S E L V I T Y S Tulo- ja varallisuus- käsite etuusjär- jestelmiä kos- kevissa säädök- sissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S E L V I T Y S Tulo- ja varallisuus- käsite etuusjär- jestelmiä kos- kevissa säädök- sissä"

Transkriptio

1 SELVITYS Tulo- ja varallisuuskäsite etuusjärjestelmiä koskevissa säädöksissä

2 SELVITYS Tulo- ja varallisuuskäsite etuusjärjestelmiä koskevissa säädöksissä VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

3 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO SELVITYS DNRO 201/54/ Valtiontalouden tarkastusvirastossa on valmistunut vahvistettuun tarkastussuunnitelmaan sisältynyt (nro 40169) selvitys, jossa käsitellään tulojen ja varallisuuden määrittelyä eri etuusjärjestelmiä koskevissa säädöksissä. Selvityksen on tehnyt tarkastaja Eija Oksanen. Selvitys lähetetään tiedoksi oikeusministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä työministeriölle ja ympäristöministeriölle. Tarkastusneuvos Hannu Konstari Tarkastuspäällikkö Jarmo Soukainen

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ TAUSTA SELVITYKSEN TAVOITE, KOHDE JA MENETELMÄT Selvityksen tavoite Kohdejärjestelmät Menetelmät LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOT JA VARALLISUUS VEROTUKSESSA Tulolähteet, verovelvolliset, laskentasubjektit ja tulolajit Luonnollisen henkilön varallisuus verotuksen käsittein Perhekäsitteistä verotuksessa SÄÄDÖSTARKASTELU Säädöstarkastelun eteneminen Käytetyt säädöstasot tulojen ja varallisuuden rajaamisen välineinä Yhteensovittamissäännökset Tulo- ja varallisuuskäsitteen sisältö Ansiosidonnaiset järjestelmät Huomioon otettavat tulot Perhe- ja yrittäjäkäsitteisiin liittyviä tulkintaongelmia Yhteenvetoa Järjestelmät, joissa tukiaikaiset tulot vaikuttavat etuuden määrään Tarveharkintaiset järjestelmät Huomioon otettavat tulot Huomioonotettava varallisuus Taloudellisen aseman vaikutus Muiden kuin hakijan tulojen ja varallisuuden huomioonottaminen...63

5 Yhteenvetoa Hakemuslomakkeilla hakijoilta pyydetyt tiedot YHTEENVETO Tulo- ja varallisuuskäsitteen rajaaminen säädöksillä Esille nousseet ongelmat ja niiden taustat Kehittämisehdotuksia...73

6 Tiivistelmä Dno: 201/54/02 TULO- JA VARALLISUUSKÄSITE ETUUSJÄRJES- TELMIÄ KOSKEVISSA SÄÄDÖKSISSÄ Selvitys kohdistui luonnollisille henkilöille etuuksia luovia järjestelmiä koskeviin säädöksiin. Etuuksien myöntämisessä otetaan huomioon henkilön tulot ja varallisuus. Selvityksen kohteena on ollut se, kuinka selkeästi luonnollisen henkilön tulot ja varallisuus on ilmaistu ja määritelty säädöksissä. Selvityksen taustalla ovat tarkastusviraston aiemmissa tarkastuksissa tehdyt havainnot, joiden mukaan etuusjärjestelmien toimeenpanossa on erilaisia menettelyjä ja tulkintoja tulojen ja varallisuuden määrittelyssä. Kuitenkin säädösten yhdenmukaiset tulkinnat ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä niin lainsäätäjän, säädöksiä soveltavien viranomaisten kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. Selvityksen kohteena oli 28 etuusjärjestelmää, jotka jakaantuivat neljän eri ministeriön hallinnonalalle. Selvityksessä etuusjärjestelmät on jaettu kolmeen ryhmään: 1) ansiosidonnaiset etuusjärjestelmät, 2) järjestelmät, joissa lisäksi tukiaikaiset tulot vaikuttavat etuuden määrään ja 3) tarveharkintaiset etuusjärjestelmät. Selvityksen perusteella on todettavissa, että säädöstaso, jolla huomioon otettavat tulot tai varallisuus on määritelty, vaihtelee eri järjestelmissä. Se, että käsitteitä määritellään eri säädöstasoilla heikentää järjestelmien selkeyttä ja läpinäkyvyyttä. Samaan suuntaan vaikuttaa myös se, että säädöksiin sisältyy runsaasti eri etuuksia koskevia, esittämistavaltaan erilaisia yhteensovittamissäännöksiä ja se, että tuloa ja varallisuutta koskevat käsitteet ovat eri etuusjärjestelmissä osittain epäselviä. Se, kuinka pitkälle käsitteitä on säädöksissä määritelty, vaihtelee eri järjestelmissä. Lisäksi tulojen ja varallisuuden rajauksessa käytetyt käsitteet ja ilmaisut ovat tulkinnanvaraisia. Tulkinnanvaraisuus johtuu mm. siitä, että määrittelyssä käytetyille ns. yläkäsitteille (esimerkiksi työtulot, omaisuus) ei ole olemassa virallista yksilöityä määritelmää. Myös ajankohta, jonka mukaiset tulot tai varallisuus ote- 7

7 8 taan huomioon, on joissakin tapauksissa jäänyt yksilöimättä. Huomioonotettavien tulojen tai varallisuuden rajaamisessa on myös käytetty laadullisia määreitä, joille ei ole olemassa vakiintunutta käsitesisältöä. Erityisesti yrittäjän tulon määrittelyyn sekä yrittäjänä toimimisen tunnusmerkkien toteamiseen liittyy säädösten sisällön perusteella tulkinnanvaraisuutta. Siihen, että säädöksissä esiintyi käsitteitä ja määritelmiä, jotka eivät ole yksiselitteisiä ja joiden vastaavuus konkreettisiin käytännön tilanteisiin ei ole helposti nähtävillä, on selvityksen perusteella olemassa seuraavia taustatekijöitä: perhekäsitteen moninaistuminen ja asumisolosuhteissa tapahtuneet muutokset, työelämässä tapahtuneet muutokset, verolainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä julkisten tukien luonteessa ja tukien kohdentamisessa tapahtuneet muutokset. Selvityksessä luotiin myös yleispiirteinen katsaus lomakkeisiin, joita käytetään etuuksien hakemisessa. Katsaus osoitti, että säädösten sisällön tulkinnanvaraisuus näkyy myös hakemuslomakkeissa siten, että niiden sisältö on osin vaikeaselkoinen tai puutteellinen.

8 1. TAUSTA Selvityksen taustalla ovat aiemmissa tarkastusviraston tarkastuksissa esille tulleet havainnot luonnollisen henkilön taloudellisen aseman arvioinnin ongelmista etuusjärjestelmien toimeenpanossa. Jopa yhden hallinnonalan ja etuusjärjestelmän sisällä on havaittu erilaisia menettelyjä ja tulkintoja taloudellisen aseman määrittelystä eri toimeenpanoyksiköissä. Havaittujen ongelmien taustalla on ollut osin säädösten 1 sisällön heikko ymmärrettävyys tai tulkinnallisuus, osin niiden toimeenpanoa ohjaavan tai toimeenpanevan viranomaisen ohjaukseen liittyvät heikkoudet. Havaittujen ongelmien on todettu heikentäneen ko. järjestelmillä tavoiteltujen vaikutusten toteutumista. Tekijöitä, jotka yleisesti ottaen määräävät lakien toimeenpanoa ja vaikutuksia on jaoteltu mm. seuraavasti: 1) säännöstö itse ja sen sisältö, 2) säännöstön toimeenpano viranomaisorganisaatiossa ja tuomioistuimissa ja 3) se, miten kohdealueen toimijat noudattavat ja toteuttavat säännöksiä sekä suhtautuvat niihin. Edellisten lisäksi vaikuttavat myös olosuhteiden muutokset yleensä ja erityisesti sillä kohdealueella, jolla säännöstöä toteutetaan. 2 Seuraavassa on eritelty yleisiä näkökohtia, jotka luovat perusteita luonnollisen henkilön taloudellisen aseman arviointia koskevien säädöskohtien tarkastelulle. Toiminnan ohjattavuus ja hallinnon tehokkuus Yleisluonteisen säätelyn ohjaustarkkuus on huonompi kuin sisällöltään täsmällisen säännöksen. 3 Yleisluonteisuuden etuna puolestaan on joustavuus, jonka tarve on korostunut erityisesti silloin, kun sääte- 1 Säädöksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä lakeja ja asetuksia sekä oikeusohjeita sisältäviä valtioneuvoston ja ministeriön päätöksiä. Säädösten soveltamisen ohjauksella tarkoitetaan puolestaan tässä selvityksessä toimivaltaisen viranomaisen antamaa ohjetta tai tarkennusta siitä, miten säädöstekstiä tulee viranomaiskäytännöissä soveltaa. 2 Ervasti ym Tala 2001, s

9 lyn kohdeala on muuttuva. Säädösten sisällön selkeyttä voidaan pitää yhtenä lähtökohtatekijänä myös tulosohjauksen soveltamisessa. Eduskunnan kannalta merkittäviä ovat eri hallinnonalojen toiminnan asiakas- ja kansalaistasolla toteutuvat yhteisvaikutukset. Tällä tasolla tapahtuvien vaikutusten ennakointi korostuu mm. perustuslain 19 :n valossa, jossa on säädetty niistä kansalaisten perusoikeuksista, jotka tulee turvata lailla. Valtiontalouden ja eduskunnan budjettivallan näkökulmasta säädösten sisällön selkeydellä on olennainen merkitys etenkin niiltä osin kuin säädökset koskevat valtion talousarvion menojen kohdentumista ja tasoa. Sisällöltään epäselvät säädökset aiheuttavat tulkintaongelmia käytännön viranomaistyössä, josta seuraa hallinnollisten viiveiden myötä ylimääräisiä hallinnollisia kustannuksia. Epäselvien säädösten pohjalta hallintokäytännöt ovat kirjavia, mikä puolestaan luo paineita jälkikäteisten oikeussuojakeinojen käyttöön. Jälkikäteisten oikeussuojakeinojen käyttö lisää edelleen järjestelmistä aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia. Sosiaaliturvajärjestelmissä yleisimmin tiedostettuja tulkintaongelmia ovat aiheuttaneet mm. päätöksissä huomioon otettavien menojen ja tulojen määritelmät, samoin kuin tuen suhde muihin sosiaaliturvan etuuksiin. 4 Toimeenpanon yhdenmukaisuus ja valvontaedellytykset Tutkimus- ja kokemustieto on osoittanut, että säädösten yleisluonteisuus voi johtaa epäyhtenäiseen soveltamiskäytäntöön. Säädösten sisällön joustavuus ja liikkumavara saattavat tehdä mahdolliseksi sen, että lakia valvova viranomainen toimii passiivisesti ja valikoivasti, jolloin säätely synnyttää kirjavia ratkaisu- ja viranomaiskäytäntöjä ja ylipäänsä tehotonta lainvalvontaa. 5 Yleiset hallinto-oikeudelliset periaatteet on otettava huomioon hallintotoiminnassa. Näistä periaatteista yhdenvertaisuusperiaate korostaa tasapuolista kohtelua ja johdonmukaisuutta hallintotoiminnassa. Tasapuolisen kohtelun vaatimus edellyttää, että asiat, jotka ovat merkityksellisissä suhteissa keskenään samanlaisia, on ratkaistava 4 Ks. esim. Tuori 2000, s Esim. tästä ks. VTV:n tarkastuskertomus 5/98, Asuntojen korjausavustukset 10

10 samalla tavoin. 6 Säännösten sisällön ymmärrettävyys ja selkeys luo edellytyksiä sille, että säädöksiä sovelletaan yhdenmukaisesti ja siten myötävaikutetaan yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumiseen. Sekä järjestelmien sisäisen että ulkoisen valvonnan lähtökohtana on pidettävä säädösten selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Tämä korostuu erityisesti tulosohjauksessa, jossa säädöksiä alemmantasoinen ohjaus on suppeata ja luonteeltaan harvemmin päätöksen tekevää viranomaista sitovaa. Kansaneläkelaitos on toimeenpanijana huomattavassa osassa sosiaaliturvajärjestelmiä. Valtion keskushallintoviranomaiset tarvitsevat erityisen valtuutussäännöksen, jotta ne voisivat antaa Kansaneläkelaitoksen toimielimiä oikeudellisesti sitovia normeja. Kansaneläkelaitoksen perustuslakiin nojautuva asema asettaa lisäksi varsin ahtaat rajat tavalliseen lakiin perustuvalle ohjausvallalle. Esim. työttömyysturvalain 2, jonka mukaan työttömyysturvan ylin johto ja valvonta kuuluu toimeentuloturvaan liittyvissä asioissa sosiaali- ja terveysministeriölle sekä työvoimapoliittisissa asioissa työministeriölle, ei vielä anna näille ministeriöille toimivaltaa oikeudellisesti sitovaan normiohjaukseen. Säännös ei täytä niitä täsmällisyysvaatimuksia, jotka koskevat hallintoviranomaisten valtuuttamista antamaan oikeusnormeja, jotka velvoittavat valtiokoneiston ulkopuolisia organisaatioita ja samalla vaikuttavat yksityisen henkilön oikeusasemaan. 7 Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemissa asumisen tukijärjestelmissä toiminnan yleinen johto ja ohjaus kuuluu ympäristöministeriölle. Opintotukiasioissa toiminnan yleinen johto, ohjaus ja kehittäminen kuuluu opetusministeriölle. Nämäkään lakisääteiset tehtävät eivät kuitenkaan riitä perusteeksi sitovalle normiohjaukselle. Jos toimivalta sitovaan normiohjaukseen perustuu erityissäännöksiin, normit ovat oikeudellisesti sitovia 8. Kansaneläkelaitoksen sisäisessä ohjauksessa norminantovaltaa koskevat ongelmat tiivistyvät keskushallinnon elinten, lähinnä hallituksen tai sen delegoimaa päätösvaltaa käyttävien toimihenkilöiden 6 7 Yleisistä hallinto-oikeudellisista periaatteista esim. Laakso 1990: Oikeudellisesta sääntelystä ja päätöksenteosta erityisesti julkisoikeuden alalla. Tuori 2001, s Esim. Valtioneuvoston asumistukilain nojalla antamat määräykset asumistuen määräytymisperusteista. 11

11 ja paikallistoimistojen väliseen suhteeseen. Kansaneläkelaitoksen keskushallinnon harjoittaman ohjauksen ja valvonnan tavoitteeksi on säädetty yhtenäisen käytännön aikaansaaminen. Keskushallinnolla ei ole kuitenkaan toimivaltaa antaa oikeudellisesti velvoittavia normeja, jotka vaikuttaisivat etuuspäätösten sisältöön. Ohjeet, joita Kansaneläkelaitos antaa etuuksien sisällöstä tai niiden saamisedellytyksistä, ovat käytännön hallintopäätöksiä tekevän viranomaisen näkökulmasta useimmiten enintään heikosti velvoittavia oikeuslähteitä. 9 Asiakas- ja kansalaisnäkökulma Perustuslain 80 :n mukaan lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. Koska etuussäännökset ovat syntyneet eri ajankohtina, on niiden sisällön tarkastelu mm. uuden perustuslain asettamien vaatimusten näkökulmasta perusteltua. Kansalaisnäkökulmaa on korostettu myös valtioneuvoston lainvalmistelun kehittämisohjelmassa, jonka mukaan kansalaisilla on oltava mahdollisuus saada selville laeista oikeutensa ja velvollisuutensa. Lakeja ei tule kirjoittaa vain niitä soveltavia viranomaisia ja tuomioistuimia silmälläpitäen vaan laeissa on otettava huomioon myös kansalaisnäkökulma. 10 Kehittämisohjelmassa on edellytetty yleensäkin, että hyvän säädöksen tulee olla oikeudellisesti moitteeton, lakiteknisesti ja kielellisesti viimeistelty sekä selkeä ja ymmärrettävä. Kansalaisten ja asiakkaiden tasolla tavoiteltujen vaikutusten toteutumisen kannalta on tärkeää, käyttävätkö oikeussubjektit heille oikeuksia tai etuuksia antavia säännöksiä vai eivät 11. Sosiaaliturvajärjestelmissä järjestelmän piiriin kuuluminen edellyttää asiakkaiden omaaloitteista hakeutumista järjestelmiin. Tämän vuoksi on tärkeää, että luonnollisilla henkilöillä on edellytyksiä arvioida asiakkaina ennakollisesti järjestelmien vaikutuksia henkilökohtaiseen elämäntilanteeseensa. Myös tämä näkökohta asettaa haasteita etuussäädösten ymmärrettävyydelle ja selkeydelle. 9 Tuori 2001, s Valtioneuvoston lainvalmistelun kehittämisohjelma, Valtioneuvoston periaatepäätös, Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 3/1996, s Tala 2001, s

12 2. SELVITYKSEN TAVOITE, KOHDE JA MENETELMÄT 2.1 Selvityksen tavoite Tämä selvitys kohdistui tulojen ja varallisuuden yksilöintitapaan etuusjärjestelmiä koskevissa säädöksissä. Selvityksessä ei siis käsitellä sitä, miten tulojen ja varallisuuden määrittely tapahtuu etuusjärjestelmien toimeenpanossa. Säädöskielelle asetettavia vaatimuksia on tarkasteltu mm. oikeusministeriön laatimassa lainlaatijan oppaassa 12, jossa on täsmennetty lakikielelle asetettavat vaatimukset seuraavasti: 1) kirjakielen normien noudattaminen, 2) sanaston tuttuus, 3) virkerakenteen yksinkertaisuus, 4) asiallisuus, yksitulkintaisuus ja täsmällisyys. Selvityksessä tavoitteena oli selvittää tuloa ja varallisuutta rajaavien säädöskohtien selkeyttä ja ymmärrettävyyttä eli kyse on lähinnä edellä kohdassa 4) mainituista vaatimuksista. Lisäksi tavoitteena oli selvittää ja jäsentää niitä taustatekijöitä, jotka mahdollisesti heikentävät näiden säädöskohtien ymmärrettävyyttä. Selvityksen tulosten hyödyntämisen osalta tarkoituksena oli, että esille nousseiden ongelmien pohjalta on mahdollista paikantaa selkeyttämistä kaipaavia alueita tulojen ja varallisuuden rajausta koskevassa säätelyssä. Huomion kiinnittämistä ensisijaisesti säädöstasoon on selvityksessä pidetty tärkeänä siitä syystä, että tulosohjauksen käyttöönoton myötä viranomaisten toimintavapautta on tietoisesti lisätty. Tällöin säädökset muodostavat useissa järjestelmissä ainoan toimivaltaisia viranomaisia hallintopäätösten antamisessa velvoittavan normiperustan. Oman tarkastuksen aihe taas olisi se, miten toimeenpanotasolla tosiasiallisesti sovelletaan annettuja säädöksiä. Seuraavaan kaavioon on jäsennetty luonnollisen henkilön taloudellisen aseman huomioonottamisen sääntelykohteita. Tämä selvitys kohdistuu pääasiassa kaavion kohtiin 1a ja 1c. 12 Oikeusministeriö 1996, Lainlaatijan opas s

13 14

14 2.2 Kohdejärjestelmät Selvityksen kohteeksi valittujen järjestelmien rajausperusteena käytettiin niiden taloudellista merkittävyyttä, kohdentumista laajoihin hakijaryhmiin ja toisaalta kohdentumista hakijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin. Näitä ovat asuminen, koulutus, sairaus, lapsen hoito, työttömyys, toimeentuloa tukevat avustukset. Selvityksen ulkopuolelle jätettiin ne asumisen tukia koskevat järjestelmät, joihin oli jo kohdistettu tarkastuksia 13. Ministeriöitä, joiden toimialaan kuuluvia järjestelmiä tarkasteluun valikoitui, ovat sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö, opetusministeriö ja ympäristöministeriö. Kohdejärjestelmät on lueteltu seuraavassa taulukossa. Taulukko 1. Tarkastelussa mukana olevat järjestelmät ja niitä koskevat säädökset Järjestelmät elämäntilanteittain ja niitä koskevat säädökset ASUMINEN: vuokra-asunnot Yleinen asumistuki: Asumistukilaki (408/75) Laki asumistukilain muuttamisesta N:o 582 Asumistukiasetus /949 VNp asumistuen määräytymisperusteista N:o 1247 Eläkkeensaajien asumistuki Eläkkeensaajien asumistukilaki (591/78) Eläkkeensaajien asumistukiasetus (642/79) VNp eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle Asuntojen korjausavustukset VTV 5/98, Asukasvalinnat ja niiden valvonta 4/2000, Asumisoikeusasuntojen asukasvalinta 10/

15 ASUMINEN: omistusasunnot Omakotitalon hankinnan korkotukilaina uudisrakentamiseen ja vanhan asunnon hankintaan Omakotitalon perusparannuksen korkotukilaina (I) ja (II) Asunto-osakkeen hankinnan korkotukilaina: uusi ja erikseen vanha KOULUTUS Opintoraha L (1204/93) omistusasuntolainojen korkotuesta Asetus omistusasuntolainojen korkotuesta (1054 /94) ja Vnp omistusasuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista (1056/94) myös Vnp om. aravalainan myönt. korkotukilainaksi hyväksymisessä ja asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista (1135/1995) L (1204/93) omistusasuntolainojen korkotuesta Asetus omistusasuntolainojen korkotuesta (1054 /94) ja Vnp omistusasuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista (1056/94) Vnp om. aravalainan myöntämisessä korkotukilainaksi hyväksymisessä ja asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista L (1204/93) omistusasuntolainojen korkotuesta Asetus omistusasuntolainojen korkotuesta (1054 /94) ja Vnp omistusasuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista (1056/94) Vnp om. aravalainan myöntämisessä korkotukilainaksi hyväksy-misessä ja asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista Opintotukilaki (SK:65/1994) ja -asetus (SK:260/1994) Opiskelijan asumislisä Aikuisopintoraha Aikuiskoulutustuki L aikuiskoulutustuesta SK:1276/2000 SAIRAUS, LAPSEN HOITO Sairauspäiväraha Sairausvakuutuslaki ja -asetus (SK:364/1963) Kuntoutusraha Kuntoutusrahalaki SK:611/1991 Harkinnanvarainen kuntoutusavustus Kuntoutusrahalaki SK:611/1991 Tarveharkintainen sairauspäiväraha Sairausvakuutuslaki ja asetus (SK:364/1963) Äitiysraha Isyysraha Vanhempainraha Erityisäitiysraha Erityishoitoraha Kotihoidon tuen hoitolisä L lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta SK:1128/1996, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki Yksityisen hoidon tuen hoitolisä 16

16 TYÖTTÖMYYS Työttömyyspäiväraha -peruspäiväraha -ansioon suhteutettu päiväraha Työttömyysturvalaki (SK:602/1984) A työttömyysturvalain täytäntöönpanosta (SK:742/1984) A työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä (SK:1368/1990) Asetus ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä N:o 1227/1996 Työmarkkinatuki L työmarkkinatuesta (SK 1542/1993) A työmarkkinatuesta (SK:1361/1997) Valtioneuvoston päätös työmarkkinatuen tarveharkinnassa noudatettavista yleisistä perusteista N:o 35/1994 Koulutuspäiväraha Koulutustuki Vuorotteluvapaa Osa-aikalisä TOIMEENTULOA TUKEVAT AVUSTUKSET Laki työttömän omaehtoisen koulutuksen tuesta (SK:1402/1997) Asetus työttömien omaehtoisen koulutuksen tukemisesta (550/98) Oikeus päivärahaan määräytyy työttömyysturvalain (602/1984 tai työmarkkinatuesta annetun lain 1542/1993 perusteella), työmarkkinatukilain mukaista tarveharkintaa ei kuitenkaan sovelleta Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta (SK:763/1990) Työttömyysturvalaki (SK:602/1984) momentit Laki vuorotteluvapaakokeilusta ( SK 1663/1995) Työllisyysasetus, luku 10 (SK:1363/1997) Sotilasavustus Sotilasavustuslaki (566/48) Toimeentulotuki L toimeentulotuesta (SK:1412/1997) Taulukossa esitettyjä tuki- tai etuusjärjestelmiä voidaan tarkastella sillä perusteella, mikä merkitys tuloilla tai varallisuudella on etuuden määrään. Tällä perusteella erottuivat toisistaan: 1) Ansiosidonnaiset etuusjärjestelmät, esim. sairauspäiväraha, aikuisopintoraha ja ansiosidonnainen työttömyysturva. Nämä järjestelmät korvaavat ansionmenetystä ja tuen hakemista edeltävät tulot lisäävät etuuden määrää. 2) Järjestelmät, joissa järjestelmän toimeenpanoaikaiset tulot ja/tai varallisuus vaikuttavat etuuden määrää alentavasti, esim. soviteltu työmarkkinatuki tai työttömyyspäiväraha. 17

17 3) Tarveharkintaiset etuusjärjestelmät, joissa etuuden piiriin pääseminen tai etuuden määrä perustuvat viranomaisharkintaan. Säädöstarkastelu on tässä selvityksessä toteutettu mainitun ryhmittelyn mukaisesti. Edellä esitetyssä jaottelussa peruste taloudellisen aseman arvioinnille on ansionmenetyksen korvaaminen tai vaihtoehtoisesti toimeentulon turvaaminen. 14 Säädösten selkeyden erojen katsottiin tulevan näin tarkasteltuna paremmin esille. 2.3 Menetelmät Järjestelmiä koskevien säädösten selkeyden kriteereitä ei pyritty etukäteen määrittelemään kovin tarkasti. Tulo- ja varallisuuskäsitteet ovat tapauskohtaisia eli omaan tarkoitukseensa luotuja (kuten esim. verotuksen tulo- ja varallisuuskäsite). Tästä syystä selvityksessä ei katsottu tarpeelliseksi laajentaa tarkastelua siten, että järjestelmissä esiintyviä käsitteitä verrataan muihin tarkoituksiin luotuihin käsitteisiin. Selvityksessä arvioitiin seuraavien elementtien selkeyttä: 1) Säädösten määrä ja rakenne a) normitasoa ja normien määrää, jota tarvitaan määriteltäessä luonnollisen henkilön taloudelliseen asemaan liittyviä käsitteitä Etuusjärjestelmää koskeva säädös laki asetus Valtioneuvoston päätös Muu säädös viittaukset esim. verolainsäädäntöön tai muita järjestelmiä koskeviin säädöksiin 14 Tarveperusteita voi olla myös muita, esim. asumisen tukijärjestelmissä taloudellisen aseman arvioinnin lisäksi käytetään myös sosiaalisia perusteita. 18

18 b) sitä, miten muut haettavaan etuuteen vaikuttavat etuudet on yksilöity säädöksessä. Etuusjärjestelmää koskeva säädös: estävät etuudet tuloperustaan luettavat etuudet etuuden määrään muutoin vaikuttavat Muu etuus Näiltä osin havainnoista kerrotaan jäljempänä luvussa 4.2. Yhteensovittamissäännöksiä koskien (ks. luku 4.3) tavoitteena oli lähinnä luoda yleiskuva siitä, millaiset lähtökohdat säädös antaa eri etuuksien yhteisvaikutuksen arvioinnille. 2) Säädöksissä esiintyvät käsitteet tai määritelmät a) huomioonotettavat tulot onko tulolähteet rajattu? onko säädöksessä ilmaistu mahdolliset tuloerät tai tulolajit, joita ei lueta tulokäsitteeseen? b) huomioonotettava varallisuus onko varallisuuserät rajattu? onko todettu varallisuuserät, joita ei oteta huomioon? c) tulonsaajat tai varallisuuden haltijat, joiden tulot tai varallisuus tulevat tarkasteltavaksi onko säädöksessä yksilöity, kenen tulot tai varallisuus otetaan tarkasteluun? voidaanko yksilöinnissä käytetyn määritelmän perusteella rajata tarkasteluun mukaan tulevat henkilöt (tulonsaajat tai varallisuuden haltijat)? 19

19 d) tulojen tai varallisuuden tarkasteluajankohta onko säädöksessä määritelty ajankohta tai ajanjakso, jota koskevia tulo- tai varallisuustietoja on käytettävä? Kohtien 2a-2d osalta havainnot on esitetty luvussa 4.4, joka muodostaa sivumääräisesti selvityksen pääsisällön. Luvussa 4.5 on lisäksi luotu lyhyt katsaus hakemuslomakkeilla hakijoilta pyydettyihin tietoihin. Luvussa 5 on koko selvityksen yhteenveto. Luonnollista henkilöä koskevien, säädöksissä esiintyvien käsitteiden tarkastelun taustaksi on luvussa 3 luotu yleispiirteinen katsaus verolainsäädännössä esiintyvien käsitteiden sisältöön. Tämä katsottiin tarpeelliseksi siitä syystä, että veroviranomaisen kokoamat luonnollisia henkilöitä koskevat tulo- ja varallisuustiedot ovat laajin ns. viranomaistieto, joka on olemassa kaikkia koskevina. Selvityksen on laatinut tarkastaja Eija Oksanen. Selvityksen tekemistä ovat ohjanneet tarkastuspäälliköt Arto Seppovaara ja Jarmo Soukainen. 20

20 3. LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOT JA VARALLISUUS VEROTUKSESSA 3.1 Tulolähteet, verovelvolliset, laskentasubjektit ja tulolajit Seuraavassa on lyhyesti kuvattu luonnollisen henkilön tulon muodostumista eri tulolähteistä ja eri tulomuodostusyksiköiden tulon yhdistelmänä. Verotuksessa tulolähteitä on kolme: 1) elinkeinotoiminnan tulolähde, 2) maatalouden tulolähde ja 3) henkilökohtaiset tulot (= muun toiminnan tulolähde). Kiinteistöstä saatava tulo verotetaan sen tulolähteen tulona, johon kiinteistö kuuluu. Edellä esitetty tulolähdejako vastaa pääpiirteittäin tuloverolain (TVL), elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) ja maatalouden tuloverolain (MVL) soveltamisaloja. Poikkeuksena on MVL:n mukaan verotettava metsätalouden puhdas tulo, joka kuuluu henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Erillisiä tulonmuodostusyksiköitä tai laskentasubjekteja, joille muodostuva tulo eri tulolähteistä lasketaan verotuksen toimeenpanossa, ovat: luonnollinen henkilö, yhteisetuus (esim. yhteismetsä, tiekunta), verotusyhtymä, jolla tarkoitetaan sellaista kahden tai useamman henkilön muodostamaa yhteenliittymää, jonka tarkoituksena on kiinteistön viljely tai hallinta, elinkeinoyhtymä (esim. avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö), yhteisö (osakeyhtiöt, osuuskunnat, julkiset yhteisöt jne), kuolinpesä. 21

21 Edellisistä elinkeinoyhtymä ja verotusyhtymä eivät ole erillisiä verovelvollisia vaan ainoastaan laskentasubjekteja, joiden tulot ja varat jaetaan osakkaille verotettavaksi aikaisempien verovuosien tappioiden vähentämisen jälkeen. 15 Tulolajit ja tuloerät, tulon veronalaisuus Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tulo jaetaan kahteen tulolajiin, joita ovat pääomatulo ja ansiotulo. Yhteisön ja yhteisetuuden muun kuin elinkeinotulon ja maatalouden tulon osalta noudatetaan soveltuvin osin pääomatulon laskemista koskevia säännöksiä (TVL 29 ). Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulo lasketaan TVL:n mukaan tulolajeittain erikseen ja otetaan aikaisempien vuosien vahvistettujen tappioiden vähentämisen jälkeen huomioon yritystulona verovelvollisen ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän maatalouden tuloksen jakamisesta pääomatuloksi ja ansiotuloksi sekä tappion vähentämisestä säädetään niin ikään TVL:ssa, kuten myös puun myyntitulojen verotuksesta. Yritystulon pääomatulo-osuuden laskemisesta on säädetty TVL 38 :ssä. TVL 39 :ssä on säädetty verotusyhtymän osakkaan pääomatulo-osuuden laskemisesta ja 40 :ssä elinkeinoyhtymän osakkaan pääomatulo-osuuden laskemisesta. Pääomatulo-osuuden laskennassa tarvittavan nettovarallisuuden käsite on määritelty myös TVL:ssa (41 ). Edelleen siinä on selvitetty muusta yhtiöstä kuin pörssiyhtiöstä saadun osingon pääomatulo-osuuden laskentamenettely (42 ), metsätalouden pääomatulon laskentamenettely (43 ), porotaloudesta saadun tulon käsittely (44 ), ja luovutusvoittojen määritelmä ja ve- 15 Elinkeinoyhtymän tuloa laskettaessa ei oteta huomioon yhtymän kotimaasta saamaa sellaista osinkoa, peiteltyä osinkoa, 31 :n 5 momentissa tarkoitettua sijaisosinkoa, korkoa tai voitto-osuutta, joihin liittyy oikeus yhtiöveron hyvitykseen, eikä näihin liittyvää yhtiöveron hyvitystä. Edellä tarkoitettu osinko, sijaisosinko, korko, voitto-osuus ja yhtiöveron hyvitys jaetaan verotettavaksi osakkaiden tulona niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtymän tuloon sekä peitelty osinko ja siihen liittyvä hyvitys niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on peiteltyyn osinkoon. Ulkomaisen yhtymän Suomessa asuvalle osakkaalle vahvistetaan osuus yhtymän elinkeinotoiminnan tulokseen, maatalouden tulokseen ja muun toiminnan tuloon. Nämä verotetaan osakkaan tulona sen jälkeen, kun niistä on vähennetty osakkaan osuudet yhtymän elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan aikaisempien verovuosien tappioihin (TVL 16 a ). 22

22 ronalaisuus (45 ) sekä luvussa 3 pääomatulosta tehtävät vähennykset. Ansiotulojen käsitettä ei ole eritelty verolainsäädännössä. Ansiotulo on määritelty käänteisesti pääomatulokäsitteen avulla: TVL 61 :n mukaan ansiotuloa on muu tulo kuin 2 luvussa tarkoitettu pääomatulo. Yritystulon ja osingon ansiotulo-osuudesta on TVL:n 62 :ssä todettu, että ansiotuloa on jaettavasta yritystulosta, yhtymän osakkaan tulo-osuudesta ja osingosta se osuus, jota :ssä ei ole säädetty pääomatuloksi. Ansiotuloa on myös verotusmenettelystä annetun lain (1558/95) 29 :ssä tarkoitettu peitelty osinko. Hankintatyön arvon lukemisesta ansiotuloksi on säädetty lain 63 :ssä. 16 Palkan käsite on määritelty ennakkoperintälain 13 :ssä. Tulon veronalaisuus ja tulosta tehtävät vähennykset Tulon veronalaisuudessa lähdetään siitä, että kaikki tulot ovat veronalaisia, jollei laissa nimenomaan säädetä toisin. Verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot, eli luonnolliset vähennykset, jotka on todettu TVL 29 :ssä. Eläkkeiden ja sosiaalietuuksien verollisuudessa on tapahtunut vuosien kuluessa muutoksia. Sosiaalietuudet olivat alun perin verovapaita. Järjestelmää on kehitetty niin, että etujen tasoa on nostettu ja samalla ansionmenetyskorvaukset ovat tulleet veronalaisiksi. Eräät eläkkeet, kuten rintamasotilaseläke, ovat edelleen verovapaita. TVL:ssa ei ole määritelty, mitä sosiaalietuuksilla tarkoitetaan. Verovapaat sosiaalietuudet on lueteltu lain 92 :ssä. Kyseisessä pykälässä on osin kuvattu etuudet nimettyinä, todettu niitä koskeva laki, ja viitattu lain kohtaan, jossa etuudet on mainittu. Puhdas pääomatulo lasketaan vähentämällä pääomatulosta luonnolliset vähennykset. Verovuoden pääomatulo lasketaan vähentämällä puhtaasta pääomatulosta korot sekä 59 :ssä tarkoitettu tulolähteen tappio. Verotettava pääomatulo lasketaan vähentämällä ve- 16 Veronalaista ansiotuloa on se työn arvo, jonka verovelvollinen tai hänen puolisonsa, verovelvollisen kotona oleva lapsi, joka ennen verovuotta on täyttänyt 14 vuotta, ja kuolinpesän tai verotusyhtymän osakas taikka hänen perheenjäsenensä ovat verovuonna tehneet valmistaessaan tai kuljettaessaan puutavaraa maatilan metsästä tapahtuneen hankintakaupan tai muun siihen verrattavan myynnin yhteydessä (hankintatyö). 23

Vero-oikeuden perusteet

Vero-oikeuden perusteet Vero-oikeuden perusteet Matti Myrsky syyskuu 2010 1 I J O H D A N T O... 4 A VERO-OIKEUS OSANA OIKEUSJÄRJESTYKSEN SYSTEMATIIKKAA... 4 B VERON JA MAKSUN KÄSITTEET... 4 C KESKEISET SÄÄDÖKSET... 4 II VEROTUKSEN

Lisätiedot

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012 FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET Lokakuu 2012 1 FINANSSIOIKEUS VEROTUS - Julkisen sektorin tulot FINANSSIHALLINTO-OIKEUS - Julkisen sektorin menot 2 VERO-OIKEUS Verojuridiikka Muut oikeudenalat Veropolitiikka

Lisätiedot

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 30.12.1992/1535 Tuloverolaki Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 LUKU Lain soveltamisala 1 Tulovero ja veronsaajat

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 26/91 Camilla Gustavsson - Risto Herrala 16.12~1991 RAHOITUSVAATEIDEN VEROTUS FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF :FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,

Lisätiedot

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi Converting private business into limited

Lisätiedot

Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa.

Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa. Taiteen keskustoimikunta Tutkimusyksikkö Arts Council of Finland Research Unit No 35 2000 Terhi Aaltonen Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa. 1 Terhi Aaltonen Taiteilijoiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ VM/VO 15.2.2012 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yleisradioverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki yleisradioverosta. Valtiolle suoritettavalla

Lisätiedot

Arava- ja korkotukivuokraasuntojen

Arava- ja korkotukivuokraasuntojen Arava- ja korkotukivuokraasuntojen asukasvalintaopas ASUMINEN Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1 Tämä versio on päivitetty 25.4.2008. Tekstin viereen on merkitty vihreällä pystyviivalla muuttunut

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 11.10.2013 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET Pro gradu -tutkielma Hallintotiede, erityisesti talousjohtaminen Kevät

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta LUONNOS 12.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia,

Lisätiedot

HENKILÖYHTIÖIDEN VEROSUUNNITTELUKEINOT KÄYTÄNNÖSSÄ

HENKILÖYHTIÖIDEN VEROSUUNNITTELUKEINOT KÄYTÄNNÖSSÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos HENKILÖYHTIÖIDEN VEROSUUNNITTELUKEINOT KÄYTÄNNÖSSÄ Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu tutkielma Huhtikuu 2009 Ohjaaja: Eeva Mari Ihantola Mirja Nissen

Lisätiedot

HE 47/2001 vp. elinkeinonharjoittajan ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Maatalouden harjoittajan, yksityisen elinkeinonharjoittajan

HE 47/2001 vp. elinkeinonharjoittajan ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Maatalouden harjoittajan, yksityisen elinkeinonharjoittajan HE 47/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 38 ja 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että maatalouden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu ANSIO- JA PÄÄOMATULOT HENKILÖSTÖN PALKITSEMISESSA SEKÄ YRITTÄJÄN JA SIJOITTAJAN VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUKSINA OIKEUSKÄYTÄNNÖN VALOSSA. Laskentatoimen pro gradu

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015. Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua. Jussi Leppänen ja Harri Hänninen

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015. Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua. Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015 Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 29/99. Välillinen valtionhallinto -hankkeen muistio

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 29/99. Välillinen valtionhallinto -hankkeen muistio VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 29/99 Välillinen valtionhallinto -hankkeen muistio VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto HELSINKI 1999 0 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

JÄÄKIEKKOILIJOIDEN URHEILIJARAHASTO - Jäätävää verosuunnittelua?

JÄÄKIEKKOILIJOIDEN URHEILIJARAHASTO - Jäätävää verosuunnittelua? JÄÄKIEKKOILIJOIDEN URHEILIJARAHASTO - Jäätävää verosuunnittelua? Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 19.06.2014 Tekijä: Hannu Lignell 181999 Ohjaaja: Matti Myrsky I SISÄLLYS

Lisätiedot

Anni Kierikka MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS CASE-YRITYKSESSÄ JA SIIHEN LIITTYVÄT ONGELMAT

Anni Kierikka MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS CASE-YRITYKSESSÄ JA SIIHEN LIITTYVÄT ONGELMAT Anni Kierikka MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS CASE-YRITYKSESSÄ JA SIIHEN LIITTYVÄT ONGELMAT Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2010 MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS CASE-YRITYKSESSÄ

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Verouudistuksen vaikutukset yritysten verosuunnitteluun

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Verouudistuksen vaikutukset yritysten verosuunnitteluun JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Verouudistuksen vaikutukset yritysten verosuunnitteluun Pro gradu-tutkielma Tutkimusraportti Elokuu 2004 Laatija: Marja Äijänen Ohjaaja: Aila Virtanen URN:NBN:fi:jyu-200571

Lisätiedot

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Käsiteltävät

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Tuloverotus: Case Koirahalli

Tuloverotus: Case Koirahalli Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla 2014 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla Liiketalouden

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Valmisteluraportit 5. Verotuet Suomessa 2009

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Valmisteluraportit 5. Verotuet Suomessa 2009 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 5 Verotuet Suomessa 2009 Outi Kröger Timo Rauhanen (toim.) Valmisteluraportit 5 lokakuu 2010 VATT VALMISTELURAPORTIT 5 Verotuet Suomessa 2009 Outi

Lisätiedot

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 7.-13.12.2011 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2011 saakka 1

Lisätiedot