liikunta ja hyvinvointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "liikunta ja hyvinvointi"

Transkriptio

1 9 MS liikunta ja hyvinvointi

2 Esipuhe Jokin aika sitten eräänä varhaisena tiistaiaamuna sumun noustessa joesta kävelin kotiin kaupungista ja oikaisin puiston poikki. Syksyn keltaiseksi värjäämässä luonnossa nuori nainen hölkkäsi ohitseni tummanpunaisine kävelysauvoineen. Koska olen koulutukseltani neurologi, tulin ajatelleeksi, että nuori nainen mahdollisesti sairasti MS-tautia. Mistä huomasin tämän? Nainenhan oli vain yksi monista kunnostaan huolehtivista ihmisistä kauniissa ympäristössä. Palasin ajatuksissani noin 30 vuotta taaksepäin aikaan, jolloin kiinnostuin MS-taudista. Niihin aikoihin tähän tautiin ei liittynyt urheilullista mielikuvaa. Minulla on ollut onnea saadessani työskennellä tämän oppaan tekijän, Anders Rombergin, ja monien muiden kollegoiden kanssa, sillä he ovat muuttaneet mielipiteeni. Vähän aikaa sitten eräs ystäväni, hieno kaveri, jolla on äskettäin todettu MStauti, kääntyi puoleeni kysyen, kumpaa suosittelisin hänelle: uusia MS-lääkkeitä vai liikuntaa. Vastasin välittömästi: "Molempia, ystävä hyvä." Juhani Ruutiainen Maskun neurologinen kuntoutuskeskus 2

3 Sisällysluettelo Aiemmat asenteet Nykytietämys liikunnasta MS-taudin yhteydessä Liikunnan hyödyt MS-tautia sairastaville a) Fyysiset hyödyt b) Psykologiset hyödyt c) Yleiseen terveyteen liittyvät hyödyt d) Elämänlaatuun liittyvät hyödyt Liikunta ja oireet Turvallisuus Käytännön asioita Esimerkkiharjoituksia Sanasto

4 Aiemmat asenteet Säännöllisen liikunnan merkitys terveydelle ja sairauksien ehkäisyssä tunnetaan hyvin tänä päivänä. Sen sijaan MS-taudissa liikunnan merkitys on ollut kiistelty aihe pitkän aikaa. Aiemmin uskottiin esimerkiksi, että liikunta voi vaikuttaa haitallisesti MS-taudin etenemiseen. Siksi MS-tautia sairastavia kehotettiin usein välttämään fyysistä rasitusta, koska sen ajateltiin pahentavan oireita. Kielteiset asenteet liikuntaan MS-taudin yhteydessä saattoivat hyvinkin liittyä sairauden ainutlaatuisiin piirteisiin. Oireiden paheneminen kehon lämpötilan noustessa, taudin vaihteleva eteneminen, liiallinen väsymys ja oireiden monimuotoisuus ovat tyypillisiä MS-taudille, mutta vähemmän yleisiä muissa pitkäaikaissairauksissa. Nämä tekijät ovat hyvinkin saattaneet vaikuttaa siihen, että liikunnan merkitystä MS-taudin yhteydessä ei ole ymmärretty. 4

5 Nykytietämys liikunnasta MS-taudin yhteydessä Vastoin aiempia uskomuksia liikuntaan MS-taudissa suhtaudutaan nykyään myönteisesti. Merkittävää on, että myönteinen suhtautuminen perustuu vahvaan tieteelliseen näyttöön. Tämän ansiosta on monta hyvää syytä suositella liikuntaa MS-tautia sairastaville. Vuodesta 1996 lähtien on julkaistu yhä useampia korkealaatuisia tutkimuksia (ns. satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia), joissa on tutkittu toistuvan liikunnan vaikutuksia MS-tautia sairastavilla. Tutkimusten pääviesti on selvä: säännöllisestä liikunnasta on monella tavalla hyötyä MS-taudissa. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että liikunta on turvallista siihen liittyvät haittavaikutukset ovat olleet pikemminkin poikkeus kuin sääntö MS-tautia sairastavilla. Säännöllisestä liikunnasta on monenlaista hyötyä MS-tautia sairastaville. Liikunta auttaa useiden oireiden hallitsemisessa auttaa toimintakyvyn säilyttämisessä on tärkeää henkiselle hyvinvoinnille täydentää lääkehoitojen vaikutusta 5

6 Liikunnan hyödyt MS-tautia sairastaville a) Fyysiset hyödyt Parhaiten dokumentoidut liikunnan hyödyt MS-tautia sairastavilla liittyvät fyysiseen kuntoon. Maksimaalinen hapenottokyky (VO2max) ja aerobinen kynnys ovat tärkeitä hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon osoittajia. Näiden paraneminen liittyy aerobiseen (hapen avulla tapahtuvaan) kestävyysharjoitteluun. Lievää tai keskivaikeaa MS-tautia sairastava voi parantaa hapenottokykyään (3 kuukauden aikana) samalla tavoin kuin terveet. Samoin MS-tautia sairastavien aerobista kynnystä on mahdollista nostaa suhteellisen lyhytkestoisen harjoittelun seurauksena. Lihasten toimintaa voi ylläpitää ja parantaa voimaharjoittelulla. Tutkimusten mukaan MS-tautia sairastavat pystyvät parantamaan raajojen lihasvoimaa ja lihaskestävyyttä perinteisiä voimaharjoitteluohjelmia hyödyntäen. Nämä ohjelmat ovat olleet tehokkaita riippumatta siitä, käytettiinkö niitä kotioloissa tai kuntosalissa. 6

7 Muita fyysisen kunnon osatekijöitä ovat luun lujuus, kehon koostumus ja liikkuvuus. Liikunnan vaikutuksista näihin kunnon osa-alueisiin ei ole paljon tietoa MS-tautia sairastavilla. Terveillä tehtyjen lukuisten tutkimusten perusteella on todennäköistä, että fyysisesti aktiiviset MS-tautia sairastavat voivat ehkäistä osteoporoosia, onnistua painonhallinnassa ja ylläpitää tai parantaa lihasten ja nivelten liikkuvuutta. Liikunnan avulla voi parantaa myös toimintakykyä. Erään MS-tutkimuksen mukaan, jossa oli mukana 611 osallistujaa, suurempi liikunnan määrä tutkimuksen alussa liittyi toimintakyvyn hitaampaan heikkenemiseen 5-vuotisen seuranta-ajan aikana. Lisäksi kävelyyn liittyviä monia tekijöitä, kuten nopeutta, kestävyyttä tai rasituksensietoa, voidaan parantaa lyhyt- tai pitkäkestoisella harjoittelulla. 7

8 Liikunnan hyödyt MS-tautia sairastaville b) Psykologiset hyödyt Fyysisten hyötyjen lisäksi liikunnalla on useita psykologisia vaikutuksia, joita ei tulisi aliarvioida tai unohtaa. Liikunnan psykologisia tekijöitä ei kuitenkaan vielä kunnolla tunneta pitkäaikaissairauksien, kuten MS:n, yhteydessä. Säännöllisen liikunnan psykologisia hyötyjä ovat itsetunnon vahvistuminen, pystyvyyden tunteen lisääntyminen, nautinnon tunne ja hyvän mielialan säilyttäminen. Parhaimmillaan liikkuessa ajantunne saattaa hävitä erittäin myönteisellä tavalla (ns. flow-tunne). Psykologiset tekijät vaikuttavat merkittävästi liikuntatottumuksiin ja liikuntaan osallistumiseen. Esimerkiksi pystyvyyden tunteen on johdonmukaisesti todettu olevan tärkeä tekijä, kun tutkitaan eri ihmisryhmien liikuntatottumuksia, MS-tautia sairastavat mukaan lukien. Liikunnasta odotettavissa olevat tulokset ja hyödyt ovat myös psykologisia tekijöitä, joiden tiedetään vaikuttavan merkittävästi liikunnan harjoittamiseen. "Pystyn ja kykenen sairaudestani ja sen oireista huolimatta." Liikunta voi laukaista vahvoja myönteisiä ajatuksia ja siten lisätä pystyvyyden tunnetta (= uskoa omaan kykyynsä suoriutua aiotusta tehtävästä onnistuneesti). 8

9 c) Yleiseen terveyteen liittyvät hyödyt On olemassa vankkaa tieteellistä näyttöä siitä, että säännöllinen liikunta auttaa terveyden ylläpitämisessä ja suojelee kroonisilta sairauksilta, kuten verenpainetaudilta, sydän- ja verisuonitaudeilta tai aikuisiän diabetekselta. Liikunnalla voi odottaa olevan samanlaisia suojavaikutuksia myös MS-tautia sairastaville. Amerikkalaisessa tutkimuksessa, jossa oli mukana 123 MS-tautia sairastavaa naista, kevyellä, kohtuullisella tai raskaalla liikunnalla oli yhteys sepelvaltimotaudin riskin pienentymiseen. Toisessa, pienemmässä tutkimuksessa, tulokset viittasivat siihen, että lihaskuntoharjoittelu pelkästään voi pienentää sepelvaltimotaudin riskiä lievää tai keskivaikeaa MS-tautia sairastavilla. Viime vuosina tehdyt laajat tutkimukset antavat vahvaa osviittaa siitä, että liikunta saattaa parantaa ja suojata aivotoimintaa ikääntyvillä henkilöillä. Samanlaisia lupaavia havaintoja on tehty myös MS-taudin suhteen. Alustavat tulokset viittaavat siihen, että liikunta voisi olla keino aktivoida aivojen korjausmekanismeja ja mahdollinen suojaava tekijä kognitiivisten toimintojen heikkenemistä vastaan MS-tautia sairastavilla. 9

10 Liikunnan hyödyt MS-tautia sairastaville d) Elämänlaatuun liittyvät hyödyt Etenevän luonteensa vuoksi MS-taudilla on taipumus heikentää sitä sairastavien terveyteen liittyvää elämänlaatua. Tähänastiset tutkimustulokset osoittavat, että liikunnalla voi todellakin olla myönteistä vaikutusta tähän moniulotteiseen asiaan. Liikuntaohjelmat ovat useimmiten lisänneet MS-tautia sairastavien elinvoimaa tai sosiaalista toimintakykyä terveyteen liittyvän elämänlaadun eri osa-alueista. Sosiaalinen vuorovaikutus ja vertaistuki ovat avaintekijöitä elämänlaadun parantamisessa liikunnan avulla. Toisin sanoen liikunta ryhmässä, muttei yksinään, saa todennäköisimmin aikaan myönteisiä vaikutuksia elämänlaatuun. Lisäksi liikuntamuodolla saattaa olla vaikutusta, aerobinen kestävyysharjoittelu takaa varmemmin elämänlaadun kohentumisen kuin voimaharjoittelu. 10

11 Liikunta ja oireet Moniin MS-taudin oireisiin voi liikunnalla vaikuttaa myönteisesti. Tieto liikunnan vaikutuksesta eri oireisiin auttaa liikuntaohjelman suunnittelua. Tieto on myös tärkeää ehkäistäessä liikuntaan ja MS-tautiin liittyviä harhaluuloja. MS-tautiin liittyvä uupuminen (fatiikki) voi vaihdella huomattavasti ja haitata monin tavoin päivittäistä elämää. Liikunnan vähentyminen saattaa osaltaan pahentaa uupuneisuutta. Aerobisen kestävyysliikunnan ja joogan on osoitettu helpottavan uupumista, mutta muistakin liikuntamuodoista saattaa olla apua. Koska fyysinen rasitus jo sinänsä aiheuttaa ainakin jonkin verran luonnollista väsymisen tunnetta, lukuisilla käytännön toimilla voi ehkäistä MS-tautiin liittyvää poikkeuksellista uupumista liikunnan yhteydessä (ks. sivun 13 taulukkoa). Lihasvoiman heikkeneminen on yksi MS-taudin tyypillisistä oireista. Siihen vaikuttavat ensisijaisesti keskushermoston mekanismit, mutta toissijaisesti myös käyttämättömien lihasten surkastuminen, joka puolestaan on seurausta sairaudesta johtuvasta liikkumiskyvyn rajoittumisesta. Voimaharjoittelu eri muodoissaan on tehokasta ja sopivaa haluttaessa säilyttää lihasmassaa ja ehkäistäessä lihasten toiminnan heikentymistä MS-tautia sairastavilla. 11

12 Spastisuutta esiintyy usein lihasten heikentymisen yhteydessä, erityisesti alaraajojen lihaksissa. Se voi aikaansaada liikerajoituksia, epämukavuutta ja joskus lihas- tai niveljäykistymiä. Venyttelyharjoitukset muodostavat kulmakiven spastisuuden ja jäykkyyden oireidenmukaisessa hoidossa lääkehoidon ja fysioterapian ohella. Venyttely on suositeltavaa aloittaa sairauden varhaisvaiheista alkaen. Tasapainohäiriöt ovat yleisiä MS-taudin oireita, jotka usein rajoittavat osallistumista liikuntaan. Heikentyneen tasapainon aiheuttamia ongelmia voi kompensoida monella tavalla. Apuvälineet, vesiliikunta tai liikunta istuvassa asennossa seisomisen sijaan (esim. kuntosalissa) ovat esimerkkejä käytännön ratkaisuista, joista voi olla apua. Koska useat tekijät säätelevät tasapainoa, on hyvä huomata, että lähes kaikentyyppinen liikunta tarjoaa tarkoituksenmukaista ärsykettä tasapainomekanismeille. Virtsarakon toimintaan ja hengitykseen liittyvät ongelmat ovat esimerkkejä muista oireista, joihin voi vaikuttaa säännöllisellä harjoittelulla. Osaa virtsarakon toimintaan liittyvistä ongelmista voi lievittää lantionpohjan harjoituksilla. Hengitysharjoituksista tiedetään olevan apua hengitystoiminnolle, ja ne voivat parantaa myös hengityslihasten kestävyyttä. Jotkin oireet saattavat rajoittaa liikunnan toteuttamista, etenkin sairauden edettyä pitemmälle. Näihin kuuluvat ataksia, kipu, lämpöherkkyys, näköhäiriöt ja 12

13 kognitiivisten toimintojen heikentyminen. Mikään näistä oireista ei kuitenkaan ole ylittämätön este liikunnalle, ja useimpien oireiden kanssa pärjää liikunnan yhteydessä soveltavilla käytännön ratkaisuilla. Hyvä esimerkki tästä on heikentynyt lämmönsietokyky, joka on hyvin yleistä MS-taudissa. Yleensä tehokas liikunta nostaa ruumiin ydinlämpötilaa, mikä voi aiheuttaa ongelmia, koska ydinlämmön kohoaminen saattaa hidastaa MS-tautia sairastavalla hermoimpulssien välittymistä ja täten lisätä neurologisten oireiden määrää. Onneksi lämmön aiheuttamia ongelmia, myös liiallista uupumista, voidaan tehokkaasti ehkäistä viilentämisellä tai muilla menetelmillä (ks. taulukko). Käytännön neuvoja, miten voi lievittää lämmön aiheuttamia ongelmia ja ehkäistä liiallista uupumista fyysisen rasituksen aikana. Juo nesteitä ennen kuntoilua ja sen aikana. Viilennä kehoasi etukäteen: ota kylmä/viileä suihku tai kylpy, käytä kylmäliiviä ja/tai kylmähattua. Pukeudu sopiviin (hengittäviin, ei liian lämpimiin) vaatteisiin. Pyyhi ihoasi esimerkiksi märällä pyyhkeellä. Tee liikuntaharjoitukset aamulla, koska usein keho sietää liikuntaa paremmin aamuisin kuin iltapäivällä. Sisäliikunnan tulisi tapahtua hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä toistuvia taukoja harjoittelun aikana. 13

14 Turvallisuus Tutkimukset ovat johdonmukaisesti osoittaneet, että liikunta on turvallista MS-tautia sairastaville. Ei ole näyttöä siitä, että sen harrastaminen pahentaisi sairautta. Liikunnan harrastajan on kuitenkin oltava terve, eikä hänellä saa olla esimerkiksi vakavia sydän- tai verisuonisairauksia. Mitä tulee oireiden pahenemiseen, esimerkiksi laajassa suomalaisessa liikuntatutkimuksessa tuki- ja liikuntaelinten oireet (nivel- tai selkäkipu, lihasten kipeytyminen, jne.) olivat yhtä yleisiä kuin MS-taudin oireet yli 4000 liikuntakerralla. Eräät oireet, kuten tunto- tai näköhäiriöt, saattavat lisääntyä liikunnan yhteydessä, mutta tämä on yleensä tilapäistä eikä useimmiten vaarallista. 14 Tietyissä tilanteissa on kuitenkin hyvä noudattaa varovaisuutta. Pahenemisvaiheen aikana liikuntaohjelmaa on ehkä muutettava, tai harjoittelu on keskeytettävä joksikin aikaa. Liikunnan jatkamisesta pahenemisvaiheen aikana on hyvä neuvotella hoitavan lääkärin kanssa. Infektion aikana, varsinkin sen ensimmäisinä päivinä, on syytä välttää rasitusta. Sairauden kulkua muuntavat lääkkeet aiheuttavat haittavaikutuksia joillekin MS-tautia sairastaville. Tällöin ei ole mielekästä tehdä liikuntaharjoituksia heti lääkkeen ottamisen jälkeen. Urheiluvammat tai kaatumiset eivät ole poissuljettuja MS-tautia sairastavilla, mutta näitä voi ehkäistä monin tavoin, kuten omaksumalla oikea harjoitustekniikka tai käyttämällä sopivia urheiluvarusteita ja liikuntavälineitä.

15 Käytännön asioita Sairauden vaikeusaste, oireiden vaihtelu, aiemmat liikuntatottumukset ja motivaatioon vaikuttavat tekijät on otettava yksilöllisesti huomioon, kun laaditaan kunto-ohjelmaa MS-tautia sairastavalle. On tärkeää tarkastaa ja tarpeen mukaan muokata ohjelmaa sen varmistamiseksi, että harjoitusvaste on monipuolinen ja mahdollisimman sopiva. Mikäli sairauden aiheuttama haitta on vähäinen, liikunta voi olla hyvin samankaltaista kuin terveillä henkilöillä. Tyypillisesti liikunnan rajoitukset koskevat etupäässä kilpailumielessä suoritettavia lajeja ja hyvin intensiivisiä tai pitkään kestäviä lajeja. Sairauden pidemmälle edenneissä vaiheissa liikuntaharjoituksia on räätälöitävä enemmän. Tässä vaiheessa kuntoohjelmaa laadittaessa on otettava huomioon esimerkiksi liikkumiskyvyn rajoitukset ja oireiden lisääntyminen. Kuntoutuksen ammattilaisten ohjauksesta on usein paljon apua, ja etenkin taitavan fysioterapeutin toimimisesta "henkilökohtaisena valmentajana" saattaa olla suurta hyötyä. MS-tautia sairastavan monipuoliseen kunto-ohjelmaan tulisi sisältyä aerobista kestävyysharjoittelua sekä voimaharjoittelua täydennettynä kehon liikkuvuutta ja tasapainoa ylläpitävillä harjoitteilla. Suositus aerobiselle kestävyysharjoittelulle on vähintään 2 3 kertaa viikossa ainakin min/kerta kohtalaisella teholla. Harjoittelun kesto ja teho ovat kuitenkin toisistaan riippu- 15

16 vaisia. Niinpä vähätehoisen harjoittelun tulisi kestää pidemmän aikaa (yli 30 minuuttia). Voimaharjoittelussa sopiva aloitustaso henkilöille, jotka eivät ole tehneet voimaharjoittelua aiemmin, on 1 2 kertaa viikossa siten, että suuria lihasryhmiä harjoitetaan 2 sarjaa toistaen kutakin harjoitusta 8 15 kertaa. On hyvä muistaa, että näiden fyysisen kunnon parantamiseen tähtäävien harjoitusten ohella yleisen terveyden ylläpitämistä edesauttaa jo 30 min kestoinen (vähintään 10 min jaksoissa) arki-, hyöty- ja työmatkaliikunta, mieluiten useimpina viikonpäivinä. Venyttelyä suositellaan liikkuvuuden säilyttämiseksi ja jäykkyyden vähentämiseksi mieluiten päivittäin ja muun kuntoharjoittelun yhteydessä. Hitaat, rauhalliset ja pitkäkestoiset (20 60 sekuntia) venytykset ovat suositeltavia, etenkin alaraajoille ja selkälihaksille. Kunto-ohjelmaan on myös hyvä sisällyttää tasapainoharjoituksia. Esimerkiksi toiminnalliset lihasvoimaharjoitukset, kuten askelkyykky tai varpaille nousu ylläpitävät ja edistävät asennonhallintaa. Useimmat tavanomaisista liikuntamuodoista sopivat MS-tautia sairastaville, mutta sairauden edenneessä vaiheessa niitä saattaa kuitenkin olla tarpeellista muokata. Esimerkiksi tavallinen polkupyörä voidaan korvata kolmipyörällä tai vaihtoehtoisesti kuntopyörällä. Jotkin liikuntamuodot sopivat erityisen hyvin MS-tautia sairastaville. Vesiliikunta monis- 16

17 sa eri muodoissaan on hyvä valinta, koska vesi tarjoaa ihanteelliset olosuhteet MS-tautia sairastavalle. Liikunnan trendilajeista sauvakävely ja jooga ovat osoittautuneet hyvin soveltuviksi myös MS-tautia sairastaville. Ryhmäliikunta on hyvin suosittua sen tarjoamien monien hyötyjen vuoksi. Yhdessä tekeminen, vertaistuki ja liikuntakokemuksista keskustelu muiden kanssa ovat tärkeitä tekijöitä ylläpidettäessä liikuntamotivaatiota, joka voi joskus joutua koetukselle kroonista tautia sairastaessa. Monenlaiset muut tekijät ovat myös osoittautuneet hyödyllisiksi liikuntamotivaation säilyttämisessä. Niitä ovat mm. puolison tuki, kuntoutukseen osallistuminen, liikuntapäiväkirjan täyttäminen, teknisten apuvälineiden (esim. askelmittari) käyttö ja riittävä tieto aiheesta. Yhteenveto Säännöllinen liikunta vaikuttaa suuresti MS-tautia sairastavien hyvinvointiin.liikuntaa voidaan pitää yhtenä avaintekijänä sairauden itsehoidossa. Liikunta sopii MS-tautia sairastaville, ja sitä voi suositella heille useiden hyvin perusteltujen syiden vuoksi. Kaiken kaikkiaan liikunta MS-taudissa: on tehokas keino parantaa ja ylläpitää fyysisen, henkisen ja yleisen terveyden eri osa-alueita kohentaa elämänlaatua, etenkin ryhmässä harjoitettuna saattaa ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä pitkällä aikavälillä saattaa vaikuttaa myönteisesti aivojen toimintaan on turvallista ja sen hyödyt ovat paljon haittoja suurempia takaa parhaimmat tulokset, kun se on säännöllistä, monipuolista ja nautittavaa 17

18 Esimerkkiharjoituksia Harjoitus 1 Askelkyykky. Seiso jalat hieman harallaan. Astu toisella jalalla askel eteenpäin, koukista polvea ja laske lantiota alas-päin. Älä tuo koukistettua polvea varpaiden yli. Palauta sitten eteen viety jalka alkuasentoon. Käsiä voi pitää myös sivuilla. Harjoitus 2 Taivuta jalkaa nilkkapainon kanssa taaksepäin polven koukistajalihasten vahvistamiseksi. 18

19 Harjoitus 3 Kohottaudu vuoroin varpaille ja kantapäille pohkeiden ja nilkkojen lihasten vahvistamiseksi. Mitä vähemmän tukea otat käsillä, sitä tehokkaammaksi harjoitus tulee tasapainon kannalta. Harjoitus 4 Vastuskuminauha soveltuu hyvin lihaskunnon harjoittamiseen kotioloissa myös heikkovoimaisille. Kuvassa näkyy esimerkki siitä, miten lonkan ojentajalihaksia voi vahvistaa. 19

20 Harjoitus 5 Korokkeelle tai portaalle nousu sivuttain on toiminnallinen harjoitus alaraajojen suurille lihasryhmille. Huomaa, että tuolia voi käyttää tukena tasapainon säilyttämisessä. Harjoitus 6 Jumppapalloa voi käyttää tehokkaasti monipuoliseen harjoitteluun, kuten tasapainon ja koordinaation parantamiseen ja säilyttämiseen. 20

21 Harjoitus 7 Rytmikäs pompottelu pallon päällä käsiä yhteen lyöden on mielekäs harjoitus hapenottokyvyn harjoittamiseksi. Harjoitus 8 Haastava vaihtoehto vatsalihasten vahvistamiseen sekä lantion hallinnan parantamiseen. 21

22 Harjoitus 9 Hauiskääntö vastuskuminauhan avulla. Pidä ranne suorana ja jäykkänä. Harjoitus 10 Tämä liike vastuskuminauhalla on tehokas koko yläraajalle. 22

23 Harjoitus 11 Tämä harjoitus parantaa samanaikaisesti tasapainoa ja koordinaatiota sekä vahvistaa lihaksia. Pidä selkä suorassa ja katse alaspäin samalla, kun nostat vastakkaisen käden ja jalan vaakasuoraan. Harjoitus 12 Yksi monista tavoista vahvistaa vatsalihaksia. Kädet voi pitää myös niskan takana. 23

24 Harjoitus 13 Polven koukistajalihasten venytys. Pidä selkä suorana ja taivuta koko vartaloa eteenpäin. Muista hengittää! Harjoitus 14 Selkälihasten venytys. Asento helpottaa myös alaraajojen lihasjäykkyyttä. 24

25 Harjoitus 15 Polven ojentajalihasten venytys. Harjoitus 16 Reiden lähentäjälihasten venytys. 25

26 Harjoitus 17 Pohjelihasten venytys. Korokkeen asettaminen päkiöiden alle tehostaa venytystä. Kiitämme Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen fysioterapeuttia Anders Rombergia tähän oppaaseen liittyvästä panoksesta ja liikuntaharjoitusten ohjauksesta. 26

27 Harjoitus 18 Sauvakävely Sauvakävely sopii erinomaisesti MStautia sairastaville. Kävellessä liikuta sauvoja aina vinosti vartalon takana. Sauvan sopiva korkeus (= kävelijän pituus x 0,68) on tärkeää oikean kävelytekniikan kannalta. 27

28 Sanasto VO2 pmax: maksimaalinen hapenottokyky. VO2max on yleisimmin käytetty sydämen ja keuhkojen kunnon mittari Aerobinen kynnys: hapen avulla tapahtuvan energia-aineenvaihdunnan korkein taso, jolla elimistö saa riittävästi happea (lihastyön tarpeisiin) Infektio: tulehdus, joka häiritsee elimistön normaalia toimintaa Spastisuus: lisääntynyt lihasten jäykkyys Ataksia: heikentynyt koordinaatio Sairauden kulkua muuttavat lääkkeet: lääkkeet, jotka muuntavat sairauden luonnollista kulkua Kardiopulmonaarinen: sydämeen ja keuhkoihin liittyvä 28

29 Muistiinpanoja 29

30 Elämä MS-taudin kanssa Opassarja aktiivisen elämäntyylin säilyttämiseen MS-tauti eli multippeliskleroosi johdanto Diagnoosi ja mitä siitä seuraa MS-taudin oireenmukainen hoito MS liikunta ja hyvinvointi Bayer Oy, PL 73, Espoo, puh L.FI FI

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry NIVELRIKKO Kumppanina Näin tulen toimeen Suomen Nivelyhdistys ry 2 Teksti Jari P.A. Arokoski, LT Fysiatrian dosentti ja erikoislääkäri Kivunhoitolääketieteen ja kuntoutuksen erityispätevyys Itä-Suomen

Lisätiedot

3MS-taudin oireen- mukainen hoito

3MS-taudin oireen- mukainen hoito 3 MS-taudin oireenmukainen hoito Tämä opas on osa multippeliskleroosista (MS) ja siihen liittyvistä aiheista kertovaa sarjaa. Tässä oppaassa käsitellään MS-taudin tavallisimpia oireita, kuten uupumusta,

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy OPAS Satu Pajala Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy 16 Oppaan käyttäjälle 3 Sisällys 5 IÄKKÄIDEN KAATUMISET JA NIIDEN SEURAUKSET 7 Laajaa joukkoa koskettava terveysongelma 7 Väestö ikääntyy lisääntyvätkö kaatumiset?

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN 19628325.00 SWE/FIN A FIN HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN SISÄLLYS 1. ALOITA KUNTOILU...2 2. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN...4 3. RAJOITTAMATON MÄÄRÄ VAIHTOEHTOJA...7 4. KUNNON TESTAAMINEN...10 5. HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa

KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa Sisältö 1. HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TRENDIT... 2 1.1 Tunnistetut ongelmakohdat... 2 1.2 Tunnistetut

Lisätiedot

Tiedot on poimittu muuttamattomina www.hyvaterveys.fi- sivuilta.

Tiedot on poimittu muuttamattomina www.hyvaterveys.fi- sivuilta. Tiedot on poimittu muuttamattomina www.hyvaterveys.fi- sivuilta. Oheiset liikuntasuositukset 12 yleiseen sairauteen ja vaivaan ovat laatineet lääketieteen ja liikunnan eturivin asiantuntijat. Suosituksiin

Lisätiedot

Ratsastuksen terveysprofiili

Ratsastuksen terveysprofiili Suomen Ratsastajainliitto ry Ratsastuksen terveysprofiili Anne-Maarit Hyttinen Ratsastuksen terveysprofiili 1 sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 TERVEYSPROFIILIN MÄÄRITTELYÄ 4 3 RATSASTUKSEN TAUSTAA 4 3.1

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Reuma Suurin osa nivelreumapotilaista viettää normaalia elämää LUUSTO JA

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Reuma Suurin osa nivelreumapotilaista viettää normaalia elämää LUUSTO JA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Antero Niittymäki Maalivahdin lonkka leikattiin - pelaaminen jatkuu Reuma Suurin osa nivelreumapotilaista viettää normaalia elämää

Lisätiedot

Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies. Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle. Opinnäytetyö Fysioterapia

Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies. Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle. Opinnäytetyö Fysioterapia Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle Opinnäytetyö Fysioterapia tammikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 26.1.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS

FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS ASIANTUNTIJAT Sanna Malinen Sanna Malinen on 27-vuotias viittä vaille valmis lääkäri. Sanna on harrastanut liikuntaa pikkutytöstä lähtien, ja urheilulajeista hänen sydäntään lähellä

Lisätiedot

s e l k ä - c e n t e r 20

s e l k ä - c e n t e r 20 s e l k ä - c e n t e r 20 1 1 TÄRKEINTÄ ON AJATUS TÄRKEINTÄ ON TOIMINTA TÄRKEINTÄ OLET SINÄ Emme hoida vaivoja, jotka ovat ihmisessä,vaan ihmistä, jolla on vaivoja. Tervetuloa tutustumaan työhömme SelkäCenterissä.

Lisätiedot

HILJATTAIN SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA RASKAUSAJAN LIIKUNNASTA

HILJATTAIN SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA RASKAUSAJAN LIIKUNNASTA HILJATTAIN SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA RASKAUSAJAN LIIKUNNASTA Outi Ahola Liikuntapedagogiikan pro-gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Ahola, Outi.

Lisätiedot

lisävuosia. Mitä enemmän liikkuu sitä suuremmat ovat kuitenkin liikunnan tuomat hyödyt. Liiku siis miten vaan kunhan liikut!

lisävuosia. Mitä enemmän liikkuu sitä suuremmat ovat kuitenkin liikunnan tuomat hyödyt. Liiku siis miten vaan kunhan liikut! 1 PUHE TAMPEREEN KUNTOLIIKUNTA RY:N SYYSKOKOUS 18.11.2012 Kuntoliikunnan vaikutus ihmisen hyvinvointiin Hyvää iltaa kaikille, ja kiitos kutsusta syyskokoukseenne. Olen täällä mielelläni kertomassa liikunnan

Lisätiedot

DUCHENNEN LIHASDYSTROFIA

DUCHENNEN LIHASDYSTROFIA DUCHENNEN LIHASDYSTROFIA O p a s p e r h e i l l e Sisällysluettelo 1. Johdanto 04 2. Oppaan rakenteesta 05 3. Diagnosointi 11 4. Lihasvoiman ja toimintakyvyn ylläpitämisestä 14 5. Kuntoutuksesta fysioterapia

Lisätiedot

OMAHOITO-OHJEITA KEUHKOAHTAUMATAUTIA SAIRASTAVALLE

OMAHOITO-OHJEITA KEUHKOAHTAUMATAUTIA SAIRASTAVALLE OMAHOITO-OHJEITA KEUHKOAHTAUMATAUTIA SAIRASTAVALLE Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Uloshengityksen sekuntikapasiteetin kehitys Lähde: Peto ym.

Lisätiedot

Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 1

Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 1 Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 1 TÄRKEÄÄ TIETOA SAIRASTUNEELLE Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 1 Kirjoittaja: Ylilääkäri Juhani Ruutiainen, neurologian dosentti Maskun Neurologinen Kuntoutuskeskus

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

FYYSISEN HARJOITTAMISEN PERUSTEET

FYYSISEN HARJOITTAMISEN PERUSTEET FYYSISEN HARJOITTAMISEN PERUSTEET Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 Ykkös-Offset Oy Vaasa 1999 Sisällysluettelo 1. TAISTELUKENTÄN ASETTAMAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

OPAS HARVINAISTA HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVALLE

OPAS HARVINAISTA HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVALLE OPAS HARVINAISTA HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVALLE Ei pidä tuijottaa sitä, mitä ei pysty tekemään, vaan sitä, mitä on vielä jäljellä. Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan

Lisätiedot

Selkäkipuisen käsikirja

Selkäkipuisen käsikirja Selkäkipuisen käsikirja Sisältö Lukijalle 1. Selän anatomiaa 2. Selkäkivun luonne 3. Selkäkivun riskitekijät ja ehkäisy Raskas työ Istuminen Lihavuus Tupakointi Psykososiaaliset tekijät Perintötekijät

Lisätiedot

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin Milla Majuri- Voutilainen, Laura Tuunainen E33ASH HAV Kevät 2015 Diakonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu

Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu Vertaistukiryhmän laatima ohjelmarunko. Kuulon tietokonepohjaisen vertaistuen ohjelmarunko. Tämä on versio 4. Dafydd Stephens, llmari Pyykkö, Erna Kentala,

Lisätiedot

Suomen Sydänliitto ry

Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Kädessäsi oleva opas on tarkoitettu ensitiedoksi sydämen vajaatoimintaa sairastaville potilaille ja heidän läheisilleen. Opas sisältää perustietoja vajaatoiminnasta, sen syistä, hoidosta ja ennusteesta.

Lisätiedot

Omin voimin ja tukitoimin Hyvinvoinnin ja ikääntymisen opas CP-vammaiselle aikuiselle

Omin voimin ja tukitoimin Hyvinvoinnin ja ikääntymisen opas CP-vammaiselle aikuiselle Omin voimin ja tukitoimin Hyvinvoinnin ja ikääntymisen opas CP-vammaiselle aikuiselle Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010) Toimittanut: Teksti:

Lisätiedot

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Täsmälääke-hanke Elämäniloa terveysliikunnasta Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Lahden kaupunki Hyvinvointipalvelut ja Liikuntapalvelut Sari Kristiansen Jani Juuti Täsmälääke-hanke Elämäniloa

Lisätiedot

Ikäihmisten kaatumistapaturmat. niiden ehkäisy. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Ikäihmisten kaatumistapaturmat. niiden ehkäisy. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Ikäihmisten kaatumistapaturmat ja niiden ehkäisy Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Oppaan tekijät Ikäihmisten tapaturmatutkijatyöryhmä: Risto Honkanen, kansanterveystieteen dosentti terveyskeskuslääkäri

Lisätiedot

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH) JA LIIKUNTA

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH) JA LIIKUNTA AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH) JA LIIKUNTA AVH voi jättää monenlaisia fyysisiä oireita, jotka vaikeuttavat omaehtoista liikkumista ja toimintakykyä. Sairastumisen myötä yleiskunto on saatava kohenemaan, jotta

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena Terveysliikunta uutiset LIIKKUMATTOMUUS haasteena 2011 TerveysliikunTauutiset Liikkumattomuus haasteena UKK-instituutti 2011 Terveysliikuntauutiset 2011 Liikkumattomuus haasteena Sisällys UKK-instituutin

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

LAATUVAATIMUKSET KOOTUSTI...

LAATUVAATIMUKSET KOOTUSTI... Suomen MS-hoitajat ry MS-tautiin sairastuneen ohjaus 22.10.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... 3 1.1 Tunteet... 3 1.2 Toivon luominen ja ylläpitäminen... 4 1.3 Tunteissa

Lisätiedot