MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA"

Transkriptio

1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän perusturvalautakunta Liite nro 1 Sodankylän kunnanhallitus Liite nro 1 Sodankylän kunnanvaltuusto Liite nro 3

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMAA LAATINEEN TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYSTÄ 2. KOTOUTTAMISLAKI 2.1 Taustaa 2.2 Kotouttamisohjelma 2.3 Kotouttamissuunnitelma 3. MAAHANMUUTTAJAT 3.1 Maahanmuuttajakäsitteet 3.2 Maahanmuuttajat Sodankylässä 4. KUNNAN HALLINTOKUNTIEN PALVELUT MAAHANMUUTTAJILLE 4.1 Sosiaali- ja terveystoimi 4.2 Asuminen 4.3Tekninen toimi 4.4 Kulttuuritoimi 4.5 Liikunta- ja nuorisotoimi 4.6 Opetustoimi ja päivähoito 4.7 Kirjasto 5. MUIDEN VIRASTOJEN PALVELUT MAAHANMUUTTAJILLE 5.1 Kansaneläkelaitos 5.2 Pohjois-Lapin työvoimatoimisto 5.3 Sodankylän seurakunta 6. ETNISEN SYRJINNÄN JA RASISMIN VASTUSTAMINEN SODANKYLÄSSÄ 7. JATKOTOIMENPITEET JA SEURANTA

3 1. MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMAA LAATINEEN TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYSTÄ 3 Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta tuli voimaan Laki velvoittaa kuntia laatimaan kotouttamisohjelman. Lisäksi maahanmuuttajille laaditaan henkilö- tai perhekohtainen kotouttamissuunnitelma. Kotouttamisohjelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet sekä kunnan resurssit ja toimenpiteiden vastuulliset järjestäjät ja rahoittajat maahanmuuttaja-asioissa. Sodankylässä maahanmuuttajien kotouttamisohjelman laatimiseen ovat osallistuneet sosiaalitoimen edustajina perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi (puh.joht.), johtava sosiaalityöntekijä Kati Aikio-Mustonen (siht.), työvoimatoimiston edustajana työvoimatoimiston johtaja Eija Sokero, Kelan edustajana Sodankylän toimiston johtaja Jouko Alatalo, Sodankylän seurakunnan edustajana kirkkoherra Hanna Kuusela, sivistystoimen edustajana sivistystoimenjohtaja Hilkka Orava, teknisen toimen edustajana tiemestari, toimialajohtaja Jouni Kovanen ja terveystoimen edustajana osastonhoitaja Marja Tuovinen. Työryhmä on kokoontunut Työryhmä on kotouttamisohjelmaa laatiessaan perehtynyt maahanmuuttajien tilanteeseen Sodankylässä ja keskustellut tarpeista ja toimenpiteistä maahanmuuttajien kotouttamiseksi. Suurin osa toimenpiteistä kuuluu jo olemassa olevien peruspalvelujen piiriin, joita kohdennetaan maahanmuuttajille kotouttamissuunni-telman mukaisesti. Peruspalveluista vastaa kukin hallintokunta ja taho tässä kotouttamisohjelmassa esitetyllä tavalla. Kotouttamislaki koskee kunnassa asuvaa maahanmuuttajaa. Kotouttamisohjelma sisältää hallintokuntakohtaiset esitykset siitä, miten maahanmuuttajan tarvitsemat palvelut on järjestetty ja miten eri viranomaiset tekevät maahanmuuttajien asioissa tarpeellista yhteistyötä. Kotoutuminen on prosessi, joka etenee jokaisen maahanmuuttajan kohdalla omia yksilöllisiä polkujaan. Maahanmuuttajan kanssa yhteistyössä olevat viranomaiset, järjestöt ja muut tahot auttavat ja tukevat yksilöllisten ja kotoutumista edistävien reittien valinnassa. Kotouttaminen on mahdollisuuksien kartoittamista ja uusien toimintatapojen etsimistä ja rohkeaa kokeilua myös maahanmuuttajan kanssa työskenteleville. Koska kotouttamisessa ei ole kysymys valmiista kaavasta, voi tämä kotouttamisohjelma parhaimmillaan olla runko ja viitekehys maahanmuuttajan kanssa työskentelevälle. Kotouttamisohjelmaa on toimenpiteiden ja tavoitteiden osalta tarkistettava määräajoin. Työryhmä katsoo työnsä päättyneeksi ja luovuttaa esityksensä Sodankylän kunnan kotouttamisohjelmasta perusturvalautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksytty kotouttamisohjelma luovutetaan Lapin TEkeskukselle.

4 2. KOTOUTTAMISLAKI Taustaa Lailla maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta eli ns. kotouttamislailla pyritään tehostamaan maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Laissa korostetaan maahanmuuttajan omaa aktiivisuutta ja vastuuta elämäntilanteestaan. Viranomaistyössä maahanmuuttajan tilanteeseen paneudutaan aikaisempaa perusteellisemmin. Aluetasolla kotouttaminen kuuluu työvoima- ja elinkeinokeskuksille. Paikallistasolla kotouttamisesta vastaavat työvoimatoimistot, kunnat ja maahanmuuttajat itse. Kotoutuminen on uudissana, joka tarkoittaa prosessia, jonka aikana maahanmuuttajasta tulee suomalaisen yhteiskunnan jäsen siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Lakitekstissä kotoutuminen ja kotouttaminen erotetaan toisistaan. Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen. Kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten kotouttamista edistäviä toimenpiteitä ja voimavaroja. Lain piiriin kuuluvat enintään kolme vuotta (erityisestä syystä aika voi olla pidempikin) maassa olleet maahanmuuttajat. Heille laaditaan kotoutumissuunnitelma, josta tarkemmin myöhemmin. Suunnitelman toteutumista seuraavat suunnitelmaa laatimassa olleet tahot, joten yhteistyö eri halllintokuntien välillä tulee maahanmuuttoasioissa lisääntymään. Tähän mennessä maahanmuuttajat on ohjattu olemassa olevien palvelujen piiriin ilman erillistä suunnitelmaa tai seurantaa. Työvoimahallinnon järjestämän puoli vuotta kestävän suomen kielen koulutuksen lisäksi työhallinto tarjoaa heille työelämänvalmennusta sekä muuta työvoimakoulutusta. Maahanmuuttajat voivat osallistua myös kunnan alueella toimivan kansalaisopiston kursseille, joita heille esitellään asiakaspalvelutilanteissa. Yksilö- tai perhekohtaista kotoutumista tai sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ei ole seurattu tai arvioitu. Samalla maahanmuuttajille osoitettujen toimenpiteiden tuloksellisuus on jäänyt arvioimatta. Laki kotouttamisesta ei lisää resursseja tai tarjolla olevia palveluja, vaan tarkoituksena on yhteistyön tiivistäminen ja jäntevöittäminen. Henkilökohtaisesti tehdystä suunnitelmasta seuraa velvollisuus noudattaa suunnitelmaa, jotta tuet säilyisivät normaalilla tasolla. Käytännön tasolla suunnitelma tehdään työvoimatoimistossa määräaikaishaastattelujen muodossa, ja mikäli maahanmuuttaja tai hänen perheensä on asiakkaana myös sosiaalitoimessa, suunnitelmaa laajennetaan sosiaalitoimen suunnitelmalla. Suunitelmaan nivotaan muiden hallintokuntien palvelut siten, kuin nyt käsillä olevassa kotouttamisohjelmassa tullaan esittämään. 2.2 Kotouttamisohjelma Nyt käsillä oleva kotouttamisohjelma on kunnan, työvoimaviranomaisten, seurakunnan sekä Kelan yhteistyössä laatima ohjelma Sodankylän kunnalle maahanmuuttajien kotouttamiseksi. Tämä kotouttamisohjelma on ensisijaisesti maahanmuuttajan kanssa työskentelevän viranomaisen työväline toimenpiteitä suunniteltaessa. Tässä ohjelmassa kukin hallintokunta, Kela, työvoimatoimisto ja seurakunta esittelevät palvelujaan ja

5 mahdollisuuksiaan maahanmuuttoasioissa. Monen hallintokunnan toimintaan kotouttamislaki ei tuo mitään uutta tai sillä ei ole vaikutusta olemassa oleviin palveluihin ja toimenpiteisiin. Käytännön tasolla merkittävien asia saattaakin olla eri viranomaisten yhteistyö ja yhteydenpito maahanmuuttajan asioissa. Tämä kotouttamisohjelma määrittelee tavoitteet, voimavarat ja toimenpiteet yleisellä tasolla. Yksittäiset toimenpiteet määritellään maahanmuuttajan kanssa tehtävässä kotoutumissuunnitelmassa, jonka reunaehdot määritellään tässä kotouttamisohjelmassa. 2.3 Kotoutumissuunnitelma Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan, kunnan ja työvoimatoimiston sopimus toimenpiteistä, jotka tukevat maahanmuuttajaa ja hänen perhettään yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimisessa. Kotoutumissuunnitelmaan kootaan ne toimenpiteet, joilla maahanmuuttajaa voidaan parhaiten auttaa kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällaista toimintaa on esimerkiksi suomen ja ruotsin kielen opiskelu, yhteiskuntatietouden ja suomalaisen kulttuurin tuntemuksen hankkiminen, perus- ja ammatillisen koulutuksen hankkiminen tai täydentäminen, suomalaisessa työelämässä tarvittavien valmiuksien hankkiminen ja muuhun mielekkääseen toimintaan osallistuminen. Perhekohtaisessa suunnitelmassa on lisäksi otettava huomioon lasten ja nuorten tarpeet ja tilanne suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa. Kotouttamistoimenpiteiden kohderyhmänä ovat työvoimatoimistoon työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuvat ja sosiaalitoimistosta toimeentulotukea saavat maahanmuuttajat viiden kuukauden sisällä siitä, kun heidät on merkitty väestötietojärjestelmään. Oikeus kotoutumissuunnitelmaan jatkuu tarvittaessa kolme vuotta tai erityisistä syistä pidempään. Kotoutumissuunnitelman aikana maahanmuuttaja saa toimeentulonsa kotoutumistuesta, joka muodostuu työmarkkinatuesta ja toimeentulotuesta siten, kuin niistä työmarkkinatuesta ja toimeentulotuesta annetuissa laeissa säädetään. Maahanmuuttajalla ei ole kolmen ensimmäisen vuoden aikana oikeutta työmarkkinatukeen muutoin kuin kotoutumistukena. Suunnitelmaa laadittaessa on tavoitteet ja voimavarat otettava realistisesti huomioon. Tämä koskee sekä maahanmuuttajan omia toiveita ja tavoitteita vaihtoehtoisten toimenpiteiden osalta että vaikkapa työharjoitteluun ottavan tahon tavoitteita maahanmuuttajan osalta. Suunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon, että maahanmuuttajan koko henkilöhistoria vaikuttaa hänen tilanteeseensa. Esimerkiksi terveydenhuollon osuus suunnitelmaa laadittaessa on tärkeä, mikäli henkilöllä on fyysinen tai psyykkinen, kuntoutumista vaativa vamma. Maahanmuuttajalla, jolla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, on velvollisuus osallistua kotoutumissuunnitelman laatimiseen sekä suunnitelmassa sovittuihin palveluihin ja toimenpiteisiin. Kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa on lisäksi otettava huomioon, että kotouttamislain myötä kunnalle tai työvoimahallinnolle ei ole myönnetty lisäresursseja. Viranomaistyön osalta suunnitelmat laaditaan ja toteutetaan olemassa olevin voimavaroin. Yhteistyön avulla voidaan kuitenkin tukea maahanmuuttajaa esim. työharjoittelupaikan löytämisessä. Lisäresurssien puuttuessa kotoutumislaissa korostetaan vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöjen osuutta. Yhteistyö näiden tahojen kannalta on perusteltua myös maahanmuuttajan kiinnittymisessä suomalaiseen yhteiskuntaan mielekkään toiminnan avulla. 5

6 Kotoutumissuunnitelman tavoitteena on jäsentää maahanmuuttajan kotoutumisprosessia. Rinnasteiset toimenpiteet lisäävät osaltaan yksilöllisten täsmätoimenpiteiden mahdollisuutta, ja maahanmuuttajan omat erityistaidot ja osaaminen saadaan tällä tavoin esille. Kotouttamisessa pyritään prosessiin, jossa erilaiset toimenpiteet osataan ajoittaa maahanmuuttajan tarpeiden mukaisesti. Aikaisempaa tiiviimmän työskentelyn ja seurannan tavoitteena on maahanmuuttajan työllistymisen helpottaminen ja työhönpääsykynnyksen madaltaminen. Aina työllistyminen kuitenkaan ei ole mahdollista. Tällöin on mietittävä sellaisia kotouttavia toimenpiteitä, joiden avulla esim. ikääntynyt tai vajaakuntoinen maahanmuuttaja voi elää mahdollisimman aktiivista ja itsenäistä elämää suomalaisessa yhteiskunnassa MAAHANMUUTTAJAT 3.1 Maahanmuuttajakäsitteet Maahanmuuttaja on yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan kaikkia maahan muuttaneita henkilöitä. Ulkomaalainen on henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. Ulkomaalainen voi olla jonkin toisen maan kansalainen tai kansalaisuutta vailla oleva, esimerkiksi turisti tai pitkäaikaisessa tarkoituksessa maahanmuuttanut (esim. siirtolainen, pakolainen tai turvapaikan hakija). Pakolainen on henkilö, joka on kotimaansa ulkopuolella ja jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta. Turvapaikan hakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Paluumuuttaja on ulkosuomalainen, joka on pidemmän tai lyhyemmän ajanjakson asunut Suomen rajojen ulkopuolella ja palaa takaisin Suomeen. 3.2 Maahanmuuttajat Sodankylässä Vuodenvaihteen tilanteen mukaan Sodankylässä asui 64 ulkomaan kansalaista, joista naisia oli 33 ja miehiä 31. Ruotsalaisia kokonaismäärästä oli 23 ja loput maahanmuuttajista olivat 13 eri maasta. Työvoimatoimiston asiakkaina on 9/2008 ollut 14 ulkomaalaista asiakasta seuraavista maista: Ranska, Venäjä, Ruotsi, Alankomaat, Saksa ja Indonesia. Näistä maahanmuuttajista 6 % oli työttömiä. Vielä tänä päivänä maahanmuuttajia Sodankylässä on vähän ja tarve heille suunnattuihin erityispalveluihin vähäistä.

7 4. KUNNAN HALLINTOKUNTIEN PALVELUT MAAHANMUUTTAJILLE Sosiaali- ja terveystoimi Tavoitteet Voimavarat Sosiaalihuoltolain 1 :n mukaan sosiaalihuollon toimintojen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Sosiaalitoimessa nähdään erityisen tärkeänä maahanmuuttajien kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Sosiaalitoimen palveluiden tavoitteet ovat yhteneväisiä kotouttamisen tavoitteiden kanssa. Terveystoimen tehtävänä on tuottaa ja järjestää laadukkaita ja tuloksellisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja. Sosiaalitoimen tarjoamat palvelut maahanmuuttajille järjestetään nykyisin voimavaroin hyödyntäen olemassa olevia palveluja. Kotoutumissuunnitelmat laaditaan sosiaalityönä normaalin asiakastyön puitteissa ja samoin tapahtuu suunnitelmien seuranta. Terveystoimen tarjoamat palvelut maahanmuuttajille järjestetään nykyisin voimavaroin normaalin potilas-/asiakastyön puitteissa. Toimenpiteet ja yhteistyö Kunnassa asuvilla maahanmuuttajilla on oikeus saada sosiaalipalveluja samoin kuin muilla kunnan asukkailla. Sosiaalipalveluja ovat mm. sosiaalityö, perhetyö, kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelut, asumispalvelut, laitoshuolto, perhehoito, omaishoidon tuki, lasten ja nuorten huolto, lasten päivähoito, kehitysvammaisten erityishuolto, vammaispalvelut, päihdehuollon palvelut, lastenvalvojan palvelut, ottolapsineuvonta, perheasioiden sovittelu, lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslain mukaiset palvelut sekä elatustuki (siirtyy Kelalle ) ja toimeentulotuki. Sosiaalitoimessa kotouttamisen painopistealueena on kotoutumissuunnitelman laatiminen sosiaalityönä. Sosiaalityöntekijä tukee suunnitelmaa seuraamalla maahanmuuttajan omaa aktiivisuutta ja vastuuntuntoa. Maahanmuuttajen tilanne kartoitetaan sosiaalitoimen palvelujen tarpeen osalta. Maahanmuuttaja ohjataan tarpeen mukaan muiden palvelujen piiriin. Yksilökohtainen suunnitelma laaditaan maahanmuuttajan tilanteen ja tarpeiden perusteella. Suunnitelman mukaisilla toimenpiteillä pyritään vastaamaan maahanmuuttajan tarpeisiin mm. kielen opiskelun ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemuksen osalta sekä tukemaan maahanmuuttajaa hänen luodessaan kontakteja suomalaisiin. Maahanmuuttajan tarpeet ammatillisen koulutuksen ja työelämätietouden osalta ovat myös keskeinen osa suunnitelmaa. Kullekin sopivien ratkaisujen ja toimenpiteiden löytäminen saattaa vaatia yksilökohtaisen suunnitelman tarkistamista, jolloin sosiaalityöntekijä yhdessä maahanmuuttajan ja muiden mukana olevien viranomaisten ja tahojen kanssa arvioi suunnitelmaa. Kunnassa asuvilla maahanmuuttajilla on oikeus saada terveyspalveluja samoin kuin muilla kunnan asukkailla. Kotoutumissuunnitelma toteutetaan asiakkaan, perheen ja eri viranomaisten kanssa siten kuin asiakkaan tarpeet sen vaativat.

8 4.2 Asuminen Tavoitteet Voimavarat Toimenpiteet Yhteyshenkilöt: 4.3 Tekninen toimi Tavoitteet Asiakkaan/perheen sosiaalityöntekijä on sosiaalitoimessa keskeinen yhdyshenkilö suunniteltaessa toimenpiteitä ja laadittaessa kotoutumissuunnitelmaa. Sosiaalityöntekijä nivoo sosiaalipalvelut yksityiskohtaiseen suunnitelmaan samoin kuin tekee yhteistyötä muiden viranomaisten ja vapaaehtoistahojen kanssa asiakkaan tarvitseman palvelukokonaisuuden toteutumiseksi. Hallintokunnan yhteyshenkilöt: Perusturvajohtaja Johtava lääkäri Harri Tiuraniemi Raisa Pihajoki Sodankylän kunta Sodankylän terveyskeskus Sosiaali- ja terveystoimisto Ratsutie 7 PL 60, Sodankylä Sodankylä puh puh Tarkoituksena on turvata puutteellisesti asuvien ja asunnottomien sodankyläläisten asunnonsaanti. Maahanmuuttajat ovat vuokra-asuntojonossa samassa asemassa kuin muutkin hakijat. Sodankylän kunnan vuokra-asuntotilanne on kohtuullinen, joten maahanmuuttajat ovat saaneet tarvettaan vastaavan asunnon eikä huomattavia ongelmia asunnon saannin suhteen ole ollut. Sodankylässä asuvilla maahanmuuttajilla on oikeus saada vuokra-asunto kuten muillakin kuntalaisilla. Asukkaiden valinnan perusteena aravavuokra-asuntoihin on sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus ja taloudellinen tarve. Valtioneuvosto vahvistaa tarkemmat asukkaiden valintaperusteet sekä perusteet, joiden nojalla voidaan erityisestä syystä tilapäisesti poiketa valintaperusteista. Asuntosihteeri Eira Suopajärvi Sodankylän kunta PL Sodankylä puh Teknisen toimen päätavoitteena on tuottaa ja ylläpitää turvalliset ja viihtyisät yhdyskuntatekniset palvelut sekä kunnan toimitilat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Maahanmuuttajien kotouttaminen on asia, jota myös tekninen toimi haluaa tukea, mutta tällä hetkellä asiaa ei ole erityisesti otettu huomioon tulosalueen tavoitteita asetettaessa. 8

9 9 Voimavarat Teknisen toimen palvelut maahanmuuttajille järjestetään nykyisin voimavaroin hyödyntäen olemassa olevia palveluja kuten muillekin kuntalaisille. Yhteistyö Varsinkin asunto- ja toimitila-asioissa tehdään yhteistyötä sosiaalitoimen ja asuntoasioista vastaavan tahon kanssa jatkuvasti. Hallintokunnan yhteyshenkilö: 4.4. Kulttuuritoimi Voimavarat Tiemestari, toimialajohtaja Jouni Kovanen Sodankylän kunta Tekninen toimi PL Sodankylä puh Kulttuuritoimen tehtävänä on huolehtia kunnassa harjoitettavan kulttuuritoiminnan edistämisestä, tukemisesta sekä järjestämisestä. Kulttuuritoimi jakaa nykyisillä resursseillaan normaalin asiakaspalvelutoiminnan puitteissa tietoa kulttuuripalveluista ja kulttuurin harrastusmahdollisuuksista ja ylläpitää kulttuuritoimintaa koskevaa tapahtumakalenteria ja järjestöluetteloa. Kulttuuritoimi luo edellytyksiä järjestöjen kulttuuritoiminnalle. Kunnassa toimii aktiivisesti kulttuurijärjestöjä, jotka tarjoavat kuntalaisille erilaisia harrastusmahdollisuuksia teatteritoiminnasta musiikkiin, tanssiin ja kuvataiteisiin. Myös kansalaisopiston opintoryhmissä on mahdollisuus oppia ja harrastaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistäviä taitoja. Yhteyshenkilö: Kulttuurisihteeri Merja Leinonen Sodankylän kunta PL Sodankylä puh Liikunta- ja nuorisotoimi Voimavarat Liikunta- ja nuorisotoimen tavoitteena on aikaansaada kunnan asukkaille, myös maahanmuuttajille monipuoliset ja runsaat harrastusmahdollisuudet tarjoamalla käyttöön tiloja, järjestämällä toimintaa ja tukemalla järjestöjen toimintaa. Liikunta- ja nuorisotoimen tarjoamat palvelut maahanmuuttajalle toteutetaan nykyisin voimavaroin normaalin toiminnan yhteydessä.

10 10 Toimenpiteet Yhteyshenkilöt: Sodankylässä asuvilla maahanmuuttajilla on mahdollisuus osallistua liikunta- ja nuorisotoimen kaikkiin palveluihin samoin kuin muilla kunnan asukkailla. Vapaa-aikaohjaaja Vapaa-aikasihteeri Jouni Salminen Arja Nieminen Nuorisotalo Veikkola Sodankylän kunta Sodankyläntie PL Sodankylä Sodankylä puh puh Opetustoimi ja päivähoito Tavoitteet Toimenpiteet Voimavarat Koululainsäädännön ja opetussuunnitelmien mukaiset opetuksen ja koulutuksen yleiset tavoitteet koskevat kaikkia oppilaita. Maahanmuuttajille tarjotaan samat koululaitoksen palvelut kuin suomalaisille oppilaille. Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Maahanmuuttajien kuten muidenkin oppimisessa ja opettamisessa ovat keskeisiä asioita: oppivelvollisuuden suorittaminen, tasaarvoiset mahdollisuudet jatko-opintoihin, vieraskielisten oppilaiden äidinkielen/kotikielen taito ja riittävä suomen kielen taito. Muusta kulttuurista tulevat ja ei-suomenkieliset lapset tarvitsevat erityistä tukea koulunkäyntinsä onnistumiseksi. Maahanmuuttajaoppilaille voidaan järjestää tukiopetusta ja oman äidinkielen opetusta voimassa olevien säädösten mukaisesti. Kotikielen opetuksessa pyritään vahvistamaan oppilaiden itsetuntoa, jotta he uskaltaisivat ilmaista mielipiteitään ja olla ylpeitä kulttuuristaan ja kielestään. Maahanmuuttajien kotoutumisen helpottamiseksi ja edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi on toimenpiteet kohdennettava mm. seuraaviin: maahanmuuttajaoppilaat huomioidaan opetussuunnitelmissa, järjestetään henkilöstölle koulutusta, käytetään tehokkaasti esimerkiksi tukioppilastoimintaa, korostetaan erilaisuuden hyväksymistä ja suvaitsevaisuuden edistämistä, havaittuihin epäkohtiin puututaan välittömästi ja tehdään yhteistyötä laajalla rintamalla eri tahojen kanssa. Maahanmuuttajien koulunkäyntiin liittyvissä asioissa tehdään tarvittaessa alueellista yhteistyötä. Opetustoimi järjestää opetusta pääsääntöisesti nykyisillä resursseilla. Käytössä on mm. avustajia ja erityisopetusta. Tuntikehyksessä on varauduttu tukiopetukseen. Maahanmuuttajaperheiden kuten muidenkin käytettävissä ovat koulukuraattorin, koulupsykologin ja kouluterveydenhoitajan palvelut. Yhteistyötä tehdään kodin ja koulun välillä, koulun sisällä ja tarpeen mukaan koulusta ulospäin esimerkiksi eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Sekä kirkonkylän kouluissa että sivukylien kouluissa toimivat moniammatilliset oppilashuoltotyöryhmät. Maahanmuuttajan lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoitoon.

11 11 Hallintokunnan yhteyshenkilö: 4.7 Kirjasto Tavoitteet Voimavarat Toimenpiteet Yhteyshenkilö: Sivistystoimen johtaja Hilkka Orava Sodankylän kunta PL Sodankylä puh Kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, tiedon hankintaan ja virkistykseen. Kirjastolaitokseen kuuluu pääkirjasto ja kirjastoauto. Kirjasto tarjoaa lainattavaksi kirjoja ja muuta kirjastoaineistoa. Kirjastossa on myös asiakkaiden käytössä lehtilukusali, internet-yhteydet ja tiedonhakupalvelut. Kirjaston kokoelmissa on myös vieraskielistä aineistoa. Kirjasto huomioi voimavarojensa puitteissa eri väestöryhmien kirjastopalvelut ja tarvittaessa tilaa aineistoa myös kaukopalveluna muista kirjastoista. Kirjastotoimen johtaja Tiina Heinänen Sodankylän kunnankirjasto PL Sodankylä puh MUIDEN VIRASTOJEN PALVELUT MAAHANMUUTTAJILLE 5.1 Kansaneläkelaitos Tavoitteet Voimavarat Kela huolehtii Suomessa asuvien perusturvasta eri elämäntilanteissa. Kelan hoitamia sosiaaliturvaetuuksia ovat: peruseläketurva, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömyysturva, äitiysavustus, pienten lasten hoidon tuki, lapsilisät, elatustuki ( alkaen), yleinen asumistuki, sotilasavustus, opintotuki ja vammaisetuudet. Kelan tarjoamat palvelut ja etuudet hoidetaan kotouttamislain voimaantulon jälkeen samoilla voimavaroilla kuin aikaisemminkin. Kelan etuuksista työmarkkinatuen

12 saaminen kotouttamislain perusteella edellyttää kotoutumissuunnitelman tekemistä ja suunnitelman noudattamista. 12 Toimenpiteet = etuudet Lapsiperheiden etuudet Opintotukietuudet Kelassa ulkomaalaisten etuusasiat hoidetaan kuten muidenkin asiakkaiden asiat. Muutamia lomakkeista on saatavana myös vieraskielisinä käännöksinä tavallisimmilla maahanmuuttajien kielillä. Kelan toimenpiteet kotouttamisessa ovat lähinnä eri etuuksien maksamista maahanmuuttajille. Etuuksien myöntämisen ja maksamisen ohella annetaan ohjausta ja neuvontaa Kelan etuuksista sekä pyritään ohjaamaan maahanmuuttajaasiakkaat myös muihin tarpeellisiin virastoihin ja yhteyspaikkoihin. Seuraavassa pääpiirteitä eri etuuksista, jotka maahanmuuttajilla tulevat yleisimmin kyseeseen. Kaikkien Kelan etuuksien myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö on Suomessa vakuutettu. Henkilöllä tulee olla Suomessa varsinainen asunto ja koti ja hänen tulee oleskella pääasiallisesti täällä. Lisäedellytyksenä on, että hänellä on vähintään vuoden oleskelulupa, jos sellaista muuttajalta edellytetään. Suomeen muuttavan on ilmoittauduttava Kelan toimistoon ja täytettävä siellä lomake asumiseen perustuvan sosiaaliturvan piiriin ottamisesta. Lisäksi on esitettävä voimassa oleva passi, jossa on voimassa oleva oleskelulupa. Henkilötunnuksen saamiseksi on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti maistraatissa ja täytettävä siellä maahanmuuttoilmoitus. Lapsen syntymän perusteella voidaan Kelasta myöntää äitiysavustus sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, joista jälkimmäisten edellytyksenä on Suomessa asuminen vähintään 180 päivää ennen laskettua aikaa. Lapsilisää maksetaan alle 17-vuotiaasta lapsesta. Vastasyntyneen lapsen on oltava merkittynä jomman kumman vanhemman passiin ja myös vauvalla on oltava oleskelulupa. Vanhempainrahakauden päätyttyä perheelle voidaan maksaa lasten kotihoidontukea vaihtoehtona kunnan järjestämälle päivähoidolle, kunnes nuorin lapsista täyttää kolme vuotta. Alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen hoidon tukemiseksi voidaan maksaa lapselle lapsen hoitotukea sekä lapsen sairaanhoitoon osallistuvalle vanhemmalle erityishoitorahaa ansionmenetyskorvauksena. Elatustuen maksaminen siirtyy Kelalle Päätoimisia opintoja harjoittavalle henkilölle voidaan myöntää opintoetuuksia, joita ovat opintoraha, opintolainan valtiontakaus sekä asumislisä. Opintotukietuudet myönnetään pääsääntöisesti vasta sen jälkeen, kun henkilö on asunut Suomessa muussa kuin opiskelutarkoituksessa vähintään kaksi vuotta. Ns. paluumuuttajilta ei kuitenkaan edellytetä kahden vuoden Suomessa asumista. Sairauden perusteella myönnettävät etuudet Yleinen asumistuki Sairauden johdosta työkyvyttömäksi joutuneelle maksetaan sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa korvaamaan ansiotulonmenetystä. Lisäksi kyseeseen saattavat tulla kuntoutuksen eri toimenpiteet sekä kuntoutuksesta aiheutunutta ansionmenetystä korvaava kuntoutusraha.

13 Yleinen asumistuki voidaan myöntää Suomessa vakinaisesti asuvien henkilöiden muodostamalle ruokakunnalle Suomessa sijaitsevan asunnon kustannuksiin. Työttömyyden perusteella maksettavat etuudet Eläke-etuudet Kelan työttömyyden perusteella myönnettäviä etuuksia ovat työttömyysturvan peruspäiväraha, työmarkkinatuki sekä koulutusetuudet. Näistä maahanmuuttajilla kyseeseen tulee vain työmarkkinatuki, koska muissa on edellytyksenä 10 kuukauden työssäoloehdon täyttyminen Suomessa tai sopimusmaassa työskentelyn perusteella. Työmarkkinatukea voidaan maksaa vuotiaalle henkilölle, joka on työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa ja jolle ei ole voitu osoittaa työtä tai koulutusta. Työvoimatoimisto antaa työvoimapoliittisen lausunlausunnon Kelalle työmarkkinatuen maksamisen edellytyksistä. Työvoimatoimisto antaa lausunnon myös maksamisen edellytyksenä olevasta kotoutumissuunnitelmasta. Eläke-etuuksista maahanmuuttajilla tulee kyseeseen lähinnä vain eläkkeensaajien asumistuki, joka voidaan myöntää 65 vuotta täyttäneille. Muissa eläke-etuuksissa (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke) edellytetään viiden vuoden Suomessa asumista ennen eläkkeen myöntämistä. Kaikista näistä ja muistakin etuuksista on saatavissa lisätietoja Kelan esitteistä sekä toimistosta henkilökohtaisesti kysymällä. Maahanmuuttajan erityistuki Yhteistyö Yhteystiedot: Iäkäs tai työkyvytön maahanmuuttaja, joka on asunut Suomessa vähintään viisi vuotta voi hakea Kelasta maahanmuuttajan erityistukea. Tuen tarkoitus on turvata maahanmuuttajan toimeentulo vanhuuden ja työkyvyttömyyden ajalta. Kela osallistuu tarvittaessa yhdessä muiden viranomaisten ja maahanmuuttajien kanssa kotoutumissuunnitelmien laatimiseen. Sodankylän KELA Johtaja Jouko Alatalo Ostoskuja Sodankylä puh Pohjois-Lapin työvoimatoimisto Tavoitteet: Työvoimatoimiston tavoite on tukea ja edistää maahanmuuttajien edellytyksiä hakeutua työelämään ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on prosessinomaisesti ohjata maahanmuuttaja kieliopintoihin ja yhteiskuntaan tutustumiseen, kartoittaa hänen osaamisensa ja laatia yhdessä ammatillinen suunnitelma jatkoa varten. 13

14 14 Toiminta: Työvoimatoimistosta maahanmuuttaja saa tietoa avoimista työpaikoista, koulutuksesta, ammatinvalinnasta, yrittäjyydestä, työttömyysturvasta ja monesta muusta työelämään liittyvästä asiasta. Jokaiselle maahanmuuttaja-asiakkaalle, joka on siihen oikeutettu, tehdään kotoutumissuunnitelma. Suunnitelma on kotoutumista edistävä toimenpiteiden kokonaisuus, jossa sovitaan yhdessä maahanmuuttajan, työvoimatoimiston ja tarvittaessa kunnan edustajien kanssa toimenpiteistä, jotka edistävät maahanmuuttajan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja hänen pääsyään työmarkkinoille. Kotouttamistoimenpiteinä työvoimatoimistolla on tarjota maahanmuuttajakoulutusta, joka voi olla kielikoulutusta, ammattiin ja opintoihin valmentavaa koulutusta sekä puhtaasti ammatillista koulutusta. Lisäksi voidaan käyttää työhön tutustumisessa työharjoittelua ja ammatinvalinta- ja ammatinvaihtotilanteessa työkokeilua. Työnhakukoulutus pyritään järjestämään jokaiselle ja yrittäjäkoulutukseen voivat osallistua halukkaat. Mikäli muut kouluttajat järjestävät koulutusta, jonka katsotaan olevan hyväksi maahanmuuttajan kotoutumiselle ja joka täyttää lain asettamat ehdot, voidaan maahanmuuttajalle tehdä koulutuksen rinnastamispäätös, jolla koulutus katsotaan työvoimapoliittiseen koulutukseen rinnastetuksi. Maahanmuuttajien työllistymiseen voidaan lisäksi käyttää kaikkia samoja tukimuotoja kuin muidenkin työttömien työllistämiseen. Voimavarat: Maahanmuuttoasioissa Pohjois-Lapin työvoimatoimiston asiantuntija ja yhdyshenkilö on työvoimaneuvoja Tuire Kyrö, jonka toimipiste sijaitsee Ivalon työvoimatoimistossa. Yhteistyö: Yhteyshenkilöt: Työvoimatoimisto toimii jatkuvassa yhteistyössä kuntien maahanmuuttaja- ja sosiaalipalvelujen, KELAn, kouluttajien ja oppilaitosten sekä erilaisten järjestöjen kanssa. Pohjois-Lapin työvoimatoimisto Sodankylän toimipaikka Työvoimatoimiston johtaja Eija Sokero Jäämerentie Sodankylä puh Sodankylän seurakunta Tavoite Auttaa maahanmuuttajia hengellisissä, henkisissä, aineellisissa ja sosiaalisissa asioissa yhteistyössä muiden auttajatahojen kanssa. Toiminnassa sekä

15 Voimavarat: Toimenpiteet: Yhteistyö: Yhteystiedot: kunnioitetaan maahanmuuttaneiden uskonnollista vakaumusta että tarjotaan mahdollisuutta tutustua evankelisluterilaiseen kirkkoon. Seurakunnan toiminnasta kiinnostuneita pyritään ohjaamaan pääasiassa jo voimassa olevaan toimintaan. Kotouttamisohjelmaa pyritään toteuttamaan nykyisillä työntekijäresursseilla vastuualueina: - yleinen seurakuntatyö - diakoniatyö - nuoriso- ja rippikoulutyö - lapsityö - evankelioimis- ja lähetystyö Maahanmuuttajilla on oikeus osallistua kaikkeen seurakunnan toimintaan. Tarvittaessa voidaan maahanmuuttajia kohdata erityisesti esim. avoimien ovien toiminnassa. Seurakunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnan eri toimialojen ja eri järjestöjen mm. Lapin sinisarastuksen kanssa. Kirkkoherra Hanna Kuusela Sodankylän seurakunta Papintie Sodankylä puh ETNISEN SYRJINNÄN JA RASISMIN VASTUSTAMINEN SODANKYLÄSSÄ Suomen valtio on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, joissa on syrjintään sisältyviä normeja. Myös Suomen lainsäädännössä on syrjinnän kieltäviä normeja mm. perustuslaissa, rikoslaissa ja työsopimuslaissa. Rasismin ehkäisemisen ja suvaitsevaisuuden lisääntymisen tavoitteita on määritelty Valtioneuvoston periaatepäätöksessä (1997). Hallitusohjelmassa (1999) korostetaan hyvien etnisten suhteiden merkitystä väestön keskuudessa ja aikaisempaa suuremman huomion kiinnittämistä syrjinnän vastaisiin toimenpiteisiin sekä lainsäädännössä että viranomaistoiminnassa. Suvaitsevaisuus on erilaisten kulttuurien, tapojen ja arvomaailmoiden ymmärrystä. Suvaitsevaisuuden edistämisen perusedellytys on mm. se, että henkilön alkuperään perustuviin rasistisiin ja syrjiviin käytäntöihin puututaan. Sodankylän kunta edistää yleistä suvaitsevaisuutta siten, että eri kulttuureista tulevat Sodankylässä pysyvästi asuvat maahanmuuttajat ovat suomalaisten tavoin tasavertaisia ja että heillä on yhtäläiset oikeudet kunnan palveluihin. Sodankylän

16 kunnan eri hallintokuntien ja yksiköiden tulee kaikissa toiminnoissaan edistää suvaitsevaisuutta ja ehkäistä aktiivisesti syrjintää JATKOTOIMENPITEET JA SEURANTA Jatkona kotouttamisohjelman laatimiselle Sodankylässä kokoontuu seurantaryhmä 1x/ kahdessa vuodessa. Kunnan sosiaalitoimi toimii seurantaryhmän koollekutsujana.

ASIKKALAN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2016

ASIKKALAN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2016 ASIKKALAN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2016 SISÄLLYS 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMAN TAUSTAA... 4 1.1 Nykytilanne... 5 2 KOTOUTTAMISLAKI... 7 2.1 Taustaa... 7 2.2 Kotouttamisohjelma...

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA Jalasjärven kunta 2012 2 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KOTOUTTAMISLAKI...3 MAAHANMUUTTAJAT...4 Käsitteitä...4 Maahanmuuttajat Jalasjärvellä...4

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2016

ASIKKALAN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2016 ASIKKALAN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2016 SISÄLLYS 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMAN TAUSTAA... 4 1.1 Nykytilanne... 5 2 KOTOUTTAMISLAKI... 7 2.1 Taustaa... 7 2.2 Kotouttamisohjelma...

Lisätiedot

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista.

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista. Taskutilasto 2002 ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ Isät, % vanhempainpäivärahakausista 60 Päiviä/ isä 30 Isät, % kausista 40 20 20 Päiviä/isä 10 1986 1990 1995 2000 KANSANELÄKELAITOKSEN TASKU-

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2013-2016. 11.4.2013 Parkanon perusturvalautakunta

PARKANON KAUPUNKI Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2013-2016. 11.4.2013 Parkanon perusturvalautakunta PARKANON KAUPUNKI Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2013-2016 11.4.2013 Parkanon perusturvalautakunta 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 1. LAKI MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISESTA... 2 2. MAAHANMUUTTAJAN

Lisätiedot

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä KV 11.10.2010 18 Valtuutettu Ismo Soukola jätti valtuustolle, siitä ennen

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto)

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Käsitteitä Turvapaikanhakija Henkilö joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 30.3.2011 Taustaa Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Tiina Rihko Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto Yleistä Suomen sosiaaliturvasta

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Sivistyksen toimiala Pia Bärlund suunnittelija Pia.barlund@jkl.fi 014-266 4889 Näkymätön ja näkyvä maahanmuuttaja 1. sukupolven

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus

PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Työhallinnon ja Turun kaupungin yhteistyön tiivistäminen maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu Pohjois-Suomessa asuville 16-25 vuotiaille, joille sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso Sosiaalipalvelut, mitä ja millä osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso "sote uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Tässä prosessissa kuvataan maahanmuuttoyksikön moniammatillista työskentelyä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Prosessi on kuvattu Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ 24.5.2013 Maahanmuuttotoimisto 1 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä Maahanmuuttaja - Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012 Naiset Kelan etuuksien saajina Helena Pesola 5.6.2012 2 Naiset Kelan etuuksien saajina Esityksen sisältö 1. Kelan etuudet ja toimintakulut 1945 2011 2. Naisten ja miesten keskiansiot 3. Lapsiperheiden

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus Vammaisetuudet Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten tai pitkäaikaisesti sairaiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vammaisetuuksia ovat: Alle 16-vuotiaan

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva. 17.2.2010 Henna Huhtamäki

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva. 17.2.2010 Henna Huhtamäki Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva 17.2.2010 Henna Huhtamäki Sisältö Säännöstausta ja Suomessa asuminen Ulkomaille muutto ja asumisperusteinen sosiaaliturva Pääsäännöt Perheenjäsenenä ulkomailla Opiskelijana

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mynämäen kunta SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto Uusi kotoutumislaki Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 8.11.2011 Kotoutumislakiuudistuksen tavoitteet Selkeyttää sääntelyä; kaksi eri lakia Tehostaa ja nopeuttaa

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

JUANKOSKEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto JUANKOSKEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO.3 2. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 5 2.1. Kotoutumislaki....5 2.2. Kotoutumissuunnitelma..6 2.3.

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Kuntakokeilun käynnistämisseminaari Kuntatalo 27.8.2012

Kuntakokeilun käynnistämisseminaari Kuntatalo 27.8.2012 Elämässä mukana muutoksissa tukena Kuntakokeilun käynnistämisseminaari Kuntatalo 27.8.2012 Kela yhteistyössä kuntakokeilun toteuttamisessa Etuuspäällikkö Jorma Viitala Terveysosasto Kela Elämässä mukana

Lisätiedot

Kela osana monialaisessa verkostossa

Kela osana monialaisessa verkostossa Kela osana monialaisessa verkostossa 2 Lähde: TEM/Päivi Kerminen Kelan strateginen painopiste kumppanuusyhteistyössä Parannamme suorituskykyämme uudistamalla toimintojamme sekä vahvistamalla yhteistyötä

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Kunnanhallitus 29 01.02.2016 Kunnanhallitus 66 21.03.2016 Kunnanvaltuusto 15 05.04.2016 Perusturvalautakunta 46 11.05.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Khall

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot