanen - Airi Valkama Erilaisten oppijoiden liitto ry Erilaisten oppijoiden liitto ry

Lisätiedot

-selviytymiskeinoja opiskelussa ja työssä

-selviytymiskeinoja opiskelussa ja työssä Lukivaikeus -selviytymiskeinoja opiskelussa ja työssä 1 Veijo Turpeinen Lukivaikeuden ilmeneminen Tyypillistä on vaikeudet lukemisessa ja / tai kirjoittamisessa. Samalla esiintyy toistuvasti tietyntyyppisiä

Lisätiedot

Neuropsykologisen kuntoutuksen arviointi ja porrastuminen

Neuropsykologisen kuntoutuksen arviointi ja porrastuminen Neuropsykologisen kuntoutuksen arviointi ja porrastuminen 17.10.2016 Työnjako arvioimisessa Perustasolla tutkitaan Neurologispohjaisista erityisvaikeuksista (esim. kielelliset erityisvaikeudet, visuaaliset

Lisätiedot

Matemaattiset oppimisvaikeudet

Matemaattiset oppimisvaikeudet Matemaattiset oppimisvaikeudet Matemaattiset taidot Lukumäärien ja suuruusluokkien hahmottaminen synnynnäinen kyky, tarkkuus (erottelukyky) lisääntyy lapsen kasvaessa yksilöllinen tarkkuus vaikuttaa siihen,

Lisätiedot

KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS

KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS Psykologi Nina Näyhä Osastonhoitaja Marja Nordling Psykiatrinen kuntoutumisosasto T9 Seinäjoen keskussairaala EPSHP 3.10.2007 Kuntoutusfoorumi OSASTO T9 18 kuntoutuspaikkaa selkeästi

Lisätiedot

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Opinnollinen kuntoutus Aija Lund 2007 Ryhmän teemat: Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (Jukka Nevala ja Marjukka Peltonen) Tekstinymmärtäminen ja sen

Lisätiedot

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13. Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13. Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13 Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena Kuka on erilainen oppija? Oppimisvaikeus= opiskelijalla on vaikeuksia saavuttaa opiskelun

Lisätiedot

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) Häiriö, jossa lapsen kielellinen toimintakyky ei kehity iän

Lisätiedot

Oppimisvalmennus ohjausta ja kuntoutusta aikuisten oppimisvaikeuksiin

Oppimisvalmennus ohjausta ja kuntoutusta aikuisten oppimisvaikeuksiin Oppimisvalmennus ohjausta ja kuntoutusta aikuisten oppimisvaikeuksiin Ulla Reiterä-Paajanen oppimisvalmentaja, eo ulla.reitera-paajanen@kuntoutussaatio.fi Tukea ja ohjausta tarvitaan Yksinki kaikkee yrittäny,

Lisätiedot

Hahmottamisen kuntoutus -hanke. Mika Minkkinen FM, Projektitutkija Hahmotuksen kuntoutus -hanke Niilo Mäki Instituutti

Hahmottamisen kuntoutus -hanke. Mika Minkkinen FM, Projektitutkija Hahmotuksen kuntoutus -hanke Niilo Mäki Instituutti Ha Hahmottamisen kuntoutus -hanke Mika Minkkinen FM, Projektitutkija Hahmotuksen kuntoutus -hanke Niilo Mäki Instituutti Tavoitteet: Hahmottamisen kuntoutus -hanke (2014-2017) Tietokonevälitteiset kuntouttavat

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta

Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta 11.11.2016 Katariina Kallio-Laine LKT, neurologian erikoislääkäri Vastaava asiantuntijalääkäri katariina.kallio-laine@kela.fi Neuropsykologinen

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, Päivitetty 17.3.2016 toiminnanohjausryhmä, 4.5.2016 SL, MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Erityisen tuen käsitteet

Lisätiedot

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA P.Pyy OPISKELIJOIDEN ERILAISET TARPEET ovat tuoneet ammatilliselle koulutukselle haasteita: Kuinka tunnistaa yksilöllisiä tarpeita ja tukea heidän oppimistaan

Lisätiedot

Oppimisen tukeminen lukiossa

Oppimisen tukeminen lukiossa Oppimisen tukeminen lukiossa Raija Pääkkönen FM, Lukion erityisopetuksen lehtori Alppilan lukio ja Helsingin kuvataidelukio raija.paakkonen(at)edu.hel.fi 1 Toimintaympäristö lukiossa Kaikilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Miten opettaja voi tukea?

Miten opettaja voi tukea? Miten opettaja voi tukea? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet JEDU 12.12.2013 JAMK/AOKK Maija Hirvonen 2013 Tuen tarpeiden kartoittaminen HAASTATTELUT, KYSELYT, SEURANTA hakeutumisvaihe, orientaatiojakso TIEDON-

Lisätiedot

Mikä auttaa selviytymään? Tutkimuksen ja arvioinnin näkökulma

Mikä auttaa selviytymään? Tutkimuksen ja arvioinnin näkökulma Mikä auttaa selviytymään? Tutkimuksen ja arvioinnin näkökulma Johanna Korkeamäki, tutkija, VTM Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Kuntoutussäätiö johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi Esityksen

Lisätiedot

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen - aikuisten oppimisvaikeudet koulutusjärjestelmän haasteena

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen - aikuisten oppimisvaikeudet koulutusjärjestelmän haasteena Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen - aikuisten oppimisvaikeudet koulutusjärjestelmän haasteena Tutkija, VTM Johanna Korkeamäki, tutkimus ja kehittäminen 15.4.2013 1 on kuntoutuksen tutkija, kehittäjä,

Lisätiedot

Kaikki oppivat se on vain keinoista kiinni

Kaikki oppivat se on vain keinoista kiinni Kaikki oppivat se on vain keinoista kiinni Teksti ja kuvat Tytti Aarnio Katoavatko kirjaimet? Heittävätkö numerot häränpyllyä? Onko sinun vaikeaa ymmärtää rahan arvoa? Jos kuulostaa tutulta, saatat olla

Lisätiedot

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Kemi 4.9.2015 Marja Koivusalo, lastenneurologian erikoislääkäri, Kolpeneen palvelukeskus Lasten ja nuorten normaali kehitys Normaalin

Lisätiedot

Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet

Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet 7.11.2016 Anu Arvonen Mitä oppimisvaikeudet ovat OPPIMISVAIKEUDEN MÄÄRITELMÄ: Opetuksesta ja tuesta huolimatta taidot kehittyvät erityisen hitaasti tai oppiminen ei edisty.

Lisätiedot

Afaattisen henkilön kommunikaation tukeminen. Puheterapeutti Merja Eskola TYKS Kuntoutusosasto

Afaattisen henkilön kommunikaation tukeminen. Puheterapeutti Merja Eskola TYKS Kuntoutusosasto Afaattisen henkilön kommunikaation tukeminen Puheterapeutti Merja Eskola TYKS Kuntoutusosasto sisältö yleistä afasiasta ja kommunikaatiohäiriöistä minkälaisia häiriöitä afasia tuo tullessaan mitä muita

Lisätiedot

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet lukiapuvälineasiantuntija Datero Esityksen sisältö Johdanto 1. Lukiapuvälinepalvelut Suomessa 2. Oppiminen ei ole vain lukemista ja kirjoittamista 3.

Lisätiedot

Kolme pientä porrasta: kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa motivoivat oppimisympäristöt

Kolme pientä porrasta: kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa motivoivat oppimisympäristöt Tornio vaativan erityisen tuen koulutus Kolme pientä porrasta: kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa motivoivat oppimisympäristöt Ohjaava opettaja Sanna Alila Kielelliset erityisvaikeudet

Lisätiedot

Opi Oppimaan hanke (2006 2010)

Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Opi oppimaan hanke Kuntoutussäätiö Kirjoittajat: Seija Haapasalo, Johanna Korkeamäki, Johanna Nukari, Ulla Reiterä-Paajanen, Anna-Leena Saarelainen Koonneet: Karoliina Ahonen

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt työelämän ja ammatillisen kuntoutuksen haasteina

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt työelämän ja ammatillisen kuntoutuksen haasteina Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt työelämän ja ammatillisen kuntoutuksen haasteina Ammatillisen kuntoutuksen päivät 17.-18.9. 2014 Verve, Oulu Liisa Paavola Neuropsykologian erikoispsykologi, FT Pitäisi

Lisätiedot

Erilainen oppija työelämässä- ongelmasta mahdollisuudeksi?

Erilainen oppija työelämässä- ongelmasta mahdollisuudeksi? Erilainen oppija työelämässä- ongelmasta mahdollisuudeksi? Pirjo työterveyshuollon ylilääkäri pirjo.anttila@kesko.fi Taustaa / Esittäytyminen Työterveyshuollon ylilääkäri Kesko- konsernissa Helsingin Lukineuvolahankkeessa

Lisätiedot

STUDIO-PROJEKTI OPPIMISVAIKEUDET. Kaija Peuna JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu

STUDIO-PROJEKTI OPPIMISVAIKEUDET. Kaija Peuna JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu STUDIO-PROJEKTI OPPIMISVAIKEUDET Kaija Peuna JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu Teemat Suhtautuminen oppimiseen Oppimisvaikeudet Aikuinen oppijana Muutama sana motivaatiosta

Lisätiedot

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä 1.-2. luokalla Jyväskylän yliopisto Kielellisen kehityksen yhteys lukutaitoon Esikielelliset Sanavarasto Lauseet ja taivutukset Kielellinen tietoisuus

Lisätiedot

Hitaasti mutta, varmasti?

Hitaasti mutta, varmasti? Hitaasti mutta, varmasti? Saavutettavuuden edistyminen 2000 luvulla Selvityksen luovutustilaisuus 02.02.2012 OPM Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö, OTUS Erilaisten oppijoiden liitto ry www.erilaistenoppijoidenliitto

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Erityisvaikeuksien huomaaminen ja huomioiminen asiakkaan ohjauksessa. FYYRArinki sulkeutuu 18.11.2014. Tänään teemoina

Erityisvaikeuksien huomaaminen ja huomioiminen asiakkaan ohjauksessa. FYYRArinki sulkeutuu 18.11.2014. Tänään teemoina Erityisvaikeuksien huomaaminen ja huomioiminen asiakkaan ohjauksessa FYYRArinki sulkeutuu 18.11.2014 Piia Virtanen KM, erityisopettaja BOVALLIUS ERITYISEN Piia Virtanen OSAAVAA 18.11.2014 OPETUSTA JA OHJAUSTA

Lisätiedot

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op Kun opiskelut tökkii? Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) 5.9.2016 15-17 / 15.9.2016 15-17 Mikko Inkinen, opintopsykologi, Aalto-yliopiston oppimispalvelut / Opiskelijapalvelut Luentojen sisällöt

Lisätiedot

PULMIA OPPIMISESSA JA OPISKELUSSA. Etelä-Pohjanmaan Opisto Hanna Ilola

PULMIA OPPIMISESSA JA OPISKELUSSA. Etelä-Pohjanmaan Opisto Hanna Ilola PULMIA OPPIMISESSA JA OPISKELUSSA Etelä-Pohjanmaan Opisto Hanna Ilola MITÄ OPPIMISVAIKEUDET OVAT eri arvioiden mukaan 2 20 prosentilla väestöstä on oppimisvaikeuksia arviot vaihtelevat, sillä asian selvittäminen

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus. 13.6.2013 Johtoryhmä, päivitetty 15.8.2014 MO

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus. 13.6.2013 Johtoryhmä, päivitetty 15.8.2014 MO HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, päivitetty 15.8.2014 MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Huomaa! HOJKS lomakkeet näkyvät reaaliajassa huoltajilla

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut

OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus 7.12.2016 Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut Erityisopetus on opiskelijan oikeus Kun opinnot eivät suju ja opintojen vaatimukset ja tavoitteet

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

Erilaisen oppijan ohjaaminen

Erilaisen oppijan ohjaaminen Tutkimuspäällikkö Anna-Liisa Lämsä Ammattiopisto Luovi Näkökulmiani koulutukseen Opetus Opiskelijahuolto Opetuksen hallinto Tutkimus ja kehittämistyö Työskentely eri rooleissa, eri koulutusasteilla Koulumaailman

Lisätiedot

Lyhyesti Oskusta - Osallisuutta asiakkuuteen kuntouttavassa työtoiminnassa (ESR) projekti 2011-2013

Lyhyesti Oskusta - Osallisuutta asiakkuuteen kuntouttavassa työtoiminnassa (ESR) projekti 2011-2013 Lyhyesti Oskusta - Osallisuutta asiakkuuteen kuntouttavassa työtoiminnassa (ESR) projekti 2011-2013 OSKU -projektissa kehitetään uusia ja jo olemassa olevia kuntouttavan työtoiminnan menetelmiä ja ammattilaisten

Lisätiedot

VISUAALISET HAHMOTTAMIS-VAIKEUDET KOULUTYÖSSÄ EO, KM KRISTIINA JOKINEN JOENSUU 28.1.2010

VISUAALISET HAHMOTTAMIS-VAIKEUDET KOULUTYÖSSÄ EO, KM KRISTIINA JOKINEN JOENSUU 28.1.2010 VISUAALISET HAHMOTTAMIS-VAIKEUDET KOULUTYÖSSÄ EO, KM KRISTIINA JOKINEN JOENSUU 28.1.2010 MUISTA! LAPSI JOLLA ON PULMIA NÄKEMISESSÄ JA VISUAALISESSA HAHMOTTAMISESSA VÄSYY NÄKÖTIEDON KÄSITTELYYN HERKEMMIN!

Lisätiedot

... 2... 3... 4... 6 Monesti opiskelija löytää oppimisen pulmat itsestään, mutta seuraavan askelen ottaminen yksin voi olla hyvin hankalaa. Ilman ohjausta ja monipuolisten oppimistapojen esittelyä opiskelijan

Lisätiedot

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus 11.11.2016 Skitsofrenia Skitsofrenia on vakava psykoosisairaus, johon

Lisätiedot

Kuka on erilainen oppija? Määrittelyä Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena

Kuka on erilainen oppija? Määrittelyä Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena Laaja-alaiset oppimisvaikeudet JEDU 12.12.2013 Kuka on erilainen oppija? Määrittelyä Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena Pedagogisia keinoja laaja-alaisten oppimisvaikeuksien kohtaamiseen JAMK/AOKK

Lisätiedot

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S LUDUS TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSPALVELUT OY Mäkitorpantie 3B, HELSINKI Liesikuja

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen Oppimisvaikeudet ja tunneelämän ongelmat -yhteyksien ymmärtäminen Nina Kultti-Lavikainen Lastentutkimusklinikka Niilo Mäki Instituutti & Jyväskylän perheneuvola Kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi

Lisätiedot

MITEN OPISKELUTEKNIIKAT HELPOTTAVAT OPPIMISTA?

MITEN OPISKELUTEKNIIKAT HELPOTTAVAT OPPIMISTA? Oppimisen messut Lohja 6.2.2013 Kuoppanummen koulukeskus Liisa Mattila Tarja Tiilikainen MITEN OPISKELUTEKNIIKAT HELPOTTAVAT OPPIMISTA? Oppimisvaikeudet ja niiden kanssa pärjääminen OPPIMISVAIKEUDET Kielelliset

Lisätiedot

Psykologi Maija Juntunen Tyks, lastenneurologian vastuualue

Psykologi Maija Juntunen Tyks, lastenneurologian vastuualue Psykologi Maija Juntunen Tyks, lastenneurologian vastuualue Epilepsian esiintyvyys lapsilla ja nuorilla Epilepsia ja oppiminen Epilepsiasyndroomat ja oppiminen Tukikeinoja Noin 0,4 prosenttia suomalaisista

Lisätiedot

Koulutuksellisen syrjäytymisen riskija suojaavat tekijät: kognitiivisen ja psykososiaalisen kehityksen vuorovaikutus syntymästä 20 vuoden ikään

Koulutuksellisen syrjäytymisen riskija suojaavat tekijät: kognitiivisen ja psykososiaalisen kehityksen vuorovaikutus syntymästä 20 vuoden ikään Koulutuksellisen syrjäytymisen riskija suojaavat tekijät: kognitiivisen ja psykososiaalisen kehityksen vuorovaikutus syntymästä 20 vuoden ikään Timo Ahonen, Kenneth Eklund, Minna Torppa ja Sami Määttä

Lisätiedot

Lähetekriteerit HUSin Foniatrian poliklinikalle

Lähetekriteerit HUSin Foniatrian poliklinikalle HYKS, Silmä-korvasairaala Pää- ja kaulakeskus Foniatrian poliklinikka Lähetekriteerit HUSin Foniatrian poliklinikalle Foniatrian erikoisalan numero lähetettä tehdessä on 57. Foniatrian alaan kuuluvat äänen,

Lisätiedot

13.10.2011 T U K E A T A R V I T S E V A O P I S K E L I J A L U K I O S S A. www.erityisopetus.com

13.10.2011 T U K E A T A R V I T S E V A O P I S K E L I J A L U K I O S S A. www.erityisopetus.com T U K E A T A R V I T S E V A O P I S K E L I J A L U K I O S S A Lukio OPS:n perusteet vuodelta 2003, kohta 4.4 sanoo lukion erityisestä tuesta seuraavaa: Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea

Lisätiedot

Luki-vaikeudet ja tehostettu tuki

Luki-vaikeudet ja tehostettu tuki ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus Luki-vaikeudet ja tehostettu tuki Haapavesi, Jokihelmen opisto 12.11.2013 Ohjaavat opettajat Sanna Alila ja Raisa Sieppi etunimi.sukunimi@tervavayla.fi Lukivaikeus

Lisätiedot

KASKI Työvalmennus Joensuu Ad(h)d. Valtone -hanke Niskakatu Joensuu p

KASKI Työvalmennus Joensuu Ad(h)d. Valtone -hanke Niskakatu Joensuu p KASKI Työvalmennus Joensuu 1.2.2013 31.12.2015 Ad(h)d Valtone -hanke Niskakatu 21 80100 Joensuu p. 0400 547 557 MIKÄ ON AD(H)D? Yliaktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, jonka keskeiset oireet ovat

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Erilaisen oppimisen hullut päivät

Erilaisen oppimisen hullut päivät Erilaisen oppimisen hullut päivät tiistaina 4.10 klo 11.00-18.00 Erilaisen oppimisen keskuksessa, Vilhonkatu 4, Helsinki (Kaisaniemi) Mikä? Toiminnallinen erilaisen oppimisen päivä. Luentoja, tietoiskuja,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Mitä on neuropsykiatria? Potilaan ongelmilla neuraalinen perusta ja siihen liittyen

Lisätiedot

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 LUKISIEPPARI Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon vaikeuksia. Tavoitteena on fonologisten ja nopean nimeämisen taitojen

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Joensuun Seudun Erilaiset oppijat ry/ OppiApu- hanke Koulukatu 24 B II krs 80100 JOENSUU

Joensuun Seudun Erilaiset oppijat ry/ OppiApu- hanke Koulukatu 24 B II krs 80100 JOENSUU Joensuun Seudun Erilaiset oppijat ry/ OppiApu- hanke Koulukatu 24 B II krs 80100 JOENSUU Joensuun seudun erilaiset oppijat ry:n OppiApu-hankkeesta: Pirjo Mononen & Anne-Maria Saaristo I Oppimisvaikeuden

Lisätiedot

Lukemisen ja kirjoittamisen testistö tukemaan toisen asteen ammatillista koulutusta

Lukemisen ja kirjoittamisen testistö tukemaan toisen asteen ammatillista koulutusta Lukemisen ja kirjoittamisen testistö tukemaan toisen asteen ammatillista koulutusta Projektin lähtökohdat: Vuonna 1999 mietintönsä jättänyt opetusministeriön asettama Luki-työryhmä piti erittäin tarpeellisena

Lisätiedot

Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola

Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola Ammattiin soveltuvuus testataan Opiskelukuntoisuus selvitetään (vankila) Oppimisvaikeudet selvitetään (esim. lukiseula) Sitoutuminen arvioidaan (esim. Kerava)

Lisätiedot

Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa

Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa Johanna Korkeamäki, VTM, tutkija, Kuntoutussäätiö 3.2.2014 1 Oppimisvaikeuksien yleisyys eri koulutusasteilla Itseraportoituja vaikeuksia koulunkäynnissä

Lisätiedot

Onko kykytasolla merkitystä nuorten lukivaikeudessa?

Onko kykytasolla merkitystä nuorten lukivaikeudessa? Tutkimukset Hanna Nikkanen Vesa Närhi Timo Ahonen Onko kykytasolla merkitystä nuorten lukivaikeudessa? Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko kykytasolla vaikutusta nuorten lukemisen ja kirjoittamisen

Lisätiedot

Yksilölliset opintopolut

Yksilölliset opintopolut Yksilölliset opintopolut Maija Koski, opettaja Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava opetus ja ohjaus, Valmentava 2, autisminkirjon henkilöille, Pitäjänmäen toimipaikka Opetuksen ja ohjauksen suunnittelu

Lisätiedot

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 MUKAUTTAMINEN Kaija Peuna YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 ERITYISOPETUS Kun oppiminen tuottaa vaikeuksia Kun opetusta on järjestettävä toisella tavalla LAISSA: vammaisuuden,

Lisätiedot

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, 2.- 3.9. 2004 Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Tapa tunnistaa sanoja vaihtelee lukutaidon kehittymisen

Lisätiedot

OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI

OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

Erityisohjauksen palvelut

Erityisohjauksen palvelut Lapin ammattiopiston aikuisopinnot Erityisohjauksen palvelut Oppimishaaste ei ole ammattiin valmistumisen este. Väylä -hankkeen erityistuen ja -ohjauksen palvelut on kehitetty varmistamaan ammattiopinnoissa

Lisätiedot

LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa. Riitta Valtonen

LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa. Riitta Valtonen LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa Riitta Valtonen 1 Lene Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio neuvolan terveydenhoitajien ja lääkäreiden työväline lapsen kehityksen arvioinnissa

Lisätiedot

Erilaisen oppimisen hullut päivät

Erilaisen oppimisen hullut päivät Erilaisen oppimisen hullut päivät tiistaina 4.10 klo 11.00-18.00 Erilaisen oppimisen keskuksessa, Vilhonkatu 4, Helsinki (Kaisaniemi) Mikä? Toiminnallinen erilaisen oppimisen päivä. Luentoja, tietoiskuja,

Lisätiedot

2013-2015 Työntekijän Valtone-vihko

2013-2015 Työntekijän Valtone-vihko 2013-2015 Työntekijän Valtone-vihko Kädessäsi oleva vihko on osa Valtone valmennusta ja toimintaa nepsy-aikuisille projektin tiedonjakamiseen kuuluvaa työtä. Valtone hanke on toiminut vuosina 2013 2015.

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Erityislapset partiossa

Erityislapset partiossa Erityislapset partiossa Neuropsykiatristen häiriöiden teoriaa ja käytännön vinkkejä Inkeri Äärinen Psykologi Teoriaa Neuropsykiatrinen häiriö on aivojen kehityksellinen häiriö, joka vaikuttaa usein laaja-alaisesti

Lisätiedot

Haastavat nuoret haastavat meidät toimimaan. Jokainen edistysaskel on monta kertaa suurempi, kuin miltä se aluksi näyttää (Kauppila 2003).

Haastavat nuoret haastavat meidät toimimaan. Jokainen edistysaskel on monta kertaa suurempi, kuin miltä se aluksi näyttää (Kauppila 2003). ERILAISET OPPIJAT Haastavat nuoret haastavat meidät toimimaan Jokainen edistysaskel on monta kertaa suurempi, kuin miltä se aluksi näyttää (Kauppila 2003). Perustana aito kohtaaminen Nuoren tulee kokea

Lisätiedot