HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS Vakka-Suomen seutukunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007. Vakka-Suomen seutukunta"

Transkriptio

1 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaali- ja terveysjaosto

2 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Sisältö 1. Johdanto Vuoden 2007 Hyvinvointitilinpäätöksen indikaattorit 4 3. Indikaattoritaulukot vuosilta Väestö Terveys- ja sairastavuus Lasten ja nuorten syrjäytymisriskit Pienituloisuus Työttömyys, työllisyys ja koulutuksen ulkopuolelle jääneet Asunto-olot ja asunnottomuus Rikollisuus Yhteenveto hyvinvoinnin muutoksista Vakka-Suomessa ja Varsinais- Suomessa tilastojen valossa vuosina Sosiaalijaoksen arvio asukkaiden hyvinvoinnin tilasta Pohdinta..37 LIITTEET Liite 1. Ehdotelma uusista hyvinvointi-indikaattorivaihtoehdoista 2

3 1. JOHDANTO Vakka-Suomen seutukunnan sosiaalijaosto (nyk. sosiaalijaos) laati vuonna 2004 Vakka- Suomen hyvinvointipoliittisen ohjelman Päivitetty versio: Vakka-Suomen hyvinvointipoliittinen ohjelma valmistui keväällä Ohjelman tavoitteena on luoda suuntaviivat hyvinvoinnin kehittämiselle seutukunnassa ottaen huomioon toiminnan realistiset puitteet. (Ohjelma löytyy mm. seuraavilta sivuilta: aluekeskusohjelma>ohjelmat ja strategiat>hyvinvointipoliittinen ohjelma. Ohjelman toteutus tarkoittaa käytännössä ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden saattamista käytäntöön. Toimenpiteiden toteuttamisen lisäksi ohjelmaan kuuluu hyvinvointiindikaattorien säännöllinen, vuosittainen mittaaminen, eli Vakka-Suomen hyvinvointitilinpäätöksen tekeminen. Hyvinvointitilinpäätös koostuu seuraavista osista: 1) Tilastokatsaus. Hyvinvointi-indikaattorien tilastolliset vertailuluvut on esitetty vähintään kolmen vuoden ajalta. Tilastotaulukoissa ovat näkyvissä kuntien, Vakka-Suomen, Varsinais-Suomen ja koko maan luvut (muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta). Hyvinvointitilinpäätöksen indikaattoritiedot toimivat työkaluna hyvinvointitoimenpiteiden kohdentamisessa ja toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa. 2) Sosiaalijaoksen arvio asukkaiden hyvinvoinnin tilasta. Sosiaalijaoksen laadullinen arvio täydentää tilastoista saatua tietoa siitä, missä asioissa on edistytty ja mitkä asiat kaipaavat erityistä panostusta tulevaisuudessa. VASOKE-hankkeen seutukehittäjä teki vuoden 2005 ja 2006 hyvinvointitilinpäätökset. VASOKE-hankkeen aikana tehtiin suunnitelma siitä, miten hyvinvointitilinpäätösten kokoaminen ja hyvinvointipoliittisen ohjelman päivittäminen tapahtuu hankkeen jälkeen. Vakka-Suomen hyvinvointitilinpäätöksen päivitys vuoden 2007 tietojen osalta hankittiin ostopalveluna Turun ammattikorkeakoulun Hyvinvointipalvelut-tulosalueelta. Työn vastuullisena tekijänä oli projektipäällikkö Elina Vuorio ja tilastollisten tietojen päivityksessä hänellä oli apunaan pienryhmä sosionomiopiskelijoita. Vuoden 2007 hyvinvointiindikaattoritietoja kerättiin ja koostettiin raporttiin pääasiassa , mutta muutamien tilastotietojen osalta saatiin uusimmat tiedot vasta tammikuussa Raportin tulosten yhteenveto ja analysointi tehtiin Tulokset esiteltiin Vakka- Suomen sosiaalijaokselle , minkä jälkeen raporttiin liitettiin laadullinen arvio asukkaiden hyvinvoinnin tilasta. Raportti laadittiin valmiiksi ja toimitettiin tiedoksi sosiaalijaokselle Vakka-Suomi käsittää tässä selvityksessä seuraavat kunnat: Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa, jollei erikseen muita kuntia mainita. Indikaattoritiedot on esitetty vuosilta aina, kun se on ollut tilastotietojen saatavuuden kannalta mahdollista. Vakka-Suomen asukkaiden hyvinvointia mitataan hyvinvointi-indikaattoreilla, joista suurin osa on samoja kuin Varsinais-Suomen hyvinvointikatsaus raportissa (Jul- 3

4 kaisuja 1/2005. Oy Vasso Ab. Varsinais-Suomen Syrjästä toiminnan keskipisteeseen SYKE2004 -hanke. Varsinais-Suomen liitto ja Vasso Oy Ab). Osa Vakka-Suomen hyvinvointitilinpäätöksen indikaattoreista on esitetty eri muodossa kuin Varsinais-Suomen hyvinvointikatsauksen indikaattorit. Lisäksi mukaan on otettu uusia indikaattoreita. Vuoden 2007 hyvinvointitilinpäätökseen on otettu mukaan yksi täysin uusi indikaattori, joka kuvaa päivähoidon piirissä olevien 0 6-vuotiaiden lasten sijoittumista huolen vyöhykkeille viikoilla 9 13 vuonna Turun ammattikorkeakoulun HYVI-hankkeessa ( ) kerättiin pitkälti em. indikaattoreita vastaavia tilastotietoja koko Varsinais-Suomen alueelta. HYVI-hankkeessa oli mukana esim. kuntatalouden sekä sosiaali- ja terveystoimen kustannuksiin liittyviä indikaattoreita. HYVI-hankkeen tilastotiedot koottiin valtakunnallisista tietokannoista (mm. SOTKAnetistä), joten esim. vuonna 2006 HYVI-raportissa uusimmat tilastotiedot olivat vuodelta HYVI-hankkeessa on v syksystä asti kerätty myös asukkaiden kokemuksellista hyvinvointitietoa hyvinvoinnin eri osa-alueiden mukaisesti. Asukaskyselyn tulokset ovat saatavilla keväällä Varsinais-Suomen hyvinvointitilastotietoja tullaan keräämään ja koostamaan tiiviimpään raporttimuotoon Turun ammattikorkeakoulun toimesta jatkossakin, mihin liittyvistä toimintatavoista neuvotellaan erikseen yhteistyökumppaneiden kanssa tapauskohtaisesti erikseen. Indikaattoripankki SOTKAnet (http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu) on Stakesin kehittämänä, ja nykyisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n ylläpitämä, ilmainen tietopalvelu. Se tarjoaa kaikista Suomen kunnista väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja vuodesta 1990 alkaen. SOTKAnet on ollut tässä selvityksessä aina ensisijainen tietolähde, jos indikaattoritiedot ovat olleet sieltä kautta löydettävissä. 2. VUODEN 2007 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖKSEN INDIKAATTORIT Vuoden 2007 hyvinvointitilinpäätökseen on koostettu yhteensä 53 indikaattorin tiedot, joista listaus seuraavassa. 1. Väestö Väestön määrä Väkimäärän muutos edellisestä vuodesta 0 6-vuotiaiden lasten osuus väestöstä 7 14-vuotiaiden osuus väestöstä 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä 85 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä Lapsiperheiden osuus perheistä Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä Huoltosuhde (0 14-vuotiaita ja 65 vuotta täyttäneitä sataa vuotiasta kohti) Ennusteet vuodelle 2015 väestön määrästä ja väestön määrän muutoksesta

5 Ennusteet vuodelle vuotiaiden ja yli 75 vuotta täyttäneiden osuuksista ja niiden muutoksista ja huoltosuhteesta vuodelle 2015 Keskiasteen koulutuksen 1 saaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä Korkea-asteen koulutuksen 2 saaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä 2. Terveys ja sairastavuus Erityiskorvausoikeusindeksi, vakioitu Sairauspäivärahan saajat, vakioitu Kuolleisuusindeksi (vakioitu kuolleisuus tilastovuoden ja kahden edellisen vuoden aikana) Kelan vammaisetuuksien saajien määrä joulukuun lopussa Työkyvyttömyysindeksi, vakioitu Työkyvyttömyyseläkkeiden saajien määrä (mielenterveys- ja käytöshäiriöt) 3 Psykiatrian avohoitokäyntien määrä Perusterveydenhuollon mielenterveyskäyntien (muu ammattiryhmä kuin lääkärit) määrä Depressiolääkkeistä korvausta saaneiden vuotiaiden määrä Hoitopäivät psykiatrisessa laitoshoidossa 0 16-vuotiailla Hoitopäivät psykiatrisessa laitoshoidossa vuotialla Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden määrä Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden asiakkaiden määrä 3. Lasten ja nuorten syrjäytymisriskit Lastensuojelun avohuollossa olleiden lasten ja nuorten (0 17-vuotiaat) määrä vuoden aikana Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 17-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä ja osuus vastaavanikäisistä Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaiden määrä vuoden aikana Päivähoidon piirissä olevien 0 6-vuotiaiden lasten sijoittuminen huolen vyöhykkeille viikoilla 9 13 vuonna Pienituloisuus Toimeentulotukea saaneiden asukkaiden määrä ja osuus asukkaista vuoden aikana Toimeentulotuen asiakaskotitalouksien määrä, joissa päämies on vuotias Toimeentulotuen asiakaskotitalouksien määrä, joissa päämies on vuotias Toimeentulotuen asiakaskotitalouksien määrä, joissa päämies on 65 vuotta täyttänyt Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus lapsiperheistä 1 Keskiasteen koulutuksen saaneita ovat ammatillisissa oppilaitoksissa enintään 3-vuotisen koulutusammatin tai tutkinnon suorittaneet. 2 Korkea-asteen koulutuksen saaneita ovat ammatillisissa oppilaitoksissa yli 3-vuotisen koulutusammatin tai tutkinnon suorittaneet, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneet. 3 Kelan työkyvyttömyyseläkkeen perusteet löytyvät kansainvälisestä ICD-10 tautiluokituksesta. 5

6 Toimeentulotukea saaneiden yksinhuoltajakotitalouksien osuus yksinhuoltajakotitalouksista Toimeentulotukimenot euroa /asukas Pelkkää kansaneläkettä saavien 65 vuotta täyttäneiden määrä Velkajärjestelyhakemusten määrä Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajien osuus työttömistä keskimäärin vuoden aikana 5. Työllisyys, työttömyys ja koulutuksen ulkopuolelle jääneet Työllisten osuus väestöstä Työttömien määrä keskimäärin kuukauden lopussa vuoden aikana Työttömyysaste Pitkäaikaistyöttömien (yli 12 kk) osuus työttömistä Nuorisotyöttömyysaste (osuus vuotiaista) Työttömyyseläkkeiden saajien määrä Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden vuotiaiden määrä 6. Asunto-olot ja asunnottomuus Asunnottomia yksinäisiä Ahtaasti asuvien 4 lapsiasuntokuntien osuus lapsiasuntokunnista 7. Rikollisuus Poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyrikosten määrä Poliisin tietoon tulleiden alle 18-vuotiaiden tekemien pahoinpitelyrikosten määrä Poliisin tietoon tulleiden varkausrikosten määrä Poliisin tietoon tulleiden alle 18-vuotiaiden tekemien varkausrikosten määrä 4. Ahtaaksi asunnoksi määritellään asunto, jossa on vähemmän kuin yksi huone perheenjäsentä kohti pois lukien keittiö. 6

7 3. INDIKAATTORITAULUKOT VUOSILTA Väestö Väestön määrä Kustavi Laitila Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Vakka-Suomi Varsinais-Suomi Koko maa Lähde: SOTKAnet Väkimäärän muutos edellisestä vuodesta Kustavi Laitila Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Vakka-Suomi Varsinais-Suomi Koko maa Lähde: SOTKAnet 7

8 0-6-vuotiaiden lasten osuus väestöstä lkm Kustavi 5,1 4,8 4,4 4,3 4,1 37 Laitila 7,4 7,4 7,6 7,4 7,5 639 Pyhäranta 8,5 7,9 7,5 7,2 7,1 158 Taivassalo 4,3 4,5 4,4 5, Uusikaupunki 6,5 6,6 6,5 6,4 6,2 991 Vehmaa 6,9 7,0 6,7 6,9 6,5 158 Vakka-Suomi 6,8 6,8 6,7 6,6 6, Varsinais-Suomi 7,4 7,3 7,3 7,2 7, Koko maa 7,7 7,6 7,6 7,6 7, Lähde: SOTKAnet 7-14-vuotiaiden osuus väestöstä lkm Kustavi 7,9 7,7 7,4 7,9 8,2 74 Laitila 9,3 9,3 9,1 9,3 9,3 792 Pyhäranta 10,3 10,1 10,1 10,0 9,8 218 Taivassalo 10,6 10,3 9,6 8, Uusikaupunki 9,8 9,6 9,3 9,0 8, Vehmaa 10,5 9,8 10,0 9,6 10,1 248 Vakka-Suomi 9,7 9,6 9,3 9, Varsinais-Suomi 9,4 9,4 9,2 9, Koko maa 10,0 9,8 9,6 9,5 9, Lähteet: Tilastokeskus (7-14 -vuotiaiden lukumäärät ), SOTKAnet (väestömäärät ), SOTKAnet (2007) 65-vuotta täyttäneiden osuus väestöstä lkm Kustavi 24,8 25,5 25,8 26,3 26,5 239 Laitila 18,5 18,7 18,8 19,5 19, Pyhäranta 16,7 17,5 17,9 18,5 18,9 419 Taivassalo 25,4 25,7 25,7 25,2 25,5 441 Uusikaupunki 16,1 16,9 17,4 18,0 18, Vehmaa 21,0 21,3 21,1 21,3 21,4 523 Vakka-Suomi 17,9 18,5 18,8 19,3 19, Varsinais-Suomi 16,7 16,9 17,0 17,4 17, Koko maa 15,6 15,9 16,0 16,5 16, Lähde: SOTKAnet 8

9 85-vuotta täyttäneiden osuus väestöstä lkm Kustavi 2,6 2,6 2,9 3, Laitila 2,0 1,8 2,1 2,1 2,3 195 Pyhäranta 1,4 1,4 1,2 1,5 1,7 37 Taivassalo 3,2 3,2 3,4 3,7 3,9 67 Uusikaupunki 1,6 1,7 1,8 1, Vehmaa 2,8 2,7 2,8 3,3 3,2 79 Vakka-Suomi 1,9 1,9 2,0 2,2 2,3 734 Varsinais-Suomi 1,8 1,8 1,9 2,0 2, Koko maa 1,6 1,6 1,7 1,8 1, Lähteet: Tilastokeskus (85-vuotta täyttäneiden lukumäärät ), SOTKAnet (väestömäärät ), SOTKAnet (2007) Lapsiperheiden osuus perheistä lkm Kustavi 31,6 31,0 29,0 28,6 29,4 72 Laitila 40,8 40,9 40,7 39,8 40,1 956 Pyhäranta 40,8 39,5 38,9 37,8 36,7 245 Taivassalo 36,7 36,4 36,4 36,2 34,7 174 Uusikaupunki 39,3 39,1 39,1 38,5 37, Vehmaa 38,7 38,2 38,2 38,8 37,7 255 Vakka-Suomi 39,4 39,2 39,0 38,4 37, Varsinais-Suomi 40,7 40,5 40,3 40,0 39, Koko maa 42,0 41,7 41,5 41,2 40, Lähteet: SOTKAnet, Tilastokeskus ( perheiden lukumäärät) Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia. Aviopari ja lapsia sisältää vuodesta 2002 lähtien myös rekisteröidyssä parisuhteessa ja lapsia. (Kotitalouden muodostavat ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä, tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan. Kotitalousväestön ulkopuolelle jäävät pysyvästi ulkomailla asuvat ja laitosväestö (esimerkiksi pitkäaikaisesti vanhainkodeissa, hoitolaitoksissa, vankiloissa tai sairaaloissa asuvat). (Vastaava rekisteripohjainen tieto on asuntokunta. Asuntokunta muodostuu henkilöistä, jotka asuvat vakituisesti samassa asunnossa tai osoitteessa. Samaan asuntokuntaan voi kuulua useampia kotitalouksia.) 9

10 Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä lkm Kustavi 19,8 16,5 18,9 19,4 19,4 14 Laitila 16,6 16,5 16,9 18,1 18,4 176 Pyhäranta 11,2 13,1 13,5 11,2 10,2 25 Taivassalo 10,9 14,3 12,2 12,3 13,8 24 Uusikaupunki 19,8 19,2 20,6 20,4 21,2 360 Vehmaa 15,2 15,9 14,6 18,4 15,7 40 Vakka-Suomi 17,5 17,5 18,2 18,5 18,8 639 Varsinais-Suomi 20,4 20,4 20,6 20,3 20, Koko maa 19,9 19,9 20,0 19, Lähde: SOTKAnet Yksinhuoltajaperheillä tarkoitetaan tässä perheitä, joissa on äiti ja alle 18-vuotiaita lapsia tai isä ja alle 18-vuotiaita lapsia. Huoltosuhde (0-14-vuotiaita ja 65-vuotta täyttänyttä sataa vuotiasta kohden) Kustavi Laitila Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Vakka-Suomi Varsinais-Suomi Koko maa Lähteet: SOTKAnet ja Tilastokeskus Huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65 vuotta täyttänyttä on sataa vuotiasta (työikäistä) kohden. Esim. Kustavin huoltosuhde 64 tarkoittaa, että sataa vuotiasta kustavilaista kohden on 64 kustavilaista 0 14-vuotiasta ja 65 vuotta täyttänyttä asukasta. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi on huoltosuhde. 10

11 Ennusteet vuodelle 2015 väestön määrästä ja väestön määrän muutoksesta Väestön määrä ennuste 2015 Väestön määrä ero Väestön määrä % muutos Kustavi ,7 Laitila ,8 Pyhäranta ,9 Taivassalo ,1 Uusikaupunki ,6 Vehmaa Vakka-Suomi ,3 Varsinais-Suomi ,8 Koko maa ,9 Lähde: Tilastokeskus Ennusteet vuodelle vuotiaiden ja 75-vuotta täyttäneiden osuuksista ja niiden muutoksista ja huoltosuhteesta vuodelle vuotiaiden osuus ennuste % muutos vuotta täyttäneiden osuus ennuste % muutos Huoltosuhde ennuste 2015 Ero Kustavi 4,0-0,1 13,9-1, Laitila 7,6 0,1 10,6 1, Pyhäranta 6,0-1,1 10,1 2, Taivassalo 4,8-0,2 15,0 0, Uusikaupunki 6,0-0,2 10,8 2, Vehmaa 7,5 1,0 10,4-1, Vakka-Suomi 6,4-0,1 11,0 1, Varsinais-Suomi 7,3 0,1 9,4 0, Koko maa 7,8 0,2 8,8 1, Lähde: Tilastokeskus 11

12 Keskiasteen koulutuksen saaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä Kustavi 32,1 32,2 32, ,6 Laitila 39,1 39,7 40,0 40,8 41,3 Pyhäranta 37,4 38,1 38,3 39,7 40 Taivassalo 35,1 36,0 37,5 37,7 37,9 Uusikaupunki 40,5 41,1 41,4 41,6 42 Vehmaa 40,1 40,7 40, Vakka-Suomi 39,2* 40,0 40,3 40,8 41,2 Varsinais-Suomi 37,3 37,7 38,0 38,4 38,7 Koko maa 37,2 37,7 38,0 38,3 38,4 Lähteet: Varsinais-Suomen hyvinvointikatsaus (2003), Tilastokeskus ( ) SOTKAnet ( ) * mukana Mietoinen ja Mynämäki Keskiasteen koulutuksen saaneita ovat ammatillisissa oppilaitoksissa enintään 3-vuotisen koulutusammatin tai tutkinnon suorittaneet. Korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä Kustavi 16,2 16,5 16,3 17,1 17,1 Laitila 16,2 16,4 16,6 16,8 17,3 Pyhäranta 16,7 17,3 17,8 17,5 17,8 Taivassalo 14,4 14,4 14,1 14,5 14,9 Uusikaupunki 19,7 19,9 20,1 20,2 20,3 Vehmaa 13,9 14,3 14,8 15,1 15,1 Vakka-Suomi 17,8* 17,9 18,2 18,3 18,6 Varsinais-Suomi 24,1 24,6 24,9 25,4 25,8 Koko maa 24,6 25,0 25,4 25,8 26,2 Lähteet: Varsinais-Suomen hyvinvointikatsaus (2003), Tilastokeskus ( ). SOTKAnet ( ) * mukana Mietoinen ja Mynämäki Korkea-asteen koulutuksen saaneita ovat ammatillisissa oppilaitoksissa yli 3-vuotisen koulutusammatin tai tutkinnon suorittaneet, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneet. 12

13 3. 2. Terveys ja sairastavuus Erityiskorvausoikeusindeksi, vakioitu Kustavi 104,9 110,6 104,0 105,0 99,8 Laitila 98,9 100,0 99,8 100,3 100,7 Pyhäranta 97,5 97,5 98,8 97,7 98,7 Taivassalo 96,2 100,5 98,5 98,0 95,7 Uusikaupunki 92,8 93,5 93,4 93,5 93,6 Vehmaa 102,6 102,2 102,0 101,6 99,7 Vakka-Suomi 96,2 96,9 96,7 96,8 96,6 Varsinais-Suomi 92,7 92,8 92,9 93,0 92,9 Koko maa Lähde: KELA Vakioitu indeksi kertoo, mikä olisi erityiskorvausoikeuden omaavien henkilöiden määrä, jos kunnan väestön ikärakenne olisi täsmälleen samanlainen kuin vertailukohteessa eli koko maassa. Sairauspäivärahan saajat, vakioitu Kustavi 115,8 120,3 127,5 128,6 108 Laitila 106,4 110,2 105,8 120,3 115 Pyhäranta 117,4 126,6 113,3 120,6 129 Taivassalo 132,4 117,0 120,0 112,4 119 Uusikaupunki 108,5 99,0 107,1 109,3 108 Vehmaa 128,2 122,2 108,3 114,6 98 Vakka-Suomi 111,4 107,5 108,5 114,1 112,8 Varsinais-Suomi 103,9 102,3 104,2 105,2 105 Koko maa Lähde: KELA Indeksiluku kertoo, miten paljon sairauspäivärahan saajia on suhteessa koko maan keskiarvoon (=100). Kuntien väliset erot tasoittuvat, kun indeksiluvut vakioidaan iän mukaan. Vakioitu indeksi kertoo, mikä olisi sairauspäivärahan saajien määrä, jos kunnan ikärakenne olisi täsmälleen samanlainen kuin vertailukohteessa eli koko maassa. 13

14 Kuolleisuusindeksi (vakioitu kuolleisuus tilastovuoden ja kahden edellisen vuoden aikana) Kustavi 140,3 128,8 111,8 96,6 95,6 Laitila 93,0 103,9 102,7 108,2 104,6 Pyhäranta 98,2 97,8 122,1 112,2 107,2 Taivassalo 74,4 72,6 60,1 64,6 63,1 Uusikaupunki 97,4 100,6 100,5 98,9 94,4 Vehmaa 104,1 113,1 89,9 90,8 92,7 Vakka-Suomi 98,0* 100,1* 97,2* 99,6 94,7 Varsinais-Suomi 95,7 95,0 95,9 96,8 97,8 Koko maa Lähde: KELA * Luvuissa mukana Mietoinen ja Mynämäki, em. kuntien mukanaolo ei olennaisesti muuta lukuja. Indeksiluku kertoo kuolleisuuden suhteessa koko maan keskiarvoon (=100). Kuntien väliset erot tasoittuvat, kun indeksiluvut vakioidaan iän mukaan. Vuoden aikana kuolee koko maan väestöstä noin yksi prosentti. Pienissä kunnissa määrä voi vaihdella vuosittain paljonkin, vaikka kuolleisuus pitkällä aikavälillä pysyttelisi vakaana. Tämän vuoksi indeksin laskeminen perustuu kolmen peräkkäisen vuoden keskiarvoon. Vakioitu indeksi kertoo, mikä olisi kuolleisuus, jos kunnan ikärakenne olisi täsmälleen samanlainen kuin vertailukohteessa eli koko maassa. (Pentti Laine, KELA.) Kelan vammaisetuuksien saajien määrä (lapsen hoitotuki, vammaistuet, ja eläkkeensaajien hoitotuki, ei ruokavaliokorv.) joulukuun lopussa /1000 asukasta Kustavi Laitila Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Vakka-Suomi Varsinais-Suomi Koko maa Lähde: KELA Lapsen hoitotuki voidaan myöntää alle 16-vuotiaalle Suomessa asuvalle lapselle taloudellisen tai muun rasituksen korvaamiseksi. Vammaistuen tavoitteena on tukea taloudellisesti muiden kuin eläkkeellä olevien työikäisten vammaisten selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, työssä ja opiskelussa. Eläkkeensaajien hoitotuen avulla Kela tukee sairaan tai 14

15 vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Työkyvyttömyysindeksi, vakioitu Kustavi 106,7 117,2 129,0 124,6 123,3 Laitila 109,8 110,8 113,7 115,5 115,5 Pyhäranta 97,8 97,1 78,8 93,1 92,3 Taivassalo 100,5 98,4 94,2 94,2 108 Uusikaupunki 101,0 100,4 101,8 106,8 105,2 Vehmaa 117,0 120,5 118,8 122,4 114,7 Vakka-Suomi 101,4* 101,5* 102,3* 108,9 108,3 Varsinais-Suomi 93,2 94,6 95,4 96,2 97 Koko maa Lähde: KELA * Luvuissa mukana Mietoinen ja Mynämäki, em. kunnat eivät olennaisesti muuta lukuja. Vakioitu indeksi kertoo, mikä olisi työttömyyseläkkeiden saajien määrä, jos kunnan vuotiaan väestön ikärakenne olisi täsmälleen samanlainen kuin vertailukohteessa eli koko maan vuotiailla. Työkyvyttömyyseläkkeiden saajien määrä (mielenterveys- ja käytöshäiriöt)* 2007: / vuotiasta asukasta Kustavi Laitila Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Vakka-Suomi Varsinais-Suomi Koko maa Lähde: KELA ja ETK ( ), SOTKAnet (2007) * Kelan työkyvyttömyyseläkkeen perusteet löytyvät kansainvälisestä ICD-10 tautiluokituksesta. 15

16 Psykiatrian avohoitokäyntien määrä /1000 asukasta Kustavi Laitila Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Vakka-Suomi Varsinais-Suomi Koko maa Lähde: SOTKAnet Psykiatrian avohoitokäynnit sisältävät erikoissairaanhoidon psykiatrian erikoisalaan kuuluvat käynnit kaikissa kunnallisissa sairaaloissa, sisältäen erikoislääkärijohtoiset terveyskeskukset. Erikoissairaanhoidon psykiatrian-/ mielenterveyskäynteinä tilastoidaan käynnit psykiatrian, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoisaloilla. (SOTKAnet 2008.) Perusterveydenhuollon mielenterveyskäyntien (muu ammattiryhmä kuin lääkärit) määrä /1000 asukasta Kustavi Laitila Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Vakka-Suomi Varsinais-Suomi Koko maa Lähde: SOTKAnet Yllä olevassa indikaattorissa tilastoidaan asiakkaiden ja/tai potilaiden mielenterveyskäynnit muun ammattiryhmän kuin lääkärin vastaanotoilla ja muun ammattiryhmän kuin lääkärin suorittamat käynnit asiakkaan ja/tai potilaan luo (SOTKAnet 2008). 16

17 Depressiolääkkeistä korvausta saaneiden vuotiaiden määrä Kustavi : / vastaavanikäistä Laitila Pyhäranta 8 67 Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Vakka-Suomi Varsinais-Suomi Koko maa Tyhjä = Yksilökohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä. Alle 7 tapauksen kuntakohtaisia tietoja ei tietosuojan vuoksi julkaista. Lähde: SOTKAnet Hoitopäivät psykiatrisessa laitoshoidossa 0-16 vuotiailla 2007: / vastaavanikäistä Kustavi Laitila Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Vakka-Suomi Varsinais-Suomi Koko maa Lähde: SOTKAnet Yllä ja alla olevissa indikaattoreissa ovat mukana kaikki psykiatrian erikoisalan vuodeosastot julkisella sektorilla (kunta/kuntayhtymä ja valtio). Yksityissektorilla ei järjestetä psykiatrista laitoshoitoa. (SOTKAnet 2007.) 17

18 Hoitopäivät psykiatrisessa laitoshoidossa vuotiailla 2007: / vastaavanikäistä Kustavi Laitila Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Vakka-Suomi Varsinais-Suomi Koko maa Lähde: SOTKAnet Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden määrä Kustavi / 1000 asukasta Laitila Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Vakka-Suomi Varsinais-Suomi Koko maa Tyhjä = Hoitoilmoitusrekisterin yksilötasoiset tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietosuojan vuoksi alle viiden tapauksen kuntakohtaisia tietoja ei julkisteta. Lähde: SOTKAnet Yllä oleva indikaattori ilmaisee vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet - päädiagnooseilla sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden lukumäärän. (SOTKAnet 2007.) 18

19 Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden asiakkaiden määrä /1000 asukasta Kustavi ,2 Laitila ,4 Pyhäranta ,5 Taivassalo ,6 Uusikaupunki ,1 Vehmaa ,8 Vakka-Suomi ,8 Varsinais-Suomi ,5 Koko maa ,2 Lähde: SOTKAnet Yllä oleva indikaattori ilmaisee vuoden aikana päihdehuollon katkaisu- ja kuntoutusyksiköissä laitoshoidossa olleiden asiakkaiden määrän. Tiedot kattavat kunnan päihdepalvelujen oman tuotannon ja palvelujen ostot ns. kunnan kustantamat palvelut (SOTKAnet 2007) Lasten ja nuorten syrjäytymisriskit Lastensuojelun avohuollossa olleiden lasten ja nuorten (0-17 -vuotiaat) määrä vuoden aikana 2007: % vastaavan ikäisestä väestöstä Kustavi ,3 Laitila Pyhäranta ,3 Taivassalo ,3 Uusikaupunki ,4 Vehmaa Vakka-Suomi ,5 Varsinais-Suomi Koko maa ,3 Lähde: SOTKAnet Lastensuojelun avohuollon tukitoimiin kuuluvat lapsen ja nuoren tukiasumisen, toimeentulon, koulunkäynnin ja harrastamisen turvaamisen sekä muut tarpeen vaatimat tukitoimet. Em. indikaattori ei sisällä avohuollon tukitoimena tehtyjä sijoituksia. Mukana luvuissa ovat kuitenkin myös ne avohuollon tukitoimena sijoitetut lapset ja nuoret, jos he ovat ennen sijoitustaan olleet lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä. 19

20 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten (0-17 vuotiaat) määrä ja osuus vastaavanikäisistä lkm osuus lkm osuus lkm osuus vastaavan vastaavan vastaavan ikäisistä ikäisistä ikäisistä Kustavi Laitila 18 1, ,6 Pyhäranta Taivassalo 5 1,6 5 1,6 Uusikaupunki 41 1,3 33 1,1 30 1,0 Vehmaa 5 1,0 6 1,2 7 1,4 Vakka-Suomi n. 69 1,1 n ,9 Varsinais-Suomi 972 1, , ,1 Koko maa , , ,2 0 = ei tapauksia, tyhjä = vähemmän kuin 5 tapausta Lähde: SOTKAnet Lukuihin sisältyvät kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena sijoitetut, kiireellisesti huostaan otetut, huostaan otetut, tahdonvastaisesti huostaan otetut, jälkihuollossa olevat sekä yksityisesti sijoitetut 0 17-vuotiaat lapset. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaiden määrä vuoden aikana 2007: / alle 18-vuotiasta Kustavi ,1 Laitila ,1 Pyhäranta Taivassalo 0* 0* 0* Uusikaupunki ,8 Vehmaa Vakka-Suomi ,9 Varsinais-Suomi ,9 Koko maa Lähde: SOTKAnet ( Uudenkaupungin luvuista on vähennetty Vehmaan ja Kustavin luvut ja 2006 myös Taivassalon luvut), Laitila ja Pyhäranta: Laitilan-Pyhärannan ktt ky, 2006; v tietoja ei saatu eriteltyinä em. kunnittain * Taivassalo: käyttänyt vuosina nykyisen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosyksikön palveluja, joista ei ole saatavissa tilastoja. Kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisia kasvatus- ja perheneuvolapalveluja. Kunta voi järjestää palveluja myös muiden lakien perusteella. Mm. 20

21 tässä kohtaa on hyvä muistaa, että yksittäisten palvelujen vertailu kuntien kesken ei kerro koko totuutta, sillä kunnassa voi olla panostettu muihin palveluihin. (SOTKAnet 2007.) Eri vuosien hyvinvointitilinpäätösten taulukoiden luvut avohuollon piirissä olevista ja sijoitetuista lapsista saattavat olla erisuuruisia, koska Stakes (nyk. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL) päivittää lukuja kuntien ilmoittamien korjausten mukaan. Päivähoidon piirissä olevien 0-6 vuotiaiden lasten sijoittuminen huolen vyöhykkeille viikoilla 9-13 vuonna 2008 Ei huolta Pieni huoli Harmaa vyö- Suuri huoli Lapsien lkm 1 2 ja 3 hyke 4 ja 5 6 ja 7 mittauksessa Kustavi Laitila Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Vakka-Suomi Lähde: Vakka-Suomen kuntien sosiaalitoimet, päivähoito 3.4. Pienituloisuus Toimeentulotukea saaneiden asukkaiden määrä ja osuus asukkaista vuoden aikana % osuus 2005 % osuus 2006 % osuus 2007 % osuus Kustavi 50 5,3 35 3,8 30 3,3 43 4,8 Laitila 372 4, , , ,4 Pyhäranta 82 3,6 71 3,2 69 3,1 62 2,8 Taivassalo 52 3,0 55 3,2 36 2,1 40 2,3 Uusikaupunki , , , Vehmaa 131 5,4 96 3,9 97 3, ,5 Vakka-Suomi , , , ,1 Varsinais-Suomi , , ,7 Koko maa , , , ,5 Lähde: SOTKAnet Kunnilta kerätään kaksi kertaa vuodessa tietoa toimeentulotuen saajista toimeentulotuen ennakkotilastoa varten. Ennakkotilastossa annetaan tietoa ainoastaan tukea saaneiden kotitalouksien määrästä ja toimeentulotuen menoista. Alkuvuoden tilasto ilmestyy lokakuussa samana vuonna ja koko vuoden huhtikuussa seuraavana vuonna. Toimeentulotu- 21

Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus

Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus = eri hallinnonalojen yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen laadinnan tarkoitus: Kertomuksen

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä Hyvinvointikertomus 2013 2016 Ruoveden kunta Vaakunan on suunnitellut Eino Halén, ja se vahvistettiin käyttöön 23. marraskuuta 1959 Vaakunaselitys: Punaisessa kentässä kolme hopeista lahnaa asennossa 2

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Kuva: Loviisan saaristo, Pepe Kallioinen Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Loviisan kaupunki Lovisa stad Lapinjärven kunta Lappträsk kommun 2 Sisältö 1. JOHDANTO, KERTOMUKSEN

Lisätiedot

2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JA KASVUYMPÄRISTÖ: NYKYTILAN- TEEN JA MUUTOKSEN ARVIOINTIA TILASTOJEN VALOSSSA

2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JA KASVUYMPÄRISTÖ: NYKYTILAN- TEEN JA MUUTOKSEN ARVIOINTIA TILASTOJEN VALOSSSA 2 SISÄLLYS 1 LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Valmistelun seudullisuus 1.2 Suunnitelman tavoitteet ja sisältö 1.3 Suunnitelman aineistot ja valmisteluprosessi 3 3 4 6 2 LASTEN JA

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012 Kuusikko-työryhmä Toimeentulotuki Hanna Ahlgren-Leinvuo 4.9.2013 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Hanna Ahlgren-Leinvuo Kansi: Kati Rosenberg

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän MINNA TURUNEN n väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuus Kansalliseen vertailuun perustuvaa trenditietoa vuosilta 25 211 VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki. Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja

Kokkolan kaupunki. Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja 1 Kokkolan kaupunki Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja 2 Esipuhe Nuorisolaki muuttui 1.1.2011 ja voimaan astuivat säännökset paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta. Lakimuutoksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma Keiteleen kunta Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma 2010-2013 K e i t e l e e n k u n t a Ä y r ä p ä ä n t i e 2 7 2 6 0 0 K E I T E L E SISÄLLYSLUETTELO: OSA I YLÄ-SAVON SEUDULLINEN

Lisätiedot

HYVINVOINNIN PALAPELI. Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus 2002

HYVINVOINNIN PALAPELI. Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus 2002 HYVINVOINNIN PALAPELI Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus 2002 1 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Kunnan hyvinvointipolitiikkaa ohjaavat lähtökohdat ja strategiat 5 3. Kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavat

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AIKUISTUMISEN PULLONKAULAT TAPIO KUURE (TOIM.)

AIKUISTUMISEN PULLONKAULAT TAPIO KUURE (TOIM.) AIKUISTUMISEN PULLONKAULAT TAPIO KUURE (TOIM.) NUORISTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista

Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista Mari Sisso Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityö Sosiaalityön käytäntötutkimus 28.5.2014 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020 flnr~ 4444P~t,L )fl-/~2c:~/4q3!h1v 4KH 1 ~ ~.I3 s~ ~I8 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020 1. TAUSTAA 2. ÄIITÄIUN KAUPUNGIN HAASTEET LÄIUTULEVAISUUDESSA SUOMEN JA KANSAINVÄLISEN TILA1SNETEKIJÖIDEN

Lisätiedot

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Ulla Hämäläinen Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Hakapaino Oy Helsinki 2004 ISBN 951-691-023-8 (ETK) ISSN 1236-3049 (ETK) ISSN 1236-7176 Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimuksia-sarja no. 92 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Liite nro 1 PtIk 35~ PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PÄIHDESTRATEGIA TAUSTA-AINEISTO. Päivitetty 4/2011

Liite nro 1 PtIk 35~ PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PÄIHDESTRATEGIA TAUSTA-AINEISTO. Päivitetty 4/2011 1 Liite nro 1 PtIk 35~ PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PÄIHDESTRATEGIA TAUSTA-AINEISTO Päivitetty 4/2011 1 PÄIHDESTRATEGIAN TAUSTA-AINEISTO / PÄIHDEINDIKAATTORIT 2 EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN INDIKAATTORIT Alla olevien

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

KASTE-OHJELMA. Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 2008 2011 Etelä-Suomi

KASTE-OHJELMA. Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 2008 2011 Etelä-Suomi KASTE-OHJELMA Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 8 11 Etelä-Suomi 1 Sisällys JOHDANTO... 1. KUVAUS ETELÄ-SUOMESTA SEUDUITTAIN... 1.1 KAAKKOIS-SUOMI... 1. KUVAUS ITÄ-UUDESTAMAASTA... 6 1.3 KUVAUS

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA 2007 2015 kaikkien yhteinen asia 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS... 3 2.1. Varkauden päihdetilanne ja kehitys... 4 2.2 Palvelurakenne, toiminta ja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005

SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005 SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005 HYVOKE -projekti 2 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HYVÄN ELÄMÄN ELINKAAREN INDIKAATTORIMALLI 4 3 HYVINVOINTIA KUVAAVA TILASTOTIETO 5 3.1 Taustatiedot kunnasta...5 Väestökehitys...5

Lisätiedot