Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _4lmu.fm Page 1 Wednesday, May 26, :39 PM 4/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12 MIETINNÖT YM. 12 ASETETUT TOIMIELIMET 14 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 15 Korkein hallinto-oikeus15 Korkeimman oikeuden valitusluvat 16

2 2004_4lmu.fm Page 2 Wednesday, May 26, :39 PM Momentti 4/2004 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki vaalilain muuttamisesta (218/2004) HE 1/2004 vp. PeVM 1/2004 Laki tuli voimaan Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien jäsenten määrää koskevaa vaalilain säännöstä muutetaan siten, että jäsenten määrä on nykyisen 16 sijasta 14 sen mukaisesti kuin kymmenen uuden maan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyssä sopimuksessa on sovittu. Lisäksi tehdään kuntajaon muutoksista EteläSavon ja Oulun vaalipiireissä johtuvat muutokset vaalipiirijakoa koskevaan säännökseen. Vaalilakiin tehdään myös eräitä pienten äänestysalueiden vaalisalaisuuden turvaamiseen tähtääviä teknisiä muutoksia. Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta (219/ 2004) HE 2/2004 vp. HaVM 1/2004 Laki tuli voimaan Lailla tehdään mahdolliseksi Kainuun hallintokokeilussa järjestää maakunnan hallinto yhteen kuntayhtymään, annetaan ensimmäiselle maakuntavaltuustolle toimivalta heti sen tultua valituksi ja korjataan hallintokokeilulain teknisiä puutteita. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa, laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta, laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta, laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta, laki kaupparekisterilain 14 :n muuttamisesta, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 :n muuttamisesta ja laki varainsiirtoverolain 16 :n muuttamisesta ( /2004) HE 110/2003 vp. PeVM 16/2003, TaVM 2/2004 Lait tulivat voimaan Sijoitusrahastolakiin tehdään muutoksia, joilla pannaan kansallisesti täytäntöön sijoitusrahastodirektiivin kaksi muutosta (2001/107/EY ja 2001/108/EY). Rahastoyhtiöiden osalta muutokset koskevat rahastoyhtiön toimiluvan edellytyksiä ja rahastoyhtiön toimialaa, jota laajennetaan koskemaan sijoitusrahastotoiminnan ohella tiettyjä sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukaisia palveluita. Lakiin sisältyy säännökset rahastoyhtiöiden oikeudesta harjoittaa toimintaa muissa valtioissa ja ulkomaisten rahastoyhtiöiden oikeudesta harjoittaa toimintaa Suomessa. Rahastoyhtiö velvoitetaan laatimaan jokaisesta hallinnoimastaan sijoitusrahastosta yksinkertaistettu rahastoesite, jota on tarjottava asiakkaalle veloituksetta rahastoosuuden merkinnän yhteydessä. Sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sijoitustoimintaa laajennetaan. Varat voidaan aiempaa suuremmassa määrin sijoittaa rahamarkkinavälineisiin, johdannaissopimuksiin, toisten sijoitusrahastojen osuuksiin ja talletuksiin luottolaitoksissa. Rahastoyhtiöt voivat perustaa myös indeksirahastoja. Samalla täsmennetään lain riskien hajauttamista koskevia säännöksiä. Lisäksi sijoitusrahastolakiin tehdään muutoksia, joilla rahastoyhtiöitä, säilytysyhteisöjä, sijoitusrahastoja ja erikoissijoitusrahastoja koskevien hakemusasioiden käsittely siirretään valtioneuvostolta Rahoitustarkastukselle. Sijoitusrahastolakiin tehdään lain soveltamiskäytännöstä saatujen kokemusten perusteella eräitä lähinnä teknisluonteisia muutoksia. Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta (220/2004) HE 12/2004 vp. TaVM 4/2004 Laki tuli voimaan Sähköturvallisuuslakia muutetaan siten, että se täyttää perustuslain asettamat vaatimukset yksityisten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien säännösten laintasoisuudesta sekä hyvän hallinnon ja oikeusturvan takeiden varmistamisesta julkisessa hallintotoiminnassa. Lisäksi sähköturvallisuuslain terminologia sekä säänneltyjä tarkastus- ja arviointitehtäviä suorittavien tahojen nimeämismenettelyt saatetaan vastaamaan teknisen turvallisuuden alalla yleisesti noudatettavaa käytäntöä. Muutokset koskevat sähkötur-vallisuuslain käsitteitä, viranomaisten toimivallan jakoa, yksityisten velvollisuutta noudattaa tiettyjä yleishallinto-oikeudellisia säädöksiä harjoittaessaan laissa säädettyä toimintaa, yksityisten oikeutta harjoittaa laissa säädettyä toimintaa sekä muutoksenhakua viranomaisen ja yksityisen lain nojalla tekemään päätökseen. Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta (235/ 2004) HE 163/2003 vp. TaVM 1/2004 Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Lain 2 :n 3 momenttia sovelletaan kuitenkin lukien. Valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :ssä säädettyä Finnvera Oyj:n lähinnä pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustoimintaan liittyvää rahoitettavien yritysten toimialan määrittelyä muutetaan nykyistä väljemmäksi. Muutoksen jälkeen Finnvera Oyj voi myöntää lainoja myös enemmän kuin yhdeksän työntekijää työllistäville palveluyrityksille. Lisäksi Finnvera Oyj:n kotimaisessa rahoitustoiminnassa sovellettava pienen ja keskisuuren yrityksen määritelmä muutetaan mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetun Euroopan komission suosituksen mukaiseksi. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta (210/2004) HE 130/2003 vp. StVM 3/2004 Laki tuli voimaan Vakuutuskassalakia muutetaan siten, että jäsenyys vakuutuskassojen yhdistyksessä muuttuu eläkekassojen osalta vapaaehtoiseksi. Samalla vakuutuskassojen yhdistyksen yhteydessä toimivan vakuutuskassalautakunnan toimivaltaa rajoitetaan yhdistykseen kuulumattomien eläkekassojen osalta. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta (236/2004) ja laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista annetun lain 4 :n muuttamisesta (237/2004) HE 8/2004 vp. YmVM 2/2004 Lait tulivat voimaan Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia muutetaan siten, että vuokra-asunnon korkotukilainan enimmäismäärä nostetaan nykyisestä 90 prosentista 95 prosenttiin kohteen hyväksytyistä kustannuksista. 2

3 2004_4lmu.fm Page 3 Wednesday, May 26, :39 PM Muutos mahdollistaa korkotukiehtojen muuttamisen vastaamaan mahdollisimman hyvin aravalainoituksen ehtoja. Korkotukilainan vakuudeksi Valtion asuntorahasto voi hyväksyä muunkin vakuuden kuin muita lainoja paremmalla etuoikeudella olevan kiinnitysvakuuden. Päätösten tiedoksiantoa koskeva pykälä kumotaan, sillä vuoden alusta voimaan tulleessa hallintolaissa on vastaavat säännökset päätösten tiedoksiannosta. Lain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että sallitaan valittaminen päätöksestä, jolla Valtion asuntorahasto peruuttaa ennen lain voimaantuloa tekemänsä yhteisön nimeämisen yleishyödylliseksi asuntoyhteisöksi. Vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista annettua lakia muutetaan siten, että vähemmistöosakkaan maksaman osaomistusmaksun suuruudesta voidaan säätää asetuksella. Laissa säädetään sen enimmäismääräksi osaomistussuhdetta perustettaessa 20 % hankinta-arvosta. Tilastolaki (280/2004) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n muuttamisesta (281/2004) HE 157/2003 vp. PeVL 3/2004, HaVM 3/2004 Lait tulivat voimaan Uusi tilastolaki on valtion tilastotointa koskeva yleislaki. Laissa otetaan huomioon perustuslaki sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki ja henkilötietolaki. Siinä säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin ja kattavammin tilastotarkoituksiin kerättävistä tiedoista, niiden käyttötarkoituksesta ja luovuttamisesta. Tilastolain mukaan tilastotarkoituksiin saatujen tietojen salassapito ja julkisuus määräytyvät joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan. Tämän vuoksi myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia muutetaan niin, että kaikki tilastojen perusaineistot ovat salassa pidettäviä, jollei laissa toisin säädetä. Ulkomaalaislaki, laki rikoslain 47 luvun muuttamisesta, laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta ja laki työsopimuslain 13 luvun 11 :n muuttamisesta ( /2004) HE 28/2003 vp ja HE 151/2003 vp. SuVM 1/2004, HaVM 4/2004 Lait tulivat voimaan Uudella ulkomaalaislailla edistetään hyvää hallintoa ja oikeusturvaa ulkomaalaisasioissa sekä hallittua maahanmuuttoa ja kansainvälistä suojelua. Myös ulkomaalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään entistä tarkemmin. Uusi ulkomaalaislaki korvaa kokonaisuudessaan vuodelta 1991 olevan, nykyisen ulkomaalaislain. Uusi laki sisältää säännöksiä menettelyistä, jotka aiemmin ovat olleet hallintokäytännön varassa. Nykyisestä ulkomaalaislaista puuttuvat mm. riittävän yksityiskohtaiset säännökset jatkoluvan ja pysyvän oleskeluluvan myöntämisestä. Lakiin tulee myös kiintiöpakolaisia koskevia säännöksiä. Uudessa ulkomaalaislaissa maahantulon edellytykset säilyvät ennallaan. Lakiin sisältyvät myös viisumeja koskevat Schengenin säännöstön keskeiset säännökset. Suomeen työn vuoksi tulevalta ulkomaalaiselta edellytetään jatkossa työja oleskeluluvan sijasta vain yhtä lupaa, työntekijän oleskelulupaa. Työntekijän oleskelulupa myönnetään kaksivaiheisesti. Työvoimatoimisto harkitsee ensin luvan myöntämiseen liittyvät työvoimapoliittiset edellytykset. Tämän jälkeen Ulkomaalaisvirasto myöntää luvan, jollei sen myöntämiselle ole yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen liittyviä esteitä. Työnteko on rajoitetusti mahdollista myös muulla oleskeluluvalla tai ilman oleskelulupaa. Uudella ulkomaalaislailla muutetaan eräitä viranomaisten toimivaltasuhteita. Jatkossa oleskeluluvan myöntää kaikille ulkomailla oleville ulkomaalaisille Suomen ulkomaan edustustojen sijasta Ulkomaalaisvirasto. Edustustot tekevät jatkossa ainoastaan viisumipäätöksiä. Nykyisestä poiketen Suomen kansalaisen perheenjäsen voi jatkossa tulla Suomeen hakemaan oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan myöntää paikallispoliisi. Nykyisin oleskelulupaa on haettava ja hakemuksen käsittelyä odotettava ulkomailla. Vuonna 2000 voimaan tulleet ulkomaalaislain säännökset turvapaikkamenettelyistä säilyvät uudessa laissa pääosin ennallaan. Uusi ulkomaalaislaki sisältää säännökset Euroopan unionin kansalaisen oleskelusta. Unionin kansalaisiin rinnastetaan Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaiset. Uusi ulkomaalaislaki parantaa ulkomaalaisen oikeusturvaa laajentamalla muutoksenhakumahdollisuuden koskemaan lähes kaikkia oleskelulupapäätöksiä. Työnantaja saa valitusoikeuden työntekijän oleskelulupa-asiassa ja Ulkomaalaisvirasto hallinto-oikeuden päätökseen, jolla Ulkomaalaisviraston päätös on kumottu tai sitä on muutettu. Uusi ulkomaalaislaki sisältää EU-säännösten mukaisesti liikenteenharjoittajille määrättävän seuraamusmaksun silloin, kun liikenteenharjoittajat eivät noudata velvollisuuttaan tarkastaa kuljetettavien matkustusasiakirjoja. Säännöksiä rikkoville voidaan määrätä euron seuraamusmaksu kuljetettua henkilöä kohden. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta (305/ 2004) HE 15/2004 vp. HaVM 5/2004 Laki tuli voimaan Ulkomaalaisrekisterin käyttöä ja asioiden käsittelyä kehitetään niin, että yhä useampi viranomainen merkitsee tuottamansa tiedot ulkomaalaisrekisteriin itse. Rekisteri on näin paremmin ajan tasalla, ja asioita voidaan käsitellä sujuvammin. Uudistettu ulkomaalaisrekisterilaki mahdollistaa nykyistä nopeamman ja joustavamman työntekijän oleskelulupaa koskevan päätöksenteon. Lisäksi lakimuutokset parantavat viranomaisten välistä tiedonkulkua. Ulkomaalaisrekisteriä pidetään ulkomaalaisten maahantuloa, maassa oleskelua ja työntekoa koskevien asioiden päätöksentekoa sekä maahantulon ja maasta lähdön valvontaa varten ja valtion turvallisuuden takaamiseksi. Ulkomaalaisrekisteriin voidaan tallentaa tiedot hakemuksesta, asian käsittelystä, ratkaisusta ja perusteista sekä tiedot työnantajasta ja työsuhteen ehdoista siltä osin kuin on tarpeen. Ulkomaalaisrekisteriä käyttävät nykyisin Ulkomaalaisvirasto, ulkoasiainministeriö, poliisi, rajavartiolaitos, tullilaitos ja työvoimaviranomainen. Ulkomaalaisrekisterilakia on muutettu siten, että jatkossa rekisteriä käyttävät myös työministeriö, työvoima- ja elinkeinokeskus, työvoimatoimisto, vankeinhoitoviranomainen ja vähemmistövaltuutettu. Uudessa ulkomaalaislaissa todetaan, että työntekijän oleskelulupahakemukset, jotka sisältävät tiedot työnteon keskeisistä ehdoista sekä oleskelulupapäätökset kirjataan suoraan ulkomaalaisrekisteriin. Tällöin jokainen oleskelulupajärjestelmään osallinen viranomainen saa heti tarvitsemansa tiedot, ja eri viranomaiset voivat samanaikaisesti osallistua asian käsittelyyn. Tavoitteena on, ettei paperimuotoisia hakemuksia, lausuntoja ja päätöksiä enää käytetä. Myös työsuojeluviranomainen saa valvontansa kannalta tarpeelliset tiedot ulkomaalaisrekisteristä. Uuden ulkomaalaislain mukaan työvoimatoimisto ratkaisee työntekijän oleskeluluvan myöntämisen työvoimapoliittiset edellytykset ja merkitsee tekemänsä osaratkaisun ulkomaalaisrekisteriin. Työvoima- ja elinkeinokeskus varmistaa uuden ulkomaalaislain mukaan elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa myönnettäessä, että elinkeinotoiminnalla on kannattavan toiminnan edellytykset, ja merkitsee tekemänsä osaratkaisun rekisteriin. Työntekijän oleskelulupaa koskevan hakemuksen voi jättää Suomen edustustoon, työvoimatoimistoon tai kihlakunnan poliisilaitokselle, Elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa koskevan hakemuksen voi jättää Suomen edustustoon tai kihlakunnan poliisilaitokselle. Tarkoituksena on, että tiedonsiirto eri viranomaisten välillä tapahtuu rekisterin sisällä. Vähemmistövaltuutetulla on oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavia tietoja ulkomaalaisrekisteristä. Tämä täydentää viranomaisten tiedottamisvelvoitetta. Uuden ulkomaalaislain mukaan valtuutetun kuulemismenettelystä nykyisessä laajuudessaan luovutaan. Pääsy ulkomaalaisrekisteriin Momentti 3 Momentti 4/2004

4 2004_4lmu.fm Page 4 Wednesday, May 26, :39 PM mahdollistaa valtuutetun oma-aloitteisten toimenpiteiden kohdentamisen. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a :n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a :n väliaikaisesta muuttamisesta ( /2004) HE 37/2004 vp. TaVM 9/2004 Lait tulivat voimaan Ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annettua lakia ja ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annettua lakia muutetaan väliaikaisesti. Muutokset liittyvät Euroopan unionin laajentumiseen Uusien jäsenvaltioiden liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen mukaan osassa uusista jäsenvaltioista ei sovelleta siirtymäaikana talletusten vakuusjärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/19/EY vähimmäisvakuustasoa eikä sijoittajien korvausjärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY vähimmäiskorvaustasoa. Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen, jonka kotivaltiossa ei sovelleta direktiivien mukaista vähimmäissuojatasoa, Suomeen perustettavan sivukonttorin tai sivuliikkeen välityksellä ei saa tarjota palveluja, jos sivukonttori tai sivuliike ei täydennä siirtymäaikana kotivaltionsa talletusten vakuussuojaa tai sijoittajien korvaussuojaa direktiivien mukaiselle vähimmäistasolle. Muiden jäsenvaltioiden, Suomi mukaan lukien, oikeus estää palvelujen tarjoaminen perustuu edellä mainittuun sopimukseen. Säännökset ovat voimassa siirtymäajan vuoden 2007 loppuun. Lisäksi lakiin ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa tehdään luonteeltaan tekninen muutos. Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain 14 a luvun muuttamisesta ja laki markkinaoikeuslain 9 :n muuttamisesta ( /2004) HE 11/2004 vp. TaVM 8/2004 Lait tulivat voimaan Kansallisille viranomaisille ja tuomioistuimille annetaan nimenomainen valtuutus soveltaa EY:n kilpailusääntöjä tapauksissa, joilla voi olla vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kilpailunrajoituksista annetun lain mukaiset seuraamukset ovat käytettävissä myös EY:n kilpailusääntöjen rikkomistapauksissa. Kansallisista poikkeusluvista ja puuttumattomuustodistuksista luovutaan, ja vähämerkityksellisiä kilpailunrajoituksia koskeva sääntely yhdenmukaistetaan komission suuntaviivojen kanssa. EY:n kilpailusääntöjen rikkomistapauksissa markkinaoikeus voi antaa luvan komissiolle ja Kilpailuvirastolle tarkastuksen tekemiseen muissa kuin elinkeinonharjoittajan liiketiloissa, esimerkiksi yrityksen johdon kodeissa. Kilpailuviraston ja markkinaoikeuden toimivallanjakoa tarkistetaan niin, että Kilpailuvirasto tekee ensi asteena päätökset laissa kielletyn menettelyn lopettamisesta tai toimitusvelvoitteen määräämisestä. Kilpailunrikkomismaksun määrää koskevia säännöksiä tarkistetaan ja otetaan käyttöön kilpailunrikkomismaksusta vapauttamisjärjestelmä. Vakuutusvalvontaviraston rinnakkaisesta esityksentekooikeudesta markkinaoikeudelle luovutaan. Yrityskauppojen ilmoitusmenettelyä koskevia säännöksiä tarkistetaan ja laista poistetaan samalta toimialalta tehtäviä yrityskauppoja koskeva kahden vuoden sääntö. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta ( /2004) HE 149/2003 vp. TaVM 3/2004 Lait tulivat voimaan Vakuutusyhtiölakia, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua lakia ja vakuutusyhdistyslakia muutetaan siten, että kyseiset lait sopeutetaan vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin sekä kolmansien maiden kanssa harjoitettavaa tietojen vaihtoa koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin. Ainoastaan vakuutusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat oikeutettuja päättämään vakuutusyritystä ja sen muissa jäsenvaltioissa sijaitsevia sivuliikkeitä koskevista tervehdyttämistoimenpiteistä ja likvidaatiomenettelyn aloittamisesta. Vakuutussaatavien etuoikeutta vakuutusyrityksen selvitystilassa ja konkurssissa täsmennetään direktiivin edellyttämällä tavalla. Lakeihin lisätään uudet säännökset, jotka sisältävät poikkeukset sovellettavasta kotijäsenvaltion laista. Vakuutusyritysten omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon asiasisältöä ja menettelytapasäännöksiä täsmennetään. Suomen viranomaisten oikeutta luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa muillekin kolmansien maiden viranomaisille kuin vakuutustoimintaa tai rahoitusmarkkinoita valvoville viranomaisille laajennetaan. Laki Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä (309/2004) HE 172/2003 vp. PeVL 5/2004, TyVM 2/2004 Laki tuli voimaan VNA:lla 310/ Laki on voimassa kahden vuoden määräajan. Lailla rajoitetaan työntekijöiden vapaata liikkuvuutta siirtymäaikana Euroopan unioniin liittyvien jäsenvaltioiden osalta Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta. Uusien jäsenvaltioiden kansalaisten ansiotyö Suomessa edellyttää työvoimatoimiston hyväksyvää päätöstä. Myönteinen päätös tehdään, jos avoimeen tehtävään ei ole kohtuullisessa ajassa saatavissa työntekijää suomalaisilta työmarkkinoilta, ja jos työehdot ovat Suomen lakien ja työehtosopimusten mukaiset. Työvoimatoimiston päätöksen voi hakea ennen maahan saapumista tai maahan saapumisen jälkeen. Laissa on kuitenkin useita poikkeuksia. Niiden uusien jäsenmaiden kansalaisten työmarkkinoille pääsyä ei ole rajoitettu, jotka oleskelevat Suomessa muun kuin työnteon perusteella. Tällaisia ovat muun muassa elinkeinonharjoittajat, työntekijöiden perheenjäsenet ja opiskelijat. Siirtymäaikalaki ei myöskään koske jo yli vuoden Suomessa oleskelleita ja työskennelleitä eikä niitä ulkomaalaisia, jotka olisivat ansiotyöhön oikeutettuja, jos olisivat ns. kolmansien maiden kansalaisia. Liittymissopimuksesta johtuen siirtymäaikalaki ei myöskään koske palvelujen tarjonnan vapauden perusteella liikkuvaa työvoimaa. Tällaisia ovat ulkomaisen työnantajan palveluksessa Suomeen tilapäisesti työhön lähetyt työntekijät. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 32/2004 vp) pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään pöytäkirjaan tehtyjen varaumien osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta. Suomi peruuttaa kuusi alunperin seitsemästä tekemästään varaumasta pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään pöytäkirjaan. Esitykseen sisältyy laki pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. 4

5 2004_4lmu.fm Page 5 Wednesday, May 26, :39 PM Esitys (HE 33/2004 vp) tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Yleissopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen soveltamisala laajennetaan kattamaan kansainvälisten aseellisten selkkausten lisäksi myös valtionsisäiset selkkaukset. Esitykseen sisältyy laki tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Esitys (HE 34/2004 vp) laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Rikoslakia muutetaan niin, että ihmiskauppaa, paritusta ja prostituutiota voidaan torjua nykyistä tehokkaammin. Muutokset liittyvät toisaalta Suomen kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanemiseen ja toisaalta kansallisiin muutostarpeisiin. Lisäksi tehdään muutoksia laittoman maahantulon järjestämistä ja lapsipornografiaa koskevaan rikosoikeudelliseen sääntelyyn. Lait on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 35/2004 vp) laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain eräiden siirtymäsäännösten muuttamisesta. Osakeyhtiölain muuttamisesta vuonna 1997 annetun lain osakepääoman vähimmäismäärää koskevia siirtymäsäännöksiä muutetaan. Osakepääoman lakisääteinen vähimmäismäärä korotettiin voimaan tulleella lailla markkaan. Vanhojen osakeyhtiöiden on siirtymäsäännösten mukaan korotettava osakepääomaansa uuteen vähimmäismäärään, nykyisin euroon, seitsemän vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli viimeistään Mainittua määräaikaa pidennetään siten, että määräajasta säädetään erikseen lailla, jolloin tarvittavat säännökset voidaan antaa valmisteilla olevan osakeyhtiölain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Esitys (HE 36/2004 vp) Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Europol-yleissopimuksen muutospöytäkirjojen tarkoituksena on laajentaa Europolin toimivalta kattamaan kaikki rahanpesurikokset. Muutoksilla on lisäksi tarkoitus antaa Europolin työntekijöille oikeus osallistua avustavina henkilöinä yhteisiin tutkintaryhmiin. Muutoksilla annetaan Europolille myös oikeus pyytää jäsenvaltioita aloittamaan tai sovittamaan yhteen rikostutkintaa yksittäistapauksissa. Esitys (HE 39/2004 vp) laiksi merimieseläkelain muuttamisesta sekä eläkelainsäädännön tarkistamiseksi. Merimieseläkejärjestelmään ulotetaan vastaavat lainmuutokset, jotka yksityisten työeläkealojen työeläkejärjestelmässä toteutetaan vuoden 2005 alusta. Vuoden 2005 alusta voimaan tuleviin lakeihin tehdään lisäksi eräitä teknisiä muutoksia. Merimieseläkelain mukainen eläke lasketaan kunkin vuoden palkan ja karttumaprosentin perusteella. Eläkkeen määrään vaikuttavat koko työhistorian ansiot ja eläkettä karttuu 18 ikävuodesta lähtien. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63 vuoden iässä tai jatkaa halutessaan työssä 68 ikävuoteen saakka. Osa-aikaeläkettä saa 68 ikävuoteen saakka. Tulevan ajan eläkepalkka ja elinaikakerroin ulotetaan myös merimieseläkejärjestelmään. Palkattomilta jaksoilta kertyvän eläketurvan määräytyminen vastaa työntekijäin eläkelain säännöksiä. Merimieseläkejärjestelmässä säilyy mahdollisuus saada vanhuuseläkettä niin sanotussa alennetussa eläkeiässä nykyisen vakuutusmaksujärjestelmän perusteella. Koko yksityisen alojen työeläkejärjestelmän osalta tarkistetaan eläkkeeseen vaikuttavan palkan käsitettä siten, että vuosilomakorvaus otetaan huomioon eläkettä kartuttavassa työansiossa. Palkattomilta ajoilta karttuvia eläketurvan säännöksiä täsmennetään sekä tehdään eräitä teknisluonteisia lainmuutoksia, koska tarkoitus on myös, että julkisten alojen eläkelain muutokset toteutetaan vuoden 2005 alusta. Esitys (HE 42/2004 vp) laeiksi geenitekniikkalain sekä rikoslain 34 luvun 4 :n ja 44 luvun 9 :n muuttamisesta. Geenitekniikkalain tarkoittamien muuntogeenisten organismien avointa käyttöä koskevia säännöksiä muutetaan. Laeilla pannaan toimeen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta. Lisäksi muutetaan ja selkiytetään geenitekniikkalain muuntogeenisten organismien suljettua käyttöä koskevia säännöksiä. Geenitekniikkalain käytännön valvonta siirretään geenitekniikan lautakunnalta eri ministeriöiden alaisille viranomaisille. Esitys (HE 45/2004 vp) laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja laiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 :n muuttamisesta. Kunnalliseen eläkejärjestelmään tehdään muutoksia, joiden tarkoituksena on kannustaa työelämässä jatkamiseen nykyistä pidempään. Muutokset vastaavat pääosiltaan yksityisten alojen eläkejärjestelmään jo hyväksyttyjä muutoksia, mutta huomioivat kunnallisen eläkejärjestelmän erityispiirteet. Kunnallinen eläke lasketaan kunkin vuoden ansioiden ja ikään sidotun karttumisprosentin mukaan. Eläkkeen määrään vaikuttavat koko työhistorian ansiot. Eläkkeen karttuminen alkaa 18 vuoden iästä. Karttumisprosentti nousee iän myötä siten, että se on aluksi 1,5 prosenttia vuodessa, 53 vuoden iästä 1,9 prosenttia ja 63 vuoden iästä 68 vuoden ikään saakka 4,5 prosenttia. Kustannuksiin työntekijät osallistuisivat 53 vuoden iästä lähtien nykyistä suuremmalla työeläkemaksulla. Vanhuuseläkeikä muuttuu joustavaksi. Eläkkeelle voi siirtyä 63 ja 68 ikävuoden välillä. Jos henkilö jää vanhuuseläkkeelle 63 vuoden iän täytettyään, mutta ennen nykyistä vanhuuseläkeikäänsä, ennen vuotta 1995 karttuneen eläkkeen määrä muunnetaan vastaamaan 63 vuoden eläkeikää. Vuoden 2004 loppuun mennessä karttunut eläke lasketaan valmiiksi niin, että myös jatkuvat palvelussuhteet päätetään joulukuun lopussa 2004 ja niille lasketaan siihen mennessä saaduista ansioista eläkepalkka nykyisten säännösten mukaisesti. Näin laskettu eläke yhteensovitetaan muiden työeläkkeiden kanssa. Vuoden 2005 alusta lukien karttuvien eläkkeiden rajaamisesta ja yhteensovituksesta luovutaan. Työttömyyseläke erillisenä eläkelajina lakkautetaan siten, että tähän eläkkeeseen ei ole enää oikeutta 1950 ja sen jälkeen syntyneillä työntekijöillä. Eläkejärjestelmässä varaudutaan eliniän pitenemiseen. Vuodesta 2009 käyttöön otettavalla elinaikakertoimella eläketurva sopeutetaan eliniän kasvuun. Kaikkia maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan indeksillä, jossa palkkojen osuus on 20 prosenttia ja hintojen osuus 80 prosenttia. Työansiot korotetaan eläkkeen laskentahetken tasoon uudella palkkakertoimella, jossa palkkojen osuus on 80 prosenttia ja hintojen 20 prosenttia. Lait on tarkoitettu voimaan Momentti 5 Momentti 4/2004

6 2004_4lmu.fm Page 6 Wednesday, May 26, :39 PM Esitys (HE 46/2004 vp) laeiksi valtion eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Valtion eläkelakiin ja siihen liittyvään lainsäädäntöön tehdään muutoksia, joiden tarkoituksena on kannustaa työelämässä jatkamiseen nykyistä pidempään. Muutokset vastaavat pääosiltaan yksityisten alojen eläkejärjestelmään jo hyväksyttyjä muutoksia, mutta huomioivat valtion eläkejärjestelmän erityispiirteet. Valtion eläkelain mukainen eläke lasketaan kunkin vuoden ansioiden ja ikään sidotun karttumisprosentin mukaan. Siten eläkkeen määrään vaikuttavat koko työhistorian ansiot. Eläkkeen karttuminen alkaa 18 vuoden iästä ja karttumisprosentti nousee iän myötä siten, että se on aluksi 1,5 prosenttia vuodessa, 53 vuoden iästä 1,9 prosenttia ja 63 vuoden iästä 68 vuoden ikään saakka 4,5 prosenttia. Kustannuksiin työntekijät osallistuvat 53 vuoden iästä lähtien nykyistä suuremmalla työeläkemaksulla. Vanhuuseläkeikä muuttuu joustavaksi ja eläkkeelle voi siirtyä 63 ja 68 ikävuoden välillä. Jos henkilö jää vanhuuseläkkeelle 63 vuoden iän täytettyään, mutta ennen nykyistä vanhuuseläkeikäänsä, ennen vuotta 1995 karttuneen eläkkeen määrä muunnetaan vastaamaan 63 vuoden ikää. Vuoden 2004 loppuun mennessä karttunut eläke lasketaan valmiiksi niin, että myös jatkuvat palvelussuhteet päätetään joulukuun lopussa 2004 ja niille lasketaan siihen mennessä saaduista ansioista eläkepalkka nykyisten säännösten mukaisesti. Näin laskettu eläke yhteensovitetaan muiden työeläkkeiden kanssa. Vuoden 2005 alusta lukien karttuvien eläkkeiden rajaamisesta ja yhteensovituksesta luovutaan. Työttömyyseläke erillisenä eläkelajina lakkautetaan siten, että tähän eläkkeeseen ei enää ole oikeutta 1950 ja sen jälkeen syntyneillä työntekijöillä. Eläkejärjestelmässä varaudutaan eliniän pitenemiseen. Vuodesta 2009 käyttöön otettavalla elinaikakertoimella eläketurva sopeutetaan eliniän kasvuun. Kaikkia maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan indeksillä, jossa palkkojen osuus on 20 prosenttia ja hintojen osuus 80 prosenttia. Työansiot korotetaan eläkkeen laskentahetken tasoon uudella palkkakertoimella, jossa palkkojen osuus on 80 prosenttia ja hintojen osuus 20 prosenttia. Esitykseen sisältyvät laki valtion eläkelain muuttamisesta, laki valtion perheeläkelain muuttamisesta, laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain kumoamisesta ja laki valtion virkamieslain 35 :n muuttamisesta. Lait on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 47/2004 vp) laiksi lukiolain 18 :n muuttamisesta. Ylioppilastutkinnon rakenne muutetaan valinnaisemmaksi. Vain äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta tutkintoon pakollisesti kuuluvaa koetta ylioppilaskokelas valitsee neljän kokeen joukosta, jotka ovat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Rakenteeltaan uudistettuun tutkintoon voi kuulua yksi tai useampia ylimääräisiä kokeita kuten nykyäänkin. Laki on tarkoitettu voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu, kuitenkin aikaisintaan Ylioppilastutkinnon rakenne on tarkoitus muuttaa syksyn 2004 tutkintokerrasta alkaen. Valtioneuvoston lausuma; Toisen kotimaisen kielen opiskelun, oppimateriaalien ja menetelmien edelleen kehittämistä jatketaan. Tarkoituksena on myös antaa positiivinen kuva maamme kaksikielisyydestä ja molempien kansalliskielten osaamisen tärkeydestä. Opetusministeriö selvittää kuuden vuoden välein valtioneuvoston 2004 hyväksymän lukiolain 18 pykälässä säädetyn ylioppilastutkinnon koevalintoja. Selvitetään seuraavan tuntijaon päätöksen yhteydessä mahdollisuutta nostaa pakollisten kurssien määrää B-kielessä lukiossa ja samalla selvitetään mahdollisuuksia B-kielen opiskelun aikaistamiseen liittyen. Kielikylpyjä ja "kielisuihkuja" kehitetään ja tuetaan tärkeänä osana kieliopetusta ja kielikasvatusta. Opettaja-, opiskelija- ja kulttuurivaihtoa lisätään suomen- ja ruotsinkielisten koulujen kesken sekä muiden Pohjoismaiden kanssa. Yliopistoja kannustetaan järjestämään opetusta toisessa kotimaisessa kielessä. Selvitetään, miten julkishallinnon kielilisiä voidaan kehittää molempien kielten osaamista ja kielitaidon ylläpitämistä tukevan ja yksilön kannalta taloudellisesti kannustavan järjestelmän luomiseksi. Esitys (HE 49/2004 vp) päästökauppalaiksi sekä laeiksi ympäristönsuojelulain 43 :n ja Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 :n muuttamisesta. Päästökauppalailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi Euroopan laajuisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupasta. Päästöoikeuksilla käytävän kaupan on tarkoitus alkaa vuoden 2005 alusta lukien. Esitys (HE 50/2004 vp) sairausvakuutuslaiksi. Sairausvakuutuslaki uudistetaan kokonaisuudessaan. Uuteen sairausvakuutuslakiin yhdistetään myös laki vanhempainpäiväraha-ajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle. Tavoitteena on selkeyttää työkyvyttömyyden ja vanhemmuuden aikaista toimeentulon turvaa ja kustannusten korvausta koskevan lainsäädännön rakennetta. Sairausvakuutuslain uudistus on pääosiltaan lakitekninen. Lain rakennetta muutetaan ja yksittäisten säännösten sanamuotoiluja täsmennetään. Myös säädöstasoa ja valtuutussäännöksiä täsmennetään. Vakiintunut tulkintakäytäntö kirjataan lakiin. Lisäksi siirrytään palkkakertoimen käyttöön sairauspäivärahahan ja vanhempainpäivärahojen määräytymistä koskevissa säännöksissä. Erityishoitorahan maksamisen edellytyksiä täsmennetään. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 51/2004 vp) kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 1 luvun 11 :n muuttamisesta. Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan sisältämät keskeiset uudistukset liittyvät koko ihmiskunnan kannalta erityisen merkittävän kulttuuriomaisuuden ottamiseen tehostetun suojelun piiriin aseellisen selkkauksen sattuessa. Kyseessä on uudenlainen suojelukategoria, jonka esikuvana voidaan pitää Unescon maailmanperintöluetteloa. Pöytäkirja sisältää seikkaperäisiä määräyksiä yleissopimuksen ja sen pöytäkirjan vastaisten tekojen rankaisemisesta, rikoksentekijöiden tuomitsemisesta tai luovuttamisesta sekä sopimuspuolten välisestä yhteistyöstä kulttuuriomaisuuden suojelun parantamiseksi aseellisissa selkkauksissa. Esitys (HE 53/2004 vp) laiksi Suomen talousvyöhykkeestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Laki Suomen talousvyöhykkeestä säädetään. Sääntely pohjautuu YK:n merioikeusyleissopimukseen (SopS 49-50/1996). Talousvyöhyke muodostuu Suomen aluevesiin välittömästi liittyvästä merialueesta, jonka ulkorajoista on sovittu asianomaisten valtioiden kanssa. Vastaava alue on tällä hetkellä Suomen mannerjalustaa ja lähes kokonaisuudessaan Suomen kalastusvyöhykettä. Suomi käyttää talousvyöhykkeellä samoja oikeuksia kuin nykyisin kalastusvyöhykkeellä ja mannerjalustalla. Suomella on talousvyöhykkeellä lisäksi oikeus myös muuhun alueen taloudelliseen hyödyntämiseen ja tutkimiseen. Suomi käyttää talousvyöhykkeellä myös kansainvälisen oikeuden mukaista lainkäyttövaltaa meriympäristön suojelussa ja talousvyöhykkeellä harjoitettavassa meritieteellisessä tutkimuksessa. YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisesti Suomella on talousvyöhykkeellä myös yksinomainen oikeus rakentaa ja käyttää sekä antaa lupa rakentaa ja käyttää tekosaaria sekä eräitä muita laitteita ja rakennelmia samoin kuin säännellä niiden rakentamista ja käyttöä. Suomen kalastusvyöhykkeestä annettu laki (839/1974) ja mannermaajalustalaki (149/ 1965) ehdotetaan kumottaviksi. 6

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 1/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy 9.3.2012 2 Johdanto Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten valvontaan

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 3/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010 1 Suomen Asianajajaliitto Valvontakertomus 2010 ISBN 978-952-5552-07-2 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Taitto: Tin can Oy / Seija Nikkilä Paino: Suomen Lehtiyhtymä Porvoo 2011 2 3 Valvontakertomus

Lisätiedot

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston

Lisätiedot

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 3/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 6 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUS-

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE-LUONNOS 11.10.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki

Lisätiedot

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin YLEISPERUSTELUT 1. Nykytila 1.1. Asetuksen voimaantulo Eurooppaosuuskunnan säännöistä annettua neuvoston asetusta ((EY) N:o 1435/2003), jäljempänä neuvoston asetus, on sovellettava EU:n jäsenvaltioissa

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot