S E L V I T Y S Tulo- ja varallisuus- käsite etuusjär- jestelmiä kos- kevissa säädök- sissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S E L V I T Y S Tulo- ja varallisuus- käsite etuusjär- jestelmiä kos- kevissa säädök- sissä"

Transkriptio

1 SELVITYS Tulo- ja varallisuuskäsite etuusjärjestelmiä koskevissa säädöksissä

2 SELVITYS Tulo- ja varallisuuskäsite etuusjärjestelmiä koskevissa säädöksissä VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

3 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO SELVITYS DNRO 201/54/ Valtiontalouden tarkastusvirastossa on valmistunut vahvistettuun tarkastussuunnitelmaan sisältynyt (nro 40169) selvitys, jossa käsitellään tulojen ja varallisuuden määrittelyä eri etuusjärjestelmiä koskevissa säädöksissä. Selvityksen on tehnyt tarkastaja Eija Oksanen. Selvitys lähetetään tiedoksi oikeusministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä työministeriölle ja ympäristöministeriölle. Tarkastusneuvos Hannu Konstari Tarkastuspäällikkö Jarmo Soukainen

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ TAUSTA SELVITYKSEN TAVOITE, KOHDE JA MENETELMÄT Selvityksen tavoite Kohdejärjestelmät Menetelmät LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOT JA VARALLISUUS VEROTUKSESSA Tulolähteet, verovelvolliset, laskentasubjektit ja tulolajit Luonnollisen henkilön varallisuus verotuksen käsittein Perhekäsitteistä verotuksessa SÄÄDÖSTARKASTELU Säädöstarkastelun eteneminen Käytetyt säädöstasot tulojen ja varallisuuden rajaamisen välineinä Yhteensovittamissäännökset Tulo- ja varallisuuskäsitteen sisältö Ansiosidonnaiset järjestelmät Huomioon otettavat tulot Perhe- ja yrittäjäkäsitteisiin liittyviä tulkintaongelmia Yhteenvetoa Järjestelmät, joissa tukiaikaiset tulot vaikuttavat etuuden määrään Tarveharkintaiset järjestelmät Huomioon otettavat tulot Huomioonotettava varallisuus Taloudellisen aseman vaikutus Muiden kuin hakijan tulojen ja varallisuuden huomioonottaminen...63

5 Yhteenvetoa Hakemuslomakkeilla hakijoilta pyydetyt tiedot YHTEENVETO Tulo- ja varallisuuskäsitteen rajaaminen säädöksillä Esille nousseet ongelmat ja niiden taustat Kehittämisehdotuksia...73

6 Tiivistelmä Dno: 201/54/02 TULO- JA VARALLISUUSKÄSITE ETUUSJÄRJES- TELMIÄ KOSKEVISSA SÄÄDÖKSISSÄ Selvitys kohdistui luonnollisille henkilöille etuuksia luovia järjestelmiä koskeviin säädöksiin. Etuuksien myöntämisessä otetaan huomioon henkilön tulot ja varallisuus. Selvityksen kohteena on ollut se, kuinka selkeästi luonnollisen henkilön tulot ja varallisuus on ilmaistu ja määritelty säädöksissä. Selvityksen taustalla ovat tarkastusviraston aiemmissa tarkastuksissa tehdyt havainnot, joiden mukaan etuusjärjestelmien toimeenpanossa on erilaisia menettelyjä ja tulkintoja tulojen ja varallisuuden määrittelyssä. Kuitenkin säädösten yhdenmukaiset tulkinnat ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä niin lainsäätäjän, säädöksiä soveltavien viranomaisten kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. Selvityksen kohteena oli 28 etuusjärjestelmää, jotka jakaantuivat neljän eri ministeriön hallinnonalalle. Selvityksessä etuusjärjestelmät on jaettu kolmeen ryhmään: 1) ansiosidonnaiset etuusjärjestelmät, 2) järjestelmät, joissa lisäksi tukiaikaiset tulot vaikuttavat etuuden määrään ja 3) tarveharkintaiset etuusjärjestelmät. Selvityksen perusteella on todettavissa, että säädöstaso, jolla huomioon otettavat tulot tai varallisuus on määritelty, vaihtelee eri järjestelmissä. Se, että käsitteitä määritellään eri säädöstasoilla heikentää järjestelmien selkeyttä ja läpinäkyvyyttä. Samaan suuntaan vaikuttaa myös se, että säädöksiin sisältyy runsaasti eri etuuksia koskevia, esittämistavaltaan erilaisia yhteensovittamissäännöksiä ja se, että tuloa ja varallisuutta koskevat käsitteet ovat eri etuusjärjestelmissä osittain epäselviä. Se, kuinka pitkälle käsitteitä on säädöksissä määritelty, vaihtelee eri järjestelmissä. Lisäksi tulojen ja varallisuuden rajauksessa käytetyt käsitteet ja ilmaisut ovat tulkinnanvaraisia. Tulkinnanvaraisuus johtuu mm. siitä, että määrittelyssä käytetyille ns. yläkäsitteille (esimerkiksi työtulot, omaisuus) ei ole olemassa virallista yksilöityä määritelmää. Myös ajankohta, jonka mukaiset tulot tai varallisuus ote- 7

7 8 taan huomioon, on joissakin tapauksissa jäänyt yksilöimättä. Huomioonotettavien tulojen tai varallisuuden rajaamisessa on myös käytetty laadullisia määreitä, joille ei ole olemassa vakiintunutta käsitesisältöä. Erityisesti yrittäjän tulon määrittelyyn sekä yrittäjänä toimimisen tunnusmerkkien toteamiseen liittyy säädösten sisällön perusteella tulkinnanvaraisuutta. Siihen, että säädöksissä esiintyi käsitteitä ja määritelmiä, jotka eivät ole yksiselitteisiä ja joiden vastaavuus konkreettisiin käytännön tilanteisiin ei ole helposti nähtävillä, on selvityksen perusteella olemassa seuraavia taustatekijöitä: perhekäsitteen moninaistuminen ja asumisolosuhteissa tapahtuneet muutokset, työelämässä tapahtuneet muutokset, verolainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä julkisten tukien luonteessa ja tukien kohdentamisessa tapahtuneet muutokset. Selvityksessä luotiin myös yleispiirteinen katsaus lomakkeisiin, joita käytetään etuuksien hakemisessa. Katsaus osoitti, että säädösten sisällön tulkinnanvaraisuus näkyy myös hakemuslomakkeissa siten, että niiden sisältö on osin vaikeaselkoinen tai puutteellinen.

8 1. TAUSTA Selvityksen taustalla ovat aiemmissa tarkastusviraston tarkastuksissa esille tulleet havainnot luonnollisen henkilön taloudellisen aseman arvioinnin ongelmista etuusjärjestelmien toimeenpanossa. Jopa yhden hallinnonalan ja etuusjärjestelmän sisällä on havaittu erilaisia menettelyjä ja tulkintoja taloudellisen aseman määrittelystä eri toimeenpanoyksiköissä. Havaittujen ongelmien taustalla on ollut osin säädösten 1 sisällön heikko ymmärrettävyys tai tulkinnallisuus, osin niiden toimeenpanoa ohjaavan tai toimeenpanevan viranomaisen ohjaukseen liittyvät heikkoudet. Havaittujen ongelmien on todettu heikentäneen ko. järjestelmillä tavoiteltujen vaikutusten toteutumista. Tekijöitä, jotka yleisesti ottaen määräävät lakien toimeenpanoa ja vaikutuksia on jaoteltu mm. seuraavasti: 1) säännöstö itse ja sen sisältö, 2) säännöstön toimeenpano viranomaisorganisaatiossa ja tuomioistuimissa ja 3) se, miten kohdealueen toimijat noudattavat ja toteuttavat säännöksiä sekä suhtautuvat niihin. Edellisten lisäksi vaikuttavat myös olosuhteiden muutokset yleensä ja erityisesti sillä kohdealueella, jolla säännöstöä toteutetaan. 2 Seuraavassa on eritelty yleisiä näkökohtia, jotka luovat perusteita luonnollisen henkilön taloudellisen aseman arviointia koskevien säädöskohtien tarkastelulle. Toiminnan ohjattavuus ja hallinnon tehokkuus Yleisluonteisen säätelyn ohjaustarkkuus on huonompi kuin sisällöltään täsmällisen säännöksen. 3 Yleisluonteisuuden etuna puolestaan on joustavuus, jonka tarve on korostunut erityisesti silloin, kun sääte- 1 Säädöksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä lakeja ja asetuksia sekä oikeusohjeita sisältäviä valtioneuvoston ja ministeriön päätöksiä. Säädösten soveltamisen ohjauksella tarkoitetaan puolestaan tässä selvityksessä toimivaltaisen viranomaisen antamaa ohjetta tai tarkennusta siitä, miten säädöstekstiä tulee viranomaiskäytännöissä soveltaa. 2 Ervasti ym Tala 2001, s

9 lyn kohdeala on muuttuva. Säädösten sisällön selkeyttä voidaan pitää yhtenä lähtökohtatekijänä myös tulosohjauksen soveltamisessa. Eduskunnan kannalta merkittäviä ovat eri hallinnonalojen toiminnan asiakas- ja kansalaistasolla toteutuvat yhteisvaikutukset. Tällä tasolla tapahtuvien vaikutusten ennakointi korostuu mm. perustuslain 19 :n valossa, jossa on säädetty niistä kansalaisten perusoikeuksista, jotka tulee turvata lailla. Valtiontalouden ja eduskunnan budjettivallan näkökulmasta säädösten sisällön selkeydellä on olennainen merkitys etenkin niiltä osin kuin säädökset koskevat valtion talousarvion menojen kohdentumista ja tasoa. Sisällöltään epäselvät säädökset aiheuttavat tulkintaongelmia käytännön viranomaistyössä, josta seuraa hallinnollisten viiveiden myötä ylimääräisiä hallinnollisia kustannuksia. Epäselvien säädösten pohjalta hallintokäytännöt ovat kirjavia, mikä puolestaan luo paineita jälkikäteisten oikeussuojakeinojen käyttöön. Jälkikäteisten oikeussuojakeinojen käyttö lisää edelleen järjestelmistä aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia. Sosiaaliturvajärjestelmissä yleisimmin tiedostettuja tulkintaongelmia ovat aiheuttaneet mm. päätöksissä huomioon otettavien menojen ja tulojen määritelmät, samoin kuin tuen suhde muihin sosiaaliturvan etuuksiin. 4 Toimeenpanon yhdenmukaisuus ja valvontaedellytykset Tutkimus- ja kokemustieto on osoittanut, että säädösten yleisluonteisuus voi johtaa epäyhtenäiseen soveltamiskäytäntöön. Säädösten sisällön joustavuus ja liikkumavara saattavat tehdä mahdolliseksi sen, että lakia valvova viranomainen toimii passiivisesti ja valikoivasti, jolloin säätely synnyttää kirjavia ratkaisu- ja viranomaiskäytäntöjä ja ylipäänsä tehotonta lainvalvontaa. 5 Yleiset hallinto-oikeudelliset periaatteet on otettava huomioon hallintotoiminnassa. Näistä periaatteista yhdenvertaisuusperiaate korostaa tasapuolista kohtelua ja johdonmukaisuutta hallintotoiminnassa. Tasapuolisen kohtelun vaatimus edellyttää, että asiat, jotka ovat merkityksellisissä suhteissa keskenään samanlaisia, on ratkaistava 4 Ks. esim. Tuori 2000, s Esim. tästä ks. VTV:n tarkastuskertomus 5/98, Asuntojen korjausavustukset 10

10 samalla tavoin. 6 Säännösten sisällön ymmärrettävyys ja selkeys luo edellytyksiä sille, että säädöksiä sovelletaan yhdenmukaisesti ja siten myötävaikutetaan yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumiseen. Sekä järjestelmien sisäisen että ulkoisen valvonnan lähtökohtana on pidettävä säädösten selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Tämä korostuu erityisesti tulosohjauksessa, jossa säädöksiä alemmantasoinen ohjaus on suppeata ja luonteeltaan harvemmin päätöksen tekevää viranomaista sitovaa. Kansaneläkelaitos on toimeenpanijana huomattavassa osassa sosiaaliturvajärjestelmiä. Valtion keskushallintoviranomaiset tarvitsevat erityisen valtuutussäännöksen, jotta ne voisivat antaa Kansaneläkelaitoksen toimielimiä oikeudellisesti sitovia normeja. Kansaneläkelaitoksen perustuslakiin nojautuva asema asettaa lisäksi varsin ahtaat rajat tavalliseen lakiin perustuvalle ohjausvallalle. Esim. työttömyysturvalain 2, jonka mukaan työttömyysturvan ylin johto ja valvonta kuuluu toimeentuloturvaan liittyvissä asioissa sosiaali- ja terveysministeriölle sekä työvoimapoliittisissa asioissa työministeriölle, ei vielä anna näille ministeriöille toimivaltaa oikeudellisesti sitovaan normiohjaukseen. Säännös ei täytä niitä täsmällisyysvaatimuksia, jotka koskevat hallintoviranomaisten valtuuttamista antamaan oikeusnormeja, jotka velvoittavat valtiokoneiston ulkopuolisia organisaatioita ja samalla vaikuttavat yksityisen henkilön oikeusasemaan. 7 Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemissa asumisen tukijärjestelmissä toiminnan yleinen johto ja ohjaus kuuluu ympäristöministeriölle. Opintotukiasioissa toiminnan yleinen johto, ohjaus ja kehittäminen kuuluu opetusministeriölle. Nämäkään lakisääteiset tehtävät eivät kuitenkaan riitä perusteeksi sitovalle normiohjaukselle. Jos toimivalta sitovaan normiohjaukseen perustuu erityissäännöksiin, normit ovat oikeudellisesti sitovia 8. Kansaneläkelaitoksen sisäisessä ohjauksessa norminantovaltaa koskevat ongelmat tiivistyvät keskushallinnon elinten, lähinnä hallituksen tai sen delegoimaa päätösvaltaa käyttävien toimihenkilöiden 6 7 Yleisistä hallinto-oikeudellisista periaatteista esim. Laakso 1990: Oikeudellisesta sääntelystä ja päätöksenteosta erityisesti julkisoikeuden alalla. Tuori 2001, s Esim. Valtioneuvoston asumistukilain nojalla antamat määräykset asumistuen määräytymisperusteista. 11

11 ja paikallistoimistojen väliseen suhteeseen. Kansaneläkelaitoksen keskushallinnon harjoittaman ohjauksen ja valvonnan tavoitteeksi on säädetty yhtenäisen käytännön aikaansaaminen. Keskushallinnolla ei ole kuitenkaan toimivaltaa antaa oikeudellisesti velvoittavia normeja, jotka vaikuttaisivat etuuspäätösten sisältöön. Ohjeet, joita Kansaneläkelaitos antaa etuuksien sisällöstä tai niiden saamisedellytyksistä, ovat käytännön hallintopäätöksiä tekevän viranomaisen näkökulmasta useimmiten enintään heikosti velvoittavia oikeuslähteitä. 9 Asiakas- ja kansalaisnäkökulma Perustuslain 80 :n mukaan lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. Koska etuussäännökset ovat syntyneet eri ajankohtina, on niiden sisällön tarkastelu mm. uuden perustuslain asettamien vaatimusten näkökulmasta perusteltua. Kansalaisnäkökulmaa on korostettu myös valtioneuvoston lainvalmistelun kehittämisohjelmassa, jonka mukaan kansalaisilla on oltava mahdollisuus saada selville laeista oikeutensa ja velvollisuutensa. Lakeja ei tule kirjoittaa vain niitä soveltavia viranomaisia ja tuomioistuimia silmälläpitäen vaan laeissa on otettava huomioon myös kansalaisnäkökulma. 10 Kehittämisohjelmassa on edellytetty yleensäkin, että hyvän säädöksen tulee olla oikeudellisesti moitteeton, lakiteknisesti ja kielellisesti viimeistelty sekä selkeä ja ymmärrettävä. Kansalaisten ja asiakkaiden tasolla tavoiteltujen vaikutusten toteutumisen kannalta on tärkeää, käyttävätkö oikeussubjektit heille oikeuksia tai etuuksia antavia säännöksiä vai eivät 11. Sosiaaliturvajärjestelmissä järjestelmän piiriin kuuluminen edellyttää asiakkaiden omaaloitteista hakeutumista järjestelmiin. Tämän vuoksi on tärkeää, että luonnollisilla henkilöillä on edellytyksiä arvioida asiakkaina ennakollisesti järjestelmien vaikutuksia henkilökohtaiseen elämäntilanteeseensa. Myös tämä näkökohta asettaa haasteita etuussäädösten ymmärrettävyydelle ja selkeydelle. 9 Tuori 2001, s Valtioneuvoston lainvalmistelun kehittämisohjelma, Valtioneuvoston periaatepäätös, Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 3/1996, s Tala 2001, s

12 2. SELVITYKSEN TAVOITE, KOHDE JA MENETELMÄT 2.1 Selvityksen tavoite Tämä selvitys kohdistui tulojen ja varallisuuden yksilöintitapaan etuusjärjestelmiä koskevissa säädöksissä. Selvityksessä ei siis käsitellä sitä, miten tulojen ja varallisuuden määrittely tapahtuu etuusjärjestelmien toimeenpanossa. Säädöskielelle asetettavia vaatimuksia on tarkasteltu mm. oikeusministeriön laatimassa lainlaatijan oppaassa 12, jossa on täsmennetty lakikielelle asetettavat vaatimukset seuraavasti: 1) kirjakielen normien noudattaminen, 2) sanaston tuttuus, 3) virkerakenteen yksinkertaisuus, 4) asiallisuus, yksitulkintaisuus ja täsmällisyys. Selvityksessä tavoitteena oli selvittää tuloa ja varallisuutta rajaavien säädöskohtien selkeyttä ja ymmärrettävyyttä eli kyse on lähinnä edellä kohdassa 4) mainituista vaatimuksista. Lisäksi tavoitteena oli selvittää ja jäsentää niitä taustatekijöitä, jotka mahdollisesti heikentävät näiden säädöskohtien ymmärrettävyyttä. Selvityksen tulosten hyödyntämisen osalta tarkoituksena oli, että esille nousseiden ongelmien pohjalta on mahdollista paikantaa selkeyttämistä kaipaavia alueita tulojen ja varallisuuden rajausta koskevassa säätelyssä. Huomion kiinnittämistä ensisijaisesti säädöstasoon on selvityksessä pidetty tärkeänä siitä syystä, että tulosohjauksen käyttöönoton myötä viranomaisten toimintavapautta on tietoisesti lisätty. Tällöin säädökset muodostavat useissa järjestelmissä ainoan toimivaltaisia viranomaisia hallintopäätösten antamisessa velvoittavan normiperustan. Oman tarkastuksen aihe taas olisi se, miten toimeenpanotasolla tosiasiallisesti sovelletaan annettuja säädöksiä. Seuraavaan kaavioon on jäsennetty luonnollisen henkilön taloudellisen aseman huomioonottamisen sääntelykohteita. Tämä selvitys kohdistuu pääasiassa kaavion kohtiin 1a ja 1c. 12 Oikeusministeriö 1996, Lainlaatijan opas s

13 14

14 2.2 Kohdejärjestelmät Selvityksen kohteeksi valittujen järjestelmien rajausperusteena käytettiin niiden taloudellista merkittävyyttä, kohdentumista laajoihin hakijaryhmiin ja toisaalta kohdentumista hakijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin. Näitä ovat asuminen, koulutus, sairaus, lapsen hoito, työttömyys, toimeentuloa tukevat avustukset. Selvityksen ulkopuolelle jätettiin ne asumisen tukia koskevat järjestelmät, joihin oli jo kohdistettu tarkastuksia 13. Ministeriöitä, joiden toimialaan kuuluvia järjestelmiä tarkasteluun valikoitui, ovat sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö, opetusministeriö ja ympäristöministeriö. Kohdejärjestelmät on lueteltu seuraavassa taulukossa. Taulukko 1. Tarkastelussa mukana olevat järjestelmät ja niitä koskevat säädökset Järjestelmät elämäntilanteittain ja niitä koskevat säädökset ASUMINEN: vuokra-asunnot Yleinen asumistuki: Asumistukilaki (408/75) Laki asumistukilain muuttamisesta N:o 582 Asumistukiasetus /949 VNp asumistuen määräytymisperusteista N:o 1247 Eläkkeensaajien asumistuki Eläkkeensaajien asumistukilaki (591/78) Eläkkeensaajien asumistukiasetus (642/79) VNp eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle Asuntojen korjausavustukset VTV 5/98, Asukasvalinnat ja niiden valvonta 4/2000, Asumisoikeusasuntojen asukasvalinta 10/

15 ASUMINEN: omistusasunnot Omakotitalon hankinnan korkotukilaina uudisrakentamiseen ja vanhan asunnon hankintaan Omakotitalon perusparannuksen korkotukilaina (I) ja (II) Asunto-osakkeen hankinnan korkotukilaina: uusi ja erikseen vanha KOULUTUS Opintoraha L (1204/93) omistusasuntolainojen korkotuesta Asetus omistusasuntolainojen korkotuesta (1054 /94) ja Vnp omistusasuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista (1056/94) myös Vnp om. aravalainan myönt. korkotukilainaksi hyväksymisessä ja asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista (1135/1995) L (1204/93) omistusasuntolainojen korkotuesta Asetus omistusasuntolainojen korkotuesta (1054 /94) ja Vnp omistusasuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista (1056/94) Vnp om. aravalainan myöntämisessä korkotukilainaksi hyväksymisessä ja asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista L (1204/93) omistusasuntolainojen korkotuesta Asetus omistusasuntolainojen korkotuesta (1054 /94) ja Vnp omistusasuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista (1056/94) Vnp om. aravalainan myöntämisessä korkotukilainaksi hyväksy-misessä ja asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista Opintotukilaki (SK:65/1994) ja -asetus (SK:260/1994) Opiskelijan asumislisä Aikuisopintoraha Aikuiskoulutustuki L aikuiskoulutustuesta SK:1276/2000 SAIRAUS, LAPSEN HOITO Sairauspäiväraha Sairausvakuutuslaki ja -asetus (SK:364/1963) Kuntoutusraha Kuntoutusrahalaki SK:611/1991 Harkinnanvarainen kuntoutusavustus Kuntoutusrahalaki SK:611/1991 Tarveharkintainen sairauspäiväraha Sairausvakuutuslaki ja asetus (SK:364/1963) Äitiysraha Isyysraha Vanhempainraha Erityisäitiysraha Erityishoitoraha Kotihoidon tuen hoitolisä L lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta SK:1128/1996, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki Yksityisen hoidon tuen hoitolisä 16

16 TYÖTTÖMYYS Työttömyyspäiväraha -peruspäiväraha -ansioon suhteutettu päiväraha Työttömyysturvalaki (SK:602/1984) A työttömyysturvalain täytäntöönpanosta (SK:742/1984) A työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä (SK:1368/1990) Asetus ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä N:o 1227/1996 Työmarkkinatuki L työmarkkinatuesta (SK 1542/1993) A työmarkkinatuesta (SK:1361/1997) Valtioneuvoston päätös työmarkkinatuen tarveharkinnassa noudatettavista yleisistä perusteista N:o 35/1994 Koulutuspäiväraha Koulutustuki Vuorotteluvapaa Osa-aikalisä TOIMEENTULOA TUKEVAT AVUSTUKSET Laki työttömän omaehtoisen koulutuksen tuesta (SK:1402/1997) Asetus työttömien omaehtoisen koulutuksen tukemisesta (550/98) Oikeus päivärahaan määräytyy työttömyysturvalain (602/1984 tai työmarkkinatuesta annetun lain 1542/1993 perusteella), työmarkkinatukilain mukaista tarveharkintaa ei kuitenkaan sovelleta Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta (SK:763/1990) Työttömyysturvalaki (SK:602/1984) momentit Laki vuorotteluvapaakokeilusta ( SK 1663/1995) Työllisyysasetus, luku 10 (SK:1363/1997) Sotilasavustus Sotilasavustuslaki (566/48) Toimeentulotuki L toimeentulotuesta (SK:1412/1997) Taulukossa esitettyjä tuki- tai etuusjärjestelmiä voidaan tarkastella sillä perusteella, mikä merkitys tuloilla tai varallisuudella on etuuden määrään. Tällä perusteella erottuivat toisistaan: 1) Ansiosidonnaiset etuusjärjestelmät, esim. sairauspäiväraha, aikuisopintoraha ja ansiosidonnainen työttömyysturva. Nämä järjestelmät korvaavat ansionmenetystä ja tuen hakemista edeltävät tulot lisäävät etuuden määrää. 2) Järjestelmät, joissa järjestelmän toimeenpanoaikaiset tulot ja/tai varallisuus vaikuttavat etuuden määrää alentavasti, esim. soviteltu työmarkkinatuki tai työttömyyspäiväraha. 17

17 3) Tarveharkintaiset etuusjärjestelmät, joissa etuuden piiriin pääseminen tai etuuden määrä perustuvat viranomaisharkintaan. Säädöstarkastelu on tässä selvityksessä toteutettu mainitun ryhmittelyn mukaisesti. Edellä esitetyssä jaottelussa peruste taloudellisen aseman arvioinnille on ansionmenetyksen korvaaminen tai vaihtoehtoisesti toimeentulon turvaaminen. 14 Säädösten selkeyden erojen katsottiin tulevan näin tarkasteltuna paremmin esille. 2.3 Menetelmät Järjestelmiä koskevien säädösten selkeyden kriteereitä ei pyritty etukäteen määrittelemään kovin tarkasti. Tulo- ja varallisuuskäsitteet ovat tapauskohtaisia eli omaan tarkoitukseensa luotuja (kuten esim. verotuksen tulo- ja varallisuuskäsite). Tästä syystä selvityksessä ei katsottu tarpeelliseksi laajentaa tarkastelua siten, että järjestelmissä esiintyviä käsitteitä verrataan muihin tarkoituksiin luotuihin käsitteisiin. Selvityksessä arvioitiin seuraavien elementtien selkeyttä: 1) Säädösten määrä ja rakenne a) normitasoa ja normien määrää, jota tarvitaan määriteltäessä luonnollisen henkilön taloudelliseen asemaan liittyviä käsitteitä Etuusjärjestelmää koskeva säädös laki asetus Valtioneuvoston päätös Muu säädös viittaukset esim. verolainsäädäntöön tai muita järjestelmiä koskeviin säädöksiin 14 Tarveperusteita voi olla myös muita, esim. asumisen tukijärjestelmissä taloudellisen aseman arvioinnin lisäksi käytetään myös sosiaalisia perusteita. 18

18 b) sitä, miten muut haettavaan etuuteen vaikuttavat etuudet on yksilöity säädöksessä. Etuusjärjestelmää koskeva säädös: estävät etuudet tuloperustaan luettavat etuudet etuuden määrään muutoin vaikuttavat Muu etuus Näiltä osin havainnoista kerrotaan jäljempänä luvussa 4.2. Yhteensovittamissäännöksiä koskien (ks. luku 4.3) tavoitteena oli lähinnä luoda yleiskuva siitä, millaiset lähtökohdat säädös antaa eri etuuksien yhteisvaikutuksen arvioinnille. 2) Säädöksissä esiintyvät käsitteet tai määritelmät a) huomioonotettavat tulot onko tulolähteet rajattu? onko säädöksessä ilmaistu mahdolliset tuloerät tai tulolajit, joita ei lueta tulokäsitteeseen? b) huomioonotettava varallisuus onko varallisuuserät rajattu? onko todettu varallisuuserät, joita ei oteta huomioon? c) tulonsaajat tai varallisuuden haltijat, joiden tulot tai varallisuus tulevat tarkasteltavaksi onko säädöksessä yksilöity, kenen tulot tai varallisuus otetaan tarkasteluun? voidaanko yksilöinnissä käytetyn määritelmän perusteella rajata tarkasteluun mukaan tulevat henkilöt (tulonsaajat tai varallisuuden haltijat)? 19

19 d) tulojen tai varallisuuden tarkasteluajankohta onko säädöksessä määritelty ajankohta tai ajanjakso, jota koskevia tulo- tai varallisuustietoja on käytettävä? Kohtien 2a-2d osalta havainnot on esitetty luvussa 4.4, joka muodostaa sivumääräisesti selvityksen pääsisällön. Luvussa 4.5 on lisäksi luotu lyhyt katsaus hakemuslomakkeilla hakijoilta pyydettyihin tietoihin. Luvussa 5 on koko selvityksen yhteenveto. Luonnollista henkilöä koskevien, säädöksissä esiintyvien käsitteiden tarkastelun taustaksi on luvussa 3 luotu yleispiirteinen katsaus verolainsäädännössä esiintyvien käsitteiden sisältöön. Tämä katsottiin tarpeelliseksi siitä syystä, että veroviranomaisen kokoamat luonnollisia henkilöitä koskevat tulo- ja varallisuustiedot ovat laajin ns. viranomaistieto, joka on olemassa kaikkia koskevina. Selvityksen on laatinut tarkastaja Eija Oksanen. Selvityksen tekemistä ovat ohjanneet tarkastuspäälliköt Arto Seppovaara ja Jarmo Soukainen. 20

20 3. LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOT JA VARALLISUUS VEROTUKSESSA 3.1 Tulolähteet, verovelvolliset, laskentasubjektit ja tulolajit Seuraavassa on lyhyesti kuvattu luonnollisen henkilön tulon muodostumista eri tulolähteistä ja eri tulomuodostusyksiköiden tulon yhdistelmänä. Verotuksessa tulolähteitä on kolme: 1) elinkeinotoiminnan tulolähde, 2) maatalouden tulolähde ja 3) henkilökohtaiset tulot (= muun toiminnan tulolähde). Kiinteistöstä saatava tulo verotetaan sen tulolähteen tulona, johon kiinteistö kuuluu. Edellä esitetty tulolähdejako vastaa pääpiirteittäin tuloverolain (TVL), elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) ja maatalouden tuloverolain (MVL) soveltamisaloja. Poikkeuksena on MVL:n mukaan verotettava metsätalouden puhdas tulo, joka kuuluu henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Erillisiä tulonmuodostusyksiköitä tai laskentasubjekteja, joille muodostuva tulo eri tulolähteistä lasketaan verotuksen toimeenpanossa, ovat: luonnollinen henkilö, yhteisetuus (esim. yhteismetsä, tiekunta), verotusyhtymä, jolla tarkoitetaan sellaista kahden tai useamman henkilön muodostamaa yhteenliittymää, jonka tarkoituksena on kiinteistön viljely tai hallinta, elinkeinoyhtymä (esim. avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö), yhteisö (osakeyhtiöt, osuuskunnat, julkiset yhteisöt jne), kuolinpesä. 21

21 Edellisistä elinkeinoyhtymä ja verotusyhtymä eivät ole erillisiä verovelvollisia vaan ainoastaan laskentasubjekteja, joiden tulot ja varat jaetaan osakkaille verotettavaksi aikaisempien verovuosien tappioiden vähentämisen jälkeen. 15 Tulolajit ja tuloerät, tulon veronalaisuus Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tulo jaetaan kahteen tulolajiin, joita ovat pääomatulo ja ansiotulo. Yhteisön ja yhteisetuuden muun kuin elinkeinotulon ja maatalouden tulon osalta noudatetaan soveltuvin osin pääomatulon laskemista koskevia säännöksiä (TVL 29 ). Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulo lasketaan TVL:n mukaan tulolajeittain erikseen ja otetaan aikaisempien vuosien vahvistettujen tappioiden vähentämisen jälkeen huomioon yritystulona verovelvollisen ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän maatalouden tuloksen jakamisesta pääomatuloksi ja ansiotuloksi sekä tappion vähentämisestä säädetään niin ikään TVL:ssa, kuten myös puun myyntitulojen verotuksesta. Yritystulon pääomatulo-osuuden laskemisesta on säädetty TVL 38 :ssä. TVL 39 :ssä on säädetty verotusyhtymän osakkaan pääomatulo-osuuden laskemisesta ja 40 :ssä elinkeinoyhtymän osakkaan pääomatulo-osuuden laskemisesta. Pääomatulo-osuuden laskennassa tarvittavan nettovarallisuuden käsite on määritelty myös TVL:ssa (41 ). Edelleen siinä on selvitetty muusta yhtiöstä kuin pörssiyhtiöstä saadun osingon pääomatulo-osuuden laskentamenettely (42 ), metsätalouden pääomatulon laskentamenettely (43 ), porotaloudesta saadun tulon käsittely (44 ), ja luovutusvoittojen määritelmä ja ve- 15 Elinkeinoyhtymän tuloa laskettaessa ei oteta huomioon yhtymän kotimaasta saamaa sellaista osinkoa, peiteltyä osinkoa, 31 :n 5 momentissa tarkoitettua sijaisosinkoa, korkoa tai voitto-osuutta, joihin liittyy oikeus yhtiöveron hyvitykseen, eikä näihin liittyvää yhtiöveron hyvitystä. Edellä tarkoitettu osinko, sijaisosinko, korko, voitto-osuus ja yhtiöveron hyvitys jaetaan verotettavaksi osakkaiden tulona niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtymän tuloon sekä peitelty osinko ja siihen liittyvä hyvitys niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on peiteltyyn osinkoon. Ulkomaisen yhtymän Suomessa asuvalle osakkaalle vahvistetaan osuus yhtymän elinkeinotoiminnan tulokseen, maatalouden tulokseen ja muun toiminnan tuloon. Nämä verotetaan osakkaan tulona sen jälkeen, kun niistä on vähennetty osakkaan osuudet yhtymän elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan aikaisempien verovuosien tappioihin (TVL 16 a ). 22

22 ronalaisuus (45 ) sekä luvussa 3 pääomatulosta tehtävät vähennykset. Ansiotulojen käsitettä ei ole eritelty verolainsäädännössä. Ansiotulo on määritelty käänteisesti pääomatulokäsitteen avulla: TVL 61 :n mukaan ansiotuloa on muu tulo kuin 2 luvussa tarkoitettu pääomatulo. Yritystulon ja osingon ansiotulo-osuudesta on TVL:n 62 :ssä todettu, että ansiotuloa on jaettavasta yritystulosta, yhtymän osakkaan tulo-osuudesta ja osingosta se osuus, jota :ssä ei ole säädetty pääomatuloksi. Ansiotuloa on myös verotusmenettelystä annetun lain (1558/95) 29 :ssä tarkoitettu peitelty osinko. Hankintatyön arvon lukemisesta ansiotuloksi on säädetty lain 63 :ssä. 16 Palkan käsite on määritelty ennakkoperintälain 13 :ssä. Tulon veronalaisuus ja tulosta tehtävät vähennykset Tulon veronalaisuudessa lähdetään siitä, että kaikki tulot ovat veronalaisia, jollei laissa nimenomaan säädetä toisin. Verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot, eli luonnolliset vähennykset, jotka on todettu TVL 29 :ssä. Eläkkeiden ja sosiaalietuuksien verollisuudessa on tapahtunut vuosien kuluessa muutoksia. Sosiaalietuudet olivat alun perin verovapaita. Järjestelmää on kehitetty niin, että etujen tasoa on nostettu ja samalla ansionmenetyskorvaukset ovat tulleet veronalaisiksi. Eräät eläkkeet, kuten rintamasotilaseläke, ovat edelleen verovapaita. TVL:ssa ei ole määritelty, mitä sosiaalietuuksilla tarkoitetaan. Verovapaat sosiaalietuudet on lueteltu lain 92 :ssä. Kyseisessä pykälässä on osin kuvattu etuudet nimettyinä, todettu niitä koskeva laki, ja viitattu lain kohtaan, jossa etuudet on mainittu. Puhdas pääomatulo lasketaan vähentämällä pääomatulosta luonnolliset vähennykset. Verovuoden pääomatulo lasketaan vähentämällä puhtaasta pääomatulosta korot sekä 59 :ssä tarkoitettu tulolähteen tappio. Verotettava pääomatulo lasketaan vähentämällä ve- 16 Veronalaista ansiotuloa on se työn arvo, jonka verovelvollinen tai hänen puolisonsa, verovelvollisen kotona oleva lapsi, joka ennen verovuotta on täyttänyt 14 vuotta, ja kuolinpesän tai verotusyhtymän osakas taikka hänen perheenjäsenensä ovat verovuonna tehneet valmistaessaan tai kuljettaessaan puutavaraa maatilan metsästä tapahtuneen hankintakaupan tai muun siihen verrattavan myynnin yhteydessä (hankintatyö). 23

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään 1994 vp -- IIE 256 flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

HE 47/2001 vp. elinkeinonharjoittajan ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Maatalouden harjoittajan, yksityisen elinkeinonharjoittajan

HE 47/2001 vp. elinkeinonharjoittajan ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Maatalouden harjoittajan, yksityisen elinkeinonharjoittajan HE 47/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 38 ja 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että maatalouden

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta EV 179/1996 vp- HE 105/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 105/1996 vp

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 1981 vp. n:o 141 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 :n, maatilatalouden tuloverolain 6 :n ja tulo- ja varallisuusverolain 29 : n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Miten metsänomistus vaikuttaa pysyvään kunnalliseen hoitoon joutuvien henkilöiden hoitomaksuihin ja erilaisiin Kelan maksamiin sosiaalietuuksiin

Miten metsänomistus vaikuttaa pysyvään kunnalliseen hoitoon joutuvien henkilöiden hoitomaksuihin ja erilaisiin Kelan maksamiin sosiaalietuuksiin Miten metsänomistus vaikuttaa pysyvään kunnalliseen hoitoon joutuvien henkilöiden hoitomaksuihin ja erilaisiin Kelan maksamiin sosiaalietuuksiin Polvelta Toiselle messut, Rovaniemi 18.3.2017 Antti Pajula,

Lisätiedot

1992 vp- HE 206 ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp- HE 206 ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp- HE 206 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut ja yhteiskunnan tuet

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut ja yhteiskunnan tuet Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut ja yhteiskunnan tuet Seinäjoki 8.11.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta henkilöiltä

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 20/2004 vp Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

ja verontilityslain 12 :n muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta

ja verontilityslain 12 :n muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta EV 243/1998 vp - HE 129/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain, tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, verotusmenettelystä annetun lain 16

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 100/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräitä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 149/2002 vp Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijäin

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1990 vp. - HE n:o 65 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että verotuslakiin ja eräisiin muihin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 117/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia siten, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennys myönnettäisiin myös

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

Henkilövalmisaineistomoduulit: tulotiedot, kokonaisaineisto

Henkilövalmisaineistomoduulit: tulotiedot, kokonaisaineisto Aineistokuvaus Henkilövalmisaineistomoduulit: tulotiedot, kokonaisaineisto Sisältökuvaus Aihealue Asiasanat Kohdejoukko Lähdeaineisto Tulostusaika 17.09.2015 / 14:03:31 Muuttujia 29 Muuttujaluettelo vuosi

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että yrityksessä työllistynyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiden etuuksien

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta Lausunto 1 (5) SAK 12806 / 2017 Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Snellmaninkatu 1 A, PL 28 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 30.6.2017 VM123:00/2016 VM/2034/00.01.00.01/2016 Lausunto

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

HE 23/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 23/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 23/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Erityishoitorahan alkamisajankohtaan

Lisätiedot

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 337 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että työttömyyspäivärahaan

Lisätiedot

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva 20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

Asumiseen tukea. Yleinen asumistuki. Maarit Frank 16.1.2013

Asumiseen tukea. Yleinen asumistuki. Maarit Frank 16.1.2013 Yleinen asumistuki Maarit Frank 16.1.2013 Kela tukee asumista maksamalla seuraavia tukia: Yleinen asumistuki Opintotuen asumislisä Eläkkeensaajan asumistuki Yleisen asumistuen tarkoitus Tarkoituksena on

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 :n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2009 tuloveroasteikkolaki

Vuoden 2009 tuloveroasteikkolaki EDUSKUNNAN VASTAUS 157/2008 vp Hallituksen esitys vuoden 2009 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vuoden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijäin eläkemaksun

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 133/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 133/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 133/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 41/2001 vp Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 ja 10 a :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteessa ehdotetaan muutosta kuntien perimien

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

HE 116/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella.

HE 116/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Esityksen mukaan ne yrittäjät

Lisätiedot

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a.

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a. Työpanokseen perustuvan osingon verotus Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Työpanososinkoa koskevien säännösten mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 159/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Uusi yritys Tuloverotus

Uusi yritys Tuloverotus Uusi yritys Tuloverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Esityksen rakenne Yleistä tuloverotuksesta Eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteet Veroilmoitus, verotusmenettely ja muutoksenhaku Sähköinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 117/2004 vp. Hallituksen esitys yritys- ja pääomaverouudistukseksi. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 117/2004 vp. Hallituksen esitys yritys- ja pääomaverouudistukseksi. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 117/2004 vp Hallituksen esitys yritys- ja pääomaverouudistukseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä yritys- ja pääomaverouudistukseksi (HE 92/2004 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 84 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 888/2014, muutetaan 2 :n 1 momentin 9 kohta,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2009 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2009 vp Hallituksen esitys vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp Hallituksen esitys valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Erityishoitorahan asiointipalvelun määrän laskennan ohje

Erityishoitorahan asiointipalvelun määrän laskennan ohje Erityishoitorahan määrän laskennan ohje Erityishoitorahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet -sivuilta (Lapsen sairastaessa) sekä Kelan toimistoista. Erityishoitorahan määrä lasketaan

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot