Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011"

Transkriptio

1 Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011 Ulla Reiterä-Paajanen, oppimis- ja työhönvalmentaja, KM (Johanna Nukari, neuropsykologi (ET),PsM Johanna Korkeamäki, sosiologi, tutkija) Avire-Kuntoutus Oy ja Kuntoutussäätiö

2 Mitä oppimisvaikeudet ovat? Sateenvarjo-käsite; ei täyttä yksimielisyyttä käsitteen sisällöstä Erityisillä oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan kehityksellisiä erityisvaikeuksia esimerkiksi lukemisessa tai kirjoittamisessa, jotka eivät selity lahjakkuudella, koulutuksella tai neurologisilla sairauksilla Ihmisen pysyvä ominaisuus Useita ilmenemismuotoja Taustalla useita eri geenejä Mainitaan kansainvälisessä tautiluokitusjärjestelmä ICD-10:ssä Dysleksia-diagnoosi 3-5 %, ADHD-diagnoosi 4,4 %; vaikeuksissa paljon myös komorbiditeettiä

3 Oppimisvaikeuksien osa-alueita: Lukivaikeus Matematiikan vaikeus Kielelliset erityisvaikeudet Hahmottamisen vaikeudet Motoriikan ongelmat Tarkkaavaisuuden häiriöt Laaja-alaiset oppimisvaikeudet

4 Oppimisvaikeuksien päällekkäisyys Lukivaikeuden esiintyvyys noin 5-10% Erilaisilla oppimisvaikeuksilla on taipumusta kumuloitua Jos henkilöllä on lukivaikeus, on keskimääräistä todennäköisempää, että hänellä on myös jotain muita erityisvaikeuksia, esim. matematiikan, tarkkaavaisuuden tai hahmottamisen vaikeuksia ADHD:n yhteydessä erityisiä oppimisvaikeuksia, 30 % puheen ja kielen kehityksen häiriöitä % Vaikeudet kasautuvat yksilöllisesti erilaisina yhdistelminä

5 Oppimisvaikeuksien perinnöllisyys Lukivaikeus on yhteydessä useampaan eri geeniin (esim. kromosomien 6 ja 15 geeneihin) ja tästä syystä samassa perheessä oppimisvaikeudet voivat esiintyä hyvin erilaisina Perinnöllisyys on osoitettu useissa geenitutkimuksissa (ks. esim. Kere, 2006, Grigorenko, 2001) Suomalaisessa pitkittäistutkimuksessa riskiperheiden lapsista keskimäärin 50% lukivaikeus

6 Tukea tarvitaan Mun ei tarttekaan muuttaa tai parantaa itteäni! Mun pitää vaan miettiä, ettiä oma tapa ja uskoo siihen. Ja harjotella, sä sanoit, kehittää siit oman näkönen! Henkistä tukea jaksamiseen opiskelussa. Rohkeus, tunteet tasaantuneet, lukkiutuminen hieman alentunut. Uskallusta kokeilla, että oma ajatus on ollut hyvä alku, etten jätä heti kesken, mä oon saanu kannustusta yrittää.

7 Oppimisvaikeudet aikuisilla, työelämä Kirjallisten töiden tekemisen vaikeus / hitaus Uusien tietokoneohjelmien tai muun uuden opettelun hitaus Lukemisen vaatimukset esim. jatkuvaan tietojen päivittämiseen liittyen Yhtä aikaa kuuntelemisen ja kirjoittamisen ongelmat (palaverit) Keskeytysten aiheuttamat keskittymisvaikeudet Pikkutarkan kirjaamisen ongelmat (päiväkodeissa, keittiötöissä, kaikkialla edellytetään kirjaamista) Vieraiden kielten hallitsemisen kasvavat vaatimukset

8 Oppimisvaikeudet aikuisilla, opiskelu Opinnoissa ongelmana ajanpuute tenteissä ja kotona tehtävissä töissä Epäselvät tehtävänannot Häiriöalttius esim. tunneilla tai tenttitilanteissa Vaikeus samaan aikaan kuunnella luentoa ja tehdä muistiinpanoja Vaikeus esseiden tai laajojen kirjoitustöiden hallinnassa Vaikeus seurata ryhmän keskustelua Sairaanhoitajilla / lähihoitajilla vaikeuksia lääkelaskuissa Vieraiden kielten oppimisvaikeudet

9 Lukivaikeuden määrittelyä Vaikeudet ilmenneet jo lapsuudessa / nuoruudessa Ei muita selittäviä syitä (neurologiset sairaudet, mielenterveyden ongelmat, yleinen lahjakkuustaso) Lukeminen hidasta ja / virhealtista muuhun suoriutumiseen nähden Kielellisen työmuistin vastaanottokapasiteetti yleensä suppea Lisäksi usein jotakin seuraavista: äänteiden erottelun työläys, nopeutetun nimeämisen hitaus, kirjoitusvirheet tai kirjallisen ilmaisun työläys, puheen vastaanoton hankaluus Yleensä lähisuvussa oppimisvaikeuksia

10 Lukivaikeuden ilmeneminen Lukeminen hidasta ja virhealtista Kirjoituksessa voi ilmetä kirjoitusvirheitä Tekstin tuottaminen voi olla työlästä Vierasperäiset nimet, termit, koodit hankalia lausua ja muistaa Kielellinen ulkoa oppiminen vaikeata (nimet,vieraan kielen sanat, kertotaulu) Työmuistin kapeus voi mm. heikentää kykyä pitää mielessä suullisia ohjeita ja mutkikkaita ajatuskokonaisuuksia Numerosarjoissa numerot voivat vaihtaa paikkaa Vieraiden kielten oppiminen vaikeaa Seurauksena voi olla luetun ymmärtämisen vaikeuksia ja lukemisen jääminen vähiin, mikä voi haitata sanavaraston ja taustatietomäärän kasvua

11 Matematiikan vaikeus Usein päällekkäisyyttä muiden oppimisvaikeuksien kanssa Taustalla voi olla monenlaisia muita perusvaikeuksia lukivaikeuden yhteydessä matematiikan vaikeuksia laajemmat kielellisen vaikeudet hahmottamisen vaikeudet tarkkaavuuden vaikeudet Puhtaasti matemaattisiin taitoihin liittyvät vaikeudet (esim. lukujonotaidot) Emotionaaliset tekijät Lääkelaskut, mittayksiköt, suuruussuhteet, rahastus hankalia Esiintyvyyden on arvioitu olevan 5-8%

12 Kielellinen erityisvaikeus (dysfasia) Kielelliset taidot kehittyvät lapsuudessa tavallista hitaammin ja poikkeavalla tavalla (esiintyvyys 3-7%) Ymmärtämisvaikeuksissa ongelmia voi esiintyä sanavarastossa, kielen rakenteen hallinnassa muistissa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa abstraktin kielen ja käsitteiden ymmärtämisessä Tuottamishäiriöissä vaikeuksia voi puolestaan ilmetä sanavaraston hallinnassa sanojen taivutuksessa ja lauserakenteissa kielenkäyttötaidoissa nimeämisessä (sanojen löytämisvaikeutta) sujuvuudessa ja artikuloinnissa Suurella osalla myöhemmin lukivaikeuksia

13 Kielelliset erityisvaikeudet aikuisuudessa Voivat ilmetä edelleen puhumisen ja puheen ymmärtämisen vaikeutena Sanojen löytämisvaikeutta, poikkeavia sanahahmoja ja poikkeavia lauserakenteita Abstraktin kielen ja käsitteiden ymmärtämisen vaikeutta Lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia Vaikeutta vieraiden kielten oppimisessa Nuoruusiästä alkaen myös visuaalinen päättely voi jäädä jälkeen ikätovereihin nähden monissa visuaalisissa päättelytehtävissä kielellisellä suoriutumisella on merkittävä osuutensa

14 Hahmotusvaikeudet Luokitellaan yleensä luokkaan F81.9(ICD-10), eli määrittämätön oppimiskyvyn häiriö määrittämättömät häiriöt, joissa on merkittävää kykenemättömyyttä oppimisessa eikä häiriö selity älyllisellä kehitysvammaisuudella, näön tai kuulon puutteilla eikä riittämättömällä kouluopetuksella Hahmotusvaikeudessa usein kyse puhtaasti nähdyn hahmottamista laajemmista hahmottamisen ongelmista (mittasuhteet, aikajatkumot, olennaisen hahmottaminen) Usein esiintyvät samanaikaisesti motoristen oppimisvaikeuksien kanssa

15 Hahmotusvaikeuksien ilmeneminen käytännössä: Kartan hahmottaminen Suunnistaminen, paikkojen löytäminen, reittien oppiminen Tilojen ja kappaleiden hahmottaminen (asennustyöt, rakennuspiirustukset) Kuvien muistaminen Aikataulut, ajan kuluminen, kellon hahmottaminen Käsien taidot (piirtäminen, kirjoittaminen, käsityöt) Kaavakkeiden täyttäminen ja symbolien ymmärtäminen Etäisyyksien ja nopeuksien hahmottaminen Matematiikan vaikeudet (lääkelaskut) Ruoka-aineiden mittasuhteet Vaikeudet sosiaalisessa kanssakäymisessä

16 Tarkkaavaisuushäiriöt Suomessa esiintyvyys n. 6% (lapset), Yhdysvalloissa 4,4 % (aikuiset) Millä tahansa tarkkaavuuden osa-alueella voi ilmetä ongelmia tarkkaavaisuuden kohdentaminen ja ylläpitäminen tarkkaavuuden jakaminen suorituspyrkimyksen sekä vireyden ja valmiustilan säätely toiminnan suunnittelu ja tavoitteisuus Taustalla biologisia tekijöitä, jotka voivat olla geneettisiä tai liittyä synnytyksen aikaisiin komplikaatioihin Tarkkaavaisuusongelmien rinnalla esiintyy usein oppimisvaikeuksia % oireet jatkuvat myös aikuisuudessa 70 %:lla ADHD-diagnoosin saaneista jokin muu psykiatrinen diagnoosi

17 ADHD aikuisuudessa Aikuisiän erityispiirteitä tarkkaavuushäiriön yhteydessä voivat olla asioiden alituinen huolestunut pohdiskeleminen alituinen epäonnistumisen tunne ryhtyminen useisiin hankkeisiin samanaikaisesti huono ajanhallinta Aikuisiässä saattaa tarkkaavuushäiriön yhteydessä esiintyä myös mielialan vaihtelua yliherkkyyttä stressille levottomuutta ja impulsiivisuutta (Katsaus: Korkeila & Tani, 2005)

18 Laaja-alaiset oppimisvaikeudet Ovat erityisiä oppimisvaikeuksia huomattavasti laajempia ja yleistyneempiä ja sijoittuvat kehitysvammaisuuden ja erityisten oppimisvaikeuksien välimaastoon (äo 70-84) Vaikeuksia yleensä kautta kouluhistorian, ongelmia sijoittumisessa jatko-opintoihin ja työelämään Usein liittyy heikkoutta toiminnan ohjauksessa sekä tarkkaavaisuudessa ja työmuistissa, tämä näkyy oppimisen hitautena tehtäviin liittymättömänä toimintana yleisenä organisoimattomuutena vaikeutena suunnitella, analysoida ja suorittaa erilaisia taitoa aloittamisen vaikeutta seurannan hankaluutta (ei osaa kontrolloida omaa tekemistään, työskentely katkeilee) arvioinnin pulmia itsenäinen työskentely on usein hankalaa

19 Oppimisvaikeuksien seurannaisvaikutuksia Oppimisvaikeuksista kärsivien aikuisten keskuudessa on havaittu keskimääräistä enemmän työttömyyttä alityöllisyyttä tyytymättömyyttä omaan elämään Suomalaisessa tutkimuksessa kouluvaikeuksia raportoineet nuoret aikuiset kokivat enemmän työttömyyttä heidän koulutustasonsa oli matalampi muihin verrattuna Erilaisissa riskiryhmissä oppimisvaikeuksien esiintymisluvut voivat olla merkittäviä: päihteiden väärinkäyttäjillä 70% vangeilla %

20 Missä asioissa oppimisvaikeus häiritsee itseä eniten, % (projektin asiakkaat, n=136) Tietyissä työtehtävissä Tiettyjen aineiden opinnoissa Yleisissä opiskelutaidoissa Ammatin- tai alanvalinnassa Arjen asioissa Työssä selviämisessä Yleisessä elämänhallinnassa Työnhaussa Ihmissuhteissa

21 Oppimisvaikeudet ja mielenterveyden ongelmat Oppimisvaikeudet ovat yhteydessä heikompaan itsetuntoon ja altistavat epäonnistumisen kokemuksille aiheuttavat jatkuvaa ponnistelua vaikeuksien piilottelu vie energiaa kielteiset oppimiskokemukset vaikuttavat käsitykseen itsestä negatiivisia tunteita herää omasta turhautumisesta ja ristiriidasta osaamisen/osaamattomuuden suhteen Suomalaisessa tutkimuksessa raportoidut kouluvaikeudet olivat merkittävästi yhteydessä matalampaan koettuun terveyteen: alle puolet kouluvaikeuksia kokeneista koki terveytensä hyväksi verrattuna kolmeen neljäsosaan muista nuorista aikuisista (Lavikainen ym. 2006)

22 Missä asioissa kokenut vaikeuksia aikuisena, kliinisesti todettu selkeä lukivaikeus, % (n=39, Opi oppimaan - projekti) Vieraat kielet Muistaminen Laskeminen Lukeminen Kirjoittaminen Keskittyminen Itsetunto Piirtäminen Ihmissuhteet Liikunta Käsien taidot % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Suuria vaikeuksia Lieviä vaikeuksia Ei vaikeuksia

23 Oppimisvaikeuksien tunnistuslista Voi käyttää oppimisvaikeuksien ensivaiheen tunnistamisen ja puheeksioton välineenä Perustuu British Dyslexia Associationin tunnistuslistaan, suomennettu ja muokattu projektissa Mukana tulkintaohje ammattilaisille vapaasti käytettävissä

24 Tunnistuslista Kysymykset, joihin eniten myöntäviä vastauksia ryhmässä selkeä lukivaikeus (n=9) 2. Onko vieraiden sanojen lukeminen sinulle hankalaa? 3. Onko sinun vaikea muistaa lukemasi tekstin sisältöä? 5. Onko vieraiden kielten oppiminen ollut sinulle hankalaa? 6. Onko sinulla oikeinkirjoitusvirheitä? 21. Onko asioiden kirjallinen ilmaisu sinulle hankalaa? vapaasti käytettävissä

25 NMI:n seulontamenetelmä Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille; Holopainen, Kairaluoma, Nevala, Ahonen, Aro (2004) Hinta 150 euroa (www.nmi.fi) Voidaan tehdä ryhmämuotoisena Pitää sisällään seuraavat tehtävät: luetun ymmärtäminen tekninen lukeminen (etsi kirjoitusvirheet, erota sanat) sanelu (tavalliset sanat, epäsanat) Katkaisurajat määritelty tuen tarpeen selvittelyn mukaan: suositeltava (heikon 12 %) tarpeellinen (heikoin 8 %) välttämätön (heikoin 4 %)

26 NMI:n yksilötesti Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille, Nevala, Kairaluoma, Ahonen, Aro, Holopainen (2006) Hinta 250 euroa (www.nmi.fi) Sisältää seuraavat tehtävät: ääneen lukemisnopeus (tavalliset sanat, epäsanat, teksti) ääneen lukemisen oikeellisuus (ks. edellä) luetun ymmärtäminen (monivalinta, kirjoittaen ja haastatellen) nopea kirjoittaminen Normiaineiston pohjalta luokiteltu tasoryhmät 1-9

27 Matematiikan taitojen arviointi - RMAT RMAT-laskutaidon testi 9-12-vuotiaille (Räsänen, 2004) Käsitellään peruslaskutaitoja yhteen- ja vähennyslaskuja päässä yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja allekkain muunnoksia (euroista sentteihin, desilitroista litroihin jne.) murtolukuja kertomista ja yhteenlaskua desimaaliluvuilla yhtälöitä Tulokset voidaan kääntää standardipisteiksi (6. luokka)

28 Haastattelulla keskeinen merkitys Kehityshistoriaan liittyvät kysymykset: Oliko lukemaan oppimisessa vaikeutta? Tuliko kirjoittaessa paljon virheitä? Oliko vieraiden kielten oppiminen hankalaa? Oliko matematiikassa vaikeutta? Oliko keskittymisessä vaikeutta? Sujuiko puhumaan oppiminen normaalissa tahdissa? Missä iässä oppi kävelemään? Onko saanut erityisopetusta tai ollut mukautettuja opintosuunnitelmia joissakin aineissa? Onko suvussa oppimisvaikeuksia / lukivaikeutta? Millainen koulumenestys on ollut laadullisesti sekä numeroin?

29 Milloin tarvitaan psykologista tutkimusta Monessa tapauksessa erityisopettajan tutkimus voi riittää erityisesti vaikeuksien ollessa kapea-alaisia erityisesti vaikeuksien painottuessa lukivaikeuteen Oppimisvaikeuksien psykologisen tutkimuksen perusteella voidaan selvittää: lukivaikeus saadaan tietoa matematiikan vaikeuksista tietoa laaja-alaisista oppimisvaikeuksista muistisuoriutumisen arvio on melko kattava viitteitä hahmottamisen vaikeuksista tai laajemmista kielellisistä vaikeuksista Psykologin tutkimuksen hyödyt edullisempi ja vie vähemmän aikaa kuin neuropsykologinen

30 Lausunnointi Tutkimuksesta kirjoitetaan aina lausunto, johon tulee kirjata sekä todetut vaikeudet että vahvuudet Lisäksi on hyvä tarvittaessa kirjoittaa suppeampi lukitodistus, jos ilmenee: lyhyesti ja yleistajuisesti keskeiset vaikeudet suositukset erityisjärjestelyistä vain vähän esim. haastatteluun liittyviä taustatietoja Lukitodistuksen voi viedä esim. työnantajalle, opettajalle tai muulle ei-terveydenhuollon ammattilaiselle lausuntoa helpommin

31 Milloin lähetettävä neuropsykologisiin tutkimuksiin? Jos tarvitaan enemmän tietoa seuraavista osa-alueista: toiminnan ohjauksen ja tarkkaavuuden vaikeudet laajempien kielellisten vaikeuksien tarkempi arviointi hahmotusvaikeuksien tarkempi arviointi erotusdiagnostiset kysymykset Mikäli psykologin tutkimuksen pohjalta ei tunnu löytyvän selitystä koettuihin/esiin tuleviin vaikeuksiin arjessa/ opinnoissa/työelämässä ja ongelmien esiintyessä hyvin laaja-alaisesti on perusteellinen selvitys aina paikallaan

32 Suositukset erityisjärjestelyistä työelämässä Työpaikalla työtehtävien ja työolosuhteiden järjestelemiseksi tai esimerkiksi autokouluun kirjallisia kokeita varten Suosituksia työelämässä voivat olla: rauhallinen työtila häiriöiden vähentämiseksi puhelimeen vastaamisen tai muiden keskeytysten rajoittaminen keskittymisen parantamiseksi vapauttaminen sihteerin roolista esim. kokouksissa riittävästi aikaa ja opastusta uusien asioiden perehdytyksessä uuden materiaalin keskeisten sisältöjen avaaminen suullisesti ennen lukemista ylipäänsä ohjeiden antaminen sekä kirjallisina että suullisesti Lausunnossa voidaan suositella myös apuvälineitä, joita työnantaja tai oppilaitos saattaa voida hankkia

33 Suositukset erityisjärjestelyistä opinnoissa Suosituksia opiskeluissa voivat olla: lisäaika tentteihin ja kotona tehtäviin kirjallisiin tehtäviin luentomuistiinpanot ennen luentoa mahdollisuus osaamisen osoittamiseen erilaisin keinoin, kuten suullisin tentein tai näytöin kirjoitusvirheitä ei huomioon arvostelussa selkeät jäsennykset opetettavista asioista ja tärkeistä sisällöistä lisäopetusta / tukiopetusta Lausunnossa voidaan suositella myös apuvälineitä, joita oppilaitos saattaa voida hankkia ja lainata tarvitseville

34 Ylioppilaskirjoitukset Lukilausunto : huomioiminen yhdessä oppiaineessa lisäksi erikoislääkärin lausunto, jolloin ylioppilaskirjoituksiin voi saada seuraavia erityisjärjestelyjä: pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite oikeus käyttää vastausten kirjoittamiseen tietokonetta tai kirjoituskonetta erillisessä tilassa lisäaika kuullunymmärtämiskokeen lopussa lisäaika kirjallisessa kokeessa, 1 tunti vapautus äidinkielen esseekokeen puhtaaksi kirjoittamisesta musteella tai kuulakynällä lisäaika kirjallisessa kokeessa, 2 tuntia erillinen koetila isokirjaimiset koetehtävät

35 Apuvälineitä Värilliset lukukalvot Värikoodien käyttö (esim. kansioissa) Äänikirjat Nauhurin käyttö (esim. kokouksissa) Puhuva laskin Sanelin Skanneri tiedonkäsittelyn avuksi Quicktionary, skannaava kynä, kääntää tekstiä ja ääntää sanoja (http://www.lohenette.fi/product_11013.html) Viivakoodin lukija sähköiseen laskujen maksuun Hexaglot-kielenkääntäjä (matkoilla, opiskelussa) (http://www.havulinna.fi/index_tiedostot/page2385.ht m)

36 Tietokoneella työskentelyä helpottaa Tietokoneen asetusten muuttaminen itselle sopiviksi Tietokoneen helppokäyttötoiminnot Selkeät näkymät näyttöruudulla Suurempi tietokoneen näyttö (esim. 24) Suurennettu kirjasinkoko (esim ) Monipuolisen värimaailman käyttö, taustaväritys tai värillinen teksti Sopiva kontrasti taustan ja tekstin välillä Tekstinkäsittelyohjelman ja sähköpostin oikoluku ja kieliopin tarkistus Isokirjainnäppäimistö tai näppäintarrat Käsitekartta-työkalut (MindManager, FreeMind, Cmap Tools, Muistutustoiminnot sähköpostissa ja/tai puhelimessa

37 Apuvälineohjelmat Tietokoneen äänituki Sanaennustus Dolphin-ohjelmat: Dolphin EasyTutor tuo Wordiin tukitoimintoja (esimerkiksi äänituki ja sanaennustus). Ohjelmista on ladattavissa maksuttomat kokeiluversiot Dolphin EasyProducer muuntaa Word-tiedostot äänikirjoiksi Kirjoita ja kuuntele: Kirjoita ja kuuntele -ohjelma puhuu kaikki näppäinten painallukset riippumatta käytettävästä sovelluksesta Aleksis: Lukemisen ja kirjoittamisen laaja opetus- ja testiohjelmisto tueksi oppilaille, joiden oikeinkirjoitusta ja lukemisen sujuvuutta ja tarkkuutta halutaan kehittää. Se sisältää myös puhe- ja kirjoitustuen Lexia: Joustava tietokoneohjelmisto, jonka avulla voidaan tehostaa lukivaikeuksien, puhehäiriöiden ja muiden kielellisten ongelmien kuntoutusta. Lexia sisältää 93 erillistä harjoitusohjelmaa

38 Linkit Apurahoja apuvälineiden hankintaan voi hakea: puh Apuvälineitä ja tietokoneohjelmia voi ostaa hyvin varustetuista kirjakaupoista ja nettikaupoista (www.compaid.fi ja Äänikirjat (www.celia.fi) Näkövammaisten keskusliitto Aviris. Apuvälinemyymälä ja myyntinäyttely (www.aviris.fi) Papunet sivusto: Tietoa puhevammaisuudesta ja selkokielestä. Uutisia selkokielellä ja tietoa selkokirjoista. Tutustuminen ja myynti: (www.papunet.net)

39 Mistä tutkimukset Monissa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuvat seulontatesteihin Neuropsykologisia tutkimuksia tekevät sairaaloiden neurologian ja foniatrian klinikat sekä yksityiset neuropsykologit Tutkimus on mahdollista saada julkisen terveydenhuollon kautta lääkärin lähetteellä, tässä vaihtelevia käytäntöjä Jos asiakas maksaa tutkimuksensa itse, tarvitaan Kelan korvausta varten lähettävän lääkärin lähete Myös vakuutusyhtiöt tai työterveyshuolto saattavat korvata neuropsykologisesta tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset

40 Mitä tunnistamisen jälkeen Neuropsykologinen kuntoutus edellyttää lääkärinlausuntoa ja neuropsykologista tutkimusta, jossa selvitetään: yksityiskohtaisesti erityisvaikeuksien luonne miten kehitykselliset oppimisvaikeudet haittaavat opiskelujen käynnistymistä / etenemistä tai vaikeuttavat työssä selviytymistä hoidon ennuste ja sen merkitys selkeä kuntoutustavoite erityisesti työ- tai opiskelukyky huomioon ottaen Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on opiskelutai työkyvyn parantaminen ja palauttaminen ja sen seurauksena opintojen edistyminen tai loppuun saattaminen, työelämään siirtyminen, työelämässä pysyminen tai työhön paluu

41 Mitä tunnistamisen jälkeen II Erityisopettajat voivat myös antaa kuntoutusta oppimisvaikeuksiin lähinnä opiskelijoille ei toistaiseksi voi saada Kelalta korvausta Asiakas voi maksaa itse tai jokin muu taho voi osallistua kustannuksiin (esim. työnantaja) Erilaiset lukijärjestöt järjestävät oppimiseen liittyviä kursseja (Erilaiset oppijat ry) Samoin työväenopistoissa ja kansalaisopistoissa voi olla tarjolla oppimiseen liittyviä kursseja (vrt. Kalliolan kansalaisopisto) ks. Palveluopas: Tukea ja palveluita nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin

42 Hyvä selviytyminen oppimisvaikeuden kanssa Itsetietoisuus, sinnikkyys, ennakoivuus, henkinen hyvinvointi, tavoitteiden asettaminen ja tuen hyödyntäminen ennustavat menestymistä paremmin kuin esimerkiksi opiskelusuoriutuminen tai taidot (Raskind ym. 1999) Never give up. Se on se perusasenne. Niin pahasti ei voi mennä pieleen, etteikö jotain oppisi. -- Etsi vaikka kirveen silmästä ne ihmiset, joilta saat apua. Nainen, 42 v. Vaikeudet ovat voitettavissa. Oivallus, että pystyy itse ohjaamaan omaa oppimista: vika ei ollut minussa vaan oppimismenetelmissä. Niinku autonominen olo.

43 Lähteet Grigorenko, E. (2001). Developmental dyslexia: An update on genes, brains, and environments. J Child Psychiat., 42, Haapasalo, S. & Korkeamäki J. (toim.). Kuntoutuspalveluita aikuisten oppimisvaikeuksiin. Opi oppimaan hankkeen väliraportti. Kuntoutussäätiö, Yliopistopaino Holopainen, L., Kairaluoma, L., Nevala, J., Ahonen, T. & Aro, M. (2004). Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille. Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopistopaino Korkeila, J. & Tani, P. (2005). Tarkkaavuushäiriö aikuisiässä, Duodecim, 121, Lavikainen, H., Koskinen, S., Aro, H., Kestilä, L., Lyytinen, H., Martelin, T., Pensola, T., Rahkonen, O. & Aromaa, A. (2006). Kouluvaikeuksien yleisyys ja yhteydet aikuisiän elämäntilanteeseen ja koettuun terveyteen. Lyytinen, H., Ahonen, T., Korhonen, T., Korkman, M. & Riita T. (toim.). Oppimisvaikeudet, neuropsykologinen näkökulma. Juva, WS Bookwell Oy, Kallio, Eeva-Liisa (2000). Kun oppiminen on vaikeaa. Prevent opiskellen ammattiin -projekti. Kuntoutussäätiö. Nevala, J., Kairaluoma, L., Ahonen, T., Aro, M. & Holopainen, L. (2006). Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille. Niilo Mäki Instituutti, Siirtopaino, Jyväskylä. Reiterä-Paajanen, U. (2010).Oppimisvalmennus aikuisten oppimisvaikeuksien kuntoutusmuotona. Kuntoutussäätiö. Räsänen, P. (2004). RMAT Laskutaidon testi 9-12-vuotiaille. Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Kiitos!

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104), KM helena.kurkela@aalto.fi 2. Luento ma 7.9. klo 14.00 15.30 (Otaniemi) ke 7.10. klo 15.00 16.30 (Arabia) * Opiskelukyky * Ajankäytön suunnittelu * Oppimisvaikeudet

Lisätiedot

Aikuisiän oppimisvaikeudet ja niiden kohtaaminen

Aikuisiän oppimisvaikeudet ja niiden kohtaaminen Aikuisiän oppimisvaikeudet ja niiden kohtaaminen Jaana Körkkö, kouluttaja, ammatillinen erityisopettaja Satu Tuulasvirta, kouluttaja, ammatillinen erityisopettaja SISÄLTÖ: Aikuisten oppimisvaikeudet (johdanto

Lisätiedot

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Tutkija, VTM Johanna Korkeamäki Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 13.4.2011 Työryhmä 6 20.4.2011 1 Esityksen

Lisätiedot

Mikä auttaa selviytymään?

Mikä auttaa selviytymään? Mikä auttaa selviytymään? Johanna Korkeamäki, tutkija, VTM Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Kuntoutussäätiö johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi Tutkimuksen tausta Osana Kuntoutussäätiön Opi

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä. SeAMK Riihilahti

Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä. SeAMK Riihilahti Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä Esityksen rakenne Taustaa ja yleistä esteettömyydestä ja erilaisista oppijoista Muutama sana lukivaikeudesta ja hahmottamisen

Lisätiedot

Matemaattiset oppimisvaikeudet

Matemaattiset oppimisvaikeudet Matemaattiset oppimisvaikeudet Matemaattiset taidot Lukumäärien ja suuruusluokkien hahmottaminen synnynnäinen kyky, tarkkuus (erottelukyky) lisääntyy lapsen kasvaessa yksilöllinen tarkkuus vaikuttaa siihen,

Lisätiedot

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Opinnollinen kuntoutus Aija Lund 2007 Ryhmän teemat: Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (Jukka Nevala ja Marjukka Peltonen) Tekstinymmärtäminen ja sen

Lisätiedot

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) Häiriö, jossa lapsen kielellinen toimintakyky ei kehity iän

Lisätiedot

-selviytymiskeinoja opiskelussa ja työssä

-selviytymiskeinoja opiskelussa ja työssä Lukivaikeus -selviytymiskeinoja opiskelussa ja työssä 1 Veijo Turpeinen Lukivaikeuden ilmeneminen Tyypillistä on vaikeudet lukemisessa ja / tai kirjoittamisessa. Samalla esiintyy toistuvasti tietyntyyppisiä

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, Päivitetty 17.3.2016 toiminnanohjausryhmä, 4.5.2016 SL, MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Erityisen tuen käsitteet

Lisätiedot

Neuropsykologisen kuntoutuksen arviointi ja porrastuminen

Neuropsykologisen kuntoutuksen arviointi ja porrastuminen Neuropsykologisen kuntoutuksen arviointi ja porrastuminen 17.10.2016 Työnjako arvioimisessa Perustasolla tutkitaan Neurologispohjaisista erityisvaikeuksista (esim. kielelliset erityisvaikeudet, visuaaliset

Lisätiedot

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä 1.-2. luokalla Jyväskylän yliopisto Kielellisen kehityksen yhteys lukutaitoon Esikielelliset Sanavarasto Lauseet ja taivutukset Kielellinen tietoisuus

Lisätiedot

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Kemi 4.9.2015 Marja Koivusalo, lastenneurologian erikoislääkäri, Kolpeneen palvelukeskus Lasten ja nuorten normaali kehitys Normaalin

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Kolme pientä porrasta: kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa motivoivat oppimisympäristöt

Kolme pientä porrasta: kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa motivoivat oppimisympäristöt Tornio vaativan erityisen tuen koulutus Kolme pientä porrasta: kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa motivoivat oppimisympäristöt Ohjaava opettaja Sanna Alila Kielelliset erityisvaikeudet

Lisätiedot

STUDIO-PROJEKTI OPPIMISVAIKEUDET. Kaija Peuna JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu

STUDIO-PROJEKTI OPPIMISVAIKEUDET. Kaija Peuna JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu STUDIO-PROJEKTI OPPIMISVAIKEUDET Kaija Peuna JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu Teemat Suhtautuminen oppimiseen Oppimisvaikeudet Aikuinen oppijana Muutama sana motivaatiosta

Lisätiedot

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op Kun opiskelut tökkii? Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) 5.9.2016 15-17 / 15.9.2016 15-17 Mikko Inkinen, opintopsykologi, Aalto-yliopiston oppimispalvelut / Opiskelijapalvelut Luentojen sisällöt

Lisätiedot

Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet

Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet 7.11.2016 Anu Arvonen Mitä oppimisvaikeudet ovat OPPIMISVAIKEUDEN MÄÄRITELMÄ: Opetuksesta ja tuesta huolimatta taidot kehittyvät erityisen hitaasti tai oppiminen ei edisty.

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

KASKI Työvalmennus Joensuu Ad(h)d. Valtone -hanke Niskakatu Joensuu p

KASKI Työvalmennus Joensuu Ad(h)d. Valtone -hanke Niskakatu Joensuu p KASKI Työvalmennus Joensuu 1.2.2013 31.12.2015 Ad(h)d Valtone -hanke Niskakatu 21 80100 Joensuu p. 0400 547 557 MIKÄ ON AD(H)D? Yliaktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, jonka keskeiset oireet ovat

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut

OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus 7.12.2016 Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut Erityisopetus on opiskelijan oikeus Kun opinnot eivät suju ja opintojen vaatimukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Erilaisen oppijan ohjaaminen

Erilaisen oppijan ohjaaminen Tutkimuspäällikkö Anna-Liisa Lämsä Ammattiopisto Luovi Näkökulmiani koulutukseen Opetus Opiskelijahuolto Opetuksen hallinto Tutkimus ja kehittämistyö Työskentely eri rooleissa, eri koulutusasteilla Koulumaailman

Lisätiedot

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus 11.11.2016 Skitsofrenia Skitsofrenia on vakava psykoosisairaus, johon

Lisätiedot

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S LUDUS TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSPALVELUT OY Mäkitorpantie 3B, HELSINKI Liesikuja

Lisätiedot

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, 2.- 3.9. 2004 Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Tapa tunnistaa sanoja vaihtelee lukutaidon kehittymisen

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen Oppimisvaikeudet ja tunneelämän ongelmat -yhteyksien ymmärtäminen Nina Kultti-Lavikainen Lastentutkimusklinikka Niilo Mäki Instituutti & Jyväskylän perheneuvola Kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi

Lisätiedot

Koulutuksellisen syrjäytymisen riskija suojaavat tekijät: kognitiivisen ja psykososiaalisen kehityksen vuorovaikutus syntymästä 20 vuoden ikään

Koulutuksellisen syrjäytymisen riskija suojaavat tekijät: kognitiivisen ja psykososiaalisen kehityksen vuorovaikutus syntymästä 20 vuoden ikään Koulutuksellisen syrjäytymisen riskija suojaavat tekijät: kognitiivisen ja psykososiaalisen kehityksen vuorovaikutus syntymästä 20 vuoden ikään Timo Ahonen, Kenneth Eklund, Minna Torppa ja Sami Määttä

Lisätiedot

13.10.2011 T U K E A T A R V I T S E V A O P I S K E L I J A L U K I O S S A. www.erityisopetus.com

13.10.2011 T U K E A T A R V I T S E V A O P I S K E L I J A L U K I O S S A. www.erityisopetus.com T U K E A T A R V I T S E V A O P I S K E L I J A L U K I O S S A Lukio OPS:n perusteet vuodelta 2003, kohta 4.4 sanoo lukion erityisestä tuesta seuraavaa: Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea

Lisätiedot

Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa

Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa Johanna Korkeamäki, VTM, tutkija, Kuntoutussäätiö 3.2.2014 1 Oppimisvaikeuksien yleisyys eri koulutusasteilla Itseraportoituja vaikeuksia koulunkäynnissä

Lisätiedot

Erityisohjauksen palvelut

Erityisohjauksen palvelut Lapin ammattiopiston aikuisopinnot Erityisohjauksen palvelut Oppimishaaste ei ole ammattiin valmistumisen este. Väylä -hankkeen erityistuen ja -ohjauksen palvelut on kehitetty varmistamaan ammattiopinnoissa

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

2013-2015 Työntekijän Valtone-vihko

2013-2015 Työntekijän Valtone-vihko 2013-2015 Työntekijän Valtone-vihko Kädessäsi oleva vihko on osa Valtone valmennusta ja toimintaa nepsy-aikuisille projektin tiedonjakamiseen kuuluvaa työtä. Valtone hanke on toiminut vuosina 2013 2015.

Lisätiedot

Erityislapset partiossa

Erityislapset partiossa Erityislapset partiossa Neuropsykiatristen häiriöiden teoriaa ja käytännön vinkkejä Inkeri Äärinen Psykologi Teoriaa Neuropsykiatrinen häiriö on aivojen kehityksellinen häiriö, joka vaikuttaa usein laaja-alaisesti

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa. Riitta Valtonen

LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa. Riitta Valtonen LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa Riitta Valtonen 1 Lene Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio neuvolan terveydenhoitajien ja lääkäreiden työväline lapsen kehityksen arvioinnissa

Lisätiedot

Lukemisen ja kirjoittamisen testistö tukemaan toisen asteen ammatillista koulutusta

Lukemisen ja kirjoittamisen testistö tukemaan toisen asteen ammatillista koulutusta Lukemisen ja kirjoittamisen testistö tukemaan toisen asteen ammatillista koulutusta Projektin lähtökohdat: Vuonna 1999 mietintönsä jättänyt opetusministeriön asettama Luki-työryhmä piti erittäin tarpeellisena

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 LUKISIEPPARI Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon vaikeuksia. Tavoitteena on fonologisten ja nopean nimeämisen taitojen

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

KUULON HARJOITTELU DYSFASIALAPSELLA, HOIDON SEURANTA HERÄTEVASTETUTKIMUKSIN

KUULON HARJOITTELU DYSFASIALAPSELLA, HOIDON SEURANTA HERÄTEVASTETUTKIMUKSIN KUULON HARJOITTELU DYSFASIALAPSELLA, HOIDON SEURANTA HERÄTEVASTETUTKIMUKSIN Suur-Helsingin Sensomotorinen Keskus Puh: 09-484644 2 TUTKIMUS Esittelemme seuraavassa yhteenvedon tutkimuksesta, joka on tehty

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Haastavat nuoret haastavat meidät toimimaan. Jokainen edistysaskel on monta kertaa suurempi, kuin miltä se aluksi näyttää (Kauppila 2003).

Haastavat nuoret haastavat meidät toimimaan. Jokainen edistysaskel on monta kertaa suurempi, kuin miltä se aluksi näyttää (Kauppila 2003). ERILAISET OPPIJAT Haastavat nuoret haastavat meidät toimimaan Jokainen edistysaskel on monta kertaa suurempi, kuin miltä se aluksi näyttää (Kauppila 2003). Perustana aito kohtaaminen Nuoren tulee kokea

Lisätiedot

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ 1. YLEISKUVAUS NEUROPSYKIATRISESTA KUNTOUTUKSESTA Neuropsykiatrisissa oireyhtymissä haasteet ovat luonteeltaan pitkäkestoisia,

Lisätiedot

Tuire Koponen, PsT Projektikoordinaattori, NMI

Tuire Koponen, PsT Projektikoordinaattori, NMI www.lukimat.fi Tuire Koponen, PsT Projektikoordinaattori, NMI 1 Valtakunnanlaajuinen käyttäjille ilmainen verkkopalvelu Opettajille, psykologeille ja muille kasvatusalanammatilaisille sekä vanhemmille

Lisätiedot

Onko kykytasolla merkitystä nuorten lukivaikeudessa?

Onko kykytasolla merkitystä nuorten lukivaikeudessa? Tutkimukset Hanna Nikkanen Vesa Närhi Timo Ahonen Onko kykytasolla merkitystä nuorten lukivaikeudessa? Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko kykytasolla vaikutusta nuorten lukemisen ja kirjoittamisen

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? SYKSYN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS SYKSYN 2012 KURSSIT Harppaa elämäsi muutokseen ja ota tietokonetaidot

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen Pedagogisten johtajien koulutus 30.10.2006 Pedagoginen johtaminen Opetustoiminnan tukeminen Yhteisöllisyyden muodostumisen tukeminen Tavoite I Tavoite II Oppimisen edistäminen Laadukas

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Eurooppalainen dysleksiaviikko

Eurooppalainen dysleksiaviikko Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 Etänä seurattava ohjelma Teema: Oppimisen apuvälineet, lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta Kuva: Aila Kinnunen 1 Valtakunnallisesti etänä: Seuraa

Lisätiedot

Sukupolvien välistä vuorovaikutusta

Sukupolvien välistä vuorovaikutusta Luetaan yhdessä verkoston syysseminaari 29.10. Hanna Pöyliö, KM Sanaston oppiminen kaunokirjallisuuden avulla Sukupolvien välistä vuorovaikutusta Lukumummi ja -vaari -toiminnassa vapaaehtoiset seniorit

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE. Lapsen nimi ja henkilötunnus. Lähiosoite. Vanhempien nimet, ammatit ja puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE. Lapsen nimi ja henkilötunnus. Lähiosoite. Vanhempien nimet, ammatit ja puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE Lasten kuntoutuspalvelut Kyselylomakkeen tarkoituksena on saada tietoa lapsen kehityshistoriasta ja arjen sujumisesta. Vanhempien näkemys lapsestaan ja hänen toiminnastaan on tärkeä

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Nopea nimeäminen oppimisvaikeuslapsilla

Nopea nimeäminen oppimisvaikeuslapsilla Nopea nimeäminen oppimisvaikeuslapsilla Riikka Heikkilä, PsM Jyväskylän yliopisto ja Niilo Mäki Instituutti riikka.heikkila@nmi.fi Mitä nopea nimeäminen on? Rapid automatized naming(ran), rapid serial

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta. KT Jukka Lerkkanen Tievie-seminaari JKL

Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta. KT Jukka Lerkkanen Tievie-seminaari JKL Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta KT Jukka Lerkkanen 10.1.2008 Tievie-seminaari JKL eportfolio Tietokoneohjelma Valitun materiaalin esittämistapa Kokonaissisältö, josta on valittu haluttu materiaali

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

Teematyöryhmätapaaminen 12.4.2010

Teematyöryhmätapaaminen 12.4.2010 Teematyöryhmätapaaminen 12.4.2010 Tarja Salonen Ammatinvalintapsykologi Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimisto Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut Koulujen ulkopuolella olevien asiakkaiden ammatinvalinnanohjaus,

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN Info abeille/9.5.2016 Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio 1 YLIOPPILASTUTKINTO 5 REAALIAINEEN KOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN Kokelas ilmoittautuu reaaliaineen

Lisätiedot

MATH ASSESSMENT LEAFLET (MATLE)

MATH ASSESSMENT LEAFLET (MATLE) MATH ASSESSMENT LEAFLET (MATLE) Mikä se on? The Math assessment leaflet (MATLE) on kehitetty nopeaan, strukturoituun, laadulliseen, yksilölliseen lasten peruslaskutaitojen arviointiin. Kenelle se on? MATLE

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

1. DIAGNOSOIDUT OPPIMISEN VAIKEUDET PALOKUNTA- NUORELLA AD/HD = TARKKAAVAISUUS- JA YLIVILKKAUSHÄIRIÖ:

1. DIAGNOSOIDUT OPPIMISEN VAIKEUDET PALOKUNTA- NUORELLA AD/HD = TARKKAAVAISUUS- JA YLIVILKKAUSHÄIRIÖ: PALOTARUS SUURLEIRI 2010 / PADASJOKI MINILUENNOT /Taru Laurén / 5.-9.7.2010 1. DIAGNOSOIDUT OPPIMISEN VAIKEUDET PALOKUNTA- NUORELLA AD/HD = TARKKAAVAISUUS- JA YLIVILKKAUSHÄIRIÖ: A = ATTENTION = HUOMIO

Lisätiedot

Sisältö. TYÖPAIKKAOHJAAJA- ja ARVIOIJAKOULUTUS 1.3.2016. Oppimisvaikeudet ja erityinen tuki. Huomioita kehitysvammaisuuteen. Huomioita hahmottamiseen

Sisältö. TYÖPAIKKAOHJAAJA- ja ARVIOIJAKOULUTUS 1.3.2016. Oppimisvaikeudet ja erityinen tuki. Huomioita kehitysvammaisuuteen. Huomioita hahmottamiseen Sisältö TYÖPAIKKAOHJAAJA- ja ARVIOIJAKOULUTUS Erilainen oppija Oppimisvaikeudet ja erityinen tuki Huomioita kehitysvammaisuuteen Huomioita hahmottamiseen Huomioita lukivaikeuteen Huomioita tarkkaamattomuuteen

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Suunnistuksen perusviisaudet Jollei tiedä, missä on, on aivan sama minne menee Suunta on tärkeämpi kuin kova vauhti

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA JY/EOK-2016-2017 / ryhmä 2 Marjo Maula ERIA260 Teknologia ja apuvälineet vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena Johanna Kainulainen 10.1.2017 EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA Ekapeli-sivusto tarjoaa

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen Kota- hanke Kohdennetun tuen antaminen 1 Joustava yksilöllisen llisen oppimisen pienryhmä Toiminnan tavoitteena on: Lähikouluperiaatteen turvaaminen/säilytt ilyttäminen ja soveltaminen Torkinmäen koululle

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja 13.6. Anne Rantala 13.6.2016 1 1. Jäsennä itseäsi ja suhdetta työhösi Miten työ asettuu suhteessa muuhun elämään ja arvoihisi? Millaisia tavoitteita sinulla on työn

Lisätiedot

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

Osaaminen osana työkykyä. Moniosaaja -valmennus I

Osaaminen osana työkykyä. Moniosaaja -valmennus I Osaaminen osana työkykyä Moniosaaja -valmennus I varhaiskuntoutusta työntekijän työelämäosaamisen ja pientyöpaikan tueksi Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Elina Sipponen 1 Työelämäosaamista tukevan valmennuksen

Lisätiedot

Taustaa. PURA - toiminnasta työkyky

Taustaa. PURA - toiminnasta työkyky PURA - toiminnasta työkyky 1.4.2014 31.5.2017 Yhteistyössä Sytyke-Centre/Hengitysliitto Kela Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Avominne päihdeklinikka Kuntoutussäätiö Toiminta - Työ - Tulevaisuus Taustaa

Lisätiedot

Hippo terapiaklinikka, Jyväskylä Terapiaryhmät 2016-2017

Hippo terapiaklinikka, Jyväskylä Terapiaryhmät 2016-2017 Hippo terapiaklinikka, Jyväskylä Terapiaryhmät 2016-2017 Alle kouluikäisten kehitysvammaisten lasten ryhmät Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille, jotka hyötyvät puhetta tukevista ja korvaavista

Lisätiedot

Lukemisen ja laskemisen perustaitojen esteetön arviointi Mukaan -tehtävillä. 2.4.2014 Helsinki. Tehtäväkuvaukset. neure

Lukemisen ja laskemisen perustaitojen esteetön arviointi Mukaan -tehtävillä. 2.4.2014 Helsinki. Tehtäväkuvaukset. neure Lukemisen ja laskemisen perustaitojen esteetön arviointi Mukaan -tehtävillä 2.4.2014 Helsinki Tehtäväkuvaukset neure Sisältö: 3 Nopeustehtävä 4 Määrien vertailu 1-9 5 Lukujen vertailu 1-9 6 Yhteenlasku

Lisätiedot

Dysleksiariski oppimisen haasteena

Dysleksiariski oppimisen haasteena Lectio Praecursoria Ritva Ketonen Dysleksiariski oppimisen haasteena Ritva Ketosen psykologian väitöskirja Dysleksiariski oppimisen haasteena: fonologisen tietoisuuden interventio ja lukemaan oppiminen

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Monikielisyys ja kielelliset vaikeudet

Monikielisyys ja kielelliset vaikeudet Monikielisyys ja kielelliset vaikeudet Kristiina Pitkänen, ohjaava opettaja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva 22.9.2016 Kielellistä vaikeutta vai toisen kielen oppimisen ongelmaa? ensisijaisesti

Lisätiedot

Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen

Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen Näkökulmia monikielisyyteen Yksikielinen näkökulma: monikielinen=yksikielinen+yksikielinen+jne.

Lisätiedot

ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE

ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE Rovaniemen sairaalakoulu ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE Oppilas Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Henkilötunnus Kotikunta Koulu Koulu ja kunta Opettaja Luokka-aste Puhelin Rehtori

Lisätiedot

Tutkimustietoa lukiopiskelijoiden opintomenestyksestä. Anitta Liinamaa Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tutkimustietoa lukiopiskelijoiden opintomenestyksestä. Anitta Liinamaa Metropolia Ammattikorkeakoulu Tutkimustietoa lukiopiskelijoiden opintomenestyksestä Anitta Liinamaa Metropolia Ammattikorkeakoulu Sekin opiskelija on niin nolla kuin vain voi olla. Lukivaikeuden määrittely Lukivaikeuden tunnistaminen

Lisätiedot