Tutkimus 8-10 vuotiaiden lasten korkean intensiteetin fyysisestä aktiivisuudesta ohjatuissa ryhmäharjoituksissa Lahden ja Kaakkois-Suomen alueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus 8-10 vuotiaiden lasten korkean intensiteetin fyysisestä aktiivisuudesta ohjatuissa ryhmäharjoituksissa Lahden ja Kaakkois-Suomen alueella"

Transkriptio

1 Tutkimus 8-10 vuotiaiden lasten korkean intensiteetin fyysisestä aktiivisuudesta ohjatuissa ryhmäharjoituksissa Lahden ja Kaakkois-Suomen alueella Kai Kepsu Opinnäytetyö Vierumäki Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma 2011

2 Tiivistelmä Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Tekijä Kai Kepsu Opinnäytetyön nimi 8-10 vuotiaiden lasten korkean intensiteetin fyysinen aktiivisuus ohjatuissa ryhmäharjoituksissa Lahden ja Kaakkois-Suomen alueella Ohjaaja Kirsi Hämäläinen Ryhmätunnus tai aloitusvuosi 2002 Sivu- ja liitesivumäärä Tämän opinnäytetutkimuksen tarkoituksena on tarkastella terveysliikunnan kannalta erityisesti 8-10-vuotiaiden lasten ohjatuissa harjoituksissa kertyvää korkean intensiteetin fyysistä aktiivisuutta. Lisäksi harjoituksissa tarkkaillaan muita lasten valmennukseen liittyviä tekijöitä, kuten harjoitusten organisointi, monipuolisuus ja kuinka monta lasta on harjoituksissa yhtä ohjaajaa kohden. Korkean intensiteetin fyysinen aktiivisuus on todettu kaikkein tehokkaimmaksi sairauksien riskitekijöiden ehkäisijäksi. Kansallisten liikuntasuositukset suosittelevat kouluikäisille päivittäin tällaisia 10 minuutin reippaita liikunnan jaksoja, jotka nostavat sykettä ja saavat hengästymään. EU:n suosituksissa suositellaan useampana päivänä viikossa 20 minuutin korkean intensiteetin fyysisen aktiivisuuden jaksoja. Näiden suositusten toteutumista havainnoitiin kuuden eri urheilulajin lasten harjoituksissa vuoden 2011 aikana. Tutkimuksessa oli seuraavat urheilulajit edustettuna: jääkiekko, koripallo, uinti, jalkapallo, yleisurheilu ja tennis. Seurattavat ryhmät valittiin Lahti- Kouvola-Kotka-Lappeenranta alueella toimivien, tunnetusti hyvää junioritoimintaa harrastavien seurojen ryhmistä. Lajien seurannat tehtiin pääosin yhteistyössä harjoituksia järjestävien seurojen kanssa ja niistä annettiin palaute harjoitusten ohjaajille. Kaikkiaan harjoitusvierailuja tehtiin 37, joiden seurantojen raporteista 28 analysoitiin. Tutkimusaineistosta laskettu keskimääräinen korkean intensiteetin fyysinen aktiivisuus (VPA) jäi reilun minuutin toivotusta 20 minuutin keskimääräisestä tasosta. VPA:n prosentuaalinen osuus harjoitusajasta oli noin 25 %, harjoitusten kestoksi tuli keskimäärin noin 75 minuuttia ja lasten määrä yhtä ohjaajaa kohden oli keskimäärin kuusi. Havaintojen perusteella suurin osa ohjattujen harjoitusten ajasta kului valmentajan ohjeiden kuuntelemiseen, kävelyyn, kevyeen venyttelyyn, jonotuksiin ja palautumisiin. Terveysvaikutusten kannalta tehokasta korkean intensiteetin fyysistä aktiivisuutta kertyi yleisesti ottaen liian vähän. Asiasanat Fyysinen aktiivisuus, Lasten valmennuksen laatu, Liikuntasuositukset

3 Abstract Degree programme in sports and leisure management 17 November 2011 Authors Kai Kepsu The title of thesis VIGOROUS PHYSICAL ACTIVITY OF 8 TO 10 YEAR OLD CHILDREN IN ORGANISED GROUP SPORTS IN SOUTHEASTERN FINLAND Supervisor Kirsi Hämäläinen Group or year of entry 2002 Number of pages and appendices The purpose of this study was to observe different organised sport practices for 8 to 10 year old children and to count time used for vigorous intensity physical activities (VPA). During the observations some quality factors and training arrangements were also evaluated. National guidelines for physical activity recommends ten minutes daily periods of vigorous intensity physical activity. The aim of this type sport training is to increase a person s heart rate and accelerate breathing to gain health profits. VPA is the most efficient way to avoid risk factors of cardiovascular diseases. The EU Physical activity guidelines recommend physical activity at least three times a week for 20 minutes at vigorous intensity level. This study evaluated how the level of VPA in organised sport practises in Southeastern Finland met the recommendations. The selection of different observed sports included soccer, ice hockey, basketball, swimming, athletics and tennis. The groups were chosen from successful clubs operating in the area. Visits to training sessions were arranged in co-operation with coaches and representatives of the clubs. The clubs wanted to have feedback for their practices and the feedback was sent afterwards to the clubs. Total 37 practice sessions were visited and 28 observation reports were analysed. The analysis gave information about the average VPA, which was approximately one minute less than the expected 20 minutes minimum level. The VPA percentage of total practice time was approximately 25 %.The average duration of practice was approximately 75 minutes and the average number of trainers per children was six. The conclusion of this study was that only one quarter of practice time was used for physical activity at vigorous intensity level. The biggest part of the practice time was used for light and moderate intensity PA, queuing and sedentary time. To get more beneficial health effects, more VPA should be done. Key words vigorous intensity physical activity, quality of coaching, physical activity recommendations

4 Sisällys 1 Johdanto Katsaus eri maiden liikuntasuosituksiin lapsille Suomi Ruotsi Muut Pohjoismaat Irlanti Australia Yhdysvallat ja Kanada EU ja WHO vuotiaiden viikoittaiset harjoitusmäärät Kansallinen liikuntatutkimus Urheilevien lasten ja nuorten liikuntamääräselvitys Tutkimukset lasten fyysisestä aktiivisuudesta Tutkimus Yhdysvalloissa softball/baseball/jalkapallo Tutkimus Yhdysvalloissa 9-15-vuotiaiden MVPA-aktiivisuudesta Kanadalainen tutkimus fyysisestä aktiivisuudesta Ruotsalainen tutkimus 6-10-vuotiaiden fyysisestä aktiivisuudesta vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus, Iirola Katsaus suomalaisten fyysiseen aktiivisuuteen ja kuntoon Opinnäytetyö fyysisestä aktiivisuudesta Folkhälsanin iltapäiväkerhoissa Opinnäytetyö ala-asteen 6-luokkalaisten liikuntamääristä Roger Mackettin tutkimus & Marketta Kytän haastattelu Fyysisen aktiivisuuden tasot Tutkimusongelma Toteutuksen suunnittelu Tutkimusmetodin valinta Harjoitusvierailujen organisointi Fyysisen aktiivisuuden arviointi eri lajeissa Havainnointiprosessin kuvaus Tutkimuksen tulokset... 33

5 9.1 Suositukset korkean intensiteetin fyysisestä aktiivisuudesta Analyysit havainnoista lajeittaien Uinti Jääkiekko Koripallo Tennis Jalkapallo Yleisurheilu Analyysi kokonaisuudesta Arvio tutkimuksen luotettavuudesta ja ideoita jatkotutkimuksille Tutkimuksen luotettavuus Ideoita jatkotutkimuksille Pohdinta Loppusanat Lähteet... Liitteet... Liite 1. Raportti Jääkiekkoharjoitusten seurannoista... Liite 2. Raportti Koripalloharjoitusten seurannoista... Liite 3. Raportti Uintiharjoitusten seurannoista... Liite 4. Raportti Jalkapalloharjoitusten seurannoista... Liite 5. Raportti Yleisurheiluharjoitusten seurannoista... Liite 6. Raportti Tennisharjoitusten seurannoista... Liite 7. Malli havainnoissa käytetystä tarkkailuraporttilomakkeesta... Liite 8. Palaute valmentajille fyysisen aktiivisuuden seurannoista...

6 1 Johdanto Jos haluat saada fiksumpia lapsia, lähetä heidät urheilukentälle 1. Näin kiteyttää emeritus professori Matti Bergström urheilun sanomaa Ruotsin Urheiluliiton lasten fyysisen aktiivisuuden positiivisia vaikutuksia esiin tuovan julkaisun johdannossa (Riksidrottsförbundet 2009). Nykyaikana urheilu ja liikunta ovat kuitenkin vain yksi vaihtoehto vapaa-ajan viettämiseen. Huoli lasten fyysisen aktiivisuuden tehosta ja määrästä on tuotu esiin viimeaikaisten tutkimusten yhteydessä: Suurimmat haasteet tämän päivän nuorten urheilussa ovat riittämättömät liikunta- ja urheilumäärät sekä liian yksipuolinen harjoittelu, Teemu Jepisson, pääsihteeri, Nuori Suomi ry. (Hyvä lasten ja nuorten urheilu.) Lasten liikunnan harrastamista on Suomessa kartoitettu kansallisella liikuntatutkimuksella, joka on tehty kyselytutkimuksena noin neljän vuoden välein (1995, , , ja ). Lisäksi 2000-luvun puolivälin jälkeen tutkittiin lasten ja nuorten fyysis-motorisen liikunnan ja harjoittelun määrää ja laatua, jonka selvitysraportti saatiin Näiden tulosten tulkintana lasten omatoiminen liikunta on viime aikoina vähentynyt. Joka kolmas urheiluseurassa urheileva lapsi ei liiku edes terveytensä kannalta riittävästi. (Hakkarainen ja työryhmä 2008, 34). Peruselämän fyysinen aktiivisuus on vähentynyt, jota tiettyjen urheilulajien harrastamisen yleistyminen ei pysty paikkaamaan (Kansallinen liikuntatutkimus lapset ja nuoret , 6) Myös kansainväliset tutkimukset ovat päätyneet samoihin johtopäätöksiin: Fyysisen aktiivisuus vähenee jo 6-9 ikävuoden välillä. Yhtenä merkittävänä tekijänä on spontaanin liikunnan väheneminen iän myötä. Myös lapsen kasvaessa internetin, TV:n ja viihdemedian käyttö lisääntyy ja se vähentää fyysistä aktiivisuutta. (Nyberg 2009). Omaehtoinen liikunta, kuten leikkiminen ja pelailu kavereiden kanssa, on tehokkaampaa kuin ohjattu liikunta. (Mackett & Paskins 2008.) 1 käännös ruotsalaisesta Riksidrottsförbundetin julkaisusta 1

7 Lasten liikunnan asiantuntijaryhmä Suomessa on Nuori Suomi ry:n aloitteesta laatinut lasten liikuntasuositukset, jotka pohjautuvat asiantuntijoiden mielipiteisiin sekä tutkimustietoon. Suositusten mukainen liikunta tukee lapsen normaalia kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia (Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 2008, 11). Tässä opinnäytetyössä tehdään katsaus sekä suomalaisiin että kansainvälisiin lasten liikuntasuosituksiin. Tämän opinnäytetyön tutkimusosassa selvitetään liikuntasuositusten mukaisten tavoitteiden täyttymistä korkean intensiteetin fyysisen aktiivisuuden osalta vuotiaiden lasten ohjatuissa harjoituksissa Lahden ja Kaakkois-Suomen alueilla sekä pohditaan miten lasten fyysistä aktiivisuutta voitaisiin parantaa. Lisäksi tarkastellaan miten tavoitteet täyttyvät harjoitusten monipuolisuuden osalta ja pohditaan miten lasten fyysistä aktiivisuutta voitaisiin parantaa. Lasten liikunnasta ja sen terveysvaikutuksista ei ole olemassa kovin paljon tutkimustietoa (Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 2008, 11). Etenkin tietoa tutkimuksista, joissa on objektiivisesti mitattu lasten fyysistä aktiivisuutta, ei ole paljon saatavilla. Tämän opinnäytetyön vertailukohdaksi on hankittu selvitys huhtikuussa 2011 Yhdysvalloissa julkaistusta tutkimuksesta: Physical Activity During Youth Sports Practices. Siinä tutkittiin 7-14 vuotiaiden lasten vähintään kohtalaisen tason fyysisen aktiivisuuden (MVPA 2 ) määrää objektiivisilla mittauksilla ohjatuissa baseball-, softball- ja jalkapalloharjoituksissa. Tutkimuksessa määritettiin myös korkean ja kevyen intensiteetin fyysisen aktiivisuuden osuus sekä aika, joka oltiin paikoillaan. Tutkimuksen tulos osoittaa (Leek ym. 2011, ): Yhdysvaltain kansallisten liikuntasuositusten edellyttämä päivittäinen vähintään 60 minuutin MVPA tason fyysinen aktiivisuus ei toteudu ohjatuissa baseball-, softball- ja jalkapalloharjoituksissa. Esim. vain 2 % tytöistä saavutti softball-harjoituksissa fyysisen aktiivisuuden päivittäisen suosituksen. (Leek ym. 2011, ) 2 MVPA = moderate-to-vigorous physical activity, käännös: kohtuullisesta korkeaan intensiteettiin fyysistä aktiivisuutta 2

8 2 Katsaus eri maiden liikuntasuosituksiin lapsille 2.1 Liikuntasuositukset Suomessa vuotiaiden tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää. Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä (Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 2008, 18-20). Päivittäisen fyysisen aktiivisuuden tulisi sisältää runsaasti reipasta sykettä kohottavaa liikuntaa päivittäin vähintään 10 minuuttia kestäviä jaksoja. Näistä mainittakoon lyhytkestoisina fyysisesti kohtuullisella teholla tehdyt pihaleikit ja pelit sekä korkealla teholla tehdyt kovemmat pallopelit ja juoksupyrähdykset. Pitkäkestoisia vastaavasti kohtuullisella teholla tehty ripeä kävely kouluun (yli 15 min.), pyöräily, uinti ja hiihto. Korkeatehoiset pitkäkestoiset sykettä nostattavat liikkumistavat ovat mm. kovavauhtinen hiihto ja juoksu. Pitkäkestoisia jatkuvalla kovalla teholla tehtyjä liikuntajaksoja ei lapsilta vaadita. Lihaskunnon eli lihasvoiman ja lihaskestävyyden kehittymiseksi ja ylläpitämiseksi liikunnan tulisi sisältää osioita, jotka kuormittavat lihaksistoa. Vähintään kolme kertaa viikossa tulisi tehdä tällaistä lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luiden terveyttä edistävää liikuntaa (Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 2008, 17-20). Lasten fyysisen aktiivisuuden vähäisyys on suurempi ongelma kuin liian suuri fyysinen aktiivisuus: Lasten fyysistä aktiivisuutta ja luonnollista liikkumista ei tarvitse yleensä rajoittaa.: terve lapsi pysähtyy ja pitää tauon luonnostaan kuormituksen tullessa liian rasittavaksi. Liikunnan suuresta määrästä voi kuitenkin tulla terveysriski lapselle, mikäli liikunta on liian yksipuolista tai se sisältää pitkiä yhtäjaksoisia rasittavan liikunnan jaksoja. Lapsi tarvitsee myös riittävästi palautumisaikaa ja unta. (Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 2008, ) Tehokkaan liikunnan jaksot tapahtuvat lapsilla yleensä muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin kestävinä intervalleina (Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 3

9 2008, 20). Tällaisia tehokkaan liikunnan intervalleja on tässä tutkimuksessa havainnoitu kuuden eri urheilulajin harjoituksissa 2.2 Liikuntasuositukset Ruotsissa Ruotsin liikuntasuosituksia esitellään mm. julkaisussa Varför idrott och fysisk aktivitet är viktig för barn och ungdom (Riksidrottsförbundet 2009) ja suositukset koskevat kaikenikäisiä. Keskeinen sisältö on suomennettuna näin: Jokaisen tulisi mieluiten joka päivä olla fyysisesti aktiivinen yhteensä vähintään 30 minuuttia. Intensiteetin tulisi olla vähintään kohtuullista esimerkiksi reipas kävelylenkki. Tätä suuremmalla fyysisellä aktiivisuudella on terveyttä edistävä vaikutus. (Svenska Läkaresällskapet 2001.) Tätä suositusta on Ruotsissa käytetty koko 2000-luvun ja se on käytössä edelleen. Riksidrottsförbundetin julkaisussa viitataan myös mm. Pohjoismaiden, Irlannin, Australian, Yhdysvaltojen, Kanadan, EU:n ja WHO:n suosituksiin ja niistä lisää tässä katsauksessa myöhemmin. 2.3 Muut Pohjoismaat Pohjoismaiden neuvoston suositus lapsille ja nuorille on vähintään 60 minuuttia fyysistä aktiivisuutta päivittäin. Liikunnan tulisi sisältää sekä kohtuullista että kovaa fyysistä aktiviteettiä. Liikunnat voi jakaa päivän aikana useampaan eri harjoitukseen. Fyysisen aktiivisuuden täytyisi olla mahdollisimman monipuolista sisältäen kestävyyskunnon, lihasvoiman, liikkuvuuden, nopeuden, reaktionopeuden ja koordinaation harjoittelua. (Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom 2009, 8). 2.4 Liikuntasuositukset Irlannissa Irlannin liikuntasuositusten keskeinen sisältö vuotiaille kuuluu näin suomennettuna: Kaikkien lasten ja nuorten pitäisi olla aktiivisia kohtuullisesta tasosta kovaan tehoon, ainakin 60 minuuttia joka päivä. Liikunnan tulisi sisältää lihaksia ja luustoa vahvistavaa lii- 4

10 kuntaa sekä liikkuvuusharjoituksia kolme kertaa viikossa. (The National Guidelines of Physical Activity for Irelend 2009, 10.) Kohtuullisen fyysisen aktiivisuuden tasoksi määritellään kun lapsen tai nuoren sydän lyö nopeammin ja hengitys on tiheämpää. Vastaavasti korkean intensiteetin fyysinen aktiivinen taso saavutetaan kun sydän lyö paljon nopeammin ja hengitys on paljon tiheämpää kuin normaalisti (The National Guidelines of Physical Activity for Ireland 2009, 10). 2.5 Liikuntasuositukset Australiassa Australian kansallisissa liikuntasuosituksissa mainitaan että lapset tarvitsevat vähintään 60 minuuttia kohtalaista tai korkean intensiteetin fyysistä aktiivisuutta joka päivä. Toinen painotettu ydinasia on että lapset eivät saisi viettää enempää kuin kaksi tuntia päivässä elektronisen viihdemedian (tietokoneet, konsolipelit, TV, internet) parissa erityisesti päiväsaikaan (Australia s Physical Activity recommendations for 5-12 year olds, 1). Tarkemmin määritellyissä fyysisen aktiivisuuden suosituksissa mainitaan että kohtalaisen ja tehokkaan fyysisen aktiivisuuden yhdistelmää suositellaan. Monien muidenkin maiden liikuntasuosituksissa mainitaan monipuolisen liikunnan tärkeys. Kohtalainen fyysinen aktiivisuus saavutetaan Australian suosituksissa myös esim. reippaalla kävelyllä, pyöräilyllä ja erilaisilla peleillä. Tehokkaampi fyysinen aktiivisuus saa lapset huff and puff 3. Tähän tasoon päästään suositusten mukaan mm. ohjatuissa pallopeleissä kuten jalkapallossa sekä yksilölajeissa kuten baletissa ja juoksussa (Australia s Physical Activity recommendations for 5-12 year olds, 1). 2.6 Liikuntasuositukset Yhdysvalloissa ja Kanadassa Yhdysvaltojen suositusten mukaan lasten ja teini-ikäisten fyysinen aktiivisuus pitäisi päivittäin olla vähintään 60 minuutin pituinen. Sen pitäisi olla tasoltaan vähintään kohtalaista ja kolme kertaa viikossa tulisi kertyä korkean intensiteetin fyysistä aktiivisuutta. 3 käännös huohottamaan 5

11 Lisäksi suositeltuun tuntiin tulisi sisältyä kolme kertaa viikossa lihaksia vahvistavaa voimaharjoittelua sekä luustoa vahvistavaa harjoittelua (Physical Activity Guidelines for Americans 2008, 9). Kanadan suositukset vuotiaille ovat tammikuulta Ne ovat neljän vuoden tutkimuksen johtopäätös ja mukailevat täysin Yhdysvaltojen liikuntasuosituksia lapsille ja teini-ikäisille (Canadian Physical Activity Guidelines 2011, 1). Yhdysvaltojen liikuntasuosituksiin viitataan myös monen muunkin maan liikuntasuosituksissa. 2.7 EU:n ja WHO:n liikuntasuositukset Euroopan Unionin työryhmä Sport and Health hyväksyi kokouksessaan syyskuussa 2008 Euroopan Union suositukset fyysisestä aktiivisuudesta (Andersen ym. 2008), jotka EU:n jäsenvaltioiden urheiluministerit vahvistivat Biarritzin kokouksessa marraskuussa EU:n suosituksissa viitataan paljon Maailman Terveysjärjestön (WHO) Euroopan toimiston suosituksiin vuodelta 2007, joiden mukaan Euroopan Unionin lasten ja nuorten tulisi liikkua päivittäin 60 minuuttia kohtalaisella intensiteetillä ja aikuisten sekä ikäihmisten 30 minuuttia kohtalaisella intensiteetillä (Steps to health - A European Framework to promote physical activity for health, 2007, 12). Biarritzin kokouksen vahvistamissa EU:n suosituksissa todetaan myös että harjoittelun tulisi olla sovellettuna lapsen ja nuoren kehityskausiin ja sen pitäisi olla myös iloa tuottavaa (Andersen ym. 2008). WHO:n suosituksissa mainitaan myös että äskettäisen tutkimuksen mukaan lasten tulisi liikkua noin 30 minuuttia enemmän kuin kansainvälinen 60 minuutin liikuntasuositus päivittäin kohtalaisella tasolla. Näin ehkäistäisiin ryhmää sydän- ja verisuonitautiin liittyviltä riskitekijöiltä. Lisäksi lasten fyysisen aktiivisuuden tulisi sisältää kahdesti viikossa lihasvoimaa, luustoa ja liikkuvuutta kehittävää harjoittelua. Lisäyksenä mainitaan vielä että lasten harjoittelun tulisi olla mahdollisimman vaihtelevaa ja inspiroivaa (Steps to health - A European Framework to promote physical activity for health, 2007, 13). Maailman Terveysjärjestön uudet maailmanlaajuiset suositukset suosittavat 5-17-vuotiaille lapsille ja nuorille kohtalaista liikuntaa vähintään 60 minuuttia päivässä. Vähintään kolmesti viikossa tulisi tehdä reippaampaa liikuntaa, jonka yhteydessä olisi hyvä tehdä sellaista liikuntaa joka ylläpitää ja edistää lihasvoimaa, liikkuvuutta ja luuston ter- 6

12 veyttä. Lisäksi todetaan että suositeltava päivittäinen liikunta-annos voi koostua useammasta liikuntasuorituksesta päivän aikana ja liikunnan tulisi olla mahdollisimman monipuolista ja inspiroivaa (Global recommendations on physical activity for health 2010, 20). 7

13 vuotiaitten viikoittaiset harjoitusmäärät urheiluseuroissa 3.1 Kansallinen liikuntatutkimus SLU:n julkaisusarjan selvitys - Kansallinen liikuntatutkimus / Lapset ja nuoret - tuo esiin kuinka paljon vuotiaita liikutetaan viikon aikana urheiluseurojen harjoituksissa. Selvityksen mukaan 64 % lapsista ja nuorista harjoittelee viikoittain vähintään kaksi kertaa viikossa urheiluseurojen järjestämissä harjoituksissa. Yli 12- vuotiaista jo yli puolet harjoittelee ainakin kolme kertaa viikossa. Lisäksi lajien välillä on eroja. Joukkuelajeissa harjoitellaan useammin kuin yksilölajeissa. Tosin joissakin yksilölajeissa kuten taitoluistelussa harjoitellaan jo nuorempana useita kertoja viikossa. Useammassa lajissa lapset haluaisivat harjoitella useamman kerran viikossa kuin harjoituskertoja nyt järjestetään (Kansallinen liikuntatutkimus , 19-20). 3.2 Urheilevien lasten ja nuorten liikuntamääräselvitys 2008 Urheilevien lasten ja nuorten liikuntamääräselvitys toteutettiin vuosina Nuori Suomi ry:n, Suomen Olympiakomitean ja Suomen Valmentajat ry:n yhteistyönä. Selvityksen tavoitteena oli luoda tilannekatsaus nuorten liikunnan laatuun ja määrään myöhempää ohjeistusta varten (Hakkarainen ja työryhmä 2008, 5). Selvityksen pohjana olivat vuotiaiden harjoituspäiväkirjat. Kaikkiaan 2649 päiväkirjasta analysoitiin seuraavia asioita: Viikon kokonaisliikuntamäärä (vähintään 10 minuutin yhtäjaksoiset liikuntasuoritukset), taitoliikunnan osuus, tekniikkaharjoittelun osuus, aerobis- ja anaerobispainotteisen liikunnan osuus, näiden em. yhdistelmäharjoittelun osuus, nopeusharjoittelun osuus, lihaskuntoharjoittelun osuus, lihasvoimaharjoittelun osuus, voimaharjoittelun osuus, liikkuvuusharjoittelun osuus, alkulämmittelyjen määrä ja loppujäähdyttelyiden osuus. Näiden viikoittaiset määrät sekä tyttöjen että poikien osalta keskimäärin on kuvattu seuraavan sivun kuvassa 1. Analyysin perusteella vuotiaiden poikien ohjatut viikoittaiset harjoituskerrat olivat keskimäärin 2,2 ja tyttöjen 3,2. Ajallisesti ohjatut harjoitukset kestivät viikon aikana yhteensä pojilla keskimäärin 2,8 tuntia ja tytöillä 3,9 tuntia (Hakkarainen ja työryhmä 2008, 12-18). 8

14 Kuva vuotiaiden ohjattujen viikoittaisten harjoitusten keskiarvot liikuntamääräselvityksen 2008 mukaan. Selvitysraportin johtopäätöksissä todetaan että kokonaisliikuntamäärät ovat suurimmillaan vuotiailla. Tämän ikäryhmän jälkeen omatoiminen liikunta vähenee selvästi. Yli 11-vuotiailla urheiluseuran organisoimat ohjatut tai ohjelmoidut harjoitukset lisääntyvät, mutta ne eivät riitä kompensoimaan omatoimisen liikunnan selvää pudotusta. Raportissa kommentoidaan myös eri ominaisuusryhmien tilanne ja 8-11-vuotiaiden osalta todetaan, että aerobista liikuntaa tulee liian vähän, jotta voidaan rakentaa harjoituspohjaa kilpa- ja huippu-urheilua varten. Lisäksi monipuolista motorista taitoa sekä hermostoa ärsyttävää harjoittelua tulee olla ohjelmassa päivittäin. Tärkeitä harjoitteita näistä esimerkkeinä ovat koordinatiiviset harjoitteet kuten reaktiolähdöt ja tasapainoharjoittelu sekä perusliikuntamuodot kuten juokseminen, ponnistaminen ja heittäminen. Näitä asioita kannattaa sisällyttää alku- ja loppuverryttelyyn (Hakkarainen ja työryhmä, 2008, 32-35). 9

15 4 Tutkimukset lasten fyysisestä aktiivisuudesta 4.1 Tutkimus Yhdysvalloissa softball/baseball/jalkapallo Opinnäytetyön tutkimusta varten ostettiin käyttöoikeus raporttiin tutkimuksesta nimeltä - Physical Activity During Youth Sport Practice - joka oli tehty Yhdysvaltojen Kaliforniassa. Tutkimuksessa tutkittiin kahden sadan 7-14-vuotiaan fyysistä aktiivisuutta kiihtyvyysmittarien 4 avulla kolmen eri joukkuelajin harjoituksissa. Tyttöjen aktiivisuutta tutkittiin softballissa ja jalkapallossa, poikien vastaavasti baseballissa ja jalkapallossa. Tutkimusongelma oli se, että saavuttavatko lapset ja nuoret 60 minuutin päivittäistä liikuntasuositusta ohjattujen harjoitusten aikana. (Leek, Carlson, Cain, Henrichson, Rosenberg ym. 2011, ). Edellä mainitussa tutkimusraportissa viitattiin myös mielenkiintoiseen havainnointitutkimukseen jonka mukaan ohjatuissa harjoituksissa passiivista aikaa oli 43 % (Katzmarzyk, Walker & Malina 2001). Toinen mielenkiintoinen viittaus oli lasten koulupäivän jälkeisiä liikunta-aktiviteettejä kartoittavaan tutkimukseen. Siinä mitattiin kiihtyvyysmittareilla kouluikäisten lasten fyysistä aktiivisuutta ohjatuissa harjoituksissa ja omatoimisessa liikunnassa. Sen mukaan fyysinen aktiivisuus oli suurempi omatoimisessa liikunnassa kuin ohjatuissa harjoituksissa (Trost, Rosenkranz & Dzewaltowski 2008). Softball-, baseball- ja jalkapalloharjoituksista tehdyn tutkimuksen tulos oli että harjoitusten aikana tuli keskimäärin 46,1 % fyysistä aktiivisuutta moderate-to-vigorous tasolla (vähintään kohtalaista). Keskivertoa suurempi aktiivisuus oli pojilla, vuotiailla ja jalkapallon pelaajilla. Suositellun päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrän saavutti vain 24 % seuratuista, vain 10 % vuotiaista ja vain 2 % tyttöjen softballharjoituksissa. Seuraavalla sivulla olevissa kuvissa nähdään, miten harjoitusaika jakaantuu fyysisen aktiivisuuden mukaan (liikkumatta, kevyt, kohtalainen, korkea intensiteetti) jalkapallossa (kuva 2) ja poikien baseball- ja tyttöjen softball-harjoituksissa (kuva 3). Huomattakoon että harjoitusten aikana oltiin liikkumatta noin 30 %. Korkean intensiteetin fyysinen aktiivisuus oli 11,10 % baseball- ja softball-harjoituksissa ja 28,29 % 4 ActiGraph GTM1 = yksi malliesimerkki laitteesta, joka mittaa ihmisen liikkeen ominaisuuksia kolmiulotteisesti 10

16 jalkapalloharjoituksissa. Tutkimuksen johtopäätös oli se, että osallistuminen ohjattuihin harjoituksiin ei takaa päivittäisen liikuntasuosituksen toteutumista (Leek ym. 2011, ). Tutkimustuloksen jakaumat eri tason fyysiseen aktiivisuuteen nähtävissä kuvissa 2 ja 3. Kuva 2. Fyysisen aktiivisuuden jakaantuminen jalkapalloharjoituksissa Leek ym. tutkimuksen mukaan (n=103). Kuva 3. Fyysisen aktiivisuuden jakaantuminen baseballja softball-harjoituksissa Leek ym. tutkimuksen mukaan (n=97). 11

17 4.2 Tutkimus Yhdysvalloissa 9-15-vuotiaiden MVPA-aktiivisuudesta Toinen amerikkalainen fyysisen aktiivisuuden tutkimus on National Institute of Child Health and Human Developmentin tutkimus Moderate-to-Vigorous activity from age 9 to 15. Tässä tutkimuksessa tutkittiin saman ryhmän (n= 1032) fyysistä aktiivisuutta 9- vuotiaana (vuonna 2000), 11-vuotiaana (vuonna 2002), 12-vuotiaana (vuonna 2003) ja 15-vuotiaana (vuonna 2005). 9-vuotiaana MVPA oli suurimmillaan, keskimäärin 3 tuntia kaikkina päivinä ja pienimmillään 15-vuotiaana, 49 minuuttia arkisin ja 35 minuuttia viikonlopun päivinä. Tutkimuksessa poikien fyysinen aktiivisuus oli tyttöjä suurempi. Arvioitu ikä, jossa tyttöjen fyysinen aktiivisuus laskee alle suositusten, oli arkipäivien osalta 13,1 vuotta ja viikonloppuisin 12,6 vuotta. Pojilla vastaavasti arkipäivien liikunnassa 14,7 vuotta ja viikonloppujen osalta 13,4 vuotta. (Nader, Bradley, Houts, McRitchie & O Brien 2008) 4.3 Kanadalainen tutkimus fyysisestä aktiivisuudesta 2007 Kanadalainen tutkimus - Physical activity and sport: Encouraging children to be active - kertoo nykypäivän tilannekatsauksessa mm. mitä lajeja nuoriso harrastaa ja sen mukaan suosituimmat lajit ovat kuvan 4 mukaiset. Tämä poikkeaa huomattavasti Suomen nuorten vastaavasta suosituimmuusjärjestyksestä. Tutkimus on tehty kyselytutkimuksena lasten vanhemmille ja huoltajille (Camero, Wolf & Craig 2007). Kuva 4. Kanadan suosituimmat urheilulajit nuorten keskuudessa (Camero ym., 15). 12

18 Sen osatutkimus - Canadian Physical Activity Levels Among Youth - (CANPLAY) kartoitti koko Kanadan laajuisesti vuotiaiden (n=4 921) lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta askelmittareilla. Tutkimuksen tuloksena oli askelta keskimäärin päivässä (Camero ym. 2007, 18). Päivittäiseen askelmäärään on amerikkalaisen tutkimuksen mukaan suositus tytöille askelta ja pojille askelta (Tudor-Locke ym. 2004). Tätä sovelletaan vuotiaisiin normaalipainoisiin lapsiin. Kanadalaiset liikuntasuositukset suosittelevat kuitenkin 90 minuutin päivittäistä vähintään kohtalaisella tasolla tehtyä liikuntaa lapsille ja nuorille ja sitä vastaavaksi askelmääräksi laskettiin askelta. Näin ollen karkeasti 90 % kanadalaisista lapsista ei saavuta päivittäisiä suosituksia. Erityisesti tämä korostuu tutkimuksen mukaan tyttöjen ja vanhempien lasten osalta (Camero ym. 2007, 18-37). 4.4 Ruotsalainen tutkimus vuotiaiden fyysisestä aktiivisuudesta Ruotsalaisessa tutkimuksessa Physical activity in 6 to 10 year old children 5 tutkittiin Tukholman läänin alueella vuotiaan lapsen fyysistä aktiivisuutta kiihtyvyysmittareilla. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia fyysisen aktiivisuuden suhdetta lasten ikään. Tutkimuksen osana suoritettiin myös vertailututkimusta eri koulujen välillä, kun puolella kouluista lisättiin liikunnan määrää ja edistettiin terveellisiä elämäntapoja mm. ruokavalion avulla (Nyberg 2009). Nybergin tutkimuksen tuloksista kiinnosti tämän tutkimuksen kannalta eniten iän ja fyysisen aktiivisuuden riippuvuussuhde. Tutkimuksen tulos noudatti useiden muiden tutkimusten linjaa, joissa todettiin fyysisen aktiivisuuden vähenevän iän myötä (mm. Nader ym. 2008). Nybergin tutkimus osoitti fyysisen aktiivisuuden vähenevän jo 6-9 ikävuoden välillä. Osaa tästä tutkimuksen tulkinnan mukaan selitetään vähemmällä vapaa-ajalla koulunkäynnin ja läksyjen jälkeen iän kasvaessa. Se ei kuitenkaan selitä aktiivisuuden laskua suurelta osalta, koska fyysinen aktiivisuus on laskenut myös viikonlopun päivien osalta. Yhtenä merkittävänä tekijänä on spontaanin liikunnan väheneminen iän 5 käännös: 6-10-vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus 13

19 myötä. Myös lapsen kasvaessa internetin, TV:n ja viihdemedian käyttö lisääntyy ja se vähentää fyysistä aktiivisuutta (Nyberg 2009) vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus, Iirola 1999 Suomessa on lasten fyysistä aktiivisuutta tutkinut mm. Iirola 90-luvun loppupuolella. Iirolan tutkimuksen johdannossa fyysinen aktiivisuus määritellään liikkeen aikaansaamaksi energiankulutukseksi (Eaton & Yu 1989). Iirola käyttää sanamuotoa kohtalainen ja raskas fyysinen aktiivisuus kuvaamaan kansainvälisen termin MVPA = moderate-to-vigorous physical activity osia moderate ja vigorous (Iirola 1999). Tässä Haaga-Helian opinnäytetyössä käytetään kuitenkin termiä korkea intensiteetti 6 englanninkielisen sanan vigorous käännöksenä. Iirola tutki ala-asteikäisiltä (1.-6. luokkalaiset, n=133) mm. fyysisen aktiivisuuden määrää ja laatua sekä miten se vaihtelee iän ja sukupuolen mukaan. Tutkimusaineisto kerättiin tutkittavien henkilöiden täyttämistä aikapäiväkirjoista. Tutkimustulos kertoo korkean intensiteetin fyysisen aktiivisuuden olleen keskimäärin n. 30 minuuttia (kuva 5). Kuva luokkalaisten raskaan fyysisen aktiivisuuden määrä minuutteina neljänä eri viikonpäivänä (Iirola 1999, 40-41). 6 Korkea intensiteetti = hög intensitet -termiä käytetään Ruotsissa termin VPA käännöksenä 14

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7 18-vuotiaille Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 Opetusministeriö on tukenut suositusten laatimista. Suositukset on laadittu Nuoren Suomen

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena Terveysliikunta uutiset LIIKKUMATTOMUUS haasteena 2011 TerveysliikunTauutiset Liikkumattomuus haasteena UKK-instituutti 2011 Terveysliikuntauutiset 2011 Liikkumattomuus haasteena Sisällys UKK-instituutin

Lisätiedot

KATSAUS LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTAKÄYTTÄYTYMISEN TUTKIMUKSEEN

KATSAUS LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTAKÄYTTÄYTYMISEN TUTKIMUKSEEN KATSAUS LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTAKÄYTTÄYTYMISEN TUTKIMUKSEEN 3-18 -vuotiaiden liikunnan useus, intensiteetti, liikuntaan käytetty aika, liikuntamuodot sekä omatoimiseen ja ohjattuun liikuntaan osallistuminen

Lisätiedot

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Salibandyn juniorivalmennuksen ohjelmointiopas Voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanelsille. Jaakko Åkman

Salibandyn juniorivalmennuksen ohjelmointiopas Voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanelsille. Jaakko Åkman Salibandyn juniorivalmennuksen ohjelmointiopas Voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanelsille Jaakko Åkman Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Syksy 2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

LIIKUNNAN HARRASTAMISEN YHTEYDET ALKOHOLIN KÄYTTÖÖN JA TUPAKOINTIIN 14-, 16- JA 18-VUOTIAILLA NUORILLA

LIIKUNNAN HARRASTAMISEN YHTEYDET ALKOHOLIN KÄYTTÖÖN JA TUPAKOINTIIN 14-, 16- JA 18-VUOTIAILLA NUORILLA LIIKUNNAN HARRASTAMISEN YHTEYDET ALKOHOLIN KÄYTTÖÖN JA TUPAKOINTIIN 14-, 16- JA 18-VUOTIAILLA NUORILLA Jokke Eloranta & Olli Suhonen Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Syksy 2010 Liikuntatieteiden

Lisätiedot

KOHTI LIIKUNNALLISTA ELÄMÄNTAPAA - opettajien käsityksiä liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisesta

KOHTI LIIKUNNALLISTA ELÄMÄNTAPAA - opettajien käsityksiä liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisesta Kettunen Riikka & Ojala Irina KOHTI LIIKUNNALLISTA ELÄMÄNTAPAA - opettajien käsityksiä liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kajaanin

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa

KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa Sisältö 1. HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TRENDIT... 2 1.1 Tunnistetut ongelmakohdat... 2 1.2 Tunnistetut

Lisätiedot

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA?

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä Tuula Aira, Lasse Kannas, Jorma Tynjälä, Jari Villberg ja Sami Kokko Miksi lapset ja nuoret katoavat liikuntaja urheiluseuroista

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:2 Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen

Lisätiedot

3 4 -vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus päiväkodissa eri vuodenaikoina sekä varhaiskasvattajan kannustuksen yhteys lasten fyysiseen aktiivisuuteen

3 4 -vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus päiväkodissa eri vuodenaikoina sekä varhaiskasvattajan kannustuksen yhteys lasten fyysiseen aktiivisuuteen VarhaiskasvatuksenTiedelehti Journal of Early Childhood Education Research Vol. 2, No. 1, 2013, 63 82 3 4 -vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus päiväkodissa eri vuodenaikoina sekä varhaiskasvattajan

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. Hyvä paha teknologia. liikunnan edistämisessä

Terveysliikunta. uutiset. Hyvä paha teknologia. liikunnan edistämisessä Terveysliikunta uutiset Hyvä paha teknologia liikunnan edistämisessä 2014 Terveysliikuntauutiset 2014 Hyvä paha teknologia liikunnan edistämisessä UKK-instituutin Terveysliikuntauutiset käsittelee tänä

Lisätiedot

MIKÄ MAKSAA? Sosioekonomisen taustan yhteys lasten ja nuorten liikuntaan

MIKÄ MAKSAA? Sosioekonomisen taustan yhteys lasten ja nuorten liikuntaan MIKÄ MAKSAA? Sosioekonomisen taustan yhteys lasten ja nuorten liikuntaan DROP-OUT vai THROW-OUT? Tutkimus lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kustannuksista Ratkaisuja liikunnan ja urheilun harrastamisen

Lisätiedot

Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus

Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus Katsaus tieteessä Tuija Tammelin FT, tutkimusjohtaja tuija.tammelin@likes.fi Annaleena Aira FT, tiedottaja Janne Kulmala LitM, mittauskoordinaattori Jouni Kallio LitT, tutkija Marko Kantomaa FT, tutkija

Lisätiedot

Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena

Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena Nuotta-valmennusjakson kehittäminen Nuorisokeskus Anjalassa Jenna Söyring-Holmén Opinnäytetyö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma Vierumäen yksikkö Kevät

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset liikettä lihavuuteen UKK-instituutti 2008 Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Vuosittain

Lisätiedot

MAKSIMIVOIMAHARJOITTELUN JÄLKEISEN PALAUTUMISEN SEURANTA SYKEVÄLIANALYYSIMENETELMÄLLÄ

MAKSIMIVOIMAHARJOITTELUN JÄLKEISEN PALAUTUMISEN SEURANTA SYKEVÄLIANALYYSIMENETELMÄLLÄ 1 MAKSIMIVOIMAHARJOITTELUN JÄLKEISEN PALAUTUMISEN SEURANTA SYKEVÄLIANALYYSIMENETELMÄLLÄ Firstbeat Hyvinvointianalyysin soveltuvuus maksimivoimaharjoittelun jälkeisen palautumisen seurantaan Saara Koskinen

Lisätiedot

Tanja Matarma MITÄ ON LIIKUNTA? Laadullinen tutkimus 6.- ja 9.-luokkalaisten liikuntakäsityksistä ja suhteesta liikuntaan

Tanja Matarma MITÄ ON LIIKUNTA? Laadullinen tutkimus 6.- ja 9.-luokkalaisten liikuntakäsityksistä ja suhteesta liikuntaan Tanja Matarma Laadullinen tutkimus 6.- ja 9.-luokkalaisten liikuntakäsityksistä ja suhteesta liikuntaan Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 5/2012 TURUN LAPSI- JA NUORISOTUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

EU:n liikuntaa koskevat suuntaviivat

EU:n liikuntaa koskevat suuntaviivat Bryssel 10.10.2008 EU:n liikuntaa koskevat suuntaviivat Suosituksia terveyttä edistävää liikuntaa tukeviksi toimenpiteiksi Hyväksytty urheilua ja terveyttä käsittelevän EU:n työryhmän kokouksessa 25.9.2008

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA Jari Aho Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajankoulutusohjelma Syksy 2010 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijät Jari Aho Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Opinnäytetyö LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Johanna Tuominen Kirsi Ylikännö Hoitotyön koulutusohjelma Turun ammattikorkeakoulu: Opinnäytetyön tiivistelmä Terveysala, hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Jenni Miettinen Krista Rahomäki RATSASTUS RASKAUSAJAN LIIKUNTANA Raskaana ratsastaneiden kokemuksia ratsastuksesta ja äitiysneuvoloiden liikunnan ohjaamisesta

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA OPINNÄYTETYÖ JUHA KOIVISTO 2010 HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA HOITOTYÖNKOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö HYVINVOINTIANALYYSILLÄ

Lisätiedot

Ratsastuksen terveysprofiili

Ratsastuksen terveysprofiili Suomen Ratsastajainliitto ry Ratsastuksen terveysprofiili Anne-Maarit Hyttinen Ratsastuksen terveysprofiili 1 sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 TERVEYSPROFIILIN MÄÄRITTELYÄ 4 3 RATSASTUKSEN TAUSTAA 4 3.1

Lisätiedot

Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies. Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle. Opinnäytetyö Fysioterapia

Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies. Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle. Opinnäytetyö Fysioterapia Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle Opinnäytetyö Fysioterapia tammikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 26.1.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

Tarja Remsu. Liikuntafysiologian Pro gradu -tutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Minna Tanskanen

Tarja Remsu. Liikuntafysiologian Pro gradu -tutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Minna Tanskanen VEREN RASVOJEN JA MIELIALAN MUUTOKSET VARUSMIESPALVELUKSEN PERUSKOULUTUSKAUDELLA - SEKÄ NIIDEN YHTEYS KEHON KOOSTUMUKSEEN, AEROBISEEN SUORITUSKYKYYN JA FYYSISEEN AKTIIVISUUTEEN Tarja Remsu Liikuntafysiologian

Lisätiedot